6 var

?
ФренкльдіS 3-ші типті функциялыK регуляторы Kолданады
+ прогениялыK тістесу емдеуге
- дистальды тістесуді емдеуге
- тереS тістесуді емдеуге
- ашыK тістесуді емдеуге
- айKасKан тістесуді емдеуге
?
ТістіS ™з ™сінен 45 гр-Kа бaрылуы
- супраоклюзия
- инфраоклюзия
- транспозиция
+ тортоаномалия
- дистопия
?
ЖоCарCы ж‰не т™менгі жаK тістері арасындаCы аралыKты атаSыз
- адентия
- диастема
+ трема
- тортоаномалия
- транспозиция
?
Бетельман бойынша прогнотиялыK тістесудіS клиникалыK т_рлдерініS саны
- 2
-1
- 3
+ 4
- 5
?
Ортодонтия – бaл Cылым айналысады
+ жеке тістерді, тіс Kатарларын ж‰не тістесуді Kалпына келтіру
- тістердіS Kатты тіндері ауруларыныS профилактикасы мен емі
- ауыз KуасыныS кілегей Kабатын емдеу
- балаларда пародонт ауруларыныS профилактикасы мен емдеуі
- жаK бет аймаCыныS сыныKтарын емдеу
?
Тіске сызыKты жанасатын кламмерді к™рсетіSіз
+ рамалыK кламмер
- Джексон кламмері
- Адамс кламмері
- найза т‰різдес
- Френкель доCасы
?
Хаулей-Гербест диаграммасымен аныKтайды
- тіс пішінін
- альвеолярлы ™сінді пішінін
- Kатты таSдау пішінін
+ жоCарCы ж‰не т™менгі жаK тіс KатарларыныS пішіні
- тіс Kатары негізініS биіктігін
?
Jaс беті белгісі Kай тістесуге т‰н
+ прогнотиялыK тістесу
- ашыK тістесу
- айKасKан тістесу
- тереS тістесу
- фронтальды тістердіS протрузиясы
?
МеханикалыK ‰серлі ауыз ішілік аппарат
- Телебаева аппараты
+ Джонсон ж_йесі
- Катц аппараты
- Брюкль аппараты
- Энгль аппарты
?
ІІ типті функция регуляторы емдеуге Kолданады
+ прогнотиялыK тістесу
- ашыK тсітесу
- айKасKан тістесу
- тереS тістесу
- прогениялыK тістесу
?
ПрогениялыK тістесуге т‰н бет белгілері
+ KартайCан бет
+ беті д™Sес, иегі ішке кірген
- таSKалCан бет
- мaрын-ерін Kатпары тегістелген
- беті кернелген
- ауызы ашыK
?
Балаларда жетілмеген эмаль т_зілісі
- аплозия
- гиподентия
+ гипоплазия
- цементоз
- гиперплазия
?
Балаларда гипоплазия себебі
+ ж_ктеліктіS 1 ж‰не 2 жартысындаCы токсикоз
- баланыS Kызылша ауруы
- балада скорлотина ауруы
- анасында созылмалы бронхит ауруы
- балаCа радиация ‰сері
?
ТaраKты тістесу кезінде прогнотиялыK тістесуді емдеуге арналCан аппарат
+ Энгель доCасы
- Бынин каппасы
- таSдай пластинкасы сагитальды кесіндісімен
- Мулеман пропульсоры
- Шонхер палстинкасы
?
ПрогениялыK тістесуге т‰н бет белгілері
- бет ‰лпеті керілген, KанаCаттанарлыK
- беті доSес иегініS ішке ыCысуыныS
+ иек алдыCа шыCып тaрады, мaрын-ерін Kатпарлары айKын
- беті доSес еріндері Kиын Kабысады
- Kaс беті
?
Алмасу кезеSінде прогениялыK тістесуді емдеу _шін Kолданылатын ортодонттыK
аппараты
- Кальвенц аппараты
+ Брюкль-Ренинбах аппараты
- Мершон аппараты
- Мулеман пропульсоры
- Энгель аппараты
?
ТaраKты тістесуде прогениялыK тістесуді емдеу _шін еS Kолайлы ‰діс
- аппараттыK
+ хирургиялыK ж‰не аппараттыK
- миогимнастика
- миогимнастика+ аппараттыK
- миогимнастика+ хирургиялыK
?
Шектелген пародонтит клиникасына ті‰н патологиялыK тістесу т_рі
+ тереS тістесу
- ашыK тістесу
- прогнотиялыK тістесу
- прогениялыK тістесу
- айKасKан тістесу
?
Эксфолияативті хейлиттіS клиникасы т‰н патологиялыK тістесу т_рі
- прогениялыK тістесу
- тереS тістесу
+ ашыK тістесу
- айKасKан тістесу
- прогнотиялыK тістесу
?
Энгель, Мершон, ПоздняковтыS доCалы аппаратырымен емдегенде тіс сауытын егелеу
т_рлері
- механикалыK
+ биологиялыK
- серологиялыK
- функциональдыK
- ортопедиялыK
?
Фронтальды б™лікте вертикальды саSлауыныS к™лемі 6 мм, ашыK тістесудіS ауырлыK
д‰режесі
- 1
+ 2
- 3
- 4
- 5
?
ЖоCарCы жаK к_рек тістерініS т™менгі жаK к_рек тістерін жабуы 9 мм. ТереS тістесудіS
ауырлыK д‰режесі
- 1
- 2
+ 3
- 4
- 5
?
Ауыз Kуысын тексергенде 5 мм сагитальды саSылау аныKталады. 16, 46 ж‰не 23, 36
Kатынастары Энгель бойынша 1-ші класс
+ алдынCы тістердіS прогнатикалыK Kатынасы
- протениялыK тістесу
- тереS тістесу
- айKасKан тістесу
- ашыK тістесу
?
1-ші премолярлардыS ж_ру к™рсеткіші
+ ит тістердіS вестибулярлы орналасуы, тіс Kатарында орын аз болCанды
- 2-ші монардыS ретензиясы
- берир к_рек тістердіS адентиясы
- жоCарCы жаKтыS таралуы
- СТЖБ аурулары
?
К_рек тістердіS тереS жабуды ™Sдеуге Kолданатын аппаратын атаSыз
- Коффин пружинасы
- Гуляева аппараты
+ Катц аппараты
- Кламд антиваторы
- Бионатор
?
НауKас 10 жаста. Альвеолярлы тіс доCасыныS таралуы. Андрезен-Гонпль ортоданттыK
винттері аптасына неше рет белсендіру керек
+ ‰р 7-10 к_н сайын жарты айналдыру
- ‰р 10-13 к_н сайын жарты айналдыру
- ‰р 6-7 к_н сайын жарты айналдыру
- ‰р 3-4 к_н сайын жарты айналдыру
- ‰р 1-2 к_н сайын жарты айналдыру
?
НауKас 9 жаста. Тексергенде алдынCы тістердіS протрузиялы- орналасуы аныKталады.
6/6 тістерініS Kатынасы Энгель бойынша 2-ші кл. СіздіS ДЗ
+ прогнотия
- прогения
- ашыK тістесу
- тереS тістесу
- айKасKан тістесу
?
НауKас 15 жаста. ДЗ ашыK тістесу, гнатикалыK т_рі еS тиімді тексеру ‰дісін атаSыз
+ ТРГ
- антропометрия
- кефалометрия
- изеар индексіъ
- фотометрия
?
ТістесудіS кеш алмасу кезінде тaKым KуалаушылыK прогениялыK тістесы бар балаCа ем
KолданCан
- хирургиялыK, миогимнастикалыK
- ортопедиялыK
- графикалыK
+ хирургиялыK-аппараттыK
- рентгенологиялыK
?
ТереS тістесуі бар балаларда альвеолярды ™сіндініS пішіні
- парабола
+ д™Sес, иілген
- гипербола
- ершік т‰різді
- трапециялы
?
ПрогениялыK тістесуді емдеуге арналCан KосарланCан аппарат
- Поздняков аппараты
+ Ременбах-Брюкль аппараты
- Телебаева аппараты
- Энгель аппараты
- Эйнсворд аппараты


2вар
?
ПронотиялыK тістесуді емдеу ‰дісініS тиімділігі байласнысты болады
- aрттыK бaлшыK еттерге
+ латеральды Kанат т‰різді бaлщыK етке
- мидиальды Kанатты бaлшыK етке
- ауыз KуысыныS т_бі бaлшыK етіне
- тіл бaлшыK етіне
?
АртодонттыK аппараттармен емдегенде тіндердіS ™згеру дірежесі
- 3 топ
- 2 топ
+ 4 топ
- 5 топ
- 6 топ
?
Тісті горизонтальды ыCыстырCанда тартылу аймаCында болады
- альвеоланыS сынуы
- тіс саутыныS сынуы
+ с_йектіS Kайта Kалыптасуы
- Kызыл иектіS жыртылуы
- тіс сауытыныS aзаруы
?
Ауыз ішілік механикалыK ‰сер етуші аппарат
+ есте саKтау тиімділіг бар доCа
- Френкель дискісі
- Андрезен-Гойпль аппараты
- Эквилибратор
- Энгль аппараты
?
JосарланCан ауыз ішілік аппараты
- Энгель доCасы
- Шварц каппасы
+ брюкль аппараты
- эквилибратор
- МершонныS тілдік доCасы
?
ТістіS физиологиялыK KозCалCыштыCы теS
- 0,1-0,15 мм
+ 0,01-0,02 мм
- 0,02-0,03 мм
- 0,03-0,05 мм
- 0,04-0,05 мм
?
ТаSдайдыS аKауын жабуCа арналCан аппарат
- бионатор
+ обтуратор
- активатор
- стимулятор
- кинетор
?
Тісті ыCыстырCанда к_штіS Kысымы теS болады
- 1 см2-Kа 150
+ 1 см2-Kа 200
- 1 см2-а 250
- 1 см2-Kа 300
- 1 см2-Kа 100
2вар
?
Кіші ж‰не _лкен тістерді дисталды ыCыстыру _шін Kолданады
- Хорошилкин аппараты
+ Каламкаров аппараты
- Гербе-Комаров апараты
- Катц аппараты
- Кальвелис аппараты
?
Тіс доCасыныS алдынCы б™лігініS KысKаруы, к_рек тістердіS тыCыз орналасуы, пародонт
тіндерініS Kабынуы, с™йлеу функциясыныS бaзылуына т‰н:
- жоCарCы ит тістіS супероклюзиясы
- жоCарCы ерін _збесініS KысKарылуы
- гласоктоз
+ фронтальды тістердіS ретрузиясы
- макрогнатия
?
Инфантильді жaтынуCа ‰келетін себептер
+ туа біткен аKаулар (ІІІ)
- фронтальды тістердіS адентиясы
- тіл _збесініS KысKа болуы
- уаKытша тістерді периодонтиді
- уаKытша тістерді кариесі
?
ТЖА пайда болуын себепкер факторы
- жаCымсыз ‰деттер(ІІ)
+ рахит
- Олбрайт синдромы
- Хирувизм
- Жедел инфекция аурулар
?
Бала 5 жаста. Тексеру кезінде ауызбен дем алуы аныKталды. Себептер этиологияны
атаSыз.
+ аденоидтар(ІІ)
- Олбрайт синдромы
- созылмалы гайморит
- рахит
- ларинготрахеит
?
Берлах биометрия ‰дісі негізделген
- тіс KатарыныS aзындыCын зерттеу
- тіс KатарыныS пішіні зерттеу
+ тіс доCасыныS сигменттеріныS Kатынасын зерттеу
- тістіS ™лшемдерін зерттеу
- тіс тістесуін зерттеу
?
Балалар стоматологиясында прорфилактикалыK маKсатта жиі Kолданылатын жaKа
металл тіс зауытыныS KалыSдыCы
- 110-120 мкм
- 120-130 мкм
+ 140-150 ммм
- 150-160 мкм
- 160-170 мкм
?
Балаларда активті конструкцияны KолдануCа кері к™рсеткіштер
+ уаKытша тістесу
- тіс зауытыныS 2/1, 3/1 бaзылуы
- микродентия
- макродентия
- артыK тістер
?
Распоркалы колпакты балалар жасындаCы ортодонтияда Kолдану маKсаты
- жаCымсыз ‰деттеі
- шайнау KызметініS бaзылуы
+ уаKытша 2 азу тісті жaлCаннан кейін деформацияны алдын-алу _шін
- мaрын мен тыныс алудыS бaaзылуы
- жaтынудыS бaзылуы
?
Кеш алмасу тістесу кезінде тіс Kатарында вестибулярлы ит тістерін орын болмаCанда
емдеу ‰дісін таSдаSыз
- ит тісті жaлу
+ ит тістерді дистальды ыCыстыру мен 1-ші премолярды жaлу
- жоCарCы ерін aзбесініS пластикасы
- молярларды жaлу
- хургина аппаратыныS к™мегімен жоCарCы жаKты кеSіету
?
ОртодонтиялыK емдеу мерзімін азайту _шін Kолданады
- миогимнастика
+ компактоостеотомия
- с_йекті лаваж
- жaмсаK тіндердіS пластикасы
- логопедия
?
Согитальды роспилCа таSдай пластикасыныS винттерін активациялау мерзімі
+ 2 к_ннен кейін 4/1 бaру
- 6 к_ннен кейін 2/1 бaру
- 3 к_ннен кейін 2/1 бaру
- 6 к_ннен кейін 4/1 бaру
- 3 к_ннен кейін толыK бaру
?
ЖоCарCы жаKтыS тісін таSдайлыK орналасудан шыCаруCа арналCан аппарат
- сагитальды распильді таSдайлыK пластинка
+ Катц коронкасы
- Мулеман прорпульсоры
- Телебаева аппараты
- ФренкельдіS 1-ші типті функциялыK регуляторы
?
АйKасKан тістесуді емдеуге арналCан аппарат
- тілді тірегіш табаKша
- гербест кожакару аппараты
+ б_йір б™ліктіS жазыKтыCына таSдау табаKшасы
- каламкаров табаKшасы
- гуляев аппараты
?
АйKасKан тістесуді емдеуге арналCан аппараты
- Телебаева аппараты
+ Андрезин-Гойпль аппараты
- Брюкель аппараты
- Каламкаров аппараты
- Гуляев аппараты
?
Брюкель аппараты к_рек т_стердіS кері жабылуында к™рсетілген
- 1-2 мм-ден
- 2,5-3 мм-ден
+ 3 мм-ден ж‰не жоCары
- 1,5-3 мм-ден
- 0-1 мм-ден
?
Сагитальды жазыKтыKты трансверзальды жазыKтыKта таSдай алаSдарын зерттеу ‰дістері
- симметроскопия
+ планиметрия
- симметрометрия
- реография
- полярография
?
Мезиальды емдеу _шін Kолданылады
- Бальтерсон 1 типті бионаторы
- Бальтерсон 2 типті бионаторы
- Бальтерсон 3 типті бионаторы
- ФренкельдіS 1 типті функциялыK регуляторы
+ ФренкельдіS 3 типті функциялыK регуляторы
?
Бет белгілері: т™менгі жаKтыS толыCымен дамымауы, мaрын-ерін KатпарларыныS
тегістелуі. Ешлер-Биттнер симптомы оS. СіздіS ДЗ.
- айKасKан
+ прогнотиялыK
- прогениялыK
- ашыK
- тереS
?
УаKытша тістесі кезінде прогнотиялыK тістесуді емдеу _шін аппаратты таSдаCыз.
+ мaрынмен дем алуыныS бaзылуы (ІІ)
- аккромиголия
- тілдіS гемангиомасы
- Катц табаKшасы
- Шонхер вестибуоярлы табаKшасы
?
НауKас 9 жаста Эшлер-Битнер сынамасы оS. ДЗ KойныS. Себектер этиологияны атаSыз
- транспозиция(ІІ)
- тортоаномалия
- ретенция
+ прогнотиялыK тістесу
- адентия
?
Тіс жаK аномалияларыныS дамуын алдын алу маKсатында Kолданылады
- емдік аппарат
- ретенциялы аппарат
+ профилактикалы аKпарат
- ауыз сыртылы аппарат
- компактостемия
?
Тістерді сагитальды жазыKтыKта жылжыту _шін келесі элементті аппарат Kолданылады
+ протралдеуші серіппе
- коффин серіппесі
- акклюзиялыK жапсырма
- ылди жазыKтыK
- таSдай доCасы
?
Тіс альвелиолярлы aзаруды жою _шін Kолданылатын элементін атаSыз
- вестибулярлы доCа
- кеSейткіш винт
+ окклюзияылыK жапсырма
- коффин серіппесі
- лингвальды доCа
?
Катц табаKшасы к™мегімен м_мкін
- жоCарCы алдынCы тістерді лабильді жылжыту
+ енгі алдынCы тістерді батыру, екі жаKты да б_йір тістерді aзарту
- ит тістерді дистальды ыCыстыру
- б_йір тістерді таSдайлыK ыCыстыру
- жоCарCы жаKты тарылту
?
Энегль аппараты келесі аппараттардан тaрады
- екі тіске илгіші бар тірегіш каптамалар (ІІ)
- тірегіш каптамалары бар лингиальды доCа
+ тірегіш Kаптамалары, аспалы ілмектері, ылди жазыKтыCы бар вестибулярлы доCа
- вестибулярлы доCасы, aстаCыш кламмерлері бар базисті табаKша
- тірегіш Kаптамалары бар вестибулярлы доCа
?
Т™менгі жаKтыS алдынCы тівстерін батыруCа ж‰не 2 жаKта да б_йір тістерді aзартуCа
м_мкіндігі бар аппарат
+ тістеу жазыKтыCы бар жоCарCы жаKKа арналCан табаKша
- колвелис табаKшасы
- жоCарCы жаKKа арналCан кеSейтуші винті бар табаKша
- катцтыS баCыттауша каптамасы
- каламкаров аппараты
?
ЖоCарCы жаKтыS фронтальды ™суін тежеуге арналCан аппарат
+ жоCарCы ерінді басатын таSCыш
- тілдіS KорCаныш табаKшасы
- кеSейткіш табаKша сагитальды кесінді мен ж‰не винт
- т™менгі жаKKа вестибулярлы доCалы табаKша
- Kол т‰різдес серіппесі бар табаKша
?
Трема ж‰не диастеманыS болуы тіс жаK ж_йесінініS дамуы келесі кезеSдеріне
морфологиялыK Kалыпты болады
- н‰рестеніS аузы
- Kалыптасу кезеSі
- уаKытша тістер тістесуі
+ алмасу тістесуі
- тaраKты тістесуі
?
Ерте жастаCы балалардыS ашыK тістесуін емдеуге Kолданылатын аппарат
+ тілге тірегі бар таSдай табаKшасы
- Энгель доCасы
- Телебаева аппараты
- Андрезен-Гойпль моноблогы
- Аппарат таCайындалмайды
?
Шынайы дистеманыS емдеуін атаSыз
- хирургиялыK
- миогиманстика
- аппараттыK
+ хирургиялыK
- миогимнастика
?
Тіс KатарыныS жалпаюы – ауытKуы
- трнасверзальды жазыKтыKта
+ сагитальды жазыKтыKта
- вертикальды жазыKтыKта
- ™з ара перпендикулярлы _ш жазыKтыKтарда
- трансверзальды-сагитальды жазыKтыKтарда
?
Ауыз Kуысын тексеруде аныKталды: к_рек тістерді кері жабуы, фронтальды б™лікте.
Сагитальды саSлау 2 мм. Бірінші тaраK молярлардыS Kатынасы Энгель бойынша 1-ші
кл. СіздіS ДЗ.
- ашыK тістесу
- прогнотиялыK тістесу
- прогениялыK тістесу
- алдынCы тістерді прогнотиялыK Kатынасы
+ алдынCы тістерді прогениялыK Kатынасы
?
Ауыз Kуысын тексеруде аныKталды: жоCарCы жаKтыS сол жаCында тіс KатарыныS
тарылуы
- екі жаKты лингвальды тістесу
+ сол жаKтыS буккальды латерогнатикалыK тістесуі
- сол жаKтыS лингвальды латерогенлді тістесуі
- екі жаKты буккальды
- сол жаKтыS буккальды латерогенді тістесуі
?
Бет симптомдары: жоCарCы ерні KысKа, т™менгі жаKтыS дисатльды орналасуы.
Фронтальды тістерді протрузиясы.
- прогениятыK тістесудіS шынайы т_рі
+ прогнатиялыK тістесу
- айKасKан тістесу
- ашыK тістесу
- жабыK тістесу
?
ТістердіS сагитальды баCыттаCы аномалияларды емдеуге Kолданылады
- конвелис аппараты
- хорошилкина аппараты
+ башарова аппараты
- эйнсворд аппараты
- Энгль аппараты
?
Т™менгші жаKтыS тіс Kатарын кеSейту _шін Kолданылады
- коффин аппараты
+ мершон аппараты
- сопаKша серіппелерді
- жылан т‰різді серіппелерді
- Kол т‰різді серіппелерді
?
Алынбайтын ортодантиялыK апараттарды бекітеді
- ортодонтиялыK Kаптамалар
+ саKиналар мен ортодонтиялыK Kамтамалармен
- пилоттармен
- иілген Kламердермен
- пластиналармен
?
Бынин каппасы Kолданылуды
+ прогениялыK тістесу
- ашыK тістесу
- айKасKан тістесу
- тереS тістесу
- дaрыс жауабы жоK
?
УаKытша тістесі кезінде прогнотиялыK тістесуді емдеу _шін аппаратты таSдаCыз.
+ мaрынмен дем алуыныS бaзылуы (ІІ)
- аккромиголия
- тілдіS гемангиомасы
- Катц табаKшасы
- Шонхер вестибуоярлы табаKшасы
?
НауKас 9 жаста Эшлер-Битнер сынамасы оS. ДЗ KойныS. Себектер этиологияны атаSыз
- транспозиция(ІІ)
- тортоаномалия
- ретенция
+ прогнотиялыK тістесу
- адентия
?
Тіс жаK аномалияларыныS дамуын алдын алу маKсатында Kолданылады
- емдік аппарат
- ретенциялы аппарат
+ профилактикалы аKпарат
- ауыз сыртылы аппарат
- компактостемия
?
Тістерді сагитальды жазыKтыKта жылжыту _шін келесі элементті аппарат Kолданылады
+ протралдеуші серіппе
- коффин серіппесі
- акклюзиялыK жапсырма
- ылди жазыKтыK
- таSдай доCасы
?
Тіс альвелиолярлы aзаруды жою _шін Kолданылатын элементін атаSыз
- вестибулярлы доCа
- кеSейткіш винт
+ окклюзияылыK жапсырма
- коффин серіппесі
- лингвальды доCа
?
Катц табаKшасы к™мегімен м_мкін
- жоCарCы алдынCы тістерді лабильді жылжыту
+ енгі алдынCы тістерді батыру, екі жаKты да б_йір тістерді aзарту
- ит тістерді дистальды ыCыстыру
- б_йір тістерді таSдайлыK ыCыстыру
- жоCарCы жаKты тарылту
?
Энегль аппараты келесі аппараттардан тaрады
- екі тіске илгіші бар тірегіш каптамалар (ІІ)
- тірегіш каптамалары бар лингиальды доCа
+ тірегіш Kаптамалары, аспалы ілмектері, ылди жазыKтыCы бар вестибулярлы доCа
- вестибулярлы доCасы, aстаCыш кламмерлері бар базисті табаKша
- тірегіш Kаптамалары бар вестибулярлы доCа
?
Т™менгі жаKтыS алдынCы тівстерін батыруCа ж‰не 2 жаKта да б_йір тістерді aзартуCа
м_мкіндігі бар аппарат
+ тістеу жазыKтыCы бар жоCарCы жаKKа арналCан табаKша
- колвелис табаKшасы
- жоCарCы жаKKа арналCан кеSейтуші винті бар табаKша
- катцтыS баCыттауша каптамасы
- каламкаров аппараты
?
ЖоCарCы жаKтыS фронтальды ™суін тежеуге арналCан аппарат
+ жоCарCы ерінді басатын таSCыш
- тілдіS KорCаныш табаKшасы
- кеSейткіш табаKша сагитальды кесінді мен ж‰не винт
- т™менгі жаKKа вестибулярлы доCалы табаKша
- Kол т‰різдес серіппесі бар табаKша
?
Трема ж‰не диастеманыS болуы тіс жаK ж_йесінініS дамуы келесі кезеSдеріне
морфологиялыK Kалыпты болады
- н‰рестеніS аузы
- Kалыптасу кезеSі
- уаKытша тістер тістесуі
+ алмасу тістесуі
- тaраKты тістесуі
?
Ерте жастаCы балалардыS ашыK тістесуін емдеуге Kолданылатын аппарат
+ тілге тірегі бар таSдай табаKшасы
- Энгель доCасы
- Телебаева аппараты
- Андрезен-Гойпль моноблогы
- Аппарат таCайындалмайды
?
Шынайы дистеманыS емдеуін атаSыз
- хирургиялыK
- миогиманстика
- аппараттыK
+ хирургиялыK
- миогимнастика
?
Тіс KатарыныS жалпаюы – ауытKуы
- трнасверзальды жазыKтыKта
+ сагитальды жазыKтыKта
- вертикальды жазыKтыKта
- ™з ара перпендикулярлы _ш жазыKтыKтарда
- трансверзальды-сагитальды жазыKтыKтарда
?
Ауыз Kуысын тексеруде аныKталды: к_рек тістерді кері жабуы, фронтальды б™лікте.
Сагитальды саSлау 2 мм. Бірінші тaраK молярлардыS Kатынасы Энгель бойынша 1-ші
кл. СіздіS ДЗ.
- ашыK тістесу
- прогнотиялыK тістесу
- прогениялыK тістесу
- алдынCы тістерді прогнотиялыK Kатынасы
+ алдынCы тістерді прогениялыK Kатынасы
?
Ауыз Kуысын тексеруде аныKталды: жоCарCы жаKтыS сол жаCында тіс KатарыныS
тарылуы
- екі жаKты лингвальды тістесу
+ сол жаKтыS буккальды латерогнатикалыK тістесуі
- сол жаKтыS лингвальды латерогенлді тістесуі
- екі жаKты буккальды
- сол жаKтыS буккальды латерогенді тістесуі
?
Бет симптомдары: жоCарCы ерні KысKа, т™менгі жаKтыS дисатльды орналасуы.
Фронтальды тістерді протрузиясы.
- прогениятыK тістесудіS шынайы т_рі
+ прогнатиялыK тістесу
- айKасKан тістесу
- ашыK тістесу
- жабыK тістесу
?
ТістердіS сагитальды баCыттаCы аномалияларды емдеуге Kолданылады
- конвелис аппараты
- хорошилкина аппараты
+ башарова аппараты
- эйнсворд аппараты
- Энгль аппараты
?
Т™менгші жаKтыS тіс Kатарын кеSейту _шін Kолданылады
- коффин аппараты
+ мершон аппараты
- сопаKша серіппелерді
- жылан т‰різді серіппелерді
- Kол т‰різді серіппелерді
?
Алынбайтын ортодантиялыK апараттарды бекітеді
- ортодонтиялыK Kаптамалар
+ саKиналар мен ортодонтиялыK Kамтамалармен
- пилоттармен
- иілген Kламердермен
- пластиналармен


Приложенные файлы

  • doc 19070147
    Размер файла: 92 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий