Test 1mod bez otv

1 модуль

Інформатика - це комплекс, що вивчають властивості і структуру інформації

наук
дисциплін
понять
програм


З імовірно-статистичної точки зору інформацію розглядають як міру усунення невизначеності
кількісну
якісну
загальну
важливу


Інформація - це об’єктивно існуючий зміст, який характеризує організацію, структуру, стан і поведінку певної системи загалом або її окремих елементів та у процесі його пізнання і переробки
зменшує ступінь визначеності
збільшує ступінь невизначеності
зменшує ступінь невизначеності
змінює ступінь невизначеності


За одиницю вимірювання інформації беруть кількість інформації, що вміщує в себе еталонна послідовність, яка складається з елементарного сигналу
Ця одиниця називається біт інформації
Ця одиниця називається байт інформації
Ця одиниця називається біт сигналу
Ця одиниця називається байт сигналу


Всі дані, команди та адреси записуються в ЕОМ у цій системі числення
десятковій
двійковій
шістнадцятковій
вісімковій


Двійкове число 1110 дорівнює у шістнадцятковій системі

F
C
B
Е


В одному байті можна закодувати значення одного символу з можливих

2
8
16
256


Для реалізації системи зберігання інформації на зовнішніх накопичувачах створюють
файлову систему
файли
папки
файли і папки


Сукупність певних відомостей щодо конкретних об’єктів з визначеними засобами пошуку інформації становлять

комп’ютерну систему
інформаційну систему
загальну систему
інформаційну базу даних


Це сукупність упорядкованих у певний спосіб даних і комплексу апаратно-програмних засобів для зберігання даних та маніпулювання ними
Автоматизована комп’ютерна система
Автоматизована інформаційна база даних
Надійна інформаційна система
Автоматизована інформаційна система


База даних є сукупністю

у певний спосіб організованих даних
організованих даних
даних
інформації


За логічною структурою даних, що зберігаються у базі, розрізняють реляційні, ієрархічні та мережні бази даних
Реляційні
Ієрархічні
Мережні
Всі відповіді вірні


У цих базах даних дані утворюють кілька зв’язаних між собою двовимірних таблиць (списків) із фіксованою кількістю стовпців (полів) і змінною кількістю рядків (записів)
Реляційні
Ієрархічні
Мережні
Всі відповіді вірні


Банк даних (БнД) є різновидом , в якій реалізовано функції централізованого зберігання та накопичення оброблюваної інформації, яка організована в одну або кілька баз даних
комп’ютерної системи
інформаційної системи
загальної системи
інформаційної бази даних


Середовище Word дає змогу шукати інформацію в документальних файлових системах
за назвами файлів
за текстовою інформацією в документах
за назвами файлів і за текстовою інформацією в документах
всі відповіді вірні


Середовище Word дає змогу створювати
Прості документи, шаблони, форми
Прості документи, шаблони, форми, електронні таблиці
Прості документи, шаблони
Прості документи, шаблони, бази даних


Це організаційно-технічна система, яка забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах людської діяльності
комп’ютерна систему
інформаційна систему
загальна систему
інформаційна база даних


Автоматизовані інформаційні системи класифікуються на державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів
За ступенем централізації обробки інформації
За рівнем автоматизації процесів управління
За рівнем або сферою діяльності
всі відповіді вірні


Автоматизовані інформаційні системи класифікуються на інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні
За ступенем централізації обробки інформації
За рівнем автоматизації процесів управління
За рівнем або сферою діяльності
всі відповіді вірні


Автоматизовані інформаційні системи класифікуються на централізовані, децентралізовані інформаційні системи колективного використання
За ступенем централізації обробки інформації
За рівнем автоматизації процесів управління
За рівнем або сферою діяльності
всі відповіді вірні


Для відкритої інформації важливою вимогою є

Цілісність
Доступність
Конфіденційність
всі відповіді вірні


До інформаційних систем нового покоління належать 1- системи підтримки прийняття рішень (СППР), 2 - інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті
1
2
1 і 2
Жодна з наведених


СППР зорієнтовані на працівників 1- вищої, 2- середньої ланок управління
1
2
1 і 2
Жодна з наведених


Американський учений Г. Саймон виокремив класи проблем прийняття рішень: 1 - неструктуровані, 2 - добре структуровані, 3 - погано структуровані, 4 - слабо структуровані
1,2,3,4
1,2,4
2,3
·,4
1,2,3


Є забезпечувальні компоненти інформаційних систем: 1- технічні, 2 - програмні, 3 -математичні

1,2,3
1,2
1,3
2,3


В алгоритмічній мові С етапи розв'язання задач на комп'ютер: 1- Постановка задачі, 2-Побудова математичної моделі, 3 - Розробка алгоритму, 4 – Розробка операційної системи
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С етапи розв'язання задач на комп'ютер: 1- Складання програми, 2- Розв’язання програми, 3 - Компіляція програми, 4 – Компонування програми
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С етапи розв'язання задач на комп'ютер: 1- Складання програми, 2- Розв’язання програми, 3 - Налагодження програми, 4 – Експлуатація програми
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С при записі ідентифікаторів можуть вико рис-товуватися: 1- великі та малі латинські літери; 2- арабські цифри; 3-символ підкреслення; 4 - ескейп-послідовності
1,2,3,4
1,2,3
2,3,4
1,2,4


В алгоритмічній мові С є константи 1 - цілі, 2 - дробові, 3 - дійсні, 4 - символьні
1,2,3,4
1,3,4
2,3,4
1,2,4


В алгоритмічній мові С ескейп-послідовності починаються з символу
/
|
\
&


В алгоритмічній мові С перехід на наступний рядок відбувається за допомогою ескейп-послідовності
/n
|h
\n
//t


В алгоритмічній мові С символ “ виводиться за допомогою ескейп-послідовності
/”
|’
\”
//”


В алгоритмічній мові С є коментарі 1 –однорядкові, 2 – дворядкові, 3 – символьні, 4 - багаторядкові
1,4
1,2,3,4
1,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С коментар розпочинається після символів
//
|/
//
/\


В алгоритмічній мові С є ключові слова - це зарезервовані ідентифікатори, які мають спеціальне значення для компі-лятора: 1 - voidd, 2 - for, 3 - float, 4 - char
1,2,3
1,2,4
1,2,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С є ключові слова - це зарезервовані ідентифікатори, які мають спеціальне значення для компілятора: 1 - const, 2 - continue, 3 - default, 4 - do
1,2,3
1,2,4
2,3,4
1,2,3,4В алгоритмічній мові С є ключові слова - це зарезервовані ідентифікатори, які мають спеціальне значення для компі-лятора: 1 - breakin, 2 - if, 3 - int, 4 - while
1,2,3
1,2,4
1,2,3,4
2,3,4


В алгоритмічній мові С директиви препроцесора розпочинаються символомВ алгоритмічній мові С директива препроцесора макропідстановкаВ алгоритмічній мові С головна функція програмиВ алгоритмічній мові С тип функції, коли функція не повертає значенняВ алгоритмічній мові С тип даних символ число позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С тип даних ціле позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С тип даних число з плаваючою комою одинарної точності
позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С тип даних число з плаваючою комою подвійної точності
позначаєтьсяВ фон-нейманівської архітектурі використовується система численняВ фон-нейманівської архітектурі процесор обмінюється даними з оперативною пам’яттю по процесорній“Арабська" система запису чисел є типовим прикладом системи численняРозробка програми:
Постановки задачі
Проектування Програми
Виділення декількох підзадач

Написання програми
Переклад на машинну мову
Відлагодження програмиВ алгоритмічній мові С під тип даних char виділяється байтВ алгоритмічній мові С під тип даних float виділяється байтВ алгоритмічній мові С специфікація перетворення для функції printf() - десяткове цілеВ алгоритмічній мові С специфікація перетворення для функції printf() - рядок символівВ алгоритмічній мові С специфікація перетворення для функції printf() - представлення величин float з фіксованою точкоюВ алгоритмічній мові С порядок виконання операндів можна змінити за допомогоюВ алгоритмічній мові С арифметична операція залишок від ділення позначається символомВ алгоритмічній мові С вираз
b+=a
можна замінити виразомВ алгоритмічній мові С вираз
k++
можна замінити виразомВ алгоритмічній мові С операція порівняння перевірка на рівність позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С операція порівняння перевірка на нерівність позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С логічна операція
логічне І (and) позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С логічна операція
логічне АБО (or) позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С логічна операція
логічне заперечення (not) позначаєтьсяВ алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=0, то А1&&A2=В алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=0, то А1||A2=В алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=0, то !А1 =В алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=1, то А1&&A2=В алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=1, то А1||A2=В алгоритмічній мові С, якщо А1=0 і А2=1, то !А1 =В алгоритмічній мові С, якщо А1=1 і А2=1, то !А1 =13PAGE 14115


13PAGE 14315
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 19021477
    Размер файла: 142 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий