voprosy Bel. mova

Ф 20-014
Вопросы и задания к экзаменам и зачетам
Утверждено
протокол заседания кафедры
№ 7 от 26 октября 2011 г.


Вопросы к экзамену
по курсу «Сучасная беларуская мова», курс 1
специальность 1-23 01 08 Журналистка, 1-23 01 07 Информация и коммуникация
дневной формы обучения

Мова як знакавая камунікацыйная сістэма. Сутнасць паняцця: мова этнасу, мова нацыі, дзяржаная мова, родная мова.
Мова як сацыяльная з’ява. Мова і маленне. Роля мовы  працэсе станалення асобы і  развіцці цывілізацыі.
Мова як сродак камунікацыі і інструмент пазнання рэчаіснасці. Функцыі мовы.
Нацыянальная беларуская мова: сацыяльна-функцыянальная дыферэнцыяцыя.
Беларуская літаратурная мова. Унармаванасць і поліфункцыянальнасць як істотныя асаблівасці літаратурнай мовы.
Стылёвая дыферэнцыяцыя літаратурнай мовы. Мова мастацкай літаратуры.
Беларуская літаратурная мова на сучасным этапе: моная сітуацыя на Беларусі, дзяржаны білінгвізм, беларуская мова  СМІ.
Месца беларускай мовы на лінгвістычнай карце свету.
Вытокі беларускай мовы, тэндэнцыi i заканамернасцi яе развiцця.
Культураспецыфічнасць монага знаку. Моная нацыянальная карціна свету беларуса.
Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: этапы станалення.
Фанетыка як раздзел мовазнаства. Прадмет і задачы фанетыкі. Сувязь фанетыкі з іншымі раздзеламі мовазнаства.
Маленчая плынь. Фанетычныя адзінкі: фраза, сінтагма, фанетычнае слова, склад, гук.
Склад і складападзел. Будова склада. Закон узрастання гучнасці.
Прасадычныя сродкі мовы. Інтанацыйны цэнтр. Функцыі інтанацыі і націску  мове.
Фанетычная транскрыпцыя.
Гукавы лад мовы. Аспекты вывучэння гука.
Гукі беларускай мовы, прынцыпы іх класіфікацыі.
Галосныя гукі і іх класіфікацыя. Адметныя артыкуляцыйныя прыметы галосных гука.
Зычныя гукі. Артыкуляцыйныя і акустычныя прыметы зычных гука.
Прынцыпы класіфікацыі зычных гука беларускай мовы. Парныя і няпарныя гукі.
Артыкуляцыйныя, акустычныя і функцыянальныя адрозненні галосных і зычных гука.
Артыкуляцыйная база беларускай мовы. Мілагучнасць.
Фанетычная гульня  сучаснай пісьмовай камунікацыі. Гукапіс.
Узаемадзеянне гука у монай плыні. Моцныя і слабыя фанетычныя пазіцыі галосных і зычных гука.
Фанетычныя законы беларускай мовы.
Арфаэпія як раздзел мовазнаства. Практычнае значэнне арфаэпіі.
Фарміраванне беларускага літаратурнага вымалення: з гісторыі арфаэпіі.
Арфаэпічныя нормы беларускай мовы. Правілы літаратурнага вымалення, абумоленыя монай традыцыяй.
Правілы вымалення зычных гука і іх спалучэння.
Вымаленне галосных. Спецыфіка вымалення гука на стыку слова, у адзінках іншамонага паходжання.
Літаратурнае вымаленне як паказчык агульнай культуры. Адхіленні ад норма літаратурнага вымалення: прычыны, прагматычная абумоленасць.
Графіка як раздзел мовазнаства. Беларускі алфавіт.
Пісьмо як форма фіксацыі вуснай мовы. Віды пісьма.
Гісторыя станалення беларускай графікі. Кірыліца і лацініца  пісьмовай беларускай камунікацыі.
Беларуская графічная сістэма. Прынцыпы беларускай графікі. Суадносіны паміж літарамі і гукамі  беларускай мове.
Арфаграфія як раздзел мовазнаства. Арфаграма і апорнае напісанне. Арфаграфія і графіка, фанетыка, арфаэпія.
Фанетычны прынцып беларускай арфаграфіі.
Марфалагічны прынцып беларускай арфаграфіі.
Традыцыйныя і дыферэнцыйныя напісанні.
Літарнае абазначэнне гукавага складу мовы паводле фанетычнага і марфалагічнага прынцыпа беларускай арфаграфіі.
Правілы напісання сло асобна, разам, праз злучок.
Ужыванне і функцыі вялікай літары.
Правілы пераносу і графічнага скарачэння сло.
Гісторыя станалення беларускай арфаграфіі: этапы арфаграфічнай нармалізацыі. Беларуская арфаграфія на сучасным этапе.
Беларускія пісьменнікі і публіцысты другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стст. як пачынальнікі арфаграфічнай нармалізацыі. Роля першых беларускіх газет у станаленні арфаграфічных норма.


Составитель: преподаватель кафедры И.А. Герасимчик/____________

Заведующий кафедрой Т.А. Пивоварчик/___________


Приложенные файлы

  • doc 19063442
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий