EKSPERTNI ZAVDANNYa 1


Варіант № 1
Написати резюме для отримання вакансії медсестри.
Записати подані прізвища українською мовою. Ввести 2-3 прізвища у структуру речень:
Смирнов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Лукьянов, Сухарев, Демьянов, Георгиев, Рощин, Теркин, Гущин, Слепцов, Астафьев, Светов, Столетов, Зверев, Артемов, Алексеев, Мацеев, Куницын, Лесков, Елютин, Кожицкий, Душин.3. Пояснити значення поданих слів, ввести їх у речення:
ожиріння,дезинфекція, лікарські засоби, холестерин,амнезія.
4. Утворитивід поданих іменників прикметники. 3-4 ввести у речення:
Бронхи, людина, гінекологія, хребець, груди, поперек, мозок, тканина, кисень, молекула, захист, рухати.
5.Використовуючи поданий лексичний матеріал, побудувати словосполучення.
1. Запропонувати ... огигінальна концепція
(кого? що?),
розробити ... новий метод
(що?) , дослідження, теорія
використовувати ... система лікувальних заходів (кого? що?)
2. Надавати значення … своєчасне виявлення хвороби
(чому?)
лікування ранніх ознак
проводити дослідження захворювання
(з, із, зі, щодо) ... (чого?),
вживати заходи щодо ... (чого?) запобігання захворюванням

3. Спостерігати за ... хворий,
хід процесу захворювання
(ким? чим?)
вести спостереження за ... зміна стану хворого (ким? чим?)
Варіант № 2
1. Написати доповідну записку.
2. Пояснити семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Утворити речення, використовуючи подані слова:
ділянка-дільниця, інформативний-інформаційний, кримінальний-карний, особистий-особовий-особливий.
3. Перекласти словосполучення українською мовою. В таких випадках, де це можливо, подати кілька варіантів перекладу. З п’ятьма скласти речення:
запущенная болезнь, нестерпимая боль, протекание болезни, наблюдаемые явления, быть в состоянии, кружится голова, не хватает воздуха, окружающий мир, по поводу заболевания, в течение суток.
4.Скласти і записати з повторюваними сполучниками 5 речень, що вживаються у вашій професійній лексиці.
5. Переписати, вставляючи , де треба, тире. Підкреслити головні члени речення.
Сім мінус три чотири. Неділя день легкий. Мадонну малювать це не писати строфи. А очі річ тонка, далеко не проста (А. Малишко). Усе життя як пісні передмова
(А.Малишко). Це було так само очевидно, як те, що два на два чотири.
Варіант № 3
1.Написати лист-запит до офіційної установи з проханням надати докладну інформацію про необхідне замовлення для шкільного медпункту.
2. Відредагувати, знайти і виправити помилки.
- Питання внесене у повістку дня;
- Дев’ятим пунктом записано інформація про соціальний захист населення;
- Комітету потрібно працювати ще дві неділі;
- Стаття складається з трьох строчок;
- З цього приводу я б хотів добавити ще кілька слів.
3. З’ясувати різницю між поняттями, ввести їх у речення:
уява-уявлення, особа-особистість, споживний-споживчий, господарський-господарчий.
4. Знайти власне українські відповідники до слів. З п’ятьма скласти речення:
спікер, кур’єр, турне, інтер’єр, девальвація, деномінація, інтеграція, резюме.
5. Поставити замість крапок, де треба, м’який знак.
В'яз...кість, повіс...т...ю, слиз...кий, різ...ба, кі с. ..тлявий, кіл...кіс...т..., жмен...ка, мен...ше, хвилин...ка, хвилин...ці, роздоріж ...ж я, плат...ня, тон…ше.
Варіант № 4
1.Перекласти текстукраїнськоюмовою і підкреслити слова, в яких відбувається зміна приголосних при словотворенні.
Хронический бронхит — воспаление стенки бронхов, длящееся более 2–5 месяцев, сосклонностью к рецидивам. Частота — хронический бронхит составляет почти 10–15 % средивсехзаболеваний органов дыхания.
Этиология и патогенез. Хронический бронхит — полиэтиологическое иполипатогенетическое заболевание и обычно является следствием неблагоприятного течения острого, затянувшегося бронхита, бронхиолита. В его возникновении немаловажную роль играют инфекционные, климатические, физические и химические, а также аллергические и травматическиефакторы. Длительному течению хронического бронхита и егообострению способствует курение.
2. Зробити переклад поданих словосполучень, ввестип’ять у структуру речення:
я к вам по делу, работать по выходным дням, к моему стыду,  с общего согласия, на худой конец, прибегать к хитростям.
3. Навести відповідні фразеологізми в українській мові, ввести їх у речення:
лучше не досказать чем пересказать; больше верь делам, нежели словам; слухом земля полнится; торг дружбы не знает.
4.Поставити розділові знаки в реченнях з однорідними членами.
1. Чорний колір зради а червоний то любов очі в мене два свічада і палка татарська кров.
2. Здається з усієї України злетілися сюди солов’ї щоб своїм щебетом розбудити тих хтолюбив їх слухати ще з дитинства і в роки юності і в хвилини перепочину поміж боями.
3. І ніби з нею все пройшло навіки весна бажання і утіхи і вся краса життя й землі (Олесь)
4. Отут на узліссі в минулій війні горіли колись партизанські вогні (Малишко)
5. Сиплеться осипається листя гнуться горбляться берези плаче і посміхається крізьсльози осінь і напрошує журбу на мою наболілу душу (Стефаник.)
5. Записати слова у дві колонки: перша — слова зі вставленим м’яким знаком, друга — без м’якого знака:
Кавказький, астраханський, астрахан...ці, щонаймен…ший , лікар...ський, жін...ці, квіт...ці, шахтар...ський, у скрин...ці, у хатин...ці.
Варіант № 51. Оформити зразок наказу по коледжу про надання вам академічної відпустки у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
2. Зробити переклад російських прізвищ:
Виноградов, Суриков, Некрасов, Буслаев, Васнецов, Свиридов, Плещеев, Одоевский, Сергеев, Ценский, Лебедев-Кумач, Петров, Шишкин, Елисеев, Пугачева.3. Записати прислівники й прислівникові сполучення окремо, разом або через дефіс:
всього\на\всього, без\вісті, де\не\де, до\купи, в\середині, по\юнацьки, по\іншому, на\зустріч, о\півдні, як\не\як, за\одно, зі\споду, раз\за\разом, один\в\один, з\гори, до\останку, плече\в\плече.
4. Пояснити значення слів, ввести їх у структуру речень:
гастрит, супермаркет, рахіт, стаціонар, амбасада, імпічмент.
5. Добрати до поданих слів однокореневі, визначити, які звуки і в яких частинах слів чергуються:
Водити, ламати, гонити, летіти, зводити, рити, забирати, садити, стирати.
Варіант № 6
1. Оформити розписку від імені старости групи про отримання нею для проведення змагань спортивного інвентаря на кафедрі фізичного виховання.
2. Зробитипереклад словосполучень, ввестип’ять з них у структуру речення:
поставить на вид, по усмотрению начальства, прекратить переписку, привлекать к работе, прийти к решению, прийти к согласию, принимать в шутку, прийти в себя.
3. Виправити і виправити стилістичні помилки:
я живу по вулиці Гординського; і потрібно було виключного факту, щоб прихильність цих людей зломалась; у збиральній кампанії прийняли участь не тільки школярі, а й старші люди села; більша частина активу осталася і продовжують свою справу; роботу відложилина місяць.
4. Пояснити відмінність у значенні згрупованих слів. Ввести їх у речення:
дипломат-дипломант-дипломник; покажчик-показник; особистий-особовий.
5. Дібрати до поданих спів доберіть однокореневі або інші форми слів, що можуть проілюструвати чергування приголосних. Позначити слова, у яких чергування не відбувається:
Бік, друг, сміх, округ, наука, казка, нога, рука, крик, звук, сніг, різати, ходити, терпіти, носити, славити, квадрат, летіти, крутити, лазити, гриміти, садити, колиска, повага, бібліотека, капелюх.
Варіант № 7
1. Написати лист-запит до наукової бібліотеки про наявність педагогічної
літератури згідно вашого фаху.
2. Перекласти словосполучення українською мовою, скласти з п’ятьма з них
речення, провідміняти два словосполучення (на вибір):
шестидесяти инженеров, на девяносто пяти предприятиях, двумстам семи студентам, двум коллегам, пятью детьми, о восьмидесяти двух рабочих, на восьми страницах.
3. Утворитивід поданих іменників форми родового відмінка однини.Обгрунтувати закінчення. З п'ятьма іменниками утворити речення:
документ, договір, наказ, стіл, чай, вокзал, барвінок, листопад, Кавказ, Дністер, дощ, Париж, сантиметр, інвентар, юрист, апарат, варіант, принцип, проект, об’єкт, Сибір.
4. Пояснити значення слів, ввести їх у речення:
рентабельність,статус, тариф, стерилізація, ін’єкція, маніпуляції.
5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ський і
запишіть їх у три колонки: перша — ті, у яких внаслідок злиття двох приголосних утворилися звукосполучення -зький, -цький, -ський; друга — ті, у яких перед –ський пишеться м'який знак; третя — ті, у яких м'якість приголосного перед -ський м’яким знаком не позначається:
Сиваш, Ірпінь, Поділля, Острог, Волноваха, Одеса, Вишнопіль, Ангола, Оболонь, Арциз, Забайкалля, Ізмаїл, Случ, Лохвиця, Ворзель, Абхазія, Рига, Ельбрус, Овруч, Єкатеринбург, Гамбург.Варіант № 8
1. Оформити адресу товариша. Вказати адресата та адресанта.
2. Скласти речення з поданими прислівниками і співзвучними з ними словами, пояснити особливості написання:
на віки-навіки, напам’ять- на пам’ять, по-нашому-по нашому, вголос-в голос, по батьківському - по-батьківському, востаннє-в останнє, доволі-до волі.
3. Утворітьвід поданих слів нові слова за допомогою суфіксів-ськ(ий), - ств(о):
Черемош, Дрогобич, Прага, француз, убогий, Воронеж, таджик, Черкаси, киргиз, Козелець, товариш, Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг, боягуз, латиш, чех, інтелігент.
4. Скласти і записатидіалог на тему: «Розмова медсестри і батьків дошкільняти щодо важливості щеплень».
5. Знайти до кожного слова його пару, проілюструвавши таким чином чергування приголосних.
З р а з о к : полоскати — полощу.
Витратити, перемостити, приїздити, луг, книга, колихати, личко, різати, берег, чистити, пекти, повага, радити, крутити, колиска, луг, універмаг, пташка, плакати, садити, високий, пісок, графити.
Варіант № 9
Знайти пароніми в поданому тексті.
Аналіз історичного досвіду, активних, динамічних процесів, що відбуваються навколо миротворчої діяльності, засвідчив, що миротворчість сьогодні здійснює значний вплив на формування світової системи міжнародних відносин, відіграє провідну роль у превентивному запобіганні, активному врегулюванні та жорсткому стримуванні воєнних конфліктів у «гарячих» точках Планети, є дієвим механізмом підтримання миру та безпеки світового співтовариства на глобальному, регіональному та національному рівнях.
На сьогодні миротворча діяльність є однією з визначальних рис ролі України на світовій арені, провідною прикметою української воєнної політики. Активна участь Збройних Сил України у операціях з підтримання миру та стабільності сприяє процесу просування нашої держави до повноправного членства в європейських та євроатлантичних структурах, а також зростанню авторитету України в системі колективної безпеки.
За майже 16 років своєї миротворчої діяльності Україна за обсягом завдань увійшла до першої двадцятки найбільш активних держав-миротворців. На сьогодні близько 600 українських військових виконують завдання місій ООН, НАТО та коаліції Багатонаціональних сил на територіях 9 країн світу.
Скласти речення із паронімами.
Кровний – кров’яний, лікарняний– лікувальний, стрес – струс.
2. Зробити переклад словосполучень, ввести п’ять з них у структуру речення. Де можливо, подати кілька варіантів перекладу:
переслать по почте; установить деловые контакты; по вопросам производства; передать по рации; национальная по форме; работать по программе; старший по возрасту; реализовать по безналичномурасчету.
3. Дати оцінку семантичним відмінностям між словами в групах. Утворити з ними речення:
виборний-виборчий-вибірний; виголошувати-оголошувати; внесок-вклад; гарантійний-гарантований.
4. Написати автобіографію.
5. Уставити, де треба, пропущені букви д, т, к. Слова записати у дві колонки:
перша — у які не вставляли букв, друга — у які вставляли пропущені букви.
Швидкіс...ний, якіс...ний, улес...ливий, хвас...ливий, контрас...ний, щас...ливий, блис...нути, аген...ство, волейболіс...ці (від «волейболістка»), учас...ник, заздріс...ний, ус...ний, щотиж...ня, очис...ний, п'ятдесят, шелес...не, гіган...ський.
Варіант № 10
1. Оформитирішення зборів студентів коледжу про стан навчання студентів заочної форми навчання за перший семестр навчального року.
2. Відредагувати речення:
-         по слідуючому питанню виступить голова комісії,
-         необхідно додержуватись регламента,
-         представники делегації заключили договір про співробітництво,
-         цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню,
-        керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги.
3. Утворити кличну форму:
Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, доповідач, пан директор, шановний президент компанії, адвокат, високоповажний суддя, засновник фірми, поетеса, референт, вахтерка, економіст.
4. Утворити кількісні та порядкові числівники, провідміняти їх:
2000, 1996, 584, 811, 340, 3390, 21, 927, 446, 1231.
5. Перекласти українською мовою подані речення:
1. Где находится перевязочная (лаборатория)?
2. На каком этаже кабинет главного врача?
3. Где принимает хирург (психиатр, логопед, гинеколог)?
4. Я пришел на прием к стоматологу (терапевту,окулисту).
5. Вам нужно измерить температуру.
6. Я плохо вижу. Могу ли я заказать у вас очки?
7. Когда принимает профессор?
8. Вас необходимо госпитализировать.
Варіант № 11
1. Написати звіт про виконання навчального плану за V семестр та результати зимової сесії, враховуючи специфіку даного документа.
2. Записати подані прізвища українською мовою:
Винницкий. Евсеенко, Житецкий, Ильяш, Зьявин, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Басалаев, Арефьев, Воробьев, Горячев, Елкин, Леонтьев, Мясоедов, Шмелев, Пришибеев.3. Поставити подані словосполучення у давальному відмінку однини; з трьома скласти речення:ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Хома Лукич, президент Рощин Степан Федотович.
4. Підібрати синоніми до поданих слів. Скласти 3 речення (за вибором).
Сміливий, замісник, квиток, наступний, суспільний, душевність, оберігати.
5. Від поданих імен утворити чоловічі імена по батькові і записати у три колонки: перша — на -йович; друга — на –йович після інших приголосних (не й), третя — на –ович:
Богдан, Сергій, Аркадій, Микола, Анатолій, Григорій, Ігор, Роман, Інокентій, Євген, Валерій, Олекса, Василь, Олександр.
Варіант № 12
1. Написати витяг протоколу загальних зборів колективу про надання вам путівки для санаторного лікування.
2. Зробитипереклад словосполучень, ввестип’ятьіз них у структуру речень:
ужесточить требования, утвердить к исполнению, щекотливое обстоятельство, язвительное замечание, ущемлять права, уперся на своем, утвердить к исполнению, это в порядке вещей.
3. Утворитивід поданих іменників прикметники, з п’ятьма скласти речення:
студент, щастя, область, честь, радість, захист, контраст, вартість, екстреміст, ненависть, гігант, проїзд, якість, пропагандист, жалість, кар’єрист, інтелігент.
4. Пояснити значення слів, поданих у парах, ввести у структуру речення:
пам’ятка-пам’ятник; правління-управа-вправа; розбіжність-розходження; стан-становище-положення; відмінок-відтинок.
5. Від поданих імен утворити жіночі імена по батькові і записати у дві колонки: перша — на -івна, друга — на –ївна:
Сергій, Григорій, Овсій, Анатолій, Леонтій, Олексій, Микола, Нестор, Інокентій, Ярмолай, Арсен.
Варіант № 13
1. Написати звіт про проходження практики.
2. Перекласти подані слова українською мовою:
соцветие, бессердечный, соломенный, бессмертные, платье, предместье, спросонья, Прикарпатье, Подолье, воссоединение, поверье, соленье, бессюжетный, затишье.3. Відредагувати словосполучення:
треба негайно прийняти строгі міри до порушників; висновки провіряючих не співпали з даними бухгалтерії; комісія рахує, що даний проект не прийнятий; поставщики прислали груз з просроченим сроком реалізації; на площі зібралося багаточисленний натовп школярів скінчивших школу.
4. Пригадати і записати 10 фразеологізмів, до складу яких входять назви органів, частин тіла. Дібрати словосполучення, які б відповідали змісту фразеологізму.
5. Утворити з поданих словосполучень речення, використовуючи граматичні категорії вираження призначення, характеристики предмета. Відповідь дайте у письмовій формі.
З р а з о к : Виділення енергії — Виділенням енергіїсупроводжується дисиміляція в клітинах і тканинах.
Засвоєння харчових речовин; відновлення клітин і тканин; зміна діяльності; виділення лікарських речовин із природних сполук; створення нових методів;
вивчення потреб сучасної медицини; вивчення хімічної будови; життєдіяльність організму; скорочення м'язів; розвиток хвороботворних мікробів.
Варіант № 14
1. Написати розписку від імені старости групи про те, що вона одержала в магазині „Канцтовари” приладдя на суму 150 гр. для передачі їх в кабінет української мови.
2. Утворити прикметники від поданих географічних назв, пояснити написання, погрупувати за правилами, з п’ятьма скласти речення:
Гамбург, Кривий Ріг, Білопілля, Овруч, Коростень, Владивосток, Бахмач, Кременчук, Волга, Прип’ять, Біла Церква, Прага, Париж, Сиваш, Буг, Камчатка.
3. Зробити переклад словосполучень, з п’ятьма скласти речення:
срочная командировка, расчетная ведомость, получить основательные доказательства, вплоть до исключения, перевести деньги на счет, оказывать значительное влияние, несоответствие денежных поступлений.
4. Написати лексичні та графічні скорочення. Навести приклади на кожен тип скорочень.
5. Розкрийте дужки.
Зашкодив (й,і,)алкоголь , прийшов( і,й ) окуліст, прийшов (і,й )терапевт , (і,й) очі обстежили , обстежився( і,й) у хірурга ;(вірогідно, точно , ймовірно) лікар не прийматиме,бо він у відрядженні; (мабуть,вірогідно, точно , ймовірно) лікар не прийматиме ,бо вже мав би бути (у,в) кабінеті.
(Йодна ,йодиста) настоянка ; (йдеться мова ,іде мова ) про тяжкохворих;(інформувати ,освідомляти)хворого; (нарікав ,скаржився ,жалівся) на здоров’я, напружувати (м’язи ,в’язи),(наполягати ,настоювати )на своєму.
Варіант № 15
1. Оформити список використаної літератури при підготовці до написання контрольної роботи (за всіма мовними вимогами).
2. Написати доручення на одержання вкладу з банку.
3. Перекласти словосполучення українською мовою, з п’ятьма утворити речення:
смотреть в оба, соблюдать закон.совершенствование существующих, ставить в известность, спустя некоторое время, состав исполнителей, стечение обстоятельств, с чувством собственного достоинства.
4. Утворити прикметники від слів, з 5-ма скласти речення.
Специфіка, гістологія, розчиняти, низ, лікарня, речовина, антисептик, дільниця , кисень,фізіологія.
5. Переписати подані нижче слова у три колонки: перша — вживаються у формічоловічого і жіночого роду; друга —вживаються у формі тільки чоловічого роду; третя — вживаються у формі тількижіночого роду:
Акушер, інженер, друкарка, бортпровідник, закрійник, журналіст, лаборант, механік, ліфтер, швець, кравець, викладач, муляр, прибиральниця, шліфувальник,
набірник, складач, пакувальник, диригент, гравер, архітектор, скульптор, перекладач, шахтар, бухгалтер,екскурсовод.
Варіант № 16
1. Написати витяг з протоколу зборів групи про надання вам матеріальної допомоги.
2. Перекладіть текст українською мовою, підкресліть слова, у яких при перекладі
з’являється апостроф чи м’який знак.
Воспаление — это патологический процесс, развивающийся при многих формах повреждения тканей организма как защитная реакция. Эта реакция является сложной и многообразной. Она выражается в ряде местных изменений, тесно связанных с общей реакцией на повреждение. Воспалительная реакция в конечном счете направлена к установлению повреждения и восстановлению целостности тканей и поэтому воспалительный процесс рассматривается как полезно приспособительская реакция. И одна из форм борьбы за существование.
3. Утворитиіз поданих словосполучень складні та складноскорочені слова; із трьома скласти речення:
триста літ, три тисячі, військовий комісаріат, юний натураліст, двадцять п’ять мільйонів, міський комітет, шістдесят років, двісті сімдесят тонн.
4. Написати особистий офіційний документ - заява, автобіографія, розписка ( на вибір).
5. Дібрати до іменників прикметники, використовуючи слова для довідок.
Біль, напад, процес, синдром, голодування, судини.
С л о в а для д о в і д о к : сильний, слабкий, дрібний,
великий, тупий, гострий, клінічний, кисневий, коронарний, тривалий, закономірний.
Варіант № 17
1. Відредагувати зразок автобіографії.
Я, Микитенко Юлія Андріївна, народилась у м. Вознесенську Миколаївської області у 1990 р.; закінчила Вознесенську середню школу №3 у 2005 році, до якої пішла навчатися у 1996 році.
У школі улюбленим предметом була біологія. Тому, після закінчення школи я, на проханнябатьків, вступила до медичного коледжу.
На протязі 2005-2008 рр. здобула освіту в медичному коледжі. Працюю медсестрою в БСМП вхірургічному відділенні. Приймаю участь у громадській роботі, голова профкому.
Одружена, маю сина. Маю цікаве хобі, хочу вивчити англійську мову, у вільний час
гаптую хрестиком
2. Утворити кількісні та порядкові числівники, три з них провідміняти за відмінками, з двома числівниками скласти речення:
3390, 1996, 504, 5700, 811, 340, 221.
3. Записати подані чоловічі імена українською мовою, утворити від них чоловічу та жіночу форми по батькові у давальному відмінку:
Филипп, Савва, Геннадий, Ипполит, Елизар, Фадей, Фома, Ефим, Илья, Никита, Сидор, Евсей, Афанасий, Емельян, Даниил, Виссарион, Гаврил.4.Утворити речення з такими словосполученнями:
впадати в око, тикати в очі, впитися очима, молоти язиком, хоч кров з носа, кров говорить.
5. Записати іменники українською мовою, поділити їх на три групи: чоловічого, жіночого і середнього роду:
Преподаватель, показатель, возбудитель, раздражитель, исследователь, выключатель, двигатель, наблюдатель, указатель, преподавание, показание, возбуждение, раздражение, исследование, выключение, движение,
наблюдение, указание, изменчивость, наблюдательность, возбудимость, раздражимость, раздражительность.
Варіант № 18
1. Написати доручення однокурснику на одержання грошового переказу у поштовому відділенні. Реквізити доручень, мовні вимоги до оформлення.
2. Відредагувати словосполучення, записати їх правильно, з трьома з них скласти речення:
книжки кількістю 7 екземплярів, допомога розміром у 4 мільйони доларів, грошова супсидія на суму в 11 грн. (гривень) 70 к. (копійок), зараз одинадцять (11) годин, зателефонуйте після десяти (годин), самий перший проект, свойого зобов’язання, цими гіллями вкрили, пробачте мене.
3. Поставити подані словосполучення в давальному відмінку, ввести три з них у речення: Софія Марківна, процес, добродій Олег, панна Ольга, боєць, гопак, студент Лелека, школяр Карпенко, острів, синтез, академік Вітер Кирило Гнатович.
4. Провідміняти подані прізвища і власне прізвище.
Шевченко Ганна Миколаївна.
Шевченко Віталій Петрович.
5. Утворити від поданих іменників форму множини:
Засіб, хребець, ребро, кінцівка, зображення, речовина, день, лікар, біль, тиждень, знання, місяць, хвороба, захворювання.
Варіант 19
1. Написати автобіографію.
2. Відредагувати словосполучення, виправитистилістичні помилки:
-         Підписка на газети та журнали почалася;
-         За відсутністю достатніх доказів такі справи слід припиняти;-         Це ліки від деяких хвороб;
-         Питання внесене у повістку дня; комітету треба ще працювати дві неділі;
-         Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.
3. Замінитиподані слова власне українськими відповідниками. З трьома з них скласти речення:
спікер, кур’єр, презентація, турне, круїз, менталітет, інтер’єр, асортимент, девальвація, резюме, плюралізм, рейтинг.
4. Зробити переклад словосполучень, з трьома з них скласти речення:
принести благодарность, принести вред, заслужить внимание, приносить неприятности, вовлекать в работу, приняться за работу, ввиду того, что…праздно жить, пришли в негодность, расходы по бюджету, спрос и предложение, угловая комната, ущемлять права.5. Переписати, розкриваючи дужки, вживаючи відповідні відмінкові форми іменників і прийменники.
1) входити ... (кімната)
увести хворого ... (кабінет лікаря)
вносити нові меблі ... (палата)
2) вийти ... (кімната)
винести меблі ... (палата)
виїхати ... (готель)
3) покласти хворого ... (ліжко)
підійти ... (ліжко хворого)
під'їхати ... (будинок)
підвести хворого ... (вікно)
Варіант № 20
1. Написати запрошення науковцям та провідним спеціалістам узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з питань профілактики рахіту в дітей грудного віку.
2. Перекласти українською мовою подані словосполучення. Втаких випадках, де це можливо, подати кілька варіантів перекладу. З трьома з них складіть речення:
оказывать услуги по закупке, старший по возрасту, работать по принципам рыночной экономики, реализовать по безналичному расчету, получить по подписке, передать по рации, огромный по своим масштабам.
3. Пояснити семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Ввести їх у речення:
виборний-вибірчий-вибірний, ділянка-дільниця, економіка-економія,
виголошувати-оголошувати, особистий-особовий.
4. Написати резюме.
5. Записати числівники словами.
Водному листі з Севастополя М.І.Пирогов писав, що він зі своїми помічниками за один день здійснив хірургічні втручання 600 пораненим. За час перебування в Севастополі була надана допомога близько 20 тисячам поранених, проведено 10 тисяч операцій під ефірним наркозом.Статистика свідчить: з 1941-го до 1945-го в медичних закладах різних рівнів пролікували 22 мільйони поранених та хворих. Спільними зусиллями ВООЗ розв'язуються такі проблеми загальносвітового значення, як боротьба із серцево-судинними та онкологічними захворюваннями, СНІДом, екологічні проблеми. Проводяться спільні наукові дослідження за участю 206 науково-дослідних центрів у різних країнах світу.
Варіант №21
1. Написати автобіографію.
2. Записатиподані прізвища українською мовою. Пояснити їх правопис. Ввести 2-3 прізвища в структуру речень. Погрупувати за правилами:
Смирнов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Лукьянов, Сухарев, Демьянов, Георгиев, Рощин, Теркин, Гущин, Слепцов, Астафьев, Светов, Столетов, Зверев, Артемов, Алексеев, Мацеев, Куницын, Лесков, Елютин, Кожицкий, Душин.3. Відредагувати речення.
Розмовляю з Андрійом Петровичем.
Повідомте Марії Васильовній.
Після доща роса заблищала під промінням сонця.
Без цукра і сиропа печиво не буде смачним.
Своєю радостю поділись із друзями.
Допоможіть нам, Надіє Андріївна.
Прийшов лист від Ткачук Олега Йосиповича.
4. Утворитивід поданих словосполучень прикметники. Пояснити їх правопис. 3-4 ввести у речення:
короткий час, подібний до купола, легко розчиняти, 127 кілометрів, ремонт вагонів, Південна Осетія, заготівля льону, суспільний і корисний, зелений і червоний, осінь і зима, зовнішня торгівля.
5. Визначити у поданих словах форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни:
Профілакторій, вірус, шлунок, поперек, бюлетень, грип, орган, організм, анамнез, огляд, йод, ніс, термін, рахунок, папір.
Варіант № 22
Перекладіть українською мовою.Числівники запишіть словами.
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн человек. Если сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что победа была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой.
2.Пояснити семантичні відмінності між словами, наведеними в групах. Утворити речення, використовуючи подані слова:
ділянка-дільниця, інформативний-інформація, кримінальний-карний, особистий-особовий-особливий.
3.Провідміняти слова.
Біль, кров, препарат, хворий.
4.Утворити прикметники від поданих слів. З 5 – ма скласти речення(на вибір):
фізіологія, людина, гінекологія, хребець, груди, поперек, мозок, тканина, кисень, молекула, захист, рухати.
5. Замінити висловлювання прикметниковим словосполученням.
З р а з о к : лікування, метою якого є запобігання подальшому розвитку виразкової хвороби, — противиразковелікування.
Період, який триває після закінчення операції до поліпшення стану хворого. Підготовка хворого до операції, що здійснюється перед операцією і містить цілий комплекс заходів. Чергування, що триває цілу добу. Лікарські засоби, що сприяють загальному зміцненню організму. Сироватка, що вживається для профілактики захворювання на грип.
К л ю ч :доопераційний, післяопераційний, цілодобовий, протигрипозний, зміцнювальний.
Варіант № 23
1.Перекласти подані словосполучення:
окружающая середа, окружающие нас люди, истекающий кровью, привите от дифтерии, кровоточащая рана, облученный, испытывающий сильную головную боль, испытавший сильное нервное потрясение.
2.Написати протокол загальних зборів студентів-фармацевтів за результатами екзаменаційної сесії. Присутні-куратор групи, директор коледжу.
3. Виправити стилістичні помилки:
я живу по вулиці Гординського; і потрібно було виключного факту, щоб прихильність цих людей зломалась; у збиральній кампанії прийняли участь не тільки школярі, а й старші люди села; більша частина активу осталася і продовжують свою справу; роботу відложили на місяць.
4. Пояснити значення поданих слів. Ввести їх у речення:
дипломат-дипломант-дипломник; покажчик-показник; особистий-особовий.
5. Перекласти українською мовою.
Важнейший, самый сильный, худший, наилучший, труднейший, самый тяжелый, высочайший, наименьший, мельчайший, самый хороший, наибольший, быстрейший.Варіант № 24
1. Оформити зразок наказу по коледжу про надання вам академічної відпустки у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
2.Переписати, вставляючи замість крапок велику чи малу літеру:
Банк …(у,У)країна; …(а,А)втономна …(р,Р)еспубліка … (к,К)рим;…(п,П)олтавська область; село …(л,Л)ипове; …(к,К)ременчуцький район; …(в,В)ерховна …(р,Р)ада …(у,У)країни; …(н,Н)аціональна …(р,Р)ада …(у,У)країни; …(п,П)ечерський торговий центр; епоха …(в,В)ідродження; …(д,Д)ень …(н,Н)езалежності.
3.Перекласти словосполучення українською мовою. В такихвипадках, де це можливо, подати кілька варіантів перекладу. З 5 скласти речення:
по желанию администрации, по рассмотрению вопроса, по получению документов, поссориться по недоразумению, по просьбам телезрителей, обидеть по невниманию, по свидетельству очевидцев, по исполнению желания, оказывать услугу по закупке.
4.Дібрати синоніми до поданих слів. Скласти з 3- ма з них речення (за вибором):
сміливий, замісник, квиток, наступний, суспільний, душевність, оберігати.
5. Переписати подані прикметники, згрупувати їх за значенням ознаки (форма, колір, будова, структура):
Прямокутний, тонкий, клітинний, овальний, кулястий, плаский, мілкий, круглий, витягнутий, зернистий, сітчастий, щільний, волокнистий, пластинчастий, усічений, жовтуватий, дрібнокристалічний, рожево-фіолетовий, ромбоподібний, призматичний, трубчастий.
Варіант № 25
1.Утворiть вiд поданих дiєслiв безособові конструкції, видiлiть закінчення.
Кинути, пекти, дозволити, порадити, стерегти, спостерiгати, препарувати, хлорувати, вражати, запобiгати, усвiдомлювати, роздробляти, розбризкувати, агiтувати, змiшувати, адаптуватися, розкладати, розтрощувати, розтинати, розмочувати, розм’якшувати, розрiджувати, розганяти, розвивати, дратувати, мешкати, спростовувати, довiдатися, поцiкавитися, порушувати, знешкодити, набрякати, надолужувати.
2. Скласти і записати діалог на тему: «Розмова медсестри із матір’ю дитини грудного віку».
3.Перекласти українською мовою подані словосполучення:
хорошо относиться к работе; стечение обстоятельств;аптека работает круглосуточно; с глазу на глаз; работал в должности; приобретать опыт;
по просьбе; оказать помощь; обнаружить ошибку; мысли без всякой связи.
4.Утворити кількісні та порядкові числівники, три з них провідміняти за відмінками, з двома числівниками скласти речення:
3390, 1996, 504, 5700, 811, 340, 221.
5. Утворити від неозначеної форми дієслів форму 2-ї особи множини наказового способу.
З р а з о к : сидіти — сидіть
Сидіти, ходити, лежати, відкривати, згадувати, стискати, говорити, мовчати, гукати, напружувати, дихати, стогнати.
Варіант № 26
1. Навести 15 термінів стосовно обраної Вами спеціальності, пояснити їх значення.
2.Зробити переклад поданих словосполучень, ввести п’ять у структуру речення:
я к вам по делу, работать по выходным дням, к моему стыду,  с общего согласия, на худой конец, прибегать к хитростям.
3.Навести відповідні фразеологізми в українській мові, ввести їх у речення:
лучше не досказать чем пересказать; больше верь делам, нежели словам; слухом земля полнится; торг дружбы не знает.
4. Виправити помилки, записати правильну назву часу.
На годиннику було без п’яти хвилин на 12.
Заняття в коледжі починаються у 8.30.
О 4 години пробив дзвін у настінному годиннику.
Операція розпочинається в 9 годині
Процедури триватимуть менше годинки.
Повертаємось додому в 20 годин вечора.
Стерилізувати інструментарій треба в 21 годину вечора.
5. Записати запозичені слова відповідними власне українськими.
Анемія, абдукція, агонізувати, адаптуватися, баланс, вібрувати, генезис, дезінфекція, еквівалентний, ідентичний,конвульсії, локальний, малярія, ординарний, симптом, фактор, мікроб, мікстура, шприц.
Варіант № 27
Поставити розділові знаки.
Роль медичної сестри в процесі лікування хворого особливо в стаціонарі важко переоцінити. Виконання призначень лікаря догляд за тяжкохворими проведення багато інколи досить складних маніпуляцій все це є прямим обов'язком середнього медичного персоналу. Медична сестра також бере участь в обстеженні пацієнта підготовці його до різних оперативних втручань працює в операційній як анестезист або операційна сестраспостерігає за хворими у відділеннях реанімації і інтенсивної терапії. Все це пред'являє високі вимоги не лише до знань і практичних навиків медичної сестри але і до її морального обличчя уміння поводитися в колективі при спілкуванні з хворими і їх родичами . Байдужих неврівноважених людей не здібних до співчуття страждаючій людині не можна допускати до роботи в медичних установах.
2. Відредагувати подані словосполучення, з трьома з них скласти речення:
книжки кількістю 7 екземплярів, допомога розміром у 4 мільйони доларів, грошова супсидія на суму в 11 грн. (гривень) 70 к. (копійок), зараз одинадцять (11) годин, зателефонуйте після десяти (годин), самий перший проект, свойого зобов’язання, цими гіллями вкрили, пробачте мене.
3. Поставити подані словосполучення в давальному відмінку, три з них ввести у речення: Олена Василівна, процес, добродій Андрій, панна Наталя, боєць, гопак, студент Лелека, школяр Карпенко, острів, синтез, академік Вітер Кирило Іванович.
4. Провідміняйте подані прізвища і власне прізвище.
Петренко Іван Сергійович
Петренко Ганна Іванівна.
5. Дібрати до поданих словосполучень антонімічні.
З р а з о к : тупий біль — гострий біль.
Ранній період захворювання, підвищення температури тіла, посилення болю, безболісність під час пальпації, нетиповий початок захворювання
Варіант № 28
1. Відредагувати подані речення:
1. Справку потрібно зарегіструвати.
2. Слідуюча зупинка «Студентська».
3. Аптека працює круглодобово.
4. Студенти приймають участь у наукових конференціях.
5. Важкопоранені з нетерпінням чекали допомоги.
6. Прошу надати відпустку по хворобі.
7. Про неприємну звістку доведетьс яповідомити по телефону.
8. Найбільш змістовнішою була доповідь Кондакової.
9. Призначили зробити кардіограму серця.
10. На протязі двох неділь триватимуть канікули.
11. Напишіть, будь - ласка, свою автобіографію.
12. Пацієнт впав у обморок.
2.Перекласти українською мовою російськіпрізвища, пояснити написання:
Виноградов, Суриков, Некрасов, Буслаев, Васнецов, Свиридов, Плещеев, Одоевский, Сергеев, Ценский, Лебедев-Кумач, Петров, Шишкин, Елисеев, Пугачева.3. Записати прислівники й прислівникові сполучення окремо, разом або через дефіс. Пояснити їх правопис:
всього\на\всього, без\вісті, де\не\де, до\купи, в\середині, по\юнацьки, по\іншому, на\зустріч, о\півдні, як\не\як, за\одно, зі\споду, раз\за\разом, один\в\один, з\гори, до\останку, плече\в\плече.
4. Пояснити значення слів, ввести їх у структуру речень:
гастрит , прфілактика, аптека, гемоглобін, анатомія.
5. Розрізняючи значення виділених слів, утворити словосполучення.
З р а з о к : високий лейкоцитоз — високі гори.
Гострий апендицит, зітерта картина захворювання, тупий біль, клінічна картина, перехід одного стану в інший.
Варіант № 29
1.Переписати вислови та афоризми, розкрити дужки,
вибираючи з них потрібні букви згідно з правилами зміни приголосних.
1. Поділяй (і, й) володарюй.
2. Якийпіп, така (у, в) ньогомолитва.
3. Любов (і, й) кашель не можнавтаїти.
4. Мистецтвом(і, й) людяністю, працею (і, й) знанням повинен керуватися
медик (у, в) своїйдіяльності.
5. Хай буде вислухана (і, й) іншасторона.
6. Зусуненням причини зникає (і, й) наслідок.
7. Про життя (і, й) смерть.
8. Є міра (у, в) речах.
9. (У, В) потрібний момент, без підготовки.
10. (І, Й) (у, в) мухи є селезінка.
11. (У, В) повномускладі.
12. (У, В) крайньомуразі.
13. (У, В) станізародження.
14. (У, В) болючомумісці.
15. Здоровий дух (у, в) здоровомутілі.
2. Перекласти подані словосполучення українською мовою, скласти з п’ятьма з них речення, пояснити особливості відмінювання кількісних числівників:
шестидесяти инженеров, на девяносто пяти предприятиях, двумстам семи студентам, двум коллегам, пятью детьми, о восьмидесяти двух рабочих, на восьми страницах.
3. Від поданих іменників утворити форми родового відмінка однини. Обгрунтувати закінчення, з пятьма іменниками утворити речення:
документ, договір, наказ, стіл, чай, вокзал, барвінок, листопад, Кавказ, Дністер, дощ, Париж, сантиметр, інвентар, юрист, апарат, варіант, принцип, проект, об’єкт, Сибір.
4.Написати заяву на ім’я директора коледжу.
5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Позначте орфограми.
Кременчук. Золотоноша, Черкаси, Кривий Ріг, Таганрог, Карабах, Лейпциг. Воронеж, Запоріжжя, Острог. Франція, Люксембург, Норвегія, Санкт-Петербург, Галич. Калуга, Сиваш, Балхаш, Дамаск, Інгуш, Волга. Казбек, Генуя, Гонконг, Забайкалля, Карпати, Словакія.
Варіант № 30
1.Охарактеризуйте роль мови у професії медичного працівника.
Стисло викладіть суть.
2.Перекласти подані словосполучення:
Речь идет о…- Отпуск по болезни -
Консультироваться по поводу заболевания захворювання-
Кружится голова-
Не хватает воздуха-
Относительно этого есть разные мнения-
Протекание болезни-
Предполагаемый результат-
Состоять на учете…
3. Від поданих слів утворити нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), - ств(о):
Черемош,Дрогобич, Прага, француз ,убогий, Воронеж, таджик,Черкаси, киргиз , Козелецьтовариш,Бахмач, Золотоноша, Рига, Гамбург, Кременчук, Кривий Ріг,боягуз,латиш ,чех,інтелігент.
4. Складіть речення із паронімами.
Апендикс – апендицит, в’язи – м’язи, сердечний – сердешний – серцевий, пам’ятка –пам’ятник.
          
5. До поданих іншомовних слів доберіть відповідні українські.
Дезінфекція , реальний , амбасада ,шейпінг, генерація.
Варіант № 31
1. Написати витяг з протоколу зборів групи про призначення вас бригадиром групи під час проходження практики.
2. Перекладіть словосполучення українською мовою:
Следовать советам врача … по обоюдному согласию… постельные принадлежности … принести вред … предложение заслуживает внимания… сопутствующие ощущения … состоять на учете … широко применяемое лекарственное средство… стечение обстоятельств …
3. Утворити із поданих словосполучень складні та складноскорочені слова; із трьома скласти речення: Біла Церква,карі очі , три тисячі, швидко розчиняється, юний натураліст, двадцять п’ять мільйонів, збирати зерно, міський комітет, добувати вугілля, двісті сімдесят тонн.
4. Пригадати і записати 10 фразеологізмів, до складу яких входять назви органів, частин тіла. Дібрати словосполучення, які б відповідали змісту фразеологізму.
5. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о).
Буг, Таганрог, Острог, Залужжя, Запоріжжя, киргиз, Кагарлик, Теплик, Дрогобич, Донець, гірник, Прага, Залісся, Париж, чех, волох, Сиваш, Херсонес, Одеса, Ясси, Ірпінь, Вишгород, Поділля, студент, аспірант, Прилуки. Варіант № 32
1.Наведіть приклади жанрів публічних виступів. Охарактеризуйте один із них.
2.Перекладіть речення.
Родсветинники получили от врача рекомендации по уходу за больным.
Есть ли в поликлинике аптека, где можно приобрести костыли?
Где находится кабинет травматолога?
В каком кабинете я могу сделать УЗИ?
Продлевать листок нетрудоспособности нужно вовремя.
3.Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть 4 речення (за вибором).
Душевність, вилікувати, позбавлятися (інвалідності), оберігати (хвору ногу), стимулювати, пересаджувати, ампутувати.
4.Запишіть слова у дві колонки. З апострофом і без нього.
Дит..ясла, ін…єкція, Р..єпін, ожелед..ю, медв..яний, емал.., в..яжеться, з..економленій, п..ятсот, кров..ю, бур..як, В..єтнам, рутв…яний,св…ятковий , над…яр…я, бур…ян, різдв…яний, торф…яний, від…їжджати, цв…яшок, підребер…я, дзв…якнути,пуп…янок , кров…ю, Св…ятослав.
5.Наведіть приклади (не менше 10) складноскорочених медичних термінів. Складіть з ними 5 речень.

Приложенные файлы

  • docx 19041056
    Размер файла: 98 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий