TESTOVI ZAVDANNYa z sotsialnoyi pedagoigki

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для комплексної письмової роботи з фахових дисциплін
спеціальність 231 – Соціальна педагогіка
програма підготовки Соціальна робота. Соціальна педагогіка. практична психологія
програма підготовки Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Соціально-реабілітаційна діяльність у пенітенціарних закладах


Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Форма навчання денна, заочна
Кафедра соціальної педагогіки
Екзаменатори Краснова Н. П., Юрків Я. І.

Загальна кількість питань: 800
Час виконання екзаменаційного завдання: 60 хвилин

1 Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальна педагогіка – це галузь педагогіки, яка досліджує соціальне виховання у контексті соціалізації, виховання усіх вікових та соціальних категорій людей, яке здійснюється в організаціях як спеціально для цього створених, так і в організаціях, для яких виховання не є основною функцією
Б)соціальна педагогіка – це галузь знання, яка розкриває, що обов'язково може трапитися у житті людини
В)соціальна педагогіка – це галузь педагогіки, яка досліджує соціалізацію у контексті соціального виховання, виховання усіх вікових та соціальних категорій людей, яке здійснюється у організаціях, спеціально для цього створених
Г)соціальна педагогіка – це інтегративна галузь знання, яка вивчає проблеми сучасного суспільства


2
Оберіть правильне визначення поняття
*
А)мета соціальної педагогіки – дослідження закономірностей та перспектив взаємодії особистості та середовища Б)мета соціальної педагогіки – сприяти соціальному формуванню особистості з урахуванням її своєрідності та соціокультури даного суспільства
В)мета соціальної педагогіки – впливати на соціальне виховання особистості у дитячому та підлітковому віці
Г)мета соціальної педагогіки – вивчення соціальних факторів впливу суспільства на особистість

3
Оберіть правильне визначення поняття
А)об’єкт соціальної педагогіки – це соціально-педагогічний процес
Б)об’єкт соціальної педагогіки – це процес соціалізації
В)об’єкт соціальної педагогіки – це соціальне виховання
Г)об’єкт соціальної педагогіки – це соціальне середовище


4
Оберіть правильне визначення поняття
А)методологічною основою соціальної педагогіки є закономірності соціального розвитку людини та впливу факторів середовища на неї
Б)методологічною основою соціальної педагогіки є дослідження практики педагогічної діяльності
В)методологічною основою соціальної педагогіки є понятійно-категоріальний апарат
Г)методологічною основою соціальної педагогіки є теоретичні, концептуальні положення, які виробляються такими науками, як педагогіка, соціологія, психологія, філософія тощо

5
Оберіть правильне визначення поняття

А)предметом соціальної педагогіки є закономірності, принципи та методи соціального виховання
Б)предметом соціальної педагогіки є закономірності, принципи та методи процесу соціалізації
В)предметом соціальної педагогіки є закономірності, принципи та методи процесу функціонування середовища Г)предметом соціальної педагогіки є закономірності, принципи та методи соціально-педагогічного процесу

6
Оберіть правильну відповідь

А)функцією соціальної педагогіки є діагностична функція
Б)функцією соціальної педагогіки є пізнавальна функція
В)функцією соціальної педагогіки є адаптаційна функція
Г)усі відповіді правильні

7
Оберіть правильне визначення поняття
А)тезаурус – це понятійно-категоріальний апарат, який використовується науковою дисципліною
Б)тезаурус – це тезове викладення навчального матеріалу
В)тезаурус – це широке використання окремих наукових категорій
Г)тезаурус – це визначення основних наукових орієнтирів навчальної дисципліни
2

8
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальне виховання – це практико-орієнтована соціальна освіта особистості
Б)соціальне виховання – це цілеспрямований процес формування соціально значущих якостей особистості, необхідних для успішної соціалізації
В)соціальне виховання – це фундаментальна розробка та практична реалізація методів формування ідеологічної основи суспільства
Г)соціальне виховання – це стихійний процес формування соціально значущих якостей особистості, необхідних для успішної соціалізації


9
Оберіть правильне визначення поняття

А)мета соціального виховання – це подолання труднощів соціалізації особистості
Б)мета соціального виховання – це забезпечення державою формування В)мета соціального виховання – це створення оптимальних умов для соціалізації особистості моральних якостей підростаючого покоління
Г)мета соціального виховання – це формування правової культури особистості


10
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціалізація – це процес засвоєння, перетворення та передачі соціальних норм та цінностей
Б)соціалізація – це процес засвоєння соціальних норм та цінностей
В)соціалізація – це активна виховна діяльність соціуму
Г)соціалізація – це правильне визначення особистістю соціальних орієнтирів


11
Оберіть правильне визначення поняття
А)самозмінення людини в процесі соціалізації – це процес зміни особистості під впливом чинників соціалізації
Б)самозмінення людини в процесі соціалізації – це процес і результат усвідомлених, цілеспрямованих і успішних зусиль людини, спрямованих на те, аби стати іншим
В)самозмінення людини в процесі соціалізації – це розвиток і удосконалення, перетворення наявних рис, знань, задатків особистості під впливом сім’ї
Г)самозмінення людини в процесі соціалізації – це результат соціалізації


12
Оберіть правильну відповідь
А)основним інститутом соціалізації є сім’я
Б)основним інститутом соціалізації є освіта
В)основним інститутом соціалізації є культура
Г)основним інститутом соціалізації є релігія


13
Оберіть правильну відповідь
А)до мікрофакторів соціалізації особистості відноситься держава
Б)до мікрофакторів соціалізації особистості відноситься Космос
В)до мікрофакторів соціалізації особистості відноситься виховна організація
Г)до мікрофакторів соціалізації особистості відноситься суспільство


14
Оберіть правильну відповідь

А)до мезофакторів соціалізації особистості відноситься сім’я
Б)до мезофакторів соціалізації особистості відноситься планета
В)до мезофакторів соціалізації особистості відноситься група однолітків
Г)до мезофакторів соціалізації особистості відноситься тип поселення

15
Оберіть правильну відповідь
А)до мегафакторів соціалізації особистості відноситься планета
Б)до мегафакторів соціалізації особистості відноситься сім’я
В)до мегафакторів соціалізації особистості відноситься етнос
Г)до мегафакторів соціалізації особистості відноситься регіон


16
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальне середовище – це культурні і духовні умови життя індивіда
соціальне середовище – це сукупність соціальних вимог, які ставляться перед людиною
Б)соціальне середовище – це сукупність соціальних умов життєдіяльності людини, які впливають на її свідомість та поведінку
В)соціальне середовище – це матеріальні і політичні умови життя індивіда


17
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальна адаптація – це активна взаємодія індивіда із соціумом
Б)соціальна адаптація – це процес пристосування індивіда до змін соціального середовища
В)соціальна адаптація – це формування соціально значущих якостей особистості
Г)соціальна адаптація – це процес входження індивіда в суспільство


18
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальна реабілітація – це комплекс заходів, спрямований на відновлення порушених або утрачених індивідом зв’язків та відносин
Б)соціальна реабілітація – це суспільно корисна діяльність, спрямована на відновлення втраченого здоров’я
В)соціальна реабілітація – це індивідуальна робота з особою з обмеженими можливостями по відновленню фізичного стану
Г)соціальна реабілітація – це повернення алкоголіка або наркомана в суспільство шляхом примусового лікування

19
Оберіть правильне визначення понятя
А)соціально-педагогічна ресоціалізація – це впровадження технології формування морально-духовних якостей у роботу з особами девіантної поведінки
Б)соціально-педагогічна ресоціалізація – це вплив на психічну сферу осіб із девіантною поведінкою
В)соціально-педагогічна ресоціалізація – це комплекс дій відносно осіб із девіантною поведінкою, спрямований на відновлення їх соціального статусу, їх соціальну переорієнтацію
Г)соціально-педагогічна ресоціалізація – це попередження рецидивів девіантної поведінки
2

20
Оберіть правильне визначення поняття

А)соціально-педагогічна профілактика – це комплекс мір, спрямований на відновлення особистості
Б)соціально-педагогічна профілактика – це комплекс мір, спрямований на попередження тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії
В)соціально-педагогічна профілактика – це комплекс мір, спрямований на попередження соціальних проблем або життєвих криз особистості соціально-Г)педагогічна профілактика – це комплекс мір, спрямований на попередження делінквентної поведінки особистості


21
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальна допомога – це вид соціальної діяльності, спрямований на підтримку осіб та соціальних груп, які знаходяться у кризовій ситуації
Б)соціальна допомога – це вид соціальної діяльності, спрямований на залучення різних соціальних інститутів до роботи з клієнтами
В)соціальна допомога – це діагностика та корекція моделей поведінки, що відхиляється
Г)соціальна допомога – це вид діяльності, спрямований на організацію роботи соціальних інститутів із попередження кризових ситуаці


22
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальні послуги – це соціально-педагогічна практика поліпшення функціонування соціальних інститутів
Б)соціальні послуги – це соціальна політика держави з поліпшення соціально-педагогічної діяльності
В)соціальні послуги – це соціальна робота з організації та надання волонтерської допомоги Г)соціальні послуги – це комплекс дій державних, суспільних організацій, спрямований на забезпечення та покращення умов життєдіяльності особистості та окремих груп23
Оберіть правильне визначення поняття

А)соціально-педагогічна діяльність – це створення соціально-педагогічних умов для творчої самореалізації особистості
Б)соціально-педагогічна діяльність – це діяльність, спрямована на посилення дії факторів соціалізації
В)соціально-педагогічна діяльність – це діяльність, яка має соціально-педагогічну мету, засоби, яка враховує соціальні умови Г)соціально-педагогічна діяльність – це діяльність, спрямована на організацію роботи соціальних інститутів


24
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціальна робота – це вид професійної діяльності, спрямований на вирішення соціальних проблем клієнта
Б)соціальна робота – це вид професійної діяльності, спрямований на подолання труднощів соціалізації
В)соціальна робота – це робота з подолання особистісних проблем клієнта
Г)соціальна робота – це організація та надання психологічної підтримки

25
Оберіть правильну відповідь
А)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як діагностування
Б)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як аналіз результатів
В)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як складання плану діяльності
Г)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як мета


26
Оберіть правильну відповідь
А)в структуру соціально-педагогічної діяльності входять такі компоненти як об’єкт та суб’єкт
Б)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як прогнозування
В)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як соціально-педагогічне дослідження
Г)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як тестування


27
Оберіть правильну відповідь
А)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як аналіз результатів Б)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як зміст
В)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як спостереження
Г)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як профілактика

28
Оберіть правильну відповідь
А)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як засоби
Б)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як експеримент
В)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як прогнозування
Г)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як оформлення науково-теоретичних ідей

29
Оберіть правильну відповідь
А)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як функції
Б)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як реабілітація
В)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як аналіз документів
Г)в структуру соціально-педагогічної діяльності входить такий компонент як контроль

30
Оберіть правильне визначення поняття
А)мета соціально-педагогічної діяльності – вирішення соціальних проблем особистості
Б)мета соціально-педагогічної діяльності – творча самореалізація особистості
В)мета соціально-педагогічної діяльності – попередження важковиховуваності дітей та підлітків
Г)мета соціально-педагогічної діяльності – створення оптимальних умов соціалізації особистості

31
Оберіть правильне визначення поняття

А)об'єкт соціально-педагогічної діяльності – це найближче оточення дитини, яка має відхилення у поведінці
Б)об'єкт соціально-педагогічної діяльності – це проблеми та відхилення у поведінці В)об'єкт соціально-педагогічної діяльності – це клієнт, тобто індивід, який потребує допомоги у процесі своєї соціалізації
Г)об'єкт соціально-педагогічної діяльності – це той, хто направляє соціально-педагогічну діяльність
2

32
Оберіть правильне визначення поняття
А)суб'єктом соціально-педагогічної діяльності є соціальний педагог, соціальний працівник або особа, яка виконує його функції
Б)суб'єктом соціально-педагогічної діяльності є психолог, учитель, вихователь
В)суб'єктом соціально-педагогічної діяльності є клієнт, тобто індивід, який потребує допомоги у процесі своєї соціалізації
Г)суб'єктом соціально-педагогічної діяльності є той, на кого спрямована соціально-педагогічна діяльність

33
Оберіть правильне визначення поняття
А)зміст соціально-педагогічної діяльності – це круг основних професійних завдань відносно об’єктів та суб’єктів
Б)зміст соціально-педагогічної діяльності – це технологічні варіанти дій по рішенню проблеми
В)зміст соціально-педагогічної діяльності – це безпосередня діяльність по рішенню психологічних проблем клієнта
Г)зміст соціально-педагогічної діяльності – це соціальна політика держави, яка відображена в нормативних актах і документах

34
Оберіть правильне визначення поняття
А)засоби соціально-педагогічної діяльності – це механізми подолання труднощів соціального виховання
Б)засоби соціально-педагогічної діяльності – це напрямки створення благоприємних умов соціалізації
В)засоби соціально-педагогічної діяльності – це дії, предмети, знаряддя, форми, методи та технології, за допомогою яких досягаються цілі діяльності
Г)засоби соціально-педагогічної діяльності – це сукупність благоприємних умов соціалізації особистості

35
Оберіть правильне визначення поняття
А)функції соціально-педагогічної діяльності – це основні напрямки роботи, в яких конкретизується її зміст
Б)функції соціально-педагогічної діяльності – це механізми досягнення особистісного росту, які конкретизують зміст соціально-педагогічної діяльності
В)функції соціально-педагогічної діяльності – це багатоманітність засобів та механізмів досягнення мети
Г)функції соціально-педагогічної діяльності – це визначення основних орієнтирів професійної діяльності соціального педагога

36
Оберіть правильну відповідь
А)функцією діяльності соціального педагога є діагностична функція
Б)функцією діяльності соціального педагога є посередницька функція
В)всі відповіді правильні
Г)функцією діяльності соціального педагога є прогностична функція

37
Оберіть правильне визначення поняття
А)соціально-педагогічна технологія – це практична діяльність соціального педагога, соціального працівника, яка характеризується раціональною послідовністю використання різноманітних методів та засобів з метою досягнення якісних результатів
Б)соціально-педагогічна технологія – це робота соціального педагога, соціального працівника з постановки соціального діагнозу
В)соціально-педагогічна технологія – це напрямки досягнення мети, яка прогнозувалася
Г)соціально-педагогічна технологія – це механізм вирішення соціально-педагогічних проблем

38
Оберіть правильну відповідь
А)загальним об’єктом уваги соціального педагога є підвищення освітнього рівня
Б)загальним об’єктом уваги соціального педагога є підвищення фізичного рівня
В)загальним об’єктом уваги соціального педагога є соціалізація дитини
Г)загальним об’єктом уваги соціального педагога є зміцнення екологічної культури населення

39
Оберіть правильну відповідь
А)всі відповіді правильні
Б)один із основних видів допомоги соціального педагога – це соціально-побутова допомога
В)один із основних видів допомоги соціального педагога – це медико-соціальна допомога
Г)один із основних видів допомоги соціального педагога – це психолого-педагогічна допомога
40
Оберіть правильну відповідь
А)професійні знання соціального педагога включають фізіологічні основи функціонування вищої нервової системи
Б)професійні знання соціального педагога включають методику і технологію соціально-педагогічної діяльності
В)професійні знання соціального педагога включають стратегічні основи соціальної політики держави
В)професійні знання соціального педагога включають методи управління і планування

41
Оберіть правильну відповідь
А)етичним принципом діяльності спеціалістів з соціальної роботи є повага честі кожної людини
Б)етичним принципом діяльності спеціалістів з соціальної роботи є конфіденційність
В)етичним принципом діяльності спеціалістів з соціальної роботи є доступність
Г)усі відповіді правильні

42
Оберіть правильну відповідь
А)етичним принципом поведінки відносно клієнта є повага особистості клієнта
Б)етичним принципом поведінки відносно клієнта є співпраця із взаємодіючими організаціями
В)етичним принципом поведінки відносно клієнта є забезпечення професійної звітності перед громадськістю
Г)усі відповіді правильні

43
Оберіть правильну відповідь
А)всі відповіді правильні
Б)для того, щоб добитися адекватного сприйняття соціальним педагогом і клієнтом один одного, необхідно не відповідати агресією на агресію
В)для того, щоб добитися адекватного сприйняття соціальним педагогом і клієнтом один одного, необхідно не ображати і не принижувати опонента ні словом, ні жестом, ні поглядом
Г)для того, щоб добитися адекватного сприйняття соціальним педагогом і клієнтом один одного, необхідно прагнути виразити своє розуміння і співчуття у зв’язку з труднощами, які виникли у опонента

44
Оберіть правильну відповідь
А)в Україні професія «соціальний педагог» була зареєстрована у 1981 році
Б)в Україні професія «соціальний педагог» була зареєстрована у 1991 році
В)в Україні професія «соціальний педагог» була зареєстрована у 1908 році
Г)в Україні професія «соціальний педагог» була зареєстрована у 2001 році

45
Оберіть неправильну відповідь
А)серед основних напрямків соціально-педагогічній діяльності – профілактика дезадаптації
Б)серед основних напрямків соціально-педагогічній діяльності – соціальна реабілітація осіб, які мають ті або інші відхилення від норми
В)серед основних напрямків соціально-педагогічній діяльності – встановлення діагнозу і призначення курсу лікування
Г)серед основних напрямків соціально-педагогічній діяльності – підвищення рівня соціальної адаптації

46
Оберіть правильне визначення поняття
А)сім’я – це заснована на шлюбі або кровній спорідненості мала соціальна група, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною моральною і матеріальною відповідальністю
Б)сім’я – це високоорганізована група, яка об’єднана суспільно значимими цілями
В)сім’я – це мала соціальна група, члени якої пов’язані загальними цінностями і нормами, спільною діяльністю по їх досягненню
Г)сім’я – це вищий рівень розвитку соціальної групи, в якій загальні інтереси і цілі можуть переважати над особистими

47
Оберіть правильну відповідь
А)основна функція родинного виховання – забезпечити первинну соціалізацію дитини
Б)основна функція родинного виховання – забезпечити розвиток творчих можливостей дитини
В)основна функція родинного виховання – забезпечити професійну підготовку дитини
Г)основна функція родинного виховання – забезпечити матеріальне благополуччя дитини
48
Оберіть правильну відповідь
А)типовою помилкою сімейного виховання є недооцінка власного прикладу батьків
Б)типовою помилкою сімейного виховання є педагогічна неграмотність батьків
В)типовою помилкою сімейного виховання є виховання за прикладом свого дитинства
Г)усі відповіді правильні

49
Оберіть правильну відповідь
А)найбільш благоприємний стиль взаємин у сім’ї – співпраця
Б)найбільш благоприємний стиль взаємин у сім’ї – диктат
В)найбільш благоприємний стиль взаємин у сім’ї – конкуренція
Г)найбільш благоприємний стиль взаємин у сім’ї – змагання

50
Оберіть правильну відповідь
А)демографічний параметр сім’ї включає майнові характеристики сім’ї
Б)демографічний параметр сім’ї включає участь у житті суспільства
В)демографічний параметр сім’ї включає структуру сім’ї
Г)демографічний параметр сім’ї включає умови мешкання сім’ї

51
Оберіть правильну відповідь
А)сім’я як інститут соціалізації забезпечує процес, який направлений на розвиток і адаптацію дитини в суспільстві
Б)сім’я як інститут соціалізації забезпечує процес, який направлений на засвоєння ціннісної системи власних уявлень
В)сім’я як інститут соціалізації забезпечує процес, який направлений на вплив резистентної громади на дитину
Г)сім’я як інститут соціалізації забезпечує процес, який направлений на засвоєння наукових уявлень про світ

52
Оберіть правильну відповідь
А)багатодітною називається сім’я, що має п’ять і більше дітей
Б)багатодітною називається сім’я, що має три і більше дітей
В)багатодітною називається сім’я, що має десять і більше дітей
Г)багатодітною називається сім’я, що має двоє і більше дітей

53
Оберіть правильну відповідь
А)малодітною називається сім’я, що має троє і менше дітей
Б)малодітною називається сім’я, що має одну дитину
В)малодітною називається сім’я, що не має дітей Г)малодітною називається сім’я, що має двоє і менше дітей

54
Оберіть правильне визначення поняття
А)вулиця як соціально-педагогічне середовище – це сукупність факторів, вплив яких дитина відчуває, коли виходить за межі дома, школи, позашкільних закладів
Б)вулиця як соціально-педагогічне середовище – це сукупність факторів, вплив яких дитина відчуває з боку територіальної громади
В)вулиця як соціально-педагогічне середовище – це сукупність негативних факторів, вплив яких порушує соціалізацію дитини
Г)вулиця як соціально-педагогічне середовище – це сукупність факторів, вплив яких дитина відчуває внаслідок особливостей мікросоціуму

55
Оберіть правильне визначення поняття
А)діти вулиці – це діти, результат виховання яких обмежений вулицею
Б)діти вулиці – це діти, які мешкають виключно на вулиці
В)діти вулиці – це діти, які не мають власного житла
Г)усі відповіді неправильні

56
Оберіть правильну відповідь до факторів бездоглядності і безпритульності відносяться
*усі відповіді правильні
соціально-економічна криза
фактори сімейного неблагополуччя
психологічні фактори
2

57
Оберіть правильне визначення поняття
А)дитина-сирота – це особа у віці 18 років, у якої батьки знаходяться у місцях позбавлення волі
Б)дитина-сирота – це особа у віці 18 років, у якої померли обидва або єдиний із батьків
В)дитина-сирота – це особа у віці 18 років, у якої є біологічні батьки (або один із них), які не виконують своїх обов’язків по вихованню, утриманню і освіті дитини
Г)усі відповіді неправильні

58
Оберіть правильну відповідь
А)першим етапом роботи з прийомною сім’єю є пошук прийомних батьків
Б)першим етапом роботи з прийомною сім’єю є поміщення в прийомну сім’ю
В)першим етапом роботи з прийомною сім’єю є вступне консультування прийомних батьків
Г)першим етапом роботи з прийомною сім’єю є вивчення майбутніх прийомних батьків

59
Оберіть правильне визначення поняття
А)інвалідність дитини – це стійка соціальна дезадаптація, яка обумовлена хронічними захворюваннями або патологічними станами, які різко звужують включення дитини в адекватні її віку біологічні процеси
Б)інвалідність дитини – це внутрішні і зовнішні пошкодження, які перешкоджають вільному пересуванню дитини
усі відповіді неправильні
В)інвалідність дитини – це стійка соціальна дезадаптація, яка обумовлена хронічними захворюваннями або патологічними станами, які різко звужують включення дитини в адекватні її віку соціальні і психологічні процеси

60
Оберіть правильну відповідь
А)міжнародна шкала обмеження можливостей має такий ступінь як обмежена дієздатність
Б)міжнародна шкала обмеження можливостей має такий ступінь як гіперактивність
В)міжнародна шкала обмеження можливостей має такий ступінь як затримка психічного розвитку
Г)міжнародна шкала обмеження можливостей має такий ступінь як гіпоопіка

61
Оберіть правильну відповідь
А)українська шкала обмеження можливостей має такий ступінь як гіперактивність Б)українська шкала обмеження можливостей має такий ступінь як непрацездатність
В)українська шкала обмеження можливостей має такий ступінь як затримка психічного розвитку
Г)українська шкала обмеження можливостей має такий ступінь як гіпоопіка

62
Оберіть правильне визначення поняття
А)депривація – це відсутність необхідних умов для реалізації поставлених завдань, в т.ч. у дітей-інвалідів
Б)депривація – це позбавлення або недостатність умов, необхідних для задоволення яких-небудь потреб, в т.ч. у дітей-інвалідів
В)депривація – це одна з форм соціальної нерівності в суспільстві в т.ч. у дітей-інвалідів
Г)депривація – це особливість характеру, що полягає у відсутності інтересу до того, що оточує, байдужості

63
Оберіть правильне визначення поняття
А)девіантна поведінка – це система дій, яка відхиляється від соціальних норм
Б)девіантна поведінка – це соціально-педагогічна система уявлень про суспільну небезпеку
В)девіантна поведінка – це система дій, яка не відповідає віковим стандартам
Г)девіантна поведінка – це система протиправної поведінки неповнолітніх
64
Оберіть правильне визначення поняття
А)делінквентна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується уживанням психоактивних речовин
Б)делінквентна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується морально-психологічною нестійкістю
В)делінквентна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується повним прийняттям і виконанням усіх існуючих соціальних норм
Г)делінквентна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується порушенням встановлених суспільством і закріплених у нормативних документах правових норм

65
Оберіть правильне визначення поняття
А)адиктивна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується порушенням встановлених суспільством і закріплених у нормативних документах юридичних норм
Б)адиктивна поведінка – це вид порушення адаптації, який характеризується прагненням до відходу від реальності завдяки прийому психоактивних речовин або постійній фіксації уваги на певних видах діяльності з метою підтримання інтенсивних емоцій
В)адиктивна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується залежністю від психоактивних речовин
Г)адиктивна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується тютюнопалінням, залежністю від алкоголю, наркотиків, токсикоманійних речовин

66
Оберіть правильне визначення поняття
А)суїцидальна поведінка – це поведінка, яка характеризується намаганням свідомо покінчити з життям
Б)суїцидальна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується залежністю від психоактивних речовин
В)суїцидальна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується порушенням встановлених суспільством і закріплених у нормативних документах юридичних норм
Г)суїцидальна поведінка – це вид девіантної поведінки, який характеризується комплексом психопатологічних симптомів і синдромів

67
Оберіть правильне визначення поняття
А)пенітенціарна педагогіка – це галузь соціальної педагогіки, яка вивчає можливості виправлення моральної деформації особистості засудженого, впливає на нього з метою перевиховання в умовах виконання уголовного покарання
Б)пенітенціарна педагогіка – це галузь соціальної педагогіки, яка вивчає оновлення соціальних зв’язків засудженого
В)пенітенціарна педагогіка – це галузь соціальної педагогіки, яка вивчає ресоціалізацію колишніх засуджених
Г)пенітенціарна педагогіка – це галузь соціальної педагогіки, яка вивчає шляхи попередження протиправної поведінки особистості1

68
СЕВ – це
А)суб’єкт емоційного вигорання
Б)структура емоційного вигорання
В)симптом емоційного вигорання Г)синдром емоційного вигорання

69
Вважають, що до об'єктів технології соціально-педагогічної діяльності у широкому розумінні належать
А)зв'язки, взаємодії, засоби регуляції процесів соціалізації, соціального Б)людина, що розвивається, з усіма сферами її життя
ситуації ризику, проблеми порушення соціалізації тих, хто потребує допомоги
В)виховання, поведінки соціальних груп і особистостей у суспільстві
Г)методична робота соціального педагога

70
Теоретична соціально-педагогічна технологія може бути подана у вигляді
А)методики роботи спеціаліста з розв'язання соціально-педагогічного завдання
Б)програми дослідження, методики дослідної діяльності
В)підручника, навчального посібника, навчально-методичного посібника
Г)засоби регуляції процесів соціалізації

71
Прикладна (практична) технологія часткового типу може бути подана у вигляді
А)теоретичної розробки технології
Б)часткові теоретичні розробки технології
В)методичної розробки
Г)методичної рекомендації щодо розв'язання конкретної соціально-педагогічної проблеми

72
Класифікація і систематизація об'єктів, побудована на основі їх природного взаємозв'язку і категорій, розташованих послідовно, що використовують для їх опису, зі зростанням складності (тобто за ієрархією) – це
А)класифікація
Б)таксономія
В)діагностичні методи
Г)формування банку даних

73
Практична діяльність соціального педагога, що характеризується раціональною послідовністю використання різноманітних методів і засобів із метою досягнення якісних результатів праці – це
А)методи соціально-педагогічної роботи
Б)формуючі методи соціально-педагогічної роботи
В)технологія соціально-педагогічної роботи
Г)соціально-педагогічна технологія

74
Безпосередня підготовка до практичної реалізації цільової технології передбачає
А)комплекс заходів, спрямованих на забезпечення необхідної якості реалізації обраного засобу діяльності з конкретною особою
Б)практичний (перетворюючий, корекційно-перетворюючий, реабілітаційний) характер
В)методика з розрішення соціально-педагогічних проблем
забезпечення оцінювання й експертизи результатів реалізації функціональних технологій у соціально-педагогічної роботі з клієнтом
2

75
Типова структура якої технології включає п'ять етапів
А)діагностико-прогностичної
Б)загальної соціально-педагогічної
В)проективної
Г)часткової (функціональної) соціально-педагогічної

76
Поняття «робочий стіл» використовується для
А)підготовки до аналізу результатів професійної діяльності
Б)визначення інструментарію професійної діяльності соціального педагога
В)визначення змісту професійної діяльності
Г)експертної оцінки результатів професійної діяльності

77
Зміст робочого столу соціального педагога визначається
А)алгоритмом дій у соціально-педагогічних технологіях
Б)основними правилами діяльності у сфері надання соціально-педагогічних послуг
В)визначення змісту професійної діяльності
Г)основними функціями професійної діяльності соціального педагога

78
Накопичення емпіричного матеріалу, отриманого в ході діагностики соціально-педагогічних процесі належить до
А)первинних завдань, що вирішуються соціальним педагогом під час організації робочого столу
Б)напрямів соціально-педагогічної діяльності
В)правил діяльності соціального педагога
Г)часткової діагностико-прогностичної соціально-педагогічної технології

79
Опитувальники (анкети і бланки інтерв'ю), бланки соціально-педагогічного спостереження, бланки аналізу документів належать до
А)основних методів соціально-педагогічної діяльності
Б)основних технік соціально-педагогічної діяльності
В)профілактичної роботи
Г)основного діагностичного і практичного соціально-педагогічного інструментарію

80
Перспективний план, циклограма, план-графік, план-сітка – це
А)форми планів
Б)структура планів
В)напрями планів
Г)зміст планів

81
До якого розділу плану роботи соціального педагога входить патронаж дітей, що перебувають на обліку в органах опіки і піклування та внутрішкільному контролі
А)профілактична робота
Б)охоронно-захисна діяльність
В)реабілітаційна робота
Г)організаційна або координаційна діяльність

82
Дає змогу уточнити порядок реалізації подій, систематизувати дії соціального педагога в часі та просторі
А)перспективний план
Б)циклограма
В)план-графік
Г) календарне планування

83
План-графік дає змогу
А)розташувати регулярно повторювані соціально-педагогічні заходи в певній послідовності
Б)розподілити в часі роботу з окремих напрямів й узгодити між собою етапи соціально-педагогічної діяльності
В)систематизувати дії соціального педагога
Г)уточнити порядок реалізації подій, систематизувати соціально-педагогічну діяльність в часі та просторі

84
Технологія впорядкування, ресурсного обґрунтування і здійснення соціально-педагогічних проектів – це
А)моделювання соціально-педагогічної діяльності
Б)діагностування соціально-педагогічної діяльності
В)проектування соціально-педагогічної діяльності
Г)прогнозування соціально-педагогічної діяльності

85
Дає змогу передбачити результати й своєчасно усунути причини виникнення соціально-педагогічних проблем технологія
А)проектування
Б)формування
В)прогнозування
Г)моделювання

86
Предметом соціального проектування можуть бути
А)дії, пов'язані з передбаченням шляхів спеціальних наукових досліджень конкретних перспектив розвитку якогось явища
Б)розвиток соціально-педагогічної діяльності одного із напрямів
В)моделювання соціально-педагогічних ситуацій
Г)створення (модернізація, зберігання в змінному середовищі) цінності

87
Соціально-педагогічне проектування є
А)технологією впровадження соціально-педагогічних нововведень
Б)технологією організації соціально-педагогічної діяльності
В)технологією діагностування соціально-педагогічної діяльності
Г)технологією експертизи й оцінювання соціально-педагогічної діяльності

88
Соціально-педагогічне проектування належить до

А)традиційної соціально-педагогічної діяльності
Б)творчої соціально-педагогічної діяльності відновлюваної соціально-В)педагогічної діяльності
Г)інноваційної соціально-педагогічної діяльності

89
Завдання інноваційних соціально-педагогічних проектів є
А)впровадження принципово нових соціально-педагогічних розробок
Б)відновлення наявних соціально-педагогічних розробок
В)формування соціально-педагогічних розробок
Г)реставрація наявних соціально-педагогічних розробок

90
Типи проектів за особливостями фінансування існують у вигляді
А)підтримувальних проектів
Б)соціально-педагогічних проектів
добродійних проектів
науково-технічних проектів
2

91
Надає підтримку проекту, якщо це може стати формою його реклами або презентації
А)спонсор
Б)інвестор
В)волонтер
меценат
2

92
До якого виду проектів належить соціальний проект «Центр проблем вищої педагогічної освіти»
А)соціально-педагогічного
Б)інноваційного
В)науково-технічного
Г)освітнього

93
До особливостей соціально-педагогічної діяльності в напрямі соціального захисту прав дитини зараховують здійснення операції
А)встановлення опіки і піклування над неповнолітнім, який залишився без піклування
Б)позбавлення батьківських прав
В)консультування батькі
Г)ініціювання і збирання матеріалів для обмеження або позбавлення батьків неповнолітнього батьківських прав

94
Позбавлення батьківських прав здійснюється
А)у судовому порядку
Б)органами опіки і піклування
В)соціальним педагогом
Г)органами народної освіти

95
Визначення ступеня розвиненості або деформації різноманітних властивостей і якостей, зумовлених насамперед включенням людини в різноманітні соціальні зв'язки, зараховують до
А)соціально-педагогічної профілактики
Б)соціально-педагогічної діагностики
В)соціально-педагогічної реабілітації
Г)соціально-педагогічної адаптації

96
Поєднання процесу перевиховання із впливами, що зумовлюють зміни в розвитку особистості, називають
А)ресоціалізацією
Б)корекцією
В)соціалізацією
Г)реабілітацією

97
Взаємодія з органами управління й установами освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, комісіями зі справ неповнолітніх належить до
консультування адміністрації у межах технології роботи соціального педагога в освітній установі
А)методичної роботи у межах технології роботи соціального педагога в Б)позашкільної взаємодії у межах технології роботи соціального педагога в освітній установі
В)освітній установі
Г)виховної роботи соціального педагога

98
Участь в організації середовища виховання дитини за технологією соціально-педагогічної діяльності в освітній установі включає
А)соціально-педагогічну реабілітацію
Б)патронаж сім’ї
В)внутрішньошкільний моніторинг
Г)супровід дитини в сім'ї

99
Оздоровча функція соціально-педагогічної технології у літньому таборі передбачає
А)інтеграцію відпочинку, когнітивних та психолого-фізіологічних процесів особистості
Б)організацію повноцінного спілкування, навчання дітей навичкам конструктивного спілкування
В)розвиток дитини
Г)забезпечення включеності особистості до культури соціуму країни і світу в цілому

100
Завданнями соціально-педагогічної роботи з дітьми груп ризику є
А)профілактика бездоглядності, бродяжництва, дезадаптації дітей
Б)залучення дитини до процесу прийняття рішень
В)формування життєвих навичок
Г)вивчення впливу різних факторів на формування відхилень на ранніх етапах соціалізації особистості

101
Підставою для діагностування делінквентної поведінки є
А)агравація
Б)злочини
В)проступки
Г)провини

102
Одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану називається
А)кримінальною поведінкою
Б)девіантною поведінкою
В)делінквентною поведінкою
Г)адиктивною поведінкою

103
Втручання в особистісний простір для стимулювання позитивних змін належить до
А)реабілітації
Б)інтервенції
В)превенції
Г)профілактики

104
Заборона наркотиків державою, карна відповідальність за всі дії, пов'язані з ними, заборона з боку держави вживання алкогольних напоїв це елемент соціальної стратегії впливу на особистість з залежною поведінкою, і що має назву
А)політика ресоціалізації
Б)репресивна політика
В)політика соціалізації
Г)політика мінімізації ризику

105
Соціально-педагогічна освітня допомога сім'ї вміщує
А)підтримка
Б)навчання
В)організація
Г)виховання

106
Соціально-педагогічна посередницька допомога сім'ї вміщує
А)організація
Б)інформація
В)координація
Г)освітня

107
Соціально-психологічна допомога сім'ї вміщує
А)підтримка
Б)виховання
В)інформація
Г)координація
2

108
Сукупність матеріальних, емоційних, інтелектуальних умов, які використовуються в діяльності соціального педагога для досягнення мети
А)засіб
Б)технологія
В)метод
Г)прийом

109
Діалогічна форма метода переконання, яка спрямована на формування вірних етичних суджень
А)вправа
Б)заохочення
В)виховуючи ситуація
Г)диспут

110
Метод, спрямований на формування моральних вмінь та навичок
А)вимога
Б)змагання
В)вправа
2*переконання


111
Виховна колонія як спеціальний навчально-виховний заклад – це
заклад відкритого типу
А)регіональний заклад відкритого типу
Б)державний, муніципальний заклад закритого типу
В)державний заклад закритого типу

112
Небажання або не невластивість слідувати соціальним нормам, які існують у суспільстві (як від дезадаптації), має назву
А)ситуативно-рольова дезадаптація
Б)психологічна дезадаптація
В)культурна дезадаптація
Г)професійна дезадаптація

113
Які з перелічених новоутворень характерні для старшокласників
А)почуття дорослості
Б)егоцентризм
В)загострене емоційне прийняття світу
Г)соціальні установки

114
Визначте діагностичні методи вивчення особистості та соціальної групи
А)моделювання, диспут, бесіда
Б)спостереження, анкетування, тестування
В)метод «вибуху», заохочення, покарання
Г)переконання, педагогічна вимога, опитувальник

115
Визначте методи формування свідомості особистості
А)моделювання, диспут, бесіда
Б)метод «вибуху», заохочення, покарання
В)диспут, доклад, розповідь на етичну тему
Г)переконання, педагогічна вимога, опитувальник

116
Визначте методи організації діяльності поведінки
А)покарання, привчання, аутотренінг
Б)вправи, педагогічна вимога, виховуючи ситуації
В)громадська думка, диспут, бесіда
Г)заохочення, доручення, змагання

117
Визначте методи стимулювання
А)покарання, змагання, заохочення
Б)вправи, привчання, аутотренінг
В)педагогічна вимога, громадська думка, виховуючи ситуації
Г)доручення, бесіда, лекція

118
До рівня соціально-педагогічних проблем, класифікованих з урахуванням їх включеності у глобальні процеси суспільного розвитку, слід віднести
А)регіональні соціальні проблеми
Б)соціальні проблеми громади (сільської, релігійної)
В)освітньо-педагогічні проблеми
Г)демографічний та екологічний стан суспільства

119
У сучасній Україні з нижчеперелічених соціальних груп у відсотковому відношенні переважає
А)середній клас
Б)бомжі
В)населення, що відноситься до нужденних
Г)люди з надприбутками

120
За ступенем новизни розрізняють наступні види соціально-педагогічних технологій
А)інноваційні та традиційні
Б)пошуку стратегії управління та персонального менеджменту
В)глобальні та територіальні
Г)середовищні та суб’єктивні

121
До числа приватних (об’єктних) технологій соціально-педагогічної роботи можна віднести
А)соціальне забезпечення
Б)діяльність соціальних установ по зв'язках з громадськістю
В)сукупність методів соціально-педагогічної роботи з безпритульними
Г)соціальне проектування і прогнозування

122
Методом проведення діагностичного дослідження є
А)метод анкетування
Б)метод кореляції
В)метод парних і множинних порівнянь
Г)метод диференціації

123
Методом аналізу діагностичної інформації є
А)адіагностична бесіда
Б)експертний метод ранжирування альтернатив
В)спостереження
Г)тестування

124
Відносно дітей, у яких ще недостатньо розвинені здібності мовного вираження своїх переживань, доцільно застосовувати наступне тестове завдання
А)тестова методика "Малюнок сім'ї"
Б)тест "Рівень комунікативного контролю в спілкуванні"
В)тест "Товариськість"
Г)опитувальник агресивності Басса-Дарки

125
Методом соціальної адаптації, заснованому на дії релаксації і ефекті самонавіювання, є
А)метод інформаційно-консультаційної бесіди
Б)персональний соціальний патронаж
В)аутотренінги
Г)психологічні тренінги

126
До основних видів (рівнів) соціальної адаптації відносяться
А)виробнича, побутова, дозвіллєва
Б)біологічна, психологічна, фізіологічна
В)дозвіллєва, соціологічна, психологічна
Г)територіально-кліматична, етнокультурна

127
На поєднання інтересів, ціннісних орієнтацій, базових світоглядних підходів і особистісних особливостей подружжя має наступний вид сімейної адаптації
А)матеріально-побутова
Б)комунікативна
В)морально-психологічна
Г)інтимно-особистісна

128
Формою корекційного занурення дітей-вихованців дитячих будинків в сімейну атмосферу є
А)психолого-медико-педагогічний консиліум
Б)сімейно-виховна група (патронатна сім'я)
В)усиновлення (удочеріння) дитини
Г)центр соціальної допомоги сім'ї і дітей

129
На надання допомоги батькам, вчителям, наставникам у навчанні та вихованні дітей, підлітків, юнаків націлене
А)соціально-правове посередництво
Б)соціально-інформаційне посередництво
В)соціально-психологічне посередництво
Г)соціально-педагогічне посередництво

130
В сім'ях яких зазначається найбільш висока ступінь конфліктності

А)у міських
Б)у сільських
В)у середньо забезпечених
Г)у малозабезпечених

131
Технологією патронатного пристрою дітей-сиріт є
А)організація прийомної сім'ї
Б)створення дитячого будинку сімейного типу
В)соціальний супровід дітей у сімейних виховних групах Г)оформлення індивідуальної опіки над дітьми

132
Метод корекції, спрямований на стримування негативної поведінки дитини
А)заохочення
Б)попередження
В)переконання
Г)покарання

133
Рішення будь-якої проблеми дитини, яка вимагає втручання соціального педагога, має починатися з
А)постановки мети
Б)вибору методів
В)діагностування проблеми
Г)постановки завдань

134
Тип закладу в системі піклування дітей-сиріт, призначений для тимчасового перебування дітей
А)притулок
Б)дитячий будинок
В)школа-інтернат
Г)прийомна сім’я

135
Кримінальна поведінка визначається як
А)асоціальний вчинок
Б)протиправний вчинок
В)порушення дисципліни
Г)порушення соціальних норм

136
Оберіть правильну відповідь у 20-ті рр. ХХ ст. домінував наступний напрям розвитку соціальної педагогіки в Україні
А)розробка методик педагогічно доцільних зв'язків з сім'єю, громадськістю, державою
Б)підйом духовної культури соціального середовища
В)розробка методики педагогічно доцільної взаємодії сім'ї і держави
Г)боротьба з правопорушниками, безпритульними і важковиховуваними

137
Оберіть правильну відповідь у 30-ті рр. ХХ ст. домінував наступний напрям розвитку соціальної педагогіки в Україні
А)формування централізованої ролі держави у вихованні дітей
Б)підвищення культури соціального середовища
В)боротьба з впливом церкви на дітей і підлітків
Г)підйом культурного рівня народу, організація спеціальних дошкільних установ

138
Оберіть правильну відповідь у 60-70-ті рр. ХХ ст. домінував наступний напрям розвитку соціальної педагогіки в Україні
А)розробка методики педагогічно доцільної взаємодії сім'ї і держави Б)формування централізованої ролі держави у вихованні дітей
В)боротьба з впливом церкви на дітей і підлітків
Г)організація спеціальних дошкільних установ

139
Оберіть правильну відповідь у XIV-XVII ст. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)усвідомлення ролі колективу в соціальному вихованні
Б)розуміння зв'язку між освітою, вихованням і соціальним середовищем
В)ідея про домінуючу роль соціального середовища у вихованні людини
Г)розуміння як пріоритетних загальнолюдських цінностей, гуманізму, церковна допомога

140
Оберіть правильну відповідь у 2 п. XVII – XІХ ст. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)формування системи державної опіки
Б)визнання інтеграційного і істотного зв'язку між вихованням, освітою і соціальним середовищем
В)визначення ролі соціального середовища як переважаючого у вихованні
Г)розуміння тісного зв'язку між вихованням і соціальним середовищем

141
Оберіть правильну відповідь у к. XІХ ст. – поч. ХХ ст. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)визнання інтеграційного і істотного зв'язку між вихованням, освітою і соціальним середовищем
Б)визначення ролі соціального середовища як переважаючого у вихованні В)формування системи приватної опіки, меценатства
Г)розуміння тісного зв'язку між вихованням і соціальним середовищем

142
Оберіть правильну відповідь в XIV-XVII ст. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)церковно-монастирська підтримка та догляд
Б)розуміння як пріоритетних загальнолюдських цінностей, гуманізму В)усвідомлення ролі колективу в соціальному вихованні
Г)ідея про домінуючу роль соціального середовища у вихованні людини

143
В X-XІII ст. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)розуміння общинної допомоги і підтримки Б)формування системи князівської і церковно-монастирської підтримки

В)розуміння як пріоритетних загальнолюдських цінностей, гуманізму
Г)ідея про домінуючу роль соціального середовища у вихованні людини

144
До X ст. формується наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)формування системи князівської і церковно-монастирської підтримки
Б)розуміння як пріоритетних загальнолюдських цінностей, гуманізму В)розуміння общинної допомоги і підтримки
Г)ідея про домінуючу роль соціального середовища у вихованні людини

145
У період з 1917-1991 р. з'явилася наступна нова ідея, що істотно вплинула на розвиток соціальної педагогіки
А)домінування державного забезпечення
Б)розуміння общинної допомоги і підтримки
В)розуміння як пріоритетних загальнолюдських цінностей, гуманізму
Г)ідея про домінуючу роль соціального середовища у вихованні людини

146
В історії становлення і розвитку соціальної педагогіки виділяються наступні етапи
А)формування соціально-педагогічних ідей і практики (з якнайдавніших часів до XX ст.), становлення і виділення соціальної науки в самостійну галузь наукового знання в XXI ст.
Б)виникнення соціально-педагогічних ідей в античності, розвиток соціально-педагогічного напряму і практики в XIV - XV ст., становлення соціальної педагогіки як науки в XVIII ст.
В)оформлення соціальної педагогіки як самостійної науки в XIX ст.

147
На початку ХХ ст. в Україні в центрі наукової уваги домінувало питання
А)сімейного виховання
Б)релігійного виховання
В)гармонійного розвитку особистості
Г)соціального виховання

148
В основі сучасної соціальної педагогіки в Україні лежать наступні педагогічні ідеї чудових російських і зарубіжних педагогів минулого
А)пошана до дитини, зв'язок школи з соціальним середовищем, урахування індивідуальних особливостей дитини
Б)розвиток трудових навичок, зв'язок школи з конфесіями
В)«навчання із захопленням», гуманізм, пошана до дитини, зв'язок школи з релігією, радість успіху в праці, облік реальних можливостей і здібностей дитини
Г)зв'язок школи з громадськістю, розумна вимогливість, виховання в колективі

149
В основу роботи колонії для неповнолітніх правопорушників А.С. Макаренко поклав принципи
А)чіткої організації праці, широкого використання різних форм заохочення, зв'язку з батьками
Б)рівність прав і обов'язків педагогів і вихованців, чіткої організації праці, виховання в колективі
В)повної свободи вихованців, чіткої організації праці, зв'язку з іншими колоніями
Г)авторитарного стилю керівництва, виховання в колективі, суворої вимогливості

150
В пам'ятках давньоруської літератури знайшли віддзеркалення наступні соціально-педагогічні питання

А)сім'ї, взаємодії різних соціальних інститутів, можливі шляхи рішення різноманітних конфліктів
Б)громадського виховання, підготовки дітей до подальшого життя, передумови негативної поведінки дітей
В)сім'ї, сімейного виховання, підготовки дітей до подальшого життя, можливі шляхи вирішення сімейних, суспільних і соціальних конфліктів Г)виховання дитини в сім'ї, шляхи аскетичного виховання дитини, консолідації різних суспільно-громадських сил у вихованні молодого покоління

151
В розділі «Методика соціального виховання» розглядаються
А)методологічні основи виховання, розвиток особи в соціально-історичному просторі
Б)єство процесу і чинники соціалізації людини, суспільство як виховне середовище людини
В)шляхи і способи об'єднання різних соціальних інститутів в процесі соціалізації особи, мети виховання на сучасному етапі і ін.
Г)шляхи здійснення інтеграції виховних сил суспільства, способи організації взаємодії індивідуальних, групових і соціальних суб'єктів виховання

152
В розділі «філософія соціального виховання» розглядаються такі питання
А)розвиток всіх соціальних категорій суспільства, сутність процесу соціалізації
Б)співвідношення виховання людини з його трудовою соціалізацією і розвитком, методологічні основи виховання
В)співвідношення виховання з соціалізацією і розвитком людини протягом всього життєвого шляху, мети соціального виховання в істоії і на сучасному етапі
Г)співвідношення виховання з соціалізацією і розвитком дитини, мети виховання на сучасному етапі
2

153
В соціально-педагогічну діяльність входять процеси
А)освіти, виховання
Б)утворення, виховання, корекції
В)навчання, виховання, розвитку індивідуальних, групових і соціальних процесів
Г)утворення, навчання, виховання

154
В Середньовіччя особливу роль в соціально-педагогічній практиці грали
А)церква, релігія
Б)школа, держава
В)сім'я, школа
Г)держава, сім'я

155
Всі чинники соціалізації учені об'єднують в
А)макрочинники, мікрочинники, моночинники, мезофактори
Б)мегачинники, макрочинники, мікрочинники
В)мегафактори, монофактори, мезофактори, мікрофактори
Г)мегафактори, макрофактори, мезофактори, мікрофактори


156
Для сучасної соціальної педагогіки залишаються актуальними наступні принципи П.Ф. Лесгафта, проголошені ним ще в XIX ст.
А)індивідуальний підхід, повага до особистості дитини, врахування впливу дорослих, оточення і сімейної сфери
Б)індивідуальний підхід, урахування впливу церкви і сім'ї
В)урахування психосоціальних особливостей, а також вплив дорослих, сім'ї і оточення
Г)необхідність виховання в колективі

157
Видатні педагоги С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинський і А.С. Макаренко в своїй практичній діяльності ставили задачі

А)ліквідації неписьменності, навчання розвиненої особистості, що оволоділа основами наук, посилення ролі держави в справі виховання і утворення дітей
Б)організації тісної взаємодії школи, сім'ї і держави, поліпшення фізичного розвитку дітей, формування у дітей навичок практичної діяльності
В)організації взаємодії школи і сім’ї, підвищення духовного рівня дитини
Г)ліквідації неписьменності, всестороннього розвитку дітей, виховання у них трудових навичок, організації взаємодії школи з соціальним середовищем

158
Значення П. Наторпа в історії соціальної педагогіки обумовлено перш за все тим, що він обгрунтував
А)принцип природовідповідності
Б)сутність соціальної педагогіки як науки
В)роль колективного виховання
Г)методи соціального виховання

159
До основних питань, які розглядає соціальна педагогіка, відносяться
А)взаємозв'язок школи і сім'ї, сім'ї і соціальних інститутів, демографічного положення дітей
Б)предмет, об'єкт, задачі соціальної педагогіки, теорія і методика соціально-педагогічної діяльності, соціальний захист дитинства
В)соціальні конфлікти, їх причини і наслідки, способи і методи їх подолання, соціальний захист дитинства, зв'язок сім'ї і школи
Г)теорія і практика соціальної діяльності, охорона здоров'я дітей, психологічна діагностика дітей в мкдичних установах

160
До основних принципів соціальної педагогіки відносяться принципи
А)урахування вікових та індивідуальних особливостей особистості, гуманізму, доступності
Б)природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму
природовідповідності, врахування вікових та індивідуальних особливостей В)особистості, переконання, доступності
Г)природовідповідності, культуровідповідності, самодостатності

161
Головним чинником соціального виховання в Україні в VIII - XIV ст. є
А)родова община
Б)держава
В)сім'я
Г)церква

162
Конфліктологія - це
А)галузь знання про демографічний, соціальний і етнічний склад суспільства
галузь знання про соціальні конфлікти, їх причини і наслідки, механізми формування, протікання, способи і методи їх подолання
Б)наука про суспільство як цілісну систему і про окремі соціальні процеси, соціальні групи і спільноти
В)область соціальної педагогіки, що вивчає причини і механізми протікання конфліктів, способи їх подолання

163
Особистість - це індивід як суб'єкт
А)виховання і розвитку
Б)соціальних відносин і соціальної діяльності
В)виховання і соціальної діяльності
Г)соціальних відносин в певному суспільстві

164
А)способи цілеспрямованого впливу соціального педагога на сім'ю, дітей, підлітків і дорослих
Б)Методи соціальної педагогіки - це
способи взаємопов'язаної діяльності соціального педагога і дитини, які сприяють накопиченню позитивного соціального досвіду, що сприяє соціалізації або реабілітації дитини
В)методи гуманізму, доцільності і культуросообразности
Г)ефективні способи роботи соціального педагога, які сприяють вихованню у дитини позитивного відношення до сім'ї

165
Методами соціальної педагогіки, які є запозиченими з педагогіки, називають
А)переконання, позитивний приклад, намагання
Б)вправу, переконання, систематичний контроль
В)позитивний приклад, переконання, вимогу
Г)переконання, позитивний приклад, привчання

166
Об'єкт соціально-педагогічної діяльності
А)дитина або група людей, його (їх) індивідуальні можливості, перспективи розвитку, соціальні проблеми, відношення до суб'єкта виховання
Б)сім'я, ЗМІ, різні суспільні і приватні організації
В)дитина або група людей з проблемами соціалізації
Г)суспільні і приватні організації, що взаємодіють з соціальним педагогом в процесі його соціально-педагогічної діяльності

167
Одна з головних задач соціальної педагогіки на сучасному етапі
А)формування корпусу соціальних педагогів
Б)ліквідація прогалин в області соціальної освіти громадян, дітей і дорослих
пошук ефективних шляхів і способів перетворення дитини в повноцінного В)створення умов для повноцінного виховання і розвитку особистості, реалізації всіх потенційних можливостей людини
члена суспільства

168
Основний вид соціально-педагогічної діяльності
А)соціально-педагогічна профілактика, діагностика, допомога і реабілітація
Б)соціально-педагогічна профілактика і констатація
В)соціально-педагогічна реабілітація, соціальні послуги і корекція
Г)соціально-педагогічна діагностика, корекція і реабілітація

169
*Основні методи соціальної педагогіки, що запозичують із соціології
теоретичний аналіз соціальних явищ, соціально-педагогічний експеримент, включене спостереження, конкретно-соціологічні дослідження
соціально-педагогічний експеримент, розповсюдження інноваційних ідей, одержаних в ході його проведення, метод включеного спостереження, вимога, вправа (привчання)
метод аналізу конкретної соціальної ситуації, педагогічний експеримент, метод включеного дослідження, вправа (привчання)
метод аналізу соціальних явищ, соціально-педагогічний експеримент, позитивний приклад і покарання
2

170
Основні соціальні інститути, які мають вирішальний вплив на освіту і виховання особистості
А)держава, школа, виробництво,
Б)держава, культура, школа
В)сім'я, держава, школа
Г)сім'я, культура, ЗМІ

171
Основні чинники соціального виховання на сучасному етапі
А)дошкільні установи, школа, молодіжні організації і молодіжні об'єднання, суспільні організації, професійні об'єднання
Б)держава, культура, ЗМІ, суспільні організації, приватні організації
В)сім'я, держава, церква, освіта, культура, ЗМІ, суспільні організації, професійні об'єднання;
Г)держава, церква, суспільні і приватні організації, професійні об'єднання, освіта

172
Основними чинниками соціального виховання до 1917 р. Були
А)сім'я, держава, церква
Б)сім'я, держава
В)сім'я, община, церква
Г)держава, церква

173
Засновник соціальної педагогіки
А)німецький філософ Пауль Наторп
Б)англійський соціаліст-утопіст Роберт Оуен
В)англійський філософ, психолог і соціолог Герберт Спенсер
Г)український педагог А. С. Макаренко

174
Педагогічна занедбаність – це
А)несформованість у дітей адекватного уявлення про свій соціальний статус
невідповідність дитини, підлітка статеворольовим соціальним ролям
Б)несформованість у дитини соціальних відчуттів, інтересів, навичок і умінь
В)стан, обумовлений недоліками в навчально-виховній роботі з дітьми, підлітками в сім'ї, дошкільних установах, школі

175
Під «соціальною роллю» в соціальній педагогіці розуміється
А)соціальна функція, властива особистості в системі тимчасових трудових відносин
Б)соціальна функція, модель поведінки, об'єктивно задані соціальною В)позицією особистості в системі суспільних або міжособових відносин
модель поведінки груп ризику
В)спосіб індивіда, що представляє різні соціальні шари суспільства, розкриття своїх потенційних можливостей

176
Пріоритетним в системі основних принципів соціальної педагогіки є принцип
А)гуманізму
Б)культуровідповідності
В)природовідповідності
Г)самодостатності

177
Проблеми соціальної педагогіки на сучасному етапі плідно розробляють
А)А. Й. Капська, Л.І. Міщик, А.В. Мудрік, В.А. Никітін, Ф.А. Мустаєва, Л.Е. Никітіна, М.А. Галагузова
Б)В.Н. Сорока-Росинській, Ф.А. Мустаєва, В.Г. Бочарова, Л.Е. Никітіна, Ш.А. Амонашвілі, К.Д. Ушинский
В)Ф.А. Мустаєва, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, В.А. Никітін, Л.Е. Никитина
В.Г. Бочарова, А.В. Мудрік, Т.С. Шацкий, В.А. Никітін, П.Ф. Лесгафт, М.А. Галагузова

178
Розділ «Психологія соціального виховання» розглядає питання
А)шляхи здійснення інтеграції виховних сил конкретного суспільства
співвідношення виховання з соціалізацією і розвитком людини протягом всього його життя
Б)суспільство як виховне середовище людини, сутність соціалізації особистості
В)психологічні особливості і умови оптимальної взаємодії суб'єктів соціального виховання відповідно до врахування даних про механізми соціалізації особистості

179
Розділ «соціологія виховання» розглядає
А)питання всестороннього виховання і розвитку людини в суспільстві, шляху здійснення інтеграції виховних сил суспільства
Б)інтеграцію виробничих сил суспільства, співвідношення виховання з соціалізацією
В)суспільство як виховне середовище людини, сутність процесу соціалізації людини і чинники подолання соціальних конфліктів
Г)сутність процесу соціалізації, співвідношення виховання з розвитком людини протягом всього його життя1

180
Значення поняття «соціум» - це
А)середовище, вплив якого випробовує людина в процесі своєї життєдіяльності; простір – наочний, культурний, духовний, де він реалізує свою активність
Б)оточення, в якому формується людина; сукупність різних груп і інших об'єднань, організацій, установ, рухів, що становлять це оточення; В)соціальне співтовариство людей
Г)стійка форма спільної діяльності людей, в якій людина реалізує свою активність, що історично склалася , здійснює свою життєдіяльність
Д)соціальна функція, модель поведінки, об'єктивно задані соціальною позицією особи в системі суспільних або міжособових відносин

181
Соціалізованість – це
А)схильність людини до негативного впливу на нього несприятливих чинників соціалізації усвідомлення людиною соціально-статевої ролі близьких йому членів соціуму
Б)результат формування соціально значущих якостей особи людини, необхідних йому для успішного перебігу процесу соціалізації
В)процес формування характеристик людини, що задаються статусом і вимагаються даним суспільством

182
Соціальна занедбаність в соціальній педагогіці визначається як
А)невідповідність особистості (дитини або дорослого) статеворольовим соціальним ролям
Б)несформованість у дитини соціальних відчуттів, інтересів, навичок і умінь В)невідповідність статеворольовим соціальним ролям
Г)виховання дітей в соціально неблагополучних сім'ях
Д)стан, обумовлений недоліками в учбово-виховній роботі з дітьми, підлітками в сім'ї, дошкільних установах, в школі

183
Соціальна педагогіка як область наукового знання спирається на принципи
А)соціоніки
Б)фізіології
В)психіатрії
Г)філософії


184
Соціальна педагогіка як самостійна галузь знання формується в Україні в
А)90-ті рр. ХХ ст.
Б)60-ті рр. ХХ ст.
В)кінці ХIХ ст.
Г)початку ХХ ст.

185
Соціальна педагогіка пов'язана з іншими науками
А)педагогікою, соціологією, конфликтологією, географією, культурою
Б)філософією, соціологією, фізіологією, психологією, політологією
В)філософією, політологією, соціологією, психологією, етикою
Г))філософією, історією, соціологією, психологією, методикою

186
Соціальна педагогіка – це галузь педагогіки
А)яка вивчає соціальне виховання всіх вікових і соціальних категорій людей, здійснюване як у виховних установах, так і в різних організаціях, для яких воно не є провідною функцією
Б)предметом якої є соціальне виховання людей, здійснюване в різних організаціях
В)що займається соціальним положенням, соціальними проблемами людей і організацією допомоги
Г)метою якої є вивчення соціального положення і проблем всіх соціальних груп людей, здійснюване у відповідних установах і організаціях

187
Соціальна педагогіка є частиною

А)корекційної педагогіки
Б)етнопедагогіки
В)загальної педагогіки педології

188
Соціальна робота як професія офіційно введена в Україні в
А)1998 р.
Б)1993 р.
В)1987 р.
Г)21991 р.

189
Соціальне виховання в Україні до XVIII ст. здійснювали
А)сім'я, церква, територіальні громади, держава
Б)сім'я, церква, територіальні і етнічні громади
В)сім'я, церква, освітні навчальні заклади
Г)сім'я, церква, держава, дошкільні навчальні заклади

190
Соціальне виховання відбувається
А)в сім'ї, середовищі родичів, школі
Б)в дитячому саду, школі, вузі (коледжі), трудовому колективі
В)в сім'ї, у всіх ланках освіти, в праці, в середовищі однолітків
Г)в сім'ї, школі, в праці, в середовищі однокласників
2

191
Соціальне навчання – це
А)цілеспрямований процес і результат передачі соціальних знань і умінь цілеспрямований процес формування етично значущих якостей особистості людини
Б)процес впливу різних соціальних інститутів на особистість
В)робота по формуванню певного соціального статусу особистості

192
Соціально-педагогічний процес розуміється як
А)взаємопов'язаний вплив всіх соціальних інститутів на людину
Б)результат діяльності соціального педагога по формуванню у людини адекватного осмислення своєї соціальної ролі
В)діяльність соціального педагога, спрямована на адаптацію людини до умов соціалізації результат самоудосконалення людини в умовах соціуму

193
Соціальний інститут – це
А)традиційні форми об'єднання людей
Б)групи людей, що історично склалися
В)стійка форма спільної діяльності людей, що історично склалася
Г)певна організація, установа, об'єднання, що здійснює соціальний вплив на особистість

194
Соціальний педагог – це
А)випускник спеціальних факультетів вузів, що працює за фахом, застосовує свої знання і уміння для надання соціально-педагогічної допомоги
Б)фахівець, що працює у сфері надання матеріальних послуг населенню
фахівець, що надає різноманітну допомогу тим, що вчиться в освітніх установах
В)випускник спеціальних відділень соціальних коледжів, що надає допомогу дітям груп ризику

195
Соціум – безпосереднє середовище, яке забезпечує
А)становлення, формування і розвиток людини
Б)життєдіяльність людини
В)формування і вдосконалення людини
Г)становлення і розвиток творчих здібностей людини
2

196
Соціум – це
А)суспільство
Б)соціальне середовище, яке впливає на формування особистості людини, її життєдіяльність у всіх сферах суспільного життя В)суспільне середовище, культурний, духовний простір, різні суспільні організації
Г)оточення, в якому формується людина як біологічна істота

197
Структуру соціальної педагогіки складають розділи
А)соціологія виховання, філософія соціального виховання, психологія соціального виховання, методика соціального виховання
Б)філософія соціального виховання, психологія соціального виховання, історія соціального виховання, віктимологія
В)соціологія виховання, методологія соціального виховання, валеологія, психологія соціального виховання
Г)соціологія виховання, психологія соціального виховання, етичні питання соціального виховання

198
Сутність принципу гуманізму в педагогіці полягає в тому, що
А)система роботи педагога заснована на оволодінні дитиною умінь самореалізації і самоудосконалення
Б)він припускає аксиологический (ціннісний) підхід, що розглядає людину як вищу цінність суспільства і самоціль соціального розвитку
В)вся система виховання направлена на максимальний розвиток інтелектуальних можливостей людини
Г)вся робота педагога направлена на виховання високоморальної, духовно розвиненої особистості

199
Сутність принципу природовідповідності полягає в наступному:
А)людина – частина природи; необхідність враховувати в процесі навчання і виховання вікові і індивідуальні особливості дітей, створювати умови для природного розвитку їх природжених властивостей і здібностей
Б)виховання повинне базуватися на основі особливостей етнічних і регіональних культур
В)дитина – частина природи, навчання і виховання повинне грунтуватися на поняттях: самодостатність, саморозвиток, самоосвіта
Г)дитина – частина природи, тому необхідно навчати дітей в природних умовах, на природі
2

200
Сутність принципу культуровідповідності в сучасному трактуванні
А)в процесі навчання і виховання в школі діти повинні одержувати відомості про культурні традиції свого народу, про загальнолюдські цінності
Б)виховання виявиться ефективним лише в тому випадку, якщо буде організована цілеспрямована дія на дитину всіх пластів культури – духовної, етичної, побутової, матеріальної
В)виховання повинне базуватися на загальнолюдських цінностях, здійснюватися з урахуванням особливостей етнічних і регіональних культур, залучати людину до різних пластів культури – побутової, матеріальної, духовної, етичної
Г)виховання повинне базуватися на традиціях певної культури, що склалася в процесі розвитку суспільства

201
Сутність соціалізації полягає в
А)соціальному пристосуванні, соціальному «розчиненні» людини в умовах функціонування суспільства
Б)оптимальному введенні людини в активне суспільне життя країни, В)поєднанні адаптації і відособлення людини в умовах конкретного соціального суспільства
Г)громадянином якої він є
Д)процесі автономізації людини в суспільстві

202
Термін «соціальна педагогіка» вперше був введений
А)німецьким вченим П.Наторпом
Б)російським педагогом К.Д.Ушинськім
В)англійським педагогом Д.Локком
Г)німецьким педагогом А.Дістервегом

203
Що розуміють під поняттям «ресоціалізація»
А)відновлення попередньо втраченого правового та соціального статусу
Б)обов’язкове проведення із засудженими соціально-психологічної роботи, спрямованої на зменшення рецидивної злочинності
В)відновлення зв’язків із сім’єю та друзями
Г)єдиний процес виправлення та розвитку соціально корисних зв’язків та відносин, як в період відбування покарання, так і після звільнення


204
Предметом пенітенціарної соціально-педагогічної роботи є:
А)надання соціальної допомоги, підтримки та захисту як під час відбування покарання, так і після звільнення з метою ресоціалізації та подальшої інтеграції засуджених у суспільство
Б)надання соціальної допомоги з метою задоволення потреб засуджених
В)соціальна адаптація засуджених до умов позбавлення волі
Г)підготовка засуджених до життя на волі

205
Основним змістом соціально-педагогічної роботи з соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі, є:
А)відновлення соціального статусу, працевлаштування, побутове влаштування
Б)проведення консультаційної та роз’яснювальної роботи з попередження рецидивних злочинів
В)нейтралізація дезадаптуючого впливу соціального середовища
Г)відновлення суспільно корисних зв’язків

206
Згідно з теорією сімейних систем головним ресурсів абілитації та реабілітації людини з обмеженими можливостями є:
А)родина
Б)держава
В)особистість
Г)спеціалізовані установи

207
У Кодексі про шлюб та сім’ю України закріплене, що батьки можуть бути позбавлені батьківських прав якщо:
А)є інвалідами
Б)забороняють дитині спілкуватися з його родичами
В)є хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією Г)усі відповіді вірні

208
Професійні знання соціального педагога, у першу чергу, включають:
А)методику й технологію соціальної роботи
Б)вікової психології
В)вікової фізіології
Г)методів соціального керування й планування

209
Виділяються наступні види делінквентної поведінки:
А)корисливе
Б)поширення й продаж наркотиків
В)усі відповіді невірні
Г)агресивно-насильницьке

210
Проблема відносин клієнта з колективом включає наступні питання:
А)відповідність особистості й колективу
Б)ступінь і характер підпорядкування особистості колективу
В)уміння абстрагуватися від колективу
Г)характер відносин залежно від колективу або від особистості

211
Оптимізація керування колективом зв'язана з:
А)вичленовуванням параметрів
Б)розробкою методик вивчення колективу
В)ранжируванням критеріїв
Г)розробкою критеріїв, що характеризують рівень розвитку колективу

212
Який метод психотерапії може використовувати у своїй діяльності соціальний педагог:
А)казкотерапія
Б)світотерапія
В)рефлексотерапія
Г)усі відповіді правильні

213
Який етап є першим у структурі соціально-педагогічної технології:
А)контрольний
Б)операційний
В)диагностико-прогностический
Г)цільовий


214
Обіг з дітьми, причетними до порушення карного законодавства, повинне сприяти розвитку в них:
А)почуття страху перед покаранням
Б)обережності в реалізації своїх бажань
В)почуття гідності й значимості
Г)правильної відповіді немає
2

215
Ювенальна юстиція – це:
А)правосуддя для неповнолітніх і їх батьків
Б)правосуддя для молоді
В)правосуддя для неповнолітніх наркоманів
Г)правосуддя для малолітніх

216
Причиною безпритульності людей не є:
А)низький дохід громадян
Б)стихійні лиха
В)відсутність прийомників
Г)подвійна зайнятість жінок

217
Об’єктом етики соціальної педагогіки є:
А)етична свідомість спеціаліста
Б)етичний кодекс
В)усі відповіді правильні
Г)професійна мораль спеціаліста

218
„Золоте правило моралі” було сформульоване імовірно:
А)Демокритом
Б)Фалесом
В)Сенекою
Г)Протагором

219
Необхідність етико-аксіологічного регулювання поведінки й діяльності фахівця в соціально-педагогічній роботі обумовлена:
А)недостатністю й недосконалістю нормативно-правової бази
Б)інноваційністю соціальної роботи як виду діяльності
В)специфічним змістом і змістом діяльності
Г)усі відповіді правильні

220
Професійна мораль у соціально-педагогічній роботі – це:
А)форма суспільної свідомості сукупної професійної групи
Б)сукупність особистісних рис і якостей соціального працівника
В)якісна характеристика відносин соціального працівника і його клієнта
Г)предмет професійно-етичного кодексу соціальної роботи
221
Професійно-етичний кодекс соціально-педагогічної роботи – це:
А)ціннісний орієнтир
Б)критерій моральності
В)функція етики соціально-педагогічної роботи
Г)сукупність правил і норм поведінки, вимог до особистості фахівця

222
В Україні виконання покарання неповнолітніх у вигляді позбавлення волі здійснюється у:
А)виховних колоніях
Б)виправних колоніях
В)виправних центрах
Г)кримінально-виконавчих інспекціях

223
За ступенем новизни соціально-педагогічні технології поділяють на:
А)політичні, економічні
Б)інноваційні, рутинні
В)мезотехнології, мікротехнології
Г)правильної відповіді не має

224
Що є змістом технологічного процесу соціально-педагогічної роботи?
А)принципи, етапи
Б)операції, інструментарій
В)соціально-педагогічна проблема, особистісна проблема
Г)правильної відповіді не має

225
Виберіть методи аналізу діагностичної інформації:
А)порівняльний аналіз, класифікація, кореляція, контент-аналіз, експертні методи, ранжування
Б)бесіда, спостереження, інтерв’ю, анкетування, тестування, біографічний метод
В)історико-генетичні, структурно-функціональні
Г)правильної відповіді не має

226
Який метод соціально-педагогічної діагностики спрямований на отримання більш поглибленої інформації з допомогою питань, проективних малюнків, геометричних фігур?
А)анкетування
Б)інтерв’ю
В)правильної відповіді не має
Г)тестування

227
Соціально-педагогічне передбачення поділяється на:
А)прогнозування, моделювання
Б)адекватне, неадекватне
В)реалістичне і фантастичне
Г)правильної відповіді не має

228
Реабілітація інвалідів, яка допомогає їм досягнути необхідної моральної рівноваги, - це реабілітація:
А)психологічна
Б)медична
В)соціально-середовищна
Г)професійно-трудова

229
Терапія, яка полягає у впливові на соціальне оточення клієнта з допомогою державних і суспільних організацій, - це:
А)соціотерапія
Б)арттерапія
В)трудова терапія
Г)дискусійна терапія

230
За формою консультування розрізняють:
конкретне і програмне
*групове і індивідуальне
контактне та дистантне
пасивне і активне
2

231
Вкажіть пропущену фразу? Соціально-педагогічна профілактика – це науково обґрунтований і такий, що своєчасно застосовується, вплив на об’єкт з метою збереження його та попередження можливих негативних процесів у його життєдіяльності.
*функціонального стану
психологічного стану
морального стану
правильної відповіді не має
2

232
Що означає термін «менеджмент»?
*управління
бізнес
контроль
влада
2

233
Який принцип пенітенціарної педагогіки має першочергове значення для організації виховного процесу в установах Державної пенітенціарної служби України у світлі реформування кримінально-виконавчої системи України:
*принцип гуманізму
принцип природовідповідності
принцип зв’язку з життям
принцип наочності
2

234
Які основні завдання соціального педагога в пенітенціарних закладах?
*адаптація людини до умов соціальної ізоляції, підготовка її до життя на волі
проведення тренінгових занять в групах
освіта засуджених
надання психологічної та моральної допомоги засудженим
2

235
Виховна робота з засудженими повинна здійснюватися диференційовано, з урахуванням:
А)нахилів і здібностей засуджених
Б)моральної деформації засуджених
В)видом скоєного злочину
Г)правильної відповіді не має

236
Соціально-педагогічна робота з колишніми засудженими повинна включати в себе заходи, спрямовані на їх
А)соціальний захист і соціальну реабілітацію
Б)роботу в групі
В)консультування
Г) постпенітенціарну соціальну адаптацію та реінтеграцію в суспільство

237
Стратегія, спрямована на розвиток моральності правопорушника:
А)угода
Б)просоціальне моделювання;
В)співробітництво
Г)виховання

238
Хто розробив виховну технологію формування і розвитку колективу?
А)А.С. Макаренко
Б)І.Д. Бех
В)В.О. Сухомлинський
Г)С.Ф. Русова
239
Хто з психологів стверджує, що найважливішим прагненням особистості є набуття смислу власного існування?
А)А. Маслоу
Б)А. Берн
В)К. Роджерс
Г)В. Франкл

240
Демографічний перехід від малодітної до переважно одно дітної сім’ї, що є характерним для більшості розвинутих країн, викликаний причинами:
А)соціальними
Б)економічними
В)фізіологічними
Г)екологічними

241
Яка сім’я переважає в Україні?
А)партнерская
Б)нуклеарна
В)расширенная
Г)егалитарная

242
Генограма сім’ї – це:
А)візуалізація уявлень про сімейні взаємини
Б)раціоналізація емоційно-психічних сімейних взаємин
В)маніпулювання сімейними взаєминами
Г)схема сімейної історії

243
Фемінофобія – це;
А)страх перед жінками і недоброзичливе до них ставлення
Б)страх перед смертю
В)страх висоти
Г)страх перед працею

244
Гендерна асиметрія це:
А)стереотипні уявлення про чоловіків
Б)стереотипні уявлення про жінок
В)стереотипні уявлення про роль чоловіків та жінок у суспільстві
Г)стереотипні уявлення щодо дітей

245
Який підхід відображує поняття «дезадаптовані діти»?
А)педагогічний
Б)біологічний
В)психологічний
Г)соціальний

246
Найбільш яскраво виражена реакція підлітків на прагнення звільнитися від опіки дорослих має назву:
А)емансипація
Б)емпатія
В)переборення
Г)захист

247
Особа, яка не може самостійно забезпечити повністю чи частково потребу в нормальному особистому і соціальному житті через недосконалість фізичних чи розумових можливостей це:
А)підліток
Б)студент
В)інвалід
Г)малозабезпечені громадяни

248
За своїм походженням слово «технологія» означає:
А)майстерність
Б)засоби виробництва
В)письмо
Г)дискусія

249
Етап технології соціальної роботи, пов'язаний з формулюванням цільової установки, визначенням предмета технологізації, є:
А)методичний
Б)теоретичний етап
В)процедурний
Г)діяльнісний

250
Які ознаки не характерні для технології соціально-педагогічної роботи:
А)динамічність
Б)перервність
В)циклічність
Г)дискретність

251
Методи і прийоми діяльності, що приводять до якісних змін у різних сферах життя, це технології:
А)рутинні
Б)історичні
В)інноваційні
Г)інформаційні

252
Технології, що вимагають кваліфікації спеціаліста, є технологіями:
А)простими
Б)комплексними
В)складними
Г)одиничними

251
До міждисциплінарних технологій соціально-педагогічної роботи належать:
А)технології психологічної роботи
Б)технології соціального ціле покладання
В)технології соціальної роботи з молоддю
Г)технології соціальної діагностики

252
До медичних технологій соціально-педагогічної роботи належать:
А)надання медичної допомоги
Б)постановка діагнозу
В)надання матеріальної допомоги
Г)посередництво між клієнтом та медичною установою

253
До загальнофілософських методів соціально-педагогічної роботи належать:
А)індукція, дедукція, синтез
Б)аналіз документів, спостереження, анкетування
В)приклад, роз’яснення, переконання
Г)контент аналіз, класифікація, ранжування

254
До психологічних методів соціально-педагогічної роботи належать:
А)розпорядження, директиви, накази
Б)конспектування, читання, переказ
В)диспут, навіювання, переконання
Г)вправа, рольова гра, тренінг

255
До основних напрямів психологічної роботи соціального педагога належать:
А)психодіагностика, психокорекція, психоконсультація, психопрофілактика
Б)діагностика, психореабілітація, психоконсультація, психопрофілактика
В)психодіагностика, терапія, психолекторій, психотренінг
Г)терапія, консультування, діагностування

256
До управлінських методів соціально-педагогічної роботи належать:
А)закони, постанови, положення
Б)роз’яснення, лекція, дискусія
В)розпорядження, накази, директиви
Г)вправи, тренінги, накази

257
До правових методів соціально-педагогічної роботи належать:
А)податки, кредити, субсидії
Б)конвенція, закон, постанова
В)експеримент, вправа, спостереження
Г)соціальна допомога, грошова допомога

258
Основні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми підліткового віку:
А)створення умов для позитивного вільного проведення часу відповідно до тенденцій моди, різних за змістовною спрямованістю клубів та організацій, діагностика та подолання віктимних сфер і віктимності особистості
Б)просвітництво й консультування батьків, організація батьківського лекторію, проведення ігрових груп і групових занять
В)створення умов для розвитку школярів у мікросоціумі, виявлення потенційно та реально віктимогенних чинників і віктимних школярів, Г)оординація й кооперування діяльності інститутів виховання
проведення тренінгів з батьками, батьківські збори та ін

259
До технологій корекції девіантної поведінки особистості належать:
А)психодіагностика, спостереження, експертна оцінка
Б)інтерв'ю, бесіда, анкетування
В)вправа, тестування, тренування
Г)консультування, психотерапія, психологічний тренінг, робота груп взаємодопомоги

260
До технологій соціально-педагогічної роботи з молоддю належать:
А)допомога в професійній переорієнтації, організація групового дозвілля в мікросоціумі, створення клубних, групових та індивідуальних можливостей реалізації позапрофесійних інтересів
Б)консультації з проблем сімейного життя й виховання дітей, батьківський лекторій, батьківські збори
В)змагання, виставки творчих робіт, рольові ігри
Г)надання медичної допомоги, оформлення до медичних установ

261
Для подолання сімейних конфліктів соціальний педагог використовує технології:
А)сімейне обслуговування
Б)сімейна консультація
В)сімейний патронаж
Г)сімейна медична допомога

262
Використання технологій соціально-педагогічної роботи з колишніми засудженими передусім мають на меті:
А)профілактику
Б)страхування
В)адаптацію
Г)грошову допомогу

263
Провідними напрямами соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців є:
А)організація допомоги в отриманні нових спеціальностей і роботи
Б)психодіагностика
В)корекційні вправи
Г)разова матеріальна допомога

264
Основні проблеми жінок, пов'язані з їхньою гендерною роллю:
А)недостатність освіти
Б)насильство в сім’ї
В)відсутність рівних прав із чоловіками
Г)професійна неприродність

265
Основний напрям соціально-педагогічної роботи з молодими матерями:
А)заняття з усвідомленого батьківства
Б)разова матеріальна допомога
В)сприяння в самодопомозі й само зайнятості
Г)психолого-педагогічна допомога

266
Основна мета соціально-педагогічної роботи із засудженими:
А)покарання
Б)ресоціалізація
В)виховання
Г)виправлення

267
Формулювання принципу “не нашкодь!” імовірно належить:
А)Гіппократу
Б)Абу Алі ібн Сіне (Авіценні)
В)Гомеру
Г)Ескулапу

268
Яка з моделей соціально-педагогічної роботи з молоддю характерна для нинішніх суспільств:
А)спонсорська
Б)дефіцитна
В)інтервіційна
Г)інтегративна

269
Який з напрямів соціального захисту молоді спрямований на вирішення конкретних завдань молодих людей:
А)соціальний захист середовища формування і розвитку особистості
Б)захист прав молоді
В)цільовий соціальний захист молодої людини
Г)соціальний захист процесу формування й розвитку особистості

270
Технології з дезадаптованими дітьми та підлітками поділяють на дві групи:
А)організаційні технології, конкретні технології
Б)глобальні, регіональні
В)загальні, теоретичні
Г)прості, складні

271
Поширена форма соціально-педагогічної роботи з підлітками, яка активно використовується з метою профілактики, так і соціальної реабілітації і корекції є:
А)зустрічі за інтересами
Б)позакласна робота
В)шкільна робота
Г)клубна робота

272
Хто найбільш повно охарактеризував технологічність творчого аналізу і діагнозу проблем соціального розвитку:
А)О. Кульчицький
Б)В. Липинський
В)В. Вернадський
Г)Д. Чижевський

273
Метод роботи з експертами, спрямований на переборення конформізму експертів:
А)метод Дельфі
Б)метод Морево
В)метод активізації
Г)метод письмової оцінки

274
Першочергове завдання соціального педагога при адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі:
А)допомога в установленні взаємостосунків із сім’єю
Б)сприяння у побутовому та працевлаштуванні
В)проведення тренінгів самовдосконалення
Г)надання одноразової матеріальної підтримки

275
У соціально-педагогічній роботі з жертвами насильства ефект сублімації означає:
А)трансформація потягу до насильства в бік його витіснення
Б)зміна ставлення до насильства на основі психологічної розрядки
В)оволодіння клієнтом засобами розв’язання конфліктних ситуацій, автоагресії, емпатії, ідентифікації
Г)підтримка умов проживання відповідно до санітарно-гігієнічних вимог

276
Яку форму доцільно використовувати при роботі з людьми суїцидальної поведінки:
А)лекція
Б)тренінг
В)диспут
Г)семінар

277
Соціальний супровід сім’ї – це:
А)тренінгова робота з батьками і дітьми
Б)сприяння у працевлаштуванні батьків
В)матеріальна допомога
Г)робота соціального працівника, спрямована на підтримку сім’ї в різних видах її життєдіяльності

278
Що означає слово латинського походження «poenitenta»?
А)каяття
Б)виховання
В)покарання
Г)виправлення
2

279
На яких рівнях здійснюється соціально-педагогічна профілактика в соціальній системі суспільства?
А)індивідуальний, місцевий, груповий
Б)груповий, індивідуальний, масовий
В)ваш варіант
Г)мікрорівень, мезорівень, макрорівень

280
Цілеспрямований вплив на цільову групу профілактики з метою зміни її ставлення до проблеми і подолання суб’єктивних факторів, властивих її представникам, які призводять до проблеми – це:
А)соціальна діагностика
Б)соціальна терапія
В)профілактична інтервенція
Г)соціальна корекція

281
В яких напрямках здійснюється корекційний вплив?
А)відновлення, компенсування, стимулювання, виправлення
Б)придущення, витиснення, ігнорування
В)компенсування, переговори, посередництво
Г)научіння, концентрація, стимулювання

282
У чому полягає різниця між такими специфічними категоріями пенітенціарного процесу, як «виправлення» та «перевиховання»?
А)виправлення – це часткові зміни в особистості, зміни лише окремих моральних якостей, які підлягають виправленню, а перевиховання – це повна перебудова морального обличчя засудженого, становлення його на правильну життєву позицію
Б)це однозначні педагогічні категорії, і різниці між ними не існує
виправлення – це подальше усунення окремих недоліків, якостей, дефектів у свідомості людини, які привели її до скоєння злочину, а перевиховання – це перебудова особистості в цілому, її почуттів, волі, рис характеру, звичок, якостей, тобто корінні зміни її світогляду, системи поглядів і переконань.
В)виправлення – це внутрішній процес позитивних змін окремих якостей і в цілому спрямованості особистості, який здійснюється, передусім, під впливом діяльності перевиховання і самовиховання засуджених; а перевиховання – це двохсторонній процес, що включає з одного боку спільну цілеспрямовану діяльність її суб’єкта щодо організації зовнішніх впливів, а з іншого боку, діяльність об’єкта (особистості засудженого) із засвоєння та сприйняття цих впливів


283
Завдання соціальної педагогіки – це
А)дослідження закономірностей і перспектив соціально-педагогічної взаємодії особистості і середовища
Б)вивчення соціальних факторів делінквентної поведінки
В)дослідження змін соціуму у контексті глобалізацій них процесів
Г)усі відповіді правильні

284
Визначення основних форм захисту і підтримки відбулося
А)у період князівської і церковно-монастирської підтримки з Х до ХІІІ ст
Б)за часи радянського суспільства 1917- 1991 рр
В)у 2-й половині ХVІІ – 1-й половині ХІХ ст.
Г)в архаїчний період до Х ст

285
Благодійність представляла собою діяльність церкви та окремих осіб
А)у період князівської і церковно-монастирської підтримки з Х до ХІІІ ст
Б)у 2-й половині ХVІІ – 1-й половині ХІХ ст
В)за часи радянського суспільства 1917- 1991 рр
Г)в архаїчний період до Х ст.

286
Оформлення теоретичних підходів до суспільної і приватної опіки відбулося

А)в архаїчний період до Х ст
Б)за часи радянського суспільства 1917- 1991 рр
В)у період князівської і церковно-монастирської підтримки з Х до ХІІІ ст.
Г) у 2-й половині ХVІІ – 1-й половині ХІХ ст

287
Оформлення централізованої державної опіки відбулося
А)за часи радянського суспільства 1917-1991 рр
Б)у період князівської і церковно-монастирської підтримки з Х до ХІІІ ст
В)в архаїчний період до Х ст
Г)у 2-й половині ХVІІ – 1-й половині ХІХ ст

288
Компонентами науково-теоретичної структури соціальної педагогіки є
А)агогіка, герогіка, андрагогіка, віктимологія
Б)агогіка, геральдика, андрагогіка, віктимологія
В)агогіка, геральдика, соціальне виховання, віктимологія
Г)агогіка, філософія соціального виховання, соціологія соціального виховання, віктимологія
2

289
Основні принципи соціального виховання
А)наочності
Б)соціальної відповідності
В)гуманності
Г)усі відповіді правильні


290
Для принципу діалогічності соціального виховання характерні
А)щирість і взаємна пошана
Б)ігнорування вікових і соціальних відмінностей
В)рівність між вихователем і виховуваним
Г)усі відповіді правильні

291
При якому підході сутність соціалізації особистості трактується як адаптація людини в суспільство, як процес і результат становлення людини соціальною істотою
А)індивідуальному
Б)суб’єктивному
В)суб’єкт-об’єктному
Г)суб’єкт-суб’єктному

292
Цілеспрямований процес управління соціалізацією індивіда – це
А)виховання
Б)освіта
В)педагогічна діяльність
Г)навчання

293
Успішна соціалізація розуміється як
А)становлення самосвідомості особистості, її самовизначення в актуальному житті і на перспективу, самореалізація і самоствердження, яке на кожному віковому етапі мають специфічний зміст
Б)певний баланс між адаптацією людини в суспільстві і відособленням її в ньому
В)відносно осмислене і цілеспрямоване формування людини, яке більш менш сприяє її адаптації в суспільстві і створює умови для її відособлення
Г)досягнення людиною суб’єктивної задоволеності процесом самореалізації

293
У соціальній педагогіці має місце процес ----------------------- (вставити потрібний варіант) соціалізації
А)орієнтованої
Б)авторитарної
В)демократичної
Г)цілеспрямованої

294
Соціалізація – це процес, в якому особистість ----------------- (вставити потрібний варіант) соціальний досвід
А)засвоює, перетворює і передає
Б)набуває і збагачує
В)копіює
Г)вивчає і передає

295
Етнічні особливості соціалізації – це
А)емоційні
Б)ментальні
В)інтелектуальні
Г)побутові

296
Віктимологія – це
А)наука, яка вивчає різні категорії населення, які стали жертвами неблагоприємних умов соціалізації
Б)процес і результат перетворення окремої особистості або групи в певний вид жертв неблагоприємних умов соціалізації
В)наявність якостей, рис, умов, які складають певну загрозу для нормального перебігу процесу соціалізації як окремої особистості, так і цілих груп населення
Г)схильність особистості до відхилень від нормального перебігу процесу соціалізації, що робить її жертвою неблагоприємних умов соціалізації

297
Віктимогенність – це
А)схильність особистості до відхилень від нормального перебігу процесу соціалізації, що робить її жертвою неблагоприємних умов соціалізації
процес і результат перетворення окремої особистості або групи в певний вид жертв неблагоприємних умов соціалізації
Б)наука, яка вивчає різні категорії населення, які стали жертвами неблагоприємних умов соціалізації
В)наявність якостей, рис, умов, які складають певну загрозу для нормального перебігу процесу соціалізації як окремої особистості, так і цілих груп населення

298
Віктимізація – це
А)наука, яка вивчає різні категорії населення, які стали жертвами неблагоприємних умов соціалізації
Б)наявність якостей, рис, умов, які складають певну загрозу для нормального перебігу процесу соціалізації як окремої особистості, так і цілих груп населення
В)процес і результат перетворення окремої особистості або групи в певний вид жертв неблагоприємних умов соціалізації
Г)схильність особистості до відхилень від нормального перебігу процесу соціалізації, що робить її жертвою неблагоприємних умов соціалізації

299
Віктимність – це
А)схильність особистості до відхилень від нормального перебігу процесу соціалізації, що робить її жертвою неблагоприємних умов соціалізації
процес і результат перетворення окремої особистості або групи в певний вид жертв неблагоприємних умов соціалізації
Б)наявність якостей, рис, умов, які складають певну загрозу для нормального перебігу процесу соціалізації як окремої особистості, так і цілих груп населення
В)наука, яка вивчає різні категорії населення, які стали жертвами неблагоприємних умов соціалізації

300
Соціально-педагогічна діяльність – це
А)різновид професійної діяльності, направлений на надання допомоги дитині в процесі її соціалізації, освоєнні нею соціо-культурного досвіду і на створення умов для її самореалізації в суспільстві
Б)різновид професійної діяльності, направлений на передачу соціо-культурного досвіду за допомогою навчання і виховання
В)різновид професійної діяльності, направлений на здійснення соціальної реабілітації дітей, що мають ті або інші відхилення в розвитку
Г)посередницька діяльність у взаєминах дитини з середовищем, яка сприяє становленню і розвитку дитини

301
Соціальна робота – це
А)задоволення її естетичних потреб
Б)задоволення потреб окремої людини за місцем проживання
В)задоволення екологічних потреб
Г)всі відповіді вірні

302
Професійна деформація соціального педагога
А)має як позитивні, так і негативні прояви
Б)перешкоджає виконанню професійних обов’язків
В)сприяє підвищенню професійного рівня
Г)правильної відповіді немає

303
Вищий рівень розвитку групи, в якій загальні інтереси і цілі можуть переважати над особистими, це

А)кооперація
Б)конгломерат
В)корпорація
Г)колектив

304
Оптимізація управління колективом залежить від
А)вичлененням параметрів угрупувань у колективі
Б)розробкою критеріїв, що характеризують особливості лідерської структури
В)застосування методик вивчення і управління колективом
Г)ранжуванням критеріїв оптимізації

305
Інтеграція виховних дій щодо колективу досягається завдяки
А)використанню комплексу педагогічних дій на колектив
Б)постійній турботі членів колективу про свої інтереси
В)наявності в колективі нонконформистів
Г)наявності ліберального стилю керівництва коллективом

306
За типом лідерства групи однолітків діляться на
А)просоціальні
Б)авторитарні
В)дворові
Г)усі відповіді правильні

307
Оберіть тип сім’ї, яка не є предметом уваги соціального педагога
А)багатодітна
Б)складна
В)неповна
Г)усі варіанти неправильні

308
Техніко-гігієнічний параметр сім’ї характеризують
А)майнові характеристики
Б)структура сім’ї
В)умови мешкання
Г)правильної відповіді немає

309
У сімейному кодексі України закріплено, що батьки можуть бути позбавлені батьківських прав якщо
А)є хворими на хронічний алкоголізм або наркоманію
Б)мають хронічні захворювання
В)забороняють родичам спілкуватися з дитиною
Г)всі відповіді вірні

310
Освітня складова соціально-педагогічної роботи з сім’єю включає
А)допомогу у вирішенні проблем житла
Б)допомогу за місцем проживання
В)правильної відповіді немає
Г)допомогу у вихованні

311
Психологічна складова соціально-педагогічної роботи з сім’єю включає
А)корекцію внутрисімейних відносин
Б)профілактику негативних явищ
В)допомогу в отриманні матеріальної допомоги
Г)правильної відповіді немає

312
Бездоглядні діти
А)це діти, які не мають житла
Б)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконають їх обов’язки, які повністю або тривалий час не живуть вдома
В)усі відповіді правильні
Г)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконують їх обов’язки

313
Безпритульні діти
А)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконають їх обов’язки, які повністю або тривалий час не живуть вдома
Б)це діти, які не мають житла
В)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконують їх обов’язки
Г)усі відповіді правильні

314
Бездомні діти
А)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконують їх обов’язки, які повністю або тривалий час не живуть вдома
Б)це діти, контроль за поведінкою яких відсутній внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків з їх виховання, освіти та утримування з боку батьків або осіб, що виконують їх обов’язки
В)усі відповіді правильні
Г)це діти, які не мають житла

315
Дитина-соціальна сирота – це
А)особа у віці 18 років, у якої є біологічні батьки (або один із них), які не виконують своїх обов’язків по вихованню, утриманню і освіті дитини
Б)особа у віці 18 років, у якої померли обидва або єдиний із батьків
особа у віці 18 років, у якої батьки знаходяться у місцях позбавлення волі
усі відповіді неправильні
2

316
Призначення опікуна – це
А)державний акт, у зв’язку з яким між усиновителем та всиновленим встановлюються такі ж права і обов’язки, як між батьками і дітьми за законом
Б)призначення законного представника підопічного, який виступає на захист його прав та інтересів
В)поміщення дитини в прийомну сім’ю
Г)усі відповіді правильні

317
Усиновлення – це А)вміння реалізувати поставлені цілі

Б)державний акт, у зв’язку з яким між усиновителем та всиновленим встановлюються такі ж права і обов’язки, як між батьками і дітьми за законом
В)поміщення дитини в прийомну сім’ю
Г)призначення законного представника підопічного, який виступає на захист його прав та інтересів
Д)усі відповіді правильні

318
За законом України всиновлювати дитину можна
А)тільки повнолітнім особам
Б)особам, які були позбавлені батьківських прав
В)особам, які відбували покарання в містах позбавлення волі
Г)особам, які не виконували своїх обов’язків

319
Притулок – це
А)соціальна установа, в якій дитина може перебувати цілодобово
заклад для утримання і виховання дітей, які залишилися без опіки батьків,
з 3 років
Б)установа для надання допомоги і виховання дітям, які залишилися без В)опіки батьків, до 3 років
Г)усі відповіді неправильні

320
Будинок дитини – це
А)установа для надання допомоги і виховання дітям, які залишилися без опіки батьків, до 3 років
Б)заклад для утримання і виховання дітей, які залишилися без опіки батьків,
з 3 років
В)соціальна установа, в якій дитина може перебувати цілодобово
Г)усі відповіді неправильні

321
Дитячий будинок – це
А)установа для надання допомоги і виховання дітям, які залишилися без опіки батьків, до 3 років
Б)заклад для утримання і виховання дітей, які залишилися без опіки батьків,
з 3 років
В)це заклад для виховання і освіти дітей, які залишилися без опіки батьків, з 6-7 років
Г)усі відповіді неправильні

322
Школа-інтернат – це
А)заклад для виховання і освіти дітей, які залишилися без опіки батьків, з 6-7 років
Б)установа для надання допомоги і виховання дітям, які залишилися без опіки батьків, з 3 років
В)соціальна установа, в якій дитина може перебувати цілодобово
Г)усі відповіді неправильні

323
Ресоціалізація неповнолітнього засудженого – це
А)пристосування до нормальних умов існування
Б)це комплекс заходів, спрямований на відновлення порушених або утрачених індивідом зв’язків та відносин
В)це комплекс дій відносно осіб із девіантною поведінкою, спрямований на відновлення соціального статусу, соціальну переорієнтацію
Г)повернення його в суспільство, оновлення соціальних зв’язків і засвоєння цінностей, норм, стереотипів поведінки законослухняного громадянина

324
Оберіть правильне визначення поняття
А)дисморфоманія – це вид психопатологічної поведінки, який базується на хибній упевненості в наявності у підлітка фізичних недоліків
Б)дисморфоманія – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується втечами дитини з дому
В)дисморфоманія – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується ігноруванням моральних норм, схильністю до імпульсивної агресії
Г)усі відповіді невірні

325
Оберіть правильне визначення поняття
А)гебоїдна поведінка – це вид психопатологічної поведінки, який базується на хибній упевненості в наявності у підлітка фізичних недоліків
Б)гебоїдна поведінка – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується ігноруванням моральних норм, схильністю до імпульсивної агресії.
В)гебоїдна поведінка – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується втечами дитини з дому
Г)усі відповіді невірні


326
Оберіть правильне визначення поняття
А)дромоманія – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується втечами дитини з дому
Б)дромоманія – це вид психопатологічної поведінки, який характеризується ігноруванням моральних норм, схильністю до імпульсивної агресії
В)дромоманія – це вид психопатологічної поведінки, який базується на хибній упевненості в наявності у підлітка фізичних недоліків
Г)усі відповіді невірні

327
Укажіть симптоми першої фази розвитку синдрому емоційного вигорання за В. Бойком
А)переживання психотравмуючих обставин, тривога і депресія
Б)незадоволеність собою та відчуття «загнаності в кут»
В)переживання психотравмуючих обставин; незадоволеність собою; відчуття «загнаності в кут»; тривога і депресія
Г)тривога і депресія

328
Опіка, піклування і усиновлення неповнолітніх є
А)напрямами соціально-педагогічної діяльності
Б)функцією соціально-педагогічної діяльності
В)формою влаштування дитини на подальше виховання
Г)принципами соціально-педагогічної діяльності

329
Основною метою соціально-педагогічного консультування є
А)відновлення соціального статусу, втрачених або несформованих соціальних навичок дезадаптованих неповнолітніх
Б)відновлення (або компенсація) порушених функцій, дефекту, соціального відхилення
В)соціалізація, відновлення й оптимізації соціальних функцій особистості, вироблення соціальних норм життя, зокрема, спілкування
Г)актуалізація внутрішніх сил особистості на вирішення своїх проблем

330
А)«Кіш», «Оберіг», «Берегиня», «Спадщина», «Громада», «Барвіночки», «Веселкова республіка» тощо належать до громадських організацій молоді України
Б))молодіжних організацій України
В))неформальних підліткових організацій
Г)молодіжних товариств і клубів України

331
До молодіжних організацій України зараховують
А)Спілку української молоді
Б)Українську скаутську організацію «Пласт»
В)«Берегиня»
Г)«Веселкову республіку»

332
Тренінг резистентності, асертивності, формування життєвих навичок використовуються в технології
А)соціально-педагогічної терапії
Б)соціально-педагогічної корекції
В)соціально-педагогічної профілактики
Г)соціально-педагогічної реабілітації

333
Зниження перенесення труднощів повсякденного життя, поряд із гарним перенесенням кризових ситуацій є ознакою
А)делінквентної поведінки
Б)психопатологічної поведінки
В)кримінальної поведінки
Г)адиктивної поведінки

334
Співвідношення понять «метод» та «прийом»

А)«метод» та «прийом» - рівнозначні поняття
Б)«метод» частковий вираз прийому
В)правильної відповіді немає
Г)«прийом» частковий вираз методу 2

335
Функція діяльності соціального педагога з дітьми, котрі вживають алкоголь, яка створює умови для закріплення позитивних якостей особистості
А)навчально-виховна
Б)попередньо-профілактична
В)організаційна
Г)організаційно-комунікативна

336
Підготовка соціального педагога включає в себе теоретичний етап
А)вміння реалізувати поставлені цілі
Б)урахування міжпредметних зв’язків
В)формування у учнів творчих здібностей
Г)аналіз передового педагогічного досвіду

337
Підготовка соціального педагога включає в себе методичний етап
вивчення педагогічних та психо-фізіологічних умов життя учнів
вивчення конкретних методик
аналіз передового педагогічного досвіду
2

338
До людських ресурсів, які залучаються до волонтерського руху

А)спеціалісти, громадські організації, пенсіонери
Б)пенсіонери, державні заклади, вчителі
В)юристи, викладачі, меценати
Г)спонсори, фахівці, студенти

339
Основні функції соціально-педагогічного спілкування
А)соціально-терапевтична
Б)охоронно-захисна
В)організаційно-комунікативна
Г)виховна

340
Довільною і надуманою можна охарактеризувати проблему, у якій
А)відсутні зв'язки з реальними практичними і теоретичними потребами
Б)завищена ступінь складності
В)простий ступінь складності
Г)багаторівневий характер

341
У даний час розрив між доходами 10 % найбільш забезпечених українців та 10 % найменш забезпечених становить приблизно
А)5 разів
Б)10 раз
В)20 разів
Г)15 разів

342
Кількість позашлюбних дітей в сучасній Україні у відсотковому відношенні від загальної кількості новонароджених становить приблизно
А)10 %
Б)30 %
В)20 %
Г)40 %

343
Технології структурної соціально-педагогічної роботи базуються
А)на соціально-педагогічному знанні
Б)на соціологічному знанні
В)психологічному знанні
Г)соціологічному і психологічному знаннях

344
У соціально-педагогічній діагностиці виділяють наступні два основних типи інтерв'ю
А)усне і письмове
Б)регіонального (місцевого) і федерального рівнів
В)вільне та формалізоване
Г)вузькопроблемне і між проблемне

345
До осіб, схильних до участі в деструктивних релігійних сектах можна застосовувати наступний метод соціально-педагогічної профілактики
А)метод анкетування
Б)метод "паралельного впливу";
В)тренінг конструктивного вирішення сімейних конфліктів
Г)метод спостереження

346
Залежно від характеру соціально-педагогічних проблем до одного з найважливіших видів профілактики можна віднести
А)екстрену профілактику
Б)оперативну профілактику
В)завчасну профілактику
Г)профілактику безробіття

347
Однією з головних моделей профілактики наркоманії є
А)презентативна
Б)інформаційна
В)адміністративна
Г)медична

348
До числа тренінгів адаптаційної спрямованості фахівці відносять
А)тренінги розвитку стресостійкості
Б)тренінги формування доброзичливого психологічного клімату в колективі,забезпечення його згуртованості
В)тренінги з усвідомленого батьківства
Г)тренінги активізації пізнавальних здібностей

349
На початку XXI століття із загального числа випускників українських сирітських закладів нормально адаптувалось у доросле життя
А)30 %
Б)70 %
В)50 %
Г)10%

350
Психологічні тренінги реабілітаційної спрямованості покликані насамперед сприяти
А)морального вдосконалення сприйняття дійсності
Б)розвитку уваги, уміння бачити головне, здібностей співпереживати
В)удосконаленню психологічного настрою
Г)поліпшенню загального настрою і апетиту


351
У сучасній Україні налічується інвалідів
А)понад 10 млн осіб
Б)понад 7 млн осіб
В)понад 13 млн осіб
Г)понад 5 млн осіб

352
Із загального числа українських інвалідів працездатними людьми є
А)понад 10 %
Б)понад 20%
В)понад 30 %
Г)понад 50%

353
Соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх створюються в Україні з розрахунку одна установа на
А)5-10 тис. дітей
Б)1-4 тис. дітей
В)7-10 тис дітей
Г)11-15 тис. дітей

354
У корекційній роботі для розвитку концентрації уваги фахівці застосовують наступний психологічний тренінг
А)"Хто за ким стоїть?"
Б)"Спина до спини"
В)*"Корегуюче завдання"
Г)"Сліпий та поводир"

355
Основними ступенями аутотренінгу є
А)низька і вища стадії аутотренінгу (м'язове розслаблення і зняття психологічних затисків)
Б)стадії індивідуального і групового сприйняття тренінгового завдання
В)малі аутотренінгові комплекси (за кількістю завдання)
Г)великі аутотренінгові комплекси (за кількістю завдання)

356
Відстаючі в засвоєнні навчального матеріалу діти від загального числа українських школярів складають
А)до 20%
Б)до 50%
В)до 30 %
Г)до 70%

357
У терапевтичній практиці для розвитку почуття співпереживання (емпатії) використовується тренінг
А)"Довірча бесіда"
Б)"Спілкування без слів"
В)Малюнок «Моя сім’я»
Г)"Групове малювання"

358
Інсценована психотерапевтична дія, спрямована на моделювання життєвих ситуацій, які мають особистісний сенс для його учасників, іменується
А)рольової грою
Б)психодрамою
В)аутотренінгом
Г)груповою дискусією

359
Головна діюча особа психодрами, чия проблема інсценується, називається
А)режисером-постановником
Б)партнером по грі
В)героїнею
Г)протагоністом

360
Невербальним психотерапевтичним методом є
А)танцетерапія
Б)психодрама
В)соціодрама
Г)рольова гра
2

361
Загальнонауковим методом соціально-педагогічного проектування є
А)метод мозкового штурму
Б)метод вибуху
В)функціонально-структурний метод
Г)метод входження в роль

362
Спеціальними методами реалізації проектної діяльності є
А)рольові ігри, консультаційно-дискусійні семінари, круглі столи
Б)метод входження в роль, метод асоціації
В)метод аналогії
Г)проблемно-структурний і програмно-структурний методи

363
За визначенням К. Маслач багатовимірний феномен, що виражається в фізичних і психічних реакціях на напружені ситуації в трудовій діяльності людини – це

А)соціальний стрес
Б)емоційний стрес
В)інформа ційний стрес
Г)2*професійний стрес

364
В соціально-педагогічному прогнозуванні короткостроковий прогноз зазвичай розраховується на період
А)до одного року
Б)від 1 року до 5 років
В)від 5 до 15 років
Г)понад 15 років

365
Яка кількість дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, налічується в сучасній Україні
А)понад 300 тис. осіб
Б)понад 800 тис. осіб
В)понад 500 тис. осіб
Г)понад 200 тис. осіб

366
Комплексне здійснення особистісно-орієнтованого і педагогічно спрямованого підходу до реабілітації дитини забезпечує наступна технологія соціально-педагогічної роботи
А)метод повного самообслуговування важких підлітків
Б)метод наскрізних бригад
В)метод прикладу, роз’яснення
Г)метод первинної адаптації підлітків до дорослого життя

367
Практика функціонування фостерних (прийомних сімей) зародилася і отримала широке розповсюдження
А)у Китаї
Б)Мексиці
В)Польщі
Г)Англії

368
Соціально-педагогічна діяльність відрізняється від педагогічної діяльності тим, що носить
А)дискретний, мобільний, науково-обґрунтований характер
Б)монографічний, безперервний характер
В)суб'єктивний, безперервний, регламентований характер
Г)адресний, локальний, ситуативний характер

369
Спостереження, що передбачає вивчення поведінку дітей-бродяг в різних умовах
А)безперервне, стандартизоване
Б)монографічне, опосередковане
В)широке, стороннє
Г)вільний, дискретне

370
Функція сім'ї як соціального інституту, що відбивається у виразі "мій будинок – моя фортеця"
А)економічна
Б)психотерапевтична
В)рекреаційна
Г)виховна

371
Опіка – це форма пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків у віці
А)від народження до 14 років
Б)від народження до 10 років
В)від 15 до 21 років
Г)від 14 до 18 років


372
Обмеження батьківських прав являє собою
А)запобіжну міру відповідальності, що встановлюється сімейним правом відносно батьків, які не виконують батьківських обов'язків
Б)сімейним кодексом України
В)ефективну гарантію належного виконання батьківських обов'язків
Г)серйозну міру відповідальності, що встановлюється сімейним правом до батьків, які не виконують батьківських обов'язків


373
Сукупність заходів, спрямованих на попередження, усунення або нейтралізацію причин і умов, що зумовлюють різного роду соціальні відхилення в поведінці дитини
А)профілактика
Б)адаптація
В)реабілітація
Г)корекція

374
Термін «соціальна педагогіка» був запропонований
А)К.Д. Ушинським
Б)А. Дистервегом
В)Т. Песталоцци
Г)усі відповіді невірні


375
Термін «соціально-педагогічний процес» означає
А)цілеспрямовану діяльність соціального педагога, що забезпечує досягнення соціальної адаптації у індивіда або групи людей
Б)динаміку розвитку відповідного соціально-педагогічного явища або послідовність дій соціального педагога, що склалася, взаємодії вихователя і В)виховуваного, яка забезпечує досягнення певної соціально-педагогічної мети
Г)динаміку розвитку соціально-педагогічного явища або послідовність дій соціального педагога, що склалася, по соціальному вихованню особистості
систему цілеспрямованих дій соціального педагога з населенням

376
Термін «соціальний» означає

А)суспільний, регулює суспільні відносини людей
Б)суспільний, відноситься до життя людей та їх відносин в суспільстві В)безпосереднє відношення до соціуму
Г)державний, визначаючий соціальне життя людей соціуму

377
Умови, що зумовили становлення соціальної педагогіки як науково-практичного знання
А)соціальні конфлікти в суспільстві, криза сім'ї, що загострилися, зростання ролі держави, досягнення в області гуманітарних наук
Б)війни, масові міграції, розшарування суспільства
В)соціальна диференціація суспільства, війни, революції, масові міграції Г)науковий прогрес, наукові відкриття, досягнення в області гуманітарних наук
2

378
Чинники соціалізації – це
А)умови, які діють на людину і вимагають від неї певної поведінки і активності
Б)умови, які обумовлюють негативну поведінку людини в суспільстві
В_комплекс заходів, що допомагають людині стати активним членом суспільства
Г)умови, які обумолюють процес соціаілзації


379
Формування соціально-педагогічної думки відбувається в
А)епоху Відродження
Б)період формування перших цивілізацій Стародавнього світу
В)феодальному суспільстві
Г)середні століття

380
Мета соціальної педагогіки
А)виховання багатобічно розвиненої особи, що володіє умінням переробляти всі накопичені людською цивілізацією досягнення культури
Б)виховання обдарованих дітей
В)розкриття таких закономірних соціальних зв’язків, використання яких дозволяє свідомо і цілеспрямовано перетворювати, виховувати, соціалізувати, перетворювати дитину на суспільного індивіда
Г)організація цілеспрямованого ефективного процесу виховання і соціалізації підростаючого покоління

381
Як напрямок суспільної думки соціальна педагогіка оформилася в
А)період Відродження
Б)ХVIII ст.
В)середні століття

382
При якому підході сутність соціалізації особистості розуміється як пристосування людини до умов суспільства
А)об’єктному
Б)суб’єктному
В)індивідуальному
Г)суб’єкт-об’єктному

383
При якому підході сутність соціалізації особистості розуміється як процес і результат становлення людини як соціальної істоти
А)об’єктному
Б)суб’єктивному
В)індивідуальному
Г)суб’єкт-об’єктному

384
Самозмінення людини у процесі соціалізації
А)процес і результат свідомих, цілеспрямованих і успішних зусиль людини, спрямованих на те, щоби стати іншим
Б)процес зміни особистості під впливом факторів соціалізації
В)розвиток самовдосконалення під впливом інститутів соціалізації
Г)результат соціалізації

385
Соціальне виховання – це
А)процес передачі знань із покоління в покоління
Б)вплив на людину з метою формування особистості, розвитку її якостей
В)процес передачі знань із покоління в покоління у відповідності із вимогами життя
Г)спецально організований цілеспрямований процес формування якостей особистості, необхідних для успішного функціонування у даному суспільстві


386
Соціальна адаптація це
А)це явище пристосованості індивіда до умов соціального середовища
Б)це результат залучення індивіда до умов соціального середовища
В)це процес соціалізації індивіда
Г)процесс пристосування індивіда до умов соціального середовища

387
Агенти соціалізації
А)Космос, планета, світ, які в тій чи іншій мірі впливають на соціалізацію всіх жителів Землі
Б)люди, в безпосередній взаємодії з якими протікає життя людини
В)види і типи відносин в основних сферах життєдіяльності человека- спілкуванні, грі, спорті
Г)оточуючі людину продукти матеріальної культури

388
Демографічний параметр сім'ї включає
А)структуру сім'ї
Б)умови мешкання
В)майнові характеристики
Г)участь в житті суспільства і освітній рівень батьків

389
Результатами відособлення людини в процесі соціалізації є
А)потреби людини мати власні погляди і наявність таких
Б)узгодження самооцінок і домагань людини з його можливостями і з реаліями соціального середовища
В)потреби мати власні прихильності
Г)здатність протистояти тим життєвим ситуаціям, які заважають самозміні, самовизначенню, самореалізації, самоутвердженню


390
Успішна соціалізація розуміється як
А)становлення самосвідомості особистості, її самовизначення в актуальному житті і на перспективу, самореалізація і самоутвердження, яке на кожному віковому етапі мають специфічний зміст
Б)певний баланс між адаптацією людини в суспільстві і відособленням в ньому
В)відносно осмислене і цілеспрямоване зростання людини, більш менш сприяюче його адаптації в суспільстві і створююче умови для його відособлення
Г)досягнення людиною суб'єктивної задоволеності і процесом самореалізації

391
До мезофакторів соціалізації відносять
А)тип поселення, субкультура
Б)страна, держава, суспільство
В)семья, домівка
Г)космос, планета

392
Сім'я як інститут соціалізації забезпечує процес, який спрямований на
А)засвоєння ціннісної системи власних уявлень
Б)профілактику відхилень
В)корекцію відхилень
Г)засвоєння основних соціальних знань і соціального досвіду

393
Основними інститутами соціалізації є
А)освіта, культура, релігія
Б)культура, армія, держава, суспільство
В)сім’я, освіта, культура
Г)релігія, сім'я, культура, освіта, виробництво

394
Соціальна педагогіка як галузь знання однією з основних задач виконує наступну
А)виявити умови ефективного вдосконалення соціально-педагогічного впливу на процес соціалізації
Б)вивчити найповнішу картину процесів і явищ в сучасному суспільстві
В)розробити цілі вдосконалення соціально-педагогічних процесів, що створюють сприятливі умови для розвитку особистості і її самореалізації
Г)надати характеристику соціально-педагогічної дійсності майбутнім педагогам

395
Соціально-педагогічна діяльність є
А)різновид професійної діяльності, спрямований на передачу соціо-культурного досвіду за допомогою навчання і виховання
Б)різновид професійної діяльності, спрямований на здійснення соціальної реабілітації дітей, що мають ті або інші відхилення в розвитку
В)посередницька діяльність у взаємовідносинах дитини з середовищем, яка сприяє становленню і розвитку дитини
Г)різновид професійної діяльності, спрямований на надання допомоги дитині в процесі її соціалізації, освоєнні соціо-культурного досвіду і на створення умов для її самореалізації в суспільстві

396
Серед механізмів соціалізації виділяють
А)адаптацію і відособлення особистості
Б)імпритінг, наслідування, рефлексію, ідентифікацію, екзистенціальний натиск
В)ідентифікацію і відособлення особистості
Г)закономірну статичність адаптації, індивідуалізації і інтеграції в процесі розвитку особистості
Д)прогресивну взаємну пристосовність між активною особистістю і умовами, в яких вона живе

397
В соціальній педагогіці має місце процес ----------------------- соціалізації
А)орієнтованої
Б)авторитарної
В)демократичної
Г)цілеспрямованої

398
Соціализація – це процес, в якому особисість ----------------- соціальний досвід
А)набуває
Б)повторює з покоління в покоління
В)засвоює і відтворює
Г)вивчає

399
Права і обов’язки соціального педагога закріплені

А)професіограмі соціального педагога
Б)кваліфікаційній характеристиці соціального педагога
В)річному плані соціально-педагогічної діяльності
Г)у посадовій інструкції спеціаліста

400
Загальним об'єктом уваги соціального педагога є
А)підвищення освітнього і культурного рівня
Б)підвищення фізичної культури населення
В)формування екологічної культури населення
Г)соціалізація дитини

401
Функції діяльності соціального педагога
А)посередницька
Б)допоміжна
В)освітня
Г)всі відповіді вірні
402
Виділяють наступні види деліквентної поведінки
А)творчість
Б)лайки, образи
В)психопатологія
Г)всі відповіді невірні.

403
Виділяють наступні види деліквентної поведінки
А)лайки, образи
Б)всі відповіді вірні
В)корислива
Г)розповсюдження і продаж наркотиків

404
Соціальна робота – це
А)задоволення потреб окремої людини в процесі взаємодії з середовищем
Б)задоволення морально-естетичних потреб населення
В)задоволення психологічних і соціальних потреб окремої людини
Г)всі відповіді вірні

405
Інтеграція виховних дій, які застосовуються щодо колективу, досягається шляхом
А)постійної турботи членів колективу про спільні інтереси
Б)наявність в колективі нонконформистов
В)наявність демократичного стилю керівництва колективом
Г)використання комплексу педагогічних дій на колектив

406
Мета діяльності соціального педагога
А)подолання негативних явищ виховного середовища
Б)всі відповіді невірні
В)створення умов для психічного комфорту дитини
Г)створення умов для безпеки дитини

407
Основні види допомоги соціального педагога
А)освітня
Б)демократичного керівництва
В)всі відповіді вірні
Г)соціально-побутова

408
Соціальний паспорт спеціальності «соціальний педагог» був складений в
А)1991 р
Б)1981 р
В)1908 р
Г)всі відповіді невірні

409
Методом роботи соціальнога є
А)світлотерапія
Б)казкотерапія
В)рефлексотерапія
Г)всі відповіді правильн.

410
Розвиток і самозмінення людини в процесі засвоєння і відтворення культури суспільства – це
*соціалізація
ресоціалізація
соціально-педагогічний вплив
всі відповіді вірні

411
Соціальна педагогіка вивчає
А)соціальне виховання в контексті соціалізації
Б)соціалізацію в контексті соціального виховання
В)пошук нових ресурсів
Г)всі відповіді вірні

412
Процес соціалізації включає
А)дві складові
Б)три складові
В)чотири складові
Г)всі відповіді невірні

413
У числі складових процесу соціалізації
А)засвоєння, перетворення і передача соціальних норм
Б)стихійна, соціально-спрямована і контрольована соціалізація
В)розвиток і саморозвиток
Г)соціальне, суспільне і сімейне виховання

414
Людина в ході соціалізації вирішує
А)природньо-культурні, соціально-культурні і соціально-психологічні задачі
Б)соціально-педагогічні, соціально-психологічні і соціально-культурні задачі
В)соціально-педагогічні, розвивальні, проблемні задачі
Г)соціально-педагогічні, соціально-економічні, статеворольові задачі

415
Менталітет етносу проявляється на
А)вітальному і ментальному рівні
Б)когнітивному, аффективному і прагматичному рівнях
В)опосередкованому і безпосередньому рівнях
Г)макрорівні, мезорівні, мікрорівні

416
Одним із типових негативних психолоічних переживань сільських жителів, які переїхали до міста
А)нестійкий настрій
Б)почуття обмеженості можливостей для особистісного зростання
В) почуття одинокості
Г)всі відповіді вірні

417
Одним із типових негативних психолоічних переживань міських жителів, які переїхали до села є
А)почуття одинокості
Б)нестійкий настрій
В)почуття обмеженості можливостей для особистісного зростання
Г)всі відповіді вірні

418
Однією з провідних ознак тоталітарного релігійно-екстремистського культу є
А)абсолютна влада лідера
Б)наявність сумісних релігійних обрядів
В)пожертви на нужди культу
Г)всі відповіді вірні

419
Назвіть головну причину виникнення неповних сімей
А)розлучення батьків
Б)загибель одного з батьків
В)народжуваність поза браком
Г)усі наведені причини

420
Дитиною згідно з визначенням Конвенції про права дитини вважається індивід у віці до
А)18 років
Б)14 років
В)21 року
Г)6 років

421
Пошук організацією ресурсів, необхідних для реалізації її програм та досягнення цілей
А)фасилітація
Б)фрустрація
В)феноменологія
Г)фандрейзинг

422
Алкоголізм – це захворювання
А)біологічне
Б)соціальне
В)психічне
Г)біосоціальне


423
Соціальний педагог, що працює з ВІЧ-позитивними людьми, повинен знати, що ВІЛ-інфекція не передається
А)повітряно-крапельним шляхом
Б)статевим шляхом
В)через переливання крові
Г)через плаценту від матері до дитини

424
Яка термінологія була введена з медичної практики у теорію соціально-педагогічної роботи
А)„лікування”
Б)„діагноз”
В)„клієнт”
Г)усі відповіді вірні

425
Яку модель індивідуальної роботи синтезувала Х.Перлман
А)„метод прогнозу”
Б)„метод рішення проблем”
В)„метод підтримки”
Г)„метод причин”

426
Які ознаки важкої життєвої ситуації
А)соціальні суб'єкти не можуть самостійно впоратися з ситуацією
Б)відсутність коштів для існування
В)клієнт вимушений жити на вулиці
Г)клієнти мають обмеження життєдіяльності

427
Яка основна мета пенітенціарної соціально-педагогічної роботи
А)уникнення катувань клієнтів
Б)створення позитивних умов у тюрмах
В)соціалізація клієнтів
Г)ресоціалізація клієнтів

428
Функції соціально-педагогічної роботи – це
А)все те, що робить соціальний працівник
Б)посадові обов'язки соціального працівника
В)напрями діяльності установ, сприяючі досягненню мети соціального захисту населення
Г)сукупність методів, вживаних в соціальній роботі

429
Моделі соціально-педагогічної роботи діляться на
А)суспільно-орієнтовані
Б)юридично-орієнтовані
В)природньо-орієнтовані
Г)психолого-оріентовані

430
Якими особовими якостями при роботі з розумово відсталими обов'язково повинен володіти соціальний педагог
А)інтровертність
Б)інтелект
В)занурення у свої переживання
Г)гуманність, милосердя

431
Що розуміють під уміннями соціального педагог
А)здатність до виконання професійних обов'язків
Б)знання психології
В)здатність до самостійності у роботі
Г)освоєний спосіб виконання дії, що забезпечується сукупністю отриманих знань і навичок

432
Що відноситься до характеристик соціально-педагогічної роботи
А)надання індивідуальної допомоги людині, родині або групі осіб
Б)надання державного й недержавного сприяння людині
В)забезпечення культурного, соціального й матеріального рівня життя людини
Г)установлення рівності в суспільстві

433
Хто є об’єктом соціально-педагогічної роботи в сфері освіти
А)школярі, учні, батьки, викладачі
Б)адміністративний персонал
В)технічний персонал
Г)спонсори навчальних закладів

434
Практика соціально-педагогічної роботи не мають зв’язків, насамперед, з дисципліною
А)соціологія
Б)психологія
В)футурологія
Г)біологія

435
Що не відноситься до ресурсів соціально-педагогічної роботи
А)матеріальні ресурси
Б)управлінські ресурси
В)життєві сили людини
Г)природні ресурси

436
Якими морально-етичними якостями повинен володіти соціальний педагог
А)гуманність, альтруїзм, толератность, співпереживання
Б)гуманність, нарцісізм, співпереживання, альтруїзм
В)гуманність, егоцентризм, нарцісізм, толерантність
Г)гуманність, толерантність, співпереживання, егоцентризм

437
Які методи найчастіше використовуються в соціально-педагогічній роботі з родиною
А)методи індивідуальної роботи
Б)методи роботи з групою
В)організаційні методи
Г)методи роботи в громаді

438
Вивчення соціальним педагогом особливостей групи людей (або окремої людини), ступеня впливу на них (або на нього) мікросередовища і постановка „діагнозу” - це
А)прогностична функція соціально-педагогічної роботи
Б)діагностична функція соціально-педагогічної роботи
В)організаційна функція соціальноо-педагогічної роботи
Г)попереджувально-профілактична функція соціально-педагогічної роботи

439
Аналіз станів об'єкта до початку і після впливу і виявлення результатів на основі зіставлення - це
А)метод виявлення ступеня задоволеності
Б)метод факторів ефективності / неефективності
В)метод „Завдання – Результат” („З – Р”)
Г)параметричний метод оцінки

440
Ідея милосердя як допомоги всім страждаючим незалежно від причин страждання належить
А)християнству
Б)ісламу
В)буддизму
Г)індуїзму

441
Одними з перших почали піклуватися про сиріт
А)карфагеняне
Б)ізраїльтяни
В)індуси
Г)сирійці

442
Яким чином прадавні індуси вирішували проблему сирітства
А)виганяли сиріт із громади
Б)кидали сиріт у ріку Ганг
В)відправляли сиріт у спеціальні заклади
Г)віддавали сиріт у прийомні сім'ї

443
Дитячий сексуальний абьюз – це
А)безладні полові відносини в підлітковім середовищі
Б)гіперсексуальність сучасних підлітків
В)використання батьком дитину як сексуального об'єкта
Г)усе перераховане вірно

444
Пенітенціарна система – це
А)сукупність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських інституцій, об’єднаних навколо центрального органу пенітенціарного управління, що взаємодіють і здійснюють єдину політику у сфері виконання покарань
Б)сукупність органів та установ виконання покарань
В)сукупність пенітенціарних установ, призначених для виконання покарань, проголошених у вироках судів
Г)кримінально-виконавча система

445
До форм жорстокого ставлення до дітей відносять:
А)зневага основними потребами дитини
Б)фізичне насильство
В)психічне (емоційне) насильство
Г)усе перераховане вірно

446
Хто вперше застосував технологію паблік рилейшинз
А)Форрестер
Б)Медоуз
В)Хоманс
Г)Е. Бернейс


447
В якій країні вперше було використано телефонне консультування як метод соціально-педагогічної роботи
А)Франція
Б)США
В)Україна
Г)Росія

448
Залежно від виду діяльності засуджених форми виховної роботи з ними поділяються на
А)форми трудової, навчальної, громадської та дозвільної діяльності
Б)форми трудової, побутової, навчальної та розважальної діяльності
В)форми правової, режимної, профілактичної діяльності
Г)форми правової, режимної, навчальної та громадської діяльності

449
Основоположником глобального прогнозування на основі системного аналізу є
А)Медоуз
Б)Форрестер
В)Хоманс
Г)Сахаров

450
У якому рядку правильно визначено органи та установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби України
А)кримінально-виконавчі інспекції, колонії, тюрми, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, Державна виконавча служба
Б)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, лікувальні заклади
В)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, спеціальні заклади освіти
Г)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, Державна виконавча служба

451
Термін «соціальна діагностика» отримав поширення
А)в середині ХХ ст
Б)наприкінці ХІХ ст
В)в середині ХІХ ст
Г)в кінці 20-початку 30-х рр. ХХ ст

452
Проектна стратегія, що дозволяє повертатися безпосередньо в процесі проектної діяльності до одного із попередніх етапів конструювання, є стратегією
А)лінійною
Б)циклічною
В)розгалуженою
Г)правильної відповіді не має

453
Негативні явища в правосвідомості і соціально-правовому мисленні особистості – це
А)об’єкт соціальної профілактики
Б)завдання соціальної профілактики
В)принципи соціальної профілактики
Г)методи соціальної профілактики

454
Вчення про найбільш оптимальні методи, засоби і прийоми, необхідні в певній ситуації для вирішення соціально-педагогічних проблем – це
А)теоретична соціально-педагогічна технологія
Б)дослідницька соціально-педагогічна технологія
В)прикладна технологія загального типу
Г)прикладна технологія конкретного типу

455
Представниками яких психологічних шкіл було введено поняття «психологічний захист»
А)гуманістичної психології
Б)когнітивної психології
В)психоаналізу
Г)біхевіоризму

456
Варіант психологічного захисту, коли енергія напруження повністю реалізується в соціокультурній діяльності – це
А)витіснення
Б)втеча
В)оглушення
Г)сублімація

457
Найефективніша технологія, що використовується у випадку сімейного насильства, це
А)притулки
Б)консультпункти
В)телефони довіри
Г)реабілітаційні центри

458
Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок було ухвалено
А)в 1999 р
Б)в 1989 р
В)в 1980 р
Г)в 1981 р

459
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» його діяльність спрямована на
А)боротьбу за рівні права
Б)організація притулків для жінок
В)організація матеріальної допомоги жінкам
Г)боротьбу з торгівлею жінками та допомогу потерпілим жінкам

460
Технологія соціально-педагогічної роботи з жінками в Україні, яка почала використовуватися раніше за інших, - це
А)бізнес-інкубатор
Б)притулки для жінок
В)створення коаліції «Сім’я без насильства»
Г)жіноча гімназія

461
Основним механізмом утримання клієнтів у релігійно-екстремистських культах є
А) «бомбардування любов’ю»
Б)твердження про виключність культу і його членів
В)використання психотерапії і психоактивних речовин
Г)всі відповіді вірні

462
Основним механізмом привернення клієнтів до релігійно-екстремистських культів є
А)твердження про виключність культу і його членів
Б)використання психотерапії і психоактивних речовин
В)«бомбардування любов’ю»
Г)всі відповіді вірні

463
Основним механізмом закріплення перебування клієнтів у релігійно-екстремистських культах є
А)використання психотерапії і психоактивних речовин
Б)«бомбардування любов’ю»
В)твердження про виключність культу і його членів
Г)всі відповіді вірні

464
Однією з найважливіших функцій виховних організацій є
А)залучення до культури даного суспільства у відповідності з ціннісними орієнтаціями групи однолітків
Б)диференціація вихованців у відповідності з їх особистісними ресурсами відповідно до потреб суспільства
В)статеворольова соціалізація дитини
Г)всі відповіді вірні

465
Одним із ефективних методів попередження антисоціальної поведінки учнів є
А)стимулювання їх самопізнання, самовизнвчення, самореалізації і самоутвердження
Б)збільшення кількості запрошень провідних фахівців до школи для бесід із учнями
В)профорієнтаційна робота
Г)всі відповіді вірні

466
У діяльності виховної організації обов’язково існує
А)управління, самоуправління і самоактуалізація
Б)управління, самоуправління і самоутвердження
В)управління, самоуправління і координація
Г)управління, самоуправління і самоорганізація

467
Здатність людини відносити причини власних невдач зовнішнім обставинам – це
А)екстернальність
Б)інтернальність
В)інфантилізм
Г)егоцентризм

468
Здатність людини брати відповідальність за події у власному житті на себе – це
А)екстернальність
Б)інфантилізм
В)егоцентризм
Г)інтернальність

469
Віддалений тип населеного пункту є фактором віктимізації
А)потенційних жертв соціалізації
Б)латентних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

470
Держава зі слабо розвиненою економікою і соціальною структурою є фактором віктимізації
А)потенційних жертв соціалізації
Б)латентних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

471
Фактором віктимізації є
А)екстернальність
Б)інтернальність
В)інфантилізм
Г)егоцентризм

472
Сімейне неблагополуччя є фактором віктимізації
А)латентних жертв соціалізації
Б)реальних жертв соціалізації
В)потенційних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

473
Група ровесників асоціального характеру є фактором віктимізації
А)потенційних жертв соціалізації
Б)латентних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

474
Сирітство та безпритульність є фактором віктимізації
А)латентних жертв соціалізації
Б)потенційних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

475
Неблагоприємна соціально-економічна і демографічна інфраструктура окремих типів населених пукнтів є фактором віктимізації
А)потенційних жертв соціалізації
Б)латентних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

476
Суспільство і держава в період нестабільності є фактором віктимізації
А)латентних жертв соціалізації
Б)реальних жертв соціалізації
В)потенційних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

477
Неблагоприємні природно-кліматичні умови є фактором віктимізації
А)латентних жертв соціалізації
Б)потенційних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

478
Особливості національного менталітету є фактором віктимізації
А)латентних жертв соціалізації
Б)потенційних жертв соціалізації
В)реальних жертв соціалізації
Г)всі відповіді вірні

479
За рівнем організації розрізняють
А)стихійні, сплановані, структуровані, неструктуровані види девіантної поведінки
Б)егоїстичні, альтруїстичні, експансивні, неекспансивні види девіантної поведінки
В)усвідомлювані, неусвідомлювані види девіантної поведінки
Г)безпосередньо девіації і вторинні прояви девіантної поведінки

480
За спрямованістю розрізняють
А)стихійні, сплановані, структуровані, неструктуровані види девіантної поведінки
Б)усвідомлювані, неусвідомлювані види девіантної поведінки
В)безпосередньо девіації і вторинні прояви девіантної поведінки
Г)егоїстичні, альтруїстичні, експансивні, неекспансивні види девіантної поведінки

481
За походженням розрізняють
А)егоїстичні, альтруїстичні, експансивні, неекспансивні види девіантної поведінки
Б)стихійні, сплановані, структуровані, неструктуровані види девіантної поведінки
В)усвідомлювані, неусвідомлювані види девіантної поведінки
Г)безпосередньо девіації і вторинні прояви девіантної поведінки

482
Оберіть правильне визначення поняття
А)агогіка – це наука, яка вивчає стихійний процес формування соціально значущих якостей особистості, необхідних для успішної соціалізації
Б)агогіка – це наука, яка вивчає проблеми попередження відхилень у поведінці неповнолітніх
В)агогіка – це наука про соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку
Г)Усі визначення вірні

483
Оберіть правильне визначення поняття
А)герогіка – це наука про соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку
Б)герогіка – це наука, яка вивчає цілеспрямований процес формування соціально значущих якостей особистості, необхідних для успішної соціалізації
В)герогіка – це наука про освіту і виховання людей протягом усього життя.
Г)усі визначення невірні

484
Оберіть правильне визначення поняття
А)андрагогіка – це наука про подолання труднощів соціалізації особистості
Б)андрагогіка – це наука про освіту і виховання людей протягом усього життя
В)андрагогіка – це наука про правильне визначення особистістю соціальних орієнтирів
Г)усі визначення вірні

485
Оберіть правильне визначення поняття
А)віктимологія – це наука, яка вивчає різні категорії населення, які стали жертвами неблагоприємних умов соціалізації
Б)віктимологія – це наука, яка вивчає проблеми попередження відхилень у поведінці неповнолітніх
В)віктимологія – це наука про освіту і виховання людей протягом усього життя
Г)усі визначення невірні

486
Самореалізація особистості відноситься до групи --------------- (обрати потрібний варіант) задач соціалізації
А)природьо-культурних
Б)соціально-психологічних
В)соціально-культурних
Г)усі варіанти невірні

487
Оберіть правильну відповідь
А)у разі порушення етичного кодексу спеціалістів з соціальної роботи соціальний педагог повинен звертати увагу правоохоронних органів на факт порушення
Б)у разі порушення етичного кодексу спеціалістів з соціальної роботи соціальний педагог не повинен звертати увагу на факт порушення
В)у разі порушення етичного кодексу спеціалістів з соціальної роботи соціальний педагог повинен звертати увагу профспілкових організацій на факт порушення
Г)у разі порушення етичного кодексу спеціалістів з соціальної роботи соціальний педагог повинен звертати увагу відповідних організацій на факт порушення

488
Оберіть правильну відповідь
А)соціалізуюче значення сім’ї полягає в оволодінні сімейними соціальними ролями
Б)соціалізуюче значення сім’ї полягає у психотерапевтичній функції
В)соціалізуюче значення сім’ї полягає у комунікативній функції
Г)усі відповіді правильні

489
Оберіть неправильну відповідь
А)на формування особистості в сім’ї впливають субкультурні фактори
Б)на формування особистості в сім’ї впливають діяльнісні фактори
В)на формування особистості в сім’ї впливають особистісні фактори
Г)на формування особистості в сім’ї впливають індивідуалістичні фактори

490
Оберіть неправильну відповідь
А)до категорії дітей, які залишилися без опіки батьків, відносять дітей, батьки яких пропали без вісти
Б)до категорії дітей, які залишилися без опіки батьків, відносять дітей, які переїхали до іншої держави до категорії дітей, які залишилися без опіки батьків, відносять дітей, батьки яких ухиляються від виконання обов’язків
В)до категорії дітей, які залишилися без опіки батьків, відносять дітей, батьки яких відбувають покарання у виправних закладах

491
Оберіть правильну відповідь
А)за законом України забороняється всиновлювати дітей особам, які відбували покарання в містах позбавлення волі
Б)за законом України забороняється всиновлювати дітей особам, які були позбавлені батьківських прав
В)за законом України забороняється всиновлювати дітей особам, які не виконували своїх обов’язків
Г)усі відповіді правильні

492
Оберіть правильне визначення поняття
А)прийомна сім’я – це форма влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, на основі договору між органами опіки і піклування і прийомними батьками на строк, який установлений договором
Б)прийомна сім’я – це форма влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, при цьому між усиновителем та всиновленим встановлюються такі ж права і обов’язки, як між батьками і дітьми за законом
В)прийомна сім’я – це призначення законного представника підопічного, який виступає на захист його прав та інтересів
Г)усі відповіді правильні

493
Оберіть правильне визначення поняття
А)тимчасова прийомна сім’я – це призначення законного представника підопічного, який виступає на захист його прав та інтересів
Б)тимчасова прийомна сім’я – це тимчасове поміщення дитини, яка знаходиться у кризовій ситуації, у сім’ю прийомних батьків
В)тимчасова прийомна сім’я – це форма влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків, при цьому між усиновителем та всиновленим встановлюються такі ж права і обов’язки, як між батьками і дітьми за законом
Г)усі відповіді неправильні

494
В Україні переважають дитячі притулки
А)закритого типу
Б)відкритого типу
В)корекційного типу
Г)усі відповіді неправильні

495
Оберіть неправильну відповідь
А)одним із видів соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку є корекція освітнього рівня дитини
Б)одним із видів соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку є соціальна діагностика дитини
В)одним із видів соціально-педагогічної діяльності в дитячому будинку є складання індивідуальної програми для дитини
Г)усі відповіді неправильні

496
Оберіть неправильну відповідь
А)групи інвалідів розрізняють за віком
Б)групи інвалідів розрізняють за походженням
В)групи інвалідів розрізняють за характером захворювання
Г)групи інвалідів розрізняють за правовим статусом

497
Оберіть правильну відповідь
А)порушення харчування відносять до зовнішніх причин інвалідності.
Б)порушення харчування відносять до внутрішніх причин інвалідності
В)порушення харчування відносять до психологічних причин інвалідності
Г)усі відповіді неправильні

498
Оберіть неправильну відповідь
А)соціально-рольова адаптованість сім’ї, що має дитину-інваліда, характеризується таким показником, як відношення до дитини
Б)соціально-рольова адаптованість сім’ї, що має дитину-інваліда, характеризується таким показником, як реабілітаційна активність сім’ї
В)соціально-рольова адаптованість сім’ї, що має дитину-інваліда, характеризується таким показником, як проблемно-орієнтована діяльність сім’ї
Г)соціально-рольова адаптованість сім’ї, що має дитину-інваліда, характеризується таким показником, як реабілітаційна культура сім’ї

499
Оберіть неправильну відповідь
А)реабілітаційна культура сім’ї, що має дитину-інваліда, має такий компонент, як психодинамічний
Б)реабілітаційна культура сім’ї, що має дитину-інваліда, має такий компонент, як аксіологічний
В)реабілітаційна культура сім’ї, що має дитину-інваліда, має такий компонент, як когнітивний
Г)реабілітаційна культура сім’ї, що має дитину-інваліда, має такий компонент, як праксіологічний

500
Оберіть правильну відповідь
Короткострокові форми роботи з сім’єю, що має дитину-інваліда, тривають
А)до 1-го місяця
Б)до 1-го року
В)до 3-х років
Г)до 4-х місяців

501
Оберіть правильну відповідь
Довгострокові форми роботи з сім’єю, що має дитину-інваліда, тривають
А)від 1-го місяця
Б)від 4-х місяців
В)від 1-го року
Г)від 3-х років

502
Оберіть правильну відповідь Ч. Ломброзо, У. Шелдон, У. Пірс відносяться до авторів
А)біологічних теорій девіацій
Б)психологічних теорій девіацій
В)соціологічних теорій девіацій
Г)усі відповіді неправильні

503
Оберіть правильну відповідь З. Фрейд, К. Хорні, А. Адлер відносяться до авторів
А)соціологічних теорій девіацій
Б)біологічних теорій девіацій
В)психологічних теорій девіацій
Г)усі відповіді неправильні

504
Оберіть правильну відповідь Е. Дюркгейм, Р. Мертон, С. Селлін відносяться до авторів
А)соціологічних теорій девіацій
Б)психологічних теорій девіацій
В)біологічних теорій девіацій
Г)усі відповіді неправильні

505
Хеппенінг, перфоманс, освітні проекти це класифікація соціальних проектів за
А)формами діяльності
Б)характером проектних змін
В)їхніми масштабами
Г)напрямами діяльності

506
Проекти, що використовують проектну форму для приховування називаються
А)квазіпроектами
Б)проектами-фікціями
В)мегапроектами
Г)субсидованими проектами

507
Всесвітнє десятиріччя розвитку культури під егідою ООН та ЮНЕСКО належить до
А)культурних проектів
Б)спонсорських проектів
В)соціально-педагогічного
Г)підтримувальних проектів

508
Організація соціального середовища, інформування, активного соціального навчання соціально важливим навичкам, організація альтернативної діяльності, організація здорового способу життя, активізація особистісних ресурсів, мінімізація негативних явищ є формами соціально-педагогічної діяльності, щодо
А)соціально-педагогічної профілактики
Б)соціалізації
В)соціально-педагогічної реабілітації
Г)соціально-педагогічної корекції

509
Зміна настанов на девіантну поведінку, формування навичок розрізнення рекламних стратегій, розвиток вміння відмовляти відбувається в ході проведення тренінгу
А)резистентності (стійкості)
Б)асертивності або афективно-ціннісного навчання
В)соціально-педагогічної профілактики
Г)формування життєвих навичок

510
Організація альтернативної девіантній поведінці діяльності, включає
А)пізнання нового (подорожі), заняття спортом, спілкування, творчість
Б)проведення бесід, розповсюдження спеціальної літератури, відео- і телефільмів
В)залучення дитини до процесу прийняття рішень
Г)здорове харчування, фізичні вправи, дотримання режиму

511
Консультування, терапія, судово-психологічна експертиза, організація саногеного середовища є основними формами соціально-педагогічної роботи з особами, схильними до
А)суїцидальної поведінці
Б)адиктивної поведінки
В)девіантної поведінки
Г)делінквентної поведінки

512
Назвіть стилі спілкування, які визначає І. Риданова
А)заснований на дружньому спілкуванні
Б)спілкування-дистанція
В)спілкування-залякування
В)емоційно-імпровізований

513
Назвіть стилі спілкування, які визначає В.Кан-Калік
А)міркувально-методичний
Б)міркувально-імпровізований
В)емоційно методичний
Г)заснований на спільній творчій діяльності

514
Які вихідні дані в основу своєї типології девіантної поведінки поклав Р.Мертон
А)розрив між культурними цілями та соціально-схваленими засобами його досягнення
Б)антисуспільна спрямованість особистості
В)вихідні данні того чи іншого відхилення
Г)соціально-психологічний аспект

515
Метод наукового дослідження, який застосовується з метою виявлення початкового стану вивчає мого феномену
А)моделювання
Б)констатуючий експеримент
В)формуючий експеримент
Г)системний підхід

516
Основна мета індивідуально-профілактичного впливу на особистість неповнолітнього правопорушника
А)відновлення позитивних інтересів
Б)розвиток почуття соціальної відповідальності
В)розвиток загальнолюдських цінностей
Г)формування переконання слідувати вимогам норм моралі та права

517
На підставі аналізу досліджень у галузі соціальної педагогіки можна виокремити блок мовленнєвих умінь, які сприяють професійній діяльності соціального педагога: охоплює уміння, які забезпечують якісний характер мовлення
А)ініціювання процесу мовлення
Б)прогнозування комунікативної поведінки
В)формування мети мовлення
Г)здійснення емоційно-експериментального впливу

518
На підставі аналізу досліджень у галузі соціальної педагогіки можна виокремити блок мовленнєвих умінь, які сприяють професійній діяльності соціального педагога: охоплює уміння, які посилюють ефективність комунікативного процесу взагалі і соціально-виховного впливу зокрема
А)ініціювання процесу мовлення
Б)володіння логікою мовлення
В)вибір та реалізація видів мовлення
Г)прогнозування комунікативної поведінки

519
Виховна ефективність педагогічного впливу, подолання відчуження дітей досягається тоді, коли реалізуються засоби соціально-психологічного, педагогічного дотику до особистості. Для реалізації цієї умови необхідно використати: методи й прийоми звертання і самозвертання до свідомості
А)почуття справедливості, самолюбства, честі
Б)співчуття, милосердя, сором
В)вимога, заохочення, покарання
Г)приклад, пояснення, актуалізація мрії

520
Виховна ефективність педагогічного впливу, подолання відчуження дітей досягається тоді, коли реалізуються засоби соціально-психологічного, педагогічного дотику до особистості. Для реалізації цієї умови необхідно використати: методи й прийоми звертання і самозвертання до почуття
А)сумління, справедливість, сором
Б)приклад, пояснення, актуалізація мрії
В)почуття справедливості, самолюбства, честі
Г)актуалізація мрії, знаття напруги, приклад

521
Виховна ефективність педагогічного впливу, подолання відчуження дітей досягається тоді, коли реалізуються засоби соціально-психологічного, педагогічного дотику до особистості. Для реалізації цієї умови необхідно використати: методи й прийоми звертання та самозвертання до волі та вчинку
А)приклад, пояснення, актуалізація мрії
Б)почуття справедливості, самолюбства, честі
В)співчуття, милосердя, сором
Г)навіювання, вправи, вимога, заохочення

522
Назвіть фактори виникнення напружених ситуацій у професійній діяльності соціальних педагогів та соціальних працівників
А)низька заробітна платня при відсутності можливостей іншого джерела професійного заробітку (відсутність розвинутого ринку соціальних та соціально-педагогічних послуг); специфіка контингенту клієнтів соціальної та соціально-педагогічної роботи (переважання представників маргінальних груп)
Б)необхідність самостійного прийняття відповідальних соціальних рішень; постійне зіткнення з внутрішніми конфліктами клієнтів
В)постійне відчуття недостатності професійної компетентності; публічність професійної діяльності та постійне очікування оцінки оточення
Г) усі перелічені у відповідях фактори


523
Соціально-педагогічні технології як раціональний спосіб здійснення різнопланової соціально-педагогічної діяльності являють собою
А)сукупність методів професійного впливу на соціальний об’єкт з метою його поліпшення, забезпечення оптимізації функціонування при можливому тиражуванні даної системи впливу
Б)метод управління соціальними процесами, що забезпечує систему їх відтворення в певних параметрах (властивості, обсяги та ін.)
В)сукупність різноманітних технологій
Г)вид соціальної теорії, обґрунтовує питання про те, як і в якій послідовності можливі певні операційні впливи за результатами пізнавальної діяльності

524
Цільовою установкою діагностичного методу контент-аналізу є
А)визначення критеріїв впорядкованості і фіксації діагностичних даних
Б)виявлення взаємного зв'язку і взаємного впливу діагностованих подій і явищ
В)проведення порівняльного підрахунку смислових одиниць
проведення умовного розчленовування результатів, отриманих в ході Г)діагностики

525
Для профілактики девіантної і делінквентної поведінки підлітків особливо корисними можуть бути тренінги
А)ефективного спілкування
Б)усвідомленого батьківства
В)розвитку стресостійкості
Г)конструктивного вирішення сімейних конфліктів

526
Соціально-середовищна реабілітація інвалідів включає в себе
А)заходи, спрямовані на створення оптимального середовища життєдіяльності інвалідів, на забезпечення умов для відновлення соціального статусу і втрачених громадських зв'язків
Б)заходи, спрямовані на відновлення або компенсацію порушених, втрачених функцій організму
В)заходи з професійної орієнтації і навчання, трудового пристрою інвалідів
Г)заходи психологічного захисту інвалідів, забезпечення їх морально-психологічної рівноваги

527
Почуття сильного емоційного переживання, що формується в ході психодрами для зняття стійкого внутрішнього напруження, називається
А)дебрифінг
Б)катарсис
В)інсайт
Г)правильної відповіді немає

528
Діагностична функція соціальної експертизи націлена на
А)дослідження достовірності інформації про соціальні об'єкти і внесення відповідних коректив при її спотворенні
Б)виявлення можливих станів соціального об'єкта в залежності від часу попередження і вірогідних сценаріїв розвитку процесу
В)роботу клініко-експертної комісії
Г)огляд стану соціального об'єкта в момент дослідження

529
Згідно з обов’язками посадових осіб та організацією роботи з охорони праці в закладах освіти керівник закладу
А)несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю
Б)проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу
В)виконує усі перелічені у відповідях обов’язки
Г)відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці

530
Який з зазначених методів не має відношення до класичних методів соціально-педагогічної роботи
А)суспільний
Б)індивідуальний
В)груповий
Г)общинний

531
В основу якого методу лягла діяльність „дружніх візитерів” благодійних організацій США і Канади

А)групового
Б)суспільного
В)общинного
Г)індивідуального
532
Соціальна політика забезпечує захист
А)найуразливішій частині суспільства
Б)усім громадянам суспільства
В)усім, хто звернувся по допомогу
Г)тим, хто потрапив у поле зору соціальних служб

533
Що означає адресна соціально-педагогічна допомога
А)виділення певних засобів конкретній особі
Б)надання соціальної допомоги вдома (по адресах)
В)надання стаціонарної допомоги (за певною адресою)
Г)допомога індивідові або групі індивідів, що мають аналогічні проблеми

534
Підход до рішення проблем, вживані в професійній діяльності соціального педагога
А)психологічний
Б)креативний
В)фасилитативний
Г)прокурорський

535
Яка з зазначених моделей не належить до соціолого-орієнтованих моделей соціально-педагогічної роботи
А)екзистенційна
Б)модель життя
В)соціально-радикальна
Г)марксистська

536
Система ціннісних орієнтирів особистості, в якій ключовим мотивом і критерієм оцінки є інтереси іншої людини чи соціальної спільноти – це
А)філантропія
Б)меценатство
В)благодійництво
Г)альтруїзм

537
Система заходів, здійснюваних державою та іншими інституціями суспільства щодо забезпечення гарантованих мінімально достатніх умов життя, підтримання життєзабезпеченості й діяльнісного існування людини – це
А)соціальна підтримка
Б)соціальна допомога
В)соціальне страхування
Г)соціальний захист

538
Який з зазначених рівнів соціально-педагогічної роботи є невірним
А)благодійний
Б)міський
В)державний
Г)регіональний

539
Здатність людини розв’язувати проблеми, використовуючи власні ресурси означає
А)самодопомогу
Б)самоідентифікацію
В)самовиховання
Г)самоконтроль

540
Підхід, який передбачає залучення людей до розв’язання власних проблем належить до
А)теорії криз
Б)теорії імпаурменту
В)теорії стигматизації
Г)теорії ярликів

541
Який з перелічених термінів має значення діяльної, обдаровуючої любові
А)агапе
Б)акме
В)аура
Г)акомодація

542
Яке значення в соціально-педагогічній роботі має термін „аніматор”
А)фахівець соціально-педагогічної сфери з організації дозвілля
Б)соціальний педагог, який займається налагодженням контактів між окремими клієнтами або групами, які потребують допомоги і не володіють інформацією, де її шукати
В)фахівець соціально-педагогічної сфери у функції якого входять обов’язки з надання допомоги клієнту в установлені контакту з потенційною системою підтримки в безпосередньому його оточені
Г)фахівець соціально-педагогічної сфери, що працює у хоспісі

543
Сукупність противоправних вчинків людини, які не відповідають формально зафіксованим юридичним нормам є ознакою
А)дезадаптації
Б)девіації
В)делінквентності
Д)наркоманії

544
До провідних функцій сім’ї відносяться
А)виховна, творча, агресивна
Б)економічна, продовольчо-побутова
В)громадська, громадянська
Г)репродуктивна, виховна, дозвіллєва

545
Ґендер – це
А)ім’я відомого теоретика соціальної роботи
Б)виплати з безробіття
В)особлива система суспільства
Г)соціальна стать

546
Усвідомлений, аргументований, логічно фактично обґрунтований вплив на систему поглядів і уявлень іншої людини – це
А)переконання
Б)навіювання
В)зараження
Г)наслідування

547
Моделювання соціальне це
А)ситуаційна теорія мотивації, що поєднує елементи теорії очікувань і теорії справедливості
Б)стандарт, пристрій, що відтворює, імітує будову, функції, дії
В)порядок, замовлення, експертиза
Г)науковий метод пізнання соціально-педагогічних об’єктів з допомогою відображення їх основних характеристик, особливостей на спеціально створених з цією метою моделях


548
Стадія адаптації, коли індивід визнає і приймає систему цінностей середовища, але й представники цього середовища визнають деякі його цінності має назву
А)початкова стадія
Б)стадія терпимості
В)стадія пристосування (акомодації)
Г)стадія повної адаптації

549
Технології соціально-педагогічної роботи з групою це
А)сукупність методів, які використовуються з метою надання людині допомоги через передачу групового досвіду для розвитку її фізичних і духовних сил
Б)комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі , на покращення її здоров’я, дієздатності
В)це процес становлення людського індивіда під впливом як цілеспрямованої дії суспільства ї сім’ї
Г)процес формування ціннісних орієнтацій людини

550
Технологія соціально-педагогічної роботи, яка полягає в дослідженні проблеми клієнта, находженні разом з ним позитивних шляхів її вирішення, наданні порад і рекомендацій щодо наявності для цього соціальних ресурсів
А)технологія експертизи
Б)технологія моделювання
В)технологія прогнозування
Г)технологія консультування

551
В якій країні вперше почали застосовувати технологію паблік рилейшнз
А)Франція
Б)Німеччина
В)Росія
Г)Америка

552
Психологічні технології в соціально-педагогічній роботі це
А)вид технологій, що враховує особливості і специфіку психологічних процесів, якостей, відношень, можливості їх технологізації
Б)систематичне відслідковування явищ і процесів, співставлення результатів постійних спостережень для отримання обґрунтованих уявлень
В)спеціально організована галузь знання про способи і процедури оптимізації життєдіяльності людини в умовах зростаючої взаємозалежності
Г)способи створення умов для позитивного саморозвитку, соціальної адаптації і соціального захисту клієнта шляхом виховного впливу на його особу та поведінку

553
Способи створення умов для позитивного саморозвитку, соціальної адаптації і соціального захисту клієнта шляхом виховного впливу на його особу та поведінку це
А)соціологічні технології
Б)економічні технології
В)психологічні технології
Г)соціально-педагогічні технології

554
Способи і методи управління, що сприяють встановленню й підтримці спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між організацією та громадськістю це

А)технології консультування
Б)технології зв’язку з громадськістю (ПР-технології)
В)соціальні технології
Г)технології моделювання
555
Метод соціально-педагогічної роботи, який сформувався на основі де інституалізації державних закладів утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і створення прийомних сімей це
А)фостеринг
Б)усиновлення
В)удочеріння
Г)опіка

556
Проблеми соціальної педагогіки в Україні на сучасному етапі плідно розробляють
А)О.В. Безпалько, А.Й. Капська, А.В. Мудрик, Л.І. Міщик, А.О. Малько, І. Д. Звєрєва, С. О. Омельченко
Б)О.В. Безпалько, А.Й. Капська, Н.В. Заверико, Л.І. Міщик, Л.В. Мардахаєв, І.Д. Звєрєва, С.О. Омельченко
В)М.А. Галагузова, А.Й. Капська, Н.В. Заверико, Л.І. Міщик, А.О. Малько, І.Д. Звєрєва, С.О. Омельченко
Г)О.В. Безпалько, А.Й. Капська, Н. В. Заверико, Л. І. Міщик, А.О. Малько, І. Д. Звєрєва, С. О. Омельченко

557
Соціальна відповідальність соціального педагога це
А)увага та визнання гідності людини
Б)визнання права людини на самовизначення
В)готовності та здібності добровільно прагнути до реалізації суспільно значимих цілей
Г)реалізація права особи на підтримку з боку найближчого оточення та суспільства

558
Гуманістична спрямованість соціального педагога включає
А)прийняття людини такою, якою вона є
Б)не засуджуване ніким відношення до людини
В)віра в людську здатність до змін, покращення, розвиток
Г)орієнтація на особу клієнта як на найвищу цінність

559
До морально-гуманістичних якостей соціального педагога відноситься
А)комунікативність, емпатийність, терпимість, перцептивність
Б)доброзичливість, альтруїзм, толерантність, відповідальність
В)стресостійкість, саморегуляція, психофізична тренованість
Г)психічна врівноваженість, вольові характеристики

560
До психологічних характеристик соціального педагога відноситься
А)комунікативність, емпатийність, терпимість, перцептивність
Б)психічна врівноваженість, вольові характеристики
В)доброзичливість, альтруїзм, толерантність, відповідальність
Г)стресостійкість, саморегуляція, психофізична тренованість

561
До психоаналітичних якостей соціального педагога відноситься
А)комунікативність, емпатийність, терпимість, перцептивність
Б)психічна врівноваженість, вольові характеристики
В)стресостійкість, саморегуляція, психофізична тренованість
Г)доброзичливість, альтруїзм, толерантність, відповідальність

562
До психолого-педагогічних якостей соціального педагога відноситься
А)комунікативність, емпатийність, терпимість, перцептивність
Б)стресостійкість, саморегуляція, психофізична тренованість
В)психічна врівноваженість, вольові характеристики
Г)доброзичливість, альтруїзм, толерантність, відповідальність

563
Критерієм соціально-педагогічної етики вважається
А)діяльність соціального педагога, спрямована на покращення навчального процесу
Б)діяльність соціального педагога, спрямована на покращення трудового процесу
В)діяльність соціального педагога, спрямована на покращення діагностичного процесу
Г)діяльність соціального педагога, спрямована на покращення виховного процесу

564
Етика відношень соціального педагога по вертикалі у системі «соціальний педагог-учень» розглядає
А)принципи до предмета своєї діяльності
Б)відношення, які регламентуються специфікою діяльності соціального педагога
В)відношення до предмета своєї діяльності
Г)відношення, спрямовані на оптимізацію управління системою навчання

565
Етика відношень соціального педагога по горизонталі у системі «соціальний педагог-педагог» розглядає
А)принципи до предмета своєї діяльності
Б)відношення до предмета своєї діяльності
В)відношення, які регламентуються специфікою діяльності соціального педагога
Г)відношення, спрямовані на оптимізацію управління системою навчання

566
Етика відношень соціального педагога до своєї праці розглядає
А)відношення, які регламентуються специфікою діяльності соціального педагога
Б)відношення до предмета своєї діяльності
В)принципи до предмета своєї діяльності
Г)відношення, спрямовані на оптимізацію управління системою навчання
567
Етика адміністративно-ділових відношень соціального педагога та керуючих структур розглядає
А)відношення до предмета своєї діяльності
Б)відношення, спрямовані на оптимізацію управління системою навчання
В)принципи до предмета своєї діяльності
Г)відношення, які регламентуються специфікою діяльності соціального педагога

568
Стандарти етичної поведінки у соціально-педагогічній діяльності включають
А)відноситись з повагою до різних думок та практичних підходів
Б)вносити вклад в популяризацію цінностей, знань та методологію професії
В)вносити вклад у розробку соціальної політики, методики та практики
Г)використовувати знання, уміння та методи наукового пізнання у вирішенні проблеми

569
Стандарти взаємовідношення з організаціями у соціально-педагогічній діяльності включають
А)відноситись з повагою до різних думок та практичних підходів
Б)вносити вклад в популяризацію цінностей, знань та методологію професії
В)відноситись з повагою до різних думок та практичних підходів
Г)використовувати знання, уміння та методи наукового пізнання у вирішенні проблеми

570
Стандарти взаємовідношення з колегами у соціально-педагогічній діяльності включають
А)вносити вклад в популяризацію цінностей, знань та методологію професії
Б)вносити вклад у розробку соціальної політики, методики та практики
В)відноситись з повагою до різних думок та практичних підходів
Г)використовувати знання, уміння та методи наукового пізнання у вирішенні проблеми

571
Стандарти відношення до професії у соціально-педагогічній діяльності включають
А)вносити вклад в популяризацію цінностей, знань та методологію професії
Б)відноситись з повагою до різних думок та практичних підходів
В)вносити вклад у розробку соціальної політики, методики та практики
Г)використовувати знання, уміння та методи наукового пізнання у вирішенні проблеми

572
До складу професійно обумовлених властивостей та характеристик соціального педагога, відносяться специфічні. Організаторські
А)емоційно-вольовий тонус, оптимізм, прийняття, відкликання
Б)діловитість, організованість, ініціативність, вимогливість В)спостережливість, креативність, гнучкість, оригінальність
Г)доброзичливість, чутливість, тактовність, уважність

573
До складу професійно обумовлених властивостей та характеристик соціального педагога, відносяться специфічні. Комунікативні
А)спостережливість, креативність, гнучкість, оригінальність
Б)емоційно-вольовий тонус, оптимізм, прийняття, відкликання
В)діловитість, організованість, ініціативність, вимогливість
Г)доброзичливість, чутливість, тактовність, уважність

574
До складу професійно обумовлених властивостей та характеристик соціального педагога, відносяться специфічні. Перцептивно-гностичні
А)емоційно-вольовий тонус, оптимізм, прийняття, відкликання
Б)спостережливість, креативність, гнучкість, оригінальність
В)доброзичливість, чутливість, тактовність, уважність
Г)діловитість, організованість, ініціативність, вимогливість

575
До складу професійно обумовлених властивостей та характеристик соціального педагога, відносяться специфічні. Професійна працездатність
А)емоційно-вольовий тонус, оптимізм, прийняття, відкликання
Б)доброзичливість, чутливість, тактовність, уважність
В)діловитість, організованість, ініціативність, вимогливість
Г)спостережливість, креативність, гнучкість, оригінальність

576
Міжособистісні відношення соціального педагога та учнів відображаються у професійній позиції соціального педагога, а саме: дистанція
А)визначення духовної відстані між соціальним педагогом та учнями
Б)ієрархічний зв'язок соціального педагога та учнів
В)положення соціального педагога у відношенні до учня у суспільній діяльності
Г)залицяльні відношення соціального педагога до учнів

577
Міжособистісні відношення соціального педагога та учнів відображаються у професійній позиції соціального педагога, а саме: рівнева
А)ієрархічний зв'язок соціального педагога та учнів
Б)визначення духовної відстані між соціальним педагогом та учнями
В)залицяльні відношення соціального педагога до учнів
Г)положення соціального педагога у відношенні до учня у суспільній діяльності
576
Міжособистісні відношення соціального педагога та учнів відображаються у професійній позиції соціального педагога, а саме: кінетична

А)положення соціального педагога у відношенні до учня у суспільній діяльності
Б)ієрархічний зв'язок соціального педагога та учнів
В)залицяльні відношення соціального педагога до учнів
Г) визначення духовної відстані між соціальним педагогом та учнями

577
Соціальний педагог є носієм професійної етики, в основі якої лежить
А)комунікація, взаємодопомога, співтворчість, співрадість
Б)моральна співпраця, взаємодопомога, співтворчість, співрадість
В)інноваційність, моральна співпраця, взаємодопомога, співтворчість
Г)працездатність, інноваційність, спів радість, взаємодопомога

578
Найбільш схвальною «роллю» соціального педагога є «інтелектуал»
А)людина з почуттям гумору, яка любить життя
Б)людина, яка не втручається не в свою справу
В)людина, яка багато знає, полюбляє отримувати нову інформацію
Г)людина, яка відгукнеться на проблеми інших

579
Найбільш схвальною «роллю» соціального педагога є «оптиміст»
А)людина, яка багато знає, полюбляє отримувати нову інформацію
Б)людина, яка не втручається не в свою справу
В)людина, яка відгукнеться на проблеми інших
Г)людина з почуттям гумору, яка любить життя

580
Найбільш схвальною «роллю» соціального педагога є «ділова людина»
А)людина, яка багато знає, полюбляє отримувати нову інформацію
Б)людина з почуттям гумору, яка любить життя
В)людина, яка відгукнеться на проблеми інших
Г)людина, яка не втручається не в свою справу

581
Найбільш схвальною «роллю» соціального педагога є «душевна людина»
А)людина, яка багато знає, полюбляє отримувати нову інформацію
Б)людина з почуттям гумору, яка любить життя
В)людина, яка не втручається не в свою справу
Г)людина, яка відгукнеться на проблеми інших

582
Принципами взаємовідношень у системі «соціальний педагог-педагогічних колектив» є принципи справедливості та демократизму, які реалізуються у конкретній нормі поведінки – ввічливості
А)адекватна, об’єктивна оцінка зусиль та досягнень
Б)самодисципліна, уміння володіти собою
В)повага особистої гідності членів колективу
Г)чутливість, властивість співпереживання колегам

583
Принципами взаємовідношень у системі «соціальний педагог-педагогічних колектив» є принципи справедливості та демократизму, які реалізуються у конкретній нормі поведінки – тактовність
А)самодисципліна, уміння володіти собою
Б)чутливість, властивість співпереживання колегам
В)повага особистої гідності членів колективу
Г)адекватна, об’єктивна оцінка зусиль та досягнень

584
Принципами взаємовідношень у системі «соціальний педагог-педагогічних колектив» є принципи справедливості та демократизму, які реалізуються у конкретній нормі поведінки – коректність
А)самодисципліна, уміння володіти собою
Б)повага особистої гідності членів колективу
В)чутливість, властивість співпереживання колегам
Г)адекватна, об’єктивна оцінка зусиль та досягнень

585
Хто вперше спожив термін «етика»
А)Демокрит
Б)Жан-Жак Руссо
В)Аристотель
Г)В.Вундт

586
Моральна регуляція носить характер
А)діяльнісно-регуметивний
Б)оцінно-імперативний
В)комунікативний
Г)організаційний

587
Основні етичні принципи і норми ділових відносин-це загальноприйняті у діловому світі принципи поведінки, до яких можна віднести
А)свобода, зовнішній вигляд, гуманізм, конформізм, увага, доброзичливість
Б)свобода, пунктуальність,конфіденційність, гуманізм, вихованість
В)свобода, пунктуальність, конфіденційність, доброзичливість, увага, зовнішній вигляд, письменність
Г)вихованість, доброзичливість, пунктуальність, письменність, зовнішній вигляд

588
Мораль-це система етичних цінностей, які визначаються людиною, тобто мораль – це
А)спосіб нормативної регуляції суспільних відносин
Б)правила або зразки поведінки у різних сферах
В)найважливіша категорія етики
Г)регулятор індивідуальної свідомості і поведінки


589
Ділові відносини підрозділяються на
А)безпосередні, опосередковані, комунікативні, споживчі, емоційні
Б)інструментальні, емоційно-споживчі, безпосередні, опосередковані
В)споживчі,емоційні, організаційні,комунікативні
Г)споживчі, емоційні, організаційні, безпосередні

590
Ділове спілкування можна назвати
А)особистісно-рольовим
Б)формальним
В)неформальним
Г)службовим

591
Зміст ділового спілкування – це
А)взаємодія людей у діловому спілкуванні
Б)соціально-значима спільна діяльність людей
В)відношення суб’єкта до об’єкту
Г)організація певного виду спільної діяльності

592
До функцій ділового спілкування можна віднести
А)комунікативна, організаційна. інтерактивна
Б)перцептивна, інформаційно-комунікативна, інтерактивна
В)інформаційна, виховна, перцептивна
Г)інформаційно-комунікативна. організаційна. інтерактивна

593
Етична культура співробітника - це
А)зовнішні прояви, які забезпечують ефективне вирішення ділових проблем
Б)етична самооцінка особистості
В)моральний вчинок, моральна діяльність, моральні наслідки
Г)система моральних принципів і норм, виражена в моральній поведінці

594
Зміст етичної культури включає теоретичний аспект
А)моральна взаємодія
Б)норми моралі
В)моральний авторитет
Г)моральний вчинок

595
Зміст етичної культури включає практичний аспект

А)моральні ідеали
Б)самооцінка особистості
В)моральна репутація
Г) норми моралі

596
Які типи ділового спілкування визначив М.Каган
А)матеріально-практичний, духовно-інформаційний, практично-духовний
Б)духовно-інформаційний,організаційно-комунікативний, практичний
В)практично-духовний, посередницький, організаційний
Г)організаційно-комунікативний, матеріально-практичний, духовний

597
До компонентів ділового спілкування можна віднести
А)суб’єкт, мотиви,засоби, продукти, потреба
Б)предмет, потреба, мотиви, дія, завдання, засоби, продукти
В)об’єкт, предмет, потреба, мотиви, дія, завдання
Г)мета, предмет, потреби, мотиви, засоби, продукти

598
Сутність ділового спілкування полягає в суб’єкт-суб’єктному відношенні однієї людини до іншої на основі

А)діяльності
Б)продуктивного спілкування
В)взаємодіяльності
Г)самоцінності

599
Цінність ділового спілкування полягає у наступному аспекті
А)організаційно-комунікативному
Б)прогностичному
В)оцінно-діяльнісному
Г)утилітарно-прагматичному

600
Е.Кант вважав, що провідним принципом ділового спілкування є
А)толерантність
Б)співчуття
В)порядність
Г)чесність

601
Одним з принципів ділового спілкування є сумлінність, яка вміщує в себе
А)принциповість, чесність, правдивість
Б)компетентність, ретельність, пунктуальність
В)самооцінка, гідність, честь
Г)вимогливість, справедливість, тактовність

602
Культура ділового спілкування - це
А)система моральних правил та їх виконання
Б)система норм, принципів і правил спілкування та технологія їх виконання
В)моральні установки, комунікативні ідеали
Г)готовність та уміння дотримуватись етичних

603
Які моральні цінності визначають моральну культуру ділового спілкування
А)гідність, справедливість, доброзичливість, тактовність
Б)вимогливість, свобода, нетерпимість, скромність
В)справедливість, самокритичність, скромність, свобода
Г)запобігливість, привітність, нетерпимість, скромність

603
Морально-психологічні бар’єри пов’язані з
А)психічним станом особи, її установами, очікуваннями і реакціями
Б)психофізіологічними особливостями поведінки людей
В)негативним сприйняттям на основі упередження
Г)ідеологічними установами, які пов’язані з суспільними цінностями

604
Бар’єр сорому і провини утворюються при

А)міжособистісних конфліктах, сварок, образи
Б)виникненні образи, незадоволенні, несправедливості
В)негативній самооцінці своїх дій
В) сильних переживаннях особи, сварок

605
Термін «соціальна перцепція», тобто соціальне сприйняття був введений
А)В.Вундтом
Б)Аристотелем
В)Г.Лебоном
Г)Д.Брунером

606
До кінесичних засобів ділового спілкування відносяться
А)довіра. тембр голосу, міміка
Б)пауза, поза, доброзичливість
В)поза, комунікативність, міміка
Г)міміка, поза,жестикуляція

607
До просодичних та екстралінгвістичних засобів ділового спілкування можна віднести
А)поза, жести, естетичні почуття
Б)комунікативні, модальні, описові
В)рукостискання, інтонація мови, модальні
Г)рітмико-інтонаційні сторони мови, психофізіологічні прояви людини

608
Рефлексивне слухання – це
А)вміння мовчати
Б)відсутність візуального контакту
В)об’єктивний зворотній зв’язок
Г)мовчання і відсутність візуального контакту

609
Нерефлексивне слухання - це
А)відсутність візуального контакту
Б)об’єктивний зворотній зв’язок
В)мовчання і відсутність візуального контакту
Г)отримання активної підтримки

610
Ідеологія робочої групи-це
А)взаємини між особистими і корпоративними цінностями
Б)зв’язки між членами груп на основі загальних ціннісних орієнтацій
В)сукупність ідей, які регулюють кінцеві цілі трудової діяльності
Г)сукупність соціально-психологічних факторів

612
Психологія робочої групи – це
А)взаємини між особистими і корпоративними цінностями
Б)сукупність певних соціально-психологічних явищ
В)сукупність ідей, які регулюють кінцеві цілі трудової діяльності
Г)зв’язки між членами груп на основі загальних ціннісних орієнтацій

613
До факторів, що визначають ступінь зрілості робочої групи відносяться
А)психологічні, комунікативні, організаційні, світоглядні, соціально-захисні
Б)організаційні, технологічні, ціннісно-світоглядні, соціально-захисні, психологічні
В)технологічні, економічні, організаційні, ціннісно-світоглядні, психологічні
Г)комунікативні, технологічні, психологічні, соціально-захисні, економічні

614
До принципів і правил ділового спілкування відносяться
А)повага чужої гідності
Б)комунікація
В)турбота
Г)співробітництво

615
Визначаються наступні типи ефективності управління
А)лідерська, особиста, інтегративна
Б)видима, особиста, лідерська ефективність
В)інтегративна, видима, лідерська
Г)комунікативна, видима, особиста

616
Класифікація стилів керівництва включає в себе
А)авторитарний, демократичний, ліберальний, співтворчий
Б)демократичний, анархічний, дистанційний, співтворчий
В)ліберальний, авторитарний, дистанційний, співтворчий
Г)анархічний, демократичний, імпровізаційний, співтворчий

618
Переваги авторитарного стилю підлеглими
А)відсутність страху перед керівником
Б)підтримання порядку в процесі виконання роботи
В)відчуття безпеки в процесі виконання роботи
Г)задоволеність від виконання роботи

619
В чому полягають переваги співтворчого стилю керівників
А)можливість займатися самоосвітою у робочий час
Б)находження цінних раціональних пропозицій з боку підлеглих
В)діловий рівень взаємодії та висока її продуктивність
Г)можливість проявити лідерські якості

620
Термін «етикет», як манера поведінки має
А)давньоєгипетське походження
Б)фламандське походження
В)давньокитайське походження
Г)французьке походження

621
До підсистем ділового етикету відносяться
А)прогностика, проксеміка, кінексика, зовнішній вигляд
Б)проксеміка, міміка, атрибутика, прогностика
В)мова, кінексика, проксеміка, атрибутика
Г)атрибутика, зовнішній вигляд, міміка, мова

622
Визначаються наступні види етикету
А)діловий, професійний, військовий, світський, придворний
Б)професійний, діловий, військовий, дипломатичний, світський
В)світський, діловий, вчительський, дипломатичний, придворний
Г)придворний, військовий, дипломатичний, світський, діловий

623
Функції ділового етикету
А)розпізнавальна, регулятивна, комунікативна, прогностична, регулятивна, ідентифікаційна
Б)виховна, етична, естетична, комунікативна, регулятивна, ідентифікаційна
В)регулятивна, розпізнавальна, ідентифікаційна, комунікативна, естетична, етична
Г)інформаційна,регулятивна, естетична, етична, комунікативна, ідентифікаційна

624
Діловий етикет – це
А)правила і форми доцільної поведінки, які сприяють успіху в ділових відносинах
Б)правила поведінки людей, які пов’язані конкретним соціальним середовищем
В)вчинки і форми спілкування людей. які засновані на моральності і дотриманні певних норм і правил
Г)культура поведінки в діловому спілкуванні з дотриманням правил вербального етикету

625
В діловій бесіді у процесі переконання застосовується «метод Сократа», сутність якого полягає у
А)поступове підведення партнера до протилежного висновку шляхом спільного аналізу процедури вирішення
Б)побудові дискусії таким чином. щоб співрозмовник позитивно відповідав на перші питання
В)класичній риториці погоджування з висловами співробітника
Г)розчленування аргументів співрозмовника на правильні, сумнівні й помилкові

626
До переваги ділових нарад відносяться
А)можливість прийняття обґрунтованих, конкретних рішень
Б)розмивання відповідальності за прийняті рішення
В)корисна перевірка різних поглядів
Г)вплив сильних особистостей-курівників

627
До недоліків ділових нарад відносяться
А)розподіл відповідальності за вирішення проблеми
Б)вплив сильних особистостей-керівників
В)можливість прийняття конкретних рішень
Г)корисна перевірка різних поглядів

628
Ефективність нарад залежить від
А)корисна перевірка різних поглядів
Б)керівництва ними
В)можливості прийняття конкретних рішень
Г)розподіл відповідальності за вирішення проблеми

629
Латентний конфлікт – це коли
А)конфлікт, який повинен виникнути, але не виникає
Б)виникнення конфлікту за відсутністю об’єктивних обставин
В)існування конфлікту залежить від набору обставин
Г)сторони конфлікту вплутуються у відкриту сутичку

630
До якого етапу структури спілкування входять засоби оволодіння ініціативою у спілкуванні
А)моделювання спілкуванням
Б)управління спілкуванням
В)організація спілкування
Г)аналіз спілкування

631
Який стиль соціально-педагогічного спілкування визначає В. Кан-Калик
А)активно-позитивний
Б)авторитарний
В)спілкування-дистанція
Г)емоційно-методичний

632
Який стиль соціально-педагогічного спілкування визначає А. Маркова
А)спілкування-дистанція
Б)активно-позитивний
В)авторитарний
Г)емоційно-методичний

633
Який стиль соціально-педагогічного спілкування визначає Н. Березовін
А)активно-позитивний
Б)спілкування-дистанція
В)авторитарний
Г)емоційно-методичний

634
Який стиль соціально-педагогічного спілкування традиційно визначається соціально-педагогічною наукою
А)авторитарний
Б)спілкування-дистанція
В)активно-позитивний
Г)емоційно-методичний

635
З чого починається система формування індивідуального стилю спілкування
А)вивчення особистісних особливостей
Б)оволодіння елементами спілкування
В)оволодіння технологією спілкування
Г) встановлення недоліків у особистому спілкуванні

636
До якого рівня спілкування відноситься «партнер супротивник у грі»
А)маніпулятивний
Б)духовний
В)конвенційний
Г)стандартизований

637
До якого рівня спілкування відноситься «інтерес до партнера проявляються як до носія соціальної ролі»
А)духовний;
Б)стандартизований
В)конвенційний
Г)маніпулятивний

638
До якого рівня спілкування відноситься «справжній інтерес до особистості партнера»
А)стандартизований
Б)духовний
В)конвенційний
Г)маніпулятивний

639
До якого рівня спілкування відноситься «інтерес до особи партнера, сумісний пошук істини»
А)конвенційний
Б)стандартизований
В)духовний;
Г)маніпулятивний

640
До нормативної функції спілкування відноситься
А)спілкування як засіб соціального затвердження особи
Б)спілкування-афективний процес
В)набуття соціального досвіду
Г)засвоєння норм соціально-типової поведінки
2

641
До пізнавальної функції спілкування відноситься
А)спілкування-афективний процес
Б)засвоєння норм соціально-типової поведінки
В)набуття соціального досвіду
Г)спілкування як засіб соціального затвердження особи

642
До емоційної функції спілкування відноситься
А)спілкування-афективний процес
Б)набуття соціального досвіду
В)засвоєння норм соціально-типової поведінки
Г)спілкування як засіб соціального затвердження особи

643
До актуалізуючої функції спілкування відноситься
А)спілкування-афективний процес
Б)набуття соціального досвіду
В)засвоєння норм соціально-типової поведінки
Г)спілкування як засіб соціального затвердження особи

644
Однією з функцій соціально-педагогічного спілкування є «мета спілкування знаходиться поза взаємодією суб’єктів», вона характеризується
А)духовної спільності людей, яка цінна сама по собі
Б)залучення до ідеалів, устремлінь
В)залучення до цінностей іншого
Г)спрямованістю на обслуговування наочної діяльності

642
Однією з функцій соціально-педагогічного спілкування є «мета спілкування полягає в ньому самому», вона характеризується
А)спрямованістю на обслуговування наочної діяльності
Б)духовної спільності людей, яка цінна сама по собі
В)залучення до ідеалів, устремлінь
Г)залучення до цінностей іншого

643
Однією з функцій соціально-педагогічного спілкування є «мета спілкування полягає в залученні партнера до досвіду спілкування», вона характеризується
А)спрямованістю на обслуговування наочної діяльності
Б)духовної спільності людей, яка цінна сама по собі
В)залучення до цінностей іншого
Г)залучення до ідеалів, устремлінь

644
Однією з функцій соціально-педагогічного спілкування є «мета спілкування полягає у залученні ініціатора до цінностей партнера», вона характеризується
А)залучення до цінностей іншого
Б)спрямованістю на обслуговування наочної діяльності
В)духовної спільності людей, яка цінна сама по собі
Г)залучення до ідеалів, устремлінь

645
Одним з етичних правил у спілкуванні соціального педагога з учнями є
А)прояв розуміння внутрішньої настроєності учнів
Б)реалізація вербальних та невербальних засобів взаємодії
В)введення особистих аспектів у взаємодію
Г)уважність до партнера по спілкуванню

646
При взаємодії соціального педагога з колегами зустрічається позиція «імітатор», це
А)демонстрація надмірної зайнятості
Б)наявність реальних даних, якими викликається пошана
В)позиція в колективі, яка турбує власний престиж
Г)намагання посідати різня виборні суспільні поради

647
При взаємодії соціального педагога з колегами зустрічається позиція «громадський діяч», це
А)наявність реальних даних, якими викликається пошана
Б)демонстрація надмірної зайнятості
В)намагання посідати різня виборні суспільні поради
Г)позиція в колективі, яка турбує власний престиж

648
При взаємодії соціального педагога з колегами зустрічається позиція «генератор самореклами», це
А)наявність реальних даних, якими викликається пошана
Б)позиція в колективі, яка турбує власний престиж
В)демонстрація надмірної зайнятості
Г)намагання посідати різня виборні суспільні поради

649
При взаємодії соціального педагога з колегами зустрічається позиція «прима», це
А)демонстрація надмірної зайнятості
Б)позиція в колективі, яка турбує власний престиж
В)наявність реальних даних, якими викликається пошана
Г)намагання посідати різня виборні суспільні поради

650
Етика ділової бесіди має декілька фаз. Як характеризується фаза «початок бесіди»
А)залучення уваги
Б)аналіз і перевірка позиції співбесідника
В)наочне викладання своїх ідей
Г)досягнення основної мети

651
Етика ділової бесіди має декілька фаз. Як характеризується фаза «передача інформації»
А)аналіз і перевірка позиції співбесідника
Б)наочне викладання своїх ідей
В)залучення уваги
Г)досягнення основної мети

652
Етика ділової бесіди має декілька фаз. Як характеризується фаза «аргументації»
А)залучення уваги
Б)наочне викладання своїх ідей
В)аналіз і перевірка позиції співбесідника
Г)досягнення основної мети

653
Етика ділової бесіди має декілька фаз. Як характеризується фаза «ухвалення рішень»

А)аналіз і перевірка позиції співбесідника
Б)залучення уваги
В)досягнення основної мети
Г) наочне викладання своїх ідей
654
Етика публічних виступів вимагає істотних моментів мовної підготовки, що включає постановка проблеми
А)створення плану промови
Б)аналіз аудиторії та ситуації
В)підбір слів для промови
Г)практика вимовляння в голос

655
Етика публічних виступів вимагає істотних моментів мовної підготовки, що включає побудову промови
А)збір матеріалу
Б)аналіз аудиторії та ситуації
В)відбір і обмеження предмету промови
Г)практика вимовляння в голос

656
Залежно від критеріїв, які лежать в основі конфліктів, їх можна поділити за носієм конфліктів:
А)конфлікти по ступеню об’єктивності
Б)конфлікти по детермінованій, причинній обумовленості
В)конфлікти особистісні і групові
Г)конфлікти по наявності наміру

657
Залежно від критеріїв, які лежать в основі конфліктів, їх можна поділити на ініціативні і ситуативно-реактивні:
А)конфлікти по ступеню об’єктивності
Б)конфлікти особистісні і групові
В)конфлікти по детермінованій, причинній обумовленості
Г)конфлікти по наявності наміру

658
Залежно від критеріїв, які лежать в основі конфліктів, їх можна поділити на реальні чи ілюзорні:
А)конфлікти по ступеню об’єктивності
Б)конфлікти по детермінованій, причинній обумовленості
В)конфлікти особистісні і групові
Г)конфлікти по наявності наміру

659
Залежно від критеріїв, які лежать в основі конфліктів, їх можна поділити на об’єктивні і суб’єктивні:
А)конфлікти по ступеню об’єктивності
Б)конфлікти по детермінованій, причинній обумовленості
В)конфлікти особистісні і групові
Г)конфлікти по наявності наміру

660
До методу впливу соціальним педагогом у конфліктній ситуації відноситься
А)вимога
Б)навіювання
В)примушення
Г)покарання

661
Метод звернення і самозвернення до волі і вчинку у конфліктній ситуації, який використовує соціальний педагог це
А)звертання до сорому
Б)вимога
В)примушення
Г)звертання до співчуття

662
Існує декілька стратегій по виходу з конфлікту, котрі соціальний педагог використовує в своїй діяльності. Який не відноситься до способу вирішення конфлікту
А)пристосування
Б)компроміс
В)співробітництво
Г)ухилення

663
Одним з сигналів виникаючого конфлікту є дискомфорт, це
А)репліка, погляд, реакція
Б)перекручу вальне прийняття іншої людини
В)невірні висновки ситуації
Г)інтуїтивне почуття

664
Одним з сигналів виникаючого конфлікту є інцидент, це
А)перекручу вальне прийняття іншої людини
Б)невірні висновки ситуації
В)інтуїтивне почуття
Г)репліка, погляд, реакція

665
Одним з сигналів виникаючого конфлікту є непорозуміння, це
А)невірні висновки ситуації
Б)перекручу вальне прийняття іншої людини
В)репліка, погляд, реакція
Г)інтуїтивне почуття

666
Одним з сигналів виникаючого конфлікту є напруга, це
А)інтуїтивне почуття
Б)перекручу вальне прийняття іншої людини
В)невірні висновки ситуації
Г)репліка, погляд, реакція

667
До прямих методів вирішення конфлікту відноситься
А)вихід почуттів
Б)виказування своїх претензій
В)обміну позицій
Г)авторитетного третього

668
До опосередкованих методів вирішення конфліктів відноситься
А)слухання опонента
Б)обмін претензіями
В)санкції по відношенню до конфліктуючих сторін
Г)обмін позицій

669
Однією з підструктур особистості соціального педагога, що обумовлює її толерантність у вирішенні конфлікту є інтелектуальна, це
А)основні світоглядні ідеали
Б)сприйняття піднесеного і низовинного
В)особливості плотського сприйняття світу
Г)розуміння дійсності

670
Однією з підструктур особистості соціального педагога, що обумовлює її толерантність у вирішенні конфлікту є ціннісно-орієнтаційна, це
А)основні світоглядні ідеали
Б)розуміння дійсності
В)сприйняття піднесеного і низовинного
Г)особливості плотського сприйняття світу

671
Однією з підструктур особистості соціального педагога, що обумовлює її толерантність у вирішенні конфлікту є естетична, це
А)розуміння дійсності
Б)основні світоглядні ідеали
В)сприйняття піднесеного і низовинного
Г)особливості плотського сприйняття світу

672
Однією з підструктур особистості соціального педагога, що обумовлює її толерантність у вирішенні конфлікту є сенсорна, це
А)основні світоглядні ідеали
Б)сприйняття піднесеного і низовинного
В)особливості плотського сприйняття світу
Г)розуміння дійсності

673
Що включає в себе поняття «авторитет влади»?
А)посада
Б)стиль спілкування
В)результат довірливих взаємовідношень
Г)рівновага у спілкуванні


675
Що включає в себе поняття «влада авторитету»?
А)стиль спілкування
Б)посада
В)результат довірливих взаємовідношень
Г)рівновага у спілкуванні

676
Що вміщує специфіка соціально-педагогічного такту
А)міра доцільності у застосуванні виховного впливу
Б)вміння визначити вірний підхід у системі виховних відношень
В)галузь застосування – спілкування
Г)культура поведінки

677
В структуру соціально-педагогічного такту входить морально-етична регуляція, це
А)орієнтація на урахування особистості
Б)культура поведінки
В)вибір форм, методів, засобів у спілкування
Г)дотримання професійної етики

678
До форм консультативної допомоги за об’єктом відносяться
А)індивідуальне, групове, сімейне
Б)сімейне, юридичне, ділове, індивідуальне
В)контрактне, соціально-педагогічне, групове, телефонне
Г)сімейне, письмове, контрактне, ділове

679
До форм консультативної допомоги за змістом захисту клієнту відносяться
А)контрактне, соціально-педагогічне, групове, телефонне
Б)сімейне, письмове, контрактне, ділове
В)індивідуальне, групове, сімейне
Г)сімейне, інтимно-особистісне, психологічне, соціально-педагогічне, ділове
сімейне, юридичне, ділове, індивідуальне

680
У соціально-педагогічній роботі використовується кілька типів консультування
А)навчальне, ділове. спеціальне, сімейне
Б)спеціальне, індивідуальне, сімейне, навчальне
В)загальне, спеціальне, навчальне, договірне
Г)договірне, сімейне, навчальне, ділове

681
Консультант несе відповідальність за
А)вірність своїх висновків щодо сутності практичних рекомендацій та ефективність запропонування рекомендацій
Б)кінцеві результати своєї роботи з клієнтом
В)корекцію поведінки клієнта
Г)реалізацію запропонованих рекомендацій

682
Завдання прояснення проблеми, з якою зіткнувся клієнт – це
А)формулювання порад і рекомендацій
Б)надання допомоги у вигляді додаткових практичних порад
В)уточнення проблеми клієнта
Г)інформування клієнта про суть проблеми

683
Визначаються наступні види соціально-педагогічного консультування
А)інтимно-особистісне, сімейне, психолого-педагогічне, ділове
Б)індивідуальне, сімейне, ділове, психолого-педагогічне
В)групове, , сімейне, ділове, психолого-педагогічне
Г)інтимно-особистісне, ділове. сімейне, індивідуальне
684
Методи консультування – це
А)застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування
Б)роз’яснення умов. обставин, перспектив, наслідків проблеми, попередження можливих помилок
В)відображення дій і слів клієнта
Г)способи здійснення спілкування клієнта і консультанта

685
Методи групового консультування – це
А)застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування
Б)способи здійснення спілкування клієнта і консультанта
В)роз’яснення умов. обставин, перспектив, наслідків проблеми, попередження можливих помилок
Г)відображення дій і слів клієнта

686
Регламентування в роботі консультанта – це
А)час відведений на консультацію
Б)роз’яснення умов. обставин, перспектив, наслідків проблеми, попередження можливих помилок
В)застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування
Г)способи здійснення спілкування клієнта і консультанта

687
Інструктування в роботі консультанта – це
А)застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування
Б)роз’яснення умов. обставин, перспектив, наслідків проблеми, попередження можливих помилок
В)способи здійснення спілкування клієнта і консультанта
Г)відображення дій і слів клієнта

688
Наслідування в роботі консультанта – це
А)відображення дій і слів клієнта застосування організаційних положень, необхідних для успіху консультування
Б)способи здійснення спілкування клієнта і консультанта
В)роз’яснення умов. обставин, перспектив, наслідків проблеми, попередження можливих помилок

689
У сімейному консультуванні розрізняють наступні моделі
А)кризоінвертну, поведінкову
Б)психодинамічну, міжособистісну
В)поведінкову, психоаналітичну
Г)міжособистісну, поведінкову

690
Що покладено в основу того чи іншого виду консультування
А)цілі, завдання, засоби, прийоми
Б)цілі, питання, засоби, прийоми
В)питання, завдання, засоби, прийоми
Г)методи, завдання, засоби, прийоми

691
До професійно бажаних особистісних характеристик соціального педагога-консультанта відносяться
А)ототодження себе з клієнтом, емпатійність, гнучкість поведінки, самокритичність
Б)висока сенситивність, емпатійність, гнучкість поведінки, самокритичність
В)авторитарність, емпатійність, гнучкість поведінки, самокритичність
Г) емоційна стабільність, емпатійність, гнучкість поведінки, самокритичність
692
Особливістю поведінки під час консультацій професіонала соціального педагога-консультанта є
А)пропонування різних способів поведінки
Б)працює всередині одного підходу
В)усвідомлює власну обмеженість
Г)не усвідомлює свого впливу на клієнта

693
Особливістю поведінки під час консультацій непрофесіонала соціального педагога-консультанта є
А)не ставить зайвих запитань клієнту під час сповіді
Б)усвідомлює, що поведінка клієнта впливає на нього
В)пропонує клієнту різні способи поведінки
Г)повага до людської гідності клієнта

694
Доброзичливість, як якість консультанта – це
А)прагнення залишатися самим собою
Б)готовність, бажання і здатність відчувати і розуміти іншого
В)вміння дотримуватися врівноваженого стилю спілкування
Г)дотримання доцільного стилю спілкування

695
На якому етапі соціально-педагогічного консультування використовується процедура активізації мислення
А)на другому
Б)на третьому
В)на першому
Г)на четвертому


696
На якому етапі соціально-педагогічного консультування процедура «уточнення деталей»
А)на першому
Б)на другому
В)на третьому
Г)на четвертому

697
В чому сенс соціально-педагогічного консультування
А)ктивізувати його внутрішні сили у вирішенні його проблем
Б)надати допомогу клієнту у вирішенні його проблем
В)порадити як краще вирішити його проблеми
Г)активізувати мислення клієнта для вирішення його проблем

698
Діагностувати психологічний стан клієнта можна за деякими ознаками. Про що говорить поза клієнта «нахил голови в сторону під час слухання»
А)негативно ставиться до почутого
Б)нейтральне ставлення до почутого
В)у людини прокинувся інтерес
Г)негативного або оборонного відношення

699
Що розуміється під технікою соціально-педагогічного консультування
А)методи, які використовуються на кожному етапі
Б)прийоми, які використовуються в рамках процедур
В)етапність консультування
Г)процедури консультування

700
Тест є стандартизованою методикою, яка є інструментом для об’єктивного виміру одного або декількох аспектів особистості. Вимогою тестів є репрезентативність, вона означає
А)відповідність тестових норм вибірки стандартизації тестовим нормам популяції
Б)відповідність методики вимірюваному концепту
В)стійкість процедури виміру
Г)непряма оцінка якостей клієнта

701
Різновид тестів здібностей включає наступні
А)факторний аналіз, тест досягнень, начальні
Б)академічні, професійні, факторний аналіз
В)академічні, тематичні, тест досягнень
Г)професійні. само регулятивні, академічні

702
Техніка прямого опису переживань, які консультант побачив у поведінці клієнта, називається
А)переформулювання
Б)уточнення
В)відображення почуттів
Г)перефраза

703
Визначте позиції консультанта «порадник» в процесі консультування
А)позиція консультанта, який дає рекомендації та інформацію
Б)позиція консультанта, який актуалізує внутрішні резерви клієнта
В)позиція консультанта, який оцінює можливі варіанти рішення проблеми
Г)позиція консультанта, який наполягає на рішенні проблеми за своїми рекомендаціями

704
Під час телефонного консультування соціальний педагог приміряє на себе роль «сповідник»
А)декларується скрупульозно слідувати порадам
Б)клієнт очікує активності консультанта
В)клієнт вимагає підтвердження своєї правоти
Г)консультант вислуховує розповідь клієнта

705
До типу «проблемних» питань у ході соціально-педагогічного консультування по телефону відносяться
А)змушують співрозмовника замислитися про наслідки його рішень
Б)передача і отримання необхідної інформації
В)використовуються з метою зменшення занепокоєння клієнта
Г)сприяють актуалізації проблеми

706
До помилок телефонної консультації відносяться висловлювання рішення
А)переконання за допомогою логіки
Б)інтерпретація, аналіз, постановка діагнозу
В)надмірно швидке визначення проблеми
Г)бесіда про проблеми. а не з людиною

707
До техніки «реорганізація життя» у сімейному консультуванні відносяться
А)апеляція до дітей та улюбленої роботи
Б)сповідь клієнта
В)прийоми раціональної терапії
Г)орієнтація на власні інтереси

708
Між батьками і підлітками виникають проблеми. що вимагають соціально-педагогічного консультування
А)небажання вчитися, зухвала поведінка
Б)відсутність хороших взаємин з вчителем
В)не складаються нормальні відносини з іншими дітьми
Г)конфлікти із-за того, що діти, на думку батьків,займаються зовсім не тим, чим їм варто б було займатися

709
Що розуміють під правовим вихованням засуджених

А)сукупність правових норм, які регламентують діяльність установ виконання покарань
Б)сукупність режимних заходів, які здійснюються співробітниками УВП для підтримання правопорядку в установі з метою запобіганню скоєння злочинів.
В)сукупність виховних заходів, які спрямовані на формування в засуджених здібностей правильно розуміти призначення та сутність законів, на виховання стійкого переконання в необхідності їх дотримання і виробку стійких навичок їх точного виховання Г)вірної відповіді немає

710
Які складові входять в поняття “дисципліна засудженого”
А)дотримання режиму відбування покарання, підтримання соціально-корисних зв’язків, спілкування із співробітниками
Б)дисципліна власної поведінки
В)дисципліна колективних обов'язків, трудова та навчальна дисципліна.
Г)вірної відповіді немає

711
Хто здійснює розподіл засуджених по відділеннях СПС після перебування у відділенні карантину, діагностики та розподілу
А)розподільча комісія, яку очолює начальник установи або особа, що його заміщує
Б)заступник начальника установи з соціально-психологічної роботи із засудженими
В)начальник відділення КДіР
Г)начальник установи

712
Чи допускається переведення засуджених з одного відділення до іншого
А)допускається лише в будь-яких випадках, проте обов’язково за письмовим наказом начальника установи з урахуванням думки його заступника.
Б)допускається лише за виняткових обставин (конфліктні стосунки між окремими засудженими, реорганізація відділень, хвороба засудженого) за мотивованим письмовим наказом начальника установи з урахуванням думки начальника відділення
В)допускається при певних обставинах (конфліктні стосунки з начальником відділення, об’єднання відділень, довгий строк відбування покарання тощо) за письмовим наказом начальника установи з урахуванням думки членів методично-виховної ради
Г)всі відповіді вірні

713
Проводити щоденне інформування засуджених – це право чи обов’язок начальника відділення СПС
А)право
Б)обов’язок
В)не право і не обов’язок, інформування здійснює заступник начальника установи з соціально-психологічної роботи
Г)всі відповіді вірні

714
Які із названих критеріїв є основними під час здійснення оцінки виправлення засуджених
А)участь засуджених в культурно-масових та виховних заходах
Б)наявність заохочень та стягнень
В)поведінка та ставлення засудженого до праці
Г)навчання у освітньому закладі

715
В якому випадку до засудженого може бути застосоване умовно-дострокове звільнення
А)якщо засуджений відбув визначену частину строку покарання і твердо став на шлях виправлення
Б)якщо засуджений відбув визначену частину строку покарання і довів своє
виправлення сумлінною поведінкою та сумлінним ставленням до праці
В)якщо засуджений відбув визначену частину строку покарання і став на шлях виправлення
Г)всі відповіді вірні

716
Напрямок індивідуально-виховної роботи
А)залучення засудженого до трудового змагання
Б)влаштування засудженого на роботу
В)вивчення особистості засудженого
Г)проведення серед засуджених організаційно-режимних заходів

717
Які компоненти входять в структуру соціально-психологічної роботи серед засуджених
А)правове, трудове, морально-естетичне та релігійне виховання
Б)режим відбування покарання, суспільно-корисна праця, виховна робота, загальноосвітнє та професійне навчання
В)соціальна, виховна та психологічна робота
Г)соціально-педагогічна робота

718
В Україні виконання покарання неповнолітніх у вигляді позбавлення волі здійснюється у:
А)виправних колоніях
Б)виховних колоніях
В)виправних центрах
Г)кримінально-виконавчих інспекціях

718
Виховна робота з засудженими повинна здійснюватися диференційовано, з урахуванням:
А)нахилів і здібностей засуджених
Б)моральної деформації засуджених
В)видом скоєного злочину
Г)правильної відповіді не має

719
Соціально-педагогічна робота з колишніми засудженими повинна включати в себе заходи, спрямовані на їх
А)соціальний захист і соціальну реабілітацію
Б)роботу в групі
В)постпенітенціарну соціальну адаптацію та реінтеграцію в суспільство
Г)консультування

720
Використання технологій соціально-педагогічної роботи з колишніми засудженими передусім мають на меті
А)адаптацію
Б)страхування
В)профілактику
Г)грошову допомогу

721
Основна мета соціально-педагогічної роботи із засудженими
А)ресоціалізація
Б)покарання
В)виховання
Г)виправлення

722
Залежно від виду діяльності засуджених форми виховної роботи з ними поділяються на
А)форми трудової, побутової, навчальної та розважальної діяльності
Б)форми правової, режимної, профілактичної діяльності
В)форми правової, режимної, навчальної та громадської діяльності
Г)форми трудової, навчальної, громадської та дозвільної діяльності

723
Першочергове завдання соціального педагога при адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі є
А)сприяння у побутовому та працевлаштуванні
Б)допомога в установленні взаємостосунків із сім’єю
В)проведення тренінгів самовдосконалення
Г)надання одноразової матеріальної підтримки

724
Що означає слово латинського походження «poenitenta»
А)виховання
Б)покарання
В)виправлення
Г)каяття

725
Технології, в основі яких – залежність реалізації потреб і бажань засуджених від їхньої правослухняної поведінки, – це технології
А)стимулюючі
Б)демократичні
В)співробітництва
Г)освітні

726
У якому рядку правильно визначено органи та установи виконання покарань Державної пенітенціарної служби України
А)кримінально-виконавчі інспекції, колонії, тюрми, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, Державна виконавча служба
Б)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, лікувальні заклади
В)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, спеціальні заклади освіти
Г)кримінально-виконавчі інспекції, виправні колонії, виховні колонії, виправні центри, арештні доми, дисциплінарні батальйони, військові частини, гауптвахти, Державна виконавча служба

727
До психологічних методів соціально-педагогічної роботи належать
А)диспут, навіювання, переконання
Б)розпорядження, директиви, накази
В)конспектування, читання, переказ
Г)вправа, рольова гра, тренінг

728
До правових методів соціально-педагогічної роботи належать:
А)податки, кредити, субсидії
Б)експеримент, вправа, спостереження
В)конвенція, закон, постанова
Г)соціальна допомога, грошова допомога

729
Предметом пенітенціарної соціально-педагогічної роботи є
А)соціальна адаптація засуджених до умов позбавлення волі
Б)підготовка засуджених до життя на волі
В)надання соціальної допомоги, підтримки та захисту як під час відбування покарання, так і після звільнення з метою ресоціалізації та подальшої Г)інтеграції засуджених у суспільство
надання соціальної допомоги з метою задоволення потреб засуджених

730
Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених визначає чинне кримінально-виконавче законодавство України
А)режим, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив
Б)режим, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, релігія, громадський вплив
В)режим, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, зв’язок з сім’єю
Г)режим, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, соціальна допомога, громадський вплив

731
Половину неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях, засуджено на термін
А)від 1 до 3 років
Б)від 3 до 5 років
В)від 5 до 8 років
Г)від 8 до 10 років

732
Пенітенціарна система – це
А)сукупність органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських інституцій, об’єднаних навколо центрального органу пенітенціарного управління, що взаємодіють і здійснюють єдину політику у сфері виконання покарань
Б)сукупність пенітенціарних установ, призначених для виконання покарань, проголошених у вироках судів
В)кримінально-виконавча система
Г)сукупність органів та установ виконання покарань


733
Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених
А)соціальна, виховна та психологічна робота
Б)режим відбування покарання, суспільно-корисна праця, виховна робота, загальноосвітнє та професійне навчання
В)правове, трудове, морально-естетичне та релігійне виховання.
Г)правильної відповіді нема

734
Що розуміють під правовим вихованням засуджених
А)сукупність правових норм, які регламентують діяльність установ виконання покарань
Б)сукупність виховних заходів, які спрямовані на формування в засуджених здібностей правильно розуміти призначення та сутність законів, на виховання стійкого переконання в необхідності їх дотримання і виробку стійких навичок їх точного виховання
В)сукупність режимних заходів, які проводяться співробітниками установ виконання покарань для підтримання правопорядку з метою запобіганню скоєння злочинів
Г)всі відповіді вірні

735
Залежно від виду діяльності засуджених форми виховної роботи поділяються на
А)форми трудової, навчальної, громадської та дозвільної діяльності
Б)форми трудової, побутової, навчальної та розважальної діяльності
В)форми правової, режимної, профілактичної діяльності
Г)всі відповіді вірні

736
Фестивалі, спартакіади – це
А)групові форми виховної роботи
Б)індивідуальні форми виховної роботи
В)масові форми виховної роботи
Г)форми виховної роботи із співробітниками установи
Д)всі відповіді вірні

737
Які складові входять до поняття «дисципліна засудженого»
А)дисципліна власної поведінки, дисципліна колективних обов'язків, трудова та навчальна дисципліна
Б)дотримання режиму відбування покарання, підтримання соціально-корисних зв’язків, спілкування із співробітниками
В)побутова, виробнича, дозвільна, навчальна, виховна дисципліна
Г)всі відповіді вірні

738
За якою ознакою здійснюють класифікацію форм виховної роботи із засудженими на словесно-наочні та практичні
А)за ступенем впливу
Б)за об'єктом впливу
В)за способом впливу
Г)за можливістю впливу

739
З яким із названих напрямків проводиться індивідуально-виховна робота
А)проектування особистості засудженого
Б)влаштування засудженого на роботу
В)залучення засудженого до трудового змагання
Г)проведення серед засуджених організаційно-режимних заходів
740
Який із названих методів не відноситься до групи методів формування та корекції свідомості засуджених
А)метод прикладу
Б)метод доручення
В)метод переконання
Г)метод бесіди

741
З якою метою здійснюється професійне навчання засуджених в установах виконання покарань
А)з метою залучення засуджених до суспільно-корисної праці у відповідності з виробничими та економічними потребами виправно-трудових установ
Б)з метою надання засудженим первинної, суміжної або другої робітничої професії та підвищення кваліфікації у відповідності з виробничими та соціальними потребами виправно-трудових установ
В)з метою забезпечення установи висококваліфікованими спеціалістами, спроможними на належному рівні виконувати виробничі та економічні завдання
Г)всі відповіді вірні

742
Який напрям соціально-виховної роботи із засудженими передбачає проведення заходів щодо роз’яснень положень чинного законодавства України, організацію проведення «вечорів запитань та відповідей», юридичного консультування, ознайомлення з юридичною літературою, реалізацію програми диференційованого виховного впливу на засуджених «Знайте свої права та обов’язки»
А)трудове
Б)фізичне
В)моральне
Г)правове

743
Класифікація психолого-педагогічних методів роботи із засудженими за призначенням
А)методи виховної роботи, методи навчальної роботи, методи психологічної роботи
Б)методи індивідуальної роботи, методи групової роботи, методи колективної роботи
В)методи вивчення особистості, методи впливу на особистість, методи навчання особистості, методи виявлення результатів виховного впливу та навчання
Г)методи роботи в дільниці карантину, діагностики і розподілу, методи роботи в дільниці ресоціалізації, методи роботи в дільниці підготовки засуджених до звільнення

744
До якої групи методів вивчення засуджених належать методи опитування, тестування, рейтингу, узагальнення незалежних характеристик, соціометрії:
А)методи обробки та аналізу отриманих даних
Б)теоретичні методи
В)методи збору інформації
Г)практичні методи

745
Система різноманітних виховних заходів, які спрямовані на виявлення та нейтралізацію негативних особистісних якостей, переконань, поглядів, звичок і прищеплення засудженим загальнолюдських гуманістичних цінностей, ідеалів добра, правди, справедливості, совісті, людської честі – це зміст:
А)естетичного виховання засуджених
Б)морального виховання засуджених
В)фізичного виховання засуджених
Г)трудового виховання засуджених

746
Гуртки за інтересами, знайомство з мистецтвом, художня самодіяльність, участь засуджених в культурно-масових заходах, тематичні вечори, виставки різних виробів – це форми
А)морального виховання засуджених
Б)фізичного виховання засуджених
В)естетичного виховання засуджених
Г)трудового виховання засуджених

747
Продуктивна праця в сфері матеріального виробництва, суспільно-корисна праця, праця з господарського обслуговування – це форми
А)трудового виховання засуджених
Б)естетичного виховання засуджених
В)морального виховання засуджених
Г)фізичного виховання засуджених

748
Система заходів, які проводяться в пенітенціарному закладі з метою укріплення здоров’я, розвитку фізичних сил і морально-вольових якостей, формування навичок дотримання санітарно-гігієнічних правил, профілактики захворювань – це зміст:
А)естетичного виховання засуджених
Б)морального виховання засуджених
В)фізичного виховання засуджених
Г)трудового виховання засуджених

749
У якій дільниці установи виконання покарань здійснюється первинне вивчення даних про особистість засуджених та їх психологічна діагностика:
А)ресоціалізації
Б)соціальної адаптації
В)посиленого контролю
Г)карантину, діагностики і розподілу

750
Міжособистісне спілкування – це
А)так зване особисте спілкування, яке орієнтується на припущення, що кожний з його учасників визнає незмінність, унікальність свого партнера, зважає на особливості його емоційного стану, самооцінки, особистісних характеристик
Б)обмін вербальними та невербальними повідомленнями між адресатом та адресантом, які знаходяться в безпосередній близькості
В)здійснювана за допомогою мовленнєвих та не мовленнєвих засобів Г)взаємодія між декількома людьми, в результаті якої виникає психологічний контакт та певні зв’язки між її учасниками
751
Поняття „міжособистісна взаємодія” акцентує увагу на
А)аналізі способів обміну повідомленнями між партнерами, їх прийому та переробці
Б)на емоційно-чуттєвому аспекті взаємодії між людьми та вводить фактор часу в аналіз спілкування
В)активності співрозмовників, дозволяє більш детально дослідити форми і види індивідуальних дій, які призводять до взаємним змінам поведінки, ставлень, установок

752
Координаційна функція спілкування передбачає
А)адекватне сприймання та розуміння змісту повідомлення та взаємне розуміння намірів, переживань, станів
Б)взаємне орієнтування та узгодження дій при організації сумісної діяльності
В)встановлення контакту як стану обопільної готовності до прийому та передачі повідомлень та підтримці зв’язку

753
Згідно аналітичної моделі структура будь-якого акту спілкування включає
А)емоційну, інформативну та дієву сторони
Б)пізнавальну, розвиваючу та виховуючу сторони
В)перцептивну, комунікативну та інтерактивну сторони
Г)всі відповіді вірні

754
Представляє комунікацію як процес одночасного відправлення та одержання повідомлень комунікаторами
А)інтерактивна модель
Б)лінійна модель
В)трансакційна модель
Г)вірної відповіді нема

755
Мовленнєве спілкування це
А)процес встановлення та підтримки цілеспрямованого, прямого чи Б)опосередкованого контакту між людьми за допомогою мови
В)спеціалізоване використання мовлення в процесі взаємодії між людьми
Г)використання мови людьми в запропонованих обставинах, різноманітних життєвих ситуаціях

756
Структурними одиницями мовлення виступають
А)речення
Б)висловлювання
В)слова
Г)всі відповіді вірні
757
До схеми комунікативного акту входять
А)контекст, адресант, мовлення, адресат
Б)адресант, повідомлення, адресат, контекст, код
В)слова, адресант, адресат, контекст, рухи
Г)всі відповіді вірні

758
Значення слова, що визнається більшістю людей певного лінгвістичного співтовариства називається
А)денотацією
Б)конотацією
В)синонімією
Г)всі відповіді вірні

759
Ситуативність, мимовільність, синтетичність є ознаками
А)невербальної комунікації
Б)вербальної комунікації
В)вербальної та невербальної комунікації
Г)всі відповіді вірні

2

760
Соціальною перцепцією називають
А)процес, який виникає при міжособистісній взаємодії на основі природного спілкування та протікає в формі сприймання і розуміння однією людиною іншої
Б)процес відбору, організації та інтерпретації чуттєвих даних
В)процес налагодження контакту та підтримки стосунків між представниками різних соціальних спільнот
Г)вірної відповіді немає

761
Процес сприймання партнерами один одного, їх взаємопізнання – це
А)перцептивна сторона спілкування
Б)комунікативна сторона спілкування
В)інтерактивна сторона спілкування
Г)вірної відповіді немає

762
Короткочасний, специфічно мотивований і організований процес представлення інформації про себе в вербальній та невербальній поведінці –
А)самопрезентація
Б)імідж
В)знайомство
Г)вірної відповіді немає

763
Синтетичність невербальної комунікації означає, що
А)обмін повідомленнями відбувається «тут і зараз», в межах конкретної ситуації
Б)невербальні повідомлення важко розкласти на окремі одиниці
В)невербальні засоби вказують на нинішній стан промовця і ставлення до предмету розмови
Г)невербальна мова засвоюється шляхом спостереження, копіювання, наслідування

764
Канали передачі інформації – це
А)матеріальні носії для знаків, в яких втілилось повідомлення
Б)мова та її різновиди
В)обставини, в яких відбувається спілкування
Г)всі відповіді вірні

765
Доповніть наведений перелік функцій невербальних повідомлень при взаємодії з вербальними
А)доповнення
Б)спростування
В)регулювання
Г)всі відповіді вірні


766
До оптичних невербальних засобів спілкування належать
А)хода
Б)кашель
В)жести
Г)міміка

767
Невербальна комунікація, пов’язана з тактильною системою сприймання називається
А)такесика
Б)проксеміка
В)міміка
Г)контакт очей

768
Яка тип відстані для спілкування найбільш зручний для формального спілкування та сягає від 120 до 260 см
А)особиста
Б)публічна
В)інтимна
Г)соціальна

769
Виберіть з перерахованих критерії, за якими взаємодія між людьми може бути охарактеризована як міжособистісна
А)необов’язковість просторової близькості учасників взаємодії
Б)невелика кількість людей (группа з 2-3 осіб )
В)відсутність зворотнього зв’язку
Г)особистісний характер спілкування

770
Координація індивідуальних дій є
А)необов’язковим елементом структури сумісної діяльності
Б)обов’язковим елементом структури сумісної діяльності
В)не є елементом структури сумісної діяльності
Г)відсутність зворотнього зв’язку

771
Структурною одиницею аналізу міжособистісного спілкування є
А)особистість
Б)група
В)індивід
Г)взаємодія

772
Потискання, поглажування, поцілунки, похлопування відносяться до поняття
А)такесика
Б)екстралінгвістика
В)просодика
Г)кінетика

773
Яке з наведених тверджень є істинним:
А)відсутність конфліктів не є надійним показником успішності спілкування
Б)відсутність конфліктів обумовлює успішність спілкування
В)відсутність конфліктів є надійним показником успішності спілкування
Г)всі відповіді вірні

774
Метою модального спілкування є
А)психологічний контакт, взаємовідносини співрозмовників
Б)передача інформації
В)зміна поглядів, переконань співрозмовника
Г)виховання партнера

775
Комунікабельність – це
А)кількісна характеристика, широта, контактність, потреба в контактах
Б)якісна характеристика контактів, їх глибина, інтенсивність, дотримання соціальних норм
В)володіння засобами встановлення контакту
Г)всі відповіді вірні

776
Оберіть типові особливості стилю поведінки флегматика в ситуації спілкування:
А)товариський, експансивний, запальний, агресивний
Б)роздратований, замкнений, тривожний, чутливий
В)ліберальний
Г)пасивний, миролюбний, надійний, неемоційний

777
Заохочення контактів, творчість, ініціатива, розподіл відповідальності та обов’язків, іноді – безплідні суперечки, перевага думки більшості, навіть помилкової – є ознаками
А)авторитарного стилю спілкування
Б)демократичного стилю спілкування
В)ліберального стилю спілкування
Г)стилю дистанція

778
Анонімний характер спілкування, виконання очікуваної ролі, демонстрація знання норм соціального середовища є ознаками
А)ритуального рівня спілкування
Б)ділового рівня спілкування
В)інтимно-особистісного рівня спілкування
Г)демократичного спілкування

779
До факторів, що перешкоджають ефективному слуханню, відносяться:
А)інерція включеності
Б)нестійкість уваги і вибірковість сприймання
В)антипатія до чужих думок
Г) швидкість розумової діяльності

780
Які з відомих вам тактик впливу найбільш ефективні
А)з підлеглими
Б)з керівниками
В)з незнайомими людьми
Г)з рівними за статусом

781
Які тактики впливу вважатиме за кращі
А)емоційно нестійка людина
Б)екстраверт
В)ледача людина
Г)всі відповіді вірні

782
Яка з трьох стратегій впливу (імперативна, маніпулятивна, розвиваюча) буде найбільш ефективною в таких екстремальних ситуаціях, як
А)термінове замовлення в дизайнерській фірмі
Б)отримання секретних даних про розташування військ супротивника;
В)утихомирення знайомого, що неабияк випив
Г)витік газу на підприємстві з виробництву палива

783
У широкому значенні тренінг це
А)пізнання себе і навколишнього світу
Б)зміна «Я» через спілкування
В)захопливий процес
Г)спосіб досягнення мети

784
Групова згуртованість
А)розвиток відносин між учасниками
Б)здатність використовувати знання та навички у певній ситуації
В)результат дії позитивних сил взаємного тяжіння і негативних сил взаємного відштовхування
Г)сукупність усіх процесів, що відбуваються в міру розвитку і змін групи

785
Вкажіть основний принцип організації і роботи тренінгової групи
А)добровільної участі
Б)організації постійної самодіагностики
В)гетерогенності
Г)постійного складу групи

786
Вибір тренінгового методу залежить від
А)тривалості програми
Б)минулого досвіду й рівня підготовки учасників
В)постійного складу групи
Г)завдань програми навчання
787
Лекція належить до
А)активних методів
Б)пасивних методів
В)інтерактивних методів
Г)всі відповіді вірні

788
Метод мозкового штурму належить до групи
А)пасивних методів
Б)інтерактивних методів
В)активних методів
Г)змішаних методів
2
789
Диспут та дискусія в тренінговій роботі виступають в якості
А)діагностичних форм роботи
Б)профілактичних форм роботи
В)терапевтичних форм роботи
Г)формуючих форм роботи

790
Якими ознаками характеризується тренінг як форма навчання
А)ігровий характер
Б)індивідуальний підхід
В)перевага пасивних методів над активними
Г)підвищена активність учасників

791
Під час тренінгу, як правило, учасники розміщуються
А)по колу
Б)рядами
В)ялинкою
Г)навіпколом

792
Компонентами схеми педагогічної взаємодії є
А)мета
Б)методи
В)завдання
Г)зміст

793
Уміння доносити інформацію містить у собі
А)знання специфіки аудиторії
Б)групову динаміку
В)володіння комунікативними навичками
Г)навички групової роботи

794
Текст плану тренінгового заняття складається із вступу, де мають бути відображені:
А)процедура підведення підсумків
Б)господарські питання
В)загальний огляд тренінгового курсу
Г)процедура знайомства учасників

795
Вступне слово у вступній частині тренінгу містить
А)інформаційне повідомлення про основні поняття
Б)коротку інформацію про організаторів і спонсорів, які фінансують В)проведення тренінгу
Г)інформаційне повідомлення про актуальність проблеми представлення тренерської команди

796
Кейс (від англійського «case» – ситуація)
А)метод вільної дискусії, побудований на пошуку істинності інформації
Б)реальні й докладно описані соціальні ситуації разом із причетними до ситуації супутніми фактами, думками (від яких залежить її вирішення)
В)регламентують діяльність і поведінку
Г)це групова форма навчання, у процесі якої використовується рольова структура ведення заняття, тобто набір ролей

797
До складових кейс-стаді належать
А)діючі особи
Б)здійснювана діючими особами діяльність
В)тимчасові й просторові аспекти ситуації
Г)абстрактна концептуалізація

798
До ознак методу дискусії слід віднести такі
А)взаємодія включає висловлювання, вислуховування, а також використання невербальних виразних засобів
Б)відповідна організація місця і часу роботи
В)директивний тренерський стиль
Г)домінування одного учасника над іншими

799
Розробка програми соціально-просвітницького тренінгу починається з
А)визначення групи учасників та вивчення їх потреб
Б)визначення мети та завдань
В)визначення змісту роботи
Г)підбір адекватних методів

800
В основу типології девіантної поведінки Р.Мертон поклав
А)характер взаємовідношень особи та суспільства
Б)джерела того чи іншого відхилення
В)віковий підхід та суспільна активність
Г)розрив між культурними цілями та соціально схваленими засобами їх досягнення

Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 19039092
    Размер файла: 838 kB Загрузок: 10

Добавить комментарий