Zadachi dlya ekzamenu FK 2012 rozv

Задачі на екзамен з дисципліни «Фінанси»

1.Статутний капітал ВАТ “Весна” становить 650 тис. грн. Серед акцій прості та 10% привілейованих з фіксованою дохідністю 25% річних. Номінальна ціна акції – 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 20 тис. грн.
На загальних зборах акціонерів вирішили 100% прибутку спрямовувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на одну акцію.

2. Із закінченням звітного року фірма мала на поточному рахунку 39,5 тис. грн. із них грошові кошти в касі становили 3,5 тис. грн. Вартість необоротних активів дорівнювала 405 тис. грн. у тому числі нарахована амортизація – 22, 37 тис. грн. Вартість виробничих запасів – 15 тис. грн., готової продукції – 26,5. Дебіторська заборгованість становила 26,0 тис. грн., кредиторська – 21,1 тис. грн. Заборгованість акціонерам з виплати дивідендів – 1,2 тис. грн. Внески власників фірми у статутний капітал – 381 тис. грн., короткотерміновий банківський кредит – 80 тис. грн., сума нерозподіленого прибутку – 9,83 тис. грн.
Складіть бухгалтерський баланс фірми на кінець звітного року, визначте співвідношення між власними і позиковими коштами.

3. Чиста виручка від реалізації продукції становить 64 200 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 32 620, адміністративні витрати – 8840, витрати на збут – 6000, інші витрати – 1000 тис. грн. Податок на прибуток – 21%.
Обчисліть валовий прибуток підприємства від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність реалізованої продукції.

4. Банк у Москві оголосив таке котирування валют: долар США/рубль – 1840 – 1880; канадський долар/рубль – 1100 -1130. Обчисліть крос-курс долара США до канадського долара.

Розв’язок
долар США/рубль – 1840 – 1880;
канадський долар/рубль – 1100 -1130.
крос-курс долара США до канадського долара?
Присутні два зворотні котирування. Розрахунок крос-курсу для валют із непрямим котируванням до рубля, де рубльє валютою котирування для обох валют.
Bid (база котирування) 1840
Bid = -------------------------------- ------------------= 1,6283
Offer (валюта котирування) 1130

Offer (база котирування) 1880
Offer = ------------------------------ ---------------------= 1,7091
Bid (валюта котирування) 1100
крос-курс долара США до канадського доллара – 1, 6283/1,7091


5. Визначте суму податку на додану вартість, що належить до сплати в бюджет виробничим підприємством на основі таких даних:
Виробництво і реалізація товарів:

Назва товару
Обсяг продажу, шт.
Ціна за одиницю товару (з ПДВ), грн.

А
4000
10,0

Б
4500
9,5

В
7000
8,0

Г
650
10,0

Д
10000
5,0

Придбані матеріали (з ПДВ) – 55 870 грн.
Переплата ПДВ за попередній період – 10 000 грн.

6. Заощаджувач приймає рішення щодо розміщення 9000 грн. на депозитному рахунку в банку терміном на 1 рік.
Розглядаються три пропозиції:
сплата доходу за ставкою 21,5 річних в кінці терміну депозиту;
сплата доходу за ставкою 22,25 річних із щоквартальною капіталізацією відсотків;
сплата доходу за ставкою 23,0 річних зі щомісячною капіталізацією відсотків.
Оберіть найбільш прибутковий варіант розміщення коштів.

7. Клієнт звернувся в «Укрсиббанк» із заявою на отримання кредиту в гривнях строком на 9 міс. для фінансування поточної діяльності у сумі 270 тис. грн.
Банк запропонував клієнту такі умови:
а) щомісячне нарахування і сплата відсотків у розмірі 23 % річних;
б) одноразове нарахування відсотків у розмірі 20 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одночасно з отриманням кредиту;
в) одноразове нарахування відсотків у розмірі 24 % річних за умови, що відсотки будуть сплачені одноразовим платежем після закінчення строку кредитування.
Вибрати більш вигідний варіант для позичальника. Обґрунтувати вибір клієнта.


8. Розрахуйте суму доходу банку від надання факторингової послуги, виходячи з таких даних:
вартість оплачених банком боргових зобов’язань покупців промислової продукції 250 тис. грн..;
середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями – 14 днів;
процентна ставка за користування кредитом – 23,5 % річних;
розмір комісійної винагороди на користь банку – 5 %.
Вкажіть як зміниться сума доходу банку від надання факторингової послуги за умови затримки оплати боргових зобов’язань на 10 днів. Розмір пені складає 0,04 % за кожний день затримки оплати боргових зобов’язань.


9. Статутний капітал акціонерного товариства “Промінь” у розмірі 20 млн грн розподілений на 900 звичайних і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить 20%, обсяг прибутку до розподілу між акціонерами дорівнює 1,5 млн грн.
Розрахуйте суму дивідендів, яку одержали власники звичайних і привілейованих акцій.
Розв’язок

Вартість привілейованих акцій 20*10%/100%=2 млн. грн..
Вартість звичайних акцій 20*90%/100%=18 млн.грн.
Дивіденди за усіма привілейованими акціями 2*20%/100%=400 тис. грн..
Дивіденди за звичайними акціями 1500-400/900=1,22 тис. грн..
Ставка дивіденду за звичайними акціями дорівнює 1,2/20 тис. грн.*100%=6,1% (на одну акцію)


10. Прибуток акціонерного товариства, який направляється на виплату дивідендів, становить 7200 тис. грн. Загальна сума акцій – 6200 тис. грн., у тому числі привілейованих акцій – 1400 з фіксованим розміром дивіденду 25% до їх номінальної вартості.
Розрахуйте розмір дивіденду за звичайними акціями.
Розв’язок

Вартість привілейованих акцій 20*10%/100%=2 млн. грн..
Вартість звичайних акцій 20*90%/100%=18 млн.грн.
Дивіденди за усіма привілейованими акціями 2*20%/100%=400 тис. грн..
Дивіденди за звичайними акціями 1500-400/900=1,22 тис. грн..
Ставка дивіденду за звичайними акціями дорівнює 1,2/20 тис. грн.*100%=6,1% (на одну акцію)


11. Митна вартість товару, що надійшов на території України, становить 1000 дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15%, митний збір за митне оформлення товару – 0,2% митної вартості. Ставка акцизного податку дорівнює 35%, ставка ПДВ – 20%.
Визначте суму імпортованого мита, митного збору, акцизного податку та податку на додану вартість. Курс Національного банку України – 1 дол. США – 8,15 грн.

12. Швейцарський банк дає такі котирування: долар США/канадські долари – 1,8183 – 1,8193; долар США/ швейцарський франк – 1, 6627 – 1,6637.
Визначте крос-курс канадського долара до швейцарського франка.

Розв’язок

долар США/канадські долари – 1,8183 – 1,8193;
долар США/ швейцарський франк – 1, 6627 – 1,6637.
крос-курс канадського долара до швейцарського франка?
Розрахунок крос-курсу для валют із прямим котируванням до долара США (долар є базою котирування для обох валют).
Bid (валюта котирування) 1,6627
Bid = -------------------------------- --------------------- = 0,9139
Offer (база котирування) 1,8193

Offer (валюта котирування) 1,6637
Offer = ------------------------------ ---------------- = 0,9150
Bid (база котирування) 1,8183
крос-курс канадського долара до швейцарського франка – 0,9139/0,9150


13. Активи балансу страховика становить 38,5 млн. грн. Страхових платежів надійшло за І-й звітний період на суму 22,5 млн. грн., а за ІІ-й – 22,4. Нематеріальні активи компанії становлять 126 тис. грн.. Страхові резерви у І-му звітному періоді дорівнювали 28,6 млн. грн., а ІІ-му – 27,7.
Страхова компанія виплатила у І-му звітному періоді 20,6 млн. грн. страхових відшкодувань, а у ІІ-му – на 15% більше.
Визначте динаміку змін рівня платоспроможності страховика.
Розв’язок

1) Визначаємо фактичний запас платоспроможності (ФЗП):
ФЗП І період = 38,5 – 0,126 – 28, 6 = 9, 774 млн. грн
ФЗП ІІ період = 38,5 – 0,126 – 27,7 = 10, 674 млн грн
2) Визначаємо запас платоспроможності (НЗП):
НЗП І період = 22, 5Ч0, 18 = 4, 05 млн грн 5, 35 (беремо найбільше число)
20, 6Ч0, 26 = 5, 35 млн. грн
НЗП ІІ період = 22, 4Ч0,18 = 4, 03 млн. грн
20, 6Ч0, 26 = 23, 69Ч0, 26 = 6, 16 млн. грн 6, 16(беремо найбільше число)
3) Визначаємо рівень платоспроможності: І період - 9, 774/ 5, 35 = 1,82
ІІ період – 10, 674/6,16 = 1,73
4) Визначаємо індекс зниження рівня платоспроможності: 1, 73/1, 82 = 0, 95


14. Бюджет міста з районним поділом дорівнює сумі 108 932,0 тис. грн.. Доходи І-го району становлять 25,6%, ІІ-го – 32,2, ІІІ-го – 25,0%.
Обчисліть доходи ІV-го району. Вирахуйте суму доходів бюджету кожного району міста.

15. Визначте суму акцизного податку, що підлягає сплаті в бюджет лікеро-горілчаним заводом згідно з такими даними:

Показники
Одиниця виміру
Значення показника

1. Обсяг виробництва алкогольних напоїв:
1.1. зі вмістом спирту 35%
1.2. зі вмістом спирту 40%
1.3. зі вмістом спирту 42%
літри

600
700
550

2. Ставка акцизного збору з 1 літра 100% спирту
грн.
42,20

3. Сплачено протягом місяця акцизного податку
тис. грн.
1,5


16. Державну валютну облігаційну позику надано в таких сумах:
100 млн дол.. США на 100 тис. облігацій;
415 млн дол.. США на 41,5 тис. облігацій;
7370 млн дол. США на 73,7 тис. облігацій.
Визначте номінальну вартість облігації.

Заголовок 1 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 19060304
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий