Metodichka-broshura

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені в. і. вЕРНАДСЬКОГО
Кафедра міжмовних комунікацій і журналістики


Яблоновська Н. В.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт
з журналістикознавчих дисциплін для студентів галузі знань 0303 «журналістика та інформація» напряму підготовки 6.030301 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), 7.030201 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), 8.03030101 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»)

Сімферополь – 2011
Рекомендовано до друку засіданням кафедри міжмовних комунікацій і журналістики від 20 травня 2011 року,
протокол № 10.Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ТНУ
від 22 червня 2011 року,
протокол № 5 .

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виконання курсової й особливо дипломної та магістерської робіт є однією з найважливіших складових навчального процесу. Самостійне наукове дослідження досвіду, набутого засобами масової інформації, з власними рекомендаціями та висновками, засвідчує рівень засвоєння студентами програмного матеріалу зі спеціальності та оволодіння знаннями, одержаними в процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній роботі.
Студенти спеціальності “журналістика ” виконують (за навчальним планом):
на 2 та 3 курсі (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) – курсові роботи
на 4 курсі (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) –творчі бакалаврські роботи
на 5 курсі (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст) – дипломні роботи
на 6 курсі (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) – магістерські роботи
Виконання курсової, дипломної та магістерської роботи має на меті сформувати у студентів навички самостійної науково-дослідницької та практичної роботи, грамотного оформлення отриманих результатів, вміння представити результати своєї роботи у виді наукової доповіді та захистити їх у наступній науковій дискусії.
Робота виконується у прийнятному для наукових робіт вигляді та може включати в себе, окрім друкованого тексту, спеціальні додатки.
Протягом навчального року студент повинен доповідати про результати виконаної роботи на засіданнях кафедри та наукових конференціях та захистити роботу перед атестаційною комісією.ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ РОБОТИ
Тематика курсових, дипломних робіт визначається випусковою кафедрою у координації з загальною науковою проблематикою кафедри, на якій виконуються роботи. Перелік тем з вказаним науковим керівником затверджується завідувачем кафедри та доводиться до відома студентів протягом перших двох тижнів навчального року. Студент самостійно вибирає наукового керівника та тему роботи у відповідності зі своїми науковими інтересами та особисто повідомляє про це обраного наукового керівника.
Обрана тема дипломної роботи затверджується на засіданні профілюючої кафедри і схвалюється вченою радою факультету/університету на початку 9 семестру. Тема магістерської роботи визначається магістрантом за погодженням з науковим керівником у відповідності до планової наукової тематики випускової профілюючої кафедри й затверджується на засіданнях кафедри та вченої ради факультету/університету на початку вересня поточного навчального року.
Керівник курсової, дипломної, магістерської роботи зобов’язаний:
скласти та видати завдання до дипломної (курсової, магістерської) роботи;
рекомендувати студентові основну літературу, довідникові та архівні матеріали та інші джерела з теми дипломної (курсової, магістерської) роботи;
проводити систематичні консультації та контроль за ходом дослідження;
скласти відзив до роботи.
Керівник курсової, дипломної, магістерської роботи має право:
відмовитись від керування роботою, якщо студент систематично не виконує завдань або відхиляється від графіка роботи складеного керівником.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Основні етапи виконання роботи:
вибір теми, отримання завдання від наукового керівника,
підбір та вивчення літератури,
складання плану роботи,
складання графіку виконання роботи (консультацій, проміжних звітів, участі у конференціях),
представлення роботи науковому керівнику, отримання відзиву та усунення вказаних недоліків,
представлення роботи на кафедру,
рецензування роботи.
Робота має бути представлена на кафедру у повній готовності (зшита, з твердою обкладинкою) не менш ніж за два тижні до публічного захисту.
ВІДЗИВ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
Завершена курсова (дипломна, магістерська) робота подається науковому керівнику, який дає відзив.
У відзиві має бути зазначено:
актуальність теми,
ступень розв’язання проблеми,
ступень самостійності та ініціативності студента,
вміння студента користуватися спеціальною літературою,
здібності студента до дослідницької роботи з журналістика або видавничої справи та редагування;
можливість використання отриманих результатів на практиці,
можливість присвоєння випускникові відповідної кваліфікації.
РЕЦЕНЗІЯ
Виконана робота направляється на рецензію. У рецензії має бути відмічено:
актуальність теми,
ступень відповідності роботи до завдання,
логічність побудови роботи,
наявність критичного огляду літератури, його повнота та послідовність аналізу,
повнота опису проблеми та її дослідження,
наявність аргументованих висновків у відповідності до результатів дослідження,
можливість практичного використання отриманих результатів,
недоліки та слабкі місця дослідження,
недоліки в оформленні роботи,
оцінка роботи.
Студент має бути ознайомлений з рецензією до захисту.
ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ РОБОТИ

Публічний захист роботи передбачає доповідь виконавця про основні отримані результати та наступну дискусію. Час доповіді – 5-7 хвилин при захисті курсових та 7-10 хвилин при захисті дипломних та магістерських робіт.
Приблизний зміст доповіді:
прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи,
назва роботи,
прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, його вчений ступень та посада (назвати кафедру),
актуальність роботи та зв’язок предмету дослідження з актуальними проблемами сучасної науки,
основні цілі та завдання дослідження, методи їх розв’язання,
основні результати роботи, висновки, перспективи продовження роботи,
практичне значення отриманих результатів.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ СТУДЕНТАМИ САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Види самостійних наукових робіт
Курсова робота – самостійна письмова робота реферативно-дослідницького характеру, яка передбачає глибше, порівняно з рефератом, вивчення конкретної наукової проблеми.
Дипломна робота – самостійна письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, яка виконується студентами 5 курсу університету (інституту). У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення, акцентується увага на авторських версіях розв’язання нових наукових проблем. Написання дипломної роботи передбачає поглиблене наукове дослідження, збір, систематизацію та самостійний аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру.
Магістерська робота – самостійна письмова наукова робота теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, спрямована на самостійне вирішення складних дослідницьких завдань, пов’язаних з певною науковою або науково-практичною проблематикою. Написання магістерської роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід магістранта до наукового дослідження, збору, систематизації та самостійного аналізу мовних явищ та висновки науково-практичного характеру. Матеріали, представлені у магістерській роботі, обов’язково апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедр тощо.
До дипломної та магістерської роботи додається відгук наукового керівника та рецензія провідних вчених навчальних та наукових закладів. Відгуки та рецензії пишуться тією ж мовою, що і наукова робота студента.
Самостійні наукові роботи повинні відповідати встановленим вимогам щодо їх змісту та оформлення. Написання зазначених робіт передбачає опрацювання певної кількості наукових першоджерел (мінімум 20-25 джерел для курсової, 50 джерел для дипломної та 60 джерел для магістерської роботи), збір оригінального ілюстративного матеріалу з газет, журналів, художньої літератури або інших джерел (наприклад, з мережі Інтернет або інших електронних засобів масової інформації), систематизацію та аналіз цього матеріалу.

Загальні правила оформлення наукових робіт студентів
Обсяг курсової роботи складає 20-25 сторінок формату А-4, дипломної 60-70, а магістерської – 80-90 сторінок у такому електронному форматі: комп’ютерний редактор Word (for Windows), шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст друкується так, щоб залишалися береги такого розміру: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній – не менше 20 мм.
Відступ абзацу – 5 знаків.
Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.
Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.
Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.
До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Такі структурні частини наукової роботи, як “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім в тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може і не мати заголовка.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.
Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у Додатках.
Ілюстрації починають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у Додатках.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у Додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).
При переносі частини таблиці на іншу сторінку пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.
Виклад тексту наукової роботи слід вести від третьої особи та писати “сучасна теорія і практика перекладу надає перевагу ...”, “більшість дослідників цієї проблеми вважають, що ...”, “в ході проведення дослідження було встановлено, що ...”, “розроблений підхід дозволяє ...”, “цей висновок було зроблено на підставі того, що ...”, “автор даної роботи вважає, що ...” тощо.

Мова написання
самостійних наукових робіт з журналістикознавчих дисциплін
Курсові, дипломні та магістерські роботи з журналістикознавчих дисциплін виконуються українською або російською мовами.

Форма подання кваліфікаційних наукових робіт
Кваліфікаційні наукові роботи студентів подаються у друкованій формі, у переплетеному вигляді та у відповідних обкладинках.

Структурні частини студентських наукових робіт
Рекомендується така структура роботи:
- титульна сторінка (див. додаток № 1);
- вступ - виклад мети роботи та стану вивчення проблеми в різних джерелах, обґрунтування теми;
- основна частина, що складається з кількох розділів залежно від творчого задуму й розробки проблем, причому назва кожного з них формулюється відповідно до змісту розділу;
- висновки - чіткий виклад наслідків дослідження з пропозиціями та побажаннями щодо подальшої діяльності засобів масової інформації;
- бібліографія використаної літератури та інших джерел - газет, журналів, листівок, листів тощо (див. додаток № 6);
- додатки (різні джерела, наприклад, матеріали з газет, окремі публікації журналістів, власні публіцистичні твори, ксерокопії документів тощо).
ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
ВСТУП
У ВСТУПІ (приблизний обсяг 4-6 сторінок машинопису) обґрунтовується вибір теми самостійної наукової роботи, визначається її новизна, практична та теоретична цінність, вказується робоча гіпотеза, основна мета та конкретні цілі роботи, методи журналістикознавчого аналізу, зазначаються джерела ілюстративного матеріалу (див. Додаток 1). У вступі стисло подається загальна характеристика роботи у такій послідовності:
Актуальність теми: сутність проблеми, її значущість, роботи відомих науковців над розглядуваним питанням, обґрунтування необхідності свого дослідження.
Мета і завдання дослідження. Мету дослідження формулюють одним реченням. Щоб досягти поставленої мети, треба розв’язати кілька (як правило, 3–5) завдань. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи.
Не можна формулювати мету так: "Дослідити (вивчити, проаналізувати) певний процес (об’єкт, явище)", оскільки дослідження й аналіз – це не мета, а засоби її досягнення. Формулюючи мету, варто чітко зазначити, що саме ви хочете установити, визначити, виявити, з’ясувати в своїй роботі. Формулюючи завдання, вкажіть, що конкретно ви передбачаєте зробити: проаналізувати, визначити особливості, систематизувати вітчизняний і зарубіжний досвід, виокремити, дослідити й описати, розглянути, з’ясувати, простежити, показати, класифікувати, експериментально перевірити й обґрунтувати, визначити тенденції, окреслити шляхи підвищення ефективності, розробити рекомендації тощо.
Об’єкт дослідження. Одне речення із зазначенням процесу, явища тощо, обраного для дослідження.
Методи дослідження. Перелік методів, якими досягатиметься розв’язання кожного конкретного завдання дослідження.
Джерела дослідження. Навести перелік назв досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.
Тут подається не перелік наукових праць, які автор аналізуватиме у своїй роботі, а зазначається коло тих джерел, які автор досліджуватиме і звідки братиме фактичний матеріал.
Наукова новизна одержаних результатів. Стислий перелік нових наукових результатів, одержаних автором у межах роботи.
Практичне значення одержаних результатів. Рекомендація щодо можливого використання результатів кваліфікаційної роботи.
Апробація результатів роботи. Зазначити назви і дати проведення конференцій, семінарів тощо, де оприлюднювалися результати роботи.
Публікації. Кількість власних публікацій (або рукописів) за темою дипломної чи магістерської роботи.

РОЗДІЛ 1
НАЗВА
Огляд наукової літератури за темою магістерської. Порівняльний аналіз результатів, отриманих іншими авторами. Визначення тих аспектів обраної проблеми, які ще не дуже докладно досліджено і які досліджуватиме автор цієї магістерської.
Висновки до розділу.
РОЗДІЛ 2
НАЗВА
Обґрунтування обраних методів дослідження. Опис теоретичних і (або) експериментальних досліджень, проведених згідно із завданнями, визначеними у Вступі. Обґрунтування достовірності отриманих результатів.
Висновки до розділу.
РОЗДІЛ 3
НАЗВА
Аналіз і узагальнення результатів дослідження. Показати, як розв’язані завдання допомогли досягти мети, заявленої у Вступі. Подання практичних рекомендацій за необхідністю.
Висновки до розділу.
За потреби кваліфікаційна робота може містити не три, а іншу кількість розділів, але в будь-якому разі кількість розділів має бути обґрунтована змістом дослідження

ВИСНОВКИ
Дати стислі й узагальнені відповіді на кожне завдання дослідження, зазначене у Вступі.
Сформулювати розв’язане наукове завдання (тобто мету, заявлену у Вступі). Показати практичне значення отриманих результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Наводиться бібліографічний опис опрацьованої наукової літератури. оформляється за вимогами Державного стандарту України (див. Додаток ). Більшість студентів та здобувачів наукових ступенів звикли укладати список використаних джерел в алфавітному порядку, хоча Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 та ВАК України надають перевагу списку, який укладено в порядку згадування джерел в тексті наукової роботи. Проте згідно із існуючою практикою, більшість здобувачів, особливо в галузі гуманітарних наук, продовжують укладати список в алфавітному порядку, що методичними вказівками ВАК визнається допустимим. Якщо було обрано алфавітний порядок наведення джерел у списку, то джерела розміщуються наступним чином:
а) наукові джерела в алфавітному порядку “кирилицею” (українська, російська, білоруська, болгарська мови тощо);
б) наукові джерела в алфавітному порядку “латиницею” (англійська, німецька, французька, італійська, іспанська мови тощо);
в) джерела написані іншими мовами (арабською, грузинською, японською, китайською тощо) подаються у латинській транслітерації.
Посилання на літературу в тексті роботи подається в квадратних дужках – наводиться номер цитованої праці і через кому номер сторінки, на якій міститься цитований уривок.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
Наводиться за необхідності, якщо автор опрацював значну кількість різноманітних джерел. Тоді тут слід навести перелік тих джерел, звідки автор брав фактичний матеріал для власних теоретичних і / або експериментальних досліджень, тобто подати назви досліджуваних газет, теле- радіопрограм, інтернет-ресурсів, архівних матеріалів, список друкованих праць того автора, чия творчість досліджується, і тому подібне.
Посилання в тексті магістерської на відповідне джерело фактичного матеріалу подається в круглих дужках, наприклад: („Факты” – 2005. – 15 февр. – С. 4).

ДОДАТКИ
Подається за необхідності. Тут може міститися той фактичний матеріал, який опрацьовував автор: оригінали анкет, якщо проводилося анкетне опитування, записи телепрограм, що їх досліджував автор, тощо
Таблиці, графіки, схеми, наведені в основній частині роботи або у Додатках, повинні бути пронумеровані й мати заголовки.
ПОСИЛАННЯ
ТА ПРАВИЛА НАВЕДЕННЯ ПРИКЛАДІВ
При написанні наукової роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали, ідеї, висновки або окремі результати за темою дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо його змісту, мови, обсягу, підтверджують наукову аргументацію автора наукового дослідження. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.
Привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, та також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора вважається плагіатом та суперечить Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” (№ 2627-ІІІ від 11.07.2001 р.)”, який базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України, законів України “Про власність”, “Про кінематографію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про видавничу справу”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” та інших законів України, що охороняють особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.
Посилання згідно із діючими правилами ВАК України слід робити за системою, де у квадратних дужках після цитати, ідеї, назви матеріалу або документу вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел. Якщо наводиться декілька джерел, то між їх номерами ставляться крапки з комами. Якщо наводяться сторінки конкретного джерела, на які робиться посилання, то між номерами сторінок ставиться кома або тире (якщо, наприклад, посилання робиться на сторінки з 220 по 224), а між номерами сторінок та порядковим номером джерела ставиться кома.
Наприклад: “Жодна із доступних нам загальнополітичних газет не має постійної оглядової рубрики,” – зазначає В. Здоровега [2, с.201]. 2 – порядковий номер наукової праці у вашому списку літератури, с. 201 – номер сторінки, на якій стоїть цитата. Цитати з періодичних видань можна подавати у тексті без квадратних дужок, позначивши лише назву видання і день виходу у круглих дужках („Факты” – 2005. – 15 февр. – С. 4).
Посилання на використані джерела у виносках внизу сторінки, як правило, не допускаються. Внизу сторінки (під номерами) можуть бути наведені виноски, які містять коментарі до головного тексту або інші зауваження щодо його змісту, які у свою чергу можуть мати оформлені за вказаними вище правилами посилання на наукові або ілюстративні джерела, що зазначаються у загальному списку літератури.
Всі посилання у тексті наукової роботи повинні бути підтверджені коректним описом наукових джерел у списку використаних наукових джерел, так само як і джерела ілюстративного матеріалу повинні мати відповідні “реквізити” (назва, номер, том чи випуск публікації, місце та дата публікації, відповідні сторінки).
Оскільки, як зазначалося вище, не існує жорстких вимог до оформлення посилань на джерела ілюстративного матеріалу та їх бібліографічного опису, слід вважати доцільним вживання існуючої в практиці написання дисертацій системи, яка передбачає використання умовних позначень. Так, у прикладах, наведених вище, умовним скороченням у списку джерел ілюстративного матеріалу будуть відповідати такі записи:
Financial Times. – November 22, 1999 (у посиланні в дужках вказане умовне позначення “FT”, та дата публікації, її сторінки);
Time. – November 30, 1998 (у посиланні в дужках вказане умовне позначення “T”, дата публікації, її сторінки).

ВИМОГИ ДО розробки та оформлення СТУДЕНТАМИ творчих кваліфікаційних РОБІТ

Оскільки журналістика є творчою спеціальністю, у якості кваліфікаційних приймаються не лише наукові, а й творчі роботи студентів. Творчою кваліфікаційною роботою є проект інформаційного продукту (бакалаврський або дипломний проект) або сам інформаційний продукт, що виносяться здобувачем ступеня бакалавра або спеціаліста на захист перед державною екзаменаційною комісією.
Інформаційними продуктами є газета, журнал, книга, газетно-журнальні матеріали певного жанру, фільм, телевізійна або радіопередача, теле- або радіосюжет, сайт, бази даних, електронне видання, електронні журналістські матеріали, серія фотопублікацій, фотовиставка тощо.
Бакалаврським або дипломним проектом є проект інформаційного продукту (макет продукції, сценарій тощо). На попередній та державний захист виноситься або бакалаврський чи дипломний проект, або виготовлений інформаційний продукт.
Якщо на захист виносяться проекти, державна екзаменаційна комісія має право рекомендувати їх до впровадження.
Якщо на захист виносяться виготовлені продукти, державна екзаменаційна комісія має право не рекомендувати їх використання за умови, що ці продукти не відповідають журналістським стандартам (без права друку, показу, оприлюднення).

Процедура затвердження творчих кваліфікаційних робіт:
1. Подається заява на ім'я завідувача кафедри з проханням затвердити назву проекту або власне інформаційного продукту і призначити керівника. Якщо проект виконується на замовлення, до заяви додається лист-прохання, в якому формулюється завдання, або інший документ. Назви творчих кваліфікаційних робіт формулюються так, наприклад: (для проектів) “Проект телефільму “Таврійський університет крізь десятиліття” або “Проект циклу радіопрограм “Право на слово” на екологічну тематику” і т. п.; (для інформаційних продуктів) “Назва телефільму. Телефільм”, “Назва циклу програм. Цикл радіопрограм” і т. п.
2. До заяви додається:
(для проектів) обґрунтування та опис проекту, в якому вказуються:
а) доцільність проекту на основі аналізу інформаційного ринку або завдання замовника (визначення комунікаційної мети, смислу);
б) відмінність пропонованого проекту від існуючих проектів;
в) організаційні, фінансові, матеріально-технічні, теоретичні, творчі (фахові) можливості для втілення проекту;
(для інформаційних продуктів) стислий опис продукту, в якому вказується:
а) переваги продукту серед подібних продуктів чи акцій, вимоги замовника на цей продукт;
б) внесок автора кваліфікаційної роботи у створення продукту;
в) шлях доступу до інформаційного продукту (адреса сайту, час виходу в ефір тощо).
3) Назва творчої кваліфікаційної роботи затверджується на засіданні випускової кафедри.

Структура творчої кваліфікаційної роботи:
Титульна сторінка.
Зміст (кваліфікаційної роботи із зазначенням сторінок).
Матеріали для затвердження кваліфікаційної роботи:
Лист-замовлення (за наявності, розпорядження, наказ керівника організації тощо).
Обґрунтування та опис проекту або стислий опис інформаційного продукту (що подавалися на етапі затвердження).

Специфікація кваліфікаційної роботи:
Специфікація презентації (стислий опис технічного носія проекту, продукту, та сам проект, продукт).
[Проект] або [інформаційний продукт] (продукти), а також [матеріали], що його супроводжували (форма подачі визначається керівником та кафедрою. Для інформаційних продуктів може бути вказівка на електронну адресу, за якою зберігається електронний інформаційний продукт, електронна копія продукту, його презентація, власне продукт у тій формі, в якій він є легко доступним для членів державної комісії. У випадку циклу теле- чи радіопрограм формою подачі можуть бути відео- або аудіокопії на різних носіях, купюри відео- чи радіопрограм, змонтовані в єдиний ролик за певним принципом, який вказується автором кваліфікаційної роботи. При цьому робиться повний перелік (бібліографічний опис) усіх програм чи газетно-журнальних матеріалів, книг та інших друкованих видань, що належать авторові кваліфікаційної роботи і виносяться на захист.
Цей повний перелік подається обов’язково, навіть якщо є всі копії продуктів).
Перелік інформаційних продуктів (акцій) у вигляді бібліографічного опису, якщо на захист виносяться цикл програм, акцій, матеріали певної рубрики тощо.
Пояснювальна записка.
Відгуки (включаючи відгук наукового керівника).

Структура пояснювальної записки:
вступ (в якому вказуються особливості запропонованого проекту чи продукту або акції, їх відмінність від подібних проектів, продуктів, акцій; новизна проекту, продукту, акції; сфера застосування; обґрунтовується назва; визначаються авторський задум, ідея, смисл, мета, підтексти тощо);
технічні характеристики (з обґрунтуванням формату, обсягу, хронометражу у хвилинах, байтах, обліково-видавничих, умовних та авторських аркушах залежно від виду продукту);
список використаних джерел (можлива їх рубрикація: література, газети, фільми, сайти тощо. Мова йде про ті джерела, які були використані для розробки проекту чи продукту);
технічні і програмні засоби (необхідні для втілення проекту, за наявності);
стандарти (насамперед видавничі, за необхідністю);
опис [з обґрунтуванням структури (кількість частин, розділів, блоків), музичного та звукового супроводу (перелік музичних творів із зазначенням авторства), відеоряду (перелік візуальних ситуацій, осіб, явищ, процесів тощо із зазначенням авторства), зображень (перелік фотоматеріалів із зазначенням авторства) тощо; розкриваються способи і засоби втілення авторського задуму, авторської ідеї, смислу, мети, підтекстів тощо];
специфікація аудиторії (перелік вікових, соціальних та інших груп, що можуть споживати або споживають інформаційний продукт, можуть спостерігати або спостерігають за акцією)];
ефективність розробки (спрогнозувати реакцію аудиторії і наслідки реакції на інформаційний продукт; навести докази, які підтверджують ефективність реального продукту, його дієвість, впливовість, здатність викликати прогнозовані ефекти тощо);
умови впровадження (для проектів: вказати бажані умови проведення, поширення, показу, озвучення тощо).
У випадку, коли творчу кваліфікаційну роботу виконують кілька авторів, у пояснювальній записці (вступі) зазначається внесок кожного автора у творчу кваліфікаційну роботу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
Курсова робота
Курсова робота оцінюються на “відмінно” (“5”), якщо вона:
виконана на актуальну тему,
має логічну структуру, що відповідає змісту теми,
розкриває зміст теми обґрунтовано з наукової точки зору,
витримана в науковому стилі, відрізняється грамотністю і правильністю викладу,
містить обґрунтовані висновки, що відповідають поставленим у роботі меті й завданням,
оформлена відповідно до вимог державного стандарту, наведених у даному посібнику,
відмінно захищена автором.
Курсова робота оцінюється на “добре” (“4”), якщо вона в цілому відповідає вищенаведеним вимогам, але має незначні погрішності з наукової, логічної, стилістичної точок зору або з боку оформлення.
Курсова робота оцінюється на “задовільно” (“3”), якщо вона має серйозні недоліки як з боку змісту (непослідовність у розкритті мети, невідповідності в назвах теми і розділів роботи, повтори, несамостійність або необґрунтованість окремих висновків), так з боку форми (порушення існуючого стандарту оформлення роботи, наявність граматичних і стилістичних помилок тощо).
Курсова робота оцінюється на “незадовільно” (“2”), якщо тема не була розкрита, ілюстративний матеріал не був проаналізований належним чином, роботу було оформлено із значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт або якщо робота має ознаки плагіату.

Бакалаврська творча робота
Бакалаврська робота оцінюються на “відмінно” (“5”), якщо вона:
повністю використовує наявний у розпорядженні фактичний матеріал: випадки з життя, спостереження, розмови з людьми, документальні дані та ін.;
є виконаною відповідно до вимог обраного жанру: розширена інформація, інтерв'ю, репортаж, аналітична кореспонденція, замальовка та ін.;
здатна зацікавити потенційного читача;
містить зв’язано й стилістично грамотно викладені думки;
демонструє володіння автором правилами орфографії, пунктуації, граматики,
оформлена відповідно до вимог, наведених у даному посібнику,
відмінно захищена автором.
Бакалаврська робота оцінюється на “добре” (“4”), якщо вона в цілому відповідає вищенаведеним вимогам, але має незначні погрішності з боку змісту або з боку оформлення.
Бакалаврська робота оцінюється на “задовільно” (“3”), якщо вона має серйозні недоліки як з боку змісту (непослідовність у розкритті теми, невідповідність обраному жанру, повтори, штампи, несамостійність або необґрунтованість окремих висновків), так з боку форми (порушення існуючого стандарту оформлення роботи, наявність граматичних і стилістичних помилок тощо).
Бакалаврська робота оцінюється на “незадовільно” (“2”), якщо тема не була розкрита, ілюстративний матеріал не був проаналізований належним чином, роботу було оформлено із значними порушеннями стандарту або якщо робота має ознаки плагіату.

Дипломна та магістерська роботи
Кваліфікаційна робота студента має бути самостійним дослідженням, що засвідчує володіння ним теоретичними та практичними знаннями, вміння самостійно й творчо викладати свої думки, пропозиції та висновки.
Виконана робота має також довести вміння добирати й використовувати літературу, аналізувати й узагальнювати досвід, набутий засобами масової інформації, провідними журналістами.
Важливим критерієм оцінки виконаної роботи є стиль і мова викладу, використання образного, публіцистичного слова в поєднанні з науковою логічністю.
Неодмінним аспектом оцінки кваліфікаційної роботи є мистецтво автора переконливо викладати рекомендації на тлі критичного осмислення набутого засобами масової інформації світового та місцевого досвіду.
Всіляко заохочуються положення дискусійного характеру, з визначенням позиції автора у порушуваних питаннях і проблемах, вести полеміку і аргументувати свої думки.
Дипломна (магістерська) робота оцінюється на “відмінно” (“5”), якщо вона виконана на актуальну тему; має логічну структуру, що відповідає змісту теми; повністю розкриває зміст теми обґрунтовано з наукової точки зору; витримана в науковому стилі; відрізняється грамотністю і правильністю викладу; містить обґрунтовані висновки, що відповідають поставленим у роботі меті й завданням; оформлена відповідно до вимог державного стандарту; відмінно захищена автором.
Дипломна та магістерська робота оцінюється на “добре” (“4”), якщо є незначні прогалини у висвітленні теоретичної частин чи в аналізі ілюстративного матеріалу та якщо роботу було оформлено з незначними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт.
Дипломна, магістерська робота оцінюється на “задовільно” (“3”), якщо вона має серйозні недоліки як з боку змісту (непослідовність у розкритті мети, невідповідності в назвах теми і розділів роботи, повтори, несамостійність або необґрунтованість окремих висновків), так з боку форми (порушення існуючого стандарту оформлення роботи, наявність граматичних і стилістичних помилок тощо).
Дипломна, магістерська робота оцінюється на “незадовільно” (“2”), якщо тема не була розкрита, ілюстративний матеріал не був проаналізований належним чином, роботу було оформлено із значними порушеннями державного стандарту оформлення наукових робіт або якщо робота має ознаки плагіату.
Загалом підсумкова оцінка складається з:
оцінки проміжного звіту,
оцінки наукового керівника,
оцінки публічного захисту.

ВИМОГИ ДО КАТЕГОРІАЛЬНОГО
ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
До базового категоріального термінологічного апарату наукового дослідження належать переважно такі стереотипні наукові формули, як наукова проблема, актуальність дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, матеріал дослідження, наукова новизна, теоретичне та практичне значення дослідження, методика дослідження, апробація роботи, резюме.
Наукова проблема це внутрішньо структурований комплекс взаємозв’язаних питань, зорієнтованих на визначення й інтерпретацію параметрів серії певних явищ матеріального чи духовного світу, їх наукову парадигматичну кодифікацію у системі чіткого окреслених поняттєвих координат.
Проблема дослідження завжди пов’язана з вивченням специфіки внутрішньої організації об’єкта і предмета дослідження, з виявленням їх системних кореспонденцій, аспектуальною розробкою їх домінантних і маргінальних ознак у контексті динамічної і статичної парадигми світу.
У конкретній дослідницькій роботі наукова проблема практично обмежується комплексом теоретичних питань, пов’язаних передусім з метою дослідження, власне основна мета дослідження полягає у розв’язанні певної наукової проблеми..
Актуальність дослідження конкретної наукової проблеми зумовлюється соціальним замовленням (що відображено у відповідних державних документах), практичними завданнями певної галузі науки, необхідністю розширення парадигми сучасних уявлень про певні процеси чи явища, недостатнім рівнем розробки окремих аспектів наукової проблеми.
Тема дослідження конкретизує напрямок дослідницької роботи у вивченні процесів чи явищ, обраних для дослідження певного аспекту проблеми.
Орієнтована тематика всіх видів наукових робіт (від реферату до магістерської роботи) розробляється і затверджується профілюючими кафедрами.
Назва теми роботи повинна бути конкретною, узгоджуватися з об’єктом і предметом дослідження.
Об’єкт дослідження – це внутрішньоструктурована певна сукупність споріднених елементів як частини матеріального чи духовного світу, яка є предметом теоретичних чи практичних дослідницьких студій. Об’єкт дослідження становить цілісний комплекс елементів об’єктивної реальності чи знань про неї, на який спрямовано вектор конкретного евристичного процесу.
Предмет дослідження – це окремі сторони, властивості й відношення об’єкта, той аспект проблеми, що розглядається відповідно до певної мети як у теоретичному, так і в експериментальному планах.
В об’єкті дослідження визначається загальна сфера наукового пошуку, у предметі дослідження чітко позначається явище, етап чи процес, який мають розглядатися у бакалаврській, дипломній чи магістерській роботі. Визначення предмета дослідження слід розуміти як виокремлення параметрів певного „ракурсу” наукового пошуку, у визначенні основних компонентів характеристики об’єкта дослідження.
Мета дослідження є визначення авторської евристичної стратегії в одержанні нових знань про об’єкт та предмет дослідження.
Мета дослідження може біти пов’язана:
з обґрунтуванням нової системи евристичних засобів, спрямованих на розв’язання певного наукового завдання;
з обґрунтуванням можливості виявлення нових ознак як загального, так і часткового плану у внутрішній організації серії конкретних факторів, що аналізуються ;
із розробкою комплексу певних передумов необхідних для розв’язання наукових завдань.
Завдання дослідження, конкретизуючи загальну його мету, чітко позначають етапи наукового пошуку у досягненні цієї мети. Передусім формулюються завдання, пов’язані з виявленням найсуттєвіших ознак і внутрішньої структури об’єкта дослідження.
Виділяються також завдання, зорієнтовані, зокрема, на:
вирішення певних теоретичних питань загальної програми, дослідження (виявлення сутності окремих понять, явищ, процесів; визначення параметрів і рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів інтеграції тощо);
характеристику нових евристичних аспектів сучасних рішень даної наукової проблеми;
обґрунтування, виявлення системи конкретних засобів, необхідних для розв’язання наукової проблеми й організації експериментальної верифікації їх за критеріями оптимальності;
розробку рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.
Весь комплекс завдань – це алгоритм конкретної програми дослідження, зумовлений логікою етапів наукового пошуку.
Гіпотеза – обґрунтоване припущення про можливі способи розв’язання певної наукової проблеми.
Гіпотези поділяються на теоретичні (пояснювальні), емпіричні (описові) й теоретико-емпіричні (пояснювально-описові). Пояснювальні гіпотези характеризують можливі наслідки, зумовлені певними причинами, а також визначають вплив факторів на бажаний науковий результат. В описових гіпотезах з’ясовуються причини й можливі результати даної роботи без пояснень закономірностей цих причинно-наслідкових зв’язків. В описово-пояснювальних гіпотезах синтезується логіка ідей гіпотез першого і другого типів.
Гіпотеза будь-якого дослідження формулюється так, щоб її можна було експериментально перевірити.
Характеристика новизни наукового дослідження спрямована на:
розкриття теоретичної новизни (вироблення концепції, методики, класифікації закономірностей) і практичної новизни (розробка методичних рекомендацій, дидактичних пропозицій, нових форм організації роботи);
визначення рівня новизни отримання теоретичних й практичних результатів, їх місця серед відомих наукових фактів (конкретизація, доповнення, трансформації);
оцінка нових результатів у розгорнутому, аргументованому і чіткому викладі;
Теоретичне значення дослідження полягає у вирішенні питань, пов’язаних з інтегральною характеристикою його внеску у розвиток ідейної і методологічної парадигми даної науки, комплексним показником його перспективності, доказовості, концептуальності.
Практичне значення характеризує реальне використання можливості впровадження в практику результатів даного дослідження.
Методика дослідження – це комплекс конкретних методів, зорієнтованих на стратегію отримання нового наукового знання, її окремих етапів і на визначення параметрів методичного забезпечення виконання програми дослідження, його теоретичних і практичних завдань
Резюме – стисла загальна характеристика наукової чи кваліфікаційної роботи.
Призначення резюме – оперативне ознайомлення з методикою дослідження, фактичними результатами, основними висновками наукової роботи.
Структура резюме:
характеристика категоріального апарату проведеного наукового дослідження (актуальність теми, мета, об’єкт, предмет, завдання, методика дослідження тощо);
загальна характеристика роботи (структура роботи, наявність вступу, певної кількості розділів, додатків; повний обсяг роботи, кількість малюнків, схем, таблиць, обсяг списку використаних наукових джерел, зокрема, іноземними мовами тощо);
характеристика основного змісту роботи (стисло викладається зміст наукової роботи по розділах);
характеристика висновків (подається – у кореспонденції з основними завданнями дослідження – стисла інформація щодо теоретичних і практичних результатів виконаної наукової роботи);
У резюме переважно використовуються прості синтаксичні конструкції, характерні стилю ділових документів, подається стандартизована термінологія.
Завершується резюме комплексом ключових слів і сталих термінологічних словосполучень, представлених у тексті резюме, які з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко кореспондується з основним змістом даної наукової роботи. Загальна кількість ключових слів – від 3 до 10.


Додаток 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського
Факультет слов’янськоi фiлологiї i журналістики
Кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


Петренко Олена Іванівна

НАЗВА РОБОТИ
Наукова робота на здобуття кваліфікації спеціаліста
Спеціалізація «журналістика»
Спеціальність 7.030201 – «журналістика»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики (дата, підпис)


ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ:
Завідувач кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики
доктор філол. наук, проф. (дата, подпись)


Сімферополь – 2011
Додаток 2
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського
Факультет слов’янськоi фiлологiї i журналістики
Кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики


Петренко Олена Іванівна


НАЗВА РОБОТИ
Творча робота на здобуття кваліфікації бакалавра

Спеціалізація «журналістика»
Спеціальність 6.030301 – «журналістика»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики (дата, підпис)


ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ:
Завідувач кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики
доктор філол. наук, проф. (дата, подпись)
Сімферополь – 2011
Додаток 3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Таврiйськiй нацiональний унiверситет iменi В.I.Вернадського

Факультет слов’янськоi фiлологiї i журналістики
Кафедра мiжмовних комунiкацiй i журналістики

Петренко Олена Іванівна

НАЗВА РОБОТИ
Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра
Спеціалізація «журналістика»
Спеціальність 8.03030101 – «журналістика»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Науковий керівник:
канд. філол. наук, доц. кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики (дата, підпис)


ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ:
Завідувач кафедри
мiжмовних комунiкацiй i журналістики
доктор філол. наук, проф. (дата, підпис)


Сімферополь – 2011
Додаток 4
Зміст самостійної наукової кваліфікаційної роботи


ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАЗВА

1.1. Назва

1.1.1. Назва

1.1.2. Назва

1.2. Назва

1.2.1. Назва

1.2.2. Назва

1.3. Назва

Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2. НАЗВА

2.1. Назва

2.2. Назва

2.3. Назва

Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3. НАЗВА

3.1. Назва

3.2. Назва

3.3. Назва

Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕННЯ (за необхідності)

ДОДАТКИ (за необхідності)

Додаток 5
Зміст творчої кваліфікаційної роботи

ЗМІСТ

Матеріали для затвердження кваліфікаційної роботи
Стислий опис циклу публікацій на тему “Кирил та Мефодій в Криму ” [або обгрунтування проекту.....]........................................4
Специфікація кваліфікаційної роботи
Специфікація презентації................................................................................. 8
Перелік публікацій на тему “Кирил та Мефодій в Криму ”.................9
Пояснювальна записка..................................................................................11
Вступ
Технічні характеристики..
Список використаних джерел..
Технічні і програмні засоби
Стандарти [насамперед видавничі, за необхідністю]
Опис [інформаційного продукту, проекту]........................................
Специфікація аудиторії ................................................................................
Ефективність розробки .
Умови впровадження [для проектів]
Відгуки [курсивом виділено обов’язкові].......................................................
Листи-відгуки читачів .................................................................................
Відгук наукового керівника...........................................................................
Відгуки фахівців.............................................................................................
Відгуки в ЗМІ ...............................................................................................
Додаток 6
Специфікація

Специфікація презентації
Номери газети «Крымские известия» від 11.11.10, 18.11.10, 25.11.10, у яких надруковано цикл статей «Кирил та Мефодій у Криму». Автор – Петренко І.В.

Специфікація презентації
Компакт-диск із записом радіопрограми “Право на слово”, 50 хв. Ефір 9.04.10, 16.1017.00, «Транс-М-Радіо» (102,3 FM У Сімферополі). Ведуча Марія Виноградова, режисер Валентина Нечитайло, звукооператор Ганна Сальникова. Гість програми директор Центру роботи з неповнолітніми Микола Петрович Сидорчук.

Специфікація презентації
1. Сайт кафедри міжмовних комунікацій і журналістики. Режим доступу: http://www.crimea.edu/tnu/structure/philolog_fac/comjur/index.htm.
2. Презентація сайту кафедри на компакт-диску, обсяг 4 Гбайти. Автор презентації В. М. Петренко.
Додаток 7
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

ФАКУЛЬТЕТ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ЖУРНАЛІСТИКИ
КАФЕДРА МІЖМОВНИХ КОМУНІКАЦІЙ І ЖУРНАЛІСТИКИ


Петренко Олена Іванівна

УДКОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ

Спеціальність 8.03030101 – журналістика


Автореферат
наукової роботи на здобуття кваліфікації магістра


Сімферополь – 2011

Роботу виконано на кафедрі міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Науковий керівник:
доктор філологічний наук, професор
Богданович Галина Юріївна, Таврійський національний університет ім.. В. І. Вернадського, завідувач кафедри міжмовних комунікацій і журналістики.

Рецензент:
доктор філологічних наук, професор
Петренко Петро Петрович,
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії журналістики.
Захист відбудеться „__” ________ 20__ року о ___ годині на засіданні Державної екзаменаційної комісії факультету слов’янської філології і журналістики Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського за адресою: м. Сімферополь, пр. Академіка Вернадського, 2, факультет слов’янської філології і журналістики.

Науковий керівник Г.Ю.Богданович

Вимоги до оформлення автореферату: кегль шрифту – 12, міжрядковий інтервал –полуторний, береги: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Обсяг – до 10 с. без обкладинки
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
(Подається скорочений текст Вступу – не більше 4-х сторінок)
Актуальність теми дослідження.
Мета і завдання.
Об’єкт дослідження.
Методи дослідження.
Джерела дослідження
Наукова новизна отриманих результатів.
Практичне значення отриманих результатів
Апробація.
Публікації.
Структура магістерської. Дослідження складається зі вступу, .. розділів, висновків, списків літератури ( найменувань) і джерел дослідження ( найменувань), додатків Загальний обсяг текстової частини – 95сторінок, 12 таблиць, 4 діаграми, 5 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ
У Вступі подано загальну характеристику дослідження: стан розробки наукової проблеми й актуальність дослідження, мету і завдання роботи, об’єкт, предмет, методи і джерельну базу дослідження, описано наукову новизну і практичну значимість отриманих результатів.
У першому розділі „Назва розділу” проаналізовано наукові праці різних авторів, присвячені досліджуваній проблематиці. Визначено місце даної конкретної роботи у всебічному вивченні обраної проблеми.
(Далі треба стисло описати зміст першого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до першого розділу).
У другому розділі „Назва розділу”
(Стисло описати зміст другого розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до другого розділу)
У третьому розділі „Назва розділу” .
(Стисло описати зміст третього розділу. При цьому варто спиратися на текст висновків до третього розділу).
У Висновках узагальнено результати дослідження.
(Стисло викласти висновки, звертаючи особливу увагу на те, щоб висновки містити конкретні відповіді на всі завдання дослідження, а всі разом – розкривали мету дослідження)

Перелік праць автора, опублікованих за темою дослідження
Наводиться бібліографічний опис опублікованих (чи готових до публікації) наукових праць

АНОТАЦІЯ
Петренко О. І. Особливості редагування інформаційних програм. – Рукопис.
Наукова робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 8.03030101 – журналістика,Таврійський національний університет ім.. В. Вернадського. –Сімферополь, 2011.
Стислий зміст магістерської (не більше 700 друкованих знаків)
Ключові слова: – 3-10 слів і словосполучень, які стисло і точно характеризують розглядуване питання і найчастіше зустрічаються в тексті.
АННОТАЦИЯ
(те саме російською мовою)
ABSTRACTS
(те саме англійською мовою)
Додаток 8

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСІВ У СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бібліографічний опис джерел, внесених до списку, складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог Державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Допускаються лише закріплені в Державному стандарті скорочення деяких міст ( – К. – “Київ”; – М. – “Москва”; – Л. – “Ленинград”; – СПб – “Санкт-Петербург”; – N.Y. – “New York”; – L. – “London”; – P. – “Paris”), назв деяких видавництв (Наук.думка; Высш. школа; Сов. энциклопедия; Рус.яз.; Oxford Univ. Press тощо) або скорочення типу “Дис. ... д-ра філол. наук”; “Автореф.дис. ... канд.філол.наук”; “Ін-т мовознавства”; Сост.; Под ред.; Т.3; Вип. 322 тощо). Більш детальну інформацію щодо згаданих вимог та припустимих скорочень можна одержати із таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”; ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”; ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.
Книги
Однотомний документ
Один автор
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий. Львів : Свічадо, 2006. 307 с.
Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. К. : Ін-т математики, 2006. 111 с.
Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота. К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. 311 с.
Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. Львів : Кальварія, 2005. 196 с.
Два автори
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. К. : Києво-Могилян. акад., 2005. 397, [1] с. : іл., портр. (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. К. : Прецедент, 2006. 93 с.
Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. Львів : Растр-7, 2007. 375 с.
Три автори
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. 265 с.
Чотири автори
Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. 106 с.
Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. К. : Вища освіта, 2006. 478 с.
П’ять і більше авторів
Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. [3-е изд.]. Х. : Гуманитар. центр, 2007. 510 с
Без автора
Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. К. : Грані-Т, 2007. 119 с.
Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. К. : Грамота, 2007. 638, [1] с.

Багатотомний документ
Історія Національної академії наук України, 19411945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. Ч. 2 : Додатки. 2007. 573 c..
Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. Одесса : Астропринт, 2006  Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). 2006. 369 с.:
Матеріали конференцій, з’їздів
Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 1113 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 167 с.
Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. К. : ІСОА, 2002. 147 с.
Словники
Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. Х. : Халімон, 2006. 175 с.
Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. К. : Європ. ун-т, 2007. 57 с. : табл.
Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. К. : Карпенко, 2007. 219 с. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. 2-ге вид. К. : К.І.С., 2006. 138 с.
Законодавчі та нормативні документи
Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. 207 с.
Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. 459 с.
Бібліографічні покажчики
Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 олімп. і проф. спорт, 24.00.02 фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. Львів : Укр. технології, 2007. 74 с. : табл. Текст: укр., рос., англ.
Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 19972005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. 11 с. (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
Автореферати дисертацій
Новосад І.Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. Тернопіль, 2007. 20 с.
Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України "Харків. політехн. ін-т". К., 2007. 20 с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 6. С. 1518, 3538.
Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. 2006. № 6. С. 1417.
Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. 2007. № 1. С. 3961.
Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. 2007. № 5. С. 1214.

Електронні ресурси
Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. для студ. мед. вузів IIIIV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П.М. Чуєв. 80 Min / 700 MB. Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.) 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. Назва з контейнера.
Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. К. : Інфодиск, 2004. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. (Всеукраїнський перепис населення, 2001). Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Назва з титул. екрану.
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник 2003. № 4. С. 43. Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Елементи, виділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми дисертаційної роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
Додаток 9
СПИСОК ОСНОВНИХ РЕКОМЕНДОВАНИХ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ З ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
Аграновский В. Вторая древнейшая / Валерий Аграновский. М. : Вагриус, 1999. – 416 с.
Ахмадулин Е. В. Основы теории журналистики : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. зав.] / Е. В. Ахмадулин. М. : Ростов н/Д, 2008. 320 с.
Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции / Г. П. Бакулев. М.: Аспект Пресс, 2005. 176 с.
Беляков О. Екологічна проблематика в засобах масової інформації / О. Беляков. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2001. 128 с.
Беспалова А.Г., Корнилов Е.А. и др. История мировой журналистики: Учебное пособие. - М. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. - 427 с.
Вайшенберг 3. Новинна журналістика. - К., 2004. - 262 с.
Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння. - Київ - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2003. - 270 с
Ворошилов В.В. Журналистика: учеб. / В.В. Ворошилов. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2001. 447 с.
Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 655 с.
Габор В. Українські часописи Ужгорода A867 - 1944 рр.): Історико-бібліографічне дослідження / Науковий редактор-консультант М.М.Романюк. - Львів, 2003. - 564 с.
Галич В.М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої майстерності : монографія / В.М. Галич. К. : Наук. думка, 2004. 816 с.
Галкин С.И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. Общее и особенное в художественно-техническом конструировании периодических изданий / С.И. Галкин. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. 152 с.
Глушко О.К. Журналістське розслідування: Історія, теорія, практика. К., 2000.
Гол Джим. Онлайнова журналістика / Пер. з англійської. - К.: Вид-во "К.І.С.", 2005. - 343 с.
Горохов В.М. Закономерности публицистического творчества. Пресса и публицистика / В.М. Горохов. М. : Мысль, 1975. 190 с.
Горохов В.М. Слагаемые мастерства. Особенности журналистского творчества. М., 1992.
Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Підручник. - К.: Веселка, 2004. - 222 с.
Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе : учеб. пособ. / А.А. Грабельников. М. : Изд-во “РИП-холдинг”, 2005. 274 с.
Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / Гриценко О., Кривошеєв Г., Шкляр В. К. : Міжнар. Інститут лінгвістики і права, 2000. 205 с.
Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2002. - 304 с
Гуревич С.М. Газета: вчера, сегодня, завтра : учеб. пособ. для вузов / С.М. Гуревич. М. : Аспект Пресс, 2004. 288 с.
Даниленко СІ. Міжнародна журналістика. - К.: ІМВ, 2002. - 247 с
Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Дейк ван Т. А. ; пер. с англ. М. : Прогресс, 1989. 312 с.
Животко А.П. Історія української преси / Упорядник, автор історико-біографічного нарису та приміток М.С.Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 1999. - 368 с
Здоровега В. Мистецтво публіциста : літ.-критич. нарис / В. Здоровега. К. : Рад. письменник, 1966. 175 с.
Здоровега В. Пошуки істини, утвердження переконань. Деякі гносеологічні та психологічні проблеми публіцистики / В. Здоровега. К. : Вища школа, 1975. 175 с.
Здоровега В. Слово тоже есть дело. Некоторые вопросы теории публицистики / В. Здоровега. М. : Мысль, 1979. 173 с.
Здоровега В.Й. Питання психології публіцистичної творчості / В.Й. Здоровега. Львів, 1982. 64 с.
Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. / В.Й. Здоровега. Львів : ПАІС, 2004. 268 с.
Здоровега В.Й. У майстерні публіциста. Проблеми теорії, психології, публіцистичної майстерності / В.Й. Здоровега. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. 179 с.
Іванов В. Ф. Комп’ютерні технології в засобах масової комунікації : сучасне та майбутнє / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко. К.: РВЦ „ Київський університет ”, 1997. 173 с.
Іванов В. Ф. Контент-аналіз як провідний метод дослідження медіа : досвід і перспективи / В. Ф. Іванов // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. 2004. № 1. С. 117121.
Іванов В. Ф. Процедура контент-аналізу / Іванов В. Ф. // Інформаційне суспільство : науковий журнал. 2008. Вип. 7 (січень – червень). С. 23–24.
Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації / В. Ф. Іванов. К. : Центр вільної преси, 1999. 211 с.
Іванов В. Ф. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової інформації: аспекти застосування / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко. К. : ІЗМН, 1998. 180 с.
Іванов В.Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації : монографія / В.Ф. Іванов. К. : Київ. ун-т, 1996. 203 с.
Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети : курс лекцій / В.Ф. Іванов. К. : Т-во – “Знання”, КОО, 2000. 222 с.
Історія української дожовтневої журналістики Львів, 1983.
Історія української преси. Хрестоматія / У поряд., автор історико-біографічного нарису та приміток О.Г. Мукомела. - К.: Наша культура і наука, 2001. - 352 с
Калмыков А. А. Интернет-журналистика : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. зав.] / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 383 с.
Карпенко В. Журналістика: Основи професіональної комунікації / В. Карпенко. К. : Нора-прінт, 2002. 348 с.
Карпенко В. Інформаційна політика та безпека : підручник / В. Карпенко. К. : Нора-Друк, 2006. 320 с.
Карпенко В.О. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В.О. Карпенко. К. : Інститут Відкритої Політики, 2001. 108 с.
Ким М. Н. Журналистика: методология профессионального творчества / М. Н. Ким. М. : Изд-во Михайлова, 2004. 495 с.
Ким М. Н. Технология создания журналистского произведения / М. Н. Ким. СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. 320 с.
Ким М.Н. Жанры современной журналистики. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 655 с.
Константинов А. Журналистские расследования. История метода и современная практика. – СПб.: Издательский дом «Нева» , 2003.
Корконосенко С. Г. Основы теории журналистики / С. Г. Корконосенко. М. :Аспект-Пресс, 1995. 318 с.
Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама / Л.А. Коханова. М. : Юнити-Дана, 2007. 383 с.
Кочинева А. Экологическая журналистика : учеб. пособ. / Кочинева А., Берлова О., Колесникова В. М. : Социально-экологический союз, 1998. 150 с.
Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика (друга половина XIX - перша чверть XX ст.). - Львів: Світ, 1995. - 182 с.
Кудрявцева СП., Колос В.В. Міжнародна інформація. - К.: Слово, 2005 - 400 с.
Кузнецова О. Аргументація в публіцистиці. Львів, 1997.
Кузнецова О. Основи масової комунікації. Львів, 1996.
Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації: Посібник. - Львів: ПАІС, 2005. - 200 с
Куньч 3. Риторичний словник. - К.: Рідна мова, 1997. - 342 с
Ла Роні В. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / За загал, ред. В.Ф. Іванова та А.Коль. - К.: Академія Української Преси, 2005. - 229 с
Лазебник Ю.А. Проблеми літературної майстерності в журналістиці / Ю.А. Лазебник. К. : Держполітвидав України, 1963. 266 с.
Лазебник Ю.А. Публіцистика в літературі : літ-критич. дослідж. / Ю.А. Лазебник. К. : Рад. письменник, 1971. 320 с.
Лизанчук В. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні : у 2 ч. Ч. 2. / В. Лизанчук. Львів : Львівський університет ім. І. Франка, 1993. 218 с.
Лизанчук В.В. Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні / В.В. Лизанчук. Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1995. 415 с.
Лизанчук В.В. Не лукавити словом / В.В. Лизанчук. Львів : Академія наук вищої школи України, Львівський нац. університет ім. І. Франка, 2003. 559 с.
Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підруч. / В.В. Лизанчук. К. : Знання, 2006. 628 с.
Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу : навч. посіб. для вищ. навч. закладів III–IV рівнів акредитації : у 2 ч. Ч. 1. / Й.Д. Лось. Львів : ПАІС, 2008. 376 с.
Лубкович І.М. Соціологія і журналістика : підруч. / І.М. Лубкович. Львів : ПАІС, 2005. 176 с.
Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернета : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. зав.] / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. М. : Факультет журналистики МГУ им. М. Ломоносова, 2005. 124 с.
Луман Н. Реальность масс-медиа. - М.: Праксин, 2005. - 254 с
Мамалыга А.И. Структура газетного текста / А.И. Мамалыга. К. : Вища школа, 1983. 137 с.
Манаев О. Т. Контент-анализ – описание метода [Электронный ресурс] / О. Манаев // Рsyfactor [Электронный журнал]. 2006. Режим доступа к журн. : http://psyfactor.org/lib/kontent.htm
Марі-Шапле Ж. Інфографія у пресі. - Париж - К., 2001. - 101 с
Матеріали з історії національної журналістики Східної України початку XX століття / Уклад. Н.М.Сидоренко, О.І.Сидоренко - К: Дослідницький центр історії української преси, 1999. - 446 с.
Мелещенко О. К. Інтернет-технології в сучасній журналістиці: моделі та практика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. К. Мелещенко. К. : КиМУ, 2005. 155 с.
Мельник Г.С. Методы журналистики : учеб. пособ. для студентов факультетов журналистики / Г.С. Мельник, М.Н. Ким. СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. 272 с.
Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука: спеціальний курс для магістрів із спеціальності „Журналістика” / І. Л. Михайлин Харків, 2008. 212 с.
Михайлин І. Л. Історія української журналістики: період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики : [наук.-попул. вид.] / І. Л. Михайлин. [3-тє вид., доп. і поліпшене]. Харків : Прапор, 2005. 320 с.
Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І.Л. Михайлин. Х. : Прапор, 2008. 512 с.
Михайлин І.Л. Основи журналістики : підруч. / І.Л. Михайлин. К. : ЦУЛ, 2003. 284 с.
Моисеев В. Журналистика и журналисты (о самой интересной профессии). - К.: Дакор, 2002.- 400 с.
Москаленко А. З. Теорія журналістики : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. З. Москаленко. К. : Експрес-об’ява, 2002. 333 с.
Москаленко А.3. Сучасна українська преса: Навч. посібник. К., 1999.
Москаленко А.З. Реабілітація слова / А. З. Москаленко. К. : Рад. письменник, 1989. 101 с.
Москаленко А.З. С чем идем к людям: размышления о современной публицистике / А.З. Москаленко, В.А. Качкан. К. : Лыбидь, 1990. 157 с.
Москаленко А.З. Теорія журналістики : навч. посіб. / А.З. Москаленко. К. : Експрес-об’ява, 1998. 335 с.
Назаров М. М. Контент-анализ медиатекстов / [Электронный ресурс] / М. Назаров // Рsyfactor [Электронный журнал]. 2006. Режим доступа к журн. : // http://psyfactor.org/lib/content-analysis2.htm
Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. Львів : Світ, 1990. 200 с.
Подолян М. Публіцистика як система жанрів / М. Подолян. К. : Київський ун-т, Інститут журналістики, Центр вільної преси, 1998. 48 с.
Пономарів 0. Культура слова. Мовностилістичні поради.- К., 1999.
Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Сер. Медіакритика / Б. Потятиник. Львів : ПАІС, 2004. 312 с.
Потятиник Б. Патогенний текст / Б. Потятиник, М. Лозинський. Львів : Місіонер, 1996. 296 с.
Прилюк Д.М. Проблеми теорії публіцистики (архітектоніка твору) : лекція, прочитана для слухачів від-ня працівників преси, радіо і телебачення ВПШ при ЦК КП України / Д.М. Прилюк. К., 1970. 68 с.
Прилюк Д.М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д.М. Прилюк. К. : Вища школа, 1983. 280 с.
Приступенко Т. О. Сучасні політичні та економічні умови діяльності журналістики України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. О. Приступенко. К. : РВЦ Київський університет, 1997. 74 с.
Приступенко Т. Правові основи діяльності ЗМІ. - К., 1998.
Прохоров Е.П. Публицист и действительность / Е. П. Прохоров. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973. 317 с.
Прохоров Е.П. Публицистика в жизни общества / Е.П. Прохоров. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1968. 102 с.
Радиожурналистика / Авторский коллектив: Н.С. Барабаш, Н.Л. Болотова и др. Под ред. А.А. Шереля. - М.: Изд-во Московского университета, 2000. - 480 с.
Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учеб. пособ. / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Саввова, О.А. Сальникова. М. : Флинта: Наука, 2004. 320 с.
Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] [2-е вид., перероб. і доп.] / В. В. Різун, Т. В. Скотникова. К. : Преса України, 2008. 144 с.
Різун В. В. Основи масового спілкування як духовного єднання і порозуміння / В. В. Різун // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. 2001. Вип. 21. С. 2025.
Різун В. Інформаційні мережі в засобах масової інформації / В. Різун, О. Мелещенко. К. : Наукова думка, 1992. 96 с.
Різун В., Трачук Т. Нариси з історії українського журналістикознавства: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 232 с
Різун В.В. Літературне редагування : підруч. / В.В. Різун. К. : Либідь, 1996. 240 с.
Різун В.В. Маси : тексти лекцій / В.В. Різун. К. : РВЦ “Київський університет”, 2003. 118 с.
Різун В.В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : монографія / В.В. Різун, Т.А. Трачук. К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2005. 232 с.
Різун В.В. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту / Різун В.В., Мамалига А.І., Феллер М.Д. К. : РВЦ “Київський університет”, 1998. 336 с.
Різун В.В. Основи журналістики у відповідях та заувагах / В.В. Різун. К. : Київський нац. університет ім. Тараса Шевченка, 2004. 80 с.
Різун В.В., Непийвода Н.Ф., Корнєєв В.М. Лінгвістика впливу: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 148 с
Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 382 с.
Сахаров В.С, Сахарова Т.В. Реклама: Навчальний посібник. - К., 1998. - 79 с.
Свитич Л. Г. Феномен журнализма / Л. Г. Свитич. М. : Изд-во МГУ, 2000. 247 с.
Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики] : монографія / К. Cеражим / за ред. В. Різуна. К. : Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2002. 392 с.
Серажим К.С. Структура публіцистичного тексту: загальні підходи до текстологічного аналізу / К.С. Серажим // Наукові записки Інституту журналістики. К., 2000. Т. 1. С. 103114.
Сізова К.Л. Практикум з редагування : навч. посіб. / Сізова К.Л., Алексеєнко Н.М., Бутко Л.В. К. : Наша культура й наука, 2007. 112 с.
Скуленко М.И. Убеждающее воздействие публицистики. Основы теории. – Киев, 1986.
Слісаренко І.Ю. Паблік Рилейшинз у системі комунікації та управління: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2001. - 104 с
Солганик Г.Я. Стилистика текста / Г.Я. Солганик. М. : Флинта: Наука, 1997. 256 с.
Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики / М.И. Стюфляева. М. : Мысль, 1982. 176 с.
Стюфляева М.И. Человек в публицистике: методы и приемы изображения и исследования / М.И. Стюфляева. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. 144 с.
Тангейт М. Медиагиганты: как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за лидерство. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 251 с.
Тертычный А.А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / А.А. Тертычный. М. : Аспект Пресс, 2000. 312 с.
Тимошик М. Особливості редакторської підготовки окремих складових тексту: заголовки, цитати / М. Тимошик // Друкарство. 2005. № 2. С. 4248.
Уллмен Джон. Журналистские расследования: современные методы и техники. М., 1998.
Ученова В.В. Гносеологические проблемы публицистики / В.В. Ученова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. 147 с.
Ученова В.В. Основные направления разработки теории публицистики : учеб.-метод. пособ. / В.В. Ученова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. 68 с.
Ученова В.В. Публицистика и политика / В.В. Ученова. М. : Политиздат. 1979. 271 с.
Ученова В.В. У истоков публицистики / В.В. Ученова. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. 214 с.
Федченко П.М. Матеріали з історії української журналістики. - Вип. 1. - К.: Вид-во Київського університету, 1959. - 338 с
Федченко П.М. Преса та її попередники. Історія зародження й основні закономірності розвитку. - К.: Наукова думка, 1969. - 350 с
Феллер М.Д. Текст і зображення як модель комунікативного акту / М.Д. Феллер. К. : Київ. ун-т; Інститут журналістики; Центр вільної преси, 1998. 123 с.
Фінклер Ю. Е. Мас-медіа та влада: технологія взаємин : монографія / Ю. Е. Фінклер. Львів : Аз-Арт, 2003. 212 с.
Хланта І.В. Літературне Закарпаття у XX столітті: Біобібліографічний покажчик. - Ужгород: Закарпаття, 1995. - 961 с
Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838-1916): очерк истории и библиографический указатель. – Одесса: АО Бахва, 2003. – 180 с.
Черепахов М. Таинства мастерства публициста / М. Черепахов. М. : Мысль, 1984. 150 с.
Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики / М.С. Черепахов. М. : Мысль, 1971. 191 с.
Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. - К.: ЗАТ "Телерадіокур'єр", 2004. - 200 с
Шкляр В. І. Мас-медіа і виклики нового століття / В. І. Шкляр. К. : Грамота, 2003. 48 с.
Шкляр В. І. Українська журналістика : вчора, сьогодні, завтра / В. І. Шкляр, О. К. Мелещенко, О. Г. Мукомела, І. С. Паримський. К. : Центр вільної преси, 1996. 86 с.
Шкляр В.І. Енергія думки і мистецтво слова. К., 1998.
Шкляр В.І., Чічановський А.А. Політика. Преса. Влада. К., 1993.
Эверетт Давид Журналистское расследование. // Учебное пособие репортера. К., 1997. С. 1014.
Яблоновська Н.В Кримська журналістика: етнічні аспекти: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Сімферополь, 2008. – 289 с.
Ярмиш Юрій. Жанри сатиричної публіцистики. К., 1999.
Black S. The essentials of public relations. - London, 1994. - 178 p.
Chapman J. Comparative. Media History. - Cambrige: Polity Press, 2005. - 302 p.
Dzennikarstwo i swiat mediow/ Pod. red. Zb. Bauera, Ed.Chudzinskego. - Krakow: Universitas, 2000. - 438 s.
Emery E. The Press and America: An Interpretive history of the Mass Media. - Englewood Cliffs, N. J. : Prentise-hall, 1972. - 788 p.
Додаток 10
СПИСОК ОСНОВНИХ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДОВІДКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПИТАНЬ ЖУРНАЛІСТИКИ
Англо-український словник: У 2 т. / Склав МЛ. Балла. - К.: Освіта, 1996.
Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. СЯ. Єрмоленко. Харків: Фоліо, 2006. 623 с
Богданов Н. Г., Вяземский Б. А. Справочник журналиста. - Л.: Лениздат, 1965. - 808 с.
Вартанов Г. Л. Короткий довідник газетного працівника. - К.: Видавництво політичної літератури України, 1989. - 173 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1440 с.
Ганич Д.И., Олейник И.С. Русско-украинский и украино-русский словарь. – К.: Радянська школа, 1990. – 560 с.
Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. - К.: Вища школа, 1985. - 360 с
Гетьманець М. Ф., Михайлин І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики.X.: Прапор, - 2009. - 384с.
Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ / Адаптація та упорядкування - Алла Лазарева. - К., 1999. - 96 с.
Горпинич В.О., Антонюк Т.Р. Географічні назви в українській мові. – Київ: Іван Федоров, 1999. – 154 с.
Горпинич В.О., Антонюк Т.Р. Українські власні назви в російській мові. – К.: Іван Федоров, 1998. – 134 с.
Грабельников А.А., Минаева О.Д. История русской периодической печати (1703–2003) / Библиографический справочник. В 2-х томах. - М.: Изд-во «Рип-Холдинг», 2004. – 484 с.
Григораш Д.С. Журналістика у термінах і виразах / Д.С. Григораш. Львів : Вища школа, 1974. 296 с.
Дей О. I. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI - XX ст.). - К.: Наукова думка, 1969. - 559 с.
Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І.Підкови, Р. Шуста. - К.: Генеза, 2002. - 1136 с.
Егоров В. Терминологический словарь телевидения: Основные понятия и комментарии / Ин-т повыш. квалификации работников телевидения и радиовещания ФСТР. - 3-е изд., доп. - М., 1997. - 92 с.
Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. ; [пер. з англ. В. Шовкун; наук. ред., пер. О. Шевченко]. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. 503 с.
Енциклопедія Українознавства / Головний редактор В.Кубійович. Репринтне відтворення видання 1955-1984 років. - Львів, 1993.
Землянова Л. Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский толковый словарь концепций и терминов / Л. Землянова. М. : МГУ, 2004. 416 с.
Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. - Москва: ИНИОН РАН - INTRADA, 2001. - 384 с.
Ильинский СВ. Общественные связи. Реклама. Маркетинг. Нейролингвистическое программирование. Оперативный словарь-справочник. - М.: АСТ "Восток-Запад", 2006. - 480 с.
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАІС, 2002. - 575 с
Князев А.А. Энциклопедический словарь СМИ. - Бишкек: КРСУ, 2002. - 164 с.
Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти т. / Ред.: А.А. Сурков. – М.: Сов. энциклопедия, 1962 – 1978.
Лингвистический энциклопедический словарь / Ред.: В.Н.Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
Літературознавчий словник-довідник / Редакційна колегія: Р.Т. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. - К.: ВЦ "Академія", 1997. - 752 с
Лозовский Б. Н. Журналистика: краткий словарь / Б. Н. Лозовский. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. 116 с .
Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа. - Т.2: Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачення, радіомовлення, відео, аудіо. - Запоріжжя: Дике Поле, 2006. - 511 с
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. - Москва: Юристъ, 1998. - 472 с.
Национальная социологическая энциклопедия [ред. Г. В. Осипова] / [Электронный ресурс]]. Режим доступу/ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]%C8%CD%C4%C5%CA%D1/
Нечволод Л.І. Сучасний словник іншомовних слів. - Харків: Торсінг плюс, 2007. - 768 с.
Новий російсько-український словник-довідник / Уклад. СЯ. Єрмоленко та ін. - К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1999. - 878 с
Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / Ред.: С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 779 с.
Новий тлумачний словник української мови: У 3 т. / Уклад. В.Яременко, О.Сліпушко. - К.: Аконіт, 2006.
Орфографічний словник української мови / Укл.: С.І.Головащук, Т.В.Зайцева, І.С.Назарова. – К.: Наук.думка, 1975. – 856 с.
Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, М.А. Можейко. - Минск: Интерпрессервис - Книжный Дом, 2001. - 1040 с.
Публіцистика. Масова комунікація: Медіа-енциклопедія / [за загал. ред. В. Ф. Іванова]. К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. 780 с.
Реклама: Словник термінів / Підготував Р.Г. Іванченко. - К., 1998. -207 с.
Русско-украинский словарь: в 3-х т. / Ред.: С.И.Головащук, Л.А.Коробчинская, Н.Н.Пилинский. – К.: Наук. думка, 1968.
Світові мас-медіа: Короткий довідник для студентів Інституту журналістики / Упоряд. Т.І. Петрів, І.Ю. Слісаренко. - К.: ВЦ "Київський університет", 1999. - 49 с
Словарь банковско-биржевой лексики на шести языках / Сост. Ю.А.Бобылев. – М.: МаксОР, 1992. – 288 с.
Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. – 224 с.
Словник іншомовних слів / Ред.: О.С.Мельничук. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1974. – 775 с.
Словник іншомовних слів / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. - К.: Довіра, 2000. - 1018 с
Советский энциклопедический словарь // А.М.Прохоров, М.С.Гиляров, Е.М.Жуков. – М.: Сов. энциклопедия, 1980. – 1600 с.
Торн Т. Словарь современного сленга. – М.: Персей, Вече, 1996. – 584 с.
Українська журналістика в іменах / За ред. М.М. Романюка. - Вин. 1-2. - Львів, 1994 - 1995.
Українська мова: Енциклопедія / Ред. кол.: В.М. Русанівський (співголова), О.О. Тараненко (співголова), М.П. Зяблюк та ін. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2004. - 824 с.
Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. Інститут української мови. – К.: Наук. думка, 2003. – 240 с.
Український радянський енциклопедичний словник: у 3-х т. / Ред.: М.П.Бажан – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1966-1968.
Українсько-російський словник / Укл.: В.С.Ільїн, К.П.Дорошенко, С.П. Левченко та ін. – К.: Наук. думка, 1975. – 944 с.
УСЕ: Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. М. Попович. - К.: Всеувито; Новий друк, 2003. - 1414 с.
Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности / А. В. Федоров. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.
Философский энциклопедический словарь [ред.-состав. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. М. : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.
Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. - М.: Русский язык - Медиа, 2005. - 1005 с.
Энциклопедия мировой индустрии: СМИ. - М.: Аспект пресс, 2006. - 376 с.
Зміст
Загальні положення .3
Вибір та затвердження теми роботи ..3
Організація виконання роботи ...4
Відзив наукового керівника ..5
Рецензія ...5
Публічний захист роботи ..6
Вимоги до написання студентами самостійних наукових робіт з журналістикознавчих дисциплін ...7
Види самостійних наукових робіт 7
Загальні правила оформлення наукових робіт студентів ..8
Мова написання ....11
Форма подання кваліфікаційних наукових робіт ......11
Структурні частини студентських наукових робіт ...11
Зміст структурних частин самостійних наукових робіт ..12
Посилання та правила наведення прикладів ..15
Вимоги до розробки та оформлення студентами творчих кваліфікаційних робіт.17
Процедура затвердження творчих кваліфікаційних робіт....18
Структура творчої кваліфікаційної роботи19
Специфікація кваліфікаційної роботи..19
Структура пояснювальної записки...20
Критерії оцінювання самостійних наукових робіт студентів .21
Вимоги до категоріального термінологічного апарату наукового дослідження26
Додаток 1. Зразок титульної сторінки дипломної роботи ...31
Додаток 2. Зразок титульної сторінки бакалаврської роботи ...32
Додаток 3. Зразок титульної сторінки магістерської роботи ...33
Додаток 4. Зміст наукової кваліфікаційної роботи.....34
Додаток 5. Зміст творчої кваліфікаційної роботи...35
Додаток 6. Специфікація ..36
Додаток 7. Зразок оформлення автореферату.37
Додаток 8. Зразки оформлення записів у списку використаних джерел 41
Додаток 9. Список основних рекомендованих наукових та навчально-методичних джерел з журналістикознавчих дисциплін ...47
Додаток 10. Список основних рекомендованих довідкових джерел з питань журналістики та видавничої справи й редагування .60
Зміст.65
Методичні рекомендації до виконання курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з журналістикознавчих дисциплін для студентів галузі знань 0303 «журналістика та інформація» напряму підготовки 6.030301 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), 7.030201 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), 8.03030101 - журналістика (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») . - Сімферополь: ВВ ТНУ, 2011. - 67 с.
Автор-укладач – доктор філол. наук, доцент Яблоновська Н.В.

Рецензент:
Богданович Г.Ю., доктор.філол. наук, професор
Редактор Н. А. Василенко

Підписано до друку формат 60х84/16. Папір тип. ОП
Об’єм др. арк. Наклад – 50 Замовлення –

95007, Сімферополь, пр-т Академіка Вернадського, 4
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 143415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 19067351
    Размер файла: 284 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий