Programovi vimogi ekonomisti I modul 1 1

Програмові вимоги з історії України
для студентів неісторичних спеціальностей


1. Зміст, завдання курсу “Історія України”. Наукова періодизація і характеристика основних етапів української історії.
2. Початок людського суспільства та його еволюція на території України.
3. Трипільська культура.
4. Кочові народи на півдні України : кіммерійці, скіфи, сармати.
5. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї і Криму.
6. Походження і розселення слов'ян на території України в І тис. н.е.
7. Передумови та утворення держави на Русі. Норманська теорія походження Давньоруської держави.
8. Розвиток державності на Русі в Х ст.( період правління князів Олега, Ігоря, княгині Ольги).
9. Реформаторська діяльність Володимира Великого.
10. Завершення процесу складання держави за Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.
11. Київська Русь в період феодальної роздробленості: причини, особливості, характер.
12. Культура та історичне значення Київської Русі.
13. Політичний розвиток Галицького і Волинського князівств у XI -XII ст. та їх об'єднання. Роман Мстиславич.
14. Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького.
15. Галицько-волинське князівство наприкінці XIII - на початку XIV ст. ( за нащадків Данила Галицького).
16.Захоплення українських земель литовськими і польськими феодалами. Кревська унія 1385р.
17. Становище України під владою Литви та Польщі наприкінці XIV - на початку XVI ст. Боротьба Москви за українські землі.
18. Люблінська унія 1569 р. та її наслідки в історії України.
19. Міжконфесійні стосунки на українських землях в XIV - XVI ст. Берестейська церковна унія 1596 р. та її історичне значення.
20. Територія, умови і джерела формування козацтва.
21. Козацтво до середини XVI ст. Перші козацькі ватажки.
22. Виникнення Запорізької Січі та її устрій. Д. Байда-Вишневецький.
23. Утворення реєстрового козацтва.
Козацькі походи проти турків і татар. П. Конашевич-Сагайдачний.
25. Козацько-селянські повстання проти шляхетської Польщі кінця XVI - 30-х років XVII ст.
26.Україна напередодні Визвольної війни середини XVII ст. Причини, характер, періодизація і рушійні сили війни.

27. Перші перемоги козацько-селянської армії 1648 р. Політична програма Богдана Хмельницького. Формування органів державної влади в Україні.
28. Воєнні дії 1649-1653 рр. Зборівський мирний договір, його історичне значення. Білоцерківська угода.
29. Українсько-російський договір 1654 р. та його оцінка в історіографії.
30. Розвиток подій в Україні у 1654-1657 рр. Політичні та соціально-економічні наслідки Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
31. Початок Руїни. Гетьманування І. Виговського та Ю. Хмельницького.
32. Поділ України на два гетьманства: Правобережне та Лівобережне. Андрусівське перемир’я 1667 р.
33. Поглиблення Руїни Української держави в кінці 60-х - на початку 80-х років XVII ст.
34. "Вічний мир" 1686 р. між Росією та Польщею. Причини і наслідки
Руїни.
35. Становище українських земель в період правління гетьмана І. Мазепи (1687-1708 рр.). Полтавська катастрофа.
36. Гетьман П. Орлик та його "Конституція".
37. Обмеження прав України в період гетьманування І. Скоропадського (1708-1721 рр.) та правління першої "Малоросійської колегії".
38. Спроби гетьмана Д. Апостола реформувати Україну (1727-1734 рр.). Друга ліквідація гетьманства.
39. Остаточне скасування російським царизмом автономії на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст.
40. Запорізька (Нова) Січ та її остаточне знищення російським самодержавством (1734-1775 рр.).
41. Народні рухи в Україні у XVIII ст.: опришківство на західноукраїнських землях і гайдамаччина на Правобережжі. Коліївщина 1768 р.
42. Становище Правобережної і Західної України під владою Польщі у ХVІІІ ст.
43. Адміністративно-територіальний устрій Наддніпрянської України в складі Російської імперії в XIX - на початку XX ст. Політика російського уряду щодо українських земель.
43. Причини піднесення національних процесів в Україні. Етапи українського національного відродження ХІХ ст.
44. Таємні антисамодержавні організації на українських землях під владою Росії в першій чверті XIX ст.
45. Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство. Тарас Шевченко.
46. Скасування кріпосного права у Наддніпрянській Україні і буржуазні реформи 1860 - 70-х років на Україні.
47. Розвиток національного (громадівського) руху в Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст.


48. Адміністративно територіальний устрій західноукраїнських земель у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в кінці XVIII - на поч. XX ст. Політика австрійського уряду щодо українських земель.
49. Перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях на початку XIX ст. "Руська трійця".
50. Європейська демократична революція 1848-1849 рр. і Галичина.
51. Український національний рух у Галичині в другій половині XIX ст.
(москвофільський, народовський, радикальний напрямки).
52. Політизація суспільно-політичного руху в Західній Україні. Виникнення перших західноукраїнських політичних партій.
53. Утворення та діяльність перших українських політичних партій у Наддніпрянській Україні в 1900-1905 рр.
54. Наддніпрянська Україна в період Першої російської революції (1905- 1907 рр.).
55. Антиукраїнська репресивна політика російського царизму в 1907-1914 рр.
56. Україна в роки Першої світової війни (1914-1917 рр.). Українські січові стрільці.
57. Лютнева 1917 р. революція в Росії та перші кроки на шляху організації української державності. І та II Універсали Центральної Ради.
58. Державотворча діяльність Центральної Ради восени 1917 р .- весною 1918 р. та українсько-більпювицька війна. III та IV Універсали.
59. Квітневий 1918 р. переворот П. Скоропадського. Українська гетьманська держава.
60. Директорія в початковий період діяльності (грудень 1918 р. - весна 1919 р.). Акт соборності 22 січня 1919 р.
61. Внутрішня і зовнішня політика Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 - липень 1919 рр.).
62. Боротьба УНР і ЗУНР проти іноземних загарбників у 1919 р.
63. Причини поразки Української революції 1917-1920 рр.
64. Встановлення радянської влади на Україні. Договір про утворення Союзу РСР 1922 р. і статус у ньому України.
65. Політика "українізації" в Радянській Україні у 1920-х роках:
причини, суть і наслідки.
66. Суцільна колективізація сільського господарства в УСРР. Голод 1932-1933рр.
67. Сталінські репресії в УСРР у 1930-х рр.
68. Західна Україна під владою Польщі у міжвоєнний період (1919-1939рр.).
69. Буковина і Закарпаття в 1920 - 30-х рр.
70.Входження Західної України і Північної Буковини до складу Української РСР. Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.
71. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Україна в перші місяці радянсько-німецької війни.
72. Німецький окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр.
73. Рух опору в тилу німецько-фашистських військ у 1942-1944 рр.
74. Наступ Червоної армії в 1943-1944 роках і вигнання німецьких агресорів з України. Приєднання Закарпаття до Української РСР.
75. Становище України в останні роки сталінського керівництва (1945-1953рр.).
76. Хрущовська ""відлига" на Україні (1953-1964 рр.).
“Шестидесятники”.
77. Кризові явища у соціально-економічному житті України в роки брежнєвського "застою”. Прихід до влади в УСРР В. Щербицького і наступ на національно-демократичні сили.
78. Зміцнення і розвиток дисидентського руху в Україні у 1970-х - першій половині 1980-х рр.
79. Активізація суспільно-політичного життя у Радянській Україні в період горбачовськоі "перебудови" (1985-1991 рр.).
80. Акт проголошення незалежності України. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р.
81. Розпад СРСР та створення СНД. Україна в системі СНД.
82.Розбудова незалежної Української держави. Вибори до Верховної Ради України у березні 1998 р. Вибори Президента України в листопаді 1999 р., їх результати.
83. Конституційний процес. Прийняття Конституції 1996 р., основні її положення.
84. Вибори до Верховної Ради України 2002 р.
85. Вибори Президента України в листопаді 2004 р. Помаранчева революція.
86. Суспільно-політичні рухи та політичні партії в Україні в сучасних умовах.
87. Основні напрямки зовнішньої політики в сучасних умовах.
88. Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі та шляхи їх розв'язання.
89. Державна символіка України, її історичне походження.

15

Приложенные файлы

  • doc 19072436
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий