Vidpovidi Modul 2

Завдання 3
Що із переліченого не містить поняття «витікання»:
а) інвестиції;
б) заощадження;
в) податки;
г) імпорт;
д) усі відповіді правильні.
2. Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то:
а) економіка перебуває у стані повної зайнятості;
б) ін’єкції дорівнюють витіканням;
в) зміни інвестицій у запаси відсутні;
г) усі відповіді правильні.
3. За обсягу національного виробництва, що більший за рівноважний:
а) домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства планують інвестувати;
б) сукупні видатки перевищують обсяг національного виробництва;
в) інвестиції у запаси зменшуються;
г) процентна ставка зростає;
д) усі відповіді неправильні.
4. За інших рівних умов збільшення експорту країни:
а) збільшити сукупні видатки, але зменшити реальний ВВП;
б) зменшити сукупні видатки, але збільшити реальний ВВП;
в) збільшити сукупні видатки та реальний ВВП;
г) перемістить криву сукупних видатків угору;
д) правильні відповіді – в, г.
Що не простежується у фазі спаду:
а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;
б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та устаткування;
в) спадає попит на робочу силу;
г) зменшуються запаси товарів на складах;
д) усі твердження правильні.
6. Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли:
а) споживчі видатки мінус заощадження дорівнюють інвестиціям;
б) заплановані споживчі видатки плюс інвестиції дорівнюють усім витіканням;
в) державний бюджет збалансований;
г) сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту;
д) усі відповіді неправильні.
7. За обсягу національного виробництва, що менший за рівноважний:
а) сукупні видатки менші, ніж реальний ВВП;
б) інвестиції у запаси збільшуються;
в) процентна ставка знижується;
г) домогосподарства заощаджують менше, ніж підприємства планують інвестувати;
д) усі відповіді неправильні.
8. Що не є компонентом сукупних видатків:
а) споживчі видатки домогосподарств;
б) державні трансферні платежі;
в) інвестиційні видатки фірм;
г) чистий експорт;
д) державні закупівлі товарів та послуг.
Що не є основним каналом зв’язку держави з іншими економічними суб’єктами:
а) державні видатки;
б) податки;
в) державні закупівлі товарів та послуг;
г) державні запозичення;
д) споживчі видатки.
10. Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки:
а) приватна власність є високоефективною;
б) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;
в) обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками попиту;
г) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність людей;
д) уряд має регулювати національну економіку.

Завдання 3
1. . Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє (ють):
а) процентна ставка:
б) державні закупівлі товарів та послуг;
в) національні заощадження;
г) зміни інвестицій у запаси;
д) усі відповіді неправильні.
2. Якого етапу не містить процес установлення економічної рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді:
а) незбіг заощаджень та запланованих інвестицій зумовлює відмінність між планами виробництва та планами видатків;
б) відмінності між планами видатків і планами виробництва спричиняють непередбачені зміни в інвестиціях у запаси;
в) непередбачені зміни в інвестиціях у запаси спонукають підприємства переглядати плани виробництва в напрямі їх зменшення або збільшення;
г) тільки коли заплановані інвестиції та заощадження рівні між собою, а зміни інвестицій у запаси відсутні, встановиться економічна рівновага;
д) містить усі етапи.
3. Чи правильні такі твердження, що стосуються ділового циклу:
а) вершина – це найнижча точка ділової активності;
б) тривалість ділового циклу не перевищує 10 років;
в) у фазі спаду обсяг закупівель споживчих товарів щоденного вжитку не зменшується;
г) усі твердження неправильні.
4. Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:
а) кількості грошей в обігу;
б) важливих технічних нововведеннях;
в) обсягах сукупних видатків;
г) сподіваннях економічних суб’єктів;
д) усі твердження неправильні.
5.До основних макроекономічних цілей суспільства не можна віднести:
а) економічне зростання – виробництво більшої кількості товарів і послуг ліпшої якості;
б) повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати;
в) стабільний рівень цін – уникнення значного їх зростання;
г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках – стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових опареній;
д) рентабельність підприємства – перевищення виторгу від продажу товару послуги над витратами на їх виробництво.
6. Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:
а) національна економіка переживає спад;
б) економічна політика уряду помилкова;
в) національна економіка досягла повної зайнятості;
г) знижується ефективність використання ресурсів у національній економіці;
д) чистий експорт є від’ємною величиною.
7. Мультиплікативний вплив початкової зміни сукупних видатків припиняється тоді, коли:
а) сума нових заощаджень зрівнюється з початковою зміною видатків;
б) у національній економіці почалося піднесення;
в) витікання зрівнюються з ін’єкціями;
г) відсутні зміни інвестицій у запаси;
д) усі відповіді неправильні.
8. Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву:
а) зниження рівня оподаткування;
б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;
в) підвищення обмінного курсу національної валюти;
г) зниження процентної ставки;
д) підвищення заробітної плати державних працівників.
9. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:
а) зниження норми резервування;
б) підвищення облікової ставки;
в) продаж державних цінних паперів;
г) підвищення рівня оподаткування;
д) підвищення обмінного курсу національної валюти.
10. Згідно з парадоксом заощадження, спроба усіх заощаджувати якомога більше може:
а) перемістити функцію споживання вгору;
б) перемістити функцію заощадження вниз;
в) спричинити зменшення сукупних видатків і реальних ВВП;
г) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки;
д) усі відповіді неправильні.


Завдання 3
1. 1. Дж.М. Кейнс зазначав, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є:
а) нуль;
б) одиниця;
в) між нулем і одиницею;
г) більша від одиниці;
д) від’ємною велечиною.
2. Яке твердження неправильне:
а) державний сектор впливає сектор на ВВП через податки та державні закупівлі товарів і послуг;
б) мультиплікатор податків завжди на одиницю більший за мультиплікатор видатків;
в) мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці;
г) державні видатки чинять безпосередній вплив на сукупні видатки;
д) зміна податків впливає на сукупні видатки не безпосередньо, а через зміну використовуваного доходу, тобто зміну споживання.
3. Що не є аргументом економістів на користь політики, ґрунтованої на правилах:
а) правила обмежують прояви некомпетентності державних мужів;
б) правила обмежують можливості державних мужів здійснювати заходи економічної політики в інтересах певних зацікавлених груп;
в) політика, яка ґрунтується на правилах, гнучкіша, ніж дискреційна політика;
г) політика, ґрунтована на правилах, усуває проблему її непослідовності;
д) правила обмежують можливості державних мужів використовувати інструментарій макроекономічної політики для зміцнення своїх позицій на чергових виборах.
4. Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то:
а) інвестиції у запаси зростають;
б) обсяг національного виробництва збільшується;
в) фактичні заощадження зрівнюють зі змінами інвестицій у запаси;
г) правильні відповіді – а, б;
д) правильні відповіді – а, в.
5. Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова база:
а) зменшиться, і пропозиція грошей зменшиться;
б) зменшиться, а пропозиція грошей збільшиться;
в) збільшиться, і пропозиція грошей також збільшиться;
г) збільшиться, а пропозиція грошей зменшиться;
д) усі твердження неправильні.
6. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то:
а) збільшиться загальна сума особистих заощаджень;
б) збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;
в) зменшиться сума позик, наданих комерційними банками;
г) знизиться рівень процентної ставки;
д) збільшиться пропозиція грошей.
7. Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати, то вони постають перед:
а) ліквідним обмеженням;
б) між часовим бюджетним обмеженням;
в) точкою нульового заощадження;
г) бюджетною прямою;
д) усі твердження неправильні.
8. Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій:
а) збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується;
б) збільшується, бо витрати на капітал зменшуються;
в) зменшується, бо граничний продукт капіталу зменшується;
г) зменшується, бо витрати на капітал збільшуються;
д) усі твердження неправильні.

9. Економічне зростання графічно можна проілюструвати:
а) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;
б) рухом від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей;
в) переміщенням кривої виробничих можливостей вліво;
г) переміщенням кривої виробничих можливостей вправо;
д) усі твердження неправильні.
10. Якщо обсяг капіталу на працівника менший за його обсяг у стаціонарному стані, то інвестиції:
а) більші, ніж амортизація;
б) менші, ніж амортизація;
в) дорівнюють амортизації;
г) можуть бути меншими, більшими чи дорівнювати амортизації;
д) усі відповіді неправильні.Завдання 3

1. У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові:
а) якщо чистий експорт не дорівнює нулеві;
б) якщо зміни у запасах є від’ємною величиною;
в) якщо державний бюджет має надлишок;
г) якщо чисті інвестиції є від’ємною величиною;
д) усі відповіді неправильні.
2. Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання:
а) гранична схильність до споживання коливається в межах від нуля до одиниці;
б) зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується;
в) основним визначником споживання є поточний використовуваний дохід;
г ) раціональні індивіди бажають підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом усього життя;
д) усі твердження правильні;
є) усі відповіді неправильні.
3. Що не простежується у фазі спаду:
а) домогосподарства купують менше споживчих товарів;
б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та устаткування;
в) спадає попит на робочу силу;
г) зменшуються запаси товарів на складах;
д) усі твердження правильні.
4. Що не є основним каналом зв’язку держави з іншими економічними суб’єктами:
а) державні видатки;
б) податки;
в) державні закупівлі товарів та послуг;
г) державні запозичення;
д) споживчі видатки.
5. Державний борг – це сума попередніх
а) дефіцитів бюджету;
б) бюджетних надлишків за вирахування дефіцитів бюджету;
в) державних видатків;
г) бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків;
д) усі твердження неправильні.
6. Якщо внаслідок якогось природного катаклізму обсяг основного капіталу країни різко зменшився, то ставки реальної заробітної плати:
а) не зміняться;
б) збільшаться;
в) зменшаться;
г) можуть як збільшитись так і зменшитись;
д) усі відповіді неправильні.
7. У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сім’ї найвищу питому вагу мають:
а) заробітна плата;
б) доходи від підсобного господарства;
в) майнові доходи;
г) трансферні державні платежі;
д) доходи від тіньової економіки.
8. Виробнича функція 13 EMBED Equation.3 1415має віддачу:
а) спадну;
б) постійну;
в) зростаючу;
г) підпорядковану широким коливанням;
д) усі відповіді неправильні.
9. До чистих інвестицій належить:
а) купівля домогосподарством легкого автомобіля;
б) заміна зношеного верстата новим;
в) купівля фірмою земельної ділянки;
г) будівництво складу готової продукції;
д) купівля акції новоствореного акціонерного товариства.
10. Яка змінна є потоковою:
а) залишок на рахунку в банку;
б) державний борг країни;
в) робоча сила;
г) заробітна плата особи;
д) майно особи.


Завдання 3.

1. Ефект витіснення означає:
а) споживання товарі і послуг збільшується, а інвестицій – зменшується;
б) вітчизняні вироби витісняють імпорт;
в) збільшення державних видатків зменшує обсяг приватних інвестицій;
г) збільшення приватних інвестицій зменшує державні видатки;
д) усі твердження неправильні.
2. Однією з умов розвою національної економіки є динаміки тягаря державного боргу. Вона залежить від:
а) рівня реальної процентної ставки;
б) величини первинного дефіциту бюджету;
в) ефекту витіснення;
г) правильні відповіді – а, б;
д) правильні відповіді – б, в.
3. Зі зниженням реальної процентної ставки:
а) попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;
б) попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит на гроші збільшиться;
в) попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться;
г) попит на гроші як активи збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;
д) попит на гроші як активи не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться.

4. Диференціація доходів населення:
а) є недоліком певної економічної системи;
б) простежується в усіх економічних системах;
в) є неминучою, але держава може цілком її усунути;
г) є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп;
д) усі твердження неправильні.
5. Зі збільшенням обсягу капіталу граничний продукт праці:
а) збільшується;
б) зменшується;
в) не змінюється;
г) може як збільшитись, так і зменшитись;
д) усі відповіді неправильні.
6. Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні, а скільки заощаджувати, то вони постають перед:
а) ліквідним обмеженням;
б ) між часовим бюджетним обмеженням;
в) точкою нульового заощадження;
г) бюджетною прямою;
д) усі твердження неправильні.
7. Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє (ють):
а) процентна ставка;
б) державні закупівлі товарів та послуг;
в) національні заощадження;
г) зміни інвестицій у запаси;
д) усі відповіді неправильні.
8. Зі збільшенням кількості праці граничний продукт капіталу:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) не змінюється;
г) може як збільшитись, так і зменшитись;
д) усі відповіді неправильні.

9. Що належить до напрямів використання особистих доходів:
а) споживання;
б) заощадження;
в) сплата податків;
г) усі напрями.
10. Витрати на капітал у неокласичній моделі інвестицій не залежать від:
а) процентної ставки;
б) норми амортизації;
в) темпу зміни ціни капіталу;
г) граничного продукту капіталу;
д) залежать від усіх чинників.
Завдання 3.
1. Об'єктом впливу монетарної політики на економіку є:
споживання;
заощадження;
сукупний попит;
сукупна пропозиція.
2. Фіскальна політика буде недискреційною, якщо зміняться такі параметри:
а) зміниться ставка прибуткового податку;
б) за незмінної ставки прибуткового податку збільшаться податкові надходження;
в) зміниться співвідношення між прямими і непрямими податками у доходах державного бюджету;
г) зменшаться видатки на утримання бюджетного сектора економіки;
д) усі твердження неправильні.
3. Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:
а) досягнення бездефіцитного державного бюджету;
б) стабілізацію обмінного курсу національної валюти;
в) зниження темпів інфляції;
г) збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в національній економіці;
д) усі твердження неправильні
4. Яка зі змінних не є екзогенною змінною в моделі IS–LM:
а) процентна ставка;
б) податкова ставка;
в) рівень цін;
г) державні видатки;
д) рівень заощадження.
5. Між якими величинами є обернена залежність:
а) інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом;
б) заощадженнями і використовуваним доходом;
в) споживчими видатками і використовуваним доходом;
г ) інвестиційними видатками і процентною ставкою;
д) усі твердження неправильні.
6. Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у довгостроковому періоді:
а ) середні схильності до споживання і до заощадження не зміняться;
б) середні схильності до споживання і до заощадження збільшаться;
в) середня схильність до споживання зменшиться, а до заощадження збільшиться;
г) середні схильності до споживання і до заощадження зменшаться;
д) усі твердження неправильні.
7. Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву:
а) зниження рівня оподаткування;
б) збільшення державних закупівель товарів і послуг;
в) підвищення обмінного курсу національної валюти;
г) зниження процентної ставки;
д) підвищення заробітної плати державних працівників.
8. Який захід не можна використовувати для подолання інфляційного розриву:
а) зниження норми резервування;
б) підвищення облікової ставки;
в) продаж державних цінних паперів;
г) підвищення рівня оподаткування;
д) підвищення обмінного курсу національної валюти.
9. Автоматична фіскальна політика забезпечує:
зміну податкових ставок;
зміну рівня соціальних трансфертів;
часткову економічну стабілізацію;
повну економічну стабілізацію.
10. Фіскальна політика буде рестрикційною у разі:
а) зменшення видатків на утримання державного апарату;
б) збільшення обсягу державних закупівель товарів і послуг;
в) збільшення обсягу соціальних видатків;
г) зменшення державних видатків;
д) усі твердження неправильні.

Завдання 3.
1. Заходом стимулювальної фіскальної політики є:
а) купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;
б) продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;
в) новий випуск державних облігацій для фінансування додаткових державних видатків;
г) погашення раніше випущених державних цінних паперів;
д) усі твердження неправильні.
2. Криву IS будують для певної(ого):
а) процентної ставки;
б) монетарної політики;
в) фіскальної політики;
г) обсягу національного виробництва;
д) рівня інфляції.
3. Виробничій функції притаманна властивість спадного граничного продукту, якщо:
а) відсоток зростання обсягу продукції менший за відсоток, на котрий зросли всі фактори виробництва;
б) додатковий обсяг продукції, котрий отримують від застосування додаткової одиниці фактора за незмінної кількості інших факторів, зменшується;
в) додатковий обсяг продукції, отриманий від застосування додаткової одиниці фактора, зі збільшенням на таку саму величину кількості інших факторів зменшується;
г) додатковий обсяг продукції, який отримують на кожен із факторів, зменшується;
д) усі відповіді неправильні.
4. Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується:
а) спадною віддачею від масштабу;
б) постійною віддачею від масштабу;
в) зростаючою віддачею від масштабу;
г) незмінним граничним продуктом;
д) зростаючим граничним продуктом.
5. У довгостроковому періоді граничний продукт капіталу дорівнює:
а ) реальним витратам на одиницю капіталу;
б) реальній процентній ставці;
в) номінальній процентній ставці;
г) рівню інфляції;
д) усі твердження неправильні.

6. Що не характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу:
а) індивіди планують своє споживання і заощадження на тривалий період;
б) раціональні споживачі хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом свого життя;
в) доходи людей різко знижуються з виходом на пенсію, тому для підтримання однакового рівня споживання упродовж життєвого циклу потрібно заощаджувати у трудовому періоді;
г) обсяг споживання є функцією поточного використовуваного доходу, майна, і майбутнього доходу;
д ) зі зростанням доходу середня схильність до споживання у тривалому періоді знижується.
7. На обсяг національного виробництва у короткостроковому періоді впливає величина сукупних видатків. Це означає, що:
а) фірми намагаються розширити виробництво до рівня повної зайнятості;
б) обсяг продукції, який фірми планують виробити, визначається величиною сукупних видатків;
в) попит на гроші змушує фірми виробляти товари і послуги;
г) правильні відповіді – а, б;
д) правильні відповіді – б, в.
8. Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції, то:
а) інвестиції у запаси зростають;
б) обсяг національного виробництва збільшується;
в) фактичні заощадження зрівнюють зі змінами інвестицій у запаси;
г) правильні відповіді – а, б;
д) правильні відповіді – а, в.
9. З метою забезпечення цільового приросту ВВП найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:
збільшення G;
зменшення N;
одночасне збільшення G і зменшення T.
10. Серед основних причин неспроможності країн платити за свої зовнішні борги не може бути така:
а) неправильна макроекономічна політика країн-боржників;
б) зростання процентних ставок у розвинутих країнах;
в) різка зміна кон’юнктури на світових ринках, що супроводжується погіршенням умов торгівлі країн-боржників;
г) наявність стимулів до відмови від сплати боргу;
д) усі причини можуть бути.


Приложенные файлы

  • doc 19004246
    Размер файла: 130 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий