vimogi do kursovoyi

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Термін написання дипломної роботи становить 10 тижнів.
Дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіку студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.
На період виконання дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична робота над дипломною роботою студента і наукового керівника. Систематичні консультації допомагають дипломнику у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог, що висуваються до змісту і оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.
У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.
У разі позитивної рецензії наукового керівника дипломна робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.
З метою забезпечення попереднього захисту дипломних робіт на кафедрі створюються комісії у складі 3-х – 4-х викладачів у кожній, виходячи з їх спеціалізації за напрямами наукових досліджень та дисциплін, що вони викладають.
Дипломні роботи, які подані на кафедру з порушенням встановлених термінів роботи комісій попереднього захисту, не приймаються до розгляду без дозволу завідувача кафедри.
За наявності позитивної рецензії керівництва об’єкту дослідження, довідки від підприємства про достовірність використаних в аналітичних розрахунках даних, а також відгуку або довідки про впровадження основних пропозицій студента, дипломну роботу реєструють на кафедрі і передають на розгляд завідувачу кафедри, який має прийняти рішення про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК.

ІV. ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота спеціаліста повинна мати обсяг 5,5-6,5 авторських аркушів, 100-110 сторінок рукописного тексту.
Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає літературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.
План дипломної роботи має бути складним і містити: вступну частину; три і більше розділи, кожна з яких має містити не менш як два параграфи; висновки і пропозиції; список використаних джерел та додатки.
Орієнтовні варіанти планів дипломних робіт наведено у додатку Е.

Вступ
Головним завданням вступної частини (вступу) є обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми дипломної роботи (“.що і зумовило вибір теми”), особливостей постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження. Крім того, в цій частині роботи слід чітко визначити мету та завдання роботи (спираючись на план), предмет та об'єкт дослідження.
Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.
Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.
Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.
Методи дослідження. Подають перелік методів дослідження, використаних для розв’язання поставлених в роботі завдань. Перераховувати їх треба коротко та конкретно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Наприклад, зазначення використовуваних методів та інформаційних джерел дослідження у такому вигляді:
“У роботі використано..... методи дослідження”.
“Інформаційною базою слугували вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси та фактичні дані з діяльності ... (базове підприємство)”.
Практичне значення одержаних результатів. Подаються відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати.
Також у вступі бажано подати коротку інформацію про організацію чи підприємство, на матеріалах якого виконується дипломна робота. Представлення організації, на матеріалах якої виконується дипломне дослідження: “Основою для проведення дослідження та написання дипломної роботи послужили матеріали практичної діяльності ... (повна назва організації)”.
Стисла характеристика підприємства: власність, організаційно-правова форма, галузева приналежність; коли і ким засновано, місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих тощо. Схема структури апарату управління з коментарем.
Обсяг вступу не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

Основна частина
Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
У розділах основної частини подають матеріал, як правило, в такій послідовності:
Розділ 1 – теоретичний, включає огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;
Розділ 2 – аналітико-дослідницький, містить виклад загальних підходів і основних методів досліджень, опис теоретичних і (або) експериментальних досліджень;
Розділ 3 – проектно-рекомендаційний, передбачає розробку конкретних рекомендацій та пропозицій за результатами дослідження.
Перший розділ може містити декілька підрозділів. Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації, крім того, повинне мати певні елементи наукової новизни, ствердженої власної позиції щодо обраних методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу перейти в наступних розділах до конкретного аналітичного дослідження.
Доцільно ілюструвати текст графічними матеріалами – схемами, графіками, діаграмами тощо.
Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу дипломної роботи.
Аналітико-дослідницький другий розділ (не менш як 3 підрозділи), забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має стати перехідним до наступного, третього розділу, і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій. Назву другого розділу доцільно формулювати наступним чином:
Характеристика ... (предмет дослідження) на ... (назва підприємства, організації, установи).
Сучасний стан ... (предмет дослідження) на ... (назва підприємства, організації, установи).
Аналітичний розділ опис, характеристика сучасного стану діяльності досліджуваного підприємства, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням певного методичного інструментарію.
Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.
Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.
Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.
З метою підтримки набутих навичок роботи на ПК і умінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у дипломній роботі повинен використати комп’ютер.
Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників під час стислої характеристики об’єкта дослідження або використати тільки програму-редактор для друку та оформлення тексту та ілюстрацій. Потрібні використання адаптованої автором стандартної програми або розробка власної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітичному чи рекомендаційному розділі.
Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
поставлену задачу;
програму, за якою вона буде вирішуватися;
базу даних (бажано у додатках навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);
формули розрахунків;
блок-схему алгоритму розв’язання задачі;
результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;
аналітичний опис результату.
У аналітичних розрахунках е можливим використання ПК.
Обсяг другого розділу має становити 30-35% загального обсягу дипломної роботи.
Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку, діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділу, а також висновків проведеного у другому розділі дослідження. Третій розділ може містити 2-3 підрозділи.
Удосконалення ... (предмет дослідження) на ... (назва підприємства, організації, установи).
Шляхи вдосконалення ... (предмет дослідження) на ... (назва підприємства, організації, установи).
Рекомендаційний розділ потребує детальних пропозицій щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напрямку дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у аналітико-дослідницькій частині, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.
“Як свідчить аналіз, проведений у п.2.1, у ... існує такий істотний недолік, як ...”.
“Для успішного подальшого розвитку ... можна запропонувати ...”.
“З метою ... можна запровадити ...”.
Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.
Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду найвідоміших фірм світу (студент демонструє свою освіченість та менеджерський світогляд), але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об'єкта дослідження, треба обов'язково це пояснити (відсутність коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, нестабільність економіки та політики тощо), тобто студент демонструє реалізм мислення та знання проблем реального об'єкта.
У розрахунках для обґрунтування пропозицій є можливим використання ПЕОМ.
Обсяг третього розділу може становити до 30% загального обсягу дипломної роботи.

Висновки і пропозиції
Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладенням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті випускної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації. У висновках не наводяться пропозиції, які не було розглянуто у розділі 3.
Обсяг висновків і пропозицій не має перевищувати 3-5 сторінок.

Список використаних джерел
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується у дипломній роботі одразу після висновків і пропозицій.
Список використаних джерел може містити до 80-90 назв. Джерела у списку можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Посилання на них мають наводитись у вигляді порядкового номеру за списком джерел у квадратних дужках, наприклад (58, с.284(.

Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, і розміщуються на останніх сторінках. Кожен із них повинен бути позначений відповідним символом (літера української абетки), і на кожен повинне бути посилання в тексті.
Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи:
реальні документи підприємства;
рекламні матеріали;
проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
таблиці допоміжних цифрових даних;
інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;
ілюстрації допоміжного характеру.

V. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Основні вимоги щодо структури і порядку оформлення дипломних робіт регламентуються Державними стандартами України: ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 1.5-93 «Державна система стандартизації України. Загальні вимоги і правила складання до побудови, оформлення і змісту стандартів»; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»; ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові та бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
Матеріал дипломної роботи слід надати у такій послідовності:
титульний аркуш;
бланк завдання;
зміст;
перелік умовних позначень (при необхідності);
вступ;
основна частина;
висновки і пропозиції;
список використаних джерел;
додатки.
Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписують автор і науковий керівник на титульній сторінці.
Усі складові дипломної роботи потребують оформлення відповідним чином.
Мова дипломної роботи державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме.
Робота має бути надрукована машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210(297 мм). Текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір - 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman текстового редактора Word). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку).
Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм.
Вписувати у друкований текст дипломної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Роздруковані на ПК програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщуватися, як правило, у додатках.
Титульний лист містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по-батькові й інші відомості про автора; тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (дод. Ж).
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок всіх розділів та підрозділів роботи.
Текст основної частини роботи поділяється на розділи, підрозділи, пункти та підпункти згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання дипломної роботи.
Заголовки структурних частин дипломної роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ", пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам в основному тексті.
Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.
Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться після слів "РОЗДІЛ". Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Ілюстрації
Кожна ілюстрація повинна мати номер і назву. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора - і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках дипломної роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.
Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад: "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.
Таблиці, формули, посилання
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці, приклад побудови якої наведено у додатку З.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу). Нижче по центру – назва.
У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишуться слова: "Продовження табл. " із зазначенням номера, наприклад, “Продовження табл. 2.3”.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.
Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (() або після знаків плюс ((), мінус (-), множення (() і ділення (().
Посилання в тексті диплому на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях (1-9( ....".
Посилання на ілюстрації до дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули – порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".
При написанні дипломної роботи студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Посилання наводяться у тексті в квадратних дужках, наприклад, [12, с.31] – джерело 12 за списком використаних джерел, стор. 31. Зноски в кінці сторінок не вставляються.
Список використаних джерел
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема, бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006) (додаток К).

Додатки
Додатки до дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на останніх її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.
Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _______” і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А;
В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) - перша формула додатка А.

VІ. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Випускник повинен додати до роботи відгук керівника організації, яка слугувала об’єктом дослідження, завірений печаткою. Цей відгук має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб в ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практична значущість аналітичного і рекомендаційного розділів та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.
На закінчену дипломну роботу керівник дає стислу рецензію (відгук). Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість роботи студента над нею і містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК.
Завершена дипломна робота, яка підписана студентом та його науковим керівником, за наявності позитивної характеристики роботи у письмовому висновку наукового керівника, подається на попередній захист у комісію, що складається із викладачів кафедри. Попередній захист включає рецензування роботи членом комісії, стислу доповідь, ретельний перегляд демонстраційних матеріалів.
Зброшурований у твердій палітурці рукопис подається студентом завідувачу кафедри, який приймає рішення щодо дозволу до захисту і оформлює його.
На момент подання до внутрішньої сторінки обкладинки студент приклеює конверт, у якому розміщує супроводжувальні документи (лист-замовлення, відгук керівника підприємства, відгук наукового керівника).
Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, графік роботи якої затверджує директор інституту.
На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи:
витяг із наказу директора інституту про затвердження персонального складу державної екзаменаційної комісії;
список студентів екзаменаційної групи, які допущені до захисту дипломних робіт за підписом декана факультету;
довідка від деканату про виконання студентом навчального плану та про одержані ним оцінки з теоретичних дисциплін, навчальних та виробничих практик;
дипломна робота студента;
письмовий відгук керівника дипломної роботи;
зовнішня рецензія на дипломну роботу;
інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність підприємства, видані статті студента з теми дипломної роботи і т.ін).
Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у вигляді ксерокопійованого роздаткового матеріалу; а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).
Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу, містити основні результати аналізу матеріалів діючого підприємства і творчих розробок щодо визначених моделей управління, пропозицій і рекомендацій, які випливають із проведеного дослідження. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і по-можливості усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.
Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.
Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.
Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.
Під час захисту дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати студентові запитання щодо змісту дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.
Після відповіді студента на запитання оголошується відгук наукового керівника виконаної дипломної роботи.
За результатами захисту дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи, про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.
Студент, який отримав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з інституту і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних іспитів (якщо він одержав незадовільну оцінку на іспиті) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви студента про допуск до захисту, дозволу директора і рішення випускової кафедри про затвердження теми і об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено, або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлено і доповнено.
Якщо захист дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, директор інституту може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.
На всіх засіданнях ДЕК складається протокол, у який вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, а також державний документ про освіту, який видається випускникові інституту. Протоколи підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні, і зберігаються в архіві інституту.
Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, у якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня і якості успішності за результатами державних екзаменів і захистів з урахуванням характеристик виконаних дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях тощо.
Звіт ДЕК обговорюється на Вченій раді інституту. Захищені дипломні роботи кафедра менеджменту і туризму здає в архів інституту не пізніше як через 3 дні після завершення роботи ДЕК.
ДОДАТКИ

Додаток А

Рекомендований перелік тем
дипломних робіт для студентів
спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій”

1. З курсу “Менеджмент організації”
Системний підхід до управління організацією в умовах нових економічних відносин.
Удосконалення системи управління підприємством в умовах адаптації до ринку.
Системна модель управління організацією.
Управління організацією як відкритою системою.
Реалізація принципів управління у менеджменті торговельного підприємства.
Діагностика системи управління підприємством в сучасних умовах.
Управлінський вплив на зовнішнє середовище підприємства в умовах нових економічних відносин.
Управління внутрішнім середовищем підприємства в сучасних умовах.
Управління процесом організації та функціонування спільного підприємства в сучасних умовах.
Особливості управління приватним підприємством в умовах адаптації до ринку.
Особливості управління державним підприємством на сучасному етапі розвитку економіки.
Управління малим підприємством в сучасних умовах.
Методи активізації розвитку малих приватних підприємств у сфері торгівлі.
Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю в умовах адаптації до ринку.
Форми організації та управління акціонерним товариством у умовах ринкової економіки.
Особливості створення та функціонування господарських товариств.
Організація управління орендним підприємством в нових умовах господарювання.
Процес організації управління на торговельному підприємстві.
Система методів управління, їх сутність та механізм реалізації.
Економічний механізм управління торговельним підприємством та шляхи його вдосконалення.
Мотиваційний механізм управління підприємством та шляхи його вдосконалення.
Організаційний механізм управління підприємством та шляхи його вдосконалення.
Формування комплексного механізму управління підприємством.
Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємстві.
Механізм адаптації рішень в управлінні підприємством торгівлі.
Розвиток системи підготовки і прийняття управлінських рішень.
Процес формування організаційної структури управління на підприємстві.
Оптимізація організаційної структури управління підприємством.
Розробка бізнес-плану реструктуризації підприємства.
Розробка програми реструктуризації підприємства в умовах формування нових економічних відносин.
Комунікаційні процеси на підприємстві та шляхи їх удосконалення.
Формування інформаційної системи підприємства на основі створення АРМ та шляхи її вдосконалення.
Інформаційне та інформаційно-технічне забезпечення процесів управління підприємством і шляхи їх удосконалення.
Формування сучасної системи функціонального менеджменту підприємства в сучасних умовах.
Особливості управління фінансово-економічною підсистемою підприємства в умовах формування ринкових відносин.
Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві сфери послуг.
Маркетингові служби підприємств та організація їхньої діяльності.
Управління рекламною діяльністю торговельного підприємства.
Особливості управління комерційною діяльністю на підприємстві.
Управління торговельно-технологічним процесом на підприємстві.
Управління асортиментом і якістю товарів торговельного підприємства на сучасному етапі розвитку економіки.
Модель управління підприємством у стані кризи.
Антикризове управління малим підприємством.
Особливості менеджменту підприємства у кризових ситуаціях.
Проведення діагностики кризових ситуацій та банкрутства.
Особливості організації роботи по виходу підприємства з кризи.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи.
Контроль та регулювання діяльності торговельного підприємства у кризовій ситуації.
Система прийняття управлінських рішень в умовах кризи.
Модель менеджера з антикризового управління.
Побудова системи антикризового управління персоналом.
Підвищення ефективності управління підприємством в умовах ризику.
Управління ризиком: сучасні теорії та практичний досвід.
Управління ризикозахищеністю підприємства в умовах реформування економіки.
Управління ризиком та запобігання банкрутству підприємства.
Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Типи конкуренції та їх вплив на інноваційну активність підприємства.
Оцінка конкурентного статусу організації на вітчизняному ринку.
Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи її оцінки.
Аналіз внутрішнього середовища та конкурентні можливості підприємства.
Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності.
Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах
Оцінка ефективності діяльності системи управління підприємством.
Резерви і фактори підвищення ефективності управління торговельним підприємством в умовах пожвавлення економічних процесів.
Використання принципів ефективного менеджменту в процесі управління підприємством.
Ефективність системи управління підприємством та критерії її оцінки в умовах ринкового середовища.
Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання.
Цільові програми управління ефективністю та розвитком підприємства.

2. З курсу “Менеджмент персоналу”
Професійно-кваліфікаційна структура персоналу в організаціях сфери послуг.
Роль персоналу в досягненні ефективної роботи організації (підприємства, фірми).
Проблеми та особливості управління персоналом у сфері послуг.
Соціальний менеджмент – сучасний етап еволюції менеджменту персоналу.
Формування сучасної системи управління персоналом організації в умовах ринкових відносин.
Модель менеджменту персоналу організації (підприємства, фірми, холдінга).
Ефективність управління персоналом в організації та методика її оцінки.
Організаційне проектування системи управління персоналом.
Основні напрями перебудови роботи кадрових служб у сучасних умовах.
Методи підбору і підготовки менеджерів персоналу: можливості і фактори практичної реалізації.
Особливості управління персоналом на різних стадіях життєвого циклу фірми.
Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики.
Вплив кадрової політики на формування організаційної культури.
Проблеми формування активної кадрової політики в організації.
Інформаційне забезпечення управління персоналом організації.
Сучасна система регламентації управління персоналом організації.
Проблеми автоматизації кадрової роботи на підприємствах сфери послуг.
Маркетинг персоналу та його роль у досягненні ефективності управління організацією.
Планування роботи з персоналом в організації сфери послуг.
Сучасні методи прогнозування потреби в персоналі в умовах ринку.
Формування потреби в персоналі: проблеми теорії та практики.
Сучасні форми оформлення вимог до кандидатів та їх роль у досягненні ефективності процесу відбору персоналу в організацію сфери послуг.
Сучасна технологія найму персоналу в організацію.
Проблеми адаптації нових співробітників в організації.
Співбесіда та тестування як основні методи відбору персоналу в організацію: особливості і методика проведення.
26. Шляхи зниження плинності персоналу в організації сфери послуг.
Програма розвитку кадрового потенціалу підприємства
Проблеми професійного навчання в організації.
Організація системи навчання персоналу у сфері послуг.
Професійний розвиток управлінського персоналу організації.
Проблеми впровадження сучасних форм навчання персоналу.
Система ділової оцінки спеціалістів організації сфери послуг.
Система ділової оцінки управлінського персоналу.
Атестація персоналу та методика її проведення на підприємстві.
Особливості діяльності центрів оцінки персоналу (кадрових консалтингових фірм).
Формування резерву персоналу сучасного підприємства.
Планування та розвиток кар’єри в сучасній організації.
Модель управління рухом персоналу організації.
Мотивація поведінки персоналу через їх потреби: суть та застосування в системі сучасного бізнесу.
Мотивація персоналу у практичному менеджменті.
Проблеми формування ефективної системи оплати праці в організації.
Сучасні системи матеріального стимулювання праці персоналу.
Управління організаційною поведінкою персоналу організації.
Психологічні аспекти управління персоналом: проблеми теорії та практики.
Проблеми формування та розвитку згуртованого колективу на сучасних підприємствах.
Модель формування управлінської команди на сучасних підприємствах.
Основні напрямки забезпечення безпеки персоналу підприємств.
Управління конфліктами та стресами в колективі.
Управління персоналом в умовах кризової ситуації.

3. З курсу ”Організація праці менеджера”
Управлінська праця як складова управлінської діяльності.
Вдосконалення управлінської праці на сучасному етапі.
Особливості пофесійної діяльності менеджерів в риноквих умовах.
Формування іміджу менеджера та його значення для успішної діяльності організації.
Наукова організація праці на торговельному підприємстві в сучасних умовах.
Удосконалення оргнаізації праці менеджерів в ринкових умовах.
Організаційно-розпорядча діяльність керівника торговельного підприємства в ринкових умовах.
Організація та підвищення ефективності праці керівника підприємства (організації).
Управлінські рішення у менедженті підприємства.
Удосконалення методів прийняття управлінських рішень в організації.
Сучасні моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві.

4. З курсу “Операційний менеджмент”
Управління виробництвом як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію.
Операційний менеджер та процес управління.
Функції, принципи та методи операційного менеджменту в умовах становлення ринкових відносин.
Особливості управління операційною діяльністю у сфері послуг.
Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.
Удосконалення напрямків операційного менеджменту на торговельному підприємстві.
Застосування концепції операційного менеджменту та її вплив на ефективність господарювання підприємства.
Управління інноваційними операціями підприємства.
Управління операційною системою організації в сучасних умовах.
Операційна система як об’єкт управління.
Ситуаційний підхід до виробничої діяльності в ринкових умовах.
Особливості управління складовими елементами операційної системи.
Вдосконалення організаційної структури управління операційною системою підприємства.
Діагностика операційної системи управління підприємством в сучасних умовах.
Структуризація сервісних контактів у сучасних умовах господарювання.
Управління процесом проектування операційної системи.
Операційна стратегія управління підприємством в умовах трансформації економіки України.
Формування стратегії виробництва товару в сучасних умовах.
Дослідження факторів зовнішнього середовища у процесі стратегічного управління операційною діяльністю підприємства.
Обґрунтування операційної стратегії та розробка бізнес-плану підприємства.
Удосконалення операційної стратегії і тактики управління підприємством та підвищення ефективності використання його виробничого потенціалу.
Розробка операційної стратегії розвитку підприємства в умовах формування ринкових відносин.
Операційна стратегія та конкурентоспроможність підприємства.
Проблеми та особливості використання стратегічного інструментарію розробки операційної стратегії у торговельному підприємстві.
Особливості стратегії сервісних процесів в ринкових умовах.
Дослідження впливу життєвого циклу на операційну стратегію.
Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах.
Особливості управління операційною діяльністю підприємства в сучасних умовах.
Операційні процеси організації як динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи.
Особливості управління за фазами життєвого циклу підприємства.
Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства.
Проектування операційної системи: сукупність, цілі та етапи.
Дослідження факторів зовнішнього середовища у процесі проектування операційної системи.
Управління якістю при проектуванні виробу.
Оптимізація функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.
Удосконалення управління проектування і розвитку виробничого процесу.
Удосконалення організаційно-технологічних аспектів розміщення устаткування.
Удосконалення проектування потокового та автоматизованого виробництва.
Управління процесом проектування операційної системи.
Вартісний інжиніринг та вартісний аналіз при проектуванні продукту.
Удосконалення проектування виробничої потужності підприємства.
Удосконалення проектування робіт та нормування праці.
Інформаційна база як основа проектування виробничої потужності підприємства.
Управління формуванням балансу виробничої потужності підприємства.
Управління пропускною здатністю сервісного підприємства.
Удосконалення застосування методів лінійного програмування в операційному менеджменті.
Удосконалення планування виробничого і обслуговуючих потоків.
Управління процесом проектування виробничих потужностей та трудового процесу.
Управління виробничими потужностями підприємства в умовах адаптації до ринку.
Оперативне управління і шляхи удосконалення виробничих процесів.
Оперативне управління виробництвом в умовах нових економічних відносин.
Функції, завдання та основні вимоги до оперативного управління виробництвом.
Удосконалення функціонування операційної системи в умовах постійного впливу змін внутрішнього і зовнішнього середовища.
Організація праці менеджера оперативного управління виробництвом.
Управління системою «точно в термін» (JIT) в сфері обслуговування.
Особливості управління виробництвом згідно системи «Канбан».
Управління оперативно-виробничим плануванням.
Функція контролю в системі операційного менеджменту.
Удосконалення управління матеріально-технічним постачанням підприємства.
Удосконалення управління інженерно-технічним обслуговуванням та ремонтними роботами на підприємстві.
Удосконалення управління та підвищення функціонування інфраструктури у підприємстві.
Резерви підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок розвитку інфраструктури у підприємстві.
Удосконалення управління експлуатаційною діяльністю підприємства.
Система управління товарно-матеріальними запасами підприємства при незалежному попиті.
Управління запасами при залежному попиті (MRP- система).
Управління виробничою програмою та виробничою потужністю: сутність, характеристика і взаємозалежність.
Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його взаємозв’язок з фінансовими можливостями і стратегією розвитку підприємства.
Форми і методи управління виробничими запасами підприємства.
Управління трудовим процесом на підприємстві в сучасних умовах.
Удосконалення систем оперативного управління виробництвом.
Управлінські рішення в сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами.
Підвищення ефективності праці та матеріального стимулювання працівників підприємства.
Удосконалення мотивації та підвищення ефективності стимулювання праці працівників підприємства.
Управління матеріально-технічним постачанням та збутом на підприємстві.
Проектна діяльність як сфера високого ризику.
Методи та інструменти управління ризиками проекту.
Управління якістю проекту в умовах нових економічних відносин.
Управління проектною командою (психологічні аспекти проект-менеджменту).
Управління проектними ризиками.
Сутність проектного підходу до управління організацією.
Контролінг проектів на сучасному етапі.
Техніка управління проектами методом оцінки та розгляду програми (РЕRТ) та методом критичного шляху (СРМ).
Організація управління за допомогою мережного моделювання.
Організація системи управління проектами.
Особливості управління за фазами життєвого циклу проекту.
Управління продуктивністю операційної діяльності.
Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи.
Фактори та шляхи підвищення продуктивності праці в організації.

5. З курсу “Управління якістю”
Системний підхід в управлінні якістю.
Система методів управління якістю, їх сутність та механізм реалізації.
Проблеми та особливості менеджменту якості на сучасному підприємстві.
Створення, впровадження та управління системою якості.
Управління якістю продукції в системі маркетингу.
Система управління якістю продукції.
Система управління якістю послуг.
Організація і методичні основи формування системи управління якістю торговельних технологічних процесів.
Прогнозування і планування рівня якості продукції підприємства.
Розробка методик статистичного контролю стану процесів підприємства по показниках якості.


6. З курсу “Інвестиційний менеджмент”
Місце і значення інвестиційного менеджменту в організаційній структурі управління підприємством.
Організаційні та економічні складові інвестиційної діяльності підприємства.
Кількісні методи інвестиційного аналізу та їх вдосконалення.
Управління реалізацією програми реальних інвестицій підприємства.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства як цілісного торговельного підприємства.
Впровадження системи моніторингу інвестиційної діяльності підприємства.
Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємства.
Розвиток організаційно-господарських структур у ринковій економіці та управління їх фінансовим капіталом.
Фінансові проблеми формування системи інвестицій підприємства в умовах ринку.
Оцінка фінансово-господарського стану торговельного підприємства з точки зору його інвестиційної привабливості.
Методи оцінки інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів інвестування та їх вдосконалення.
Управління інноваційними інвестиціями торговельного підприємства.
Місце і значення інновацій при проведенні інвестиційної діяльності на підприємстві.
Стратегічне управління інвестиціями в умовах адаптації до ринку.
Особливості формування інвестиційної стратегії підприємства.
Шляхи оптимізації управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства.
Обґрунтування потреби підприємства в інвестиційних ресурсах.
Особливості проведення аналізу інвестиційних проектів підприємства.
Розробка інвестиційного бізнес-плану підприємства.
Обґрунтування розробки інвестиційного проекту підприємства.
Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти.
Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
Методологічні основи процесу формування портфеля фінансових інвестицій.
Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.


7. З курсу “Інноваційний менеджмент”
Управління інноваційним процесом в умовах адаптації до ринку.
Інформаційне забезпечення інноваційного процесу та шляхи його вдосконалення.
Управління інноваційною діяльністю підприємства в сучасних умовах господарювання.
Особливості управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах ризикового підприємництва.
Управлінські рішення в інноваційному менеджменті підприємства.
Особливості організаційних структур управління інноваційною діяльністю в сучасних умовах.
Управління малим інноваційним підприємництвом в умовах нових економічних відносин.
Великомасштабний інноваційний бізнес в умовах адаптації до ринку.
Розробка інноваційної стратегії організації: сучасні теорії та практичний досвід.
Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства як фактор його конкурентоспроможності.
Розробка інноваційного проекту: проблеми теорії та практики.
Інноваційний проект як форма цільового управління інноваційною діяльністю.
Аналіз і оцінка інноваційного потенціалу сучасної організації.
Планування і створення нової продукції.
Оцінка ефективності нововведень.

8. З курсу “Стратегічне управління“
Стратегічне управління підприємством в умовах трансформації економіки України.
Напрямки стратегічного розвитку підприємства: моделі, контроль і дії керівництва.
Стратегічне управління і конкурентоспроможність підприємства.
Формування складових системи стратегічного управління на підприємстві.
Алгоритм і принципи формування стратегії підприємства.
Визначення місії та цілей організації.
Аналіз макросередовища та безпосереднього оточення підприємства в системі стратегічного управління.
Оцінка конкурентного середовища в галузі (за М.Портером).
Нестабільність зовнішнього середовища і види стратегічного управління.
Діагностика стану підприємства в конкурентному середовищі.
Внутрішнє середовище підприємства та особливості його аналізу.
Управління конкурентоспроможністю стратегічного потенціалу підприємства.
Ланцюжок цінностей підприємства і стратегічний аналіз витрат.
Портфельний аналіз і стратегічна сегментація ринку.
Стратегічні складові портфельного аналізу.
Методологія та організація стратегічного планування на підприємстві.
Організаційно-економічний механізм імплементації стратегії підприємства.
Генерація й аналіз стратегічних альтернатив розвитку підприємства.
Можливості Internet-економіки і розробка стратегії.
Бізнес-моделі і стратегії в електронній комерції.
Реалізація стратегії та управління змінами в організації.
Стратегічний контроль: критерії і показники оцінки.
Корпоративна культура і її роль у реалізації стратегії.
Додаток Б

Зразок документа (листа-замовлення) від організації на
виконання дипломної роботи


Декану факультету менеджменту, туризму та готельного господарства ЧТЕІ КНТЕУ
науковий ступінь, вчене звання, ПІБ


(повна назва організації)

Просить Вас доручити виконання дипломної роботи випускнику(ці) інституту ___________________________, що навчається за спеціальністю
( ПІБ студента)
7.050201 “Менеджмент організацій”, виконання дипломної роботи на тему:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підприємство забезпечить студента(ку) необхідною інформацією щодо своєї діяльності в межах теми дослідження.
Керівник організації підпис Ініціали та прізвище
(місце печатки)
Додаток В
ФОРМА ЗАЯВИ СТУДЕНТА(КИ) НА НАПИСАННЯ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Завідувачу кафедри менеджменту
і туризму ЧТЕІ КНТЕУ
Професору Гуменюку А.М.
Студента __ курсу
_______________ форми навчання
Спеціальність__________________
______________________________
______________________________
(П.І.Б.)
ЗАЯВА


Прошу Вас дозволити написання дипломної роботи на тему:
“______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________”
на матеріалах ____________________________________________________
______________________________місто______________________________
Прошу призначити науковим керівником_______________________________________________________
________________________________________________________________


“________”________________20__р. __________________
Додаток Д

Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Факультет ___________________ Кафедра ________________________
Спеціальність__________________________________________________
Затверджую
Зав. кафедри ___________________
“___”____________ _____р.
Завдання
на дипломну роботу (проект) студентові
______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
1. Тема дипломної роботи (проекту) ______________________________
______________________________________________________________
Затверджена наказом по інституту від "___" _________ _____р. № __

2. Термін подання студентом завершеної роботи (проекту) ___________

3. Цільова установа та вихідні дані до роботи (проекту) ________________________________________________________________
4. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов'язкових креслень) ______________________________________________________

5. Консультанти по роботі (проекту), із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються:
РОЗДІЛ
Консультант
Підпис, дата


(прізвище, ініціали)
Завдання видав
Завдання прийняв


6. Зміст дипломної роботи (проекту), перелік питань, що їх належить розробити _____________________________________________________
________________________________________________________________
7. Календарний план виконання роботи (проекту)

Назва етапів дипломної роботи (проекту)
Термін виконання етапівроботи (проекту)За планом
Фактично


8. Дата видачі завдання "___" _________________ _____ р.
Керівник роботи (проекту) ____________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Завдання прийняв до виконання
студент-дипломник ____________________________________________
(підпис студента)
Висновок керівника дипломної роботи (проекту)
Студент_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Керівник___________________________
(підпис, дата)Висновок кафедри про дипломну роботу (проект)

Дипломну роботу (проект) переглянуто

Студент_________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
може бути допущений до захисту цієї роботи (проекту) на засіданні
державної екзаменаційної комісії.


Завідувач кафедри___________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“___”______________201_ р.


Додаток Е
Орієнтовні варіанти планів дипломних робіт

ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вступ
Розділ 1. Основи управління трудовим колективом підприємства
1.1. Суть та роль управління трудовим колективом підприємства
1.2. Задачі та функції управління трудовим колективом
Розділ 2. Дослідження особливостей управління трудовим колективом ТОВ “Ольга”
2.1. Аналіз методів управління, що використовуються у ТОВ “Ольга”
2.2. Аналіз кількісного та якісного складу працівників колективу товариства
2.3. Оцінка впливу управління трудовим колективом ТОВ “Ольга” на ефективність його господарської діяльності
Розділ 3. Механізм удосконалення управління трудовим колективом ТОВ “Ольга”
3.1. Кадрова політика і планування як складова управління трудовим колективом
3.2. Удосконалення соціально-психологічних методів управління трудовим колективом ТОВ “Ольга”
3.3. Пропозиції щодо удосконалення оцінювання персоналу товариства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вступ
Розділ 1. Особливості організації праці менеджера як ключової фігури управління
1.1. Праця менеджера як складова управлінської діяльності
1.2. Сутність і основні напрямки наукової організації праці керівників
1.3. Формування раціональних організаційних структур в управлінні підприємством
Розділ 2. Характеристика основних форм участі менеджерів МПП “Смерічка” у вирішенні господарчих завдань
2.1. Організація та особливості управлінської праці в апараті управління підприємства
2.2. Аналітичний опис особистих ділових контактів менеджера МПП “Смерічка”
2.3. Вплив організації управлінської праці на ефективність показників економічної діяльності підприємства
Розділ 3. Комплекс заходів з удосконалення особистої праці менеджерів МПП “Смерічка”
3.1. Удосконалення системи управлінської праці та основних напрямків її наукової організації на підприємстві
3.2. Наукове обґрунтування нової організаційної структури МПП “Смерічка”
3.3. Оптимізація особистих ділових контактів менеджерів підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

ТЕМА: ГЕНЕРАЦІЯ Й АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ
Розділ 1. Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії
Стратегічні альтернативи розвитку підприємства
Принципи формування стратегії
Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні
Розділ 2. Стратегічний аналіз середовища управління ТОВ “Універсам”
2.1. Оцінка сильних і слабких сторін ТОВ “Універсам”, його можливостей і небезпек
2.2. Портфельний аналіз підприємства і стратегічна сегментація ринку
2.3. Визначення конкурентоспроможності ТОВ “Універсам”
Розділ 3. Оптимізація вибору стратегії ТОВ “Універсам”
3.1. Перегляд стратегічних альтернатив розвитку ТОВ “Універсам”
3.2. Критерії визначення привабливої альтернативи розвитку підприємства
3.3. Ефективність формування рішень щодо вибору стратегій ТОВ “Універсам”
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Додаток Ж


Титульна сторінка дипломної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Кафедра менеджменту і туризму


ДИПЛОМНА РОБОТА


Назва теми дипломної роботи та підприємства,
за матеріалами якого виконано дипломну роботуСтудента V (VI) курсу
спеціальності 7.050201
“Менеджмент організацій”
спеціалізації 7.050201.01
“ Менеджмент організацій
торгівлі”Науковий керівник:
науковий ступінь,
вчене звання
Чернівці, 201_р.

Додаток З


Приклад побудови таблиці

Таблиця(номер)____


Назва таблиці
______________________________

Таблиця 2.5


Розрахунок коефіцієнтів платоспроможності підприємства
за 2007-2009 рр.

Показники
Роки
Відхилення2008/2007
2009/2008


кін. 2007
кін. 2008
кін. 2009
абсолютне
відносне
абсолютне
відносне

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
0,18
0,17
0,20
-0,01
-8,07
0,03
18,52

- проміжний коефіцієнт покриття
0,45
0,48
0,44
0,03
5,79
-0,03
-6,67

- загальний коефіцієнт покриття
0,87
0,80
0,86
-0,07
-7,71
0,05
6,43

- коефіцієнт співвідношення поточної ДЗ і КЗ
0,17
0,01
0,0005
-0,17
-95,78
-0,01
-93,35


Додаток К

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел
складається за стандартом "Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006).

Основні вимоги до оформлення списку використаних джерел у дипломній роботі:
Після прізвища, а також між складовими ініціалів ставиться пробіл: Мельник В. М.
Усі елементи в опису пишуться зі строчної літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.
Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Текст] або [Text], [Електронний ресурс].
У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.
Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої риски пишуть усіх авторів.
При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].
У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та по-батькові.
У патентних документах в області відповідальності на відміну від інших документів пишуть спочатку прізвище, а потім ініціали.
Знаки ; та : розділяють пробілами з обох боків.
Реєстраційний номер книги (ISBN) пишуть, якщо він є.
Відсутні пробіли в нумерації сторінок : 8-10.
У кінці опису ставиться крапка.
Приклади оформлення списку використаних джерел у дипломній роботі:
Закони України:
1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.
2. Господарський кодекс [Текст] : офіц.. текст : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. ; ISBN 966-633-516-6.
3. Про вищу освіту [Текст] : [закон України : офіц.. текст : за станом на 19 жовтня 2006 р.]. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. ; ISBN 966-611-506-9.
4. Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст] : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.
5. Про рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні : проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" [Текст] : постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992-1996.
Книги
Один автор
Шаповалов В. А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ : учебное пособие [Текст] / В.А. Шаповалов. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 345 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-13469-6.
Два автора:
Зозулев А. В. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика : Учеб. пособие [Текст] / А.В. Зозулев, С.А. Солнцев. – М. : Рыбари ; К. : Знання, 2008. – 643 с. – (Высшее образование XXI века).
Три автора:
Васильців Т. Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : монографія [Текст] / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, А.М. Гуменюк. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 248 с.
Три автора і більше:
Маркетинг : підручник [Текст] / А. О. Старостіна, Н. П. Гочарова, Є. В. Крикавський та ін. ; за ред.. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-346-629-3.
Багатотомні видання
Економічна енциклопедія : у 3 т. [Текст] / Академія народного господарства м. Тернопіль ; заг. ред. С. В. Мочерного та ін. – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – 3 т.
або
Економічна енциклопедія : у 3 т. [Текст] / Академія народного господарства м. Тернопіль. – К. : Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 1 : Економічна енциклопедія. – 864 с. – Т. 2 : Економічна енциклопедія. – 848 с. – Т. 3 : Економічна енциклопедія. – 952 с.
Методичні вказівки
Методичні вказівки, в основному, описуються під назвою, так як укладаються декількома фізичними особами, але не є творчою працею якоїсь окремої людини. В деяких випадках методичні вказівки є творчою працею автора (авторів). Автор – фізична особа, яка написала будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробила якийсь план, проект і т. ін. Укладач – той, хто що-небудь укладає, упорядкує, формує.
Один автор
Доля В. Т. Економетрія [Текст] : метод. вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практ. занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт (для студ. усіх форм навч. за напрямами підготовки 0501 – "Економіка і підприємництво", 0502 – "Менеджмент") / В. Т. Доля ; Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 48 с.
Гуменюк М. С. Маркетингові інформаційні системи [Текст] : навчально-методичний посібник (лабораторний практикум) для самостійного вивчення дисципліни "Маркетингові інформаційні системи" (для студентів спеціальності 050108 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / М. С. Гуменюк ; Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 229 с.
Два автори
Пасічний В. О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Страхування" [Текст] / В. О. Пасічний, В. Т. Плакіда ; Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – 95 с.
Укладачі
(від одного до чотирьох)
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Фінансовий облік" для студ. 3 курсу спец. 7.050106 "Облік і аудит" [Текст] / Чернівецький торговельно-економічний інститут ; уклад. : Н. І. Гордієнко, М. Ю. Карпушенко, Л. А. Сіробаба. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 79 с.
(п’ять і більше)
Методичні вказівки для виконання дипломних робіт для студентів напряму 05001 "Економіка і підприємництво" спеціальності 7.050108 "Маркетинг" спеціалізації 7050108 "Маркетинг на ринку товарів та послуг" [Текст] / Чернівецький торговельно-економічний інститут ; уклад. : І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський [та ін.] – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 64 с.
Конференції
Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р. : тези доповідей / [редкол.: Г. В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг. : Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.
Тези доповідей
Гуменюк М. С. Особливості продовольчої безпеки регіону [Текст] / М. С. Гуменюк // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону : Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. – Чернівці, 2007. – 508 с.
Збірник наукових праць
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Міжрегіональне співробітництво : стан та перспективи [Текст] : Збірник наукових праць / Інститут регіональних досліджень ; [відп. ред.. Є. І. Бойко]. – Львів : 2007. – Вип. 4(66). – 335 с. – ISSN 1727-589Х.
Дисертація
Горбачова Ю. І. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні [Текст] : дис канд. екон. наук / Ю. І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с.
Автореферат дисертації
Волошин В. І. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва [Текст] : автореф. дис канд. екон. наук : 08.00.03 / Волошин Володимир Іванович ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Львів, 2008. – 20 с.
Газета
Горбулін В. Сектор безпеки : стан і напрями реформування [Текст] / В. Горбулін, О. Литвиненко // День. – № 232. – 2009. – 22 грудня. – С. 7.
Долженко, Г. Вітер має працювати : енергетика [Текст] / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17.
Статті із збірників, якщо:
Один автор
Шутенко Л. Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городского хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда [Текст] / Л. Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»).
Два автори
Клименко Є. В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів) [Текст] / Є. В. Клименко, М. О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
Три автори
Банах В. А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции [Текст] / В. А. Банах, А. И. Федченок, Е. Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 7 – 11. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
Чотири автори потрібно описувати під назвою
Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини [Текст] / В. М. Жартовський, Ю. В. Цапко, С. В. Жартовський, К. І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою
Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения [Текст] / В. Е. Бекетов, М. В. Борисенко, Г. П. Евтухова и др. // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 213. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
Складова частина документу, яку надруковано під загальним заголовком
Климов А. Сообщение о заседании постоянной комиссии международной ассамблеи столиц и крупных городов (22-23.08.2003 г.) [Текст] / А. Климов // Коммунальное хозяйство городов : науч.- техн. сб. – К. : Техніка, 2003. – Вып. 51. – С. 220 – 238. – Из содерж. : Выступление Л. Шутенко. – С. 221 – 223; Выступление В. Бабаева. – С. 226 – 228; Выступление В. Семенова. – С. 233 – 236.
Статті із журналів, якщо:
Один автор
Петрович Й. М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / Й. М. Петрович // Вісник нац. унів. «Львівська політехніка». – 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 62.
Два автори
Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів [Текст] / Т. Бурлай, О. Білоцерківець // Економіка України. – 2009. – № 10 (575). – С. 62.
Три автори
Крисанов Д. Ф. Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі [Текст] / Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко, М. Є. Рогоза // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 52-71.
Чотири автори потрібно описувати під назвою
Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? [Текст] / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.
П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою
К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] / Н. Н. Княжева, А. Д. Петрушина, Е. А. Красильникова и др. // Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. – № 6. – С. 65.
Словники
Економічний словник. Тлумачно-термінологічний [Текст] / [авт.-уклад. В. А. Коноплицкий, Г. І. Філіна]. – К. : КНТ, 2007. – 580 с. – ISBN 978-966-373-266-4.
Стандарти
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9: 2004. – [Чинний від 2005-04-01] [Текст] – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України). – Текст : нім., англ.., фр., рос., укр..
Електронні ресурси
З Інтернету
Берн Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений) : [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] PHINO/BERN/.
СD
Гомба Л. А. Управління персоналом [Електронний ресурс] / Л.А. Гомба; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Чернівці, 2009. – 1 CD.
Додаток Л


Довідка, що подається у ДЕК деканатом факультету

Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут


Голові
державної екзаменаційної комісії №_____

Направляється студент____________________________________ на захист
дипломної роботи (проекту)________________________________________
________________________________________________________________

Завдання на дипломну роботу (проект), дипломна робота (проект), і рецензія, навчальна картка студента, характеристика та витяг із обліково-екзаменаційних відомостей додаються


Декан факультету_________


Студент_____________________________________________ за час навчання на
факультеті __________________________________________________________
з _____ по _____ рр. Повністю виконав навчальний план зі спеціальності
з такими оцінками: відмінно______%, добре______%, задовільно_____%.
Секретар деканату ____________Додаток М


Титульна сторінка ілюстративних додатків
до дипломної роботиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ТУРИЗМУ
ІЛЮСТРАТИВНІ ДОДАТКИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
на тему:
“СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В УМОВАХ РИНКУ”
(за матеріалами ТОВ “Шанс”)


студента V(VІ) курсу спеціальності 7.050201
“Менеджмент організацій”
спеціалізації “Менеджмент організацій торгівлі”


ПЕТРОВА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА


Науковий керівник:
к.е.н., доцент Т.О. КондратюкЧернівці, 201_р.

Додаток Н

Перелік рекомендованої літератури
до дипломної роботи

Законодавчо-нормативна література

Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. ; ISBN 966-7630-14-5.
Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. ; ISBN 966-633-516-6.
Про інвестиційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] № 1560-XII від 18.09.91.
Про інноваційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] № 48 від 04.07.2002.
Про підтвердження відповідності [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 17 травня 2001 року № 2406-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – №32. – С. 169.
Кодекс законів про працю України (зі змінами та допов.) [Текст] – К. : Атіка, 2002. – 96 с.
Конституція України [Текст] офіц. текст – К. : Україна, 1996.
Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг). [Електронний ресурс] Проект //http://www.dstu.gov.ua/-guality/-zak- pol2.
Про банкрутство [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31.
Про власність [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1991. – 21 жовт.
Про зайнятість населення [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 1. – К., 1999. – С. 252-268.
Про захист прав споживачів [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30.
Про колективні договори і угоди: [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 6. – К., 1996. – С. 5
Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України [Текст] : [закон України : офіц. текст] Постанова Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916-XIV.
Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування : [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1990. – 8 лют.
Про наукову і науково-технічну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 01.12.98 № 284-XIV.
Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 29 квіт.
Про оплату праці [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 8. - К., 1997.– С. 210-218.
Про оренду майна державних підприємств та організацій [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 25 берез.
Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 15 грудня 1993р. №3687-ХІІ.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 15 грудня 1993р. № 3689-XIІ.
Про охорону праці [Текст] : [закон України : офіц. текст] Т. 4. – К., 1996. – С. 114-133.
Про інноваційну діяльність [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 4 липня 2002 p. № 40-IV.
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Закони України. Т. 15. – К., 1999. С. 332-343.
Про приватизаційні папери [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1992. – 4 квіт.
Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків [Текст] : [закон України : офіц. текст] від 16.07.99 № 991.
Про споживчу кооперацію [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1991. – 9 трав.
Про товарну біржу [Текст] : [закон України : офіц. текст] // Голос України. – 1993. – 11 січ.
Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції [Текст] : [указ Президента України] від 23 лютого 2001 року №113 // Урядовий кур'єр.-2001. – №42. – С.10.
Системи управління якістю : ДСТУ ISO 9001-2001. [Текст] – К. : Держстандарт України, 2001.
Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та допов. на 15 вересня 2004 р. : (Відповід. офіц.текстові) [Текст] – К. : Вид. Паливода А.В., 2004.

Основна література

Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва. – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 352 с.
Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание : Пер. с англ. [Текст] / И. Ансофф – СПб : Питер, 2009. – 344 с.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : Пер. с англ. – 10-е изд. [Текст] / М. Армстронг – СПб : Питер, 2009. – 848 с.
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : Пер. с англ. – 8-е изд. [Текст] / М. Армстронг – СПб : Питер, 2008. – 832 с.
Бай С.І. Розвиток організації : політика, потенціал, ефективність : монографія. [Текст] / С.І. Бай – К. : КНТЕУ, 2009. – 280 с.
Барна Н.В. Іміджелогія : Навчальний посібник для дистаційного навчання [Текст] / Н.В. Барна ; за навч. ред. В.М. Бебика – К. : Університет «Україна», 2007. – 217 с.
Бізнес-менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л.І. Федулова, В.Г. Федоренко, В.Ф. Гриньов та ін. ; за заг. ред. Л.І. Федулової – К. : МАУП, 2007. – 632 с.
Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. [Текст] / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула – Львів : В-во націон.. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 559 с.
Білоскурська О.В. Сучасне діловодство : Термінологічний словник-довідник [Текст] / Укл. О.В. Білоскурська, Ю.М. Пацаранюк – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 127 с.
Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник. [Текст] / Л.Д. Буряк – К. : КНЕУ, 2007. – 432 с.
Варенко В.М. Референтна справа : навчальний посібник. [Текст] / В.М. Варенко – К. : Кондор, 2009. – 212 с.
Виробничий менеджмент ресторанного господарства : опорний конспект лекцый [Текст] / Г.Т. П”ятницька, Н.О. П”ятницька – К. : КНТЕУ, 2008. – 88 с.
Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. [Текст] / І.Б. Гевко – К. : Кондор, 2009. – 187 с.
Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навчальний посібник [Текст] / І.Б. Гевко - К. : Кондор, 2005. – 228с.
Гліненко Л.К. Стратегічне управління розвитком бізнес-систем в економіці України : монографія [Текст] / Л.К.Гліненко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 776 с.
Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие. [Текст] / И.В. Головнева – К. : Кондор, 2008. – 172 с.
Грант Р. Современный стратегический анализ : Пер. с англ. [Текст] / Р. Грант ; под ред. В.Н. Фунтова – 5-е изд. – СПб : Питер, 2008. – 560 с.
Діденко В.М. Менеджмент : підручник. [Текст] / В.М. Діденко – К. : Кондор, 2008. – 584 с.
Дідковська Л.Г. Історія вчень менеджменту : Навчальний посібник. [Текст] / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко – К. : Алерта, 2008. – 477 с.
Доброзорова О.В. Організація праці менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / О.В. Доброзорова, І.В. Осадчук – К. : Кондор, 2009. – 452 с.
Економіка й організація інноваційної діяльності : Підручник [Текст] / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін. ; під ред. О.І. Волкова, М.П. Денисенка. ( К. : ВД «Професіонал», 2004. ( 960 с.
Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту студентів, що навчаються за напрямом «Менеджмент», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» : Навчально-методичне видання [Текст] / за ред. В.Ф. Проскури, А.Г. Лизунець – К. : Кондор, 2009. – 128 с.
Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності : Навчальний посібник. [Текст] / М.А. Йохна, В.В. Стадник ( К. : Видавничий центр «Академія», 2005. ( 400 с.
Кайро Дж. Суперменеджер : мотивация и самодисциплина : Пер. с англ. [Текст] / Дж. Кайро – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 128 с.
Карамушка Л.М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій) : Монографія [Текст] / Л.М. Карамушка, О.А. Філь – К. : Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с.
Козюра В.Д. Еволюція управлінської думки : нарис історії розвитку теорії соціального управління : Навчальний посібник. [Текст] / В.Д. Козюра, Ю.В. Ящуринський – К. : ВД «Персонал», 2008. – 288 с.
Колпаков В.М. Організація праці менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / В.М. Колпаков – К. : ВД «Персонал», 2008. – 432 с.
Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : Пер. с англ. [Текст] / Жан-Жак. Ламбен ; под ред. В.Б. Колчанова – СПб : Питер, 2008. – 800 с.
Лудченко Я. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів : Навчальний посібник. [Текст] / Я. Лудченко – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 208 с.
Лукаш Ю.А. Имидж компании - «золотой ключик» успеха. [Текст] / Ю.А. Лукаш – М. : Дело и Сервис, 2007. – 112 с.
Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції : Навчальний посібник. [Текст] / І.Ю. Матюшенко, В.П. Божко – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.
Менеджмент : Підручник [Текст] / В.Г. Федоренко, О.Ф. Іткін, В.І. Анін та ін. ; За наук. ред. В.Г. Федоренка – К. : Алеута, 2008. – 652 с.
Митяй О.В. Проектний аналіз : Навчальний посібник. [Текст] / О.В. Митяй – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 288 с.
Михайловська О.В. Операційний менеджмент : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. [Текст] / О.В. Михайловська – К. : Кондор, 2008. – 550 с.
Менеджмент : Навчальний посібник [Текст] / Г.Є. Мошек, Ю.В. Поканевич, А.С. Соломко та ін.. ; за заг. ред. Г.Є. Мошека – К. : Кондор, 2009. – 392 с.
Монастирський Г.Л. Теорія організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Г.Л. Монастирський – К. : Знання, 2008. – 319 с.
Музиченько А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : Навчальний посібник. [Текст] / А.С. Музиченько – К. : Кондор, 2005. – 406 с.
Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій : Підручник. [Текст] / Г.В. Осовська, О.А. Осовський – К. : Кондор, 2009. – 680 с.
Пасічник В.Г. Організація виробництва. – Навчальний посібник. [Текст] / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
Пивоваров С.Э. Международный менеджмент : Учебник. – 4-е изд. [Текст] / С.Э. Пивоваров, Л.С. Тарасевич – СПб : Питер, 2008. – 720 с.
Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. – 2-е вид., перероб. і доп. [Текст] / Л. Погребна – Харків : Фактор, 2008. – 416 с.
Податковий менеджмент : Підручник. [Текст] / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима та ін.. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
Польшаков В.І. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник [Текст] / В.І. Польшаков, Н.В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 с.
Портфельне інвестування : Навчальний посібник [Текст] / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко та ін.. – К. : КНЕУ, 2004. – 408с.
Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень : Навчальний посібник. [Текст] / В.М. Приймак – К. : Атіка, 2008. – 240 с.
Рзаєва С.Л. Експертні оцінки в менеджменті : Монографія. [Текст] / С.Л. Рзаєва – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.
Рудинская Е.В. Корпоративный менеджмент : Учебное пособие. [Текст] / Е.В. Рудинская, С.А. Яромич – К. : КНТ ; Эльга-Н, 2008. – 416 с.
Системы, методы и инструменты менеджмента качества : Учебник [Текст] / М.М. Канне, Б.В. Иванов, В.Н. Корешков та ін.. ; под ред. М.М. Канне – СПб : Питер, 2009. – 560 с.
Ситник Й. Менеджмент організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Й. Ситник – Львів : Тріада плюс, 2008. – 456 с.
Скворцов М.Н. Податковий менеджмент : стратегія і тактика. – Книга 2. Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки [Текст] / М.Н. Скворцов ; за ред. В.П. Давидової – К. : Кондор, 2007. – 416 с.
Скібіцька Л.І. Менеджмент підприємницької діяльності. [Книга 1]. Організація бізнесу : навчальний посібник [Текст] / Л.І.Скібіцька, О.М. Скібіцький. – К. : Кондор, 2009. – 896 с.
Скібіцька Л.І. Тайм-менеджмент : навчальний посібник [Текст] / Л.І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.
Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : Навчальний посыбник. [Текст] / О.М. Скібіцький – К. : ЦУЛ, 2009. – 568 с.
Скібіцький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник. [Текст] / О.М. Скібіцький – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с.
Скороходов В.А. Автоматизоване робоче місце менеджера : Навчальний посібник. [Текст] / В.А. Скороходов, І.М. Худякова – К. : ВД «Професіонал», 2008. – 416 с.
Сорока П.М. Інформаційний менеджмент : Навчальний посібник для дистаційного навчання [Текст] / П.М. Сорока ; за наук. ред. О.Д. Гудзинського – К. : Університет «Україна», 2008. – 535 с.
Сумець О.М. Основи операційного менеджменту. [Текст] / О.М. Сумець – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 416 с.
Сысоева С. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице. [Текст] / С. Сысоева, Е. Бузукова – СПб : Питер, 2008. – 336 с.
Тарасюк Т.М. Управління проектами. [Текст] / Т.М. Тарасюк – К. : Каравелла, 2004. – 344 с.
Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент : практикум : Навчальний посібник. [Текст] / Н. Тарнавська, О. Напора – Тернопіль : Карт-бланш ; К. : Кондор, 2008. – 287 с.
Тян Р.Б. Управління проектами [Текст] / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко – К. : Центр навчальної літератури, 2004, - 224 с.
Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : Навчальний посібник [Текст] / С.П. Шевчук, В.А. Скороходов, В.М. Жуковська та ін. – К. : ВД «Професіонал» ; ЦУЛ, 2010. – 181 с.
Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України : Навчальний посібник. [Текст] / В.Г. Федоренко – К. : МАУП, 2004. – 272 с.
Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності. [Текст] / В.Г. Федоренко – К. : Атака, 2004. – 431 с.
Федулова Л.І. Менеджмент організацій. Підручник. [Текст] / Л.І. Федулова ; за заг. редакцією Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2004.
Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій : Навчальний посібник. [Текст] / Ф.І. Хміль – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 333 с.
Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент : Учебное пособие. – 2-е изд. [Текст] / М.Б. Шифрин – СПб : Питер, 2009. – 320 с.
Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник. [Текст] / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало – Суми : Університетська книга, 2009. – 301с.
Эдерсхейм Э. Лучшие идеи Питера Друкера : Пер. с англ. [Текст] / Э. Эдерсхейм – СПб : Питер, 2008. – 384 с.
Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов : Пер. с англ. [Текст] / П. Этрилл ; под ред. Е.Н. Бондаревской – 3-е изд. – СПб : Питер, 2007. – 608 с.

13PAGE 15


13PAGE 142315
________________(підпис)

Прізвище, ім’я
та по батькові


________________(підпис)

Прізвище, ім’я
та по батькові

Заголовки
граф


Підзаголовки
граф

Шапка
Рядки


Боковик
(заголовки рядків) Графи ( колонки )
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 19072759
    Размер файла: 271 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий