MV samostiyni 351-52 Sotsiologiya

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ
«СОЦІОЛОГІЯ»

5.05010301«Розробка програмного забезпечення»

Укладач: А.С. Відьохіна
Викладач , спеціаліст ІІ категорії, магістр

Розглянуто та схвалено
на засіданні циклової комісії
«соціальних дисциплін»
Протокол № «__» від __ _______ 2012

Голова комісії___________ Н.М.КуліковськаХерсон – 2012
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до написання самостійних робіт
з дисципліни «Соціологія»
Освіта в Україні за сучасних умов зазнала дуже значних перетворень. На зміну школярській методиці викладання приходить прагнення розвинути в студентів уміння працювати з численними джерелами інформації. Тобто основне завдання вищої освіти тепер полягає не стільки в тому, щоб дати випускникам певні знання та навички, а скільки в тому, щоб навчити їх учитися, завдяки чому вони далі, протягом усього життя, зможуть поповнювати свої знання і вдосконалювати свій досвід, аналізувати і використовувати у, своїй професійній діяльності досягнення науки і техніки. Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. За даними ЮНЕСКО в процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15% інформації, що сприймається на слух і 65% - на слух і зір. Якщо ж навчальний матеріал людина опрацьовує сама, самостійно виконує завдання від його постановки до аналізу результатів, то засвоюється не менше ніж 90% інформації
Чому питання про самостійну роботу стало актуальним саме тепер? На сьогодні навчання за традиційними спеціальностями ґрунтовно й методично забезпечено; створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, розроблено банк текстових завдань та тестуючих програм, готуються, а по багатьом предметам розроблено методичні матеріали на електронних носіях. Таким чином, на зміну тому становищу, коли студент залишався сам на сам з численною кількістю завдань, приходить інше: тепер студент маючи доступ до літератури, може готуватися до самостійних робот, семінарів або іспитів, покладаючись на власне вміння засвоювати подану інформацію. Ще одним стимулом для розвитку самостійної роботи стало широке розповсюдження комп'ютерних технологій і доступ до Інтернету, коли відповіді на запитання можна отримати за допомогою споріднених сайтів вищих навчальних закладів не тільки України, але й усього світу.
Перед виконанням роботи студенту необхідно ознайомитись з назвою теми, цілями і завданнями, що стоять перед ним, рекомендовано літературою.

Самостійна навчальна робота студента
Вивчення курсу соціологія здійснюється, крім лекційних та
семінарських форм, у таких формах СРС:
самостійна робота з літературою, конспектування
першоджерел , контрольні роботи, захист їх ; розв'язування тестів ; складання словника ; упорядкування інформації про відомих соціологів.

Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання знань студентів та розподілу рейтингових балів у робочій навчальній програмі з дисципліни «Соціологія»

Самостійна робота №1

Тема: Виникнення соціології як науки. Основні етапи і напрями розвитку соціології в США. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні.


Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

Знати:
основні соціологічні погляди О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса та інших представників класичної соціології4
основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології;
особливості і етапи розвитку соціологічної думки в Україні;

Вміти:
пояснити роль О. Конта і Г. Спенсера у становленні соціології;
дати оцінку таким основним школам і напрямам західної соціології, як аналітична школа, Чиказька школа;
розкрити зміст основних етапів розвитку західної та української соціологічної думки.


План
Заповнити порівняльну таблицю.
Дати визначення ключовим поняттям .
Відповісти на тестові завдання.Заповнити порівняльну таблицю « Основні соціологічні погляди»О.Конт

Г. Спенсер

Е. Дюркгейм

М. Вебер

К. Маркс


Дати визначення ключовим поняттям .

Просоціологія –
Контієвська ієрархія наук –
Конфліктологія –
Соціальна статика –
Соціальна динаміка –
Чиказька школа –
« Хоуторнський експеримент –
Аномія -Відповісти на тестові завдання.

Термін «соціологія» запропонував і вперше використав у своїх творах:
А) Г. Спенсер
Б) Е. Дюркгейм
В) К. Маркс
Г) О. Конт

Праця « Самогубство» належить :
А) К. Марксу
Б) Е. Дюркгейму
В) М. Веберу
Г) Дж. Міду

Засновником «розуміючої» соціології є:
А) О. Конт
Б) М. Вебер
В) Г. Спенсер
Г) М. Вебер

Шеститомну працю « Курс позитивістської філософії» написав:
А) Г. Спенсер
Б) М. Вебер
В) Дж. Міль
Г) О. Конт

Вчення про суспільно-економічні формації належить :
А) О. Конту
Б) М. Вебер
В) К. Марксу
Г) Е. Дюркгейму

Автором першого українського підручника «Загальна соціологія» є :
А) М. Ковалевський
Б) С. Дніпрянський
В) М. Грушевський
Г) М. Шаповал
Список рекомендованих джерел:

1.Соціологія : Підручник / За зач. ред. В.М.Пічі – Львів,2004

2. Соціологія. За ред.
· Київ,2008.

3. Піча В.М. Соціологія : загальний курс. – К.,2000Самостійна робота №2

Тема: Соціологія конфлікту. Основні види і форми конфлікту у сучасному
світі.

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні
Знати:
проблематику соціології конфлікту та її місце в структурі соціологічного знання;
соціальну природу та сутність соціологічного конфлікту , його основні позитивні та негативні функції у суспільстві;
специфіку соціологічного підходу у конфліктології.
Вміти:
схематично зобразити структуру конфлікту;
класифікувати соціальні конфлікти за їх основними характеристиками;
розкрити сутність управління соціальними конфліктами та особливості методів їх попередження та подалання.


План
1. Схематично зобразити стадії розвитку конфлікту.
2. Дати визначення ключовим поняттям .
3. Напишіть невеликий твір на тему : « Чи конфліктна я особистість ?»

Схематично зобразити стадії розвитку конфлікту .

Стадії розвитку
конфлікту
Передконфліктна ситуація –
Інцидент –
Ескалація –
Кульмінація –
Завершення конфлікту –
Після конфліктна ситуація -


2.Дати визначення ключовим поняттям .

Ядро конфлікту –
Соціологія конфлікту –
Конфлікт –
Суперництво –
Пристосування –
Уникнення –
Компроміс –
Співробітництво-

Список рекомендованих джерел:1.Соціологія : Підручник / За зач. ред. В.М.Пічі – Львів,2004

2. Соціологія. За ред. Городяненко – Київ,2008.
3.Піча В.М. Соціологія : загальний курс. – К.,2000
4.Практикум з соціологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти/ за редакцією В. М. Пічі – Львів: « Магнолія 2006», 2009.- 368 с.
Самостійна робота № 3


Тема: Соціологія вільного часу, освіти, культури

Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

Знати:
зміст понять « культура» , «освіта» , « вільний час»;
основні складники та форми культури;
співвідношення понять « культура» «освіта» «культура»

Вміти:
розрізняти поняття « культура» і «цивілізація»
визначити предмет « соціальної культурии
Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання.

План

1. Запитання та завдання.

1. Культура як соціальний феномен. Еволюція поняття культури.
2. Визначте функції соціологія освіти.

2.Дати визначення ключовим поняттям .

Соціологія культури -
Релігія -
Субкультура –
Філософія праці –
Філософія грошей-
Філософія техніки –

Список рекомендованих джерел:

Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Київ, 2001.- 406
Горак Г.І. Філософія: курс лекцій. – К.: Віл бор, 1998. – 272 с.
Кислюк К.В. Філософія: Модульний курс. – Харьків, 2009. – 414 с.
Пазенок В.С. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2008.- 280
Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Львів, 2008. – 506с.
Причепій ЄМ. Філософія: підручник.-3-тє вид., - К.: Академвидив, 2009.- 592
Самостійна робота №4

Тема: Соціологія релігії . Соціології гуманітарної сфери.


Після вивчення матеріалу теми Ви повинні

Знати:
Базові поняття з соціології релігії та вільного часу;
Міжконфесійну ситуацію в Україні та інші актуальні проблеми соціології релігії;

Вміти:
Критично осмислювати соціологічні теорії релігії та вільного часу;
Дискутувати з теоретичних питань;
Толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії.
Форма опрацювання: скласти конспект відповідей на питання.


План
1. Визначити форми релігійних організацій: церква, секта, деномінація, культ.
2. Соціологія релігії: предмет, завдання, методи та місце в системі гуманітарного знання.
3. Функції соціології вільного часу..Список рекомендованих джерел:
Філософія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - Київ, 2001.- 406 Г.І. Філософія: курс лекцій. – К.: Віл бор, 1998. – 272 с.
Кислюк К.В. Філософія: Модульний курс. – Харьків, 2009. – 414 с.
Пазенок В.С. Філософія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2008.- 280
Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Львів, 2008. – 506с.
Причепій ЄМ. Філософія: підручник.-3-тє вид., - К.: Академвидив, 2009.- 592

Самостійна робота №5


Тема: Програма соціологічного дослідження. Комп’ютерні програми обробки соціологічної інформації.


Після вивчення матеріалу теми Ви повинні:

Знати:
суть соціологічного дослідження і його значення у житті суспільства;
основні етапи і види соціологічного дослідження;
основні методи збору соціологічної інформації.
Вміти:
обґрунтовувати доцільність використання виду вибірки в соціологічному дослідженні;
проаналізувати загальні процедури обробки та інтерпретації соціологічних даних.

План

1. Назвіть основні етапи у проведенні соціологічного дослідження. Охарактеризуйте їх.
Дати визначення ключовим поняттям .


Дати визначення ключовим поняттям .


Соціологічне дослідження –
Вибірка –
Анкетер –
Респондент –
Фокус – група –
Інтерв'ю –
Моніторинг -

Список рекомендованих джерел:

1.Соціологія : Підручник / За зач. ред. В.М.Пічі – Львів,2004

2. Соціологія. За ред. Городяненко – Київ,2008.

3. Піча В.М. Соціологія : загальний курс. – К.,2000


Критерії оцінювання:

0-5 балів – за самостійну роботу
- 5 балів – повна змістовна відповідь, оперування багатьма теоретичними
джерелами, висока аргументованість відповіді, переконливе демонстрування
власної авторської позиції;
- 4 бала – все вище перелічене, але при відсутності авторської позиції;

- 3 балів – поверховий виклад матеріалу, слабке знання теоретичних джерел;

-2-1 балів – короткий поверховий виклад матеріалу, нечіткі та помилкові
визначення понять;

- 0 балів – відсутність відповіді.

13PAGE 15


13PAGE 141115

Приложенные файлы

  • doc 18923307
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий