Тестова програма styd

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ
1. Фінанси це:
а) гроші;
б) економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;
в) економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції;
г) грошові потоки.
2. Двоїстий характер фінансів проявляється в тому, що:
а) з одного боку це фінансові відносини, а з другого це фінансові ресурси;
б) з одного боку це централізовані грошові фонди, а з другого децентралізовані;
в) з одного боку це фінансові ресурси, а з другого це фінансові резерви;
г) з одного боку це розподіл ВВП, а з другого перерозподіл ВВП.
3. Фінанси виконують такі функції:
а) розподільчу і контрольну;
б) розподільчу і накопичувальну;
в) накопичувальну і контрольну;
г) правильної відповіді немає.
4. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:
а) товарно-грошові відносини, функціонування держави, дія економічних законів;
б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;
в) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення;
г) товарно-грошові відносини, функціонування держави.
5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:
а) поворотний та оплатний;
б) примусовий, обов’язковий, безповоротний та безоплатний;
в) безповоротний та оплатний;
г) необов’язковий та поворотний.
6. Фінансові відносини охоплюють:
а) сферу матеріального виробництва;
б) невиробничу сферу;
в) як виробничу так і невиробничу сфери;
г) правильної відповіді немає.
7. Розподільча функція фінансів здійснюється з:
а) первинним розподілом ВВП;
б) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП;
в) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів;
г) розподілом та перерозподілом ВВП через фінансову систему.
8. Валовий внутрішній продукт країни це:
а) сума валових продуктів всіх галузей економіки;
б) загальна кількість вироблених товарів та послуг;
в) загальна вартість всіх доходів;
г) вірної відповіді немає;
9. Суть контрольної функції фінансів полягає у:
а) контролі за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;
б) контролі за доходами юридичних осіб;
в) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;
г) контролі за ефективністю використання банківського кредиту.
10. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому, що:
а) фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин;
б) всі грошові відносини є фінансовими;
в) всі фінансові відносини є грошовими;
г) правильної відповіді немає.
11. Фінансові ресурси держави це:
а) грошові кошти, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу частки ВВП;
б) система грошових фондів, які сконцентровані в руках держави;
в) грошові кошти, які сконцентровані у Державному бюджеті;
г) вірної відповіді немає.
12. Фінанси від грошей відрізняються за:
а) змістом;
б) функціями;
в) змістом і функціями;
г) правильної відповіді немає.
13. Фінансові відносини виникають:
а) на стадії обміну;
б) на стадії виробництва;
в) на стадії обміну і виробництва;
г) усі відповіді правильні.
14. Наявність фінансових відносин у державі є:
а) суб’єктивним фактором;
б) об’єктивною необхідністю.
в) як суб’єктивною, так і об’єктивною необхідністю;
г) правильної відповіді немає.
15. Суб’єктами фінансових відносин є:
а) валовий внутрішній продукт;
б) держава, підприємства, громадяни;
в) доходи, податки, збори;
г) усі відповіді правильні.
16. Фінансова система це:
а) сукупність відносно обособлених, але взаємопов'язаних між собою ланок фінансових відносин;
б) особлива, специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу та перерозподілу частки ВВП;
в) особливий, опосередкований системою грошових відносин тип економічних відносин;
г) все вірно;
17. Децентралізовані фінансові ресурси це:
а) фінансові ресурси, які знаходяться у Державному бюджеті;
б) фінансові ресурси, які знаходяться в місцевих бюджетах;
в) фінансові ресурси, які знаходяться у суб'єктів економічної діяльності та у населення;
г) вірної відповіді немає;
18. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:
а) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;
б) у них є власні доходи;
в) саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави;
г) усі відповіді правильні.
19. Джерелами формування децентралізованих фінансових ресурсів є:
а) доходи суб'єктів економічної діяльності всіх форм власності;
б) Державний бюджет;
в) місцеві бюджети;
г) вірної відповіді немає;
20. Централізовані фінансові ресурси це:
а) фінансові ресурси, які знаходяться у Державному бюджеті;
б) фінансові ресурси, які знаходяться в місцевих бюджетах;
в) фінансові ресурси, які знаходяться у суб'єктів економічної діяльності та у населення;
г) фінансові ресурси, які знаходяться в бюджетах всіх рівнів та цільових фондах;
21. До складу загальнодержавних фінансів входять:
а) Державний бюджет, Пенсійний фонд, фонд зайнятості;
б) фінанси, які сконцентровані у населення;
в) фінанси підприємств недержавної форми власності;
г) фінанси підприємств державної форми власності;
22. Державні фінанси це:
а) система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій держави;
б) сукупність усієї грошової маси в країні;
в) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.
г) усі відповіді правильні.
23. До складу фінансової інфраструктури відносять:
а) систему органів управління фінансами і нормативно-
законодавчу базу;
б) підготовку фахівців;
в) спеціалізоване виробництво;
г) усі відповіді правильні.
24. Державний кредит це:
а) особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;
б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;
в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів і їх використанням на фінансування державних потреб;
г) усі відповіді правильні.
25. Позабюджетні цільові фонди це:
а) специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загальнодержавного або регіонального значення;
б) форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальної допомоги населенню;
в) фінанси підприємницьких структур;
г) усі відповіді правильні.
26. Державний бюджет це:
а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;
б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів;
в) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;
г) правильної відповіді немає.
27. До складу децентралізованих фінансів не входять:
а) фінанси підприємницьких структур;
б) фінанси населення;
в) місцеві бюджети;
г) усі відповіді правильні.
28. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:
а) державний бюджет;
б) державний кредит;
в) позабюджетні фонди;
г) місцеві бюджети.
29. Місцеві фінанси це:
а) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;
б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;
в) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.
г) правильної відповіді немає.
30. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:
а) фінанси населення;
б) державний бюджет;
в) централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансову інфраструктуру;
г) усі відповіді правильні.
31. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:
а) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;
б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;
в) Міністерство фінансів України, управління, (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.
г) усі відповіді правильні.
32. Оперативне управління фінансами здійснюють:
а) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;
б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;
в) Міністерство фінансів України, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій;
г) усі відповіді правильні.
33. Фінансове законодавство в Україні приймає:
а) Державне казначейство України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Рахункова палата.
34. Проект Державного бюджету України розробляє:
а) Рахункова палата;
б) Президент України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Верховна Рада України.
35. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається:
а) Державна податкова адміністрація України;
б) Державне казначейство України;
в) Рахункова палата.
г) усі відповіді правильні.
36. Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на:
а) державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський;
б) попередній, поточний, наступний;
в) обов’язковий, ініціативний.
г) усі відповіді правильні.
37. До органів виконавчої влади в Україні відносять:
а) Кабінет Міністрів України;
б) галузеві міністерства, управління та відомства;
в) обласні державні адміністрації;
г) усі відповіді правильні.
38. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні є:
а) Державна податкова адміністрація України;
б) Національний банк України;
в) Рахункова палата;
г) правильної відповіді немає.
39. Фінансовий контроль це:
а) система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;
б) специфічний вид діяльності щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів;
в) процес дослідження фінансового стану підприємства;
г) правильної відповіді немає.
40. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії:
а) суцільні;
б) вибіркові;
в) комбіновані;
г) усі відповіді правильні.
41. Фінансовий механізм це:
а) інструмент формування та використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів;
б) сукупність юридичних норм, які регламентують фінансові відносини;
в) сукупність економіко – організаційних та правових норм, методів та важелів управління фінансовою діяльністю держави;
г) фінансовий контроль, фінансове право.
42. Складовими фінансового механізму є:
а) фінансові методи та важелі,;
б) правове забезпечення;
в) нормативне й інформаційне забезпечення;
г) усі відповіді правильні.
43. Фінансові важелі це:
а) ставка податку на прибуток, норма амортизаційних відрахувань, процентна ставка;
б) фінансові показники;
в) фінансовий контроль;
г) дотації, виплати по безробіттю, пенсії, стипендії;
44. Фіскальна політика може бути:
а) стимулювальною;
б) стримуючою;
в) автоматичною;
г) усі відповіді правильні.
45. У складі фінансової політики виділяють:
а) бюджетно-податкову, грошово-кредитну;
б) інвестиційна, валютна;
в) страхова, митна;
г) усі відповіді правильні.
46. Суть фінансового планування полягає у:
а) визначенні організаційно-правових форм підприємств;
б) проведенні оцінки фінансової стратегії;
в) визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки;
г) правильної відповіді немає.
47. Як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий механізм»:
а) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм;
б) фінансовий механізм визначає фінансову політику;
в) фінансова політика немає відношення до фінансового механізму;
г) усі відповіді правильні?
48. Фінансова політика це:
а) дія економічних законів у фінансовій сфері;
б) діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фі-
нансів;
в) сукупність фінансових розподільчих і перерозподільних за-
ходів, які здійснює держава через фінансову систему;
г) правильної відповіді немає.
49. Фінансовий механізм це:
а) фінансові відносини з приводу розподілу ВВП;
б) сукупність суб’єктів і об’єктів фінансового розподілу;
в) система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;
г) усі відповіді правильні.
50. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:
а) інструкції, нормативи;
б) норми, методичні вказівки;
в) кредити;
г) правильної відповіді немає.
10. Фіскальна політика це:
а) бюджетно-податкова політика;
б) кредитна політика;
в) правильної відповіді немає;
г) бюджетно-податкова політика та кредитна політика.
51. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:
а) фінансову тактику і фінансову стратегію;
б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;
в) оперативну і фінансову політику і фінансову тактику;
г) фінансову стратегію і податкову політику.
52. Фінансова стратегія держави це:
а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;
б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;
в) система принципів і методів розроблення та реалізації
управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;
г) процес визначення оптимальної структури капіталу.
53. До фінансових важелів і стимулів належать:
а) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;
б) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;
в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах;
г) система управління фінансами.
54. Фінансове регулювання здійснюється через:
а) систему норм і нормативів які характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів;
б) ліміти;
в) фінансові резерви;
г) всі відповіді правильні.
55. Фінансове забезпечення здійснюється в таких формах:
а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;
б) кредитування і акціонування;
в) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал;
г) бюджетне фінансування і кредитування.
56. Фінансове планування це:
а) діяльність щодо формування та використання цільових централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, які спрямовуються на розширене відтворення та на задоволення поточних потреб держави;
б) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес;
в) сукупність фінансових методів і форм організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціальноекономічний розвиток суспільства;
г) правильної відповіді немає.
57. До основних методів фінансового планування належать:
а) балансовий метод;
б) нормативний метод;
в) метод коефіцієнтів;
г) усі відповіді правильні.
МОДУЛЬ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕРІ ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
58. До складу фінансів підприємств не входять відносини:
а) між підприємством і його робітниками;
б) між підприємством та державою;
в) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;
г) між підприємствами.
59. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):
а) 25;
б) 23;
в) 16;
г) 17?
60. Фінанси підприємства це:
а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;
б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;
в) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення;
г) усі відповіді правильні.
61. Капітал поділяють на основний і оборотний за:
а) величиною вартості його структурних елементів;
б) формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;
в) сферою функціонування;
г) усі відповіді правильні.
62. Підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці внаслідок зношування через:
а) відрахування відповідної суми з отриманого доходу;
б) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;
в) відрахування відповідної суми з отриманого прибутку;
г) правильної відповіді немає.
63. Відмінності обороту основних виробничих та оборотних виробничих фондів виявляються у тому, що:
а) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні за декілька;
б) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди за один цикл;
в) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні за один;
г) правильної відповіді немає.
64. Витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі називають:
а) ціною виробництва;
б) вартістю виробництва;
в) виробничою собівартістю;
г) усі відповіді правильні.
65. Суб’єкти, що добровільно втрачають юридичну та господарську самостійність, шалежать до:
а) асоціації;
б) концерну;
в) консорціуму;
г) правильної відповіді немає.
66. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:
а) фінансовий;
б) виробничий;
в) комерційний;
г) важливі всі напрями.
67. Домогосподарство характеризують:
а) обмежена відповідальність;
б) одержання додаткового доходу від спеціалізації;
в) повна самостійність;
г) усі відповіді правильні.
68. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:
а) у межах належних їм внесків;
б) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;
в) несуть солідарну відповідальність усім майном;
г) правильної відповіді немає.
69. Валовий прибуток від реалізації продукції це:
а) виручка від реалізації без ПДВ;
б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;
в) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;
г) усі відповіді правильні.
70. Рентабельність це:
а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;
б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;
в) відносний показник ефективності роботи підприємства;
г) правильної відповіді немає.
71. Власні фінансові ресурси підприємства це:
а) статутний фонд;
б) прибуток;
в) резервний фонд;
г) усі відповіді правильні.
72. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:
а) тільки власних коштів;
б) тільки позичкових коштів;
в) власних і позичкових коштів;
г) правильної відповіді немає.
73. До складу державних фінансів не включають:
а) державний і місцеві бюджети;
б) позабюджетні спеціальні фонди і фінанси державного сектору;
в) державний кредит;
г) фінанси господарських товариств.
74. До сфери безпосереднього держаного управління фінансами належжать:
а) фінанси населення;
б) фінанси.підприємств усіх форм власності;
в) державні фінанси;
г) правильної відповіді немає.
75. Методом мобілізації державних доходів є:
а) податковий, кредитний, емісійний;
б) кредитний, дотаційний;
в) дотаційний;
г) правильної відповіді немає.
76. Формою бюджетного фінансування не є:
а) бюджетні інвестиції й державні трансферти;
б) бюджетні кредити й кошторисне фінансування;
в) емісія;
г) правильної відповіді немає.
77. Державний кредит це:
а) економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій держави;
б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;
в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їх використанням на фінансування державних потреб;
г) усі відповіді правильні.
78. Джерела державних доходів можуть бути:
а) внутрішніми та зовнішніми;
б) зовнішніми;
в) внутрішніми;
г) усі відповіді правильні;
79. Державні доходи це:
а) сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом вартості ВВП, з метою формування доходів держави і державних підприємств;
б) сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються для виконання нею своїх завдань і функцій;
в) сукупність усієї грошової маси в країні;
г) усі відповіді правильні.
80. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня, юридичній або фізичній особі за умов пайового фінансування цільових видатків називається:
а) дотацією;
б) субвенцією;
в) субсидією;
г) усі відповіді правильні.
81. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для здійснення певних цільових видатків називається:
а) дотацією;
б) субвенцією;
в) субсидією;
г) усі відповіді правильні.
82. Надання бюджетних коштів бюджету нижчого рівня або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі для покриття поточних витрат називається:
а) дотацією;
б) субвенцією;
в) субсидією;
г) усі відповіді правильні.
83. Державні видатки це:
а) грошові відносини, пов’язані з використанням децентралізованих фінансових ресурсів;
б) сукупність грошових коштів, що витрачаються державою в процесі здійснення її фінансової діяльності;
в) економічні відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання централізованих фондів держави;
г) правильної відповіді немає.
84. 3а умовами повернення державні доходи бувають:
а) зворотні і незворотні;
б) доходи від реалізації національного багатства;
в) доходи від приватизації;
г) податкові надходження;
85. 3а джерелами формування державні доходи бувають:
а) власні доходи держави;
б) зворотні;
в) доходи від реалізації національного багатства;
г) доходи від суб'єктів недержавної форми власності;
86. За рівнем централізації державні доходи бувають:
а) централізовані і децентралізовані;
б) зворотні;
в) доходи від розподілу національного багатства;
г) доходи, які концентруються у державному бюджеті;
87. Визначте внутрішні джерела формування державних доходів:
а) міжнародний кредит, емісійний дохід;
б) валовий внутрішній продукт, національне багатство країни;
в) державні видатки;
г) правильної відповіді немає.
88. З позиції використання фінансових ресурсів держави державні видатки поділяють на:
а) державне споживання та державне фінансування;
б) поточні видатки та видатки розвитку;
в) бюджетні кредити та грошові перекази населенню;
г) правильної відповіді немає.
89. Кошторис це:
а) бюджетні асигнування, розподілені поквартально і постатейно;
б) плановий документ, у якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний розподіли;
в) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом;
г) правильної відповіді немає.
90. Державний бюджет це:
а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;
б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів.
в) відображає процес перерозподілу доходів у суспільстві;
г) правильної відповіді немає.
91. Бюджетний устрій це:
а) сукупність бюджетів різних рівнів;
б) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;
в) взаємопов'язана система фінансових інститутів, визначена адміністративно-територіальним устроєм;
г) взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;
92. Бюджетне регулювання це:
а) регулювання доходів та видатків Державного бюджету;
б) перерозподіл грошових коштів між різними ланками бюджетної системи;
в) перерозподіл грошових коштів між різними адміністративно-територіальними районами;
г) усі відповіді правильні;
93. Хто здійснює бюджетне регулювання:
а) Верховна Рада;
б) Міністерство фінансів;
в) Кабінет Міністрів України;
г) кожний представницький орган щодо бюджетів нижчого рівня;
94. Проект Державного бюджету на наступний рік затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України
г) вірної відповіді немає;
95. Звіт про виконання державного бюджету затверджує:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) вірної відповіді немає;
96. Управління виконанням державного бюджету здійснює:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) вірної відповіді немає;
97. Проект Державною бюджету на наступний рік складає:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) вірної відповіді немає;
98. Бюджетний період це:
а) строк, на протязі якого діє складений та затверджений бюджет;
б) строк з початку складання проекту бюджету до моменту затвердження звіту про його виконання;
в) строк розглядання проекту бюджету законодавчим органом держави;
г) вірної відповіді немає;
99. 3а напрямком використання фінансових ресурсів бюджет може бути:
а) державним;
б) розвитку;
в) місцевим;
г) збалансованим.
100. Бюджет Автономної республіки Крим це:
а) державний бюджет;
б) місцевий бюджет;
в) бюджет розвитку;
г) консолідований бюджет;
101. Зведений бюджет України це:
а) державний бюджет;
б) місцевий бюджет;
в) бюджет розвитку;
г) консолідований бюджет;
102. Збалансування бюджетів здійснюється у формі:
а) дотацій;
б) субсидій;
в) субвенцій;
г) все вірно;
103. Верховна Рада України:
а) встановлює строки і порядок складання бюджету;
б) затверджує проект бюджету;
в) затверджує звіт про виконання бюджету;
г) все вірно;
104. Кабінет Міністрів України:
а) встановлює строки і порядок складання бюджету;
б) затверджує проект бюджету;
в) здійснює загальне управління виконання бюджету;
г) вірної відповіді немає;
105. Державний бюджет України як фінансовий план держави затверджується:
а) постановою Кабінету Міністрів;
б) Указом Президента;
в) Верховною Радою і має силу закону;
г) розпорядженням Національного банку.
106. Під бюджетною системою розуміють сукупність:
а) бюджетних відносин;
б) бюджетів;
в) бюджетних установ;
г) правильної відповіді немає.
107. Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи це:
а) бюджетний устрій;
б) зведений бюджет;
в) бюджетна система.
г) правильної відповіді немає.
108. Бюджетний устрій України визначається:
а) системою розподілу доходів між окремими видами бюджетів;
б) сукупністю правових норм;
в) державним устроєм та адміністративно-територіальним поділом країни;
г) усі відповіді правильні.
109. Резервний фонд бюджету встановлюється від суми видатків бюджету в такому розмірі (%):
а) 1;
б) 4;
в) 5;
г) 10.
1107. Принципи самостійності бюджетів полягають у тому, що:
а) кожен вид бюджету самостійно визначає потребу в доходах, які йому виділяються бюджетом вищого рівня;
б) кожен вид бюджету має свої джерела доходів і визначає напрями видатків;
в) кожен вид бюджету приймається самостійно;
г) усі відповіді правильні.
111. В унітарних державах бюджет має такий характер:
а) багаторівневий:
б) трирівневий;
в) дворівневий;
г) однорівневий.
112. Зазначте, що не властиво Державному бюджету України:
а) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;
б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових підприємств;
в) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату;
г) усі відповіді правильні.
113. Зведений бюджет України:
а) затверджується Верховною Радою України;
б) затверджується Кабінетом Міністрів України;
в) не затверджується, використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання;
г) правильної відповіді немає.
114. Відповідно до Бюджетного кодексу України, проект бюджету розробляє:
а) Міністерство фінансів;
б) Бюджетна комісія Верховної Ради;
в) Міністерство економіки;
г) усі відповіді правильні.
115. Механізм секвестру бюджету означає:
а) пропорційне зниження бюджетних витрат щомісяця за всіма статтями бюджету (крім захищених) протягом залишку бюджетного періоду;
б) зменшення видатків розвитку;
в) збільшення видатків розвитку;
г) правильної відповіді немає.
116. За касове виконання Державного бюджету України відповідає:
а) Фонд державного майна;
б) Державне казначейство;
в) Кабінет Міністрів;
г) усі відповіді правильні.
117. Структура доходів бюджету України включає:
а) податкові та неподаткові надходження;
б) доходи від операцій з капіталом;
в) офіційні трансферти;
г) усі відповіді правильні.
118. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють на:
а) зовнішні та внутрішні;
б) власні та позичкові;
в) закріплені та регулюючі;
г) правильної відповіді немає.
119. Видатки бюджету це витрати, які :
а) виникають за умов виконання державою своїх обов’язків;
б) спрямовані на капітальні вкладення;
в) передбачають поворотність і платність.
г) усі відповіді правильні.
120. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками:
а) функціями і економічною характеристикою операцій;
б) головним розпорядником бюджетних коштів;
в) бюджетними програмами;
г) усі відповіді правильні.
121. Функціональна класифікація означає склад видатків за:
а) галузями економіки;
б) розпорядниками коштів;
в) завданнями, з виконанням яких пов’язані видатки;
г) правильної відповіді немає.
122. Відповідно до економічної класифікації видатки є:
а) внутрішні та зовнішні;
б) поточні та капітальні;
в) закріплені та регулюючі;
г) правильної відповіді немає.
123. Поточні бюджетні видатки це:
а) фінансування інвестиційної діяльності;
б) фінансування органів державної влади, бюджетних установ;
в) фінансування інноваційної діяльності;
г) усі відповіді правильні.
124. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється:
а) Верховною Радою;
б) Кабінетом Міністрів;
в) Міністерством фінансів;
г) Національним банком.
125. Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:
а) основних економічних ознак;
б) головних розпорядників коштів;
в) основних функцій держави.
г) правильної відповіді немає.
126. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:
а) основних економічних характеристик операцій, при проведенні яких здійснюються видатки;
б) головних розпорядників коштів;
в) основних державних програм;
г) усі відповіді правильні.
127. Захищені статті бюджету це:
а) статті видатків, що закріплені за певними доходами;
б) статті видатків, що не підлягають скороченню через невиконання дохідної частини бюджету;
в) правильної відповіді немає;
г) статті видатків, що не закріплені за певними доходами.
128. Секвестр бюджету застосовується для:
а) міжбюджетного регулювання;
б) бюджетного контролю;
в) зменшення видатків у процесі виконання бюджету;
г) усі відповіді правильні.
129. Бюджетна класифікація це групування за однорідними ознаками:
а) тільки доходів бюджету;
б) тільки видатків бюджету;
в) доходів, видатків, фінансування бюджету, боргу;
г) усі відповіді правильні.
130. Тільки закріплені доходи має:
а) державний бюджет;
б) місцевий бюджет.
в) зведений бюджет;
г) усі відповіді правильні.
131. Бюджет має такі складові:
а) загальний фонд;
б) спеціальний фонд;
в) резервний фонд;
г) усі відповіді правильні.
132. Бюджетний дефіцит характеризується як:
а) перевищення доходів над видатками;
б) сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам;
в) обсяг поточних видатків бюджету;
г) перевищення видатків над доходами.
133. Дефіцит бюджету це:
а) перевищення видаткової частини бюджету над доходною;
б) неповне або несвоєчасне фінансування галузей бюджетної сфери;
в) відношення абсолютної величини дефіциту бюджету до обсягу ВВП;
г) вірної відповіді немає;
134. Прихований дефіцит бюджету це:
а) перевищення видаткової частини бюджету над доходною;
б) неповне або несвоєчасне фінансування галузей бюджетної сфери;
в) відношення абсолютної величини дефіциту бюджету до обсягу ВВП;
г) вірної відповіді немає;
135. Профіцит бюджету це:
а) перевищення видаткової частини бюджету над доходною;
б) неповне або несвоєчасне фінансування галузей бюджетної сфери;
в) відношення абсолютної величини дефіциту бюджету до обсягу ВВП;
г) перевищення доходної частини бюджету над видатковою;
136. Причини дефіциту бюджету:
а) деформована структура економіки;
б) неефективний бюджетний механізм;
в) необґрунтовані видатки на забезпечення державного управління;
г) все вірно;
137. Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на:
а) покриття поточних видатків;
б) покриття боргових зобов'язань;
в) інвестування економіки;
г) соціальні трансферти;
138. Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок:
а) кон'юнктурних коливань економіки;
б) помірної податкової політики;
в) автоматичного зростання державних витрат;
г) від'ємного сальдо платіжного балансу;


МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
139. Податки це обов’язкові платежі:
а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;
б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;
в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;
г) усі відповіді правильні.
140. За допомогою податків перерозподіляються:
а) резервні фонди;
б) ВВП;
в) вартість основного капіталу;
г) вартість робочої сили.
141. Розмір прямих податків залежить:
а) від споживання товарів;
б) від масштабів об'єкта оподаткування;
в) від використання доходів;
г) вірної відповіді немає;
142. Принцип обов'язковості сплати податків вимагає:
а) сплачувати податки мають учасники економічного процесу;
б) сплачувати податки повинні обов'язково всі учасники економічного процесу;
в) сплата податків не повинна стримувати процес розвитку суб'єктів економічного життя;
г) вірної відповіді немає;
143. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:
а) загальнодержавні, місцеві;
б) прямі, непрямі;
в) разові;
г) систематичні.
144. За методом оподаткування податки поділяються на:
а) прямі, непрямі;
б) загальнодержавні та місцеві;
в) прогресивні, регресивні, пропорційні;
г) розкладні, окладні.
145. Згідно податкового кодексу оподатковується:
а) об’єкт податку;
б) носій податку;
в) суб’єкт податку;
г) джерело податку.
146. Непрямі податки платить:
а) більше той, хто має більші доходи;
б) більше той, хто більше споживає;
в) той, у кого у власності перебуває майно;
г) вірної відповіді немає;
147. Суб'єкт оподаткування:
а) фізична чи юридична особа, яка безпосередньо сплачує податок;
б) вказує на те, що оподатковується тим чи іншим податком у платника;
в) передбачає певну еквівалентність відносин платника з державою;
г) вірної відповіді немає;
148. Прогресивні податкові ставки:
а) єдині відсоткові ставки, які не залежать від розмірів об'єкта оподаткування;
б) шкала відсоткових ставок, розміри яких спочатку зростають до певної величини об’єкта оподаткування, а при його зростанні понад цю величину зменшуються;
в) шкала відсоткових ставок, розміри яких зростають відповідно до зростання розмірів об’єкта оподаткування;
г) вірної відповіді немає;
149. Регресивні податкові ставки:
а) шкала відсоткових ставок, розміри яких спочатку знижуються до певної величини об’єкта оподаткування, а при його зростанні понад цю величину зростають;
б) встановлюються у відсотках до об'єкта оподаткування в грошовому виразі;
в) шкала відсоткових ставок, розміри яких зменшуються відповідно до зростання розмірів об'єкта оподаткування;
г) вірної відповіді немає;
150. До прямих податків належать:
а) акцизний збір, мито;
б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;
в) ПДВ;
г) усі відповіді правильні.
151. Сьогодні в Україні діють наступні ставки ПДВ:
а) 16%;
б) 20 %;
в) 17 %;
г) 17% та 20%
152. До місцевих податків належать:
а) збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір;
б) ринковий збір, податок з реклами, комунальний податок;
в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок;
г) податок на додану вартість.
153. До місцевих зборів належать:
а) збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір;
б) ринковий збір, податок з реклами, комунальний податок;
в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок;
г) податок на додану вартість.
154. Дійсним платником ПДВ та акцизного збору є:
а) виробник товару;
б) торговельне підприємство;
в) споживач товарів та послуг;
г) усі відповіді правильні.
155. Значна частка непрямих податків свідчить про:
а) фіскальний характер податкової системи;
б) неефективну систему стягнення податків;
в) низький рівень податкової культури;
г) усі відповіді правильні.
156. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»:
а) сукупність податків, що визначається державою;
б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;
в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.
г) сукупність встановлених у країні податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів, дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.
157. Цільовий характер мають:
а) обов’язкові платежі;
б) податки;
в) державне мито;
г) штрафні санкції.
158. Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом, є:
а) суб’єктами податку;
б) носіями податку;
в) об’єктами податку;
г) джерелами податку.
159. Податки виконують функції:
а) фіскальну, контрольну;
б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу;
в) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;
г) фіскальну, регулюючу, контрольну.
160. Податкова ставка характеризується як:
а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;
б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування;
в) сума, фактично сплачена до бюджету;
г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.
161. Державні цільові фонди поділяють на:
а) відомчі;
б) галузеві;
в) економічні;
г) регіональні.
162. У відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств до Пенсійного фонду:
а) валового доходу підприємства;
б) фонду заробітної плати;
в) прибутку;
г) собівартості продукції.
163. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:
а) фінансування розвитку медицини;
б) соціально-культурні цілі;
в) фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів;
г) усі відповіді правильні.
164. Право створювати цільові фонди мають:
а) загальнодержавні органи влади;
б) місцеві органи влади;
в) загальнодержавні органи влади та місцеві органи влади;
г) немає правильної відповіді.
165. Цільові фонди створюють шляхом:
а) виділення коштів з бюджету;
б) створення власних джерел доходів;
в) виділення коштів з бюджету та створення власних джерел доходів;
б) створення власних джерел;
г) немає правильної відповіді.
166. Не належать до позабюджетних цільових фондів:
а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;
г) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
167. Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України:
а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;
г) усі відповіді правильні.
168. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:
а) демографічними причинами;
б) економічними причинами;
в) усі відповіді правильні;
г) немає правильної відповіді.
169. До демографічних причин визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення не належать:
а) середня тривалість життя і її динаміка, кількість осіб пенсійного віку;
б) чисельність працездатного населення, економічний стан країни в цілому;
в) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;
г) кількість осіб пенсійного віку.
170. До економічних причин визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення не належать:
а) економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;
б) надбавки за стаж, умови роботи та ін., наявність і частка осіб, що мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення;
в) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;
г) немає правильної відповіді.
171. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на:
а) довічні, строкові;
б) постійні, довічні;
в) солідарні, тимчасові;
г) постійні, тимчасові.
172. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на:
а) постійні і тимчасові;
б) державні та місцеві;
в) державні, регіональні;
г) бюджетні, позабюджетні.
173. Місцеві фінанси це:
а) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;
б) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;
в) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;
г) немає правильної відповіді.
174. Видатки місцевих органів влади поділяють на:
а) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов’язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;
б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;
в) власні, поточні;
г) усі відповіді правильні.
175. Способи формування доходів місцевих бюджетів це:
а) місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти;
б) громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;
в) власні, закріплені, регульовані;
г) усі відповіді правильні.
176. Бюджет міста Києва це:
а) бюджет розвитку;
б) місцевий бюджет;
в) поточний бюджет;
г) усі відповіді правильні.
177. Суб’єкти місцевих фінансів це:
а) територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, територіальних громад;
б) голови міст, селищ та сіл; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києва та Севастополя державні адміністрації; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні в містах Києві і Севастополі ради; Рада міністрів АРК; Мінфін України;
в) Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України;
г) усі відповіді правильні.
178. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:
а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;
б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;
в) власних доходів місцевих бюджетів;
г) немає правильної відповіді.
179. Спеціальний фонд місцевих бюджетів це:
а) кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку;
б) закріплення джерела доходів за статтею видатків, за якого певні види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;
в) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту
населення;
г) усі відповіді правильні.
180. Бюджетне регулювання це:
а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;
б) збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи;
в) сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни;
г) немає правильної відповіді.
181. Міжбюджетні трансферти це:
а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;
б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку;
в) ) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт без відсотів;
г) усі відповіді правильні.
182. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:
а) унітарних підприємств;
б) товариств з обмеженою відповідальністю;
в) акціонерних товариств;
г) усі відповіді правильні.
183. Субсидія це:
а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів;
б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи цільових програм;
в) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів;
г) немає правильної відповіді.
184. Факультативні витрати місцевих органів влади це:
а) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;
б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;
в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади у процесі надання нематеріальних послуг;
г) усі відповіді правильні.
185. Місцеві бюджети це:
а) балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території;
б) головний централізований фонд грошових коштів держави;
в) кошти підприємств та населення;
г) усі відповіді правильні.
186. Бюджет розвитку є складовою:
а) загального фонду місцевого бюджету;
б) спеціального фонду місцевого бюджету;
в) фонду нагромадження;
г) поточного бюджету.
187. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:
а) витрати держави зменшуються;
б) сума податкових надходжень скорочується;
в) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;
г) немає правильної відповіді.
188. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Державне казначейство України.
г) усі відповіді правильні.
189. До державних боргових зобов’язань належить:
а) облігація, казначейський вексель;
б) приватизаційне боргове зобов’язання і житловий чек;
в) житловий чек;
г) усі відповіді правильні.
190. Джерелом покриття державного боргу є:
а) видатки бюджету,;
б) доходи бюджету, державні кредити;
в) державні позики;
г) усі відповіді правильні.
191. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Президент України.
192. Державний борг є:
а) внутрішній;
б) зовнішній та внутрішній;
в) інвестиційний;
г) комерційний.
193. У державному кредиті:
а) держава позичальник, а юридичні та фізичні особи кредитори;
б) держава кредитор, а юридичні та фізичні особи позичальники;
в) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кредиторами, так і позичальниками;
г) немає правильної відповіді.
194. Основними причинами існування державного кредиту є:
а) потреба держави у нарощуванні прибутків;
б) виплата додаткових пенсій;
в) бюджетний дефіцит;
г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави,
потреби у виконанні державою своїх функцій.
195. Зовнішній державний кредит це кредит, наданий:
а) підприємством підприємству;
б) банком банку;
в) урядом однієї держави урядові іншої держави;
г) усі відповіді правильні.
196. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:
а) при виплаті пенсій населенню;
б) при реалізації лотерей;
в) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;
г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком.
197. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на:
а) готівкові і безготівкові;
б) товарні і грошові;
в) позики на підставі угод і цінні папери;
г) фонди і резерви.
198. Які є способи коригування позикової політики:
а) мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів;
б) управління зовнішнім і внутрішнім боргом;
в) рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, анулювання;
г) усі відповіді правильні.
199. Державний кредит це:
а) особлива форма грошових відносин, коли держава є кредитором, позичальником або гарантом;
б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;
в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;
г) немає правильної відповіді.
200. Конверсія державного боргу це:
а) зміна дохідності позики;
б) збільшення строків дії випущеної позики;
в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.
г) усі відповіді правильні.
201. Консолідація це:
а) зміна дохідності позики;
б) зміна строків дії випущеної позики;
в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;
г) немає правильної відповіді.
202. Уніфікація позики це:
а) зміна дохідності позики;
б) збільшення строків дії випущеної позики;
в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;
г) усі відповіді правильні.
203. Джерелом покриття держаного боргу є:
а) прибутки підприємств від використання наданих кредитів;
б) трансфертні платежі;
в) доходи бюджету;
г) немає правильної відповіді.
204. За характером виплати доходу державні позики поділяють на:
а) виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;
б) коротко-, середньо- та довгострокові;
в) фіксовані та плаваючі;
г)дисконтні, виграшні та процентні.
205. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:
а) регулювання грошового обігу;
б) формування централізованих грошових фондів держави;
в) фінансування витрат держави;
г) підтримка малого бізнесу.
206. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:
а) зробити кредит більш доступним;
б) ускладнити придбання населенням державних цінних паперів;
в) збільшити обсяг інвестицій;
г) зменшити загальну масу грошей в обігу.
МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
207. Страховий агент це:
а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;
б) штатний працівник страхової компанії;
в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;
г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.
208. Страховий тариф це:
а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;
б) ставка страхового відшкодування;
в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;
г) немає правильної відповіді.
209. Страховий інтерес це:
а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;
б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;
в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;
г) страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.
210. Обов’язками страхувальника не є:
а) вчасно вносити страхові платежі;
б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком;
в) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;
г) повідомляти страховика про настання страхового випадку.
211. Причинами виникнення та існування страхування є :
а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);
б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;
в) збільшення обсягів виробництва;
г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення
страхового ризику.
212. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є:
а) нещасні випадки, стихійні лиха;
б) зміни кон’юнктури ринку;
в) вибух парових котлів;
г) усі відповіді правильні.
213. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:
а) страхове відшкодування;
б) викупну суму;
в) страхову суму;
г) компенсацію витрат громадян, пов’язаних із підтримкою здоров’я.
214. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:
а) резерв збитків;
б) резерв коливань збитковості;
в) технічні резерви;
г) немає правильної відповіді.
215. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:
а) розміру статутного фонду;
б) кількості страхових договорів (полісів);
в) страхових премій, сплачених перестраховикам;
г) надходжень страхових премій та страхових виплат.
216. Які функції виконує страхування:
а) формування і використання фінансових ресурсів;
б) відтворювальну і стимулюючу;
в) ризикову, превентивну, ощадну і контрольну;
г) фіскальну і економічну?
217. Під страховим ринком розуміють:
а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;
б) сферу обігу цінних паперів;
в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар страхова послуга;
г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси.
218. Суть ризикової функції страхування розкриває:
а) створення системи страхових резервів;
б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;
в) зменшення наслідків страхових подій;
г) перерозподіл коштів між страхувальниками.
219. Страхування будується на таких принципах:
а) страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін;
б) часткове покриття збитку;
в) непропорційна відповідальність;
г) обов’язковість настання страхової події.
220. Головними суб’єктами страхового ринку є:
а) страховики, страхувальники, страхові посередники;
б) промислові і торгові підприємства;
в) банки і кредитні спілки;
г) державний бюджет і позабюджетні фонди.
221. Страховими посередниками можуть бути:
а) фондові біржі;
б) банки і інші фінансово-кредитні установи;
в) інвестиційні фонди і компанії;
г) страхові агенти і страхові брокери.
222. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на:
а) страхування, співстрахування, перестрахування;
б) майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності;
в) національний, регіональний, міжнародний;
г) усі відповіді правильні.
223. Страховий поліс це:
а) договір страхування майна;
б) документ, що регламентує взаємовідносини у страхуванні життя;
в) документ, що визначає розмір збитків страхувальника;
г) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування.
224. Правила страхування це:
а) перелік претензій страхувальника до страховика;
б) документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування;
в) договір страхування;
г) аварійний сертифікат.
225. Фінансовий ринок це:
а) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;
б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;
в) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансовокредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції;
г) усі відповіді правильні.
226. Фінансовий ринок це механізм:
а) утворення капіталу;
б) використання капіталу;
в) перерозподілу капіталу;
г) акумуляції капіталу.
227. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:
а) ринок грошей та ринок капіталів;
б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;
в) обліковий та міжбанківський ринок;
г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.
228. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:
а) ринок грошей та ринок капіталів;
б) обліковий та міжбанківський ринок;
в) кредитний ринок та фондовий ринок;
г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.
229. Ринок капіталів включає:
а) фондовий та валютний ринок;
б) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;
в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;
г) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банків-
ських кредитів.
230. Грошовий ринок включає:
а) фондовий та валютний ринок;
б) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та
депозитів;
в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок, ринок цінних паперів;
г) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових
інструментів.
231. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу це:
а) фінансові посередники;
б) емітенти;
в) стратегічні інвестори;
г) портфельні інвестори.
232. Кредитори та позичальники це суб’єкти:
а) страхового ринку;
б) ринку позичкових капіталів;
в) ринку цінних паперів;
г) ринку нерухомості.
233. Об’єктами фінансового ринку є:
а) фінансово-кредитні інститути;
б) інститути інфраструктури фінансового ринку;
в) держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства;
г) інструменти фінансового ринку.
234. Емітенти це суб’єкти, що:
а) залучають фінансові ресурси;
б) вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;
в) перерозподіляють фінансові ресурси;
г) реалізують різні види страхових послуг.
235. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, це:
а) фінансові посередники;
б) емітенти;
в) індивідуальні інвестори;
г) стратегічні інвестори.
236. До боргових фінансових інструментів належать:
а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;
б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;
в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;
г) первинні фінансові інструменти та деривативи.
237. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на такі види:
а) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;
б) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти;
в) боргові та пайові;
г) первинні та вторинні.
238. Деривативи в основному використовують для:
а) отримання дивідендів;
б) отримання процентів;
в) засвідчення права власності на депозит у банку;
г) хеджування цінового ризику.
239. Фінансові інститути на фінансовому ринку це:
а) емітенти;
б) інвестори;
в) посередники;
г) споживачі.
240. Обліковий та міжбанківський ринок це частини:
а) ринку грошей;
б) ринку капіталів;
в) валютного ринку;
г) фондового ринку.
241. До пайових фінансових інструментів належать:
а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;
б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;
в) акції, інвестиційні сертифікати;
г) первинні фінансові інструменти та деривативи.
242. Ринок цінних паперів це частина:
а) ринку грошей;
б) ринку капіталів;
в) валютного ринку;
г) ринку банківських кредитів.
243. До вторинних фінансових інструментів належать:
а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;
б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;
в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;
г) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варіанти.
244. До інституційних інвесторів фінансового ринку не належать:
а) інститути спільного інвестування;
б) пенсійні фонди;
в) страхові компанії;
г) фондові біржі.
245. Вторинний ринок цінних паперів включає:
а) продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені;
б) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів;
в) мобілізацію цінних паперів;
г) немає правильної відповіді.
246. Емітентом називається юридична особа, яка:
а) купує цінні папери;
б) випускає цінні папери;
в) продає цінні папери;
г) немає правильної відповіді.
247. До боргових цінних паперів не належить:
а) облігація;
б) казначейське зобов’язання держави;
в) акція;
г) вексель.
248. Акції, що гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку – це:
а) іменні;
б) прості;
в) привілейовані;
г) на пред’явника.
249. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Фонд державного майна;
г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
250. Короткостроковий ринок, на якому фінансові посередники (банки) зводять між собою кредиторів і позичальників, це ринок:
а) міжнародний валютний;
б) міжнародний фінансовий;
в) міжнародний грошовий;
г) усі відповіді правильні.
251. Різноманітні фінансові активи, до яких належать національні гроші, іноземна валюта, цінні папери, дорогоцінні метали, нерухомість охоплюють:
а) суб’єкти економічних операцій;
б) суб’єкти фінансових операцій;
в) об’єкти фінансових операцій;
г) об’єкти господарських операцій.
252. Вирізняють такі види фінансових операцій:
а) операції з переказу грошей;
б) інвестиційні операції;
в) спекулятивні операції та операції з капіталом;
г) операції з переказу грошей, інвестиційні операції, спекулятивні операції та операції з капіталом.
253. Функція міжнародних фінансів, що базується на тому, що міжнародні фінанси відображають рух суспільного продукту в грошовій, тобто універсальній (зіставлюваній), формі (це дає можливість здійснювати у будь-який час, на будь-якому етапі облік
та аналіз руху світового суспільного продукту в грошовій формі) – це:
а) інформаційна фукція;
б) організаційна фукція;
в) контрольна фукція;
г) аналітична фукція.
254. Міжнародна фінансова політика держави має ґрунтуватися:
а) на аналітичних даних фахівців у цій галузі;
б) вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку країни;
в) наукових концепціях у галузі міжнародних фінансів;
г) наукових концепціях у цій галузі, аналізі попередньої практики та вимогах поточного і стратегічного соціально-економічного розвитку як окремої країни, так і всього світу.
255. Сукупність заходів і рекомендацій держави у галузі міжнародних фінансів це:
а) фінансова функція держави;
б) державна політика;
в) міжнародна фінансова політика;
г) функція держави.
256. Знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць (раніше золота) – це:
а) ревальвація;
б) валютна інтервенція;
в) девальвація;
г) політика валютних обмежень?
257. Пряме котирування це:
а) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;
б) вартість одиниці національної валюти, що виражається в певній кількості іноземної валюти;
в) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях;
г) немає правильної відповіді.
258. Зворотне котирування це:
а) вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;
б) вартість одиниці іноземної валюти, що виражається в національній валюті;
в) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується у валютних операціях;
г) усі відповіді правильні.
259. Повне котирування це:
а) курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну;
б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;
в) вартість одиниці національної валюти, що виражається в іноземній валюті;
г) усі відповіді правильні.
260. Курс «спот» це:
а) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;
б) курс, згідно з яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну;
в) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;
г) усі відповіді правильні.
261. Крос-курс це:
а) співвідношення між двома валютами, визначене через їхній курс до третьої валюти;
б) обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої угоди про здійснення майбутньої купівлі чи продажу;
в) курс продавця та покупця, згідно з яким банк купує або продає іноземну валюту за національну.
г) усі відповіді правильні.
262. Перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) це:
а) відкрита валютна позиція;
б) довга валютна позиція;
в) коротка валютна позиція.
г) немає правильної відповіді.
263. Фіксинг це:
а) процедура котирування;
б) різниця між курсами продавця та покупця;
в) залишки коштів в іноземних валютах;
г) надлишок надходжень.
264. Різниця між курсами продавця та покупця це:
а) маржа;
б) фіксинг;
в) крос-курс;
г) курс «спот».
265. Яка політика держави може бути пов’язана з наданням кредитів національним імпортерам та експортерам; з наданням кредитів іноземним позичальникам; з одержанням кредитів від інших держав, міжнародних організацій та зарубіжних комерційних банків; з наданням гарантій за отриманими кредитами:
а) фінансова;
б) міжнародна;
в) кредитна;
г) валютна.

Заголовок 1 Заголовок 2G,Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 19051721
    Размер файла: 211 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий