Blok1 EA


Блок1. Электрлік тізбектер мен машиналарды басқаруға, реттеуге, қорғауға және әр түрлі электрлік емес процесстерді бақылауға, реттеуге арналған электротехникалық құрылғыны ........ деп айтамыз.
трансформатор
контактор
электрлік контакт
электрлік аппарат
электрод
2. Жұмыс істеу принципіне байланысты электр аппараттар келесі түрге бөлуге болады (ең толық жауабын таңдаңыздар)
Коммутациялық және қорғаныш
Автоматты жіне автоматты емес
Түйіспелі және түйіспелі емес
Түйіспелі және қорғаныш
Автоматты және түйіспелі емес
3. Орналастыру категориялаға және белгілі климат жағдайларына жұмыс істеу электр аппараттар классификациясына байланысты, электр аппараттарды ғимараттарда орналастыру категорияларын нешеге бөлуге болады
7
9
6
5
8
4. Түйіспелі аппараттар қандай болуы мүмкін (ең толық жауабын таңдаңыздар)
Коммутациялық және қорғағыш
Автоматты және автоматты емес
Түйіспелі емес
Қорғағыш
Автоматты және қорғағыш
5. Электр аппараттың айыруы нені қамтамас етеді
күшею кезіндегі сенімділік жұмысты
қоршаған ортаның температураларының әсер етулерінен қорғау
сыртқы зақымдардан
қысқа тұйықталу токтарынан
кернеудің кенет өзгеруінен
6. Жүйенің қысқа тұйықталу кезінде аппараттың ток өткізетін бөліктерінде оның номиналды тоғынан көптеген есе асып кететін токтар өтуі мүмкін. Бұл токтар мен аппараттың басқа ток өткізетін бөліктерінің магнит өрісі мен әсерлесу нәтижесінде қандай күштемелер пайда болады.
Термикалық
Электр динамикалық
Электр магниттік
Термо динамикалық
Динамикалық
7. Магнит өрісіндегі тоғы бар өткізгішке күштер әсер етеді, олар қандай өрнекпен анықталады:

8. Ток өткізетін бөлшектердің қызыуы және аппараттың изолляциясы аппараттың .... анықтайды
Сенімділігін
Дәлділігін
Көпке төзуын
Механикалық беріктілігін
Электрлік беріктілігін
9. Тізбектің ажарату шарттары бойынша түйіспенің белгілі ток коммутациясын орындау қабылеті, қалай аталады
Аппаратың коммутациялық төзімділігі
Аппаратың механикалық төзімділігі
Аппаратың электрдинамикалық төзімділігі
Аппаратың термиялық төзімділігі
Аппаратың электрмагниттік төзімділігі
10. Тізбектің бас контактыларын нақты берілген сан операцияларын токсыз және токпен ажарату қабылеті, қалай аталады
Аппаратың коммутациялық төзімділігі
Аппаратың механикалық төзімділігі
Аппаратың электрдинамикалық төзімділігі
Аппаратың термиялық төзімділігі
Аппаратың электрмагниттік төзімділігі
11. Электр аппарат дегеніміз ол
Механикалық энергияны электр энергияға түрлендіруші электр құрылғы
Электр энергияны механикалық энергияға түрлендіруші электр құрылғы
Электрлік сымдар мен машиналарды басқаруға, реттеуге, қорғауға және әр түрлі электрлік емес процесстерді бақылауға, реттеуге арналған электртехникалық құрылғы
Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіретін электр құрылғы
Айнымалы кернеудің мағынасын түрлендіретін статикалық құрылғы
12. Өткізгіш бойымен электр тогы жүрген кезде шығындалатын Р қуат мөлшері, қандай өрнекпен анықталады ( мұнда Р - қуат, R – активті кедергі, I - тізьектегі ток):

13. Селективтік дегеніміз ол -
Қорғайтын аппараттардың келістік жұмысы
Өзіндік жанасу уақыты
Өзіндік қосылу және ажырату уақыты
Қайтарымды коэффициенті
Беттік және жақындық эффектілерінің келістігі
14. Контактілер ажыратылатын кезде пайда болатын электр разряд қалай аталады
Жылулық сәулелену
Иондалу
Рекомбинация
Электр доға
Конвекция
15. Орнатылған режімдегі катушканың температурасы мүмкіндік температурасынан көп болмау керек, бұл мән неге тәуелді
Тұрақты токтың кедергісіне
Катушкадан ағатын токтан
Катушканың изоляциясының қызу төзімділігінен
Орнатылған режімнің катушканың температурасынан
Айнымалы тоқтың кедергісіне
16. Коммутациялық аппараттың көп операция санында жұмыспен қамтамассыз ету қабілетті қалай аталады
мықтылықпен
тұрақтылықпен
жылуөткіздікшілікпен
ажырату уақытымен
төзімділікпен
17. Электр аппаратардың қысқа тұйықталу токтары аққанда электр динамикалық күшеюлерге қарсыласу қабілеті қалай аталады
Термикалық күшею
Электр динамикалық күшею
Электр магниттік күшею
Термо динамикалық күшею
Динамикалық күшею
18. Аппараттың бұзылусыз және арттырусыз қысқа тұйықталуда температураның, белгілі мәнді қысқа тұйықталу токтарының ағыуының және ұзақтығын көтеру қабілеті қалай аталады:
Термикалық күшею
Электр динамикалық күшею
Электр магниттік күшею
Термо динамикалық күшею
Динамикалық күшею
19. Электр динамикалық күштердің жиілігінің өзгеруімен меншікиік жиілігінің тербелісімен үйлесуі қалай аталады:
Кернеулер резонансы
Токтар резонансы
Механикалық резонанс
Электр динамикалық резонанс
Термиялық резонанс
2-Блок
1.Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған электр аппараттарының жұмыс істеу режимі қалай аталады?
жалғастырмалы
үзік-жалғастырмалы
қайталанбалы- қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
қысқа тұйықталу
2.Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын жұмыс істеу режимі:
жалғастырмалы
үзік-жалғастырмалы
қайталанбалы- қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
қысқа тұйықталу
3.Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін электр аппараттарының жұмыс режимі:
жалғастырмалы
үзік жалғастырмалы
қайталанбалы қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
қысқа тұйықталу
4. Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін электр аппараттардың жұмыс істеу режимі:
жалғастырмалы
үзік жалғастырмалы
қайталанбалы қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
қысқа тұйықталу
5.Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін электр аппараттардың жұмыс істеу режимі
жалғастырмалы
үзік жалғастырмалы
қайталанбалы қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
қысқа тұйықталу
6.Электр аппараттардың жалғастырмалы жұмыс істеу режимі дегеніміз –
Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған режим
Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын режим;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін жұмыс режимі.
7. Электр аппараттардың үзік жалғастырмалы жұмыс істеу режимі дегеніміз –
Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған электр аппараттарының жұмыс істеу режимі ;
Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын режим;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін жұмыс режимі.
8. Электр аппараттардың қайталанбалы қысқа мерзімді жұмыс істеу режимі дегеніміз –
Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған электр аппараттарының жұмыс істеу режимі
Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын режим;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін жұмыс режимі.
9. Электр аппараттардың қысқа мерзімді жұмыс істеу режимі дегеніміз –
Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған электр аппараттарының жұмыс істеу режимі
Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын режим
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін жұмыс режимі.
10. Электр аппараттардың қысқа тұйықталу жұмыс істеу режимі дегеніміз
Жұмыс істеу температурасы шектелген нормасына жеткен және де аппарат сол температурада өз жұмысын тоқтатпаған электр аппараттарының жұмыс істеу режимі
Техникалық шарттар уақытпен шектелген, тұрақты температурада электр аппараттың жүктемелі болатын режим
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
Қысқа мерзімді жұмыс режимінің жеке жағдайы, электр аппараттарының бөлшектерінің қалыпты режимде температурасы белгіленген температурадан асып кететін жұмыс режимі.
11. Электр аппараттың номиналды жұмыс режимі дегеніміз
электр тізбектің элементтерінің экономикалық және тұрақтылығы жағынан жұмыс істеуге қолайлы болатын техникалық құжатта көрсетілген ток, кернеу, қуат мәндерінде жұмыс жасауы
номиналды режимнен соншалықты өзгеше болмайтын параметрлер бойынша аппаратты экплуатациялау
Обьект өшірулі кезінде ток, кернеу, қуат параметрлері номиналдыдан екі не одан да көп есе асып кетуі
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
12. Электр аппараттың апатты жұмыс режимі дегеніміз
электр тізбектің элементтерінің экономикалық және тұрақтылығы жағынан жұмыс істеуге қолайлы болатын техникалық құжатта көрсетілген ток, кернеу, қуат мәндерінде жұмыс жасауы
номиналды режимнен соншалықты өзгеше болмайтын параметрлер бойынша аппаратты экплуатациялау.
Обьект өшірулі кезінде ток, кернеу, қуат параметрлері номиналдыдан екі не одан да көп есе асып кетуі
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі;
13. Электр аппараттың қалыпты жұмыс режимі дегеніміз
электр тізбектің элементтерінің экономикалық және тұрақтылығы жағынан жұмыс істеуге қолайлы болатын техникалық құжатта көрсетілген ток, кернеу, қуат мәндерінде жұмыс жасауы
номиналды режимнен соншалықты өзгеше болмайтын параметрлер бойынша аппаратты экплуатациялау
Обьект өшірулі кезінде ток, кернеу, қуат параметрлері номиналдыдан екі не одан да көп есе асып кетуі
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде белгіленген температураға ие болмай, ал тоқтап тұру кезінде қоршаған орта температурасына төмендемейтін жұмыс режимі;
Электр аппараттардың бөлшектерінің жүктеме кезінде температураның белгіленген мәніне жетпей, ал жүктеме жоқ кезінде температурасы суық күйге төмендеп кететін жұмыс істеу режимі
14. электр тізбектің элементтерінің экономикалық және тұрақтылығы жағынан жұмыс істеуге қолайлы болатын техникалық құжатта көрсетілген ток, кернеу, қуат мәндерінде жұмыс жасауы қай режимде айтылады
номиналды
қалыпты
апатты
қайталанбалы қысқа мерзімді
қайталанбалы
15. Обьект өшірулі кезінде ток, кернеу, қуат параметрлері номиналдыдан екі не одан да көп есе асып кетуі қай режимге сәйкес келеді?
номиналды
қалыпты
апатты
қайталанбалы қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
3-4Блок
1. Беттік әсер қандай шамаларға тәуелді болады:
тұрақты токтың кедергісіне
өткізгіштен ағатын токқа
өткізгіштін қимасына
өткізгіштің пішіні мен мөлшерлеріне
өткізгіштін орналасқан жерінен
2. Өткізгіштер бір біріне неғұрлым жақынрақ орналасса соғұрлым .... (сөйлемді жалғастырыңдар)
көрші өткізгіштің магнит өрісі қаттырақ, ал жақындық әсері көбірек болады
көрші өткізгіштің магнит өрісі қаттырақ, ал жақындық әсері азрақ болады
көрші өткізгіштің магнит өрісі азрақ, ал жақындық әсері көбірек болады
көрші өткізгіштің магнит өрісі азрақ, ал жақындық әсері азрақ болады
көрші өткізгіштің магнит өрісі мен жақындық әсері өзгермейді болады
3. Қосымша шығындар коэффициенті қандай формуламен анықталады (мұнда Rайным – айнымалы ток кедергісі, Rайным.жал – айнымалы токта жалғыз тұрган өткізгіштің кедергісі, Rтур – тұрақты ток кедергісі)

4. Жақындық әсері қандай шамаларға тәуелді болады
тұрақты токтың кедергісіне
өткізгіштен ағатын токқа
өткізгіштін қимасына
өткізгіштің пішіні мен мөлшерлеріне
өткізгішттердің орналасқан жері мен пішініне
5.Катушканың уақытқа байланысты температурасының асып кету өзгерiс заңы қандай өрнекпен анықталады:

6. Т - жылу уақыт тұрақтысы, нені сипаттайды
Тұрақты режіимдегі катушканың температурасын
Катушканың қызу уақытын
Катушканың температурасының өсу жылдамдылығын
Катушканың температурасының азайыу жылдамдылығын
Катушканың температурасының өзгеру жылдамдылығын
7. Өткізгіштен шығатын энергия қандай өрнекпен анықталады

8. Екі бөлшектің немесе екі дененің бір-бірімен түйіскен кезде жылудың бір бөлшектен екіншісіне немесе бір денеден екінші денеге берілу процесі қалай аталады
конвекция
сәулелену
жылуөткізгіштік
жылу ауыспаушылық
температуралар айырмасы
9. Конвекция процессі қандай өрнекпен анықталады

10. Жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі қалай аталады
конвекция
сәулелену
жылуөткізгіштік
жылу ауыспаушылық
температуралар айырмасы
11. Сәулелену процессі қандай өрнекпен анықталады

12. Жылу өткізгіштік процессі қандай өрнекпен анықталады

13. Қызған дене энергиясының бір бөлігін қоршаған ортаға электромагниттік толқындар арқылы беріледі, осы процесс қалай аталады
конвекция
сәулелену
жылуөткізгіштік
жылу ауыспаушылық
температуралар айырмасы
14. Жақындық эффектісі қандай өрнекпен анықталады

15. Өткізгіштің меншікті кедергісі төмен болса ал ток жиілігі артса онда (сөйлемді жалғастырыңыз)
Беттік эффект күшейеді және қосымша шығындар коэффициенті үлкейеді
Беттік эффект күшейеді және қосымша шығындар коэффициенті азайады
Беттік эффект азайады және қосымша шығындар коэффициенті үлкейеді
Беттік эффект азайады және қосымша шығындар коэффициенті азайады
Беттік эффект және қосымша шығындар коэффициенті өзгермейді
16. Жылуөткізгіштіктің қажетті шартын көрсетіңіз
Жылу мөлшері
Температуралардың айырмашылығы
Әр түрлі физикалық параметрлардан
Жылу уақыты
Жылу алмасуы
17. Кедергілер әдісімен нені анықтауға болады
Орнатылған режімдегі катушканың температурасын
Катушканың қызу уақыты
Катушканың қызып кету орташа температурасын
Катушканың әр түрлі қабаттарындағы температуралары
Катушканың температурасының өзгеру жылдамдылығын
18. Токтың өткізгіш қимасы бойымен берілетін өзгерісі және кедергінің өзгерісі көршілес токтары бар өткізгіштердің магнит өрісі әсерінің коэффициенті қалай аталады мен
Жақындық коэффициенті
Беттік коэффициенті
Құйын токтар шығындарының коэффициенті
Қосымша шығындар коэффициенті
Гистерезис шығындарының коэффициенті
19. Жылу буы әдiсімен нені анықтауға болады
Орнатылған режімдегі катушканың температурасын
Катушканың қызу уақыты
Катушканың қызып кету орташа температурасын
Катушканың әр түрлі қабаттарындағы температураларын
Катушканың температурасының өзгеру жылдамдылығын
20. Жылудың қандай да бір белгілі температурасында шығарылатын жылу мен сыртқы ортаға бөлінетің жылудың ортасында тепе-теңдік пайда болғанда, жылудың қандай режімі орнатылады
Қысқа уақытты
Ауыспалы
Қайталанған қысқа уақытты
Орнатылған
Ұзақ уақытты
21. мына өрнек қандай процессті анықтайды
Сәулелену
Радиация
Конвекция
Жылуөткізгіштік
Электрондар қозғалысын
22. мына өрнек қандай процессті анықтайды
Сәулелену
Радиация
Конвекция
Жылуөткізгіштік
Электрондар қозғалысын
23. Жылуөткізгіштік деп не аталады
Екі бөлшектің немесе екі дененің бір-бірімен түйіскен кезде жылудың бір бөлшектен екіншісіне немесе бір денеден екінші денеге берілу процесін
Жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі
Қызған дене энергиясының бір бөлігін қоршаған ортаға электромагниттік толқындардың ультракүлгін немесе, инфрақызыл сәулелену процесі
Магнит тізбегіндегі жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі
Магнит тізбегіндегі бөлщектердің қоршаған ортаға жылуды беру процесі
24. Конвекция деп не аталады
Екі бөлшектің немесе екі дененің бір-бірімен түйіскен кезде жылудың бір бөлшектен екіншісіне немесе бір денеден екінші денеге берілу процесі
Жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде жылудың берілу процесі
Қызған дене энергиясының бір бөлігін қоршаған ортаға электромагниттік толқындардың ультракүлгін немесе, инфрақызыл сәулелену процесі
Магнит тізбегіндегі жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі
Магнит тізбегіндегі бөлщектердің қоршаған ортаға жылуды беру процесі
25. Жылулық сәулелену деп нені атайды
Екі бөлшектің немесе екі дененің бір-бірімен түйіскен кезде жылудың бір бөлшектен екіншісіне немесе бір денеден екінші денеге берілу процесін
Жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі
Қызған дене энергиясының бір бөлігін қоршаған ортаға электромагниттік толқындардың ультракүлгін немесе, инфрақызыл сәулелену процесі
Магнит тізбегіндегі жылудың сұйық немесе газ бөлшектерінің орын ауыстыруы нәтижесінде берілу процесі
Магнит тізбегіндегі бөлщектердің қоршаған ортаға жылуды беру процесі
26. мына өрнек қандай процессті анықтайды
Сәулелену
Радиация
Конвекция
Жылуөткізгіштік
Электрондар қозғалысын
27. Газ (сұйықтық) бөлшектері бір қалыпты қозғалмаса, бұл қозғалыс қалай аталады
Құйынды
Турбулентті
Табиғи
Жасанды
Ламинарлы
28. Газ (сұйықтық) бөлшектері қатар қозғалса, бұл қозғалыс қалай аталады
Құйынды
Турбулентті
Табиғи
Жасанды
Ламинарлы
29. Газдың немесе сұйықтың қозғалысы ыстық және суық көлемдердің айырмашылығы есебінен болады, бұл конвекция нақ түрі қалай аталады
Жасанды
Ықтиярсыз
Табиғи
Бұл құбылыс конвекцияда болмайды
Өз салқындау
30. Ортаның жылу өткізгіштік қасиеттері қандай коэффициентпен сипатмалады
Беттік
Жақындық
Жылу өткізгіштік
Жылу аумасу
Қосымша шығындар
31. Токтың өткізгіш қимасы бойымен берілетін өзгерісі және кедергінің өзгерісі көршілес токтары бар өткізгіштерінің магнит өрісі әсерінің коэффициенті қалай аталады
Жақындық коэффициенті
Беттік коэффициенті
Құйын токтар шығындарының коэффициенті
Қосымша шығындар коэффициенті
Гистерезис шығындарының коэффициенті
32. 1°С температура айырмашылығында 1 м2 бетіндегі 1 секундта өлшенетін, жылумен анықталатын коэффициент қалай аталады
Беттік
Жақындық
Жылу өткізгіштік
Жылу аумасу
Қосымша шығындар
33. Өткізгіштің көлденең қимасында айнымалы ток тығыздығының ауытқымалылық құбылысы қалай аталады
Беттік эффекті
Жақындық эффекті
Гистерезис құбылысы
Токты бетке шығару құбылысы
Керіліс эффекті
34. Газдың немесе сұйықтың қозғалысы желдеткіш және сорғыштар көмегімен жүрсе, бұл конвекция қалай аталады
Құйынды
Турбулентті
Табиғи
Жасанды
Ламинарлы
5-6-7Блок
1. Бір нүктелі түйіспенің түйісетін түйіспе санын сипаттайтын n дәрежесі неге тең болады
0,5
0,7 ÷ 0,8
0,8
1,0
0,8 ÷ 1,0
2. Сызықтық түйіспенің түйісетін түйіспе санын сипаттайтын n дәрежесі неге тең болады
0,5
0,7 ÷ 0,8
0,8
1,0
0,8 ÷ 1,0
3. Беттік түйіспенің түйісетін түйіспе санын сипаттайтын n дәрежесі неге тең болады
0,5
0,7 ÷ 0,8
0,8
1,0
0,8 ÷ 1,0
4. Көп нүктелі түйіспенің түйісетін түйіспе санын сипаттайтын n дәрежесі неге тең болады
0,5
0,7 ÷ 0,8
0,8
1,0
0,7 ÷ 1,0
5. Бір бөлшегі басқа бөлшекке қатысты ауысқанда, ал электр түйіспесі ажырамаса, бұл контактілер қалай аталады
Ажырамайтын контактілер
Рычагты контактілер
Коммутациялық контактілер
Сырғанақ контактілер
Бір баспалы контактілер
6. Қатаң байланысқан, жұмыс барысында бір бірімен бөлшектері үйкеспейтін, контактілерді ..... деп аталады.
Ажырамайтын контактілер
Рычагты контактілер
Коммутациялық контактілер
Сырғанақ контактілер
Бір баспалы контактілер
7. Электр ток жүретін немесе жүре алатын, тізбекті жұмыс барысында матастыратын, ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілерді ..... деп атайды.
Ажырамайтын контактілер
Рычагты контактілер
Коммутациялық контактілер
Сырғанақ контактілер
Бір баспалы контактілер
8. Жанасу орнындағы контактілерді қысатын күш қалай аталады
раствор
затвор
провал
контакттық басылым
жүктемелік басылым
9. Бір ток өткізетін бөлшектен екінші ток өткізетін бөлшектің ток өткізу орны қалай аталады
өтпелі кедергі
түйіспелеу
электрлік түйіспе
жылу өткізгіштік
жылу алмасу
10. Қозғалмалы және қозғалмайтын түйспелердің ажыратылған түйіспелердің беттерінің арасындағы ең қысқа арасы қалай аталады
раствор
затвор
провал
контакттық басылым
түйіспелеу ауданының өлшемі
11. Коммутациялық түйіспелердің геометриялық пішінінің, көлемінің, массасының және тағы басқа жұмыс беттерінің күйзелісі қалай аталады
Түйіспелердің пісіуі
Түйіспелердің дірілдеуі
Фриттиг
Түйіспелердің тозуы
Механикалық төзімділік
12. Түйіспенің өтпелі кедергісі қандай өрнекпен анықталады (мұнда Р – контактілік басылымның күші, п - түйіспенің түйісетін түйіспе санын сипаттайтын дәреже, ε - материал қасиетіне және контакт бетінің күйіне тәуелді шама)

13. Егер де қозғалатын жұйе тұйықталып тұрғанда қозғалмайтын түйіспені алып тастаса, онда қозғалатын түйіспе бірәз аралыққа жылжыйды, бұл арақашықтық қалай аталады
раствор
затвор
провал
контакттық басылым
түйіспелеу ауданның өлшемі
14. Қысқа уақытқа жанасатын түйіспені қалай атайды
Көпірлік
Импульстік
Рычагты
Сырғу
Алмалы-салмалы
15. Түйіспелердің материалдарының жанасу кезінде ең жоғары температура қандай материалдарда болады
Мыста
Күмісте
Металдар қорытпасыда
Метал керамика
Алюминий
16. Электр аппараттардың электрлік түйіспелерінде контактілік басылым не үшін пайдаланады
Түйіспелердің дірілдеуін азайту үшін
Түйіспелердің беріктілігін жоғарлату үшін
Түйіспелердің қосылу уақытын азайту үшін
Механикалық төзімділігін жоғарлату үшін
Коммутациялық элементтердің электрлік кедергісін азайту үшін
17. Қозғалмайтын алмалы-салмалы және алмалы-салмалы емес контактілер не үшін қолдаланады
Жылжымайтын ток өткізетін құрларды, кабельдерді және сымдарды жалғау үшін
Қозғалатын түйіспеден қозғалмайтын түйіспеге токты өткізу үшін, немесе жылжыйтын түйіспенің әрекетінен жылжымайтын түйіспенің шағын ауысуын
Ажыратылатын кезде пайда болатын электр доғаны сенімді өшіру үшін
Үлкен номиналды токтар аққан кезде
Аппараттардың айнымалы-қозғалмалы жүйелерінде пайдаланады
18. Қозғалмалы ажырамайтын түйіспелер не үшін қолдаланады
Жылжымайтын ток өткізетін құрларды, кабельдерді және сымдарды жалғау үшін
Қозғалатын түйіспеден қозғалмайтын түйіспеге токты өткізу үшін, немесе жылжыйтын түйіспенің әрекетінен жылжымайтын түйіспенің шағын ауысуын
Ажыратылатын кезде пайда болатын электр доғаны сенімді өшіру үшін
Үлкен номиналды токтар аққан кезде
Аппараттардың айнымалы-қозғалмалы жүйелерінде пайдаланады
19. Ажыратылатын түйіспелер не үшін қолдаланады
Жылжымайтын ток өткізетін құрларды, кабельдерді және сымдарды жалғау үшін
Қозғалатын түйіспеден қозғалмайтын түйіспеге токты өткізу үшін, немесе жылжыйтын түйіспенің әрекетінен жылжымайтын түйіспенің шағын ауысуын
Ажыратылатын кезде пайда болатын электр доғаны сенімді өшіру үшін
Үлкен номиналды токтар аққан кезде
Аппараттардың айнымалы-қозғалмалы жүйелерінде пайдаланады
20. Жылжымайтын ток өткізетін құрларды, кабельдерді және сымдарды жалғау үшін қандай түйіспелер пайдаланады
Ажыратылатын
Қозғалмалы ажырамайтын
Қозғалмайтын алмалы-салмалы және алмалы-салмалы емес
Мынандай жалғауларда түйіспелер пайдалынбайды
Осы жалғауларға бәрі түйіспелерді пайдалануға болады
21. Қозғалатын түйіспеден қозғалмайтын түйіспеге токты өткізу үшін, немесе жылжыйтын түйіспенің әрекетінен жылжымайтын түйіспенің шағын ауысуы үшін қандай түйіспелер пайдаланады
Ажыратылатын
Қозғалмалы ажырамайтын
Қозғалмайтын алмалы-салмалы және алмалы-салмалы емес
Мынандай жалғауларда түйіспелер пайдалынбайды
Осы жалғауларға бәрі түйіспелерді пайдалануға болады
22. Ажыратылатын кезде пайда болатын электр доғаны сенімді өшіру үшін қандай түйіспелер пайдаланады
Ажыратылатын
Қозғалмалы ажырамайтын
Қозғалмайтын алмалы-салмалы және алмалы-салмалы емес
Мынандай жалғауларда түйіспелер пайдалынбайды
Осы жалғауларға бәрі түйіспелерді пайдалануға болады
23. Токтың бір өткізгіштен екінші өткізгішке өту зонасында кедергі пайда болады, бұл кедергі қалай аталады
Омдық
Активті
Өтпелі
Толық
Активті-реактивті
24. Контактың өтпелі кедергісі дегеніміз ол
Токтың эффективті мәнінің квадратына көбейтіле отырып, айнымалы токта болатын шығындарды туратын, өткізгіштің фиктивті кедергі
Электр динамикалық күштердің жиілік өзгеруі мен меншікті тербелістердің жиілігінің уйлесуі
Токтың өткізгіш қимасы бойымен берілетін өзгерісі және кедергінің өзгерісі көршілес токтары бар өткізгіштерінің магнит өрісі әсері
Коммутациялық түйіспелердің геометриялық пішінінің, көлемінің, массасының және тағы басқа жұмыс беттерінің күйзелісі
Токтың бір өткізгіштен екінші өткізгішке өту зонасында кедергі
25. Үлкен токтар мен үлкен жүрістерде қандай түйіспелер пайдаланылады
Болттық жалғану
Солқылдақ байланыс
Сырғанайтын және роликті
Бәр түйіспелерді пайдалануға болады
Тік орнатылған
26. Солқылдақ байланысы қозғалмалы элементтің ауысуы неге тең болады
0,25м кем емес
0,25м кем
0,25м көп емес
0,25м көп
Қозғалмалы элементтің ауысу мағынасы ескерілмейді
27. Роликті түйіспелердің роликтер саны неге бағынады
Желі кернеуіне
Өтпелі кедергіге
Контактылы басылымның мәніне
Номиналды және қысқа тұйықталу токтарына
Желінің тоғына
28. Сырғанайтын түйіспелердің кемшілігі
Өтпелі кедергінің үлкейіу
Номиналды токтың өсуі
Электр доғаның пайда болуы
Үйкеліс күштерінің үлкендігі
Кернеудің азайыуы
29. Электромагнит катушкасының тізбегі үзiлген кезде аппараттың қозғалмалы бөлшектерін бастапқы күйге қайтаруға нені қолданады:
Сырғу серіппелерді
Солқылдақ байланыс
Қайтарымды серіппелер
Контактілі серіппелер
Бас контактілерді
30. Контактілі серіппелер не үшін пайдаланалады
Электромагнит катушкасының тізбегі үзiлген кезде аппараттың қозғалмалы бөлшектерін бастапқы күйге қайтаруға арналған
Электр доғаны өшіру үшін
Максималды қарама қарсы күштерді тудыру үшін
Контактілердің қалыпты жұмысына қажетті контактілік басуларды жүзеге асыру үшін
Элект магнит күштерді тудыру үшін
31. Контактілердің қалыпты жұмысына қажетті контактілік басуларды жүзеге асыру үшін нені пайдаланады
Для создания требуемого контактного нажатия, что необходимо для нормальной работы контактов применяют
Сырғу серіппелерді
Солқылдақ байланыс
Қайтарымды серіппелер
Контактілі серіппелер
Бас контактілерді
32. n = 0,5 дәрежесі – қандай нүктелі түйіспені сипаттайды
Бір нүктелі
Сызықтық
Көп нүктелі
Беттік
Шартты
33. n = 0,7÷0,8 дәрежесі – қандай нүктелі түйіспені сипаттайды
Бір нүктелі
Сызықтық
Көп нүктелі
Беттік
Шартты
34. n = 0,7÷1,0 дәрежесі – қандай нүктелі түйіспені сипаттайды
Бір нүктелі
Сызықтық
Көп нүктелі
Беттік
Шартты
35. n = 1,0 дәрежесі – қандай нүктелі түйіспені сипаттайды
Бір нүктелі
Сызықтық
Көп нүктелі
Беттік
Шартты
36. Раствор деп не аталады
Ажыратылған контактілердің ажырамайтын және ажыратылатын контанктілердің беттерінің арасындағы ең қысқа аралығы
Контактық жүйе жабық күйінде, ажыратылатын контакт ажырамайтын контактыға қарағанда орнынан жылжып кеткен арақашықтық
Дара өткізгіштің көлденең қимасындағы айнымалы токтың тығыздығының ауытқымалы үлестіру
Токтың бір ток өткізітін деталінан екінші деталіна өтетін орын
Контактілер жанасатын орнындағы контактілерді қысатын күш
37. Провал деп не аталады
Ажыратылған контактілердің ажырамайтын және ажыратылатын контанктілердің беттерінің арасындағы ең қысқа аралығы
Контактық жүйе жабық күйінде, ажыратылатын контакт ажырамайтын контактыға қарағанда орнынан жылжып кеткен арақашықтық
Дара өткізгіштің көлденең қимасындағы айнымалы токтың тығыздығының ауытқымалы үлестіру
Токтың бір ток өткізітін деталінан екінші деталіна өтетін орын
Контактілер жанасатын орнындағы контактілерді қысатын күш
38. Контактілік басылым деп не аталады
Ажыратылған контактілердің ажырамайтын және ажыратылатын контанктілердің беттерінің арасындағы ең қысқа аралығы
Контактық жүйе жабық күйінде, ажыратылатын контакт ажырамайтын контактыға қарағанда орнынан жылжып кеткен арақашықтық
Дара өткізгіштің көлденең қимасындағы айнымалы токтың тығыздығының ауытқымалы үлестіру
Токтың бір ток өткізітін деталінан екінші деталіна өтетін орын
Контактілер жанасатын орнындағы контактілерді қысатын күш
39. Контактілік басылым күшейгенде өтпелі кедергі азайады, бұл тәуелділік қандай заң бойынша өзгереді
Экспонента
Гипербола
Изотермия
Парабола
Тура сызық
40. Электірлік аппараттардың коммутациялық элементтері қандай материалдардан жасалады
Меншікті электрлік кедергісі аз металлдардан
Меншікті электрлік кедергісі жоғары металлдардан
Керамикадан
Диэлектірлік материалдардан
Шалаөткізгіш материалдардан
41. Ажырамайтын контактілер дегеніміз ол
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында бөлшектері жылжымайтын контактілер
Бір бөлшегі басқа бөлшекке қатысты ауысқанда, электр түйіспесі ажырамайтын контактілер
Электр ток жүретін немесе жүре алатын, тізбекті жұмыс барысында матастыратын, ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында матастыратын, контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
42. Сырғанайтын контактілер дегеніміз ол
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында бөлшектері жылжымайтын контактілер
Бір бөлшегі басқа бөлшекке қатысты ауысқанда, электр түйіспесі ажырамайтын контактілер
Электр ток жүретін немесе жүре алатын, тізбекті жұмыс барысында матастыратын, ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында матастыратын, контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
43. Коммутациялайтын контактілер дегеніміз ол
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында бөлшектері жылжымайтын контактілер
Бір бөлшегі басқа бөлшекке қатысты ауысқанда, электр түйіспесі ажырамайтын контактілер
Электр ток жүретін немесе жүре алатын, тізбекті жұмыс барысында матастыратын, ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында матастыратын, контактілер
Бір бірімен қатаң байланысқан, жұмыс барасында ажарататын немесе ауыстырып қосатын контактілер
44. Қайтарымды серіппелерден не үшін керек
Электромагнит катушкасының тізбегі үзiлген кезде аппараттың қозғалмалы бөлшектерін бастапқы күйге қайтаруға арналған
Электр доғаны өшіру үшін
Максималды қарама қарсы күштерді тудыру үшін
Контактілердің қалыпты жұмысына қажетті контактілік басуларды жүзеге асырады
Элект магнит күштерді тудыру үшін
45. Өткізгіштің активті кедергісі дегеніміз ол
Токтың эффективті мәнінің квадратына көбейтіле отырып, айнымалы токта болатын шығындарды туратын, өткізгіштің фиктивті кедергі
Электр динамикалық күштердің жиілік өзгеруі мен меншікті тербелістердің жиілігінің уйлесуі
Токтың өткізгіш қимасы бойымен берілетін өзгерісі және кедергінің өзгерісі көршілес токтары бар өткізгіштерінің магнит өрісі әсері
Коммутациялық түйіспелердің геометриялық пішінінің, көлемінің, массасының және тағы басқа жұмыс беттерінің күйзелісі
Токтың бір өткізгіштен екінші өткізгішке өту зонасында кедергі
8-Блок
1. Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылысы қалай аталады
рекомбинация
диффузия
автоэлектронды эмиссия
иондалу
термоэлектронды эмиссия
2. Жоғарғы температураларда иондалу процессі қалай аталады
рекомбинация
диффузия
автоэлектронды эмиссия
термиялық иондалу
термоэлектронды эмиссия
3. Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы қалай аталады
рекомбинация
диффузия
автоэлектронды эмиссия
термиялық иондалу
термоэлектронды эмиссия
4. Электрлі бейтарап атомдар мен молекулалардан бос иондарынан мен электрондардың түзілу құбылысы қалай аталады .
рекомбинация
диффузия
автоэлектронды эмиссия
иондалу
термоэлектронды эмиссия
5. Электрон арасындағы аралықтан қоршаған ортаға зарядталған бөлшектерді алып шығу құбылысы қалай аталады
рекомбинация
диффузия
автоэлектронды эмиссия
иондалу
термоэлектронды эмиссия
6. Рекомбинация деп нені айтамыз
Бір таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Жоғарғы температураларда иондалу процессі
Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы
Қарама - қарсы таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылыс
7. Диффузия деп қандай құбылысты айтамыз
Электрон арасындағы аралықтан қоршаған ортаға зарядталған бөлшектерді алып шығу құбылысы
Жоғарғы температураларда иондалу процессі
Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы
Бір немесе бірнеше электрондарды бейтарап бөлшектен бөліп алу процессі және электрондарда оң зарядты бөлшектердің (иондардың) пайда болу құбылысы
Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылысы
8. Автоэлектронды эмиссия деп қандай құбылысты айтамыз
Бір таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Жоғарғы температураларда иондалу процессі
Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы
Қарама - қарсы таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылысы
9. Иондалу деп қандай құбылысты айтамыз
Электрон арасындағы аралықтан қоршаған ортаға зарядталған бөлшектерді алып шығу құбылысы
Жоғарғы температураларда иондалу процессі
Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы
Бір немесе бірнеше электрондарды бейтарап бөлшектен бөліп алу процессі және электрондарда оң зарядты бөлшектердің (иондардың) пайда болу құбылысы
Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылысы
10. Термоэлектрондық эмиссия деп қандай құбылысты айтамыз
Бір таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Жоғарғы температураларда иондалу процессі
Қыздыру кезінде электрондардың шығу құбылысы
Қарама - қарсы таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Катодтың бетінің аймағындағы өте күшті электр өрісінің әрекетінен катодтан электрондардың шығу құбылыс
11. Рекомбинация деп қандай құбылыс айтамыз
Қарама - қарсы таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
Зарядтардың жылжыуын
Бөлшектердің ойып кетуі
Электр доғаның кернеуінің өзгеруін
Бір таңбалы заряд тасымалдаушылардың соктығысуы нәтижесінде олардың жойылып кетуі
12. Металдардағы электр доға пайда болуының минималды тоғы нешеге тең
0,5А
1,0А
1,9А
1,6А
1,5А
13. Доғаның орталық бөлшегіндегі температурасы нешеге дейін үлкейуі мүмкін
600К
3000К
1500К
25000К
12000К
14. Катодтағы кернеудің түсуі неге тең
10-20В
5-10В
15-30В
25В
10-25В
15. Анодтағы кернеудің түсуі неге тең
10-20В
5-10В
15-30В
25В
5-25В
9-10Блок
1. Магнит тізбегі дегеніміз ол
әр түрлі идеалданған элементтердің жиынтығы
магнит ағыны түйісетін жолды тудыратын ферромагнитті денелер мен ауа саңылауларының жиынтығы
магнит ағыны түйісетін жолды тудыратын ферромагнитті денелер жиынтығы
магнит ағыны түйісетін жолды тудыратын ауа саңылауларының жиынтығы
көздермен қабылдағыштардың жиынтығы
2. Магнит ағыны түйісетін жолды тудыратын ферромагнитті денелер мен ауа саңылауларының жиынтығы қалай аталады
Электрлік тізбек
Орын басу сұлбасы
Магнит ағынының жолы
Үш фазалы тізбек
Магнитті тізбек
3. Ауа саңылауының магнит кедергісіне қарама қарсы шама қалай аталады
Электірлік өткізгіштік
Диэлектірлік өткізгіштік
Ауа саңылауларының өткізгіштігі
Паразиттік өткізгіштік
Магнитті өткізгіштік
4. Магнитті өткізгіштік дегеніміз ол
Ауа саңылауларының кедергісіне қарама қарсы шама
Электр кедергігем қарама қарсы шама
Паразиттік саңылаулар тудыратын өткізгіштік
Магнитті кедергіге қарама қарсы шама
Магнит өрісіне қарама қарсы шама
5. Магнитті тізбектегі Ом заңына сәйкес ауа саңылауындағы магнитті өткізгіштік қалай анықталады (Ф – ауа саңылауындағы магнитті ағын; F – ауа саңылауындағы магнитті кернеудің азаюы; S – магнитті ағын өтетін аудан; H – магнит өрісінің кернеулілігі; B – ауа саңылауындағы индукция; μ0 – абсолюттік магнитті; δ – ауа саңылауы.)

6. Бір келкі магнитті өрістің телімінде ауа саңылауларының магнитті өткізгіштігі қалай анықталады (Ф – ауа саңылауындағы магнитті ағын; F – ауа саңылауындағы магнитті кернеудің азаюы; S – магнитті ағын өтетін аудан; H – магнит өрісінің кернеулілігі; B – ауа саңылауындағы индукция; μ0 – абсолюттік магнитті; δ – ауа саңылауы.)

7. Ауа саңылауында магнит өрісін тудыратын беттер қалай аталады
Полюс
Магнит
Тістер
Магнит өрісінің шеттері
Саңылау
8. Полюс деп нені айтады
Ауа саңылауды тудыратын беттерді
Ауа саңылауында магнит өрісін тудыратын беттерді
Магнит өрісін тудыратын беттерді
Аппараттың барлық ферромагтиттік элементтерін
Магнит тізбегінің барлық телімдерін

9. Полюс арасындағы ағындарды қалай атайды
Шеткі ағын
Потоками рассеяния
Негізгі ағын
Электр зарядтардың ағыны
Меншікті ағын
10. Негізгі ағын деп нені атайды
Магнитті тізбектің барлық телімдерінен өтетін ағынды
Полюстердің бүйір жақ бетінен шығатын ағындарды
Паразиттік саңылаулардан өтетін магнит ағынын
Полюс арасынан өтетін ағын
Ауа саңылумен полюстің бүйіржақ бетінен шығатын магнитті ағын
11. Шеткі ағындар деп нені атайды
Магнитті тізбектің барлық телімдерінен өтетін ағынды
Полюстердің бүйір жақ бетінен шығатын ағындарды
Паразиттік саңылаулардан өтетін магнит ағынын
Полюс арасынан өтетін ағын
Ауа саңылумен полюстің бүйіржақ бетінен шығатын магнитті ағын
12. Полюстердің бүйір жақ бетінен шығатын ағындар қалай аталады
Абсолютті ағын
Шашырау ағыны
Негізгі ағын
Шеткі ағын
Өзіндік ағын
13. Ауа саңылауларының магнитті кедергісі неге тең болады, егер де магнитті өткізгіштік 1,5*10-6 болса
0,333*106 Ом
0,999*106 Ом
0,666*10 -6 Ом
0,666*106 Ом
1,5*10 -6 Ом
14. Ауа саңылауларының магнитті кедергісі неге тең болады, егер де магнитті өткізгіштік 3*10-6Гн болса
0,333*106 Ом
0,999*106 Ом
0,666*10 -6 Ом
0,666*106 Ом
1,5*10 -6 Ом
15. Ауа саңылауларының магнитті кедергісі неге тең болады, егер де магнитті өткізгіштік 2,5*10-6Гн болса
0,4*106 Ом
0,25*106 Ом
0,4*10 -6 Ом
0,2*106 Ом
2,5*10 -6 Ом
16. Магнитті қанықтыру коэффициенті қай өрнекпен анықталады ( мұнда Фδ – жұмыс саңылауындағы магнит ағыны; Фх – магнитті жүйедегі кез келген телімдегі магнит ағыны; S – магнитті ағын өтетін аудан; B – ауа саңылауындағы индукция; μ0 – абсолюттік магнитті; δ – ауа саңылауы.)

17. Кез келген электр магнит аппараттың жарамсыздану шарты қандай өрнекпен анықталады (Мэм - электр магнит күштері; Ммх – механикалық (қарама қарсы) күштер.)

18. Электр магнит күштері немен тудырылады
Қайтпалы серіппелермен
Контактілі серіппелермен
Қозғалмалы бөлшектердің тірекке үйкелгенде
Әр түрлі электр магниттардың конструкцияларымен
Ауа саңылауындағы магнит өрісімен
19. Механикалық (қарама қарсы) күштері немен тудырылады
Аппараттың катушкасымен
Контактілі басылыммен
Қайтарымды және контактілі серіппелерден, қозғалмалы бөлшектердің тіректерге және осы бөлшектердің массалық қозғалысы жүзеге асатын қоршаған ортаға үйкелісінің нәтижесінде
Әр түрлі электр магниттардың конструкцияларымен
Ауа саңылауындағы магнит өрісімен
20. Әр түрлі электр магниттердің конструкцияларымен қандай күштер тудырылады
Механикалық
Қарама қарсы
Электр динамикалық
Статикалық
Электр магниттік
21. Қайтарымды және контактілі серіппелерден, қозғалмалы бөлшектердің тіректерге және осы бөлшектердің массалық қозғалысы жүзеге асатын қоршаған ортаға үйкелісінің нәтижесінде қандай күштер пайда болады
Үйкеліс
Қарама қарсы
Электр динамикалық
Статикалық
Электр магнит
22. Аппараттың механикалық сипаттамасы деп нені айтамыз
Электрмагниттің айналмалы бөлігі мен өзекшесі арасындағы ауа саңылауларының тұрақты мәніндегі айналмалы бөлігінің(зәкір) электромагнитті тартылыс күші мен катушканың магнит қозғаушы күші арасындағы тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің тәуелділігін
Катушканың магнит қозғаушы күші тұрақты болғанда айналмалы бөліктің электрмагниті тартылыс күші мен ауа саңылауларының арасындағы байланысын
Электр аппараттың номиналды параметрлерімен электр аппараттың қуаттының тәуелділігін
Электр аппараттың номиналды тогымен желінің кернеуінің тәуелділігін
23. Электр аппараттың жүктемелік сипаттамасы деп нені айтамыз
Электрмагниттің айналмалы бөлігі мен өзекшесі арасындағы ауа саңылауларының тұрақты мәніндегі айналмалы бөлігінің(зәкір) электромагнитті тартылыс күші мен катушканың магнит қозғаушы күші арасындағы тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің тәуелділігін
Катушканың магнит қозғаушы күші тұрақты болғанда айналмалы бөліктің электрмагниті тартылыс күші мен ауа саңылауларының арасындағы байланысын
Электр аппараттың номиналды параметрлерімен электр аппараттың қуаттының тәуелділігін
Электр аппараттың номиналды тогымен желінің кернеуінің тәуелділігін
24. Электр аппараттың ауырлық сипаттамасы деп нені айтамыз
Электрмагниттің айналмалы бөлігі мен өзекшесі арасындағы ауа саңылауларының тұрақты мәніндегі айналмалы бөлігінің(зәкір) электромагнитті тартылыс күші мен катушканың магнит қозғаушы күші арасындағы тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің тәуелділігін
Катушканың магнит қозғаушы күші тұрақты болғанда айналмалы бөліктің электрмагниті тартылыс күші және оның ауа саңылауымен арасындағы байланысын
Электр аппараттың номиналды параметрлерімен электр аппараттың қуаттының тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің арасындағы ауа саңылауының мәні тұрақты болғанда зәкір электромагниттік тартылыс күшімен катушканың магнит қозғаушы күшінің байланысы
25. Электр аппараттың электрмеханикалық сипаттамасы деп нені айтамыз
Электрмагниттің айналмалы бөлігі мен өзекшесі арасындағы ауа саңылауларының тұрақты мәніндегі айналмалы бөлігінің(зәкір) электромагнитті тартылыс күші мен катушканың магнит қозғаушы күші арасындағы тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің тәуелділігін
Катушканың магнит қозғаушы күші тұрақты болғанда айналмалы бөліктің электрмагниті тартылыс күші мен ауа саңылауларының арасындағы байланысын
Электр аппараттың номиналды параметрлерімен электр аппараттың қуаттының тәуелділігін
Зәкір мен электромагнит өзегінің арасындағы ауа саңылауының мәні тұрақты болғанда зәкір электромагниттік тартылыс күшімен катушканың магнит қозғаушы күшінің байланысы
26. Электрмагниттің айналмалы бөлігі мен өзекшесі арасындағы ауа саңылауларының тұрақты мәніндегі айналмалы бөлігінің(зәкір) электромагнитті тартылыс күші мен катушканың магнит қозғаушы күші арасындағы тәуелділігі қалай аталады
Жұмыс сипаттамасы
Механикалық сипаттама
Ауырлық сипаттама
Жүктемелік сипаттама
Бұрыштық сипаттама
27. Зәкір мен электромагниттің өзегінің (немесе зәкірдің бұрылу бұрышының) арасындағы жұмыс саңылауы шамасының функциясында зәкірдің иықтарына (немесе қарама –қарсы жұмыс істейтін күш моменттеріне) келтірілген қарама-қарсы күштердің графикалық тәуелділігі қалай аталады
Жұмыс сипаттамасы
Механикалық сипаттама
Ауырлық сипаттама
Жүктемелік сипаттама
Бұрыштық сипаттама
28. Катушканың магнит қозғаушы күші тұрақты болғанда айналмалы бөліктің электрмагниті тартылыс күші мен ауа саңылауларының арасындағы байланысы қалай аталады
Жұмыс сипаттамасы
Механикалық сипаттама
Ауырлық сипаттама
Жүктемелік сипаттама
Бұрыштық сипаттама
29. Егер магнит өрісіндегі жұмыстық саңылау тең және полюстар қанықпаған болса, онда электрмагниттің тартылыс күшін Максвелл өрнегі бойынша табуға болады, осы өрнекті табыңыз ( В – жұмыс саңылауларының индукциясы; μ0 – абсолютік магнитік өткізгіштік; S – жөмыс саңылауларының ауданы)

30. Ауырлық сипаттаманың пішіні неге байланысты
Жұмыс саңылауындағы индукцияға
Магнитопровод конструкциясына
Ауа саңылауының кеңдігіне
Контактілік басылымға
Бас контактілерден өтетін токтан
31. Катушканың МҚК анықтаңдар F, егер берілген кернеу U = 80В, ал кедергі R = 400Ом мен орам сандары w = 10000 тең болса
2000А
3,2А
50000А
32000А
200А
32. Катушканың МҚК анықтаңдар F, егер берілген кернеу U = 80В, ал кедергі R = 400Ом мен орам сандары w = 5000 тең болса
16000А
6400А
50000А
25000А
1000А
33. Катушканың МҚК анықтаңдар F, егер берілген кернеу U = 160В, ал кедергі R = 200Ом мен орам сандары w = 5000 тең болса
2000А
6250А
6400А
4000А
1000А
11-12Блок
1. Командоаппарат – бұл
Электр көзге электр қозғалтқыштың қосу сұлбасын өзгерту үшін қолмен басқарылатын электр аппарат
Күштік электр аппараттардың басқару тізбектерін ауыстырып қосу үшін арналған құрылғы
Тізбекке еңгізілетін кедергіні өзгертетін құрылғы
Түйіспелері бар электр магнит
Номиналды токтар тізбектерінде қайта-қайта қосуға арналған электр аппарат
2. Контроллер - бұл
Электр көзге электр қозғалтқыштың қосу сұлбасын өзгерту үшін қолмен басқарылатын электр аппарат
Күштік электр аппараттардың басқару тізбектерін ауыстырып қосу үшін арналған құрылғы
Тізбекке еңгізілетін кедергіні өзгертетін құрылғы
Түйіспелері бар электр магнит
Номиналды токтар тізбектерінде қайта-қайта қосуға арналған электр аппарат
3. Барабанды контроллер - бұл
Реттегенде және іске қосқанда сағатына операциялар саны 10-12 тең контроллер
Қосылу ұзақтығы 60% болғанда қосылуы санын 600 дейін үлкей алатын, контактілері аз тозатын контроллер. Саны көп контактілік тұйіндері бар болғандықтан қосатын серіппелер есебінен кемшілігі біліктегі моменті үлкен контроллер
Сағатына 240 рет қосыла алатын болғандықтан контактілері аз төзімділетін контроллер. Бұл ретте іске қосылатын қозғалтқыштың номиналды қуаты 60% төмендеудіктен сирек пайдаланатын
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын контроллер
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын
4. Жұдырықты контроллер - бұл
Реттегенде және іске қосқанда сағатына операциялар саны 10-12 тең контроллер
Қосылу ұзақтығы 60% болғанда қосылуы санын 600 дейін үлкей алатын, контактілері аз тозатын контроллер. Саны көп контактілік тұйіндері бар болғандықтан қосатын серіппелер есебінен кемшілігі біліктегі моменті үлкен контроллер
Сағатына 240 рет қосыла алатын болғандықтан контактілері аз төзімділетін контроллер. Бұл ретте іске қосылатын қозғалтқыштың номиналды қуаты 60% төмендеудіктен сирек пайдаланатын
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын контроллер
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын
5. Жайпақ контроллердер – бұл
. Реттегенде және іске қосқанда сағатына операциялар саны 10-12 тең контроллер
Қосылу ұзақтығы 60% болғанда қосылуы санын 600 дейін үлкей алатын, контактілері аз тозатын контроллер. Саны көп контактілік тұйіндері бар болғандықтан қосатын серіппелер есебінен кемшілігі біліктегі моменті үлкен контроллер
Сағатына 240 рет қосыла алатын болғандықтан контактілері аз төзімділетін контроллер. Бұл ретте іске қосылатын қозғалтқыштың номиналды қуаты 60% төмендеудіктен сирек пайдаланатын
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын контроллер
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын
6. Жол ауыстырып – қосқыштары не үшін пайдаланады
Әр түрлі автоматика құрылғыларында, электр аппараттарда және электр жетекті басқаратын сұлбаларында пайдаланатын командоаппарат
Көп әр түрлі және күрделі операциялар санында пайдаланатын командоаппаратт
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын командоаппарат
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын командоаппарат
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда тоқты шектеу үшін және разгон процессінде тоқты белгілі мәнде тұрақтандыру үшін пайдаланатын командоаппарат
7. Әмбебап ауыстырып-қосқыштар не үшін пайдаланады
Әр түрлі автоматика құрылғыларында, электр аппараттарда және электр жетекті басқаратын сұлбаларында пайдаланатын командоаппарат
Көп әр түрлі және күрделі операциялар санында пайдаланатын командоаппаратт
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын командоаппарат
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын командоаппарат
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда тоқты шектеу үшін және разгон процессінде тоқты белгілі мәнде тұрақтандыру үшін пайдаланатын командоаппарат
8. Басқару кілттері не үшін пайдаланады
Әр түрлі автоматика құрылғыларында, электр аппараттарда және электр жетекті басқаратын сұлбаларында пайдаланатын командоаппарат
Көп әр түрлі және күрделі операциялар санында пайдаланатын командоаппаратт
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын командоаппарат
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын командоаппарат
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда тоқты шектеу үшін және разгон процессінде тоқты белгілі мәнде тұрақтандыру үшін пайдаланатын командоаппарат
9. Басқару кнопкалар не үшін пайдаланады
Әр түрлі автоматика құрылғыларында, электр аппараттарда және электр жетекті басқаратын сұлбаларында пайдаланатын командоаппарат
Көп әр түрлі және күрделі операциялар санында пайдаланатын командоаппаратт
Коммутацияланатын күштік түйістіргіштін басқаратын командоаппарат
Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын командоаппарат
Әр түрлі автоматика сұлбаларын басқару үшін, бас тізбекті коммутациялайтын түйістіргіштердің орамаларын ажыратып және тұйықтап электр қозғалтқыштарды ревестеуге, тоқтатуға және іске қосу сұлбаларында
10. Әр түрлі автоматика сұлбаларын басқару үшін, бас тізбекті коммутациялайтын түйістіргіштердің орамаларын ажыратып және тұйықтап электр қозғалтқыштарды ревестеуге, тоқтатуға және іске қосу сұлбаларында пайдалатын командоаппарат ол
жол аустырып - қысқыш
басқару кнопкалар
командоконтроллердер
басқару кілттер
күштік тізбектер
11. Электр көзге электр қозғалтқыштың қосу сұлбасын өзгерту үшін қолмен басқарылатын электр аппарат қалай
магниттік іске қосқыш
реостат
командоаппарат
контроллер
автомат
12. Күштік электр аппаратардың басқару тізбектерінде ауыстыру жүргізу үшін пайдаланатын құрылғы қалай аталады
магниттік іске қосқыш
реостат
командоаппарат
контроллер
автомат
13. Тізбекке кедергіні еңгізетін құрылғы қалай аталады
магниттік іске қосқыш
реостат
командоаппарат
контроллер
сақтандырғыш
14. Егерде реттегенде және іске қосқанда сағатына операциялар саны 10-12 тең болғанда қандай контроллердерді пайдаланады
барабанды
басқару
командалы
жұдырықты
жайпақ
15. Қосылу ұзақтығы 60% болғанда қосылуы санын 600 дейін үлкей алатын, контактілері аз тозатын контроллер. Саны көп контактілік тұйіндері бар болғандықтан қосатын серіппелер есебінен кемшілігі біліктегі моменті үлкен контроллер қалай аталады
барабанды
басқару
командалы
жұдырықты
жайпақ
16. Сағатына 240 рет қосыла алатын болғандықтан контактілері аз төзімділетін контроллер. Бұл ретте іске қосылатын қозғалтқыштың номиналды қуаты 60% төмендеудіктен сирек пайдаланатын контроллер қалай аталады
барабанды
басқару
командалы
жұдырықты
жайпақ
17. Қай командоаппарат жай құрал болып табылады
командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
18. Күштік тізбектерді коммутациялайтын күштік түйістіргіштерді басқару үшін қандай командоаппараттар пайдаланады
командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
19. Басқарылатын электр жетектің жұмыс мүшесінің кеңістікте тұратын орнына байланысты дабыл төмен токтардың тізбектерін тұйықталу немесе ажырату үшін пайдаланатын командоаппараттар қалай аталады
командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
20. Әр түрлі автоматика құрылғыларында, электр аппаратарда және элект жетекпен басқару сұлбаларында қандай командоаппараттар пайдаланады
командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
21. Көп әр түрлі және күрделі операциялар санында қандай командоаппараттар пайдаланады
командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
22. Суретте қай командоаппараттың конструкция көрсетілген

командоконтроллер
басқару кнопка
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
23. Суретте қай командоаппараттың конструкция көрсетілген

командоконтроллер
рычагты жол аустырып - қысқыш
контактісіз жол микро аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
24. Суретте қай командоаппараттың конструкция көрсетілген

командоконтроллер
рычагты жол аустырып - қысқыш
контактісіз жол аустырып - қысқыш
басқару кілт
әмбебап ауыстырып - қысқыш
25. Қай командоаппараттың секциясы көрсетілген

командоконтроллер
рычагты жол аустырып - қысқышта
контактісіз жол аустырып - қысқышта
басқару кілтері
әмбебап ауыстырып - қысқыш
26. Көрсетілген әмбебап ауыстырғыш – қысқыштын секциясында қай элемент қозғалмайтын контакт болады

4
5
6
1
2
27. Көрсетілген әмбебап ауыстырғыш – қысқыштын секциясында қайсы элемент қозғалмалы контакт болады

4
5
6
1
2
28. Қай командоаппараттың басқару тұтқышында екі фиксациялы және екі фиксацияланбаған күйлері бар
командоконтроллерде
рычагты жол аустырып - қысқышта
контактісіз жол аустырып - қысқышта
басқару кілтерінде
әмбебап ауыстырып - қысқыштаК
29. Коммутациялық секция саны 2 ден 16 дейін өзгеретін, номиналды токтары 20А тең командоаппаратар қалай аталады
командоконтроллер
рычагты жол аустырып - қысқышта
контактісіз жол аустырып - қысқышта
басқару кілтері
әмбебап ауыстырып - қысқыш
30. ВПФ-11-01 сериялы контактісіз жол аустырып қысқышта жарықты сигнал қабылдағыш ретінде нені пайдаланады
арсенид-галийді диодтары
германий диодтарын
кремний диодтарын
биполярды транзисторторларды
өрістік транзисторлар
13-14Блок
1. Реостат – бұл
Электр көзінің сұлбасы өзгергенде электр қозғалтқышты қосатын қолмен басқарылатын электр аппарат
Электр аппараттардың күштік басқару тізбектерін ауыстыруға арналған құрылғы
Тізбекке еңгізілетін кедергіні өзгерте алатын құрылғы
Түйіспелері бар электр магнит
Номиналды ток тізбектерін бірнеше рет қосатын электр аппарат
2. Іске қосқыш кедергілер не үшін пайдаланады
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін
Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін
Ток немесе кернеуді реттеу үшін
Тізбекке тізбектес қосылатын электр аппараттың кернеуін азайту үшін
Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін
3. Тежегіш кедергілер не үшін пайдаланады
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін
Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін
Ток немесе кернеуді реттеу үшін
Тізбекке тізбектес қосылатын электр аппараттың кернеуін азайту үшін
Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін
4. Реттеуші кедергілер не үшін пайдаланады
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін
Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін
Ток немесе кернеуді реттеу үшін
Тізбекке тізбектес қосылатын электр аппараттың кернеуін азайту үшін
Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін
5. Қосымша кедергілер не үшін пайдаланады
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін
Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін
Ток немесе кернеуді реттеу үшін
Тізбекке тізбектес қосылатын электр аппараттың кернеуін азайту үшін
Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін
6. Жүктемелік кедергілер не үшін пайдаланады
Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін
Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін
Ток немесе кернеуді реттеу үшін
Тізбекке тізбектес қосылатын электр аппараттың кернеуін азайту үшін
Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін
7. Разрядты кедергілер не үшін пайдаланады
Электр магнит орамаларына қатарлас қосылып, басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектеу немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберілу үшін
Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін
Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылып немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен бірге қатарлас қосылады
Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін
Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін
8. Орнатқыш кедергілер не үшін пайдаланады
Электр магнит орамаларына қатарлас қосылып немесе басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектеу немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберілу үшін
Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін
Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылып немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен бірге қатарлас қосылады
Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін
Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін
9. Балластық кедергілер не үшін пайдаланады
Электр магнит орамаларына қатарлас қосылып немесе басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектеу немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберілу үшін
Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін
Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылып немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен бірге қатарлас қосылады
Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін
Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін
10. Жылулық кедергілер не үшін пайдаланады
Электр магнит орамаларына қатарлас қосылып, басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектеу немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберілу үшін
Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін
Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылып немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен бірге қатарлас қосылады
Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін
Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін
11. Жерге қосқыш кедергілер не үшін пайдаланады
Электр магнит орамаларына қатарлас қосылып, басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектеу немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберілу үшін
Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін
Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылып немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен қатарлас қосылады
Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін
Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін
12. Қозғалмайтын қозғалтқышты желіге қосқанда токты шектеу үшін және қозғалтқыш екпіндегінде токты нақты шамасын үзбеу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
іске қосқыш
тежегіш
реттеуіш
қосымша
разрядты
13. Тежелуде қозғалтқыштың тоғын шектеу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
іске қосқыш
тежегіш
реттеуіш
қосымша
разрядты
14. Ток немесе кернеуді реттеу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
іске қосқыш
тежегіш
реттеуіш
қосымша
разрядты
15. Электр аппараттың кернеуін азайту үшін тізбекке тізбектес қандай кедергі қосылады
іске қосқыш
тежегіш
реттеуіш
қосымша
разрядты
16. Электр магнит орамаларына қатарлас қосылатын, басқа индуктивті элементерді кернеудің асып кетуінен шектейтін немесе түйістіргішпен релелердің ақырын жіберу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
іске қосқыш
тежегіш
реттеуіш
қосымша
разрядты
17. Энергияның бөлігін бөлу үшін тізбектес қосылатын немесе көзді жүктеменің ажыраунда кернеудің асып кетуінен қорғау мақсатымен қатарлас қосылатын кедергілер қалай аталады
балластық
жүктемелік
жылулық
жерге қосқыш
орнатқыш
18. Генераторларда және басқа көздерде жасанды жүктемені тудыру үшін қандай кедергілерді пайдаланады
балластық
жүктемелік
жылулық
жерге қосқыш
орнатқыш
19. Төмен температураларда аппараттарды немесе қоршаған ортаны жылыту үшін қандай кедергілерді пайдаланады
балластық
жүктемелік
жылулық
жерге қосқыш
орнатқыш
20. Қысқа тұйықталу токтарын және кернеудің жерге қосылып шамадан тыс кетуін шектеу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
балластық
жүктемелік
жылулық
жерге қосқыш
орнатқыш
21. Электр энергия қабылдағыштырында ток немесе кернеудің белгілі мәнін орнату үшін қандай кедергілерді пайдаланады
балластық
жүктемелік
жылулық
жерге қосқыш
орнатқыш
22. Ұзақ уақытты режімінде жұмыс істеу үшін қандай кедергілерді пайдаланады
Рамкілі
Шойыннан жасалған
Жоғары температураларды
Керамикалық қаңқалы
Бұранды сымнан жасалған
23. Іске қосқыш реостаттар қай режімде жұмыс істейді
ұзақ уақытты
қайталанатын қысқа мерзімді
қысқа мерзімді
үзілмелі ұзақ уақытты
қысқа тұйықталу
24. Қай реостаттарда кедергілердің металдан жасалған элементері және контроллер трансформаторлық майда орналасқан
маймен суытатын
ауамен табиғи суыттатын
ауамен еріксіз суыттатын
су мен суытатын
бәр реостатарда
25. Көрсетілген сұлбадан қозғалмалы контактіні көрсетіңіз
14,15
КА, КМ
Ш1,Ш2
0-13
16
26. Көрсетілген сұлбадан қозғалмайтын контактіні көрсетіңіз

14,15
КА, КМ
Ш1,Ш2
0-13
16
27. 3кВт-тан бірнеше мың кВт қуатқа дейінгі қозғалтқыштарды іске қосқанда қандай кедергілерді пайданалады
Рамкілі
Шойыннан жасалған
Жоғары температураларды
Керамикалық қаңқалы
Бұранды сымнан жасалған
28. 10кВт қуатқа дейінгі қозғалтқыштарды іске қосқанда қандай кедергілерді пайданалады
Рамкілі
Шойыннан жасалған
Жоғары температураларды
Керамикалық қаңқалы
Бұранды сымнан жасалған
29. Бұранды сымды кедергілерді дайындағанда қандай материалдарды қолданады
Нихромды
Металкерамиканы
Кремнийді
Константанды
Күміс
30. Жоғары вольттік разрядниктерде қандай кедергілерді пайдаланады
Металдан
Суйық металдан
Керамикадан
Көмірден
Әр түрлі материалдардан жасалған кедергілерді пайдалануға болады
15-16Блок
1. Күштік электр тізбектерін коммутациялауға арналған аппарат қалай аталады:
Ажаратқыш
Сақтандырғыш
Түйістіргіш
Бөлгіш
трансформатор
2. Механикалық тозуға төзімділік жөндеуісіз оның түйіндері мен бөлшектерін ауыстырусыз және жөндеусіз түйістіргішті қосып-өшіру циклдерімен анықталады. Тізбектегі ток нөлге тең. Қазіргі түйістіргіштердің механикалық тозуға тұрақтылығы неге тең:
10-20*106 цикл
10-20*104 цикл
50-250*106 цикл
100-200*106 цикл
Механикалық тозуға төзімділік циклдар санына бағынықты емес
3. Түйістіргіштің электр магнитінің қыздыру моментінен оның түйіспелерінің ажырау моментіне дейінгі уақыт қалай аталады:
Өзіндік ажарау уақыты
Өзіндік қосылу уақыты
Контактілік басылым уақыты
Доға өшіру уақыты
Доғаның жану уақыты
4. Түйістіргіштің маңызды параметрі ол
қайтару коэффициенті
контактілік басылым коэффициенті
жақындық коэффициенті
қосылу ұзақтығы
беттік коэффициенті
5. Бір сағатта қосылу саны – бұл қандай аппараттың параметірі:
Түйістіргіштің
Ажаратқыш
Айырғыш
Сақтандырғыш
Басқару аппаратары
6. Түйістіргіштің қайтару коэффициенті қалай анықталады:
Кқ=Uқос/Uжарам
Кқ= Uжарам/Uқос
Кқ= Uном/Uқос
Кқ= tқ/Uжарам
Кв= Uқос/Uном
7. Түйістіргіште келесі негізгі түйіндері бар
Контактілік жүйе, жетек, доға өшіру жүйе, ағытқыштар
Контактілік жүйе, электр магнит, доға өшіру жүйе, ағытқыштар
Бас контактілер, электр магнит, доға өшіру жүйе, көмекші контактілер
Бас контактілер, электр магнит, доға өшіру жүйе, көмекші контактілер, ағытқыштар
Бас контактілер, электр магнит, доға өшіру жүйе, ағытқыштар
8. Түйістіргішті сипаттайтын дұрыс жауапты таңдаңыз
Бұл контактілері бар электр аппарат
Бұл электр тізбекті қосуға және ажыратуға арналған электр аппарат
Жүктеме шамадан артық болғанда электр тізбекті ажарататын электр аппарат
Электр жүктемені бірнеше рет қосатын және ажарататын дистанциялық басқаруы бар аппарат
Контактілері бар электр магнит
9. Түйістіргіштің жұмысы негізделген коммутациялық тізбектің ең үлкен кернеуі қалай аталады:
Желінің қалдық кернеуі
Желінің ажырату кернеуі
Желінің орташа кернеуі
Желінің номиналды кернеуі
Желінің максималды кернеуі
10. Түйістіргіштің тұйықталған бас түйіспелері арқылы қолданудың нақты жағдайында өткізуге болатын ток қалай аталады:
Балқыту тоғы
Ажырату тоғы
Номиналды ток
Жұмысшы тоғы
Жарамсыздану тоғы
11. Жөндеуісіз түйіндер мен бөлшектерін ауыстырусыз және жөндеусіз түйістіргішті қосып-ажырату циклдерімен анықталатын, тізбектегі ток нөлге тең болатын тозуға төзімділігі қалай аталады
Механикалық
Коммутациялық
Статикалық
Динамикалық
Табиғи
12. Бас тұйықталған түйіспелер арқылы 8 сағат ішінде түйістіргіштен коммутациясыз өткізуге болатын ток қалай аталады
Балқыту тоғы
Ажырату тоғы
Номиналды ток
Жұмысшы тоғы
Жарамсыздану тоғы
13. Түйіспелерді ауыстыруды қажет ететін тоғы бар тізбектің қосылу және ажырату санымен анықталады, бұл тозуға төзімділігі қалай аталады
Механикалық
Коммутациялық
Статикалық
Динамикалық
Табиғи
14. Түйістіргіштегі доға өшіру камералары не үшін қажет
Электр доғаны суыту үшін
Электр доғаны өшіру үшін
Электр магнит күші арқылы доғаның ұзындығын ұзарту
Электр доғаны ұзарту және суыту үшін
Электр доғаны тудыру үшін
15. Түйістіргіштегі магнит үрдеу жүйесі не үшін қажет
Түйістіргіштің жылулық сыйымдылығын үлкейтуге
Түйістіргіштің механикалық беріктігін тудыруға
Күштік электр тізбегін ажырату үшін
Жүйенің орамасының магнит өрісінің және доға тоғының қарама қатынастарының электр магнит күшінің әсерінен доғаның ұзаруы үшін
түйістіргішті басқару үшін
16. Түйістіргіштегі доға өшіру торлары не үшін қажет
Электр доғаны интенсивті өшіруге
Түйістіргіштің жылулық сыйымдылығын үлкейтуге
Түйістіргіштің механикалық беріктігін тудыруға
Қосымша электр магнит күшін тудыруға
Қажетті контактылы басылымды тудыруға
17. Түйістіргіштің кез-келген коммутациялық аппарат сияқты көптеген операциялар кезінде жұмыс істеуді қамтамасыз етуі немен сипатталады.
Беріктігімен
Сенімділікпен
Тозуға төзімділігімен
Шыдамдылығымен
Тезәрекеттілігімен
18. Жөнелту ағыны мен зәкірдің қозғалыс уақытына дейін түйістіргіштің электр магнитіндегі ағынның арту уақытынан туратын уақыт қалай аталады
Өзіндік қосылу уақыты
Өзіндік ажарау уақыты
Жарамсыздану уақыты
Қозғалу уақыты
Толық жұмыс уақыты

19. Түйістіргіштің электр магнитінің қыздыру моментінен оның түйіспелерінің ажырау моментіне дейінгі уақыт қалай аталады
Өзіндік қосылу уақыты
Өзіндік ажарау уақыты
Жарамсыздану уақыты
Қозғалу уақыты
Толық жұмыс уақыты

20. Түйістіргіштың жұмысына негізделген коммутациялық тізбегінің ең үлкен кернеуі қалай аталады
Номиналды кернеу
Жұмыс кернеуі
Максималды кернеу
Минималды кернеу
Орнатылған кернеу
21. Қай доға өшіру камералы ең нәтижелі болып келеді
Жалпақ саңылаумен
Жіңішке саңылаумен
Бірнеше саңылаулы
Лабиринтті
Бәр доға өшіру камералы нәтижелі болады
22. Сұйық металлды түйістіргіштің электр механикалық түйістіргішке қарағанда негізгі артықшылығы неде
Төмен өтпелі кедергіні қамтамасыз ету үшін контактылы басылымды тудыру қажеттілігі жойылады
Доғаның жоқтығы
Кетпелі серіппелердің жоқтығы
Қарапайым құрылғысы
Кеңістік орналасыуына және төмен температураларға сыңшылдылығы
23. Сұйық металлды түйістіргіштің электр механикалық түйістіргішке қарағанда негізгі кемшілігі неде
Конструкциясының күрделігінде
Сұйық металлға сұйыққойманың қажеттілігі
Электр доға өшіру шарттарының азайыуы
Кеңістік орналасыуына және төмен температураларға сыңшылдылығы
Конструкциясының күрделігі, сұйық металлға сұйыққойманың қажеттілігі, кеңістік орналасыуына және төмен температураларға сыңшылдылығы
24. Түйістіргішті басқа құрылғылармен келістіру үшін нені пайдаланады
Бас контактілер жүйесін
Қосымша токтарды нашар өткізетін жүйесін
Доға өшіру жүйесін
Жетектерді
Электр магниті
25. 100А номиналды токты тұрақты ток түйістергіштердің өзіндік ажырату уақыты неге тең
0,14 сек
0,37 сек
0,01 сек
0,07 сек
0,23 сек
26. 630А номиналды токты тұрақты ток түйістергіштердің өзіндік ажырату уақыты неге тең
0,14 сек
0,37 сек
0,01 сек
0,07 сек
0,23 сек
27. 100А номиналды токты тұрақты ток түйістергіштердің өзіндік қосылу уақыты неге тең
0,14 сек
0,37 сек
0,01 сек
0,07 сек
0,23 сек
28. 630А номиналды токты тұрақты ток түйістергіштердің өзіндік қосылу уақыты неге тең
0,14 сек
0,37 сек
0,01 сек
0,07 сек
0,23 сек
29. Түйістіргіштің қозғалмалы контактілері не үшін қажет
Доғаны тез өшіру үшін
Бас тізбекті тұйықтау және ажырату үшін
Қажетті контактілі басылымды тудыру үшін
Түйістіргішті басқа құрылғылармен келістіру үшін
Қозғалмалы бөлшектерді бастапқы қалпына қайтару үшін
30. Түйістіргіштің доға өшіру жүйесі не үшін қажет
Доғаны тез өшіру үшін
Бас тізбекті тұйықтау және ажырату үшін
Қажетті контактілі басылымды тудыру үшін
Түйістіргішті басқа құрылғылармен келістіру үшін
Қозғалмалы бөлшектерді бастапқы қалпына қайтару үшін
17-Блок1. Тұрақты ток түйістіргіштері қандай тізбектерді коммутациялауға арналған
Айнымалы ток электр магнитымен іске қосылатын тұрақты ток тізбектерін
Айнымалы ток электр магнитымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
Тұрақты ток электр магнитымен іске қосылатын тұрақты ток тізбектерін
Тұрақты ток электр магнитымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
Айнымалы және тұрақты ток электр магниттарымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
2. Тұрақты токтың активті және аз индуктивті жүктемесінде қандай категориялы түйістергіштері пайдаланады
DС1
DC2
DC3
DC4
DC5
3. Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде қандай категориялы түйістергіштері пайдаланады
DС1
DC2
DC3
DC4
DC5
4. Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде қандай категориялы түйістергіштері пайдаланады
DС1
DC2
DC3
DC4
DC5
5. Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде қандай категориялы түйістергіштері пайдаланады
DС1
DC2
DC3
DC4
DC5
6. Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында, баяу айналуындағы немесе олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде қандай категориялы түйістергіштері пайдаланады
DС1
DC2
DC3
DC4
DC5
7. DС1 категорясының тұрақты ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде
Қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде
8. DС2 категорясының тұрақты ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде
Қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде
9. DС3 категорясының тұрақты ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде
Қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде
10. DС4 категорясының тұрақты ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде
Қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде
11. DС5 категорясының тұрақты ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тұрақты ток параллель қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде
Қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және номиналды айналу жиілігінде олардың өшуруінде
Тізбекті қоздыру электр қозғалтқыштарының іске қосылуы және және ротордың қозғалмайтын жағдайында немесе баяу айналуындағы олардың өшуруінде, қарама-қарсы токпен тежеліунде
12. Тұрақты ток түйістергіштерінде қандай түрлі электр магниттерді пайдаланады
Қақпақты
Тік жүрісті
Тороидалды
Бронды
Әр түрлі электр магниттерді
13. Тұрақты ток түйістергіштерінде тозуды азайту мақсатымен қандай контактілерді пайдаланады
Көпірлі
Тік қойылған
Домаланатын
Болттық жалғасу
Басбармақты
14. Тұрақты ток түйістергіштерінде ең көп пайдалануға таратылған доға өшіру құрылғылары қандай
Вакуумды
Трансформаторлы май арқылы
Жоғары қысым арқылы
Электр магнит үрлеумен
Доға өшіру тор арқылы
15. КПВ сериялы түйістергіштерде контактілері доғадан ерутіды азайту үшін нені орнатылады
Қорғаушы экрандар
Сильфондар
Қандайтпалы серіппелер
Жылулық релелер
Доға өшіру мүйіздер
18-Блок
Айнымалы ток түйістіргіштері қандай тізбектерді коммутациялауға арналған
Айнымалы ток электр магнитымен іске қосылатын тұрақты ток тізбектерін
Айнымалы ток электр магнитымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
Тұрақты ток электр магнитымен іске қосылатын тұрақты ток тізбектерін
Тұрақты ток электр магнитымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
Айнымалы және тұрақты ток электр магниттарымен іске қосылатын айнымалы ток тізбектерін
2. АС1 категорясының айнымалы ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Фазалық роторлы электр қозғалтқыштарының іске қосылуында, қосуға қарсы тежелуде
Қысқа тұыйқталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Номиналды жүктеме кезіндегі айнымалы қозғалтқыштардың өшуінде.
Қысқа тұйықталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Қосуға қарсы тежелуде.
Жүктемелердің барлық түрінде
3. АС2 категорясының айнымалы ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Фазалық роторлы электр қозғалтқыштарының іске қосылуында, қосуға қарсы тежелуде
Қысқа тұыйқталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Номиналды жүктеме кезіндегі айнымалы қозғалтқыштардың өшуінде.
Қысқа тұйықталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Қосуға қарсы тежелуде.
Жүктемелердің барлық түрінде
4. АС3 категорясының айнымалы ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Фазалық роторлы электр қозғалтқыштарының іске қосылуында, қосуға қарсы тежелуде
Қысқа тұыйқталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Номиналды жүктеме кезіндегі айнымалы қозғалтқыштардың өшуінде.
Қысқа тұйықталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Қосуға қарсы тежелуде.
Жүктемелердің барлық түрінде
5. АС4 категорясының айнымалы ток түйістіргіштері қашан пайдалады …
Активті және аз индуктивті жүктемеде
Фазалық роторлы электр қозғалтқыштарының іске қосылуында, қосуға қарсы тежелуде
Қысқа тұыйқталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Номиналды жүктеме кезіндегі айнымалы қозғалтқыштардың өшуінде.
Қысқа тұйықталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосылуында. Қосуға қарсы тежелуде.
Жүктемелердің барлық түрінде
6. Айнымалы токтың активті және аз индуктивті жүктемесінде қай категориялы түйістергіштері пайдаланады
АС1
АС2
АС3
АС4
АС5
7. Фазалық роторлы электр қозғалтқыштарының іске қосқанда, қосуға қарсы тежелуінде қай категориялы түйістергіштері пайдаланады
АС1
АС2
АС3
АС4
АС5
8. Қысқа тұыйқталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосқанда. Номиналды жүктеме кезіндегі айнымалы қозғалтқыштарды өшуруде қай категориялы түйістергіштері пайдаланады
АС1
АС2
АС3
АС4
АС5
9. Қысқа тұйықталған роторлы электр қозғалтқыштарды іске қосқанда. Қосуға қарсы тежелуде қай категориялы түйістергіштері пайдаланады
АС1
АС2
АС3
АС4
АС5
10. МК сериялы түістіргіштері қандай тізбектерде жұмыс істей алады
440В кернеулі айнымалы және 660В кернеулі тұрақты ток тізбектерінде
Тұрақты ток
Айнымалы ток
660В кернеулі айнымалы және 440В кернеулі тұрақты ток тізбектерінде
Кернеуге тәуелді емес тізбектерде
11. МК түйістергіштерінің бас тізбегінің контактілерінің конструкциясы қандай
Розеткілі
Бармақты
Көпірлі
Баспалы
Домаланатын
12. Вакуумды түйістергіштерде доғаның өшуі қайда өтеді
Трансформаторлық майда
Магниттік өрісте
Вакуумдық ортада
Доға өшіру торда
Қысылған ауа өрісінде
13. Вакуумды түйістіргіштерде экрандар не үшін қажет
Сильфон және цилиндрды металдардың буынан қорғайды және контактілер арасындағы электр өрісті теңдейді
Электр доғаны өшіру үшін қажет
Қажетті контактілік басылымды тудыру үшін
Жылжылмалы контактілерді ауысуына мүмкіндік береді
Зәкірдің дәрәлдеуән жояды
14. КТ-6000 сериялы түйістіргіштің бас контактілері қандай материалдан жасалады
Аллюминийден
Күмістен
Мыстан
Металлокерамикадан
Кремнийден
15. КТ-6000 сериялы түйістіргіштің қосымша контактілері қандай материалдан жасалады
Аллюминийден
Күмістен
Мыстан
Металлокерамикадан
Кремнийден
19-Блок
1. Балқыту сақтандырғышын сипаттайтын дұрыс жауапты таңдаңыздар
Балқыту қыстырмасының балқуы арқылы қысқа тұйықталу токтарында немесе (және) жүктеменің асып кетуінде электр тізбекті ажырататын электр аппарат
Электр тізбекті қысқа тұйықталу токтарынан қорғайтын электр аппарат
Электр тізбекті жүктеменің асуынан қорғайтын электр аппарат
Электр тізбекті кернеудің асуынан қорғайтын электр аппарат
Үш фазалы тізбектің кернеунің асимметриясына электр тізбекті қорғайтын электр аппарат
2. Балқыту қыстырмасының номиналды тоғы – бұл
Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы
Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы
Балқыту қыстырғышты ауыстыған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток
Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтінең үлкен ток
1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кету ең кіші ток
3. Сақтандырғыштың номиналды тоғы – бұл
Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы
Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы
Балқыту қыстырғышты ауыстыған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток
Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтінең үлкен ток
1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кету ең кіші ток
4. Ажыратудың шектік тоғы - бұл
Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы
Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы
Балқыту қыстырғышты ауыстыған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток
Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтінең үлкен ток
1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кету ең кіші ток
5. Балқымаудың максималды тоғы - бұл
Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы
Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы
Балқыту қыстырғышты ауыстыған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток
Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтін ең үлкен ток
1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кету ең кіші ток
6. Балқытудың минималды тоғы - бұл
Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы
Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы
Балқыту қыстырғышты ауыстыған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток
Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтінең үлкен ток
1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кететін кіші ток
7. Ұзақ жұмыс істеуге арналған балқыту қыстырманың тоғы қалай аталады
Балқыту қыстырғыштың номиналды тоғы
Сақтандырғыштың номиналды тоғы
Ажырататудың шектік тоғы
Балқымаудың максималды тоғы
Балқытудың минималды тоғы
8. Сақтандырғыштың берілген конструкциясына арналған балқыту қыстырғыштың ең үлкен тоғы қалай аталады
Балқыту қыстырғыштың номиналды тоғы
Сақтандырғыштың номиналды тоғы
Ажырататудың шектік тоғы
Балқымаудың максималды тоғы
Балқытудың минималды тоғы
9. Балқыту қыстырғышты ауыстырған соң сақтандырғыш бүлінусіз ең үлкен ток ажырата алатын ток қалай аталады
Балқыту қыстырғыштың номиналды тоғы
Сақтандырғыштың номиналды тоғы
Ажырататудың шектік тоғы
Балқымаудың максималды тоғы
Балқытудың минималды тоғы
10. Бірінші екі сағат ішінде балқыту қыстырғыш жанып кетпейтін ең үлкен ток қалай аталады
Балқыту қыстырғыштың номиналды тоғы
Сақтандырғыштың номиналды тоғы
Ажырататудың шектік тоғы
Балқымаудың максималды тоғы
Балқытудың минималды тоғы
11. 1-2 сағаттың ішінде балқыту қыстырғыш балқып кетудің ең кіші тоғы қалай аталады
Балқыту қыстырғыштың номиналды тоғы
Сақтандырғыштың номиналды тоғы
Ажырататудың шектік тоғы
Балқымаудың максималды тоғы
Балқытудың минималды тоғы
12. Қысқа тұйықталған ток өзінің орныққан мәніне жеткенге дейін балқыту қыстырғыштың жанып кету құбылысы қалай аталады
Жақындық эффекті
Токты шекткеу эффекті
Кернеуді шектеу эффекті
Керіліс эффекті
Беттік эффекті
13.Балқыту сақтанғыштарда ең қолайлы болып қандай материалдан жасалған қысқыштар қолданылады
Мыстан
Күмістен
Алюминийден
Мырыштан
Алтаыннан
14. Қыстырғыш неге әшекейлі болып жасалады
Номиналды режімде қыздыруды және доға өшкен кезде тоқтың күшейуін азайту үшін
Металдың шығынын азайту үшін
Эстетикалық ұғыныс үшін
Беріктікті үлкейту үшін
Металдың шығынын азайту үшін, Эстетикалық ұғыныс үшін, Беріктікті үлкейту үшін
15. Қай балқитын сақтандырғышта электр доға жақсырақ өшеді
Ашық
Жабық
Құм салынған
Инерциялық
Суйық металды
16. Қысқа тұйықталумен жүктеменің шамасы асыунда электр тізбекті қандай сақтандырғыш қорғайды
Ашық
Жабық
Құм салынған
Инерциялық
Суйық металды
17. Ток пен балқитын қыстырғыштың жанып кету уақытының тәуелділігі қалай аталады
Ауырлық сипаттамасы
Уақыт ток сипаттамасы
Динамикалық сипаттамасы
Статикалық сипаттамасы
Электр магнит сипаттамасы
18. Уақыт ток сипаттамасы деп не аталады
Балқу қыстырғыш тоғымен кернеудің тәуелділігін
Ток пен балқитын қыстырғыштың жанып кету уақытының тәуелділігін
Ток ағу уақытымен өтпелі кедергінің тәуелділігін
Сақтандырғыштағы ауа саңылауындағы электр магнит күш салуының тәуелділігін
Балқыту қыстырғыштың жанып кету шамасымен ұзындығының тәуелділігін
19. Номиналды токта сақтанғыштар жарамсызданбау үшін қандай шарт орындалу керек (Iшек –шекаралық ток, Iном – номиналды ток)
Iшек>Iном
Iшек<Iном
Iшек=Iном
Iшек=0
Iном =0
20. Балқыту температурасына дейін қыстырғыштыңқызу уақыты қай өрнекпен анықталады (мұнда А’- тек ғана материалдың қасиеттерімен анықталатын тұрақты шама, қыстырғыштың көлденең қимасы, Ik – қысқа тұйықталудан тізбекті қорғайтын қыстырғыштан ағатын ток; jk - қыстырғыштағы ток тығыздығы)

21. Қатан күйден сұйық күйге өту уақыты қандай өрнекпен анықталады ( мұнда p1 – балқыту температурасындағы материалдың меншікті кедергісі, p2- суйық материалдың меншікті кедергісі; у – қыстырғыш материалының тығыздығы; L – қыстырғыш материалының масса бірлігіне келетін жасырылған балқыту жылыуы, А” – тұрақты шама; q – қыстырғыштың көлденең қимасы, Ik – қысқа тұйықталудан тізбекті қорғайтын қыстырғыштан ағатын ток; jk - қыстырғыштағы ток тығыздығы)

22. Балқыту қыстырғыштың ұзындығы қай эмпириалық өрнекпен анықталады (Uном –номиналды кернеу)
l = 0,16+0,7Uном
l = 0,16+0,07Uном
l = 0,16-0,7Uном
l = 0,16-0,07Uном
l = 0,07Uном
23. Қозғалтқыштың тізбегінде орнатылған сақтандырғыштың балқыту қыстырмасының тоғы қандай тоқтардан алынады
тізбектің ұзақ тоғынан
артық жүктеме тоғынан
тізбектің ұзақ және артық жүктеме тоғынан
қысқа тұйықталу токтарынан
іске қосу және артық жүктеме токтарынан
24. Балқыту тоғы – ол
Номиналды ажырату тоғы
Қысқа тұйықталудың ең үлкен тоғы
Ұзақ уақыт қыстырғы жанып кетпеуін дегі ең үлкен ток
Жүктеменің асып кеткенінде және қысқа тұйықталу кезінде электр тізбекті автоматты түрде ажарататын ток
Номиналды қосылу тоғы
25. ПН-2 сериялы сақтандырғыштарда доға өшіру орта ретінде нені пайдаланады
Ауаны
Трансформаторлық майды
Вакуумды
Кварцты құмды
Газды
26. ПН2-60 сақтандырғышында ток бойынша қандай балқитын қыстырғышты пайдалануға болмайды
I=15 A
I=25 A
I=40 A
I=60 A
I=80 A
27. ПН2-60 сақтандырғышында ток бойынша қандай балқитын қыстырғышты пайдалануға болмайды
I=15 A
I=25 A
I=40 A
I=60 A
I=100 A
28. ПН2-45 сақтандырғышында ток бойынша қандай балқитын қыстырғышты пайдалануға болмайды
I=15 A
I=25 A
I=40 A
I=60 A
I=45 A
29. ПН2-60 сақтандырғышында ток бойынша қандай балқитын қыстырғышты пайдалануға болады
I=75 A
I=65 A
I=70 A
I=80 A
I=60 A
30. Сақтанғыштарды жасап шығарғанда қандай изоляциялы материалдарды пайдаланбайды
Трансформаторлық май
Фарфор
Фибра
Кварцты құм
Органикалық айнектер
20-Блок
1. Автоматтық әуе ажыратқыштың келесі негізгі түйіспелері бар
Ток жүргізу жүйесі, жетек, доға өшіру жүйесі, ағытқыштар
Ток жүргізу жүйесі, доға өшіру жүйесі, электр магнит
Бас контактілер, электр магнит, доға өшіру жүйесі, қосымша контактілер
Бас контактілер, электр магнит, доға өшіру жүйесі, қосымша контактілер, жетек
Ток жүргізу жүйесі, доға өшіру жүйесі, электр магнит, ағытқыштар
2. Автоматты ажыратқышты сипаттайтын дұрыс жауапты таңдаңыздар – бұл
Контактілері бар электр аппарат
Электр қозғалтқыштарды іске қосатын электр аппарат
Номиналды токты тізбекке қайта-қайта қосуға арналған электр аппарат
Авариялық режімдер ( қысқы тұйықталу, кернеудің азайыуы, жүктеменің артыуы) пайда болғанда электр тізбекті автоматты ажарататын қорғаушы аппарат
Контактідлері бар электр магнит
3. Автоматты ажыратқыш қосылғанда оның бас және ажыратқыш контактілері қандай реттілікте ажырайды
Алдымен ажыратқыш сонан соң бас контактілері
Алдымен бас сонан соң ажыратқыш контактілері
Бас және ажыратқыш контактілері бірге тұйықталады
Бас контактілер ғана тұйықталады
Ажыратқыш контактілер ғана тұйықталады
4 . Автоматты ажыратқыш ажарағанда оның бас және ажыратқыш контактілері қандай реттілікте ажырайды
Алдымен ажыратқыш сонан соң бас контактілері
Алдымен бас сонан соң ажыратқыш контактілері
Бас және ажыратқыш контактілері бірге ажырайды
Бас контактілер ғана ажырайды
Ажыратқыш контактілер ғана ажырайды
5. Автоматтық ажыратқышта (АА) ерікті ағытқыш механизмы қандай рольді атқарады
Тізбектің номиналды режімінде АА ажыратуға көмектеседі
Тізбектің қысқа тұйықталу режімінде АА ажыратуға көмектеседі
АА бас рычагпен жетек арасындағы қатаң немесе қатағ емес байланысын құрады
Кернеу азайғанда АА ажыратуға көмектеседі
АА пайда болған электр доғаны қшіруге көмектеседі
6. Автоматты ажыратқыштың доға өшіру камерасы қай жерде орналасқан
Ажарақыш контактілердің қасында
Бас контактілердің қасында
Бас және ажыратқыш контактілердің қасында
Ағытқыштың қасында
Автоматты ажыратқыштың конструкциясының сыртында
7. Тез әсер өткізетін автоматты ажыратқыштардың жарамсыздану уақыты неге тең
0,01сек
0,003-0,005сек
0,001-0,004сек
0,008сек
0,002-0,008сек
8. Автоматты ажыратқыштың қорғаушы элементтері немен қамтамас ету керек
Номиналды параметрлермен
Тұйықталу және ажырату уақыттарынмен
Токтармен, жарамсыздану уақытымен және іріктемелікпен
Біріктелген қорғанумен
Доға өшіру шарттарымен
9. 200А деійінгі номиналды токтарда автоматты ажыратқыштарда қандай контактілер пайдаланады
Тек ғана келтек контактілер
Домаланатын түрлі екі басқышты контактілер
Әртүрлі бір жұп контактілері
Келтек түрлі екі басқышты контактілер
Домаланатын түрлі бір жұп контактілері
10. 200А жоғары номиналды токтарда автоматты ажыратқыштарда қандай контактілер пайдаланады
Тек ғана келтек контактілер
Домаланатын түрлі екі басқышты контактілер
Әртүрлі бір жұп контактілері
Келтек түрлі екі басқышты контактілер
Домаланатын түрлі бір жұп контактілері
11. Тез әсер өткізетін автоматты ажыратқыштарда қандай контактілер пайдаланады
Тек ғана келтек контактілер
Домаланатын түрлі екі басқышты контактілер
Әртүрлі бір жұп контактілері
Келтек түрлі екі басқышты контактілер
Домаланатын түрлі бір жұп контактілері
12 Ток жарамсыздану тогына жеткеннен кейінгі және автоматты әуе ажыратқыштардың контактілері ажырағанда дейінгі уақыт қалай аталады
Өзіндік ажырату уақыты
Толық ажырату уақыты
Өзіндік жарамсыздану уақыты
Өзіндік тұйықталу уақыты
Толық тұйықталу уақыты
13. Ток жарамсыздану тогына жеткенне кейінгі және автоматты әуе ажыратқыштардың доғасы өшкенкенге дейінгі уақыт қалай аталады
Өзіндік ажырату уақыты
Толық ажырату уақыты
Өзіндік жарамсыздану уақыты
Өзіндік тұйықталу уақыты
Толық тұйықталу уақыты
14. 200А токтарына дейінгі автоматтарда қандай жетектер қолдаланалы
Электр магнит
Электр қозғалтқыш
Қол
Электр механикалық
Жетектердің бәр түрлерін пайдалануға болады
15. Автоматты әуе ажыратқыштардың жылулық ағытқыштарындағы уақытқа шыдамдылығы неге тәуелді
Номиналды токқа
Номиналды кернеуге
Автоматтың ажырату уақытына
Ағытқыштың жарамсыздану уақытына
Қоршаған ортанығ температурасына

Приложенные файлы

  • docx 19062921
    Размер файла: 413 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий