Voprosy po kulturologii

"ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ"
Пытанні да экзамена

1. Прадмет і задачы культуралогіі. Роля культуралогіі  сучасным грамадстве. Месца культуралогіі  сістэме гуманітарных веда.
2. Вызначэнне культуры. Асноныя падыходы да вывучэння культуры.
3. Структура і функцыі культуры. Артэфакт і паняцце культурнай формы. Формы культуры.
4. Нетэматызаванасць праблем культуры  сярэднявечнай думцы.
5. Рэцэпцыя ідэі «humanitas» у рэнесанснай думцы. Культура як другая прырода.
6. Тэматызацыя культуры  новаерапейскай думцы. Дэкарт і «праграма культывацыі розуму». Тэорыя Дж. Віко.
7. Асвета і даследаванне культуры як прадмета абстрактнага разважання. Ідэі Ж.-Ж. Русо, І. Г. Гердэр.
8.  Спецыфіка культурнай антрапалогіі: цэласны падыход у вывучэнні чалавека як біякультурнай істоты.
9. Сутнасць цывілізацыі і яе заемаадносіны з культурай. Тыпы цывілізацый.
10. Будова культуры: формы і віды культуры. Матэрыяльная і духоная культура.
11. Каштонасці, нормы і ідэалы як складальныя культуры.
12. Этнатэрытарыяльныя тыпы культуры: этнічная, нацыянальная, сусветная культуры.
13. Элітарная, масавая, маргінальная тыпы культуры: сутнасць і спецыфіка функцыянавання.
14. Сучасныя субкультуры. Паняцце контркультуры і маргінальнай культуры.
15. Маральнасць і культура. Маральная культура асобы як сістэма каштонасця.
16. Роля навукі і тэхнікі  развіцці культуры.
17. Рэлігія  кантэксце культуры.
18. Міф як феномен культуры. Тэорыі і інтэрпрэтацыі міфа.
19. Інфармацыйная культура. Паняцце знака і сімвала.
20. Мастацтва і мастацкая культура.
21. Крыніцы і механізмы культурнай дынамікі. Дынаміка традыцый і навацый.
22. Эвалюцыянісцкія канцэпцыі культуры (Л. Морган, Дж. Фрэзер і інш.).
23.  Канцэпцыі цыклічнага развіцця культуры і цывілізацыі (М. Данилевский, О. Шпэнглер, А.Дж. Тойнбі, П. Сарокін і інш.).
24. Псіхааналітычныя канцэпцыі культуры (З. Фрэйд, К.-Г. Юнг, Э. Фром і інш.).
25. Гульнёвыя і смехавыя канцэпцыі культуры (Й. Хёйзінга, М. Бахціна і інш.).
26. Гістарычная тыпалогія культуры. Канцэпцыя «восевога часу» К. Ясперса.
27. Гуман
·істычны падыход у вывучэнні чалавека. Асаблівасці вывучэння культуры і мадэль будучага А. Масло, К. Роджэрс.
28. Дыфузіянісцкі напрамак у вывучэнні культур (Л. Фробеніус, Ф. Грэбнер).
29. Функцыяналісцкі накірунак у вывучэнні культур(Б. Маліноскі, А. Рэдкліф-Браун).
30. Культурны рэлятывізм як тэорыя ранапрая культур (М. Херсковіц).
31. Амерыканская школа гістарычнай этналогіі (Ф. Боас, А. Крёбер).
32. Суадносіны паняцця “культура” і “прырода”. Тэорыя “тэхналагічнага аптымізму” (У. Ростоу, Д. Бэл, Р. Арон) і ідэі экатэхналагічнага песімізму (Э. Тофлер, Т. Розак, Д. Медоуз).
33. Сінергетычная мадэль дынамікі культуры (І. Прыгожын).
34. Гістарычнае значэнне і культурны сэнс першабытнага грамадства.
35.  Блізкасходні тып культуры: Культура Старажытнага Егіпта і Міжрэчча.
36.  Культура Ісламскага свету.
37.  Культура Старажытнай Індыі. Паходжанне і сутнасць будызму.
38. Духоныя асновы культуры Старажытнага Кітая (канфуцыянства, даасізм, дзэн-будызм).
39. Антычны тып культуры. Вытокі і спецыфіка антычнай культуры. Генезіс і развіццё старажытнагрэчаскай лірыкі і драмы.
40.  Культура Старажытнага Рыму. "Рымскі міф" і яго адлюстраванне  культуры і мастацтве.
41.  Культура Візантыі і яе уплы на культуру усходніх славян.
42. Хрысціянскі тып культуры: культура Еропы эпохі Сярэднявечча.
43. Культура Адраджэння і Рэфармацыі. Паходжанне і сутнасць пратэстантызму.
44.  Культура Новага часу.
45. Філасофска-светапоглядныя асновы культуры Асветніцтва другой паловы ХVII-XVIII стст.
46. Асноныя тэндэнцыі развіцця культуры ХІХ ст.
47. Асноныя асаблівасці культуры першай паловы ХХ ст.
48. Культура другой паловы ХХ ст.
49. Язычніцкі тып культуры усходніх славян. Асаблівасці рускага і беларускага культурных архетыпа.
50. Актуальныя праблемы развіцця духонай культуры Беларусі на сучасным этапе.Пытанні зацверджаны на пасяджэнні кафедры, пр. №3 ад 14.11.2012 г.


Загадчык кафедры Смолік А.І.

15

Приложенные файлы

  • doc 19077313
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий