Samomenedg Testu Putannja M2


Модуль 2. Практична реалізація самоменеджменту
Які існують особливості часу як ресурсу?
Які існують інструменти планування особистої праці менеджера?
Які стадії включає процес планування робочого часу (тайм-менеджмент)?
Прийняти рішення про те, яким із завдань слід надати першочергового, а яким другорядного значення, означає:
Які плани особистої праці менеджера розрізняють за періодом планування?
Яка закономірність використовується під час складання оперативних планів особистої роботи менеджера?
Назвіть основні критерії визначення пріоритетності справ при складанні плану особистої роботи менеджера:
Які справи заносяться до плану особистої роботи менеджера в першу чергу?
Які дії необхідно здійснити, якщо у результаті контролю виконання денного плану особистої роботи менеджера виявлені невиконані справи?
Які подальші раціональні кроки у плануванні, якщо виявилося, що після складання переліку передбачуваних на завтра подій у процесі планування особистої роботи та підсумовування очікуваної тривалості менеджер отримав загальний необхідний час 7 годин 30 хвилин?
На яку частину доби необхідно планувати найбільш важливі та складні, а також неприємні справи?
Які плани складає менеджер під час планування своєї особистої праці?
Що необхідно робити менеджеру щовечора при складанні плану особистої праці на наступний день?
Про що менеджер приймає рішення під час планування особистої праці, визначаючи пріоритетність?
Які справи заносяться першими до плану особистої праці менеджера?
Що означає принцип Паретто у робочій ситуації менеджера?
Процес встановлення особистих цілей менеджера передбачає:
Яким чином рекомендується виконувати менеджеру рутинну роботу і так звані «дрібниці» протягом робочого дня?
Вибір пріоритетних справ може здійснюватися за допомогою:
До якого типу відноситься щомісячна нарада апарату управління підприємства по підведенню підсумків роботи за місяць?
Які фактори повинен врахувати менеджер, визначаючи час підготовки до наради, дату її проведення?
За цілями ділові наради поділяють на:
В який час рекомендується проводити наради?
Який показник характеризує продуктивність наради?
Особливістю дискусійної наради є:
Нарада — це:
Яким є рекомендований регламент проведення традиційних нарад?
Якщо на нараді присутні працівники різного ієрархічного рівня, то який порядок надання слова рекомендується обрати при обговоренні спірних питань?
Етап проведення ділової наради включає:
До якого типу нарад належить оперативна щотижнева нарада апарату управління ?
До негативних сторін ділової наради належать:
Назвіть особливості оперативних нарад:
За способом проведення ділові наради поділяють на:
Особливістю диктаторської наради є:
З якою метою здійснюється планування проведення нарад та зборів?
Підведення підсумків наради включає:
Метою наради методом «мозкової атаки» є:
Яка нарада проводиться за такою схемою: керівник формулює у письмовому вигляді проблему, підбираються необхідні дані і вихідні матеріали для рішення проблеми, кожен з учасників повинен виробити свою точку зору і письмово її викласти?
У роботі керівника, що пов'язана з підготовкою наради, виділяють такі етапи:
У чому полягає зміст підготовки до ділової бесіди?
Якими мають бути дії менеджера після досягнення мети ділової бесіди?
Яким має бути взаємне представлення співрозмовників під час телефонної бесіди?
У чому полягає метод зворотного дзвінка?
Яким чином менеджеру треба поводитися з незаявленими відвідувачами?
У чому полягає стратегія ефективного відгороджування від пасивних (вхідних) дзвінків?
З погляду сприйняття інформації, яка надходить від керівника, підлеглих поділяють на групи:
Аналіз підсумків ділових переговорів має такі цілі:
Якій формі питань слід віддати перевагу менеджерові під час проведення ділової бесіди?
Метод інтеграції при проведенні переговорів призначений для того, щоб:
Яким чином повинен поводитися менеджер у випадку неможливості задовольнити прохання відвідувача?
Якими телефонними дзвінками легше управляти?
Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови (з урахуванням технічних особливостей апаратури)?
Чи існують особливості приймання відвідувачів з особистих питань?
У чому полягає «парадокс телефону»?
Які методи можуть застосовуватися при проведенні ділових переговорів?
У чому полягає підведення підсумків телефонної розмови?
В процесі підготовки переговорів необхідно проаналізувати:
Байдуже сприймають вказівки, байдужі до змісту роботи і справ підприємства:
Процедура проведення ділових переговорів передбачає такі етапи:
Нарада – це:
Збори - це:
Засідання - це:
Якщо метою наради є передати учасникам певні знання, і тим самим підвищити їх кваліфікацію, то це:
Якщо мета наради – розробка шляхів і рішення проблеми, то це:
Нарада характеризується такими ознаками: право голосу має тільки керівник; він сам викладає свої погляди, видає наказ або вказівку; кількість учасників не регламентують. Особливості таких нарад – збереження ієрархії працівників, однозначність у постановці завдань, швидке здійснення рішень. Це:
Нарада має місце тоді, коли обмінюються думками працівники, професійні обов’язки яких тісно взаємопов’язані. Вони відбуваються без порядку денного, без голови, на ній не приймають ніяких рішень. Прикладом такої наради є обговорення керівником, його заступниками, помічниками, провідними спеціалістами загального стану справ або досить великої і важливої проблеми. Це:
До якого типу належить щомісячна нарада апарату управління підприємства по підведенню підсумків роботи за місяць?
Ця нарада відрізняється від інших стабільним складом учасників, постійним місцем і часом проведення, відсутністю заздалегідь підготовленого порядку денного, відносною нетривалістю. Основне завдання такої наради – одержання інформації «знизу» про стан справ. Це:
Метою цієї наради є передавання її учасникам вказівок і розпоряджень, роз’яснення і деталізація їх щодо конкретних умов роботи, встановлення методів і термінів виконання вказівок, визначення завдань, підрозділів і виконавців. Це:
У який час рекомендується проводити наради?
До якого типу нарад належить оперативна щотижнева нарада апарату управління?
Якщо на нараді присутні працівники різного ієрархічного рівня, то який порядок надання слова рекомендується обрати при обговоренні суперечливих питань?
Якими мають бути дії менеджера на кінцевому етапі проведення наради?
Яким є рекомендований регламент проведення традиційних нарад?
У чому полягає зміст підготовки до ділової бесіди?
Якими мають бути дії менеджера після досягнення мети ділової бесіди?
Як менеджеру треба поводитися з незаявленими відвідувачами?
Якій формі питань слід віддавати перевагу менеджерові під час проведення ділової бесіди?
Як повинен поводитися менеджер у випадку неможливості задовольнити прохання відвідувача?
Чи існують особливості приймання відвідувачів з особистих питань?
Яким має бути знайомство співрозмовників під час телефонної бесіди?
У чому полягає метод зворотного дзвінка?
Якими телефонними дзвінками легше управляти?
Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови (з урахуванням технічних особливостей апаратури;?
У чому полягає «парадокс телефону»?
У чому полягає стратегія ефективного усунення від пасивних (вхідних) дзвінків?
У чому полягає підведення підсумків телефонної розмови?
Переговори - це:
Спілкуючись з підлеглими, слід мати на увазі, що їх, з погляду сприйняття інформації, яка надходить від керівника, поділяють на такі групи:
Вказати повний перелік якостей керівника, які пропонував оцінювати А. Файоль:
Які нові вимоги до менеджерів у США:
Ф.Тейлор визначив якості ідеального керівника:
Керівник повинен бути не лише досвідченим спеціалістом, а й керівником широкого профілю:
Менеджера характеризують такі якості:
Уміння управляти собою – це:
Особисті цінності людини – це:
Делегування повноважень може бути:
В чому полягають основні напрямки організації праці менеджера:
Види стилів керівництва:
Здатність керувати-це:
Для вирішення проблем менеджер використовує такі методи:
Здатність до саморозвитку - це:
Яке поняття розуміється діалектично як двоєдиний процес індивідуального й групового формування сутності людини:
Розкриття психофізіологічного, морально-професійного потенціалу особистості менеджера характеризується як:
Таке твердження як: «Такий розвиток, коли при засвоєнні соціального, морального, професійного досвіду й умів здійснюється перехід від абстрактної можливості володіти соціальним, моральним, професійним статусом, функціями, якостями в реальну можливість й перетворення останньої в дійсність як результат, сукупність всіх реалізованих можливостей, що надані менеджеру» - це:
Розвиток особистості менеджера передбачає:
Як цілісна система, багатосторонній, багатофакторний, соціально й психологічно детермінований багаторівневий процес, в ході якого на основі постійно виникаючих суперечностей здійснюється становлення особистості, формується її пізнавальна, моральна активність розуміється:
Здорове мислення, навички, спроможність до дій у реальному житті, усвідомлення себе як особистості:
Система принципів, норм, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності – це:
В психології управління сформувалися такі підходи до аналізу стилів керівництва:
Авторитет — це:
Залежно від орієнтації на особистісно-ділові якості керівника в теорії та практиці управління сформувалися такі стилі керівництва як:
Залежно від орієнтації на об'єктивні чинники в управлінні розрізняють такі стилі керівництва як:
Такі характеристики як: «Дисципліна, швидке реагування в екстремальних ситуаціях» – це:
Такі характеристики як: «Низька ініціатива, можливе погіршення психологічного клімату в колективі» – це:
Такі характеристики як: «Гарний психологічний клімат, спроможність підлеглих до прийняття самостійних рішень» – це:
Такі характеристики як: «Може призвести до низької дисципліни, невисока мобільність у прийнятті рішень в екстремальних умовах» – це:
Вперше стилі керівництва були визначені:
Такі стилі керівництва як автократичний, демократичний та ліберальний були визначені:
Основними складовими структури авторитету менеджера є:
Характеризуючи поняття "авторитет", ми використовуємо такі параметри.
Широта авторитету – це:
Сфера впливу, кількість членів колективу, залучених до авторитетних відносин з керівником – це:
Сфера впливу, кількість членів колективу, залучених до авторитетних відносин з керівником – це:
Глибина авторитету - це:
Відправною точкою для глибини авторитету є:
Початковий рівень авторитету, як правило, це:
Авторитет керівника складається з таких двох компонентів як:
У процесі розвитку співпраці керівника з колективом його авторитет:
В процесі розвитку співпраці керівника з колективом у жіночому колективі набирає сили :
В процесі розвитку співпраці керівника з колективом у чоловічому формується:
Стабільність – це:
Часова характеристика авторитету, яка є результатом його систематичного підтвердження і розвитку – це:
Авторитет керівника формується таким чином:
Розрізняють такі види авторитету керівника:
Який тип авторитету керівника випливає з його прав як посадової особи розпоряджатися підлеглими, давати їм завдання та вимагати їх виконання; офіційно зумовлюється сукупністю владних повноважень, які надано керівникові згідно з його службовою посадою?
Який тип авторитету керівника визначається комплексом його особистих якостей як людини, таких як людяність, толерантність, етичність тощо; складається з характеристик компетентності керівника, його ділових якостей, ставлення до своєї професійної діяльності та професії за посадою?
Який тип авторитету керівника ґрунтується на привабливості світоглядних і моральних якостей особистості?
Який тип авторитету керівника визначається при поєднанні формального і особистого авторитету особи, яка обіймає керівну посаду, або авторитет лідера?
Яке твердження характеризує формальний авторитет керівника:
Яке твердження характеризує особистий авторитет керівника:
Яке твердження характеризує моральний авторитет керівника:
Яке твердження характеризує повний авторитет керівника:
Сукупність особистих якостей людини, що визначає її здатність подобатися іншим людям і впливати на них – це:
В перекладі з грецької означає «милість, божественний дар, благодать» таке поняття як:
Влада, побудована не на логіці, не на давній традиції, а на силі особистих якостей людини, її привабливості – це:
В яких ситуаціях харизма має позитивне значення?
В яких ситуаціях харизма має негативне значення?
Внутрішньоособистісний конфлікт може проявлятися таким чином:
Авторитет будь-якого керівника базується на такій кількості джерел:
Яким фактором, з позицій формування авторитету керівника, виступає посадовий статус:
Яким фактором. з позицій формування авторитету керівника, виступає престиж керівника:
Який вид авторитету визначається діючою системою субординації (підлеглості) у структурі управління організації?
Які існують види фальшивого авторитету або псевдоавторитету?
Які вчинки підлеглих свідчать про існування псевдоавторитету керівника?
Природа авторитету така, що:
Оснований на взаємодії менеджера з підлеглими виключно через видання наказів, здійснення адміністрування, покарання за найменший промах у роботі такий вид авторитету як:
Авторитет, який є елементом запобігання, коли менеджер, всіляко підкреслюючи, що він, мовляв, така ж підлегла людина, як і інші, будує відносини за принципом: не підведіть мене, а я вас називається:
Авторитет, який базується на тому, що менеджер розмовляє з підлеглими на підвищених тонах, залякує їх покараннями – це:
Авторитет, при якому менеджер може нагримати на підлеглого, образити його, вилаяти, але приховує негарні вчинки підлеглих від вищого керівництва.
Авторитет командування – це такий авторитет:
Авторитет панібратства – це такий авторитет:
Авторитет страху – це такий авторитет:
Авторитет захисту від начальства – це такий авторитет:
Багато керівників асоціюють свій авторитет з:
Який саме підхід до самого себе та до своїх підлеглих складає об’єктивну умову укріплення його авторитету?
У чому полягає суть «ефекту посадового авторитету»?
Який характер має ефект посадового авторитету:
Для високого авторитету в сучасний період менеджер повинен мати такі якості:
Авторитет менеджера — це величина:
Особливістю якого виду конфлікту є вибір між бажаннями і можливостями, між необхідністю виконувати і дотриманням необхідних вимог?
Конфлікти таких типів як: "плюс - плюс", "плюс - мінус", "мінус - мінус" є прикладами:
Cтворення у працівників внутрішніх спонукань до праці (зацікавленість в праці, потреба в трудовій активності, переживання почуття задоволеності від роботи) – це:
Спонукання працівників до активної діяльності за допомогою зовнішніх чинників (матеріальне і моральне стимулювання).
Особливий вид взаємодії суб’єктів організації, при якому дії однієї сторони, зіткнувшись з протидіями іншої, роблять неможливим реалізацію її цілей і інтересів – це:
Характеристики або складові конфлікту:
Такі елементи як: предмет, об,єкт, суб,єкт і ранг опонентів характеризують:
Причина виникнення конфлікту (повід) – конфліктна ситуація, інцидент – це:
Будь-який предмет матеріального світу або соціальної реальності виступає:
Учасники конфліктної взаємодії виступають в ролі:
Рівень влади, яким володіє кожна зі сторін конфлікту (підлеглий - керівник) – це:
Конфлікти, що сприяють ефективній діяльності організацій, є позитивними за змістом, містять раціональне зерно та мають еволюційну спрямованість називаються:
Конфлікти, що паралізують нормальне функціонування організацій, обмежують перспективи розвитку, не сприяють максимально ефективному використанню власних і залучених ресурсів називаються:
За якою ознакою конфлікти класифікують на внутрішньоособистісні, міжособові, між особою та групою, міжгрупові?
Виділяють такі стилі поведінки учасників конфлікту:
Стиль поведінки учасників конфлікту, який заперечує можливість поступок і компромісів, що розцінюються як прояв слабкості при якому людина постійно підкреслює свою правоту й помилковість позицій і дій опонента, якого він звинувачує у зловмисності, особистій зацікавленості, корисливих мотивах; конфліктна ситуація сприймається різко емоційно обома сторонами називається:
Стиль поведінки учасників конфлікту, який характеризується відставанням оцінки ситуації, тому реакція на конфлікт виникає вже після його початку; виникнення конфлікту для них відсутнє, ситуація «веде» людину; добре вираженою є емоційна реакція на конфлікт; дії вирізняються метушливістю, особливо на початковій стадії називається:
Стиль поведінки учасників конфлікту, який характеризується заздалегідним проведенням аналізу небезпечних зон, що найчастіше дозволяє уникнути небажаних конфліктів; люди з таким стилем поведінки не дають спровокувати себе на небажаний конфлікт, як правило, на конфлікт вони йдуть усвідомлено, ретельно оцінивши всі «за» й «проти», і тільки в тих випадках, коли це єдиний вихід, називається:
Який стиль поведінки у конфліктній ситуації небезпечний, у першу чергу, для того, хто ним користується, тому що цю людину нерідко починають вважати незлагідною, а ділові люди намагаються уникати таких партнерів;
Прихильники якого стилю поведінки у конфліктній ситуації самі, як правило, конфлікт не починають. Будучи втягненим у нього, вони виявляються до цього не готовим і зазвичай виходять із нього зі значними втратами?
Прихильник якого стилю поведінки у конфліктній ситуації рідко потрапляють в конфліктні ситуації й намагаються будь-що не доводити справу до конфлікту. Але якщо конфлікт усе-таки розгорівся, то вони виходить із нього з мінімальними втратами?

Приложенные файлы

  • docx 19021999
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий