test politologia tolik variant 185-203


"Cаясаттану" пәнінен емтиханға арналған тестілік сұрақтар
$$$ 1
Қазақстан Республикасында қалыптасқан партиялық жүйе:
КӨППАРТИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ
$$$ 2
Cаясаттану ғылымы оқу пәні ретінде алғаш рет қайсы елде қалыптасты:
АҚШ
$$$ 3
Бұқаралық саяси партиялар қашан пайда болды:
ХІХ
$$$ 4
Cаясаттанудың басты категориясы не:
САЯСИ БИЛІК
$$$ 5
Қоғамдық өмірдің салалары өзара сәйкес келмейді, саясат моральдан бөлінуі қажет ,- деп алғаш рет кім айтқан:
Н.МАКВЕЛЛИ
$$$ 6
«Cаясат» термині қайда пайда болған:
ЕЖЕЛГІ ГРЕКИЯ
$$$ 7
«Тобырдың жетегінде кеткен билік» - дегеніміз – бұл:
ОХЛАКРАТИЯ
$$$ 8
Cаяси партияларды олигархизациялау теориясының авторы:
Р.МИХЕЛВС
$$$ 9
Н.Макиавеллидің негізгі саяси көзқарастары қайсы еңбегінде баяндалған:
ӘМІРШІ
$$$ 10
«Тоталитаризм» қашан пайда болды:
ХХ
$$$ 11
Билік түсінігін қайсы жауап толық ашады:
АДАМДАРДЫҢ ІС ӘРЕКЕТІ МЕН МІНЕЗ ҚҰЛҚЫНА ТҮРЛІ ҚҰРАЛДАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН ЫҚПАЛ ЕТУ ҚАБІЛЕТІ МЕН МҮМКІНДІГІ
$$$ 12
Легитимділік дегеніміз - бұл:
ҚОҒАМДЫҚ БИЛІКТІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫН МОЙЫНДАУ
$$$ 13
Биліктің жіктелуі дегеніміз нені білдіреді:
БИЛІКТІҢ ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ, АТҚАРУШЫ ЖӘНЕ СОТ ТАРМАҚТАРЫНА ЖІКТЕЛУ
$$$ 14
Н.A.Назарбаев саяси көшбасылардың қандай типіне жатады:
КӨШБАСШЫ РЕФОРМАТОР
$$$ 15
Референдум алғаш рет кай елде өткізілді:
ПЛЕБИСЦИТАРЛЫҚ
$$$ 16
Элита француз тілінен аударғанда нені білдіреді:
ЖАҚСЫ, ТАҢДАУШЫ
$$$ 17
Қазақстан Республикасының Президентін кім сайлайды:
ХАЛЫҚ
$$$ 18
Толеранттық – бұл:
ТӨЗІМДІЛІК
$$$ 19
Политияны мемлекеттің идеалдық формасы деп кім айтқан:
АРИСТОТЕЛЬ
$$$ 20
Cаясаттануда қандай зерттеу объектілері бихевиористік бағыт үшін бастапқы болады:
САЯСИ МІНЕЗ ҚҰЛЫҚ
$$$ 21
Aзаматтық қоғамның құрылымына не жатпайды:
ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІК
$$$ 22
Aвторитарлық саяси режимнің белгілеріне жатпайды:
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ САЯСИ ҚҰҚЫҚТАРЫНЫҢ КЕПІЛДІГІ
$$$ 23
Кратология – не туралы ғылым:
БИЛІК
$$$ 24
Aталған елдердің қайсысында екі партиялық жүйе қалыптасқан:
АҚШ
$$$ 25
Қазақстан Республикасы қашан тәуелсіз мемлекет болды:
1991 ЖЫЛЫ 16 ЖЕЛТОҚСАН
$$$ 26
Көшбасы – ту ұстаушы:
БҰҚАРАНЫ ЖҰМЫЛДЫРАТЫН МАҚСАТТЫ ДҰРЫС АНЫҚТАЙДЫ
$$$ 27
Cайлауға қатысушы азаматтар тобы - бұл:
ЭЛЕКТОРАТ
$$$ 28
Cаяси көшбасының қызметіне не жатпайды:
КӘСІПОДАҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНА БАСШЫЛЫҚ ЖАСАУ
$$$ 29
Cаяси мәдениеттің функциясына не жатпайды:
САЯСИ ИНСТИТУТТАР
$$$ 30
Тоталитарлық режимнің бір түрі:
ҰЛТШЫЛ-СОЦИАЛИЗМ
$$$ 31
Cаяси элита - бұл:
ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕРДІ АТҚАРАТЫН, ТАҒАЙЫНДАЛЫП ҚОЙЫЛАТЫН АЙРЫҚША ТОП
$$$ 32
Мемлекет басқарушы мен азаматтардың өзара келісімінің негізінде пайда болды деп түсіндіретін теория қалай аталады:
КЕЛІСІМ-ШАРТ
$$$ 33
Мемлекеттің негізгі белгілеріне не жатпайды:
ҚАРУДЫҢ БОЛУЫ
$$$ 34
Қазақстан Республикасының парламенті қандай билікті атқарады:
ЗАҢ ШЫҒАРУШЫ
$$$ 35
Федеративтік мемлекет деп қандай мемлекетті айтамыз:
МЕМЛЕКЕТТІК БЕЛГІЛЕРІ ТҰТАС МЕМЛЕКЕТТЕ ДЕ, СОНДАЙ-АҚ ОНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІНДЕ ДЕ КӨРІНІС БЕРЕДІ
$$$ 36
Aвторитарлық саяси режимге тән белгі:
МЕМЛЕКЕТ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ЖЕКЕ ӨМІРІНЕ АРАЛАСПАУ
$$$ 37
Құқықтық мемлекетке тән белгі:
БИЛІКТІҢ ЖІКТЕЛУІ
$$$ 38
Қазақстанның саяси жүйесіне не енбейді:
БІР ПАЛАТАЛЫҚ ПАРЛАМЕНТ
$$$ 39
Көшбасы құбылысын оның соңынан ілесушілеріне қарап түсіндіретін теория қалай аталады:
КОНСТИТУЕНТТЕР ТЕОРИЯСЫ
$$$ 40
Cаяси партия - бұл:
БИЛІК ҮШІН КҮРЕСЕТІН ПІКІРЛЕСТЕРДІҢ ҰЙЫМДАСҚАН ТОБЫ
$$$ 41
Қазақстан Республикасы БҰҰ – на қашан мүше болды: 1992, 2 НАУРЫЗ
$$$ 42
«Cаяси әлеуметтену» түсінігі қашан қалыптасты:
ХХ ҒАСЫР 50-60 ЖЫЛДАР
$$$ 43
Тоталитарлық саяси режимнің негізгі белгісі :АДАМ ЕРКІНДІГІ МЕН ҚҰҚЫҒЫНЫҢ БОЛМАУЫ
$$$ 44
Қандай белгі құқықтық мемлекетте болмайды:
МЕМЛЕКЕТ ҮСТЕМДІГІ
$$$ 45
Көшбасылықтың харизматикалық типі неден туындайды:
КӨШБАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ ДЕГЕН СЕНІММЕН
$$$ 46
«Cаясатты таңдаулылар жүзеге асырады, ал көпшілік оны сөз етуі мүмкін» - деген сөзді кім айтқан:
ПЕРИКЛ
$$$ 47
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша биліктің қайнар көзі:
ХАЛЫҚ
$$$ 48
Төменде аталғандардың қайсысы Қазақстан Республикасының атқарушы, заң шығарушы және сот билігіне енбейді:
ПРЕЗИДЕНТ
$$$ 49
«Конституция» сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді:
ҚҰРЫЛЫМ
$$$ 50
Dемократиялық саяси режим тұсында қандай белгі болмайды:
БИЛІК ЖҮРГІЗҮШІ БІР ПАРТИЯНЫҢ БОЛУЫ
$$$ 52
Бюрократия – бұл:
ҚАБЫЛДАНҒАН САЯСИ ШЕШІМДЕРДІ АТҚАРУ ҮШІН ТАҒАЙЫНДАЛАТЫН ТОП
$$$ 53
Мемлекеттің функциясына не жатпайды:
ЖЕКЕ МЕНШІК ФИРМАЛАРДЫ ҚҰРУ
$$$ 54
Парламенттік республикада:
ҮКІМЕТ ПАРЛАМЕНТТІҢ АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРЕДІ
$$$ 55
Бұқаралық партиялардың мамандандырылған партиялардан қандай айырмашылығы бар:
МҮШЕЛЕЛЕРІНІҢ ЕЛЕУЛІ САНЫМЕН
$$$ 56
Мемлекеттің типтерін жіктеудің көне түрлерінің бірін ұсынушы:
АРИСТОТЕЛЬ
$$$ 57
Cайлау құқығының демократиялық принциптеріне не жатпайды:
НӘСІЛДІК ЕРЕКШЕЛІК
$$$ 58
Унитарлық мемлекетте:
ЖОҒАРЫ МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ, БАСҚАРУДЫҢ, ҚҰҚЫҚТЫҢ ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН МЕКЕМЕЛЕР ЖҮЙЕСІ БОЛАДЫ
$$$ 59
Cаяси биліктің белгілеріне не жатпайды:
САЛЫҚ ЖИНАУ ҚҰҚЫҒЫНА ИЕ БОЛУЫ
$$$ 60
“Қазақстан Республикасында қазақ тілі мемлекеттік тіл, ал мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті басқару мекемелерінде қазақ тілімен қатар орыс тілі қолданылады” – деген анықтама қай құжатта кездеседі:
ҚР 1995 ЖЫЛЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНДА
$$$ 61
Құқықтық мемлекетте неге тиым салынады:
ЖЕКЕ ТАПТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК, ҰЛТТЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫН НАСИХАТТАУҒА
$$$ 62
Мемлекеттің пайда болуы бір топтың екінші топты басып алуында деп түсіндіретін теория қалай аталады:
A) жаулап алу теориясы
$$$ 63
Cаяси партиялардың қызметіне не жатпайды:
МЕМЛЕКЕТТІК ШЕНЕУНІКТЕРДІ ҚЫЗМЕТКЕ ТАҒАЙЫНДАУ
$$$ 64
«Элита айналымы» теориясының авторы:
В.ПАРЕТО
$$$ 65
Cаяси сананың құрылымына не жатпайды:
ЗАҢДАР
$$$ 66
Aристотель, Платон және Ш. Монтескьелер саясатты зерттеудің қандай тәсілін қолданған:
КОМПОРАТИВТІК
$$$ 67
Қоғамның “ақ сүйектер” (билік жүргізуші элита) және “қара халық” (қарапайым халық) деп жіктелуінің негізін кім қалаған:
КОНФУЦИЙ
$$$ 68
Cаяси мәдениеттің элементіне не жатпайды:
САЯСИ ИНСТИТУТТАР
$$$ 69
Aралас (жартылай президенттік) республикада үкімет кімнің алдында жауап береді:
ПРЕЗИДЕНТ ПЕН ПАРЛАМЕНТ АЛДЫНДА
$$$ 70
Қазақстан Республикасында қоспалаталы парламентке алғаш рет сайлау қашан өткізілді:
1995 ЖЫЛЫ
$$$ 71
1995 жылғы Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасында басқарудың қандай нысаны және әкімшілік – территориялық құрылыстың қандай түрі қалыптасқан:
ПРЕЗИДЕНТТІК БАСҚАРУ НЫСАНДАРЫНДАҒЫ УНИТАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТ
$$$ 72
Конституцияға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің қызметіне не жатпайды:
ҮКІМЕТ БАСШЫСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРУ
$$$ 73
Eкі партиялық жүйе дегеніміз:
САЙЛАУҒА КӨПТЕГЕН ПАРТИЯЛАРДЫҢ ІШІНЕН ТЕК ҚАНА ЕКІ ПАРТИЯНЫҢ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТУ МҮМКІНДІГІ БОЛАДЫ
$$$ 74
“Cаясаткер арыстанның айбатын түлкінің аярлығымен үйлестіре білуі шарт”- деген сөзді кім айтқан:
Н.МАКИАВЕЛЛИ
$$$ 75
Aвторитаризмге жатпайтын ерекшелік:
ЕРКІН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ САЙЛАУДЫҢ ӨТКІЗІЛУІ
$$$ 76
Бағдарламалық ұстанымдары бойынша партиялардың түріне не жатпайды:
ПАРЛАМЕНТТЕН ТЫСҚАРЫЛАР
$$$ 77
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңға қашан қол қойылды:
1996 16 ЖЕЛТОҚСАН
$$$ 78
Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша Парламент Cенатының депутаттары кім сайлайды:
БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРДЕГІ МАСЛИХАТТАРДЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ САЙЛАЙДЫ
$$$ 79
Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттілігі Конституцияға сәйкес неше жыл:
5 ЖЫЛ
$$$ 80
ҚР Парламентінің Мәжілісінде қанша депутат бар:
107
$$$ 81
Билікті жүзеге асыруға қатысуына байланысты саяси партиялар қалай жіктеледі:
БИЛІК ЖҮРГІЗУШІ ЖӘНЕ ОППОЗИЦИЯЛЫҚ
$$$ 82
Билік легитимділігінің түріне не жатпайды:
ПАТРИАРХАЛДЫҚ
$$$ 83
Cаяси мәдениеттің типтеріне не жатпайды:
ӘДЕТ-ҒҰРЫПТАР ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛЕР
$$$ 84
Dемократиялық режимге жатпайтын ерекшелік:
АРМИЯ МЕН ПОЛИЦИЯНЫҢ САЯСАТҚА АРАЛАСУЫ
$$$ 85
Құқықтық мемлекеттің принциптерін түсіндіретін ұғым:
A) «заңмен тиым салынбаған істердің бәріне рұқсат етілген»
$$$ 86
Басқару режимі бойынша билік қалай жіктеледі:
АВТОРИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ТОТАЛИТАРЛЫҚ
$$$ 87
Cаясаттануға «демократияландыру толқындары» түсінігін кім енгізді:
С.ХАНТИНГТОН
$$$ 88
Cаяси және мемлекеттік биліктің ара қатынасы қандай:
САЯСИ БИЛІК МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ ҚАМТИДЫ
$$$ 89
Dемократиялық қоғамда билікті жүзеге асырудың құралына не жатпайды:
ҚУҒЫН-СҮРГІН
$$$ 90
Партология – не туралы ғылым:
ПАРТИЯЛАР
$$$ 91
Гильдий жүйесіне тән ерекшелік:
ЖАБЫҚТЫ
$$$ 92
Dемократияның тұғырлық құндылығы - өз қатарында өзге пікірдің орын алуына мүмкіндік беру, оппозицияның ұстанымдарының дұрыстығын мойындай білу қалай аталады: САЯСИ ТӨЗІМДІЛІК
$$$ 93
ХХ ғасырда элиталар теориясының дамуына кімдер ықпал етті:
В.ПОРЕТО МЕН Г.МОКСА
$$$ 94
Конфедерация – бұл:
МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ КЕЛІСУІ НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛҒАН БІРНЕШЕ МЕМЛЕКЕТТІҢ ОДАҒЫ
$$$ 95
Билікті бөлісу принципін кім тұжырымдаған:
ДЖ.ЛОКК, Ш.МОНТЕСЬКЕ. Ж.РУССО
$$$ 96
М.Bебердің анықтамасы бойынша саяси үстемдік-бұл:
БИЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРІ
$$$ 97
Eгемендік тұжырымдамасының авторы:
Ж.БОДЕН
$$$ 98
ҚазКCР –ның мемлекеттік егемендігі туралы Dекларация қашан қабылданды:
25 ҚАЗАН 1990 ЖЫЛ
$$$ 99
Қоғамның ақпараттық бөлігін дамытуға бағытталған саясат:
АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТ
$$$ 100
Биліктің түрлеріне не жатпайды:
ҚОҒАМДЫҚ ПІКІР
$$$ 101
Билікті бір субъектіден екінші субъектіге беру, оның қызмет ету тәсілдерінің бірі қалай аталады:
БИЛІК ӨКІЛЕТТІЛІГІН БЕРУ
$$$ 102
“Билік - субъектінің өктемдігімен әлеуметтік қатынастардың қарсылықтарға қарамай өзгертілу мүмкіндігі және бұл өзгеріс мүмкіндіктің неге негізделгендігінен тәуелсіз болады”- деген анықтаманы кім тұжырымдаған:
М.ВЕБЕР
$$$ 103
Бихевиоризм – ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында әлеуметтану және психология ғылымнан саяси ғылымға ауысқан теориялық әдістемелік бағыт, оның ұстанымы бойынша талдаудың негізгі объектісі:
САЯСИ МІНЕЗ ҚҰЛЫҚ
$$$ 104
Билік пен мемлекеттің және қоғамның саяси-әлеуметтік ұйымдасуының негізгі нысандарының бірі, әдетте мемлекеттің республикалық нысанымен байланысты қарастырылатын саяси режим: ДЕМОКРАТИЯ
$$$ 105
Парламенттік республиканың негізгі белгілері:
ҮКІМЕТ ПАРЛАМЕНТ АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРЕДІ
$$$ 106
Cаясат ғылымындағы “харизма” түсінігі кімнің қолдануында кеңінен пайдаланылған:
М.ВЕБЕРДІҢ
$$$ 107
Жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы қашан қабылданған:
10 ЖЕЛТОҚСАН 1948 Ж
$$$ 108
Мемлекеттік билік бір адамның қолында болатын биліктің түрі:
МОНАРХИЯ
$$$ 109
Облыс әкімін:
ОБЛЫСТЫҚ МАСЛИХАТТЫҚ КЕЛІСІМІМЕН ПРЕЗИДЕНТ ТАҒАЙЫНДАЙДЫ
$$$ 110
Қазақстанда президенттік басқару институты қашан заңды түрде ресімделген:
1990 Ж
$$$ 111
AҚШ - тың мемлекеттік құрылысы:
ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ФЕДЕРАЦИЯ
$$$ 112
Индивидтің, таптың, әлеуметтік топтың өзінің еркін саясатта іске асыру мүмкіндігі:
САЯСИ БИЛІК
$$$ 113
Тоффлердің пікірінше,билік ресурстарының қандай түрлері қазіргі кезде ерекше маңызға ие бола бастады:
БІЛІМ ЖӘНЕ АҚПАРАТ
$$$ 114
Dиктатураға тән белгі:
БИЛІКТІҢ ШЕКСІЗДІГІ
$$$ 115
Dәстүрлі консерватизм мен либерализмнің идеяларын үйлесімді
НЕОКОНСЕРВАТИЗ
$$$ 116
Тоталитарлық құрылыстың бір түрі – фашизм, алғаш рет ... орнықты:
ИТАЛИЯДА
$$$ 117
Cаяси сананың ең негізгі компоненттері:
САЯСИ ИДЕОЛОГИЯ
$$$ 118
Қоғамның саяси өмірінде жоғарғы орында тұрған адамдардың шағын тобы:
САЯСИ ЭЛИТА
$$$ 119
Маркстік идеология қашан пайда болды:
ХІХ ҒАСЫР 40-ЖЫЛДАРЫ
$$$ 120
Dемократиялық қоғамды құрудың негізгі мәселелері:
ДЕМОКРАТИЯЛАНДЫРУ
$$$ 121
«Бәрі де мемлекеттің бақылауында, мемлекеттен тыс ештеңе жоқ, ешкім де мемлекетке қарсы емес» тезисі саяси режимдердің қандай типін сипаттайды :
ТОТАЛИТАРЛЫҚ
$$$ 122
Бірқатар елдердегі сайлау алды шығындарының ең жоғары шегінің бекітілуі қандай мақсаттан туындаған:
ҮМІТКЕРЛЕРДІҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН ТЕҢЕСТІРУДЕН
$$$ 123
Aзаматтардың саяси мәдениеттің ережелері мен құндылықтарын меңгеру үрдісі қалай аталады:
САЯСИ ӘЛЕУМЕТТАНУ
$$$ 124
Aдамның «саяси мақұлық» ретінде сипаттала бастауы қандай тарихи кезеңге сәйкес келеді:
АНТИКАЛЫҚ
$$$ 125
Өзінің барлық азаматтарын игіліктермен қамтамасыз етуге, әлеуметтік әлсіз топтарды қолдауға және қоғамда әлеуметтік әділеттілікті орнатуға бағытталған саясатты қандай мемлекет жүзеге асырады:
ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ
$$$ 126
«Отыр да күт, айтады көсем бір үгіт» әдетімен өмір сүру саяси мәдениеттің қандай типіне сәйкес келеді:
ПАРТИЦИПАТОРЛЫҚ
$$$ 127
Партиципаторлық саяси мәдениет қандай ерекшелігімен сипатталады:
САЯСИ ӨМІРГЕ ҚАТЫСПАУҒА БАҒЫТТАЛҒАН
$$$ 128
Бұқаралық саяси мәдениет қандай ерекшелігімен сипатталады:
САЯСИ ЖҮЙЕГЕ САЛҒЫРТ ҚАРАУЫМЕН
$$$ 129
Қызмет барысында «билікке ықпал» ету қандай қоғамдық бірлестікке тән сипат:
ЫҚПАЛ ЕТУ ТОПТАРЫНА
$$$ 130
Мүдделі топтар арасынан ықпал ету топтарын бөлудің өлшеміне не жатады:
МҮДДЕЛЕРДІ ІСКЕ АСЫРУҒА ӘСЕР ЕТУ
$$$ 131
Жеке басқа табынудың пайда болуының алғы шарты:
БИЛІКТІҢ БІР АДАМНЫҢ ҚОЛЫНДА ШЕКТЕН ТЫС ШОҒЫРЛАНУЫ
$$$ 132
Орта таптың қоғамдағы рөлі немен айқындалады:
АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛЫПТАСТЫРУМЕН
$$$ 133
Тоталитаризм – бұл:
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОҒАМДЫ ТОЛЫҚ БАҚЫЛАУҒА АЛУЫ
$$$ 134
Cаясатты өзара және қоршаған ортамен байланыста болатын элементтердің жиынтығынан құралған біртұтас білім ретінде қарастыратын тәсіл:
ЖҮЙЕЛІК ҰСТАНЫМ ТӘСІЛІ
$$$ 135
Либерализмнің негізін құрайтын ұстаным:
ЖЕКЕ АДАМНЫҢ ЕРКІНДІГІ ИДЕЯСЫ
$$$ 136
Қандай саяси идеология төмендегі құндылықтарға сүйенеді: дамудағы дәстүршілдік, дәстүрге табыну, әлеуметтік өзгерістердің баяу дамуы:
КОНСЕРВАТИЗМ
$$$ 137
Cаясатты оқып-білуді жеке адамдар мен топтардың алуан-түрлі мінез-құлқын нақтылы зерттеу арқылы іске асыратын саясаттанулық әдіс:
БИХЕВИОРИСТІК
$$$ 138
Cаяси үрдістерді дамытудың тілек-қалау түріндегі және іс-жүзіндегі нұсқаларын қарастырып, қалыптастыруға бағытталған саясаттанудың қызметі (функциясы):
БОЛЖАМДЫҚ
$$$ 139
Шығыс ойшылы, «Қайырымды қала туралы трактат» атты еңбектің авторы:
АЛЬ-ФАРАБИ
$$$ 140
Утопиялық социализм теориясының негізін қалаушы:
Т.МОР
$$$ 141
ХIX ғасырдағы қытайдың отаршылдық басқару жүйесіне талдау жасаған қазақ ойшылы:
Ч.ВАЛИХАНОВ
$$$ 142
Партиялар арасында алған дауыс пропорциясына сәйкес мандаттарды бөлетін сайлау жүйесі:
ПРОПОРЦИОНАЛДЫ
$$$ 143
Dепутаттық мандатты әрбір сайлау округында ең көп дауыс алған кандидат иеленетін сайлау жүйесі қалай аталады:
МОЖАРИТАРЛЫ
$$$ 144
Cаясатты ұжымдық мақсатқа тиімді жету жолындағы іс-әрекет ретінде қарастыратын түсінік:
ТЕЛЕОЛОГИЯЛЫҚ
$$$ 145
Жеке адамның саясатқа араласуының жоғары формасы:
КӘСІБИ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ
$$$ 146
Cаяси жүйе теориясының негізін қалаушы:
Д.ИСТОН
$$$ 147
Cаяси ұйымдасқан қоғамды анықтау үшін «Мемлекет» терминін алғаш қолданған кім:
Н.МАКИАВЕЛЛИ
$$$ 148
Әр түрлі саяси ілімдерде ең жақсылар билік ететін мемлекеттің нысаны:
АРИСТОКРАТИЯ
$$$ 149
Шешімдерді қабылдауға, талқылауға, дайындауға азаматтардың өздері қатысатын халық билігінің формасы:
ТІКЕЛЕЙ
$$$ 150
Басқа билік түрлері үшін мәртебесі жоғары болып табылатын билік түрі:
САЯСИ
$$$ 151
Референдум азаматтардың билігін іс жүзінде асырудың қандай түріне жатады:
ПЛЕБИСЦИТАРЛЫҚ
$$$ 152
«Aзаматтық қоғам және мемлекет өзалдына жеке , алайда өзара әрекеттесіп отыратын институттар. Aзаматтық қоғам отбасымен бірлесе отырып мемлекеттің негізін құрайды. Мемлекет жалпы азаматтардың жалпы еркін қамтамасыз етеді, ал азаматтық қоғам, жекелеген азаматтардың ерекше және жеке мүдделерін қамтамасыз етеді» - деген сөздерді кім айтқан:
Ф.ГЕГЕЛЬ
$$$ 153
«Әлеуметтік мемлекет» түсінігі ғылыми айналымға қашан енгізілді:
ХІХ ҒАСЫР 2 ЖАРТЫНСЫНДА
$$$ 154
Қазақстан халқы Aссамблеясы қашан құрылған:
1995
$$$ 155
Әдебиетте «әлеуметтік мемлекет» түсінігі қашан пайда болды:
ХІХ ҒАСЫР 1 ЖАРТЫСЫ
$$$ 156
Төмендегі ережелердің қайсысы әлеуметтік мемлекетті толық сипаттайды:
АДАМДАРДЫҢ ЛАЙЫҚТЫ ӨМІР ДЕҢГЕЙІ
$$$ 157
Референдум нені білдіреді:
ӨЗДЕРІ ҮШІН МАҢЫЗДЫ БОЛҒАН МӘСЕЛЕГЕ ҚАТЫСТЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ БАРЛЫҚ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ЕРКІН ДАУЫС БЕРУ
$$$ 158
Римдік клуб қашан құрылған:
1968
$$$ 159
A.Герцен, Г.Плеханов, B.Ленин – осы тұлғаларды не біріктіреді:
СОЦИАЛИЗМНІҢ ТЕОРЕТИКТЕРІ
$$$ 160
Билік легитимділігінің үш типінің авторы кім:
М.ВЕБЕР
$$$ 161
Aталған элементтердің қайсысы қоғамның саяси жүйесіне кірмейді:
АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ
$$$ 162
Өзара жол берушіліктер негізінде жасалынған келісім қалай аталады:
КОМПРОМИСС
$$$ 163
A.Токвиль қандай мәселелердің зерттелуіне ерекше мән берген:
ТЕҢДІК ПЕН ЕРКІНДІКТІҢ ТЕПЕ-ТЕҢДІГІНЕ
$$$ 164
Cаяси партияларды ресми түрде мойындау процедурасы қалай аталады:
ТІРКЕУ
$$$ 165
Dж.Cартори төменде көрсетілген еңбектердің қайсысының авторы:
ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ
$$$ 166
Cаясаттанудың категориялары дегеніміз:
ҒЫЛЫМНЫҢ ТҮСІНІКТЕРІ
$$$ 167
Cаясаттану ғылымында жүйелік әдіс қай кезеңнен бастап қолданыла бастады:
ХХ ҒАСЫР 50-60 ЖЫЛДАР
$$$ 168
Практикалық ұсыныстар жасауға бағытталған саясаттану қалай аталады:
ҚОЛДАНБАЛЫ
$$$ 169
Cаясаттану:
САЯСАТ ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ
$$$ 170
Платонның пікірі бойынша идеалды мемлекетті:
ФИЛОСОФТАР БАСҚАРУЫ ҚАЖЕТ
$$$ 171
Орта ғасырларда саясатқа деген қандай ұстаным басым болған:
ТЕОЛОГИЯЛЫҚ
$$$ 172
Консерватизмнің саяси отаны:
АНГЛИЯ
$$$ 173
Қоғамда заң шығарушы билікті іске асырушы:
ПАРЛАМЕНТ
$$$ 174
Охлократия :ТОБЫРДЫҢ БИЛІГІ
$$$ 175
Плутократия :БАЙЛАРДЫҢ БИЛІГІ
$$$ 176
Қоғамның саяси жүйесінің негізгі институты:
МЕМЛЕКЕТ
$$$ 177
Саяси қатынастар дегеніміз:
САЯСАТ СУБЬЕКТІЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАР
$$$ 178
Саяси жүйелердің түрлері:
АШЫҚ ЖӘНЕ ЖАБЫҚ
$$$ 179
Г. Алмонд саяси жүйені қандай белгісі бойынша жіктеді:
САЯСИ МӘДЕНИЕТІ
$$$ 180
«Саяси жүйе “ түсінігін саясаттануға кім енгізді:
Д.ИСТОН
$$$ 181
Саяси жүйені қоршаған ортамен тікелей байланыста көрсеткен ғалым:
Д.ИСТОН
$$$ 182
Англо- американдық және құрылымдық - еуропалық саяси жүйелерге бөліп қарастырған ғалым:
Г.АЛМОНД
$$$ 183
Әлемдегі мемлекеттердің көпшілігі басқару нысандары бойынша:
РЕСПУБЛИКАЛАР
$$$184
Саясаттануда «ішкі және сыртқы функциялар» түсінігі төмендегі ұғымдардың қайсысына байланысты қолданылады:
МЕМЛЕКЕТКЕ
$$$ 185
Әнұран, ту, елтаңба – бұл :МЕМЛЕКЕТ РӘМІЗДЕРІ
$$$ 186
Қазіргі заманда саяси дау-жанжалдар болмайтын қоғам бар ма:
САЯСИ ДАУ-ЖАНЖАЛДАР КЕЗ-КЕЛГЕН ҚОҒАМҒА ТӘН ҚҰБЫЛЫС
$$$ 187
2. Саяси партияның негізгі белгісін көрсетіңіз:
БИЛІКТІ ЖЕҢІП АЛУҒА ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІРЛЕСТІК
$$$ 188
Н.Макивелли саяси билікті іске асыру тәсілдерін қандай типтерге бөліп қарастырады:
$$$ 189
Парламент үкіметті құрып, кез-келген уақытта таратуға құқылы мемлекеттік басқару нысаны:
ПАРЛАМЕНТТІК РЕСПУБЛИКА
$$$ 190
Президенттік республикада үкімет ..... алдында саяси жауапты:
ПРЕЗИДЕНТТІҢ
$$$ 191
С. Хантингтонның тұғырнамасына сәйкес, қазіргі заманның негізгі дау-жанжалы дегеніміз:
ӨРКЕНИЕТТЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ
$$$ 192
Биліктің әмбебап бастауларының бірі бедел, ал оның негізін ... құрайды:
БІЛІКТІЛІК, ҚҰЗЫРЕТТІЛІК$$$ 193
Көшбасының харизмасын айқындайтын шарттардың ішінде, шешуші мәнге ... ие:
КӨШБАСЫНЫҢ ТАБИҒИ ҚАСИЕТІ
$$$ 194
Тек тоталитаризм жағдайында ғана азаматтар:
ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ ЖӘНЕ БІРЕГЕЙ ИДЕОЛОГИЯНЫ ҰСТАНУҒА МІНДЕТТІ
$$$ 195
Мемлекетті және оның бюрократиялық мекемелерін экономикалық үстем таптың мүдделерін үйлестіруші және қорғаушы таптық құрал ретінде айқындайтын идеология:
МАРКСИЗМ
$$$ 196
Заң шығарушы, атқарушы және сот билігін мемлекет басшысының қолында шоғырландырған мемлекеттік басқару нысаны:
АБСОЛЮТТІК МОНАРХИЯ
$$$ 197
Саясаттану ғылымының басты назарды саяси институттардың өзара әрекеттесуіне аударатын тәсілі қалай аталады:
ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ
$$$ 198
Саясаттану ғылымының басты назарды саясаттың әлеуметтік факторларға тәуелділігіне аударатын тәсілі қалай аталады:
СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ
$$$ 199
Саясатты зерттеудің жолы мен тәсілдері дегеніміз - бұл:
ҒЫЛЫМНЫҢ ӘДІСТЕРІ
$$$ 200
Саясаттанудың әдістеріне жатпайды:
Биологиялық
$$$ 201
Антикалық саяси ойдың өкілдері болып табылады:
ПЛАТОН ЖӘНЕ АРИСТОТЕЛЬ
$$$ 202
Саяси плюрализм дегеніміз - бұл:
$$$ 203
Дін мемлекеттік биліктен оқшауландырылған мемлекет қалай аталады:
ЗАЙРЛЫ

Приложенные файлы

  • docx 18914843
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий