voprosy po menedzhmentu


1.Эвалюцыя менеджменту як навуковай дысцыпліны. Значэнне школ і канцэпцый менеджменту ў сучасным кіраванні бібліятэчнай дзейнасцю.
2.Фарміраванне канцэпцыі бібліятэчнага менеджменту. Тыпалогія кіравання ў сучаснай навукі.
3.Асноўныя паняцця і катэгорыі бібліятэчнага менеджменту.
4.Функцыі бібліятэчнага менеджменту.
5.Крыніцы прававой рэгламентацыі айчыннай бібліятэчна-інфармацыйнай дзейнасці. Сучасная бібліятэка як суб'ект прававога рэгулявання.
6.Прававая база кіравання бібліятэчнай справай Беларусі.
7.Сістэма кіравання бібліятэчнай справай. Заканамернасці і асаблівасці развіцця бібліятэчнай справы.
8.Стратэгічнае кіраванне: значэнне, сутнасць.
9. Бібліятэка як арганізацыя: вызначэнне паняцця, асноўные характарыстыкі бібліятэкі як арганізацыі.
10. Канцэпцыя арганізацыйнага развіцця бібліятэкі. Асноўные законы: закон развіцця, закон сінергіі, закон самазахавання і законы другого ўзроўню.
11. Канцэпцыя і этапы стратэгічнага кіравання.
12. Кіраванне праектамі ў бібліятэчнай справе.
13. Рэмпубліканскія і рэгіянальныя праграмы ў бібліятэчнай справе.
14. Класы праектаў у бібліятэчнай справе.
15. Жыццёвы цыкл праекта.
16. Метадалагічныя падыходы да пераўтварэння бібліятэкі на аснове менеджменту якасці.
17. Прынцыпы менеджменту якасці і спецыфіка іх выкарыстання ў бібліятэках.
18. Методыка самаацэнкі бібліятэкі на аснове менеджменту якасці.
19. Кантроль як функцыя менеджменту бібліятэчнай інформацыйнай дзейнасці.
20. Віды кантролю, іх характарыстыка.
21. Бібліятэка ў сістэме некамерцыйнага маркетынгу.
22. Спецыялізаваная маркетынгавая служба бібліятэкі.
23. Комплекс бібліятэчнаго менеджменту.
24. Арганізацыйная структура кіравання бібліятэкай і іерархічныя і адаптыўныя структуры, іх характарыстыка, разнавіднасці, магчымасці выкарыстання ў бібліятэках.
25. Арганізацыя кіравання бібліятэчнай справай у Беларусі.
26. Грамадскія структуры кіравання бібліятэчнай справай у Беларусі.
27. Фактары эфектыўнай арганізацыі кіравання: фарміраванне гарызантальных сувязей, дэлігіраванне паўнамоцтваў, методыка калегіяльнага кіравання.
28. Фарміраванне арганізацыйнай культуры.
29. Дэлегіраванне паўнамоцтваў, як ключавы фактар эфектыўнай арганізацыі кіравання.
30. Метады кіравання бібліятэкай.
Навукова-метадычнаезабеспячэнне дзейнасщ б1бшятэк: сутнасць, Kipyнкi.
Кіраванне Інавацыйнымі працэсамі ў бібліятэках.
Прынцыпы кіравання б1бл1ятэчнай справай.
Б1бл1ятэчная статыстыка: сутнасць, задачы, этапы статыстычнага даследавання.
Метадычныманіторынг як сістэма наз1рання за змяненнямі б1бл1ятэчнай справы.
Паказчыкі б1бл1ятэчнай статыстыкі.
Кіраунічае рашэнне: змест i віды.Канцэпцыя i сістэма персанал-стратэгп б1бл1ятэю.
Б1бл1ятэчны калектыў як аб'ект кіравання.
Матывацыяяк функция кіравання персаналам.
Змястоуныя i працэсуальныя тэорыі матывацы.
Сучасныя патрабаванні да прафесіі i асобы кірауніка бібліятэкаю.
Камунікатыуныя аспекты кіраунічай дзейнасщ: сутнасць i значэнне.
Этыка дзелавых адносін: значэнне, змест.
Псіхалогіяканфліктаў i стрэсаў у бібліятэцы.
Рэсурсныкомплекс бібліятэкі: агульная характарыстыка.
Фінансаваннеб1бл1ятэк Б ел ару ci.
4 8. Нарміраванне працы i выкарыстанне нормаў у рабоце бібліятэк.
49.1ніцыятыўная эканамічная дзейнасць бібліятэк.
50.Кіраўнічае кансультаванне - накірунак сучаснай метадычнай работы.

Приложенные файлы

  • docx 19077238
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий