testy tezaurus EDO1-1


Тақырып 1. Іскерлік қарым қатынас этиканың негізгі түсініктері
1. Этика терминінің алғашқы мағынасы:
A) Ес.
B) Ақыл.
C) Намыс, ұят.
D) Аң үңгірі.
E) Аффект.
2. Демокритте өзіндік этика жоқ деп кім санады?
10. Ғылым ретінде этика үшін мораль:
A) Оқу пәні.
B) Өмір сүру кепілі.
C) Синоним.
D) Факт жинағы.
E) Бейне.
3. Оқу дисциплинасы аумағында «этика» деп нені айтамыз:
A) Тәртіп ережесі.
B) Ғылым.
C) Міндетке деген сәйкес қатынас.
D) Ар-ождан.
E) Адамдармен қатынас жасай білу.
4. Этиканың категорияларының зерттейтін этиканың саласы
(Жақсылық, игілік, үят, ар, ождан):
A) Нормативтік этика.
B) Эмпирикалық этика.
C) Теоретикалық этика.
D) Экологиялық этика.
E) Биоэтика.
5. Жақсылық пен жамандық құндылықтарына тән:
A) Табиғи немесе апаттық құбылыстарға қатысы жоқ.
B) Бір-бірінен шығады.
C) Бір-біріне қарама-қарсы.
D) Барлық жауап қате.
E) Бір-бірін толықтырады.
6. Жақсылық пен жамандық мазмұнына тән:
A) Шынай қайырымдылық мұраты.
B) Индивидтің ішкі сұранысы.
C) Әлеуметтік орта.
D) Жатсыну.
E) Уақыт рухы.
7. Терминдердің қайсысы идеалдың оң мағынасын береді:
A) Ар-ождан.
B) Жақсылық.
C) Қуаныш.
D) Қайғы.
E) Өлім.
8.«Мәдениет және этика» еңбегінің авторы кім?
А)  Л. Толстой.
В) А. Швейцер.                                                                 
С) А. Сахаров.
D)Кант.
Е) М.Л. Кинг.
9. В Этика «Сен және Мен» қарым-қатынасындағы мүмкін деген пікір кімдікі?
A) Кант.
B) Фейрбах.
C) Гегель.
D) Дидро.
E) Ницше.
10. С Этика термині шығатын, орысша эквивалентінің көнегрек сөзі:
A) ізгілік
B) рақымшыл
C) келген жері (мекені)
D) игілікE) білім 
11. В Этикалық аксиология деген не?
A) адамгершілік социологиясын оқытатын этика бөлімі
B) жақсылық пен жамандықтың мәселелерін оқытатын этика бөлімі
C) адамгершіліктің пайда болуын оқытатын этика бөлімі
D) тарихты оқытатын, этика бөлімі
E) кәсіби этика
 
12. С Деспрективті этика деген не?
A) жақсылық пен жамандықтың мәселелерін оқытатын этика бөлімі
B) этиканың тарихын оқытатын, этика бөлімі
C) нақты қоғамдық социологиялық және тарихи аспектілерін зерттейтін, этика бөлімі
D) адамгершіліктің генеологиясын оқытатын этика бөлімі
E) кәсіби этика
 
13. Е Деонтология деген не?
A) этиканың тарихын эерттейтін, этика бөлімі
B) адамгершілік генеологиясын оқытатын, этика бөлімі
C) жақсылық пен жамандықтың мәселелерін оқытатын, этика бөлімі
D) кәсіби этика
E) борышкер мен борыштың мәселелерін зерттейтін, этика бөлімі
 
14. D Адамгершілік қундылықтарының жалпы формасын шектейтін ізгілік және өнегесіздік:
A) құқық және құқықсыздық
B) заңдылып пен басынушылық
C) білім және білімсіз
D) жақсылық пен жамандық
E) әділеттілік және әділетсіздік
15. В Кәсіби қызметпен қамтамасыз етілген, өз ара қатынас (сипатын ал) ізгілік сипатын қарастыратын белгілі әлеуметтік топтық* мінез құлық ережесінің жиынтығы болып табылатын этиканың бөлімі:
A) этикалық аксеология
B) кәсіби этика
C) заң этикасы
D) медециналық этика
E) қызметтік этика
16 А
Іскерлік этика – бұл:
A. ұйым қызметі басшылыққа алатын этикалық қағидалары мен нормалардың жиынтығы:
B. ұйымның ішкі және сыртқы саясатына этикалық баға
C. ұйым қызметіне саналы баға беру
D. этикалық және корпорациялық қағидаларының жиынтығы
E. корпорациялық этикалық кодексі
$$$ 303 D
“Адамдар қарым-қатынасы” теориясы қайда пайда болды?
A. 30-шы жылдары Ресейде
B. 20-шы жылдары Жапонияда
C. 20-шы жылдары Англияда
D. 30-шы жылдары АҚШ-да
E. 20-шы жылдардың бiрiншi жартысында Францияда
Тақырып 2. Антикалык заманындағы этикалық ойлар және мораль
1 Әсемдікті қабылдау:
A) Рецепция.
B) Эстетикалық талғам.
C) Ұқсау.
D) Интерпретация.
E) Түсіну.
2. Көркемдік творчествоның ережеелерінің жүйесі:
A) Символ.
B) Канон.
C) Образ.
D) Мотив.
E) Стиль.
3. «Абай жолы» романның авторы кім?
A) М.Ауэзов.
B) О.Сулейменов.
C) М.Шаханов.
D) Г.Мусрепов.
E) Шакарим.
5. «Адам құдіреттілігі» сөзі кімдікі?
A) Аристотель.
B) Демокрит.
C) Сенека.
D) Гераклит.
E) Гомер.
6. Ғылым атауы үшін этика терминін енгізген кім?
A) Аристотель.
B) Демокрит.
C) Лукреций.
D) Сенека.
E) Гомер.
7. Латынның «moralis» терминін құрастырған кім?
A) Цицерон.
B) Сенека.
C) Вергилий.
D) Марк Аврелий.
E) Лукреций.
8. Орыс тілінде мораль терминіне сәйкес келеді:
A) Үрей.
B) Қайрымдылық.
C) Қорқу.
D) Ар-ождан.
E) Міндет.
11. Гректік антика кезеңінде мораль былай түсіндірілді:
A) Адамның өзін билеу өлшемі.
B) Көрегендік.
C) Намыс, ұят.
D) Сезімдік өмір байлығы.
E) Еңбек.

12. Канттың сананың жоғарғы қайрымдылыққа бағытталғандағы көрініс табады:
A) Қайырымды еркіндікте.
B) Міндетте.
C) Махаббатта.
D) Қайғыға ортақтасуда.
E) Өжеттілікте.

13.Еркіндік, жалпылық, объективтік және қажеттілік қандай түсінікке тән
A) Адамның сезімділігі.
B) Адамның әрекеті.
C) Адамның қорқынышы.
D) Этика
E) Мораль.
1. С Демокритте өзіндік этика жоқ деп кім санады?
A) Платон, Дидро.
B) Абай, Фрейд.
C) Аристотель, Рассел.
D) Сенека, Шпенглер.
E) Аль Фараби, Поппер.
15. Этика тарихында кім бірінші моралист ағартушы болып саналады?
A) Сократ.
B) Платон.
C) Демокрит.
D) Аристотель.
E) Эпикур.
16. Кім бірінші этика тарихында моральды абсолютты деп санайды?
A) Сократ.
B) Платон.
C) Демокрит.
D) Лукреций.
E) Марк Аврелий.
17. Кім моральды күрделі адамзат мәдениетінің негізі деп санайды?
A) Платон.
B) Сократ.
C) Аристотель.
D) Эпикур.
E) Гален.
18. Даналардың басшы идеясы туралы кім айтты?
A) Платон.
B) Сократ.
C) Аристотель.
D) Спиноза.
E) Гоген.
19. Аристотельдің ойынша этиканың мақсаты «таным емес, керісінше...»
A) Іс-әрекет.
B) Ар-ожда.
C) Жақсылық.
D) Әдеп.
E) ар-ождан.
20. Аристотельдің «еркіндік гүлдену адамның ішкі күиіне сәйкес» деп қайсысын атайды?
A) Бақыт.
B) Махаббат.
C) Қайырымдылық.
D) Ұқыптылық.
E) Шыдамдылық.
21. Інжілдің қай бөлігінде христианның моральдық манифесті мазмұндалған:
A) Соломонның притчалары.
B) Бытие кітабы.
C) Нагорная проповедь.
D) Иоанның ашылуынан.
E) Апостолдардың іс-әрекеттері.
24. Мағынасы жағынан құндылықтар бөлінеді:
A) Оңды және оңсыз.
B) Нейтралды және қаруланған.
C) Белсенді және енжар.
D) Қызықты және қызық емес.
E) Қайырымды және қайырымсыз.
29. «Мәдениет» термині қай тілден алынған?
А) Қазақ.
В) Араб.
С) Парсы.
D)Үнді.    
Е) Қытай.
 
30. «Культура» термині қай тілден алынған?
А) Грек.
В) Араб.
С) Латын.
D)Ағылшын.
Е) Орыс.
 
31. Еуропалық дәстүрде мәдениетке қарсы қойылған ұғым:
А) Натура.
В) Өркениет.
С)Тағылық.
D)Надандық.
Е) Варварлық.
 
32. «Мәдениет» ұғымының құрамына енбейтін белгі:
 
А) Жұлдызды аспан.
В) Әдеп.
С) Дін.
D)Білім.
Е) Өнер.
 
33.Менталитет мәдениеттің қай деңгейімен тығыз байланысты?
А) Суперөркениет.
В) Әлемдік мәдениет.  
С) Ұлттық модениет.
D)Рухани модениет.
Е) Субмәдениет.
 
34.Дәстүрлік мәдениетті жан-жақты зерттеген ғалым кім?
А) К. Маркс.
В) Э. Фромм.
С) М. Мид.
D)М. Ганди.
Е) А. Швейцер.
 
35.Гуманистік дәстүрдегі күш көрсетпеу этикасы өкілдерінің бірі:
А) А. Шпейцер.
В) Л. Толстой.
С) Гегель.
D)А. Сахаров.
Е) Кант.
 
 
37.Мәдениет қандай құрылымдық бөліктерден тұрады?
А) Материалдық жоне рухани.
В) Жазу, сызу, сәулет өнері, салт-дәстүр.
С)Дін, білім, өнер, дүниетаным.   
D) Қалалар, мемлекеттер, халықтар.
Е) Әдептілік, тәртіп, сұлулық.
 
38. «Өркениет» ұғымының бастапқы  этимологиялық мағынасы:
А) Азаматтық қоғам.
В) Қалалық.
С) Ақыл ой негізінде құрылған қоғам 
D)Мәдениеттік.
Е) Мемлекеттік мүдде.
17. D Кім моральды, сол мораль арқылы сынайды?
A) Гегель.
B) Дидро.
C) Спиноза.
D) Ницше.
E) Кант.
 
26. А Игіліктің анықтамасы:
A) оның адамгершілік құндылықтарын көрсететін тұлғаның тұрақты жағымды қасиеттері
B) дінің рухани құндылықтарының теңдегі
C) ізгілікті өнегесіздіктен аныратуға қызмет ететін, ізгілік талаптарына жауап беретін, жағымды ізгілік мағынасы бар, барлығын біріктіретін этика категориясы
D) құдайдың ақылы мен еркін білдіру
E) барлық жағымдылықтың абстрактілі сипаттамасы
28. А Борыштың анықтамасы:
A) нақты жағдайларға ізгілік міндеттерінің тұлғаның қоғамға басқада адамдарға қатынасын білдіретін этика категориясы
B) адамның ізгілік өзін-өзі бақылауды өзінің іс-әрекеттерінің ізгілік талаптарына сәйкестігі позициясын өзін-өзі бақылайды жүзеге асыруқабілеттілігін сипаттайтын этика категориясы
C) тұлғаның мүмкіндік позициясынан қарастырылатын ізгілік борыш қызметіне сипаттайтын этика категориясы
D) адамның өз-өзіне ерекше моральдық қатынасын және адамның тұлға ретінде құндылықтарына кегізделген қоғамның қатынасын білдіретін этика категориясы
E) абсолютті игілікті білдіретін этика категориясы
 
29. С Адамның өз-өзіне моральдық қатынасы және оған қоғамның қатынасы мен анықтамасын этикалық категория:
A) абырой
B) игілік
C) намыс
D) атақ
E) ар
 
 
31. D Адамды жоғары құндылық деп мойындауды, Адамға, оның жоғарға көтерілу мүмкіндіктерене сенуді білдіретін дүниені танудың этикалық принципі:
A) антропоцентризмB) теоцентризмC) социоцентризмD) гуманизмE) этатизм 
32. D Адамның әрекеттері негізде қоршаған ортада қалыптасатын адамның ізгілік ке* туралы кіпірі:
A) намысB) абыройC) рақымшылD) атақE) имиджі 33. А Тұлғаның мүмкіндік позициясынан қарастырылатын ізгілік борыш қызметіне сәйкес ізгілік талаптарын орындау көз қарасы бойынша тұлғаны сипаттайтын этика категориясы:
A) жауапкершілікB) борышC) арD) рақымшылE) игілік$$$ 115 D
«Әуестік» деген ұғымды бірінші енгізген:
A. Макс Вебер
B. А.Смит
C. Мак Грегор
D. Мартин Лютер
E. Оучи
Адамның моральдық тиымдарға байланыстарға өз мінез бітістерін тану деңгейі
А) жоғары дәрежеде
В) тіпті де білмейді
С)ашық
D)солғын E)күңгіртТақырып Іскерлік қарым қатынас құралдары
Адамдардың тұрмыс еңбек барсында тәсіл, идеялар мен болжамдар бөлісу алмасу құралы-
А) ой
В) зейін
С) тіл
D) қиял
E) сезім
Тіл қатынасы үшін міндетті шарт
А) бір объект
В) екі объект
С)бір субъект
D)екі субъект
E) объект пен субъекттің болуы
Жалпы табиғат, қоғам және жеке адам болмысына байланысты заңдылықтар мен ережелердің ашылу, қалыптасуының алғашқы негізі
А)ойдан
В) қабылдаудан
С)сөзден
D)тілдесуден
E)сезімненАдамдар арамыындағы іс-әрекет қажеттігінен туындаған тіл байланыстарының бастау көзі:
А) сөз
В) сөйлесу
С)дыбыс
D)ым-ишара
E)қиялКоммуникативті қатынас мәні
А) ақпарат беру
В) ақпарат алу
С)ақпарат алмасу
D)ықпал жасау
E)өзара түйсіну
Ықпал жасау қатынасын білдіретін психологиялық термин
А)коммуникатив
В) интерактив
С)перцептив
D)сигнификатив
E)вербальдықАдамдар арасындағы мәнді қатынастардың түзілуіне себепші ең маңызды тәсіл
А) вербалды
В) коммуникативті
С)перцептивті
D)интерактивті
E)сигнитативтіТолыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті тіл құралы
А) сөз
В) сөйлеу
С)дыбыс
D)ырғақ
E)әуен
Әр адамның тілдесу сипаты мен мазмұнын айқындайтын құбылыс-
А) жеке адам табиғаты
В) ойы
С)зейіні
D)қоғамдық қызметі
E)қалауыАдамдардың өзара ықпал жасау қатынасын қамтамасыз етуші тіл қызметінің түрі
А) ақпараттық
В) реттеу
С)сезім білдіру
D)бейнелеу
E)дыбыстауСана қызметінің тіл әрекетінен негізгі айырмашылығы:
А) дыбыстарда
В) сөздерді қолдануында
С)болмысты бейнеге келтіруде
D)шартты таңбаларға негізделуінде
E)сөйлеудеСөйлеу құралдарының қатаң қалыпқа келтірілген жүйесі
А) ой
В) сезім
С)тіл
D)зейін
E)қабылдауОй мен сезімді толық жеткізуге арналған екеуара қатынас құралытіл
А) тіл
В) сөйлеу
С) сөз
D) дыбыс
E) ым-ишара
Ой мен сананы таңбалау ретінде танылған сөз қызметі
А) коммуникативтік
В) сигнификативтік
С)перцептивті
D)вербалдықE)диалогтықСөйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болуындағы басты шарт:
А) сөз формасы
В) дыбысталуы
С)заттық мағына
D)таңдаушының болуы
E)сөйлеушінің болуы
Сөзбаяндығы іркіліс, ыырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі
А) ой
В) қабілет
С)көңіл-күй
D)зейін
E)мінезСөйлеу процесінің негізгі тірегі
А) тыңдау
В) қабылдау
С)түсіну, түсінісу
D)баяндау E)дыбыстауСөздің пайда болу көзі
А) табиғат
В) нәсілдік
С)қоғам
D)болмыстан тыс
E)ген қажеті
Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор-
А) мазмұн айқындығы
В) фома өрнектілігі
С)дыбыстың жеткізілуі
D)мақсаттың нақытылығы
E)айтылу әдістері
Тіл көмегімен түзілетін толық мәнді адамаралық қатынас құралы
А) дыбыс
В) сөз
С)сөйлеу
D)әуен
E)ырғақАуызша сөйлеуге тән ерекшелік
А) сөйлем құрылымы бүтін
В) ой толықтығына ие
С)мән-мағына әңгіме желісінен
D)дайындықтйE)баян бірізді, қатаң логикалы
Жеке баянға (монолог) тән емес белгі
А) орынды сөздер
В) сөз тіркестері іріктелген
С)ой желесіне салынған
D)қыстырма сөздер
E)қорытылғанЖеке баян (монолог) қолданылуы тіпті мүмкін емес сөйлеу орайы
А) баяндама
В) дәрісбаян (лекция)
С)сөзжарыс (диспут)
D) телерадиоE) телефонХабарламашылардың рөлін (айтушы-тыңдаушы) бірізді алмастырып отыратын сөйлеу түрі
А) монолог
В) вербалды
С)ым-ишара
D)диалог
E)жазбаСөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша
А) әуен
В) іркіліс
С)жөтелу
D)жылау E)күлуТілдің экстоалингвистикалық емес элементі
А) ырғақ
В) іркіліс
С)күлу
D)жылау
E)жөтелуТақырып 5. Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің концепциясы
 $$$ 1 В
Тыңдау, сөйлеу, оқу мен хатты қатынас тиімділігіне әсер ететін қандай фактор енгізеді?
A. қатынас түрлері
B. қамтамасыз ету тәсілдері
C. жеке адамның тұрпаты
D. модальдық индикаторы
E. трансакттық талдау
$$$ 2 А
Әңгімешіге сенбеушілікпен қарауды тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 3 В
Әңгімешіні алдын ала әзірлеу ұмтылуды тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 6 Е
Түсінетін және сұхбатта қатынасқа тартымды әңгімешіні тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 4 С
Өзінің сөз сөйлеуіндегі үзілістерді тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 5 D
Өзіне лайықты сөздерді естуді тілейтін әңгімешіні тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 162 А
Кәсіпкерлік ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. жұмысын дұрыс орындағанда қызметкерлер еркін әрекетте болады
B. қызметкерлер жауапкершілікті өздері жатқызады
C. лауазым менеджерге бостандық береді
D. жұмысын орындағанда қызметкерлердің әрекеттері еркін емес болады
E. атақ, бұйрық менеджерге бостандық береді
$$$ 163 В
Партиципативтік ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. мақсатқа жету үшін қызметкерлердің көпшілігі еңбек етуге тырыспайды
B. мақсатқа жету үшін қызметкерлердің көпшілігі еңбек етуге тырысады
C. жалпы мақсаттарына жету үшін көпшіліктің шеңберлігін пайдалану
D. кейбірлерінің қатысуы, жалпы мақсатқа жетуіне әкеледі
E. дұрыс ойланбаған қатынас пайдалану мақсатқа жетуіне әкеледі
$$$ 164 А
Қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджер қол астындығылардың қамқоршысы ретінде:
A. жағымды жағдайлар мен рухани-психологиялық ахуал қамын ойлады
B. жағымды еңбек жағдайлар қамын ойлады
C. рухани ахуал қамын ойлады
D. қызметкерлердің материалдық жағдайының қамын ойлады
E. кәсіпорынның экономикалық саясатының қамын ойлады
$$$ 136 Е
Ұйымның мәдениетін дамыту, бейімделу, ережелер мен нормаларды қалыптастыру, таңбаландыру қандай тұжырымдамаға тән?
A. адам ресурстарын пайдалану
B. қызметкерлерді басқару
C. қоғамдық еңбекті басқару
D. адам ресурстарын басқару
E. адамды басқару
$$$ 143 В
Нақты ұйымның корпоративтік мәдениетін құрайтын бөлік – бұл:
A. ұйым элементтері
B. корпоративтік мәдениет элементтері
C. іскер ортаның элементтері
D. ұйым қызметкерлерінің жүріс-тұрыс элементтері мен нормалары
E. ұйым әрекетінің элементтері мен ерекшелігі
$$$ 165 Е
Қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджер еңбек шарттары бойынша маман ретінде:
A. әкімшілік бақылау жүргізеді
B. лауазымдық ауыстыруды есебіне алады
C. жоғары бастықпен келіссөз жүргізеді
D. жұмыс орындарда рухани-психологиялық ахуалды қамтамасыз етеді
E. әкімшілік бақылау жүргізеді, лауазымдық ауыстыруды есепке алады, еңбектік қатынастарды реттеу мақсатпен кәсіподақпен келіссөз өткізеді
$$$ 205 D
Қызметкерлерді ұйымның және өздерінің жүріс-тұрыс қылықтарын орта талабаны сай келтіруге байланысты өзгерістермен таныстыру үдерісі – бұл:
A. әсерлі бейімдеу
B. аттестаттау
C. бағдарлану
D. бейімделу
E. біліктігін жоғарлату
$$$ 259 В
Команданы дамытудың берілген сатысы жеке өзара қарым-қатынасының ерекше тығыз болуымен, «сен - мен» қарым-қатынасының бірден өсуімен, топтық өзара іс-әрекет қағидалары жасаумен сипатталады:
A. бейімделуі
B. қызметті нормалау
C. жұмыс істеуі
D. топтау
E. кооперациялау
$$$ 360 С
Оған киім, келбет, дене қимылы, бет-әлпеті және т.с. жатады:
A. сөйлеу параметрі
B. қатынастың жазбаша түрі
C. дене қимылы параметрі
D. қатынастың ауызша түрі
E. қатынастың сөз жүзіндегі түрі
$$$ 7 А
Экстраверт пен интраверттерге адамды жіктеу қандай оның артықшылықтар шәкілі көрсетеді?
A. жигерін қалпына келтіру
B. ақпаратты жинақтау
C. шешімдерді қабылдау
D. тұрмыс салты
E. жетекшілік стилі
$$$ 66 D
Жеке тұлғаның қандай тұрпаты тәртіпке келтірілген және жоспарлап қойылған тұрмыс салтын жоғары бағалайды?
A. сезіммен байланысты адам тұрпаты
B. түйсік адам тұрпаты
C. ойлағыштық адам тұрпаты
D. есепті шығарушы адам тұрпаты
E. зейіні жетіп ұғыну адам тұрпаты
$$$ 260 С
Команданы дамытудың берілген сатысында топ дайындығы, ұйымдастырылуы және технологиялық бірлігі жағынан жоғары деңгейінен ерекшеленетін, әлеуметтік-психологиялық кемелдігінің жоғары деңгейіне жетеді:
A. бейімделуі
B. қызметті нормалау
C. жұмыс істеуі
D. топтау
E. кооперациялау
$$$ 284 В
Бұл басқарушылық стилі еңбек ұжымымен ақылдаспай, жетекші шешімдерді қабылдауды өзіндік бақытпен жүргізу жағдайлармен сипатталады:
A. демократиялық
B. өктемшілдік
C. ықтиярлы
D. бетімен жіберушілік
E. аралас
$$$ 83 С
Жеке адамның тұрпаты, темпераменті, ақыл-парасаты, уәждемесі мынандай жолмен анықталады:
A. социологиялық пікір сұрау
B. сұхбат және сауалдамалау
C. сынақтама
D. әңгімелесу
E. білімді бағдарламалау бақылауы
$$$ 116 D
Жетекшісінің ағлақтық міндеттері:
A. ұйымның проблемаларын талдау
B. сезінуді бақылау
C. «игілікті еңбек философиясын» игеру
D. ұйымдық проблемаларын талдау, сезінуді бақылау
E. ұйымның кедергілерін талдау
$$$ 184 CАқпарат алмасу ұғымы нені білдіреді?
А. принципті
В. шешім қабылдауды
С. коммуникацияны
D. билікті
E. ықпал етуді
$$$ 214 A Жазбаша хабардың ең күшті жағы қайсы:
А. жазбаша хабар топ мүшелерінің талқылауына негіз болады
В. хабарды оқып отырған адам тексттен көңілін тез басқа жаққа аудара алады
С. жазып отырған адам өзінің материалымен кімнің танысатынын дәл болжауға мүмкіндігі жоқ
D. жазбаша құжатпен басшы адам танысып мақұлдайды
E. жазбаша хабарда әр түрлі мәнсіз,жөнсіз идея,сөздерінің жазылуы мүмкін
$$$ 216 CЖазбаша хабардын әлсіз жақтары:
А. жазылған сөз келесі ұрпақтарға сақталып жетеді
В. жазылғанды өте тыңғылықты тексеруге мүмкіншілік бар
С. жазу кезінде өз ойларыңызды қол және дене қимылымен көрсетуге мүмкіндік жоқ
D. оқұшыға хабардың егжей-тегжейіне дейін түсінуіне мүмкіндік бар
E. оқұшы хабардың түсініксіз жақтарын қайталап оқуына мүмкіндігі бар
$$$ 222 D
Вербалсыз қатынас деген не?
А. қарым-қатынастың сөздерге негізделуі
В. сөз жүзіндегі белгілерді айқындаудың түрі
С. басқалардың сезімдерін түсіну қабілеті
D. бет, қол және дене қимылдары арқылы адамдардың түсінісуі,хабар алмасу
E. басқа адамдарға,олардың мұн-мұқтаждарына сезімнің күштілігі
$$$ 225 B
Коммуникация процессі бірімен-бірі байланысқан қандай кезендерден түрады:
А. ақпарат, алмасу, канал, беру
В. идеяның туындауы, кодтау және каналды тандау, беру, декодтау
С. идея, жөнелтүші, хабарлау, алушы
D. ақпарат, каналмен беру, хабарлау, декодтау
E. өсек-аяң, беру, канал, қабылдаушы
$$$ 235 AСемантикалық (мағыналық) шуғыл дегенді қалай түсінесіз
А. коммуникациялық процесс барысында әлдебір ақпаратты қабылдаушы хабардын мағынасын түсінбеуі
В. хабардың мазмұны түсінікті болып, бірақ қабылдаушы оны ақпарат ретінде ұғынбауы
С. ақпарат құрал-жабдықтарының кеселінен болатын кедергі
D. жеке тұлғалар арасындағы түсінбеушілік
E. келісөздер барысында кездесетің арнаулы терминдерді түсінбеушілік
$$$236C
Ақпараттың жеткіліксіздігі яки аздығы ұйымда қандай жағдайдың қалыптасуына әкеледі?
A. бейресми жетекшілердің пайда болуына
B. қайшылықтардың көбеюіне
C. өсек-аянның белең алынуына
D. ұйымның жақсы жұмыс істеуіне
E. ұйымда түсінбеушіліктің көбеюіне
$$$238B
Жеке аппараттың, яғни басшылардың көмекшілері мен жеке хатшыларына ресми өкілеттік берілеме?
A. беріледі
B. берілмейді
C. аздап қана беріледі
D. кейде ғана беріледі
E. төтенше жағдайларда беріледі
$$$ 240 B
Ақпараттарды өңдеу бойынша ақпараттық жүйе болуы мүмкін:
A.негізгі және көмекші
B.орталықтанған және орталықтанбаған
C.бірінші және екінші
D.қалпына келтірілетін және келтірілмейтін
E. экономикалық және әкімшілік
$$$ 246 AКоммуникациядағы шуылдар дегеніміз не?
A. хабарлардың өрескел түрде бұрмалануы
B. компьютерде кездесетін кедергілер
C. ауызша символдардың өзгеріп кетуі
D. түскен хабарларды дұрыс ұғынбау
E. электрон құралдарында кездесетін ақаулар
$$$ 312 AАқпараттардың түсу көзіне байланысты болады;
A.сыртқы және ішкі;
B. жалпы және маманданған;
C. ағымдағы және оперативті;
D. уақытша және тұрақты;
E. өндірістік және басқару.
$$$ 313 D
Ұсыну сипатына қарай ақпарат болуы мүмкін:
A.ағымдағы және болашақтық
B.техникалық және технологиялық
C.тура және кері
D.визуальды , аудио және аудиовизуальды
E.пейджингтік ,спутниктік.
$$$ 315 AҰсыну формасына байланысты ақпараттар болуы мүмкін:
A.сандық,әріптік,кодталған
B.ресми,ресми емес
C.вервальды, вервальсыз
D.алуға болатын және болмайтын
E.түсінікті,түсініксіз.
$$$ 316 CАқпаратты өңдеу деңгейі бойынша бөледі:
A.жай және күрделі
B.анық және анық емес
C.алғашқы және қорытынды
D.толық және толық емес;
E. жалпы және арнайы.
$$$ 229 AИ. П. Павловтың сиппатамасы бойынша жеке адамның мінезі, темпераментінің түрлері қалай жіктеледі:
A. сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик
B. либерал, демократ, лидер
C. демагог, оратор, философ, актер
D. прагматик, оптимист, дальтоник
E. сезімді, сылбыр, белсенді,күшті, дөрекі, салқын қанды
$$$ 233 E
Төменде берілген қасиеттердің қайсысы холериялық темпераментке тән болады?
A. жоғары сезімталдық, сезімдерінің тереңдігі мен тұрақтылығы, еңбек сүйгіштік пен шындылық;
B. жұмыстағы сабырлық пен жүйелік, баяу жұмыс істеу, белсенділік танытпау, ерекше жағдайларда байсалдылық көрсету;
C. белсенділік, энергия, басқаларды артынан тарту қабілеті, реакцияның өте тез болуы, оперативтілік;
D. белсенділік, коммуникабельділік, жоғары жұмыс қабілеті, бейімділік, ұжымда жақсы психологиялық ахуал жасауға қабілеті;
E. артық асығу, бір нәрсеге алдану, тыңғылықтық, ашуланшақ болу, қатты зорлану.$$$ 234 B
Холериялық темпераменті бар адамның қандай жақсы жақтарын қолдануға болады?
A. сабырлық, байсалдылық, табандылық;
B. белсенділік, энергия, жоғары жұмыс қабілеті, реакцияларының шапшаң болуы;
C. ізденушілік, коммуникабельділік, бейімділік;
D. бір жұмыспен ұзақ айналасу, ұстамдылық, ұзақ уақыт ауыр жұмыс істей алу;
E. бір мақсатқа ұмтылушылық, ұстамдылық.$$$258B
Адамның оның биологиялық ерекшелiктерiмен айқындалатын жеке қасиеттерi қалай аталады?
A. бағыттылығы
B. темпераментi
C. қабiлет
D. мiнезi
E. ерiк күшi
$$$261A
Флегматикалық темпераментi бар адамның қандай жақсы жақтарын қолдануға болады?
A. сабырлық, ерекше жағдайлардағы байсалдылық, табандылық, бiр түрлi жағдайларды жоғары жұмыс қабiлетiн сақтау қабiлетi
B. белсендiлiк, энергия, реакцияларының шапшаң болуы, оперативтiлiк
C. жоғары сезiмталдық, басқалардың көңiлiн дұрыс түсiну қабiлетi, шындылық
D. бiр жұмыспен ұзақ айналасу, ұстамдылық
E. ізденушiлiк, коммуникабельдiлiк
$$$262A
Бұл –бағыныштылардың жақсы көңіл күйіне,жақсы психологиялық климат жасауға әсер ететін менеджерлер қолындағы күшті құрал, алауыздық пен сенбеушілікті болдырмайды. Кез келген жағдайда менеджер болуы керек:
A.сыпайы,әдепті
B.талап қоюшы
C.көңілді
D.байыпты
E.кербез
$$$286C
Келіссөздер – менеджменттің маңызды құраушы бөлігі болып табылады және көрсетеді:
A. келісімді
B. шарты
C. екі және одан көп адамның (топтардың) келісімге келуге тырысу, ала ауыздық көзі бойынша екі жақты да қанағаттандыру процессі
D.диалог жүргізу
E. іскерлік қарсы алу
$$$287D
Төменде көрсетілгендердің ішінен келіссөз жүргізудің ең дәл модельін таңдаңыз:
A. мәселені баяндау, диалог жүргізу, аяқтау
B. сәлемдесу, позицияны баяндау, диалог, аяқтау
C. мәселеге кіріспе, диалог, аяқтау
D. сәлемдесу және мәселеге кіріспе, мәселеге сипаттама және келіссөздер барысы туралы ұсынымдар, позицияны баяндау (толық), диалогты жүргізу, мәселені шешу, аяқтау
E. өз бетінше
$$$288B
Кез келген келіссөзде керек:
A. тек өз қажеттілігін қанағаттандыру
B. мәселені көре білу және оны шешу жолын табу, икемді болу
C. тура болу
D. манипуляция тактикасын қолдану
E. аппоненттерден қу болуға тырысу.
$$$289D
Кез келген келіссөзде ең маңызды қасиеттер болып табылады:
A. сөйлей білу және келіссөз барысын бақылау
B. көзін жеткізе білу және шешім қабылдау
C. адамдарға әсер ете білу, коммуникация
D. баяндай, тыңдай, ұсына, өзгерте білу
Е. өз ойын анық баяндай білу, қаттылық
$$$ 290 CКез келген келіссөзді дұрыс аяқтаудың міндетті шарты:
A. процесстің тиімділігі
B. келісу сапасы
C. мұқият дайындық
D. ымыраға келу
E. міндетті өзіне алу
$$$ 291 AЖапондықтардың келіссөздегі мінез құлықтарының ерекшеліктері:
A. ұстамдылық, әдейі үндемеу, өз көзқарасын қорғағанда қалыптан тыс қырсық.
B. келіссөз жүргізгенде икемді
C. эмоциялық, ұйымдаспаған
D. аз міндеттеме береді және иландыруға тырысады
E. іскерлік қатынасты жеке қатынастан бөледі
$$$ 292 E
Келіссөзді жүргізудің Америкалық стилі ерекшеленеді:
A. үнемшілдік
B. күштемеу
C. қысым көрсетуді қолдану
D. әдепті, сыпайы
E. жоғары маманданған және шешім қабылдау кезінде делегация мүшелерінің еркіндігі
$$$ 293 B
Келіссөзді жүргізудің ағылшындық стилі:
A. келісім шарттарын талқылау кезінде сым тактикасы
B. әріптестің позициясына байланысты икемделе білу, келіссөзді тұрмыстық мәселелерді (ауа райы, спорт, балалар) талқылаудан бастау
C. жылы шырайлы, ашық , қозғалмалы
D. өте қайсар, агрессивті
E. бейресми атмосфера
$$$ 294 AФранцуздар келіссөзді былай жүргізеді:
A. өте қатал, өзара қатынастың конфронтациялық түрін таңдайды, бірақ дәстүрлі ұлттық қасиеттерін сақтайды, әдепті, күштемейді. Қалжындауға бейім
B. сақтанады, тәуекелге бармауды жөн санайды
C. қарсыласын басып тастайды
D. мәжбүр етуді қолданады
E. манипуляция тактисын қолданады.
$$$295D
Неміс әріптестері келіссөз жүргізгенде:
A. агрессивті
B. ақ көңіл және әдепті
C. энергиялы және ашық
D. үнемді және ұқыпты
E. американдықтармен салыстырғанда еркіндігі аз
$$$296C
Келіссөз жүргізудің қытайлық стилі ерекшеленеді :
A. шешім қабылдағанда импульсивті
B. ымыраға келу әлсіздік таныту ретінде қаралады
C. жекелеген кезеңдерді анық шектеу, соңғы шешім келіссөз үстелінде емес, үйде басшы қолдағаннан соң қабылданады
D. абстрактілі ойлауға бейім
E. өзара түсінісу жасалған соң, бірден жұмысты бітіруді дұрыс санайды
$$$ 302 D
Бiр тұрлi, көп қайталанатын жұмыс қандай темпераментке әсiресе жарасады?
A. сангвиникке
B. холерикке
C. флегматикке
D. меланхоликке
E. астматик
$$$ 309 D
Іскерлік мәжіліс өткізу процессінде басшы істемеуі қажет:
A.сөйлегендерді тоқтату
B.талқыланатын мәселеге қарастыларды ғана шақыру
C.өз билігін қолдану
D.телефонмен әңгімелесу, қандай-да бір құжаттарды қарау немесе қол қою
E.өз көз қарасын айту
$$$ 317 AБұл ақпарат менеджменттің мәселелерін шешу үшін көп қолданылады, ұзақ уақыт ішінде өзгермейді және ақпараттың шамамен 70 құрайды;
A. шартты-тұрақты (анықтамалық – нормативті);
B. алғашқы;
C. сыртқы
D. сандық
E. әріптік.
$$$ 318 E
Басқару үшін қажет ақпараттың барлық түрлері аталады.
A. ақпараттар тасқыны
B. басқару жүйесі
C. басқарылатын жүйе тармақтары
D. мәліметтерді өңдеу
E.ақпарат жүйесі
$$$ 319 B
Бұл ақпарат басты түрде оперативтік-қорытынды ақпарат ретінде ұсынылады.Ол өндірісте пайда болады,оның жағдайын әрбір нақты уақыт интервалында сипаттайды және ең күрделі маңызды болып табылады.
A.алғашқы
B.ауыспалы
C.тұрақты
D.анықтамалық-нормативті
E.ұйымдастырушы.
$$$ 357 D
Адамдардың көбінде біріңғай ойлау қызметінің оптималды ұзақтығы:
А.10-15 мин
В. 10-25 мин
С. 30-35 мин
Д. 40-45 мин
Е.50-55 мин
$$$ 441А
Бұл әдіс еңбекке деген маральдық ынтаны қолдануға негізделген
А. әлеуметтік-психологиялық
В. әкімшілік
С. ұйымдастырушылық-үкім беру
В. экономикалық
Е. нормативтік
$$$ 315 A
Ұсыну формасына байланысты ақпараттар болуы мүмкін:
A.сандық,әріптік,кодталғанB.ресми,ресми емес
C.вервальды, вервальсыз
D.алуға болатын және болмайтын
E.түсінікті,түсініксіз.
$$$ 316 C
Ақпаратты өңдеу деңгейі бойынша бөледі:
A.жай және күрделі
B.анық және анық емес
C.алғашқы және қорытынды
D.толық және толық емес;
E. жалпы және арнайы.$$$ 229 A
И. П. Павловтың сиппатамасы бойынша жеке адамның мінезі, темпераментінің түрлері қалай жіктеледі:
A. сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик
B. либерал, демократ, лидер
C. демагог, оратор, философ, актер
D. прагматик, оптимист, дальтоник
E. сезімді, сылбыр, белсенді,күшті, дөрекі, салқын қанды
$$$ 233 E
Төменде берілген қасиеттердің қайсысы холериялық темпераментке тән болады?
A. жоғары сезімталдық, сезімдерінің тереңдігі мен тұрақтылығы, еңбек сүйгіштік пен шындылық;
B. жұмыстағы сабырлық пен жүйелік, баяу жұмыс істеу, белсенділік танытпау, ерекше жағдайларда байсалдылық көрсету;
C. белсенділік, энергия, басқаларды артынан тарту қабілеті, реакцияның өте тез болуы, оперативтілік;
D. белсенділік, коммуникабельділік, жоғары жұмыс қабілеті, бейімділік, ұжымда жақсы психологиялық ахуал жасауға қабілеті;
E. артық асығу, бір нәрсеге алдану, тыңғылықтық, ашуланшақ болу, қатты зорлану.
$$$ 234 B
Холериялық темпераменті бар адамның қандай жақсы жақтарын қолдануға болады?
A. сабырлық, байсалдылық, табандылық;
B. белсенділік, энергия, жоғары жұмыс қабілеті, реакцияларының шапшаң болуы;
C. ізденушілік, коммуникабельділік, бейімділік;
D. бір жұмыспен ұзақ айналасу, ұстамдылық, ұзақ уақыт ауыр жұмыс істей алу;
E. бір мақсатқа ұмтылушылық, ұстамдылық.
$$$261A
Флегматикалық темпераментi бар адамның қандай жақсы жақтарын қолдануға болады?
A. сабырлық, ерекше жағдайлардағы байсалдылық, табандылық, бiр түрлi жағдайларды жоғары жұмыс қабiлетiн сақтау қабiлетi
B. белсендiлiк, энергия, реакцияларының шапшаң болуы, оперативтiлiк
C. жоғары сезiмталдық, басқалардың көңiлiн дұрыс түсiну қабiлетi, шындылық
D. бiр жұмыспен ұзақ айналасу, ұстамдылық
E. ізденушiлiк, коммуникабельдiлiк
$$$ 291 A
Жапондықтардың келіссөздегі мінез құлықтарының ерекшеліктері:
A. ұстамдылық, әдейі үндемеу, өз көзқарасын қорғағанда қалыптан тыс қырсық.
B. келіссөз жүргізгенде икемді
C. эмоциялық, ұйымдаспаған
D. аз міндеттеме береді және иландыруға тырысады
E. іскерлік қатынасты жеке қатынастан бөледі
$$$ 292 E
Келіссөзді жүргізудің Америкалық стилі ерекшеленеді:
A. үнемшілдік
B. күштемеу
C. қысым көрсетуді қолдану
D. әдепті, сыпайы
E. жоғары маманданған және шешім қабылдау кезінде делегация мүшелерінің еркіндігі
$$$ 293 B
Келіссөзді жүргізудің ағылшындық стилі:
A. келісім шарттарын талқылау кезінде сым тактикасы
B. әріптестің позициясына байланысты икемделе білу, келіссөзді тұрмыстық мәселелерді (ауа райы, спорт, балалар) талқылаудан бастау
C. жылы шырайлы, ашық , қозғалмалы
D. өте қайсар, агрессивті
E. бейресми атмосфера
$$$ 294 A
Француздар келіссөзді былай жүргізеді:
A. өте қатал, өзара қатынастың конфронтациялық түрін таңдайды, бірақ дәстүрлі ұлттық қасиеттерін сақтайды, әдепті, күштемейді. Қалжындауға бейім
B. сақтанады, тәуекелге бармауды жөн санайды
C. қарсыласын басып тастайды
D. мәжбүр етуді қолданады
E. манипуляция тактисын қолданады.
$$$295D
Неміс әріптестері келіссөз жүргізгенде:
A. агрессивті
B. ақ көңіл және әдепті
C. энергиялы және ашық
D. үнемді және ұқыпты
E. американдықтармен салыстырғанда еркіндігі аз
$$$296C
Келіссөз жүргізудің қытайлық стилі ерекшеленеді :
A. шешім қабылдағанда импульсивті
B. ымыраға келу әлсіздік таныту ретінде қаралады
C. жекелеген кезеңдерді анық шектеу, соңғы шешім келіссөз үстелінде емес, үйде басшы қолдағаннан соң қабылданады
D. абстрактілі ойлауға бейім
E. өзара түсінісу жасалған соң, бірден жұмысты бітіруді дұрыс санайды
$$$ 302 D
Бiр тұрлi, көп қайталанатын жұмыс қандай темпераментке әсiресе жарасады?
A. сангвиникке
B. холерикке
C. флегматикке
D. меланхоликке
E. астматик
$$$ 309 D
Іскерлік мәжіліс өткізу процессінде басшы істемеуі қажет:
A.сөйлегендерді тоқтату
B.талқыланатын мәселеге қарастыларды ғана шақыру
C.өз билігін қолдану
D.телефонмен әңгімелесу, қандай-да бір құжаттарды қарау немесе қол қою
E.өз көз қарасын айту
$$$ 317 A
Бұл ақпарат менеджменттің мәселелерін шешу үшін көп қолданылады, ұзақ уақыт ішінде өзгермейді және ақпараттың шамамен 70 құрайды;
A. шартты-тұрақты (анықтамалық – нормативті);
B. алғашқы;
C. сыртқы
D. сандық
E. әріптік.
Тақырып 6 Корпоративтік этика
001 Адамның танымдық жан қуаттарының жалпылама атауы
А) Ынта
В) Психика
С) Сана
D) Ақыл
Е) Қиял
Дұрыс жауабы=D
02 Әрқилы қиыншылықтарға ұшырағанда табандылық, төзімдік көрсететін адамның мінез – қасиеті
А) Ұқыптылығы
В) Адамның жеке басының ерекшелігі
С) Мінездің тұрақтылығы
D) Талап қоюшылығы
Е) Мінездің тереңдігі
Дұрыс жауабы=С
03Жүйке процестері күшті, қимыл – қозғалысы шапшаң, басынан кешкен сезімі санасында терең із қалдыратын, іске шапшаң ұйымдастырушылық қабілеті жоғары темперамент
А) Флегматик
В) Холерик
С) Интроверт
D) Сангвиник
Е) Астеник
Дұрыс жауабы=В
04 Екі қарама – қарсы құбылыстарды ассоциация байланыстырады
А) Қарама – қарсы
В) Жылдамдық
С) Ұқсастық
D) Мән- мағыналық
Е) Іргелестік
Дұрыс жауабы=А
5 Фрейдизм ілімінің негізін салушы
А) З.Фрейд
В) К.Левин
С) К.Коффка
D) Дж.Уотсон
Е) Р.Декарт
Дұрыс жауабы=A
6 Адамның негізгі өмірлік бет алысын, оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын біршама тұрақты әрі тұрлаулы жеке-дара өзгешелік
А) Мінез
В) Қабілеттілік
С) Ерік
D) Нышан
Е) Темперамент
Дұрыс жауабы=А
7 Төмендегі психологиялық зерттеу әдістерінің ішіндегі социометриялық әдіс
А) Адамның тәжірибесін, білімін, іс-әрекет дәрежесін аныктайтын әдіс
В) Шындықтағы заттар мен құбылыстарды білуге арналған әдіс
С) Топтағы карым-қатынасты, ішіндегі үлкен-кіші топшаларды анықтауға арналған әдіс
D) Өмірбаянын зерттеу әдісі
Е) Жеке адамньың ерекшелігін зерттеуге арналған әдіс
Дұрыс жауабы=C
8 Мінез құрылымда кездесетін жағымсыздық
А) Ой токырауы.
В) Мақсаттың жоктығы
С) Сезім күңгірттігі
D) Әрекеттегі епсіздік
Е) Ерік әлсіздігі
Дұрыс жауабы=D
9 Іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі орындауда көрінетін адамның жеке-дара қасиеті
А) Мінез
В) Қабілеттілік
С) Ерік
D) Нышан
Е) Темперамент
Дұрыс жауабы=B
10 Темпераменттің физиологиялық негізі
А) Организмнің түрліше физиологиялық өзгешеліктері
В) Денедегі сұйықтардың мөлшері
С) Организмдегі химиялық элементтердің азды-көптігі
D) Организмдегі химиялық элементтердің азды-көптігі
Е) Жүйке жүйесінің жұмысы
Дұрыс жауабы=E
11 Эмоциялық қозуы шапшаң, күшті болады, бірақ көп тұрақтамайды, көңіл-күйі шапшаң өзгереді, өте әсершіл, мәнерлі сөйлейді, қимылы көп, ақжарқын ашық келеді. Бастаған ісіне тыңғылықты болмай, жұмысы аяқсыз қалады
А) Холерик
В) Сангвиник
С) Меланхолик
D) Интроверт
Е) Флегматик
Дұрыс жауабы=В
12 Жалпыланған білімді нақтылы жеке жағдайда қолдану - ойлау операциясының қайсысын анықтайды
А) Абстракциялау
В) Нақтылау
С) Жүйелеу
D) Жалпылау
Е) Жалпылау
Дұрыс жауабы=В
13 Адамды қандай болмасын іс-әрекетке итермелейтін негізгі қозғаушы күші, бір нәрсеге мұқтаждануы
А) Ниеті
В) Пейілі
С) Мотиві
D) Әдеті
Е) Қажеттілігі
Дұрыс жауабы=E
14 Адамның бір сыдырғы тұрақты, тұрлаулы эмоцияларының бірі
А) Сезім
В) Стресс
С) Аффект
D) Көңіл-күй
Е) Шаттық
Дұрыс жауабы=D
15 Адамның өз мақсатын орындауға байланысты түрлі амалдар қарастырып, алдында тұрған кедергілерді жеңіп, көздеген мақсатына жете алуын бейнелейтін жан қуаты
А) Интеллект
В) Білім
С) Ерік
D) Көңіл-күй
Е) Мінез
Дұрыс жауабы=C
16 Психикалық құбылыстардың мәнін адамның тани білу қасиеті
А) Рефлексия
В) Парадигма
С) Кумуляция
D) Индукция
Е) Мнемоника
Дұрыс жауабы=A
17 Эмоциялық қозуы шабан, күшті, тұрақты, сыртқы көрінісі әлсіз келеді
А) Меланхолик
В) Экстраверт
С) Холерик
D) Сангвиник
E) Флегматик
Дұрыс жауабы=E
18 Эмоциялық қозуы әлсіз, көңіл-күйлері әлсіз, байсалды, жігерсіз, іс-әрекетті тиянақты орындайды
А) Флегматик
В) Меланхолик
С) Экстраверт
D) Сангвиник
Е) Холерик
Дұрыс жауабы=В
19 Коммуникатордың позициясы қарама-кайшы болғанда реципиенттің бағыты күшейе түседі. Бұл бағыт тиімділігінің қай жағын көрсетеді
А) Контраст эффектісі
В) Бумеранг эффектісі
С) Ассимиляция эффектісі
D) Перцептивтік қорғаныс эффектісі
Е) Идентификация эффектісі.
Дұрыс жауабы=А
20 Топ ретінде белгілі жағдайда мәселе шешуде колданылатын, үлкен көпшілікте белгілі мәселе шешу мақсатын көздейтін, мүшелері екіге бөліне алатын топ қандай топтың жұмыс түріне жатады
А) Брейнсторминг
В) Синектика
С) Сөзталас
D) Тренинг
Е) Кеңес
Дұрыс жауабы=С
21 Көрсетілген шаралар ненің құрылымын көрсетеді: композиция, құрылымы, процестері, ережелер мен құндылықтар
А) Топ
В) Ұжым
С) Тобыр
D) Аудитория
Е) Көпшілік
Дұрыс жауабы=В
22 Қабылдау иллюзиясы дегеніміз не
А) Дұрыс емес бағдар
В) Дұрыс емес, бұрмаланған қажеттілікпен қабылдану
С) Объектіні кабылдаудағы дұрыс интерпретация
D) Объектіні қабылдаудағы бұрыс интерпретация
Е) Дұрыс емес түйсік
Дұрыс жауабы=D
23 Қабылдауды көбіне былай атайды
А) Агнозия
В) Түйсіну
С) Перцепция
D) Бақылаушылық
Е) Апперцепция
Дұрыс жауабы=C
24 Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған іс әрекеттің түрі, бұл
А) Мінез-құлық
В) Қарым-қатынас
С) Ойын
D) Оқу
Е) Еңбек
Дұрыс жауабы=B
25 Адамның өз ерік-жігерін билей алу қасиеті ерік әрекетінің қасиеті
А) Дербестік
В) Ұстамдылық
С) Тоқтамға келгіштік
D) Табандылық
Е) Батылдык
Дұрыс жауабы=B
26 Конформдылық дегеніміз
А) Топ нормаларын сендірудің әсерінен толық сынсыз қабылдау
В) Топтың нормаларына тұлғалық және топтық позициялардың бірігуі негізінде көну
С) Өзара жол берушілік негізінде топпен тұлға арасындағы шыдауға болатын карым-катынас
D) Топтың нормаларына өз позициясын сақтай отырып көну
Е) Қысымның әсерінен топ нормаларын толықтай мойындамау
Дұрыс жауабы=D
27 Өзіне сенбеушілік карым қатынастағы кедергілердің бірі
А) Әлеуметтік
В) Объективті
С) Психологиялық
D) Педагогикалық
Е) Сыртқы
Дұрыс жауабы=С
28 Бітістер теориясы қарастырады
A) топтағы лидердің бітістерін
B) тұлғаның топтан тыс бітістерін
C) лидердің туа біткен қасиеттерін
D) басшының психологиялық қасиеттерін
E) бағынушылық касиеттерін
Дұрыс жауабы=С
29 Тұлға дегеніміз
A) Саналы индивид
B) Жасампаз адам.
C) Қоғамдық даму жемісі, қоғамда өзіндік орны бар, әлеуметтік рөлді орындаушы накты саналы индивид
D) Белсенді іс-әрекет иесі
E) Психологиялық сипаттамалар жүйесі
Дұрыс жауабы=С
30 Формалды емес топ - бұл
A) Өзі үшін топтық ережелерін, құндылықтарын кабылдаған мүшелері бар топ
B) Өкімдік заңға бағынатын, реттеуге келетін топ.
C) Тәжірибе жүргізуші үшін құрылған жасанды топ
D) Табиғи қоғамдық катынас құрамында пайда болған адамдар қарым-қатынасы және ешбір заңға бағынбайтын топ.
E) Индивид нағыз мүшесі бола алатын топ.
Дұрыс жауабы=D
31 Э.Мэйо кандай топ түрін енгізді
A) формальді топ
B) референтті топ
C) формальді емес топ
D) кіші топ
E) үлкен топ
Дұрыс жауабы=C
32 Қарым-қатынастың коммуникациялық интерактивті, перцептивті жағы нені құрайы
A) Құрылым
B) Функция
C) Механизм
D) Жүйе
E) Процесс
Дұрыс жауабы=А
.
33 Әртүрлі деректер негізінде объектілер мен құбылыстардың байланысы, олардың себебі туралы қорытынды жасау
A) Афазия
B) Синестезия
С) Детерминация
D) Мнемоника
Е) Сенсибилизация
Дұрыс жауабы=C
34 Адам күні бұрын арнаулы бланкіге жазылып қойған сұрақтарға жазбаша түрде жауап қайыратын әдістің түрі
A) Тест
B) Өмірбаянды зерттеу
С) Анкеталық
D) Бақылау
Е) Әңгіме
Дұрыс жауабы=C

35 Іс-әрекеттің табысты орындалуын жасау және оның жеңіл меңгерілуіне, шешімділігіне себеп болатын жеке тұлғаның даралық психологиялық ерекшелігі
A) Талаптанушылық
B) Дарындылық
C) Талант
D) Нышан
E) Данышпандық
Дұрыс жауабы=A
36 Беделді, топта билікке ие болатын адам
A) Жетекші
B) Басшы
C) Бағынышты
D) Нонконформист
E) Аутсайдер
Дұрыс жауабы=А
.
37 Қандай да бір іс-әрекет түріне қабілеттіліктің бар екендігін көрсететін қасиеттер
A) Бағыттылық пен байланыстың болмауы
B) Сәйкес іс-әрекет түріне үйренудің төменгі қарқыны
C) Осы іс-әрекетті орындауға көп қуат жұмсау
D) Шығармашылық қабілеттің дамуы
E) Іс-әрекетті орындаудағы даралық өзгешелік, бейімділік
Дұрыс жауабы=Е
.
38 Вербалды емес (тілден тыс) қарым-қатынас құралдарына жататындар
А) Қол қимылдары (жестикуляция).
В) Мимика, пантомимика.
С) Көзбен белгі беру.
D) Адамдардың бір-біріне ара-қашықтықта орналасуы.
E) Қол, Дене қимылдары, ара қашықтығы.
Дұрыс жауабы=Е
39 Адамның кәсібіне қарап оған мінездеме бергенде мынандай механизм іске қосылады
А) Жаны ашу
В) Стереотипизация
С) Аттракция
D) Рефлексия
E) Эмпатия
Дұрыс жауабы=В


40 Қарым-қатынастың әлеуметтік қызметтеріне қатысты емесі
А) Тәжірибені жеткізу
В) Гомеостатикалық тепе-теңділікті қамтамасыз ету
С) Әлеуметтік өзара әрекеттестікті ұйымдастыру
D) Қоғамдық қатынастарды калыптастыру
E) Өмірдің әлеуметтік өлшемі
Дұрыс жауабы=В
41 Қарым-қатынас әрекеті дегеніміз, бұл
А) Психофизиологиялық өзара сәйкестілік.
В) Өзіндік қатынас.
С) Субъектаралык қатынасты жүзеге асыру.
D) Антиципация.
E) Басқа адамды қажетсінуді бейнелеу.
Дұрыс жауабы=С


42 Қарым-қатынас әрекетінің қандай түрінде біреу басқалармен ұйымның, қоғамдық бірлестіктедің атынан ресмиленген ара-қатынасты жүзеге асырады
А) Бірлескен
В) Топтык
С) Мағыналы-мәнді
D) Институционалды
E) Әрекеттік
Дұрыс жауабы=D

43 Қарым-қатынас психологиясының зерттейтіні
А) Ұжымдық енбек және оны ұйымдастыру
В) Қарым-қатынастың құрылымы, тәсілдері, мәні
С) Топтағы ақпарат ағымдарының құрылымы
D) Еңбекті және міндеттерді бөлісу
E) Топтық әрекеттерді басқару
Дұрыс жауабы=В

44 Қарым-қатынас процессіндегі хабар беруші
А) Аудитория.
В) Реципиент.
С) Коммуникатор.
D) Транслятор.
E) Психотерапевт.
Дұрыс жауабы=С
Тақырып 6. Іскерлік адам имиджін қалыптастырудың ерекшеліктері
1 Бейресми топ - бұлA) жасанды нақты эксперимент үшін құрылған
В) қатысушы жеке факт болып табылатын осындай топ
C) жеке өзі саналы болып табылатын және онда мінез-құлықтары, өз құндылықтары мен нормаларын ұстайтын топ
D) Адам қарым-қатынас процесінде табиғи орын алатын және заңды реттелмейтін топ
E) әкімшілік-құқықтық мақсатында құрылған және құрылымы мен қарым-қатынаста реттелетін топ
Правильный ответ=D
 
2 Жеке тұлғаның өзін бағалау, оның ерекшеліктері, жеке қасиеттер және тұлға аралық қарым-қатынас жүйесіндегі орны деп
A) өзін-өзі бағалау
B) өзін-өзі таныстыру
C) өзін-өзі қабылдау
D) өзін-өзі хабардар
E) өзін-өзі қабылдау
Правильный ответ=A
3 Бихевиоризмнің негізін қалаушы
A) Дж.Уотсон
B) В.Келер
C) Б.Скиннер
D) Э.Торндайк
E) Э.Толмен
Правильный ответ=A
4 Адамның әлемдегі және соның ішіндегі өз қажеттілігін, олардың мүмкіндіктерін жүзеге асыруы жайлы А.Маслоудың қай тобы себепті
A) физиологиялық пейілді себеп
B) қауіпсіздік себебі
C) қосылу себебі
D) жетістікті тану себебі
E) Өзін-өзі тану себептері
Правильный ответ=E
5 Тұлғаны қалыптастыру үшін биологиялық негізі не болып табылады
A) мінезB) қабілетC) ақылD) қабылдау
E) темперамент
Правильный ответ=E
6 Бихевиористті зерттеу пәні не болып табылады
A) сана
B) ессіздік
C) мінез-құлық
D) ақыл-ой
E) орнату
Правильный ответ=C
7 Жеке тұлғанық психодинамикалық теориясының негізін қалаушы болып табылады
A) К.Юнг
B) А.Адлер
C) З.Фрейд
D) Е Фромм
E) К.Хорни
Правильный ответ=C
8 Фрейд ойынша эдипов кешені даму сатысында екеніне сенді
A) ауызша
B) аналды
C) фалличестік
D) жыныстық
E) латентті
Правильный ответ=C
9 әлеуметтік қолайлы жолмен жетік энергияның түрлендіру жұмысының қалыптасуы
A) рационализация
B) идентефикация
C) сублимация
D) ығыстыру
E) аскетизм
Правильный ответ=D
10 психикалық қорғаудың ең қолайлы тәсілі
A) проекция
B) ығыстыру
C) сублимация
D) қысым
E) регрессия
Правильный ответ=А
11.Тұлғалық жеке мінез-құлық теориясының элементтері ретінде атайды
A) қабылдау
B) рефлекстер және әлеуметтік дағдылар
C) барлау
D) қабілеті.
E) темперамент
Дұрыс жауап = B
12.Құрамы, құрылымы, процестер, нормалар мен құндылықтар, санкциялар қарапайым параметрлері деп аталады
A) командасы
B) тобырды
C) Топ
D) салмағы
E) аудитория
Дұрыс жауап = С13.Тәжірибелі адам жағдайы ештеңеге қажет - ол
A) Мотив
B) қажеттілігі
C) қызығушылығы
D) үрдісі
E) өткірлігі
Дұрыс жауап = B
14.Жеке тұлғаның ең тұрақты формасы болып табылады
A) қызметтің жеке стилі
B) Жүйелік талаптар
С) Мотивтар жүйесі
D) Жүйелік көрсеткіштер міндеттері
Е)Құндылықтар жүйесі
15. Емтихан алдында оқытушы студенттерден қандай баға алғысы келетіндерін сұрады: Біреулері ''өте жақсы'', кейбіреуі ''жақсы '', ал ушіншілері ''қанағаттанарлық'' деп жауап берді. Мысал қандай жағдайға негізделген.
А)қызығушылық
B) талаптар деңгейін
C) Құндылық
D) темперамент
E) қабілеті
Дұрыс жауап = B
16«Қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты қызмет үшін мотивация - бұл ...»
A) Мотив
B) жеке қасиеттер
C) эмоция
D) еркіндік
E) қажеттілік
Дұрыс жауап = A
17.Адамның қызметінің негізгі көзі, мұқтаж ,ішкі жағдайы, өмір сүру жағдайларына тәуелділігін білдіру не болып табылады
A) Мотив
B) сенім
C) Орнату
D) жеке ойы
E) қажеттілік
Дұрыс жауап = E
18. Мыналардың қайсысы сізді толқытады:
А) өте жарық лампа
В)тұз астық иісі
С) гитараның төменгі ноталары
D)сізге ұнамайтын лекция тақырыптары
Е)сағаттың сылдыры
Дұрыс жауап=В
19. Қай нұсқада сыртқы қабылдау сезімдерінің үш түрі көрсетілген:
A) тепе-теңдік, көру, есту сезімі
B) көру, есту, тітіркену
C) есту, уақыт сезімі, есту
D) балансының сезімі, уақыт сезімі, дәмі
E) есту, сипап сезу, уақыт сезімі
Дұрыс жауап = B
20) Келтірілген мысалдардың қайсысында қабылдау иллюзиясы жақсы суреттелген?
А) студент емтиханнан қорыққандықтан барлығын жағымсыз қабылдайды
В) кедей адам өмірде ақшаны бәрінен де маңызды деп санайды
С) толық адам қара жайлы киімде сымбатты көрінеді
Д) көп еркектер ақ құба жандардың ақылы төмен деп санайды
Е) қайын ене мен күйеу баланың арасында көбіне
Дұрыс жауабы -С
21) Иллюзиялық (елесті) қабылдау деген не?
А) жалған сезім
В) объектіні түсіндіруді теріс қабылдау
С) жалған бұрмаланған сұраныс көзі
Д) дұрыс емес бағдар
Е) әсерлі ескерту
Дұрыс жауабы-В
22) Материалдық әлемнің объектілері мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің көрінісі болып табылады?
А) әсер
В) қабылдау
С) жад
Д) қиял
Е) ойлау
Дұрыс жауабы-А
23) Қабылдауы жиі атайды?
А) жанасу
В) Перцепция (қабылдау)
С) Апперцепция
Д) қадағалау
Е) Агнозия
Дұрыс жауабы - С
24) Қабылдаудың психикалық өмір мазмұны мен оның жеке сипаттамалары туралы тәуелділік не деп аталады?
А) Көрегендік
В) Қабылдау (перцепция)
С) Апперцепция
Д) Сенсибельность
Е) Эвристика
Жауабы – С
25)
26) Әлеуметтік психологтар арасында топтың топтасуын жүйелі зерттеуді бастаған кім?
А) Морено
В) Картрайт
С) Левин
Д) Фестнгер
Е) Ньюом
Дұрыс жауабы-А
27) Топтасудың тұжырымдамасы үш перспективалары зерттелген – бұл
А) құны бағдарланған бірлігі ретінде топтық мүшелік ынталандыру нәтижесінде тұлғааралық тарту ретінде
В) өзара қарсы іс-қимыл ретінде
С) Өзара іс – қимыл және өзара қабылдау
Д) (Симпатия) көзайым ретінде, жанашырлық және ұнатпаушылық
Е) жалпы басқа қызмет, қабылдау және өзара түсіністік болып табылады
Дұрыс жауабы-А
28) Әлеуметтік жәрдемдесу – бұл
А) басқалардың қатысымен басым реакцияларды нығайту
В) санамен бағалап қорқынышты жоғалту
С) диссонансты қысқарту тобының мүшелері айырмашылықтар қорқытқан жағдайда туындайды
Д) өзара көмек
Е) Шиеленісу
Дұрыс жауабы-А
29) И. А. Зимняя қосалқы ауызша қарым-қатынасты екіге бөлді:
А) көру, сөйлеу
В) сөйлеу, тыңдау
С) сөйлеу, есту
Д) сөйлеу, дауыс ырғағы
Е) назар аудару, сөйлеу
Дұрыс жауабы-В
30) Кейбір нысан, құбылыс немесе тәжірибесі қамтамасыз етіліп санада шоғырлануы
А) Рефлекция
В) қабылдау
С) назар аудару
Д) жад
Е) Эмпатия
Дұрыс жауабы С
31. Әлеуметтік перцепция- бұл
А)әлеуметтік нормаларды қабылдау
B)әлеуметтік қатынастарды қабылдау
C)адамды адам қабылдау
D)өндірістік қарым-қатынастарды қабылдау
E)оларды жеке қабылдау
Дұрыс жауабы С
32.Тікелей және бір мезгілде бірнеше тәуелсіз айнымалы баса назар аударатын мүмкідігі ретінде көрсеткіші көрсетеді
A)концентрациясы
B)бөлінуі
C)тұрақтылық
D)таңдау
E)үлкен назар
Дұрыс жауабы В
33.Өз өзіне күмән байланыс кедергілерінің бірі болып табылады
A)ОбъектіліB) психологиялықC)әлеуметтікD)сыртқы
E)педагогикалық
Дұрыс жауабы В
34. Еріксіз назар пайда болу үшін қандай жағдайлар қажет?
A)Оқу материалын құрылымдау
B)Сыртқы ынталандыру адамның ішкі жан дүниесіне сәйкестенуі
C)Өзіңе ауызша ескеру жасау
D)әдеттегі жағдай еңбек шарты
E)оңтайлы дауыс көлемі
Дұрыс жауабы В
35.Егер сұхбат кезінде сұрақтар алдын ала дайындалып, оларға сұхбаттың тұжырымдамасы мен тәртібін өзгертуіне рұқсат етілмесе, бұл сұхбаттың қай түріне жатады?
A) стандарттыB) стандартты емес
C)жартылай стандартты
D)жасырын
E)енгізілген
Дұрыс жауабы А
36.Студент, ұл, ағасы немесе інісі ретінде, адам қоғамда қандай рөл атқарады?
A)тұлғааралық рөлдер
B)қоғамдық қарым-қатынас
C)әлеуметтік рөл
D)өндірістік қарым-қатынас
E)әлеуметтік заң
Дұрыс жауабы С
37.Тұлғааралық және топаралық қарым-қатынастарды өзгерту үшін және жақсарту үшін қандай әдіс қолданылады?
A)топтық тұлғаны бағалау
B)социометриялық
C)анкеталықD)психологиялық диагностика
E)тәжірибелік
Дұрыс жауабы В
38.Социометриялық тәртіп 2 түрде болуы мүмкін
A)стандартты және стандартты емес
B)үздіксіз және таңдаулы
C)параметрлік және параметрлік емес
D)жеке және топтық
E)тура және жанама
Дұрыс жауабы С
39.Қарым-қатынастың қандай қыры жеке тұлғалар арасындағы өзара іс-қимылды көрсетеді
A) коммунакативтікB ) перцептивтік
C) аффективтікD) интерактивтіE) нормативтікДұрыс жауабы D
40.Коммуникацияның қай түрінде белгілі жүйе ретінде адамның сөйлеуін қолданады?
A)Белгіленген
B)вербальді емес
C)сендірмелі
D)вербальді
E)
Дұрыс жауабы D
40Коммуникацияның қай түрінде адам тілі белгілеу жүйесі ретінде пайдаланылады?
A) белгілеу
B) вербальсыз
C) сендіру
D) вербальды
E) кодтау
Дұрыс жауап=D
41Қандай белгілеу жүйесі ымнан тұрады?
A) паралингвистикаB) проксемикаC) экстралингвистикалықD) оптико-кинетикалық
E) визуальдыДұрыс жауап=D
42Сөйлеудің вокализациялау жүйесі, яғни дауыстың тембры, оның ауқымы, үндестік шеңберінде зерттеледі
A) паралингвистикаB) экстралингвистикаC) кинесикаD) оптикаE) лингвистикаДұрыс жауап=A
43Проксемика – бұл
A) адамның эмоционалды реакцияларын бейнелейтін әр түрлі дене мүшелердің жалпы моторикасы
B) Сөйлеудің вокализациялау жүйесі, яғни дауыстың тембры, оның ауқымы, үндестігі
C) кеңістіктік және уақытша қарым-қатынас ұйымдастырумен айналысатын арнайы облыс
D) үзілістерді және басқа дақтарды сөзге қосу
E) "көз түйiспе" коммуникативті процессі кезінде пайдаланылатын өзiне тән таңбалау жүйесi
Дұрыс жауап=C
44Әрекеттегі индивидтің қарым-қатынас серіктесі қалай қабылдайтынын ұғыну
A) эмпатия
B) рефлексия
C) бірдейлендіру
D) атрибуция
E) қондыру
Дұрыс жауап=B
45Бір субъектiнiң мiнез-құлығын, іс-әрекетін, қимылын басқа бiр субъектiмен жаңғырту
A) iс-әрекеттен кейiнгi амал
B) елiктеу
C) нығаю
D) өзектi сипат беру
E) еске салу
Дұрыс жауап=B
46Ерекшеленген қандай норма адамның қарым-қатынас серіктесіне жақындау қашықтығын анықтайды
A) 45- 120 смB) 0 -45 смC) 120-400 смD) 400-750 смE) 250-400 смДұрыс жауап=A
47Вербальсыз қарым-қатынас жүйеслері арасында ерекшеленеді
A) кинесика, вербальды қарым-қатынас, проксемика, визуальды қарым-қатынас
B) фасцинация, кинесика, вербальды қарым-қатынас, проксемика
C) кинесика, проксемика, фасцинация, визуальды қарым-қатынас
D) паралингвистика, лингвистика, кинесика, фасцинация
E) кинесика, паралингвистика, экстралингвистика, проксемика, визуальды қарым-қатынас
Дұрыс жауап=E
48Эмоцияның қай түрінде біз адамның қас-қабағын түйгенін, маңдайындағы әжімдердің иілгенін, көзінің сығрайғанын, еріндерін қатты жұмып, тістенгенін көреміз
A) үрей
B) таңданарлық
C) ашу
D) мұңай
E ) жиренiш
Дұрыс жауап=С
49Бұл ойлау операцияның нәтижесінде адам басқа адамның немесе топтың мінезін санасыз, не саналы түрде өзіне тіркеу
А) перцепті қорғаныс әсері
B) бiрдейлендiру әсерi 
C) “бумеранг” әсері
D) бейімделу
E) құрмет эффектiсі
Дұрыс жауап=B
50Өздерінің мақсатын олардың пікірінің өзгерістерін, қарым-қатынасын, ниет пен шешімін алған басқа адамдарға немесе адамдар тобына саналы дәлелді әсер ету - бұл
A) иландыру
B) жұқтыру
C) сенiм
D) өтініш
E) мәжбүрлеу
Дұрыс жауап=C
51Қарым-қатынастың өздік жаағынан түсіндіріледі
A) адамдар арасында ақпарат алмасу
B) адамдар арасында эмоция алмасу
C) адамдар арасында құндылықтармен алмасу
D) адамдар арасында ой алмасу
E) адамдар арасында қимыл алмау
Дұрыс жауап=E
52Қарым-қатынас процессінде қандай
A) сендіру
B) иландыру, жұқтыру
C) жұқтыру, суггестия
D) суггестия
E) сендіру, иландыру, жұқтыру, суггестия
Дұрыс жауап=E
53Қарым-қатынастың перцетивті жағыоны қалай ашады
A) ақпаратпен алмасу
B) қимылмен алмасу
C) адамдардың бір-бірін қабылдау
D) пікір алмасу
E) құндылықтармен алмасу
Дұрыс жауап=C
Тақырып 8. Риторика негіздері
1. Риторика ежелгі мемлекет барлық ғылымдарының патшайымы ретінде қарастырылды
а) Египет
б) Греция
в) Китай
г) Рим
д) Англия
2. Риторикалық ғылым теориясының негізін салушы
а) Аристотель
б) Квинтилиан
в) Сократ
г) Горгий
д) Конфуций
3. Ауызша қарым-қатынас стильдеріне - дистантты, достық және белгісіз - келесі ғалым ұсынды
а) Дж. Сирл
б) Х. Грайс
в) Р. Лакофф
г) Дж. Остин
д) А.Маслоу
4. Байланыс ең оңтайлы болып табылады
а) авторитарлық стиль
б) либералдық стилі
с) чат - Флирт
г ) бірлескен қызмет негізінде байланыс , демократиялық стилі
г) зайырлы стилі
5. Экстролингвистикалық факторлармен қарым қатынас қамтиды
а) динамик лингвистикалық өкілдік жол отыруы қабілетінб) сөйлеу этикет формулалар мен ережелерін білуін
с) ғылыми есептілікті қолдану
г) байланыс коммуникативтік пайыздық , шарттар ( жағдайлар)
г) сөздер паразиттердің пайдалану
6. Интралингвистикалық факторлармен қарым қатынас қамтиды
а) әңгімелесушінің әлеміне бағытталуы
б) тыңдаушы сөйлеушінің коммуникативті ойларына ене алуы
в) әңгімелесушіні тыңдай алмау
г) әңгімелесушілердің сөйлесу тәртібінің схемаларының және жоспарларының сәйкес болуы, коммуникативті компетенциясы
д) біріңғай қызмет саласы негізінде қарым қатынас
7. Вербалды емес қарым қаиынас құралдарына жатқызбайды
а) қарым қатынастағы әріптестердің арасындағы ара қашықтық
б) дауыс,
в) жест
г) сыртқы бейне
д) мимика
8. Қай елде сол жақтан оң жаққа баспен шайқау келісу белгіні білдіреді
а) Болгария
б) Англия
в) Китай
г) Япония
д) Россия
9. Проксемика ғылым ретінде келесіні оқытады
а) әңгімелесушілердің арасындағы көзбен байланысы
б) дене тілі
в) арақашықтықты, әріптестердің арасындағы әртүрлі салаларында комфортты ауызша арақашықтығы
г) әңгімелесушілердің визуалды қарым қатынасы
д) ауызша сөйлеу шараларына қатысушылардың коммуникативті-маңызды қимылдары
10. Кооперативті ауызша сөлеудің стратегияларына жатпайды
а) істер туралы хабарлар
б) тұлғааралық қарым қатынасты аңықтау
в) претензиялар, ирония
г) дене тілі
д) мимика
11. Кооперативті емес ауызша сөлеудің стратегияларына жатпайды
а) дауласу
б) шиеленісу
в) өзіне тарту, жауаптан қашу
г) претензиялар
д) критика
12. Бейтаныс адамдармен бірінші әңгіме немесе бейтаныс адамға жылы тактикасын пайдаланбауға тиіс
а) ұсыну
б) көмек көрсету үшін сұрау
с) өзінің көмек ұсынады
г) жеке мәселелер серігін жауап беру үшін
д) жауаптан бас тарту
13. Комплимент, тұспал, әзіл-қалжынды сөйлелу әсер етудің тактикасымен байланыстырады
а) тікелей
б) жанама
в) нақты
г) тура емес
д) этикалық
14. Сөз актісіне мынадай түрлері кіреді
а) сөздерді айту, пропозицияны қамтамасыз ету, иллокутивті іс әрикет, перлокутивті іс әрикет
б) сөздерді айту, тіл бірліктерін табу, айтылған сөздерге бақылау жасау
в) айтылатын сөздерді дайындау, сөздерді айту, олардың айтылуына бақылау жасау
г) айтылатын сөздің мақсатың анықтау, айтылатын сөздерді жоспарлау, айту, айтылатын сөздерге реакция
д) тұлғааралық қарым қатынасты қарастыру
15. Сөйлеу қызметінің келесі түрлері қолданылмайды
а ) Оқу
б) сөйлеу
с) ойлау
г) есту
д) санау
16. Есептілікті шығаруға бағытталған және тікелей әңгімелесушінің қатысуынсыз жүзеге асырылатын сөйлеу қызметінің түрі
а) хат жазу
б) тыңдау
в) оқу
г) сөйлеу
д) ораторлық өнер
17. Мәтіннің осы түрі іс-шаралар әзірлеу оқиғалар сюжет , таңбаларды , диалогтар бар белгіледі
а) сипаттау
б) әңгіме айту
в) өз ойын білдіріп сөйлеу
г) әртүрлә элементтерді қосып сөйлеу
д) ғылыми мәлімдеме
18. Дауыстық хабарлардың осы түрінде эмоционалдық материалдар басым болады
а) ғылыми мәтін
б) парақшалар
в) келісім шарт
г) жарнама мәтін
д) әңгіме
19. Функционалдық –семантикалық сөйлеу түрінде жағдайдың егжейі басым болады
а) дәлел
б) Сипаттама
в) Көркем
г) пайымдау элементтері бар сипаттамасы
д) жарнама текст
20. Бұл жазбаша сөйлеу жанрда сипаттау - функционалды-мағыналық сөйлеудің типі басым болады
а) іскерлік хат алмасу
б) сенімхат
в) тортты дайындау рецепті
г) махаббат хаты
д) жарнама мәтін
21, Диалог қолданылатын жанр:
а) уағыз
б) интервью
в) лекция
г) қорғаушы сөзі
д) монолог
22. ең алғашқы сөйлеу жанрыларын анық бөлген
а) Аристотель
б) Гомер
в) Цицерон
г) М.В. Ломоносов
д) З.Фрейду
23. Ауызша сөйлеу жанры әңгімелесу жанрынан қалай ерекшеленеді
а) қысқалығымен
б) ұзақтылығымен
в) белгілі бір мақсаты болады
г) толық болады
д) жазбаша болады
24. Тарих жанры әңгімелесу жанрынан ерекшеленеді
а) баяндау монологты түрде болады
б) берілген ақпараттың толықтылығымен
в) өте қысқа болады
г) еске тіректі болуымен
д) тарихи даталардың нақтылығымен
25. Риторикалық канон ретін көрсетіңіз
а) инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио
б) диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио
в) инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио
г) инвенция, элокуция, диспозиция, мероя, акцио
д) элокуция, диспозиция, мероя, инвенция
26. риториканың қай бөлігінде стилистикалық ресурстар оқытылады?
а) акцио
б) инвенция
в) диспозиция
г) элокуция
д) мероя
27. қайталаудың әртүрі кездесетін риторикалық фигураны шектеңіз
а) эпифора
б) градация
в) антитеза
г) оксюморон
д ) метафора
28. Сөйлеудің оптималды қарқыны болып, минутына ------ сөз айту болып табылады
а) 80-90 сөз минутына
б) 170-180 сөз минутына
в) 120-150 сөз минутына
г) 200-250 сөз минутына
д) 250-300 сөз минутына
29. Жақсы сөйлеудің қасиетіне жатпайтын бір қасиетін алып тастаңыз
а) таза сөйлеу
б) сөйлеудің логикасы
в) сөздің орнықтылығы
г) қысқа сөйлеу
д) нормаларға сәйкес сөйлеу
30. Сөйлеу мәдениетінің негізгі аспектілеріне жатады:
а) нормативті, этикалық, эмоционалды
б) нормативті, коммуникативті, этикалық
в) нормативті, логикалық, этикалық
г) нормативті, креативті, эстетикалық
д) нормативті, лингвистикалық
31. Әңгімелесу мақсатына қарай қарым-қатынас түрлері
а) ақпараттық, көндіргіштік, ойын
б) көндіргіштік, пайдалы, эмоционалды
в) ақпараттық,өзара, фатикалық
г) ақпараттық, аксиологиялық, фатикалық әңгімелесу
д) ойын, өзара, көндіргіштік
32. сөйлесушінің типі мен ерекшеліктеріне байланысты әңгіме бөлінеді:
а) тұрмыстық-іскерлік
б) таныс емес адаммен – танымал адаммен
в) тұрмыстық,, танымал адаммен, іскерлік
г) тұрмыстық, іскерлікғ ғылыми
д) ойын, өзара
33. Іскерлік әңгімелесудің ең оптималды структурасы болып табылады:
а) басы, негізі, қорытынды
б) басы, өз ойының мақсаты мен негізінің мазмұны, әңгімелесуші адамның мақсаты мен мазмұнын білу, мәселенің ортақ анализі, шешім қабылдау
в) өз жағдайын түсіндіру, тыңдаушыға сұрақ қою, шешім қабылдау, алғыс білдіру
г) басы, теманы талқылау,тыңдаушыға сұрақ қою, соңы
д) тыңдаушының мақсатын түсіну, өз мақсатын түсіндіру
34. Іскерлік әңгімелер үшін оптималды сөйлесу уақыты болып саналады:
а) 5 минут
б) 10-15 минут
в) 15-20 минут
г) 20-30 минут
д) 25-30 минут
35. Екі жақтың өзара қарым-қатынасының мінезіне байланысты келіссөздердің келесідей түрі болады:
а) әріптестік, делдалдық, конфронтациялық
б) саяси, экономикалық, өндірістік-техникалық
в) келісім шарт және оны іске асыру , қалып туралы келісім
г) бірлескен іс-қимылдарды үйлестіру туралы келісім, өзгерістер ұзартуға туралы келісім-шарт
д) маркетингтік, біріңғай іскерлік
Тақырып 10. Әкімшілік (басқармалы) этика
$$$ 1 В
Тыңдау, сөйлеу, оқу мен хатты қатынас тиімділігіне әсер ететін қандай фактор енгізеді?
A. қатынас түрлері
B. қамтамасыз ету тәсілдері
C. жеке адамның тұрпаты
D. модальдық индикаторы
E. трансакттық талдау
$$$ 2 А
Әңгімешіге сенбеушілікпен қарауды тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 3 В
Әңгімешіні алдын ала әзірлеу ұмтылуды тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 4 С
Өзінің сөз сөйлеуіндегі үзілістерді тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 5 D
Өзіне лайықты сөздерді естуді тілейтін әңгімешіні тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 6 Е
Түсінетін және сұхбатта қатынасқа тартымды әңгімешіні тыңдаудың қандай нысаны дәл көрсетеді?
A. қорғану
B. шабуыл
C. әдепті
D. талғамалы
E. белсенді
$$$ 7 Е
Қызметкерлерді бағалаудың қандай әдісінің нәтижесі болып психологиялық мінездеме табылады?
A. өзіндік есеп беру
B. сауалдамалау
C. іскерлік ойындар
D. бақылау
E. сынақтама
$$$ 8 В
Қызметкерлерді бағалаудың қандай әдісінің қорытындысы жұмыс орнының үлгісі саналады?
A. өзіндік есеп беру
B. сарапшылардың бағасы
C. саралау
D. емтихан
E. қызметкерлерді аттестаттау
$$$ 9 D
Қызметкерлерді бағалаудың қандай әдісі қызметкермен қосымша «сұрақ-жауап» сөйлесуді пайдаланады?
A. бақылау
B. сауалдамалау
C. сынақтама
D. сұхбаттасу
E. саралау
$$$ 10 А
Қызметкерлерді бағалаудың қандай әдісі кадрлық мәліметтерді талдауды жүргізеді?
A. деректеме тану әдісі
B. сауалдамалау
C. саралау
D. бақылау
E. социологиялық пікір сұрау
$$$ 11 D
Қандай әлеуметтік топ жетекші тобы, атқарымдық, өндірістік топтар мен комитеттерге бөлінеді:
A. үлкен
B. орташа
C. шағын
D. ресми
E. бейресми
$$$ 12 СҰйым элементтері:
A. мақсат, құрылым, технология, қаржы, басқару, қызметкерлер
B. мақсат, міндеттер, технология, ақша, басқару, қызметшілер
C. мақсат, құрылым, миссия, қаржы, басқару, қызметкерлер
D. миссия, мақсат, міндеттер, технология, басқару, қаржы
E. миссия, мақсат, міндеттер, технология, басқару, қызметкерлер
$$$ 13 D
Жеке тұлғаның қандай тұрпаты тәртіпке келтірілген және жоспарлап қойылған тұрмыс салтын жоғары бағалайды?
A. сезіммен байланысты адам тұрпаты
B. түйсік адам тұрпаты
C. ойлағыштық адам тұрпаты
D. есептіп шығарушы адам тұрпаты
E. зейіні жетіп ұғыну адам тұрпаты
$$$ 14 В
Қызметкерлердің тәжірибиесін анықтайды:
A. социологиялық пікір сұрау
B. сұхбат және сауалдамалау
C. сынақтама
D. білімдердің бағдарламалау бақылауы және іскерлік ойындар
E. әңгімелесу және тәжірибелік сабақтар
$$$ 15 С
Жеке адамның тұрпаты, темпераменті, ақыл-парасаты, уәждемесі мынандай жолмен анықталады:
A. социологиялық пікір сұрау
B. сұхбат және сауалдамалау
C. сынақтама
D. әңгімелесу
E. білімді бағдарламалау бақылауы
$$$ 16 В
Қызметкердің біліктілік деңгейін қандай жолмен анықтайды?
A. сұхбат, бақылау, сауалдамалау
B. мамандық, білім және біліктілікті жоғарлату
C. сауалдамалау, бақылау, социологиялық пікір сұрау
D. штаттық кесте
E. сұрау
$$$ 17 А
Іскерлік этика – бұл:
A. ұйым қызметі басшылыққа алатын этикалық қағидалары мен нормалардың жиынтығы:
B. ұйымның ішкі және сыртқы саясатына этикалық баға
C. ұйым қызметіне саналы баға беру
D. этикалық және корпорациялық қағидаларының жиынтығы
E. корпорациялық этикалық кодексі
$$$ 18 D
«Әуестік» деген ұғымды бірінші енгізген:
A. Макс Вебер
B. А.Смит
C. Мак Грегор
D. Мартин Лютер
E. Оучи
$$$ 19 А
Жаңа бағыт шеңберінде жұмыс істеуге дайындалатын мамандар және жетекшілер тобы:
A. дамыту резерві
B. кадрлық резерв
C. жұмыс істеу резерві
D. басқарушылық резерв
E. ұйымдастырушылық резерв
$$$ 20 С
Болашақта ұйымның тимді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жетекшілер мен мамандар тобы:
A. дамыту резерві
B. кадрлық резерв
C. жұмыс істеу резерві
D. басқарушылық резерв
E. ұйымдастырушылық резерв
$$$ 21 В
Нақты ұйымның корпоративтік мәдениетін құрайтын бөлік – бұл:
A. ұйым элементтері
B. корпоративтік мәдениет элементтері
C. іскер ортаның элементтері
D. ұйым қызметкерлерінің жүріс-тұрыс элементтері мен нормалары
E. ұйым әрекетінің элементтері мен ерекшелігі
$$$ 22 D
Жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында міндіттерді белгілеу бағытындағы кадрлық іс-шаралар - бұл:
A. адам ресурстарын талдау
B. жұмыс күші нарығын талдау
C. жұмыс орнының құрастыруын талдау
D. іс-әрекетті талдау
E. кадр жағдайын талдау
$$$ 23 С
Жұмыс істеп тұрған жалпы жүйе мен оған кіретін адамдардың ережелер жүйесі:
A. кадр саясаты
B. реактивті саясат
C. ұйым саясаты
D. кадрлық іс-шаралар
E. белсенді кадр саясаты
$$$ 24 ААдам ресурстарын фирма стратегиясына сәйкестендіретін ережелер мен нормалар жүйесі – бұл:
A. кадрлы саясат
B. кадрлық менеджмент
C. превентивті кадрлық саясат
D. белсенді кадр саясаты
E. реактивті кадр саясаты
$$$ 25 С
Төрешілдік ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. қызметкерлер туасынан еңбеккерлер белсенді ұйым жағынан бақылауды қажет етпейді
B. қызметкерге тек қана материалдық мүдде уәж емес
C. ұйымдық құрылым қызметкерлердің мүддесін бақылау мен болжамсыз әрекеттерді болдырмауға қарай жобалануы тиіс
D. қызметкерлер қатаң өзіндік бақылау жүргізе алады, олардың қызметін бақылауға қажет емес
E. басшылық жұмысқа төмен уәждеме бар қызметкерлермен ұсынылады
$$$ 26 А
Органикалық ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. қызметкерлер негізінде әлеуметтік мұқтаждардың қамын ойлады және басқа сенушілікті адамдармен қарым-қатынаста ғана өзін-өзі білдіреді
B. қызметкерлер өзінің нәтижелерін өндірістік жұмысында көреді
C. қызметкерлер негізінде экономикалық мұқтаждардың қамын ойлады және басқа адамдармен қарым-қатынаста өзіне-өзі сену сенімін білдіреді
D. егер басшылар қол астындағылардың әлеуметтік қажеттіліктеріне көңіл қойса, онда қызметкерлер жетекшілердің ыңтасын қабылдамайды
E. еңбек ұжымындағы топтасқандықтың төменгі деңгейі негізгі топтың ағлақтық көзқарасты негізгі қайнар көзі ретінде санайды
$$$ 27 А
Кәсіпкерлік ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. жұмысын дұрыс орындағанда қызметкерлер еркін әрекетте болады
B. қызметкерлер жауапкершілікті өздері жатқызады
C. лауазым менеджерге бостандық береді
D. жұмысын орындағанда қызметкерлердің әрекеттері еркін емес болады
E. атақ, бұйрық менеджерге бостандық береді
$$$ 28 В
Партиципативтік ұйымдық мәдениетінің жағдайында қызметкерлермен қатынас жөніндегі менеджері өзінің жұмысында келесі қағидаларын басшылық етеді:
A. мақсатқа жету үшін қызметкерлердің көпшілігі еңбек етуге тырыспайды
B. мақсатқа жету үшін қызметкерлердің көпшілігі еңбек етуге тырысады
C. жалпы мақсаттарына жету үшін көпшіліктің шеңберлігін пайдалану
D. кейбірлерінің қатысуы, жалпы мақсатқа жетуіне әкеледі
E. дұрыс ойланбаған қатынас пайдалану мақсатқа жетуіне әкеледі
$$$ 29 В
Сана, тіл, қатынас, еңбек, тәжірибе мен қызметті адамды сипаттайтын ұғымдардың қандай жіктеу белгісі қарастырады?
A. адамның қалыптасу кезеңдері
B. адамның рулық қадыр-қасиеттері
C. жеке тұлғаның ерекше өзгешіліктері
D. адамның әлеуметтік қосалқы жүйелері
E. жеке тұлғалардың әлеуметтік тұрпаттамасы
$$$ 30 D
Қабілеттіліктер, қажеттіліктер, уәждеме, қызмет, қарым-қатынас пен институттарды адамды сипаттайтын ұғымдардың қандай жіктеу белгісі қарастырады?
A. адамның қалыптасу кезеңдері
B. адамның рулық қадыр-қасиеттері
C. жеке тұлғаның ерекше өзгешіліктері
D. адамның әлеуметтік қосалқы жүйелері
E. жеке тұлғалардың әлеуметтік тұрпаттамасы
$$$ 31 D
Жеке тұлғасының қадыр-қасиеттерін, психологиясын, білімдерін, шеңберлігін, зиялы қабілеттерін, мәдени деңгейін адамды сипаттайтын ұғымдардың қандай жіктеу белгісі қарастырады?
A. адамның қалыптасу кезеңдері
B. адамның даму деңгейі
C. адамның рулық қадыр-қасиеттері
D. жеке тұлғаның ерекше өзгешіліктері
E. адамның әлеуметтік қосалқы жүйелері
$$$ 32 С
Қызметті сипаттайтын және оның ұйымдағы орнын көрсететін құжат:
A. бизнес-жоспар
B. стратегиялық жоспар
C. кәсіптік сипаттама
D. лицензия
E. патент
$$$ 33 D
Қызметкерлерді ұйымның және өздерінің жүріс-тұрыс қылықтарын орта талабаны сай келтіруге байланысты өзгерістермен таныстыру үдерісі – бұл:
A. әсерлі бейімдеу
B. аттестаттау
C. бағдарлану
D. бейімделу
E. біліктігін жоғарлату
$$$ 34 D
Іс-әрекеттің қандай сипатына уәждеме әсер етпейді?
A. күш салу
B. тырысу
C. табандылық
D. мақсатқа ұмтылмау
E. мейірбандылық
$$$ 35 А
Біріккен іс-әрекетін жүзеге асыру үшін мақсатын, құндылығын және жалпы тәсілін бөлетін аз адамның саны:
A. команда
B. топ
C. ұжым
D. атқарымдылық бөлімше
E. бейресми топ
$$$ 36 С
Команданы құрудың берілген тәсілі жалпы ұйымдастырушылық қатынасы және мақсаты бірдей адамдар тобының алдын-ала жоспарланған кездесуін ұйымдастыруды білдіреді:
A. жеке тұлға арасындағы
B. мақсатты білдіретін
C. мәселеге бағытталған
D. рөлдік
E. бейімделме
$$$ 37 D
Команданы құрудың берілген тәсілі команда мүшелерінің арасында олардың рөліне байланысты келіссөз және әңгімелесу жүргізуді білдіреді:
A. жеке тұлға арасындағы
B. мақсатты білдіретін
C. мәселе бағытталған
D. рөлдік
E. бейімделме
$$$ 38 Е
Бұл жеке тұлғаның қандай тұрпаты өз бетімен жоспарлаусыз икемді тұрмыс салтын жоғары бағалайды?
A. сезіммен байланысты адам тұрпаты
B. түйсік адам тұрпаты
C. ойлағыштық адам тұрпаты
D. есептеп шығарушы адам тұрпаты
E. зейіні жетіп ұғыну адам тұрпаты
$$$ 39 В
Басқаруды реттемелерді жіктеуінің қандай сипатына жұмыс орнының үлгісі жатады?
A. кәсіпорынды тұтас алғанда
B. қызметкерлер
C. басқару ақпараты
D. басқару техникасы
E. басқару үдерісі
$$$ 40 В
Қандай әлеуметтік топқа еңбек ұжымы және аумақтық бойынша бірлескен азаматтар жатады?
A. үлкен
B. орташа
C. шағын
D. ресми
E. бейресми
$$$ 41 D
Не жетекшілікті түсіну үшін басқару қарым-қатынасы тұрпаттарына жатпайды?
A. тиімсіз жетекшілік
B. өктемшіл жетекшілік
C. тиімді жетекшілік
D. ықтиярлы басқару
E. демократиялық басқару
$$$ 42 D
Өкімгерлік ықпалдың ең тиянақты нысаны:
A. өкім
B. сілтеме
C. нұсқаулық
D. бұйрық
E. еңбекті мөлшерлеу
$$$ 43 С
Оған киім, келбет, дене қимылы, бет-әлпеті және т.с. жатады:
A. сөйлеу параметрі
B. қатынастың жазбаша түрі
C. дене қимылы параметрі
D. қатынастың ауызша түрі
E. қатынастың сөз жүзіндегі түрі
Тақырып 12 Ұйымдағы келіспеушілік және оны жою долдары
$$$ 1 В
Жеке бас қанағаттануды, төмендету мен ұйымның тиімділігінің төмендетуіне әкелетін жанжал:
A. функциялық
B. дисфункциялық
C. жасырын
D. симметриялы
E. ассиметриялық
$$$ 2 А
Ұйымның тиімділігін арттыруға әкелетін жанжал:
A. функциялық
B. дисфункциялық
C. жасырын
D. симметриялы
E. ассиметриялық
$$$ 3 В
Бұл жеке адамның тұрпаты ақпаратты «алтыншы» сезім арқылы алады және мүмкіншіліктерге назар аударады:
A. сезіммен байланысты адам тұрпаты
B. түйсік адам тұрпаты
C. ойлағыштықтық адам тұрпаты
D. әсерлену адам тұрпаты
E. зейіне жетіп ұғыну адам тұрпаты
$$$ 4 А
Жанжал – бұл:
A. екі немесе одан көбірек адамдардың арасындағы пікір бірлігінің болмауы
B. ұжым сыйысушылығы
C. қарым-қатынас үзілгендік
D. ұжым сыйыспайтындық
E. зорланып істеу
$$$ 5 Е
Түңіліспен, өзіне қанағаттанудың төменгі дәрежесімен байланысты жанжал:
A. жеке тұлға аралық
B. функциялық
C. жасырын
D. субъективті
E. жеке тұлға ішіндегі
$$$ 6 D
Ұйымдағы нақтылы кемшіліктерімен байланысты жанжал:
A. дисфункциялық
B. функциялық
C. жеке тұлға мен топ арасындағы
D. объктивті
E. субъективті
$$$ 7 Е
Адамдардың қарым-қатынастарын өз тұрғысынан бағалаумен болатын жанжал:
A. дисфункциялық
B. функциялық
C. жеке тұлға мен топ арасындағы
D. объективті
E. субъективті
$$$ 8 В
Өзінің зардаптары бойынша жанжал жіктеленеді:
A. объективті, субъективті
B. конструкциялық, бүлдіргіш
C. жасырын, ашық
D. заттар, жөнсіз
E. симметриялы, ассиметриялық
$$$ 9 С
Бұл жанжал оның объектісін жоюды, тиімді өзгерістердің мүмкіншілігін жоралайды:
A. симметриялы
B. заттар
C. конструкциялық
D. бүлдіргіш
E. функциялық
$$$ 10 Е
Бұл жанжал ұйым ішіндегі үдерістерді жетілдіруге нақтылы мүмкіншіліктер жоқтылығын жоралайды:
A. жасырын
B. жеке тұлға арасындағы
C. объективті
D. конструкциялық
E. бүлдіргіш
$$$ 11 Е
Жанжалдың атқарымдылық салдары:
A. қанағаттанбаулық, кадрлар ағымы, өнімділіктің төмендеуі
B. жанжал жақтар арасында өшпенділіктің өршуі
C. болашақта қауымдасу деңгейінің төмендігі
D. мәселені шешуден гөрі жанжалда «жеңіске» жетуге көп көңіл бөлу
E. мәселені шешуге қатысқанын сезіну, мәселенің баламалы нұсқауларының жиынтығын кеңейту
$$$ 12 С
Жанжалдың бүлдіргіш салдары:
A. мәселені шешуге қатысқанын сезіну, мәселенің баламалы нұсқауларының жиынтығын кеңейту
B. қауымдастық құруға тырысу
C. қанағаттанбаулық, кадрлар ағымының өсуі, еңбек өнімділігінің төмендеуі
D. басшыға бағыныштылық белгісінің төмендеуі
E. басшыға бағыныштылық белгісінің көбеюі
$$$ 13 С
Жанжалдың бұл түрі туындайды, егер бір тұлға барлық топтың көзқарасынан өзгеше көзқараста болса:
A. әлеуметтік
B. жеке
C. жеке тұлға мен топ арасындағы
D. оңтайлы
E. иррационалды
$$$ 14 В
Жанжалды шешудің бұл түрінің нәтижесінде бейбітшілік пен түсінушілік туып, мәселелер жайына қалады. Әйтеуір бір күні жарылыс туындау мүмкіндігі өсе береді. Адам бұл кезде жанжалды сыртқа шығармауға, білдірмеуге тырысады:
A. өзінің эмоционалдық жағдайын бақылау
B. бәсеңдеу
C. бәсекелеу
D. бірлестіру
E. ынтымақтастық
$$$ 15 С
Тайталастың мақсаты неде?
A. басқаша көзқарастарды қабылдауға дайын болу
B. өзінің және өзгенің мүдделерін толықтай қанағаттандыратын шешім іздеу
C. мәселенің неғұрлым жақсы нұсқасын іздеу
D. мәселені баршаның алдына шығару
E. басқарудың әрі деңгейіндегі мақсаттарды үйлестіру
$$$16 А
Жапондық және американдық басшылардың арасында жанжалды жағдайларын шешу әдістерін таңдауда айтарлықтай қандай өзгешеліктер бар?
A. жанжалды шешуде маңызды рөлін арбитраж жөніндегі мамандардың американдық ассоциациясы атқарады
B. жанжалды заңдық ықпал шарасыз шешуге тырысады
C. көбінесе жанжалды алдын-ала болдырмау үшін марапаттау, сыйақы беру сияқты жүйелер қолданылады
D. үйлестіру және біріктіру қолданылады
E. жанжалды мақсаттармен келістіре отырып шешеді
$$$ 17С
Жапония басшылары жанжал жағдайын шешуде қолданады:
A. арбитраж
B. жанжалға қатысушылардың эмоционалдық қысымын төмендету
C. ешқандай заңдық ықпал шараларсыз үйлесімдік пен бітімшілікке келу, арбитраж өте сирек қолданылады
D. жалпы мақсаттарды игеру
E. талаптарды айқындау
$$$ 18 D
Канадалық әлеуметтік психолог Бурне түңілістің мынадай қайнар көздерін атайды:
A. нашар ұйқы, ұнамсыз жұмыс
B. тым көп шу, көңіл-күйдің бұзылуы
C. физикалық белсендіктің төмендігі, тез шаршау
D. құқы аз және жауапкершлігі жеткіліксіз міндеттерді нақты түсіндірудің жеткіліксіздігі, қызметте көтерілуі түсініксіз болса, жұмыстың тым артық болуы
E. жанжалдың артуы, ашулану
$$$ 19 А
Жанжалдың түрін анықтаңыз: дүкен директорының бір орынбасары бөлім меңгерушісімен аталған тауарды жүзеге асыруын талап етеді, ал екіншісі – оны басқа бөлімге беруін қалайды. Нәтижесінде меңгеруші өз жұмысымен қанағаттанбайды да, түңілісі күйіне түседі:
A. жеке тұлға ішіндегі
B. жеке тұлға арасындағы
C. жеке тұлға мен топ арасындағы
D. топ аралық
E. құрылымдық
$$$ 20 D
Жанжалдың түрін анықтаңыз: сатып алушыға бағытталған өткізу бөлімі өнім сапасын өндіріс шығынын көбейту арқылы жақсартуды талап етеді, ал өндірістік бөлім тиімділік тұрғысынан қарап, шығынның азайтуын қолдайды. Осының негізінде ұйымда қандай жанжал туады?
A. жеке тұлға ішіндегі
B. жеке тұлға арасындағы
C. жеке тұлға мен топ арасындағы
D. топ аралық
E. құрылымдық
$$$ 21 С
Жанжалды шешудің құрылымдық әдістеріне жатады:
A. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру, жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою, сыйақы жүйесін пайдалану, бас тарту
B. бас тарту, бәсеңдеу, мәжбүрлеу, ымыра, мәселені шешу
C. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру, жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою, үйлестіру және интеграциялық тетіктер
D. бәсеңдеу, жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою, сыйақы жүйесін пайдалану
E. бәсеңдеу, үйлестіру және интеграциялық тетіктер
$$$ 22 Е
Алдын ала әрбір қызметкерден, бөлімшеден қандай нәтижелер күтуді тілейтін жанжалды шешу әдісі:
A. жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою
B. сыйақы жүйесін пайдалану
C. үйлестіру және интеграциялық тетіктерді пайдалану
D. мәселені шешу
E. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру
$$$ 23В
Бұл жанжалды басқаруды тәсілінің мәні оған қатысушылардың барлық күштерін жалпы мақсатқа жетуге бағыттауда тұрады:
A. үйлестіру және интеграциялық тетіктер
B. жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою
C. сыйақы жүйесін пайдалану
D. мәселені шешу
E. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру
$$$ 24 В
Жанжалды шешудің жеке тұлға арасындағы әдістеріне жатады:
A. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру, жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою, сыйақы жүйесін пайдалану, бас тарту
B. бас тарту, бәсеңдеу, мәжбүрлеу, ымыра, мәселені шешу
C. жұмысқа қойылатын талаптарды түсіндіру, жалпы ұйымдық кешенді мақсаттарды қою, сыйақы жүйесін пайдалану, үйлестіру тетіктерді пайдалану
D. бәсеңдеу, жалпы ұйымдастық кешенді мақсаттарды қою, сыйақы жүйесін пайдалану, үйлестіру және интеграциялық тетіктерді пайдалану
E. бәсеңдеу, үйлестіру және интеграциялық тетіктерін пайдалану

Приложенные файлы

  • docx 19022145
    Размер файла: 128 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий