2 semestr pytannia zadachi


Теоретичні питання
Інертні гази: електронна будова, фізичні та хімічні властивості.
Положення Гідрогену в Періодичній системі, його хімічні властивості.
Гідриди. Пероксид гідрогену.
Способи добування водню.
Фізичні властивості та застосування водню.
Поширеність у природі та способи добування кисню.
Хімічні властивості Оксигену. Пероксиди.
Біогеохімічний цикл Оксигену.
Озон: добування, фізичні та хімічні властивості. Озоніди.
Проблема озонового шару.
Фтор: поширеність у природі, способи добування,
Хімічні властивості фтору.
Галогеноводні: добування, властивості.
Хлор: поширеність у природі, способи добування,
Хімічні властивості хлору. Хлоридна кислота, хлориди.
Оксигеновмісні сполуки хлору.
Бром і йод: поширеність у природі, способи добування,
Хімічні властивості брому і йоду.
Оксигеновмісні сполуки брому і йоду.
Сірка: поширеність у природі, добування, алотропні видозміни,
Хімічні властивості сульфуру. Сірководень, сульфіди.
Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. Способи добування сульфатної кислоти.
Загальна характеристика хімічних властивостей елементів підгрупи Селену.
Азот: поширеність в природі, способи добування, фізичні властивості.
Хімічні властивості нітрогену. Нітриди.
Гідрогеновмісні сполуки Нітрогену (аміак, гідразин, гідроксил амін, азидна кислота).
Оксиди нітрогену: добування, хімічні властивості.
Нітратна кислота: добування, особливості взаємодії з металами і неметалами.
Колообіг нітрогену. Азотні добрива.
Фосфор: поширення в природі, добування, алотропні видозміни, фізичні властивості, застосування.
Хімічні властивості фосфору. Фосфатні кислоти.
Колообіг фосфору. Фосфорні добрива.
Хімічні властивості елементів підгрупи Арсену.
Карбон: поширення в природі, алотропні видозміни, фізичні властивості. Колообіг карбону.
Хімічні властивості Карбону. Карбіди.
Оксигеновмісні сполуки Карбону. Карбонатна кислота і карбонати.
Силіцій: поширеність у природі (силікати та алюмосилікати), добування, фізичні властивості.
Хімічні властивості Силіцію. Застосування сполук Силіцію.
Хімічні властивості і застосування Германію та Стануму.
Добування свинцю. Хімічні властивості Плюмбуму.
Лужні метали: поширеність в природі, добування, застосування.
Хімічні властивості лужних металів. Калійні добрива.
Лужноземельні метали і магній: поширеність в природі, добування, застосування.
Хімічні властивості металів головної підгрупи ІІ групи.
Твердість води та способи її усунення.
Бор: поширеність у природі, добування, застосування бору та його сполук.
Хімічні властивості бору, боратний ангідрид, боратні кислоти.
Алюміній: поширеність у природі, добування, застосування.
Хімічні властивості алюмінію, амфотерність його оксиду і гідроксиду.
Хімічні властивості елементів підгрупи Галію.
Хімічні властивості елементів підгрупи Скандію.
Загальна характеристика хімічних властивостей лантаноїдів.
Добування міді, хімічні властивості сполук Купруму.
Добування срібла, хімічні властивості сполук Аргентуму.
Золото: поширеність у природі, добування (ціанідний метод). Хімічні властивості Ауруму.
Цинк: добування, фізичні і хімічні властивості.
Кадмій: добування, фізичні і хімічні властивості.
Ртуть: поширеність в природі, добування. Хімічні властивості Меркурію.
Загальна характеристика хімічних властивостей елементів підгрупи Титану.
Загальна характеристика хімічних властивостей елементів підгрупи Ванадію.
Хром: добування, фізичні та хімічні властивості.
Загальна характеристика хімічних властивостей Молібдену і Вольфраму.
Хімічні властивості Мангану.
Поширеність у природі та способи добування заліза. Чавун, сталь.
Хімічні властивості Феруму.
Загальна характеристика хімічних властивостей Кобальту і Нікелю.
Огляд хімічних властивостей платинових металів.
І. Контрольні питання

Описати будову атомів протію, дейтерію і тритію. У чому полягає відмінність між цими атомами? Які ізотопи Гідрогену стабільні?
У вигляді яких йонів гідроген може входити до складу хімічних сполук? Наведіть приклади сполук, зазначте ступінь окиснення атома гідрогену в них.
Як отримують водень у промисловості, у лабораторії? Наведіть рівняння реакцій.
Як отримують водень у лабораторії? Наведіть рівняння реакцій.
При електролізі яких водних розчинів можна отримати водень: H2SO4, K2SO4, KCl, CuSO4, NaOH? Наведіть рівняння відповідних реакцій.
Як отримують гідриди металів? Складіть рівняння реакцій: а) отримання кальцій гідриду; б) його взаємодії з водою.
Напишіть рівняння реакції розкладу гідроген пероксиду. До якого типу окисно-відновних реакцій вона належить? Які речовини каталізують цю реакцію?
Чи трапляються галогени в природі у вільному стані? Чому?
Яка електронна будова зовнішнього енергетичного рівня атомів галогенів? Які ступені окиснення характерні для фтору, хлору, брому, йоду?
Як змінюється міцність хімічного зв’язку в ряду F2 – Cl2 – Br2 – I2? Як у цьому ряду змінюється хімічна активність галогенів?
Запишіть реакції добування: а) фтороводню з плавикового шпату; б) хлороводню з кухонної солі.
Чи можна добути: а) бромоводень дією конц. сульфатної кислоти на натрій бромід; б) йодоводень дією конц. сульфатної кислоти на калій йодид? Проілюструйте відповідь рівняннями реакцій.
Як змінюється сила кислот в ряду HF - HCl - HBr - HI? Чому фторидна кислота дисоціює значно меншою мірою порівняно з іншими галогеноводневими кислотами?
Запишіть і назвіть оксигенвмісні кислоти хлору, брому, йоду. На прикладі кислот хлору покажіть, як змінюються: а) стійкість; б) сила; в) окисно-відновні властивості цих кислот при зростанні ступеня окиснення хлору?
Як добувають хлор у промисловості? Запишіть рівняння реакцій.
Як добувають хлор у лабораторії? Запишіть рівняння реакцій.
Як можна добути бром і йод з допомогою хлору?
Назвіть характерні ступені окиснення елементів V групи. З точки зору електронної будови поясніть, чому сполуки Нітрогену у ступені окиснення +5 є сильними окисниками.
Як змінюються властивості нітридів елементів ІІІ періоду у ряду Na3N – Mg3N2 – AlN – P3N5? Як взаємодіють з водою нітриди s-елементів І і ІІ груп?
Які ви знаєте гідрогеновмісні сполуки Нітрогену? Який ступінь окиснення виявляють атоми Нітрогену в цих сполуках?
Які сполуки називаються амідами, імідами? Наведіть приклади та реакції їхнього утворення.
Які ви знаєте оксиди нітрогену? Ангідридами яких кислот є ці оксиди? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
Охарактеризуйте алотропні модифікації фосфору, яка з них найактивніша?
Запишіть реакцію добування фосфору з фосфоритів.
Які ступені окиснення може виявляти атом Р? Наведіть приклади сполук.
Як змінюється стійкість сполук у ступені окиснення +5 в ряду N–P–As–Sb–Bi? Наведіть приклади реакцій.
Як називаються сполуки фосфору з металами? Як вони взаємодіють з водою та кислотами? Наведіть приклади реакцій.
Як називається кислота, до складу якої входить атом Р у ступені окиснення +1? Яка її основність? Як вона поводиться в окисно-відновних реакціях?
Які оксиди фосфору ви знаєте? Які кислоти їм відповідають? Запишіть формули оксидів та відповідних кислот.
Запишіть відомі вам реакції добування ортофосфатної кислоти.
Які cолі можуть утворитися під час взаємодії ортофосфатної кислоти з лугом? Запишіть формули та назвіть ці солі.
Які фосфорні добрива ви знаєте? Наведіть формули та назви.
Як з природного фосфориту одержують простий суперфосфат та подвійний суперфосфат? Запишіть рівняння реакцій.
Як змінюються кислотно-основні властивості в ряду оксидів P2O5 – As2O5 – Sb2O5 – Bi2O5?
Напишіть рівняння реакцій, що ілюструють амфотерні властивості Sb(OH)3.
Які зміни відбуваються з ортоборатною кислотою при нагріванні? Наведіть рівняння реакцій.
З якими з перелічених сполук реагуватиме алюміній оксид: а) НCl; б) NaOH; в) Н2О; г) CO2; д) NH3 ? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
З якими з перелічених сполук реагуватиме алюміній гідроксид: а) НCl; б) NaOH; в) Н2О; г) CO2; д) NH3 ? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
З яким з перелічених речовин буде взаємодіяти KOH: а) H3BO3; б) Na2B4O7; в) Al2O3; г) Ga(OH)3; д) AlCl3? Наведіть рівняння реакцій.
Які продукти утворяться при взаємодії AlCl3 i Na2CO3 у водному розчині: а) Al2(CO3)3 і NaCl; б) Al(OH)3 i CO2? Наведіть рівняння реакції.
Гідроксид якого металу, що належить до головної підгрупи другої групи виявляє амфотерні властивості? Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.
Напишіть формули тетрагідроксоберилату калію і тетрафтороберилату натрію. Як можна отримати ці сполуки?
З якими з перелічених сполук реагуватиме кальцій оксид: а) KCl; б) NaOH; в) Н2О; г) SO2; д) N2 ? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
З якими з перелічених сполук реагуватиме кальцій гідроксид: а) NaCl; б) KOH; в) Н2О; г) CO2; д) N2 ? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
Які з вказаних сполук взаємодіють з водним розчином аміаку: а) Са(OH)2; б) Zn(OH)2; в) Cd(OH)2?
Що таке тимчасова твердість води? Як її усунути? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
Що таке постійна твердість води? Наявність яких солей її спричиняє? Які існують способи її усунення? Наведіть відповідні рівняння реакцій.
Порівняйте взаємодію цинку, кадмію і меркурію з розведеними і концентрованими кислотами: а) HCl; б) H2SO4; в) HNO3. Наведіть рівняння відповідних реакцій.
З яким з перелічених речовин буде взаємодіяти хлоридна кислота: а) Zn; б) Hg; в) HgS; г) Cd(OH)2; д) Zn(NO3)2; е) Zn(OH)2? Наведіть рівняння реакцій.
З яким з перелічених речовин буде взаємодіяти цинк гідроксид: а) NaCl; б) H2SO4; в) NH4OH; г) KOH; д) Fe(OH)3? Наведіть рівняння реакцій.
Який метал може горіти в атмосфері вуглекислого газу? Наведіть рівняння реакції.
Технічний натрій гідроксид часто містить значну кількість домішок соди. Як це виявити? Як звільнити розчин NaOH від домішок соди? Навести відповідні рівняння реакцій.
Написати реакції отримання з натрій карбонату: а) натрій силікату; б) натрій сульфіту; г) натрій нітрату; д) натрій гідрогенсульфату.
Написати рівняння реакції взаємодії міді з розведеною (1:2) та концентрованою нітратною кислотою. Чому мідь не розчиняється в хлоридній кислоті.
Як взаємодіють солі купруму (ІІ) з водним розчином аміаку? Наведіть рівняння реакції.
Які з вказаних сполук взаємодіють з водним розчином аміаку: а) Сu(OH)2; б) AgCl; в) AgI? Наведіть рівняння реакцій.
З якими речовинами буде взаємодіяти концентрована HNO3: а) NaOH; б) CuO; в) Ag; г) KCl? Наведіть рівняння реакцій.
Проілюструйте рівняннями реакцій амфотерні властивості цинк гідроксиду.
Які сплави на основі міді ви знаєте?
Як змінюються кислотно-основні функції в ряду гідроксидів Ga(OH)3 – In(OH)3 – Tl(OH)3? Запишіть рівняння реакцій, які ілюструють амфотерність галій гідроксиду.


ІІ. Практичні завдання
Закінчіть рівняння реакції, підберіть коефіцієнти:
1.
Cu + HNO3 (конц.) =
Au + HCl + HNO3 =
B + HNO3(конц.) =

2.
С + H2SO4 (конц.) =
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 =
Al + NaOH + H2O =

3.
Hg + H2SO4 (конц.) =
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 =
МnSО4 + KBіО3 + Н2SО4

4.
Cu + H2SO4 (конц.) =
K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 =
(NH4)2SO4 =

5.
Sn + HNO3 (конц.) =
MnO2 + HCl =
Al2S3 + H2O =

6.
Ge + HNO3 (конц.) =
KMnO4 + KI + H2SO4 =
Al2O3 + K2S2O7 =

7.
S + HNO3 (конц.) =
KMnO4 + HCl =
CaH2 + H2O =

8.
P + HNO3 (конц.) =
KMnO4 + Na2SO3 + H2O =
Be + NaOH + H2O =

9.
Са + HNO3 (розв.) =
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 =
BaO2 + H2SO4 =

10.
Mg + HNO3 (дуже розв.) =
KMnO4 + H2O2 + H2SO4 =
BaCl2 + K2SO4 =

11.
Pb + HNO3 (конц.) =
CdS + HNO3 =
Zn + NaOH + H2O =

12.
Al + HNO3 (розв.) =
MnS + HCl =
Zn + HCl =

13.
Fe + HNO3 (конц.) =
РН3 + O2 =
Zn + NH4OH =

14.
Hg + HNO3 (конц.) =
PCl3 + H2O =
Hg(NO3)2 + KI (надл.) =

15.
Hg (надл.) + HNO3 (розв.) =
PCl5 + H2O =
HgCl2 + KOH =

16.
Zn + HNO3 (розв.) =
P4 + NaOH + H2O =
Na2O2 + KI + H2SO4 =

17.
I2 + Cl2 + H2O =
KNO3 (нагрів.) =
Li3N + H2O =

18.
Сl2 + KI =
NH4NO3 (нагрів.) =
K + O2 (надл.) =

19.
Cl2 + NaOH =
NH4NO2 (нагрів.) =
Li + N2 =

20.
HF (надл.) + SiO2 =
Ba(NO3)2 (нагрів.) =
Na + NH3 =

21.
HBr + H2SO4 =
Hg(NO3)2 (нагрів.) =
Na2O2 + CO2 =

22.
KI + H2O2 + H2SO4 =
(NH4)2Cr2O7 =
Cu(OH)2 + NH3 =

23.
F2 + H2O =
MgNH4PO4 =
Au(OH)3 + HCl (конц.) =

24.
Cl2 + H2O =
(NH4)3PO4 =
Ag + H2S + O2 =

25.
Br2 + H2O =
AlH3 + H2O =
Au + NaCN + O2 + H2O =

26.
HCl + HNO3 =
(NH4)2CO3 =
AgNO3 + NaOH =

27.
F2 + NaOH =
NH4Cl =
Zr + HNO3 + HF =

28.
H2S + KMnO4 + H2SO4 =
Аs + НNО3 + Н2О =
K2Cr2O7 + HBr =

29.
H2S + 4H2O2 =
Sb + НNО3 + Н2О =
K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 =

30.
SO2 + HClO3 + H2O =
Ві + НNО3 =
W + HF + HNO3 =


Здійсніть перетворення:
Cl2 HCl MgCl2 Mg(OH)2 Mg(NO3)2.
Li Li2O Li2CO3 LiCl AgCl.
S SO2 SO3 Na2SO4 BaSO4.
P P2O5 H3PO4 Na3PO4 Ba3(PO4)2.
HI I2 KI HgI2 K2[HgI4].
Na Na2O2 Na2O Na2NO3 NaNO2
K KOH Al(OH)3 K3[Al(OH)6] AlCl3.
N2 NH3 NH4Cl NH4NO3 NH3.
Ca CaO CaCO3 Ca(HCO3)2 CaSO4.
Fe Fe2O3 FeBr3 Fe(OH)3 Fe2O3.
Zn ZnO Zn(NO3)2 Zn(OH)2 Na2[Zn(OH)4].
Ba(OH)2 BaO BaCl2 Ba(NO3)2 BaCO3.
Na NaOH NaCl NaNO3 Na2SO4.
Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Na3[Al(OH)6] Al2(SO4)3.
С СО2 MgCO3 Mg(HCO3)2 CO2.
FeO FeSО4 Fe(OH)2 Fe(OH)3 FeCl3.
Cr СrCl3 Cr(OH)3 K3[Cr(OH)6] Cr2(SO4)3.
Zn(NO3)2 ZnO ZnCl2 Zn(OH)2 Na2[Zn(OH)4].
MgO Mg(OH)2 MgOHCl MgCl2 Mg(NO3)2.
CuCl2 Cu(OH)2 CuO CuSO4 Cu(NO3)2.
Mn(NO3)2 Mn(OH)2 MnO MnCl2 MnSO4.
SO3 H2SO4 (NH4)2SO4 K2SO4 BaSO4.
AgNO3 Ag Ag2O AgNO3 Ag2SO4.
Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe2(SO4)3.
ZnS ZnO ZnCl2 Zn(OH)2 [Zn(HN3)4](OH)2.
Al Al2O3 KAlO2 Al2(SO4)3 Al(OH)3 Al2O3
B B2O3 H3BO3 HBO2 H2B4O7 B2O3.
Na Na2O2 Na2O Na3PO4;
Rb RbH RbOH Rb2CO3 RbCl.
Si SiO2 SiF4 H2SiF4 K2SiF4.
ІІІ. Задачі

Для наповнення аеростатів воднем у польових умовах інколи користуються дією води на кальцій гідрид. Скільки кілограмів гідриду потрібно використати для наповнення аеростату об’ємом 500 м3 (прийнявши умови нормальними)?
При термічному розкладі 100 г перманганату калію отримали 5,6 л кисню (н.у.). Обчисліть ступінь розкладу перманганату калію (у %).
У 150 г води розчинили 11,5 г натрію. Обчисліть масову частку лугу в отриманому розчині.
До 150 г розчину Н2О2 додали трохи оксиду мангану (IV). Кисень, що при цьому утворився, за н.у. зайняв об’єм 3,36 л. Обчисліть масову частку Н2О2 у вихідному розчині.
При термічному розкладі нітрату плюмбуму (ІІ) утворилося 4,46 г оксиду плюмбуму (ІІ). Який об’єм кисню (н.у.) при цьому виділився? Яка маса нітрату плюмбуму (ІІ) розклалася?
Карбонат магнію масою 150 г, що містив 15% індиферентних домішок, прожарили при 900 оС до постійної маси. Який об’єм газу (н.у.) при цьому виділився?
Після прожарювання подвійного фосфату магнію і амонію MgNH4PO4 масою 6,1 г, що містив деяку кількість домішок, утворилося 4,44 г пірофосфату магнію Mg2P2O7. Скільки домішок (у %) містив подвійний фосфат магнію і амонію?
Яку масу бертолетової солі, що містить 25% індиферентних домішок, потрібно розкласти, щоб отримати 4,48 л кисню (н.у.)?
При взаємодії 3,9 г лужного металу з водою виділяється 1,12 л водню (н.у.). Визначте, який це метал. Напишіть реакції його взаємодії з киснем та азотом. Назвіть продукти взаємодії.
До 250 г 5%-го розчину натрій гідроксиду додали 31 г натрій оксиду. Обчисліть масову частку лугу в отриманому розчині.
При додаванні натрій оксиду до води утворюється 400 г 10 %-го розчину натрій гідроксиду. Обчисліть масу натрій оксиду і масу води, які прореагували.
При взаємодії алюмінію з розведеною сульфатною кислотою виділилося 33,6 л газу. Яка кількість алюмінію вступила в реакцію?
В 1 л води міститься 36 мг іонів Mg2+ i 120 мг іонів Са2+. Обчисліть загальну твердість води.
При розчиненні в кислоті 5,00 г СаО, що містить домішку СаСO3, виділилося 140 мл газу (н.у.). Скільки відсотків СаСО3 містилося у вихідній наважці?
Скільки грамів алюміній нітриду, що містить 10% індиферентних домішок, потрібно витратити для отримання 112 л (н.у.) аміаку?
При кип’ятінні 250 мл води, що містила кальцій гідрогенкарбонат, випав осад масою 3,5 мг. Обчисліть твердість води.
Який об’єм хлору виділиться при взаємодії хлоридної кислоти, взятої у надлишку, з 435 г манган(IV) оксиду?
Обчисліть масу металу, який виділяється при електролізі розплаву калій хлориду масою 298 г. Запишіть рівняння катодного та анодного процесів.
До 100 г 20%-го розчину кальцій гідроксиду додали 50 г 5%-го розчину хлоридної кислоти. Обчисліть масову частку Ca(OH)2 в отриманому розчині.
Твердість води, що містить лише кальцій гідрогенкарбонат, становить 1,785 ммоль-екв/л. Обчисліть масу Ca(HCO3)2 в 1 л води.
Скільки грамів Са(ОН)2 потрібно додати до 1000 л води, щоб усунути тимчасову твердість, яка становить 5,72 ммоль-екв/л?
Скільки натрій карбонату потрібно додати до 5 л води, щоб усунути загальну твердість, що становить 4,60 ммоль-екв/л?
Скільки грамів BaO2 і 20%-го розчину сульфатної кислоти потрібно взяти для одержання 100 г 30%-го розчину гідроген пероксиду?
Після пропускання 1 м3 повітря через розчин барій гідроксиду утворилося 2,64 г осаду барій карбонату. Обчисліть об’ємну частку (у %) CO2 у повітрі.
Яку кількість кальцій гідриду, що містить 15% індиферентних домішок, потрібно розкласти водою, щоб отримати 1000 л водню?
Обчисліть об’єми водню та азоту, необхідні для отримання 1 л 25% розчину NH3 (густина 0,882 г/см3).
Скільки мл 0,05 М розчину KMnO4 потрібно для взаємодії з 50 мл 0,1 М розчину KNO2, підкисленого сульфатною кислотою?
Який об’єм повітря потрібен для окиснення 1 м3 NH3 до NO (умови нормальнi)?
Який об’єм 1 М розчину натрій гідроксиду потрібен для поглинання 69 г NO2?
Скільки грамів алюміній нітриду потрібно витратити для отримання 112 л (н.у.) аміаку?
Скільки літрів (н.у.) водню виділиться, якщо в 78,4 г 20%-го розчину сульфатної кислоти занурити 1,2 г алюмінію, який містить 5% нерозчинних у кислоті домішок?
Обчисліть відсотковий вміст Р2О5 у фторапатиті, склад якого відповідає формулі 3Сa3(PO4)2(CaF2.
Скільки кг ортоборатної кислоти і який об’єм 23%-го розчину натрій карбонату (( = 1,25 г/см3) треба витратити для одержання 100 кг бури (Na2B4O7 ( 10H2O)?
Розчинність талій(І) йодиду за температури 20 оС становить 6 ( 10–3 г на 100 г води. Обчисліть значення добутку розчинності цієї солі.
При взаємодії 10 г амальгами натрію з водою отримали розчин лугу. Для нейтралізації цього розчину витратили 50 мл 0,5 н. HCl. Визначити вміст натрію в амальгамі у мас. %
Який об’єм водню, виміряний при 25 оС і тиску 100,7 кПа (755 мм рт. ст.), виділиться при взаємодії з водою 1 г сплаву, що містить 30 % мас. калію і 70 % мас. натрію?
При електролізі водного розчину NaOH на аноді виділилося 2,8 л О2 (н.у.). Яка кількість Н2 виділиться на катоді: а) 2,8 л; б) 5,6 л; в) 11,2 л; г) 22,4 л.
Шматочок срібної монети масою 0,300 г розчинили в нітратній кислоті, з отриманого розчину осадили аргентум у вигляді AgCl. Маса осаду після промивання і висушування склала 0,199 г. Скільки % мас. срібла містилося у монеті?
З наважки латуні масою 1,6645 г при аналізі отримано 1,3466 г Cu(SCN)2 i 0,0840 г SnO2. Обчислити масову частку Cu, Sn i Zn в аналізованій пробі.
При взаємодії 3,42 г лужного металу з водою виділяється 448 см3 водню (н.у.). Визначте, який це метал. Напишіть реакції його взаємодії з киснем та азотом. Назвіть продукти взаємодії.
Обчисліть масу металу, який виділяється при електролізі розплаву натрій хлориду масою 234 г. Запишіть рівняння катодного та анодного процесів.
В 50 мл води розчинили 2,8 г літію. Обчисліть масову частку утвореної речовини.
Яку масу мідного купоросу можна отримати з 1 т руди, яка містить 10 % СuFeS2?
Який об’єм розчину нітратної кислоти з масовою часткою HNO3, що становить 0,08 (густина 1 г/см3), необхідний для розчинення 12 г міді?
Визначте масову частку алюмінію й алюміній оксиду в мінералі сподумені LiAl(SiO3)2, який містить 12 % домішок.
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 19034908
    Размер файла: 131 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий