9 VAR kaz

JАРАBАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
С`РАJ-КІТАПШАСЫ
КНИЖКА-ВОПРОСНИК


Н`СJА/ВАРИАНТ 09


МамандыK/специальность:
051301 Жалпы медицина
/051301 Общая медицина

Курс 2


П‰н/Дисциплина: Гистология 1АудиторияныS № / № аудитории ________ орынныS № / № места ________ _


АЖТ/ФИО __________________________________ ______________________

СтуденттіS Kолы / Подпись студента __________________JАРАBАНДЫ - 2011


ЖасушаныS Kандай Kосындылары секреторлыK болып есептеледі?
билирубин
меланин
аKуыз т_йіршіктері+
липофусцин
гликоген

2. ЖасушаныS органелласын атаSыз.
митохондрия
Гольджи кешені
Лизосомалар+
т_йіршікті ЭПТ
т_йіршіксіз ЭПТ


3. ЖасушаныS органелласын атаSыз.
митохондрия
Гольджи кешені
лизосомалар
т_йіршікті ЭПТ+
т_йіршіксіз ЭПТ4. Жасушада аKуыз Kандай органеллада т_зіледі?
жазыK эндоплазмалыK торда
т_йіршікті эндоплазмалыK торда+
гольджи кешенінде
лизосомаларда
митохондрияларда

5. ЖасушаныS Kандай Kосындылары пигменттік болып есептеледі?
липидтер
гликоген
билирубин+
аKуыз т_йіршіктері
меланин

6. ЖасушаныS ультраKaрылымыныS кестесінде фаголизосоманы аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4+
E. 5

7. ЖасушаныS ядросыныS кестесінде ядрошыKты аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4+
E. 5


8. Апоптоз дегеніміз не?
жасушалардыS пролиферациясы
жасушалардыS дифференцировкасы
заKымдану кезіндегі жасушаныS ™луі
жасушалардыS физиологиялыK ™луі+
жасушалардыS б™лінуі

9. МитоздыS анафаза сатысына Kандай хромосомалыK пішін т‰н?
ядроныS орнында жекелеген хромосомалар жіпшелері болады
ядроныS орнында хромосомалыK жіпшелердіS шудасы болады
экваториалдыK аналыK жaлдызша
полярлыK хромосомалыK жaлдызшалар+
хроматин т_йірлері бар Kалыпты ядро

10. Спру ауруы кезінде ішек эпителиоциттерініS жиекшесі заKымданады. ЖасушалардыS Kандай Kызметі заKымданады?
A. экскреторлыK
B. механикалыK
C. секреторлыK
D. сіSіру+
E. рецепторлыK

11. ЯдроныS кестесінде 2 цифрмен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. ядрошыK
B. гетерохроматин
C. ядро саSылаулары
D. эухроматин+
E. кариолемма


12. ЖасушалыK циклдіS кестесінде митоздыS профазасындаCы жасушаны аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5+

13. ИммундыK реакция кезінде борпылдаK д‰некер тінінде иммуноKаблетті жасушалар бірлесіп жaмыс атKарады. ЦитолемманыS Kандай Kaрылымдары жасушаныS ‰рт_рлі сыртKы сигналдарды Kабылдауын Kамтамасыз етеді?
A. мембраналыK рецепторлар+
B. кірпікшелер
C. базальды Kатпарлар
D. тонофибриллалар
E. микроб_рлер

14. ПанкреатиттіS (aйKы безініS Kабынуы) даму механизмніне панреаттыK с™лдіS шыCару ™зектерінде тaрып Kалуы ж‰не ™зек ішінде оныS ферменттерініS белсенділігініS артуы т‰н. Кейде _дерістіS белседілігі жоCары болCандыKтан панкреонекроз дамиды. Jандай жасушалыK Kaрылымдар жасушалар мен тіндердіS аутолизіне Kатысады?
A. лизосомалар+
B. Гольджи кешені
C. агранулярлы ЭПТ
D. гранулярлы ЭПТ
E. пероксисомалар

15. ЖасушалыK циклдіS кестесінде 2 цифрімен белгіленген митоздыS фазасын аныKтаSыз.
A. интерфаза
B. профаза
C. метафаза
D. анафаза+
E. телофаза

16. НауKастыS Kанында альбуминдер мен фибриногенніS м™лшерініS т™мендігі аныKталды. Бaл ™згеріс бауыр гепатоциттерініS Kандай органелласыныS белсенділігініS т™мендеуімен байланысты?
A. митохондриялардыS
B. агранулярлы эндоплазмалыK тордыS
C. Гольджи кешенініS
D. лизосомалардыS
E. гранулярлы эндоплазмалыK тордыS+

17. Адам зиготасыныS б™лшектенуініS н‰тижесінде Kандай Kaрылым т_зіледі?
амнион
сомиттер
эктодерма
бластоциста+
хорион

18. АдамныS жaмыртKажасушасыныS кестесінде 4 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
жарKырауыK KабыKша+
кортикальды т_йіршіктер
фолликулярлыK жасушалар
ядро
сарыуыз Kосындылары

19. Адам жaмыртKажасушасыныS Kaрамында Kандай Kaрылымдар болады?
кірпікшелер
KылшыKша
жарKырауыK KабыKша+
тонофибриллалар
микроб_рлер

20. АдамныS жaмыртKажасушасыныS кестесінде кортикальдыK т_йіршіктерді аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3+
D. 4
E. 5

21. СперматозоидтыS KaрылысыныS кестесінде ядроны аныKтаSыз.
A. 1
B. 2+
C. 3
D. 4
E. 5


22. Бластоциста (6-7 т‰улікте) сатысындаCы aрыKтыS дамуы Kай жерде ж_реді?
жатыр Kуысында бос +
эндометриймен байланыста
жатыр т_тігінде
эндометрийдіS ішінде
жатыр мойыныныS каналында

23. СперматозоидтыS KaрылысыныS кестесінде 4 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. байланыстырушы б™лім (мойыны)
B. акросома
C. аралыK б™лім+
D. ядро
E. аяKKы б™лім

24. Зигота сатысындаCы aрыKтыS дамуы Kай жерде ж_реді?
жатыр Kуысында бос
эндометриймен байланыста
жатыр т_тігінде+
эндометрийдіS ішінде
жатыр мойыныныS каналында

25. Адам сперматозоидыныS Kaрамында Kандай Kaрылымдар болады?
кірпікшелер
KылшыKша+
фолликулярлыK жасушалар Kабаты
жарKырауыK KабыKша
микроб_рлер

26. БластоцистаныS эндометрийге имплантациясыныS кестесінде 2 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
эндометридіS эпителиі
эндометридіS стромасы
Трофобласт+
бластоцистаныS Kуысы
эмбриобласт

27. БластоцистаныS эндометрийге имплантациясыныS кестесінде эндометрийдіS стромасын аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5+

28. Сперматозоидтар жыныс жолдарында аналыK жыныс жасушасы б™летін химиялыK заттардыS градиенттік концентрациясы бойынша KозCалады. Мaндай KозCалу Kалай аталатынын аныKтаSдар.
A. акросомалыK реакция
B. термотаксис
C. реотаксис
D. хемотаксис+
E. капацитация

29. ПлацентаныS KaрылысыныS кестесінде плацентаныS aрыKтыK б™лігін аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4+
E. 5

30. ПлацентеныS KaрылысыныS кестесінде 1 цифрмен берілген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. плацентаныS aрыKтыK б™лігі
B. миометрий
C. кіндік бау+
D. амнион эпителийі
E. плацентаныS анылыK б™лігі


31. ЖасушаныS толыK бaзылуымен ™тетін ™нім б™лу Kалай аталады?
мерокринді
парокринді
эндокринді
голокринді+
апокринді

32. ЖасушаларыныS биіктігі оныS енінен кіші эпителий Kалай аталады?
бірKабатты к™пKатарлы кірпікшелі
бірKабатты жазыK+
бірKабатты текшелі
бірKабатты баCаналы
™тпелі

33. ЭпителийдіS т_рін аныKтаSыз.
бірKабатты жазыK
бірKабатты текшелі
бірKабатты к™пKатарлы кірпікшелі+
к™пKабатты жазыK
™тпелі

34. ЭпителийдіS т_рін аныKтаSыз.
бірKабатты жазыK
бірKабатты текшелі+
бірKабатты призмалыK
к™пKабатты жазыK
™тпелі


35. ЖасушаныS бaзылуынсыз ™тетін ™нім б™лу Kалай аталады?
голокринді
мерокринді+
эндокринді
макроапокринді
микроапокринді

36. ЭпидермистіS т_йіршікті KабатыныS жасушаларында Kандай зат болады?
A. меланин
B. кератин
C. элеидин
D. кератогиалин+
E. кератин ж‰не элеидин

37. ЭпителийдіS т_рін аныKтаSыз.
к™пKабатты жазыK м_йізденбейтін
бірKабатты текшелі
бірKабатты к™пKатарлы кірпікшелі
к™пKабатты жазыK м_йізденетін
™тпелі +

38. Экзокринді бездіS сипатын аныKтаSыз.
Kарапайым т_тікшелі
Kарапайым альвеолярлы+
к_рделі т_тікшелі
к_рделі альвеолярлы-т_тікшелі
к_рделі альвеолярлы

39. ЖаSа туылCан н‰рестені тексеру барысында терілік эпителийдіS дамуыныS ауытKулары аныKталды. Jандай эмбрионалдыK даму к™зі заKымдалады?
A. ганглиозды табаKша
B. ж_йке т_тікшесі
C. эктодерма+
D. мезодерма
E. энтодерма

40. ІшектіS жедел инфекциялыK сырKатынан кейін алынCан науKастыS аш ішегініS шырышты KабыKшасыныS биоптатын зерттеу барысында эпителиоциттердіS микроб_рлерініS заKымдалCаны байKалады. Jандай жасушалыK Kaрылымдар заKымдалCан?
A. табаKшалы кешен
B. плазмолемма
C. микрот_тікшелер+
D. митохондриялар
E. лизосомалар

41. Безді жасушаныS ™нім ™ндіру ‰дісін аныKтаSыз.
мерокринді
микроапокринді
макроапокринді
Голокринд+і
эндокринді

42. ЖаSа туылCан н‰рестені ультрадыбыстыK тексеру барысында плевра KуысыныS мезотелийініS заKымдалCаны аныKталды. Jандай эмбрионалдыK даму к™зі заKымдалады?
A. мезенхима
B. эктодерма
C. мезодерма+
D. ж_йке т_тікшесі
E. энтодерма

43. Н‰рестені тексеру барысында целонефродермальды эпителийдіS дамуы заKымданCаны аныKталды. Jандай эмбриональдыK даму к™здері заKымданCан?
A. нефротом+
B. терілік эктодерма
C. прехордальды табаKша
D. ішек энтодермасы
E. спланхнотом

44. 3 цифрімен белгіленген безді жасушаныS ™нім ™ндіру ‰дісін аныKтаSыз.
мерокринді
микроапокринді
Макроапокринді+
голокринді
эндокринді

45. ОйыKжарасы бар науKастыS aлтабарыныS шырышты KабыKшасын эндоскопиялыK зерттеу барысында эпителиоциттердіS заKымдалCаны аныKталды. Jандай Kaрылымдар заKымдалады?
A. стереоцилиялар
B. тонофибриллалар
C. миофибриллалар
D. нейрофибриллалар
E. микроб_рлер+

46. Грануломер ж‰не гиаломерден тaратын KанныS Kaрылымы Kалай аталады?
нейтрофилдер
базофилдер
лимфоциттер
тромбоциттер+
эритроциттер

47. JанныS Kандай жасушасы келесі электроннограммада бейнеленген?
A. моноцит+
B. эозинофил
C. лимфоцит
D. базофил
E. нейтрофил

48. Шеткері KанныS Kaрамында к™лемдері ‰рт_рлі эритроциттердіS пайда болуы Kалай аталады?
эритроцитоз
анизоцитоз+
пойкилоцитоз
нормоцитоз
ретикулоцитоз

49. JанныS Kандай жасушасы келесі электроннограммада бейнеленген?
A. моноцит
B. эозинофил
C. лимфоцит+
D. базофил
E. нейтрофил

50. JанныS бaл жасушасы Kандай Kызмет атKарады
тіндік макрофагтардыS пайда болу к™зі
аллергиялыK реакциялар кезінде гистаминніS инактивациясы
Kабыну ошаKтарында микроорганизмдерді фагоциттеу (микрофаг)+
гистаминніS ж‰не гепаринніS секрециясы
жасушалыK ж‰не гуморальдыK иммунитетті Kамтамасыз ету

51. JанныS Kандай еS _лкен жасушасыныS ядросы бaршаK т‰різді, ал цитоплазмасы ‰лсіз базофильді?
Моноциттер+
лимфоциттер
эозинофилдер
нейтрофилдер
базофилдер

52. Jан жасушасыныS электронограммаларында нейтрофильді гранулоцитті аныKтаSыз.
A. 1
B. 2+
C. 3
D. 4
E. 5

53. Ішке Kан кетуден соS науKас Kанын зерттеу барысында ретикулоциттердіS саныныS артKаны аныKталды. Емдеуден ж‰не донорлыK Kан KaйCаннан кейін ретикулоциттердіS саны Kалыптасты. Емдеуден кейін ретикулоциттердіS саны Kанша Kaрайды?
A. 0 - 0,5%
B. 1 - 5%+
C. 8 - 12%
D. 18 - 38%
E. 45 - 75%

54. Д‰некер тінініS берік, жуан, аз созылатын иректелген талшыKтар т_рінде аныKталатын Kандай талшыKтары?
Коллагенді+
эластикалыK
ретикулярлыK
энаунинді
окситаланды

55. БорпылдаK талшыKты пішінделмеген д‰некер тінніS кестесінде макрофагты аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3+
D. 4
E. 5

56. Jaрамында _лкен бейтарап май тамшысы бар д‰некер aлпаныS клеткасы Kалай аталады?
фибробласт
aлпалыK базофил
гистиоцит
адипоцит+
плазмоцит

57. БорпылдаK талшыKты пішінделмеген д‰некер тінніS кестесінде 2 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. тіндік макрофаг
B. плазмоцит
C. фибробласт
D. адипоцит
E. фиброцит+

58. Тері астына б™где зат енді. Д‰некер тінініS Kандай жасушалары Kабыну _рдісіне т‰н Kан тамырларыныS реакциясын Kамтамасыз етеді.?
A. тіндік макрофагтар
B. меланоциттер
C. тіндік базофилдер
D. плазмоциттер+
E. фибробласттар

59. Б_йрек, ™кпе ж‰не бауыр сырKаттары кезінде эритропоэтинніS синтезі бaзылады. Ол Kандай ™згерістерге ‰келеді?
A. эритроцитозCа+
B. тробоцитопенияCа
C. лейкоцитопенияCа
D. эритропенияCа
E. лейкоцитозCа

60. ЖаSа туылCан н‰рестеде фибробласттардыS заKымдалуы себебінен д‰некер тінініS дамуыныS аномалиясы аныKталды. Jандай эмбрионалдыK даму к™зі заKымдалCан?
A. ж_йке т_тікшесі
B. эктодерма
C. энтодерма
D. мезодерма
E. мезенхима+

61. «С» витаминініS жетіспеушілігінен дамитын цинга сырKаты кезінде жасушааралыK заттыS Kандай компоненттерініS т_зілуі бaзылады?
A. эластикалыK талшыKтардыS
B. негізгі заттыS гликозаминогликандарыныS
C. негізгі заттыS протеогликандарыныS
D. коллаген талшыKтарыныS+
E. негізгі заттыS гликопротеиндерініS

62. 3 цифрімен белгіленген д‰некер тінніS т_рін аныKтаSыз.
ретикулярлыK
май
тыCыз талшыKты д‰некер тін
борпылдаK талшыKты пішінделмеген д‰некер тін+
шырышты

63. АK ж‰не KоSыр май тіндерін салыстырмалы зерттеу кезінде бірKатар айырмашылыKтар аныKталды. JоSыр май тінініS адипоциттерін Kандай белгілері бойынша ажыратуCа болады?
A. ядросы шетіне Kарай орналасKан
B. цитоплазмасында бір _лкен май тамшысы орналасады
+C. цитоплазмасында aсаK май тамшылары орналасады
D. цитоплазмасында т_йіршікті эндоплазмалыK тор жаKсы дамыCан
E. цитоплазмасында аз м™лшерде митохондриялар орналасады

64. БорпылдаK д‰некер тінінде аморфты заттыS т_зілуі заKымдалCан. Ол Kандай жасушалардыS KызметініS заKымдалуымен байланысты?
A. плазмоциттердіS
B. пигментоциттердіS
C. липоциттердіS
D. фибробласттардыS+
E. макрофагтардыS

65. НауKастыS организмнде «С» витаминініS жетіспейтіні аныKталды. Д‰некер тінінде Kандай ™згерістер дамиды?
A. тіндік базофилдердіS саны артады
B. тіндік макрофагтардыS саны артады
C. коллаген талшыKтарыныS т_зілуі бaзылады+
D. плазмоциттердіS саны артады
E. эластикалыK талшыKтарыныS т_зілуі бaзылады

66. Д‰некер тіндердіS т_рлерініS кестесінде тыCыз талшыKты д‰некер тінді аныKтаSыз.
A. 1+
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

67. АсKазанныS Kатерлі ісігі (обыр) бар науKаста салмаCыныS к_рт т™мендеуі байKалады (кахексия). Бaл жаCдайда д‰некер тінініS Kандай жасушаларыныS саны азаяды?
A. фибробласттардыS
B. липоциттердіS+
C. пигментоциттердіS
D. макрофагтардыS
E. перициттердіS

68. Jолын жараKаттаCан науKасты зерттеу барысында б_ккіштердіS сіSірлерініS _зілгендері байKалады. Мaндай жараKаттануда сіSірдіS Kандай компоненттері ™згерістерге басым aшырайды?
A. фибробласттар
B. негізгі зат
C. макрофагтар
D. коллаген талшыKтары+
E. адвентициалды жасушалар

69. Ересек адамда ретикулофиброзды с_йек тіні Kай жерлерде орналасады?
жалпаK с_йектерде
т_тікшелі с_йектіS эпифизінде
т_тікшелі с_йектіS диафизінде
т_тікшелі с_йектіS метафизінде
бас с_йектерініS жіктерінде+

70. 3 цифрімен белгіленген KаSKалыK тінніS т_рін аныKтаSыз.
талшыKты шеміршек тіні
табаKшалы с_йек тіні+
эластикалыK шеміршек тіні
д™рекіталшыKты с_йек тіні
гиалинді шеміршек тіні

71. С_йек тінініS макрофактары Kалай аталады?
остеобласт
остеоцит
остеокласт+
хондрокласт
ретикулоцит

72. ЖараKаттану кезінде перихондрияныS сыртKы Kабаты заKымдалды. Jандай тін заKымдалды?
A. тыCыз талшыKты д‰некер+
B. ретикулярлыK
C. борпылдаK талшыKты д‰некер
D. эпителий
E. май

73. JаSKалыK тінніS т_рлерініS кестесінде гиалинді шеміршек тінін аныKтаSыз.
A. 1+
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


74. ГистологиялыK препарата Kaрамында микротамырлар жоK KаSKа тіндерініS бірі берілген. Бaл Kандай тін?
A. гиалинді шеміршек тіні
B. тыCыз пішінделген д‰некер тіні
C. тыCыз пішінделмеген д‰некер тіні
D. ретикулофиброзды с_йек тіні
E. табаKшалы с_йек тіні

75. Гиалинді шеміршектіS KaрылысыныS кестесінде 2 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
хондроциттердіS изогенді топтары
хондринді талшыKтар
хондробластылар
прехондробластылар
шеміршек _сті KабыCы

76. Гиалинді шеміршектіS KaрылысыныS кестесінде хондринді талшыKтарды аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

77. ЖазыK бaлшыK ет тіні Kайдан дамиды?
эктодермадан
энтодермадан
мезодерманыS сомиттерінен
мезенхимадан
спланхнотомныS висцеральды жапыраKшасынан

78. БaлшыKет талшыCыныS KaрылысыныS кестесінде миосателлитті аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

79. БaлшыK ет талшыCыныS KaрылысыныS кестесінде 1 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. миосимпласттыS ядросы
B. миосателит ядросы
C. актин миофибриллалары
D. эндомизий фибробластысыныS ядросы
E. миозин миофибриллалары

80. JаSKалыK к™лденеS-жолаKты бaлшыKет тінін аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


81. ЖазыK бaлшыKет тініныS KaрылымдыK-Kызметтік бірлігі не болып табылады?
жазыK миоцит
миосателлиоцит
миоэпителиальды клетка
кардиомиоцит
миосимпласт

82. ЖазыK бaлшыKет тінініS KaрылымдыK-Kызметтік бірлігін аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

83. Кестеде 1 цифрімен белгіленген бaлшыK еттіS т_рін аныKтаSыз.
A. миоэпителиальдыK
B. ж_ректіS
C. мионейральдыK
D. KаSKалыK
E. жазыK

84. БaлшыKеттіS м_ше ретіндегі Kaрамында эндомизийді аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

85. БaлшыKеттіS кестесінде 1 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. эндомизий
B. перимизий
C. эпимизий
D. артерия
E. вена

86. АдамныS ж_йке тінінде пролиферацияCа Kабілетсіз Kандай жасуша болады?
протоплазматикалыK астроциттер
талшыKты астроциттер
микроглия
нейроциттер
Шванн жасушалары

87. РефлекторлыK доCаныS KaрылысыныS кестесінде сезімтал нейронды аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

88. РефлекторлыK доCаныS KaрылысыныS кестесінде рецепторлыK ж_йкелік аяKтаманы аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


89. Ж_йке тінініS Kaрамына не кіреді?
ж_йке жасушасы ж‰не нейроглия
фибробластылар ж‰не ж_йке талшыKтары
ретикулярлыK жасушалар ж‰не KимылдатKыш ж_йкелік аяKтамалар
гистиоциттер ж‰не сезімтал ж_йкелік аяKтамалар
эпителиалдыK жасушалар ж‰не синапстар

90. РефлекторлыK доCаныS KaрылысыныS кестесінде 1 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. сезімтал нейрон
B. KимылдатKыш нейрон
C. ендірме нейрон
D. рецепторлыK ж_йкелік аяKтама
E. моторлыK т_йін

91. ЖалCануниполярлы нейронды аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

92. ОKу кестелерінде глиоциттердіS ‰р т_рі берілген. ОлардыS біруініS 2-3 KысKа тармаKталCан ™сінділері бар ж‰не амеба т‰різді KозCалуCа Kабілетті. БарлыK жасушалыK элементтер глиоциттердіS Kандай т_ріне жатады?
A. протоплазмалыK астроцит
B. талшыKты астроцит
C. микроглия
D. олигодендроглиоцит
E. эпендимоцит

93. 4 цифрімен белгіленген нейронды аныKтаSыз.
A. псевдоуниполярлы
B. мультиполярлы
C. униполярлы
D. биполярлы
E. аполярлы

94. НейронныS KaрылысыныS кестесінде Ниссль т_йіршігін аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

95. НейронныS KaрылысыныS кестесінде 2 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. аксон
B. дендрит
C. ж_йкелік аяKтама
D. Ниссль денешігі
E. нейролемма

96. Микропрепаратта нейроглия жасушалары к™рінеді, олардыS апикалды бетінде кірпікшелері, ал базалды б™лігінен тармаKталатын ж‰не ж_йке т_тігініS тірегін Kaрайтын aзын ™сінді шыCады. Jандай жасуша екендігін аныKтаSдар.
A. эпендимоциттер
B. глиоциттер
C. макрофагтар
D. астроциттер
E. олигодендроциттер

97. НейронныS KaрылысыныS кестесінде 4 цифрімен белгіленген Kaрылымды аныKтаSыз.
A. аксон
B. дендрит
C. ж_йкелік аяKтама
D. Ниссль денешігі
E. нейролемма

98. ГлиоциттіS KaрылысыныS кестесінде протоплазмалыK астроцитті аныKтаSыз.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

99. Арахноидитпен (мидыS торлы KабыCыныS Kабынуы) ауыратын науKаста aзаK уаKыт бас ауыруы мен ликвордыS айналымыныS заKымдалуы байKалады. Ж_йке тінініS Kандай жасушалары ликвордыS компоненттерін т_зуге Kатысады?
A. микроглиоциттер
B. нейроциттер
C. олигодендроциттер
D. нейролемоциттер
E. эпендимоциттер

100. ГлиоциттердіS кестесінде 3 цифрімен белгіленген нейроглияныS т_рін аныKтаSыз.
A. микроглия
B. протоплазмалыK астроциттер
C. олигодендроглиоциттер
D. эпендимоциттер
E. талшыKты астроциттер

Рисунок 25

Приложенные файлы

  • doc 19069450
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий