biokhimia test zhauabymen 123456789


Биохимия тест
1. Белок молекуласыныңқұрамына қандай амин қышқылдары (амин тобының
орналасуы бойынша) кiредi?
β-гистидин
ε-глутамин
g-метионин
d-пролин
+α-аланин
2. Төмендегi амин қышқылдарының қайсысы алмастырылмайтын амин қышқылына жатады?
Глицин
+Валин
+Метионин
Аланин
+Лизин
3. Белок құрамындағы азоттың пайыздық мөлшерi қандай?
21 – 23 %
+15 – 17 %
12 – 14 %
70 – 80 %
25 – 28 %
4. Белок массасы қандай шамаға ие болады?
Екi мың дальтоннан жоғары
Үш мың дальтоннан жоғары
Төрт мың дальтоннан жоғары
Бес мың дальтоннан жоғары
+Алты мың дальтоннан жоғары
5. Қандай амин қышқылдары белоктаға негiздiк қасиет бередi?
Циклдi амин қышқылдары
Оксиамин қышқылдары
Моноаминодикарбон қышқылдары
+Диаминомонокарбон қышқылдары
Моноаминомонокарбон қышқылдары
6. Қандай амин қышқылдары белоктарға қышқылдық қасиет бередi?
+Моноаминодикарбон қышқылдары
Моноаминомонокарбон қышқылдары
Диаминомонокарбон қышқылдар
Трикарбон қышқылдары
Диаминодикарбон қышқылдары
7. Лизилтирозиларгинин трипептидiнiң изоэлектрлiк нүктесi (ИЭН) рН-ңқандай мәнiне сәйкес келедi?
7.0
+9.5
5.5
4.0
6.8
8. Пептидтiк байланыстың құрылысы іандай?
+-O = C- N-H-
- C = C –
O = C - NH2
- NH - COO-
H2 N - C=
9. Пробиркада белгiсiз ерiтiндi бар.Осы ерiтiндiде белоктың бар екендiгiнбiлу үшiн қандай сапалық реакция жасау керек?
+Биурет
Фоль
Адамкевич
Мульдер
Щульце –Распайль
10. Белок ерiтiндiлерiнің коллоидты қасиеттерiн қандай белгiлерi арқылыдәлелдеуге болады?
+Баяу диффузия
Жүйенiң гомогендiгi
Дисперстi фазаның болуы
++Опалесценция құбылысы
+Гель түзедi
11. Белоктардың ерiтiндiдегi тұрақтылығын қандай факторлар қамтамасызетедi?
+Белок молекуласының заряды
Функционалды топтарының болуы
Гидрофобты топтарының болуы
+Гидратты қабатының болуы
Гидрофильдi топтарының болуы
12. Белоктың екiншiлiк құрылымы дегенiмiз не?
Амин іышіылдарының бiр-бiрiмен байланысу тәсiлi
+Полипептидтiк тiзбектiң спиральдану сипаты
Белок пен простетикалыі топтың байланысуы
Белок молекуласының пiшiнi
Ерекше химиялық қасиеттерiнiң болуы
13. Белоктыңүшiншiлiк құрылымы дегенiмiз не?
+Полипептидтiк тiзбектiң кеңiстiктегi орналасуы
Полипептидтiк тiзбектiң спиралданған конфигурациясы
Тiзбекте амин қышқылдарының белгiлi ретпен орналасуы
Бiрнеше полипептидтiк тiзбектiң жиынтығы
Полинуклеотидтiк тiзбектiң спиралданған конфигурациясы
14. Инсулин белогы екi жерiнде дисульфидтiк байланыспен байланысқан екiполипептидтiк тiзбектен тұрады.Инсулин молекуласына қандай құрылымтән?
Бiрiншiлiк
α -спиралдi екiншiлiк
β - cпираль екiншiлiк
Үшiншiлiк
+Төртiншiлiк
15.Денатурация дегеніміз не?
Белоктың барлық құрылымының жаңаруы
Белоктағы барлық байланыстың үзiлуi
Белоктың бiрiншiлiк құрылымының бұзылуы
+Белоктың бiрiншiлiктен басқа барлық құрылымының бұзылуы
Белоктың бiрiншiлiк құрылымы мен зарядының бүзылуы
16. Қандай белоктар фибриллярлы белоктарға жатады?
++Миозин
+Эластин
Гистон
+Коллаген
Протамин
17.Қандай белоктар глобулярлы белоктарға жатады?
++Альбумин
Фибриноген
+Гистон
Коллаген
+Протамин
18.Склеропротеиндер қандай қызмет атқарады?
Реттеушi
Тасымалдаушы
+Тiректiк
Катализдiк
Тыныс алу
19.Протаминдер мен гистондар қандай процестерге қатысады?
Осмостық қысымды түрақтандыруға
+Тұқым қуалау белгiлерiнiң берiлуiне
Жүйке импульстерiнiң берiлуiне
Ағзаның қорғаныштық реакцияларына
Тасымалдау үрдiстерiне
20. Белоктардың толық гидролизi кезiнде қандай заттар түзiледi?
Оксиқышіылдар
-β - амин қышқылдары
Д-амин қышқылдары
-Кетоқышқылдар+++
+α - амин қышқылдары
21. Белок ерiтiндiсiне мочевинаны қосқанда белок тұнбаға түстi.Мочевинаны диализ
әдiсiмен бөлiп алғанда белок өзiнiң бастапқы қалпына келдi.Осы процесс іалай аталады?
Денатурация
+Ренатурация
Гидролиз
Сүйылту
Ерiту
22. Белоктың екiншiлiк құрылымы - полипептидтiк тiзбектердiң альфа-спираль
немесе β -құрылым түзуi.Осыған мына байланыстардығ қайсысы қатысады?
+Сутектiк
Пептидтiк
Дисульфидтiк
Ангидридтiк
Координациялық
23. Белок ерiтiндiсiне оған бiрдей көлемдегi қаныққан аммоний сульфатын(NH4)2SO4 қосқанда тұнба түзiлдi. Қандай белок түнбаға түстi?
+Альбумин
Глобулин
Протамин
Гистон
Кератин
24. Биологиялық ерiтiндiге сiлтiлiк ортада мыс (II) сульфатының ерiтiндiсiнқосқанда ерiтiндi күлгiн түске боялды. Ерiтiндiде төмендегi заттардыңқайсысы бар?
Амин қышқылдары
Көмiрсулар
+Белоктар
Фосфолипид
Липид
25. Белокты қышқылдық ортада гидролизге ұшыратты.Егер осы ерiтiндiге биурет реактивiн қосқанда ерiтiндi күлгiн түске боялса,ал аммонийсульфатын- (NH4)2SO4 қосқанда тұнба түзiлсе, онда қандай заттар түзiлдi?
L-амин қышқылдары
+Полипептидтер
Д- амин қышқылдары
Амин қышқылдарының қоспасы
Оксиқышқылдар
26. Альбумин белогының изоэлектрлiк нүктесi (ИЭН) рН = 4,8. рН-ң қандаймәнiнде бұл белок тұнбаға жеңiлiрек түседi?
3,7
+4,8
7,0
8,0
12,0
27. Температураны жоғарылатқанда белок молекуласында қандай байланыссақталады?
Гидрофобты
Сутектiк
Иондық
Дисульфидтiк
+Пептидтiк
28.Егер белок молекуласында моноаминомонокарбон қышқылдарының қалдығыкөп болса, оның изоэлектрлiк нүктесi қандай ортада жатады?
+6.8
9.5
4.5
10.4
4.0
29.Зарядының мөлшерiне және молекулалық массасына қарай альбуминдердi
глобулиндерден бөлу әдiсi қалай аталады?
+Электрофорез
Экстракция
Қышқылдық -сiлтiлiк - деу
Комплексонометрия
Сүзгiлеу
30. Белок ерiтiндiсiне сахарозаның 10%-дық ерiтiндiсi қосылды. Белок құрамында
триптофанның бар екенiн дәлелдейтiн екi ерiтiндiнiң шекарасында шие түстi сақинапайда болуы үшiн қандай реактив қосу керек?
НСl-ң концентрлi ерiтiндiсi
Н2SO4-ң сұйылтылған ерiтiндiсi
HNO3-ң сұйылтылған ерiтiндiсi
+Н2SO4-ң концентрлi ерiтiндiсi
HNO3-ң концентрлi ерiтiндiсi
31. Хромопротеиндердiң простетикалық тобының құрамына қандай зат кiредi?
Алмастырылмайтын амин қышқылы
Фосфор қышқылы
+Боялған зат
Глюкозаның туындысы
Минералды зат
32.Төмендегi белоктардың қайсылары тыныс алу белоктарына жатады?
+Гемоглобин
Гистондар
Альбуминдер
+Миоглобин
Эластиндер
33.Организмде тыныс алу ферменттерi қандай реакцияларды тездетедi?
Оттектi қорға жинау
+Тотығу реакциялары
Гидролиз реакциялары
Қайта аминдеу реакциялары
Декарбоксилдеу реакциялары
34.Гемоглобин молекуласының құрамына кiредi?
Бiр гем және бiр полипептидтiк тiзбек
Екi гем және бiр полипептидтiк тiзбек
+Төрт гем және төрт полипептидтiк тiзбек
Бiр гем және екi полипептидтiк тiзбек
Екi гем және екi полипептидтiк тiзбек
35.Гликопротеиндердiң простетикалық тобының химиялық табиғаты қандай зат болып табылады?
Фосфаттар
Гемдер
+Көмiрсулар
Липидтер
Аминқышқылдар
36. Протеогликандарға қандай белок жатады?
+Гиалуропротеин
Муцин
Церулоплазмин
+Хондромукоид
Иммуноглобулин
37. Гликозамингликандардың iшiнде гиалурон қышқылы ең iрiсi болып табылады.
Оның құрамына 100 – 20000 дисахаридтiк қалдықтар кiруi мүмкiн.Ол үлкен терiсзарядты және тұтқырлығы жоғары.Гиалурон қышқылының қандай ролi осы аталған қасиеттермен байланысты?
+Қан тамырлары қабырғасының жасушаларын цементтеу қабiлетi
Гиалуронидазаны активтеу қабiлетi
Митозды күшейту қабiлетi
Қанды ұйыту қабiлетi
Буын беткейiнiң үйкелiсiн жоғарылату қабiлетi
38. Хондроитинсульфаттың қай құрамдас бөлiгi сүйек және шемiршектiң түзілуіне көмектеседi?
+Күкiрт қышқылы
Галактурон күкiрт қышқылы
Галактозамин
Ацетилглюкозамин
Ацетилгалактозамин
39. Әр түрлi операциялық бөлмелерден жуылған хирургиялық құралдардың екiжиынтығы алынды. Сол құралдарда қанның бар-жоқтыын қандай сапалықреакция арқылы анықтайды?
+Бензидин сынамасы
Биурет реактив
Нингидрин реакциясы
Шульце-Распайль сынамасы
Мульдер сынамасы
40. Оқиға орнындағы күдiктi кiсiнiң киiмiнде кеуiп қалған қызыл дақтарбар.Бензидин сынамасын жүргiзгенде оның нәтижесi оң болды. Бұл сынамаарқылы не дәлелденедi?
Бояудың болуы
+Қанның болуы
Қызылшаның болуы
Құлпынайдың болуы
Қызанақтың болуы
41. Зертханада ет сығындысы анализ жасауға алынды.Оның құрамында құндыбелоктың бар екенiн дәлелдеу үшiн қандай реакция жасау керек?
Күкiртi бар амин қышқылдарына реакция
+Барлық алмастырылмайтын амин қышқылдарына реакция
Барлық алмастырылатын амин қышқылдарына реакция
Бiрнеше алмастырылмайтын амин қышқылдарына реакция
Бiрнеше алмастырылатын амин қышқылдарына реакция
42. Шульце- Распайль реакциясын жүргiзу үшiн төмендегi берiлген реактивтердiң
қайсысы қолданылады?
Миллон реактивi
Биурет реактивi
+Сахароза ерiтiндiсi
Нингидрин реактивi
Натрий гипобромитi
43. Пробиркаларда әр түрлi дәрежедегi белок гидролизi көрсетiлген ерiтiндiлерберiлген. Гидролизге дейiн және гидролиз басталғаннан кейiн 15,30,45 минутөткен соң алынған сынамаларда белок гидролизiнiң дәрежесiн анықтау үшiнқандай реакция қолдану керек?
+Биурет
Бензидин
Миллон
+Тұздану
Уффельман
44. Кейбiр хирургиялық операциядан кейiн және ауқымды жарақаттану кезiнде қан тамырiшiлiк тромбтар түзiлу қаупi байқалады.Осы жағдайдың алдын алу үшiн қандай гликозамингликан қолдану керек?
Гиалуронат
Хондроитин-4-сульфат
Хондроитин-6-сульфат
+Гепарин
Кератансульфат
45. Науқаста тромб түзiлуге бейiмдiлiк бар. Тромбоздардың алдын алу жәнеоларды емдеу үшiн қандай гликозамингликан қолдануға болады?
Гиалуронат
Хондроитин-4-сульфат
Хондроитин-6-сульфат
+Гепарин
Кератансульфат
46. Нуклеопротеиндердiң простетикалық тобы болып табылады?
Фосфор қышқылы
+Нуклеин қышқылы
Күрделi липидтер
Нейтралды көмiрсулар
Гемдiк темiр
47. Адам ағзасы нуклеопротеиндерiнiң белокты бөлiгiнiң құрамында қандайбелок басым мөлшерде болады?
Альбумин
+Гистон
Эластин
Глобулин
Протамин
48. Теңiз жануарлары мен балықтардың нуклеопротеиндерiнiң белокты бөлiгiнiң
құрамында қандай белок басым мөлшерде болады?
+Протамин
Альбумин
Глобулин
Эластин
Гистон
49.Нуклеотидтер деген не?
+Нуклеин қышқылдарының структуралық бiрлiктерi
Жай белоктардың структуралық бiрлiктерi
Гиалурон қышқылының структуралық бiрлiктерi
Азотты негізбен пентозадан тұрады
+Нуклеозид пен фосфор қышқылынан тұрады
50. Комлементарлылық дегенiмiз - ол негiздердiң бiрiн бiрi толықтыру қасиетi.Азотты негiздердiң қай жүптарына осы қасиет тән?
+А және Т; Г және Ц
А және Г; Ц және Т
Г және Ц; А және У
Г және Т; А және Ц
А және Ц; Т және Г
51. ДНҚ-ның екiншi реттiк құрылымын тұрақтандыру үшiн комплементарлынегiздердiң арасында қандай байланыс түзiлуi тиiс?
Дисульфидтiк
+Сутектiк
Ван-дер-Ваальс
Фосфодиэфирлiк
Иондық
52. РНҚ- ның бiрiншi реттiк құрылымының ерекшелiгiн не анықтайды?
ДНҚ-ның екi тiзбегi
ДНҚ-ның бiр тiзбегi
ДНҚ-полимераза ферментi
ДНҚ-ның үшiншi реттiк құрылымы
+ДНҚ-ның структуралық генi
53. т-РНҚ-ның екiншi реттiк құрылымына қандай пiшiн тән?
+Жоңышқа жапырағы
Нуклеосома тәрiздi
Бос iлмек
Тұйық овал
Шумақ тәрiздi
54. Синтезделетiн белок молекуласындағы амин қышқылдарының орнын танып,
анықтайтын қандай нуклеин қышқылы?
+т-РНҚ
р-РНҚ
м-РНҚ
ДНҚ
а-РНҚ
55. Қай нуклеин қышқылының құрамында антикодон бар?
ДНҚ
м-РНҚ
+т-РНҚ
р-РНҚ
пре -р- РНҚ
56. Үш пробиркада күрделi белоктардың өкiлдерi бар екенi белгiлi.Белоктың
нуклеопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшiн қандай реакция жүргiзу қажет?
+Күмiс сынамасы
Бензидин сынамасы
Фоль реакциясы
Биурет реакциясы
Фелинг реакциясы
57. Үш пробиркада күрделi белоктардың өкiлдерi бар екенi белгiлi. Белоктың фосфопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшiн іандай реакция жүргiзу қажет?
Бензидин сынамасы
Биурет реакциясы
Күмiс сынамасы
Фелинг реакциясы
+Молибден реактивi
58. Үш пробиркада күрделi белоктардың өкiлдерi бар екенi белгiлi. Белоктың
гликопротеиндерге жататынын дәлелдеу үшiн қандай реакция жүргiзу қажет?
Бензидин сынамасы
Биурет реакциясы
Күмiс айна реакциясы
+Молиш реакциясы
Молибден реактивi
59. Ревертаза ферментi генетикалық ақпараттың м-РНҚ-дан ДНҚ-ға тасымалдануын
қамтамасыз етедi. Ревертаза ферментi қандай тiрi организмде болады?
+Вирус
Адам
Өсiмдiк
Саңырауіқлақ
Балық
60. Металлопротеиндердiң простетикалық тобы болып табылады?
Порфинмен байланысқан металл
Витаминмен байланысқан металл
Нуклеотидпен байланысқан металл
Көмiрсумен байланысқан металл
+Амин қышқылымен байланысқан металл
61. Липопротеиндердiң простетикалық тобы болып табылады?
Көмiрсулар
Витаминдер
Нуклеотидтер
+Майлар
Белоктар
62. Науқасқа атеросклероз диагнозын қою үшiн оның қанындағы қандайкөрсеткiштер анықталуы керек? (Мұндағы ТТЛП - тығыздығы төмен липопротеин, ТЖЛП - тығыздығы жоғары липопротеин, ТӨТЛП - тығыздығы өте төменлипопротеин)
+ТТЛП/ТЖЛП арақатынасын анықтау
Холестерин/триацилглицерин арақатынасын анықтау
Пируват/лактат арақатынасын анықтау
Тирозин/валин арақатынасын анықтау
Хиломикрон/ ТӨТЛП арақатынасын анықтау
63. Нелiктен ұрықтың дамуы фосфопротеиндер бар орында iске асады?
+ФП-алмастырылмайтын аминқышқылдары мен фосфор қышқылының көзi
ФП-темiр мен микроэлементтердiң көзi
ФП-алмастырылатын аминқышқылдарының көзi
ФП-гормондардың көзi
ФП-биологиялық активтi заттардың көзi
64.Белоктың жалпы формуласында 2 карбоксил және 1 амин тобы бар. Қандай рНмәнiнде ол электробейтарап болады?
+4,7
7,0
9,0
10,2
12,4
65. Берілген белоктардың қайсысы бүйректің арнайы белогы болып табылады?
Нейростенин
+Ламинин
Миоглобин
Кальциневрин
Кальмодулин
66. Берілген белоктардың қайсысы нерв тінінің арнайы белогы болып табылады?
+Нейростенин
Ламинин
Миоглобин
Кальциневрин
Кальмодулин
67. Берілген белоктардың қайсысы сүйек тінінің арнайы белогы болып табылады?
Нейростенин
Ламинин
Миоглобин
Кальциневрин
+Оссеин
68. Берілген белоктардың қайсысы бұлшық ет тінінің арнайы белогы болып табылады?
Нейростенин
Ламинин
+Миоглобин
Кальциневрин
Кальмодулин
69. Глутатионның 2 молекуласы тотыққанда оның молекулаларының арасындақандай байланыс түзiледi?
Сутектiк
Иондық
Гидрофобты
+Дисульфидтiк
Металдық
70. Науқаста миокард зақымдануының белгiлерi анықталады. Миокард инфарктысы
кезiнде лактатдегидрогеназаның (ЛДГ) қай изоферментi қанда көбiрек болады?
+ЛДГ1
ЛДГ3
КФК3
ЛДГ5
КФК1
71.Супероксиддисмутаза супероксид радикалының дисмутациялану реакциясын тездетедi.
Осы реакция нәтижесiнде қандай зат түзiледi?
+Сутек асқын тотығы
Су
+Оттек
Сутек
Эндогендi су
72. Ферменттер химиялық табиғаты бойынша қандай зат болып табылады?
Арнайы көмiрсулар
+Арнайы белоктар
Арнайылығы жоқ белоктар
Бейорганикалық катализаторлар
Арнайылығы жоқ амин қышқылдары
73. Ферменттердiң әсер ету механизмiнде не жатыр?
+Активтену энергиясын төмендету қабiлетi
Активтену энергиясын жоғарылатады
Кинетикалық энергияны жоғарылату қабiлетi
Кинетикалыі энергияны төмендету қабiлетi
Потенциалды энергияны жоғарылату қабiлетi
74. Бiркомпоненттi ферменттiң активтi орталығының түзiлуiне қандай қышқылдар қатысады?
Гидроксиқышқылдар
+Амин қышқылдары
Нуклеин қышқылдары
Оксоқышқылдар
Май қышқылдары
75. Екiкомпоненттi фермент молекуласы қалай аталады ?
Изофермент
Апофермент
Кофермент
+Холофермент
Профермент
76. Төмендегi факторлардың қайсысы ферментативтi реакцияның жылдамдығына
әсер етедi?
Ферменттiң молекулалық массасы
+Субстрат концентрациясы
Алмастырылмайтын амин қышқылдарының болуы
++Ферменттiң мөлшерi
+Орта рН-ы
77. Бiр ғана субстратқа әсер етiп, бiр ғана реакцияны катализдейтiн, бiрақфизика-химиялық қасиеттерi әр түрлi болатын ферменттер қалай аталады?
Проферменттер
+Изоферменттер
Апоферменттер
Холоферменттер
Холоферменттер
78. " Катал" дегенiмiз не?
+Ферменттiң қуаттылығын анықтайтын бiрлiк
Михаэлис-Ментеннiң константасы
Ферменттiң концентрациясын анықтайтын бiрлiк
Ингибитордың концентрациясын анықтайтын бiрлiк
Молярлық экстинкция коэффициентi
79. Профермент дегенiмiз не?
IV құрылымы бар ферменттер
Аллостериялық орталығы жоқ ферменттер
Ферменттiң активтi алғы заты
+Ферменттiң активсiз түрi
Ферменттердiң молекулалық формасының бiрi
80. Фермент әсерiнен не байқалады?
Фермент концентрациясының азаюы
Реакция өнiмдерi концентрациясының азаюы
Ингибитор концентрациясының азаюы
Активатор концентрациясының азаюы
+Субстрат концентрациясының азаюы
81. Ферменттiң абсолютты субстраттық арнайылығы дегенiмiз не ?
+Ферменттiң тек бiр субстратқа ғана әсер етуi
Ферменттiң екi немесе одан да көп субстратқа әсер етуi
Ферменттiң әр түрлi байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуi
Ферменттiң байланыс түрi бiрдей бiр топ субстраттарға әсер етуi
Ферменттiң кеңiстiк құрылысы әр түрлi субстраттар тобына әсер етуi
82. Ферменттiң салыстырмалы субстраттықарнайылығы дегенiмiз не ?
Ферменттiң тек бiр субстратқа ғана әсер етуi
Ферменттiң екi немесе одан да көп субстратқа әсер етуi
Ферменттiң әр түрлi байланыстары бар субстраттар тобына әсер етуi
+Ферменттiң байланыс түрi бiрдей бiр топ субстраттарға әсер етуi
Ферменттiң кеңiстiк құрылысы әр түрлi субстраттар тобына әсер етуi
83. Ферменттiң активтi орталығының катализдiк аймағы қандай қызмет атқарады?
+Әсер ету арнайылығын қамтамасыз етедi
Субстраттық арнайылығын қамтамасыз етедi
Реакция өнiмдерiмен әрекеттесуiн қамтамасыз етедi
Аллостерикалық орталығының түзiлуiн қамтамасыз етедi
Реакцияның қайтымдылығын қамтамасыз етедi
84. Ферменттiң активтi орталығының субстраттық аймағы қандай қызмет атқарады?
Әсер ету арнайылығын қамтамасыз етедi
+Субстраттық арнайылығын қамтамасыз етедi
Реакция өнiмдерiмен әрекеттесуiн қамтамасыз етедi
Аллостериялық орталығының түзiлуiн қамтамасыз етедi
Реакцияның қайтымдылығын қамтамасыз етедi
85. Миокард инфарктысын диагностикалауда биохимиктер тек миокардтакездесетiн органдық арнайылығы бар изоферменттердi анықтайды. Миокардинфарктысы кезiнде қанда қандай ферменттер пайда болады?
+Лактатдегидрогеназа
+++Аспартатаминотрансфераза
+++Креатинфосфокиназа
Гамма-глутамилтрансфераза
Сілтілі фосфатаза
86. °0 С-дан төмен температурада ферменттiң активтiлiгi күрт төмендейдi.Бұл немен байланысты?
Фермент гидролизi жүредi
+Ферменттiң қайтымды денатурациясы жүредi
Ферменттiң қайтымсыз денатурациясы жүредi
Фермент молекуласыны бiрiншiлiк құрылымыны өзгеруi
Субстрат молекусының жылу қозғалысының төмендеуi жүредi
87. Қай температура ферменттiң қайтымсыз инактивациясын тудырады?
0 ° С
-5° С
40 ° С
-40° С
+100 ° С
88. Температуралық оптимум дегенiмiз не?
Қайтымсыз инактивация байқалатын температура
Фермент минимальды активтiлiкке ие болғандағы температура
+Фермент максимальды активтiлiкке ие болғандағы температура
Қайтымды инактивация байғалатын температура
Фермент активтi емес жағдайдағы температура
89. Бәсекелес емес ингибирлену кезiнде қандай комплекс түзiледi?
Фермент-субстрат
Фермент-ингибитор
+Фермент-субстрат-ингибитор
Фермент-реакция өнiмi
Субстрат-ингибитор
90. Ферменттердiң класқа жiктелуiнiң негiзiнде не жатыр?
Ферментттiң структурасы
Ферментттiң белсендiлiгi
+Катализдейтiн реакция түрi
Субстраттың структурасы
Органдық арнайылығы
91. Ас қорытуға қатысатын ферменттер төмендегi ферменттер класыныңқайсысына жатады?
+Гидролазалар
Оксидоредуктазалар
Трансферазалар
Лиазалар
Изомеразалар
92. Қай қосылыс пепсиногеннiң пепсинге айналуының активаторы болып табылады?
Энтерокиназа
Өт қышқылдарының тұздары
+Тұз қышқылы
Трипсин
Химотрипсин
93. Ферменттiң әсерiн тежейтiн химиялық заттар қалай аталады?
Активаторлар
Модификаторлар
Стабилизаторлар
+Ингибиторлар
Корепрессорлар
94. Трипсин ұйқы безiнде активтi емес күйiнде түзiледi. Төмендегi заттардыңқайсысы трипсиногеннiң активаторы болып табылады?
Магний иондары
Өт қышқылдарының тұздары
+Энтеропептидаза
Тұз қышқылы
Химотрипсин
95. Нелiктен малон қышқылы сукцинатдегидрогеназаның бәсекелес ингибиторыболып саналады?
+Малон қышқылының субстратпен құрылымдық сәйкестiгi бiрдей
Малон қышқылының ферментпен құрылымдық сәйкестiгi бiрдей
Малон қышқылының ферменттiң активтi орталығының катализдiк бөлiгiменсәйкестiгi бiрдей
Малон қышқылының коферментпен құрылымдық сәйкестiгi бiрдей
Малон қышқылының ферменттiң аллостерикалық орталығымен құрылымдық сәйкестiгi бiрдей
96. Күрделi эфирлiк байланысы бар қосылыс фермент әсерiнен жай заттарға ыдырады. Ыдырау судың қатысуымен өттi. Осы фермент төмендегi аталған ферменттердiң қай класына жатады?
+Гидролазалар
Трансферазалар
Лиазалар
Лигазалар
Изомеразалар
97. Науқастың қаны мен зәрiндегi амилаза ферментiнiң активтiлiгi артқаны анықталды. Қай орган зақымдануы мүмкiн?
+Ұйқы безi
Тоқ iшек
Жұлын
Бүйрек
!!!!Сiлекей бездерi
98. Карбангидраза құрамындағы мырыш қандай роль атқарады?
НСО3 - түзiлуiне қатысады
+Кофермент құрамына кiредi
Судың гидрокситобымен байланысады
Фермент молекуласының беткейiнде орналасады
Ферменттiң активтi орталығының компонентi болып табылады
99. Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназаныңқұрамында НАДФ коферментi бар және ол
пентозофосфатты циклдiң ферментi болып табылады, осы циклде НАДФ тотықсызданады. НАДФН2 эритроциттердiң антитоксикалық жүйесiнiң компонентi болып табылады. Осы жүйе қызметi жеткiлiксiздiгi кезiнде эритроциттерде не байқалады?
Гендiк мутация
Хромосомалық мутация
+Эритроциттердiң ыдырауы
Белок синтезiнiң бұзылуы
Микрофилдердiң жиналуы
100. НSКоА-ның құрамына қандай витамин кiредi?
Тиамин
+Пантотен қышқылы
Ретинол
Викасол
Аскорбин қышқылы
101. Аминотрансферазалардың коферментiнiң құрамына қандай витамин кiредi?
В1
В2
Вс
В5
+В6
102. Тетрагидрофоль қышқылының құрамына қандай витамин кiредi?
С
Д
В1
В2
+Вс
103. Ацилтрансферазалар қандай атом топтарын тасымалдайды?
Фосфор қышқылдарының қалдықтарын
+Карбон қышқылдарының қалдықтарын
Амин қышіылдарының қалдықтарын
Гидроксиқышқылдарының қалдықтарын
Кетоқышқылдарының қалдықтарын
104. Қандай ферменттер бiркомпоненттi болып саналады?
Ацилтрансферазалар
Аминотрансферазалар
+Фосфотрансферазалар
Метилтрансферазалар
Алкилтрансферазалар
105. Төмендегi реакциялардың қайсысы аминотрансферазалардың қатысуымен өтедi?
Карбоксилдену
Тотығудан фосфорлану
+Трансаминдену
Дезаминдену
Гидролиз
106. Төмендегi реакциялардың қайсысы киназалардың қатысуымен өтедi?
+Фосфорлану
Амидтену
Дезаминдену
Дегирлену
Карбоксилдену
107. Төмендегi реакциялардың қайсысы лиазалардың қатысуымен өтедi?
Гидролитикалық ыдырау
Амин қышқылдардың декарбоксилденуі
Субстраттан сутектi бөлiп алу
+Гидролитикалыі емес ыдырау
Тотығу-тотықсыздану
108. Оттектің белсенді түрлеріне не жатады?
+Супероксиданион
Молекулалық оттегі
Көміртек оксиді
Ротенон
2,4-динитрофенол
109. Қандай заттар пероксидті тотығуға ұшырайды?
+Көпқанықпаған май қышқылдары
Белоктар мен пептидтер
Өт қышқылдары
Суда еритін витаминдер
Витаминтәрізді заттар
110. Супероксиддисмутазаның әсер етуі нәтижесінде қандай зат түзіледі?
+Молекулалық оттек
+Сутек асқын тотығы
Көмірқышқыл газы
Гидроксилрадикалы
Азот оксиді
111. Қандай реакция нәтижіснде супероксид радикалы түзіледі?
+О2 + Fe3+ +++++
О2 + Fe2+
O2 + Ca2+
O2 + Cu2+
Н2О2 + HCl
112. Глутатионпероксидазаның коферменті – НАДФН2. Осы фермент қандай реакцияны катализдейді?
+Тотыққан глутатионның тотықсыздануы
Тотықсызданған глутатионның тотығуы
Цистатионның тотығуы
Гидроксиметилглутарилдің тотықсыздануы
Метилмеркаптанның тотықсыздануы
113. Глутатионпероксидазаның коферментініңқұрамына қандай металл кіреді?
+Селен
Мыс
Мырыш
Сынап
Никель
114. Гидроксил радикалы қандай реакция нәтижесінде түзіледі?
О2 + Fe3+
О2 + Fe2+
O2 + Ca2+
O2 + Cu2+
+Н2О2 + О2–
115. Бауыр ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа
+Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
Амилаза
Сукцинатдегидрогеназа
116. Ұйқы безі ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
+Амилаза
Сукцинатдегидрогеназа
117. Жүрек ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
+Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
Альдолаза
Сукцинатдегидрогеназа
118. Бұлшық ет ауруы кезінде қандай индикаторлы фермент анықталады?
+Креатинфосфокиназа
Аргиназа
Қышқылды фосфатаза
Гамма-глутамилтранспептидаза
Сукцинатдегидрогеназа
119. Науқаста миокард зақымдануының белгiлерi байқалады. Бұл кезде қандағы
қай ферменттiң белсендiлiгi артады?
+Креатинфосфокиназа
+Аспартатаминотрансфераза
Сiлтiлiк фосфатаза
Қышқылдық фосфотаза
Амилаза
120. Науқастың қан сарысуынан аспартаттрансаминаза мен аланинтрансаминазаның
активтiлiгiн анықтау барысында аспартаттрансаминазаның активтiлiгiнiң артуымен
қатар аспартаттрансаминаза/аланинтрансаминазаның коэффициентiнiң артуы
байқалған. Төмендегi органның қайсысы зақымданған?
+Жүрек
Ұйқы безi
Ми
Тоқ iшек
Сiлекей бездерi
121. Химия зауытының жұмысшыларын тексеру кезiнде бiр жұмысшының қанында қалыпты мөлшермен салыстырғанда аланинтрансаминазаның активтiлiгi- 7 есе, ал
аспартаттрансаминазаның активтiлiгi - 2 есе артқаны анықталды. Қандағыферменттердiң деңгейiнiң өзгеру себептерi қандай?
+Гепатит
Жүрек ақауы
Стенокардия
Өкпе инфарктiсi
Бүйрек-тас ауруы
122. Амин қышқылдарының декарбоксилазарының әсерiнен қандай қосылыстар түзiледi?
+Биогендi аминдер
Карбон қышқылдары
Амидтер
Альдегидтер
Белоктар
123. Карбангидразаның тыныс алу орталығына реттеушi әсерiнiң негiзiнде нежатыр?
Тiңдерден өкпеге СО2 -ның тасымалдауын катализдеу қабiлетi
Өкпеден тiңдерге СО2 -ның тасымалдауын катализдеу қабiлетi
Пируваттың тотығудан декарбоксилдену реакциясын катализдеу қабiлетi
+Көмiр қышқылының ыдырауы мен түзiлуiн катализдеу қабiлетi
Оксигемоглобиннiң түзiлу реакциясын катализдеу қабiлетi
124. Аланин мен α-кетоглутар қышқылдары арасындағы трансаминдену реакциясы
нәтижесiнде пирожүзiм қышқылы түзiледi. Пируваттың түзiлуiн оның2,4-динитрофенилгидразинмен әрекеттесуi арқылы дәлелдеуге болады. Осы сапалық реакциядан қандай нәтиже күтуге болады?
+Түстiң пайда болуы
Тұнбанын пайда болуы
Кристалдардың пайда болуы
Көпiршiктердiң пайда болуы
Түстi сақинаның пайда болуы
125. Тыныс алу ферменттерiне қай кластың ферменттерi жатады?
Трансферазалар
Гидролазалар
Лигазалар
+Оксидоредуктазалар
Изомеразалар
126. Аталған жолдардыңқайсысы дегидрогеназалардыңәсерiне тән?
Оттегiнi қосып алу
Электрондарды бөлiп шығару
Суды қосып алу
+Сутектi бөлiп шығару
Электрондарды қосып алу
127. Дегидрогеназаларға ферменттердiң қай тобы жатады?
+Пиридин ферменттерi
Цитохромдар
Гидроксилазалар
Пероксидазалар
+Флавин ферменттерi
128. Гепатоциттерде негiзiнен қандай изофермент кездеседi?
ЛДГ1
ЛДГ2
ЛДГ3
+ЛДГ4
ЛДГ5
129. Тек гепатоциттерде кездесетін изофермент?
ЛДГ1
ЛДГ2
ЛДГ3
+ЛДГ4
ЛДГ5
130. Барлық цитохромдар?
Бір компонентті ферменттер
+Гемі бар ферменттер
ҮҚЦ-ға қатысады
Сутек атомдарын тасымалдайды
БТ тізбегінің бас жағында орналасады
131. Цитохромдар а және а3:
Коферменттері әртүрлі
Апоферменттері бірдей
Тіндердің тыныс алуына қатыспайды
Оттегін субстратқа тасымалдайды
+Цитохромоксидаза комплексін түзеді
132. БТ тізбегінде цитохромдар келесі ретпен орналасады?
Цхв цхс цхс1 цха3 цха
Цхс1 цхс цхв цха3 цха
Цха цха3 цхв цхс цхс1
Цхс цхв цха цхс1 цха3
+Цхв цхс1 цхс цха цха3
133. Тотыққан цитохромдардың гемінде?
+Fe+3
Fe+1
Fe+2
Fe2-
Fe3-
134. Пероксидазаны құрайды?
+Апофермент пен Fe3+бар 1 гем
Апофермент пен Fe2+бар гем
Апофермент пен ТГФҚ
Апофермент пен мырыш
Апофермент пен фосфопиридоксаль
135. Креатинкиназа жүргізетін реакция:
Глюкоза + АТФ глюкозо-6-фосфат + АДФ
АДФ + Н3РО4 АТФ + Н2О
+Креатин + АТФ креатинфосфат + АДФ
АМФ + АТФ 2АДФ
Фруктозо-6-фосфат + АТФ фруктозо-1,6-дифосфат + АДФ
136. Лиазалар жүргізетін реакция?
Гидролиз
Дегидрлену
Гидратация
+Заттардың гидролитикалық емесжолмен ыдырауын+
Тотығу-тотықсыздану
137. Кетоқышқылдардың декарбоксилазаларының коферменті?
Фосфопиридоксаль
+Тиаминдифосфат
ТГФҚ
НSКоА
НАДФ
138. Пируват декарбоксилаза қатысатын реакция?
Гистидиннің декарбосилденуі
Кето-глутарқышқылының тотығудан декарбоксилденуі
+Пирожүзім қышқылының тотығудан декарбоксилденуі
Көмір қышқылының түзілуі
Көмір қышқылының ыдырауы
139. Пирожүзім қышқылының тотығудан декарбоксилденуі кезінде түзіледі?
АСҚ
+Ацетил-КоА, НАДН2 және СО2
2 НАДН2
Сүт қышқылы
Сірке альдегиді
140. Аминқышқылдардың декарбоксилазасы жүргізетін реакция?
+Аминқышқылдарының декарбоксилденуі және биогенді аминдер түзуі
Аминқышқылдарының декарбоксилденуі және карбон қышқылдарының түзілуі
Амидтену
СО2 + Н2О Н2СО3
Дезаминдеу
141. Аминқышқылдарының декарбоксилазаларының құрамы?
Апофермент пен ФМН
Апофермент пен тиаминдифосфат
Апофермент пен НАД
Апофермент пен НSКоА
+Апофермент пен фосфопиридоксаль
142. Аминқышқылдарының декарбоксилазасының коферментінің құрамына кіретін витамин?
А
В1
В2
+В6
К
143. Кетоқышқылдарының декарбоксилазасының коферменттінің құрамына кіретін витамин?
+В1
В5
Е
К
Д
144. Пиридин ферменттерiнiң құрамында қандай кофермент болады?
+Никотинамидадениндинуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
Флавинмононуклеотид
Тиаминдифосфат
Тетрагидрофоль қышқылы
145. Төменде келтiрiлген органдардың қайсысында ЛДГ1 мөлшерi басым болады?
Бүйрек
+Жүрек
Бұлшық ет
Бауыр
Ми
146. Төмендегi реакциялардың қайсысы цитохром жүйесiнiң қатысуымен жүредi?
Декарбоксилдеу
Метилдеу
Дегидрлеу
Дегидратациялану
+Тотығу-тотықсыздану
147. Лимон қышқылы циклы жасушаның қай бөлігінде жүреді?
Цитозольде
Рибосомада
Ядрода
+Митохондрияда+
Гольджи аппаратында
148. ҮҚЦ-ға түседі?
Лактат
ПЖҚ
Гидрокси майқышқылы
+Ацетил-КоА
Глюкоза
149. ҮКЦ метаболиттік орталық – онда?
+АСҚ 2СО2 + 3НАДН2 + ФПН2 + АТФ
АСҚ СО2 + НАДН2 + 3ФПН2 + АТФ
АСҚ 2СО2 + 2НАДН2 + 2ФПН2 + АТФ
АСҚ 2СО2 + 3НАДН2 + ФПН2 + 12АТФ
АСҚ СО2 + 4НАДН2 + ФПН2 + 4АТФ
150. Үшкарбон қышқылы циклінің аралық өнімі?
Сүт қышқылы
Пропион қышқылы
Пирожүзім қышқылы
+Янтар қышқылы
-оксимай қышқылы
151. Ацетил-КоА мен қымыздық сірке қышқылыконденсациялану нәтижесінде түзілетін қосылыс?
Кетоглутарқышқылы
Янтар қышқылы
+Лимон қышқылы
Алма қышқылы
Изолимон қышқылы
152. Қандай қышқыл ҮҚЦ-да тотығудан декарбоксилденуге ұшырайды?
Алма қышқылы
Қымыздық янтарь қышқылы
+Альфа-кетоглутарқышқылы
Янтарь қышқылы
Қымыздық сірке қышқылы. ҮҚЦ-ның коферменті НАД болатын пиридинфермент тотықтыратын қышқыл?
ҚСҚ
+Изолимон қышқылы (кетоглутар, алма қышқылы)
Сүт қышқылы
Янтарь қышқылы
Цис-аконит қышқылы
154. ҮҚЦ-да АТФ түзілетін реакция?
Тотыға фофорлану
АМФ + Н3РО4
ГДФ + АДФ
+АДФ-тың ГТФ арқылы қайта фофорлануы
АМФ + ЦДФ
155. Янтарь қышқылы тотығады?
Каталазамен
Гидроксилазамен
Убихинонмен
+Сукцинатдегидрогеназамен
Оксидазамен
156. ҮҚЦ-ға 2 молекула АСҚ түсті. Олардың толық тотығуы нәтижесінде неше АТФ түзіледі?
2
4
12
+24
36
157.ҮҚЦ-дағы ҚСҚ ролі?
Субстраттарды тотықсыздандырады
+Катализатор
Энергия көзі
Н2О көзі
Субстратты тотықтырады
158.ҮҚЦ-дағы субстраттан фосфорлану реакциясына қатысады?
+Активті янтарь қышқылы
Активті сірке қышқылы
Кетоглутар қышқылы
Фумар қышқылы
Алма қышқылы
159.ҮҚЦ-да келесі дегидрогеназалар тотықсызданады?
2НАДН2 және 2ФПН2
+3НАДН2 және ФПН2
2НАДН2 және 3ФПН2
3НАДН2 және 3ФПН2
НАДН2 және ФПН2
160.ҮҚЦ-да тотықсызданған дегидрогеназалар тотығады?
+БТ тізбегінде
Тотығудан фосфорлану кезінде
Оттегімен әрекеттескен кезінде
ГДФ-тің қайта фосфорлануында
Тотықсыздана аминдену жолымен
161. БТ-бұл тотығу-тотықсыздану реацияларының тізбегі, онда:
СО2 түзіледі
Аммиак түзіледі
+Субстраттар тотығып, су және энергия бөлінеді
Энергияны сіңіру арқылы субстраттар тотығады
Н2О және СО2 түзіледі
162.Оттек молекуласы иондану үшін керек?
2 электрон
3 электрон
+4 электрон
6 электрон
12 электрон
163. БТ-мен келесі процесс арасындағы сәйкестікті табыңыз?
Оттегін тасмалдау
Сутегі мен электрондарды тасмалдау
+Электрондарды тасмалдау
СО2 тасмалдау
Н3РО4 тасмалдау
164. БТ процессінен электрондарды қабылдайды?
Цитохромдар
+Оттек
НАД
НАДФ
ПФ
165. БТ тізбегінен бөлінген 2Н+ келесі процесске қатысады?
Субстратты тотықсыздандыруға
ПФ тотықсыздандыруға
ЦХс тотықсыздандыруға
+Эндогенді судың түзілуіне
ФП тотықсыздандыруға
166. Тотығудан фосфорлану дегеніміз?
АДФ пен Н3РО4 –тен АТФ – тың түзілуі
+БТ- да бөлінген энергияны жұмсай отырып АДФ пен Н3РО4- тен АТФ түзілуі
АМФ пен Н3РО4 –тен АТФ – тың түзүлүі
АДФ пен УМФ – тен АТФ – тың түзүлүі
АДФ пен АМФ –тен АТФ- тың түзілуі
167. АСҚ СО2 мен Н2О – ға дейін толық тотыққанда түзіледі?
3 АТФ
9 АТФ
+12 АТФ
15 АТФ
30 АТФ
168. БТ мен ТФ – ның ажыратушы заттары?
+БТ мен ТФ – ның қабысуын бұзады
АТФ – тың жиналуына мүмкіндік жасайды
АТФ – тың ыдырауын күшейтеді
Сіңіру жылдамдығын төмендетеді
Жасушаға заттардың түсуін бұзады.
169. БТ-мен ТФ қабысуы бұзылғанда?
+АТФ-тің түзілуі төмендейді, жылудың бөлінуі жоғарлайды
АТФ-тің түзілуі жоғарлайды, жылудың бөлінуі төмендейді
Жылудың бөлінуі мен АТФ-тің түзілуі жоғарлайды
Жылудың бөлінуі мен АТФ-тің түзілуі төмендейді
АТФ-тің түзілуіне әсер етпейді, жылудың бөлінуі төмендейді
170. ТФ процессінде АТФ түзілу үшін жеткілікті энергия мөлшері?
5 кДж
10 кДж
18 кДж
25 кДж
+33 кДж
171. Электрохимиялық потенциал келесі процесс нәтижесінде пайда болады?
+Н+ матрикстен мембрана аралық кеңістікке тасымалдау
Н+ матрикстен цитоплазмаға тасымалдау
Н+ мембранааралық кеңістіктен матрикске тасымалдау
Н+ мембранааралық кеңістіктен оттегіне тасымалдау
Н+ цитоплазмадан оттегіне тасымалдау
172. Оксидазды тотығу нәтижесінде түзіледі?
СО2 мен Н2О
Тотыққан субстратпен Н2О2
Гидроксилденген субстрат пен Н2О
+Тотыққан субстрат, энергия және Н2О
Альдегидтер мен кетондар
173. Монооксигеназды тотығу нәтижесінде түзіледі?
СО2 мен Н2О
Тотыққан субстратпен Н2О2
+Гидроксилденген субстрат пен Н2О
Тотыққан субстрат, энергия және Н2О
Альдегидтер мен кетондар
174. Пероксидазды тотығу нәтижесінде түзіледі?
СО2 мен Н2О
+Тотыққан субстрат пен Н2О2
Гидроксилденген субстрат пен Н2О
Тотыққан субстрат, энергия және Н2О
Альдегидтер мен кетондар
175. Пероксидтік тотығу нәтижесінде түзіледі?
СО2 мен Н2О
Тотыққан субстрат пен Н2О2
Гидроксилденген субстрат пен Н2О
Тотыққан субстрат, энергия және Н2О
+Липидтердің гидропероксидтері, малондиальдегиді
176. Оксидазды тотығу түрінің басқаша аталуы?
+Биологиялық тотығу
Микросомалды тотығу
Пероксисомалды тотығу
Оксигеназды тотығу
Пероксидті тотығу
177. Оксидазды тотығу кезінде оттек молекуласы тотықсызданады?
+4 электронмен
1 электронмен
3 электронмен
2 электронмен
6 электронмен
178. Монооксидазды тотығу өтеді?
+Митохондрия мен микросомаларда
Тек митохондрияда
Тек микросомада
Лизосомаларда
Гольджи аппаратында
179. Микросомалды тотығу негізінен жүреді?
+Бауырда
Миокардта
Қанқа бұлшық еттерінде
Көк бауырда
Қызыл сүйек кемігінде
180. Тотығудан фосфорлану қай жерде жүреді?
+Митохондрияда
Лизосомада
Цитоплазмада
Эндоплазмалық торда
Гольджи комплексінде
181. Төртінші комплекстің негізгі қызметі электронды цитохромдардан тасымалдау?
Убихинонға
+Оттегіне
Бірінші комплекс
Екінші комплекс
Үшінші комплекс
182. Фенилаланингидроксилаза ферментінің жетіспеу кезінде қандай ауыру дамиды?
Базедов ауыруы
+Фенилкетонурия
Альбинизм
Кретинизм
Алкаптанурия
183. Пероксидті тотығу түрінде оттек молекуласы тотықсызданады?
4 электронмен
+1 электронмен
6 электронмен
8 электронмен
10 электронмен
184. Пероксидті тотығуға негізінен ұшырайды?
+Мембрана фосфолипидтерінің құрамындағы ҚҚМҚ
Өт қышқылдары
Суда еритін витаминдер
Витамин тәрізді заттар
Қаныққан май қышқылдар
185. Супероксиддисмутаза супероксид радикалының дисмутация реакциясын тездетеді?
+Сутек асқын тотығы мен молекулалы оттекке дейін
Тек сутек асқын тотығына дейін
Тек молекулалы оттекке дейін
Тек гидроксил радикалы мен гидроксил анионына дейін
Су мен гипохлор қышқылына дейін
186. Глутатионпероксидаза құрамында келесі металл болады?
+Селен
Кадмий
Сынап
Магний
Марганец
187. Флавопротеиндердiң құрамына қандай кофермент кiредi?
Никотинамидадениндинуклеотид
Никотинамидадениндинуклеотидфосфат
Тетрагидрофоль қышқылы
+Флавинадениндинуклеотид
Фосфопиридоксаль
188. Ферроцитохром b қалай тотығады?
Электрондарды убихинонға беру арқылы
Электрондарды пиридин ферментiне беру арқылы
+Электрондарды феррицитохром С1-ге беру арқылы
Электрондарды ферроцитохром А3-ке беру арқылы
Электрондарды молекулалық оттекке беру арқылы
189. Феррицитохром С1қалай тотықсызданады?
Электрондарды флавин ферменттен алу арқылы
Электрондарды феррицитохром А-дан алу арқылы
+Электрондарды ферроцитохром В-дан алу арқылы
Электрондарды ферроцитохром А-дан алу арқылы
Электрондарды феррицитохром С-дан алу арқылы
190. Ферроцитохром Сқалай тотығады?
+Электрондарды феррицитохром А-ға беру арқылы
Электрондарды пиридин ферментке беру арқылы
Электрондарды феррицитохром С1-ге беру арқылы
Электрондарды ферроцитохром А3-ке беру арқылы
Электрондарды молекулалы оттекке беру арқылы
191. Ферроцитохром А3қалай тотығады?
Электрондарды феррицитохром А-ға беру арқылы
Электрондарды пиридин ферментке беру арқылы
Электрондарды феррицитохром С1-ге беру арқылы
Электрондарды ферроцитохром А3-ке беру арқылы
+Электрондарды молекулалы оттекке беру арқылы
192. Феррицитохром А3қалай тотықсызданады?
Электрондарды флавин ферменттен алу арқылы
Электрондарды ферроцитохром В-дан алу арқылы
Электрондарды феррицитохром А-дан алу арқылы
+Электрондарды ферроцитохром А–дан алу арқылы
Электрондарды феррицитохром С-дан алу арқылы
193. Монооксигеназа ферментiнiңәсерiнен: оттектiң бiр атомы гидроксил тобын түзуге
жұмсалады, ал екiншiсi тотыісызданып, су түзедi. Осы реакцияның нәтижесiнде
фенилаланингидроксилаза әсерiнен фенилаланин тирозинге айналады. Аталғанферменттiң жетiспеушiлiгiнен немесе мүлдем болмауынан қандай тұқым қуалайтын ауру
туады?
Алкаптонурияы
+Фенилкетонурия
Гомоцистеинурия
Лизинурия
Гистидинурия
194. Каталаза - екi компоненттi фермент,коферментi – 4гем. Қанға сутек асқынтотығын қосқанда каталаза сутек асқын тотығын су мен молекулалық оттекке ыдыратады. Берiлген реакциядан қандай нәтиже күтуге болады?
+Көпiршiк түзiлуi
Түстiң пайда болуы
Тұнба түзiлуiн
Ерiтiндi лайлануы
Кристалдар түзiлуi
195. Метаболизмнiң қандай өнiмi үш карбон қышқылдар циклiне түседi?
Лактат
Пируват
+Ацетил-КоА
Глюкоза
Ацетоацетат
196. Қай органелла лимон қышқылы циклiнiң өтетiн орны болып табылады?
Лизосома
Рибосома
Ядро
Микросома
+Митохондрия
197. Энергия алмасуының қай сатысы "метаболиттiк ошақ" деп аталады?
+Лимон қышқылының циклi
Күрделi заттардың арнайы жолдармен ыдырауы
Пируваттың тотығудан декарбоксилденуi
Биологиялық тотығу
Тотығудан фосфорлану
198. Ацетил-КоА-ң қымыздық сiрке қышқылымен конденсациялануы нәтижесiндеқандай қосылыс түзiледi?
Фумар қышқылы
Цис-аконит қышқылы
Алма қышқылы
+Лимон қышқылы
Альфа-кетоглутар қышқылы
199. Қандай қышқыл Кребс циклiнде тотығудан декарбоксилденуге ұшырайды?
Фумар қышқылы
Цис-аконит қышқылы
Алма қышқылы
Лимон қышқылы
+Альфа-кетоглутар қышқылы
200. Төмендегi реакциялардың қайсысы Кребс циклiндегi АТФ түзiлетiн реакция болып
табылады?
Тотығудан фосфорлану
+ГТФ арқылы АДФ-тыңқайта фосфорлануы
ГТФ арқылы ЦДФ-тыңқайта фосфорлануы
АТФ арқылы УДФ-тыңқайта фосфорлануы
Алма қышқылының тотығуы
201. Төмендегi берiлген ферменттердiң қайсысы янтарь қышқылын тотықтырады?
Малатдегидрогеназа
Изоцитратдегидрогеназа
Цитратсинтетаза
Пируватдегидрогеназа
+Сукцинатдегидрогеназа
202. Қай қосылыс ҮКЦ-ның аралық өнiмi? (ҮКЦ-үшкарбон қышқылының циклi)
Сүт қышқылы
Фумарқышқылы
Пирожүзiм қышқылы
+Янтарь қышқылы
Малон қышқылы
203. Төмендегi берiлген қосылыстардың қайсысы Кребс циклiнiң катализаторы болып
саналады?
+Оксалоацетат
Малат
Сукцинат
Изоцитрат
Цитрат
204. Нелiктен Кребс циклi биологиялық тотығу үшiн субстраттардың көзiболып саналады?
Кребс циклiнде алмастырылатын амин қышқылдары түзiледi
+Кребс циклiнде тотықсызданған дегидрогеназалар түзiледi
Кребс циклiнде пентозалар түзiледi
Кребс циклiнде тотыққан дегидрогеназалар түзiледi
Кребс циклiнде су мен көмiрқышқыл газы түзiледi
205. Кребс циклi оттексiз өткенiмен, нелiктен аэробты процесс болып саналады?
Себебi, оттегiнiңқатысуымен өтедi
+Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тiзбегiнде мiндеттiтүрде тотығуы керек
Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар биологиялық тотығу тiзбегiнде мiндеттiтүрде тотықсыздануы керек
Себебi, тотыісызданған дегидрогеназалар мiндеттi түрде тотығудан декарбоксилденуi керек
Себебi, тотықсызданған дегидрогеназалар мiндеттi түрде тотығудан дезаминденуi керек
206. Төмендегi ферменттердiң қайсысы Кребс циклiнде алма қышқылын тотықтырады?
Цитратсинтетаза
Сукцинатдегидрогеназа
+Малатдегидрогеназа
α -кетоглутаратдегидрогеназа
Изоцитратдегидрогеназа
207. Төмендегi реакция теңдеулерiнiң қайсысы ҮКЦ-нiң қорытынды теңдеуiболып табылады?
+Ацетил – КоА → 2CO2+ 3НАДН2 + ФПН2 + АТФ
Ацетил – КоА → CO2 + НАДН2 + 2ФПН2 + ГТФ
Ацетил – КоА → CO2 + 4НАДН2 + 2ФПН2 + АТФ
Ацетил – КоА → CO2 + 2НАДН2 + 2ФПН2 + АТФ
Ацетил – КоА → CO2 + 3НАД + ФПН2 + АТФ
208. Үшкарбон қышқылы циклiне 3 молекула активтi сiрке қышқылы түстi. Олардың толық тотығуы нәтижесiнде қанша АТФ түзiледi?
2
4
12
24
+36
209. Сукцинатдегидрогеназа ферментi Кребс циклiнде янтарь қышқылын фумарқышқылына айналдырады. Егер осы ферменттiңактивтiлiгiн тежесе, онда Кребс циклi тоқтайды. Осы жағдайда қандай нәтиже күтуге болады?
АТФ түзiлуiнiң артуы
+АТФ түзiлуiнiң азаюы
ГТФ түзiлуiнiң тоітауы
УТФ түзiлуiнiң артуы
ТТФ түзiлуiнiң кемуi
210. Биологиялық тотығу - эндогендi су мен энергия түзiлетiн тотығу-тотықсыздану
реакцияларының тiзбегi. Биологиялық тотығу нәтижесiнде тағы қандай өнiм түзiледi?
Көмiрқышқыл газы
Аммиак
Лактат
+Тотыққан дегидрогеназалар
Тотықсызданған дегидрогеназалар
211. Оттек молекуласы иондану үшiн қанша электрон керек?
2
3
+4
6
12
212. Биологиялық тотығу тiзбегiнде қандай ферменттер тек электрондарды ғана тасымалдайды?
+Цитохромдар
Оттегi
Пиридин ферменттерi
Флавин ферменттерi
Убихинон
213. Биологиялық тотығу тiзбегiнде убихинон тотыққан кезде түзiлген 2Н + қай процеске жұмсалады?
Субстратты тотықсыздандыру
Пиридин ферменттерiн тотықсыздандыру
Цитохромдарды тотықсыздандыру
+Эндогендi судыңтүзiлуi
Убихинонды тотықсыздандыру
214. Тыныс алу тiзбегiнiң терминалды бөлiгiнде тотығу-тотықсыздану реакциялары қай процестердiң көмегiмен өтедi?
+Тек электрондарды тасымалдау арқылы
Тек электрондар мен протондарды тасымалдау арқылы
Тек сутек атомдарын тасымалдау арқылы
Тек оттек молекулаларын тасымалдау арқылы
Тек сутек пен оттек молекулаларын тасымалдау арқылы
215. Р/О коэффициентi қалыпты жағдайда нешеге тең болады?
+2 немесе 3
1 немесе 4
6 немесе 7
4 немесе 5
8 немесе 9
216. Биологиялық тотығумен тотығудан фосфорланудың ажырау механизмiнiң негiзiқандай?
+Ажыратқыштар осы үрдiстердiң қабысуын бүзады
Ажыратқыштараденозинтрифосфаттыңжиналуынамүмкiндiкжасайды
Ажыратқыштараденозинтрифосфаттыңыдырауынарттырады
Ажыратқыштармитохондриямембранасында электрохимиялықпотенциалтудырады
Ажыратқыштар заттардың митохондрияға түсуiн жоғарылатады
217. Төмендегi нуклеозид туындыларының қайсысы оксидазды тотығу нәтижесiнде түзiледi?
+АТФ
АДФ
ГТФ
ТТФ
УТФ
218. Қандай жағдайда Р/О коэффициентi 3-ке тең болады?
+Егер биологиялық тотығу пиридин ферменттерiнен басталса
Егер биологиялық тотығу флавин ферменттерiнен басталса
Егер биологиялық тотығу цитохром В-дан басталса
Егер биологиялыіқ тотығу убихиноннан басталса
Егер биологиялық тотығу цитохром А-дан басталса
219. Ажыратқыштар нелiктенАТФ-тың түзiлуiн төмендетiп, жылу бөлiнуiн жоғарылатады?
Өйткенi митохондрияға метаболиттердiң түсуi бұзылады
Өйткенi заттардың сiңiру жылдамдығы төмендейдi
Өйткенi аденозинтрифосфаттың жиналуына мүмкiндiк жасалады
Өйткенi аденозинтрифосфаттың ыдырауы жоғарылайды бұзады
+Өйткенi биологиялыі тотығу мен тотығудан фосфорланудың қабысуын бұзады
220. Кейбiр қосылыстар нелiктен антиоксидант қасиеттер көрсетедi?
+Өйткенi оларда қабысқан байланыстар жүйесi мен циклдi құрылым бар
Өйткенi олар қаныққан байланыстары бар циклдi құрылымды
Өйткенi оларда қанықпаған байланыс пен ашыққұрылым бар
Өйткенi оларда қаныққан байланыстары бар ашыққұрылымды
Өйткенi оларда қабысқан байланысты құрылым бар
221. Биологиялық тотығу тiзбегi тотықсызданған пиридин ферменттерiнiң тотығуынан
басталып, тотығудан фосфорлану нәтижесiнде 2 молекула АТФ түзiлген. АТФ-ң аз түзiлуiнiң негiзiнде не жатыр?
Глюкозаның көп болуы
Холестерин жетiспеушiлiгi
+Ажыратқыштардың әсерi( митохондрия мембранасының ісінуі)
Эндогендi судың түзiлуi
Майлардың көп болуы
222. Кейбiр заттар биологиялық тотығу мен тотығудан фосфорланудың ажыратқыштары болып саналады, мысалы, 2,4-динитрофенол. Бұл липофильдi қосылыс митохондрия мембранасынан ионданған және ионданбаған күйлерде жеңiл өткендiктен, мембранадан сутек иондарын концентрациясы төмен жағына өткiзедi және жылу түзiлуiн жоғарылатады. Осы ажыратқышты қолданғанда қандай нәтиже күтуге болады?
+АТФ түзiлуiнiң төмендеуi
АТФ түзiлуiнiң жоғарылауы
АДФ түзiлуiнiң жоғарылауы
УТФ түзiлуiнiң төмендеуi
ТТФ түзiлуiнiң жоғарылауы
223. Өмiрге өте маңызды, организмге өте аз мөлшерде керек, төмен молекулалы
органикалық зат. Осы анықтама төменде берiлген заттар тобының қайсысына сәйкес келедi?
Белок
Липид
Көмiрсу
Гормон
+Витамин
224. Төменде келтiрiлген заттардыңқайсысы суда еритiн витаминдерге жатады?
+Тиамин
+Рибофлавин
Токоферол
Кальциферол
+Рутин
225. В тобының витаминдерiнiң зат алмасуындағы ролi қандай?
Қорғаныштық
Қоректiк
Тасымалдау
+Коферменттiк
Энергиялық
226. Төмендегi тағам өнiмдерiнiңқайсысында В тобының витаминдерiжеткiлiктi мөлшерде кездеседi?
+Қарабидай наны
Ашыған сүт
Сары май
Тұздалған қияр
+Ашытқыда
227. В1,В2 және В6витаминдерi коферменттiк қызмет атқаруға қабiлеттi болу үшiн организмге түскеннен кейiн қандай реакцияға ұшырауы керек?
Декарбоксилдену
Дегидрлену
Тотықсыздану
+Фосфорлану
Дезаминдену
228. Жасушада активтi сiрке қышқылының мөлшерi, АТФ, бос май қышқылдары, холестерин синтезi төмендеген. Осы жағдай қандай витамин жетiспегенде байқалады?
Кобаламин
Рутин
Токоферол
Ретинол
+Тиамин
229. Науқаста НАДН2-ң тотығу жылдамдығы тежелген. Осы үрдiстi қалпына келтiру үшiн қандай витамин қажет?
Ретинол
Холекальциферол
Рибофлавин
+Фолацин
Пиридоксин
230. Тiн жасушаларында малаттың дегидрлену реакциясы бұзылған. Осы реакцияны тездететiн дегидрогеназаның құрамына қандай витамин кiредi?
+Никотинамид
Кальциферол
Кобаламин
Токоферол
Биотин
231. Гипоацидтi гастритпен ауыратын науқастың қанында гемоглобин деңгейiнiң төмендеуi, қанының құрамында жетiлмеген эритроциттер (мегалобластар) анықталды. Егер темiрi бар препараттармен емдеу нәтиже бермесе, онда дәрiгер науқасқа қандай витамин ұсынуы керек?
Тиамин
+Кобаламин
Ретинол
Рибофлавин
Кальциферол
232. Науқа сәлсiздiкке, тез шаршайтынына, қызыл иегi қанайтынына шағымданады, осы науқаста қан тамырларының өткiзгiштiгiнiң артуы, петехиялар байқалады. Науқасты емдеу үшiн қандай витамин ұсынған жөн?
Вс
РР

А
К
233. Төменде келтiрiлген витаминдердiң қайсысы майларда және олардың ерiткiштерiнде еридi?
Биотин
+Холекальциферол
Тиамин
+Ретинол
+Токоферол
234. В1 витаминiнiң биологиялық әсерi оның коферменттiк қызметiне негiзделген. Осы витамин қандай ферменттiң коферментiнiң құрамына кiредi?
Каталаза
+Пируватдекарбоксилаза
+Транскетолаза
Пероксидаза
Цитохром
235. В2 авитаминозын организмдегi қандай коферменттiң синтезiнiң бұзылуымен түсiндiруге болады?
НАД
+ФМН
ТГФҚ
НSКоА
+ФАД
236. Никотинамид өзiнiң биологиялық белсендiлiгiн көрсету үшiн қандай коферменттiңқұрамына енгiзiлуi тиiс?
+НАД
ТГФҚ
+НАДФ
ФМН
НSКоА
237. Организмге тигiзетiн биологиялық әсерiне қарай кобаламиндi қалай атайды?
Ксерофтальмияға қарсы
Капилляр берiктiгiн нығайтатын
Рахитке қарсы
Невритке қарсы
+Анемияға қарсы
238. Аскорбин қышқылының авитаминозына байланысты ауру қалай аталады?
Ксерофтальмия
Рахит
Бери-бери
+Цинга
Дерматит
239. Аскорбин қышқылының тәулiктiкмөлшерi қанша?
+50 - 100 мг
0,025 - 0,05 мг
1,0 - 2,0 мг
10 - 15 мг
0,2 - 0,4 мг
240. Төмендекелтiрiлгенвитаминдердiң қайсысымайдаеритiнвитаминдергежатады?
+А витаминi
В1 витаминi
РР витаминi
+Е витаминi
С витаминi
241. Адам терiсiнде алдымен активтi емес түрде түзiлетiн, содан кейiн бауырмен
бүйректе активтi алмасу формаларына айналатын қандай витамин?
+Д3 витаминi
С витаминi
Д2 витаминi
Е витаминi
К витаминi
242. Қандай витамин көру процесiне қатысады?
+А витаминi
Вс витаминi
+В2 витаминi
С витаминi
Е витаминi
243. Қандай витамин кiлегейлi қабаттың мүйiзденуiнiң алдыналаотырып, құрамында мысы бар ферменттiң белсендiлiгiнiң белгiлi бiр деңгейдеболуын қамтамасыз етедi?
Рутин
+Ретинол
Пиридоксин
Нафтохинон
Биотин
244. Адам организмiндегi кальций мен фосфор алмасуын реттеуге қандайвитамин қатысады?
В1 витаминi
А витаминi
Е витаминi
В2 витаминi
+Д витаминi
245. Қандай витамин мешелге қарсы әсер көрсетедi?
Е витаминi
К витаминi
В2 витаминi
+Д витаминi
В12 витаминi
246. Қандай витамин көпқанықпаған май қышқылдарының тотығуының алдыналып, липидтердiң пероксидтi тотығу реакцияларын тежейдi?
+Токоферол
Тиамин
Никотинамид
Биотин
Рибофлавин
247. Аталған витаминдердiң қайсысы тотығу-тотықсыздану үрдiсiне қатысады?
Кобаламин
Фолацин
+Рибофлавин
Биотин
+Никотинамид
248. Тiндерде глюкозаның аэробты ыдырауымен үш карбон қышқылдарының циклi
тежелген. Бұл реакцияларға қандай витамин қатысады?
А витаминi
Е витаминi
Д3 витаминi
+В1 витаминi
Вс витаминi
249. Науқаста шашының түсуi, тiлi мен ернiнiң кiлегейлiқабатының қабынуы, бойы өсуiнiң тежелуi байқалады. Науқастағы осы аталған белгiлердiң көрiнiс беруiн қандай витаминнiң жетiспеушiлiгiмен түсiндiругеболады?
В12 витаминi
+В2 витаминi
РР витаминi
Н витаминi
А витаминi
250. Сәбидiң бас сүйегi ерте сүйектенген, ақыл-ойы дамымаған, асқа тәбетi жоқ, салмағы азайған, полиурия, бұлшық еттiк сiресiп қалу (ригидтiк) байқалады. Организмнiң витаминмен жабдықталу деңгейiне байланысты байқалатын осы күй қалай аталады?
А витаминiнiң гипервитаминозы
+Д витаминiнiң гипервитаминозы
С витаминiнiң гиповитаминозы
Е витаминiнiң гиповитаминозы
В1 витаминiнiң гипервитаминозы
251. Витаминдердің активті формасының артық мөлшерде болуымен қабіленеттенетін патологиялық жағдай аталады?
Гиповитаминоз
+Гипервитаминоз
Авитаминоз
Полиавитаминоз
Дисвитаминоз
252. Антивитаминдер – бұл?
+Витаминдердің биологиялық активтілігін төмендететін немесе толық жоятын заттар+
Витаминдік қасиеттерді көрсетуге қабілетті заттар
Субстратпен ұқсас құрылымда болуға қабілетті заттар
Витаминдердің биологиялық активті формасын түзетін заттар
Витаминдердің активті формасы
253. Экзогенді авитаминоз дегеніміз?
+Витаминнің тағаммен жеткіліксіз мөлшерде түсуі
Апофермент синтезінің бузылуы
Ас қорыту жүйесінің ауруы нәтижесінде витаминдердің сіңірілуінің бұзылуы
Витаминнің коферменттік түрінің пайда болуының бұзылуы
Өт түзілуінің бұзылуы
254. В тобының витаминдері келесі қызметі арқылы зат алмасуын реттеуге қатысады?
Энергиялық
Құрылымдық
Тасымалдау
Тыныс алу
+Коферменттік
255. Организмге жеткілікті мөлшерде В тобының витаминдері түсуі мүмкін?
Жоғарғы сортты ұннан жасалған тағаммен
+Ірі тартылған ұннан жасалған тағаммен
Қиярмен
Картоппен
Жұмыртқамен
256. Тиаминге тәуелді ферментке жатады?
+Пируватдекарбоксилаза
Аминқышқылдардың декарбоксилазасы
Пепсин
Аминотрансфераза
Глюкокиназа
257. Кокарбоксилаза коферменті?
+Тиаминпирофосфат
Ниацин
Пиридоксальфосфат
Рибозофосфат
Пиридоксамин
258. Науқастың еске сақтау қабілеті нашар, тағамға тәбеті тартпайды, жүректің соғу ырғағы жылдам, жүрек ауырады, жүрген кезде балтырдын бұлшық еті ауырады. Қандай витаминмен емдеу қажет?
Пиридоксаль
Рибофлавин
Рутин
Токоферол
+Тиамин
259. Қандай витамин жетіспеген кезде көмірсулар алмасуы бұзылып,глюкозаның аэробты ыдырауы мен ҮКЦ тежеледі:
Витамин А
Витамин Е
Витамин Д3
+Витамин В1
Витамин Вс
260. Жасушада АСҚ жетіспегенде АТФ синтезі, БМҚ, ТАГ және холестеринның түзілуі баяулайды. Осы алмасудың бұзылуына қандай витаминның жетіспеуі себеп болады?
Кобаламин
Рутин
Токоферол
Ретинол
+Тиамин
261. В1 витаминінің биологиялық әсері, оның коферменттік қызметіне негізделген?
+Кетоқышқылдарының декарбоксилазасы
Аминқышқылдарының декарбоксилазасы
Пиримидин ферменттері
Аминотрансферазалардың
Карбоангидразаның
262. Пентозофосфат циклінің негізгі ферменті транскетолаза болып табылады, оның коферментінің құрамына В1 витамині кіреді. Осы коферменттің атын атаңыз:
Пиридоксальфосфат
+Тиаминдифосфат
ТГФК
НАД
НSКоА
263. Науқастың жүрек аймағы ауырады, еске сақтау қабілеті нашарлаған, жүрген кезде балтыр бұлшық еті ауырады, бұл қандай ауырудың симптомы?
Рахит
Анемия
+Бери-бери
Себорея
Цинга
264. Құрамында В2 витамині бар кофермент?
+Флавинадениндинуклеотид
Пиридоксальфосфат
Биотин
Никотинамидадениндинуклеотид
Тиаминпирофосфат
265. А витаминінің сіңірілуін жақсартып көздің күлгін және көк сәулелерін қабылдау сезімталдығын жоғарлатады, осы витамин қалай аталады?
Рутин
Тиамин
+Рибофлавин
Пантотен қышқылы
Токоферол
266.Бойдың өсуі тежеледі, шаш түседі, тілмен еріннің кілегей қабаты қабынған, ол жерде дегенеративті өзгерістер байқалады, бұл қандай авитаминозда кездеседі?
В1
А
К
+В2
В5
267. Қандай витаминнің гиповитаминозі кезінде тіндердің тыныс алу жылдамдығы және АТФ түзілуі төмендейді?
Ретинол
Холекальциферол
+Рибофлавин
Фоль қышқылы
Пиридоксин
268. Организмде келесі коферменттің синтезінің бұзылуын В2 авитаминозымен түсіндіруге болады?
НАД
+ФМН
ТГФК
НSКоА
Пиридоксальфосфат
269. РР витамині химиялық табиғаты жағынан келесі қосылыстың туындысы?
+Никотин қышқылының
Урацилдың
Холестериннің
Пантотен қышқылының
Тирозинның
270. Қандай суда еритін витамин никотин қышқылының туындысы болып табылады және организмде түзілуі мүмкін?
Вс
В1
+РР
Н
В2
271. Қай витамин жетіспегенде пеллагра ауруы пайда болады?
+РР
С
К
В1
В12
272. Витамин В1, В2 және В6 қандай реакцияға түскеннен кейін кофермент түзуге қатысады?
Декарбосилдену
Дегидрлену
Тотықсыздану
+Фосфорлану
Дезаминдеу
273. Науқастың ұйқысы нашар, ішектің функциясы бұзылған, беттің және қолдың терілері симметриялы түрде жарақаттанған, ашуланшақ. Бұл құбылысты қандай витаминнің жетіспеушілігімен түсіндіруге болады?
Рибофлавин
Аскорбин қышқылы
+Ниацин
Ретинол
Биотин
274. Қандай коферменттің құрамында никотинамидтің биологиялық әсері оның коферменттік функциясымен байқалады?
ФАД
Пиридоксальфосфат
+НАДФ
ТГФҚ
Тиаминдифосфат
275. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай никотинамид аталады?
Анемияға қарсы витамин
+Пеллаграға қарсы витамин
Рахитке қарсы витамин
Ксерофтальмияға қарсы витамин
Геморрагияға қарсы витамин
276. Бұл ауыруды үш Д ауыруы деп атайды, себебі деменция, дерматит, диарея байқалады. Қандай витамин жетіспегенде пайда болады?
Витамин Н
+Витамин РР
Витамин В6
Витамин Р
Витамин К
277. Витамин РР-нің тәуліктік қажетті мөлшері?
+15 - 25 мг
50 - 100 мг
2 - 3 мг
0,025 - 0,05 мг
0,1 - 0,2 мг
278. Аминқышқылдарының алмасуына көрсетілген витаминдердің қайсысы үлкен әсер тигізеді?
Витамин Вс
Витамин РР
+Витамин В6
Витамин В5
Витамин В12
279. Науқаста аминқышқылдарының алмасуы бұзылған, ниацинмен (РР) емдеу эффект бермеді. Қандай витаминнің жетіспеушілігінен болады?
В1
+В6
В12
Е
А
280. Биогенді аминдер (гистамин,серотонин) аминқышқылдарының декарбоксилазасының қатысуымен түзіледі. Қандай витамин коферменттің құрамына кіреді?
В1
В12
РР
+В6
Вс
281. Қандай витамин жетіспегенде белок биосинтезі тежеледі, трансаминдеу реакциясы баяулайды?
Биотин
Рибофлавин
+Пиридоксаль
Аскорбин қышқылы
Ретинол
282. Баланың орталық нерв жүйесінің қозғыштығы артқан, құрысып тырысып қалады, бұл жағдай глутамин қышқылынан ГАМҚ синтезі жеткіліксіз болуына байланысты. Осы медиатордың синтезіне қатысатын коферментті көрсетіңіз?
+Пиридоксальфосфат
Тиаминдифосфат
ТГФҚ
ФМН
НАД
283. Науқас көп антибиотик қабылдағандықтан шаштары түсіп қалған, дерматит , тырнақтары бұзылған. Қандай витаминмен емдеуге болады?
Кальциферол
+Биотин
Токоферол
Кобаламин
Нафтохинон
284. Науқаста гипоацидті гастрит, анемия пайда болған. Темірі бар препараттармен емдеу эффект бермеген, ауыруға қандай витамин беру керек?
Тиамин
+Кобаламин
Ретинол
Рибофлавин
Токоферол
285. Науқас сульфаниламид препараттарын көп қабылдағандықтан, гемоглобиннің және қанның формалы элементтерінің синтезі бұзылған, В12 витаминімен емдеу нәтиже бермеді, қандай витаминнің синтезі бұзылған?
Аскорбин қышқылы
Фарнохинон
Тиамин
+Фоль қышқылы
Холекальциферол
286. Витамин В12 ішекте активті сіңу үшін қажет?
+Асқазанда Касл ішкі факторының болуы
Витаминнің фосфорлануы
Ішекте өт қышқылының болуы
Липидтердің болуы
Лактаттың белгілі бір мөлшерде болуы
287. Науқастың асқазанын алып тастағаннан кейін пернициозды анемия пайда болды, Вс витаминімен емдеу аурудың жағдайын жақсартпады. Қандай витаминмен емдеу керек?
Витамин Д
Витамин К
Витамин РР
+Витамин В12
Витамин А
288. Екі витаминнің полиавитаминозы мегалобластық анемияны (қан түзілуі және гемоглобиннің синтезі төмендейді) келтіріп шығарады. Келесі витаминдермен емдеу керек?
А және Е
С және Р
К және Д
В2 және В6
+Вс және В12
289. Биологиялық әсеріне қарай кобаламинді атайды?
Ксерофтальмияға қарсы витамин
Өсу витамині
Рахитке қарсы витамин
Невритке қарсы витамин
+Анемияға қарсы витамин
290. В12 витамині жетіспегенде пайда болатын ауру?
+Пернициозды анемия
Орақ тәрізді анемия
Темір жетіспейтін анемия
Макроцитарлы анемия
Гемолиттік анемия
291. Науқаста әлсіздік бар, тез шаршайды, қан тамырларының өткізгіштігі артқан, питехия, қызыл иегтері қанайды, гемоглобин синтезі баяу. Бұл жағдай қандай витамин жетіспегенде байқалады?
Фоль қышқылы
Никотинамид
+Аскорбин қышқылы
Филлохинон
Ретинол
292. Құрамында металы бар жалғыз витамин?
Витамин Д
Витамин Р
Витамин К
+Витамин В12
Витамин Вс
293. Аскорбин қышқылының авитаминозы кезінде келесі ауру пайда болады?
Ксерофтальмия
Рахит
Бери-бери
+Цинга
Дерматит
294. С витаминінің басқаша аталуы?
Пангам қышқылы
Фоль қышқылы
Парааминобензой қышқылы
+Аскорбин қышқылы
Липой қышқылы
295. Коллаген синтезіне қатысатын витамин?
А
В1

В2
РР
296. Аскорбин қышқылының жетіспеуіне байланысты авитаминоздың пайда болуы?
Пеллагра
Анемия
Ксерофтальмия
Дерматит
+Скорбут
297. Қандай витамин аскорбин қышқылын тотығудан қорғайды, гиалуронидазаны тежеп, қан-тамыр қабырғасының беріктігін сақтайды, сондай-ақ С витаминінің әсерін күшейтеді?
Ретинол
+Рутин
Кальциферол
Кобаламин
Никотинамид
298. Бұл витаминдер дәнекер тінінің түзілуінде маңызды роль атқарады, олардың полиавитаминозы кезінде әлсіздік байқалады, қызыл иектер қанайды, тістер босап түседі, капиллярлар жарылады. Осы витаминдерді атаңыз?
А және В1
К және В3
К және Д
РР және В2
+С және Р
299. Егер келесі өнімдермен көп тамақтанса организмде С және Р витаминдерінің жетіспеушілігі байқалады?
+Кондитерлік тағамдармен
Қара қарақатпен
Итмұрынның жемістерімен
Жасыл пиязбен
Грек жаңғақтарымен
300. Жарықты қабылдау процесіне қатысатын витамин?

К
Вс
РР
Н
301. А витамині ненің туындысы?
+Каротиноидтың
Эргостериннің
Холестериннің
Гераниолдың
Никотиннің
302. А витамины химиялық табиғаты жағынан – бұл?
+Қанықпаған бір атомды циклді спирт
Холестерин туындысы
Көмірсулардың туындысы
Трипептид
Аминқышқылы
303. Көздің торлы қабатында жарықты сезетін негізгі затты көру пурпуры деп атайды, ол А витамины және белоктың қатысуымен түзіледі?
Глобулин
+Опсин
Авидин
Кератин
Альбумин
304. Науқастың кешқұрым көзін көру қабілеті нашарланған, көз жасының бөлінуі тежелген, ауызы құрғайды, әлсіздік байқалады. Осы жағдай қай витамин жетіспегенде болуы мүмкін?
Скорбутқа қарсы витамин
Невритке қарсы витамин
Рахитке қарсы витамин
+Ксерофтальмияға қарсы витамин
Капиллярдың беріктігін арттыратын витамин
305. Құрамында мысы бар ферменттің активтілігінің белгілі бір деңгейде болуына қатысатын және кілегейлі қабатын мүйізденуден сақтайтын витамин?
+Ретинол
Нафтохинон
Аскорбин қышқылы
Биотин
Пиридоксин
306. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай ретинол аталады?
Анемияға қарсы
Рахитке қарсы
Дерматитке қарсы
Невритке қарсы
+Ксерофтальмияға қарсы
307. Ксерофтальмия кезінде жетіспейтін витамин?
С
В

Е
К
308. Адам терісінде синтезделетін витамин?
+Д витамині
Е витамині
С витамині
К витамині
Н витамині
309. Кальций метаболизмін реттейді?
А
С
В2

В6
310. Д витаминді анықтаныз?
Ретинол
Никотинамид
+Кальциферол
Тиамин
Рибофлавин
311. Д витаминнің активті – алмасу формасы түзіледі?
Тері мен ішекте
Бүйрек пен қанда
Бауыр мен сүйек тінінде
+Бауыр мен бүйректе
Бүйрек пен теріде
312. Кальций мен фосфор алмасуын реттеуге қатысатын витамин?

А
В1
Е
В2
313. Жас балалар Д витаминін көп қолданғанда гипервитаминозға әкеліп соғады, бұның әсерінен пайда болады?
Тістің бұзылуы
+Ерте сүйектену
Қанда кальций мен фосфордың деңгейі төмендейді
Сүйектің ыдырауы
Басы және іші үлкен болады
314. Балаларға рахиттің профилактикасы үшін қажет?
+Күннің көзінде болуы
Цитрусты тағамдарды қабылдау
Өсімдіктердің жасыл бөліктерін қабылдау
Қызыл түсті көкөністерді қабылдау
Ірі тартылған ұннан жасалған тағамды қабылдау
315. Жас баланың еңбегі бітпеген, тістің шығуы кешіккен, ұйқысы нашар, тағамға тәбеті тартпайды. Бұл жағдай қандай витаминнің жетіспеуінен болады?
Рибофлавин
+Холекальциферол
Никотинамид
Аскорбин қышқылы
Ретинол
316. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай Д витамині аталады?
Ксерофтальмияға қарсы
Геморрагияға қарсы
Анемияға қарсы
Бедеулікке қарсы
+Рахитке қарсы
317. Қандай витамин рахит ауруына қарсы қолданылады?
Е
К
В2

В12
318. Қандай витамин жетіспегенде бұлшық еттерде дистрофиялық өзгерістер, бауырдың майлануы, гонодотропты гормондардың синтезінің бұзылуы байқалады; жүкті әйелдердің ұрығы ыдырайды, липидтердің пероксидтік тотығу реакцияларының жоғарлауымен байланысты эритроциттердің гемолизі жоғарылайды?
А витамині
С витамині
В1 витамині
+Е витамині
Д витамині
319. Физиологиялық әсеріне қарай Е витамині аталады?
Өсу витамині
+Бедеулікке қарсы
Анемияға қарсы
Ксерофтальмияға қарсы
Цингаға қарсы
320. Бедеуліктің профилактикасы үшін жүкті әйелдерде түсіктер болмау үшін келесі препаратты қабылдау керек?
+Альфа -токоферол ацетаты
Викасолды
Ретинолацетатты
Аскорутинді
Тиаминхлоридті
321. Е витаминінің биологиялық әсері келесі процеске қатысуымен байқалады?
Қанның ұюын арттырады
Шеміршекті сүйектену процесіне қатысады
Қан түзілүіне қатысады
Көмірсулардың аэробты ыдырауына қатысады
+Антиоксидант ретінде жасуша мебранасының тұрақтылығын арттырады+
322. Көп қанықпаған май қышқылдарының қалдықтарын тотығудан сақтайтын витамин?
+Токоферол
Филлохинон
Никотинамид
Биотин
Пиридоксаль
323. Антиоксиданттық активтілік келесі витаминнің қызметімен байланысты?
+Токоферол
Филлохинон
Никотинамид
Биотин
Тиамин
324. Организмде липидтердің пероксидтік тотығуы келесі витаминдердің жетіспеуі кезінде күшейеді?
+Токоферол, ретинол, С витамині
Ретинол, викасол, никотинамид
Холекальциферол, токоферол, С витамині
Биотин, токоферол, тиамин
Фоль қышқылы, рибофлавин, викасол
325. Науқас антибиотик қабылдағаннан кейін, мұрнынан қан ағады, кесілген жерден қан көпке дейін тоқтамайды, аскорутин препараты әсер бермеді. Бұл гиповитаминоз қайсы витаминге тән?
+К витамині
Е витамині
В12витамині
Н витамині
Д2 витамині
326. Науқаста қанның ұюы нашар, дәрігер қандай тағамды ұсынады?
+Өсімдік текті тағамды (шпинат,капуста)
Құнарлы тартылған уннан жасалған тағамды
Өсімдік майларын қолдануы
Қызыл түсті жемістерді қолдануы
Өнген дәндідағыларды қолдануы
327. Организмге тигізетін физиологиялық әсеріне қарай К витаминні аталады?
Бедеулікке қарсы
Дерматитке қарсы
Анемияға қарсы
+Геморрагияға қарсы
Рахитке қарсы
328. Нафтохинонның биологиялық әсері?
Минералдану процесіне қатысады
Фоль қышқылының ТГФҚ айналуына әсер етеді
Жас организмнің өсуін жеделдетеді
+Қан ұю факторларын түзеді
Алмасуда түзілген қышқыл өнімді шығарады
329. Қандай витаминнің авитаминозы кезінде мұрыннан, ас қорыту жолдарынан және операция кезінде қан көп ағады?
+Филлохинон
Кальциферол
Тиамин
Рибофлавин
Рутин
330. Науқас әлсiздiкке, көз жасының бөлiнуi тежелгенiне және сiлекей бөлiнуiнiң бұзылғанына (аузы құрғайтынын), кеші ұрым көру қабiлетiнiң нашарлауына шағымданады. Бұл қандай витамин тағаммен жеткiлiксiз мөлшерде түскенде байқалады?
С витаминi
В1 витаминi
+А витаминi
К витаминi
Н витаминi
331. Науқаста әлсiздiк, қызыл иегiнiңқанауы, капиллярлардың жарылуы байқалады.Ол негiзiнен термиялықөңдеуден өткен тағамды пайдаланады.Науқаста қандай витаминнiң жетiспеушiлiгi болуы мүмкiн?
А витаминi
К витаминi
Д3 витаминi
В2 витаминi
+С витаминi
332. Науқас ашулан шақтыққа, нашар ұйі тайтынына, стоматитке, диареяға шағымданады, оның бетi мен қолының терiсi симметриялы түрде жарақаттанған, галлюцинация байқалады. Науқастың жағдайын қалыпқа келтiру үшiн қандай витамин қолданған жөн?
Рибофлавин
+Никотинамид
Аскорбин қышқылы
Тиамин
Биотин
333. Мұрны жиi қанайтын және терiсi мен бұлшық еттерiне қан құйылу байқалатын науқасқа дәрiгер қандай диета ұсынады?
Ұннан жасалған тағам
Жануар майы
Қызыл түстi көкөнiстер
Өнген дәндi дақылдар
+Капуста мен шпинат
334. Туберкулезбен ауыратын науқас ұйқысының нашарекенiне, ашулан шақтыққа, тырыспа байқалатынына шағымданады. Науқаста қандай витаминнiң жетiспеушiлiгi байқалады?
С витаминi
В12 витаминi
А витаминi
+В6 витаминi
Е витаминi
335. Нәрестенiң орталық жүйке жүйесiнiңқозғыштығы артуына байланысты тырыспа, іш кебуi, анемия байқалады. Глутаматтың декарбоксилдену реакциясыбұзылған.Глутаматдекарбоксилаза ферментiнiң құрамына төмендегiкоферменттердiңқайсысы кiредi?
Флавинмононуклеотид
Флавинадениндинуклеотид
Никотинамидадениндинуклеотид
Тиаминдифосфат
+Пиридоксальфосфат
336. Науқастың асқазанын алып тастағаннан кейiн оның есте сақтауы нашарлады, шаласалдану (парез), енжарлық байқалады, гемоглобин деңгейi төмендедi. Науқасты емдеу терапиясына қандай витамин енгiзу керек?
D витаминi
РР витаминi
А витаминi
К витаминi
+В12 витаминi
337. Қарт кiсiнiң организмiнде липидтердiң пероксидтi тотығу реакциялары күшейген, артериялыққысымы мен қандағы холестерин деңгейi артқан. Дәрiгер антиатерогендi препарат ретiнде науқасқа қандай витаминтәрiздiзат ұсына алады?
В4 витаминi
В8 витаминi
В7 витаминi
В13 витаминi
+F витаминi
338. Жүктiәйелде түсiк тастау қаупi байқалды, бұған дейiнгi жүктiлiк теркезiнде ұрықтың жетiлуiнiң бұзылуы байқалған. Науқас әйелдi кешендiтүрде емдеу үшiн қандай препарат немесе витамин ұсыну керек?
Викасол
Ретиноацетат
Аскорутин
Тиаминхлорид
+Токоферол
339. Науқас антибиотик қабылдаған соңмұрны қанайтынын, кесiлген жерiнен қан көпке дейiн тоқтамайтынын байқады. Терiсi мен бұлшық етiнде қан құйылулар байқалады. Осындай бұзылыстар кезiнде дәрiгер қандай препарат ұсынуы тиiс?
Убихинон
+Викасол
Холин
Карнитин
F витаминi
340. Науқас сульфаниламидтi препараттармен емделген соңәлсiздiкке, басының ауыратынына, конъюктивитке, iшi жиi өтетiнiне (диарея) шағымданады. Науқастыңқанына жасалған анализ нәтижесi қанда жетiлмеген iрi қан жасушаларының пайда болғанын, эритроциттер мөлшерiнiң азайғанын көрсеттi, ал зәрiнiң құрамында форминглутамин қышқылы анықталды.Науқасты қарау кезiнде тiлiнiңқабынғанын (лакированный язык) байқады. Дәрiгер қандай витамин ұсынуы тиiс?
Рибофлавин
Тиамин
+Фолацин
Биотин
Никотинамид
341. Iшiмдiктi көп пайдаланатын, құрамында көмiрсуы көп, витаминi аз құнарсызаспен тамақтанатын науқас жүрек тұсының, балтыр бұлшық етiнiң ауыратынына, саусақтарының жансыздануына шағымданады. Қанның биохимиялық анализi кетоқышқылдары мен лактат мөлшерiнiң көбеюi есебiнен ацидоздың дамығанын кқрсеттi. Бұл қандай авитаминоз деп болжауға болады?
Дерматит
Ксерофтальмия
Пеллагра
+Бери-бери
Рахит
342. Антикоагулянтты гетерополисахарид?
+Гепарин
Гиалурон қышқылы
Кератан сульфат
Хондроитин-4-сульфат
Хондроитин-6-сульфат
343. Лактоза құрамына кіретін моносахаридтер?
Глюкоза және фруктоза
+Глюкоза және галактоза
Глюкоза және манноза
Глюкоза және пентоза
Галактоза және фруктоза
344. Сахароза құрамына кіретін моносахаридтер?
+Глюкоза және фруктоза
Глюкоза және галактоза
Глюкоза және манноза
Глюкоза және пентоза
Галактоза және фруктоза
345. Мальтоза құрамына кіретін моносахаридтер?
Глюкоза және фруктоза
Глюкоза және галактоза
Глюкоза және манноза
+Глюкоза және глюкоза
Галактоза және фруктоза
346. Организмдегі көмірсулардың негізгі функциясы?
+Энергияның көзі
Катализдік
Коферменттік
Тасымалдау
Тыныс алу
347. Ағзада қор болып жиналатын ең маңызды көмірсу?
Глюкоза
Галактоза
Фруктоза
+Гликоген
Рибоза
348. Ауыз қуысында альфа - амилазаның әсерінен крахмалдан басқа не ыдырайды?
Лактоза
Целлюлоза
Сахароза
+Гликоген
Мальтоза
349. Ағзада крахмал мен гликогеннің ферменттік гидролизінде түзілетін дисахаридтер?
+Мальтоза
Сахароза
Лактоза
Целлюлоза
Сүт қанты
350. Крахмалды гидролиздейтін фермент?
Рибонуклеаза
Пепсин
Трипсин
+-амилаза
Сахараза
351. Лактоза қай ферментттің әсерінен гидролизденеді?
Мальтаза
Сахараза
Карбоангидраза
+Лактаза
Фосфатаза
352. Организмнің детоксикациясы процесіне қатысатын глюкозаның туындысы?
Глюкар қышқылы
+Глюкурон қышқылы
Глюкон қышқылы
Аминоглюкоза
Сорбит
353. Көмірсулардың қорытылуына қатысатын ферменттер?
Оксидоредуктазалар
Лиазалар
Фосфотрансферазалар
+Гликозидазалар
Пептидгидролазалар
354. Гликозидазалар келесі класқа жатады?
+Гидролазалар
Лиазалар
Изомеразалар
Трансферазалар
Оксидоредуктазалар
355. Асқазан сөлінде болады?
Амилаза
Лактаза
Мальтаза
Сахаразалар
+Гликозидазалар жоқ
356. Крахмал мен гликоген ас қорыту жолдарында альфа – амилаза әсерінен ыдырайды?
Галактозаға дейін
Лактозаға дейін
+Мальтозаға дейін
Фруктозаға дейін
Пентозаға дейін
357. Гликоген толық ыдырағанда түзілетін қосылыс?
+Глюкоза
Фруктоза
-фруктоза
-манноза
-галактоза
358. Ауыз қуысында кездесетін гликозидазаларды атаңыз?
+-амилаза
Лактаза
Сахараза
-амилаза
Гиалуронидаза
359. Қалыпты жағдайда көмірсулар келесі қосылыстар түрінде сіңеді?
+Моносахаридтер
Дисахаридтер
Олигосахаридтер
Полисахаридтер
Гетерополисахаридтер
360. Моносахаридтердің сіңірілу жылдамдығы келесі ретпен жүреді?
Глюкоза → галактоза → пентоза → фруктоза
+Галактоза → глюкоза → фруктоза → пентоза
Пентоза→ галактоза → фруктоза → глюкоза
Фруктоза → пентоза → галактоза → глюкоза
Галактоза → фруктоза → глюкоза → пентоза
361. Ағзадағы глюкостатикалық функцияны атқарады?
+Бауыр
Жүрек
Май тіні
Ми
Ішек
362. Бауырдың глюкостатикалық функциясы дегеніміз?
БМҚ-дан глюкозаның тузілуі
Қанда аминқышқылдарының мөлшерін бір деңгейде ұстап тұру
+Қанда глюкозаның мөлшерін бір деңгейде ұстап тұру
Белоктарды синтездеу
Гликопротеидтерді түзу
363. Қандағы глюкозаның қалыпты мөлшері?
5,2 - 6,0 ммоль/л
7,0 - 14,0 ммоль/л
2,3 - 3,3 ммоль/л
3,3 - 8,0 ммоль/л
+3,4 - 6,0 ммоль/л
364. Органдарда глюкоза мына түрде қор ретінде жиналады?
Пентоза
Мальтоза
Гепарин
Крахмал
+Гликоген
365. Гликогеногенез күшейеді?
Қанда лактат көбейгенде
Қанда лактат азайғанда
Қанда амин қышқылдары көбейгенде
Қанда глюкоза азайғанда
+Қанда глюкоза көбейгенде
366. Гликогеннің түзілуі аталады?
Гликогенолиз
Глюконеогенез
Гликолиз
+Гликогеногенез
Гидролиз
367. Гликогенолиз дегеніміз?
Глюкозаның сүт қышқылына дейін ыдырауы
+Гликогеннің ыдырауы
Көмірсу емес заттардан глюкозаның түзілуі
Гликоген синтезі
Глюкозаның СО2 мен Н2О-ға дейін ыдырауы
368. Гликогенолиз келесі түрде жүреді?
Гидролиз және гликогеногенез
Гидролиз және гликолиз
+Гидролиз және фосфоролиз
Гликолиз және фосфоролиз
Фосфоролиз және гликогеногенез
369. Гликоген негізінде келесі мүшелерде қор ретінде жиналады?
+Бауыр мен қанқа бұлшық еттерінде
Бүйрек пен қанқа бұлшық еттерінде
Өкпе мен баурда
Қанда
Ми жасушаларында
370. Гликолиз өтеді?
Митохондрияда
Лизосомада
Эндоплазмалық ретикулумде
Рибосомада
+Цитоплазмада
371. Лактат мына өзгеріске ұшырайды?
Қанға өтіп, өкпеде қор ретінде жиналады
+Қанмен бауырға түсіп, глюконеогенезге жұмсалады
Гликолиздің соңғы өнімі болып, зәрмен бөлінеді
Аланинге айналады
Липидтердің синтезіне жұмсалады
372. Глюкоза анаэробты жағдайда тотыққанда мына заттар түзіледі?
6Н2О 6СО2 32АТФ
СО2 НАДФН2
6Н2О 6СО2 24АТФ
+2 лактат 2 АТФ
2 пируват 30 АТФ
373. Аэробты жағдайда глюкозаның тотығуы кезінде түзілетін ПЖҚ?
Лактатқа тотықсызданады
Организмнен бөлінеді
+Митохондрияға түсіп, тотығудан декарбоксилденіп, ацетил-КоА түзеді
Митохондрияға түсіп, лактатқа тотықсызданады
Этил спиртіне айналады
374. ПЖҚ-нан ацетил-КоА мына реакция арқылы түзіледі?
Тотығу
Трансаминдеу
+Тотығудан декарбоксилдену
Тотықсыздану
Карбоксилдену
375. Глюкозаның заттар алмасуының аралық өнімдерінен түзілу процесі былай аталады?
Гликолиз
Гликогеногенез
Липонеогенез
Гликогенолиз
+Глюконеогенез
376. Гликолизде неше қайтымсыз реакция бар?
+Үш
Бес
Бір
Біреу де емес
Барлық реакциялар
377. Глюкозаның аэробты жолымен ыдырауының соңғы өнімі болып табылады?
ПЖҚ
Лактат
Көмірқышқыл газы және пируват
+Көмірқышқыл газы және су
Көміртегі тотығы
378. Қанда глюкоза мөлшерінің қалыпты жағдайдан артуы аталады?
Гипогликемия
+Гипергликемия
Глюкозурия
Кетонурия
Гиперинсулинемия
379. Nа+ және К+ мембрана арқылы ненің қатысуымен тасымалданады?
Са2+-АТФ-азаның
+Nа+-К+-АТФ-азаның
Жәй диффузиялық жолмен
Диффузияның жеңілденген түрімен
Электрохимиялық градиент бойынша
380. Заттар алмасуының сатылары қандай ретпен жүредi?
Сiңiрiлуi – қорытылуы – аралық алмасу – шығарылуы
+Қорытылуы – сiңiрiлуi – аралық алмасу – шығарылуы
Қорытылуы – шығарылуы – сiңiрiлуi – аралық алмасу
Шығарылуы – қорытылуы – сiңiрiлуi – аралық алмасу
Сiңiрiлуi – қорытылуы – шығарылуы – аралық алмасу
381. Келесi реакциялардың қайсысы субстраттан фосфорлану реакциясына жатады?
Дифосфоглицераткиназды
+Пируваткиназды
+Фосфоглицераткиназды
Гексокиназды
Фосфофруктокиназдық
382. Көмiрсуларды қорытатын ферментер ферменттердiң қайкласына жатады?
Оксидоредуктазалар
Трансферазалар
+Гидролазалар
Лиазалар
Изомеразалар
383. Төмендегi заттардың қайсысы көмiрсуларды ңащы iшекте қорытылуы кезiнде түзiледi?
Аминқышқылдары
Май қышқылдары
+Моносахаридтер
Пептидтер
Кетон денелерi
384. Көмiрсуларды iшекте сiңiрiлу жылдамдықтарына қарай қандай ретпен орналастыруға болады?
+Галактоза → глюкоза → фруктоза → пентоза
Пентоза → галактоза → глюкоза → фруктоза
Фруктоза → пентоза → галактоза → глюкоза
Галактоза → пентоза → фруктоза → глюкоза
Пентоза → фруктоза → глюкоза → галактоза
385. Аталған сiңiрiлу жолдарының қайсысы галактозаға тән?
Жай диффузия
Жеңiлдетiлген диффузия
+Екiншiлiк - активтi тасымалдау
Бiрiншiлiк - активтi тасымалдау пиноцитоз
Пиноцитоз
386. Аталған сiңiрiлу жолдарының қайсысы глюкозаға тән?
Жай диффузия
Жеңiлдетiлген диффузия
+Екiншiлiк - активтi тасымалдау
Бiрiншiлiк - активтi тасымалдау
Пиноцитоз
387. Ересек адамдар үшiн қандағы глюкозаның қалыпты мөлшерi (ммоль /л) қанша болуы керек?
2,5 - 3,0
1,2 - 2,0
+3,4 - 6,1
6,5 - 8,6
9,0 - 19,0
388. Гликогенолиз дегенiмiз не?
Галактозаның ыдырауы
+Гликогеннiң ыдырауы
Глюкозаның синтезi
Гликогеннiң синтезi
Глюкозаның ыдырауы
389. Бауырда жүретiн фосфоролиздiңөнiмiне не жатады?
Глицерин
Манноза
+Глюкоза
Фруктозо-6-фосфат
Рибозо-5-фосфат
390. Бауырдағы гликогеннiң гидролизденуiне қандай фермент қатысады?
Альфа-амилаза
+Гамма-амилаза
Лактаза
Сахараза
Мальтаза
391. Кори циклiнiң атқаратын ең маңызды қызметi не?
Мочевинаның түзiлуiне мүмкiндiк туғызады
+Лактаттан глюкозаныңтүзiлуiне мүмкiндiк туғызады
Гликогенне глюкозаның түзiлуiне мүмкiндiк туғызады
Глюкозадан амин қышқылдарының түзiлуiне мүмкiндiк туғызады
Глюкозадан майлардың түзiлуiне мүмкiндiк туғызады
392. Глюкозаның заттар алмасуының аралық өнiмдерiнен түзiлуi қалай аталады?
Гликолиз
Гликогеногенез
Липонеогенез
Гликогенолиз
+Глюконеогенез
393. Пентозалардан іандай заттар түзiледi?
+Нуклеозидтрифосфаттар
Витаминдер
Холестерин
Гормондар
Көпқанықпаған май қышқылдары
394. Гликолиздiң қайтымсыз реакциясына қай реакция жатады?
+Глюкозаның глюкозо-6-фосфатқа айналуы
Глюкозо-6-фосфаттың фруктозо-6-фосфатқа айналуы
Диоксиацетонфосфаттың фосфоглицерин альдегидiне айналуы
+Фрукто-6-фосфаттың фруктозо-1,6-дифосфатқа айналуы
3-фосфоглицераттың фосфоглицератқа айналуы
395. Қандай орган бүкiл организм қажеттiгi үшiн гликогендi қорға жинайды?
Көкбауыр
Бүйрек
Өкпе
+Бауыр
Бұлшық еттер
396. Тағамның қорытылуы кезiнде қандағы глюкоза деңгейi 8,2 ммоль/л-ге жеттi. Осы уақытта бауырда қандай үрдiс күшейедi?
Глюконеогенез
Гликолиз
Гликогенолиз
+Гликогеногенез
Гидролиз
397. Бауырдың глюкостатикалық қызметi неге негiзделген?
Глюкозаның бос май қышқылдарынан түзiлуi
Қандағы амин қышқылдарының қалыпты деңгейiн сақтау
+Қандағы глюкозаның қалыпты деңгейiн сақтау
Белок синтезiне қатысу
Гликопротеидтердiң түзiлуiне қатысу
398. Ұзақ уақыт ашыққан кезде қандағы глюкозаның мөлшерi төмендейдi.Осы уақытта бауырда қандай үрдiс күшейедi?
Гидролиз
+Глюконеогенез
Гликогеногенез
Липолиз
Липогенез
399. Ауыр дене еңбегiнен кейiн бұлшық етте ауырсыну байқалады. Қанда ацидоз байқалады. Қанда қандай заттың деңгейi артқан?
Галактоза
Глюкоза
+Лактат
Гликоген
Фруктоза
400. Қандай зат аэробты гликолиздiңөнiмi болып табылады?
Ацетосiрке қышқылы
Мевалон қышқылы
Пирожүзiм қышқылы++
Май қышқылы
Капрон қышқылы
401. Глюкозаның 6 молекуласы пентозофосфатты жолмен тотыққанда қанша молекула НАДФН2 түзiледi?
3 НАДФН2
12 НАДФН2 +
4 НАДФН2
7 НАДФН2
10 НАДФН2
402. Егер реакция нәтижесiнде НАДФН2 түзiлсе,онда глюкозаның пентозофосфатты
жолмен тотығуына қандай фермент қатысады?
6-фосфоглюконолактоназа
Транскетолаза
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа++
Эпимераза
Пируватдегидрогеназа
403. Глюкозаның қандағы мөлшерi 15 ммоль/л-ден жоғарылаған,осы күй қалайаталады?
Глюкозурия
Гиперурикемия
Глюкорахия
Гипогликемия
Гипергликемия++
404. Қандағы глюкозаның мөлшерi 3,2 ммоль/л болған жағдай қалай аталады?
Глюкозурия
Гиперурикемия
Глюкорахия
Гипогликемия++
Гипергликемия
405. Гликолиз кезiнде АТФ-тiң түзiлу реакциясын (ФЕП + АДФ → ПЖҚ + АТФ)
катализдейтiн фермент қалай аталады?
Пируваткиназа++
Фосфоенолпируваткарбоксилаза
Пируватдекарбоксилаза
Пируватлигаза
Аденилаткиназа
406. 2-фосфоглицерат фосфоенолпируватқа айналғанда қандай өзгерiс болады?
Субстраттан фосфорлану жүредi
Жоғары энергетикалық субстрат түзiледi++
АТФ синтезделедi
Су қосылады
АДФ синтезделедi
407. Гликолиздегi субстраттан фосфорлану реакциясы арқылы АТФ түзугепайдаланылатын жоғары энергиялыққосылысты көрсетiңiз?
Фруктозо-1,6-дифосфат
+1,3-дифосфоглицерат
Фосфоглицерин альдегидi
Глюкозо-6-фосфат
+Фосфоенолпируват
408. Гликолиз кезiнде цитоплазмада 2 молекула НАДН2 түзiледi.Бұл зат анаэробты жағдайда қалай пайдаланылады?
Энергия көзiн алу үшiн митохондрияға тасымалданады
Пируваттың лактатқа дейiн тотықсыздануы үшiн++
Цитоплазмада тотығады
Пируваттың тотығуы үшiн
Шөрнек механизмiне қатысады
409. Гликолиз кезiнде цитоплазмада 2 молекула НАДН2түзiледi.Бұл затаэробты жағдайда қалай пайдаланылады?
Энергия көзiн алу үшiн микросомада тотығады
Пируваттың лактатқа дейiн тотықсыздануы үшiн
Цитоплазмада тотығады
Пируваттың тотығуы үшiн
Шөрнек механизмiн пайдаланып тотығады++
410. Анаэробты жағдайда пируват қандай өзгерiстерге ұшырайды?
Лактатқа дейiн тотығады
Глюкозаға айналады
Тотығудан декарбоксилденедi
Лактатқа дейiн тотықсызданады++
Оксалоацетатқа айналады
411. Пируват аэробты жағдайда қандай өзгерiске ұшырайды?
Лактатқа дейiн тотығады
Глюкозаға айналады
Тотығудан декарбоксилденедi++
Лактатқа дейiн тотықсызданады
Оксалоацетатқа айналады
412. Глюкозаның аэробты жағдайда тотығуында түзiлген пируват қандай өзгерiске ұшырайды?
Лактатқа дейiн тотықсызданады
Ағзадан шығарылады
Митохондрияға түсiп,ацетил-КоА-ға айналады++
Митохондрияға түсiп,лактатқа тотықсызданады
Этил спиртiне айналады
413. Емшектегi нәрестеде емшек емгеннен кейiн метеоризм (iшi кебуi), iшi өтуi, iшегiнiң түйiлуi байқалады. Мұндай нәрестелерде төмендегiферменттердiңқайсысы жеткiлiксiз түзiледi?
Амилаза
Сахараза
Лактаза++
Мальтаза
Глюкомутаза
414. Науқас ашыққан соң естен танып қалды, қандай затты дереу енгiзу керек?
Галактоза
Холестерин
Белок
Манноза
Глюкоза++
415. Жасушада анаэробты жағдай жасалған.Осы жағдайда глюкоза ыдыраса, қандай
қышқыл басым мөлшерде түзiледi?
Лактат++
Ацетил-КоА
Сукцинат
Малат
Фумарат
416. Жасушада аэробты жағдай жасалған. Бұл кезде қандай биохимиялықөзгерiстi
күтуге болады?
Пируваттың лактатқа тотықсыздануының артуы
Лактаттың глюконеогенезге жұмсалуы артады
Пируваттың тотығудан декарбоксилденуiнiң артуы++
Пируваттың тотығудан декарбоксилденуiнiң төмендеуi
Пируваттың глюконеогенезге жұмсалуы артады-------
417. Науқастың дене салмағы артқан.Тағамда қандай көмiрсуды шектеу қажет?
Крахмал++
Лактоза
Пектин
Целлюлоза
Лигнин
418. Науқаста iш қатуы байқалады. Iшек жұмысын жақсарту үшiн ол қандайкөмiрсу жеуi керек?
Клетчатка++
Лактоза
Сахароза
Глюкоза
Фруктоза
419. Науқас инсулиннiң артық мөлшерiн енгiзу салдарынан есiнен танып қалған. Төмендегi берiлген заттардыңқайсысын науқастың тамырына енгiзукерек?
Альбумин
Эритропоэтин
Д витаминi
Глюкоза+++
Кальцитонин
420. Науқаста пируваттың ацетил-КоА-ға айналуы бұзылған.Осы үрдiстi қалпына келтiру
үшiн қандай витамин беру керек?
В1 витаминi++
Вс витаминi
В12 витаминi
Н витаминi
К витаминi
421. Липидтер неден тұрады?
Спирттер мен жоғарғы дәрежелі май қышқылдарынан++
Глицерин және бейорганикалық қышқылдарынан
Жәй эфирлерден
Циклды спирттер мен қысқа тізбекті май қышқылдарынан
Глицерин және қысқа тізбекті май қышқылдарынан
422. Қандай үрдiс ұзақ уақыт ашыққан кезде глюкозаның бiрден бiр көзiбола алады?
Гликогеногенез
Гликогенолиз
Липолиз
Глюконеогенез++
Липогенез
423. Төмендегi қандай липид тағам липидтерi болып табылады?
Триацилглицерин+++
Моноглицерид
Холестерид+++
Хиломикрон
Сфингомиелин
424. Төмендегi қандай липидтер ағзада негiзгi энергия көзi болып табылады?
Моноацилглицериндер
Диацилглицериндер
Триацилглицериндер+++
Холестериндер
Фосфолипидтер
425. Төменде көрсетiлген заттыңқайсысы фосфолипидтерге жатады?
Лецитин+++
Диацилглицерин
Кефалин+++
Холестерин
Кардиолипин+++
426. Холестериннен қандай зат түзiледi?
Д3витаминi++
Эстрон++
В2витаминi
Тестостерон++
К витаминi
427. Қандай май қышқылы алмастырылмайтын болып табылады?
Стеарин
Пальмитин
Бета-гидроксимай
Линолен++
Линоль++
428. Липидтер алмасуында аталған үрдiстердiң қайсысы iшек қуысында өтедi?
Майлардың эмульгирленуi+++
Липогенез
Липонеогенез
Мицелланың ыдырауы
Мицелланың түзiлуi+++
429. Мицелла қай жерде түзiледi?
Ішек қуысында+++
Ішек қабырғасында
Гепатоциттерде
Асқазанда
Өкпе альвеолаларында
430. Қандай ағза холестериннiңөт қышқылына тотығуына қатысады?
Бүйрек
Ми
Бауыр+++
Өкпе
Ішек
431. Қандай заттан бауырда өт қышқылдары түзiледi?
Фосфолипидтен
Ацетоацетаттан
Холестериннен+++
Лецитиннен
Простагландиннен
432. Липидтер алмасуында аталған үрдiстердiң қайсысы iшек қабырғасындаөтедi?
Хиломикрондардың түзiлуi+++
Кетогенез
Мицелланың ыдырауы+++
Хиломикрондардың ыдырауы
Креатин синтезi
433. Қай жерде триглицеридтердiң моноглицеридтiк жолмен синтезi iске асады?
Ішек қабырғасында+++
Бауырда
Өкпеде
Мида
Бүйрек шумағында
434. Липидтер алмасуында аталған үрдiстердiң қайсысы тек бауырда өтедi?
Кетогенез+++
Липогенез
Липонеогенез
Липолиз
Қайтааминдену
435. Қандай фермент хиломикрондардың қан тамырiшiлiк липолизiн жүргiзедi?
Липопротеинлипаза+++
Холестеролэстераза
Панкреатидтiк липаза
Ішек липазасы
Лингвальды липаза
436. Липидтердiң тасымалдану түрлерiнiң қайсысы атерогендi болып табылады?
ТТЛП+++
ТЖЛП
Хиломикрондар
ТОЛП
Мицеллалар
437. Липидтердiң тасымалдану түрлерiнiң қайсысы антиатерогендi болып табылады?
ТТЛП
Триацилглицерин
Хиломикрон
ТЖЛП+++
ТОЛП
438. ТТЛП құрамында холестериннiң пайыздық мөлшерi қанша? (ТТЛП-тығыздығы
төмен липопротеин немесе бета-липопротеин)
11%
20%
30%
50%+++
80%
439. Қан сарысуының α-липопротеиндерiнiң биологиялық ролi қандай?
Холестериндi тiндерден бауырға тасымалдайды+++
Холестериннiң тiндерге түсуiн қамтамасыз етедi
Холестериндi бауырдан тiндерге тасымалдайды
Хиломикрондарды тiндерден бауырға тасымалдайды
Холестериннiң бауырда түзiлуiн қамтамасыз етедi
440. Пре-β-липопротеиндердiң биологиялық рөлi қандай ?
Эндогендi триглицеридтердi бауырдан май тiнiне тасымалдайды+++
Холестериндi бауырдан тiндерге тасымалдайды
Хиломикрондарды тiндерден бауырға тасымалдайды
Холестериннiң бауырда түзiлуiн қамтамасыз етедi
Холестериндi тiндерден бауырға тасымалдайды
441. β-липопротеиндердiң биологиялық рөлi қандай?
Холестериндi тiндерден бауырға тасымалдайды
Холестериннiң тiндерге түсуiн қамтамасыз етедi
Холестериндi бауырдан тiндерге тасымалдайды+++
Хиломикрондарды тiндерден бауырға тасымалдайды
Холестериннiң мида түзiлуiн қамтамасыз етедi
442. Фосфолипидтердiң липотропты әсерi немен қамтамасыз етiледi?
Бауырды май басудан қорғайды+++
Бүйректi май басудан қорғайды
Липолиз үрдiсiн арттырады
Липонеогенез үрдiсiн арттырады
Липидтердiң фекалмен шығуына қатысады
443. Ағза үшiн холестериннiң маңызы қандай?
Стероидты гормондардың алғы заты болып табылады+++
Пептидтi гормондардың алғы заты болып табылады
Майлардың эмульсиялануынақатысады
Д3 витаминiнiң алғы заты+++
Мембрана амортизаторы+++
444. Көп қанықпаған май қышқылдары қандай маңызды функцияларды атқарады?
Мембрананыңсұйық күйiн қамтамасыз етедi+++
Холестериннiң ерiгiштiгiн арттырады+++
Олардан стероидты гормондар синтезделедi
Белоктардың ерiгiштiгiн арттырады
Белоктарды тасымалдауға қатысады
445. Ащы iшекте майларды қорытуға дайындау-эмульсиялау жүредi. Қандай қосылыстар адам ағзасында майлардың эмульгаторлары болып табылады?
Өт қышқылдары+++
Моноацилглицеридтер
Триацилглицеридтер
Аминқышқылдары?
Фосфолипидтер+++
446. Қандай ферменттер асқазан-iшек жолдарында липидтердiң қорытылуына қатысады?
Эстеразалар+++
Гликозидазалар------көмірсуларда
Экзопептиддазалар
Эндопептидазалар
Декарбоксилазалар
447. Қандай заттар панкреатидтiк липазаның белсендiргiштерi болып табылады?
Энтерокиназа, тұз қышқылы
Колипаза,өт қышқылы+++
Май қышқылы,таурин
Аминқышқылы,магний ионы
Хлор ионы,холецистокинин
448. Қандай зат ащы iшек қуысында тағам липидтерiнiң қорытылуы мен олардың
гидролиз өнiмдерiнiң сiңiрiлуi үшiн қажет?
Өт қышқылдары+++
Ішек липазасы
Хлорид-анион
Панкреатидтiк липаза
Асқазан липазасы
449. Мицелла липидтердiң гидролиз өнiмдерiнiң сiңiрiлуiн қамтамасыз етедi.Көрсетiлген заттардыңқайсылары мицелланың түзiлуiне қажет?
Өт қышқылдарының тұздары+++
Диацилглицерин
Фосфолипидтер+++
Белок
Триацилглицерин+++----
450. Липидтердiң сiңiрiлуiнiң бұзылу себептерi не болуы мүмкiн?
Асқазанның шырышты қабатының зақымдануы
Өттiң iшекке жеткiлiксiз түсуi+++
Суда еритiн витаминдердiң авитаминозы
Асқазан сөлiнiң жеткiлiксiз болуы
Майда еритiн витаминдердiң гипервитаминозы
451. Төмендегi реакциялардың қайсысы триглицериндердiң моноацилглицериндiк
жолмен синтезделуiне жатады?
Май қышқылы + глицерин → моноацилглицерин → триацилглицерин
Бета-моноацилглицерин+ацил-КоА →диацилглицерин → триацилглицерин+++
Альфа-моноацилглицерин+ацил-КоА → диацилглицерин → триацилглицерин
Диацилглицерин+майқышқылы →бета-моноацилглицерин → триацилглицерин
Фосфатид қышқылы+ацил-КоА →диацилглицерин → триацилглицерин
452. Энтероциттерде тағам майларыныңөнiмдерi липидтердiң ресинтезiнепайдаланылады.Ресинтезделген триглицеридтер төмендегi қандай липидтердiңтасымалдану формасыныңқұрамына кiредi?
Хиломикрондар+++
ТөТЛП
ТТЛП
ТОЛП
ТЖЛП
453. Майлы тағам iшкеннен кейiн қан сарысуының түсi сүт тәрiздi болады, бiраз уақыт өткеннен кейiн ол бастапқы қалпына келедi.Төмендегiферменттердiңқайсысы қан сарысуын қалпына "жарықтануға" келтiредi?
Липопротеинлипаза++++++
Лецитин-холестеролацилтрансфераза
Бауырлық липаза-----
Холестеролэстераза
Фосфолипаза
454. Хиломикрон қандай роль атқарады?
Экзогендi липидтердi iшек жасушасынан бауырға тасымалдайды+++
Бауырда синтезделген липидтердi қанға тасымалдайды
Эндогендi липидтердi iшек жасушаларына қорға жинайды
Холестерин эфирлерiн бауырдан тiндерге тасымалдайды
Жасушадан холестериннiң артық мөлшерiн шығарады
455. Пациенттi тексерген кезде терiсiнде ксантома табылды.Плазмасының түсiсүттiң түсiндей. Хиломикронемияны анықтау үшiн қандай биохимиялық көрсеткiштердi анықтау қажет?
Қанда триглицеридтер концентрациясын+++
Қанда холестерин концентрациясын
Қанда май қышқылдарының концентрациясын
Қанда липопротеин (а) концентрациясын
Қанда ацетон концентрациясын
456. Тексерiлуге келген адамнан тамақ iшкеннен кейiн қан алынды.Плазматүсi сүт түсiндей, қанның биохимиялық анализiнде жалпы липидтердiңмөлшерi жоғары болды. 6 сағаттан кейiн қайта қанын зерттеген кезде:плазма мөлдiр,липидтердiң мөлшерi нормада болды. Қандай жағдайды күтуге болады?
Атеросклероз
Жүрек қызметiнiң жеткiлiксiздiгi
Өт-тас ауруы
Алиментарлы липидемия+++
Аштық
457. Панкреатит кезiнде, сонымен қатар ұйқы безi зақымданғанда тағамдардың қорытылу жылдамдығы төмендейдi. Бұндай жағдайда қандай бұзылыстыкүтуге болады?
Нәжiсте қорытылмаған триглицеридтердiң пайда болуы+++
Зәрде қорытылмаған моноглицеридтердiң болуы
Нәжiсте қорытылмаған амин қышқылдарының болуы
Зәрде қорытылмаған дисахаридтердiң болуы
Нәжiсте қорытылмаған моносахаридтердiң болуы
458. Науқаста атеросклероз диагностикасы үшiн қанда жалпы холестерин,ТТЛП-тегi холестерин, ТЖЛП-тегi холестерин анықталды.Диагноздынақтылау үшiн қанда қосымша қандай зерттеулер жүргiзу керек?
ТТЛП/ТЖЛП коэффициентi+++
Холестерин/триглицерид коэффициентi
Пируват/лактат қатынасы
Тирозин/валин қатынасы
Хиломикрон/төмен тығыздықты липопротеин қатынасы
459. Сырқатта биохимиялық лабораторияда плазмада липидтiк спектр анықталды. Плазмасын тоңазытқышта сақтаған кезде түсi күңгiрт болды.Жалпыхолестерин-7,3 ммоль/л,триацилглицерин - 3,23 ммоль/л,ТТЛП пенТөТЛП -қалыпты мөлшерден жоғары болды. Қан плазмасының электрофорезiкезiнде ТТЛП және ТӨТЛП аймағында жуан жолақ пайда болды. Гиперлипопротеинемияныңқандай түрi туралы ойлауға болады?
I
II+
III
IV
V
460. Апо белок В-100-де гендiк ақауы бар пациенттердiңқанында ТТЛП деңгейi жоғарлағаны байқалады. Қандағы мұндай көрсеткiш қандай жағдайғатән?
Қантсыз диабет
Семiру
Өт-тас ауруы
Атеросклероз+++
Механикалық сарғыштану
461. Қандай амин қышқылы коламиннiң холинге айналуына қажет метил тобының
көзi болып табылады?
Аланин
Аргинин
Глицин
Метионин+++
Цистеин
462. Қандай төмен молекулалы азотты қосылыстар бауырды майлы дистрофиядан
қорғайды?
Метионин+++
Мелатонин
Глицин
Холин+++
Биотин
463. Қандай ағза триглицеридтердiң фосфатид қышқылы арқылы синтезiндемаңызды рөл атқарады?
Iшек
Бауыр+++
Бүйрек
Жүрек
Ми
464. Қандай ағза фосфолипидтердiң фосфатид қышқылы арқылы синтезiндемаңызды рөл атқарады?
Iшек
Бауыр+++
Бүйрек
Жүрек
Асқазан-----
465. Фосфатид қышқылы бiрқатар заттардың алғы заты болып табылады.Төмендегi заттардыңқайсылары фосфатид қышқылынан түзiледi?
Стероидты гормон
Д витаминi
Май қышқылы
Фосфолипидтер+++
Триацилглицерин+++
466. Қандай нуклеозидтрифосфат фосфолипидтердiң синтезделу реакциясына
пайдаланылады?
ЦТФ+++
АТФ
ГТФ
УТФ
ТТФ
467. Жасушада глицериннiң бiр молекуласы тотыққан кезде неше молекула АТФқорға жиналады?
12-14
20–22+++
36-38
84-86
130-132
468. Қанықққан жұп санды май қышқылдары негiзiнен қандай жолмен тотығады?
Тотықсыздану
Альфа-тотығу
Бета-тотығу+++
Омега-тотығу
Декарбоксилдену
469. Жасушаның қандай органелласында бос май қышқылдарының тотығуы жүредi?
Лизосома
Митохондрия+++
Ядро
Рибосома
Пероксисома
470. Қандай ағза көбiнесе бос май қышқылдарының энергиясын пайдаланады?
Ми
Бауыр
Бүйрек
Бұлшық ет+++
Асқазан
471. Бос май қышқылдарының бета тотығуының бiр айналымында қанша НАДН2 мен ФАДН2 түзiледi?
1+++
2
3
4
5
472. Пальмитин қышқылы толық тотыққан кезде қанша активтi сiрке қышқылы түзiледi?
7
6
8+++
9
10
473. Пальмитин қышқылы толық тотыққан кезде неше тотықсызданған дегидрогеназалар түзiледi?
7+++
8
9
10
12
474. Қандай зат қанда бос май қышқылдарын тасымалдайды?
α-глобулин
Альбумин+++
Фибриноген
β-глобулин
γ-глобулин
475. Қандай зат активтi май қышқылын (ацил-КоА) цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды?
Цитрат
Карнитин+++
Лецитин
Глутамин
Креатин-------
476. Қандай зат липидтердiң пероксидтi тотығуында субстрат болып табылады?
Арахидон қышқылы+++
Пальмитин қышқылы
Стеарин қышқылы
Янтар қышқылы
Линольқышқылы+++
478. Қандай зат липидтердiң пероксидтi тотығуында соңғы өнiм болып табылады?
Малон диальдегидi+++
Гидропероксидтi радикал
Липопероксидтi радикал-------
Арахидон қышқылы--------
Диендi конъюгаттар
479. Берiлген ферменттердiң қайсысы оттектiң активтi формаларын залалсыздандыруға қатысады?
Глутатионпероксидаза+++
Гидрокси-метилглутарил-редуктаза
Гамма –глутамилтранспептидаза
Супероксиддисмутаза+++
Каталаза+++
480. 2О-2 + 2Н+ → Н2О2 + О2.Мына реакцияны қандай фермент катализдейдi?
Супероксиддисмутаза+++
Гидрокси-метилглутарил-редуктаза
Холестеролэстераза
Каталаза
Глутатионредуктаза
481. Қандай витаминдер антиоксидантты әсер көрсетедi?
Е витаминi+++
Д витаминi
К витаминi
А витаминi+++
С витаминi+++
482. Липидтер алмасуында өттiң iшекке жеткiлiксiз түсуiнен қандай бұзылыстар байқалады?
Ішекте липидтердiңқорытылуы мен сiңiрiлуiнiң бұзылуы+++
Линоль мен линолен қышқылдарының жетiспеуi
Майда еритiн витаминдердiң гипервитаминозы
Алмастырылмайтын амин қышқылдарының жетiспеуi
Өттiң фосфолипидтермен қанығуы (өтте фосфолипидтердiң көбеюi)
483. Берiлген жағдайдыңқайсысында фосфатид қышқылы фосфолипидтердiң синтезiне пайдаланылады?
Азоты бар заттардың болмауында
Фосфор қышқылының болуында
Азоты бар заттардың жеткiлiктi болуында+++
Глюкозаның болмауында
Этанолдың болмауында
484. Берiлген жағдайдыңқайсысында фосфатид қышқылы триглицеридтердiң
синтезiне пайдаланылады?
Азоты бар заттардың жеткiлiксiз болуында+++
Липотропты заттардың болуында
Азоты бар заттардың жеткiлiктi болуында
Глюкозаның болмауында
Этанолдың болмауында
485. Бауырын май басқан және гипертриглицеридемия байқалған ауруға холинжәне метионинмен байытылған рационды ұсынады. Холин мен метиониннiңпайдалану механизмi қандай?
Лецитин синтезiне жұмсалады+++
Триглицеридтер синтезiне барады
Холестерин синтезiне жұмсалады
Полиендi май қышқылдарының синтезiне барады
Липолиздi арттырады
486. Глицерин тотыққан кезде глицеральдегид-3-фосфат түзiледi. Аштық кезiнде бұл зат қандай үрдiске қатысады?
Глюконеогенез+++
Липогенез
Гликогеногенез
Гликогенолиз
Тотығу
487. Бос май қышқылдарының тотығу үрдiсiнде карнитиннiң рөлi қандай?
Белсендi май қышқылдарын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды++++
Белсендiрiлген май қышқылдарын митохондриядан цитоплазмаға тасымалдайды
Белсендi сiрке қышқылын митохондриядан цитоплазмаға тасымалдайды
Бос май қышқылдарын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды
Белсендi сiрке қышқылын цитоплазмадан митохондрияға тасымалдайды
488. Май қышқылдарыныңβ -тотығуы үшiн берiлген витаминдердiңқайсылары қажет?
В2+++
В9
В6
РР+++
А
489. Қандай фермент ацил-КоА-ның дегидроацил-КоА-ға тотығуын катализдейдi?
ФАД- тәуелдi ацил -КоА дегидрогеназа+++
НАД-тәуелдi гидроксиацил-КоА дегидрогеназа
Еноил-КоА-гидратаза
Ацетил-КоА-ацилтрансфераза
Карнитин-ацилтрансфераза
490. β-кетоацил-КоА + НSКоА → Ацил-КоА+Ацетил-КоА.Мына реакция қалайаталады?
Тиолазды+++
Гидратация
Тотығу
Тотықсыздану
Конденсация
491. Стеатореяның себебi не болуы мүмкiн?
Өт пигментттерiнiң жетiспеуi
Ішекте өттiң жетiспеуi+++
Билирубиннiң артуы
Пепсиннiң ингибирленуi
Амилазаның жетiспеуi
492. Липидтердiң пероксидтi тотығуы дегенiмiз не?
Н2О түзiлуi
Бос радикалды процесс+++
Триглицеридтердiң тотығуы
СО2 түзiлуi
ФПН2 тотығуы
493. Липидтердiң пероксидтi тотығуының инициаторы (бастаушысы) не болыптабылады?
Қаныққан май қышқылдары
Оттектiң белсендi түрлерi++++
Оттек молекуласы
Полиендi май қышқылдары
Май қышқылдарының гидропероксидi
494. Адам ағзасында жасушаларды оттектiң активтi түрлерiнен қорғайтын
жүйе болады. Осы жүйе қалай аталады?
Антиоксидантты+++
Прооксидантты
Оксидантты
Оксидазды
Оксигеназды
495. Нелiктен сәбiз және цитрус сияқты өсiмдiк тектес тағамдарды пайдаланғанда адам ағзасында липидтердiң перекистi тотығу белсендiлiгiтөмендейдi?
Бұл өнiмдерде антиоксиданттар болатындықтан+++
Бұл өнiмдерде прооксиданттар болатындықтан
Бұл өнiмдерде оксиданттар болатындықтан
Бұл өнiмдерде оксидазалар болатындықтан
Бұл өнiмдерде оксигеназалар болатындықтан
496. Ұзақ уақыт майлы тағам пайдаланбай,бiрақ жеткiлiктi мөлшерде көмiрсулар мен белоктарды пайдаланған адамда дерматит,жарасының жазылуының нашарлауы,көзiнiң көруiнiң және жыныс функциясының төмендеуiбайқалаған. Балық майы бар диетаны ұсынғаннан кейiн аурудың симптомыжойылды. Төменде берiлген себептердiңқайсысы липидтер алмасуыныңбұзылысына әкеледi?
Пальмитин қышқылының жетiспеуi
Олеин қышқылының жетiспеуi
Линоль қышқылының жетiспеуi+++
Д витаминiнiң жеткiлiксiз түсуi
Төмен калориялы диетада
497. Науқаста бауырдың майлы дистрофиясы байқалады.Осы патология кезiнде
фосфолипидтердiң синтезiн жақсарту үшiн қандай витамин тағайындағандұрыс?
Ретинол
Холекальциферол
Рибофлавин
Фолацин+++
Тиамин
498. Науқаста бауырдың майлы дистрофиясы және гиперхолестеролемия байқалады. Осындай жағдайда қандай диета ұсынуға болады?
Құрамында метионинi бар тағамдар+++
Құрамында глюкозасы бар тағамдар
Құрамында лактозасы бар тағамдар
Құрамында қаныққан май қышқылдары бар тағамдар
Құрамында сахарозасы бар тағамдар
499. Пациент клиникаға түстi.Лабораторлық зерттеу барысында қан сарысуында липидтердiң асқын тотығуының аралық және соңғы өнiмдерi артатындығы анықталды. (Қаныққан көмiрсутектер, малон диальдегидi,гидропероксид қышқылы, диендi конъюгаттар).Осы үрдiстi қалпына келтiру үшiн қандайвитаминмен емдеген жөн?
Токоферол+++
Холекальциферол
Рибофлавин
Фолацин
Пиридоксин
500. Пациент клиникаға түстi.Лабораторлық зерттеу барысында қан сарысуында липидтердiң асқын тотығуының аралық және соңғы өнiмдерi ұлғайғандығы анықталды. (Малон диальдегидi, гидропероксид қышқылы,диен конъюгаттары). Берiлген науқасқа қандай тағамдарды қабылдаған тиiмдiрек?
Сүт өнiмдерi
Жануарлар майы
Цитрусты өнiмдер+++
Бұршақ тұқымдас өнiмдер
Нан тағамдары
501. Артық дене салмағы бар қыз бала арықтау мақсатында майлы тағамдарды
шектеп,аз мөлшерде физикалық жүктемемен айналысады. Дене салмағыназайту үшiн дәрiгер тағы қандай кеңестер бере алады?
Көмiрсу өнiмдерiн шектеу+++
Физикалыі жүктеменi азайту
Көмiрсу өнiмдерiн пайдалануды жоғарылату
Белок өнiмдерiн шектеу
Рационнан балықөнiмдерi алып тастау
502. Стационардағы 50 жастағы әйелдiң қанының лабораторлық анализ нәтижесi:
жалпы холестерин - 7,5 ммоль/л,триацилглицерин-3,0ммоль/л.ТӨТЛП пенхиломикрон мөлшерi жоғары,ТТЛП - қалыпты. Гиперлипопротеинемияның қандай түрiн болжауға болады?
I типi
II типi
III типi
IV типi
V типi+++
503. Қандай зат кетон денелерiнiң түзiлуiнде бастапқы зат болып табылады?
Глутарил-КоА
Малонил-КоА
Ацетил-КоА+++
Гидроксиметилглутарил-КоА
Пропионил-КоА
504. Қандай ағза кетон денелерiн синтездеуге қатысады?
Өкпе
Iшек
Май тiнi
Бауыр+++
Бұлшық ет
505. Төменде берiлген заттардыңқайсылары кетон денелерiне жатады?
β-гидроксимай қышқылы+++
Ацетил-КоА
Ацетон+++
β-кетоацил-КоА
Ацетосiрке қышқылы++
506. Қандай фермент холестерин биосинтезiн реттеушi болып табылады?
Гидрокси-метилглутарил-КоА-лиаза
Гидрокси-метилглутарил -КоА-синтаза
Гидрокси-метилглутарил -КоА-редуктаза+++
Холестеролэстераза
Липопротеинлипаза
507. Қандай ағза холестерин биосинтезiне белсендi қатысады?
Бауыр+++
Iшек
Терi
Ми
Бүйрек
508. Липогенез дегенiмiз не?
Липидтердiң синтезi+++
Кетон денелерiнiң синтезi
Липидтердiң ыдырауы
Хиломикрондардың ыдырауы
Өт қышқылдарының синтезi
509. Липонеогенез дегенiмiз не?
Липидтердiң май қышқылы мен глицериннен түзiлуi
Липидтердiң көмiрсулардан түзiлуi+++
Липидтердiң май қышқылы мен глицеринге ыдырауы
Көмiрсулардың липидтерден түзiлуi
Липидтердiңөт қышқылдарынан түзiлуi
510. Кетогенез дегенiмiз не?
Липидтердiң синтезi
Кетон денелерiнiң синтезi+++
Липидтердiң ыдырауы
Хиломикрондардың синтезi
Өт қышқылдарының синтезi
511. Жасушаныңқандай бөлiгiнде пальмитин қышқылының синтезi жүредi?
Митохондрия
Цитоплазма+++
Ядро
Рибосома
Лизосома
512. Қандай зат май тiнiнде қорға жиналуы мүмкiн?
Липопротеиндер
Моноглицеридтер
Фосфолиипдтер
Триацилглицериндер+++
Диацилглицеридтер
513. Төменде берiлген заттардыңқайсысы гидрокси-метил-глутарил-КоАредуктазаны
ингибирлейдi?
Өт қышқылы+++
Цистеин
Диметилмевалон қышқылы
Малат
Ацил-КоА
514. Берiлген заттардыңқайсысы липидтер алмасуының соңғы өнiмдерi болыптабылады?
Су+++
Ацетон+++
Ацетоацетил-КоА
Көмiр қышқыл газы+++
Малоновый диальдегид
515. Берiлген үрдiстердiңқайсысы бос май қышқылдары мен холестерин синтезi үшiн НАДФН2-нiң көзi болып табылады?
Гликолитикалық тотығу
Анаэробты гликолиз
Кребс циклi
Пентозофосфатты цикл+++
Кори циклi
516. Қанда кетон денелерi жиналғанда қандай жағдай байқалады?
Уремия
Ацидоз+++
Алкалоз
Урикемия
Холемия
517. Емдiк мақсатпен екi апта төмен калориялы диетада болған пациент бiраз салмағын жоғалтты.Тамақтану режимiн өзгерткен кезде майлардыңмобилизациялануын қандай гормон реттейдi?
Тироксин
Инсулин
Кальцитонин
Глюкагон+++
Окситоцин
518. Келесi реакциялар тiзбегi:2 Ацетил-КоА → ГМГ-КоА → ацетоацетат берiлген
үрдiстердiңқайсысына кiредi?
Кетон денелерiнiң биосинтезi+++
Холестерин биосинтезi
Май қышқылдарының биосинтезi
Пальмитат биосинтезi
Арахидон қышқылының биосинтезi
519. Кетон денелерiнiңқандай маңызы бар?
Энергия көзi+++
Бета- тотығуыныңөнiмi
Ацил-КоА-ның көзi
Глюконеогенез субстраты
Липонеогенез субстраты
520. Неге гиперкетонемия қауiптi?
Алколоз дамуына әкеледi
Ацидоз дамуына әкеледi+++
Митохондрия ферменттерiн белсендiредi
Гидратацияға әкеледi
Цитоплазма ферменттерiн белсендiредi
521. Қандай ауру кезiнде қанда және зәрде кетон денелерiнiң көбеюi байқалады?
Атеросклероз
Қантты диабет+++
Семiру
Өт- тас ауруы
Гепатит
522. Холестерин синтезiнде қандай реакция негiзгi болып табылады?
β-гидрокси- β-метил глутарил КоА түзiлуi
Мевалон қышқылының түзiлуi+++
Активтi изопреннiң түзiлуi
Скваленнiң түзiлуi
Ланостериннiң түзiлуi
523. Кетогенез бен холестерин биосинтезiнде қандай реакциялар ұқсас?
2Ацетил-КоА → ацетоацетил-КоА → β-ГМГ-КоА+++
2Ацетил-КоА → β-ГМГ-КоА → сквален
2Ацетил-КоА → мевалонат → изопрен
2Ацетил-КоА →β-ГМГ-КоА → ацетоацетат
2Ацетил-КоА → ацетоацетил-КоА → β-гидроксибутират
524. Көмiрсуларды артық пайдаланғанда май тiндерiнiң массасы артады.Ағзаға түскен глюкозаның бiр бөлiгi энергия қоры- майға айналады (липонеогенез).Глюкоза катаболизмiнде қандай өнiм бауырда май қышқылдарының синтезiне пайдаланылады?
Ацетил-КоА+++
Оксалоацетат
Пируват
Лактат
Фосфоенолпируват
525. Қанда кетон денелерiнiң артуына қандай себептер әкелуi мүмкiн?
Аштық+++
Артық тамақтану
Гиподинамия
Кетонурия
Қантты диабет+++
526. Май қышқылдарының синтезiнде негiзгi реакция қандай? (ацилтасымалдаушы белок-АТБ)
β-гидроксибутирил-АТБ түзiлуi
Ацетоацетил-АТБ түзiлуi
Малонил-КоА түзiлуi+++
НАДН2 түзiлуi
Бутирил-КоА түзiлуi
527. Глюкозаның аэробты тотығуы кезiнде түзiлген ацетил-КоА май қышқылдарының синтезi үшiн субстрат болып табылады. Ол бос май қышқылдарыныңсинтезi кезiнде қандай өзгерiске ұшырайды? (ацилтасымалдаушы белок-АТБ)
Малонил-КоА түзiлуi+++
Бета -гидроксиацил-АТБ түзiлуi
Ацетоацил-КоА түзiлуi
Бутирил-КоА түзiлуi
Ацетилмалонил-АТБ түзiлуi
528. Өт-тас ауруымен ауырған науқасқа қанда холестерин мөлшерiн азайту үшiн емдiк мақсатта хенодезоксихоль қышқылы бар препараттарды ұсынды. Холестерин алмасуында қандай фермент осы препаратпен ингибирленедi?
Ацетил-КоА-трансфераза
Гидрокси-метил-глутарил -КоА-синтаза
Гидрокси-метил-глутарил Г-КоА-редуктаза+++
Холестеролэстераза
Ацил-КоА-холестерол-трансфераза
529. Пациент қанында кетон денелерiнiң мөлшерi артқан. Қандай физиологиялық жағдайда кетонемия байқалады?
Ұзақ уақыт бұлшық ет жұмысында+++
Көмiрсулы тағамды көп пайдаланғанда
Тағамда майлар болмағанда
Қантты диабетте------
Тағамда майлар көп болғанда
530. Холестериннiң ағзадан шығарылуының негiгi жолы қалай iске асады?
Өт қышқылдары түрiнде+++
Зәрмен бүйрек арқылы
Өзгермеген холестерин түрiнде нәжiспен
Көмiр қышқыл газына дейiн тотығу арқылы
Май бездерi арқылы
531. Атеросклероз қандай себептерден пайда болуы мүмкiн?
Алмастырылмайтын амин қышқылдарының жетiспеуiнен
Өттегi ФЛ:ХС: өт қышқылдары қатынастарының бұзылуынан
Қан плазмасында ТөТЛП/ТЖЛП қатынастарының бұзылуынан
Қан тамырларының интимасының зақымдануынан+++
Қан плазмасында холестерол деңгейiнiң азаюынан
532. Науқаста артық салмақ байқалады. Қанның биохимиялық анализ нәтижелерiнiң қорытындысын қалай жорамалдауға болады?
Триглицерид мөлшерiнiң жоғарылауы+++
Фосфолипид мөлшерiнiң жоғарылауы
Жалпы белок мөлшерiнiң жоғарылауы
Лактат мөлшерiнiң төмендеуi
Холестерин мөлшерiнiң төмендеуi
533. Атеросклероздың диагностикасы үшiн науқаста жалпы холестерин,ТТЛПхолестеринi,ТЖЛП холестерин мөлшерi анықталған. Диагнозды айқындау үшiн қосымша қандай қан анализдерiн жүргiзу қажет?
ТТЛП/ТЖЛП коэффициентi+++
Холестерин/триглицерид коэффициентi
Пируват/лактат арақатынасы
Тирозин/валин арақатынасы
Хиломикрон/ТөТЛП арақатынасы
534. 65 жастағы ер адамның қанындағы холестерин мөлшерi 9.0мМ\л-ден жоғары болды. Қосымша атерогендiлiк коэффициентi анықталған.Атеросклероз кезiнде қандай нәтиже күтуге болады?
ТТЛН/ТЖЛП=0.5
ТТЛП/ТЖЛП=1
ТТЛН/ТЖЛП=2
ТТЛП/ТЖЛП=3
ТТПЛ/ТЖЛП=4+++
535. Науқас қанындағы ТТЛП, ТӨТЛП мөлшерi жоғарылағаны байқалады,холестерин мөлшерi 12 ммоль/л. Мұндай өзгерiстер қандай ауруға тән?
Қантсыз диабет
Семiру
Өттас аурулары
Атеросклероз+++
Механикалық сарғыштану
536. Атеросклероз профилактикасы үшiн өсiмдiк талшықтарына бай,холестеринi азтағамдарды пайдалану ұсынылады.Атеросклероз профилактикасы үшiн дәрiгер тағы дақандай кеңестер бергенi жөн?
Физикалыі жүктеме (спортпен айналысу)+++
Физикалыі жүктеменi шектеу
Сүт тағамдарын тұтынуды көбейту++++++
Омега-3 май қышқылдары бар тағамдарды шектеу
Көмiрсуларды қолдануды жоғарылату
537. Ұзақ уақыт аштықтан қыз бала есiнен танып қалды. Берiлген науқастыңбиохимиялық қан анализiнен ненi күтуге болады?
Кетон денелерiнiң жоғарылауы+++
Холестерин мөлшерiнiң төмендеуi
Глюкозы мөлшерiнiң жоғарлауы
Гликоген мөлшерiнiң нормада болуы
Триглицерид мөлшерiнiң жоғарылауы
538. Эндогендi судың негiзгi көзi не болып табылады?
Триацилглицерин+++
Фосфолипид
Холестерин
Гликоген
Белок
539. Холестерин қандай маңызды рөл атқарады?
Структуралық+++
Катализдiк
Энергиялық
Пластикалық+++
Тыныс алу
540. Төменде берiлген аc-қорыту жолдарының қандай бөлiгiнде липидтердiң негiзгi қорытылуы жүредi?
Ауыз қуысы
Ащы iшек+++
Асқазан
Тоқ iшек
Бауыр
541. Берiлген үрдiстердiң қайсысы липидтер алмасуында тек бауырда белсендiжүредi?
Өт түзiлуi+++
Липогенез
Липонеогенез
Липолиз
Трансаминдену
542. Қандай зат липопротеинлипазаның активаторы болып табылады?
Апопротеин С-II+++
Апопротеин В-48
Апопротеин С-II
Апопротеин А-II
Апопротеин Е-------
543. Қандай ағзада липидтердiң тасымалдану формаларының (ТТЛП,ТЖЛП,ТӨТЛП)
синтезi жүредi?
Ми
Бүйрек
Өкпе
Көк бауыр
Бауыр+++
544. Қандай метаболикалық жол холестерин синтезiне сәйкес келедi?
2Ацетил-КоА → β-ГМГ-КоА → мевалон қышқылы → сквален →холестерин+++
2Ацетил-КоА → мевалон қышқылы → β-ГМГ-КоА → сквален → холестерин
2Ацетил-КоА → сквален → мевалон қышқылы→ β-ГМГ-КоА →холестерин
2Ацетил-КоА → β -ГМГ-КоА → сквален → мевалон қышқылы → холестерин
2Ацетил-КоА → сквален → β -ГМГ-КоА → мевалон қышқылы →холестерин
545. Гидрокси- метилглутарил -КоА-редуктаза қандай реакцияны катализдейдi?
Ацетоацетил-КоА → β –гидрокси–β-метилглутарил-КоА
Диметилаллилпирофосфат → изопентилпирофосфат
β -окси- β -метилглутарил-КоА → мевалон қышқылы+++
Сквален → ланостерин
Ланостерин →холестерин
546. Қандай зат қаныққан май қышшқылдарының синтезiнде активтi сiрке қышқылын (ацетил-КоА) митохондриядан цитоплазмаға тасымалдайды?
Цитрат+++
Карнозин
Малат
Глицерофосфат
Глюкоза
547. Май қышқылдары синтезiнiнiң бiр айналымындағы реакциялар тiзбегiнiң
дұрыс орналасу ретi қандай?
Конденсация → тотықсыздану → дегидратация → тотықсыздану+++
Тотықсыздану → дегидратация → тотықсыздану → конденсация
Дегидратация → конденсация → тотықсыздану → тотықсыздану
Тотықсыздану → конденсация → дегидратация →тотықсыздану
Конденсация → тотықсыздану → тотықсыздану → дегидратация
548. Майлардың қорытылуы және сiңiрiлуi жылдамдығының төмендеуi нәжiстемайлардың пайда болуына әкеледi. Бұл көрiнiс қалай аталады?
Стеаторея+++
Хиломикронемия
Холестаз
Гипохолестеринемия
Дислипопротеинемия
549. Қанда кетон денелерiнiң мөлшерi артіан. Бұл жағдай қалай аталады?
Кетогенез
Кетонурия
Кетонемия+++
Липогенез
Липонеогенез
550. Кетон денелерi мен холестерин биосинтезiнде қандай аралықөнiм ортақ?
Мевалон қышқылы
Бета-гидрокси май қышқылы
β-гидрокси-β- метилглутарил-КоА+++
Ацетоацетил-КоА
Изопентенил пирофосфат
551. Төменде берiлген қандай заттан мевалон қышқылы түзiледi:
Ланостерин
Мевалонилпирофосфат
ацетоацетил-КоА
β-гидрокси β-метилглутарил- КоА+++
Изопентинилпирофосфат
552. Метаболизм жолы "Холестерол → 7 α-гидроксихолестерол...→ ...→ хенодезоксихоль қышқылы" жылдамдығының төмендеуi қандай ауруға әкелуi мүмкiн?
Өт-тас ауруы+++
Атеросклероз
Қантты диабет
Семiру
Гепатит
553. Липидтердiң тасымалдану түрелiрiнiң қайсысында триацилглицеринкөп мөлшерде болады?
Хиломикрон+++
ТөТЛП+++
ТТЛП
ТЖЛП
ТОЛП
554. Науқасқа " атеросклероз" деп диагноз қойылған.Берiлген сандардың қайсысы бұл патологияда атерогендi коэффициентке сәйкес келедi?
1
2
2,5
3
4,5+++
555. Триглицеридтер ағзада қандай рөл атқарады?
Органдарды механикалық зақымданудан қорғайды++
Метил тобының доноры
Тиреоидты гормондардың алғы заты
Эндогендi судың көзi+++
Ағза үшiн энергия көзi+++
556. Фосфолипидтердiң биологиялық рөлi қандай?
Қан ұюынақатысады+++
Липотропты әсер көрсетедi+++
Ағза үшiн энергия көзi
Жасуша мембранасыныңқұрамына кiредi+++
Эритроциттердiң агрегациясына қатысады
557.Берiлген май қышқылдарының қайсысы ағзада синтезделмейдi, әрi тағамқұрамында мiндеттi түрде болуға тиiстi?
Линолен қышқылы+++
Олеин қышқылы
Линоль қышқылы++
Пальмитин қышқылы
Арахидон қышқылы+++
558. Панкреатидтiк липаза әсерiнен триацилглицериндер липолизi кезiнде қандай заттар түзiледi?
Май қышқылдары+++
Моноацилглицерин+++
Ацетил-КоА
Глицерин
Диацилглицерин+++--
559. Iшекте ұзын тiзбектi май қышқылдары мен моноглицеридтердiң сiңiрiлуi қалай iске асады?
Жай сiңiрiлу
ЦДФ-туындылары түрiнде
Эмульсияланған май құрамында
Мицелла құрамында+++
Хиломикрондар құрамында
560. Қандай реакцияны лецитин-холестерол-ацилтрансфераза катализдейдi?
Лецитин + холестерин → холестерин эфиры + лизолецитин++++
Кефалин + холестерин → холестерид +лизокефалин
Лецитин + диглицерид → триглицерид + лизолецитин
Фосфатидилсерин + холестерин → фосфатид + холестерид
Холестерид + лизолецитин → лецитин + холестерин
561. Ағзада өт қышқылдары қандай рөл атқарады?
Ұйқы безi липазаның автиваторы+++
Липопротеиндердiң түзiлуi қатысады
Фосфолипазаны белсендiредi
Мицелла түзуге қатысады+++
Ацетон түзуге қатысады
562. Өт қышқылдарының энтерогепатикалық айналымына ағзалар мен тiндер қандай ретпен қатысады?
Бауыр → өт қабы → iшек →қақпа венасы++
Ішек → бауыр →өт қабы → қақпа венасы
Бауыр → iшек → қақпа венасы →өт қабы
Өт қабы → бауыр → қақпа венасы → iшек
Қақпа венасы → iшек →өт қабы → бауыр
563. Қандай фермент хиломикрондар мен тығыздығы өте төмен липопротеин(ТӨТЛП) құрамындағы триглицеридтi ыдыратады?
Липопротеинлипаза+++
Панкреатидтiк липаза
Фосфолипаза
Тiндiк липаза
Холестеролэстераза
564. Неге ацетил-КоА-ның артық мөлшерде түзiлуi мен оның толық тотықпауы қауiптi?
Ацетил-КоА липидтер синтезiне жімсалады
Кетон денелерiнiң мөлшерi артады+++
Өт қышқылдарының синтезi артады
Майлардың iшекте сiңiрiлуi бұзылады
Бауырда гликоген қоры таусылады
565. Өт-тас ауруының себебi не болып табылады?
Өт қышқылдары мен лецитиннiң түзiлуi төмендейдi+++
Холестерин мен кефалиннiң түзiлуi төмендейдi
Өт қышқылдары мен глицериннiң түзiлуi артады
Фосфолипидтер мен май қышқылдарының түзiлуi артады
Липопротеиндер мен апобелоктар түзiлуi артады
566. Дәрiгерге 45 жастағы ер адам жиi шөлдейтiнi және жиi зәр шығаратыны туралы шағымданды. Науқасты тексеру барысында,артық салмақ,демi мен ауыз қуысынан ацетонның иiсi шығатыны байқалған. Дәрiгер қантты диабет деп болжам жасады. Осы патология кезiнде қанда қандай биохимиялық анализ көрсеткiштерi өзгеруi мүмкiн?
Кетон денелерi мөлшерiнiң артуы+++
Белок мөлшерiнiң артуы
Глюкозаның азайыып кетуi
Мочевины мөлшерiнiң азаюы
Холестерина мөлшерiнiң азаюы
567. Стационарға жүректiң ишемиялық ауруы деген болжаммен науқас түстi. Жалпы холестерин - 8ммоль/л; триглицерид концентрациясы4 ммоль/л. Қанда липидтердiңөзгеру типiн анықтау үшiн қосымша қандайкөрсеткiштердi зерттеу қажет?
Жалпы белок
Липопротеиндер спектрi+++
Глюкоза
Бос май қышқылдары
Жалпы фосфолипидтер
568. 15 жастағы жасөспiрiм "семiру" болжамымен ауруханағатүстi. Аш қарындағы қан плазмасының түсi - хилезды (сүттiң түсiндей). Диагнозды нақтылау үшiн қосымша қанныңқандай биохимиялық көрсеткiштерiн анықтаған жөн?(Х-холестерин; ТЖЛП тығыздығы жоғары липопротеид)
Х-ТЖЛП
Диацилглицерин----
Жалпы белок
Моноацилглицерин---
Триацилглицерин+++
569. Атеросклерозды емдеу курсынан өткеннен кейiн, диеталық ұсыныстарды қатаң сақтаған науқас липидтiк спектрге қан өткiздi.Емдеу тиiмдiлiгiнәтижесiнен қан плазмасында қандай липопротеиндердiң жоғарылауын күтуге болады?
Хиломикрондар
ТТЛП
ТөТЛП
ТЖЛП+++
ТОЛП
570. Өт-тас ауруымен ауыратын науқаста биохимиялық қан анализiнде сiлтiлi фосфатаза белсендiлiгi артқандығы және өт қышқылдары мөлшерiнiң жоғарылағаны, стеаторея анықталды. Науқасқа қандай кеңестер берген жөн?
Артық тамақтану
Майлы тағамдарды шектеу+++
Дене еңбегiмен айналысу+++
Көмiрсуларды көп пайдалану
Белоктарды көп пайдалану
571. Ксантоматоздан зардап шегетiн жасөспiрiмдi тексеру барысында жанұялық гиперхолестеролемия анықталды. Диагнозды нақтылау үшiн қанныңқосымша қандай биохимиялық көрсеткiштерiн зерттеген жөн?
Ураттар
ТТЛП+++
Глюкоза
ТОЛП
Мочевина
572. Ересек адамдар үшiн 1 кг дене салмағына есептегенде белоктардың тәулiктiк нормасы нешеге тең?
0,3-0,4 г
5,0-6,0г
0,7 - 0,8г+++
9,0-10,0г
11,0-12,0г
573. Оң азоттық тепе-теңдiк (баланс) дегенiмiз не?
Тағам белоктарының азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азоттан аз болуы
Тағам белоктарының азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азоттан көп болуы+++
Тағам белоктарының азотының ағзадан бөлiнiп шыққан азотқа тең болуы
Жасушада синтезделген белоктың мөлшерi тағаммен түскен белоктан көп болуы
Жасушада синтезделген белоктың мөлшерi тағаммен түскен белоктан аз болуы
574. Қалыпты асқазан сөлiнiң рН-ы нешеге тең?
3,0-5,0
1,5-2,0+++
8,8-9,0
10,4-12,8
5,5-6,8
575. Қандай зат асқазан сөлiнiң негiзгi бейорганикалық компонентi болыптабылады?
Сутектiң пероксидi
Көмiртектiң тотығы
Тұз қышқылы++++
Күкiрт қышқылы
Аммоний сульфаты
576. Қалыпты асқазан сөлiне қандай қасиеттер тән?
Тәулiгiне 2л бөлiнетiн,сары түстi, тұтқыр,сәл қышқыл иiсi бар сұйық зат
Тәулiгiне 2л бөлiнетiн,түссiз,өте тұтқыр,әлсiз қышқыл иiсi бар сұйық зат
Тәулiгiне 3л бөлiнетiн,түссiз,аздап тұтқыр,иiссiз сұйық зат
Тәулiгiне 2л бөлiнетiн,сары түстi, аздап тұтқыр,әлсiз қышқыл иiсi бар сұйық зат
Тәулiгiне 2л бөлiнетiн,түссiз, аздап тұтқыр,әлсiз қышқыл иiсi бар сұйық зат+++
577. Белоктардың шiруi дегенiмiз не?
Тiндiк оксидазалардыңәсерiнен тотығуы
Ішек сөлiнiң ферменттерiнiңәсерiнен амин қышқылдарының ыдырауы
Тоқ iшек микрофлорасыныңәсерiнен амин қышқылдарының ыдырауы+++
Тiндiк дезаминазалардыңәсерiнен дезаминдену
Тiндiк редуктазалардыңәсерiнен тотықсыздануы
578. Тоқ iшекте шiру кезiнде тирозиннен не түзiледi?
Крезол,фенол+++
Скатол,индол
Метилмеркаптан,күкiрттi сутек
Путресцин,кадаверин
Толуол,пиридин
579. Тоқ iшекте шiру кезiнде триптофаннан не түзiледi?
Скатол, индол+++
Крезол,фенол
Метилмеркаптан,күкiрттi сутек
Путресцин,кадаверин
Толуол,пиридин
580. Тоқ iшекте шiру кезiнде лизиннен не түзiледi?
Кадаверин++
Индикан
Индол
Крезол
Путресцин
581. Тоқ iшекте шiру кезiнде орнитиннен не түзiледi?
Кадаверин
Индикан
Индол
Крезол
Путресцин+++
582. Асқазан сөлiн зерттеу кезiнде жалпы қышқылдық "0" екенiн,ал бос НСl
анықталмағанын көрсеттi.Пепсин және гастриксин жоқ.Бұл жағдай қалайаталады?
Ахилия+++
Ахлоргидрия
Гипохлоргидрия
Гиперхлоргидрия
Гипохлоремия
583. Науқастың асқазан сөлiнде жалпы қышқылдық төмендеген, тұз қышқылы жоқ. Бұл жағдай қалай аталады?
Ахилия
Ахлоргидрия+++
Гипохлоргидрия
Гиперхлоргидрия
Гипохлоремия
584. Науқастың асқазанында және он екi елi iшегiнде ойық жара бар. Асқазансөлiн зерттеу жалпы қышқылдық және бос НСl жоғарлағанын көрсеттi. Бұл жағдай қалай аталады?
Ахилия
Ахлоргидрия
Гипохлоргидрия
Гиперхлоргидрия+++
Гипохлоремия
---------585. Асқазан сөлiн зерттеу нәтижесiнде жалпы қышқылдық 25 ТБ, ал бос НСlқышқылдығы- 25 ТБ тең екенiн көрсеттi. Бұл жағдай қалай аталады?
Ахилия
Ахлоргидрия
Гипохлоргидрия++
Гиперхлоргидрия
Гипохлоремия
586. Асқазан сөлi сары түстi. Тұз қышқылының болмауынан пилорустiң (привратник) қызметi бұзылғаны байқалады. Осы жағдайдың себебi неде?
Асқазан сөлiнде қанның болуы
Асқазан сөлiнде өттiң болуы+++++
Асқазан сөлiнде лактаттың болуы
Асқазан сөлiнде глюкозаның болуы
Асқазан сөлiнде ұшкыш майлардыңболуы
587. Асқазан сөлi жасыл түстi. Осы жағдайдың себебi неде?
Асқазан сөлiнде өттiң болуы+++
Асқазан сөлiнде қанның болуы
Асқазан сөлiнде глюкозаның болуы
Асқазан сөлiнде лактаттың болуы
Асқазан сөлiнде ұшкыш майлардыңболуы
588. Асқазан сөлiнiң түсi "кофе тәрiздi". Қандай патологиялық құрамдас бөлiктер осы жағдайды түсiндiредi?
Өт
Глюкоза
Қан+++
Индикан
Лактат
589. Қандай профермент асқазанның ойық жарасы кезiнде асқазанда көпмөлшерде активтенедi?
Пепсиноген+++
Трипсиноген
Проэластаза
Химотрипсиноген
Прокарбоксипептидаза
590. Науқаста аш қарында асқазан сөлiнде сүт қышқылы табылды, қандай аурулар кезiнде
осы патологиялық компонент пайда болуы мүмкiн?
Гиперацидтiк гастрит
Гепатит
Панкреатит
Асқазанның ойық жарасы
Асқазанныңқатерлi iсiгi+++
591. Қандай мүшелер креатиннiң синтезiне қатысады?
Көк бауыр және iшек
Бүйрек және бауыр+++
Жүрек және өкпе
Ішектiң шырышты қабаты және бұлшық ет
Қанқа бұлшық етi және миокард
592. Трансаминдену кезiнде не жүредi?
Аминтоптарының молекулааралық тасмалдануы+++
Тиотоптарының молекулааралық тасмалдануы
Метил топтарының молекулааралық тасмалдануы
Этил топтарының молекулааралық тасмалдануы
Фосфор қышқылдарының қалдықтарының молекулааралық
593. Амин қышқылдарының қандай реакцияларының нәтижесiнде биогендi аминдер түзiледi?
Тотығудан дезаминдеу
Тотығу
Қайтааминдену
Декарбоксилдеу+++
Амидтену
594. Серотонин қандай физиологиялықәсер көрсетедi?
Қан тамырларын кеңейтедi
Қан тамырларын тарылтады+++
Ішек перистальтикасын күшейтедi+++
Жүйке импульсiнiң берiлуiн тежейдi
Мида қан айналымды жақсартады
595. Аталған қышқылдардың қайсысы гамма-аминомай қышқылының негiзiнсалушы болып табылады?
Гистидин
Глутамин қышқылы+++
Тирозин
Триптофан
Аспарагин қышқылы
596. Аталған қышқылдардың қайсысы декарбоксилдену кезiнде гистамин түзедi?
Глутамин қышқылы
Гистидин+++
Тирозин
Триптофан
Аспарагин қышқылы
597. Амин қышқылдарының дезаминденуiнiң қайсысы негiзгi болып табылады?
Тотығудан дезаминдену+++
Тотықсызданудан дезаминдену
Гидролитикалық дезаминдену
Молекула-iшiлiк дезаминдену
Молекула-аралық дезаминдену
598. Қандай реакция аспарагин және глутаминнiң түзiлуiмен жүретiн аммиактың залалсыздануына қатысады?
Қайтааминдеу
Амин қышқылдардың декарбоксилденуi
Кетоқышқылдардың декарбоксилденуi
Амидтену+++
Дезаминдену
599. Аммонийгенез кезiнде қандай өнiм түзiледi?
Амид
Биогендi амин
Мочевина
Аммиак
Аммоний катионы+++
600. Қай тiн амммиактыңәсерiне сезiмтал келедi?
Дәнекер тiнi
Сүйек тiнi
Бұлшық ет
Эпителиалды тiн
Жүйке тiнi+++
601. Гипераммониемияның негiзгi симптомдары-жүрек айну, құсу,басы айналу, тырыспақ, есiнен тану болып табылады. Бұл симптомдардың пайда болусебебi не?
Аммиактың бүйрекке әсер етуiнен
Аммиактың бауырға әсер етуiнен
Аммиактың бұлшық етке әсер етуiнен
Аммиактың iшекке әсер етуiнен
Аммиак миға әсер етуiнен++
602. Ағзаға аммонийгенез үрдiсi не үшiн керек?
Аммиак залалсызданып, қышқыл өнiмдер бейтараптанады+++
Сiлтi өнiмдердiң бейтараптануы жүредi
Ағзадан су бөлiнбейдi
Ағзада маңызды катиондар сақталады+++
Ағзада биогендi аминдер түзiледi
603. Нелiктен ГАМҚ мидың қан тамыр аурулары кезiнде және мидағы қан айналымы бұзылғанда пайдаланылады?
ГАМҚ қан тамырларын кеңейтедi
ГАМҚ қан тамырларын тарылтады
Тұз қышқылының секрециясының жоғарлауын қамтамасыз етедi
Ұшектiң перистальтикасын жақсартады
ГАМҚқоздыру процестерiн арттырады+++
604. Науқас өзiнiң буыны,әсiресе аяғыныңүлкен бармағы ауыратынына шағымданады. Қан мен зәрде несеп қышқылының мөлшерi жоғарлаған.Берiлген жағдайдыңқайсысында осы көрiнiстер байқалады.
Қантты диабет
Атеросклероз
Алиментарлы дистрофия
Семiздiк
Подагра+++
605. Бүйрек қызметiнiң жетiспеушiлiгi кезiнде қан плазмасының қандайкөрсеткiштерi мiндеттi түрде анықталады?
Мочевина+++
Жалпы билирубин
Креатин
Несеп қышқылы
Креатинин
606. Қан плазмасының қандай белогы гемоглобин ыдыраған кездегi босап шыққан
темiрмен байланысады?
Альбумин
Бета-глобулин+++
Фибриноген
Гамма-глобулин
Гистон
607. Аталған заттардың қайсысы гем синтезiнде порфобилиногеннiң тiкелейнегiзiн салушысы болып табылады?
Дельта-аминолевулин қышқылы+++
Дельта-аминомай қышқылы
Альфа- кетоадипин қышқылы
Бета-оксимай қышқылы
Пирожүзiм қышқылы
608. Гем синтезi үшiн қай зат қажет?
Аланин
Сукцинил-КоА+++
Ацетоацетил-КоА
Блирубин
Биливердин
609. Гемоглобиннiң синтезi нелiктен баяулауы мүмкiн?
Гем ыдырауының бұзылуы
Май қышқылының синтезiнiң бұзылуы
Билирубин түзiлуiнiң бұзылуы
Биливердин жетiспеушiлiгi+++---
Гем синтезiнiң бұзылуы+++
610. Гем синтезiнiң екiншi сатысында қандай зат түзiледi?
Гем
Сукцинил-КоА
Аланин
Порфобилиноген+++
ПротопорфиринIХ
611.Гем синтезiнiңүшiншi сатысында қандай зат түзiледi?
Гем
Сукцинил-КоА
Аланин
Порфобилиноген
Протопорфирин IХ+++
612. Гемоглобин ыдыраған кезде түзiлетiн заттар сарғыштанудың дифференциалдық диагностикасы кезiнде өте маңызды болып табылады. Олар қалайаталады?
Пигменттер+++
Пептидтер
Көмiрсулар
Липидтер
Аминқышқылдар
613. Гемоглобиннiң ыдырауы қандай жасушаларда жүредi?
Зәр шығару жолдарының жасушалары
Жүйке жүйесiнiң жасушалары
Макрофагты-моноцитарлы жүйенiң жасушалары+++
Тыныс алу жүйесiнiң жасушалары
Асқазан-iшек жолдарының жасушалары
614. Гемоглобиннiң гемiндегi бiрiншi және екiншi пиррол сақиналарының арасындағы метин көпiршесi тотығып, үзiлуi нәтижесiнде қандай заттүзiледi?
Биливердин
Вердоглобин+++
Билирубин
Уробилиноген
Стеркобилиноген
615. Қай қышқыл бауырда тiкелей емес билирубиндi конъюгация реакциясыарқылы залалсыздандырады?
Күкiрт қышқылы
Глюкурон қышқылы+++
Фосфор қышқылы
Пирожүзiм қышқылы
Глютамин қышқылы
616. Тiкелей билирубиннiң түзiлуiне қай орган қатысады?
Ми
Гипофиз
Бауыр++++
Жүрек
Бүйрек
617. Қан сарысуындағы билирубиннiң қалыпты мөлшерi қанша?
8-20 мкмоль/л+++
0,5-1,2 мг/100мл
8-20 мг/100мл
0,5-1,2 мкмоль/л
0,5-1,2 ммоль/л
618. Ересек адамға қан құйған кезде сарғыштану пайда болды. Қандағы бауыр
сынамалары қалыпты.Нәжісі – қоңыр. Зәр түсi өзгермеген. Науқаста сарғыштанудың қай түрi болуы мүмкiн?
Бауырлық
Обтурациялық
Механикалық
Гемолитикалық+++
Физиологиялық
619. Механикалық сарғыштанудың пайда болу себебi не?
Эритроциттердiң гемолизiнiң жоғарылауы
Өттiң бөлiнуiнiң бұзылуы+++
Бауырдың вируспен зақымдануы
Бауырдың инфекциялық ауруы
Сәйкес келмейтiн қан құю
620. Гемолитикалықсарғыштанудың пайда болу себебi не?
Өт жүру жолдарының бiтелуi
Сәйкес келмейтiн қан құю+++
Панкреастыңқатерлi iсiгi
Бауырдың вирустық ауыруы
Бауырдың бактериялық ауыруы
621. Науқастың жалпы билирубинi 100 мкмоль/л,нәжiсi түссiзденген,зәрiнiңтүсi қоңыр.Аланилтрансаминазаның белсендiлiгi жоғарылаған.Сарғыштанудыңқай түрi деп болжам жасауға болады?
Механикалық
Гемолитикалық
Паренхиматоздық+++
Физиологиялық
Обтурациялық
622. Науқастың жалпы билирубинi 60 мкмоль/л,нәжiсiнiң түсi қоңыр,зәрiнiңтүсi өзгермеген. Сарғыштанудың қай түрi болуы мүмкiн?
Механикалық
Гемолитикалық+++
Паренхиматоздық
Физиологиялық
Обтурациялық
623. Науқастың жалпы билирубинi 90 мкмоль/л,нәжiсi түссiзденген,зәрiнiңтүсi қоңыр. Науқаста вирустық гепатиттi дәлелдеу үшiн қай ферменттiң белсендiлiгiн анықтау керек? (АЛТ-аланилтрансаминаза,ЛДГ-лактатдегидрогеназа,КФК-креатинфосфокиназа).
АЛТ+++
ЛДГ1
КФК
++ЛДГ4
ЛДГ3
624. Адамда пуриндiк негiздер тотыққан кезде қандай соңғы өнiм түзiледi?
Мочевина
Гипоксантин
Креатин
Несеп қышқылы+++
Ксантин
625. Қай заттар тотыққан кезде несеп қышқылына айналады?
Пиримидин негiздерi
Тимин туындылары
Урацил туындылары
Пурин негiздерi+++
Лизин туындылары
626. Қандай заттар жай белоктар алмасуының соңғы өнiмдерi болып табылады?
Мочевина+++
Креатинин+++
Билирубин
Ураттар
Гиппурат++*****
627. Нәжiспен бөлiнетiн қандай заттар гемоглобиннiң простетикалық тобының
алмасуының соңғы өнiмi болып табылады?
Стеркобилин+++
Креатинин
Биливердин+++--
Билирубин
Мочевина
628. Подагра кезiнде қандай зат байламдарда,терiде,сiңiрлерде жиналады?
Мочевина
Урат+++
Оксалат
Креатин
Аммоний туздары++---
629. Қансырау кезiнде қандай орган белоктардың қоры болып табылады?
Бүйрек
Ми
Бауыр+++
Көк бауыр
Өкпе
630. Қандай амин қышқылының жетiспеушiлiгi бауырдыңмайлы инфильтрациясына (гепатоз) әкеледi?
Цистеин
Триптофан
Метионин+++
Тирозин
Треонин
631. Қаннан өт жолдарына электролиттердiң,креатиннiң,альбуминдердiңтүсу
үрдiсi қалай аталады?
Фильтрация+++
Секрециялану
Реабсорбция
Конъюгация
Абсорбция
632. Өт қабы өтi түзiлген кезде қай үрдiс негiзгi болып табылады?
Сүзiлу
Секрециялану
Реабсорбция+++
Конъюгация
Абсорбция
633. Аталған СО2 түзiлетiн реакциялардың қайсысы белоктар,көмiрсулар,липидтер алмасулары үшiн ортақ реакция болып табылады?
Пируваттың тотығудан декарбоксилденуi+++
Алмастырылатын амин қышқылдарының декарбоксилденуi
Үш карбон қышқылдары циклінің реакциялары++++--
Глутамин қышқылының декарбоксилденуi
Глюкоза пентозды циклде тотығуы
634. Белоктар,көмiрсулар, липидтер алмасуларын қандай зат өзара байланыстырады?
Пируват+++
Глицерин
Фосфотриозалар++*******
Ацетил-КоА+++
Глицерофосфат
635. Қай үрдiстер белоктар,көмiрсулар, липидтер алмасуларында ортақ катаболизм жолы болып табылады?
Үшкарбон қышқылдарының циклi+++
Алмастырылатын амин қышқылдарының декарбоксилденуi
Ацетосiрке қышқылының декарбоксилденуi
Биологиялық тотығу+++
Тотығудан фосфорлану+++
636. Ағзаның қандай жүйесi заттар алмасуын бақылайды?
Лимфа
Эндокриндi+++
Бөлiп шығару
Тыныс алу
Дәнекер
637. 20-жастағы студентте оң жақ қабырғасының асты ауырды.Зерттеген кезде
бауыры пальпацияланып ауырды,екi күннен кейiн сарғыштану пайда болды,зәрдiң түсi қоңыр,нәжiсi түссiздендi. Қан сарысуындағы билирубиннiң мөлшерi 230 мкмоль /л, глутамилтранспептидаза - 135 МЕ/л, аланилтрансаминаза- 450 МЕ /л. Уробилиногенге жасалған сынама оң болды.Бұл сарғыштанудыңқай түрi болып табылады?
Бауыр үстiлiк
Паренхиматозды+++
Механикалық
Гемолитикалық
Обтурациялық
638. Глюкокортикостероидтар және минералокортикостероидтар түзіледі?
Ұйқы безінің жасушаларында
Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатында+++
Ұйқы безінің жасушаларында
Бүйрек үсті безінің милы қабатында
Қалқанша безінің жасушаларында
639.Натрий және калий алмасуларының реттелуін келесі зат атқарады?
Альдостерон +++
Тироксин
Паратгормон
Инсулин
Глюкагон
640. Ангиотензин :
Тамырды тарылтады және МКС –тің секрециясын арттырады +++
Тамырды кеңітеді және МКС –тің секрециясын төмендетеді
Тамырды тарылтады және ГКС –тің секрециясын арттырады
Тамырды кеңітеді және ГКС –тің секрециясын төмендетеді
Брадикининнің синтезін тездетеді
641. Ангиотензин әсерінен?
Артериялық қысым жоғарылайды+++
Артериялық қысым төмендейді
Веноздық қысым жоғарылайды
Веноздық қысым төмендейді
Онкотикалық қысым жоғарлайды
642. Қалқанша безінің гормоны?
Трийодтиронин+++
Норадреналин
Кортизол
Эстрадиол
Кортикостерон
643. Гипертиреоз кезінде күшейеді:
Глюконеогенез
Липогенез және липонеогенез
Кетон денелерінің синтезі
Биототығу және энергияның жылу түрінде бөлінуі+++
Бұлшық ет белоктарының синтезі
644. Гормонныңқайсылары холестериннiң туындыларына жатады?
Тестостерон+++
Эстрадиол+++
Кальцитонин
Кортизол+++
Тироксин
645. Қандай гормондардың химиялық табиғаты гликопротеин болып табылады?
Соматотропты
Тиреотропты+++
Адренокортикотропты
Лактотропты
Фолликула стимулдеушi+++
646. Қандай гормондар химиялық табиғаты бойынша амин қышқылдарыныңтуындылары болып табылады?
Тироксин+++
Адреналин+++
Окситоцин
Кортизол
Вазопрессин
647. I-шi механизм бойынша әсер ететiн гормондардың рецепторлары химиялық
табиғаты жағынан қандай қосылыстарға жатады?
Гликопротеиндер+++
Липопротеиндер???
Хромопротеиндер
Металлопротеиндер
Фосфопротеиндер
648. Қандай зат глюкагон әсер етуiнде жасушаiшiлiк делдалдар бола алады?
цАМФ+++
цГМФ
ДАГ
ИТФ
Кальций
649. Қандай гормондар I-шi механизм бойынша әсер етедi?
Глюкагон+++
Паратгормон+++
Адреналин+++
Кортизол
Трийодтиронин
650. Қалқанша маңы бездерiнде қандай гормон түзiледi?
Кортизол
Паратгормон+++
Тироксин
Альдостерон
Пролактин
651. цАМФ арқылы әсер ететiн гормон фосфорилазаны активтендiредi.
Осы жағдайда жасуша iшiнде қай үрдiс күшейедi?
Гликогеногенез
Глюконеогенез
Гликогенолиз+++
Липолиз
Протеолиз
652. Липофильдi стероидты және тиреоидты гормондар нысана-жасушаларындағы ферменттердiң синтезiн жоғарылатады. Жасушаның ядросында қай үрдiс күшейедi?
Репликация
Транскрипция+++
Репарация
Мутация
Инверсия
653. Науқаста гиперкальциемия байқалады. Бұл қай гормонның жетiспеушiлiгiмен байланысты?
Тироксин
Альдостерон
Паратгормон
Кальцитонин+++
Кальцитриол
654. Трийодтиронин оксидоредуктазалардың мөлшерiн арттырады. Бұл гормон қандай механизм арқылы әсер етедi?
Бiрiншi цАМФ арқылы
Бiрiншi цГМФ арқылы
Үшiншi механизм
Бiрiншi Са2+арқылы
Екiншi механизм+++
655. Паратгормонныңәсерiнен сүйек тiнiнде цитрат жиналады,ол сүйектенкальцийдiң шығуына ықпал етедi.Паратгормонныңәсерiнен қай үрдiс ингибирленедi?
Гликолиз
Кребс циклi+++
Пентозофосфатты цикл
Глюконеогенез
Гликогенолиз
656. Тиреотоксикоз кезiнде дене температурасы жоғарылайды.Бұл жағдайда қандай үрдiс бұзылады?
Биологиялық тотығу
Кребс цикл
Гликолиз
Тотығудан фосфорлану+++
Пентозофосфатты цикл
657. Науқастың қолы сынған, сынығы жазылмайды. Сынықтың жазылуын жылдамдату
үшiн қандай гормонды қолдануға болады?
Тироксин
Альдостерон
Паратгормон
Кальцитонин+++
Инсулин
658. Медициналық университеттiң студентiнде бiтiру емтихандарынан кейiн ұйіысының бұзылуы, тахикардия байқалады. Науқас қолдарының жылы және ылғалды екенiн байқады. Науқасқа диагноз қою үшiн қандай биохимиялық зерттеулердi жасау керек?
Соматотропты гормон мен глюкагон
Адренокортикотропты гормон мен кортизол
Липотропты гормон мен прогестерон
Тиреотропты гормон мен тиреоидты гормондар++
Лютеиндеушi гормон мен жыныс гормондары
659. Глюкокортикостероидтар қайда түзiледi?
Бүйрек үстi безiнiңқыртыс қабатының шумақты аймағында
Бүйрек үстi безiнiңқыртыс қабатының шоғырлы аймағында+++
Бүйрек үстi безiнiң милы қабатында
Бүйрек үстi безiнiңқыртыс қабатының торлы аймағында
Ұйқы безiнiң Лангерганс аралшықтарының Д-жасушаларында
660. Инсулин рецепторының катализдiк бөлiгi не болып табылады?
Аденилатциклаза
Гуанилатциклаза
Треонинкиназа
Тирозинкиназа+++
Серинкиназа
661. Норадреналиннiң негiзгi физиологиялық эффектiсi қандай?
Артериялық қысымды төмендету
Қандағы глюкоза деңгейiн төмендету
Артериялық қысымды көтеру+++
Катаболикалықүрдiстердi күшейту
Диурездi жоғарылату
662. Қандай жасушаларда инсулиннiң рецепторлары болмайды?
Жүйке жасушаларында+++
Адипоциттерде
Бұлшық ет жасушаларында
Ішек жасушаларында
Бүйрек түтiкшелерiнiң жасушаларында
663. Инсулин синтезiнiң жетiспеушiлiгi кезiнде қандай ауру дамиды?
Қантсыз диабет
Стероидты диабет
Акромегалия
Қантты диабет+++
Микседема
664. Берiлген гормондардың қайсысы эпифиздiң гормоны болып табылады?
Меланотропин
Мелатонин+++
Меланостатин
Пролактин
Меланолиберин
665. Ересек адамдардағы өсу гормонының гиперпродукциясы қалай аталады?
Кретинизм
Гигантизм
Акромегалия+++
Базедов ауруы
Микседема
666. Балалардағы соматотропты гормонның гипопродукциясы қалай аталады?
Кретинизм
Гигантизм
Акромегалия
Ергежейлiлiк+++
Микседема
667. Вазопрессинiң басқаша аталуы қандай?
Глюкокортикостероид
Минералокортикостероид
Антидиурездік гормон+++
Натрий-уретикалық пептид
Окситоцин
668. Қандай гормонның жетiспеушiлiгi кезiнде қантсыз диабет болады?
Альдостерон
Инсулин
Кортизол
Вазопрессин+++
Натрийуретикалық пептид
669. Қандай гормон негiзгi минералокортикостероид болып табылады?
Кортикостерон
Альдостерон+++
Дезоксикортикостерон
Кальцитонин
Кальцитриол
670. Қандай гормон эстрогендердiң негiзгi өкiлi болып табылады?
Прогестерон
Эстрон
Эстриол
Эстрадиол+++
Пролактин
671. Гормондардыңқайсысы жүктiлiк гормоны болып табылады?
Окситоцин
Эстрон
Прогестерон+++
Эстрадиол
Пролактин
672. Қайсы гормон адамдағы негiзгi андроген болып табылады?
Андростерон
Дегидроэпиандростерон
Прогестерон
Тестостерон+++
Эстрон
673. Қандай қышқыл барлық простагландиндердiң негiзiн салушы болып табылады?
Арахидон+++
Олеин
Пальмитин
Стеарин
Арахин
674. Кортикотропин адипоциттердегi цАМФ деңгейiн жоғарылатады. Бұл жағдайда қандай үрдiс күшейедi?
Липогенез
Липонеогенез
Фосфоролиз
Бос май қышқылдарының β -тотығуы
Липолиз+++
675. Соматотропин диабетогендi әсер көрсетедi. Қандай гормон соматотроптыгормонныңәсерiнен түзiледi?
Инсулин
Глюкагон+++
Соматостатин
Панкреатиттiк полипептид
Адреналин
676. Эстрогендер тығыздығы жоғары липопротеиннiң түзiлу жылдамдығын арттырады және тығыздығы төмен липопротеиннiң түзiлуiн тежейдi.Эстрогендердiң мұндай әсерi қалай аталады?
Атерогендi
Липотропты
Липолиттi
Антиатерогендi+++
Гиперлипидемиялы
677. Глюкокортикостероидтардың қабынуға қарсы әсерi мембрана фосфолипазасының
активтiлiгiн төмендетуге негiзделген. Бұл қабынудың төмендеуiне әкеледi.Осы препараттардыңқабынуға қарсы әсерi қандай?
Олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөлiп шығарады
Олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөлiнуiн тежейдi+++
Олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлiнуiн тежейдi
Олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлiнуiн активтейдi
Олар азоты бар заттардың фосфолипидтерге қосылуын тежейдi
678. Бүйрекүстi безi қыртысты қабатының гормондары көп мөлшерде түзiлгенде (Конк синдромы) гипертензия мен гипокалиемия дамиды.Бұл жағдайда қандай гормон көп мөлшерде түзiледi?
Кортизол
Дезоксикортикостерон
Альдостерон+++
Кортизон
Кортикостерон
679. Ересек адамның қан плазмасындағы белоктың қалыпты мөлшерi қанша?
10 - 20 г\л
30-50 г\л
55-59 г\л
90-100 г\л
60-80 г\л+++
680. Денi сау ересек адам қанында болатын альбумин концентрациясы қанша?
60-80 г\л
5-10 г\л
20-30 г\л
15-25 г\л
35-45 г\л+++
681. Науқаста бауыр қызметi мен қан ұюының бұзылу белгiлерi байқалды. Қанда қай белоктың мөлшерi төмендеген?
Альбумин
Гаптоглобин
Церуллоплазмин
Фибриноген++++
Ферритин
682. Науқаста оқшауланған бiрiншiлiк иммунды тапшылықтың белгiлерi байқалды.Глобулиннiң қандай фракциясы төмендеген?
Альфа1-глобулиндер
Альфа2-глобулиндер
Бета-глобулиндер
Гамма –глобулиндер+++
Дельта –глобулиндер
683. Науқастың жауырын тұсы қатты ауыратыны сонша, ауру қолына берiледi, демiкпе байқалды. Қанда қандай ферменттердiң мөлшерi жоғарылайды?
Аспартатаминотрансфераза++++---
Креатинкиназа+++-
Амилаза
Қышқылды фосфатаза
Лейцинаминопептидаза
684. Қанның бейорганикалық құрамдас бөлiктерi қандай қызметтердi атқарады?
Осмостыққысымды реттейдi+++
Онкотикалыққысымды реттейдi
Систолдыққысымды реттейдi
Жүйке-бұлшық еттiкқозуға қатысады++--
Сүйек тiнiнiң минералдануына қатысады+++-
685. Қандай көрсеткiш қан рН -на сәйкес келедi?
7,50-7,74
5,36-5,44
6,36-6,44
8,36-8,44
7,37-7,44+++
686. Денi сау ересек адамның қан плазмасында натрийдiң мөлшерi қанша?
4-10 ммоль\л
135-155ммоль\л+++
165-175 ммоль\л
115-125 ммоль\л
185-285 ммоль\л
687. Денi сау ересек адамныңқан плазмасында калийдiң мөлшерi қанша?
3,5-4,7 ммоль\л+++
2,6-3,4 ммоль\л
6,6-7,8 ммоль\л
8,5-9,8ммоль\л
5,5-6,0 ммоль\л
688. Денi сау ересек адамныңқан плазмасында кальцийдiң мөлшерi қанша ?
3,00-3,95 ммоль\л
3,25-3,75 ммоль\л
1,25-1,75 ммоль\л
2,25-2,75 ммоль\л+++
1,85-2,00 ммоль\л
689. Денi сау ересек адамныңқан плазмасында жалпы фосфордың мөлшерi қанша?
1,0-2,0 ммоль\л
3,0-5,0 ммоль\л+++
6,0-8,0 ммоль\л
9,0-11,0 ммоль\л
12,0-13,0 ммоль\л
690. Денi сау ересек адамда қан плазмасында хлоридтердiң мөлшерi қанша?
83-90 ммоль\л
97-115 ммоль\л+++
118-128 ммоль\л
150-168 ммоль\л
200-212 ммоль\л
691. Гипернатриемия кезiнде қандай клиникалық белгiлер байқалады?
Апатия
Артерия қысымының төмендеуi
Анорексия
Артерия қысымының жоғарылауы+++
Терi тығыздығының төмендеуi
692. Қандай патология гипонатриемия дамуына әкеледi?
Гиперальдостеронизм
Нефротикалық синдром
Гиперпаратиреоз
Гипоальдостеронизм+++
Гепатит
693. Қандай патология гиперфосфатемия дамуына әкеледi?
Алкоголизм
Алкалоз
Гиперпаратиреоз
Гипопаратиреоз+++
Күйiктiң ауыр түрi
694. Қандай патология гипофосфатемия дамуына әкеледi?
Анемия
Рахит+++
Гипопаратиреоз
D гипервитаминозы
Күйiктiң ауыр түрi
695. Қандай патология гипокальциемия дамуына әкеледi?
Гиперпаратиреоз
Ағзада D витаминiнiң артық дозада болуы
Гипопаратиреоз++++
Сүйек тiнiндегi қатерлi iсiк
Акромегалия
696. Берiлген макроэлементтердiң қайсысы қан плазмасында төмендеуi нәтижесiнде клиникалық көрiнiсiне дейiн нақты рахиттi анықтауға болады?
Калий
Фосфор+++
Кальций
Натрий
Мыс
697. Науқаста бұлшық еттердiң қатты әлсiзденуi дамыды. Науқастың анамнезiнен ұзақ уақыт зәр шығаратын препараттарды қабылдағаны анықталды. Қанда калий деңгейi 2,3 ммоль/л тең. Бұл жағдай қалай аталады?
Гиперкалиемия
Гипокалиемия+++
Гиперфосфатемия
Гипокальциемия
Гипофосфатемия
698. Науқаста тыныстық ацидоз белгiлерi байқалады. Артерия қанында қандай
көрсеткiш жоғарылайды?
рCO2+++
рNO2
рSO2
рO2
рSO3
699. Қант диабетiмен ауыратын науқаста метаболикалық ацидоз белгiлерi байқалады. Қандай көрсеткiш метаболикалық ацидоздың дамығанын көрсетедi?
Фосфолипидтер
Кетон денелерi+++
Холестерин
Фосфотидтер
Цереброзидтер
700. Науқаста тыныстық алкалоз белгiлерi байқалады. Артерия қанында қайкөрсеткiш төмендейдi?
рCO2++++
рSO2
рO2
рNO
рSO3
701. Науқаста тоникалық тырыспа мен остеопороз белгiлерi анықталды. Қансарысуында қандай макроэлемент төмендеген?
Натрий
Калий
Хлор
Марганец
Кальций+++
702. Науқаста шаршау,бас ауруы,лоқсу, құсу,естiң бұзылуы,гиповолемия байқалады.
Қан плазмасында қандай элемент төмендеген?
Кальций
Натрий+++
Мыс
Калий
Фосфор
703. Төмендегi заттардың қайсысы карбоксигемоглобиннiң құрамына кiредi?
Көмiртек (IV) оксидi
Көмiртек (II) оксидi+++
Азот оксидi
Оттек атомы
Оттек молекуласы
704. Төменде аталған функциялардыңқайсысы бұлшық ет тiнiне тән?
Жиырылғыштық+++
Қорғаныштық+++
Сигналдық
Құрылымдық
Секреторлық
705. Төменде берiлген белоктардыңқайсысы саркоплазмалық белоктарға жатады?
Миоглобин+++
Миоальбумин+++
Тропомиозин
Эластин
Коллаген
706. Төменде берiлген белоктардыңқайсылары миофибрилла белоктарына жатады?
Актин++
Альдолаза
Коллаген
Тропомиозин++
Миозин++
707. Төменде берiлген белоктардыңқайсылары строма белоктарына жатады?
Миоглобин
Тропонин
Коллаген+++
Эластин++
Миоген
708. Төменде берiлген белоктардыңқайсысы ядро белоктарына жатады?
Миоглобин
Тропонин
Коллаген
Гистон+++
Миоген
709. Төмендегi қосылыстардың қайсылары бұлшық ет тiнiнiң азотсыз экстрактылы
заттарына жатады?
Гликоген+++
Миозин
Миоглобин
Триглицеридтер+++
Креатин
710. Келесi жағдайлардың қайсысы карбоксигемоглобиннiң түзiлуiне себепшiболады?
Қантты диабет
Қантсыз диабет
Иiс газымен (СО) улану+++
Көмiр қышқыл газымен (СО2) улану
Темiр тапшылық анемия
711. Төменде берiлген заттардың қайсысы метгемоглобиннiң түзiлуiне ықпалетедi?
Бертолет тұзы+++
Ас тұзы
Калий хлоридi
Анилиндік бояулар+++
Кальций фосфаты
712. СО2-нi тiкелей тасымалдау жолы қалай iске асады?
СО2 альбуминдермен байланысу арқылы
СО2 фосфаттық буфермен байланысу арқылы
СО2 плазма белогының NН2 тобымен байланысу
СО2 гемоглобин глобинiнiң NН2 тобымен байланысу арқылы++++
СО2 Нb гемiмен байланысу арқылы
713. Сот-медициналықэкспертизаның зертханасына биологиялықматериал(өлген кiсiнiң өаны) әкелiндi. Ол адам тыныс алу қызметiнiң бұзылуынан қайтыс болған деген болжам бар.Тергеушiлер екi түрлi қорытындыжасауы мүмкiн: механикалық тұншығу немесе ыс газымен улану.Осыжағдайда өлiмнiң себебiн анықтау үшiн төмендегi берiлген реактивтердiң қайсысын қолдану қажет?
Стокс реактивi+++
Бензидин реактивi
Молибдендi реактив
Фелинг реактивi
Миллон реактивi
714. Бүйрек қаннан организмге керексiз және зиянды заттарды - белоктар алмасуының соңғы өнiмдерiн, тұздарды,дәрiлiк және улы заттарды шығаруға қабiлеттi.Бүйректiң осы функциясы қалай аталады?
Экскреторлық+++
Эндокриндiк
Антитоксикалық
Реттеушi
Метаболиттiк
715. Жүрек қызметiнiң бұзылыстарында,жедел түрдегi нефритте күндiзгi жәнетүнгi диурездiң арақатынасының бұзылуы байқалады.Осы күй қалай аталады?
Полиурия
Олигурия
Гематурия
Глюкозурия
Никтурия+++
716. Ересек денi сау адамда зәр рН-ы нешеге тең?
1,5-2,0
10,0-11,0
8,0-9,0
5,0-7,0+++
2,5-4,0
717. Денi сау адам зәрiнiң қандай физика-химиялық қасиетi зәр пигменттерiнiң
стеркобилин,урохром,уроэритрин,урозеиннiң болуына байланысты?
Тығыздығы
Иiсi
Түсi++++
Мөлдiрлiгi
Мөлшерi
718. Денi сау ересек адамдарда тәулiгiне бөлiнетiн зәр мөлшерi қанша?
1,5-2,0 л+++
2,5-3,0 л
3,5-4,0 л
0,3-1,0 л
4,2-5,0 л
719. Химиялық табиғаты пептид болып келетiн, ц ГМФ арқылы әсер ететiн, қан
тамырларын кеңейтетiн және диурездi арттыратын фактор қалай аталады?
Антибактериялық
Белсендiрушi
Натрий-уретикалық+++
Ингибирлеушi
Антитоксикалық
720. Науқаста протеинурия байқалады,тәулiгiне бөлiнетiн мочевина мөлшерi15г. Қалдық азот мөлшерi - 43 мМоль/л. Қандай орган зақымданған?
Өкпе
Бүйрек+++++
Жүрек
Бұлшық ет
Бауыр
721. Инсулин жетiспегенде және инсулин антогонистерi көп болғанда зәрде қандай зат анықталады?
Билирубин
Глюкоза+++
Гемоглобин
Белок
Креатин
722. Төменде берiлген ферменттердiң қайсысы нейтрофильдердiң арнайы ферменттерi
болып табылады?
Глутатионпероксидаза
Каталаза
Супероксиддисмутаза
Аланинаминотрансфераза
Миелопероксидаза+++
723. НАДФН2 нейтрофилдерде өтетiн төмендегi үрдiстердiң қайсысына жұмсалады?
БМҚ синтезi
Глюкозаның синтезi
Белоктар синтезi
Супероксиданионының түзiлуi+++
Энергия көзi ретiнде
724. Төмендегi заттардың қайсысы хемотаксиске қатысады?
Селектиндер+++
Фибронектиндер
Триглицеридтер
Альбуминдер
Глобулиндер
725. Төмендегi заттардың қайсысы адгезияға қатысады?
Селектиндер
Интегриндер+++
Триглицеридтер
Альбуминдер
Глобулиндер
726. NО-синтазаныңәсерiнен қандай зат түзiледi?
Азот оксидi++++
Пероксинитрит
Гидроксид радикалы
Супероксиданион
Сутек асқын тотығы
727. Төменде берiлген ферменттердiң қайсысы нейтрофилдердiң протеиназаларына жатады?
Катепсин+++
Протеинкиназа
Трипсин
Аминопептидаза
Пепсин
728. Лейкоциттердiң протеиназалары төменде келтiрiлген органеллалардың қайсысында кездеседi?
Ядро
Гольджи аппараты
Лизосома++++
Рибосома
Вакуоль
729. Базофилдерде қандай зат түзiледi?
Гепарин+++
Плазмин
Тромбоксан
Гистамин+++
Альбумин
730. В-лимфоциттерде негiзiнен қандай зат түзiледi?
Иммуноглобулиндер++++
Лизоцимдер
Катепсиндер
Липопротеиндер
Альбуминдер
731. Бұлшық ет тiнi үшiн қандай зат энергия көзi болып табылады?
Креатинфосфат++++
Креатинин
Мочевина
Несеп қышқылы
Глюкоза++
732. Бұлшық ет тiнiнде қандай екi элемент көп мөлшерде кездеседi?
Мырыш пен селен
Никель мен алюминий
Калий мен натрий++++
Кобальт пен темiр
Мыс пен марганец
733. Төменде берiлген заттардың қайсысы бұлшық еттiң азотты экстрактивтiзаттарына жатады?
Гликоген
Креатинфосфат+++++
Карнозин++
Ансерин++
Миоглобин
734. Төмендегi гормондардыңқайсысы сүйек тiнiнде кальций фосфаттарының жиналуын қамтамасыз етедi?
Трийодтиронин
Паратгормон
Инсулин
Кальцитонин+++
Вазопрессин
735. Төмендегi гормондардың қайсысы сүйек тiнiнен кальций фосфаттарының шығарылуын қамтамасыз етедi?
Инсулин
Адреналин
Норадреналин
Тироксин
Паратгормон+++
736. Төменде берiлген амин қышқылдарының қайсысы көп мөлшерде сүйек тiнi
коллагенiнiңқұрамына кiредi?
Метионин
Лизин
Глутамат
Пролин+++
Оксилизин
737. Төменде берiлген ферменттердiң қайсысы сүйек тiнiнiң арнайы ферментiболып табылады?
Малатдегидрогеназа
Сiлтiлi фосфатаза++++
Альдолаза
АТФ-аза
Пирофосфатаза++
738. Төменде берiлген заттардың қайсысы сiлтiлi фосфатазаның қатысуыментасымалданады?
Сульфаттар
Гидрокарбонаттар
Хлоридтер
Фосфаттар++++
Оксалаттар
739. Төменде берiлген ферменттердiң қайсысы сүйек тiнiнiң резорбциялануына қатысады?
Қышқылды фосфатаза+++
Пирофосфатаза
Липаза
Амилаза
Сiлiтiлi фосфатаза
740. Төменде берiлген қышқылдардың қайсысы сүйек тiнiнiң аппатиттерiнерiтуге қатысады?
Малат
Цитрат++++
Оксалоацетат
Фумарат
Лактат
741. Төменде берiлген элементтердiң қайсысы сүйек тiнiнiң iзбестенуiнеәкеледi?
Кремний+++
Темiр
Алюминий
Стронций
Бериллий
742. Төмендегi функциялардың қайсысы дәнекер тiнiне тән?
Тiректiк++++
Катализдiк
Электротрансформациялық
Жиырылғыштық
Метаболиттiк++
743. Коллаген төмендегi жасушалардың қайсысында синтезделедi?
Гепатоциттер
Фибробласттар++++
Остеоциттер
Лейкоциттер
Эритроциттер
744. Төменде берiлген белоктардыңқайсысы коллагендiк фибриллалардың
түзiлуiне қатысады?
Альбумин
Фибронектин++++
Гаптоглобин
Фибриноген
Ферритин
745. Төменде берiлген амин қышқылдарының қайсысы эластиннiң созылғыштығын
қамтамасыз етедi?
Лизин++++
Пролин
Аланин
Глицин
Метионин
746. Мидың ақ заты мен сұр заты құрамындағы белгiлi бiр заттың мөлшерiбойынша бiр-бiрiнен ерекшеленедi.Төмендегi заттардың қайсысы осызатқа жатады?
Липидтер++++
Көмiрсулар
Белоктар
Экстрактивтi заттар
Пептидтер
747. Шеткi және орталық жүйке жүйесi көптеген параметрлерi бойыншабiр-бiрiнен ерекшеленедi.Шеткi жүйке жүйесiнде төменде берiлген заттардың қайсысы басым мөлшерде болады?
Нейроальбуминдер+++
Липогликопротеиндер
Протеолипидтер
Липонуклеопротеиндер
Липогликонуклеопротеиндер
748. Моноаминооксидазаныңқұрамында қандай кофермент бар?
(ФАД - флавинадениндинуклеотид; ФМН - флавинмононуклеотид)?
ФАД++++
НSKoA
Тиаминдифосфат
Фосфопиридоксаль
ФМН
749. Жүйке импульсi қозғалыс жүйке ұштарының аймағына өтуi кезiнде ацетилхолин бөлiнедi,соның нәтижесiнде қосу пайда болады.Осы үдерiстiңнәтижесiнде не болады?
Жасуша мембранасыныңөткiзгiштiгi төмендейдi
Кальций,калий және магний иондары миоциттен шығады
УТФ-ң түзiлуi күшейедi
Кальций,калий және магний иондары саркоплазмаға түседi+++
АТФ-ң ыдырауы күшейедi
750. Бұлшық ет жиырылуында кальций қандай рөл атқарады?
Кальцийдiң бос катиондары миозинмен байланысады
Ол тропонинмен әрекеттеседi+++
Ол глобулинмен бiрiгедi
Ол актинмен бiрiгедi
Ол АТФ-ң ыдырауын кҮшейтедi
751. Бұлшық еттегi АТФ ресинтезi қалай iске асады?
Креатинкиназды реакция арқылы++++
Гликолиз арқылы++
Аденилаткиназды реакция арқылы++
Липонеогенез арқылы
Липогенез арқылы
752. "Респираторлық жарылыс" кезiнде не болады?
Фагоцитоз жүрiп жатқан жасушаларда метаболикалықүдерiстердiң белсенуi++++
Нейтрофилдердегi анаболикалық үдерiстердiң белсенуi
Эозинофилдердегi анаболикалықүдерiстердiң белсенуi
Лимфоциттердегi гликолиздiң белсенуi
Лимфоциттерде катаболикалыі үдерiстердiң белсенуi
753. Эозинофилдер қандай роль атқарады?
Аллергиялықреакцияларға қатысады++++
Липолиздi күшейтедi
Альбуминдердiң түзiлуiне қатысады
Аммиакты залалсыздандыруға қатысады
Кетогенездi күшейтедi
754. Нейтрофилдердегi метаболизм ерекшелiктерiне не жатады? (ПФЦ-пентозофосфатты цикл; ОАФ - оттектiң активтi формалары)
Гликогенолиз дәрежесi жоғары
ПФЦ-ң деңгейi төмен
ОАФ-ң көп мөлшерде түзiлуi++++
Лизосомалыі ферменттер мөлшерi аз
Кетогенез деңгейi жоғары
755. Актомиозин қандай рөл атқарады?
АТФ-тi ыдыратады+++
Оттектi тасымалдайды
Көмiрқышқыл газын тасымалдайды
Альбуминдердi тасымалдайды
ЦТФ-тi ыдыратады
756. Моноаминооксидаза қандай рөл атқарады?
Биогендi аминдердiң тотығуына қатысады++++
Пируваттың тотықсыздануын тездетедi
Биогендi аминдердiң тотықсыздануына қатысады
Митозды күшейтедi
Қан ұюына ықпал етедi
757. Протеолипидтер қандай рөл атқарады?
Миелиннiң түзiлуiне қатысады++++
АТФ-ң ыдырауына ықпал етедi
Қан тамырiшiлiк липолизге қатысады
АТФ ресинтезiн тездетедi
АТФ-ң ыдырауын тежейдi
758. Ганглиозидтер қандай рөл атқарады?
Кетогенезге қатысады
Жүйке қозғыштығына қатысады+++++
Бұлшық ет жиырылуына қатысады
Қан тамырiшiлiк липолизге қатысады
Менструальды циклдi реттеуге қатысады
759. Глутамин қышқылы жүйке тiнiнде қандай рөл атқарады?
Тежелуге ықпал етедi
Қозуға ықпал етедi+++++
Липогенезге ықпал етедi
Липолизге ықпал етедi
Жасуша дифференциациясына ықпал етедi
760. Глицин жүйке тiнiнде қандай рөл атқарады?
Тежелуге түрткi болады++++
Қозуға ықпал етедi
Липогенезге ықпал етедi
Липолизге ықпал етедi
Жасуша дифференциациясына ықпал етедi
761. Таурин жүйке тiнiнде қандай рөл атқарады?
Тежелуге ықпал етедi++++
Қозуға ықпал етедi
Липогенезге ықпал етедi
Липолизге ықпал етедi
Жасуша дифференциациясына ықпал етедi
762. Гепарансульфат қандай рөл атқарады?
Қан ұюына қатысады
Өсу факторының рецепторларының түзiлуiне қатысады+++++
Сүйек тiнiнiң резорбциясына қатысады
Жүйке импульсiнiңөткiзiлуiне ықпал етедi
Бауырдыңөт бөлу функциясын жақсартады
763. Бүйрек шумақтарының таңдамалы өткiзгiштiгiнде гепарансульфат қандайрөлің атқарады ?
Базальды мембрананың зарядын қалыптастырады+++++
3 типтегi коллагеннiң түзiлуiне қатысады
Гиалуронидазаның белсендiлiгiн тежейдi
Ион алмасу үдерiсiн белсендiредi
Бикарбонаттардың реабсорбциясын тежейдi
764. Гепарин нелiктен антикоагулянт рөлiн атқаруға қабiлеттi?
Өйткенi, ол антитромбинмен байланысады+++
Өйткенi, ол жасуша бөлiнуiн активтейдi
Өйткенi, ол протромбиннiң түзiлуiне ықпал етедi
Өйткенi, ол глюкурон қышқылымен байланысады
Өйткенi, ол АТФ-азалық абелсендiлiкке ие
765. Гепариннiң антитоксикалықәсерi неге негiзделген?
Гепарин глюкурон қышқылының түзiлуiн стимулдейдi
Гепарин гистаминдi байланыстырады++++
Гепарин билирубиндi байланыстырады
Гепарин серотониндi бөледi
Гепарин глутатионның түзiлуiн тездетедi
766. Гепариннiңәсерiнен капилляр өткiзгiштiгiнiң төмендеуiнде қандай механизм жатыр?
Гиалуронидазаны тежеу++++
Гиалуронидазаны белсендiру
Липопротеинлипазаны тежеу
Липопротеинлипазаны белсендiру
Липонеогенздi стимулдеу
767. Сүйек тiнi қандай рөлің атқарады?
Бұлшық ет бекiнетiн орын++++
Гликогеннiңқорға жиналатын негiзгi орны
Қан плазмасы альбуминдерiнiң синтезi өтетiн орын
Кальций жиналатын орын++-
Маңызды органдарды сыртқы әсерлерден қорғайды++-
768. Сүйек тiнiнiң дәнекер тiнiнiң басқа түрлерiнен ерекшелiгi не болыптабылады?
Кальций тұздарының мөлшерi аз
Жасуша саны көп
Жасушааралық заты аз
Жасушааралық заты көп++++++
Коллаген мөлшерi аз
769. Остеобластардағы минералдануды бақылау қалай iске асады?
Д витаминiнiң активтi-алмасу формаларының түзiлуiн стимулдеу арқылы
Олардың мембранасы арқылы кальций мен фосфордыңөтуiн реттеу арқылы+++++
Қоректiк заттардың матрикске түсуiн реттеу арқылы
Липогенез және липолизүдерiстерiн күшейту арқылы
Биогендi аминдердiң босап шығуын реттеу арқылы
770. Сүйек тiнiнiң сиалопротеиндерiнiң сүйектi iзбестеуге қатысу қабiлетiнегiзiнде не жатыр?
Кальций катиондарын байланыстыру++++++
Натрий катиондарын байланыстыру
Хлор аниондарын байланыстыру
Калий катиондарын байланыстыру
Күкiрт аниондарын байланыстыру
771. Сiлтiлi фосфатаза қандай рөл атқарады?
Қан ұю фактроларының түзiлуiне қатысады
Кристаллизация ядросының түзiлуiне қатысады+++
Липопротеиндердiң түзiлуiне қатысады
Жасушалардың бөлiнуiне қатысады
Коллагеннiң түзiлуiне қатысады
772. Қышқылды фосфатазаның резорбциялау әсерiнiң негiзiнде не жатыр?
Фосфор қышқылының органикалық эфирлерiн ыдырату+++
Фосфор қышқылының органикалық эфирлерiн синтездеу
Бейорганикалық фосфаттарды ыдырату
Глюкурон қышқылының органикалық эфирлерiн ыдырату
Глюкурон қышқылының органикалық эфирлерiн синтездеу
773. Науқаста кахексия (қу сүйек болып арықтау),аяғының ауыратыны байқалады.
Сүйек тiнiндегi патологиялық үрдiстi бiлу үшiн қанда қандайкөрсеткiштi анықтау керек?
Сiлтiлi фосфатаза белсендiлiгiн+++
Гамма-глутаминтранспептидаза белсендiлiгiн
Липопротеинлипаза белсендiлiгiн
Амилаза белсендiлiгiн
Креатинкиназа белсендiлiгiн
774. Науқастың ұзақ уақыт сынған жерi жазылмады.Кальций препараты және Dвитаминiмен емдеу нәтиже көрсетпедi. Науқастың сынған жерi тез жазылуы үшiн қандай гормонды ұсынуғы болады?
Кальцитонин+++++
Паратгормон
Соматропин
Гонадотропин
Кальцитриол
775. Науқас кальцитониндi қабылдаған. Бұл гормонныңәсер ету нәтижесiн бiлу үшiн зәрде қандай көрсеткiштi анықтау керек?
Фосфор мөлшерiн+++++
Альбуминдер мөлшерiн
Глюкоза мөлшерiн
Мочевина мөлшерiн
Креатинин мөлшерiн
776. Науқас iшiнiң ауыратынына,әсiресе тамақ iшкеннен кейiн және iшiжиi өтетiнiне, арықтағанына шағымданды. Бұл науқасты тексеру кезiнде қандай нәтиже күтуге болады?
Нәжiсте биливердин артады
Қанда лактат артады
Креатинкиназа белсендiлiгi артады
Нәжiсте майлар болады++++
Нәжiсте стеркобилин болады
777. Науқаста ұйқы безiнiң ауруы деген болжам бар. Бұл жағдайды анықтау үшiн қандай анализ жасауға болады?
Нәжiсте биливердиндi анықтау
Қанда лактатты анықтау
Креатинкиназа белсендiлiгi анықтау
Нәжiсте майларды анықтау+++++
Нәжiсте стеркобилиндi анықтау
778. Науқаста сүйек тiнiнiң ауруы деген болжам бар. Бұл жағдайды анықтау үшiн қандай анализ жасауға болады?
Қанда сiлтiлi фосфатаза белсендiлiгiн анықтау+++++
Қанда глюкозаны анықтау
Қанда креатинкиназа белсендiлiгi анықтау
Зәрде альфа-амилазаны анықтау
Зәрде альбуминдердi анықтау
779. Науқас аузының жиi құрғайтынына, жиi зәр шығаратынына,тәбетiнiң жоғарлауына, арықтағанына шағымданды. Бұл науқасқа комплекстi диогностика жасау үшiн қандай анализ жасауға болады?
Қанда сiлтiлi фосфатаза белсендiлiгiн анықтау
Қанда глюкозаны анықтау+++++
Қанда креатинкиназа белсендiлiгi анықтау
Зәрде альфа-амилазаны анықтау
Зәрде альбуминдердi анықтау
780. Науқастың қанында рН көрсеткiшi төмендегенi байқалады. Қан анализiнделактат мөлшерi жоғары. Қанының рН көрсеткiшiн қалпына келтiру үшiн науқасқа қандай ерiтiндi енгiзу керек?
Калий хлоридi
Кальций хлоридi
Натрий хлоридi
Натрий бикарбонаты++++
Кальций карбонаты
781. Науқастың қанында метаболиттiк алкалоз байқалады. Қанының рН көрсеткiшiн қалпына келтiру үшiн науқасқа қандай ерiтiндi енгiзу керек?
Калий сульфаты
Кальций хлоридi+++++
Натрий хлоридi
Натрий бикарбонаты
Кальций карбонаты
782. Науқаста рСО2 парциалды қысымы жоғарылаған. Бұл кезде қандай жағдайды күтуге болады?
Лактатацидоз
Кетоацидоз
Респираторлы ацидоз++++
Респираторлы алкалоз
Метаболиздiк алкалоз
783. Науқастың артерия қанында рСО2 парциалды қысымы төмендеген. Бұлкезде қандай жағдайды күтуге болады?
Лактатацидоз
Кетоацидоз
Респираторлы ацидоз
Респираторлы алкалоз+++++
Метаболиздiк алкалоз
784. Бауыр ауруы кезiнде қандай индикаторлы ферменттер анықталады?
Лактатдегидрогеназа 1, 2
Аланинаминотрансфераза+++++++
Қышқылды фосфатаза
Лактатдегидрогеназа 4, 5++
Сукцинатдегидрогеназа
785. Ұйқы безi ауруы кезiнде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа
Аланинаминотрансфераза
Қышқылды фосфатаза
Амилаза+++++++++
Сукцинатдегидрогеназа
786. Жүрек ауруы кезiнде қандай индикаторлы фермент анықталады?
Креатинфосфокиназа+++++++
Аспартатаминотрансфераза++++
Қышқылды фосфатаза
Альдолаза
Сукцинатдегидрогеназа
787. Бұлшық ет ауруы кезiнде қандай индикаторлы ферменттер анықталады?
Креатинфосфокиназа+++++++
Альдолаза+++
Қышқылды фосфатаза
Гамма-глутамилтранспептидаза
Сукцинатдегидрогеназа
788. Берiлген белоктардың қайсысы бүйректiң арнайы белогы болып табылады?
Нейростенин
Ламинин+++++
Миоглобин
Кальциневрин
Кальмодулин
789. Берiлген белоктардыңқайсысы сүйек тiнiнiң арнайы белогы болып табылады?
Нейростенин
Ламинин
Миоглобин
Кальциневрин
Оссеин++++++
790. Берiлген белоктардыңқайсысы бұлшық ет тiнiнiң арнайы белогы болыптабылады?
Нейростенин
Ламинин
Миоглобин++++++
Кальциневрин
Кальмодулин
791. Панкреатит кезiнде (ұйқы безiнiң қабынуы) қанда берiлген ферменттердiң қайсысы артады?
Амилаза+++++
Креатинкиназа
Фосфатаза
Аргиназа
Альдолаза
792. Миозит кезiнде (бұлшық еттiң қабынуы) қанда берiлген ферменттердiң қайсысы артады?
Пероксидаза
Каталаза
Фосфатаза
Аргиназа
Альдолаза+++++
793. Жүрек зақымданған кезде қанда берiлген ферменттердiң қайсысы артады?
Амилаза
Креатинкиназа– МВ +++
Креатинкиназа – ВВ
Аргиназа
Сiлтiлi фосфатаза
794. Гепатит кезiнде (бауырдың қабынуы) қанда берiлген ферменттердiң қайсысы артады?
Қан сарысуының амилазасы
Креатинфосфокиназа
Қышқылды фосфатаза
Аспартатаминотрансфераза --------АЛТ++++++++
Қан сарысуының альдолазасы
795. Гиалурон қышқылының бактерицидтiк әсерi неге негiзделген?
Бактерия ферменттерiн инактивациялауға++++++
Бактерия мембранасына орналасуға
Бактериялардыңқоректенуiн тоқтатуға
Бактерия белоктарын ұйытуға
Митозды тежеуге
796. Сүйек тiнi белоктарының кальций катионын байланыстыруы негiзiнде қандай үрдiс жатыр?
Глутамин қышқылыныңқалдығын карбоксилдеу+++++
Глутамин қышқылыныңқалдығын декарбоксилдеу
Пируватты карбоксилдеу
Ацетил-КоА-ны карбоксилдеу
Пируватты тотығудан декарбоксилдеу қолдану
797. Глюкокортикостероидтардың қабынуға қарсы әсері фосфолипаза А2-нің белсенділігін төмендетуге негізделген. Неліктен бұл кезде қабынуға қарсы эффект байқалады?
Олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөліп шығарады
Олар фосфолипидтерден КҚМҚ бөлінуін тежейді +++
Олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлінуін тежейді
Олар фосфолипидтерден азоты бар заттардың бөлінуін активтейді
Олар азоты бар заттардың фосфолипидтерге қосылуын тежейді
798. Сілтілік резерв деп аталады:
Гемоглобиндік буфер
Калий мен натрийдің катиондары
Кальций мен магнийдің катиондары
Бикарбонаттық буфердің бөлімі ++++
Бикарбонаттық буфердің алымы
799. NO-синтазаның әсерінен түзіледі:
Пероксинитрит
Азот оксиді ++++
Гидроксил радикалы
Супероксиданионы
Азот қышқылы
800. Гематурияны гемоглобинуриядан ажыратуға болады:
Тек бензидин сынамасымен
Тек зәрдің тұнбасының микроскопиясы арқылы ++++
Спектроскоп көмегімен
Зәрдің түсі бойынша
Бензидин сынамасы және зәрдің тұнбасының микроскопиясы арқылы

Приложенные файлы

  • docx 19023000
    Размер файла: 289 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий