Bibliografovedenie Teoria Saitova

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАѕНЫ УНІВЕРСІТЭТ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАѕ
КАФЕДРА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ ІНФАРМАЦЫЙНА-ДАКУМЕНТНЫХ КАМУНІКАЦЫЙБІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА. Раздзел 1. ТЭОРЫЯ

Вучэбна-метадычны комплекс

КузьмінічТаццяна Васільена, дацэнт,
кандыдат педагагічных навук

Саітава Валянціна Іванана, дацэнт,
кандыдат педагагічных навук
Мінск 2012
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Вучэбна-метадычнае аб’яднанне вышэйшых навучальных стано па адукацыі галіне культуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь

Зацвярджаю
Першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
__________________ А.I. Жук
“_____” _________________2010 г.
Рэгістрацыйны № ТД _____ / тып.

БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА
РАЗДЗЕЛ 1. Тэорыя

Тыпавая вучэбная праграма
для вышэйшых навучальных устано па спецыяльнасці
1 – 23 01 11 Бібліятэказнаства і бібліяграфія (па напрамках)
УЗГОДНЕНА
Начальнік упралення
навучальных устано і кадра
Міністэрства культуры
Рэспублікі Беларусь

_______________ Н.Ю. Шмакава

“___” _______________ 2010 г.

Старшыня вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устано Рэспублікі Беларусь па адукацыі галіне культуры і мастацтва
_______________ Б.У. Святло

“___” _______________ 2010 г.

УЗГОДНЕНА
Начальнік упралення вышэйшай і
сярэдняй спецыяльнай адукацыі
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

_______________ Ю.І. Міксюк

“___” _______________ 2010 г.

Рэктар дзяржанай установы адукацыі
“Рэспубліканскі інстытут вышэйшай
школы”

______________ М.І. Дзямчук

“___” _______________ 2010 г.

Эксперт-нормакантралёр
_______________ _______________

“___” _______________ 2010 г.

Мінск 2011

Складальнiкі:

Т.В.Кузьмініч, дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных

камунікацый установы адукацыі “Беларускі дзяржаны універсітэт
культуры і мастацтва”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

В.Е.Лявончыка, прафесар кафедры тэорыі і гісторыі інфармацыйна-дакументных камунікацый установы адукацыі “Беларускі дзяржаны універсітэт культуры і мастацтва”, доктар педагагічных навук, прафесар
РЭЦЭНЗЕНТЫ:

Вучоны савет Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі;Н.Ю. Бярозкіна, дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя. Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук
РЭКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ ѕ ЯКАСЦI ТЫПАВОЙ:


кафедрай
тэорыi i гiсторыi iнфармацыйна-дакументных камунiкацый установы адукацыі “Беларускі дзяржаны універсітэт культуры і мастацтва”
(пратакол №
8
ад
27.03. 2009г.)прэзідыумам навукова-метадычнага савета становы адукацыі “Беларускі дзяржаны універсітэт культуры i мастацтва”(пратакол №

ад
);Навукова-метадычны савет па культуры, бібліятэказнастве і бібліяграфіі вучэбна-
метадычным аб’яднаннем ВНУ Рэспублiкi Беларусь галiне культуры i мастацтва


(пратакол №
5
ад
15.05.2009г.)
Адказны за рэдакцыю:
Т.В. Кузьмініч

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПIСКА

Вучэбная дысцыпліна “Бібліяграфазнаства. Раздзел І. Тэорыя” з’яляецца абавязковай для падрыхтокі бібліятэкара-бібліёграфа вышэйшай кваліфікацыі. У адпаведнасці з вучэбным планам яе павінны засвоіць студэнты сіх спецыялізацый факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый і факультэта завочнага навучання (аддзяленне “бібліятэказнаства і бібліяграфія”). Актуальнасць вывучэння гэтай дысцыпліны абумолена фундаментальнай роляй тэарэтыка-бібліяграфічных веда у фарміраванні прафесіянальнага светапогляду студэнта, здольнасцей аналізаваць і абагульняць розныя бібліяграфічныя з’явы, умення прагназаваць як бібліяграфічную дзейнасць у цэлым, так і асобныя яе кірункі.
Мэтай дысцыпліны “Бібліяграфазнаства. Тэорыя” з’яляецца вывучэнне студэнтамі тэарэтычных асно бібліяграфіі як сістэмы віда дзейнасці, якія забяспечваюць функцыянаванне бібліяграфічнай інфармацыі грамадстве.
Мэтавая накіраванасць дысцыпліны абумолівае кола задач, рэалізацыя якіх забяспечыць фарміраванне неабходных для спецыяліста веда, умення і навыка.
У выніку вывучэння дысцыпліны “Бібліяграфазнаства. Тэорыя” студэнт павінен ведаць:
сутнасць бібліяграфіі, законы і заканамернасці, функцыі і прынцыпы бібліяграфіі і бібліяграфічнай інфармацыі;
унутраных і знешніх фактарах, якія здзейнічаюць на развіццё бібліяграфічнай інфармацыі і бібліяграфічнай дзейнасці;
інфармацыйных патрэбнасцях грамадства цэлым, асобных яго сацыяльных груп і індывіда;
інфармацыйные бар’еры сістэме дакументных камунікацый і ролі бібліяграфіі як сродка іх пераадолення;
асноныя тэарэтычныя палажэнні бібліяграфазнаства;
кампанентнаю структуру бібліяграфічнай практычнай дзейнасці;
відавую структуру бібліяграфіі і бібліяграфічнай прадукцыі;
аспектную і аб’ектную структуры бібліяграфазнаства;
асноныя этапы і метады складання бібліяграфічных дапаможніка і бібліяграфічнага абслуговання;
стварэння і спрымання разнастайных бібліяграфічных паведамлення.
Умець:
выкарыстоваць тэарэтычныя веды прафесійнай практычнай і навуковай дзейнасці;
аналізаваць і сістэматызаваць бібліяграфічную прадукцыю для класіфікацыі па формах, тыпах, жанрах, відах;
выкарыстоваць бібліяграфічную прадукцыю бібліяграфічным абслгованні;
складаць і спрымаць бібліяграфічныя паведамленні;
карыстацца бібліяграфічнымі ведамі непрадбачаных прафесійных і жыццёвых абставінах;
праводзіць паранальны аналіз і ацэнку розных тэарэтычных канцэпцый у бібліяграфазнастве з мэтай выкарыстання бібліяграфічных веда у прафесійнай дзейнасці.
У працэсе выкладання курса будуць выкарыстовацца наступныя педагагічныя методыкі і тэхналогіі:
тэхналогія модульнага навучання;
тэхналогія праблемнага навучання;
камунікатыныя тэхналогіі (дыскусіі, прэс-канферэнцыі і інш.);
інфармацыйныя тэхналогіі (лекцыя – адыёвізуалізацыя);
тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці;
метад аналіза канкрэтных сітуацый.
Паспяховае засваенне студэнтамі дысцыпліны “Бібліяграфазнаства. Тэорыя” магчыма на аснове трывалых веда, атрыманых пры вывучэнні цыкла агульнанавуковых і агульнапрафесійных дысцыплін, у прыватнасці, філасофіі, псіхалогіі, педагогікі, асновы навуковых даследавання, бібліятэказнаства, асновы інфармацыйных тэхналогій, дакументалогіі, тэорыі інфармацыі і камунікацыі і інш.
У межах вывучэння дысцыпліны прадугледжаны наступныя віды занятка: лекцыі, семінары, практычныя, кантрольная работа, заданні для самастойнай работы студэнта; разнастайныя формы кантрольна-ацэначнай дзейнасці з выкарыстаннем рэйтангавай сістэмы ацэнкі вучэбнай і даследчай дзейнасці студэнта, тэсціраванне і экспрэс-апытання. Вывучэнне дысцыпліны “Бібліяграфазнаства. Раздзел І. Тэрыя” максімальна разлічана 122 гадзіны, з якіх 50 гадзін – адыторныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне дыторных гадзін па відам занятка: лекцыі – 30; семінары – 10; практычныя – 10. Заканчваецца вывучэнне дысцыпліны экзаменам.
ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

Назвы раздзела і тэм
Колькасць гадзін адыторных


лекц.
сем.
практ.
сам. раб.

Уводзiны
1
Раздзел І. АСНОВЫ ТЭОРЫІ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 1. Бібліяграфія як грамадская з’ява
2


4

Тэма 2. Бібліяграфічная інфармацыя і бібліяграфічныя веды як асноныя паняцці тэорыі бібліяграфіі
2
2

4

Тэма 3. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі
2


4
4

Тэма 4. Функцыянальная структура бібліяграфіі (бібліяграфічнай інфармацыі)
2
2Раздзел ІІ. БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Тэма 5. Бібліяграфія як галіна дзейнасці
2
Тэма 6. Бібліяграфічная практычная дзейнасць: паняцце і структура
210

Тэма 7. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці
4

2
22

Тэма 8. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі
4
2

16

Раздзел ІІІ. БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА – НАВУКА АБ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 9. Бібліяграфазнаства як сістэма навуковых веда
3


8

Тэма 10. Развіццё бібліяграфазнаства на сучасным этапе
4


24

Усяго
28
6
6
82


ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
для 135 К гр.
Назвы раздзела і тэм
Колькасць гадзін адыторных


лекц.
сем.
практ.
сам. раб.

Уводзiны
1
Раздзел І. АСНОВЫ ТЭОРЫІ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 1. Бібліяграфія як грамадская з’ява
2


4

Тэма 2. Бібліяграфічная інфармацыя і бібліяграфічныя веды як асноныя паняцці тэорыі бібліяграфіі
3
2

4

Тэма 3. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі
2


4
4

Тэма 4. Функцыянальная структура бібліяграфіі (бібліяграфічнай інфармацыі)
2
2Раздзел ІІ. БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Тэма 5. Бібліяграфія як галіна дзейнасці
2
Тэма 6. Бібліяграфічная практычная дзейнасць: паняцце і структура
210

Тэма 7. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці
4

4
22

Тэма 8. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі
2
2

16

Раздзел ІІІ. БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА – НАВУКА АБ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 9. Бібліяграфазнаства як сістэма навуковых веда
2


8

Тэма 10. Развіццё бібліяграфазнаства на сучасным этапе
2
2

24

Усяго
24
8
8
82


ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
для студэнта ФЗН (4 гады навучання)

Назвы раздзела і тэм
Колькасць гадзін адыторных


усяго
лекц.
сем.
практ.

Уводзiны
0,2
0,2Раздзел І. АСНОВЫ ТЭОРЫІ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 1. Бібліяграфія як грамадская з’ява. Азначэнне паняцця “бібліяграфія”, “бібліяграфазнаства”, “бібліяграфічная інфармацыя”, “бібліяграфічныя веды”
0,3
0,3Тэма 2. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі і бібліяграфічных веда
0,5
0,5Тэма 3. Функцыянальная структура бібліяграфіі
1
1Раздзел ІІ. БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Тэма 4. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці
4
2
2


Тэма 5. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі і бібліяграфічных дапаможніка
6
2

4

Раздзел ІІІ. БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА – НАВУКА АБ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 6. Бібліяграфазнаства як сістэма навуковых веда
2
2Усяго
14
8
2
4


ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
для студэнта ФЗН (5 гады навучання)

Назвы раздзела і тэм
Колькасць гадзін адыторных


усяго
лекц.
сем.
практ.

Уводзiны
0,5
0,5Раздзел І. АСНОВЫ ТЭОРЫІ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 1. Бібліяграфія як грамадская з’ява. Азначэнне паняцця “бібліяграфія”, “бібліяграфазнаства”, “бібліяграфічная інфармацыя”, “бібліяграфічныя веды”
0,5
0,5Тэма 2. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі і бібліяграфічных веда
2
2Тэма 3. Функцыянальная структура бібліяграфіі
1
1Раздзел ІІ. БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Тэма 4. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці
4
2
2


Тэма 5. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі і бібліяграфічных дапаможніка
2
2Раздзел ІІІ. БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА – НАВУКА АБ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 6. Бібліяграфазнаства як сістэма навуковых веда
2
2Усяго
12
10
2ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛIНЫ
УВОДЗIНЫ

“Бібліяграфазнаства. Раздзел І. Тэорыя” як навуковая і вучэбная дысцыпліна. Задачы і змест курса. Яго месца сістэме прафесійнай падрыхтокі бібліятэкара-бібліёграфа. Тэорыя бібліяграфіі вучэбным цыкле бібліяграфічных дысцыплін. Агульнае і прыватнае бібліяграфазнаства. Тэорыя, гісторыя, арганізацыя, метадалогія і методыка бібліяграфіі. Фундаментальны характар тэорыі бібліяграфіі адносінах да іншых бібліяграфічных дысцыплін. Сувязь тэорыі бібліяграфіі з дысцыплінамі агульнапрафесійнага цыкла; гісторыяй кнігі, дакументалогіяй, бібліятэказнаствам, інфарматыкай; тэорыяй інфармацыі і камунікацыі, асновамі інфармацыйных тэхналогій; культурай асобы і інш.
Характарыстыка аснонай вучэбнай, вучэбна-метадычнай, нарматынай, даведачнай літаратуры, спецыяльных часопіса у дапамогу засваенню дысцыпліны. Асноныя формы адыторнай і пазаадыторнай работы пры вывучэнні курса. Асноныя формы кантролю: бягучыя, прамежкавыя і выніковыя.

Раздзел І. АСНОВЫ ТЭОРЫІ БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 1. Бібліяграфія як грамадская з’ява

Паняцце “бібліяграфія”, яго этымалогія і генезіс. Шматзначнасць сучаснага выкарыстання тэрміна “бібліяграфія”.
Заканамернасць узнікнення бібліяграфічных звестак як неад’емнай часткі дакумента. Бібліяграфія структуры інфармацыйных рэсурса грамадства. Грамадскія патрэбнасці інфармацыі, ведах як важнейшая перадумова функцыянавання бібліяграфіі як грамадскай з’явы.
Паняцце аб метасістэме існавання бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Сістэма дакументных камунікацый (дакумент – спажывец) як метасістэма існавання бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Асноныя элементы і іх характарыстыка. Супярэчлівасці ці інфармацыйныя бар’еры паміж дакументаванай інфармацыяй і карыстальнікамі. Роля бібліяграфіі іх пераадоленні (канцэпцыя А.П. Коршунава).
Свет тэкставых камунікацый (свет тэкста – свет карыстальніка), універсум чалавечых веда, як метасістэмы існавання бібліяграфіі. Асноныя элементы і іх характарыстыка. Роля бібліяграфіі свеце тэкставых камунікацый, універсуме чалавечай дзейнасці (канцэпцыі В.А. Факеева і Н.А. Слядневай).
Фактары здзеяння на развіццё бібліяграфіі як грамадскай з’явы і фарміраванне яе асноных элемента. Заканамернае павелічэнне аб’ёму інфармацыйных рэсурса грамадства, ускладненне інфармацыйных патрэбнасцей карыстальніка, паскарэнне інфармацыйных працэса у грамадстве, стварэнне новых інфармацыйных тэхналогій, з’яленне новых віда носьбіта інфармацыі і асаблівасці развіцця бібліяграфіі. Уздзеянне на бібліяграфію гісторыка-культурных, сацыяльна-эканамічных умо існавання грамадства.

Тэма 2. Бібліяграфічная інфармацыя як аснонае паняцце тэорыі
бібліяграфіі

Бібліяграфічная інфармацыя як разнавіднасць сацыяльнай інфармацыі і як крытэрый (прынцып) адмежавання бібліяграфічных з’я ад небібліяграфічных.
З’яленне паняцця “бібліяграфічная інфармацыя” тэрмінасістэме кнігазнаства, бібліятэказнаства, бібліяграфазнаства. Уключэнне яго слонікі, тэрміналагічныя і тэхналагічныя стандарты. Развіццё тэарэтычных погляда на аб’ём паняцця “бібліяграфічная інфармацыя”. Дыскусія 80-х гадо ХХ ст. аб сутнасці бібліяграфічнай інфармацыі. Ю.М.Лафер аб другаснай навуковай і бібліяграфічнай інфармацыі. А.В.Сакало аб бібліяграфічнай інфармацыі як разнавіднасці фактаграфічнай інфармацыі. А.П.Коршуна аб бібліяграфічнай інфармацыі як інфармацыі другаснай, адасобленай ад дакумента.
Бібліяграфічная інфармацыя і бібліяграфічныя веды. Погляды В.А.Факеева на бібліяграфічныя веды як сродак пазнання, камунікацыі, каштонаснай арыентацыі, рэгулявання і кіравання. Структура бібліяграфічных веда: аб’ектная і суб’ектная, фармальная і змястоная, прасторавая і часавая, колькасная і якасная.
Погляды Н.А.Слядневай на сутнасць бібліяграфічнай інфармацыі. Непарыная сувязь бібліяграфічнай інфармацыі з тэкстам і адчужанасць ад яго. Прагнозная, латэнтная, афінная, постэдзіцыйная бібліяграфічная інфармацыя (бібліяграфія).
Асноныя якасці бібліяграфічнай інфармацыі. А.П.Коршуна, В.А.Факее, Н.А.Сляднева аб якасцях бібліяграфічнай інфармацыі як пасрэдніка сістэме дакументных камунікацый, універсуме чалавечай дзейнасці, свеце тэкставых камунікацый.
Семінар.

Тэма 3. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі

Абумоленасць форма прадсталення бібліяграфічнай інфармацыі культурным, навуковым, тэхналагічным узронямі развіцця грамадства.
Бібліяграфічнае паведамленне як элемент бібліяграфічнай інфармацыі. Асноныя формы, структура і прызначэнне бібліяграфічнага паведамлення. Бібліяграфічны запіс як фіксаваная форма існавання бібліяграфічнага паведамлення і структурная адзінка любога бібліяграфічнага дапаможніка (бібліяграфічнага дакумента). Структура бібліяграфічнага запісу: бібліяграфічнае апісанне як мінімальна неабходная частка бібліяграфічнага запісу, анатацыя, рэферат, прадметная рубрыка, ключавыя словы. Класіфікацыйны індэкс. Сігла бібліятэкі. Бібліяграфічныя звесткі як крыніца фарміравання стандартных элемента бібліяграфічнага апісання.
Бібліяграфічны дапаможнік як асноны спосаб існавання і сродак распасюджвання дакументаванай бібліяграфічнай інфармацыі. Паняцці бібліяграфічны дапаможнік і бібліяграфічны дакумент, іх месца у структуры дакументных рэсурса грамадства. Бібліяграфічны дакумент як асноная адзінка бібліяграфічных рэсурса грамадства.
Формы існавання бібліяграфічных дапаможніка: карткавыя, друкаваныя, несамастойныя выдавецкія формы, электронныя.
Тыпы бібліяграфічных дапаможніка: бібліяграфічны паказальнік, бібліяграфічны спіс, бібліяграфічны агляд, дапаможны паказальнік, паказальнік да выдання. Жанры бібліяграфічных дапаможніка: бібліяграфічная манаграфія, пуцевадзіцель па літаратуры, бібліяграфічны даведнік, біябібліяграфічны слонік, бібліяграфічная энцыклапедыя, план чытання, экспрэс-інфармацыя, рэфератыны часопіс, рэфератыны зборнік, бібліяграфічны нарыс, памятка, праспект, бібліяграфічная анталогія і інш.
Практычныя работы.

Тэма 4. Функцыянальная структура бібліяграфіі
Функцыя як знешняе праяленне якасцей аб’екта. Функцыянальнае прызначэнне бібліяграфіі як выяленне мэт бібліяграфічнай дзейнасці. Канцэпцыі функцыянальнай “дапаможнасці” і “самастойнасці” бібліяграфіі (бібліяграфічнай інфармацыі) як грамадскай з’явы.
Дваістасць бібліяграфічнай інфармацыі як адлюстраванне дваістасці адносін “дакумент – спажывец інфармацыі”. Інфармацыйныя, дакументальныя і бібліяграфічныя патрэбнасці і іх суадносіны. Дакументальныя патрэбнасці як падстава суадносін паміж дакументамі і спажыцамі. Механізм фарміравання бібліяграфічных патрэбнасцей. Дакументальна-бібліяграфічныя патрэбнасці. Агульныя, групавыя і індывідуальныя дакументальна-бібліяграфічныя патрэбнасці. Адпаведнасці паміж аснонымі дакументальна-бібліяграфічнымі патрэбнасцямі і аснонымі характарыстыкамі дакумента. Асноныя грамадскія функцыі бібліяграфіі. Генетычная і лагічная функцыянальныя структуры бібліяграфічнай інфармацыі і бібліяграфіі як грамадскай з’явы.
Дыскусія 80-х гадо ХХ ст. аб функцыях бібліяграфічнай інфармацыі. Знешнія і нутраныя функцыі бібліяграфічнай інфармацыі.
В.А.Факее аб функцыях бібліяграфічнай інфармацыі (веда). Бібліяграфічныя веды як сродак пазнання фіксаваных тэкста і бібліяграфічных патрэбнасцей карыстальніка. Бібліяграфічныя веды як сродак тэкставай камунікацыі, каштонаснай арыентацыі, рэгулявання і кіравання.
Пункт гледжання Н.А.Слядневай на функцыянальную структуру бібліяграфічнай інфармацыі. Бібліяграфічная інфармацыя як сродак аперыравання суверэннымі інфааб’ектамі.
Семінар.

Раздзел ІІ. БІБЛІЯГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Тэма 5. Бібліяграфія як галіна дзейнасці

Бібліяграфічная дзейнасць сістэме віда чалавечай дзейнасці. З’яленне бібліяграфічнай дзейнасці як заканамерны этап фарміравання сістэмы дакументных камунікацый.
Паняцце “бібліяграфічная дзейнасць” у тэрмінасістэме бібліягра-фазнаства, яго генезіс, уяленне аб ім у канцэпцыях розных атара, тэрміналагічных слоніках, стандартах. Суадносіны гэтага паняцця з паняццем “бібліяграфія”. Сістэмна-дзейнасная канцэпцыя бібліяграфіі. Асноныя спосабы структурызацыі бібліяграфічнай дзейнасці (яе сістэматызацыя, класіфікаванне і перыядызацыя). А.П.Коршуна аб бібліяграфіі як сістэме віда дзейнасці. Бібліяграфічная практычная дзейнасць, бібліяграфічная навукова-даследчая дзейнасць, бібліяграфічная педагагічная і вучэбная дзейнасць, бібліяграфічная праленчая дзейнасць. М.Г.Вохрышава аб бібліяграфіі і бібліяграфічнай дзейнасці. Бібліяграфічная практыка і пазнанне.
Прынцыпы і заканамернасці бібліяграфічнай дзейнасці як аснова яе васаблення грамадскай практыцы. Прынцыпы метадалагічнага характару. Прынцыпы тэхналагічнага характару.

Тэма 6. Бібліяграфічная практычная дзейнасць: паняцце і структура

Бібліяграфічная практыка як асноны кампанент бібліяграфічнай дзейнасці. Узнікненне бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Развіццё бібліяграфічнай практыкі, ускладненне яе арганізацыйных форма і метадычных прыёма. Асноныя рысы бібліяграфічнай практычнай дзейнасці: прадметнасць, сацыяльная абумоленасць, мэтазгоднасць, суб’ектынасць.
Эвалюцыя навуковых погляда на сутнасць бібліяграфічнай практычнай дзейнасці: працэсуальны (абмежавальна-працэсуальны, пералічальна-працэсуальны), асобасны, комплексны, дзейнасны, сістэмна-дзейнасны падыходы.
Бібліяграфічная практыка як вобласць дзейнасці па стварэнні і давядзенні бібліяграфічнай інфармацыі да карыстальніка і праз гэта задавальненне і звышэнне іх патрэбнасцей у дакументах бібліяграфічнымі сродкамі.
Структурызацыя бібліяграфічнай практычнай дзейнасці: унутраны і знешні зроні. Кампанентная (унутраная) структура бібліяграфічнай практыкі. Непарыная сувязь суб’екта, мэты, аб’екта, працэса, сродка і рэзультата (выніка) бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Відавая структура і асноныя напрамкі рэальнага васаблення з’я бібліяграфічнай практыкі.

Тэма 7. Кампанентная структура бібліяграфічнай дзейнасці

Суб’ект бібліяграфічнай дзейнасці як яе асноны сістэматваральны кампанент. Яго сувязі з іншымі кампанентамі. Функцыі, выконваемыя суб’ектам у сістэме бібліяграфічнай практычнай дзейнасці: кіруючая, аксіялагічная, камунікатыная. Прафесійны і непрафесійны, індывідуальны і калектыны зроні суб’екта бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Бібліёграф-прафесіянал як асноны суб’ект бібліяграфічнай дзейнасці. Псіхалагічныя якасці бібліёграфа. Веды, уменні і навыкі бібліёграфа. І.Г. Маргенштэрн аб кодэксе прафесійнай этыкі бібліёграфа. Бібліяграфічная практыка як сістэма суб’ектна-суб’ектных адносін: бібліёграф – карыстальнік, бібліёграф – бібліёграф, карыстальнік – карыстальнік. Бібліяграфічныя зносіны як узаемадзеянне людзей з мэтай абмену бібліяграфічнай інфармацыяй.
Мэта як ідэальны структурны кампанент бібліяграфічнай дзейнасці. Мэты як рэгулятары дзейнасці, іх сувязь з эфектынасцю бібліяграфічных сістэм. Суадносіны мэт і функцый. Іерархічная структура мэт. Агульныя і прыватныя, знешнія і нутраныя, бліжэйшыя і канчатковыя, нарматыныя і варыятыныя мэты бібліяграфічнай практычнай дзейнасці.
Аб’ект як адзін з кампанента бібліяграфічнай дзейнасці. Сістэма дакумент – карыстальнік як адзіны аб’ект бібліяграфічнай практычнай дзейнасці.
Дакументы як непасрэдныя аб’екты бібліяграфавання. Пашырэнне ялення аб аб’екце бібліяграфічнай дзейнасці ідэадакументаграфічнай і когнітаграфічнай канцэпцыях бібліяграфіі (інфааб’екты, тэксты). Выяленне, бібліяграфічны аналіз, бібліяграфічная характарыстыка, грунтока дакумента. Упарадкаванне дакумента як аб’екта бібліяграфавання з улікам трох асноных прымет: форма дакумента, яго змест, мэтавае прызначэнне. Іерархічныя і фасетныя класіфікацыі, прадметныя інфармацыйна-пошукавыя мовы, выкарыстоваемыя сучаснай бібліяграфічнай практыцы.
Карыстальнік бібліяграфічнай інфармацыі як патэнцыяльны (тыповы) аб’ект працэсу бібліяграфавання і непасрэдны ( групавы, індывідуальны) аб’ект бібліяграфічнага абслуговання. Суадносіны паняцця “карыстальнік”, “спажывец”, “чытач”. Патрэбнасці, інтарэсы і запыты карыстальніка бібліяграфічнай інфармацыі як аб’екта бібліяграфічнай дзейнасці. Класіфікацыі карыстальніка бібліяграфічнай інфармацыі.
Працэсы бібліяграфічнай дзейнасці. Спецыфіка бібліяграфічных працэса. Эвалюцыя погляда на іх наянасць і сутнасць. Погляды А.П.Коршунава, М.Г.Вохрышавай, Г.Г.Сямёнавай, С.А.Трубнікава. Бібліяграфічны пошук як зыходная аснова сіх бібліяграфічных працэса. Асноныя паняцці, звязаныя з бібліяграфічным пошукам: адшукванне і выяленне, пошукавая прымета, пошукавае прадпісанне, перцінентнасць, рэлевантнасць, паната і дакладнасць бібліяграфічнага пошуку. Бібліяграфаванне як працэс стварэння бібліяграфічнай прадукцыі (крыніц бібліяграфічнай інфармацыі), яго заемасувязь з іншымі працэсамі.
Сродкі ва нутранай структуры бібліяграфічнай дзейнасці. Метады і формы бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Метады бібліяграфавання. Метады бібліяграфічнага абслуговання. Асноныя каналы давядзення бібліяграфічнай інфармацыі да карыстальніка. Выкарыстанне прадметных, друкаваных і тэхнічных сродка у бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Сучасныя камп’ютэрныя сродкі стварэння, перадачы, пошуку і абмену бібліяграфічнай інфармацыяй. Інтэрнет-тэхналогіі.
Рэзультаты бібліяграфічнай практычнай дзейнасці. Адпаведнасць і несупадзенне выніка і мэт. Задавальненне, пашырэнне і звышэнне грамадскіх патрэбнасцей у бібліяграфічнай інфармацыі як сукупны (агульны) рэзультат бібліяграфічнай практычнай дзейнасці і рэалізацыя яе аснонай мэты. Сувязь рэзультата з аснонымі бібліяграфічнымі працэсамі.
М.Г.Вохрышава аб асноных і дадатковых выніках працэса бібліяграфавання, бібліяграфічнага абслуговання і выкарыстання бібліяграфічнай інфармацыі. Шматаспектная (блочна-фасетная) класіфікацыя бібліяграфічнай прадукцыі. Бібліяграфічная прадукцыя на электронных носьбітах інфармацыі: праблемы класіфікацыі. Значэнне выніка для ацэнкі эфектынасці бібліяграфічнай дзейнасці.
Практычная работа.

Тэма 8. Відавая класіфікацыя бібліяграфіі

Від бібліяграфіі і відавая класіфікацыя як навуковая праблема. Яе значэнне для развіцця бібліяграфазнаства. Вырашэнне яе межах працэсуальнага, комплекснага, дзейнаснага і сістэмна-дзейнаснага падыхода. Н.А.Сляднева аб асноных відах бібліяграфіі (прагнознай, афіннай, латэнтнай, постэдзіцыйнай). А.П.Коршуна аб патрабаваннях, якім павінна адпавядаць дасканалая відавая класіфікацыя.
Віды бібліяграфіі па арганізацыйна-ведамаснай прымеце (інстытуцыянальныя віды бібліяграфіі). Бібліятэчна-бібліяграфічная дзейнасць, яе сутнасць, аб’ект, традыцыі, узаемасувязь бібліятэчных і бібліяграфічных працэса. Кнігагандлёва-бібліяграфічная дзейнасць, яе сутнасць, аб’ект, традыцыі, абумоленасць працэса, сродка і выніка задачамі кніжнага гандлю як спецыфічнага інстытута сістэмы дакументных камунікацый. Выдавецка-бібліяграфічная дзейнасць, яе сутнасць, аб’ект, традыцыі, узаемасувязь рэдакцыйна-выдавецкіх і бібліяграфічных працэса. Бібліяграфічная дзейнасць кніжных палат (нацыянальных бібліятэк, іншых інфармацыйных устано некаторых краін) па дзяржаным (нацыянальным) уліку дакументаванай прадукцыі. Бібліяграфічная дзейнасць архіва, яе сутнасць, аб’ект, традыцыі, адрозненне ад іншых інстытуцыянальных віда бібліяграфіі. Бібліяграфічная дзейнасць органа навуковай інфармацыі: спецыфіка, аб’ект, задачы, адрозненне ад іншых інстытуцыянальных віда бібліяграфіі. Бібліяграфічная дзейнасць сродка масавай інфармацыі: асаблівасці стварэння і распасюджвання бібліяграфічнай інфармацыі друку, на радыё, тэлебачанні, сродкамі тэлекамунікацый.
Віды бібліяграфіі па аднароднасці ствараемай і распасюджваемай бібліяграфічнай прадукцыі (па грамадскім прызначэнні, функцыянальна-мэтавай прыкмеце, змесце бібліяграфіруемых дакумента). Віды бібліяграфіі па грамадскім прызначэнні ствараемай і распасюджваемай бібліяграфічнай прадукцыі. Агульная і спецыяльная бібліяграфія, іх спецыфіка і сувязь з аснонымі грамадскімі функцыямі бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Падвіды агульнай і спецыяльнай бібліяграфіі. Асноныя варыянты класіфікацыі бібліяграфічнай дзейнасці па грамадскім прызначэнні. Віды бібліяграфіі па функцыянальна-мэтавай прымеце ствараемай і распасюджваемай бібліяграфічнай прадукцыі. Бягучая, рэтраспектыная і перспектыная бібліяграфія, іх спецыфіка, заемасувязь. Асноныя патрабаванні, якім павінны адпавядаць крыніцы бягучай, рэтраспектынай і перспектынай бібліяграфіі. Віды бібліяграфіі па змесце бібліяграфіруемых дакумента. Універсальная і галіновая бібліяграфія, іх спецыфіка, узаемасувязь. Шматгаліновая, тэматычная, комплексная, персанальная, краязначая, краіназначая як разнавіднасці галіновай бібліяграфіі. Бібліяграфія бібліяграфіі як спецыфічны від бібліяграфіі.
Дзейнасныя віды бібліяграфіі. Прафесійная і непрафесійная; індывідуальная і калектыная; вытворчая і спажывецкая; творчая і рэпрадуктыная; практычная і тэарэтычная і інш. віды бібліяграфічнай дзейнасці.
Семінар.

Раздзел ІІІ. БІБЛІЯГРАФАЗНАѕСТВА – НАВУКА АБ
БІБЛІЯГРАФІІ

Тэма 9. Бібліяграфазнаства як сістэма навуковых веда

Бібліяграфазнаства як сукупнасць навуковых веда аб бібліяграфіі і як бібліяграфазначая навуковая дзейнасць суб’екта, накіраваная на пазнанне структуры і якасцей бібліяграфічнай інфармацыі, заканамернасцей яе функцыянавання грамадстве.
Функцыі бібліяграфазнаства: інфармацыйная, тлумачальная, эрыстычная, прагнозная, сінтэзуючая, кумулятыная.
Тэрмінасістэма бібліяграфазнаства. Яе распрацока і дасканаленне навуковых працах, тэрміналагічных і тэхналагічных стандартах, слоніках.
Роля прафесійнага друку развіцці бібліяграфазнаства.
Структура і змест бібліяграфазнаства. Аспектны і аб’ектны кірункі дыферэнцыяцыі бібліяграфазнаства. Асноныя раздзелы бібліяграфазнаства згодна аспектнай дыферэнцыяцыі.
Метадалогія бібліяграфазнаства. Паняцці “метад”, “методыка”, “метадалогія”. Фарміраванне метадалагічнага раздзела бібліяграфазнаства. Погляды на метадалогію бібліяграфазнаства як частку тэорыі бібліяграфіі, самастойны раздзел побач з тэорыяй, гісторыяй, арганізацыяй і тэхналогіяй бібліяграфіі.
Шматузроневая сістэма метада бібліяграфазнаства. Выкарыстанне філасоскіх, агульнанавуковых і спецыяльных метада пры правядзенні бібліяграфічных даследавання. Метады сумежных навуковых дысцыплін і іх выкарыстанне пры правядзенні бібліяграфічных даследавання. Спецыяльныя метады бібліяграфазнаства. Бібліяметрычны аналіз: яго спецыфіка і значэнне для развіцця бібліяграфічнай дзейнасці і правядзення навуковых даследавання. Асноныя параметры бібліяметрычнага аналізу: тэматычны, відавы, геаграфічны, храналагічны, моны, інстытуцыянальны, атарскі. Кантэнт-аналіз.
Тэорыя бібліяграфіі як адна з фундаментальных дысцыплін сучаснага бібліяграфазнаства. Яе прадмет, задачы, асноныя працы. Гісторыя бібліяграфіі: прадмет, задачы, асноныя працы. Значэнне арганізацыйнага і тэхналагічнага раздзела бібліяграфазнаства. як галоных звёна, якія забяспечваюць непасрэдную сувязь паміж бібліяграфічнай навукай і практыкай. Прадмет і задачы “арганізацыі” бібліяграфіі. Тэхналогія і методыка бібліяграфіі. Методыка бібліяграфіі як найбольш старажытны і разгалінаваны раздзел бібліяграфазнаства, яго прадмет і задачы.
Аб’ектны кірунак дыферэнцыяцыі бібліяграфазнаства. Бібліяграфічная дзейнасць як найбольш агульны аб’ект бібліяграфазнаства. Выдзяленне асобных участка, выніка, працэса бібліяграфічнай дзейнасці і фарміраванне дысцыплін і праблем прыватнага бібліяграфазнаства.

Тэма 10. Развіццё бібліяграфазнаства на сучасным этапе

Дыскусія пачатку 1990-х гадо аб аб крызісным стане бібліяграфіі, парадыгмах у бібліяграфазнастве, метадалогіі бібліяграфазнаства. В.А.Факее аб асноных парадыгмах бібліяграфазнаства.
Агульная характарыстыка навукова-кнігазначай (пазнавальнай), каштонасна-арыенціровачнай (дапаможна-ідэалагічнай), інфармацыйна-камунікатынай (дакументаграфічнай), культуралагічнай парадыгм.
Сучасныя канцэпцыі бібліяграфазнастве. Дакументаграфічная канцэпцыя бібліяграфіі як грамадскай з’явы. А.П. Коршуна аб метасістэме існавання бібліяграфіі. Асноныя элементы метасістэмы. Роля бібліяграфічнай інфармацыі.
Когнітаграфічная канцэпцыя бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Метадалагічная аснова канцэпцыі. В.А.Факее аб метасістэме існавання бібліяграфіі. Уяленне В.А. Факеева аб бібліяграфіі як сацыякультурным комплексе, які ключае бібліяграфічныя веды (інфармацыю), бібліяграфічны сацыяльны інстытут, бібліяграфічную дзейнасць і бібліяграфічную культуру, так названы ім “бібліяграфічны квадрат”.Трохузроневая структура функцый бібліяграфіі. Асноныя функцыі бібліяграфіі.
Ідэадакументаграфічная (ідэаграфічная) канцэпцыя бібліяграфіі як грамадскай з’явы. Н.А.Сляднева аб метасістэме існавання бібліяграфіі. Асноныя элементы метасістэмы. Роля бібліяграфічнай інфармацыі. Функцыі бібліяграфічнай інфармацыі.
Духана-вытворчая (кагнітына-камунікацыйная) канцэпцыя А.В.Сакалова. Метадалагічная аснова канцэпцыі. Асноныя задачы і катэгорыі бібліяграфіі. Бібліяграфічныя веды як вядучае паняцце бібліяграфіі. Функцыі бібліяграфіі.
Культуралагічная канцэпцыя бібліяграфіі (М.Г.Вохрышава, Н.Б.Зіноева, Ю.С.Зуба). Метадалагічная аснова канцэпцыі. Спецыфіка бібліяграфіі метасістэме “культура”. Асноная якасць і найбольш істотныя прыметы бібліяграфіі.
Інфармацыйна-упраленчая канцэпцыя А.А.Грачыхіна. Метадалагічная аснова канцэпцыі. Метасістэма бібліяграфіі. Спецыфіка бібліяграфіі як галіны інфармацыйнай дзейнасці, яе аснонае грамадскае прызначэнне.
Навуказначая канцэпцыя Л.В.Астахавай. Бібліяграфічнае пазнанне. Бібліяграфія як навуковы фенамен.
Працэсна-кагнітыная (кагнітына-трансфармацыйная) канцэпцыя В. П. Леонава. Вядучыя катэгорыі. Бібліяграфічная трансфармацыя.
Семінар.

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА
Літаратура
Асноная
Стандарты
ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мн.: Белстандарт, 1999. – 23 с.
Слонікі, даведнікі
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. –М.: Пашков дом, 2007. – 1299 с.
Библиотечное дело: терминологический словарь / Рос. гос. б-ка. – З-е изд., перераб. и доп. – М., 1997. – 168 с.
Лявончыка, В.Е. Тлумачальны слонік бібліятэчных бібліяграфічных тэрміна / В.Е.Лявончыка, Л.А.Дзямешка, Р.І.Саматыя. – 2-е выд. – Мн.: Вышэйшая школа, 2003. – 230 с.
Фокеев, В.А. Библиографическая наука и практика : терминологический словарь / В. А. Фокеев. – СПб.: Профессия, 2008. – 269, [1] с.
Падручнікі, вучэбныя дапаможнікі
Вохрышева, М.Г. Теория библиографии: учеб. пособие / М.Г.Вохрышева. Самара. – 2004. – 367 с.
Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс: учеб. для вузов / О.П.Коршунов. – М.: Книжная палата, 1990. – 230 с.
Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс: учеб. для вузов: В 2 ч / О.П.Коршунов. – М., 2001. – Ч. 1–2.
Моргенштерн, И.Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие / И.Г. Моргенштерн. – СПб., 2005. – 208 с.
Тэорыя бібліяграфіі: Тэксты лекцый для студ. ІІ курса ФІДК і ФЗН: [Электронны рэсурс] / Склад. Т.В.Кузьмініч. – Электронная бібліятэка БДУКіМ.
Навуковыя выданні, артыкулы
Коршунов, О.П. Принципы библиографической деятельности / О.П.Коршунов // Мир библиографии. – 2000. – № 5. – С.11–13.
Сляднева, Н.А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности // Библиография. – 1993. – №1. – С.33-41.
Фокеев, В.А. Отечественное библиографоведение: научно-практическое пособие. – М.: Либерия-Бибинформ, 2006. – 184 с.
Якушева, О.В. Понятие “библиография” в концепциях британских учёных /О.В.Якушева // Библиография. – 1997. – N2. – С. 136–145.
Дадатковая
Стандарты
СТБ ГОСТ 7.73-2003. СИБИД. Пошук і распасюджванне інфармацыі: тэрміны і азначэнні. Увед. 27.12.2002. – Мн.: Дзяржстандарт, 2003. – 10 с. (ГОСТ 7.73-96. СИБИД. Поиск и распространение информации: термины и определения).
СТБ ГОСТ 7.60-2005 СИБИД. Выданні. Асноныя віды. Тэрміны і азначэнні = Издания. Основные виды. Термины и определения. – Мн.: Дзяржстандарт, 2005. IV, 54 с.
Слонікі, даведнікі
Библиотековедение, библиографоведение и информатика: терминологический путеводитель / [Сост.: И. Ю. Акифьева и др.; науч. ред. М. Г. Вохрышева]. – М.: Либерея Бибинформ, 2007. – 101, [2] с. : табл.– (Сер. "Библиотекарь и время. XXI век" ; вып. 61).
Справочник библиографа / Науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – СПб.: Профессия, 2002. – 528 с.
Падручнікі, вучэбныя дапаможнікі
Беспалова, Э.К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. ХIХ в.): учеб. пособие / Э. К. Беспалова. – СПб.: Профессия, 2007. – 316, [1] с. – (Библиотека).
Гречихин, А.А. Общая библиография: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обуч. по направлению книговедение/ А.А.Гречихин. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 588 с.
Зиновьева, Н.Б. Основы современной библиографии : учеб. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М.: Либерея-Бибинформ, 2007. – 95 с. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век"; вып. 69).
Российское библиографоведение: итоги и перспективы: сб. науч. ст. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 688 с.
Фокеев, В.А. Библиография: теоретико-методологические основания: учебное пособие для системы дополнительного библиотечно-информационного образования / В. А. Фокеев. – СПб.: Профессия, 2006. – 350 с. – (Библиотека).

Навуковыя выданні, артыкулы
Бавин, С.П. Реалии виртуальной реальности /С.П.Бавин // Мир библиографии. – 2009. – № 3. – С.11 – 18.


В центре внимания – методология: [Материалы дискуссии] // Библиография. – 1998. – № 3. – С.34–51.
Вопросы библиографоведения : [Сб. науч. ст.] / Рос. гос. б-ка, НИО библиографии. – Вып. 16. – М.: Пашков дом, 2007. – 175 с.
Земсков, А.И. Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. – М.: ФАИР, 2007. – 527, [1] с.: ил. – (Специальный издательский проект для библиотек).
Коршунов, О.П. Библиография: теория, методология, методика / О.П.Коршунов. – М.: Книга, 1986. – 288 с.
Коршунов, О.П. Принципы библиографической деятельности / О.П.Коршунов // Мир библиографии. – 2000. – № 5. – С.11–13.
Леонов, В.П. Библиография как профессия / В.П.Леонов. – М.: Наука, 2005. 124 с.
Моргенштерн, И.Г. Информационный и книжный мир. Библиография : (избранное) / И. Г. Моргенштерн. – СПб.: Профессия, 2007. – 439, [1] с. – (Библиотека).
Новоженова, Т. А. Методологические основания общей теории библиографии: монография / Т. А. Новоженова; Краснодарский государственный университет культуры и искусств. – Краснодар: КГУКИ, 2003. 308 с.: схемы. – (Культурная жизнь юга России).
Предмет дискуссии – суждения о «библиографическом квадрате» // Мир библиографии. – 2007. – №1. – С. 2–15.
Сляднева, Н.А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности: опыт системно-деятельностного анализа / Н.А.Сляднева; МГУК. – М., 1993. – 225 с.
Соколов А.В. Ретроспектива-70: биобиблиографический отчет / Петербургское библиотечное общество. – СПб, 2004. – С. 125–169.
Фокеев, В.А. Природа библиографического знания / В.А.Фокеев. – М.: Изд-во Рос. гос. б-ки, 1995. – 351 с.
Шрейдер, Ю. Библиография – объект интереса и предмет познания / Ю.Шрейдер // Библиография. – 1998. – № 2. – С.48–56.
Вучэбнае выданне


бібліяграфазнаства. ТЭОРЫЯ
Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных
устано па спецыяльнасці 23.01.11
“бібліятэказнаства і бібліяграфія”Рэдактары

Падп. у друк 2009 г. Фармат 60(84.
Друк афсетны. Папера пісчая. Ум. друк. арк. .
Ул. - выд. арк. . Тыраж . Заказ .

Беларускі дзяржаны універсітэт культуры і мастацтва
200001, Мінск, вул. Рабкораская, 17.
Ліцэнзія ЛВ N283 ад 22.04.1998 г.

Надрукавана на ратапрынце Беларускага
дзяржанага універсітэта культуры і мастацтва
200001, Мінск, вул. Рабкораская, 17.
МЕТАДЫЧНЫЯ ѕКАЗАННІ ДЛЯ СЕМІНАРАѕ
Тэматыка семінара
Семінарскія заняткі з'яляюцца вынікам самастойнай работы па вывучэнні аснонай і дадатковай літаратуры па прапанаваных ніжэй тэмах. Семінарскія заняткі садзейнічаюць больш глыбокаму асэнсаванню і засваенню самых складаных і значных тэм курса.
На семінары студэнты павінны паказаць дастаткова глыбокае веданне матэрыялу тэмы, аснонай і дадатковай літаратуры, уменні аналізаваць гэты матэрыял, характарызаваць з’явы тэорыі бібліяграфазнаства, самастойна разважаць і рабіць вывады па вызначанай тэме.
У падрыхтоку да семінарскага занятку ваходзіць вывучэнне рэкамендуемай літаратуры, канспектаванне, складанне разгорнутых адказа па кожным пытанні. Неабходна прачытаць асноную і дадатковую літаратуру, зрабіць выпіскі і падрыхтаваць кароткі або разгорнуты (па жаданні студэнта) пісьмовы адказ на кожнае пытанне семінара. Важна падабраць цытаты з рэкамендаваных крыніц, якія ярка паказваюць сутнасць разглядаемых з’я.
Па жаданні студэнты могуць падрыхтаваць і заданні, прапанаваныя межах НДР, для гэтага выкладчык дае дадатковую кансультацыю.
Існуюць наступныя патрабаванні да выступлення студэнта: добрае валоданне вывучаным матэрыялам; уменне звязаць яго з адпаведным напрамкам дзейнасці бібліятэк; лагічнасць і паслядонасць у адказе; выдзяленне найбольш важных палажэння і менне зрабіць вывады па кожным пытанні семінара. Дадатковыя балы набіраюць студэнты, якія дапаняюць выступленні, выказваюць крытычныя і ацэначныя меркаванні, вядуць дыскусію, рыхтуюць невялікія прэзентацыі па тэматыцы семінара.
СЕМІНАР № 1 па тэме “БІБЛІЯГРАФІЯ ЯК ГРАМАДСКАЯ З’ЯВА”,
2 гадзіны

Пытанні для абмеркавання:
1. Узнікненне бібліяграфіі і асноныя перыяды яе развіцця:
1.1. Прычыны знікнення бібліяграфіі (тлумачэнні А.П.Коршунава, Н.А.Слядневай і інш.), з’яленне тэрміна “бібліяграфія”, эвалюцыя яго сэнсу.
1.2. Асноныя перыяды станаленні паняцця “бібліяграфія” і бібліяграфічных з’я.
2. Роля бібліяграфіі розных грамадскіх сферах.
3. Асноныя яленні аб метасістэме існавання бібліяграфіі:
1.1.Дакументныя (сацыяльныя) камунікацыі (дакумент – карыстальнік.
1.2. Тэкставыя камунікацыі (свет тэкста – свет карыстальніка).
1.3. Універсум чалавечай дзейнасці (№ 7 а/л).
1.4. Культура (№ 2 а/л, с.298 – 306).
4. Значэнне бібліяграфіі стварэнні грамадства веда (№ 9 а/л).
5. Паняцці “бібліграфічная інфармацыя” і “бібліяграфічныя веды”, іх узаемасувязь і адрозненні.
5.1. Бібліяграфічная інфармацыя як сродак пераадолення інфармацыйных бар’ера у сістэмах “інфармацыя – чалавек”, “веды – чалавек”, “дакументы – карыстальнікі”.
6. Формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі.
6.1. Гістарычныя формы існавання бібліяграфічнай інфармацыі (веда)/бібліяграфіі (афінная, латэнтная, каталожная, дыягенетычная).
6.2. Характарыстыка паняцця “бібліяграфічнае паведамленне”, “бібліяграфічны запіс”, “бібліяграфічны дапаможнік”, “бібліяграфічны рэсурс”.
6.3. Формы бібліяграфічных дапаможніка.
6.4. Тыпы і жанры бібліяграфічных дапаможніка.

Літаратура
Асноная
Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2007. – С..*
Вохрышева, М.Г. Теория библиографии / М.Г.Вохрышева. – Самара, 2004. – С. 8 – 21, 27 – 41, 46 – 49, 298 – 306.
ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография: Термины и определения. – Введ. 1.06.2000. – Мн.: Белстандарт, 1999. – 23 с.
Коршунов, О. П. Библиографоведение. Основы теории и методологии / О.П.Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова. –М.: ФАИР, 2011. – 336 с.
Кузьмініч, Т.В. Тэорыя бібліяграфіі: тэксты лекцый [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: Бібліятэка БДУ культуры і мастацтва.
Левин, Г.Л. Традиционные типы библиографической продукции в электронной среде: проблемы теории и практика российских библиотек / Г.Л.Левин // Библиосфера. – 2010. – № 1. С. 7 – 13.
Леонов, В.П. Эволюционный синтез библиографии / В.П.Леонов. – Библиография. – 2011. – № 1. – С.20–29.
Сляднева, Н.А. Библиография в системе универсума человеческой деятельности / Н.А.Сляднева // Библиография. – 1992. – № 5 – 6. – С.34 – 43.
Соколов, А.В. Незыблемость фундамента и модернизация фасада / А.В.Соколов // Науч. и техн. б-ки. – 2009. – № 4. – С.64 – 75.
Теплицкая, А.В. Организация общества знания средствами библиографии / А.В.Теплицкая // Библиография. – 2009. – № 5. – С.14 – 20.
Фокеев, В.А. Библиографическое знание и библиографическая информация / В.А.Фокеев // Библиография. – 1993. – № 1. – С.33 – 41.
Фокеев, В.А. Библиография: теоретико-методологические основания: учеб. пособие / В.А.Фокеев. – СПб., 2006. – С.283 – 292.
Швецова-Водка, Г.Н. Библиография и знание: грани взаимодействия / Г.Н.Швецова-Водка // Библиография. – 1998. – № 1. – С.40 – 52.
Дадатковая
Коршунов, О.П. Библиографоведение: общий курс: учебник / О.П.Коршунов. – М., 1990. – С.14 – 35.
Коршунов, О.П. Библиографоведение: общий курс: учебник: в 2 ч. / О.П.Коршунов. – М., 2001. – Ч.1. – С.27 – 54.
Коршунов, О.П. Метод, доведенный до абсурда / О.П.Коршунов // Бібліографія. – 1993. – № 3. – С.33 – 39.
Кузьмініч, Т.В. Працы па гісторыі Беларусі як крыніцы выялення першапачатковых фіксаваных форм бібліяграфічнай інфармацыі / Т.В. Кузьмініч // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. – 2001. – Вып. 4. С.5 – 23.
Моргенштерн, И.Г. О библиографии и информографии / И.Г.Моргенштерн // Библиография. – 1995. – № 6. – С.20 – 24.
Соколов, А.В. Социальные коммуникации. Ч.1. / А.В. Соколов. – М.: Профиздат, 2001. – С.14 – 30.
Фокеев, В.А. Природа библиографического знания / В.А.Фокеев. – М.: Изд-во Рос. гос. б-ки, 1995. – С.5 – 38, 192 – 200.
Швецова-Водка, Г.Н. Документ и библиография в теории социальной коммуникации / Г.Н.Швецова-Водка // НТБ. – 1998. – № 4. – С.55 – 67.
СЕМІНАР № 2 па тэме “ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА БІБЛІЯГРАФІІ (БІБЛІЯГРАФІІЧНАЙ ІНФАРМАЦЫІ/БІБЛІЯГРАФІЧНЫХ ВЕДАѕ)”, 2 гадзіны

Пытанні для абмеркавання:
1. Вызначэнне галоных грамадскіх функцый у межах дакументаграфічнай канцэпцыі бібліяграфіі як грамадскай з’явы:
Дваіснасць бібліяграфічнай інфармацыі.
Суадносіны паняцця інфармацыйныя, дакументальныя, бібліяграфічныя патрэбнасці.
Галоныя (унутраныя) функцыі бібліяграфічнай інфармацыі.
Функцыянальна-генетычная і функцыянальна-лагічная структуры бібліяграфічнай інфармацыі.
Знешнія функцыі бібліяграфічнай інфармацыі як пасрэдніка сістэме “дакумент-карыстальнік”.
2. Функцыі бібліяграфічных веда у сістэме “свет тэкста – свет карыстальніка”.
3. Спецыфічныя ласцівасці бібліяграфічнай інфармацыі (бібліяграфічных веда).

Літаратура
Асноная
Вохрышева, М.Г. Теория библиографии / М.Г.Вохрышева. – Самара, 2004. – С. 21 – 24, 42–46.
Коршунов, О. П. Библиографоведение. Основы теории и методологии / О.П.Коршунов, Т. Ф. Лиховид, Т. А. Новоженова. –М.: ФАИР, 2011. – 336 с.
Кузьмініч, Т.В. Тэорыя бібліяграфіі: тэксты лекцый [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступа: Бібліятэка БДУ культуры і мастацтва.
Соколов, А.В. Социальные функции библиотечной и библиографической информации / А.В.Соколов // НТБ СССР. – 1984. – № 6. – С.19 – 27.
Фокеев, В.А. Библиография: теоретико-методологические основания / В.А.Фокеев. – СПб., 2006. – С.241 – 253.
Фокеев, В.А. Природа библиографического знания / В.А.Фокеев. – М. : Изд-во Рос. гос. б-ки, 1995. – С.38 – 89.
Дадатковая
Коршунов, О.П. Библиографоведение. Общий курс : учебник: в 2 ч. / О.П.Коршунов. – М., 2001. – Ч.1. – С.27 – 54.
СЕМІНАР № 3 па тэме “БІБЛІЯГРАФІЯ ЯК ГАЛІНА ДЗЕЙНАСЦІ”,
4 гадзіны

Пытанні для абмеркавання:
1.Суадносіны паняцця “бібліяграфія” і “бібліяграфічная дзейнасць” у тэрмінасістэме бібліяграфазнаства:
1.1. Як вызначае А.П.Коршуна аб’ём паняцця “бібліяграфічная дзейнасць”?
1.2. Як вызначае М.Г.Вохрышава аб’ём паняцця “бібліяграфічная дзейнасць”?
2. Прынцыпы бібліяграфічнай дзейнасці.
3. Заканамернасці бібліяграфічнай дзейнасці.
4. Структура бібліяграфічнай дзейнасці:
4.1. Унутраная (кампанентная) структура.
4.2. Знешняя (відавая) структура.)


Приложенные файлы

 • doc 19064865
  Размер файла: 600 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий