test 7

7


Завдання №1
У цитоплазмі рослинної клітини виявлено структури з рідким вмістом, який являє собою продукти запасу. Означені структури тимчасово не беруть участі в обміні речовин. Виявлені структури є:
Рибосомами
Диктіосомами
Включеннями
Амілопластами
Центріолями

Завдання №2
У рослинній клітині завдяки великій вакуолі, що займає центральне положення, усі органели, ядро та цитоплазма відтискуються до периферії клітини і відмежовуються тонопластом. Як називається простір у клітині між тонопластом та плазматичною мембраною?
А. Мезофіл
В. Мезоплазма
С. Мезодерма
D. Мезосома
Е. Мезенхіма

Завдання №3
Досліджується плід рослин родини Lamiaceae. Він схізокарпний розпадається при дозріванні на 4 однонасінні, горішковидні ереми, тобто плід - ...
А. Багатосім'янка
В. Багатолистянка
С. Калачик
D. Регма
E. Ценобій

Завдання №4
Відомо, що при нагріванні у воді до 800С крохмальні зерна бубнявіють і лопаються, утворюючи клейку речовину – слиз, який використовують у медико-фармацевтичній практиці, а при нагріванні до 2000С крохмаль перетворюється на іншу сполуку, яка також застосовується в аптечній справі. Назвіть цю сполуку.
А. Глобоїд
В. Амілопектин
С. Діамілоза
D. Флобафен
Е. Декстрин

Завдання №5
Шаруватість крохмальних зерен зумовлена періодичністю їх росту. Відомо, що шари крохмалю, які утворилися вдень-більш темні, а ті, що утворилися вночі – більш світлі. Чим зумовлене таке явище?
А. Різною інтенсивністю фотосинтезу
В. Різною швидкістю синтезу білка
С. Різним ступенем активності ферментів
D. Різним ступенем випаровування води
Е. Різним ступенем освітленості

Завдання №6
Нашарування крохмалю при утворенні крохмальних зерен у клітинах зернівок пшениці відбувається рівномірно, внаслідок чого центр нашарування і геометричний центр зерна збігаються. Такі крохмальні зерна називаються :
А. Метацентричними
В. Ексцентричними
С. Симетричними
D. Рівномірними
Е. Концентричними

Завдання № 7
До переліку жиророзчинних вітамінів випадково потрапив водорозчинний. Назвіть його.
Д
Е
РР
А
К


Завдання №8
Нашарування крохмалю при утворенні крохмальних зерен у клітинах бульб картоплі відбувається нерівномірно, внаслідок чого центр нашарування і геометричний центр зерна не збігаються. Такі зерна називаються:
А. Метацентричними
В. Ексцентричними
С. Асиметричними
D. Зміщеними
Е. Концентричними
Завдання № 9
Проведено хімічну реакцію на виявлення білка з використанням реактиву Міллона (ртуть, розчинена в концентрованій азотній кислоті та воді). Яке забарвлення буде свідчити про наявність білка у середовищі?
Яскраво-жовте
Червоне
Фіолетове
Синє
Оранжеве

Завдання №10
Включення можуть запасати органічні речовини різних класів. Яка з наведених сполук не зустрічається у вигляді включень?
Інулін
Крохмаль
Жирні олії
Ефірні олії
Білки

Завдання №11
Препаруючи квітку студент помітив, що оцвітина п'ятичленна, складена із однакових, забарвлених, вільних пелюсток і вільних зелених чашолистків. Така оцвітина ...
A. Подвійна, правильна, зірчаста
B. Подвійна, правильна, хрестоподібна
C. Проста, правильна, наперсткоподібна
D. Проста, неправильна, дзвоникувата
E. Подвійна, неправильна, лійковидна


Завдання №12
У зрілих плодах глоду криваво-червоного зафіксовано перетворення нерозчинних протопектинів первинних клітинних оболонок у розчинні пектини. Внаслідок цього плоди
Почервоніли
Пом'якшали
Ослизнилися
Здерев'яніли
Окорковіли
Завдання №13
Дослідження клітин м'якуша плодів обліпихи крушиновидної показали, що каротиноїди містяться в краплинах жирної олії та у ...
Вакуолях
Лейкопластах
Хромопластах
Крохмальних зернах
Алейронових зернах

Завдання №14
Аналізуючи суцвіття Cerasus vulgaris помічено, що квітки на розвиненій головній осі почергові, а за рахунок різної довжини квітконіжок розташовані майже в одній площині, тому утворюють ...
А. Кошик
В. Головку
С. Щиток
D. Волоть
Е. Зонтик

Завдання №15
Після обробки мікропрепарату гарячою водою зафіксовано значне набрякання крохмальних зерен, їх розрив і ...
Розчинення
Осадження
Клейстеризація
Кристалізація
Ослизнення
Завдання №16
Дослідження насінин льону, що зберігалися у зволоженому місці, показало, що клітини епідерми набрякли внаслідок утворення в оболонках ...
Слизу
Лігніну
Суберину
Кутину
ВоскуЗавдання №17
Втрата вибіркової проникливості плазматичної мембрани може призвести до:
Посилення рухливості цитоплазми
Зниження рухливості цитоплазми
Посилення дифузії молекул та іонів
Інтенсифікація поділу
Посилення подразливості

Завдання №18
Як джерело провітаміну А використовуються частини рослин зі значним вмістом каротиноїдів. Це плоди перцю, шипшини, смородини, а також ...
Бульби топінамбуру
Коренеплоди моркви
Плоди яблуні
Бульби картоплі
Кореневища лепехи

Завдання №19
Стебла конопель звичайних витримали у воді і таким чином досягли мацерації, тобто роз'єднання луб'яних волокон, що розміщувались суцільними тяжами. При цьому пектинові речовини міжклітинників ...
Розчинилися
Утворили сіль
Гідролізувалися
Утворили гель
Кристалізувалися
Завдання № 20
Спиртовий витяг з листків евкаліпту - Хлорофіліпт має інтенсивний зелений колір, що обумовлений переходом у розчинник гідрофільних пігментів - ...
Фікоціанів
Каротиноїдів
Хлорофілів
Антоціанів
Антохлорів

Завдання №21
Досліджуючи мікропрепарат зрізу листка капусти під мікроскопом студент виділив клітини з живими целюлозними, нерівномірно потовщеними оболонками, кінці яких скошені або загострені. Це клітини:
Перидерми
Склеренхіми
Паренхіми
Ризодерми
Коленхіми

Завдання №22
Мертва, щільна, механічна тканина з потовщеними здерев’янілими оболонками і нечисленними щілиновидними та косими порами, називається:
Коленхіма
Мезенхіма
Склеренхіма
Прозенхіма
Гідренхіма

Завдання №23
Наявність жирних олій виявляють за допомогою кольорових реакцій. Так, застосування розчину алкани забарвлює жирні олії у:
А. Жовтий колір
В. Червоний колір
С. Синій колір
D. Чорний колір
Е. Фіолетовий колір

Завдання №24
Якщо потовщення оболонок клітин живої механічної тканини відбувається паралельно до поверхні органа, в якому вони знаходяться, то її називають:
Пластинчастою
Кутовою
Лібриформом
Пухкою
Луб’яною
Завдання №25
При мікроскопії листка студент виявив живу тканину з целюлозними, нерівномірно потовщеними оболонками. Це:
Склеренхіма
Коленхіма
Паренхіма
Перидерма
Мезенхіма

Завдання №26
Залежно від походження і розміщення в органі, виділяють різні види механічних волокон рослин. Які з перелічених волокон не належать до механічної тканини?
Деревинні
Луб’яні
Провідні
Корові
Волокна, що утворюють обкладки

Завдання №27
Волокна, що мають первинне походження, утворюються перициклом і становлять периферійну частину центрального циліндра, називаються:
Луб’яні
Корові
Периваскулярні
Деревні
Волокна, що утворюють обкладки
Завдання №28
При мікроскопічному дослідженні листків маслинки, були виявлені зірчасті, гострокінцеві клітини. Це:
Макросклереїди
Остеосклереїди
Трихосклереїди
Брахісклереїди
Астросклереїди
Завдання №29
З'ясуйте, видозміною якого органа є колючки акації:
Кореня
Листка
Пагона
Прилистків
Бруньки
Завдання №30
На поперечному зрізі трав'янистого стебла під епідермою виявлено кілька шарів живих паренхімних клітин з целюлозними оболонками. При цьому тангентальні стінки клітин значно потовщені, що характерно для ...
Кутової коленхіми
Пухкої коленхіми
Пластинчастої коленхіми
Запасаючої паренхіми
Асимілюючої паренхіми

Завдання №31
До ситовидних трубок щільно притиснуті і об’єднані з ними плазмодесмами:
Судини
Трахеїди
Клітини-супутниці
Зірчасті клітини
Ідіобласти
Завдання №32
Провідна тканина ксилеми представлена:
Ситовидними трубками
Лібриформом
Деревною паренхімою
Судинами і трахеїдами
Клітинами-супутницями


Завдання №33
Вода та мінеральні речовини є необхідними для забезпечення нормальної життєдіяльності рослинного організму. Ці речовини пересуваються в рослині по:
А. Ситовидних трубках
В. Ситовидних трубках і трахеях
С. Судинах і трахеїдах
D. Трахеїдах
Е. Трахеїдах і ситовидних трубках

Завдання №34
Один з елементів провідної тканини, що вивчався, включає живі видовжені клітини з целюлозними оболонками, на яких зустрічалися перфорації. Такі клітини називаються:
А. Трахеями
В. Склереїдами
С. Трахеїдами
D. Ситовидними трубками
Е. Камбіальними

Завдання №35
Вкажіть, яка з наведених нижче характеристик трахеїд є невірною.
А. Клітинні оболонки мають облямовані пори
В. Довжина клітин може становити десятки сантиметрів
С. Вони є мертвими клітинами
D. Це прозенхімні клітини

·Е. Мають здерев’янілі оболонки


Завдання №36
Клітини – супутниці утворюються при поздовжньому поділі клітин, які формують членик ситовидної трубки і характеризуються певними особливостями. Яка з наведених ознак не притаманна клітинам-супутницям?
А. Мають розвинений густий протопласт
В. Дані клітини є мертвими
С. У цитоплазмі міститься велика кількість рибосом
D. Клітинна оболонка тонка
Е. З’єднані з ситовидними трубками плазмодесмами

Завдання №37
До складу комплексної тканини ксилеми входить лібриформ. Він є елементом:
А. Основної тканини
В. Твірної тканини
С. Механічної тканини
D. Видільної тканини
Е. Провідної тканини

Завдання №38
Основна тканина (паренхіма) – жива тканина, що заповнює простір між іншими тканинами. Існує декілька видів основної паренхіми. Яка з наведенених характеристик притаманна вбираючій паренхімі?
Товстостінні живі клітини
Тонкостінні живі клітини з целюлозними оболонками
Наявність судин
Тонкостінні мертві клітини
Товстостінні мертві клітини

Завдання №39
Ксилема є комплексною тканиною, механічні елементи якої складають:
А. Деревинні волокна
В. Корові волокна
С. Луб’яні волокна
D. Периваскулярні волокна
Е. Склеренхімні волокна

Завдання №40
Клітини-супутниці регулюють та стимулюють роботу ситовидних трубок. Це відбувається завдяки тому, що вони виділяють у ситовидні трубки:
А. Краплини води
В. Жирні олії
С. Ферменти
D. Мінеральні речовини
Е. Вуглеводи

Завдання №41
Листкова пластинка нижніх стеблових листків анісу звичайного майже цілісна, її ширина лише трохи перевищує довжину, тому за формою пластинка -
Еліптична
Округло-нирковидна
Ромбовидна
Широкояйцевидна
Дельтовидна
Завдання №42
На мікропрепараті стебла трав’янистої рослини добре визначаються судинно-волокнисті пучки біколатерального типу. Стебло якої рослини представлено на мікропрепараті?
Гарбуза
Жита
Льону
Кукурудзи
Купини
Завдання №43
Для макроскопічного аналізу надано видозмінений пагін зі значно вкороченим стеблом (денцем) та щільно стуленими видозміненими листками-лусками. Зовнішні плівчасті луски захищають внутрішні соковиті. Таку будову має ...
Столон
Бульба
Цибулина
Коренебульба
Бульбоцибулина

Завдання №44
Стебла суниці мають лежачі стебла з довгими меживузлями. Такі стебла називаються:
Лежачими
Повзучими
Батогами
Чіпкими
Вусами
Завдання №45
Залежно від виду рослини число і розташування продихів у листках суттєво відрізняється. Назвіть рослину, листки якої не мають продихів.
Береза
Конюшина
Сосна
Півники
Елодея

Завдання №46
Корінь – вегетативний орган рослини, притаманний переважній більшості вищих рослин. Яка з наведених нижче функцій не притаманна кореню?
Проведення поживних речовин
Фотосинтез
Накопичення поживних речовин
Синтез амінокислот
Вегетативне розмноження

Завдання №47
Вторинна анатомічна будова кореня характеризується певними ознаками. Яка з перелічених характеристик не належить до вторинної анатомічної будови?
Відсутність ендодерми
Відсутність перидерми
Наявність вторинної кори
Розвинений центральний осьовий циліндр
Незначна корова частина
Завдання №48
Важливою ознакою кореня є його здатність заглиблватись у грунт. Це називається:
Позитивний фототропізм
Позитивний хемотропізм
Позитивний геотропізм
Арефлексія
Позитивний хемотаксис


Завдання №49
Стебла дводольних трав’янистих рослин вкриті:
Перидермою
Ризодермою
Епідермою
Епіблемою
Мезодермою

Завдання №50
Деякі види бруньок утворюються із меристем чи паренхіми на будь-яких органах рослини. Такі бруньки називають:
Термінальними
Сплячими
Адвентивними
Пазушними
Верхівковими

Завдання №51
На поперечному зрізі, зробленому у зоні проведення і укріплення кореня дводольної рослини, помітні 4 відкритих колатеральних пучки і 4 широких серцевинних промені. Це дозволяє зробити висновок, що у зоні всмоктування провідний пучок ...
Радіальний тетрархний
Центроксилемний
Центрофлоемний
Радіальний триархний
Радіальний поліархний

Завдання №52
На зрізах гілки сосни звичайної розпізнані великі смоловмісні схізогенні ходи, розміщені ...
Тільки в корі
Тільки в деревині
Тільки в серцевині
Корі, деревині та серцевині
Тільки в серцевині і деревині
Завдання №53
Співставлення поперечних зрізів коренеплодів засвідчило, що у петрушки краще, ніж у редьки, розвинута запасаюча паренхіма ...
Серцевини
Лубу
Деревини
Первинної кори
Камбію


Завдання №54
Вкажіть рослину, яка має надземні стеблові бульби.
Картопля
Кольрабі
Буряк
Пшінка весняна
Жоржина

Завдання №55
Як називається видозміна пагона, для якої характерні добре розвинуті зближені лускоподібні листки, що запасають поживні речовини і коротке плоске стебло, від якого відходять додаткові корені.
Коренеплід
Стеблова бульба
Кореневище
Бульбоцибулина
Цибулина

*Завдання №56
Назвіть три функції кореневого чохлика.
Збільшує всисну поверхню кореня
Сприймає силу земного тяжіння
Визначає напрямок росту кореня
Утворює бічні корені
Захищає верхівку кореня при заглибленні її у ґрунт
Завдання №57
Назвіть рослину, яка має видозміну пагона вуса.
Часник
Виноград
Огірок
Суниці
Терен

Завдання №58
Вкажіть, як називається процес виведення рослиною води через продихи.
Повітряне живлення
Дихання
Фотосинтез
Транспірація
Гутація

Завдання №59
Як називаються видозмінені додаткові корені, що утворюються на надземних частинах стебла фікуса-баньяну та кукурудзи, які заглиблюються в ґрунт і міцно утримують рослину:
Корені-причіпки
Дихальні корені
Бульбокорені
Ходульні корені
Коренеплоди
Завдання №60
Відшукайте назву бічних коренів болотних рослин, які ростуть вгору і піднімаються над поверхнею ґрунту або води:
Корені-причіпки
Дихальні корені
Бульбокорені
Ходульні корені
Коренеплоди

Завдання №61
Внаслідок сорментації дочірні особини пшінки весняної розвинулися із коренебульб і відокремились від материнської рослини, що забезпечило їх високу життєздатність і ...
А. Часткове оновлення рослини
В. Повне оновлення рослини
С. Зміну спадкових властивостей
D. Втрату спадкових властивостей
Е. Часткову втрату спадкових властивостей

Завдання №62*
Які з наведених нижче характеристик притаманні вегетативному розмноженню?
В основі цього виду розмноження лежить мітоз
В основі цього виду розмноження лежить мейоз
Нащадки отримують набір хромосом материнського організму
В основі цього виду розмноження лежить явище регенерації
В основі цього виду розмноження лежить спорогенез

Завдання №63
У промислових масштабах для вегетативного розмноження женьшеню обрано нетрадиційний спосіб, а саме, - ...
А. Сорментація
В. Діаспорія
С. Брунькування
D. Мікроклонування
Е. Окулірування

Завдання №64
Під час подвійного запліднення у Покритонасінних рослин один із сперміїв зливається із яйцеклітиною , внаслідок чого розвивається...
А. Проросток
В.Ендосперм з триплоїдним набором хромосом
С. Зародок з триплоїдним набором хромосом
D. Заросток
Е. Зародок з диплоїдним набором хромосом

Завдання №65
Щоб одержати генетично-ідентичні форми алкалоїдоносних тканин і органів раувольфії зміїної потрібно розмножити їх
А. Брунькуванням
В. Нестатевим шляхом
С. У культурі in vitro
D. Щепленням
Е. Статевим шляхом

Завдання №66
Анатомічна будова стебла жита характеризується певними ознаками. Яка з наведених ознак не притаманна стеблу однодольної рослини?
А. Камбій відсутній
В. Судинно-волокнисті пучки розташовані впорядковано
С. Корова частина не виражена
D Судинно-волокнисті пучки закритого типу
Е. Стебла тонкі

Завдання №67
Нестатеве вегетативне розмноження клітин і тканин in vitro, в результаті якого одержують генетично ідентичні форми, називають
А. Мікроклонування
В. Генною інженерією
С. Безстатевим розмноженням
D. Коньюгують
Е. Живцюванням

Завдання №68
У лабораторних умовах вдалося провести спостереження за статевим процесом у рослини та зафіксувати момент запліднення, коли жіноча і чоловіча гамети ...
А. Розходяться
В. Копулюють
С. Поділяються
D. Об'єднуються
Е. Коньюгують


Завдання №69
При аналізі плодів було визначено, що один з них характеризується залозистим екзокарпієм, губчастим мезокарпієм і розрослим ендокарпієм, що має вид соковитих мішечків. Цей плід - ...
А. Біб
В. Ягода
С. Цинародій
D. Гесперидій
Е. Яблуко

Завдання №70
Насіння льону використовують в медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до ...
А. Окорковіння
В. Ослизнення
С. Гумозу
D. Здерев’яніння
Е. МінералізаціїТести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 19020852
    Размер файла: 140 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий