Zadachi F O 2

Завдання 1.
На балансі ТОВ «Фора» обліковується об’єкт основних засобів, первісна вартість якого становить 10000,00 грн., сума нарахованого зносу – 1500,00 грн.
Згідно з наказом про облікову політику підприємства вказана величина суттєвості становить 10% і переоцінка проводиться вперше. Справедлива вартість об’єкта основного засобу дорівнює 10625,00 грн.
Необхідно:
розрахувати індекс переоцінки;
розрахувати первісну вартість та суму зносу основного засобу після його переоцінки;
розрахувати суму дооцінки первісної вартості та суму зносу;
відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку
Розв’язок
Іп = Вс / Вз, Іп = 10625 / 8500 грн. = 1,25
Впер. = Вп х Іп = 10 000 х 1,25 = 12 500 грн.
Зпер. = З х Іп = 1500 х 1,25 = 1875 грн.
Визначимо суми дооцінки:
- первісної вартості 13 EMBED Equation.3 1415Вп = Впер. – Вп. = 12500 грн. – 10 000 грн. = 2500 грн.
- суми нарахованого зносу З = Зпер. – З = 1875 грн. – 1500 грн. = 375 грн.
- залишкової вартості Вз = Впер. – Зпер. = 2700 грн. – 375 грн. = 2125 грн.
Таблиця

Зміст операції

СумаД-т
К-т


1
Відображено суму до оцінки залишкової вартості основного засобу
10
423
2500

2
Відображено суму дооцінки зносу основного засобу
423
131
375


Завдання 2.
В процесі своєї господарської діяльності ТОВ «Феміда» придбало легковий автомобіль ВАЗ 2109. Вартість автомобіля згідно договору купівлі-продажу становить 54000,00 грн у т.ч. ПДВ. Витрати понесенні на реєстрація в органах ДАІ становили 1500,00 грн. Доставка автомобіля та витрати на його розвантаження постачальником становили 800,00 грн.
Необхідно: визначити первісну вартість автомобіля та скласти журнал господарських операцій


Зміст господарських операцій

Сума.Дебет
Кредит


1
Придбано легковий автомобіль
ВАЗ 2109 у постачальника
152
631
45000


Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
9000

2
Відображено витрати, понесені на реєстрацію автомобіля в органах ДАІ
152
685
1500

3
Відображено витрати на доставку автомобіля та на його розвантаження постачальником
152
631
800

4
Сплачено постачальникові кошти за придбаний автомобіль та витрати на його доставку
631
311
54800

5
Введено автомобіль у експлуатацію
105
152
45000

Первісна вартість автомобіля становить 45000 грн.
Завдання 3.
ТОВ «Барселона» на умовах попередньої оплати придбало верстат по ціні 85000,00 грн. у т.ч. ПДВ. Витрати на доставку становили 420,00 грн. у т.ч. ПДВ. Витрати на налагоджування становили 800,00 грн. у т.ч. ПДВ.
Необхідно:
- визначити первісну вартість основного засобу (верстату)
- відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
СумаДебет
Кредит


1
Перераховано передоплату постачальнику за верстат (платіжне доручення)
371
311
85000


Відображено суму ПК з ПДВ у складі оплати за верстат (наявність податкової накладної)
641
644
14167

2
Відображено отримання об’єкта ОЗ (верстата)
152
631
70833


Списано суму раніше відображено ПК з ПДВ при отримання об’єкта основного засобу (верстата)
644
631
14167

3
Відображено взаємозалік заборгованостей
631
371
85000

4
Відображено вартість витрат на доставку верстата
152
631
350


Відображено суму ПК з ПДВ у складі вартості витрат на доставку
641
631
70

5
Оплачено транспортні послуги постачальнику (витрати на доставку основного засобу)
631
311
420

6
Відображено введення в експлуатацію об’єкта ОЗ
104
152
71183

Завдання 4.
ТОВ «МАК» відвантажило готову продукцію покупцю – ТОВ «Афродіта» на суму 852000,00 грн. у т.ч ПДВ. Собівартість реалізованої продукції становила 412 185,00 грн.
Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку дохід від реалізації готової продукції та собівартість реалізованої продукції якщо:
А) перша подія – відвантаження товарів покупцю;
Б) перша подія – отримання попередньої оплати від покупця.

Зміст господарської операції

Сума, грн.Дебет
Кредит


Перша подія – відвантаження товарів

1
Відвантажено товари покупцю
361
701
852 000


Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ
701
641
142 000

2
Відображення собівартість реалізованих товарів
901
26
412 185

3
Сформовано фінансові результати за даної операції:


- віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації товарів
701
791
710 000


- віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів
791
901
412 185

Перша подія – отримання попередньої оплати (авансу) від покупця

1
Отримання попередньої оплати на поточний рахунок від покупця
311
681
852 000


Відображення в обліку суму податкового зобов’язання з ПДВ
643
641
142 000

2
Відвантаження попередньо оплачених товарів
361
701
852 000


Відображення в обліку суму податкового зобов’язання з ПДВ
701
643
142 000

3
Відображено собівартість реалізованих товарів
901
26
412 185

4
В кінці звітного періоду проведено залік взаємозаборгованостей
681
361
852 000

5
Сформовано фінансові результати за даної операції:


- віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації товарів
701
791
710 000


- віднесено на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів
791
901
412 185

Завдання 5.
Під час інвентаризації на складі виявлено нестачу товарів на суму 3200,00 грн. На дату проведення інвентаризації рішення про конкретних винуватців не прийнято.
У наступному звітному періоді встановлено винну особу. З її заробітної плати утримано суму шкоди, розраховану згідно з Порядком №116.
Необхідно: відобразити в обліку дану господарську операцію.
Таблиця 28

Первинний документ
Зміст господарських операцій
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
Акт інвентаризації
Відображено суму недостачі товарів на складі
947
28
3200,00Зарахована на позабалансовий рахунок сума недостачі
072
-
3200,00

2
Бухгалтерська довідка
Наприкінці звітного періоду відображено списання витрат, пов’язаних з крадіжкою товарів, на фінансовий результат
791
947
3200,00

3

У наступному звітному періоді відображено суму, яка підлягає відшкодуванню винною особою
(3200 – 0) х 2 + ПДВ= 7040,00
ПДВ = 3200*20% = 640
375
716
7040,00

4
Бухгалтерська довідка
Відображено суму відшкодування, яке підлягає перерахуванню до бюджету
7040,00 – 3200=3840,00
716
642
3840,00Відображено списання суми, яка залишилася після відшкодування на фінансовий результат діяльності підприємства
716
719
3200,00

5
Платіжна відомість
Утримано із заробітної плати суму шкоди
661
375
7040,00

6
Бухгалтерська довідка
Списано з позабалансового рахунка суму недостачі, відшкодованою винною особою
-
072

3200,00


Завдання 6.
ТОВ «Лабіринт» для відділу збуту придбало телефонний апарат вартістю 480,00 грн., у т.ч. ПДВ. Затрати на підключення телефону склали 120,00 грн., у т.ч. ПДВ.
Наказом про облікову політику ТОВ «Лабіринт» визначено нараховувати знос на МНМА у сумі 50% при передачі їх в експлуатацію і 50% - при їх списанні з балансу.
Необхідно: відобразити на рахунках бухгалтерського обліку: оприбуткування телефону у постачальника та нарахування зносу на телефон.
Зміст господарських операцій
Дебет
Кредит
Сума, грн.

Придбано телефон у постачальника
153
631
400

Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
80

Відображено витрати на підключення телефону
153
631
100

Відображено податковий кредит з ПДВ
641
631
20

Введено в експлуатацію телефон
112
153
500

Нарахований знос на телефон 500 х 50%
93
133
250
Завдання 7.
Заступнику директора Монь І.І. за вересень 2012 року нараховано заробітну плату в сумі 16000,00 грн.
Необхідно:
провести утримання із заробітної плати ЄСВ та ПДФО;
здійснити нарахування на заробітну плату ЄСВ при умові, що ставка нарахування ЄСВ становить 38% (умовна).
відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл.1).
Таблиця 1
№ з/п
Зміст господарської операції

Сума, грн.Дебет
Кредит


1
Нараховано заробітну плату заступнику директора Монь І.І.
92
661
16 000

2
Проведено утримання ЄСВ за ставкою 3,6%
16 000 х 3,6% = 576
661
651/ЄСВ
576

3
Проведено утримання ПДФО
(10730-ЄСВ1) х 15% + (16000-10730-ЄСВ2) х 17%
ЄСВ1 = 10730 х 3,6% = 386,28
ЄСВ 2 = (16000-10730) х 3,6%= 189,72
ПДФО = (10730-386,28) х 15% +(1600-10730-189,72) х 17%
= 1551,56+863,65=2415,21
661
6411
/ПДФО
2415,21

4
Нараховано ЄСВ на заробітну плату
16000,00 х 38% = 6080,00
92
651/ЄСВ
6080,00

5
Перераховано ЄСВ до органів ПФУ
651/ЄСВ
311
6656,00

6
Перераховано ПДФО до бюджету
6411/ ПДФО
311
2415,21

7
Виплачено на руки заробітну плату
16000 – 576 – 2415,21
661
301
13008,79


Завдання 8.
Підприємство на початку року розрахувало необхідний плановий розмір відпусткових на рік у розмірі 10000,00 грн. Розмір планового річного фонду оплати праці становить 110000,00 грн.
У січні фонд оплати праці становив 9167,00 грн.
У квітні на підприємство було прийнято дві особи, при чому фонд оплати праці зріс на 50000,00 грн., а плановий розмір витрат на оплату відпусток і ЄСВ за рік у зв’язку з такими витратами зріс на 3400,00 грн. У квітні фонд оплати праці становив 14722,00 грн.
У травні кількість працівників пішли у відпустку. Сума фактично відпускних становила 8000,00 грн., а сума обчисленого ЄСВ (ставка ЄСВ становить 38% (умовно)) – 3040,00 грн.
Необхідно:
розрахувати коефіцієнт резервування та коефіцієнт, що збільшує резерв на суму ЄСВ;
визначити місячний резерв за період січень та квітень поточного року;
відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.
Розв’язок:
І. За січень поточного року
Коефіцієнт резервування становить
Кр = 10 000 грн. : 110 000 грн. = 0,090909 = 9,09%.
Місячний резерв відпускних за січень становить
9167 грн. х 0,09090 = 833,28 грн.
ІІ. За квітень поточного року
Коефіцієнт резервування становить
Кр = 13 400 грн. : 160 000 грн. = 0,08375= 8,38%.
Місячний резерв відпускних за квітень становить
14722 грн. х 0,08375 = 1233,70 грн.


Зміст господарської операцій
Бухгалтерський облік
Сума.Дебет
Кредит


1
Нараховано суму резерву відпусток за січень
23
471
833,28

2
Нараховано ЄСВ на суму резерву відпусток у січні
833,28 х 38% = 316,65
23
471
316,65

3
Нараховано суму резерву відпусток за квітень
23
471
1233,70

5
Нараховано ЄСВ на суму резерву відпусток у квітні
1233,70 х 38% = 468,81
23
471
468,81

Операції, які відбулися у травні

6
Нараховано суму відпускних у травні
471
661
8000

7
Нараховано ЄСВ
471
657 / ЄСВ
3040,00


Утримано ЄСВ із сум відпускних
661
657 / ЄСВ
288,00

5
Утримано суму ПДФО із розміру відпускних
661
6411 / ПДФО
1156,80

6
Перераховано ЄСВ до органів ПФУ
657 / ЄСВ
311
3328


Переховано ПДФО до бюджету
6411 / ПДФО
311
1156,80

7
Виплачено суму відпускних із каси підприємства
661
311
6555,20


Завдання 9.
ПАТ «Ашан» придбало право на використання торгової марки, сплативши за нього 1800,00 грн. у т.ч ПДВ. Крім того, підприємство понесло витрати на юридичне оформлення даного права в сумі 360,00 грн. у т.ч. ПДВ. Придбання торгової марки відбулося на умовах попередньої оплати.
Необхідно: відобразити вище наведену господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст господарських операцій
Кореспонденція рахунків
Сума.Дебет
Кредит


1
Здійснено попередню оплату за торгову марку
371
311
1800


Включено суму ПДВ до податкового кредиту
641
644
300

2
Оприбутковано право на торгівельну марку (придбано у постачальника)
154
631
1500


Відображено податкові розрахунки з ПДВ
644
631
300

3
Проведено взаємозалік заборгованостей
631
371
1800

4
Отримано юридичні послуги з оформлення права на торгову марку, які збільшують первісну вартість нематеріального активу
154
685
300


Включено суму ПДВ до податкового кредиту
641
685
60

5
Здійснено оплату за юридичними послугами
125
154
1800

6
Розрахувалися з юридичною компанією за оформлення права на торгову марку
685
311
360Завдання 10.
Нарахована заробітна плата за жовтень 2012 року бухгалтеру-касиру в розмірі 1800 грн., сума лікарняних в цьому ж місяці становила 500,00 грн.
Необхідно:
1) провести утримання із заробітної плати ЄСВ та ПДФО;
2) провести нарахування на заробітну плату ЄСВ за ставкою 38% (ставка умовна);
3) відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.


Зміст господарської операцій
Бухгалтерський облік
Сума.Дебет
Кредит


1
Нарахована заробітна плата бухгалтеру-касиру за жовтень
92
661
1800,00

2
Нараховано лікарняні
92
661
500,00

3
Проведено утримання ЄСВ із суми:
661
651/ ЄСВ
74,8


- лікарняних 500 х 2% = 10

- заробітної плати 1800 х 3,6% = 64,8
4
Проведено утримання ПДФО
(1800 +500 – 74,8) х 15% = 333,78
661
6411/ ПДФО
333,78

5
Нараховано ЄСВ :


на суму лікарняних за ставкою 33,2%
500 х 33,2% = 166,00
92
651/ЄСВ
850,00


на заробітну плату за ставкою 38%
1800 х 38% = 684
6
Перераховано ЄСВ та ПДФО до органів ПФУ та бюджету
651/ ЄСВ
311
924,86411/ ПДФО
311
333,78

7
Виплачено з каси заробітну плату та лікарняні бухгалтеру-касиру
1800,00 + 500,00 -74,8-333,78 = 1891,42
661
301
1891,42


Завдання 11.
Аудиторська фірма надала клієнту (замовнику-аудиту) послуги з аудиту в розмірі 180 000,00 грн. у т.ч ПДВ.
Собівартість наданих аудиторських послуг становила 100 000,00 грн.
Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
Відображено дохід від надання аудиторських послуг
361
703
180 000


Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ
703
641
30 000

2
Відображено собівартість наданих аудиторських послуг
903
23
100 000

3
Списано на фінансові результати:
- дохід від надання аудиторських послуг
703
791
150 000


- собівартість наданих аудиторських послуг
791
903
100 000


Завдання 12.
ТОВ «Філат» по договору купівлі-продажу відвантажило ТОВ «Мобідік» товар на суму 12600,00 грн. у т.ч. ПДВ. ТОВ «Мобідік» умов договору не виконало і товар не був оплачений. У наступному звітному періоді, після виконання всіх юридичних формальностей ТОВ «Філат» звернулося до господарського суду. Рішенням суду було визнано ТОВ «Мобідік» банкрутом. Балансова вартість товару становила 9000,00 грн. За даними бухгалтерського обліку, на дату балансу був створений резерв сумнівних боргів на суму 20000,00 грн.
Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
Відображено створення резерву сумнівних боргів на дату балансу (бух. регістр)
948
38
20 000

2
Відображено списання витрат, пов’язаних із створенням резерву сумнівних боргів на фінансові результати підприємства
(бух. довідка)
791
944
20 000

3
Відвантажено товар ТОВ «Мобідік»
(видаткова накладна)
361
702
12600


Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості відвантаженого товару
702
641
2100

4
Відображено балансову вартість відвантаженого товару (бух. довідка)
902
281
9000


Відображено фінансовий результат від реалізації товару (бух. довідка)
702
791
10500791
902
9000

5
Списано дебіторську заборгованість, визнану безнадійною за рахунок резерву сумнівних боргів (бух. довідка на основі рішення суду)
38
361
12600

6
Відображено зарахування суми безнадійної заборгованості на позабалансовий рахунок (бух. довідка)
071
-
12600

7
Відображено списання безнадійної заборгованості з позабалансового рахунка через три роки після визнання її безнадійною (бух. довідка)
-
071
12600


Завдання 13.
ТОВ «Гармонія» по договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати перерахувало вартість матеріалів на суму 12000,00 грн. у т.ч. ПДВ.
У підтверджених податкових зобов’язаннях постачальником виписана податкова накладна. При отриманні матеріалів виявлено недостачу на суму 3000,00 грн. у т. ч. ПДВ. За згодою сторін постачальник в тому ж звітному періоді повернув на банківський рахунок ТОВ «Гармонія» вартість недостачі і виписав розрахунок коректованої суми ПДВ.
Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку ТОВ «Гармонія»
№ з/п
Зміст господарської операції

СумаДебет
Кредит


1
Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення)
371
311
12 000


Відображено суму ПК з ПДВ у складі попередньої оплати за матеріали (податкова накладна)
641
644
2 000

2
Відображено оприбуткування фактичного отримання матеріалів від постачальника (прибуткова накладна)
12000-3000=9000
9000 : 6= 1500 – пдв
9000-1500 = 7500
201
631

7500


Списано раніше відображену суму ПК з ПДВ у складі попередньої оплати за матеріали
644
631
1500


Відображено взаємозалік заборгованості
631
371
9000

3
Пред’явлена претензія постачальнику на суму недостачі (претензія)
374
371
3000

4
Відображено відшкодування недостачі постачальником по пред’явленій претензії
(виписка банку)
201
374
2500

5
Відображено коректування раніше відображеної суми ПК з ПДВ (методом червоного сторно)
641
644
500


Завдання 14.
Допоміжний підрозділ ПАТ «Артем» – електроцех виробляє електроенергію, яка використовується як у виробничому процесі, так і для невиробничих цілей.
У грудні 20хх року витрати цього підрозділу на виробництво електроенергії становили (визначити суму самостійно). Відповідно до показників вимірювальних приладів електроенергія була спожита у такій пропорції: 60 % – виробництвом, 22% – на адміністративні цілі, 18 % – відділом збуту.
Необхідно: відобразити нижче наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господарських операцій
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
Використано паливо для виробництва електроенергії
232
203
200000,00

2
Нарахована заробітна плата працівникам підрозділу
232
661
8600,00

3
Нараховані відрахування на соціальні заходи працівникам підрозділу (ЄСВ за ставкою 38%)
232
651/ ЄСВ
3268,00

4
Нарахована амортизація обладнання
232
13
14852,00

Всього:


226 720

5
Витрати електроцеху віднесено на загально-виробничі витрати
91
232
136032

6
Витрати електроцеху віднесено на адміністративні витрати
92
232
49878,40

7
Витрати електроцеху віднесено на витрати збуту
93
232
40809,6

Завдання 15
За вересень 2012 року Онищенко Л.В. нарахована заробітна плата у розмірі 5000,00 грн., суму лікарняних 2000,00 грн., суму орендної плати за її автомобіль 1000,00 грн.
Необхідно:
провести утримання із заробітної плати та лікарняних ЄСВ та ПДФО;
здійснити утримання із орендної плати ПДФО;
визначити суми, які підлягають перерахуванню до бюджету та до органів ПФУ;
визначити суму, яка підлягає отриманню на руки.
Розвязок
ЄСВ із з.п. = 5000 х 3,6% = 180 грн.
ЄСВ із лікарняних = 2000 х 2% = 40 грн.
ПДФО із зп. = 5000 – 180 х 15% = 723 грн.
ПДФО із лікарняних. = 2000 - 40 х 15% = 294 грн.
ПДФО орендна плата = 1000 х 15% = 150 грн.
Загальну сума ПДФО до бюджету = 1167 грн.
Загальна сума ЄСВ до ПФУ = 220 грн.
Сума на руки = 5000 + 2000+ 1000 – 1167 – 180-40 = 6613 грн.
Завдання 16
По договору купівлі-продажу на банківський рахунок торгового підприємства від покупців отримана передоплата за товар. Договірна вартість товару становить 18000,00 грн. у т.ч. ПДВ. Собівартість реалізованого товару становить 13500,00 грн.
Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку, вказавши первинні документи.
№ п/п
Первинний документ
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.

1
Виписка банку
Відображено отримання передоплати за товар
311
681
18000


Податкова накладна
Відображено ПЗ з ПДВ у складі передоплати
643
641
3000

2
Видаткова накладна
Відвантажено товар покупцю
361
702
18000

3
Раніше виписана податкова накладна
Списано раніше відображену суму ПЗ з ПДВ при відвантаженні товару

702
643
3000


Бухгалтерська довідка
Відображено списання собівартості відвантаженого товару
901
28
13500


Акт взаємозвірки
Відображено взаємозалік заборгованостей
681
361
18000

4
Бухгалтерська довідка
Відображено фінансовий результат від реалізації товару
791
901
13500
702
791
15000

Завдання 17.
ТОВ «Олімп» необхідно придбати 1000,00 євро за оплату товару за імпортними контрактом. Максимальний курс купівлі інвалюти, зазначений у заяві – 11,9 грн. / за 1 Євро. Комісійна винагорода банку – 1,5% вартості придбаної інвалюти. Фактичний курс купівлі інвалюти становив 11,8 грн. за 1 Євро. Курс НБУ на дату зарахування інвалюти на рахунок – 11,6 грн. за 1 Євро.
Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського обліку.

Зміст господарських операцій

СумаДебет
Кредит


1
Перераховано банку гривні для купівлі (1000,00 євро х 11,90) + 1,5% = 12078,50
333

311
12078,50

2
Зараховано на поточний валютний рахунок 1000,00 євро.
Курс НБУ – 11,6 грн. за 1 Євро
312
333
1000 Євро
11600,00


3
Списано різницю між фактичним курсом купівлі інвалюти та курсом НБУ (11,8-11,6) х 1000,00 євро
949
333
200,00

4
Нараховано та утримано комісійну винагороду банку
(1000,00 євро х 11,8 грн. х 1,5%)
92
685
685
333
177
177

5
Повернено не витрачену суму гривень на поточний рахунок
(12078,50 - 11800,00 - 177,00) = 101,5
311
333
101,5


Завдання 18.
На валютний рахунок ТОВ «Трикод» 16.05.20ХХр. було зараховано короткостроковий кредит у сумі 5000 євро. Курс НБУ на цю дату – 11,4 грн. / 1 євро.
20.05.20ХХр. ТОВ «Трикод» подало до банку заяву про продаж інвалюти. Євро продали того самого дня за курсом 11,3 грн. / 1 євро. Курс НБУ становив 11,2 грн. / 1 євро. Комісія банку становить 200,00 грн. (була утримана з виручки від продажу інвалюти).

Необхідно: відобразити дану господарську операцію на рахунках бухгалтерського облікуЗміст господарських операцій

Сума, грн.Дебет
Кредит


1
Одержано інвалютний кредит
5000 євро х 11,4 грн. = 57 000,00 грн.
312
602
5000 євро
57 000

2
Перераховано банку інвалюту для продажу
5000 євро х 11,3 грн. = 56500 грн.
334
312
5000 євро
56500 грн.

3
Відображено курсову різницю
(11,3 -11,4) х 5000 = 500,00 грн.
945
334
500

4
Зараховано виручку від продажу інвалюти
(5000 х 11,3 – 200 грн.) = 56300,00 грн.
311
377
56300

5
Нараховано комісію банку
92
685
200

6
Відображено дохід від продажу інвалюти
(5000 євро х 11,3) = 56500,00 грн.
377
711
5000 євро
56500,00

7
Відображено собівартість проданої інвалюти
(5000 євро х 11,2) = 56000,00 грн.
942
334
56000,00

8
Сформований фінансовий результат за даною господарською операцією
791
942
56000,00791
945
1000,00711
791
56500,00Завдання 19.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій та відобразити нижче наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1
Відображено дохід від реалізації готової продукції
90 000
361
701

2
Нараховані ПЗ з ПДВ
15000
701
641

3
Відображено дохід від реалізації іноземної валюти
6000
377
711

4
Відображено дохід від реалізації виробничих запасів
1800
377
712

5
Нараховані ПЗ з ПДВ
300
712
641

6
Відображено дохід від передачі майна в оренду
3600
377
713

7
Нараховані ПЗ з ПДВ
600
713
641

8
Відображено дохід від операційної курсової різниці
800
377
714

9
Сформовано фінансовий результат
віднесено на ф.р. дохід від реалізації
віднесено на ф.р. інші операційні доходи

75000
11300

701
711

791
791


Завдання 20.
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій та відобразити нижче наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дт
Кт

1
Відображено дохід від надання будівельних робіт
120 000
361
703

2
Відображено собівартість наданих будівельних робіт
20 000
703
641

3
Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту
16 000
93
661

4
Проведено нарахування на заробітну плату ЄСВ за ставкою 40,1% від фонду оплати праці
6416,00
93
651/
ЄСВ

5
Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва
90 000
23
661

6
Проведено нарахування на заробітну плату ЄСВ за ставкою 40,1% від фонду оплати праці
36090,00
23
651/
ЄСВ

7
Нарахована амортизації на офісні меблі, які знаходяться у бухгалтерії підприємства
1200
92
131

8
Нарахована орендна плата за оренду приміщення
18 000
92
685

9
Відображено ПЗ з ПДВ (нараховано ПДВ 18000 х 20% =3600
3600
685
641

10
Сформовано фінансовий результат
віднесено на ф.р. дохід від надання будівельних робіт
віднесено на ф.р. собівартість наданих будівельних робіт
віднесено на ф.р. витрати на збут продукції
віднесено на ф.р. адміністративні витрати
віднесено на ф.р. дохід від операційної оренди

100 000
?
22416
19200
?

703
791
791
791

791
903
93
92

Завдання 21
Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій та відобразити нижче наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку

Зміст господ. операції
Дт
Кт
Сума.
грн.

1
Нараховано заробітну плату адміністративному (управлінському) персоналу
92
661
25 000

2
Проведено нарахування на заробітну плату до фондів соціального страхування (ЄСВ за ставкою 40,5%)
92
651/єсв
10125

3
Нарахована орендна плата за оренду адміністративного приміщення
92
685
8900

4
Нараховано послуги за наданий раніше аудит
92
685
5200

5
Нараховані послуги з охорони адміністративних приміщень
92
685
2500

6
Відображено плату за розрахунково-касове обслуговування банком
92
377
1400

7
Списано на фінансові результати адміністративні витрати
(суму визначити самостійно)
79
92
53125

Завдання 22.
Необхідно: зробити бухгалтерські проведення, визначити залишок по рахунку 31 «Рахунки в банках» на кінець дня.
На початок дня на розрахунковому рахунку в банку – 174479,55 грн.
За день були проведенні такі господарські операції:
1) з розрахункового рахунку одержано гроші в касу для виплати заробітної плати – 41117,40 грн.;
2) на розрахунковий рахунок зараховані суми, що надійшли від інших дебіторів (погашення дебіторської заборгованості) – 134451,25 грн.
3) зарахована на поточний рахунок сума одержаного короткострокового кредиту банку – 180000,00 грн.
4) з розрахункового рахунку погашено короткостроковий кредит банку – 24000,00 грн.
5) з розрахункового рахунку погашено відсотки за користування короткостроковим кредитом банку в розмірі 6000,00 грн.
6) з розрахункового рахунку перераховано податок на прибуток до бюджету – 120000,00 грн.
7) з розрахункового рахунку перераховано ЄСВ до пенсійного фонду – 10000,00 грн.
8) отримано на розрахунковий рахунок від покупця передоплату (аванс) в розмірі 360000,00 грн. у т.ч. ПДВ.
9) з розрахункового рахунку перераховано податок на доходи з фізичних осіб до бюджету – 8000,00 грн.

Дебет
Кредит
Сума

1
301
311
41 117,40

2
311
361
134451,25

3
311
601
180 000,00

4
601
311
24 000,00

5
684
311
600,0
·

Приложенные файлы

  • doc 19035052
    Размер файла: 545 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий