ZVIT Розділ 2


Розділ 2. Порядок складання та подання звітності на підприємстві ПАТ «Бердичівська фабрика одягу».
2.1 Річна фінансова звітність підприємства ПАТ «Бердичівська
фабрика одягу»
На підприємстві ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» складається повний комплект фінансової звітності, який складається з таких форм:
Баланс, форма № 1(Додаток № 2 );
Звіт про фінансові результати, форма № 2 (Додаток № 4);
Звіт про рух грошових коштів, форма № 3 (Додаток № 5 );
Звіт про власний капітал, форма № 4 (Додаток № 6 );
Примітки до фінансової звітності, форма № 5 (Додаток № 7 );
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», форма № 6 (Додаток № 8 ).
Баланс - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву. Оскільки актив і пасив балансу відображають ті самі кошти, підсумки їх мають дорівнювати одне одному. Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Мета складання Балансу ― надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства, ліквідність та оборотність засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інші показники. Отримання такої інформації ― необхідна умова для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також для оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків.
Звіт про фінансові результати - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Публікація фінансової звітності обов'язкова в офіційних виданнях та тих, що прирівняних до них (Розпорядження №150 від 28.04.2012 року, "Про призначення друкованого засобу масової інформації, в якому оприлюднюються документи).
Звіт про рух грошових коштів -  звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. На ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» звіт про рух грошових коштів складається прямим методом.
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі  HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB" \o "Власний капітал" власного капіталу підприємства протягомзвітного періоду. Звіт складається на підставі балансу, звіту про фінансові результати, а також аналітичних даних до відповідних облікових регістрів.
Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами), а саме П(С)БО 1.
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами». На підприємстві ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» даний документ складається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 29 «Фінансова звітність за сегментами».
2.2 Податкова звітність підприємства ПАТ «Бердичівська фабрика одягу».
Податкова звітність – один із видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Найпоширенішою формою реалізації податкової звітності є надання відомостей з метою оподаткування письмово на бланках. У спеціально передбачених законодавством випадках таку інформацію подають в електронному вигляді, що допускає комп’ютерну обробку.
На практиці найчастіше податкова звітність полягає у поданні податкової декларації. Декларацію підписує платник податків або його представник у межах своїх повноважень.
На ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» до податкової служби подають таку звітність:
Декларація про прибуток (Додаток № 9 );
Декларація з податку на додану вартість (Додаток № 10 );
Податкова декларація екологічного податку (Додаток № 11 );
Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (Додаток № 12 );
Податкова декларація з плати за землю (Додаток № 13 );
Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (Додаток № 14 );
Розрахунок відомості про кошти державного соціального страхування (Звіт по коштам загальнообов’язкового державного соціального страхування) (Додаток № 15 );
Форма податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Додаток № 16 ).
Декларація про прибуток - це документ, визначеної форми в якому зазначається скільки прибутку було отримано підприємством в звітному періоді, яка сума повинна бути сплачена на податковий рахунок. Подається не пізніше 27 числа місяця наступного за звітним.
Декларація про податок на додану вартість – це документ, зазначеної форми в якому зазначається яка сума податку на додану вартість повинна бути сплачена. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" складання податкової звітності з податку на додану вартість за звітні періоди, починаючи з лютого 2015 року, та наступні звітні періоди здійснюється за допомогою системи електронного адміністрування податку на додану вартість обсяги коригування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (збільшення та/або зменшення податкових зобов’язань) відображаються в окремих рядках розділу І декларації залежно від дати виникнення податкових зобов’язань, що коригуються (до 1 лютого 2015 року та після 1 лютого 2015 року).
Податкова декларація екологічного податку – не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Після закінчення даного періоду платник податків зобов’язаний сплатити податок. Даний документ подається у двох примірниках. Декларація подається до фіскальної служби за місцем реєстрації. Дану декларацію має підписати інспектор, закріплений за платником, і повинна бути поставлена печатка.
Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод – на ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» складається щоквартально та раз в півроку. Подається не пізніше 25 числа наступного за звітним. В даному документі зазначається сума, що була нарахована за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.
Податкова декларація з плати за землю. В даній декларації зазначається сума нарахувань за використання земельних площ. Подається на ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» щоквартально та раз в півроку, не пізніше 25 числа наступного за звітним.
Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів – розрахунок, що подається юридичною особою за місцем знаходження та місцем реєстрації транспортного засобу, що і відмічається в цій формі. В частині і розрахунку підприємство ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» зазначає рік, у якому реєструється вперше транспортний засіб та зазначає тип розрахунку: звітний, новий звітний, або уточнюючий розрахунок.
Форма податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку – подають всі суб’єкти господарювання, які нараховують або виплачують фізичній особі доходи, або мають нарахувати (утримувати, сплачувати) податки до бюджету від імені працівників, що працюють на даному підприємстві та сплачуються за рахунок доходів даних осіб. Форма 1ДФ подається за квартал, протягом 40 календарних днів (в 2015 році – до 10 травня, 9 серпня, 9 листопада, 9 лютого). Якщо останній день вихідний або святковий, тоді термін переноситься на перший робочий день після зазначеної дати.
Несвоєчасне подання податкової декларації до податкового органу тягне за собою застосування фінансових санкцій. Окрім того, у разі неподання чи несвоєчасного подання податкової декларації платником, з першого робочого дня, наступного за граничним строком її подання, у податкового органу виникає право на податкову заставу, і податковий орган самостійно нараховує суму податку, що має бути сплачено.
2.3 Статистична звітність підприємства ПАТ «Бердичівська фабрика одягу»
Статистична звітність - це звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної статистики для оцінки стану та розвитку економіки держави і планування макроекономічних показників.
Статистичні звіти подаються з різною періодичністю: раз на місяць, квартал, рік залежно від реальних управлінських потреб у певній інформації. Вони подаються до органів державної статистики за місцезнаходженням, що здійснює державне регулювання у відповідному виді діяльності економіки.
На ПАТ «Бердичівська фабрика одягу» до органів статистики подають таку звітність:
Структурне обстеження підприємства (Додаток № 17 );
Звіт про взаєморозрахунок з нерезидентами;
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (Додаток № 18);
Звіт з праці (Додаток № 19 ).
Структурне обстеження підприємства – звіт відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, звіт відображає інформацію про результати діяльності. Якщо підприємство має місцеву одиницю, яка здійснює реалізацію продукції, виготовленої іншою місцевою одиницею цього підприємства, то графа 2 показника «Обсяг реалізованої продукції» (без ПДВ) відображає інформацію по тій місцевій одиниці, яка виготовила цю продукцію.
Звіт про взаєморозрахунок з нерезидентами – звіт який подається до органів статистики, в ньому зазначається, які були проведені розрахунки, з якими користувачами та в якій сумі. Подається до 25 числа місяця, що наступає за звітним.
Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції – складають промислові підприємства незалежно від форми власності, які випускали в звітному році продукцію, що має сертифікат відповідності. Подається не пізніше 9 лютого наступного за звітним роком.
Звіт з праці – це звітність, в якій зазначаються всі здійсненні розрахунки з заробітною платою. Буває місячна та квартальна, подається до 7 числа місяця наступного за звітним періодом.

Приложенные файлы

  • docx 19051238
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий