Rimske pravo modul 1 (1)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА МОДУЛЬ З РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА НА 20.04. 2012 Р.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Тищик Б.И., Орач Є.М. Основи римського приватного права, Львів, 2000
2.Підопригора О.А., ХарнтоновЄ.О. Римське право, Київ, 2009
3.Гуляєв С.А. Римское граждаиское право, Москва, 2005
4.Борисова В.І. Основи римського приватного права, Львів, 2000
5.Римское частное право / под ред. И.Б. Новиикого, И.С.Перитерекого , Москва, 2000
6.Закони ХН таблиць
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ РПП
1.Який відомий римський юрист розмежував римське право на приватне і публічне:
1) Папіан2) Ульпіан3)Модестин4)Юліан
2.Якому поняттю тотожний термін ..квіритеьке право"
1)римському приватному праву
2)римському публічному праві
3) цивільному праві
4) праву народів
3.Назвіть основні рису квіритського права:
1)консерватизм
2)урочистість
3)формалізм
4) всі відповіді правильні
4.Назвіть вид рецепції римського приватного права: пряма
1) пряма
2)візантійська
3)вивчення
4)всі відповіді правильні
5.Назвіть вид рецепції римського приватного права:
1) явна
2)коментування
3)східноєвропейська
4)всі відповіді правильні
6.Назвіть форм\' рецепції римського приватного права:
1)східноєвропейська
2)візантійська
3)західноєвропейська
4) всі відповіді неправильні 
7. Вкажіть положення, які стосуються права народів:
1) право народів ліквідувало цивільне право
2) право народів не ліквідувало цивільного права
3) право народів доповнило преторське право
4) право народів замінило преторське право
8. Який претор у своєму едикті вказав, що захищатиме інтереси покупця у випадку визнання договору недійсним унаслідок недотримання встановлених формальностей:
1)Каракалла
2) Публіцій3)Ульпіан4)Павло
9.Вкажіть, яка подія відбулася на другому етапі рецепції римського приватного права:
1) Було засновано Болонський університет
2)Було прийнято ЦК Наполеона
3) З'явилася школа постглосаторів
4) З'явилася школа глосаторів10.Вкажіть, яка подія відбулася на другому етапі рецепції римського приватного права: 1) Розроблено Швабське зерцало2)Розроблено Цивільне німецьке уложення
3)Відбулася кодифікація імператорських конституцій
4)Розроблено Кодекс Юстиніана
11. Який критерій полягає в основі поділ)1 римського права на приватне і публічне:
1)поступально-хронологічний
2)диспозитивний
3) інтересів
4) галузевий
12.Вкажіть правильно один з підходів періодизації історії розвитку римського приватного права:
1) домінантний
2)галузевий
3)інституційний
4)немає правильної відповіді
13.Який з правових інститутів не є інститутом римського приватного права:
1)шлюб і сім'я
2)зобов'язатьнеправо
3) кримінальної відповідальності за майнові злочини
4) немає правильної відповіді
14.Яке значення мав формалізм у римському приватному праві:
1) незначна помилка у слові тексту договору тягнчла за собою визнання його недійсним
2)було неприпустимо змінювати діючі правові норми
3)він мав справляти враження на оточуючих
4)всі відповіді правильні
15.Чи завжди претори дотримувалися своїх едиктів:
1)ніколи не дотримувалися
2)завжди дотримувалися
3) мали дотримуватися з 67 р. на підставі Закону Сулли.
4) мали дотриму ватися з початку 1 ст. н.е. на підставі едикту Публіиия
ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА РПП
1.Хто назвав Закони ХП таблиць джерелом всього приватного і публічного римського права:
1) Ульпіан2) Тіт Лівій
3)Модестин4)Публіций2.Які нормативно-правові акти мали юридичну сил} закону у період принципату:
1)рішення народних зборів
2)преторськіедикти
3)імператорські конституції
4) сенатус-консульти3.Які нормативно-правові акти мали юридичну силу закону у період домінату:
1)рішення народних зборів
2)преторськіедикти
3) імператорські конституції
4) сенатус-консульти4.Хто з римських юристів вказав, що вкорінений звичай повинен застосовуватися, як і закон
1)Папіан2) Юліан
3)Модестин4)Павло
5.Які види народних зборів приймали закони:
1)Куріатні коміції2)Трибутні коміції3)Центуріатні коміції
4)увсі відповіді правильні
6.Хто у Стародавньому Римі тлумачив звичаї:
1)понтифіки2)авгури
3)феціали4)брахмани
7.Який вид народних зборів утворився найпізніше:
1) Трибутні коміції
2)Центуріатні коміції3)Магістрацькі коміції4)Центуріатні КОУІ і ції8.Хто затверджував закони:
1)Народні збори, які їх ухвалили
2)Імператор або принцепс
3)Сенат
4) Претор
9.Який сенатус-консульт передбачав недійсність договору позики, якщо боржником була особа, яка перебу вала під владою батька:
1)Аквілія2)Петелія
3)Мацедоніанум4) Ебуція
10. Який закон заборонив боргове рабство:
1)Цинция
2) Петелія3)Фальцидія4)Аквілія11. Який закон передбачав відповідальність за знищення чи пошкодження чужих речей
1)Цинция2)Петелія3)Фальцидія Аквілія4)Аквілія12.Який вид імператорських конституцій поширював свою дію на всіх осіб у державі:
1)мандати
2)рескрипти
3)декрети
4) едикти
13.Які імператорські конституції були інструкціями для посадових осіб: мандати
2)рескрипти
3)декрети
4)едикти
14.В яких імператорських конституціях були відповіді на вирішення спірних питань:
1)мандати
2)рескрипти
3)декрети
4)едикти
15.В яких імператорських конституціях були відповіді на запитання службових осіб і громадян:
1)мандати
2) рескрипти
3)декрети
4)едикти
16.Що становив собою Кодекс як складова частина Уложення Юстиніана:
1) збірник імператорських конституцій
2)підручник римського приватного права
3)збірник праць 5 римських юристів
4)збірник праць 39 римських юристів
17. Що становили собою Новели як складова частина Уложення Юстиніана:
1) збірник імператорських КОНСТИТУЦІЙ
2) підручник римського приватного права
3) збірник праць 5 римських юристів
4) збірник праць 39 римських юристів
18.Що становили собою Інституції як складова частина Уложення Юстиніана:
1) збірник імператорських конституцій
2)підручник римського приватного права
3)збірник праць 5 римських юристів
4)збірник праць 39 римських юристів
19.Що становили собою Дигести як складова частина Уложення Юстиніана:
1)збірник імператорських конституцій
2)підручник римського приватного права
3)збірник праць 5 римських юристів
4) збірник праць 39 римських юристів
20.Хто розробив підру чник цивільного права, який став складовою Уложення Юстиніана та джерелом права:
1) Трибоніан, Ульпіан, Доротей. Теофіл
2)Трибоніан. Доротей. Теофіл
3) Доротей. Теофіл
4)Юліан
21.Хто у 2 ст. н.е. здійснив кодифікацію преторських едиктів:
1) імператор Андріан
2)римський юрист Сальвій Юліан
3)римські юристи Цицерон. Ульпіан. Гай
4)римський юрист Трибоніан22.Який за легендою перший жрець почав надавати юридичні консультації бажаючим особам:
1)Сальвій Юліан
2) Тиберій Корункарій3)Тиберій Грах4)Гней Флавій
23.Хто. за легендою, викрав у жерців книгу, де містилися відомості про закони та зразки позовів:
1)Сальвій Юліан
2)Тиберій Корункарій3)Тиберій Грах
4) Гней Флавій
24.Який термін означає такий вид діяльності римських юристів, як надання консу льтацій щодо поведінки позивачів і відповідачів у суді:
1)сау еге
2)зсгіЬеге3)аееге4) геїропсіеге25.Який терм і н означає такий вид діяльності римських юристів, як надання консультацій щодо різних юридичних питань
1)сауеге2)зсгіЬеге а§еге4)гєзропсіеге26.Який термін означає такий вид діяльності римських юристів, як вироблення найчіткіших формул для різних юридичних актів:
1) сау еге
2)зсгіЬеге3)а ге ге4)гезропсіеге
27.Праці якого юриста не належали до праць 5 римських юристів, на які необхідно було покликатися, відповідно до Закону 426 р. про цитування римських юристів:
1) Папіана2)Павла
3)Цицерона
4)Гая28.Праці якого юриста не належали до праць 5 римських юристів, на які необхідно було покликатися, відповідно до Закону 426 р. про цитування римських юристів:
1) Юліана
2)Ульпіана3)Гая4)Модестина29.Назвіть кодекс, який вважається приватною кодифікацією
1)Кодекс Феодосія
2)Теодозіанський Кодекс
3)Кодекс новел Юстиніана
4)Кодекс Грегоріана30.Які питання не регулювалися Законами XII таблиць:
1)питання публічного права
2)питання, пов'язані з церемонією поховань
3)питання зобов’язань, які випливали із сервітутів
4) немає правильної відповіді
ТЕМА 3. ОСОБИ (СУБ'ЄКТИ ПРАВА) В РИМІ
1.Яким загальним терміном позначалася вільна людина у Римі
1)Ношо
2)регхопа3)регзопа 51ІІ ІІІГІ5
4)регзопа а І ієн і іигіз2.У яких випадках римське громадянство встановлювалося:
1)коли дитина всиновлюваїася римським громадянином
2)коли римський громадянин, який потрапив у полон, був звільнений з нього
3) коли громадянство давали за заслуги перед римським народом
4)коли латинка чи перегринка народжувала дитину від римського громадянина
3.У яких випадках римське громадянство встановлювалося:
1)коли громадянство надавалося жителям певного міста, провінції чи території, які перебували під владою Риму
2)коли дитину визнавав своєю римський громадянин
3)якщо римська громадянка народжувала дитину, не перебу ваючи у шлюбі
4)коли громадянство надавалося раб)' від імені римського народ)
4.Які права римських громадян одночасно не були їхніми обов'язками:
1)брати у часть у Народних зборах
2)оскаржу вати рішення Народних зборів
3)займати уіагістраиькі посади
4)бути опікунами чи піклувальниками в період Домінату5.Які права римських громадян одночасно не були їхніми обов'язками:
1)оскаржувати рішення посадових осіб
2)брати участь у Народних зборах
3) відноситися до певного майнового цензу
4)обробляти земельні ділянки, надані владою
6.У яких випадках римське громадянство втрачалося назавжди:
1)коли римський громадянин потрапив у полон
2) арешту
3)коли римський громадянин засуджувався до страти
4)коли римська громадянка вступала у інтимний зв’язок з рабом
7.Які натини були найбільше обмежені в правах
1)колоніальні латини
2)давнілатини
3) латини Юстиніана
4)латини Юніаиі8.Після якої події були зрівняні в правах з римськими громадянами колоніальні латини: 1)прийняття Едикту імператора Каракалли 212 р.
2)Союзницької війни 89-90 рр. до н.е.
3)прийняття указ_\ імператора Юстиніана
4)Кодифікації „Вічного едикту”
9.За кого в Римі говори, шо ЖИВУТЬ як вільні, вмирають як раби:
1) колонів
2)латинів Юніані3)колоніальних латинів4)лерегринів10.Хто такі перегрини1)це латини
2) це чу жоземці3)це вільновідпущеники
4)це колони
11. Назвіть одну із сторін відносин клієнтели:
1)колон
2)опікун
3)піклувальник
4) патрон
12.Яку відповідальність ніс патрон, якщо діяв усупереч інтересів клієнта
1)сплачував штраф державі
2)відшкодовував матеріальну шкоду клієнтові
3)відшкодовував матеріальну шкоду та моральну шкоду клієнтові
4)піддавався релігійному осудові
13.Що було характерне для правового становища раба у період патріархального рабства:
1)раб не мав права .мати сім'ю та власність
2)раби 83 цінних професій мали значні переваги, порівняно з іншими
3) вбивство раба було негідною справою для римського громадянина
4)рабу, якого ПОКИНУВ господар через старість чи хворобу раба, надавали свобод)
14.Що було характерне для правового становища раба у період патріархального рабства:
1)раб вважався об'єктом права власності
2)віддати раба у гладіатори власник міг лише з дозволу магістрату
3)віддати раба на розправу диким звірам можна було лише за рішенням суду
4) раб мав право мати сім'ю та власність
15.Вкажіть правильну відповідь, яка стосується обмежень відпу щення рабів на свободу :
1)якщо особа не досягла 25 років, вона не могла відпускати на свободу рабів без поважних п р и ч и н
2)якщо особа мала 40 рабів, вона не уюгла відпустити не більше
3)якщо особа Уіала 500 рабів, вона не могла відпустити більше, як 100 рабів
4)всі відповіді правильні
16.Якщо господар надавав рабові пекулій:
1)раб автоматичноставав вільною людиною
2)раб міг укладатидоговори з ціною, якане перевищувалавартість пекулія3) раб міг укладатидоговори, створюючидлясебе лише обов'язки
4) раб уііг укладатидоговори, створюючидлясебе і права іобов'язки
17.Коли раб вже не ніс відповідальності за борги господаря своїм пекулієм1)у до 1 ст. н.е.
2)у 1 ст. н.е.
3) у 2 ст. н.е.
4)у 2 ст. до н.е.
18.В яких правах об.уіежу валися вільновідпущеники, звільнені римськиуіи громадянами:
1) до початку Доуіінату не мати права укладати шлюбів з вільно-народженн.ми римськими
громадянами
2)не мали права заповідати свого майна
3)ного діти не набу вали статусу вільно народжених римських громадян
4)не.Уіає правильної відповіді
19.Хто не міг жити в Римі та на відстані, ближчій ніж 100 миль від Риму
1)перегрини2)колони:
3)латини
4)латини,перегрини, колони
20.Яка причина чи причини сприяли розвиткові колонату:
1)припинення завойовницьких війн
2) розвиток патріархального рабства
3)розвиток ЄКОНОУ1ІКИ
4)всі відповіді правильні
21.3 якого часу не можна було продавати землі без колона. ..прикріпленого до неї":
1)з 2 ст. н.е.
2)з 332 р. н.е3)з 340 р. н.е
4)з 357 р. н.е22.Що означає термін піиь сопиЬіі” у римському приватному праві:
1) право укладати законний римський шлюб
2)повна майнова правоздатність
3)право ГОЛОСУ
4)право брати участь у Народних зборах
23.Що означає термін jus commercii у римському приватному праві:
1)право звертатися до суду для захисту майнових прав
2) право голос
3)право висувати свою кандидатуру на магістрацькі чи інші посади
4)право укладати квіритський шлюб
24.Що означає термін jus suffragii у римському приватному праві:
1)право висувати свою кандидатуру на магістрацькі чи інші посади
2) право голосу
3)повна майнова правоздатність
4)право звертатися до су ду для захисту майнових прав
25.Що означає термін из jus honorum у римському' приватному праві:
1)право висувати свою кандидатуру' на магістрацькі чи інші посади
2)право ГОЛОСУ'
3)повна майнова правоздатність
4)право звертатися до СУ Д} ДЛЯ захисту майнових прав
26.Коли наступала середня ступінь обмеження правоздатності у римського громадянина:
1)коли він втрачав свободу
2)коли він переставав бути римським громадянином
3)коли одружувалася жінка, уклавши шлюб „сит тапи”
4)коли римський громадянин потрапляв у полон
27.Вкажіть осіб, які вважалися частково дієздатними у Римі
1)дівчата - від 10 до 18 років, дівчата - від 12 до 18 років
2)дівчата від 7 до 21 року, хлопці від 12 до 25 років
3)дівчата від 7 до 14 років, хлопці від 7 до 19 років
4)дівчата від 7 до 14. хлопці - від 7 до 14 років
28.Чи УІІГ у Римі частково дієздатний укладати договори:
1)усі договори } кладалися такою особою лише з дозволу опікуна (піклувальника) чи батька
2)усі договори укладалися такою особою лише з дозволу магістрате3)договори, які були спрямовані на набуття частково дієздатним якогось уіайна укладалися вільно
4)усі договори укладалися без жодних дозволів
29. Хто з вказаних осіб у Стародавньому Римі був обмежено-дієздатниуіи:
1)особи, які не досягли 18-річного віку
2) особи, визнані марнотратниками
3)особи, які пору шили договори товариства, зберігання та інші, що вимагали чесність і порядність особи
4)особи, які займалися проституцією і сутенерством
29.Хто із вказаних осіб не мав права брати участь у легісакційному процесі:
1)марнотратники
2)глухонімі
3)особи, які пору шили договори товариства, зберігання та інші, що вимагали чесність і порядність
особи
4)особи, які займалися проституцією і сутенерством
30.Кому загрожував такий вид обмеження честі, як турпітудо1)особі, порушила договори товариства, зберігання та інші, що вимагали чесність і порядність особи
2)опікуну чи піклувальнику, що діяв усупереч інтересів підопічного
3)особам, які займалися проституцією і сутенерством
4)всі відповіді правильні
31.Які обмеження накладалися на особу, яка була обмежена честі у формі інфамія:
1)вона не могла спадкувати
2)вона не могла одружу ватися
3) вона не могла бути опікуном
4)вона не могла звертатися до суду
32.Кому загрожував такий вид обмеження честі, як інфамія:
1)глухонімим
2) марнотратникам
3)вдові, яка не дотрималася року жалоои, повторно виходила заміж
4)особам, які займалися проституцією чи сутенерством
33.Над ким встановлювалася опіка:
1)над дітьми, які не досягли 7 років-2)над дівчатами у віці від 7 до 10 років, над хлопцями від 7 до 12 років
3)над глухонімими
4)всі відповіді правильні
34.Яким едиктом була скасована опіка (піклування) над жінкою
1)Едиктом Каракалли2)Едиктом Августа
3) Едиктом Юстиніана
4)Едиктом Клавдія
35.Які договори могла укладати особа, визнана марнотратником, без згоди опікуна (піклувальника):
1)жодних договорів укладати не могла
2)якщо опікун (піклувальник) не давав згоди, марнотратник звертався до претора, який мав змусити опікуна (піклувальника) дати згоду на укладення договору
3)марнотратник міг укладати лише ті договори без згоди опікуна (піклувальника), які спрямовувалися на збагачення
4)марнотратник міг укладати лише манципні договори без згоди опіку на (піклу вальника)
36.Який з'явився ,.вид” опікуна за Законом Атиліля1)опікун за законом
2)опікун за заповітом
3)опікун за дорученням
4)опікун за призначенням
37.Хто мав право відмовитися від того, щоб бути опікуном:
1)марнотратник
2)служитель культу
3)особа, яка перебувала на військовій службі
4) особа, яка керувала державним майном
38.Хто мав право відмовитися від того, щоб бути опікуном: 1)особа, яка досягла 65-річного віку
2) бідний чи неграмотний
3)жінки, навіть щодо своїх дітей чи внуків
4)особа, яка досягла 60-річного віку
39.Чий Закон передбачав кримінальну відповідальність для тих, хто скористався шляхом обману недосвідченістю особи, яка не досягла повноліття, і схилив її до у кладення невигідного для неї договору
1)Августа
2)Платорія3)Константина:
4)Юстиніана
40.Що передбачав сенатус-консульт 195 р., спрямовуючись на захист прав підопічних
1)опікун (піклувальник) нікому не міг подару вати майна підопічного
2)опікун (піклувальник) мав право продати земельну ділянку підопічного тільки тоді, коли на дали згоду відповідні органи влади
3)опікунам (піклувальникам) було заборонено продавати нерухомість підопічних, я знаходилася у сільській місцевості
4)опікунам (піклувальникам) було заборонено продавати будь-яку нерухомість підопічних
41.Хто з римських юристів вказував, що стадіони і театри, які знаходяться та території проживання общини, мають вважатися майном общини:
1)Юліан
2)Ульпіан3)Модестин4)Марціан42.Коли церкви, як приватні корпорації, почали вважатися суб'єктами римського приватного права:
1)В 20 Р- Н.е.;
2)в 103 р. н.е.
3)в 212 р. н.е.
4)в 325 р. н.е.
43.Які існували умови створення асоціацій та корпорацій у ранній період існування Римської держави:
1)для цього потрібна була згода відповідних органів влади
2)вони не мали здійснювати діяльності, яка суперечить законові
3)в її склад мало входити не менше 5-ти осіб
4)всі відповіді правильні
44.Що вимагав Закон Авгу ста для створення юридичної особи:
1)для її створення треба була згода Трубитних коміцій та принцепса2)для її створення треба була згода принцепса і Сенату
3)вона не могла здійснювати комерційної діяльності
4)вона могла створюватися тільки на професійній основі (союз ремісників, союз торговців)
45.Що означав термін „маніципія” у Стародавньому Римі:
1)державна скарбниця
2)похороннакорпорація
3)община міста
4)церковна громада
46.У період принципату фіск розглядався як:
1)власність імператора
2)власність держави
3)власність територіальної громади мешканців села чи міста
4)власність, яка належана всім громадянам
47.Вкажіть суб'єктів права на підставі норм квіритського права:
1)римські громадяни
2)римські громадяни та перегрини3)юридичні та фізичні особи
4)держава, фізичні та юридичні особи
48.Що міг зробити опікун (піклувальник), щоб відшкодувати витрати, затрачені на утримання підопічного (на підставі до одного з преторських едиктів):
1)звернутися до суду з віндикаційним позовом
2)звернутися до су ду з позовом асгіо Шіеіа сопггагіа49.Хто, починаючи з періоду принципату, мав сплачувати обов'язкові державні податки:
1)громадяни, які до цього були звільнені від них
2)жінки
3)колони
4)раби
50.Хто мав право одружуватися з римськими громадянами, за умови надання спеціального
ДОЗВОЛУ
1)тільки латини
2)латини Юніані та колоніальні латини
3)давні латини та колоніальні латини
4)перегримита латини
ТЕМА 4. РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У РПП
1.Вкажіть випадок, коли особа чужих прав ставала особою своїх прав:
1)коли вона одружувалася
2)коли ставала суддею
3)коли ставала громадянином
4) коли помирав її батько
2.Вкажіть як називалася влада домовладики над рабами:
1 ) 115115
2)іп расгіа рогезгаз
3) тапуз4) ір сіотіпіса роїезгаз3.Вкажіть як називалася влада чоловіка над дружиною:
1)115115
2)іп раїгіа роСезіаз3)_і)папу5
4)іп сіотіпіса роїезгаз4.Вкажіть як називалася влада батька над дітьми:
2) in patria potestas5.Яка сім’я у Римі була історично-гіершою1)сит тапи2)5Іпе таїш
3)когнатична
4)агнатична6.Яка сім’я у Римі була історично-другою
1)сит тапи2) зіпе тапи
З)когнатична4)агнатична7.Вкажіть осіб, які не вважалися агнатами:
1)повнолітня донька
2)донька, яка вийшла заміж
3)раб
4)чсиновлена донька
8.Вкажіть осіб прямої лінії споріднення
1)невістка, свекруха
2)батько, син
3)дядько,племінник
4)брат, сестра
9.Вкажіть осіб другого ступеня споріднення по боковій лінії
1)батько, син
2)рідний брат і сестра
3)дядько і племінник
4)свекру ха, теща
9.Вкажіть осіб третього ступеня споріднення по боковій лінії
1)батько,син
2)рідний брат і сестра
3)дядько і племінник
4)свекруха, теща
10.Який шлюб у Римі був історично-першим
1)кум манум2)зіпе тапи3)когнатичний4)агнатичний11. Який шлюб у Римі був історично-другим
1)сит тапи
2) сіне манум3)когнатичний4)агнатичний12.Вкажіть правильне твердження:
1)Римський громадянин мав право одружитися на вдові покійного брата
2)Тільки на початку домінанту почали допускалися шлюби вільновідпу щеників з вільно- народжениуіи римлянами
3)Магістрат у провінції мав право одружитися з громадянкою цієї провінції
4)немає правильного твердження
13.Хто з римських юристів сказав, що шлюб - це союз чоловіка та жінки, спільність божого та людського права:
1)Ульпіан2)Павіан
3)Модестин4)Юліан
14.Укладення якого ВИДУ шлюбу не ТЯГНУЛО за собою ЗМІНУ правового становища дружини:
1)сит тапи2) сіне манум3)когнатичного4)агнатичного15.У якому виді шлюбу дружина мала таке саме правове становище, як і донька до.мовладики:
1) кум манум2)5Іпе тапи3)когнатичного4)агнатичного16.У якому виді шлюбу дружина втрачала право спадкувати майно покійного батька:
1)сит тапи2)5Іпе тапи
3)когнатичного4)агнатичного17.Вкажіть особливості позову, який могла подати дружина до свого чоловіка:
1) такі позови не допускалися
2)такі позови допускалися і передбачали відшкодування чоловіком шкоди та обмеження його честі у формі турпітудо.
3)такі позови допускалися, але не тягнули за собою приниження честі винної особи
4)для подачі такого позову дружина мала отримати дозвіл претора
18.Чи поверталося придане дружині після розірвання шлюбу на ранніх етапах існування Римської держави:
1)поверталося
2)неповерталося
3)поверталося за су довим рішенням
4)поверталося, якщо розлучення було за ініціативою чоловіка та без поважних причин
19.Вкажіть шлюбний вік з якого моменту особи могли одружуватися у Стародавньому Римі:
1)з 12років- дівчата,з14років- хлопці
2)з 12років- дівчата,з18років- хлопці
3)з 14років- дівчата,з18років- хлопці
4) з 1 8років- дівчата,з25років- хлопці
20.Між ким допускалися шлюби у Стародавньому Римі:
1)між двоюрідними братами і сестрами
2)між тіткою та племінником
3)між братом покійного та вдовою покійного
4)немає правильної відповіді
21.Скільком місяцям дорівнював рік жалоби вдови за покійним чоловіком:
І)12
2)
3) 10
4)9
22.Тільки при дотриманні якої церемонії укладення шлюбу сини від шлюбу могли стати жерцями:
1)Плебейської церемонії
2)Церемонії конкубінату
3)Манципної церемонії
4)Куріатної церемонії
23.Хто заборонив розлучення за взаємною згодою обох з подружжя:
1)Розлучення за взаємною згодою обох з подружжя ніхто ніколи не забороняв
2) Констянтин3) Юстиніан
4)Адріан
24.Яку відповідальність несла вдова, якщо не витримавши року жалоби, виходила заміж удруге:
1)повторне одруження жінки у Стародавньому Римі повторно не допускалося
2)жодної відповідальності вона не несла
3) вона піддавалася безчестю у формі турпітудо4)вона піддавалася безчестю у формі інфамія25.Хто успадковував в період Імперії майно покійної жінки, нажите у першому шлюбі, яка померла, перебуваючи в другому шлюбі
1)її чоловік від першого шлюбу чи його спадкоємці
2)її діти від першого шлюбу
3)її чоловік у другому шлюбі
4)усі її діти
26.Що передбачав Закон Юлія, прийнятий 1 8 р. до н.е.
1)що всі жінки у віці від 20 до 50 років і чоловіки у віці від 25до 60повинніперебуватиу шлюбі
2)що всі жінки у віці від 20 до 50 років і чоловіки у віці від 25до 60мали матинеменше трьох
дітей
3)відповідальність за подружню зраду
4)заборону жінкам і чоловікам відчужувати майно, нажите у попередньому шлюбі
27.Що означає термін ,.конкубінат”
1)громадянський шлюб повноправних
2)римських громадян громадянських шлюб осіб, один з яких не мав .ііі5 сопиЬіі3)історично перший вид шлюбу, з повною владою чоловіка над дружиною
4)історично другий вид шлюбу, з обмеженою владою чоловіка над дружиною
28.Вкажіть правильно, хто із вказаних дітей вважався закононародженим:
1)народжений через 400 днів після смерті чоловіка
2)народжений через 200 днів після смерті чоловіка
3)дитина, народжена в конкубінаті
4)всі відповіді правильні
29.Хто міг бути усиновлений у формі агто§аііо:
1)дитина
2)повнолітні громадянки та громадяни
3)громадяни-чоловіки
4)усі вказані особи
30.Хто міг бути усиновлений у формі асіорііо:
1)дитина
2)повнолітні громадянки та громадяни
3)громадяни-чоловіки
4)усівказані особи
31. Хто із вказаних осіб міг бути усиновителем:
1)чоловік старший усиновленого на 10 років
2)жінка, яка мала дітей, але вони померли
3)жінка, але тільки відносно своїх дітей чи внуків
4)усівказані особи
32. Що означав термін „емансипація”:
1)батьківську владу над дітьми
2) процедуру звільнення з-під батьківської влади
3)процедуру усиновлення
4)процеду ру розірвання шлюбу
ТЕМА 5. РЕЧОВЕ ПРАВО
1.Складові частини яких речей, за словами юриста Помпонія. створюють щось фізично зв'язане і однорідне, створене з єдиного матеріалу
1)маниипних
2)простих
3)індивідуально-визначених
4)неподільних
2.Які речі відносилися до манципних:
1)раби
2)земля
3)сільськогосподарський інвентар
4)всі відповіді правильні
3.Кому із вказаних осіб належав будинок:
1)власнику земельної ділянки, на якій він був збудований
2)особі, з матеріалів та за кошти якої він був збудований
3)особі, яка збудувала дім
4)суперфіціарію.;
4.Які із вказаних речей не були вилучені з цивільного обороту:
1)тіло вільної людини
2)тіло раба
3)земельна ділянка, на якій був похований раб
4)..чорні книги”
5.Хто з римських юристів сказав, що подільні речі при поділі не змінюють свого роду, якості, цінності
1) Ульпіан2)Папіан3)Модестин4)Помпоній6.Хто з римських юристів сказав, що простими речами є речі, складові частини яких створюють щось фізично зв'язане і однорідне, створене з єдиного матеріалу:
1)Ульпіан2)Папіан3)Модестин
4) Помпоній7.3 якою метою здійснювався поділ речей на споживчі та неспоживчі:
1)щоб визначити, чи можуть перебувати вони у цивільному обороті
2)щоб визначити, чи можуть вони бути поділені в натурі
3)щоб визначити, здаються вони в найм чи позичаються
4)щоб визначити, чи можуть вони перебувати у власності 2-х чи більше осіб
8.Речі, складові частини яких створюють щось фізично зв'язане і однорідне, створене з єдиного матеріалу - це:
1)речі прості
2)речіскладні
3)сукупність окремих речей
4)приналежності речі
9.Речі, що складаються із штучно об'єднаних між собою частин, які мають матеріальний зв'язок між собою та одну назву - це:
1)речі прості
2) речі складні
3)сукупність окремих речей
4)приналежності речі
10.Вкажіть, які речі вважаються побічними:
1)плоди
2)витрати
3)частини речі
4)всі відповіді правильні
11.Які із вказаних речових прав не належать до прав на чужі речі:
1)суперфі ці й
2)іпотека
3)сервітут
4)всі відповіді правильні
12.Якщо володілець речі не знав і не повинен був знати, що він є незаконним володільцем речі, це
1)законне володіння
2)добросовісне незаконне володіння
3)недобросовісне володіння
4)похідне володіння
13.Які елементи включає право володіння:
1) об'єктивний елемент
2)елемент держання
3)знання особи, що він є законним володільцем
4)всі відповіді правильні
14.Яких плодів речей не існувало:
1)цивільних
2)природних
3)прибуткових
4)корисних
15.Який засіб захисту застосовувався для повернення втраченого нерухомого майна
1)публіцианський позов
2)позов з фікцією рекуператорний інтердикт
4)всі види захисту
16.Що означає право „розпоряджатися річчю”:
1)володіти річчю
2)визначати долю речі
3)брати від речі її корисні властивості
4)всі відповіді правильні
17.Хто був суб'єктом права преторської власності:
1)претор
2)римський громадянин, який придбав річ з дотриманням обряду манципації3) римський громадянин, який придбав річ без дотриманням обряду манципації4)особа, яка набула право власності на річ. яка до цього нікому не належана
18.Що могло бути об'єктом квіритської власності:
1)римський громадянин Д) бонітарна власність
3)манципна річ
4)сервітут
19.Набуття права власності на річ, яка до цього не мала власника або власник був невідомий - це:
1) оку пація
2)специфікація
3)дерилікция4)традиція
20.Добровільна відмова особи від права власності на річ - це:
1)окупація
2)специфікація
3) дерилікция4)традиція
21.Виготовлення з чужого матеріалу для себе речі це -
1)окупація
2)специфікація
3)дерилікция4)традиція
22.Передача речі за договором купівлі-продажу - це:
1)окупація
2)специфікація
3) дерилікция4) традиція
23.Що становив собою обов’язок власника земельної ділянки, який полягав у тому , що він повинен був через день допускати через свою земельну ділянку сусіда для збирання плодів, які падали з дерев, що росли на ділянці сусіда:
1)емфітевзис
2)легальний сервітут
3)узу фрукт
4)габітатіо24.Позов власника про витребування речі з чужого незаконного володіння це- 1)віндикаційний позов
2}негаторний позов
3)формулярний позов
4)прогібіторний позов
25.Позов, який подавався власником речі у випадку', коли інші особи не зазіхали на його річ, але своєю поведінкою заважали власникові нормально користуватися річчю:
1)віндикаційний позов
2)негаторний позов Д) формулярний позов
4) прогібіторний позов
26.Які із вказаних сервітутів є речовими:
1)узуфрукт2)юзус3)водний сервітут
4)суперфіцій27.Право користуватися річчю, але без права користуватися її плодами, це -
1)узуфрукт
2)юзус
3) габітатіо4)пігнус28.Право жити в чужому домі - це:
1)у зуфрч кт2)юзус3)габітатіо
4) пігнус29.Узуфрукт - це:
1)право проходу
2) право довічного користування річчю та її плодами конкретною особою
3)право користуватися річчю, але без права користуватися її плодами. ДІ'Ь»-
4)право жити в чужому домі
30.Що було об'єктом суперфіцію:
1)відчужуване і таке, що передавалося у спадок право довгострокового користування чужою сільськогосподарською землею
2)право власності на землю
3)відчужуване і таке, що передавалося у спадок право збудувати на чужій земельній ділянці будинок, власником якої було місто
4)право заставляти та передавати у спадок чужу земельну ділянку
31.Що було об'єктом емфітевзису:
1)право користування будинком
2)право передавати будинок у спадок
3)відчужуване і таке, що передавалося у спадок право довгострокового користування чужою сільськогосподарською землею
4)відчужуване і таке, що передавалося у спадок право збудувати на чужій земельній ділянці будинок, власником якої було місто
32.Яка форма застави була найбільш невигідна для боржника
1)іпотека
2)фідуція3)пігнус4)габітатіо33 Яка форма застави б\ла найбільш невигідна для боржника
1) іпотека
2)фідуція3)пігнус4)габітатіо34. Яка форма застави була найбільш прогресивна у Стародавньому Римі
1)іпотека
2)фідуція3)пігнус4)габітатіо35ТУ якому випадку предмет застави не ставав власністю кредитора, а передавався для реалізації з публічних торгів:
1_) іпотеки
2)фідуції3)пігнуса4)габітатіо35. Позов щодо удосконалення меж земельних ділянок - це:
1)негаторний позов
2)прогібітіорний позов
3)конфесорний ПОЗОВ
4)віндикаційний позов
З7. За допомогою якого позову захищалися сервітутні права:
1)негаторного2) прогібітіорного
3)конфесорного4)віндикаційного38. Право особи користуватися працею чужого раба чи використовувати чужу тварину - це:
1)різновид речового сервітуту
2)різновид особистого сервітуту
3)юзус4)габітатіо3$. Хто був зобов'язаний доводити своє право власності на річ у період Республіки:
1)відповідач
2)позивач
3)позивач і відповідач
4)позивач, відповідач, треті особи
Хто був зобов'язаний доводити своє право власності на річ у період Принципату:
1)відповідач
2)позивач
3)позивач і відповідач
4)позивач, відповідач, треті особи
4С|. Хто був зобов’язаний доводити своє право власності на річ у період Домінату:
1)відповідач
2)позивач
3)позивач і відповідач
4)позивач, відповідач, треті особи
4І.Отр имання речі в порядку спадку вання - це:
1)оку пація2)специфікація
3)дерилікция4)традиція
42- Який термін набувальноїдавності для рухомих речей бу в встановлений за законами Юстиніана:
1)1 рік
2)2 роки
3)трироки
4)чотири роки
4'Ц. У якому випадку подавався публіцианський позов:
1)у випадку витребування речі з чужого незаконного володіння
2)для захисту прав, що випливали з сервітуту
3)для встановлення права власності на майно до спливу набу вальної давності
4)для усунення перешкод у користуванні майном
44. Як називався захист права володіння, коли встановлювався тільки факт володіння річчю та факт його порушення:
1)посесорний2)петиторний3)рекуператорний4)віндикаційний44> Як називався захист права володіння, який застосовувався коли річ була присуджена незаконному' володільцю:
1)посесорний2)петиторний3)рекуператорний4)віндикаційний
Теми 7-8 Загальне вчення про зобов'язальне правота, логовір1.Вкажіть приклад одностороннього зобов'язання
1)заповіт
2)договір позики
3)договір дару ванпя4)всі відповіді правильні
2.Які .юговори в Римі називалися ..сипалагмат ичними”
1)В яких обидві сторони малиіправаіобов'язки
2)1? яких обов’язки мав тількиборжник
3)Односторонні договори
4)багатосторонні договори
3.Вкажіть юридичні факти, які виникали незалежно від волі конкретної особи
1)дії
2)події
3)сервітут
4)натуральні зобов'язання
4.Вкажіть юридичні факти, то виникали внаслідок бажання конкретної особи:
1)прийняття нормативного акт\ органу державної влади 21
2)дії
3) події
- і всі в;.цюві.п правильні
5.Випадок, коли батько сплачував бчрі иі підвлалжчо сина це
1)подільного зобов’язання
2)неподільного зобов'язання
3» альтернативного зобов'язання 4) натурального зобов'язання
6.Якщо у зобов'язанні було декілька кредиторів, воно називалося:
1 ) активне
2)пасивне
3) солідарне
4) кореальне
Якщо \ зобов'язанні б\ло декілька боржників, воно називалося в І\ім,:
1і ІОООВ’Я іапня з товариства
2і акт ивне3)пасивне
4і КО.'і СК'! 11!’ і іс‘8.ІЦо могло б\т и предмеюм часткового юб. л я занни:
1 ) гроші
21 майнові права
3)будинок
4)всі відповіді правильні
9.Якв загальному поділялися зобов'язання з великою кількістю кренігорів ; боржників:
1 ) на родові та видові
2)кореальніта солідарні
3)пасивні та активні
4)часткові та солідарні
10.Формою якого зобов'язання була стимуляція:
1)активного
2)пасивного
3)солідарного
4)кореального
1 1. Що таке ..новація"
1)одностороннє зобов'язання
2)передача боржником з дозволу кредитора виконання зобов'язання третій особі
3)самостійне перенесення вимоги кредитора на іншу особу без згоди боржника
4)немає правильної відповіді
12.Що таке цесія:
1)одностороннє зобов'язання
2)передача боржником з дозволу кредитора виконання зобов'язання третій особі
3)самостійне перенесення вимоги креди тора на іншу особу без згоди боржника
4)немає правильної відповіді
13.Які зобов'язання е користувалися захистом:
1)натуральні
2)цивільні
3)преторські
4)всі види зобов'язань користувалися захистом
14.Що дозволяло боржнику факультативне зобов'язання:
1)перевести свій борг на іншу особу
2)розстрочку виконання зобов'язання
3)виконувати його частинами
4)немає правильної відповіді
15.Що з вказаного не є способом виконання зобов'язання:
1)фідуція2)застава
3)пігнус4)немає правильної відповіді
16.У якій формі здійснювалася порука
1)пігнуса2)реституції
3)застави
4)стипу ляції17.Назвіть загальну підставу звільнення від відповідальності:
1)легка необережність
2)непереборна сила
3) смерть боржника
4)всі відповіді правильні
18.Що таке у зобов'язальному римському праві ..поєднання
1)вид договору
2)заміна боржника у зобов'язанні
3)збіг кредитора і боржника в одній особі
4)немає правильної відповіді
19.Що тііке ..літеральний контракт"
1)зобов'язання. то опосередковує особисте підпоридку вапня непластоспроможпого боржника у формі складного обряду із ■застосуванням злитків і ваг
2)словесна Vгола \ формі запитання та відповіді
4) письмовий договір
4)зобов'язання із відшкодування шкоди
20.Що таке ..контракт’':
1)формальний договір, що визнавався цивільним правом і забезпечу вався позовним захистом
2)неформальний, різний за змістом договір, який не забезпечувався цивільним захистом
3)договір, що вважався укладений з моменту досягнення згоди за всіма істотними умовами договору між сторонами
4)договір, який вважався у кладений з моменту передачі речі
21.Що таке ..пакт':
1)формальний договір, що визнавався цивільним правом і забезпечу вався позовним захистом
2) неформальний, різний за змістом договір, який не забезпечу вався цивільним захистом
3)договір, що вважався укладений з моменту досягнення згоди за всіма іс тотними у мовами договору між сторонами
4)договір, який вважався у кладений з моменту передачі речі
22.Який критерій лежав в основі поділу договорів на казуальні та абстрактні:
1)строк
2)предмет
3)мета
4)форма
23.Що таке “оферта":
1)підстава визнання договору недійсним
2)неправильне у явлення однією з сторін щодо предмета договору
3) пропозиція укласти договір
4)згода на укладення договору
24.Що таке ..акцепт":
1)підстава визнання договору недійсним
2)неправильне уявлення однією з сторін щодо предмета договору
3)пропозиція укласти договір
4)згода на укладення договору
25.Який критерій лежав в основі поділу контрактів на вербальні, літеральні, консепсуаяьні та реальні
1)строк
2)форма
3)підстава
4)мета
26.Клятвена обіцянка вільновідпущеника щодо надання послуг колишньому господарю - це різновид
1)літерального контракту
2)вербальногоконтракту
3) консенсуального договору
4)син графу
27.Встановлення приданого - це різновид:
1)літерального контракту
2)вербальногоконтракту
3)консєнсуального договору
1і реального договору
28.Що таке ..синграф”:
1)вид консєнсуального договору
2)клятвена обіцянка вільновідпущеника
3)боргова розписка
4)квазіконтракт29.Що таке ..хірограф":
1)вид реального договору
2)вид консєнсуального договору
3)спосіб виконання зобов'язання
4)боргова розписка
30.Що могло бути предметом договору купівлі-продажу (вкажіть найбільш повну відповідь):
1)тільки річ в пату рі2)очіку ваний врожай
3)земельна ділянка, на якій похований раб
4)всі відповіді правильні
31.Яким умовам мала відповідати ціна у договорі купівлі-продажу:
1)бути визначеною
2)реальною
3)вираженою в грошах
4)всі відповіді правильні
32.Що таке ..евікція" у римському приватному праві
1)обов'язок продавця виступати на стороні поку пця з метою захисту його від спроб трет ьої особи відсудити річ
2)повернення сторін у попереднє правове становище, яке існувало до моменту у кладення договору
3)гарантування відсутності продавцем недоліків проданої речі
4)забезпечення збереження речі до її передачі поку пцеві33.Які договори \ Римі вважалися суто безоплатними:
1)доручення
2)товариства
3)дарування:
4)всі відповіді правильні
34.У випадку неналежного виконання якого договору застосовувалася форма безчестя ..інфамія":
1)доручення
2)купівлі-продажу
3)дарування
4)всі відповіді правильні
35.У випадку неналежного виконання якого договору застосовувалася форма безчест я ..тл рп ітудо":
1)доручення
2)товариства
3)застави
4)немає правильної відповіді
36.Вкажіть предмет договору позички:
1)гроші
2)рухоміречі
3)майновіправа
4)всі відповіді правильні
17. За договором поклажі річ надавалася у (вкажіть найбільш повну відповідь)
1)корнетування2)розпорядження
3)користуванняі розпорядження
4)власність
38.Договір іррегч л я ції — це різновид договору:
І і товариства
2)застави
3)зберігання
4)позики
39.Стороною якого договору був депозитарій:
1)позики
2)позички
3)застави
4)безіменного контракту
40.Оціночним договір - це договір:
1)шо зобов’язував одну із сторін провести оцінку (експертизу ) майна
2)різновид договору купівлі-продажу
3) за яким одна із сторін передавала певну річ іншій стороні для продажу
4) за яким одна із сторін передавала певну річ іншій стороні для продажу за обумовлену піну
2І. Угода про встановлення грошового боргу - це вид:
1)реальногоконтракту
2)кдятвеноїугоди3)п р ето рс ь ко го п а кту4)законного пакту
42.Пакт про арбітрування є видом
1)квазіконтракту2)преторського пакту
3)додаткового пакту
4)законного пакту
43.Ведення чу жих справ без доручення - це приклад
1)квазі контракту
2)преторського пакту
3)додаткового пакту
4)законногопакту
44.Безпідставне збагачення однієї особи за рахунок іншої породжує:
1)квазіконтракт2)преторський пакт
3)додатковий пакт
4)законнийпакт 
45. До кого \ш бу ти пред'явлений коилсксаккійний поіон:
і і до особи, яка ку гніда чужу річ у злодія
2)до особи, що перешкоджала власнику речі користуватися нею
3)до злодія речі та його спадкоємців
4)до особи, яка порушу вала сервітутні права
46.Інтецесія - не
1)договір між креди тором певної особи і третьою особою, яка приіімлг на себе борг цг певної особи
2) вид завдатку
Зі договір, який скасовував існуюче зобов'язання та породжував нове
4і обов'язкова \ мова договору
47. Угода про на іапня приданої о. це..
1)1 рСіІ. І І > II і м і їх і 1 1 ! І ріі і\ і
2) шліобии контракт
Зі законніш пакт 4і преторський пакт
48. Який вид делікту, що протиставлявся державним злочина.м. визначавсь Законах XII таблиць:
1)порушення правил безпеки дорожнього ру ху2)крадіжка
3) вимагання
4)і обман
49.До кою застосову вався гюксакційшпй позов:
іі до особи, яка ку пила чужу річ у злодія
3)до домовласника підвладної оеоои чи раоа за заподіну останніми шкоду
50. Що таке крадіжка у рііУїсько.Уіу гіриват йому праві (вкажіть найбільш
1і іаємне за володіння ч\ жим майном
2і відкрите заїзолодіння чужим майном
3; заїзолодіння чужим майном, користування іптм чи розтрата такого
4) заволодіння чужим .майпом шляхом обману чи зловживання довірою
51.І Іазвіть ..делікт преторського права":
І і насильство
2)погроза
3)обман
4) всі відповіді правильні
52.І Іазвіть ..делікт преторського права"
. > і\рд.п>кк;і
2) ііпппнно ііоііікч'.л'/к'синя Ч\ЖОІЧ> мами;]
3)погрозі
4і осооист а образа
53.Відповітальність гза ..поставлене чи підвішене" - це приклад:
1і зобов'язання ..ніби з правових деліктів'2і зобов’язання за преторським правом
3)зобов'язання за звичайним деліктом
4)вона передбачена всіма видауіи вказаних деліктів 54.Який критерій лежав в основі розмежування „насильства” та ..погрози” у римському приватному праві:
1)час застосування
2)залежно від того, чи це був фізичний чи психічних вплив
3)залежно від того, до кого передбачалося застосування впливу, чи до сторони договору, чи до членів його сім’ї
4)залежно від того, чи договір був реальним, чи консенсуальним55.Відповідальність господарів готелів, заїжджих дворів і кораблів передбачалася за зобов'язаннями:
1)..ніби з деліктів"
2)..з преторського права"
3)звичайних деліктів
4)всіх вказаних видів делікт ів56.Де передбачалася така обов'язкова умова договору купівлі-продажу . як ..справедлива ціпа
1)за Законами XII таблиць
2)законодавством Юст иніана3)законодавством Августина
4)законодавствомПавла
57.Поділ всіх контрактів на 4 групи, що породжували зобовязапня ..словом, бу квою, річчю, згодою" був впроваджений:
1)давнім римським правом
2)законами Діоклетіана3)законамиКонстантина4)законами Юстиніана
Тема9 Вчення про позов
1.Історично першим видом судового процесу бу в:
1)віндикаційний2)негат орний
3)легісакційний4)формулярний
2. За допомогою присяги” відбувався який вид су дового процесу
1)віиди каційний2)негаторний3)легісакційний4)формулярний
3.Інтенція - це:
1)заява. твердження позивача про наявність у нього права
2)опис підстав позову -юридичних фактів - які ..породили" право
3)правосудді ..осудити чи виправдати" відповідача, на підставі приведених доказів
4)право су дді ..присудити" стороні речі чи права
4.Демонстрація - цс1 ) заява, т вердження позивача про наявність у нього права
2)опис підстав позову-юридичних фактів - які ..породили” право
3)право с\ дді ..осудити чи виправдати" відповідача, на підставі приведених доказів
4)право су дді „присудити" стороні речі чи права
5.Комендація - це:
1)заява, твердження позивача про наявність у нього права
2)опис підстав позову -юридичних фактів - які ..породили" право
3)право судді ..осудити чи виправдати" відповідача, на підставі приведених доказів
4)право судді ..присудити" стороні речі чи права
6.Ад"юдикція - не
1 ) заява, твердження позивача про наявність у нього права
2)опис підстав позову -юридичних фактів - які „породили" право
3)право судді ..осудити чи виправдати" відповідача, на підставі приведених доказів 4)право судді ..присудити" стороні речі чи права
7.Розпорядження претора щодо негайного припинення певних дій. що порушують суспільний порядок та інтереси громадян - це
1) едикт
2)інтердикт
3)декрет
4)мандат
7.Яка форма захисту прав застосовувалася у Давньому Римі до засну ваиня державного суду :
1)розпорядження претора
2)третейський су д
3) саморозправа4)звернення до куріальних едилів8.Який процес був уведений законом і передбачав форму лювання позовних вимог суворій відповідності до записаних слів:
1)віндикаційний2)екстраординарний
3)легісакційиий4)формулярний
9.Хто розглядав торговельні спори:
1)претор
2)консул
3) куріальний едил4)су д
10.На підставі якого Закону почалося реформування судового процесу у II ст. до н.е1)Гая2)Августина
3) Ебуція4)Фальцидія11.Що таке „проскрипція":
1) ПРИПИС на користь позивача, наприклад, ..нехай предметом договору буде та частина зобов'язання, строк виконання якої настав"
2)відстрочення виконання, надане позивачем
3)встановлення факту застосування до позивача обману чи погрози, які сприяли у к.! іадені і ю до і о вору4)заява, твердження позивача про наявність у нього права
12. Тільки під час рекуреператорпого процесу:
1)справа слухалася суддею одноособово
2) справа слухалася колегією з трьох суддів допиту валися свідки
слу халися справи про витребування майна з чужого незаконного володіння

13.Щодо якої особи передбачалося необхідне представництво
1) божевільного
2)марнотратника
3)дитини до 14 років
4) всі відповіді правильні
14.Хто спеціально призначався представником на підставі договору доручення:
1)необхідний представник
2) когнітор3)прокуратор
4)доручитель15.Хто в процесі виступав від свого імені, а не від імені повіреного:
1) необхідний представник
2)когнітор3)прокуратор
4)доручитель

16.В чому особливість екстраординарного процесу:
1)він мав дві стадії
2)на ньому не допитувалися свідки, а судове рішення приймалося на підставі поданих позивачем і відповідачем письмових доказів на ньому слухалися справи державного значення
4) було впроваджено апеляційне оскарження рішень
17. Негаториий позов с підвидом
1)особистого позову
речового позову позову магістрату позову ..суворого права"
18.Який критерій лежав в основі ПОДІЛУ позовів на цивільні та позови магістратів:
1)підстава
4)
19.Які позови передбачали, що рішення має спиратися па букву закону чи договір'1)позови доброї совісті
2)особистий позов
3)речовий позов
4) позов суворого права
20.Яких позовів у Стародавньому Римі не існувало: позовів за аналогією
2)позов з переміщенням осіб
позов з фікцією немає правильної відповіді
21. Прикладом якого позову є стягнення з порушника вартості речі у подвійному розмірі - для відновлення майнового стану потерпілого та для покарання порушника: кондикційного віндикаційного ноксального
4)змішаного
22.У яких позовах не домускалося процесуальне представництво на стороні відповідача:
1)майнових
2)штрафних
3)віндикаційних4)негаторних23.Хто впровадив строк позовної давності в 424 р.. тривалістю ЗО років:
1)імпера тор Діоклетіан2)імператор Констатин
3)імператор Феодоеій4)імператор Юстиніан
24.Факт визнання боржником свого боргу є:
1)початком перебігу позовної давності
2)перериванням строку позовної давності
3)зу пиненням строку позовної давності
4)припиненням строку позовної давності
25.Що таке реституція
1) переривання ст року позовної давності
2)вид позову
3)повернення сторін в попереднє правове становище, яке існувало до укладення договору
4)відмова від позову
26.Позов власника про витребу вання речі з чужого незаконного володіння це- (}) 1)віндикаційний позов
2)негаторнийпозов
3)формулярний позов
4)прогібіторний позов
27.Позов, який подавався власником речі у випадку, коли інші особи не зазіхали па мого річ. але своєю поведінкою заважали власникові нормально користуватися річчю:
1)віндикаційний позов
2)негаторний позов
3)формулярнийпозов
4)прогібіторний позов 

Приложенные файлы

  • docx 19059442
    Размер файла: 79 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий