TESTU


Абсолютна рента встановлюється на основі
+ефективності цільового використання земельної ділянки
Будівлі — це …
+інженерно-архітектурні споруди, де створюються (використовуються) приміщення для здійснення бізнес-процесів підприємства
Блок діяльності персоналу включає такі складові
+аналітичну, виробничу, комунікаційну
Визначення вартості бізнесу за методом економічного прибутку— це:
+економічної рентабельності, яка дорівнює різниці між рентабельністю інвестованого капіталу і середньозваженими витратами на його залучення та використання
Визначення вартості бізнесу за методом накопичення активів —
+вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю всіх активів підприємства та ринковою вартістю всіх його пасивів (зобов'язань) у поелементному розрізі
Визначення вартості бізнесу за методом чистих активів — це:
+вартість бізнесу визначається шляхом вирахування зі скоригованої вартості активів підприємства скоригованої вартості його пасивів.
Вартість в користуванні:
+балансова, інвестиційна, податкова;
Визначення вартості бізнесу за методом дисконтування грошового потоку
+вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості грошових потоків, генерованих кожним компонентом, з урахуванням відмінності у рівнях дисконтів
?
Визначення вартості бізнесу за методом ліквідаційної вартості — це:
+вартість бізнесу дорівнює різниці між ринковою вартістю всіх активів підприємства та ринковою вартістю всіх його пасивів (зобов'язань) у по-елементному розрізі
?
Визначення вартості бізнесу за методом вартості заміщення — це:
+вартість бізнесу визначається шляхом підрахування вартості створення ідентичного цілісного майнового комплексу в поточних цінах, який має аналогічну корисність для власників, але сформований відповідно до сучасних стандартів та вимог
Вартість бізнесу для конкретного інвестора, що базується на його планах, носить назву:
+інвестиційна вартість;
В оцінній діяльності виділяють втрати вартості, пов’язані з
+фізичним старінням, функціональним старінням, зовнішнім зносом
Визначення вартості бізнесу за простим балансовим методом— це:
+вартість бізнесу визнається рівною різниці між активами та пасивами фірми
Визначення вартості бізнесу за методом вартості заміщення— це:
+вартість бізнесу визначається шляхом підрахування вартості створення ідентичного цілісного майнового комплексу в поточних цінах, який має аналогічну корисність для власників, але сформований відповідно до сучасних стандартів та вимог
Визначення вартості бізнесу за методом дисконтування грошового потоку— це:
+вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості грошових потоків, генерованих кожним його компонентом, з урахуванням відмінностей у рівнях дисконтів;
Вартість чистих активів відрізняється від величини власного капіталу підприємства на величину
+спеціальних фондівВизначення вартості земельних ділянок на основі методу залишку для землі використовується для оцінки …
+цілісних земельно-майнових комплексівВідновну вартість обладнання, згідно з методом розрахунку за ціною однорідного об'єкта, визначають як ...
+суму повної вартості об'єкта та середньоринкового прибутку від використання аналогічного обладнання;
Визначення вартості бізнесу методом прямої капіталізації доходів – це:
+вартість бізнесу дорівнює теперішній вартості майбутніх грошових потоків від його використання, що можуть бути капіталізовані учасниками (власниками)
Грошовий еквівалент, який очікується отримати від продажу вибуваючих матеріальних активів чи їх складових компонентів для альтернативного використання, носить назву:
+утилізаційна вартість.
Грошовий потік характеризує:
+суму чистих доходів, отриманих з усіх джерел.
До якої класифікації потенціалу належить потенціал підприємства?
+залежно від рівня агрегованості оцінки;
Диференціальна рента визначається на основі
+додаткових доходів, які відображають конкретну цінність земельної ділянки з точки зору доступності і освоєностіДо стратегічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить
+Метод американської асоціації управління.
До особливостей машин та обладнання, яке є об’єктом оцінки належить:
+необхідність врахування ступеня ремонтопридатності
До характеристик кадрових ресурсів належать:
+все вказане
До характеристик кадрового потенціалу підприємства відносять:
+Усе перераховане.
До експертних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...
+SPAВE-аналіз;
До одномоментних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...
+Метод набору конкурентоспроможних елементів;
До основних елементів процесу оцінки не відноситься ...
+контроль.
До логістичних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...
+Аналіз конкурентоспроможності за системою 111—555.
До витратних методів оцінки потенціалу відноситься ...
+метод кількісної діагностики;
.
До критеріальних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить
+Метод вивчення профілю об’єкта;
До суб’єктних складових потенціалу підприємства належать:
+маркетинговий потенціал;
До об’єктних складових потенціалу підприємства належать:
+інноваційний потенціал;
До графічних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...
+Метод таксономічного показника
До матричних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить...
+метод профілю об’єкта;
До моментних мультиплікаторів не відноситься ...
+прибуток / ціна.
До об’єктних складових потенціалу підприємства належать:
+інноваційний потенціал;
До математичних методів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства не належить ...
+PIMS-аналіз;
До основних функцій технологічних працівників належить
+виробнича діяльність
До суб’єктних складових потенціалу підприємства належать:
+маркетинговий потенціал;
До інтервальних мультиплікаторів відноситься ...
+ціна / прибуток
Залежно від можливості розробки управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
+одномоментні та стратегічні.
Знос може бути двох видів
+усувний і неусувний
За якою технологією оцінки передбачається виокремлення об'єкта типо-представника, який найкращим чином враховує оціночні параметри машин (обладнання)
+групової оцінки;
Залежно від функціонального призначення всі об’єкти нерухомості поділяються на
+будівлі, споруди, житлові будинки, незавершене будівництво тощо
З метою оцінки професійно-особистісних характеристик кадрового потенціалу виділяють такі групи працівників:
+Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
Зміна величини кадрового потенціалу відбувається за рахунок
+усі відповіді правильні
За допомогою кваліфікаційного тестування визначається:
+Рівень організаторських здібностей працівника.
Знецінення об’єкта внаслідок невідповідності його техніко-економічного рівня вимогам сучасного виробництва називається
+економічне старіння
Залежно від напрямку формування інформаційної бази оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
+критеріальні та експертні;
За спектром охоплення можливостей виокремлюють такий вид трудового потенціалу:
+структуро-формуючий трудовий потенціал
За характером участі у виробничо-господарському процесі виокремлюють такий вид трудового потенціалу:
+груповий (бригадний) трудовий потенціал
Залежно від міри реалізації потенціалу розрізняють:
+фактичний та перспективний вектори розвитку;
За яким методом розрахунку ставка дисконту визначається через існуючий ринок капіталу?
+метод капітальних активів;
Завдання перспективного розвитку персоналу:
+Отримання сучасних знань щодо вирішення проблем реформування.
Земельна ділянка — це …
+частина земної поверхні, котра має фіксовані межі, характеризується визначеним місцерозташуванням, природними властивостями, певними фізичними параметрами, правовим і господарським статусом, які дозволяють використовувати її в економічних відносинах
За методом вирахування коефіцієнт капіталізації:
+ставка дисконту за мінусом надбавки за зростання капіталу;
Залежно від способу відображення кінцевих результатів оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
+графічні, математичні та логістичні;
Залежно від функціонального призначення всі об’єкти нерухомості поділяються на
+будівлі, споруди, житлові будинки, незавершене будівництво тощо
За способом оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства існують методи:
+індикаторні та матричні;
Згідно з яким методом коефіцієнт капіталізації визначається шляхом віднімання від ставки дисконту надбавки за майбутнє зростання капіталу?
+метод вирахування;
Економія за рахунок оптимального формування потенціалу організаційної системи управління — це
+управлінська синергія;
Елементами вартісної оцінки кадрового потенціалу є:
+Усе перераховане.
Ефективність роботи відділу вище суми ефективностей кожного фахівця за рахунок дії
+закону синергії
Ефективність цільового використання земельних ділянок відображає … рента:
+абсолютна
Елементами порівняння при оцінці вартості земельної ділянки за методом зіставного продажу можуть бути
+умови фінансування, дата продажу, інженерно-геологічні характеристики, місцерозташуванняЕлементна структура потенціалу сучасних підприємств формується приблизно на 60 % за рахунок
+основних фондів;
Економія на операційних видатках за рахунок взаємодії маркетингового, фінансового та логістичного потенціалів — це ...
+операційна синергія;
Економія за рахунок змін підходів щодо формування фінансового потенціалу підприємства — це ...
+фінансова синергія.
Індикаторний метод оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами;
-Метод експертних оцінок;
-Метод профілю об’єкта.
Інформація, яка характеризує діяльність підприємства за певний період часу та фіксується в фінансовій і статистичній звітності, називається:
+Обліковою.
Інвентарний об’єкт – це
+закінчений пристрій, предмет чи комплекс предметів зі всіма пристосуваннями та приладдям, що відносяться до нього
Ідеалістична графічна модель потенціалу підприємства має форму ...
+Квадрата;
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить від ...
+рівня конкурентоспроможності його складових елементів;
Комплексна порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності аналогічних показників підприємств-конкурентів, — це ...
+конкурентоспроможність потенціалу підприємства;
Кадровий потенціал оцінюється за допомогою:
+Усього перерахованого
Коефіцієнт знецінення об'єкта внаслідок функціонального старіння розраховується на основі співвідношення ...
+фактичної та розрахункової потужності (продуктивності) обладнання
Кваліфікаційний потенціал — це:
+обсяг, глибина та різнобічність загальних і спеціальних знань, трудових навичок і вмінь, що обумовлює здатність працівника до праці визначеного змісту і складності
Кадровий потенціал – це:
+Сукупність здібностей і можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування підприємства.
Логістичний потенціал є структурним елементом....
+маркетингового потенціалу;
Майбутня вартість грошей (компаундування) визначається за формулою:
+Fv = Pv (1+i)n;
Методика оцінки трудового потенціалу на основі одиниці живої праці належить до
+витратного підходу
Метод капіталізації земельної ренти передбачає визначення вартості земельних ділянок на основі …
+капіталізації доходів від здавання земельних ділянок в оренду (платне використання)
Метод залишку для землі передбачає
+виділення та капіталізацію доходів від використання земельної ділянки, що є складовою частиною об’єкта нерухомості
Монопольна рента визначається залежно від
+особливостей місцерозташування в межах населеного пункту в районах підвищеного попиту на землю
Нижче якого рівня потенціал підприємства вважається зовсім неконкурентоспроможним?
+порогового;
Нормативна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд базується на
+використані офіційно затверджених інструктивно-методичних документів
Найбільш поширеним методом оцінки впливу кадрового потенціалу на вартість потенціалу є:
+Метод експертних оцінок.
Найбільш поширена наукова думка щодо трактування суті потенціалу:
+сукупність ресурсів;
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послу— це ...
+виробничий потенціал.
На скільки головних класифікаційних ознак спрямована класифікація методів оцінки потенціалу підприємства?
+3 класифікаційні ознаки;
Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг) — це ...
+виробничий потенціал.
На які види основних фондів не нараховується амортизація:
+земельні ділянки
Нерухомість — це …
+матеріальні об’єкти з фіксованим місцерозташуванням у просторі та все, що з ними невід’ємно пов’язано над чи під землею, а також сукупність прав, що визначають їх юридичний статус;
Незалежна експертна оцінка вартості земельних ділянок, будівель і споруд має на меті визначення їх реальної …
+ринкової вартості
-
Основними методами витратного підходу оцінки потенціалу підприємства є:
+метод ліквідаційної вартості.
Основними методами порівняльного підходу оцінки потенціалу підприємства є:
+метод угод.
Особливістю кадрового потенціалу як об’єкта оцінки є:
+Можливість визначення вартості на основі підсумку прямих витрат на наймання працівників.
Основним об’єктом оцінки кадрового потенціалу виступає:
+Індивідуальні професійно-кваліфікаційні характеристики працівника
Оцінювання рейтинговим методом означає:
+трудовий потенціал працівника визначається на основі оцінювання його істотних трудових якостей за оціночними шкалами, які розробляються оцінювачем за певними критеріями (залежно від мети аналізу)
Особливістю землі як об’єкта оцінки є
+суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження
Особистісно-кваліфікаційний потенціал працівника визначається:
+Професійними характеристиками.
Основними методами дохідного підходу оцінки потенціалу підприємства є:
+метод дисконтованих грошових потоків.
Психофізіологічний потенціал — це:
+здатності та схильності людини, стан її здоров'я, працездатність, витривалість, тип нервової системи і т. ін.
Переклад терміну «потенціал» з латинської мови означає:
+запаси.
Поточна вартість майбутньої суми грошей (дисконтування) визначається за формулою:
+;
Потенціал людства — природний, економічний, соціокультурний, психофізіологічний — відносять до класифікації потенціалу:
+за рівнем абстрагованості;
Період часу від дати встановлення та введення в експлуатацію обладання до дати виведення його з експлуатації
+строк економічного життя
Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система складається із певної кількості частин»?
+Поліструктурність.
Показник потенціаловіддачі – це:
+відношення виручки до вартості потенціалу підприємства;
Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система має можливість протидіяти руйнуючим тенденціям»?
+Протиентропійність;
Персоніфікована робоча сила, яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик, — це ...
+трудовий потенціал;
Про яку властивість економічної системи говорить твердження — «Система містить постійно змінювані параметри та характеризується стохастичністю поведінки»?
+Нестаціонарність.
Процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких можливостей, їх структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та ефективного відтворення має назву — ...
+формування потенціалу підприємства;
Період часу від дати встановлення та введення експлуатацію обладнання до дати виведення в його з експлуатації називається ...
+строком економічного життя
?
Прогнозована кількість років до виведення об'єкта з експлуатації називається ...
+нормативним терміном служби
При визначенні вартості відтворення об’єкту нерухомості необхідно
+скоригувати кошторисну вартість на галузеві та регіональні індекси зміни цін на БМР та поточний індекс цін
Показник ступеня відповідності здібностей працівника умовам наймання робочої сили на ринку праці, -це:
+Конкурентоспроможність працівників.
Показник ефективності використання потенціалу – це:
+відношення прибутку до вартості потенціалу підприємства;
Різниця між сумою приведених вигід і сумою приведених витрат– це:
+чиста приведена вартість;
Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються:
+наявними ресурсами і резервами;
Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються:
+навичками різних категорій персоналу;
Різниця між строком економічного життя об'єкта та залишковим строком служби називається ...
+ефективним віком
Рівень і результати реалізації потенціалу визначаються:
+наявними ресурсами і резервами;
Сукупність критеріїв, одиниць вимірювання та показників оцінки має назву ...
+методологію оцінки.
Сукупність характеристик, які дозволяють у формалізованому вигляді описати стан параметрів того чи іншого об’єкта, що досліджується:
+індикатор;
Споруди — це …
+будівельні об’єкти, призначені для здійснення спеціальних технічних процесів, а також усього комплексу супровідних процесів
Співставлення і порівняння оцінюваної земельної ділянки з проданими об’єктами-аналогами проводиться у розрізі двох основних компонентів
+одиниць та елементів порівняння
Сукупність оціночних принципів, показників, критеріїв і методів оцінки складає ...
+методологію оцінки;
Стріли конкурентного успіху будуються за ...
+Індикаторним методом оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства за економічними і соціальними стандартами;
Синтезований метод визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства побудований на засновку, що конкурентоспроможність продукції підприємства є її головною складовою, — це ...
+Метод набору конкурентоспроможних елементів;
Синергія має опосередковану користь, яка проявляється в зміні мультиплікатора:
+ціна підприємства/прибуток;
Синергія має опосередковану користь, яка проявляється в зміні мультиплікатора:
+ціна підприємства/прибуток;
Середній потенціал мають підприємства, коли довжина векторів, що створює його квадрат, знаходиться в межах — ...
+30—70 одиниць;
Термін «економічний потенціал» уперше було запропоновано?
+Струміліним С. Г.;
Точність вартісних оцінок кадрового потенціалу залежить від якості моніторингу:
+Соціальної інфраструктури в місці розташування підприємства.
Трудовий потенціал працівника — це:
+це індивідуальні інтелектуальні, психологічні, фізіологічні, освітньо-кваліфікаційні та інші можливості особистості, які використовуються чи можуть бути використані для трудової діяльності
Технічні ресурси підприємства включають:
+виробничі потужності та особливості їх використання
Техніко-технологічний потенціал підприємства – це
+сукупність обладнання, устаткування, технічних пристроїв і технологічних рішень, що складають єдину виробничу систему
Управлінський потенціал — це:
+можливості окремих категорій персоналу підприємства щодо ефективної організації та управління виробничо-комерційними процесами підприємства (організації)
Упорядкований, цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта з урахуванням потенційного та реального доходу, який має місце в певний проміжок часу в умовах конкретного ринку, — це...+оцінка вартості підприємства;
Формою якого зносу є старіння дизайну конструкції
+зовнішнього
Характер виробничих приміщень підприємства визначають його
+просторові ресурси
Цільове призначення земельної ділянки — це … порядок, умови, критичні межі експлуатації земель для конкретних господарських цілей
+встановлені законодавством
Чи переплітається оцінка вартості земельних ділянок та об’єктів нерухомості з юридичними процедурами регулювання відносин власності
+тісно переплітається;
Що з нижче наведеного відповідає визначенню ліквідаційної вартості
+вартість, яка розрахована для підприємства, яке перебуває в стані банкрутства
Що з нижченаведеного відповідає визначенню ринкової вартості?
+найбільш вірогідна ціна при здійсненні угоди між типовим покупцем та продавцем;
Що з нижченаведеного відповідає визначенню ліквідаційної вартості?
+вартість, яка розрахована для підприємства, котре перебуває в стані банкрутства.
Що з переліченого нижче не входить до складу трудового потенціалу:
+соціальний потенціал
Що з нижченаведеного неможливо віднести до ланцюга, який складає методологію оцінки?
+встановлення нормативів часу;
Юридичний статус земельної ділянки …
+набувається при введенні в дію нормативно-законодавчих актів щодо регулювання прав власності на землю
Які різновиди має вартість в обміні?
+ринкова, ліквідаційна, заставна, страхова, орендна;
Яку назву має міра цінності власності окремого користувача або групи користувачів, що є складовою частиною діючого підприємства без урахування найбільш ефективного її використання і величини грошового еквівалента від можливого продажу?
+вартість у користуванні;
Які структурні компоненти має потенціал відтворення?
+інноваційний потенціал;
Які складові потенціалу підприємства не можна однозначно віднести до суб’єктних чи об’єктних складових?
+інформаційний потенціал.
Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку й визначається на основі рівності між реальними економічними факторами?
+вартість в обміні;
Які структурні компоненти має трудовий потенціал?
+потенціал технологічного персоналу;
Який із методів ґрунтується на принципі додаткової продуктивності
+метод витрат на освоєння
Яке значення має коефіцієнт капіталізації на вкладення капіталу у високодохідні фірми, діяльність яких чутлива до макроекономічних коливань?
+15 %;
Які різновиди має вартість у користуванні?
+інвестиційна, балансова, податкова, заміщення;
Який метод визначення коефіцієнта капіталізації базується на інформації про аналогічні об’єкти та досягнутій ефективності їх господарського використання, котра доступна на ринку?
+метод співставного продажу.
Які структурні компоненти має трудовий потенціал?
+потенціал технологічного персоналу;
Які з перелічених аспектів діяльності підприємства впливають на процес формування його потенціалу:
+галузевий;
Який принцип оцінки базується на вислові: «чим більші можливості підприємства щодо задоволення потреб власника, тим вища його вартість»?
+очікування;
Який закон констатує, що для будь-якої системи (підприємства, організації, фірми) існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або значно більше простої суми потенціалів елементів, що до неї входять, або суттєво меншим?
+закон синергії;
Яка функція грошової одиниці слугує для розрахунку періодичних платежів за основну суму боргу та проценти за нього?
+коефіцієнт амортизації грошової одиниці;
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу
+метод ліквідаційної вартості
Який із принципів оцінки вартості земельних ділянок, будівель і споруд є визначальним?
+найліпшого та найефективнішого використання
Який з методів не належить до групи витратних методик оцінки вартості машин та обладнання?
+метод аналізу й індексації витрат;
Який принцип оцінки базується на вислові: «максимальна вартість підприємства визначається найменшою ціною, за якою можна придбати інший об’єкт з еквівалентною корисністю»?
+заміщення;
Яку назву має ціна, яка переважає на вільному, відкритому конкурентному ринку й визначається на основі рівності між реальними економічними факторами?
+вартість в обміні;
Які з перелічених методів є графоаналітичними?
+«Квадрат потенціалу»;
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу?
+метод додаткових доходівЯкий з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до порівняльного підходу?
+метод аналогового продажу чи ринку капіталу
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до витратного підходу
+метод ліквідаційної вартості
Який тип одиниць з поданих не використовується для виміру трудового потенціалу:
+часові
Який з методів не належить до групи витратних методик оцінки вартості машин та обладнання?
+метод рівновеликого аналога
Яка вартість з перерахованих нижче є вартістю відтворення точної копії об’єкта власності на базі нинішніх цін з використанням таких самих чи подібних матеріалів?
+Повна вартість заміщення.
?
Яка складова підприємницької діяльності не використовується для визначення вартості бізнесу?
+готова продукція
Якщо група працівників має цілі, які суперечать цілям адміністрації підприємства, то кадровий потенціал може бути зарахований до
+пасивів підприємства
Який з перелічених нижче методів оцінки вартості бізнесу використовується відповідно до результативного підходу
+метод прямої капіталізації доходів
Який метод розрахунку ставки дисконту діє відповідно до вартості грошової одиниці на Лондонській валютній біржі, враховуючи крайовий ризик?
+метод ставки LIБOR.
Який принцип оцінки базується на вислові: «максимальний дохід від використання потенціалу підприємства можна отримати при досягненні оптимальних величин факторів виробництва»?
+збалансованості;
Яке значення має коефіцієнт капіталізації на вкладення капіталу у високодохідні фірми, діяльність яких чутлива до макроекономічних коливань?
+15 %;
Який метод розрахунку ставки дисконту передбачає сумування безризикової ставки з усіма компенсаціями за ризик, яким обтяжений об’єкт оцінки?
+метод кумулятивної побудови;
Які складові потенціалу підприємства не можна однозначно віднести до суб’єктних чи об’єктних складових?
+інформаційний потенціал.
Які вектори, що створюють квадрат потенціалу за однойменним графоаналітичним методом, виступають передумовою його подальшого розвитку?
+Виробництво, розподіл та збут продукції;
Яка функція грошової одиниці показує майбутню вартість серії регулярних однакових платежів за певний період при встановленій процентній ставці?
+нагромадження грошової одиниці за період.

Приложенные файлы

  • docx 19022591
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий