testovi zavdannya-МіТКМ-робочий-1,2 курси

Тестові завдання
з навчальної дисципліни "Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів" за напрямом 6.050503 „Машинобудування”

„Основи теорії металів та механічні випробування”
1. Вкажіть, яка з перелічених властивостей не характерна чистим металам:
висока теплопровідність;
металевий блиск;
висока пластичність;
висока електропровідність;
здатність не топитися в рідині.
Вкажіть, який метал належить до чорних:
мідь;
залізо;
свинець;
срібло;
алюміній.
Які речовини називаються аморфними:
які мають низьку температуру плавлення;
в яких впорядковане розташування атомів;
які мають об’ємноцентровану кристалічну комірку;
в яких атоми розташовані хаотично;
які є анізотропними.
Дайте визначення кристалічної комірки метала:
кристал, який має форму куба;
кристал, який має форму призми;
кристал, який має форму піраміди;
просторова сітка, у вузлах якої розташовані атоми;
просторова сітка, у вузлах якої розташовані електрони.
Дайте визначення поняття „параметр кристалічної комірки”:
об’єм, який займають атоми в комірці;
величина, яка визначає лінійні розміри елементарної кристалічної комірки;
площа, яку займають атоми в комірці;
форма кристалічної решітки;
координаційне число комірки.
Що таке анізотропія?
здатність кристалу плавитися;
різниця властивостей залежно від напрямку випробування;
здатність кристалу збільшувати об’єм;
властивість кристалу не деформуватися;
здатність кристалу руйнуватися під дією навантаження.
Що таке алотропія?
здатність металу змінювати свою будову при постійній температурі;
збільшувати об’єм кристалічної решітки;
змінювати колір кристалу при охолодженні;
руйнуватися під дією ударних навантажень;
здатність деяких металів змінювати свою кристалічну будову зі зміною температури.
Назвіть відомого українського вченого в області металознавства:
Менделєєв Д.І.;
Аносов П.П.;
Патон Б.Є.;
Ломоносов М.В;
Аустен Р.
Вкажіть типи міжатомних зв’язків у твердих тілах (кристалі):
полярний;
іонний;
металевий;
ковалентний;
вільний.
Яку кількість електронів мають метали на зовнішній електронній оболонці?
до 2 – х;
до 4 – х;
до 6 – ти;
до 8 – ми;
до 10 – и.
Дайте визначення характеристики комірки „коефіцієнт компактності”:
відстань між центрами атомів;
кількість атомів, які належать кристалічній комірці;
розміри атомного діаметра;
відношення об’єму, зайнятого атомами в межах комірки, до об’єму всієї комірки;
кількість атомів, розташованих на найближчих і однакових відстанях від будь-якого атома в гратці.
Які дефекти будови металу називають точковими?
які мають великий розмір в одному напрямку;
які мають великий розмір у трьох напрямках;
які не мають кристалічних комірок;
які мають дуже малі розміри у трьох вимірах (нульвимірні);
які мають дуже малі розміри у двох вимірах.
Що називається кристалізацією металів?
утворення кристалів невеликих розмірів;
перехід металу від рідкого стану до твердого з утворенням кристалічної структури;
обробка кристалів тиском;
перехід металу з твердого стану в рідкий;
утворення кристалів великих розмірів.
Назвіть вченого, який відкрив закон кристалізації:
Бочвар А.А.;
Одінг І.А.;
Бенардос Н.Н.;
Таман Г.;
Чернов Д.К.
Які електрони називаються валентними:
які належать усім атомам кристалу;
які не належать окремим атомам;
які мають невисоку густину;
які здатні змінювати свою будову;
які мають високу густину.
Вкажіть спосіб одержання дрібного зерна:
модифікація;
нагрівання металу;
окиснення;
зниження швидкості охолодження;
проведення магнітної обробки;
Яка величина характеризує швидкість росту кристалу?
швидкість росту кристалу при нагріванні;
швидкість збільшення лінійних розмірів кристалу за одиницю часу;
збільшення числа центрів кристалізації в одиниці об’єму рідини за одиницю часу;
відстань між сусідніми кристалами;
скорочення кількості кристалів.
Вкажіть, що таке „дендрит” :
кристал, що утворюється при обробці тиском;
зерна, які мають волокнисту структуру;
метал, який має низьку температуру плавлення;
кристал, який має деревовидну форму;
сплав металу з неметалом.
Які відкриття зробив Д.К. Чернов?
встановив температуру плавлення заліза;
відкрив тайну булата;
встановив густину свинцю;
відкрив критичні точки в сталі;
вперше застосував металографічний мікроскоп.
Назвіть спосіб, який дозволяє в сотні (тисячі) разів підвищувати міцність металу:
проведення обробки металів холодом;
виготовлення металів без дефектів кристалічної будови;
зменшення кількості шкідливих домішок;
виготовлення металів із низьким коефіцієнтом лінійного розширення;
проведення високотемпературного гартування.
Вкажіть, яка властивість металу не є фізичною:
колір;
густина;
електропровідність;
розчинність;
магнітні властивості.
Вкажіть, яка властивість металу не належить до хімічних:
окиснення;
теплопровідність;
розчинність;
корозійна тривкість;
жаростійкість.
Вкажіть, яка з перелічених властивостей металів не відноситься до механічних:
міцність;
твердість;
пружність;
пластичність;
окиснення.
Що таке міцність металу?
здатність змінювати форму під дією навантаження;
здатність не деформуватися;
здатність відновлювати форму після припинення дії навантаження;
здатність чинити опір пластичній деформації і руйнуванню під дією навантажень;
здатність протидіяти проникненню в метал будь-якого іншого тіла.
Якою характеристикою оцінюють міцність металу?
відносним видовженням;
твердістю;
відносним звуженням;
границею міцності;
в’язкістю.
Дайте визначення пластичності металу:
здатність металу пластично деформуватися під дією зовнішніх сил без руйнування;
здатність металу пружно деформуватися під дією зовнішніх сил без руйнування;
здатність металу перешкоджати проникненню інших тіл;
здатність металу протистояти зношуванню;
здатність металу опиратися впливу зовнішніх факторів.
Якою характеристикою оцінюють пластичність металу:
границею міцності;
границею пружності;
відносним видовженням і відносним звуженням;
ударною в’язкістю;
відносним відхиленням.
Дайте визначення в’язкості металу:
властивість не руйнуватися при повільному навантаженні;
властивість витримувати ударні навантаження не руйнуючись;
властивість відновлювати форму після зняття навантаження;
властивість опиратися навантаженню;
властивість перешкоджати вдавлюванню іншого тіла.
Дайте визначення витривалості металу:
здатність металу зберігати залишкову деформацію;
здатність металу не зношуватись у процесі роботи;
здатність металу не руйнуватись під впливом знакозмінних навантажень;
здатність металу поновлювати свою форму після завершення впливу сил;
здатність металу зберігати розміри.
Яка з наведених властивостей металу не належить до технологічної:
прогартовуваність;
рідкотекучість;
зварюваність;
в’язкість;
оброблюваність різанням.
Для визначення твердості за Брінеллем необхідно завчасно вибрати:
навантаження, час витримування під навантаженням, конус;
твердомір Брінелля та час витримування;
навантаження, алмазний конус, твердомір;
твердомір Роквелла та діаметр кульки;
навантаження, діаметр кульки, час витримування під навантаженням.
Як позначають твердість за методом Роквелла ?
HB;
HV;
HW;
HBC;
HRC.
33. Який зв’язок існує між твердістю за Брінеллем (НВ) та границею міцності
·в сталі?
1)
·в = 0,1 НВ;
2)
·в = 0,2 НВ;
3)
·в = 0,4 НВ;
4)
·в = 3,5 НВ;
5)
·в = 10 НВ.
34. Які випробування металу є динамічними:
1) які супроводжуються окисненням металу;
2) при яких метал, що випробовується знаходиться під дією постійного навантаження;
3) які супроводжуються збільшенням розмірів зразка;
4) які супроводжуються збільшенням твердості;
5) при яких метал, що випробовується піддається ударним навантаженням.
35. Які випробування металу називаються статичними?
1) при яких метал, що випробовується, охолоджують;
2) при яких метал, що випробовується, знаходиться під дією постійного навантаження;
3) при яких метал, що випробовується, нагрівають;
4) при яких метал штампують;
5) при яких метал гартують.
36. Якщо твердість за Брінеллем дорівнює НВ = 1000 МПа, то якою буде твердість за Роквеллом (HRC) :
1) HRC 10;
2) HRC 20;
3) HRC 30;
4) HRC 40;
5) HRC 50.
37. Які переваги має спосіб визначення твердості за Роквеллом перед Брінеллем?
1) деталі, що випробовуються мають великі розміри;
2) можна визначити твердість всіх сталевих зразків;
3) визначення твердості проводять математичними методами;
4) порушення цілісності поверхні деталей;
5) швидкість визначення.
Що таке сплав?
речовина, що складається з однакових атомів;
метал, який має постійну кристалічну решітку;
сталь, що має високу міцність;
речовина, отримана сплавленням двох або більше елементів (компонентів);
речовина, отримана з аморфних компонентів.
Яка умова необхідна для отримання сплаву сплавленням?
щоб компоненти були металами;
щоб компоненти були неметалами;
щоб компоненти розчинялися один в одному у рідкому стані;
щоб компоненти мали однакову кристалічну решітку;
щоб компоненти мали однакову масу.
Які сплави називаються механічними сумішами?
компоненти яких утворюють тверді розчини заміщення;
компоненти яких утворюють стійкі хімічні сполуки;
компоненти яких не розчиняються один в одному в рідкому стані;
компоненти яких мають високі механічні властивості;
компоненти яких хімічно не взаємодіють і не розчиняються один в одному в твердому стані.
Які сплави називаються твердими розчинами?
компоненти яких мають високу твердість;
компоненти яких утворюють хімічні суміші;
компоненти яких можуть утворити евтектику;
компоненти яких не розчиняються один в одному в рідкому стані;
компоненти яких розчиняються один в одному в твердому стані.
Які сплави називаються хімічними сполуками?
при переході яких у твердий стан їх компоненти взаємодіють один з одним у певній пропорції;
компоненти яких утворюють загальну кристалічну комірку;
компоненти яких можуть утворювати механічні суміші;
компоненти яких здатні до окиснення;
компоненти яких не розчиняються один в одному в рідкому стані.
Що таке діаграма стану сплавів?
графічне зображення будови сплавів;
графічне зображення властивостей сплавів;
графічне зображення температури сплавів;
графічне зображення стану сплавів залежно від їх хімічного складу й температури;
графік зміни структури сплаву.
Що можливо визначити за допомогою діаграми стану?
твердість сплаву;
міцність сплаву;
хімічний склад сплаву;
стан сплаву залежно від температури та хімічного складу;
час кристалізації сплаву.
Як взаємодіють у твердому стані компоненти в механічній суміші:
утворюють рідкі розчини;
утворюють тверді розчини;
утворюють газоподібні речовини;
утворюють нерозчинні частинки;
перемішуються один з одним, не утворюючи загальної гратки.
Будову яких сплавів показує діаграма стану 2 – го типу?
сплавів механічні суміші;
сплавів, компоненти яких мають високу в’язкість;
сплавів, компоненти яких не розчиняються один в одному в рідкому стані;
сплавів, компоненти яких необмежено розчинні один в одному в твердому стані;
сплавів, які утворюють евтектику.
Що таке евтектика?
сплав – механічна суміш, яка має певну концентрацію;
сплав – твердий розчин певної концентрації;
сплав – хімічна сполука;
сплав, який складається із двох компонентів;
сплав, який має дві критичні точки.
Будову яких сплавів показує діаграма стану 3 – го типу?
сплавів, які мають низьку теплопровідність;
сплавів, які утворюють хімічні сполуки;
сплавів, компоненти яких обмежено розчинні один в одному;
сплавів, компоненти яких необмежено розчинні один в одному;
сплавів, які мають високу пружність.
Будову яких сплавів показує діаграма стану 1- го типу?
сплавів твердих розчинів;
сплавів хімічних сполук;
сплавів, які складаються з трьох компонентів;
сплавів механічних сумішей;
сплавів, які складаються із одного компоненту.
Будову яких сплавів показує діаграма стану 4 – го типу?
сплавів, які мають високу температуру плавлення;
сплавів, які мають високу електропровідність;
сплавів, компоненти яких утворюють стійку хімічну сполуку;
сплавів, компоненти яких утворюють дрібні зерна;
сплавів твердих розчинів.
Що характеризують діаграми склад сплавів – властивість:
зміну тих чи інших властивостей сплаву залежно від типу діаграми;
будову сплаву залежно від його хімічного складу;
твердість сплаву залежно від його будови;
температуру сплаву залежно від його хімічного складу;
температуру плавлення сплаву залежно від його хімічного складу.
Основні методи вивчення будови металів
1. Хто заклав основи створення діаграми залізо-вуглець?
1) Аносов П.П.
2) Чернов Д.К.
3) Бенардос Н.Н.
4) Патон Б.Е.
5) Ломоносов М.В.
2. Яку кристалічну гратку має залізо за температур від 0° C до 911°C?
1) об'ємноцентровану кубічну.
2) гранецентровану кубічну.
3) гексагональну щільноупаковану.
4) кубічну просту.
5) тетрагональну.
3. Яку кристалічну гратку має чисте залізо за температур від 911°C до 1392°C ?
1) об'ємноцентровану кубічну.
2) гранецентровану кубічну.
3) гексагональну щільноупаковану .
4) кубічну просту.
5) тетрагональну.
4. Яка границя міцності при розтяганні (
·в, МПа) технічного заліза?
1) 110 МПа.
2) 170 МПа.
3) 200 МПа.
4) 250 МПа.
5) 350 МПа.
5. Чому дорівнює твердість за Брінеллем (НВ) чистого заліза?
1) 50 НВ.
2) 80 НВ.
3) 100 НВ.
4) 120 НВ.
5) 150 НВ.
6. Що являє собою ферит?
1) механічну суміш заліза з вуглецем.
2) твердий розчин вуглецю в
· -залізі.
3) хімічну сполуку заліза з вуглецем.
4) чисте залізо.
5) твердий розчин вуглецю в
· -залізі.
7. Що являє собою цементит?
1) хімічну сполуку заліза з кремнієм.
2) хімічну сполуку вуглецю з феритом.
3) хімічну сполуку заліза з вуглецем.
4) твердий розчин вуглецю в
· -залізі.
5) механічну суміш
· - заліза з вуглецем.
8. Що являє собою перліт?
1) твердий розчин впровадження вуглецю в залізо.
2) механічну суміш фериту та цементиту.
3) хімічну сполуку заліза з вуглецем.
4) евтектичну суміш заліза з вуглецем.
5) рідкий розчин заліза з вуглецем.
9. Що являє собою ледебурит?
1) твердий розчин заліза з вуглецем.
2) механічну суміш заліза та графіту.
3) механічну суміш перліту та цементиту.
4) хімічну сполуку заліза з вуглецем.
5) рідкий розчин заліза з вуглецем.
10. Які зміни відбуваються в залізі при його нагріванні до температури 768°C?
1) наступає висока твердість.
2) розпочинається плавлення.
3) збільшується густина.
4) зазнає магнітного перетворення.
5) змінюється кристалічна гратка.
11. Яка максимальна розчинність вуглецю в
·-залізі (фериті) (%)?
1) 0,01 %.
2) 0,02 %.
3) 0,1 %.
4) 1,0 %
5) 2,14 %.
12. Яка максимальна розчинність вуглецю в
·- залізі (%)?
1) 0,83 %.
2) 1,4 %.
3) 2,14 %.
4) 4,3 %.
5) 6,67 %.
13. Як називається твердий розчин проникнення вуглецю в
·-залізо?
1) ледебурит.
2) аустеніт.
3) ферит.
4) перліт.
5) цементит.
14. Чому дорівнює границя міцності фериту при розтягуванні (
·в, МПа)?
1) 60 МПа.
2) 150 МПа.
3) 250 МПа.
4) 300 МПа.
5) 500 МПа.
15. Скільки вуглецю (%) містить цементит?
1) 5,2 %.
2) 4,3 %.
3) 0,83 %.
4) 2,14 %.
5) 6,67 %.
16 Яку приблизну твердість (НВ) має цементит?
1) 100 НВ.
2) 200 НВ.
3) 600 НВ.
4) 800 НВ.
5) 1000 НВ.
17. Скільки вуглецю (%) містить ледебурит?
1) 0,83 %.
2) 2,14 %.
3) 3,12 %.
4) 4,3 %.
5) 6,67 %.
18. Яку структуру має сталь із змістом 1% вуглецю за нормальної температури?
1) Ферит.
2) Ферит+Перліт.
3) Перліт.
4) Ферит+Цементит.
5) Перліт+Аустеніт.
19. Скільки вуглецю (%) містить білий доевтектичний чавун?
1) 0,1 – 1,0 % С .
2) 0,83 – 2,14 % С.
3) 2,14 – 4,3 % С.
4) 3,5 – 4,53 % С.
5) 4,3 – 6,67 % С.
20. Яка лінія на діаграмі відповідає кристалізації сталі?
1) PS.
2) GS.
3) SE.
4) EC.
5) AE.
21. Яку структуру мають евтектоїдні сталі за нормальної температури в рівноважному стані?
1) структуру фериту та аустеніту.
2) структуру фериту та перліту.
3) структуру перліту та цементиту.
4) структуру фериту та ледебуриту.
5) структуру фериту та цементиту вторинного.
22. Вкажіть, скільки відсотків вуглецю містить евтектоїдна сталь?
1) 0,01 % С.
2) 0,4 % С.
3) 0,8 % С.
4) 1,36 % С.
5) 2,14 % С.
23. На які практичні питання можливо відповісти за допомогою діаграми стану залізо-цементит?
1) визначити хімічний склад сталі.
2) визначити вміст шкідливих домішок у сталі.
3) визначити, яку будову має сплав при заданій температурі.
4) визначити тип кристалічної гратки цементиту.
5) визначити температуру кипіння сплаву.
24. Які чавуни представлено на діаграмі Fe - Fe3C?
1) білі.
2) сірі.
3) чорні.
4) ковкі.
5) високоміцні.
25. Яку будову має білий чавун із змістом 4,3% вуглецю за температури 1200 °C?
1) твердий розчин.
2) перліт + цементит.
3) рідкий розчин.
4) ледебурит.
5) ледебурит + цементит.
26. Чому ледебурит називають евтектикою?
1) тому що він має дуже дрібне зерно.
2) тому що він має високу температуру плавлення.
3) тому що він має дуже високу твердість.
4) тому що він, будучи механічною сумішшю, утворюється при одній, строго визначеній температурі.
5) тому що він дуже крихкий.
27. Що відбувається зі сталлю при її нагріванні до точки S ?
1) аустеніт перетворюється у перліт.
2) перліт перетворюється у ферит.
3) перліт перетворюється в аустеніт.
4) цементит розпадається на ферит та ледебурит.
5) розпочинається плавлення.
28. Що відбувається зі сталлю при її охолодженні до лінії GS ?
1) закінчується виділення фериту.
2) розпочинається виділення фериту.
3) перліт перетворюється в аустеніт.
4) цементит розпадається на перліт.
5) перліт стає дрібнозернистим.
29. У чому полягає відмінність будови у ЦІ , ЦІІ , ЦІІІ ?
1) цементит первинний ЦІ має магнітні властивості.
2) цементит третинний ЦІІІ має дрібне зерно.
3) цементит вторинний ЦІІ має високу твердість.
4) відмінності ніякої немає.
5) відрізняються один від одного будовою кристалічних граток.
30. Що таке макроаналіз?
1) дослідження будови металів і сплавів неозброєним оком.
2) дослідження будови металів і сплавів за допомогою штангенциркуля.
3) дослідження будови металів і сплавів за допомогою металографічного мікроскопу.
4) дослідження будови металів і сплавів за допомогою твердоміру.
5) дослідження будови металів і сплавів за допомогою індикатора.
31. Що таке мікроаналіз?
1) дослідження будови металів і сплавів за допомогою металографічного мікроскопу.
2) дослідження будови металів і сплавів за допомогою лупи.
3) дослідження будови металів і сплавів за допомогою твердоміру.
4) дослідження будови металів і сплавів за допомогою мікрометра.
5) дослідження будови металів і сплавів за допомогою індикатора.
32. Як називається зразок, поверхня якого підготовлена для макроаналізу?
1) мікрошліф.
2) макрошліф.
3) кованка.
4) виливок.
5) зливок.
33. Яке максимальне збільшення дає металографічний мікроскоп?
1) до 100 раз.
2) до 500 раз.
3) до 1000 раз.
4) до 1500 раз.
5) до 2000 раз.
34. Зазначте призначення макроаналізу?
1) для визначення хімічного складу металу.
2) для підрахунку кількості зерен на макрошліфі.
3) для виявлення дендритної будови, розташування волокон, структурної неоднорідності в сталі.
4) для визначення корозійної тривкості металів і сплавів.
5) для визначення зносостійкості металів і сплавів.
35. Який із наведених методів не використовується для вивчення будови металів?
1) макроскопічний аналіз.
2) мікроскопічний аналіз.
3) рентгеноструктурний аналіз.
4) технологічний аналіз.
5) термічній аналіз.
36. Що із переліченого неможливо виявити за допомогою макроаналізу?
1) пористість.
2) тріщини.
3) газові бульбашки, підкіркові пухирці.
4) кількість шкідливих домішок.
5) структуру металу.
37. Що виявляє рентгеноструктурний аналіз?
1) температуру плавлення.
2) величину зерен.
3) хімічний склад.
4) атомну вагу.
5) будову твердого тіла.
38. Що таке роздільна здатність металографічного мікроскопу?
1) максимальне збільшення мікроскопу.
2) показник заломлення середовища між об’єктом (мікрошліфом) і об’єктивом.
3) мінімальна відстань між двома крапками, які не зливаються та розрізняються як окремі елементи.
4) числова апертура об'єктиву.
5) корисне збільшення мікроскопа.
39. Яким методом визначають ліквацію сірки в сталі?
1) реактивом Гейна.
2) методом Баумана.
3) за кількістю вуглецю.
4) мікроскопічним аналізом.
5) за вмістом фосфору.
40. В яких випадках злам називають волокнистим?
1) якщо метал піддавався загартуванню.
2) якщо виріб отриманий литтям.
3) якщо метал піддавався нагріванню.
4) якщо зламу передувала пластична деформація металу.
5) якщо метал оброблявся різанням.
41. Як називається здатність металів або виробів із них витримувати той чи інший вид обробки:
а) фізичні властивості;.
б) термічна обробка;
в) технологічні проби.
42. Як називається властивість матеріалу, яка дорівнює відношенню маси матеріалу до займаного ним об’єму?
а) міцність;
б) пластичність;
в) густина.
43. Який із цих металів або сплавів має найбільшу електропровідність?
а) мідь;
б) залізо;
в) ніхром.
44. Як називається властивість металів, не руйнуючись змінювати під дією зовнішніх сил свою форму після припинення дії сил?
а) пластичність;
б) міцність;
в) пружність.
45. Яка властивість не належить до технологічних?
а) зварюваність;
б) рідкотекучість;
в) твердість.
46. Як називається здатність металів чинити опір вдавлюванню в нього інших твердих тіл?
а) твердість;
б) пружність;
в) крихкість.
47 До яких властивостей належить ковкість?
а) хімічних;
б) механічних;
в) технологічних.
48. Як називається здатність штабового та листового металу витримати, не руйнуючись, повторні згинання й розгинання?
а) проба на видавлювання;
б) проба на осаджування;
в) проба на перегинання.
49. Яку застосовують пробу для випробування тонколистового металу, призначеного для холодного штампування?
а) проба на видавлювання;
б) проба на осаджування;
в) проба на замок.
50. Як називається проба, коли сталь обробляють шліфувальним кругом?
а) проба на сплющення;
б) проба на осаджування;
в) проба на іскру.
„Будова та властивості основних конструкційних матеріалів”
1. Вкажіть, що таке сталь?
1) сплав заліза з цинком;
2) сплав нікелю з хромом;
3) сплав заліза з вуглецем;
4) сплав міді з кремнієм;
5) сплав заліза з сіркою.
2. Вкажіть, який елемент не входить до складу сталі?
1) вуглець;
2) кремній;
3) сірка;
4) свинець;
5) фосфор.
3. Як змінюються властивості сталі при підвищеній кількості вуглецю?
1) підвищується твердість;
2) підвищується пластичність;
3) знижується міцність;
4) знижується твердість;
5) знижується крихкість.
4. Чому сірка в сталі є шкідливою домішкою?
1) вона підвищує міцність сталі;
2) вона робить сталь корозійностійкою;
3) вона підвищує вартість сталі;
4) вона викликає червоноламкість;
5) вона викликає підвищення пластичності.
5. Від чого залежить якість сталі?
1) від вмісту шкідливих домішок;
2) від вмісту вуглецю;
3) від вмісту марганцю і кремнію;
4) від хімічного складу чавуну;
5) від здатності зміцнюватися при гартуванні.
6. Вкажіть кількість вуглецю в чавуні:
1) 8 – 12 % С
2) менше 2 % С
3) 14 – 20 % С
4) 2 – 6 % С
5) 30 – 36 % С
7. Яка відмінна особливість будови білих чавунів?
1) розчиняють велику кількість цементиту;
2) не змінюють своєї будови за різних температур;
3) містять зв’язаний вуглець у вигляді цементиту;
4) плавляться за температури нижче 1000°С;
5) містять велику кількість кремнію.
8. Які з перелічених властивостей не характерні сірим чавунам?
1) дешеві;
2) високі ливарні властивості;
3) добре оброблюються різанням;
4) висока пластичність;
5) висока зносостійкість.
9. Вкажіть переваги сірих чавунів порівняно зі сталями:
1) підвищений вміст цементиту;
2) краща оброблюваність різанням;
3) вміст великої кількості сірки;
4) підвищена корозійна тривкість;
5) підвищена пружність.
10. Які сталі називають легованими?
1) які мають високу міцність;
2) в які додають легувальні елементи;
3) які мають високу пластичність;
4) які піддають гартуванню;
5) які мають високі магнітні властивості.
11. Який із перелічених елементів не входить до складу легованих сталей?
1) хром;
2) вольфрам;
3) свинець;
4) нікель;
5) мідь.
12. Яка перевага вуглецевої сталі над легованою?
1) підвищена прогартовуваність;
2) підвищена пластичність;
3) висока якість;
4) низька в’язкість;
5) низька вартість.
13. Що показують перші дві цифри в позначенні легованих конструкційних сталях?
1) середній вміст вуглецю в сотих частках відсотка;
2) границю міцності;
3) відносне видовження;
4) вміст легувальних елементів;
5) вміст шкідливих домішок.
14. Що таке латунь?
1) сплав алюмінію з міддю;
2) сплав міді зі свинцем;
3) сплав міді з цинком;
4) сплав цинку з бронзою;
5) сплав міді з кадмієм.
15. Вкажіть основний метал, який входить до складу бронзи?
1) олово;
2) залізо;
3) нікель;
4) мідь;
5) свинець.
16. Які переваги має бронза перед міддю?
1) низька вартість;
2) висока електропровідність;
3) понижена крихкість;
4) підвищена міцність;
5) низька твердість.
17. Які основні елементи входять до складу дюралюмінію?
1) олово і алюміній;
2) алюміній і залізо;
3) алюміній і кремній;
4) алюміній і мідь;
5) алюміній і титан.
18. Що являє собою силумін?
1) сплав алюмінію з залізом;
2) сплав алюмінію з кремнієм;
3) сплав алюмінію з міддю;
4) сплав латуні з кремнієм;
5) сплав міді з оловом.
19. Який із перелічених металів має найвищу температуру плавлення?
1) молібден;
2) ніобій;
3) тантал
4) вольфрам;
5) титан.
20. Які матеріали називають біметалами?
1) які складаються з декількох компонентів;
2) які складаються з великої кількості зерен;
3) які складаються з декількох шарів одного і того ж металу;
4) які складаються з декількох шарів різних металів;
5) які мають високу електропровідність.
21. Вкажіть, які домішки сталі є постійними?
1) Si, Pb, S, Al;
2) Si, Mn, S, P;
3) Si, Sn, Cr, Pb;
4) Mn, Fe, Sr, Pb;
5) Mg, Si, Cr, O.
22. Охарактеризуйте сталь 40.
1) конструкційна, якісна, доевтектоїдна;
2)конструкційна, якісна, евтектоїдна;
3) інструментальна, якісна, містить біля 4% вуглецю;
4) конструкційна, звичайної якості, феритна;
5) конструкційна, високоякісна, містить біля 0,4%С;
23. Охарактеризуйте сталь У13А.
1) інструментальна, високоякісна, доевтектоїдна;
2) інструментальна, якісна, доевтектоїдна;
3) інструментальна, якісна, заевтектоїдна;
4) інструментальна, високоякісна, заевтектоїдна;
5) інструментальна, звичайної якості, заевтектоїдна.
24. Оберіть сталь для виготовлення слюсарного молотка:
1) сталь Ст.3;
2) сталь 10;
3) сталь Ст.0;
4) сталь У 12;
5) сталь У 8.
25. В якому з чавунів весь вуглець знаходиться у зв’язаному стані у вигляді цементиту?
1) білому;
2) сірому;
3) ковкому;
4) вермикулярному;
5) високоміцному.
26. В якому чавуні вільний вуглець має кулясту форму?
1) білому;
2) сірому;
3) ковкому;
4) вермикулярному;
5) високоміцному.
27. На що вказує цифра в позначенні високоміцного чавуну ВЧ 600-3
1) умовну границю текучості та відносне видовження;
2) мінімальне значення границі міцності на розтяг і мінімальне значення відносного видовження;
3) твердість за Роквеллом і вміст вуглецю;
4) вміст вуглецю 6% і пластичність;
5) кількість цементиту.
28. Який чавун найчастіше використовують для виготовлення маловідповідальних корпусних деталей?
1) ковкий;
2) сірий;
3) високоміцний;
4) білий;
5) антифрикційний.
29. Які леговані сталі прийнято називати феритними?
1) які за нормальної температури мають структуру фериту;
2) які піддаються зміцнювальній термічній обробці;
3) які після деформації перетворюються на аустеніт;
4) які в нормалізованому стані мають структуру фериту;
5) які не піддаються розкисненню.
30. Охарактеризуйте сталь 20Х:
1) конструкційна, високоякісна, хромиста;
2) інструментальна, низьколегована, звичайної якості;
3) конструкційна, якісна, хромиста;
4) з особливими властивостями, високоякісна, кипляча;
5) з особливими властивостями, конструкційна, якісна.
31. Які з перелічених сталей не відносяться до групи з особливими властивостями?
1) нержавіючі;
2) жароміцні;
3) зносостійкі;
4) з малим коефіцієнтом лінійного розширення;
5) звичайної якості.
32. Яка легована сталь застосовується для виготовлення мітчиків і плашок?
1) 30ХГСА
2) 20НЗА
3) 12Х18Н9
4) ХВГ
5) ШХ15
33. Вкажіть, які переваги має дюралюміній перед алюмінієм?
1) підвищена корозійна стійкість у кислотах;
2) низька вартість;
3) підвищена пластичність;
4) високі ливарні властивості
5) підвищена твердість.
34. Яка із перелічених властивостей не характерна для бронз ?
1) високі ливарні властивості;
2) зміцнення термічною обробкою;
3) добра оброблюваність різанням;
4) висока корозійна тривкість;
5) висока теплопровідність.
35. Що означають цифри в позначенні мідного сплаву Л63?
1) кількість цинку;
2) кількість міді;
3) кількість бронзи;
4) кількість алюмінію;
5) кількість свинцю.
36. Яка з перелічених властивостей характерна дюралюмінію?
1) низька теплопровідність;
2) низька корозійна стійкість;
3) висока питома міцність;
4) висока густина;
5) висока електропровідність.
37. При виготовленні яких виробів застосовують дюралюміній?
1) інструменти;
2) радіотехнічні деталі;
3) корпуси;
4) пружини;
5) деталі складної конфігурації.
38. Чому такі елементи, як кремній і марганець є постійними домішками у сталях?
1) тому що вони покращують хімічні властивості;
2) тому що вони вводяться в сталь при розкисненні;
3) тому що вони підвищують температуру плавлення;
4) тому що вони знижують собівартість сталі;
5) тому що вони збільшують рідко текучість сталі.
39. Яка сталь називається киплячою?
1) яка розливається повністю розкисненою;
2) яка не використовується при виготовленні шарикопідшипників;
3) яка розливається недостатньо розкисненою;
4) яка не підлягає модифікуванню;
5) яка має низьку температуру плавлення.
40. Які сталі називаються автоматними?
1) які не оброблюються на верстатах-автоматах;
2) які містять велику кількість вуглецю;
3) високолеговані сталі;
4) сталі з яких виготовляють відповідальні деталі;
5) низьковуглецеві сталі з підвищеним вмістом сірки та фосфору.
41. Чим пояснюється низька міцність та незначна пластичність сірих чавунів?
1) формою та кількістю графітних включень;
2) властивостями металічної основи;
3) хімічним складом;
4) кристалічною будовою;
5) способом виплавляння.
42. Які хімічні елементи сприяють процесу графітизації в чавуні?
1) Mn;
2) S;
3) P;
4) Si;
5) Cr.
43. З якою метою здійснюють модифікування сірого чавуну?
1) для збільшення розмірів графітних включень;
2) для зменшення вмісту графіту
3) для підвищення густини графіту;
4) для підвищення корозійної тривкості чавуну;
5) для збільшення кількості центрів кристалізації.
44. Як отримують ковкий чавун?
1) додавання в нього нікелю;
2) зменшення в ньому сірки і фосфору;
3) обробкою тиском сірого чавуну;
4) зміною його позначення;
5) довготривалим відпалом виливків із білого чавуну.

45. Як називається термічна обробка чавуну, що використвується для розкладання карбідів заліза у виливках із всіх видів чавуну й зниження твердості поверхневого шару?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
46. Як називається термічна обробка, що застосовується тільки для зняття залишкових напружень у виливках із сірого чавуну?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
47. Якій термічній обробці не піддають заготовки з чавуну?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
48. Охарактеризуйте сталь Р18:
1) інструментальна, з вмістом марганцю 18 %;
2) конструкційна, з вмістом хрому 1,8 %;
3) інструментальна, з вмістом вольфраму 18 %;
4) з особливими властивостями, з вмістом вуглецю 1,8 %;
5) високолегована, звичайної якості.
49. З якої сталі виготовляють шарикопідшипники?
1) 30ХГТ;
2) 12ХНЗА;
3) Р9;
4) Г13;
5) ШХ 15.
50. Для виготовлення яких виробів використовують олов’яні бронзи?
1) пружини;
2) ножівки;
3) підшипники ковзання;
4) молотки;
5) зубчасті колеса.
51. Як змінюються властивості дюралюмінію під час термічної обробки?
1) підвищується пластичність;
2) підвищується міцність;
3) знижується зносостійкість;
4) знижується корозійна тривкість;
5) знижується твердість.
52. Чим пояснюються високі антифрикційні властивості олов’яних бронз?
1) високою міцністю та твердістю;
2) малим коефіцієнтом тертя;
3) доброю ковкістю;
4) високою температурою плавлення;
5) високим коефіцієнтом тертя.
53. Назвіть матеріал, з якого виготовляють підшипники кочення:
1) сурма;
2) цинк;
3) тверді сплави;
4) фрикційні сплави;
5) бабіт.
54. Вкажіть, якої властивості не мають сплави з титану?
1) не мають малої густини;
2) вони мають високу міцність;
3) вони мають високу корозійну тривкість;
4) вони мають низьку температуру плавлення;
5) вони тугоплавкі.

ВИРОБНИЦТВО КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І СПОСОБИ ЇХ ОБРОБКИ.

1. З якою метою проводять термічну обробку металів?
1) для видалення усадочних раковин;
2) для отримання необхідної структури та властивостей;
3) з метою зміни хімічного складу;
4) з метою підвищення ліквації;
5) для збільшення величини кристалів.
2. Які параметри не характеризують режим термічної обробки?
1) температура нагрівання заготовки;
2) час витримки при температурі нагрівання;
3) хімічний склад заготовки;
4) швидкість нагрівання;
5) режим охолодження.
3. Зазначте вид обробки, який не входить до найпоширеніших видів термічної обробки.
1) відпал;
2) нормалізація;
3) рекристалізація;
4) гартування;
5) відпуск.
4. Вкажіть призначення гартування.
1) підвищення твердості;
2) підвищення міцності;
3) підвищення пластичності;
4) підвищення крихкості;
5) підвищення оброблюваності різанням.
5. З якою метою застосовують відпал металів?
1) для усунення залишкових напружень і нерівноважних структур;
2) для збільшення величини зерна;
3) для отримання необхідних хімічних властивостей;
4) для зниження міцності й в’язкості;
5) для зменшення кількості шкідливих домішок.
6. Для чого застосовують рекристалізаційний відпал?
1) для підвищення твердості;
2) для усунення хімічної неоднорідності;
3) для усунення наклепу після пластичного деформування;
4) для отримання структури мартенситу;
5) для отримання структури трооститу.
7. Як охолоджують сталь під час гартування?
1) разом з піччю;
2) на повітрі;
3) у воді;
4) у піску;
5) в інертних газах.
8. Що таке мартенсит?
1) твердий розчин проникнення вуглецю в альфа залізі;
2) пересичений твердий розчин вуглецю в альфа залізі;
3) пересичений розчин вуглецю в гама залізі;
4) твердий розчин проникнення вуглецю в гама залізі;
5) хімічна суміш вуглецю з альфа залізом.
9. Який із перелічених видів обробки не є дифузійною металізацією?
1) хромування;
2) алітування;
3) силіціювання;
4) нікелювання;
5) хлорування.
10. Що являє собою залізна руда?
1) цементит;
2) вапняк;
3) оксид кремнію;
4) оксиди заліза;
5) чисте залізо.
11. Що таке порошкова металургія?
1) виробництво деталей із рідкого металу;
2) виробництво виробів із порошків;
3) відпалювання металевих виробів;
4) нагрівання металевих порошків;
5) виготовлення металевих порошків.
12. Яку структуру буде мати евтектоїдна сталь після гартування?
1) троститу;
2) аустеніту;
3) фериту та перліту;
4) сорбіту;
5) мартенситу.
13. З якою метою проводять відпуск сталі?
1) для зменшення розміру зерна;
2) для зниження твердості й підвищення пластичності сталі;
3) для покращення обробки;
4) для зниження пластичності;
5) для вирівнювання хімічного складу.
14. Чим відрізняється нормалізація від відпалу?
1) охолодження разом з піччю;
2) охолодження в мінеральному мастилі;
3) підвищеною швидкістю підігріву;
4) збільшенням часу витримування в печі;
5) охолодження на повітрі.
15. Що таке цементація?
1) насичення поверхневого шару виробу аміаком;
2) насичення поверхневого шару виробу цементитом;
3) насичення поверхневого шару ви
·робу азотом;
4) насичення поверхневого шару виробу вуглецем;
5) насичення поверхневого шару виробу кремнієм.
16. Які хімічні сполуки зміцнюють сталь при азотуванні?
1) окисли заліза;
2) цементит;
3) атомарний азот;
4) нітриди;
5) карбіди.
17. У чому полягає суть переробки чавуну у сталь?
1) вилучення з чавуну шкідливих домішок;
2) насичення чавуну залізом;
3) вилучення з чавуну надлишку вуглецю;
4) насичення чавуну корисними домішками.
18. Які елементи входять до складу твердих сплавів групи ВК?
1) вольфрам, нікель, кобальт;
2) титан, кремній, залізо;
3) вольфрам, кобальт, вуглець;
4) алюміній, молібден, вуглець;
5) тантал, вуглець, марганець.
19. У чому полягає процес дифузійної металізації?
1) наплавлення на поверхні деталі різних металів;
2) насичення поверхневого шару алюмінієм та вуглецем;
3) насичення поверхневого шару твердими сплавами;
4) насичення поверхневого шару деталі залізом;
5) насичення поверхневого шару деталі різними елементами.
20. Яке значення має розкиснення сталі?
1) видалення надмірного вуглецю;
2) переведення флюсів у шлак;
3) збільшення кількості кисню в сталі;
4) видалення сірки та фосфору;
5) видалення кисню зі сталі.
21. Що означають цифри у твердому сплаві Т15К6.
1) кількість титана й кремнію;
2) кількість заліза й вольфраму;
3) кількість сурми й кобальту;
4) кількість карбіду титану й кобальту;
5) кількість цирконію й свинцю.

„СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВОК”

1. Які властивості повинні мати ливарні сплави?
1) високу властивість поглинати гази при заливанні;
2) добру жаротривкість, високу рідкотекучість;
3) високу рідкотекучість, малу усадку;
4) низьку рідкотекучість, малу усадку;
5) малу усадку, значні ліквації.
2. Укажіть переваги технології отримання виливка в одноразовій формі.
1) порівняно висока точність виливків;
2) непотрібно великої площі для розміщення обладнання;
3) висока якість поверхні виливків;
4) невисока собівартість виливків;
5) невеликі витрати формувальної суміші.
3. Яке призначення моделі виливка при виготовленні виливків у одноразових формах?
1) для створення відбитка зовнішньої поверхні виливка у ливарній формі;
2) для копіювання зовнішньої та внутрішньої форми виливка;
3) для створення внутрішніх поверхонь виливків;
4) для підвищення продуктивності праці;
5) для підвищення точності виливків.
4. Яке призначення стрижнів при виготовленні виливків?
1) для виготовлення ливарної форми із двох півформ;
2) для утворення зовнішніх поверхонь виливків;
3) для утворення у виливку порожнини (отвору);
4) для зменшення ваги моделей;
5) для зниження витрат металу.
5. Який склад формових і стрижневих сумішей.
1) пісок, глина, крейда;
2) вода, пісок, вапно;
3) пісок, глина, цемент;
4) пісок, глина, вода;
5) глина, азбест, пісок.
6. Для чого використовують вагранки?
1) для розплавлення сталі;
2) для вирівнювання хімічного складу сталі;
3) для охолодження чавуну;
4) для одержання шлаків;
5) для розплавлення чавуну.
7. Як називають дерев'яні копії майбутніх виливків?
1) опока;
2) модель;
3) ливник;
8. Що розміщують у формі, коли виливок повинен мати отвір?
1) стрижень;
2) ливник;
3) опоку;
9. Як називається металева форма багаторазового використання для отримання виливків?
1) опока;
2) ливник;
3) кокіль.
10. Для отримання яких виливків використовують відцентрове лиття?
1) пустотілих циліндричних;
2) складної конфігурації;
3) дрібних деталей.
11. Який спосіб лиття найбільш розповсюджений?
1) в піщано-глиняних формах;
2) відцентрове лиття;
3) під тиском.
12. Які вимоги ставлять до ливарних металів і сплавів?
1) хороша рідкотекучість;
2) мала теплоємність;
3) висока пластичність.
13. При якому способі лиття моделі розміщують у гарячу водяну ванну?
1) відцентровому;
2) за моделями, які виплавляються;
3) за моделями, які газифікуються.
14. Як називається виріб, отриманий литтям?
1) твел;
2) виливок;
3) опока.
15. З якого металу чи сплаву найбільше виливають заготовки для виробів?
1) бронза;
2) чавун;
3) алюміній.
16. Як називається металева або дерев’яна рамка для утримання формової суміші?
1) модель;
2) випар;
3) опока.
17. Чому дорівнює лінійна усадка сірого чавуну?
1) 0,2 %;
2) 0,5 %;
3) 1,0 %;
4) 2,0 %;
5) 4,0 %.
18. Від чого залежить ліквація (неоднорідність будови) чавунних виливків?
1) від вмісту шкідливих домішок;
2) від щільності чавуну;
3) від вмісту в чавуні нікелю;
4) від розмірів виливків;
5) від розмірів атомів заліза.
19. Який спосіб лиття не відноситься до спеціальних?
1) лиття в кокіль;
2)лиття під тиском;
3) відцентрове лиття;
4) лиття у пісчано-глиняні форми;
5) лиття за виплавлюваними моделями.
20. З якого матеріалу виготовляють кокіль для отримання виливків у металевих формах?
1) зі свинцю та олова;
2)з цинку та вісмуту;
3) зі стеарину та парафіну;
4) зі скла та скловолокна.
5). із чавуна та сталі
21. Яким способом можливо виготовити блок циліндрів двигуна внутрішнього згоряння?
1) куванням;
2) литтям;
3) пресуванням;
4) штампуванням;
5) волочінням.
22. З яких елементів складається ливникова система?
1) із моделі, опоки, живильника;
2) із стояка, моделі, форми;
3) із шлаковловлювача, ливникової чаші, форми;
4) із кокілю, форми, шлаковловлювача;
5) із ливникової чаші, стояка, шлаковловлювача, живильників, випора.
23. Яким інструментом не відокремлюють елементи ливникової системи від виливка?
1) газовим різанням;
2) напилками;
3) механічними пилами;
4) зубилами;
5) абразивними кругами.
24. З якого матеріалу виготовляють форму для лиття в оболонкові форми?
1) з парафіну та стеарину;
2) з піску та смоли;
3) з гіпсу;
4) з азбесту;
5) з піску та глини.
25. При виготовленні виливків утворюються ліквації (неоднорідність будови). Що необхідно зробити, щоб це виправити?
1) обробити тиском;
2) здійснити відпал;
3) обробити холодом;
4) витримати деякий час у воді;
5) виправити неможливо.
26. З якого матеріалу виготовляють моделі для виробництва виливків за моделями, що виплавляються?
1) з суміші парафіну та стеарину;
2) з термореактивної смоли;
3) з легкоплавкого металу;
4) з глини та піску;
5) з вазеліну та воску.
27. Який метод лиття найточніший?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в кокіль;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
28. Як називається властивість ливарних сплавів зменшувати об'єм при твердненні й охолодженні?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
29. Як називається неоднорідність будови виливка в різних частинах?
1.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
15[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
30. Як називається здатність ливарних сплавів у рідкому стані розчиняти кисень, азот і водень?
1.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
15[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
31. Як називається здатність рідкого металу повністю заповнювати порожнини ливарної форми й чітко відтворювати обриси виливка?
1.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
15[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
32. Який із дефектів не належить до такого виду ливарних дефектів, як спотворення форми й розмірів?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
33. Який дефект виникає через нетехнологічність конструкції виливка, неправильної конструкції ливникової системи, недостатньої ефективності холодильників?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛІВ

1. Хто вперше у світі відкрив явище електричної дуги?
1) Славянов М.Г.;
2) Петров В.В.;
3) Ломоносов М.В.;
4) Бенардос М.М.;
5) Патон Б.Е.
2. Який електрод застосовується при зварюванні методом Бенардоса ?
1) металевий;
2) алюмінієвий;
3) вугільний;
4) сталевий;
5) чавунний.
3. Хто є першовідкривачем електродугового зварювання неплавким електродом?
1) Славянов Н.Г.
2) Бочвар О.О.
3) Патон Є.О.
4) Курнаков М.С.
5) Бенардос М.М.
4. Вкажіть, до якого виду відноситься зварювання методом Славянова.
1) електродугове зварювання електродом, що плавиться;
2) електроконтактне точкове зварювання;
3) електрошлакове зварювання;
4) електродугове зварювання електродом, що не плавиться;
5) газове ацетиленове зварювання.
5. Яка температура утворюється в центрі електричної дуги?
1) 1000єС;
2) 2000єС;
3) 4000єС;
4) 6000єС;
5) 8000єС;
6. Які переваги має зварювання постійним струмом?
1) не потрібно складного устаткування;
2) електрична дуга утворюється при напрузі 220 Вольт;
3) не потрібно якісних електродів;
4) висока стабільність горіння електричної дуги;
5) електрична дуга горить нестійко.
7. Які з перерахованих газів не застосовуються для захисту електричної дуги?
1) аргон;
2) гелій;
3) вуглекислий газ;
4) водень;
5) природний газ.
8. Що є джерелом тепла при термітному зварюванні?
1) суміш порошків сталі й чавуну;
2) суміш порошків магнію й міді;
3) суміш порошків алюмінію й оксиду заліза;
4) суміш порошків свинцю й олова;
5) суміш порошків сурми й оксиду заліза.
9. Що є джерелом тепла при електрошлаковому зварюванні?
1) тепло внаслідок окиснення шлакової ванни гарячим киснем;
2) теплом від нагрівання проводів у шлаковій ванні;
3) тепло, що виділяється при проходженні струму крізь шлакову ванну;
4) електромагнітне поле індуктора;
5) електричне поле.
10. Що являється джерелом тепла при електродуговому зварюванні?
1) окиснення газів, що утворюються при електричній дузі;
2) нагрівання металу в електродугових печах;
3) високий електроопір електричної дуги;
4) висока температура електричної дуги;
5) висока електропровідність електродів.
11. Що є джерелом тепла при електричному контактному зварюванні?
1) тепло, що утворюється при проходженні електричного струму через місце зварювання;
2) тепло за рахунок згоряння горючих газів;
3) тепло при виникненні електричної дуги;
4) тепло, яке виділяється при розкисненні сталі;
5) тепло від сил тертя.
12. Які гази застосовують при електродуговому зварюванні?
1) кисень, гелій, вуглекислий газ;
2) ацетилен, кисень, метан;
3) водень, кисень, гелій;
4) вуглекислий газ, водень, кисень;
5) вуглекислий газ, аргон, гелій.
13. Вкажіть призначення захисної обмазки на електродах, що плавляться.
1) продовжити термін служби електродів;
2) підвищити стійкість горіння дуги;
3) підвищити корозійну тривкість електродів;
4) знизити витрати електродів;
5) забезпечити можливість застосування сталі звичайної якості для виготовлення електродів.
14. У чому причина утруднення зварювання алюмінію та його сплавів?
1) активна взаємодія алюмінію з флюсом;
2) висока електропровідність флюсу;
3) зниження електропровідності з підвищенням температури;
4) утворюється тугоплавка плівка оксиду алюмінію;
5) низька температура плавлення.
15. Які горючі гази застосовують при газовому зварюванні й термічному різанні металів?
1) ацетилен, вуглекислий газ;
2) кисень, вуглекислий газ;
3) ацетилен, кисень;
4) кисень, водень;
5) ацетилен, гелій.
16. Яким із способів зварювання можливо з'єднати деталі великої товщини?
1) зварюванням у середовищі захисних газів;
2) стиковим;
3) термітним;
4) електрошлаковим;
5) точковим.
17. На якому принципі засноване газове різання металів?
1) плавлення метала по лінії різу;
2) механічне розділення металу;
3) випарювання підігрітого металу;
4) випалювання вуглецю зі сталі;
5) спалювання метала у струмені кисню.
18. До яких матеріалів за зварюваністю відносяться високолеговані сталі?
1) добре зварювані
2) задовільно зварювані
3) обмежено зварювані
4) погано зварювані
19. Який зварний шов має кількість проходів більшу від кількості шарів?
1) одношаровий
2) багатошаровий
3) багатопрохідний
4) зворотно ступінчастий
20. Яка зі сталей найкраще піддається кисневому різанню?
1) низьковуглецева
2) середньовуглецева
3) високовуглецева
21. Яке призначення реторти в ацетиленовому генераторі?
1) регулювання подачі води
2) встановлення кошика з карбідом кальцію;
3) відбору газу та регулювання його тиску;
22. Залежно від чого при газовому зварюванні вибирають потужність полум’я
1) складу полум’я
2) діаметра присаджувального матеріалу
3) товщини зварювального металу
23. З якою вольт-амперною характеристикою (ВАХ) рекомендується використовувати джерела живлення зварювальної дуги при ручному дуговому зварюванні?
1) жорсткою
2) зростальною
3) похило спадальною
4) круто спадальною
24. Яке полум’я утворюється в пальнику при надлишку кисню?
1) окиснювальне;
2) нормальне;
3) навуглецьовувальне;
25. Від чого залежить коефіцієнт наплавлення металу?
1) джерела живлення та номінальної напруги
2) марки електрода та сили зварювального струму
3) виду та товщини зварюваного матеріалу
26. Яку функцію в різаку виконує інжектор?
1) струмінь кисню утворює розрідження та підсмоктує ацетилен
2) утворює струмінь ріжучого кисню
3) утворює підігрівне полум’я
27. Який із кольорових металів активно взаємодіє з газами при нагріванні, що є його головним недоліком при зварюванні?
1) алюміній;
2) мідь;
3) титан.
28. При виконанні яких швів силу зварювального струму зменшують на 1520 %?
1) у нижніх
2) вертикальних
3) горизонтальних
4) стельових
29. Чому дорівнює ширина валиків при зварюванні тонких листів без коливальних рухів?
1) 0,8 – 1,5 dел.
2) 0,1 – 0,8 dел.
3) 1,5 – 2 dел.
30. Вид різання плавленням це:
1) кисневе різання;
2) киснево – флюсове;
3) киснево – дугове;
4) плазмово – дугове.
31. На якій відстані від пересувних генераторів можуть проводитись газозварювальні роботи?
1) 5 м;
2) 10 м;
3) 30 м;
4) 40 м.
32. Який із наведених способів зварювання відноситься до способу зварювання плавленням?
1) контактне зварювання;
2) електрошлакове зварювання;
3) газопресове зварювання.
33. До якого виду термічної обробки сталі належить її нагрівання до 600680
·С, витримування та охолодження разом із піччю?
1) нормалізація;
2) відпуск;
3) відпал.
34. Від чого залежить вибір температури нагрівання виробу при гарячому зварюванні чавуну?
1) товщини зварювання
2) довжини шва
3) форми і ваги виробу
35. Який метод контролю застосовують для перевіряння якості зварного шва відповідальних конструкцій трубопроводів, що працюють під тиском?
1) просвічування гама-променями
2) хімічний аналіз
3) випробовування гасом

ОБРОБКА МЕТАЛІВ ТИСКОМ

1. Вкажіть, який із наведених видів обробки металів не відноситься до обробки тиском?
1) прокатування (вальцювання);
2) волочіння;
3) пресування;
4) штампування;
5) шліфування.
2. Яке вальцювання називається поздовжнім?
1) під час якого валки обертаються в одному напрямку;
2) яке супроводжується появою наклепу;
3) при якому валки покриті алюмінієм;
4) під час якого валки обертаються в різних напрямках;
5) яке супроводжується підвищенням крихкості металу;
3. Якого профілю заготовки одержують на блюмінгах?
1) плоскі;
2) квадратні;
3) круглі;
4) овальні;
5) трикутні.
4. Яким методом обробки металів виготовляють дріт?
1) протягуванням;
2) пресуванням;
3) волочінням;
4) витисканням;
5) куванням.
5. Яке пресування називають прямим?
1) при якому рух заготовки не збігається з рухом пуансона;
2) при якому на заготовку діє змінна сила;
3) при якому метал деформується пружно;
4) при якому напрямок руху заготовки збігається з рухом пуансона;
5) при якому метал спресовується.
6. Який матеріал не піддається пресуванню?
1) сталь;
2) алюміній;
3) мідь;
4) чавун;
5) латунь.
7. Яку з перелічених операцій неможливо виконати вільним куванням?
1) рубання металу;
2) ковальське зварювання;
3) згинання;
4) висаджування;
5) центрування.
8. Яке устаткування не застосовується при штампуванні?
1) кривошипний прес;
2) гідравлічний прес;
3) прокатний стан;
4) пневматичний молот;
5) пароповітряний молот.
9. За якої температури відбувається рекристалізація?
1) Тр
· 0,1 Тпл;
2) Тр
· 0,2 Тпл;
3) Тр
· 0,4 Тпл;
4) Тр
· 0,6 Тпл;
5) Тр
· 0,8 Тпл;
10. Якого профілю заготовки одержують на слябінгах?
1) круглі;
2) квадратні;
3) листові;
4) овальні;
11. Зазначте одну з основних переваг вільного кування?
1) можливість виготовлення кованок із чавуну;
2) можливість виготовлення кованок великої маси;
3) можливість виготовлення кованок за умов масового виробництва;
4) висока точність кованок;
5) легкість виготовлення кованок складної конфігурації.
12. Від чого залежить потужність кувального молота?
1) від матеріалу, з якого виготовлений його верхній ударник;
2) від температури нагрівання заготовки;
3) від розмірів одержуваної кованки;
4) від його продуктивності;
5) від маси рухомих частин.
13. Вкажіть основні недоліки кування у штампах.
1) неможливість виготовлення заготовок із різних металів;
2) низька продуктивність праці;
3) значні припуски на обробку;
4) низька собівартість штампів;
5) обмежена маса кованок.
14. Яким методом обробки металів виготовляють рейки?
1) волочінням;
2) прокатуванням;
3) способом лиття під тиском;
4) об’ємним штампуванням;
5) холодним листовим штампуванням.
15. Яким методом обробки металів виготовляють кузов легкового автомобіля?
1) литтям;
2) пресуванням;
3) куванням;
4) холодним об’ємним штампуванням;
5) різанням.
16. За допомогою яких сил заготовка пропускається між обертальними валками під час вальцювання?
1) витягувальних сил;
2) сил тертя, що виникають між валками та заготовкою;
3) відцентрових сил, що утворюються при обертанні валків;
4) сил реакцій, що виникають при притисканні заготовок до валків;
5) сил притискання заготовок до обертаючих валків.
17. Яка обробка металів тиском називається гарячою?
1) при якій нагрівається метал;
2) яка супроводжується рекристалізацією;
3) при якій зменшується об'єм заготовки;
4) яка супроводжується появою наклепу;
5) при якій збільшується об'єм заготовки.
18. Яка обробка металів тиском називається холодною?
1) яка супроводжується зменшенням твердості;
2) при якій зменшується об'єм заготовки;
3) яка супроводжується появою ліквації;
4) яка супроводжується появою наклепу;
5) при якій підвищується корозійна тривкість заготовки.
19. На якому принципі основана обробка металів тиском – пресування?
1) обробка заготовки на пресі;
2) надання необхідної форми заготовці в закритих штампах;
3) надання необхідної форми заготовці протягуванням;
4) обробка заготовки на калібрувальному пресі;
5) витиснення заготовки із замкнутої порожнини крізь отвір, рівному перерізу виробу.
20. У яких випадках штампування вигідніше за кування?
1) при виготовленні невеликої кількості деталей;
2) при одержанні виробів із силуміну;
3) при виготовленні виробів великого розміру;
4) при масовому й серійному виробництві;
5) коли оброблюваний метал має високу пружність.
21. Чому при обробці тиском у гарячому стані на виконання однакової роботи на пресі необхідне більше зусилля, ніж на молоті?
1) при обробці на пресі встигає завершитися рекристалізація;
2) при обробці на пресі не утворюється наклеп;
3) при обробці на пресі не відбувається рекристалізація;
4) преси розвивають більше зусилля ніж молот;
5) при обробці на пресі вища температура нагрівання заготовки.
22. За рахунок якої властивості металу одержують вироби прокатуванням?
1) міцність;
2) пластичність;
3) твердість.
23. За допомогою чого підвищують пластичність металу?
1) нагрівання;
2) охолодження;
3) намагнічування.
24. Як називається обробка металів тиском, що полягає в пропусканні металу в проміжок між двома валками, що обертаються?
1) прокатування;
2) волочіння;
3) пресування.
25. Як називається обробка металів тиском, що полягає в протягуванні заготовки через отвір, переріз якого менший ніж переріз заготовки?
1) штампування;
2) волочіння;
3) кування.
26. Як називається обробка металів тиском, коли метал, що знаходиться в замкнутому контейнері, тиском витискається через калібрувальний отвір?
1) прокатування;
2) волочіння;
3) пресування.
27. Який виріб одержують волочінням ?
1) кованка;
2) вальцівка;
3) дріт.
28. Яке призначення електричної дуги при виготовленні труб?
1) захист металу від шкідливої дії кисню;
2) розплавлення дроту та оплавлення окрайок;
3) покриття шаром флюсу.
29. Як називаються спеціальні прокатні стрічки, з яких формуються труби?
1) оправка;
2) ролики;
3) штрипс.
30. Яке призначення спеціальної оправки (дорна) при виготовленні труб?
1) для прошивання отвору;
2) для вирівнювання труби;
3) для зварювання труби.
31. Як називається кування, що проводять ударами молотка або кувалди по нагрітій заготовці, яка лежить на ковадлі?
1) ручне;
2) машинне;
3) в штампах.
32. Як називається ковальська операція, що збільшує довжину заготовки за рахунок зменшення її поперечного перерізу?
1) осанка;
2) витягування;
3) пробивання.
33. Як називається ковальський інструмент, що використовують для пробивання отворів?
1) свердло;
2) обтискач;
3) прошивень.
34. За допомогою якого інструменту при куванні утримують заготовку?
1) кліщі;
2) кусачки;
3) кувалда.
25. Для чого перед штампуванням заготовку нагрівають?
1) для збільшення пластичності;
2) для збільшення розмірів заготовки;
3) для збільшення міцності металу.
26. До якого способу належить штампування вибухом?
1) листове штампування;
2) штампування у закритих штампах;
3) об’ємне гаряче штампування.
27. При якому штампуванні об’єм заготовки рівний об’єму порожнини штампа?
1) у відкритих штампах;
2) у закритих штампах;
3) у витяжних штампах.
28. Який спосіб одержання заготовок не належить до обробки металів тиском?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

ОБРОБКА РІЗАННЯМ

1. Яка обробка металів різанням є однією із найрозповсюджених?
1) стругання;
2) точіння;
3) шліфування.
2. Які роботи не можна виконувати на свердлильному верстаті?
1) стругання вертикальних площин;
2) нарізання різьби;
3) зенкування.
3. Як називається багатолезовий інструмент, у якого по колу чи на торці розміщені різальні зубці?
1) фреза;
2) свердло;
3) різець.
4. Які не існують фрезерні верстати?
1) горизонтальні;
2) прохідні;
3) вертикальні.
5. Які не існують шліфувальні верстати?
1) круглошліфувальні;
2) квадратношліфувальні;
3) плоскошліфувальні.
6. Які не існують свердла?
1) спіральні;
2) центрові;
3) хвостові.
7. Яким інструментом обробляють метал на стругальному верстаті?
1) різець;
2) фреза;
3) протяжка.
8. Як називається частина різця яка заглиблюється в тіло заготовки та зрізує стружку?
1) головна;
2) робоча;
3) основна.
9. Який вид обробки має найвищу точність?
1) точіння;
2) фрезерування;
3) шліфування.
10. Як називається інструмент у вигляді стрижня, на якому послідовно розташовані зубці, кожний наступний із яких виступає над попереднім?
1) свердло;
2) протяжка;
3) фреза.
11. Яким методом обробляють зовнішні та внутрішні поверхні, що мають форму тіл обертання?
1) фрезеруванням;
2) свердлінням;
3) точінням.
12. Який рух у металорізальних верстатах є головним?
1) який відбувається з найбільшою швидкістю;
2) за якого різець рухається без напружень;
3) який супроводжується підвищенням температури;
4) за якого з заготовки відокремлюється стружка;
5) який супроводжується наклепом поверхового шару заготовки.
13. Яке призначення головного заднього кута різця (
·)?
1) підвищує зносостійкість різця;
2) знижує зносостійкість різця;
3) сприяє відхиленню стружки;
4) полегшує утворення стружки;
5) зменшує тертя між різцем і заготовкою.
14. На скільки груп поділяють металорізальні верстати залежно від виду обробки?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
15. Як позначаються (наприкінці цифрової частини) верстати особливо високої точності?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
16. За якої токарної обробки сила різання має найбільше значення?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ня;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
17. Який інструмент не належить до осьового?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]ь;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
18. Чим не нарізають внутрішньої різі?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Завдання 1. Встановити відповідне визначення для терміну та проставити на рис. номер зони зварного з’єднання.

1. Метал шва –
а) частина металу, в якому під дією нагрівання від розплавленого металу зварювальної ванни змінилася структура та властивості.

2. Зона часткового розплавлення –
б) метал, що утворився внаслідок кристалізації електродного (присадного) металу та частини основного металу.

3. Зона термічного впливу –
в) частина зварного з’єднання в якій не змінилися механічні властивості металу внаслідок теплової дії дуги.

4. Основний метал –
г) ділянка зварного шва на межі зони термічного впливу та металу шва, де відбулося розплавлення частини зерен металу.Завдання 2. Вибрати правильну групу слів, що характеризує чавун

Чавуном називається сплав (1) з (2), вміст якого становить від (3) до (4). На практиці застосовують чавуни з вмістом (2) до (5).
За структурою чавуни поділяють на (6), (7) і (8). За хімічним складом – на леговані і нелеговані.
У (6) чавуні вуглець хімічно зв’язаний у сполуці карбіда заліза – цементиті, який дуже твердий і крихкий. Ці чавуни не піддаються механічній обробці, зварюванню, тому не застосовуються для виготовлення деталей машин.
(8) чавун одержують внаслідок довготривалого відпалу виливків за температури 9001000
·С з наступним повільним охолодженням. У результаті він втрачає крихкість, стає в’язким і здатний оброблятись. Внаслідок відпалу вуглець виділяється у вигляді пластівців вільного графіту, які розташовуються між кристалами чистого заліза та є слабшими внутрішніми концентраторами, через що вони міцніші й пластичніші від (7). При нагріванні цих чавунів до температури вище 900
·С графіт може утворювати цементит. Це утрудняє їх зварювання, тому чавун необхідно піддавати повному циклу термообробки після зварювання.
(7) використовують як конструкційний матеріал. У ньому більша частина вуглецю знаходиться у вигляді графіту пластинчастої форми. Цей чавун легко обробляється різанням, має добрі ливарні властивості, здатний гасити вібрації.

Група А Група Б Група В
1. заліза 1. заліза 1. заліза
2. вуглецем 2. вуглецем 2. вуглецем
3. 2, 14 % 3. 0,01 % 3. 2,14 %
4. 6,67 % 4. 2,14 % 4. 6,67 %
5. 4 % 5. 2 % 5. 6 %
6. білі 6. ковкі 6. сірі
7. сірі 7. сірі 7. ковкі
8. ковкі 8. білі 8. білі
Завдання 3. Встановити відповідність виду аргонодугового зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом описаній характеристиці процесу зварювання.
Вид зварювання
Характеристика процесу


а – аргонодугове зварювання змінним струмом.


б – аргонодугове зварювання постійним струмом прямої полярності (плюс на виробі).


в – аргонодугове зварювання постійним струмом зворотної полярності.

Цей вид зварювання використовується практично для всіх металів (леговані сталі, сплави міді, титану тощо), окрім легкоплавких. Забезпечується стійке горіння дуги при напрузі 1015 В без значного нагрівання електрода, незначні витрати вольфрамового електрода та можливість зварювання струмом великої густини.
Використовують для зварювання легкооксидівних металів і сплавів на основі алюмінію, титану, магнію. При його використанні погіршується стійкість горіння дуги, підвищуються витрати вольфрамового електроду, однак мають місце позитивні властивості – добре очищається поверхня зварюваних країв заготовок від оксидної плівки та забруднень.
Використовують для зварювання алюмінію. Досягається видалення оксидної плівки, яка має температуру плавлення вищу температури плавлення металу, за рахунок катодного розпилення в напівперіоди, коли катодом стає виріб.Завдання 4. Установити, якій складності при газовому зварюванні міді відповідає спосіб її усунення.

Складність
Спосіб усунення

Здатність сильно окиснюватись.
Взаємодія полум’я з оксидом міді і воднем є джерелом утворення дрібних тріщин – „воднева хвороба”.
Підвищений коефіцієнт лінійного розширення.
Велика зона термічного впливу призводить до появи деформації.
Оксидні шари після зварювання.
Висока теплопровідність.

а. Збільшення швидкості зварювання.
б. Застосування спеціальних флюсів, які захищають метал від окиснення, розчиняючи оксиди, переводячи їх в шлак.
в. Застосування присадних матеріалів, які містять розкислювачі міді з пониженим вмістом кисню.
г. Застосування більш потужного полум’я.
д. Застосування попереднього, супровідного підігріву та більш потужного полум’я.
є. Проковування мідного шва в гарячому стані після зварювання (20002000С).


Завдання 5. Вибрати правильну групу слів для опису режимів зварювального трансформатора

Котушки (1) вмикають у мережу змінного струму, а від (2) зварювальний струм подається на електрод і виріб. У момент підключення (1) до електричної мережі (2) розімкнена, встановлюється (3) трансформатора. Напруга (2) при цьому максимальна, її називають (4). Відношення напруги (1) до напруги (2) при (3) називають (5). Він дорівнює відношенню кількості витків (1) до кількості витків (2). Таким чином у трансформаторі знижується напруга з 220 В або 380 В до 6090 В. Коли під час запалювання дуги коло (2) замикається, то встановлюється (6).

Група А
Група Б
Група В

1.первинної обмотки
2.вторинної обмотки
3. режим навантаження
4. напруга навантаження
5.коефіцієнт трансформації
6.режим холостого ходу
1.первинної обмотки
2. вторинної обмотки
3. режим холостого ходу
4.напругою холостого ходу
5.коефіцієнт трансформації
6. режим навантаження
1. вторинної обмотки
2. первинної обмотки
3. режим холостого ходу
4. напруга навантаження
5. коефіцієнт навантаження
6. режим навантаження

Ключ до тесту: група

Завдання 6. Встановити відповідність системи ацетиленового генератору описаній характеристиці та номеру на малюнку.
І ІІ ІІІ

Ацетиленові генератори
Позначення

1. Ацетиленові генератори цієї системи прості за конструкцією, витрачають менше води, здатні працювати на карбіді різної грануляції. Генератори цієї системи мають невелику продуктивність, низький тиск, у них неповне розкладання карбіду кальцію, можливий перегрів ацетилену в зоні реакції. Цю систему застосовують здебільшого для пересувних генераторів.


А) – КВ

2. Ацетиленові генератори цієї системи найпродуктивніші, забезпечують найповніше розкладання карбіду кальцію та утворення чистого та охолодженого газу. Такі генератори найменш вибухонебезпечні. Недоліком генераторів цієї системи є значні витрати води.


Б) – ВВ

3. Ацетиленові генератори цієї системи не вимагають спеціальних засобів автоматизації, надійні в експлуатації й зручні в користуванні. Недоліком цієї системи є перегрівання при припиненні відбору газу. Ця система використовується в переносних генераторах низького і середнього тиску невеликої продуктивності.


В) – ВК

Ключ до тесту:

Завдання 7: Установити відповідність назви та описаного способу виконання зварювального шва за перерізом.Виконується по всій зварюваній товщині ділянками довжиною 200400 мм. Довжину ділянки підбирають так, щоб метал у кореня шва мав температуру не менше 200
·С. Кожен наступний валик наплавляється в протилежному напрямку.
А - Подвійний шар

Суть цього способу полягає в тому, що другий шар накладають на неохолоджений перший після видалення шлаку. Зварювання ведуть у протилежних напрямках.
Б - Каскадом

За цим методом весь шов розбивається на короткі ділянки довжиною 200 мм. Зварюють так, щоб після закінчення зварювання першого шару першої ділянки можна було не зупинятися, продовжувати виконання першого шару на сусідній ділянці. Тоді кожен наступний шар накладається на охолоджений перший.
В - Секціями

Ключ до тесту:

13PAGE 15


13PAGE 141115
 "02468HJLTZ\^hnprtx°а
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Твж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Рисунок 1Рисунок 12 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 19040931
    Размер файла: 387 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий