zadachi vse


1. У "Вітчизні" з використанням одиниці ресурсів може бути вироблено 50 одиниць товару х, або 200 одиниць товару у. В "Закордоні" — 75 одиниць товару х, або 150 одиниць товару у. Визначте відносні ціни на товари та спеціалізацію країн. Встановіть межі коливання світової ціни на товари. Накресліть криві виробничих та торговельних можливостей для країн, якщо "Вітчизна" має 10 одиниць ресурсів, а "Закордон" — 12 одиниць ресурсів. На світовому ринку одиниця товару х обмінюється на 3 одиниці товару у.
Розв'язок. Відносна, або альтернативна, ціна товару є вираженням одиниці одного товару в одиницях іншого. Якщо у задачі наведені дані про обсяг виробництва двох товарів з використанням одиниці ресурсів, то альтернативні ціни товарів складають:
Для "Вітчизни": 50x = 200у; 1х = 4у; 0,25x = 1у;
Для "Закордону": 75x =150у; 1х =2у; 0,5x = 1y.
Згідно з теорією відносних переваг Д. Рікардо, країна має спеціалізуватись на виробництві товару, який вона може виробляти з порівняно меншими витратами ресурсів. Таким чином "Вітчизна" має виробляти товар у, а країна "Закордон" — товар х. Ціна на світовому ринку встановляться на рівнях: 0,25x<1у < 0,5x; 2у < 1х < 4у. Крива вироб.можливостей країни показує всі можливі комбінації макс.випусків двох товарів. За умови, що обидві країни мають тільки по одній од. ресурсів, криві вироб.можлив. для країн зображені на рис. Побудова кривих торг можлив здійснюється на тому самому графіку. Для цього необхідно визначити конкретний рівень цін на світовому ринку. Наприклад, Pw: 1х=3у. В цьому випадку криві торг можлив для країн визначаються таким чином. "Вітчизна" за теоремою відносних переваг має спеціалізуватись на вироб-ві товару у. Тобто вона виробляє 200:3=66 од.товару х. Вона виробляє також, використав. усі ресурси, 75 • 3 = 225 од.товару у. Таким чином, обидві країни отримують виграш від участі у світовій торгівлі. На графіку це відображено збільшенням площі трикутників.Якщо в умовах задачі відомі витрати часу на вир-во од.товару (t), то альтернативні витрати розраховують за формулами: Px/y = tx/ty; Py/x = ty/tx, де Рх/у — ціна товару х в од.товару у; Ру/х — ціна товару у в од.товару х.
2. Визначте економічні ефекти для виробників, споживачів, державного бюджету та країни в цілому від запровадження тарифного мита, якщо при цьому ціна товару на внутрішньому ринку країни перевищує світову ціну на 50 грн, споживання зменшується з 7 до 8 тис. штук на рік, вітчизняне виробництво зростає з 2,5 до 4 тис. штук на рік.
Розв'язок. Для рішення задач подібного типу необхідно побудувати відповідний графік. Як видно з графіка, до запровадження тарифного мита обсяги споживання товару в країні складали 8 тис. штук на рік. При цьому обсяги внутрішнього виробництва задовольняли потреби в товарі лише на 2,5 тис. штук на рік. Таким чином обсяги імпорту складали 8 - 2,5 = 5,5 тис. штук на рік. Після запровадження тарифного мита обсяги імпорту внаслідок скорочення попиту й збільшення внутрішньої пропозиції зменшуються до 3 тис. штук на рік (7000 - 4000).
Запровадження тарифного мита призводить до того, що споживання скорочується, і споживачі витрачають на 50 грн більше за кожну одиницю товару. Втрати споживачів складає трапеція, що включає області (а + Ь + + c + d). Розрахунки здійснюються за формулою площини трапеції: 0,5 (7000 + 8000)50 = 375 000 грн.
Збільшення цін на внутрішньому ринку приводить до зростання обсягів національного виробництва, а значить — до виграшу національних виробників, який складає площину трапеції (a). Виграш національних виробників у нашому прикладі складає:

0,5 (2500 + 4000)50 = 162 500 грн.
Тарифне мито є податком на імпорт і тому область (с), яка є добутком обсягу імпорту та розміру митного тарифу, відображає доходи державного бюджету. В розглянутому прикладі доходи державного бюджету становлять:
3000 • 50 = 150 000 грн.
Області (b) та (d) є чистими втратами суспільства від запровадження митного тарифу. Вони можуть бути розраховані за формулою площини трикутника, або як різниця між втратами споживачів та виграшами національних виробників й держбюджету. Чисті втрати
суспільства від запровадження митного тарифу складають:
375 000 - (162 500 + 150 000) = 62 500 грн.
3. Країна "Вітчизна" володіє 4,5 млрд дол. капіталу, країна "Закордон" — 2 млрд дол. У країнах встановились процентні ставки відповідно на рівні З та 8 % . З'ясуйте напрямок руху капіталу після зняття обмежень? Розрахуйте економічні ефекти від міграції капіталу, якщо величина капіталу вкладеного в країні "Вітчизна", зменшилась на 1 млрд дол., рівноважна процентна ставка встановилась на рівні 5 %.
Розв'язок. За умови відсутності обмежень на рух капіталу між країнами відбувається переміщення капіталу з країни з меншою процентною ставкою до країни з більш високою процентною ставкою. Таким чином, у наведеній задачі капітал почне рухатись з країни "Вітчизна" до країни "Закордон". Для розрахунку економічних ефектів від міграції капіталу необхідно побудувати графічну модель ринку капіталів для двох країн, що розглядаються в задачі.
Розглянемо ситуацію в двох країнах: "Вітчизні" та "Закордоні" до міграції капіталу між країнами.
Показник "Вітчизна" "Закордон"
1 2 3
Кількість капіталу, яким країна володіє OK1 К1К2
Процентна ставка rА rb
Максимальна процентна ставка, за якого підприємці згодні отримати кредит rmax rmax
Доходи власників капіталу OGPK1 K1ECK2
Доходи власників інших факторів виробництва GAP ВСЕ
Національний дохід країни OAPK1 К2ВЕК1

Внаслідок міграції капіталу між країнами в доходах різних верств населення виникають деякі зміни. Ситуація після міграції капіталу така.
Показник "Вітчизна" "Закордон"
Кількість капіталу, яким країна володіє OK1 К1К2
Кількість капіталу, вкладеного в країну ON NK2
Процентна ставка rw rw
Доходи власників капіталу OILK1 K1LDK2
Зміни в доходах власників капіталу Збільшення на GILP Зменшення на LECD
Доходи власників інших факторів виробництва ІАМ DBM
Зміни в доходах власників інших факторів виробництва Зменшення на GIMP Збільшення на MECD
Національний дохід країни 0AMLK1 K1LMBK2
Зміни у національному доході країни Збільшення на MLP Збільшення на MLE
Таким чином від міграції капіталу виграють обидві країни, які вступають у відносини. Виграш світового суспільства складається з виграшу обох країн й розраховується як площа двох трикутників: MLP + MLE.
Зміни в доходах країн та усіх верств населення у кожній країні розраховують за формулами площі трикутника та площі трапеції.
У наведеному прикладі виграш країни "Вітчизна" від міграції капіталу складе:
MLP = 0,5 (0,05 - 0,03)1,0 = 10 млн дол. (в країні виграють власники капіталу). Виграш країни "Закордон":
MLE = 0,5 (0,08 - 0,05)1,0 = 15 млн дол. (в країні виграють власники інших факторів виробництва).
Виграш світового суспільства:
MLP + MLE = 10 + 15 = 25 млн дол.
4. Припустимо, що між країнами "Вітчизна" і "Закордон" здійснюється вільна міграція капіталу. Номінальна процентна ставка за внутрішніми кредитами у "Вітчизні" складе 14 %, а в "Закордоні" — 9 %. Рівень інфляції відповідно дорівнює 8 і 3 %. В якому напрямку буде мігрувати капітал? Як зміняться напрямки руху капіталу, якщо рівень інфляції у "Вітчизні" зменшиться до 5 % ?
Розв'язок. Мінімальний рівень процентної ставки дорівнює сумі реального рівня процентної ставки та рівня інфляції (і = г + п). Визначаємо реальні рівні норми проценту в обох країнах для першого випадку:
rh =14 - 8 = 6 %; rа = 9 - 3 = 6 %.
Визначаємо реальні рівні норми проценту в обох країнах для другого випадку:
r'h= 14-5 = 9%; r'а=6%.
Висновок, а) У першому випадку капітал буде повністю інвестуватись в національних межах;
б) у другому випадку капітал буде мігрувати з "Закордону" до "Вітчизни", оскільки там реальна ставка норми процента вища.
5. Функція імпорту представлена як 200 +0.1Y, експорт — екзогенна зміна, дохід (Y) становить 700 умовних одиниць, дефіцит торговельного балансу дорівнює 70 умовних одиниць. Визначити обсяги експорту.
Розв'язок. Виходимо з того, що торговельний баланс дорівнює різниці між експортом та імпортом, або це буде спрощений запис знаходження чистого експорту:
NX = ЕХ - IМ. Звідси: ЕХ = NX + ІМ = 200 + 0,1 • 700 - 70 = 200 ум. од.
Перевіримо правильність розв'язку. Знайдемо спочатку обсяги імпорту, підставивши відоме значення доходу у формулу, що позначає функцію імпорту:
IМ = 200 + 0,1 • 700 - 270 ум. од. Тепер знаходимо різницю між експортом та імпортом: NX = 200 - 270 = -70 ум. од.
Вона дорівнює дефіциту торговельного балансу, наведеному в умові.
6. Економіка країни характеризується такими показниками:
— сальдо поточних рахунків (+1610) млн дол.;
— сальдо руху капіталів (-1800) млн дол.
Проаналізуйте стан платіжного балансу. Визначте шляхи його балансування, якщо центральний банк володіє офіційними валютними резервами у розмірі 400 млн дол. Як це вплине на курс національної валюти країни (зробіть графічний аналіз).
Розв'язок. Сальдо плат.балансу є сумою сальдо поточних рахунків та сальдо руху капіталів за підсумками року. Тому в нашому прикладі сальдо платіжного балансу дорівнює: (+1610) + (-1800) = (-190) млн дол. Слід зробити висновки, що за підсумками економічних операцій за рік кількість іноземної валюти на ринку країни зменш на 190 млн дол. Отже, офіційних валютних резервів Національного банку країни вистачає для фінансування цієї суми. Зведене сальдо платіжного балансу дорівнює, таким чином: (+1610) + (-1800) + 190 = 0. Зниження офіційних валютних резервів НБУ супроводжується збільшенням пропозиції іноземної валюти на національному ринку країни. Пропозиція національної валюти порівняно скорочується, курс національної валюти залишається без змін. Графічний аналіз ситуації на національному валютному ринку може бути представлений на рис. 9.3. Як зображено на рис. 9.3, скорочення пропозиції іноземної валюти на національному ринку зумовлює до зміщення кривої Sm1 у положення Sm2, що викликає підвищення курсу іноземної валюти з е1 до е2. Фінансування дефіциту платіжного балансу країни за рахунок офіційних валютних резервів у розмірі 190 млн дол. стабілізує ситуацію на ринку у початковому вигляді, тобто параметри ринку стають такими: пропозиція — Sm1, курс валют — е1.

7. У відкритій економіці фірми розраховуються з сімейними господарствами за спожиті ресурси, сплачуючи їм 940 млн грн. Домогосподарства витрачають на споживання 760 млн грн, заощаджують 170 млн грн. Фірми перераховують в амортизаційний фонд 65 млн грн, одержують інвестиції в розмірі 240 млн грн. Країна імпортує продукції на 135 млн грн, експортує — на 140 млн грн, перераховує за кордон інвестицій 50 млн грн, одержує з-за кордону інвестицій на 40 млн грн проміжне споживання 300 млн грн. Визначте сальдо платіжного балансу та імовірну макроекономічну політику уряду.
Розв'язок. Завдання розв'язується за допомогою діаграми потоків:

дельтаNFA = (ЕХ + Кіm) - (IМ + Кех) = (140 + 40) - (135 + 50) = -5,
де С — споживання;
У — дохід;
ЕХ — експорт товарів та послуг;
IМ — імпорт товарів та послуг;
Кех — експорт капіталу;
Кіm — імпорт капіталу;
S — заощадження;
А — спожитий капітал;
NFA — зміни чистих закордонних активів країни.
Як бачимо, ліквідні вимоги до "Вітчизни" зростають, резерви іноземної валюти зменшуються і капітал пливе до "Вітчизни". Країна може перетворитись у нетто-боржника. Найбільш вірогідною політикою уряду буде маніпулювання фіскальними засобами.

8. У відкритій економіці фірми створюють національний дохід, який накопичується в секторі сімейних господарств, в розмірі 380 ум. од., перераховують у фонд амортизації 40 ум. од. Країна експортує продукції на 75 ум. од., імпортує на 60 ум. од. Фірми одержують 96 ум. од. валових інвестицій. Домогосподарства витрачають на споживання 309 ум. од., перераховують за кордон інвестиції обсягом 34 ум. од., отримують з-за кордону інвестицій на 28 ум. од., заощаджують 65 ум. од. Визначте сальдо платіжного балансу та імовірну мікроекономічну політику уряду.

Розв'язок. Завдання розв'язується за допомогою діаграми потоків:
дельтаNFA =(ЕХ + Кіm) - (IМ + Кех) = (75 + 28) - (60 + 34) = 9.
Як бачимо, зростають ліквідні вимоги "Вітчизни" до "Закордону", збільшуються резерви іноземної валюти. Капітал відпливає з "Вітчизни", вона стає нетто-кредитором. Імовірне зростання курсу національної валюти, а отже падіння конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Уряду необхідно збільшити державні видатки або зменшити податки.
9. У відкритій економіці без державних дій функція чистого експорту NX = 250 - 0,4Y – 90r, де У — національний дохід, r — ставка позичкового процента; функція споживання С = 0,95 У + 1180. Спекулятивний попит на гроші Dмс = 800 – 300r, трансакцій-ний попит на гроші Dмс = 0,85У. Функція інвестицій I= 100 – 4r. Знайдіть пропозицію грошей за умови, що обсяг ефективного сукупного попиту складає 2500 грн, а рівень цін дорівнює 1. Яку імовірну макроекономіч-ну політику буде проводити уряд для досягнення потрійної рівноваги?
Розв'язок
Sм = Dм = Dмс + Dмт; Sм = 800 - 300г + 0,85У;
Sм = 800 - 300г + 0,85 • 2500; Sм = 800 -300г +2125; Sм = 2925 - 300г.
Y = C + I + G + NX;
Y = 0,95 + Y + 1180 +100 - 45r + 250 - 0.4У - 90r; У - 0.95У + 0,4У = 1530 - 135г;
0,45У = 1530- 135r;
0,45 • 2500 = 1530 - 135r;
1125-1530 = -135;
-405 = -135r;
r = -405 : (-135) = 3;
Sм = 2925 - 300 • 3 = 2925 - 900 = 2025.
Як бачимо, грошової маси замало для збалансування попиту і пропозиції. Наявний рецесійний розрив. Треба скорочувати імпорт. Найвірогіднішою політикою буде застосування протекціоністських заходів.
10. У відкритій економіці маємо значення: споживання (С = 10 + 0,8У), інвестування ( І= 100 ум. од.), заощадження (S = 10 ум. од.), спожитий капітал — 10 ум. од. Імпорт (ЇМ = 350 ум. од.), експорт (ЕХ = 150 + 0,ЗУ). Іноземними інвестиціями (кредитами) можна збалансувати національну економіку?
Попередні зауваження. Спираємось на загальну макроекономічну тотожність:
Y = C + I + G + NX (ЕХ - ЇМ),
де У — загальні витрати;
С — витрати на споживання; G — державні витрати; ЕХ — експорт; ЇМ — імпорт.
Розв'язок
У = 10 + 0,8У + 100 + 0 + 150 + 0,ЗУ - 350 = -90 + 1,1У-0,1У = -90
У = 900
С = 10 + 0,8У = 730
ЕХ = 150 + 0,ЗУ = 150 + 270 = 420
У = 730 + 100 + (420 - 350) = 900
NX = ЕХ - ЇМ = 420 - 350 = 70.
Заощадження реального і зовнішнього секторів складають Sb = 70 + 10 + 10 = 90 ум. од. Валові інвестиційні витрати потребують на 10 ум. од. більше, ніж це можливо заощадити (100 - 90 = 10). Саме на цю різницю мають покрити іноземні інвестиції, щоб збалансувати економіку.
11. Визначте обмінний курс, який забезпечить паритет купівельної спроможності валют, якщо у США споживчий кошик коштує 1000 доларів, а в Україні — 5332 гривні.
Розв'язок. Паритет купівельної спроможності — це рівна купівельна спроможність валют, отже курс визначається таким чином:1000 дол. = 5332 грн,
1 дол. = 5,332 грн,
1 грн = 0,1875 дол.
Задача 2. Попит на долари США на валютному ринку України задано у таблиці:
Обмінний курс, грн/дол. 1 2 3 4
Обсяг попиту, млн дол. 180 160 140 120
Пропозиція на ринку дорівнює 120 млн дол. Який обмінний курс буде на ринку? Які кроки повинен здійснити уряд України, якщо намічено підтримувати курс гривні на рівні 2 грн/дол? Розв'язок. Обмінний курс на валютному ринку визначається рівністю обсягів попиту і пропозиції. Таким чином, на ринку встановлюється обмінний курс 4 грн/дол. За обмінного курсу 2грн/дол обсяг попиту на ринку дорівнює 160 млн дол., тому для підтримки цього курсу українському уряду необхідно збільшити пропозицію американських доларів на 160 - 120 = 40 млн дол.
Механізм інтервенції на валютному ринку країни
12. В Україні товар коштує 800 грн, у США — 500 дол. З'ясуйте рівень реального валютного курсу, якщо номінально: 1 дол. = 3 грн. Якій з країн вигідно експортувати товар?
Розв'язок. Реальний валютний курс — це номінальний курс, скорегований згідно з рівнем цін у кожній країні. Розраховується за формулою:

де е— номінальний валютний курс;
Pus, Puk — рівні цін відповідно в США та Україні (рівні цін можуть бути представлені також індексами цін у країнах).

Реальний курс долара менший за номінальний, тому товар вигідно експортувати в Україну. Тут він коштує 800 грн, а у США, при перерахунку в гривні — 1500.
13. Нехай процентні ставки у США і ЄС становлять відпов. 10 % і 8 % . Долар США продається на ринках з премією на 4 % нижчою, ніж євро. У такому випадку арбітражні дилери можуть позичити долари у Нью-Йорку під 10 %, інвестувати у євро під 8 % і потім продати майбутню виручку в євро з премією 4 %. Визначити прибутковість арбітражу.
Розв'язок. Процедура арбітражу буде такою
Операція Втрати (-); Виграш (+), %
Позика доларів у Нью-Йорку під 10 % -10
Конвертування доларів у євро під 8 % +8
Продаж надходжень євро на долари на ринку ф'ючерсних операцій з премією 4 % +4
Чистий прибуток +2
14. Автомобільна шина в Україні коштує 90 дол., в Польщі — 70 дол., в Росії — 50 дол. Україна для міжнародного автомобільного ринку є малою країною і її торгівля автомобілями та їх комплектуючими не впливає на рівень міжнародних цін.
1. В Україні запроваджують адвалорний імпортний тариф на імпорт автомобільних шин. Чи будуть українські резиденти продовжувати імпорт шин?
2. Якщо після цього Україна створить митний союз із Росією, то чи буде вона сама виробляти потрібні шини, чи буде їх імпортувати (за інших незмінних умов)?
3. Які стандартні ефекти виникають при створенні митного союзу між Україною і Росією за цих умов?
4. Нехай тепер в Україні вводиться не сто-, а п'ятде-сятипроцентний адвалорний тариф на імпорт шин. Чи буде Україна продовжувати імпорт шин?
5. Якщо тепер Україна створить митний союз із Росією, то чи буде вона сама виробляти шини, чи буде їх імпортувати?
6. Який стандартний ефект виникає від створення митного союзу між Україною і Росією?
Розв'язок. 1. З врахуванням стопроцентного адва-лорного тарифу ціни імпортних шин для українських резидентів досягнуть рівня:
а) з Польщі Ріm= (70 + 70 : 100 • 100) = 140 дол.;
б) з Росії Ріm = (50 + 50 : 100 • 100) = 100 дол.
Ці ціни значно перевищують ціну шини, виробленої в Україні. Отже, імовірніше за все, українські резиденти відмовляться від імпорту іноземних шин, якщо не буде ніякого політичного мотиву.
2. При створенні союзу з Росією Україна зможе імпортувати російські шини за ціною Р = 50 дол. Тоді вона відмовиться від власного виробництва і польського імпорту, який буде коштувати 140 дол. за кожну шину.
3. У випадку створення митного союзу України з Росією виникне ефект зростання добробуту, оскільки менш ефективне українське виробництво шин буде заміщуватись більш дешевим імпортом із Росії в Україну.
4. У разі запровадження п'ятдесятипроцентного адвалорного мита для українських резидентів імпортні ціни досягнуть рівня
а) з Польщі Ріm = (70 + 70 : 100 • 50) = 105 дол.;
б) з Росії Ріm = (50 + 50 : 100 • 50) = 75 дол.
Ціни імпорту з Польщі перевищують внутрішні ціни українського виробництва шин на 15 дол., тому вітчизняні резиденти імпортувати їх не будуть. Водночас російські шини з урахуванням імпортного мита для українських резидентів будуть коштувати на 15 дол. менше, ніж вітчизняні шини. Є резон імпортувати в Україну саме російські шини.
5. В ситуації, яка склалася із запровадженням п'ятдесятипроцентного адвалорного імпортного тарифу, якщо буде створено митний союз з Росією і навіть з Польщею, то українські резиденти будуть імпортувати зарубіжні шини і відмовляться від вітчизняних, дорожчих за імпортні.
6. Як і раніше, при створенні митного союзу виникає ефект зростання добробуту за фактором більш високої продуктивності.
Абсолютні та відносні переваги
1.1. Україна та Польща виробляють 2 товари: цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсу подано в таблиці.
цукор Борошно
Україна 75 (кг) 100
Польща 50 50
Визначити абсолютні або відносні переваги у виробництві борошна і цукру, яке мінове співвідношення між цукром та борошном склалося в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі.
У яких межах встановляться умови торгівлі між Україною та Польшею (межі ціни).
Рішення:
По Сахару і борошну в Україні – абсолютна перевага.
75=100

1ц =1,33
50=50
1ц=1Б порівняльні переваги по цукру у Польщі
1б=0,75ц порівняльні переваги по борошну в Україні
Для України
0.75ц1Б1Ц
11Ц1,33
Країни А і Б виготовляють велосипеди та тенісні ракетки
Витрати праці в годинах на одиницю продукції
А Б
велосипеди 60 год. 120 год.
ракетки 30 год. 40 год.
Рішення:
1 велосипед в країні А = 2 ракетки
1 ракетка = 0,5 велосипед – відносні переваги по велосипедам
У країни А – абсолютні переваги
Для країни Б
1 велосипед = 3 ракетки
1 ракетка = 0,33 велосипеда – відносні переваги по ракеткам
Вартість товару з урахуванням валютного курсу
2. Чи вигідно експортувати укр. Хміль в Німеччину, якщо витрати виробництва 500 грн за тону. Купівельна ціна в Німеччині 140 євро за тону, транспортні витрати 650 грн за 1 вагон (62 тон). Курс 100 євро = 546.17 грн
Рішення:
Загальні витрати на виробництво та експортування = 500 грн/т + + = 510,48 грн
100 є = 546,17 грн
Х – 510,48

Це економічно – вигідне виробництво
Світовий ринок
3.1. В країні А функції попиту і пропозиції задани рівняннями. Кількість попиту QD = 8 - P
QS = P – 1
Іноземні фірми можуть постачати на ринок країни необмежену кількість комп’юторів за світовою ціною – 2 тис. $ за 1 один.
Визначити:
А) внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки
Б) внутр. споживання, вітчизн. виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки
8 – р = р – 1
2р = 9р
Р = 4,5
Qd = 8 – 4,5 = 3,5
Qs = р – 1 = 2 – 1 = 1
Qd = 8 – 2 = 6
6 – 1 = 5
Графік для 3.1.
3.2. Дві країни А і Б виробляють та споживають товар Х. Якою буде світова ціна товару В в умовах вільної торгівлі. Хто експортує і яку кількість?
Характеристики ринків наведені в таблиці:
А Б
Р 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Qd 70 60 50 40 30 60 50 40 30 20
Qs 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90
Графік для країни А Графік для країни В
Суспільний ринок
P 1 2 3 4 5
Qd 130 110 90 70 50
Qs 60 80 100 120 140
Графік для суспільного ринку

Задачі на криву виробничих і торгівельних можливостей
4. В таблице представлены производственные возможности стран Х и У
Х У
варианты компьютеры Нефть
(тис. тон) варианты Компьютеры
(тис. шт) Нефть
(тис. Тон)
А 30 0 А 10 0
Б 24 6 Б 8 4
В 18 12 В 6 8
Г 12 18 Г 4 12
Ж 6 24 Д 2 16
Е 0 30 Е 0 20
До установления торговых отношений оптимальной структурой для страны Х был вариант Б, а для страны У – вариант Г.
Имеются ли основания для взаимной торговли и кто на чем должен специализироваться.
Каков будет общий прирост произволдства компьютеров и нефти в результате полной специализации каждой из стран
Определите пределы условий торговли компьютерами
Предположим, что реальными условиями торговли являються 1 компьютер = 1,5 т нефти
И что 4 тис. шт компьютеров обмениваються на 6 тис т нефти. Каким будет выиграш от специализации каждой страны по каждому товару?
5) Постройте график производственных и торгових возможностей страны Х и покажите на нем величину ее выиграша от внешней торговки
Рішення:
1) (Специализация нефть) Х= (30 к = 30 Н)
(1к = 1Н)
(Специализация компьютеры) У (10к = 20Н)
(1к = 2Н)
(0,5К = 1Н)

Х У
2) 30
24+4 = 28
Приріст виробництва комп’ютерів +2
3) Межа ціни комп’ютера
1н1к2н
1к = 1,5 Н
4к = 6н
1к = 1н
0,5н*4 = 2н 2)20
6 + 12 = 18
Приріст нафти + 2
3) Межа ціни нафти
0,5к1н1к
4) 1н = 0,5к
1н = 0,7к
Виграш 0,2
0,2к*6 = 1,2к
Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни Х
Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни У

Митне регулювання
5. Міністерством торгівли Бразилії рассматривается целесообразность отмены 5% импортного тарифа (митного тарифу).
Имеется следующая информация о внурт. рынке мотоциклов.
Бразилии считается большой страной на мировом рынке мотоциклов
5% тариф Без тарифа Для маленькой
страны
без тарифа
Мировая цена 2000 2050 2000
Импортн. тариф (мито) 100 0 0
Внутр. цена на мотоциклы 2100 2050 2000
Число реализации мотоциклов 100 105 105
Внутреннее производство мотоциклов (тыс) 40 35 35
Импорт мотоциклов 60 70 70

А) Постройте график внутр. рынка мотоциклов в Бразилии и с его помощью рассчитайте выиграш или потери потребителей мотоциклов от отмены тарифа, пошлины.
Б) Выиграш или потери Бразильских произв. мотоциклов от отмены тарифа
В) Возможности изменения в поступлениях в бюджет
Графік внутрішнього ринку мотоциклів Бразилії
Виграш споживача: S а +b+c+d = * (100 + 105)*50 = 5125
Програш Бразильських продавців : Sa = * (35 + 40)*50 = 1875
Sc = 60*100 = 6000 – величина надходжень до бюджету
Чистий ефект = - 6000 – 1875 + 5125 = - 2650
Ми програли
Платіжний баланс
6. Платіжний баланс має такі дані:
Товарний імпорт – 25784 млн
Товарний експорт – 23813 млн
Імпорт послуг – 7500 млн
Експорт послуг – 8500 млн
Трансферти із закордону(грошові перекази) = 5200 млн
Офіційні перекази – 3500 млн
Приплив дивідендів гром. країни – 2750 (доходи від капіталу)
Вивіз прибутків нерезидентів – 4500 млн
Прямі іноземні інвестиції – 1500
Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.
Рішення:
Торгівельне сальдо = тов. експорт – тов. імпорт = 23813 – 25784 = -1974
Сальдо поточних операцій = - 1971 + 8500 – 7500 + 5200 – 3500 + 2750 – 4500 = - 1021
Сальдо капітальних операцій = 15418 + 4800 – 1500 = 18718
Сальдо платіжного балансу = - 1021 + 18718 = 17697
Пряме, обернене котирування,крос курс
7. Склалися такі значення обмінних курсів доларів США
Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
GBP 1.8 VEB 4.5
Рішення:
Крос курс = (на основании обратной котировки)
1 GBP = 1.8 $
1$ = 4.5 VEB
1GBP = 1.8 $

1GBP = 1.8$
0.56GBP = 1$
4.5VEB = 1$
1VEB =
4.5VEB = 1$
1VEB = 0.22$
Крос курс


Б-21
Магнітофони є відносно трудомістким товаром, вони вимагають для виробництва 30 год праці та 6 га землі та продаються за 90 дол. США кожний. Авокадо — товар, що потребує відносно більших втгтрлт землі. На виробництво 1 т авокадо необхідно 1.5 год праці та 6 га землі, при цьому 1 т авокадо можна продати за 6 дол. США.
А. Якщо в США 180 мли працівників та 300 млн га землі, а в Мексиці — 60 млн працівників та 75 мли га землі, то в якому співвідношенні, буде здійснюватись торгівля двома товарами між США та Мексикою?
Б. Чому спеціалізація в реальній торгівлі може бути цілком іншою, ніж випливає з теорії співвідношення факторів виробництва?
А. Відповідно до теорії Хекшера — Оліна США виявляються краще наділеними землею, ніж Мексика (оскільки 300/180 > 75/60) і мають продукувати та експортувати авокадо — товар, що потребує відносного надлишку землі (6/1,5 > 6/30), тоді як Мексика краще, ніж США. забезпечена трудовими ресурсами (60/75 > 180/300) і має експортувати магнітофони — трудомісткий толар (30/6 > 1.5/6).
Умови торгівлі між США та Мексикою:
магнітофон — 90 дол. США;
1 т авокадо — 6 дол. США;
90/6 - 15:
1 магнітофон = 15 т авокадо.
Б. У реальному житті — усе навпаки відповідно до парадокса В.Леонтьєва. Однією з причин цього може бути помилкове об'єднання в одну категорією кваліфікованої ти некваліфікованої праці. Виробництво авокадо потребує більше некваліфікованої праці, тоді як виробництво магнітофонів — більше кваліфікованої праці, яка має розглядатись як категорія капіталу.
Задача 4
Процентна ставка в Росії становить 40 % річних, а о Латвії —10 %. Прогнозується, що за рік. курс рубля відносно лата впаде з 10 руб./лат до 14 руб./лат. За інших рівних умов в якій 5 двох країн вигідніше інвестувати гроші?
Б-21
Затрати праці, (у год) на виробництво шинки і пива в Україні та Чехії такі:
Україна Чехія
Шинка (кг/год) 10 2
Пиво (л/год) 2 6
А. У виробництві якого товару Україна мас абсолютну перевагу?У виробництві якого товару Чехія мас абсолютну перевагу? Чому?
Б.Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 6 л пива. (Б-22)
В. Підрахуйте виграш від торгівлі відповідно України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 12 л пива. (Б-25)
А. Україна мас абсолютну перевагу у виробництві пшики. оскільки за 1 год вона продукує 10 кг шинки, тоді як Чехія - тільки 2 кг. Чехія має абсолютну перевагу у виробництві пива, оскільки вона за 1 год продукує 6 л пива, тоді як Україна — тільки 2 л пива.
Б. В умовах відсутності торгівлі Україна може обміняти 10 кг шинки тільки на 2 л вітчизняного пива. Якщо ж вона торгує з Чехією, то ті ж 10 кг шинки вона зможе обміняти вже на 6 л пива. Тим самим виграш України становить 6 - 2 = 4 л пива, або 6/2 = 3 год праці.
Чехія, зі свого боку, отримає від України 10 кг шинки, на виробництво якої їй довелося б витратити 5 год. Замість цього вона витрачає ці 5 год на виробництво 5*6 = 30 л пива. Тим самим виграш Чехії від торгівлі з Україною становить 30 - 6 = 24 л, або 24/6 = 4 год праці.
В. Україна виграє 12 - 2 = 10 л пива. Оскільки в Чехії 10 кг шинки дорівнюють за трудозатратами 30 л пива, а щоб отримати 10 кг шинки з України, Чехії необхідно віддати усього 12 л пива, виграш Чехії становить 30 - 12 - 18 л пива.
Задача 13
Країна А оформляє державний борг з країною Б (в іноземній валюті, у валюті країни Б) на суму 100 млн дол. СШЛ. Сума боргу зараховується на кореспондентський рахунок комерційного банку країни А, відкритий у банку країни Б. Як буде відображено цю операцію у платіжному балансі країни А?
Поточний рахунок Кредит Дебет
Рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій: інші інвестиції, пасиви (боргові зобов’язання перед країною Б) 100 Інші інвестиції, активи (на кореспондентських рахунках у країни Б) 100
Задача 7
Зміни валютного курсу й ефективність експортно- імпортних операцій.
Ситуація 1: 18 листопада І967 р. курс GBP офіційно знизився з 2.8 до 2.1 USD.
Визначити відсоток девальвації і змушеної ревальвації валют.
Як відобразилась на англійських імпортерах і експортерах зміна валютного кургу?
Ситуація 2: з 1980 по 1984рр. курс дол. США зріс майже на 80 %. За оцінкою експертів, курс долара був фактично завищений порівняно з його купівельною спроможністю.
Як відобразилось підвищення курсу на імнортерах і експортерах товарів у США; приплив капіталу?
Ситуація 1
Девальвація GBP: Д = (2,8 – 2,4)/2,8 * 100% = 14,3%
Розмір змушеної ревальвації USD: Р = (1/2,4 – 1/ 2,8) / 0,35*100% = 17,14%
Англійські експортери отримують девальваційну премію (за інших незмінних умов) у розмірі 17,14 %. Стимулювання англійського експорту.
Англійські імпортери зазнають збитків (за інших незмінних умов) внаслідок збільшення вартості валюти платежу на 14,3 %. Подорожчання і можливе скорочення імпорту в Англію.
Ситуація 2
Подешевшення і зростання імпорту, збільшення припливу іноземних капіталів, менша цінова конкурентоспроможність товарів, проблеми з експортом.
Задача 6
Пряме й обернене котирування курсу. Розрахунок крос-курсів.
Вихідні дані
Нехай склалися такі значення обмінних курсів дол. США
Іноземна валюта Пряме котиру-
вавння Обернене котирування
1 2 3
Британський фунт, GВР 1,8 Південнокорейський чон, KRW 700,0
Німецька марка, DEM 1,5
Канадський долар, CAD 0,86 Швейцарський франк, СНР 1.9
Французький франк, FRF 0,15 Ріал Саудівської Аравії, SAR 3,5
Італійська ліра, ITL 0.0007 Японська єна, JPY 0,0052 Мексиканське песо, MXN 0,012 Норвезька крона, NOK 5,85
Бразильське крузейро, BRL 0,0092 Шведська крона, SEKI 6,5
Венесуельский болівар, VEB 4,5
Заповніть пусті клітини таблиці. Визначити методом крос-курсу такі валютні курси: СВР/FRF; FRF/JPY; JPY/GBP; KRW/SEK; SEK/DEM; DEM/CHF; DEM/SEK.
Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
Британський фунт, GВР 1,8 0,55
Південнокорейський чон, KRW 0.0014 700,0
Німецька марка, DEM 0,6666 1,5
Канадський долар, CAD 0,86 1,1627
Швейцарський франк, СНР 0,5263 1,9
Французький франк, FRF 0,15 6,6666
Ріал Саудівської Аравії, SAR 0,2587 3,5
Італійська ліра, ITL 0,0007 1428,57
Японська єна, JPY 0,0052 192,30
Мексиканське песо, MXN 0,042 23,8095
Норвезька крона, NOK 0,1709 5,85
Бразильське крузейро, BRL 0,0092 108,69
Шведська крона, SEKI 0,1538 6,5
Венесуельский болівар, VEB 0,2222 4,5
Крос-курси:
GBP/FRF/JPY = 6,6666/0,55 = 12,12/0,0346 = 350,28 JPY за 1 GBP;
KRW/SEK/DEM = 0.0092 / 4,3333 = 0,0021 DEM за 1 KRW;
CHF/DEM/SEK = 0.7894/0.2923 = 2.70 SEK за 1 CHF.
Задача 4
Як вплине на торговий баланс 10-відсоткова девальвація, якщо:
а) >0, = 1 ( — еластичність експорту, — еластичність імпорту);
б) = 0, < 1; '
в) = 0, = 1?
Умова Маршалла-Лернера — зниження вартості націойальної валюти (девальвація) приводить до поліпшення торгового балансу, якщо сума абсолютних значень еластичності національного попиту на імпорт й іноземного попиту на національний експорт більше одиниці.
Варіант а) приведе до поліпшення, тому що умова виконується:(0.00Х+ +1)>1.
Варіант б) не приведе до поліпшення, тому що умопп не виконується: (0 + 1 - 0.00Х) > 1.
Варіант в) не приведе до поліпшення, тому що умова не виконується: (0 + 1) > 1
Задача 1
А. Ні, оскільки з урахуванням тарифу ціна колеса, імпортованого з Росії, дорівнює 120 дол. США, а з Польщі — 160 дол., що значно більше вартості колес, які виготовлені в Україні.
Б. України буде імпортувати колеса з Росії за ціною 60 дол. США і відмовиться від власного виробництва або імпорту колєс з Польщі, які у зв'язку з тарифом коштуватимуть 160 дол.
В. Виникає ефект створення торгівлі, оскільки менш ефективне внутрішнє виробництво України заміщується більш ефективним імпортом з Росії, якого до того не було.
Г. Так, оскільки з урахуванням тарифу ціна колеса, імпортованого з Росії — 90 дол. СШЛ, що менше собівартості колес, які виготовлені в Україні або імпортовані з Польщі.
Д. Україна припинить власне виробництво і буде імпортувати колеса з Польщі за ціною 80 дол. США, відмовиться від імпорту з Росії, оскільки їх ціна буде 90 дол.
Е. Виникають обидва ефекти. Ефективність інтеграції залежить від співвідношення частки кожного з них.
Задача 7
Ціна GВР у доларах і відповідний обсяг попиту па GВР наводяться,
Ціна GBP, дол 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Обсяг попиту, млн GBP 200 190 180 170 160 150
Припустимо, що уряд Англії встановив валютний курс 1 GВР=2.4 USD.Кількість запропонованих па ринку GBР дорівнює 180 мли. Чи має у цій ситуації англійський уряд купувати або продавати GBP?
У цій ситуації англійський уряд має купувати GBP у кількості 20 млн, щоб утримати їх курс на рівні 2,4 USD за 1 GBP.
Задача 5
НБУ приймає, рішення збільшити грошону масу на 4 % протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року також на 4 %. У результаті курс національної валюти:
а) не зміниться:
б) зросте;
в) впаде;
г) відбудеться гіперреакція.
Очікуваний дохід від інвестицій становить

деRd-процентна ставка всередині країни;Rtпроцентна ставка закордоном;Etобмінний курс національної валюти в момент часу t;Et+1 обмінний курс національної валюти вмомент часу і + 1.

Оскільки різниця від’ємна, то гроші вигідніше вкладати в Латвії.
Задача5
Згідно з кількісною теорією грошей

де Р — рівень цін; У — сукупний обсяг виробництва: М - кількість грошей; V— швидкість обігу грошей.

Виходячи з цього, курс національної валюти не зміниться.

ЗАДАЧА
Зятряти праці (у годинах) на виробництво печива та цукерок в Україні та Польщі такі:
Печиво Цукерки
Україна . 12 4
Польща 2 8
А. У виробництві якого товару Україна має відносну перевагу і чому?
Б. Розрахуйте альтернативну ціну цукерок, виражену через ціну печива, для України та для Польщі.
В. В якому інтервалі буде знаходитись ціна рівноваги на цукерки у випадку розвитку торгівлі між двома країнами?
Г. Якщо відносна ціна рівноваги на цукерки внаслідок торгівлі буде дорівнювати 4, на якому з товарів буде спеціалізуватися кожна з країн і чому?
Д. Підрахуйте виграш Польщі від торгівлі, якщо вона буде спеціалізуватися на виробництві печива.
ВІДПОВ
А. Україна має відносну перевагу у виробництві цукерок, тому що (4/12) < (8/2).
Б. Для України альтернативна ціна становить (4/12) = (1/3), для Польщі ціна заміщення становить 8/2 = 4.
В. Ціна рівноваги на цукерки в торгівлі між двома країнами (Р) буде знаходитись у інтервалі між цінами заміщення, які діють в умовах відсутності торгівлі, тобто (1/3) < Р < 4.
Г. При відносній ціні рівноваги, що дорівнює 4, товар спеціалізації кожної з країн буде визначатися співвідношенням заробітних плат у промисловості, що продукує печиво, і у промисловості, що продукує цукерки. Український робітник, продукуючи цукерки і торгуючи ними з Польщею, зможе заробити 4/4 — 1 (відносна ціна рівноваги, поділена на затрати праці), тоді як продукуючи печиво і торгуючи ними із Польщею при тій самій ціні рівноваги, він заробить лише 4/12 = 1/3. Оскільки робітники захочуть отримувати більш високу заробітну плату, то вони перейдуть у промисловість з виробництва цукерок, що приведе до спеціалізації України на цьому товарі.
Д. У розрахунку на 1 год Польща може виробити 1/2 печива або 1/8 цукерки. При повній спеціалізації Польщі на виробництві печива (1/2 печива за 1 год) в Україні вона зможе купити за 1/2 печива 1/4 цукерки, що у 2 рази більше, ніж якби вона продукувала цукерки самостійно.
ЗАДАЧА3
Затрати робочого часу в Україні та ФРН на виробництво товарів А, В, В, Г такі:
ФРН Україна
А 3 36
Б б 54
В 12 72
Г 45 90
А. За якими товарами ФРН має .найбільшу та найменшу абсолютну перевагу перед Україною?
Б.Якщо німецька заробітна плата в 7 разів вище української, які товари будуть продукуватися у ФРН, а які — в Україні?
В. Покажіть вигідність торгівлі для кожної з країн.
Г.Як зміниться торгівля, якщо різниця у заробітних платах скоротиться до 6 разів?
А. ФРН мають абсолютну перевагу щодо всіх товарів: найбільшу в товарах А ((30/3) = 12) і найменшу в товарах Г ((90/45) = 2)
Б. При співвідношенні заробітних плат України і ФРН 1:7 товари А та Б будуть продукуватися у ФРН, оскількі відносні затрати праці на них вище співвідношення заробітних плат (30/3 > 7 і 54/6 > 7), а товари В та Г в Україні, оскільки відносні затрати праці на них нижчі співвідношення заробітних плат (72/12 < 7 і 90/45 < 7) і там продукувати їх відносно дешевше.
В. Виграш від торгівлі досягається внаслідок відносно дешевшого імпорту товару з-за кордону порівняно з місцевим виробництвом. Так, виробництво товару В потребує в Україні 72 год праці порівняно з 12 год праці у ФРН. Але, враховуючи різницю у зарплаті у 7 разів, відносна вартість товару В у ФРН старовитиме 12*7 = 84, тоді як в Україні тільки 72*1 = 72. Тому виробництво товару в Україні буде на 84 - 72 = 12 відносних вартісних одиниць дешевше. Аналогічно щодо усієї решти товарів.
Г. При співвідношенні заробітних плат в Україні й ФРН 1:6. ФРН буде виробляти товари А, Б та В, Україна — товар Г. При цьому через те, що відносні затрати праці на товар В точно (72/12=6) збігаються із співвідношенням заробітних плат, товар В буде вироблятися в обох країнах. Приклад показує, що у разі наближення української заробітної плати до німецької без відповідного збільшення продуктивності (зниження трудовитрат на одиницю продукції) Україна може втратити відносну перевагу.
ЗАДАЧА
Ставка українського імпортного тарифу на закордонний одяг становить 10 %, на тканини — 1 %. Вартість тканин становить 15 % вартості одягу. Розрахуйте ефективний рівень тарифу:
а) за умов, вказаних вище;
б) якщо імпортне мито на готовий одяг зросте до 30 %;
в) якщо мито на тканини збільшиться до 10 %',
г) якщо мито на одяг зменшиться до 5 %;
д) якщо мито на тканини зменшиться до 0,3 %.
Які висновки можна зробити на основі цих розрахунків?.
Ефективний тариф дорівнює:

де Тп — номінальний тариф; Ах — частка вартості імпортованих компонентів у вартості кінцевого продукту; Тim — номінальна ставка тарифу на імпортовані компоненти.

Україна виробляє цукор, використовуючи два фактори виробництва — землю і працю. Граничний продукт праці кожного робітника, виражений у грн, скорочується зі зростанням їх кількості таким чином:
Кількість робітників 1 2 3 4 5 6
Граничний продукт 12 10 8 6 4 2
А. Від чого залежить реальна заробітна плата робітників?
Б. Якщо власник землі наймає трьох українських працівників, якою буде їхня сукупна заробітна плата?
В. Якщо власник землі, крім того, наймає ще і трьох іммігрантів з В'єтнаму, як зміняться його доходи?
А. Від розміру граничного продукту одиниці праці - чим він є більшим, тим вища заробітна плата.
Б. 3*8 = 24 грн. В. Взагалі 6 осіб будуть отримувати тільки 6*2 = 12 дол., що збільшить доходи землевласники мінімум на 24 - 12 = 12 грн.

ЗАДАЧА
Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при збалансованій зовнішній торгівлі (зовнішньоторгове сальдо дорівнює нулю):
Товар Експорт, дол. США Імпорт, дол. США
І 250 200
ІІ 350 300
III 400 500

до Xi,Mi - абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару(або товарної категорії) відповідно; Іt – індекс внутрішньогалузевої торгівлі.

Оскільки індекс близький до 1, то це свідчить про те, що країна А характеризується досить високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.

ЗАДАЧА
Розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі, якщо країна А експортує та імпортує три групи товарів при незбалансованій зовнішній торгівлі:
Товар Експорт, дол. США Імпорт, дол. США
І 600 300
ІІ 300 300
III 100 600
Всього 1000 1200

де Xi,Mi — абсолютні величини експорту та імпорту i-го товару (або товарної категорії) відповідно; It — індекс внутрішньогалузевої торгівлі; X,M — весь експорт і імпорт відповідно.

Оскільки індекс близький до 0,5, то це свідчить про те, що країна А характеризується середнім рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.
Задача № 1
Затрати праці на вир-во печіва і цукерок в Укр і Польші.
Печиво цукерки
У124
П28
у вир-во якого товару Укр має відносну перевагу і чому?
Розрах альтер ціну цукерок, вир через ціну печива і цук для У і П.
В якому інтервалі буде знах ціна рівноваги у випадку розв країни між 2-ма країнами.
Якщо відносна ціна власн торгівлі буде дорівн 4, на якому з товарів буде спеціал кожна країна і чому?
Розрах виграш П якщо вона буде на вир-во печіва.
4/12=1/3 (Укр має відносну перевагу у вир-ві цукерок)
8/2 =4
для Укр 4/12=1/3
для П 8/2=4
Якщо мал ціна – не має зн-ня для Укр замін цукерки печивом
Для П необ робн цукерки, ніж печіва.
якщо не має торгівлі, то 1/3Р4
при відн ціні рівноваги 4, товар спеціал кожної з країн буде вир-ся співвідн з/п у пром-ті що продукує печіво і що продукує цукерки.
Укр робітник продук цукерки і торгуючи ними з П зможе заробити
4/4=1 – Відн ціна рівноваги поділена на затрати праці, тоді як продукуючи печиво і торгуючи ним із П при тій самій ціні рівноваги, він заробить лише 4/12=1/3. Оскільки робітники захочуть отрим більш високу з/п то вони передують у вир-во цукерок- до спеціал Укр на цьому товарі.
у розрах на 1 год П може виробити ½ (печива) або 1/8 (цукерки) при рівній спеціал П на вир-ві печіва вона зможе закупити в Укр за ½ печ, ¼ цукерку, що у 2 рази більше ніж якби вона продук цукерки сам.
Задача №2
НБУ и %
ВНП и % Курс не змін.
Задача №3
Д і S на роб силу на ринку праці країни
XQS = 45 P-90 P- в дол за 1 рік
QD= 170-20 P Q – кіл-ть прац (млн осіб)
Після скасу заборони вїзд робіт емігрувало 16 млн осіб виз-ти яку частку становлять працівники емігрант в заг кіль-ті робітників.
45P- 90170-20P
65P=260
P=4 (дол)
QS= 45*4-90=90 (млн) в межах країна в X 90+16=106 з урах емігрантів
90-100% а емігранти становл.
16-X 106-100%
X= 1600/90 16-X
X=1600/106=15%
Задача №4
Зовн торгівля Укр у минул році характ
Показ КраїниСНД Інш країни Разом
Етов 8841 6706 15547
Утов 12913 6930 19843
Роз-ти щодо кожної групи країни:
А) торг баланс
Б) торг оборот
В) відн частку країн СНД в Укр Єі У
Г) інш країн в Укр Є і У
Торг баланс = 19843-15547 або 8841-12913
Торг оборот= 15547+19843 або 8841+12913
Задача 1. Бразилія вводить 25% імпортне мито на готові авто і 0% на імпортні комплектуючі. Мексика 10% на комплектуючі і 0% на авто. Ціна готових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США. Завдання: розрахувати ефективну ставку імпортного тарифу(фактичний рівень)
Розв'язок:
Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готову продукцію, Тім – тариф на імпортні комплектуючі, Аім - частка вартості імпортних комплектуючих по готовій продукції, Аім=X.
Аім=7000/9000=0,78
Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%
Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%
Отже, Бразилія здійснює ефективний захист вітчизняних виробників.
Задача 2. Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватний інвестор отримує інформацію і купує 310 опціонів з ціною виконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартість опціону(пут) 20 євро. Завдання: Який прибуток(збитки) отримає інвестор: а) якщо курс акцій компанії зменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.
Відповідь: Витрати на купівлю опціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акцій компанії=600-580=20 євро. Прибуток від реалізації опціону=20*310=6200
а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.
б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвестор отримав прибуток.
в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвестор отримав збитки.
Задача 3. Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро. Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.
Відповідь:
Варіант 1. Векселем: 250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)
Варіант 2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.
Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсяг експорту послуг - 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг - 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.
Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%
Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%
Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%
Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).
Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов'язані із нарахуванням митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 100 тис. дол. США., імпортне мито - 10%, митні збори - 0,2% від суми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначення імпортера в Україні – 450 дол. США. Базисні мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).
Розв'язок
Митна вартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)
Всі платежі на митниці сплачуються у національній валюті. 1 дол.США = 7,5 грн.
МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.
Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)
Митні збори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)
Акцизний збір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)
ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)
Витрати імпортера = МВ+МТ+Мз+Аз+ витрати від кордону до місця призначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +
191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)
Задача 6. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод віднімання).
Фірма-посередник планує здійснити імпортну поставку товару в Україну. Необхідно розрахувати максимальну ціну товару, яку фірма може заплатити своїм постачальникам із урахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):
1) максимальна ціна на внутрішньому ринку становить 70 дол. США;
2) торговельна націнка - 30%;
3) витрати на транспортування від постачальника до кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США
4) ПДВ – 20%
5) Ставка акцизу – 10%
6) імпортне мито - 5%;
7) митні збори - 0,2%.
Розв'язок
1) 70 дол. - 130 % (оскільки дана ціна включає торгівельну націнку)
X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85
2) 53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішнього транспортування
3) 50,85 -120%
X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)
4) 42,38-110%
X - 100%; ціна без акцизу = 38,53 (дол.)
5). Оскільки мито і митні збори нараховуються на одну базу, то і зніматися мають одночасно:
38,53 - 105,2%
X - 100%;
ціна без мита і митних зборів = МВ = 36,65 дол.
6). Знімаємо трансп. витрати до кордону: 36,65 - 4 = 32,65 (дол.)
Задача 7.
Дано:
1) Експорт товарів, послуг
2) Імпорт товарів, послуг
3) Прямі інвестиції в Україну
4) Прямі інвестиції з України
5) Портфельні інвестиції з України
6) Портфельні інвестиції в Україну
Розв’язок:
А) Сальдо торговельного балансу = 1-2
Б) Сальдо руху капіталу = 3-4-5+6
В) Рух резервних активів = А-Б
Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%
Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%
Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%
Сальдо торгівельного балансу=Е-І
Зовнішньоторг. пробіг=Е+І
Задача 8. Американська компанія «Соncord» замовила у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.
Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 Доларів 1га строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.
Завдання: визначте, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів, якщо припустити, що значення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.
Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США
1) 500 000*1,7=850 000 дол.США
2) 500 000*1,8=900 000 дол.США
3) 500 000*1,9=950 000 дол.США
4) 500 000*2=1 000 000 дол.США
У цьому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів.


Семінарське заняття №1
ЗАДАЧА 1. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Танзанія 400 16287 2227 4382 22
Таїланд 3400 217348 151100 59520 35
Литва 9920 33472 17180 27190 54
Франція 38500 2447090 546000 4396000 -
Розв’язання
за рівнем доходів = (Зовнішній борг/ Експорт)*100%
за рівнем зовнішньої заборгованості =(Зовнішній борг/ ВНД)*100%
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
196,77% Вище сер. 26,9% Низький
39,39% Низький 27,38% Нижче сер.
158,27% Нижче сер. 81,23% Вище сер.
805,13% Високий 179,64% Високий
ЗАДАЧА 2. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Таджикистан 460 3103 1606 1560 41
Марокко 2250 69352 12750 19910 39
Латвія 9930 22595 8143 33530 110
Фінляндія 44400 234833 89910 271200 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
97,14% Низький 50,27% Середній
156,17% Нижче сер 28,71% Нижче сер.
411,76% Високий 148,40% Вище сер.
301,63% Високий 115,49% Вище сер.
ЗАДАЧА 3. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;Б) за рівнем зовнішньої заборгованості.
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Кот Д‘Івуар 910 17543 8476 13790 90
Індонезія 1650 373125 118000 140000 61
Хорватія 10460 46426 12620 46300 110
Данія 54910 299804 101200 492600 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,69% Середній 78,60% Вище сер.
118,64% Нижче сер. 37,52% Нижче сер.
366,88% Високий 99,73% Вище сер.
486,76% Високий 164,30% Високий
ЗАДАЧА 4. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Кенія 680 25559 4127 6713 34
Азербайджан 2550 21872 21270 2439 23
Чилі 8350 138630 67640 57600 57
Бельгія 40710 432540 322200 1313000 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,66% Середній 26,26% Нижче сер.
11,47% Низький 11,15% Низький
85,16% Нижче сер. 41,55% Нижче сер.
407,51% Високий 303,56% Високий
ЗАДАЧА 5. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Бенін 570 5120 586 1200 24
Албанія 3290 10456 1076 1550 17
Аргентина 6050 238853 55780 135800 159
Австрія 42700 355088 162100 752500 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
204,78% Вище сер. 23,44% Низький
144,05% Нижче сер. 14,82% Низький
243,46% Вище сер. 56,86% Нижче сер.
464,22% Високий 211,92% Високий
ЗАДАЧА 6. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Бангладеш 470 75047 12450 21230 26
Молдова 1260 4323 1361 3300 75
Боснія та Герцеговина 3790 14302 4243 6734 34
Австралія 35960 755795 142100 826400 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
170,52% Середній 28,29% Нижче сер.
242,47% Вище сер. 76,34% Вище сер.
158,71% Середній 47,08% Нижче сер.
581,56% Високий 109,34% Вище сер.
Семінарське завдання № 2
ЗАДАЧА 1. Відомо, що ВВП Туманії у 2007 р. становив 267 344 млн. тум, обсяг експорту послуг – 4 248,0 млн.дол.США, експорту товарів – 23 066,8 млн.дол.США; імпорту послуг – 1 458,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 23 020,1 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,2 тум. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Туманії.
Розв’язання
ВВП =тум./дол. => 267344/4,2= 63653,33 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=23066.8+26020.1+4278+1458=51792.9млн$ Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,91%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=38,46%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=81,37% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.
ЗАДАЧА 2. Відомо, що ВВП Персії у 2007 р. становив 345 113 млн.монат., обсяг експорту послуг – 5 307,9 млн.дол.США, експорту товарів – 32 666,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 2 058,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 28 996,8 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньо-торговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,6 монат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Персії.
Розв’язання
ВВП =монат./дол. => 345113/4,6= 75024,57 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=32 666,1+28 996,8+5307,9+2058,6=69029,4млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=50,62%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=41,39%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=92,01% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.
ЗАДАЧА 3. Відомо, що ВВП Бджоляндії 2007 р. становив 441 452 млн. талерів, обсяг експорту послуг – 6134,7 млн.дол.США, експорту товарів – 34 228,4 млн.дол.США; імпорту послуг – 2935,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 36 136,3 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,8 талерів. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Бджоляндії
Розв’язання
ВВП =талерів./дол. => 441452/4,8= 91969,17 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=34228,4+36136,2+6134,7+2965=79434,4
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=43,89%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=42,48%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,37% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.
ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП Тундрастану у 2007 році становив 544 153 млн. дукат., обсяг експорту послуг – 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів – 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг – 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів –45038,6 млн.дол.США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 дукат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Тундрастану.
Розв’язання
ВВП =дукат./дол. => 544153/5= 108830,6 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=7505,5+45038,6+544153+38368=94631,5
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,15%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=44,8%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,95% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.
ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг – 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів – 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 60 618 млн.дол.США.
Завдання: Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторго-вельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.
Розв’язання
ВВП =дукат./дол. => 712945/5,4= 132026,85 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=49296,1+60618+9038,9+4980,6=123933,6
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=44,18%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=49,69%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=93,87% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.
ЗАДАЧА 5. У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2006-2007 рр. однією з країн світу.
Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США»
Експорт Імпорт
2006 2007 2006 2007
Транспортні послуги 5354754,9 6111729,8 788967,5 1118368,9
Подорожі 248341,3 342227,1 230090,8 326701,6
Послуги зв‘язку 258121,1 237058,6 90917,8 89314,7
Будiвельнi послуги 164262,2 98534,8 181745,6 109123,9
Страхові послуги 70496,2 86167,0 103635,3 138780,7
Фiнансовi послуги 80095,7 322245,3 406999,9 887317,0
Комп’ютерні послуги 86770,7 158021,1 111628,5 159789,2
Завдання: На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:
1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу; 3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр. 4) проаналізуйте розраховані показники.
Розв’язання
темпи зростання
Тзт. ЗТО % темпи приросту
Тпр. ЗТО % торговельне сальдо
2006 р. 2007р.
117,68 17,68 4565787,4 4993360,9
139,82 39,82 18250,5 15525,5
93,51 -6,49 167203,3 147743,9
60,02 -39,98 -17483,4 -10589,1
129,18 29,18 -33139,1 -52613,7
248,32 148,32 -326904,2 -565071,7
160,19 60,19 -24857,8 -1768,1
Темпи зросту зовнішньоторговельного обігу Тзт.ЗТО=(ЗТОз.б /ЗТОб.р.)*100%
Темпи приросту Тпр.ЗТО=( Тзт.ЗТО-100%).
Сольдо =(Ехр-Імр).
Сальдо від’ємне в більшості випадках, це погано, темпи приросту і зросту в деяких галузях від’ємне, а цілому непогані.
ЗАДАЧА 6. У таблиці наведені дані обсягів торгівлі послугами Норманії та по світу в цілому.
Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2007 р., млн.дол.США.»
Експорт Імпорт
млн. дол. США у % до 2006р. млн. дол. США у % до 2006р.
Норманія 3 706 783,1 107,4 808 306,3 115,1
Всього по світу 8 989 155,7 119,8 8 878 259,2 131,2
Завдання: Враховуючи наведені дані: 1) розрахуйте зовнішньоторговельний обіг послуг країни та світу; 2) розрахуйте сальдо торговельного балансу послугами країни та світу; 3) розрахуйте частку Норманії у світовій торгівлі послугами; 4) проаналізуйте темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу.
Розв’язання
Країна ЗТО Сальдо т.б.п.
Норманія 4155089,4 2898476,8
Всього по світу 17867414,9 110896,5
Частка Нормандії у світі % =(ЗТО Нормандії /ЗТО всього світу)*100%=25,27% (1/4);
Темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу достатні.
ЗАДАЧА 7. Україна виробляє 2 тон пшениці та 5 тон вугілля, використовуючи при цьому 1 одиницю ресурсу. Молдова виробляє 1 тону пшениці та 4 тони вугілля при аналогічному використанні 1 одиниці ресурсів.
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Молдови у виробництві зазначеної продукції. 2) Якій країні доцільно спеціалізуватись на вирощуванні пшениці? Яка країна буде експортувати вугілля?
Розв’язання
. Абсолютні переваги України в пшениці (2>1) та вугіллі (5>4) над Молдовою. Молдові має абсолютних переваг в вугіллі і так само і в пшениці.
. Порівняльні переваги:
Україна Молдова
Пшениця 2т. Вугілля 5т. Пшениця 1т. Вугілля 4т.
2/5=0,4 5/2=2,5 1/4=0,25 4/1=4
України краще спеціалізуватися на пшеницю, а Молдові вугілля.
ЗАДАЧА 8. В таблиці представлено дані, які характеризують витрати праці в Україні і Російській Федерації на виробництво 1 тонни рослинної олії і 1 тонни синтетичного машинного масла для автомобілів:
Таблиця «Витрати праці на виробництво рослинної олії і машинного
синтетичного масла для автомобілів в Україні і Росії»
Країна Рослинна олія Синтетичне машинне масло
для автомобілів
Україна 16 годин 40 годин
Російська Федерація 20 годин 10 годин
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Російської Федерації у виробництві зазначеної продукції. 2) Яка з країн має спеціалізуватися на експорті рослинної олії, а яка – синтетичного машинного масла?
Розв’язання
1.1. Абсолютні переваги України в машинному маслі (40>10) над Російською Федерацією. Російська Федерація має переваги в рослинній олії (20>10).
1.2. Порівняльні переваги:
Україна Російська Федерація
Олія 16 год. машинне масло 40год. Олія 20 год. машинне масло 10год.
16/40=0,4 40/16=2,5 20/10=2 10/20=0,5
Україні краще спеціалізуватися в машинному маслі, а Російській Федерації в рослинній олії.
ЗАДАЧА 9. У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів – автомобілів і медичного обладнання у США і Японії за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.
Таблиця «Витрати на виробництво автомобілів і медичного обладнання у США і Японії»
Показники США Японія
автомобілі медичне обладнання автомобілі медичне обладнання
Кількість робочих днів, витрачених для вироб-ництва 100 тис.одиниць продукції 240 400 160 360
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання. 2) Яка з країн має спеціалізуватися на експорті автомобілів, а яка – медичного обладнання?
Розв’язання
1.1. Абсолютні переваги США в автомобілях (240>160) над Японією. Японія має переваги в медичне обладнання (360>400).
1.1. Порівняльні переваги:
США Японія
Автомобілі
240 тис.од. Мед. облад.
400 тис.од Автомобілі 160 тис.од Мед. облад.
360 тис.од
240/400=0,6 400/240=1,67 160/360=0,44 160/360=2,25
США краще спеціалізуватися в автомобілях, а Японії в медичне обладнання.
Семінар 5
ЗАДАЧА 1. У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:
У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.
У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.
У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.
Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15 000 фунтів стерлінгів.
Розв’язання
1 фунтів стерлінги =220/100=2,2 сін.
1)11500*2,2=33тис.сін.
2)33000*0,9=297000 ш.ф.
3)29700/2,5=11880 ф.с.
4)11880-15000=-3120 ф.с.
Невигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть збитки.
ЗАДАЧА 2. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:
У Нью-Йорку 2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.
У Лондоні 410 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів.
У Токіо 200 японських єн = 1 долар США.
Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 доларів США.
Розв’язання
1 ф.с. =1/2=0,5 дол.
1)10000*0,5=5000 ф.с.
2)5000*410=2050000 єн.
3)2050000/200=10250 дол.
4)10250-10000=250 дол.
Вигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть дохід.
Семінар №6
ЗАДАЧА 1. Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 гривень на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватися в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить 12,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 гривень за євро.
Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.
Розв’язання
1)векселем=250000*1,085*14,5=3933125грн.
2)чеком=240000*12,5*1,12=360000грн.
Для української компанії вигідно чеком.
ЗАДАЧА 2. Бельгійська компанія («Masider») замовила у швейцарської фірми товарів на суму 200 000 швейцарських франків, з умовою постачання через 1 рік. На момент укладання угоди курс 1-го швейцарського франку дорівнював 1,2 євро.
Фінансовий аналітик бельгійської компанії прогнозує зростання курсу швейцарського франку, тому компанія-імпортер купує 2500 опціонів колл, кожний на 80 франків, з ціною виконання 1,23 євро та строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону = 3 швейцарські франки.
Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від можливих втрат внаслідок зростання курсу швейцарського франка, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,23 євро; 2) 1,24 євро; 3) 1,25 євро; 4) 1,26 євро.
Розв’язання
Вартість опціонів колл =2500*3=7500Є.
1)(1,23-1,2)*200000-7500=-1500Є.
2)(1,24-1,2)*200000-7500=500Є.
3)(1,25-1,2)*200000-7500=2500Є.
4)(1,26-1,2)*200000-7500=4500Є.
Опціони захистять компанію у випадках:2-4.
ЗАДАЧА 3. Обсяги експорту товарів з Тюльпанії за 2007 рік складали 35,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 49,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 3,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 2,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 2,6 млрд.дол.США.
Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.
Розв’язання
1) сальдо платіжного балансу = (35,5+3,5)-49,5=-5;
2) міграційне сальдо країни = 1,9-3,3– 1,4;
3) знецінення, девальвація, адже маємо хоча і незначне, але від’ємне сальдо платіжного балансу.
ЗАДАЧА 4. Обсяги експорту товарів з Бананланду за 2007 рік складали 15,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 1,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 1,6 млрд.дол.США.
Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.
Розв’язання
1) сальдо платіжного балансу = (15,5+3,5)-29,5=-10,5;
2) міграційне сальдо країни = 1,9-1,3=0,6;
3) стабілізація, сальдо платіжного балансу з плюсом.
ЗАДАЧА 5. Наведені показники характеризують стан платіжного балансу України за 2007 рік.
Таблиця «Показники платіжного балансу України, млн.грн.»
Експорт товарів та послуг 64 001 Прямі інвестиції з України 673
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції з України 5 753
Прямі інвестиції в Україну 9 891 Портфельні інвестиції в Україну 29
Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.
Розв’язання
1.1.64001-71877=-7877млн.грн.
1.2.(9891+29)-(673+5753)=3494 млн.грн.
1.3.-7877+3494=-4382 млн.грн.
Вниз, напрямок руху курсу національної валюти інфляційний процеси.

ЗАДАЧА 6. Наведені показники характеризують стан платіжного балансу Бананії за 2007 рік.
Таблиця «Показники платіжного балансу Бананії, млн.доларів»
Експорт товарів та послуг 68 001 Прямі інвестиції з Бананії 2 673
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції в Бананію 5 753
Прямі інвестиції в Бананію 5 891 Портфельні інвестиції з Бананії 929
Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.
Розв’язання
1.1.68001-71877=-3877млн.грн.
1.2.(5891+929)-(2673+5753)=-1606 млн.грн.
1.3.-3877-1606=-5483 млн.грн.
Вниз, напрямок руху курсу національної валюти, інфляційний процеси в краіні.

39. Підприємство має можливість інвестувати у комерційні векселя, виражені у євро або у фунтах стерлінгів, 1 млн. доларів США. За комерційними векселями, вираженими в євро, доходність складає 1% на місяць, за вираженими у фунтах стерлінгів – 1,2% на місяць. Термін погашення векселів – 3 місяці. На момент здійснення вкладень курси євро та фунту стерлінгів становили EUR/1,3488 USD та GBP(фунт стерлінгів)/1,8128 USD відповідно. Прогнозовані курси євро та фунту стерлінгів на момент погашення векселів становлять EUR/1,3441 USD та GBP/1,8018 USD відповідно.
Вибрати комерційні векселі для здійснення інвестицій у тій валюті, у який підприємство отримає найбільший дохід.
Розв’язок
На момент здійснення вкладень
1000000 USD *1,3488 = 1348800 евро
1000000 дол* 1,8128= 1812800 фунт.ст
2) на момент погашення векселів
1000000 USD *1,3441 = 1344100 евро
1000000 дол* 1,8018= 1801800 фунт.ст
Отже, підприємство отримає найбільший дохід в євро, тому що різниця на момент здійснення вкладень і на момент погашення складає 4700 євро, що говорить про незначні коливання курсу валют за короткий період.
А різниця фунт.стерл. складає 11000, з чого можна зробити висновок про значий спад курсу і його зміну.
Задача 16
Курс долару в Франкфурті-на-Майні = 0,75 євро та в Цюриху = 1,33 швейцарського франку. Визначити крос-курс євро в Цюриху та швейцарського франку у Франкфурті-на-Майні.
Розв’язок:
Франк.-на-МайніЦюрих
0,75 євро = 1 дол1,33 шв.франк = 1 дол
1 дол = 1,33 шв.франку1 дол = 0,75 євро
1 шв.франк = Х євро1 євро = Х шв. франк
1 швейцарський франк =1 євро =(1,33*1*1)/(0,75*1)=
(0,75*1*1)/(1*1,33)=0,56 євро=1,77 шв.фр
ЗАДАЧА 14
Розрахувати показники участі Єгипту в МПП: експортну та імпортну квоти, квоту ЗТО, коефіцієнти випередження темпами росту експорту та імпорту темпів росту ВВП. Зробити висновок.
По 1990 р. 2000 р. 2008 р.
1. ВВП, млн.дол. 43 130 98 333 162283
3. Експорт, млн.дол. 4 957 4 689 25483
4. Імпорт, млн.дол. 16778 13963 48382
РОЗВЯЗОК:
Для аналізу участі країни в МПП розрахуємо такі показники як експортна, імпортна та зовнішньоторгова квоти.
Розрахуємо експортну квоту як Експорт / ВВП *100% за роками:
Ек1990= 11,5
Ек2000= 4,7
Ек2008= 15,7
Розрахуємо імпортну квоту як Імпорт / ВВП * 100%за роками:
Ік1990= 38,9
Ік2000= 14,2
Ік2008= 29,8
Зовнішньоторгову квоту розрахуємо як (Експорт + Імпорт) / ВВП за роками:
Кзт1990= 50,3
Кзт2000= 18,9
Кзт2008=45,5
Квоти 1990 2000 2008
Експортна квота 11,5% 4,7% 15,7%
Імпортна квота 38,9% 14,2% 29,8%
Зовнішньоторгова квота 50,3% 18,9% 45,5%
За даними таблиці за 1990-2000 роки видно зниження експортної та зовнішньоторгової квот, це є негативною тенденцією, бо відображає зменшення обсягів експорту та торгівлі в цілому відносно обсягів ВВП. Імпортна квота зменшується в 2000 році та зростає до 2008 року - це означає взаємозалежність показників імпорту та ВВП, тобто збільшення ВВП тягне за собою збільшення обсягів імпорту і навпаки.
Розрахуємо коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП і коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП, які розраховуються по наступних формулах:
ТрЕх = Ек зв.п. / Ек пл.п.
Тр Іm = Ік зв.п. / Ік пл.п.,
де ТрЕх – коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП;
Ек пл.п. – експортна квота планового періоду;
Ек зв.п. – експортна квота звітного періоду;
Tp Im – коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП;
Ік пл.п. – імпортна квота планового періоду;
Ік зв.п. – імпортна квота звітного періоду.
Розрахунки представимо у вигляді таблиці 2.3:
Таблиця 2.3.
коефіцієнт випередження темпами зростання 2008/2000 2000/1990
експорту темпів зростання ВВП 0,18 1,05
імпорту темпів зростання ВВП 0,28 1,2
Розрахунок квот показує збільшення коефіцієнтів випередження темпами росту експорту і імпорту темпів росту ВВП.
Задача 13.
Оцінити забезпеченість людськими ресурсами п’яти країн-лідерів з кількості населення в 2008 р.
Країна Населення, млн. ос. Економічно активне населення, млн. ос.
Китай 1324,7 776,9
Індія 1140 449,9
США 304,1 158,2
Бразилія 192 99,9
Пакистан 166,1 55,8
Чи є економіки країн-лідерів з кількості населення найкраще забезпеченими людськими ресурсами?
Розв’язок:
Китай: 776.9*100% : 1324.7=58.6%
Індія: 449.9*100% : 1140 =39.5%
США: 158.2*100% : 304.1=52%
Бразилія: 99.9*100% : 192=52%
Пакистан: 55.8*100% : 166.1=33.6%
Країни з розвинутою економікою недостатньо забезпечені людськими ресурсами, про що свідчить мала частка економічно активного населення. Країни, в яких найбільше населення в світі – це Індія та Китай; Індія взагалі погано забезпечена людськими ресурсами – 40%, Китай трохи більше – майже 60%, причиною цього може бути велика частка непрацездатного населення
Задача 1. Порівняти валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП) за 2008 р. для наступних країн (табл. 1).
ВВП та ВНП деяких країн
Країна ВВП, млрд. дол. ВНП, млрд. дол.
США 14591, 4 14572, 9
Японія 4910, 8 4869, 1
Польща 527, 9 447, 1
Україна 180, 4 148, 6
Болівія 16, 7 14, 1
Прокоментувати результат, зважаючи на належність країни до певної групи за класифікацією ООН/ЕКОСОС. Розрахуйте показник чистого факторного доходу для кожної з країн. Чи підтвердилися попередні висновки?
Розв’язок:
Чистий факторний дохід (далі - ЧДФ) - це різниця між доходами,отриманими гроадянами даної країни за кордоном та доходами іноземців, отриманими на території даної країни.
За класифікацією ООН/ЕКОСОС країни світу поділяються на:
Індустріально розвинуті.
Країни з перехідною економікою.
Країни, що розвиваються.
По всіх наведених країнах показники ВНП перевищують відповідні показники ВВП, що означає, що іноземці внутрі кожної з країн заробляють більше, ніж її жителі за кордоном.
США та Японія мають найвищі показники ВВП та ВНП, за класиф.ООН вони входять до індустріально розвинених країн, але показник ЧДФ невисокий по відношенню до ВВП, а от у Польщі іноземці заробляють на 80,8 млрд. дол. Більше,ніж поляки, що працюють за кордоном, хоча Польща знаходиться на ничому ступені за класифікацією ООН, а саме - країна з перехідним типом економіки, куди відноситься і Україна після розпаду СРСР, в якої показник ЧФД також значний по відношенню до ВВП. Болівія входить до числа країн, що розвиваються і показник ЧФД становить там 2,6 млрд. Дол.
Отже, як бачимо, найбільше нерезиденти заробляють у країнах, з перехідним типом економіки.
Задача 2. У таблиці 2 наведені показники валового національного продукту (ВНП) та чисельності населення окремих країн.
На основі наведених в таблиці даних необхідно розрахувати показник ВНП на душу населення для країн-світових лідерів з обсягу ВНП в 2008 р. Порівняти із аналогічним показником для деяких країн Західної Європи.
ВНП та чисельність населення країн
Країни-лідери Інші країни Європи
Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос. Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос.
США 14572,9 304,1 Данія 323,0 5,5
Китай 3888,1 1324,7 Швейцарія 424,5 7,6
Німеччина 3506,9 82,1 Швеція 469,4 9,2
Про що свідчить результат розрахунку?
Розв’язок:
Країна ВНП/душу,дол Країна ВНП/душу,дол
США 47 921,4 Данія 58 720
Китай 2 935,1 Швейцарія 55 850
Німеччина 42 714,9 Швеція 51 020
ВНП на душу населення ототожнюють з рівнем життя в країні, адже вищий показник ВНП в країні зовсім не говорить про те, що громадяни даної країни отримують високі доходи. Яскравим прикладом цьому є Китай, рівень життя в якому найнижчий серед наведених для порівняння країн.
Отже, в країнах Європи ВНП на душу населення є вищим, ніж у світових лідерах по обсягу ВНП, що свідчить про вищий рівень життя їх громадян.
За класифікацією Світового банку Китай відноситься до країн з вищими середніми доходами (доходи таких країн Світовий банк класифікує: 2896 - 8995 дол.) Всі інші країни відносяться до країн з високим доходом, оскільки ВНП на душу населення по всіх країнах більше ніж 8995 дол.
Задача 3. У таблиці 3 наведені показники ВНП та чисельності населення окремих країн.
ВНП та чисельність населення країн
Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос. Країна ВНП, млрд. дол. Населення, млн. ос.
Індія 1186,7 1140,0 Ліван 28,4 4,2
Бразилія 1401,3 192 Румунія 178,1 21,5
Ефіопія 22,4 80,7 Сінгапур 168,2 4,8
Розрахувати обсяги ВНП на душу населення в 2008 р. для наступних країн. До якої групи країн за класифікацією Світового Банку може належати кожна з них? До яких груп за цією ж класифікацією належать країни розглянуті у попередньому завданні? Чи існує відповідність між класифікацією Світового банку (за рівнем доходу на душу населення) та класифікацією ООН/ЕКОСОР?
Розв*язання
Країна ВНП/душу,дол Країна ВНП/душу,дол
Індія 1040,9 Ліван 6761,9
Бразилія 7298,4 Румунія 8283,7
Ефіопія 277,57 Сингапур 35041,7
За класифікацією Світового банку до країн з низькими доходами входить Ефіопія. Її дохід на душу населення - 277,57 дол. (Сюди відносяться країни з доходом на душу населення, нижчим за 725 дол.). До країн з нижчим середнім доходом належить Індія. Країни: Бразилія, Ліван та Румунія належать до країн з вищим середнім доходом. Сінгапур відноситься до країн з високим доходом. Ця країна належить також до нових індустріальних країн за класифікацією ООН.
4. У таблиці 4 наведені показники ВВП та обсягів експорту країн.
Обсяги ВНП та експорту країн
Країна ВВП, млн. дол. Експорт, млн. дол. Країна ВВП, млн. дол. Експорт, млн. дол.
Білорусь 60313 32902 Албанія 12295 1353
Єгипет 162283 25483 Латвія 33784 10081
Зробивши відповідні розрахунки, визначити, чи є економіки наступних країн відкритими?
Розв*язання
Країна % експорту Країна % експорту
Білорусь 54,55 Албанія 11
Єгипет 15,7 Латвія 29,83
Економіка країни вважається відкритою,якщо обсяг її експорту перевищує 35% обсягу ВВП.
Отже з наведених для порівняння країн можна сказати, що відкритою є Економіка Білорусі, оскільки обсяг її експорту перевищує 35% ВВП. Умовно відкритими вважаються економіки країн з часткою експорту від 10 до 35%. Сюди входять: Єгипет, Албанія, Латвія.
Задача 5. У таблиці 5 наведені обсяги експорту та імпорту товарів окремих країн.
Обсяги експорту та імпорту товарів країн
Країна Експорт товарів, млрд. дол. Імпорт товарів, млрд. дол.
1995 р. 2008 р. 1995 р. 2008 р.
Японія 443,1 782,3 335,8 761,9
Великобританія 237,9 457,9 267,2 631,9
Франція 301,1 608,7 289,4 707,7
Розрахувати сальдо балансу міжнародної торгівлі товарами для трьох країн. Які з країн є переважно експортерами, а які – імпортерами товарів? Як змінювався показник протягом останніх років?
Розв’язок:
Зовнішньоторговельне сальдо — різниця вартісних обсягів експорту та імпорту. Даний показник визначає результативність зовнішньоторговельної діяльності країни. Формула для розрахунку відповідно
ЗТ=∑(Е-І)
Маємо:
Японія 1995 р. ЗТ=443,1-335,8=107,3 млрд. дол.
2008 р. ЗТ=782,3-761,9=20,4 млрд. дол.
Великобританія 1995 р. ЗТ=237,9-267,2=-29,3 млрд. дол.
2008 р. ЗТ=457,9-631,9=-174 млрд. дол.
Фрянція 1995 р. ЗТ=301,1-289,4=11,7 млрд. дол.
2008р . ЗТ=608,7-707,7=-99 млрд. дол.
Отже, експортером на на світовому ринку товарів виступає Японія (оскільки обсяг експорту в 1995 та 2005 рр. перевищує імпорт). Імпортером є Великобританія (оскільки обсяг імпорту в 1995 та 2005 рр. перевищує експорт). Натомість Франція, що у 1995 р. виступала експортером, у 2005 р. ввозить до країни закордонних товарів більше ніж вивозить.
Вищенаведені висновки повністю відповідають даним на світових ринках товарів, оскільки демонструюють тенденцію до збільшення обсягів торгівлі. За оцінками Світового банку в період з 1995 по 2008 р. на світових ринках товарів експорту товарів зросли з 5172492 до 16129607 млн. дол. (в 3 рази).
Задача 6: а) Експорт товарів з Китаю (1428488 млн. дол.) в 2008 р в 8 разів перебільшив експорт товарів з Бельгії (178265 млн. дол.). Розрахувати показники експорту товарів на душу населення для цих двох країн, якщо населення Китаю становить 1324,7 млн. осіб, населення Бельгії 10,7 млн. осіб. Яку країну слід вважати більш значущим експортером?
б) Виконати аналогічні розрахунки щодо імпорту, якщо імпорт товарів до Китаю в 2008 р. становив 158004 млн. дол., а імпорт товарів до Бельгії 81978 млн. дол. Прокоментувати результат.
Розв’язок:
Показує долю експорту (імпорту) в розрахунку на душу населення
У світовій практиці для виміру зовнішньоторговельної інтенсивності країн використовується показник обсягу зовнішньої торгівлі (або експорту, або імпорту окремо) на душу населення країни за формулою:

Де Ед — експорт на душу населення;
Ід — імпорт на душу населення;
Е- вартісні обсяги національного експорту за рік,
І – вартість національного імпорту за рік,
Ч – чисельність населення країни на відповідний рік
Маємо:
а) Ед (Китай)= 1428488 / 1324,7 = 1078,35 дол.
Ед (Бельгія) = 178265 / 10,7= 16660,28 дол.
б) Ід (Китай)= 158004 / 1324,7 = 119,28 дол.
Ід (Бельгія) = 81978 / 10,7 =7661,5 дол.
Незважаючи на те, що показник експорт на душу населення в Бельгії вище за відповідний показник в Китаї, не можна зробити висновок, що Бельгія є більш значущим експортером на світовому ринку товарів.
Задача 7. Розрахувати та проаналізувати динаміку показників міжнародного руху капіталу в Україні. Зробити висновки щодо інвестиційної активності вітчизняних та закордонних вкладників.
Показники 2005 р. 2006 р.
Експорт капіталу, млрд. дол. 946 1306
Імпорт капіталу, млрд. дол. 837 1216
ВВП, млрд. дол. 44486 48293
Розв’язок:
Для ананалізу інвестиційної активності вітчизняних та закордонних вкладників доцільно розрахувати наступні показники:
1) Експортну квоту капіталу
Е кв = ∑Е/ВВП,
де Е – вартісні обсяги експорту капіталу за певний період часу (рік);
ВВП- вартісні обсяги валового внутрішнього продукту
Визначає характер зовнішньоторговельної політики країни
2) Імпортну квоту капіталу
Ікв =∑І/ВВП,
де І – вартісні обсяги імпорту капіталу певний період часу (рік);
ВВП- вартісні обсяги валового внутрішнього продукту
Показує ступінь імпортозалежності країни
3) Зовнішньоторговельну квоту
ЗТ кв=∑(Е+І)/ВВП
Визначає ступінь відкритості національної економіки
Маємо: Е кв 2005 р. =946/44486= 0,0213
Е кв 2006 р. = 1306/48293 = 0,027
Ікв 2005 р. = 837/44486= 0,019
Ікв 2006 р.= 1216/48293= 0,0252
ЗТ кв 2005р. =(946+837)/44486=0,04
ЗТ кв 2006 р.=(1306+1216)/48293= 0,052
Отже, вітчизняні інвестори були більш активними на світовому ринку капіталів, розміщуючи тимчасово вільні кошти, ніж зовнішні інвестори, що вкладали кошти в український ринок.
Задача 8. На основі показників капіталізації та ВВП наступних країн розрахувати показники ліквідності ринку цінних паперів за 2008-2009 рр.
Країна ВВП, млн. дол. Капіталізація ринку цінних паперів, млн. дол. Країна ВВП, млн. дол. Капіталізація ринку цінних паперів, млн. дол.
Сінгапур 181948 180021 Латвія 33784 1872
Японія 3220485 3220485 Естонія 23401 170
Великобританія 2674057 1851954 Литва 47341 4619
Про що свідчать результати розрахунку? Які країни мають найбільші обсяги фондового ринку? Інвестори яких країн є більш активними (вкладають в цінні папери більшу частку своїх доходів)?
Розв’язок:
Показник співвідношення капіталізації до ВВП характеризує ступінь розвиненості акціонерного капіталу в економіці країни.
Сінгапур= 180021/181948= 0,989 дол.
Японія = 3220485/3220485 = 1 дол.
Великобританія=1851954/2674057 = 0,693 дол.
Латвія= 1872/33784 = 0,055 дол.
Естонія= 170/23401= 0,0072 дол.
Литва=4619/47341=0,098 дол.
Найбільш активними є інвестори японського фондового ринку, оскільки обсяг проведених операцій на ринку цінних паперів дорівнює масштабам валового внутрішнього продукту.
Наступними за активністю є інвестори Сінгапуру, Великобританії.
Значно нижчими за представлені є показники вкладання доходів у цінні папери у Литві, Латвії та Естонії.
Задача 9: Проаналізувати показник сальдо міграції України в динаміці.
Показник 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
1. Прибуло до країни, тис. ос. 39,580 44,227 46,507 37,323 32,917
2. Виїхало з країни, тис. ос. 34,997 29,982 29,669 22,402 19,47
Прокоментувати результат. Чи є Україна переважно імпортером або експортером трудових ресурсів? Визначити напрямки трудової еміграції та імміграції України.
Розв’язання:
Міжнародна міграція робочої сили - процес міждержавного переміщення робочої сили як фактору виробництва, обумовлений причинами економічного та неекономічного характеру. Міжнародна міграція робочої сили включає два взаємопов’язаних процеси: еміграцію – виїзд працездатного населення з країни, та імміграцію – в’їзд працездатного населення в країну з-за кордону.
Сальдо міграції (чиста, або нетто-міграція) — різниця між числом прибуття і числом вибуття за певною територіально-адміністративною місцевістю (державою, регіоном) в аналізованому періоді.
2005 2006 2007 2008 2009
коефіцієнт 4,583 14,245 16,838 14,921 13,447
Як ми бачимо за аналізований період Україна має позитивне сальдо міграції. Тобто Україна була привабливою країною для іноземців і до неї приїжджали більше, ніж виїжджали. До того ж економічна ситуація на той період була стабільною, і хоч повільне, але рухалась в верх. Тому можна сказати, що за цими даними Укр. є імпортером трудових ресурсів. Але якщо враховувати сучасні дані і статистику, що надає Держкомстат, ми побачимо протилежну ситуацію. Зараз, в після кризовий період, Україна є експортером трудових ресурсів. Зараз більше наших громадян виїжджають за кордон в пошуках кращого життя, ніж до нас приїздять. Через нестабільність в політичному, економічному житті країни вона втратила свою популярність на світовій арені. Загалом українці виїжджають до Польщі, Росії, Італії, Греції, Португалії, країни Східної Європи, далі ЄС та США, але за даними МОМ все навпаки. До України приїздять громадяни Російської федерації (28 %), Туреччини (12 %), Молдови (11 %), В’єтнаму (10 %), Сирії (8 %), Китаю (6 %). Основна частина нелегалів – громадяни Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Росії, Китаю, Узбекистану
10. Проаналізувати коефіцієнти фінансування науково-дослідних розробок у 2007 р. п’яти країн-лідерів за цим показником:
Країна ВВП, млн. дол. Витрати на НДДКР, млн. дол. Країна ВВП, млн. дол. Витрати на НДДКР, млн. дол.
Фінляндія 270267 9378,27 Південна Корея 909120 31546,46
Ізраїль 194328 9211,14 Швеція 474650 17467,12
Японія 4876464 168238 Як розподілилися місця в п’ятірці лідерів за коефіцієнтом фінансування НДДКР? Прокоментувати результат.
Розв’язання
Науково-дослідна розробка - це комплекс теоретичних і експериментальних досліджень, що проводяться з метою отримання вихідних даних, вишукування принципів і шляхів створення або модернізації продукції, якщо таких немає або вони недостатні безпосередньо для успішної розробки виробу. Джерелами фінансування можуть бути: власні кошти замовників та виконавців проекту - прибутки, накопичення, амортизаційні відрахування та інші види активів; залучені кошти із внутрішніх та зовнішніх джерел; асигнування з державного і місцевих бюджетів, централізованих позабюджетних фондів; іноземні інвестиції у формі фінансової чи іншої участі в розробці і реалізації інновацій - прямих вкладень, а також участі в статутному фонді спільних підприємств та інших. Показник «частка валових внутрішніх витрат на НДДКР у ВВП» часто ще називають наукоємністю ВВП. Відповідні значення такого індикатора характеризують ступінь рівномірності розвитку країн у науково-технічній сфері. У країнах-інноваторах він становить від 2,5% до 4,0% валового внутрішнього продукту В нашому випадку ми бачимо такі показники коеф. Фінан. НДДКР
Країна коефіцієнт фінансування НДДКР%
Фінляндія 3,470001887
Ізраїль 4,739996295
Японія 3,449999836
Південна Корея 3,46999956
Швеція 3,68
Як бачимо країни розташувалися у такому порядку: спершу Ізраїль, Швеція, Фінляндія, Південна Корея і Японія. Ще в 1970-х роках Ізраїль зробив масивні інвестиції в освіту. І багато з того в науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. Найбільшим пріоритетом підрозділу міністерства промисловості, торгівлі і праці, який відповідає за НДДКРи, є міжнародна кооперація в цій галузі. В Ізраїлі дотації на заохочення вина¬хідництва і раціоналізаторства, впровадження нових розробок у ви¬робництво становлять до 30% витрат. Тому не дивно, що йому належить 1 місце. Що стосується Японії, то вона міцно посідає друге у світі за витратами на НДДКР. Але в нашій таблиці вона посіла останнє місце тому, що основним джерелом фінансування НДДКР у Японії є не держава, а приватний сектор. Його у загальних витратах на НДДКР 80,5%, але в промислові компанії припадає приблизно 70%. За двадцять років останньої чверті ХХ століття сукупні Витрати розвиток науку й технології у Японії зросли вісім разів, і це найбільший у світі показник зростання.
Задача 11. Оцінити самозабезпеченість нафтою та газом деяких країн світу. Прокоментувати результат.
Країни Нафта, млн. т Газ, млн. т
видобуток споживання видобуток споживання
США 311,8 938,8 479,3 566,9
Великобританія 76,6 82,2 72 81
Китай 183,7 363 52,7 52,2
Мексика 183,1 86,9 39 48,7
Розв’язок:
З навединих даних ми бачимо такі результати.
Країни Нафта, млн. т
Газ, млн. т
США 627 87,6
Великобританія 5,6 9
Китай 179,3 -0,5
Мексика -96,2 9,7
Як бачимо, США та Великобританія задовольняють свої потреби в нафті та газові, що стосується Китаю, то йому не вистачає газу,а Мексиці не вистачає і нафти, і газу. Пром. видобуток нафти в Мек. почалася з 1904. Видобуток газу в М. сформувалася в галузь економіки в кін. 1970-х рр. У Мексиці основне залягання нафти і газу знаходиться на узбережжі Мексиканської затоки в районах Тампіко, Посаріка-де-Ідальго і Мінатитлан.Газові потреби Мексики зростають більш ніж вдвічі, враховуючи, що в країні розширюється вироблення електроенергії на базі природного газу.
Задача 12. Оцінити самозабезпеченість кам’яним вугіллям деяких країн світу. Зробити висновки.
Країна Видобуток вугілля, млн. т Експорт вугілля, млн. т Країна Видобуток вугілля, млн. т Експорт вугілля, млн. т
КНР 1253,4 27,7 ПАР 203,5 52,8
США 577,1 79,5 Росія 170 25,7
Австралія 194,7 136,7 Польща 135,3 32
Розв’язок:
Можемо порахувати наступне
Країна самозабезпеченість кам’яним вугіллям
КНР 1225,7
США 497,6
Австралія 58
ПАР 150,7
Росія 144,3
Польща 103,3
Найбільш забезпеченою є КНР, США и ПАР, найменш забезпечена Австралія. Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в світі -в Карагандинському, Південно-Якутському, Мінусинському, Буреїнському, Тунгуському, Ленському, Таймирському, Аппалачському, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вестфальському (Рурському), Верхньосілезькому, Остравсько-Карвінському, Шаньсі, Південно-Уельському басейнах. Найбільші загальні ресурси вугілля розташовані в США, КНР, РФ, Австралії, Канаді, ФРН, ПАР, Великобританії, Польщі, Індії, Україні.
Серед найбільших кам’яновугільних басейнів, виділяють Центральну Англію, Південний Уельс, Шотландію та Ньюкасл (Великобританія); Вестфальський (Рур) та Саарбрюккенський басейни (Німеччина); родовища Бельгії та Північної Франції; басейни Сент-Етьєна (Франція); Сілезії (Польща); Донецький ба-сейн (Україна).
Задача 13. Оцінити забезпеченість людськими ресурсами п’яти країн-лідерів з кількості населення в 2008 р.
Країна Населення, млн. ос. Економічно активне населення, млн. ос.
Китай 1324,7 776,9
Індія 1140 449,9
США 304,1 158,2
Бразилія 192 99,9
Пакистан 166,1 55,8
Чи є економіки країн-лідерів з кількості населення найкраще забезпеченими людськими ресурсами?
Розв’язок:
Китай: 776.9*100% : 1324.7=58.6%
Індія: 449.9*100% : 1140 =39.5%
США: 158.2*100% : 304.1=52%
Бразилія: 99.9*100% : 192=52%
Пакистан: 55.8*100% : 166.1=33.6%
Країни з розвинутою економікою недостатньо забезпечені людськими ресурсами, про що свідчить мала частка економічно активного населення. Країни, в яких найбільше населення в світі – це Індія та Китай; Індія взагалі погано забезпечена людськими ресурсами – 40%, Китай трохи більше – майже 60%, причиною цього може бути велика частка непрацездатного населення.
ЗАДАЧА 14
Розрахувати показники участі Єгипту в МПП: експортну та імпортну квоти, квоту ЗТО, коефіцієнти випередження темпами росту експорту та імпорту темпів росту ВВП. Зробити висновок.
По 1990 р. 2000 р. 2008 р.
1. ВВП, млн.дол. 43 130 98 333 162283
3. Експорт, млн.дол. 4 957 4 689 25483
4. Імпорт, млн.дол. 16778 13963 48382
РОЗВЯЗОК:
Для аналізу участі країни в МПП розрахуємо такі показники як експортна, імпортна та зовнішньоторгова квоти.
Розрахуємо експортну квоту як Експорт / ВВП *100% за роками:
Ек1990= 11,5
Ек2000= 4,7
Ек2008= 15,7
Розрахуємо імпортну квоту як Імпорт / ВВП * 100%за роками:
Ік1990= 38,9
Ік2000= 14,2
Ік2008= 29,8
Зовнішньоторгову квоту розрахуємо як (Експорт + Імпорт) / ВВП за роками:
Кзт1990= 50,3
Кзт2000= 18,9
Кзт2008=45,5

Квоти 1990 2000 2008
Експортна квота 11,5% 4,7% 15,7%
Імпортна квота 38,9% 14,2% 29,8%
Зовнішньоторгова квота 50,3% 18,9% 45,5%
За даними таблиці за 1990-2000 роки видно зниження експортної та зовнішньоторгової квот, це є негативною тенденцією, бо відображає зменшення обсягів експорту та торгівлі в цілому відносно обсягів ВВП. Імпортна квота зменшується в 2000 році та зростає до 2008 року - це означає взаємозалежність показників імпорту та ВВП, тобто збільшення ВВП тягне за собою збільшення обсягів імпорту і навпаки.
Розрахуємо коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП і коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП, які розраховуються по наступних формулах:
ТрЕх = Ек зв.п. / Ек пл.п.
Тр Іm = Ік зв.п. / Ік пл.п.,
де ТрЕх – коефіцієнт випередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП;
Ек пл.п. – експортна квота планового періоду;
Ек зв.п. – експортна квота звітного періоду;
Tp Im – коефіцієнт випередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП;
Ік пл.п. – імпортна квота планового періоду;
Ік зв.п. – імпортна квота звітного періоду.
коефіцієнт випередження темпами зростання 2008/2000 2000/1990
експорту темпів зростання ВВП 0,18 1,05
імпорту темпів зростання ВВП 0,28 1,2
Розрахунок квот показує збільшення коефіцієнтів випередження темпами росту експорту і імпорту темпів росту ВВП.
Задача 16. Курс долару в Франкфурті-на-Майні = 0,75 євро та в Цюриху = 1,33 швейцарського франку. Визначити крос-курс євро в Цюриху та швейцарського франку у Франкфурті-на-Майні.
Розв’язок:
Франк.-на-МайніЦюрих
0,75 євро = 1 дол1,33 шв.франк = 1 дол
1 дол = 1,33 шв.франку1 дол = 0,75 євро
1 шв.франк = Х євро1 євро = Х шв. франк
1 швейцарський франк =1 євро =(1,33*1*1)/(0,75*1)=
(0,75*1*1)/(1*1,33)=0,56 євро=1,77 шв.фр
Задача 17. Розрахувати крос-курс долара США до австралійського долару через гривню, якщо їх курси дорівнюють 7,95 гривень за долар США; 3,79 гривень за австралійський долар.
КРОСС-КУРС - соотношение между двумя валютами, которое определяется на основе курса этих валют по отношению к какой-либо третьей валюте.
USD/AUD - ?
USD/UAN=7,95
AUD/UAN=3,79
USD/AUD=3,79/7,95=0,48
Задача 18. Номінальний валютний курс гривні до євро знизився з 10,91 до 10,97 грн./євро. Ціни в Німеччині зросли на 4,8%, в Україні – на 11,4%. Визначити реальний валютний курс. Як вплине зміна валютного курсу гривні на умови зовнішньої торгівлі України? Обґрунтувати відповідь.
Sr=Sn*(Pt/P), де
Pt-індекс цін в Німеччині
P-індекс цін в Україні
Sn-номінальний валютний курс.
Sr=10,97(111,4/104,8)=11,66
Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних економічних, у т.ч. валютно-кредитних і фінансових відносин, викликають негативні соціально-економічні наслідки, втрати одних і виграші інших країн.
Знецінення національної валюти дає можливість експортерам цієї країни понизити ціни на свою продукцію в іноземній валюті , отримуючи премію при обміні вирученої дорожчою іноземної валюти на що подешевшала національну , і продавати товари за цінами нижче середньосвітових , що веде до їх збагачення за рахунок матеріальних втрат своєї країни. Але одночасно зниження курсу національної валюти здорожує імпорт , тому що для отримання цієї ж суми у своїй валюті іноземні експортери змушені підвищити ціни , що стимулює їх зростання в країні , скорочення ввезення товарів та споживання або розвиток національного виробництва товарів замість імпортних .Зниження валютного курсу скорочує реальну заборгованість у національній валюті , збільшує тяжкість зовнішніх боргів , виражених в іноземній валюті. Невигідним стає вивезення прибутків , процентів , дивідендів , одержуваних іноземними інвесторами у валюті країн перебування . Ці прибутки реінвестуються або використовуються для закупівлі товарів за внутрішніми цінами і наступного їх експорту.
Задача 21. Французька фірма укладає з українською фірмою контракт на поставку обладнання навігаційного наведення на суму 12 млн. євро, валюта платежу – долар США. Визначити суму платежу в гривнях, якщо:
1 євро – 10,8405-10,8712 грн.
1 долар – 7,9498-7,9512 грн.
1) 12 000 000,00 * 10,8712 = 130454400
Задача 22. Англійський банк котирує наступні курси валют: непряме котирування долар США 1,5850-1,5680; канадський долар 1,8705-1,8495; євро 1,3121-1,3002.
Визначити скільки фунтів стерлінгів заплатить або отримає англійська фірма при проведенні експортних або імпортних операцій, якщо:
1) купує 8 340 000 дол. США; імп ?:?
2) продає 15 200 000 дол. США; експ ?
3) купує 27 500 000 канадських доларів;
4) продає 850 000 канадських доларів;
5) купує 2 400 000 євро;
6) продає 860 200 євро.
1) сума в гр. од. = 8340000 / 1,5850 = 5261830
2) сума в доларах США = 15 200 000 / 1,5680 = 96933878
3) ) сума в гр. од. = 27 500 000 / 1,8705 = 14701951
4) сума в канад. Дол. = 850 000 / 1,8495 = 459583,7
5) ) сума в гр. од. = 2 400 000 / 1,3121 = 1829129
6) сума в евро = 860 200 / 1,3002. = 661590,5
Дальше не пойму что делать
Задача 24. Сербія експортує та імпортує чотири групи товарів. Обсяги зовнішньоторговельних операцій країни наведено в таблиці 1.
Обсяги експортно-імпортних операцій Сербії
Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І 112 357
ІІ 415 711
ІІI 175 154
IV 912 125
Визначити тип зовнішньоторговельних операцій та розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі Сербії. Зробити висновки.
Якщо збалансована

де xi mi — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії).
It=1-(112-357+415-711+175-154+912-125)/ (112+357+415+711+175+154+912+125) = 0,909828
Оскільки індекс наближається до 1, то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі
Якщо незбалансована

де хі, mі — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії);
х, m — весь експорт та імпорт відповідно.
Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І 112 357
ІІ 415 711
ІІI 175 154
IV 912 125
всього 1614 1347
It =1- ((112/1614-357/1347)+(415/1614-711/1347)+(175/1614-154/1347)+(912/1614-125/1347))/ ((112/1614+357/1347)+(415/1614+711/1347)+(175/1614+154/1347)+(912/1614+125/1347)) = 1
Оскільки індекс 1 , то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.
Задача 25. Світова ціна на цукор із Куби, що знаходиться в порту у Амстердамі, становить 200 дол. США за 1 т. Мито на імпорт цукру у Голландії становить 30%. Якби імпорт цукру не обкладався митом, його річне виробництво становило б 1 млн. т., споживання – 3 млн. т., імпорт – 2 млн. т. Після обкладання імпорту митом внутрішнє виробництво цукру збільшилось до 1,4 млн. т., споживання скоротилось до 2,7 млн. т., імпорт скоротився до 1,3 млн. т. Німеччина за споживанням цукру – мала країна. Розрахувати:
1) виграш споживачів, якби мито було скасовано;
2) втрати голландських виробників від скасув. мита;
3) втрати бюджету від скасування мита;
4) чистий приріст споживанн в результаті скасув.мита.
Рішення:
Р(після)=200*1,3=260
P
S
D

М
3
2,7
1,4
1
D
A
260
Q
E
F
B
C


N
200

1) Скасування тарифного мита призводить до того, що споживання зростає, і споживачі витрачають на 60 дол. меньше за кожну одиницю товару.
NMCD Виграш споживачів від скасування мита = (2,7+3) / 2 * (260-200) = 171 млн.
2) Зменшення цін на внутрішньому ринку приводить до зменшення обсягів національного виробництва, а значить – до втрати національних виробників.
ABMN Втрати голландських виробників від скасування мита = (1 + 1,4) / 2 * (260-200)= 72 млн.
3) Тарифне мито є податком на імпорт і тому облась EBCF відображає втрати державного бюджету
EBCF Втрати бюджету від скасування мита = (260 - 200)*1,3=78 млн.
4) Області CFD та ВЕА є чистим прирістом суспільства від скасування мита.
CFD Виграш суспільства = ((260-200)*(3-2,7))/2=9 млн.
ВЕА Виграш суспільства через ефективну д-ть виробників=(1,4-1)*(260-200)/2=24 млн.
Чистий приріст споживання в результаті скасування мита= 9 + 24 = 33 млн.
Задача 27. Імпортне мито кінцевого продукту становить 24%; зважене середнє значення мита на імпортовані складові кінцевого продукту, які становлять 1/5 його ціни, дорівнює 10%. Якою буде фактична ставка мита на кінцевий продукт? Обґрунтувати відповідь.
Для адекватної оцінки впливу тарифу важливо знати не тільки його номінальний рівень, але й фактичний. Номінальний рівень митного захисту цікавий насамперед споживачу даного товару. Фактичний рівень захисного тарифу важливий для виробника, що приймає управлінські рішення.

Тф = (24 – 0,2 * 10) / (1-0,2) = 27,5 %
Як ми бачимо, при використанні імпортних компонентів (А>0), фактичний рівень захисного тарифу не дорівнює номінальному рівню. Ставка фактичного рівня захисного тарифу більша від номінальної Тф>Тн (27,5%>24%) за рахунок того, що ставка митного тарифу на кінцеву продукцію більша за ставку тарифу на імпортні компоненти товару Тн>Тін (24%>10%)
Задача 28. Ставка мита на іноземний одяг складає 30 %, а на тканини – 5 %. Вартість тканини складає 30 % вартості одягу. Розрахувати ефективний рівень тарифу:
1) при вище наведених умовах;
2) якщо тариф на одяг скоротився до 20 %;
3) якщо тариф на тканини скоротився до 0,9 %.
Ефективний рівень митного захисту ще називають рівнем ефективного протекціонізму чи фактичним рівнем захисного тарифу оцінює вплив на виробника не окремого тарифу, а всієї діючої тарифної системи. По суті, тут оцінюється вплив тарифу на доходи зайнятих у даній галузі, тобто на додану вартість.
Фактичний рівень захисного тарифу розраховується за формулою:

1) Тф = (30 – 0,3 * 5) / (1-0,3) = 40,71 %
2) Тф = (20 – 0,3 * 5) / (1-0,3) = 26,43 %
3) Тф = (30 – 0,3 * 0,9) / (1-0,3) = 42,47 %
За наступними розрахунками можна спостерігати такі тенденції.
Ставка фактичного рівня митного тарифу Тф зростає в міру падіння тарифу на імпортні компоненти (Тін), і навпаки. (40,71 => 42,47, 5% => 0,9%)
Ставка фактичного рівня митного тарифу Тф знижується в міру падіння тарифу на кінцевий товар (Тн), і навпаки. (40,71% => 26,43%, 30% => 20%)
Даний приклад ілюструє два основних принципи, на яких ґрунтуються концепції сукупного ефекту протекціонізму, — доходи галузі або її додана вартість перебувають під впливом торговельних бар'єрів, що стають не тільки на шляху конкуруючої імпортної продукції, але й матеріалів, які використовуються у процесі виробництва даної продукції. 1 якщо кінцева продукція галузі захищається більш високим митом, ніж її проміжна продукція, фактичний рівень захисного тарифу перевищує його номінальний рівень. Тому необхідно розглядати не захист окремого суб'єкта, а господарської системи загалом в контексті витрати - виробництво.
33. Населення України в 2009 р. становило 46,1 млн. ос. Народжуваність складала 512,5 тис. ос., смертність – 706,7 тис. ос. Кількість іммігрантів склала 32,917 тис. ос., кількість емігрантів дорівнювала 19,47 тис. ос. Розрахувати коефіцієнти природного та міграційного руху населення України в 2009 р. Який з двох видів руху населення більшою мірою позначається на його кількості?
Відтворення населення - процес безперервного відновлення поколінь людей. Природний рух населення - узагальнююче поняття низки демографічних процесів, пов'язаних зі зміною чисельності та складу населення «природним шляхом», тобто через процеси народжуваності і смертності. До Е.д.н. також відносять процеси шлюбності і розлучуваності, які пов'язані з процесами народжуваності і смертності, але не змінюють загальної чисельності населення. Е.д.н. для окремих територій може бути перелічені як різниця між загальним і міграційним приростом населення. Міграція населення - будь-територіальне переміщення, що відбувається між різними населеними пунктами однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць незалежно від тривалості, регулярності та цільової спрямованості.
Природний рух населення =Народжуванність/смертність
Кп.п= 512,5/706,7=0,72
Міграційний рух=іммігранти-емігранти/100
Км.р=(32,917-19,47)/100=0,13
Аналізуючи обчислені дані за 2009 рік,розрахувавши природний та міграційний рух,то можимо зробити висновок,що з двох видів руху населення більшою мірою позначається природний рух на його кількості.
34. Проаналізувати динаміку природного руху населення України.
Показники 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р.
Народжуваність, тис. ос. 426,1 460,4 472,7 510,6
Смертність, тис. ос. 782 758,1 762,9 754,5
Чи є показник приросту населення позитивним? Враховуючи результат розрахунку в попередньому завданні, чи є характер руху населення протягом останніх п’яти років однаковим?
Розвязок:
2005 2006 2007 2008
0,544 0,607 0,619 0,676
Показник приросту населення є позитивним,адже проглядається збільшення коефіцієнта.
Задача 35. Розрахувати коефіцієнти природного руху населення України, якщо чисельність населення становила: в 2005 р. – 47,3 млн. ос., в 2006 р. – 46,9 млн. ос., в 2007 р. – 46,6 млн. ос., в 2008 р. – 46,4 млн. ос.
Природний рух населення у широкому розумінні — це відтворення населення шляхом зміни поколінь. Природний рух характеризується показниками народжуваності, смертності, а також природного приросту.
2005-2006 2006-2007 2007-2008
1-0,991 1-0,993 1-0,995
Спостерігається зменшення коефіцієнта природного руху населення.
Природний приріст населення є похідним від масштабів народжуваності і смертності та визначається як різниця між числом народжених і померлих за формулами.
В країнах з міграційним типом відтворення населення державні заходи спрямовані на збільшення народжуваності та природного приросту, а в країнах з природним типом, навпаки, на скорочення.
Задача 37. В таблиці 1 наведена динаміка міжнародної інвестиційної діяльності України (на початок року).
Динаміка міжнародної інвестиційної діяльності України
Роки ПІІ в Україну, млн. дол. ПІІ з України, млн. дол.
2000 3281,8 98,5
2001 3875,0 170,3
2002 4555,3 155,7
2003 5471,8 144,3
2004 6794,4 166,0
2005 9047,0 198,6
2006 16890,0 219,5
2007 21607,3 243,3
2008 29489,4 6196,1
2009 35723,4 6198,6
2010 40026,8 6223,3
Визначити інвестиційну позицію країни. Проаналізувати динаміку міжнародної інвестиційної діяльності України та оцінити її ефективність.
Роки ПІІ в Україну, млн. дол. ПІІ з України, млн. дол.
2000 3281,8 98,5
2001 3875 170,3
2002 4555,3 155,7
2003 5471,8 144,3
2004 6794,4 166
2005 9047 198,6
2006 16890 219,5
2007 21607 243,3
2008 29489 6196
2009 35723 6199
2010 40027 6223
176762,2 20014,2 156748 Інвестиційна позиція = 176762,2-20014,2=156748
Международная инвестиционная позиция — макроэкономическое понятие, обозначающее общий объём и структуру финансовых активов и обязательств страны перед нерезидентами. Международная инвестиционная позиция является одним из элементовсчёта текущих операций с капиталом и представляет собой такие виды активов, как акции, облигации, недвижимость и т. п.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разницу между активами и обязательствами страны.
Міжнародна інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій суб'єктів із вкладання інвестицій за кордон та іноземних інвестицій. Вона перерозподіляє у просторі та часі ресурси між окремими суб'єктами й об'єктами різних країн. Головним суб'єктом інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладання коштів, - є інвестор. Його іноземна діяльність зумовлена розвитком господарських зв'язків між країнами світу, і залежить як від об'єктивних економічних законів, так і від політико-економічної мети діяльності національних держав у світовому політичному та господарському просторі.
На стан міжнародної інвестиційної діяльності виливають як глобально-економічні фактори (стан розвитку світової економіки; міжнародних ринків, насамперед, фінансового; стабільність світової валютної системи; рівень транснаціоналізації та регіональної інтеграції; розвиток міжнародної інвестиційної інфраструктури), так і інші фактори, що знаходяться у площині країн, звідки направляються та куди залучаються інвестиції, у тому числі:
→ політико-економічні - політична стабільність, міра втручання уряду в економіку, ставлення до зарубіжних та іноземних інвестицій, дотримання дво- і багатосторонніх угод та ін.;
→ ресурсно-економічні - наявність природних ресурсів, демографічна ситуація, географічне розташування;
→ загальноекономічні - темпи економічного зростання, співвідношення споживання та заощаджень, ставка відсотку за кредитами, норма прибутку, рівень і динаміка інфляції, конвертованість валюти, стан платіжного балансу тощо.
Здійснюється міжнародна інвестиційна діяльність у двох напрямах: вивезення капіталу та залучення іноземних інвестицій.

Задача 39. Підприємство має можливість інвестувати у комерційні векселя, виражені у євро або у фунтах стерлінгів, 1 млн. доларів США. За комерційними векселями, вираженими в євро, доходність складає 1% на місяць, за вираженими у фунтах стерлінгів – 1,2% на місяць. Термін погашення векселів – 3 місяці. На момент здійснення вкладень курси євро та фунту стерлінгів становили EUR/1,3488 USD та GBP(фунт стерлінгів)/1,8128 USD відповідно. Прогнозовані курси євро та фунту стерлінгів на момент погашення векселів становлять EUR/1,3441 USD та GBP/1,8018 USD відповідно.
Вибрати комерційні векселі для здійснення інвестицій у тій валюті, у який підприємство отримає найбільший дохід.
Розв’язок
На момент здійснення вкладень
1000000 USD *1,3488 = 1348800 евро
1000000 дол* 1,8128= 1812800 фунт.ст
2) на момент погашення векселів
1000000 USD *1,3441 = 1344100 евро
1000000 дол* 1,8018= 1801800 фунт.ст
Отже, підприємство отримає найбільший дохід в євро, тому що різниця на момент здійснення вкладень і на момент погашення складає 4700 євро, що говорить про незначні коливання курсу валют за короткий період.
А різниця фунт.стерл. складає 11000, з чого можна зробити висновок про значий спад курсу і його зміну.
Задача 48. Після проголошення незалежності Україна активно брала міжнародні позики, що призвело до її фінансової залежності. У той же час Угорщина впровадила політику стимулювання іноземних інвестицій, що дозволило їй здійснити економічний стрибок. З точки зору теорії міжнародного руху капіталу та його форм, обґрунтувати:
1) яка країна робила наголос на поточне, а яка – на майбутнє споживання;
2) для якої з країн реальна процентна ставка по міжнародним позичкам буде вищою;
3) які товари – поточного або майбутнього споживання – буде експортувати та імпортувати кожна із країн?
За проаналізованими умовами задачі:
1) Боржник отримуючи кредит (у нашому випадку Україна), збільшує поточне споживання за рахунок скорочення споживання у майбутньому, коли йому доведеться повертати одержаний кредит разом з відсотками. А кредитор (Угорщина) надаючи позику, втрачає можливість терміново використати ці кошти на поточне споживання. Тим самим кредитор надає перевагу споживанню у майбутньому.
2) У країні, що має гарні інвестиційні можливості (Угорщина) рівень реальної процентної ставки по міжнародним кредитам низький, а в країні, що є фінансово залежною (Україна) – високий.
3) Товари поточного споживання буде експортувати Угорщина, а імпортувати Україна. Товари майбутнього споживання буде експортувати Україна (країна буде мати відносно низьку ціну майбутнього споживання), а країна Угорщина буде їх імпортувати ( висока відносна ціна майбутнього споживання).
Отже, як бачимо, міжнародний кредит, як і рух інших форм капіталу, пов’язаний із різницею у рівнях процента і може бути пояснений наявністю міжчасових порівняльних переваг.
Абсолютні та відносні переваги
1.1. Україна та Польща виробляють 2 товари: цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсу подано в таблиці.
цукор Борошно
Україна 75 (кг) 100
Польща 50 50
Визначити абсолютні або відносні переваги у виробництві борошна і цукру, яке мінове співвідношення між цукром та борошном склалося в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі.
У яких межах встановляться умови торгівлі між Україною та Польщею (межі ціни).
Рішення:
По Сахару і борошну в Україні – абсолютна перевага.
75=100

1ц =1,33
50=50
1ц=1Б порівняльні переваги по цукру у Польщі
1б=0,75ц порівняльні переваги по борошну в Україні
Для України
0.75ц1Б1Ц
11Ц1,33

Країни А і Б виготовляють велосипеди та тенісні ракетки
Витрати праці в годинах на одиницю продукції
А Б
велосипеди 60 год. 120 год.
ракетки 30 год. 40 год.
Рішення:
1 велосипед в країні А = 2 ракетки
1 ракетка = 0,5 велосипед – відносні переваги по велосипедам
У країни А – абсолютні переваги
Для країни Б
1 велосипед = 3 ракетки
1 ракетка = 0,33 велосипеда – відносні переваги по ракеткам
Вартість товару з урахуванням валютного курсу
2. Чи вигідно експортувати укр. Хміль в Німеччину, якщо витрати виробництва 500 грн за тону. Купівельна ціна в Німеччині 140 євро за тону, транспортні витрати 650 грн за 1 вагон (62 тон). Курс 100 євро = 546.17 грн
Рішення:
Загальні витрати на виробництво та експортування = 500 грн/т + + = 510,48 грн
100 є = 546,17 грн
Х – 510,48

Це економічно – вигідне виробництво
Світовий ринок
3.1. В країні А функції попиту і пропозиції задани рівняннями. Кількість попиту QD = 8 - P
QS = P – 1
Іноземні фірми можуть постачати на ринок країни необмежену кількість комп’юторів за світовою ціною – 2 тис. $ за 1 один.
Визначити:
А) внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки
Б) внутр. споживання, вітчизн. виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки
8 – р = р – 1
2р = 9р
Р = 4,5
Qd = 8 – 4,5 = 3,5
Qs = р – 1 = 2 – 1 = 1
Qd = 8 – 2 = 6
6 – 1 = 5
3.2. Дві країни А і Б виробляють та споживають товар Х. Якою буде світова ціна товару В в умовах вільної торгівлі. Хто експортує і яку кількість?
Характеристики ринків наведені в таблиці:
А Б
Р 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Qd 70 60 50 40 30 60 50 40 30 20
Qs 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90
Суспільний ринок
P 1 2 3 4 5
Qd 130 110 90 70 50
Qs 60 80 100 120 140


Задачі на криву виробничих і торгівельних можливостей
4. В таблице представлены производственные возможности стран Х и У
Х У
варианты компьютеры Нефть
(тис. тон) варианты Компьютеры
(тис. шт) Нефть
(тис. Тон)
А 30 0 А 10 0
Б 24 6 Б 8 4
В 18 12 В 6 8
Г 12 18 Г 4 12
Ж 6 24 Д 2 16
Е 0 30 Е 0 20
До установления торговых отношений оптимальной структурой для страны Х был вариант Б, а для страны У – вариант Г.
Имеются ли основания для взаимной торговли и кто на чем должен специализироваться.
Каков будет общий прирост произволдства компьютеров и нефти в результате полной специализации каждой из стран
Определите пределы условий торговли компьютерами
Предположим, что реальными условиями торговли являються 1 компьютер = 1,5 т нефти
И что 4 тис. шт компьютеров обмениваються на 6 тис т нефти. Каким будет выиграш от специализации каждой страны по каждому товару?
5) Постройте график производственных и торгових возможностей страны Х и покажите на нем величину ее выиграша от внешней торговки
Рішення:
1) (Специализация нефть) Х= (30 к = 30 Н)
(1к = 1Н)
(Специализация компьютеры) У (10к = 20Н)
(1к = 2Н)
(0,5К = 1Н)

Х У
2) 30
24+4 = 28
Приріст виробництва комп’ютерів +2
3) Межа ціни комп’ютера
1н1к2н
1к = 1,5 Н
4к = 6н
1к = 1н
0,5н*4 = 2н 2)20
6 + 12 = 18
Приріст нафти + 2
3) Межа ціни нафти
0,5к1н1к
4) 1н = 0,5к
1н = 0,7к
Виграш 0,2
0,2к*6 = 1,2к

Митне регулювання
5. Міністерством торгівли Бразилії рассматривается целесообразность отмены 5% импортного тарифа (митного тарифу).
Имеется следующая информация о внурт. рынке мотоциклов.
Бразилии считается большой страной на мировом рынке мотоциклов
5% тариф Без тарифа Для маленькой
страны
без тарифа
Мировая цена 2000 2050 2000
Импортн. тариф (мито) 100 0 0
Внутр. цена на мотоциклы 2100 2050 2000
Число реализации мотоциклов 100 105 105
Внутреннее производство мотоциклов (тыс) 40 35 35
Импорт мотоциклов 60 70 70

А) Постройте график внутр. рынка мотоциклов в Бразилии и с его помощью рассчитайте выиграш или потери потребителей мотоциклов от отмены тарифа, пошлины.
Б) Выиграш или потери Бразильских произв. мотоциклов от отмены тарифа
В) Возможности изменения в поступлениях в бюджет
Графік внутрішнього ринку мотоциклів Бразилії
Виграш споживача: S а +b+c+d = * (100 + 105)*50 = 5125
Програш Бразильських продавців : Sa = * (35 + 40)*50 = 1875
Sc = 60*100 = 6000 – величина надходжень до бюджету
Чистий ефект = - 6000 – 1875 + 5125 = - 2650
Ми програли
Платіжний баланс
6. Платіжний баланс має такі дані:
Товарний імпорт – 25784 млн
Товарний експорт – 23813 млн
Імпорт послуг – 7500 млн
Експорт послуг – 8500 млн
Трансферти із закордону(грошові перекази) = 5200 млн
Офіційні перекази – 3500 млн
Приплив дивідендів гром. країни – 2750 (доходи від капіталу)
Вивіз прибутків нерезидентів – 4500 млн
Прямі іноземні інвестиції – 1500
Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.
Рішення:
Торгівельне сальдо = тов. експорт – тов. імпорт = 23813 – 25784 = -1974
Сальдо поточних операцій = - 1971 + 8500 – 7500 + 5200 – 3500 + 2750 – 4500 = - 1021
Сальдо капітальних операцій = 15418 + 4800 – 1500 = 18718
Сальдо платіжного балансу = - 1021 + 18718 = 17697
Пряме, обернене котирування,крос курс
7. Склалися такі значення обмінних курсів доларів США
Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
GBP 1.8 VEB 4.5
Рішення:
Крос курс = (на основании обратной котировки)
1 GBP = 1.8 $
1$ = 4.5 VEB
1GBP = 1.8 $

1GBP = 1.8$
0.56GBP = 1$
4.5VEB = 1$
1VEB =
4.5VEB = 1$
1VEB = 0.22$
Крос курсАбсолютні та відносні переваги
1.1. Україна та Польща виробляють 2 товари: цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсу подано в таблиці.
цукор Борошно
Україна 75 (кг) 100
Польща 50 50
Визначити абсолютні або відносні переваги у виробництві борошна і цукру, яке мінове співвідношення між цукром та борошном склалося в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі.
У яких межах встановляться умови торгівлі між Україною та Польщею (межі ціни).
Рішення:
По Сахару і борошну в Україні – абсолютна перевага.
75=100

1ц =1,33
50=50
1ц=1Б порівняльні переваги по цукру у Польщі
1б=0,75ц порівняльні переваги по борошну в Україні
Для України
0.75ц1Б1Ц
11Ц1,33

Країни А і Б виготовляють велосипеди та тенісні ракетки
Витрати праці в годинах на одиницю продукції
А Б
велосипеди 60 год. 120 год.
ракетки 30 год. 40 год.
Рішення:
1 велосипед в країні А = 2 ракетки
1 ракетка = 0,5 велосипед – відносні переваги по велосипедам
У країни А – абсолютні переваги
Для країни Б
1 велосипед = 3 ракетки
1 ракетка = 0,33 велосипеда – відносні переваги по ракеткам
Вартість товару з урахуванням валютного курсу
2. Чи вигідно експортувати укр. Хміль в Німеччину, якщо витрати виробництва 500 грн за тону. Купівельна ціна в Німеччині 140 євро за тону, транспортні витрати 650 грн за 1 вагон (62 тон). Курс 100 євро = 546.17 грн
Рішення:
Загальні витрати на виробництво та експортування = 500 грн/т + + = 510,48 грн
100 є = 546,17 грн
Х – 510,48

Це економічно – вигідне виробництво
Світовий ринок
3.1. В країні А функції попиту і пропозиції задани рівняннями. Кількість попиту QD = 8 - P
QS = P – 1
Іноземні фірми можуть постачати на ринок країни необмежену кількість комп’юторів за світовою ціною – 2 тис. $ за 1 один.
Визначити:
А) внутрішню рівноважну ціну та обсяг за умов закритої економіки
Б) внутр. споживання, вітчизн. виробництво та імпорт в умовах відкритої економіки
8 – р = р – 1
2р = 9р
Р = 4,5
Qd = 8 – 4,5 = 3,5
Qs = р – 1 = 2 – 1 = 1
Qd = 8 – 2 = 6
6 – 1 = 5
Графік для 3.1.
3.2. Дві країни А і Б виробляють та споживають товар Х. Якою буде світова ціна товару В в умовах вільної торгівлі. Хто експортує і яку кількість?
Характеристики ринків наведені в таблиці:
А Б
Р 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Qd 70 60 50 40 30 60 50 40 30 20
Qs 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90
Графік для країни А Графік для країни В
Суспільний ринок
P 1 2 3 4 5
Qd 130 110 90 70 50
Qs 60 80 100 120 140

Графік для суспільного ринку

Задачі на криву виробничих і торгівельних можливостей
4. В таблице представлены производственные возможности стран Х и У
Х У
варианты компьютеры Нефть
(тис. тон) варианты Компьютеры
(тис. шт) Нефть
(тис. Тон)
А 30 0 А 10 0
Б 24 6 Б 8 4
В 18 12 В 6 8
Г 12 18 Г 4 12
Ж 6 24 Д 2 16
Е 0 30 Е 0 20
До установления торговых отношений оптимальной структурой для страны Х был вариант Б, а для страны У – вариант Г.
Имеются ли основания для взаимной торговли и кто на чем должен специализироваться.
Каков будет общий прирост произволдства компьютеров и нефти в результате полной специализации каждой из стран
Определите пределы условий торговли компьютерами
Предположим, что реальными условиями торговли являються 1 компьютер = 1,5 т нефти
И что 4 тис. шт компьютеров обмениваються на 6 тис т нефти. Каким будет выиграш от специализации каждой страны по каждому товару?
5) Постройте график производственных и торгових возможностей страны Х и покажите на нем величину ее выиграша от внешней торговки
Рішення:
1) (Специализация нефть) Х= (30 к = 30 Н)
(1к = 1Н)
(Специализация компьютеры) У (10к = 20Н)
(1к = 2Н)
(0,5К = 1Н)

Х У
2) 30
24+4 = 28
Приріст виробництва комп’ютерів +2
3) Межа ціни комп’ютера
1н1к2н
1к = 1,5 Н
4к = 6н
1к = 1н
0,5н*4 = 2н 2)20
6 + 12 = 18
Приріст нафти + 2
3) Межа ціни нафти
0,5к1н1к
4) 1н = 0,5к
1н = 0,7к
Виграш 0,2
0,2к*6 = 1,2к
Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни Х
Криві виробничих та торгівельних можливостей для країни У

Митне регулювання
5. Міністерством торгівли Бразилії рассматривается целесообразность отмены 5% импортного тарифа (митного тарифу).
Имеется следующая информация о внурт. рынке мотоциклов.
Бразилии считается большой страной на мировом рынке мотоциклов
5% тариф Без тарифа Для маленькой
страны
без тарифа
Мировая цена 2000 2050 2000
Импортн. тариф (мито) 100 0 0
Внутр. цена на мотоциклы 2100 2050 2000
Число реализации мотоциклов 100 105 105
Внутреннее производство мотоциклов (тыс) 40 35 35
Импорт мотоциклов 60 70 70

А) Постройте график внутр. рынка мотоциклов в Бразилии и с его помощью рассчитайте выиграш или потери потребителей мотоциклов от отмены тарифа, пошлины.
Б) Выиграш или потери Бразильских произв. мотоциклов от отмены тарифа
В) Возможности изменения в поступлениях в бюджет
Графік внутрішнього ринку мотоциклів Бразилії
Виграш споживача: S а +b+c+d = * (100 + 105)*50 = 5125
Програш Бразильських продавців : Sa = * (35 + 40)*50 = 1875
Sc = 60*100 = 6000 – величина надходжень до бюджету
Чистий ефект = - 6000 – 1875 + 5125 = - 2650
Ми програли
Платіжний баланс
6. Платіжний баланс має такі дані:
Товарний імпорт – 25784 млн
Товарний експорт – 23813 млн
Імпорт послуг – 7500 млн
Експорт послуг – 8500 млн
Трансферти із закордону(грошові перекази) = 5200 млн
Офіційні перекази – 3500 млн
Приплив дивідендів гром. країни – 2750 (доходи від капіталу)
Вивіз прибутків нерезидентів – 4500 млн
Прямі іноземні інвестиції – 1500
Розрахуйте сальдо торгівельного балансу; сальдо поточних операцій; сальдо капітальних операцій; сальдо платіжного балансу.
Рішення:
Торгівельне сальдо = тов. експорт – тов. імпорт = 23813 – 25784 = -1974
Сальдо поточних операцій = - 1971 + 8500 – 7500 + 5200 – 3500 + 2750 – 4500 = - 1021
Сальдо капітальних операцій = 15418 + 4800 – 1500 = 18718
Сальдо платіжного балансу = - 1021 + 18718 = 17697
Пряме, обернене котирування,крос курс
7. Склалися такі значення обмінних курсів доларів США
Іноземна валюта Пряме котирування Обернене котирування
GBP 1.8 VEB 4.5
Рішення:
Крос курс = (на основании обратной котировки)
1 GBP = 1.8 $
1$ = 4.5 VEB
1GBP = 1.8 $

1GBP = 1.8$
0.56GBP = 1$
4.5VEB = 1$
1VEB =
4.5VEB = 1$
1VEB = 0.22$
Крос курс


Семінарське заняття №1
ЗАДАЧА 1. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Танзанія 400 16287 2227 4382 22
Таїланд 3400 217348 151100 59520 35
Литва 9920 33472 17180 27190 54
Франція 38500 2447090 546000 4396000 -
Розв’язання
за рівнем доходів = (Зовнішній борг/ Експорт)*100%
за рівнем зовнішньої заборгованості =(Зовнішній борг/ ВНД)*100%
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
196,77% Вище сер. 26,9% Низький
39,39% Низький 27,38% Нижче сер.
158,27% Нижче сер. 81,23% Вище сер.
805,13% Високий 179,64% Високий
ЗАДАЧА 2. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Таджикистан 460 3103 1606 1560 41
Марокко 2250 69352 12750 19910 39
Латвія 9930 22595 8143 33530 110
Фінляндія 44400 234833 89910 271200 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
97,14% Низький 50,27% Середній
156,17% Нижче сер 28,71% Нижче сер.
411,76% Високий 148,40% Вище сер.
301,63% Високий 115,49% Вище сер.

ЗАДАЧА 3. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;Б) за рівнем зовнішньої заборгованості.
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол.2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Кот Д‘Івуар 910 17543 8476 13790 90
Індонезія 1650 373125 118000 140000 61
Хорватія 10460 46426 12620 46300 110
Данія 54910 299804 101200 492600 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,69% Середній 78,60% Вище сер.
118,64% Нижче сер. 37,52% Нижче сер.
366,88% Високий 99,73% Вище сер.
486,76% Високий 164,30% Високий

ЗАДАЧА 4. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Кенія 680 25559 4127 6713 34
Азербайджан 2550 21872 21270 2439 23
Чилі 8350 138630 67640 57600 57
Бельгія 40710 432540 322200 1313000 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
162,66% Середній 26,26% Нижче сер.
11,47% Низький 11,15% Низький
85,16% Нижче сер. 41,55% Нижче сер.
407,51% Високий 303,56% Високий

ЗАДАЧА 5. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу,% ВНД
Бенін 570 5120 586 1200 24
Албанія 3290 10456 1076 1550 17
Аргентина 6050 238853 55780 135800 159
Австрія 42700 355088 162100 752500 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
204,78% Вище сер. 23,44% Низький
144,05% Нижче сер. 14,82% Низький
243,46% Вище сер. 56,86% Нижче сер.
464,22% Високий 211,92% Високий

ЗАДАЧА 6. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначити, до якої групи країн за класифікацією Світового банку належать зазначені країни:
А) за рівнем доходів;
Б) за рівнем зовнішньої заборгованості
Країна ВНД на душу населення, дол., 2007р. ВНД,
млн. дол.,
2007р. Експорт,
млн. дол.,
2007р. Зовнішній борг, млн. дол. 2007р. Поточна вартість обслугову-вання боргу, % ВНД
Бангладеш 470 75047 12450 21230 26
Молдова 1260 4323 1361 3300 75
Боснія та Герцеговина 3790 14302 4243 6734 34
Австралія 35960 755795 142100 826400 -
Розв’язання
за рівнем доходів Визначення за рівнем зовнішньої заборгованості Визначення
170,52% Середній 28,29% Нижче сер.
242,47% Вище сер. 76,34% Вище сер.
158,71% Середній 47,08% Нижче сер.
581,56% Високий 109,34% Вище сер.
Семінарське завдання № 2
ЗАДАЧА 1. Відомо, що ВВП Туманії у 2007 р. становив 267 344 млн. тум, обсяг експорту послуг – 4 248,0 млн.дол.США, експорту товарів – 23 066,8 млн.дол.США; імпорту послуг – 1 458,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 23 020,1 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,2 тум. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Туманії.
Розв’язання
ВВП =тум./дол. => 267344/4,2= 63653,33 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=23066.8+26020.1+4278+1458=51792.9млн$ Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,91%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=38,46%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=81,37% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 2. Відомо, що ВВП Персії у 2007 р. становив 345 113 млн.монат., обсяг експорту послуг – 5 307,9 млн.дол.США, експорту товарів – 32 666,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 2 058,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 28 996,8 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньо-торговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,6 монат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Персії.
Розв’язання
ВВП =монат./дол. => 345113/4,6= 75024,57 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=32 666,1+28 996,8+5307,9+2058,6=69029,4млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=50,62%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=41,39%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=92,01% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 3. Відомо, що ВВП Бджоляндії 2007 р. становив 441 452 млн. талерів, обсяг експорту послуг – 6134,7 млн.дол.США, експорту товарів – 34 228,4 млн.дол.США; імпорту послуг – 2935,0 млн.дол.США, імпорту товарів – 36 136,3 млн. дол. США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 4,8 талерів. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Бджоляндії
Розв’язання
ВВП =талерів./дол. => 441452/4,8= 91969,17 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=34228,4+36136,2+6134,7+2965=79434,4
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=43,89%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=42,48%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,37% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП Тундрастану у 2007 році становив 544 153 млн. дукат., обсяг експорту послуг – 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів – 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг – 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів –45038,6 млн.дол.США.
Завдання: Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 дукат. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості Тундрастану.
Розв’язання
ВВП =дукат./дол. => 544153/5= 108830,6 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=7505,5+45038,6+544153+38368=94631,5
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=42,15%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=44,8%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=86,95% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 4. Відомо, що ВВП України у 2007 році становив 712 945 млн. грн., обсяг експорту послуг – 9038,9 млн.дол.США, експорту товарів – 49 296,1 млн.дол.США; імпорту послуг – 4980,6 млн.дол.США, імпорту товарів – 60 618 млн.дол.США.
Завдання: Розрахуйте експортну, імпортну та зовнішньоторго-вельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основі проведених розрахунків зробіть висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.
Розв’язання
ВВП =дукат./дол. => 712945/5,4= 132026,85 млн.$
ЗТО=Еxр.т.+Іmр.т.+Еxр.п.+Іmр.п.=49296,1+60618+9038,9+4980,6=123933,6
млн$; Qexp=((exp.т.+ exp.п.)/BBП)*100%=44,18%
Qimp=((imp.т.+ imp.п.)/BBП)*100%=49,69%
Qзто=(ЗТО/ВВП)*100%=93,87% або Qexp+ Qimp
Високий показник зовнішньоекономічної відкритості.

ЗАДАЧА 5. У таблиці наведені дані експорту-імпорту окремих видів послуг за 2006-2007 рр. однією з країн світу.
Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США»
Експорт Імпорт
2006 2007 2006 2007
Транспортні послуги 5354754,9 6111729,8 788967,5 1118368,9
Подорожі 248341,3 342227,1 230090,8 326701,6
Послуги зв‘язку 258121,1 237058,6 90917,8 89314,7
Будiвельнi послуги 164262,2 98534,8 181745,6 109123,9
Страхові послуги 70496,2 86167,0 103635,3 138780,7
Фiнансовi послуги 80095,7 322245,3 406999,9 887317,0
Комп’ютерні послуги 86770,7 158021,1 111628,5 159789,2
Завдання: На основі наведених даних розрахуйте по кожній галузі:
1) темпи зростання зовнішньоторговельного обігу; 2) темпи приросту зовнішньоторговельного обігу; 3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр. 4) проаналізуйте розраховані показники.
Розв’язання
темпи зростання
Тзт. ЗТО % темпи приросту
Тпр. ЗТО % торговельне сальдо
2006 р. 2007р.
117,68 17,68 4565787,4 4993360,9
139,82 39,82 18250,5 15525,5
93,51 -6,49 167203,3 147743,9
60,02 -39,98 -17483,4 -10589,1
129,18 29,18 -33139,1 -52613,7
248,32 148,32 -326904,2 -565071,7
160,19 60,19 -24857,8 -1768,1
Темпи зросту зовнішньоторговельного обігу Тзт.ЗТО=(ЗТОз.б /ЗТОб.р.)*100%
Темпи приросту Тпр.ЗТО=( Тзт.ЗТО-100%).
Сольдо =(Ехр-Імр).
Сальдо від’ємне в більшості випадках, це погано, темпи приросту і зросту в деяких галузях від’ємне, а цілому непогані.

ЗАДАЧА 6. У таблиці наведені дані обсягів торгівлі послугами Норманії та по світу в цілому.
Таблиця «Обсяги експорту-імпорту послуг у 2007 р., млн.дол.США.»
Експорт Імпорт
млн. дол. США у % до 2006р. млн. дол. США у % до 2006р.
Норманія 3 706 783,1 107,4 808 306,3 115,1
Всього по світу 8 989 155,7 119,8 8 878 259,2 131,2
Завдання: Враховуючи наведені дані: 1) розрахуйте зовнішньоторговельний обіг послуг країни та світу; 2) розрахуйте сальдо торговельного балансу послугами країни та світу; 3) розрахуйте частку Норманії у світовій торгівлі послугами; 4) проаналізуйте темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу.
Розв’язання
Країна ЗТО Сальдо т.б.п.
Норманія 4155089,4 2898476,8
Всього по світу 17867414,9 110896,5
Частка Нормандії у світі % =(ЗТО Нормандії /ЗТО всього світу)*100%=25,27% (1/4);
Темпи росту експорту, імпорту послуг країни та світу достатні.

ЗАДАЧА 7. Україна виробляє 2 тон пшениці та 5 тон вугілля, використовуючи при цьому 1 одиницю ресурсу. Молдова виробляє 1 тону пшениці та 4 тони вугілля при аналогічному використанні 1 одиниці ресурсів.
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Молдови у виробництві зазначеної продукції. 2) Якій країні доцільно спеціалізуватись на вирощуванні пшениці? Яка країна буде експортувати вугілля?
Розв’язання
. Абсолютні переваги України в пшениці (2>1) та вугіллі (5>4) над Молдовою. Молдові має абсолютних переваг в вугіллі і так само і в пшениці.
. Порівняльні переваги:
Україна Молдова
Пшениця 2т. Вугілля 5т. Пшениця 1т. Вугілля 4т.
2/5=0,4 5/2=2,5 1/4=0,25 4/1=4
України краще спеціалізуватися на пшеницю, а Молдові вугілля.

ЗАДАЧА 8. В таблиці представлено дані, які характеризують витрати праці в Україні і Російській Федерації на виробництво 1 тонни рослинної олії і 1 тонни синтетичного машинного масла для автомобілів:
Таблиця «Витрати праці на виробництво рослинної олії і машинного
синтетичного масла для автомобілів в Україні і Росії»
Країна Рослинна олія Синтетичне машинне масло
для автомобілів
Україна 16 годин 40 годин
Російська Федерація 20 годин 10 годин
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги України та Російської Федерації у виробництві зазначеної продукції. 2) Яка з країн має спеціалізуватися на експорті рослинної олії, а яка – синтетичного машинного масла?
Розв’язання
1.1. Абсолютні переваги України в машинному маслі (40>10) над Російською Федерацією. Російська Федерація має переваги в рослинній олії (20>10).
1.2. Порівняльні переваги:
Україна Російська Федерація
Олія 16 год. машинне масло 40год. Олія 20 год. машинне масло 10год.
16/40=0,4 40/16=2,5 20/10=2 10/20=0,5
Україні краще спеціалізуватися в машинному маслі, а Російській Федерації в рослинній олії.
ЗАДАЧА 9. У таблиці наведено дані, які характеризують виробництво двох товарів – автомобілів і медичного обладнання у США і Японії за кількістю робочих днів, витрачених для виробництва однакового обсягу продукції.
Таблиця «Витрати на виробництво автомобілів і медичного обладнання у США і Японії»
Показники США Японія
автомобілі медичне обладнання автомобілі медичне обладнання
Кількість робочих днів, витрачених для вироб-ництва 100 тис.одиниць продукції 240 400 160 360
Завдання: 1) Визначте абсолютні та порівняльні переваги США і Японії у виробництві автомобілів і медичного обладнання. 2) Яка з країн має спеціалізуватися на експорті автомобілів, а яка – медичного обладнання?
Розв’язання
1.1. Абсолютні переваги США в автомобілях (240>160) над Японією. Японія має переваги в медичне обладнання (360>400).
1.1. Порівняльні переваги:
США Японія
Автомобілі
240 тис.од. Мед. облад.
400 тис.од Автомобілі 160 тис.од Мед. облад.
360 тис.од
240/400=0,6 400/240=1,67 160/360=0,44 160/360=2,25
США краще спеціалізуватися в автомобілях, а Японії в медичне обладнання.

Семінар 5
ЗАДАЧА 1. У трьох світових фінансових центрах встановлено наступні обмінні курси валют:
У Сінгапурі 100 фунтів стерлінгів = 220 сінгапурських долари.
У Цюріху 0,9 сінгапурських доларів = 1 швейцарський франк.
У Лондоні 1 фунт стерлінгів = 2,5 швейцарських франки.
Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу на суму 15 000 фунтів стерлінгів.
Розв’язання
1 фунтів стерлінги =220/100=2,2 сін.
1)11500*2,2=33тис.сін.
2)33000*0,9=297000 ш.ф.
3)29700/2,5=11880 ф.с.
4)11880-15000=-3120 ф.с.
Невигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть збитки.

ЗАДАЧА 2. У трьох світових валютних центрах встановлено наступні обмінні курси валют:
У Нью-Йорку 2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.
У Лондоні 410 японських єн = 1 британський фунт стерлінгів.
У Токіо 200 японських єн = 1 долар США.
Завдання: Проілюструйте можливість отримання прибутку з використанням трьохстороннього арбітражу, на суму 10 000 доларів США.
Розв’язання
1 ф.с. =1/2=0,5 дол.
1)10000*0,5=5000 ф.с.
2)5000*410=2050000 єн.
3)2050000/200=10250 дол.
4)10250-10000=250 дол.
Вигідно при проведені трьохстороннього арбітражу, так як будуть дохід.

Семінар №6
ЗАДАЧА 1. Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 гривень на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватися в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить 12,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 гривень за євро.
Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.
Розв’язання
1)векселем=250000*1,085*14,5=3933125грн.
2)чеком=240000*12,5*1,12=360000грн.
Для української компанії вигідно чеком.
ЗАДАЧА 2. Бельгійська компанія («Masider») замовила у швейцарської фірми товарів на суму 200 000 швейцарських франків, з умовою постачання через 1 рік. На момент укладання угоди курс 1-го швейцарського франку дорівнював 1,2 євро.
Фінансовий аналітик бельгійської компанії прогнозує зростання курсу швейцарського франку, тому компанія-імпортер купує 2500 опціонів колл, кожний на 80 франків, з ціною виконання 1,23 євро та строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону = 3 швейцарські франки.
Завдання: визначити, в якому випадку опціони захистять компанію від можливих втрат внаслідок зростання курсу швейцарського франка, якщо припустити, що спот-курс на кінцеву дату виконання угоди становитиме: 1) 1,23 євро; 2) 1,24 євро; 3) 1,25 євро; 4) 1,26 євро.
Розв’язання
Вартість опціонів колл =2500*3=7500Є.
1)(1,23-1,2)*200000-7500=-1500Є.
2)(1,24-1,2)*200000-7500=500Є.
3)(1,25-1,2)*200000-7500=2500Є.
4)(1,26-1,2)*200000-7500=4500Є.
Опціони захистять компанію у випадках:2-4.

ЗАДАЧА 3. Обсяги експорту товарів з Тюльпанії за 2007 рік складали 35,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 49,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 3,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 2,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 2,6 млрд.дол.США.
Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.
Розв’язання
1) сальдо платіжного балансу = (35,5+3,5)-49,5=-5;
2) міграційне сальдо країни = 1,9-3,3– 1,4;
3) знецінення, девальвація, адже маємо хоча і незначне, але від’ємне сальдо платіжного балансу.
ЗАДАЧА 4. Обсяги експорту товарів з Бананланду за 2007 рік складали 15,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 3,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 1,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,9 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 1,6 млрд.дол.США.
Завдання: 1) за наявними даними визначить сальдо платіжного балансу; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти цієї країни.
Розв’язання
1) сальдо платіжного балансу = (15,5+3,5)-29,5=-10,5;
2) міграційне сальдо країни = 1,9-1,3=0,6;
3) стабілізація, сальдо платіжного балансу з плюсом.

ЗАДАЧА 5. Наведені показники характеризують стан платіжного балансу України за 2007 рік.
Таблиця «Показники платіжного балансу України, млн.грн.»
Експорт товарів та послуг 64 001 Прямі інвестиції з України 673
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції з України 5 753
Прямі інвестиції в Україну 9 891 Портфельні інвестиції в Україну 29
Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.
Розв’язання
1.1.64001-71877=-7877млн.грн.
1.2.(9891+29)-(673+5753)=3494 млн.грн.
1.3.-7877+3494=-4382 млн.грн.
Вниз, напрямок руху курсу національної валюти інфляційний процеси.

ЗАДАЧА 6. Наведені показники характеризують стан платіжного балансу Бананії за 2007 рік.
Таблиця «Показники платіжного балансу Бананії, млн.доларів»
Експорт товарів та послуг 68 001 Прямі інвестиції з Бананії 2 673
Імпорт товарів та послуг 71 877 Портфельні інвестиції в Бананію 5 753
Прямі інвестиції в Бананію 5 891 Портфельні інвестиції з Бананії 929
Завдання: 1) Визначте яким був рух резервних активів, який врівноважив платіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти.
Розв’язання
1.1.68001-71877=-3877млн.грн.
1.2.(5891+929)-(2673+5753)=-1606 млн.грн.
1.3.-3877-1606=-5483 млн.грн.
Вниз, напрямок руху курсу національної валюти, інфляційний процеси в краіні.

Задача 2
Виробництво шинки й пива в Україні та Чехії виглядає так:

1) У виробництві якого товару Україна має абсолютну перевагу? відносну перевагу? Чому?
2) У виробництві якого товару Чехія має абсолютну перевагу? відносну перевагу? Чому?
3) Обчисліть виграш від торгівлі України та Чехії, якщо вони обміняють 10 кг шинки на 6 л пива.
Розв'язання
1) Україна має абсолютну перевагу у виробництві шинки, оскільки за 1 годину вона виробляє 10 кг шинки, тоді як Чехія — лише 2 кг.
Вона має й відносну перевагу у виробництві шинки, оскільки 2/10 < 6/2, тобто Україна спеціалізується на виробництві шинки.
2) Чехія має абсолютну перевагу у виробництві пива, оскільки за 1 годину вона виробляє 6 л пива, тоді як Україна — лише 2 л.
3) За умов відсутності торгівлі Україна може обміняти 10 кг шинки лише на 2 л вітчизняного пива. Якщо вона торгує з Чехією, то ті самі 10 кг шинки вона зможе обміняти вже на 6 л пива. Тим самим виграш України становить 6 - 2 = 4 (л) пива, або 6/2 = 3 (год.) праці.
Чехія, зі свого боку, отримає від України 10 кг шинки, на виробництво якої їй довелося б витратити 5 годин. Замість цього вона витрачає ці 5 годин на виробництво 5 ∙ 6 = 30 (л) пива. Тим самим виграш Чехії від торгівлі з Україною становить 30 - 3 = 24 (л), або 24/6 = 4 (год.) праці.
2 ). Розв'яжіть тестові завдання
1. Якщо Україна витрачає на виробництво льону 7 ум. од. праці, а на виробництво цибулі — 18, а Корея — відповідно 9 і 15 од. праці, то Україна має:
а) абсолютну перевагу у виробництві цибулі, а Корея — у виробництві льону;
б) абсолютну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві цибулі;
в) відносну перевагу у виробництві льону, а Корея — у виробництві цибулі;
г) обидві країни мають однакову вигоду.
2. Якщо Україна за годину виготовляє 5 кг сиру або 1 м2 полотна, а Німеччина — 11 кг сиру або 3 м2 полотна, то Україна має:
а) абсолютну перевагу у виробництві сиру, а Німеччина — у виробництві полотна;
б) абсолютну перевагу у виробництві полотна, а Німеччина — у виробництві сиру;
в) відносну перевагу у виробництві сиру та абсолютну — у виробництві полотна;
г) обидві країни мають однакову вигоду.
3. Якщо Франція виготовляє за 1 годину 1 комплект білизни або 4 л вина, а Україна — 6 комплектів білизни або 2 л вина, то:
а) Україна має відносну перевагу у виробництві білизни;
б) Україна має відносну перевагу у виробництві вина;
в) Франція має відносну перевагу у виробництві вина;
г) обидві країни мають однакову вигоду.
4. Росія може виробляти 1 т пшениці або 4 т нафти, використовуючи 1 од. ресурсів. Україна може виробляти 2 т пшениці або 5 т нафти, також використовуючи 1 од. ресурсів. Тоді:
а) Росія експортуватиме пшеницю та імпортуватиме нафту;
б) Україна експортуватиме пшеницю та імпортуватиме нафту;
в) Росія імпортуватиме пшеницю та експортуватиме нафту;
г) Україна імпортуватиме пшеницю та нафту.
Відповідь: 1 — б; 2 — а; 3 — а; 4 — б.
Задача 1
Які з наведених прикладів інвестицій вважаються прямими, а які — портфельними?
а) Український банк купив акції російської компанії «Лукойл» на 20 млн. грн. Загальна сума випуску акцій становить 600 млн. дол. США.
б) Польський банк купив будинок у Львові, у якому відкрив свою філію в Україні.
в) Харківський тракторний завод збільшив свою частку в статутному капіталі спільного підприємства, зареєстрованого в Росії, від 51 до 75%.
г) Українська фірма за дорученням клієнта з ФРН купила 11 % поточного випуску акцій «Укртрансавто».
д) Канадська фірма «МакДональдс» відкрила ще один ресторан у Києві.
е) Українсько-американський інвестиційний фонд розмістив 100 млн. дол. США в українських державних короткострокових зобов’язаннях та облігаціях державної позики.
Відповіді: а — портфельні; б — прямі; в — прямі; г — портфельні; д — прямі; е — портфельні.
Задача 1. Використовуючи наведені нижче дані, обчисліть сальдо поточного рахунку, фінансового рахунку і платіжного балансу країни.
Економіка країни характеризується такими даними:
1. Експорт товарів становить 19650 дол. США.
2. Імпорт товарів становить 21 758 дол. США.
3. Громадяни країни отримують дохід від іноземних інвестицій у формі відсоткових виплат з-за кордону в розмірі 3621 дол. США.
4. Країна виплачує закордонним інвесторам дохід у формі відсотків у розмірі 1394 дол. США.
5. Витрати громадян цієї країни на туризм становлять 1919 дол. США.
6. Доходи країни від туризму становлять 1750 дол. США.
7. Односторонні трансферти країни дорівнюють 2388 дол. США.
8. Відплив капіталу з країни становить 4174 дол. США.
9. Надходження капіталу до країни становить 6612 дол. США.
Обчисліть зміни величини офіційних валютних резервів країни.
Розв'язання
Сальдо поточного рахунку:
(Експорт товарів + Експорт послуг туризму + Факторний дохід з-за кордону) - (Імпорт товарів + Імпорт послуг + Виплати відсотків закордонним інвесторам + Односторонні трансферти) = (19650 + 1750 + 3621) - (21758 + 1919 + 1394 + 2388) = - 2438 (дол. США).
Сальдо капітального рахунку = Надходження капіталу - Відплив капіталу = 6612 - 4174 = 2438 (дол. США).
Сальдо платіжного балансу = Сальдо поточного рахунку + Сальдо капітального рахунку = -2438 + 2438 = 0.
Оскільки дефіцит рахунку поточних операцій фінансується за рахунок чистого надходження капіталу, то величина офіційних валютних резервів не змінюється.

Задача 2. Обчисліть сальдо рахунку поточних операцій.
Економіка характеризується такими даними:
Sp = -50 + 0,2 ∙ (Y - T) — функція заощаджень приватного сектору;
І = 100 - 5R — функція інвестицій.
Споживчі витрати становлять 530, ставка відсотка — 7%, а бюджетний надлишок BS = 10.
Розв'язання
Сальдо рахунку поточних операцій = - Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій = -(I - Sn) = Sn - І,
де Sn — національні заощадження;
І — інвестиції.
Обчислимо величину інвестицій:
I = 100 – 5 ∙ 7 = 100 - 35 = 65.
Примітка. У тих випадках, коли підстановка змінних здійснюється безпосередньо у відсотковій формі, а не в частках одиниці, викладачу слід звертати на це особливу увагу школярів.
Величина національних заощаджень становить суму заощаджень приватного і державного секторів:
Sn = Sp + Sg,
де Sa — заощадження державного сектора, що дорівнюють величині бюджетного надлишку, тобто Sg = BS = 10.
Обчислюємо величину заощаджень приватного сектора:
Sp = Y – T - C,
де S — приватні заощадження;
Y — дохід;
Т — податкові відрахування до бюджету;
С — споживання.
Оскільки функція приватних заощаджень має вигляд:
Sp = -50 + 0,2 ∙ (Y - T), маємо таку функцію споживання:
С = 50 + 0,8 ∙ (Y - Т).
Оскільки величина споживання С = 530, то маємо рівняння:
530 = 50 + 0,8 ∙ (Y - T).
Обчислюємо чистий дохід (Y — Т): Y – T = (530 - 50)/0,8 = 600.
Величина приватних заощаджень: Sp = 600 - 530 = 70.
Величина національних заощаджень: Sn = 70 + 10 = 80.
Сальдо рахунку поточних операцій: 80 — 65.
Задача
Угорська фірма обговорює можливість закупівлі телефонів у Франції. Вартість одного телефону – 33 євро, вартість перевезення 100 шт. – 5 євро за штуку, 500шт. – 4 євро за штуку, 1000 шт. – 3 євро за штуку, 10000 шт. – 2 євро за штуку, 20000шт. – 1 євро за штуку. Телефон в Угоршині можна продати за 40 євро за штуку. При умові відсутності інших витрат визначити мінімальний обсяг імпорту, який забезпечить рентабельність більше 20%.
Рентабельність = Прибуток / витрати
Рентабельність 0,2. Нехай к-ть телефонів n. Тоді,
(40-33)* n – n *1/ n (33+1)= 7n- n /34 n
0,2=6 n/34 n
0,2 = 6/34
0,2 = 0,1764
20% > 17.64%
Отже, навіть при закупівлі 20000шт. телефонів рентабельність навіть не буде складати 20%, потрібно збільшувати ціну продажу. Мінімальний обсяг імпорту визначити неможливо.
Задача 4
В 70 - начале 80-х годов латиноамериканские страны активно брали международные займы, что привело к долговому кризису. В то же время страны Юго-Восточной Азии активно инвестировали свой капитал, что позволило им сделать экономический рывок. С точки зрения теории международной торговли:
а) какие страны делали упор на текущее, а какие - на будущее потребление;
б) для какой группы стран реальная процентная ставка по международным займам будет выше;
в) какие товары - товары текущего или будущего потребления – будет экспортировать и импортировать каждая из групп стран;
г) по каким ещё причинам международные кредиты могут предоставляться Латинской Америке по более высоким процентным ставкам, чем странам Юго-Восточной Азии?
Ответ
а) Латинская Америка — общее название государств, возникших в западном полушарии к югу от США в первой половине XIX в. на месте бывших испано-португальских колоний в Центральной и Южной Америке. После Второй мировой войны к ним присоединилось немало новых независимых государств Карибского бассейна, хотя небольшая часть континента все еще остается во владении других стран.
80-е гг. стали «потерянным десятилетием» для большинства стран Латинской Америки. Курс на импортозамещение при высоком уровне протекционизма и форсировании экспорта уже к середине 70-х гг. практически исчерпал свои возможности, экономический рост Латинской Америки начал терять свой динамизм. На это наложился Долговой кризис и громадные платежи в счет погашения внешнего долга, поглощавшие 1/3 экспортной выручки региона.
Перед любой страной стоит выбор: потреблять ли все произведенное сегодня или часть отложить на будущее? Если страна заимствует средства за границей сегодня, потребляя тем самым больше, чем производит, то через какое- то время ей придется выплачивать заем с процентами, отнимая средства от будущего потребления. Тем самым будущее потребление как бы продается, а взамен покупается текущее потребление.
Одни страны уже сегодня предпочитают потреблять больше, чем производят, и поэтому занимают средства на мировом рынке. Другие страны, напротив, предпочитают ограничивать свое потребление сегодня в пользу увеличения его объема в будущем и предоставляют кредиты. Это оказывается основанием для развития между ними межвременной торговли, что на практике означает предоставление и получение международных займов и кредитов.
Рассматривая этот вопрос можно сказать, что латиноамериканские страны делали упор на текущее потребление, в отличии же от стран Юго-Восточной Азии, которые делали больше упор на будущее потребление.
б) Международное заимствование и кредитование (international borrowing and lending) — выдача и получение средств взаймы на срок, предусматривающий выплату процента за их использование.
Для группы латиноамериканских стран реальная ставка по международным займа будет выше, это обусловлено нынешним положением экономики этих стран( с точки зрения размещения капитала более привлекательны страны ЮВА)
в) Торгуемые товары делятся на экспортируемые (exportables) и импортируемые (importables) товары. Экспортируемые товары, в свою очередь, состоят из товаров реального экспорта и субститутов экспорта — тех отечественных товаров, которые в данный момент продаются только на внутреннем рынке, но при желании могут быть проданы и за рубеж. Импортируемые товары состоят из товаров реального импорта и субститутов импорта — тех национальных товаров, которыми при желании можно заменить иностранные товары.
Экспорт (export/s) — продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.
Импорт (import/s) — покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.
Латиноамериканские страны будут экспортировать товары текущего потребления (хлеб, молоко, одежда, косметика), а импортировать будущего потребления (инвестиционные товары). Страны Юго-Восточной Азии будут наоборот экспортировать товары будущего потребления, а импортировать текущего потребления, так как, это наиболее экономически выгодно.
Задача №1 Країни виробляють наступну кількість товарів Х та У на одиницю витрат:
Х У
Австрія 10 15
Бельгія 8 14
Якщо країни спеціаліз. На основі принципу порівн. переваги, то в якому діапазоні будуть встановлені обмінні коефіцієнти торгівлі на товари Х та У.
Рішення:
Хальт.=15/10=1,5 У
Уальт.=10/15=0,67 Х
Хальт.=14/8=1,75 У
Уальт.=8/14=0,57 Х
1,5У‹Рх‹1,75УРсрХ=1,65У
0,57Х‹Ру‹0,67ХРсрУ=0,62Х

Задача №1. Страны А и Б производят на единицу затрат следующее количество товаров Х и У (в тыс. ед.):
Страни Х У
Австрія 10 15
Бельгія 8 14
Если каждая страна специализируется на основе принципа сравнительного преимущества, то в каком диапазоне установятся обменные коэффициенты торговли на товары Х и У?
Решение:
Для определения сравнительных преимуществ стран рассчитаем их альтернативные издержки по выпуску товаров Х и У.
Альтернативные издержки производства товара Х (издержки производства такого количества товара У, которым надо пожертвовать, увеличивая выпуск товара Х на единицу) составят:
- для страны А: за1ед.товара Х ─ 1,5 ед.товара У (10:15 = 1:1,5);
- для страны Б: за1ед.товара Х ─ 1,75 ед.товара У(8:14 = 1:1,75).
Таким образом, страна А имеет сравнительное преимущество перед страной Б в производстве товара Х, так ее альтернативные издержки по этому товару ниже. Страна А будет экспортировать товар Х по цене от 1,5 ед. товара У за 1 ед. товара Х (внутренняя цена на товар Х в стране А) до 1,75 ед. товара У за 1 ед. товара Х (внутренняя цена товара Х в стране Б).
Обменный коэффициент торговли по товару Х установится в диапазоне: за 1 ед. товара Х ─ от 1,5 ед. до 1,75 ед. товара У.
Альтернативные издержки производства товара У (издержки производства такого количества товара Х, которым надо пожертвовать, увеличивая выпуск товара У на единицу) составят:
- для страны А: за1ед.товара У≈ 0,66 ед.товара Х (15:10≈1:0,66);
- для страны Б: за1ед.товара У≈ 0,57 ед.товара Х (14:8 ≈ 1:0,57).
Таким образом, страна Б имеет сравнительное преимущество перед страной Б в производстве товара У, так как ее альтернативные издержки по этому товару ниже.
Страна Б будет экспортировать товар У по цене от 0,57 ед.товара Х за 1 ед. товара У (внутренняя цена на товар У в стране Б) до 0,66 ед. товара Х за 1 ед. товара У (внутренняя цена товара У в стране А).
Обменный коэффициент торговли по товару У установится в диапазоне: за 1 ед. товара У ─ от 0,57 ед. до 0,66 ед. товара Х.
Задача №2. За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта увеличились на 5 %. Как изменились внешнеторговые условия?
Решение
Принимая уровень экспортных и импортных цен в предыдущем году за 100% (или за 1), определяем, что уровень экспортных цен в текущем году составляет 112% (или 1,12), а уровень импортных цен - 105% (или 1,05). Для того чтобы определить, как изменились условия внешнеторговых операций, рассчитаем индекс условий торговли в текущем году:
Jex 112
J = ─── = ──── ≈ 1,07; 1,07 › 1.
Jim 105
Следовательно, индекс условий торговли за год увеличился. Это говорит о том, что для закупки единицы импортного товара в этом году пришлось расходовать меньше выручки от экспортируемых товаров, чем в прошлом году.
Задача №3.
Страны А и Б производят на единицу затрат следующие количества товаров Х и У (в тыс. ед.):
Страна А Б
Товар Х 15 12
Товар У 25 36
Если каждая страна специализируется на основе принципа сравнительного преимущества, что будут экспортировать страны и в каком диапазоне установятся обменные коэффициенты торговли?
Ответ: Страна А будет экспортировать товар Х,а страна Б–товар У. Обменные коэффициенты торговли установятся в диапазоне: за 1 ед. товара У – от 1/3 до 3/5 ед. товара Х или за 1 ед. товара Х ─ от 1 ⅔ до 3 ед. товара У.

Задача №4.
В стране А соотношение издержек по производству станков и текстиля составляет 1С : 4Т, в стране Б соотношение по этим товарам 1С : 1Т. Мировая цена представлена соотношением 1С: 2Т. Постройте линии производственных и торговых возможностей для каждой страны. Сделайте выводы о специализации стран. Если бы страны А и Б имели линии производственных возможностей с одинаковым углом наклона, имело бы смысл установление торговых отношений между этими странами?
Ответ: На рис.2.2.а представлены: линия производственных возможностей (ТС) и линия торговых возможностей (ТмС) страны Б.
На рис.2.2 б показаны линия производственных возможностей (ТС) и линия торговых возможностей (ТСм) страны А.

Страна А будет специализироваться на производстве текстиля и импортировать станки. Страна Б будет специализироваться на производстве станков и импортировать текстиль.
Если бы страны А и Б имели линии производственных возможностей с одинаковым углом наклона, не имело бы смысл установление торговых отношений между этими странами, так как альтернативные издержки производства товаров у них одинаковы и ни одна из этих стран не обладает сравнительным преимуществом в производстве любого из товаров.

Задача №4.1
В країні А попит та пропозиція товару Х хар-ся функціями:
Da=100-20P
Sa=20+20P
В країні В:
Db=80-20P
Sb=40+20P
1)Яка країна буде експортером?
2)Побудувати пропозиції експорту та імпорту.
3)Світову ціну та обсяг попиту на імпорт.
Рішення:
1) Da= Sa
100-20Р=20+20Р
80-40Р=0
40Р=80
Р=2 (країна імпортер)
2)Db= Sb
80-20Р=40+20Р
40-40Р=0
40Р=40
Р=1 (країна експортер, бо Р↓)
Ррівн.=1,5
(-)
Або:2) Da=100-20Р
Sb=40+20P
0=60-40Р
Р=1,5
Q=40+20*1,5=70
Q


20 40 60 70 80
1
2
3
P
1.5
P рівн.


Задача №5.
В стране А функция спроса на конкретный товар имеет вид: Qd(A)= 6 – 0,2 PА, а функция предложения: Qs(A) = 1 + 0,2 PА.
В стране Б соответствующие функции на тот же товар выглядят следующим образом: Qd(Б)= 3 – 0,1 PБ и Qs(Б)= - 1+ 0,4 РБ. Определите мировую равновесную цену на этот товар в условиях свободной торговли между этими странами и отсутствия транспортных расходов.
Решение
Сначала определим внутренние (автаркические) равновесные цены в условиях отсутствия внешней торговли. Равновесные цены устанавливаются в точке пересечения спроса на товар и его предложения (точка Qd=Qs), поэтому составим следующие уравнения: для страны А:
6 – 0,2 PА = 1 + 0,2 PА ⇒ PА = 12,5;
для страны Б: 3 – 0,1 PБ = - 1 + 0,4 РБ ⇒ РБ = 8.
Анализ этих цен позволяет сделать вывод о том, что страна Б будет экспортировать этот товар, а страна А – импортировать.
Исходя из условий равенства объемов экспорта и импорта: Qs(Б) – Qd(Б) = Qd(A) – Qs(A), рассчитаем мировую равновесную цену РМ: (- 1 + 0,4 Рм) – (3 – 0,1 Pм) = (6 – 0,2 Pм) – (1 + 0,2 Pм). Решив это уравнение, получим искомый ответ: РМ = 10.
Задача № 6
Д і S на роб силу на ринку праці країни
XQS = 45 P-90 P- в дол за 1 рік
QD= 170-20 P Q – кіл-ть прац (млн осіб)
Після скасу заборони вїзд робіт емігрувало 16 млн осіб виз-ти яку частку становлять працівники емігрант в заг кіль-ті робітників.
45P- 90170-20P
65P=260
P=4 (дол)
QS= 45*4-90=90 (млн) в межах країна в X 90+16=106 з урах. емігрантів.
90-100% а емігранти становл.
16-X 106-100%
X= 1600/90 16-X → X=1600/106=15%
Задача №6.1
QS=45P-90
QD=170-20P
1)Яка частка імміграції ?
2)Як змінилася вартість робочої сили?
Рішення:
45Р-90=170-20РQS=QD=90
65Р=260
Р=4
QS-QD=16
170-20P-45P+90=16
244=65P
P=3,75
S=45*3,75-90=78,75
16/78,75*100%=20%-частка імміграції.
Вартість робочої сили впала з 4 до 3,75.

Задача № 7
Обсяг виробництва.
Товар Обсяги виробництва
(млн.) Обсяги споживання
(млн.) ціна Мито %
до після до після Цемент 2,3 2,7 3,8 3,5 135 30
1)Обсяг імпорту до, після?
2)Ціна товару після?
3)Витрати бюджету?
4)Витрати споживачів? Через скороч., не ефект. споживання?
Рішення:
Р(після)=135*1,3=175,5
Q
S
D
C
B
F
E
P
175.5
135
A
D
2,3
2,7
3,5
3,8
М
N

Імпорт(до)= 3,8-2,3=1,5млн
Імпорт(після)= 3,5-2,7=0,8 млн.
EBCF Бюджет = (175,5-135)*0,8=32,4 млн.
CFD Втрати споживачів = ((175,5-135)*(3,8-3,5))/2=6,075млн.
ВЕА Втрати споживачів через неефективну д-ть виробників=(2,7-2,3)*(175,5-135)/2=8,1 млн.
ABMN – додатковий прибуток виробника.
Задача № 8
Банк Украины берет ссуду в США сроком на 1 год в размере 10 млн. долларов под 4% годовых, конвертирует доллары в рубли по курсу ЦБ России, равному (условно) 26 руб. за 1 долл. И размещает их в России на рублевом счете под 8% годовых на тот же срок. Чему будет равен доход банка при условии, что обменный курс по окончании срока вклада будет равен (условно) 25 руб. за 1долл.
Решение
Через год Банк Украины должен вернуть в США 10млн. 400 тыс. долл. (10 000 000 + 10 000 000 х 0,04 = 10 400 000).
На рублевый счет в России на один год была положена сумма, равная 260 млн. руб. (26 х 10 000 000 = 260 000 000).
За год она увеличилась до 280 млн. 800 тыс. руб.
(260 000 000 + 260 000 000 х 0,08 = 280 800 000), что после конвертации в доллары составило 11 млн. 232 тыс. долл. (280 800 000 : 25= 11 232 000).
Таким образом, доход банка составил 832 тыс. долл. (11 232 000 – 10 400 000 = 832 000).
Задача № 9
Банк Украины берет ссуду в США сроком на 3 місяця в размере 10 млн. долларов под 4% годовых, конвертирует доллары в рубли по курсу ЦБ России, равному (условно) 26 руб. за 1 долл. И размещает их в России на рублевом счете под 8% годовых на тот же срок. Чему будет равен доход банка при условии, что обменный курс по окончании срока вклада будет равен (условно) 25 руб. за 1долл.
Решение
Через год Банк Украины должен вернуть в США 10млн. 100 тыс. долл. (10 000 000 + 10 000 000 х 0,04 х 3/12 = 10 100 000).
На рублевый счет в России на один год была положена сумма, равная 260 млн. руб. (26 х 10 000 000 = 260 000 000).
За год она увеличилась до 280 млн. 800 тыс. руб.
(260 000 000 + 260 000 000 х 0,08 х 3/12 = 265 200 000), что после конвертации в доллары составило 10 млн. 608 тыс. долл. (265 200 000 : 25= 10 608 000).
Таким образом, доход банка составил 508 тыс. долл. (10 608 000 – 10 100 000 = 508 000).

Задача №10
Рассмотрим пример форвардной сделки с целью получения спекулятивной прибыли. По состоянию на 1 марта 2007г. Курс спот составлял 0,816 датской кроны за 1 шведскую крону. Курс форвард на 12 месяцев составлял 0,810 датской кроны за 1 шведскую крону, т. е. датская крона котировалась с дисконтом. Какие действия предпринял спекулянт в целях получения спекулятивной прибыли, если он ожидал, что к 1 марта 2008 г. курс спот возрастет до 0,850 датской кроны за 1 шведскую крону? Какова полученная им прибыль?
Решение
В целях получения спекулятивной прибыли 1 марта 2007г. спекулянт заключил срочную сделку на покупку шведских крон за датские кроны через 12 месяцев по цене 0,810 датской кроны за 1 шведскую крону. Через год, 1 марта 2008г., получив шведские кроны по этой цене, он тут же продает их по цене 0,850 датской кроны за 1 шведскую крону. Его прибыль составит 0,04 (0,850 – 0,810) датской кроны на каждую шведскую крону.
Задача №11
Составьте торговый, текущий балансы, баланс движения капитала и итоговый платежный баланс страны А по данным совершенных ею внешнеэкономических операций:

Определите сальдо балансов и проанализируйте данные.
Решение
Распределим совершенные страной А внешнеэкономические операции по статьям платежного баланса в соответствии с полученными теоретическими знаниями.
Так как торговый баланс характеризует в стоимостном выражении соотношение между экспортом и импортом товаров, то выглядеть он будет следующим образом:

Положительное сальдо торгового баланса говорит о существенном вкладе страны А в мировую торговлю. Но необходимо отметить, что данная страна является в основном поставщиком природных ресурсов для мировой экономики. А вот готовых товаров она больше импортирует, чем поставляет на мировой рынок.
Текущий платежный баланс (баланс текущих операций) включает: торговый баланс, баланс услуг и некоммерческих платежей. Поэтому он будет выглядеть следующим образом:

Так как текущий платежный баланс показывает разницу между национальными доходами и расходами, мы можем сделать вывод о том, что национальные доходы страны А превышают ее расходы на 15 млрд. долл. и у страны есть резерв для совершенствования структуры ее экономики и повышения уровня жизни ее населения. Кроме того, положительное сальдо баланса текущих операций показывает, что данная страна является нетто-инвестором по отношению к другим странам.
Баланс движения капитала учитывает импорт и экспорт долгосрочных и краткосрочных капиталов:

Пассивное (отрицательное) сальдо баланса движения капитала говорит о том, что в стране А условия, стимулирующие привлечение иностранных и отечественных инвестиций хуже, чем в какой-либо другой стране или странах, куда идет отток капитала.
Итоговый платежный баланс страны А включает в себя все составленные нами балансы, но в него не включаются официальные золотовалютные резервы:

Активное (+ 5 млрд. долл.) итоговое сальдо платежного баланса говорит о благоприятной ситуации для экономики страны А. Избыток в 5 млрд. долл. может быть направлен: либо в официальные золотовалютные резервы страны (при этом итоговый баланс будет сбалансирован, а резервы увеличатся до 15 млрд. долл.) для поддержания стабильной экономической ситуации в стране; либо на увеличение государственных инвестиций страны А за рубежом с целью получения дополнительных доходов для проведения государственной экономической политики; либо для закупки новейших технологий и необходимого оборудования для развития конкурентоспособного производства готовых товаров; либо для финансирования с этой целью отечественных научно-исследовательских работ и др.
АБО:
Торговий баланс.
ДТ КТ
Імпорт прир. рес.-5 млрд. Експорт прир.рес.-50 млрд.
Імпорт товар.-30 млрд. Експорт товар.-10 млрд.
-35 млрд +60 млрд
Сальдо=-35+60=25
Баланс поточ.оперцій (Торг.баланс+послуги)
ДТ КТ
Імпорт послуг-10 млрд. Експорт послуг-15млрд.
Дохід від інцест.в країну-25 млрд. Дохід від інцест.за кордон-15
Грош.переказ за кордон-15 млрд. Грош.переказ в країну-10
-50 млрд. +40
Сальдо послуг=-50+40=-10
Сальдо п.о.= Торг.баланс+послуги=25-10=15 млрд.
Баланс руху капіталу.
ДТ КТ
Відток капіталу-40 млрд. Приток капіталу-30 млрд.
-40 +30
Сальдо=-40+30=-10 млрд.
Сальдо р.к.=15-10=5 млрд.
Золотовалютний резерв=5+5=10 млрд.
Задача №12
Квота=20,2%
ВВП=31336891 млн. грн.
Країна ВВП Квота
Японія 4677099 10,2
Сша 139383 56,4
Порівняти ступінь відкритості економік.
Питома вага експорту?
Рішення:
Квота=Ех/ВВП*100%
Ех японія=4677099*(10,2/100)=477064
Ех сша=139383*(56,4/100)=78612
Ех світу=31336891*(20,2/100)=6330052
Питома вага японії=7,5%
Питома вага США=1,2%
Задача №13
А) D=500-25W
S=260+15W
Б) D=600-15W
S=200+25W
Обсяг зайнятості та обсяг з/п
Напрямок і рівень еміграції
Рішення:
D= S
А) 500-25W=260+15W
40W=240
W=6
D=350
Б) 600-15W=200+25W
40W=400
W=10
D=450
260+15W+200+25W=500-25W+600-15W
80W=640
W=8
Ex=Sa-Da=260+15W-500+25W=-240+40W=
=-240+40*8=80
Iм=Dб-Sб=600-15W-200-25W=400-40*8=80
Задача №14
Номінальний курс гривні змінився з 8грн-1$ на 8,3грн-1$. В цей час ціни в США зросли на 0,5%, а в Україні зросли на 5%.
Реальний валютний курс гривні по відношенню до долара.
Рішення:
Sr=Sn*(Pt/P), де
Pt-індекс цін в США
P-індекс цін в Україні
Sn-номінальний валютний курс.
Sr=8,3(100,5/105)=7,95 (7,95грн=1$)
Задача №15
Ціна Біг-Мака
В місц. Вал. Доларах
США 3,41$ 3,41$
Росія 51,83р. 2,03$
Здійснити дооцінку російського рубля.
Рішення:
1)51,83/2,03=25,53
1$=25,53р.
2)Паритет купівельної спроможності
51,83/3,41=15,2
3)15,2/25,53*100%=59,5
100-59,5=40,5%
Рубль недооцінюється на 40,5%.
Задача №16
Дохід дорівнює 100 доларів США в грн. екв. 820 грн.
Курс 1 дол=8,2 грн. Так 1 дол=0,97 євро, 1 євро=10 грн.
Який дохід ви можете отримати від арбітражу з крос-курсами?
Рішення:
1)100 дол
2)100 дол=97 євро
3)97 євро=970 грн
4)970-820=150 грн.
Можемо отримати дохід в 150 грн.
Задача №17
Определите ППС евро и американского доллара по данным таблицы об условной потребительской корзине, состоящей из четырех товаров:

Решение
Для определения ППС необходимо рассчитать стоимость условной потребительской корзины в странах зоны евро и в США, а затем найти их отношение.
Стоимость потребительской корзины в зоне евро:
4 х 100 + 11 х 20 +130 х 10 + 1500 х1 = 3420 евро.
Стоимость потребительской корзины в США:
1,5 х 100 + 9 х 20 + 100 х 10 + 2800 х 1= 4130 долл.
ППС = 3420 евро : 4130 долл. ≈ 0,83 евро/долл.
Задача №18
Мировой рынок представлен торговлей между странами А и Б. Внутри стран и между ними осуществляется бартерный обмен. Внутреннее потребление в стране А находится в точке (15;20), в стране Б – в точке (70;10). Данные о производственных возможностях стран заданы таблицей:

Какими преимуществами обладают страны? Какую продукцию они будут экспортировать? Чему равны обменные коэффициенты торговли? Какую выгоду будут иметь страны от экспорта каждой тонны продукции? Постройте линии производственных и торговых возможностей для каждой страны и определите эффект специализации, если мировые цены складываются из соотношения:
1т зерна = 1т нефти и страны обменивают 20 т зерна на 20 т нефти.
Ответ: Страна А имеет абсолютное и сравнительное преимущество в производстве зерна, страна Б имеет абсолютное и сравнительное преимущество в выпуске нефти. Обменные коэффициенты торговли: 0,5 - 2,5 т нефти за 1 т зерна или 0,4 – 2 т зерна за 1 т нефти. Страна А будет экспортировать зерно, имея выгоду в размере 2 т нефти при продаже каждой тонны зерна. Страна Б будет экспортировать нефть, имея выгоду 1,6 т зерна за каждую проданную тонну нефти.
Линии производственных и торговых возможностей для каждой страны представлены на рис. 2.3 а,б.
а) Зерно (тонн на единицу затрат ресурсов)

б) Зерно (тонн на единицу затрат ресурсов)

Графики на рис. 2.3 а, б показывают, что специализация страны А на выращивании зерна и страны Б на производстве нефти приводит к увеличению потребления нефти и зерна в обеих странах и увеличению общего производства зерна и нефти.
Потребление зерна в стране А выросло с 20 т до 30 т, в стране Б ─ с 10 т до 20 т.
Потребление нефти в стране А выросло – с 15 т до 20 т, в стране Б ─ с 75 т до 80 т.
Общее производство зерна в обеих странах выросло с 30 (=
20 + 10) т до 50(= 30 +20) т, а нефти — с 85 т (= 15 + 70) до 100 (=20 + 80) т на единицу затрат.
Задача 1. Бразилія вводить 25% імпортне мито на готові авто і 0% на імпортні комплектуючі. Мексика 10% на комплектуючі і 0% на авто. Ціна готових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США. Завдання: розрахувати ефективну ставку імпортного тарифу(фактичний рівень)
Розв'язок:
Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готову продукцію, Тім – тариф на імпортні комплектуючі, Аім - частка вартості імпортних комплектуючих по готовій продукції, Аім=X.
Аім=7000/9000=0,78
Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%
Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%
Отже, Бразилія здійснює ефективний захист вітчизняних виробників.
Задача 2. Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватний інвестор отримує інформацію і купує 310 опціонів з ціною виконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартість опціону(пут) 20 євро. Завдання: Який прибуток(збитки) отримає інвестор: а) якщо курс акцій компанії зменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.
Відповідь: Витрати на купівлю опціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акцій компанії=600-580=20 євро. Прибуток від реалізації опціону=20*310=6200
а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.
б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвестор отримав прибуток.
в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвестор отримав збитки.

Задача 3. Українська компанія «Нано-технології» продає до Угорщини обладнання вартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонує розрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміном погашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річних або негайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро. Завдання: визначте, який варіант розрахунку є більш вигідним для вітчизняної компанії, якщо вітчизняні банки приймають депозити в гривні під 12% річних.
Відповідь:
Варіант 1. Векселем: 250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)
Варіант 2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.
Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсяг експорту послуг - 7505,5 млн.дол.США, експорту товарів 38 368,0 млн.дол.США; імпорту послуг - 3719,4 млн.дол.США, імпорту товарів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахувати експортну, імпортну та зовнішньоторговельну квоти, якщо середньорічний валютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основі проведених розрахунків зробити висновок щодо рівня зовнішньоекономічної відкритості України.
Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%
Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%
Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%

Задача 5. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод додавання).
Розрахувати сукупні витрати експортера, що пов'язані із нарахуванням митної вартості, якщо загальна ціна товару за контрактом становить 100 тис. дол. США., імпортне мито - 10%, митні збори - 0,2% від суми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартість транспортування до кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначення імпортера в Україні – 450 дол. США. Базисні мови постачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).
Розв'язок
Митна вартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)
Всі платежі на митниці сплачуються у національній валюті. 1 дол.США = 7,5 грн.
МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.
Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)
Митні збори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)
Акцизний збір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)
ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)
Витрати імпортера = МВ+МТ+Мз+Аз+ витрати від кордону до місця призначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +
191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)

Задача 6. Розрахунок митної вартості товару та нарахування митних платежів (метод віднімання).
Фірма-посередник планує здійснити імпортну поставку товару в Україну. Необхідно розрахувати максимальну ціну товару, яку фірма може заплатити своїм постачальникам із урахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):
1) максимальна ціна на внутрішньому ринку становить 70 дол. США;
2) торговельна націнка - 30%;
3) витрати на транспортування від постачальника до кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США
4) ПДВ – 20%
5) Ставка акцизу – 10%
6) імпортне мито - 5%;
7) митні збори - 0,2%.
Розв'язок
1) 70 дол. - 130 % (оскільки дана ціна включає торгівельну націнку)
X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85
2) 53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішнього транспортування
3) 50,85 -120%
X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)
4) 42,38-110%
X - 100%; ціна без акцизу = 38,53 (дол.)
5). Оскільки мито і митні збори нараховуються на одну базу, то і зніматися мають одночасно:
38,53 - 105,2%
X - 100%;
ціна без мита і митних зборів = МВ = 36,65 дол.
6). Знімаємо трансп. витрати до кордону: 36,65 - 4 = 32,65 (дол.)
Задача 7.
Дано:
1) Експорт товарів, послуг
2) Імпорт товарів, послуг
3) Прямі інвестиції в Україну
4) Прямі інвестиції з України
5) Портфельні інвестиції з України
6) Портфельні інвестиції в Україну
Розв’язок:
А) Сальдо торговельного балансу = 1-2
Б) Сальдо руху капіталу = 3-4-5+6
В) Рух резервних активів = А-Б
Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%
Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%
Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%
Сальдо торгівельного балансу=Е-І
Зовнішньоторг. пробіг=Е+І
Задача 8. Американська компанія «Соncord» замовила у Великобританії товарів на суму 500 000 британських фунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.
Фінансовий менеджер американської компанії прогнозує зростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціною виконання 1,8 Доларів 1га строком виконання 1 рік. Вартість кожного опціону складає 10 дол. США.
Завдання: визначте, в якому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів, якщо припустити, що значення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.
Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США
1) 500 000*1,7=850 000 дол.США
2) 500 000*1,8=900 000 дол.США
3) 500 000*1,9=950 000 дол.США
4) 500 000*2=1 000 000 дол.США
У цьому випадку опціони захистять компанію від негативної реакції від зростання курсу фунту стерлінгів.
Задача 1
США Россия
Ед. оборудования 1 раб. день 4 раб. дня
Единица сырья 3 раб. дня 2 раб. дня
США имеет абсолютные преимущества в пр-ве оборудования, поскольку на создание его единицы им надо затратить всего один раб. день по сравнению с 4 днями в России. Рос. производители имеют абсолютные преимущества в пр-ве сырья, поскольку они тратят на добычу его единицы 2 раб. дня, по сравнению с США, которые тратят 3 раб. дня.
Допустим, что рос. производителям сырья надо где-то купить оборудование, а Америк. производителям оборудования – купить сырьё. Вариантов 2: покупать внутри страны или за границей. Америк. производители оборудования, покупая сырьё в США, сможет обменять единицу своего оборудования, на пр-во которого затрачен один день, на 1/3 единицы америк. сырья. Если же он импортирует то же сырьё из России, на ту же единицу оборудования, он сможет получить больше – уже ½ единицы сырья. Рос. производитель сырья, покупая оборудование в России, получит за единицу своего сырья 2/4 = ½ единицы отечественного оборудования, а покупая его в США – значительно больше, уже 2/1 = 2 единицы америк. оборудования. Поэтому рос. производителям купить оборудование в США, а америк. – купить сырьё в России выгоднее, чем на внутреннем рынке.
Альтернативная цена – рабочее время, необходимое на производство единицы одного товара выраженное через рабочее время , необходимое для производства единицы другого товара.
Альтернативные издержки на производство товара 1, выраженные через количество часов, необходимое для создания товара 2, составит: А1/А2.
Пусть альтернативные издержки на производство одних и тех же товаров стране 1 ниже, чем в стране 2, т.е.:
А1/А2< А11 / А21 (1) или
А1/ А11<А2/ А21
Формула (1) – формула относительного преимущества, показывающая, что затраты на производство товара 1, выраженные через затраты на производство товара 2 у себя дома, ниже, чем затраты на производство того же товара, выраженные через затраты на производство товара 2, за рубежом.
Теория сравнительных преимуществ – если страны специализируются на производстве тех товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективным, чем в другой.
Задача 2
США Россия
Ед.оборудования 1 раб.д. 3 раб.д.
Ед.сырья 2 раб.д. 4 раб.д.
США имеет абсолютное преимущество в производстве как сырья, так и оборудования, так как на ед. сырья им требуется затратить всего 2, а России – 4 раб.д., а на единицу оборудования США тратят 1, а Россия – 3 раб.д. Казалось бы, США должны производить и экспортировать в Россию и сырьё, и оборудование, а у России шансов нет. Если по каким-то причинам США не торгуют с Россией, то американский работник за 1 раб. день сможет произвести эквивалент единицы оборудования и ½ единицы сырья. Работник в России окажется в худшем положении: он за день работы сможет произвести только ¼ единицы сырья и 1/3 единицы оборудования.
Относительная цена единицы сырья в США, выражаемая через стоимость единицы оборудования, составит 2/1 единицы оборудования, а в России меньше – 4/3 единицы оборудования. Это означает, что если американский машиностроитель захочет купить сырьё, то на внутреннем американском рынке ему придется отдать за единицу сырья 2 единицы своего оборудования, а покупая это же сырье в России – только 4/3 единицы оборудования. Выигрыш американского производителя в результате торговли составит 2-4/3=2/3 единицы сырья. Поэтому США будут импортировать сырье из России, а Россия – экспортировать его в США – оно в России относительно дешевле.
Относительная цена единицы оборудования в России, выражаемая через стоимость единицы сырья, составит ¾ единицы сырья, а в США меньше – ½. Это означает, что если рос. добывающее предприятие захочет купить оборудование, то на внутреннем рос. рынке ему придется отдать за единицу оборудования ¾ единицы своего сырья, а покупая это же оборудование в США – только ½ единицы сырья. Выигрыш рос. добывающего предприятия в результате торговли составит ¾ - ½ =1/4 единицы оборудования. Поэтому Россия будет импортировать оборудование из США, а США – экспортировать его в Россию – оно в США относительно дешевле.
Для работника и в США, и в России торговля означает ↑ потребления и сырья, и оборудования. обе страны остались в выигрыше. Однако американская добывающая промышленность испытает на себе конкуренцию со стороны более дешевого рос. сырья. И ели она не сможет понизить цены на свое сырье, то вполне вероятно, что часть амер. добывающих предприятий разорится и их рабочие перейдут в индустриальный сектор. Аналогичная картина возникнет и в России : конкуренция со стороны дешевого амер. оборудования заставит рос. машиностроение снизить цены. Иначе оно разорится и работники переместятся в добывающие отрасли.
Теория взаимного спроса – цена импортного товара определяется через цену товара, который нужно экспортировать, чтобы оплатить импорт; поэтому конечное соотношение цен при торговле определяется внутренним спросом на товары в каждой из торгующих стран.
Q1 – объем производства товара 1 страной 1 ;
Q2 – объем производства товара 2 страной 1 ;
Q11 – объем производства товара 1 страной 2 ;
Q21 – объем производства товара 2 страной 2 ;
Р1 – мировая цена товара 1;
Р2 – мировая цена товара 2.
Относительное кол-во товара 1, производимого обеими странами: (Q1+ Q11 )/( Q2+ Q21).
Относительная мировая цена товара 1: Р1/Р2.
Страна 1 имеет относительное преимущество в производстве товара1. Относительное предложение товара 1 зависит от того, каково соотношение внутренних относительных цен на него в странах 1 и 2 и его относительной цены на мировом рынке. Теоретически возможно несколько вариантов:
1)Если относительная мировая цена товара 1 меньше его относительной цены в стране 1 (Р1/Р2<А1/А2) и уж тем более в стране 2, то товар 1 вообще производиться не будет, т.к. продать его с прибылью некуда, (в мире только 2 страны). Обе страны будут специализироваться на пр-ве товара 2. Графика относительного предложения товара 1 нет.
График
2) Если относительная мировая цена товара 1 = его относительной цене в стране 1 (Р1/Р2=А1/А2), то это значит, что работники в стране 1 получают такую же цену за товар 1, что и за товар 2. Поэтому им все равно, какой из двух товаров производить. (Нижняя горизонтальная часть графика относительного предложения RS).
3) Если относительная мировая цена товара 1 больше его относительной цены в стране 1 (Р1/Р2>А1/А2), последняя будет специализироваться на производстве товара 1. В то же время до тех пор, пока мировая относительная цена товара 1 меньше его относительной цены в стране 2 (Р1/Р2< А11 / А21), страна 2 будет специализироваться на пр-ве товара 2 (вертикальная часть кривой относительного предложения RS). Поскольку кол-во трудовых ресурсов в каждой стране (L и L1 ) ограничено, то при специализации страны 1 на товаре 1 объем его производства составляет L/A1 и при специализации страны 2 на товаре 2 объём его произ-ва равен L1 / А21.
Поэтому, если относительная цена товара 1 находится в промежутке от А1/А2, то А11 / А21 ,относит. объём произ-ва товара 1 сост. : (L/A1) /( L1/ А21).
4) если относ. мировая цена товара 1 равна его относ. цене в стране 2 (Р1/Р2= А11 / А21), то стране 2 все равно, какой товар производить: и за товар 1, и за товар 2 она получит равную цену (верхняя гориз. часть кривой относит. предложения RS).
5) ели относит. мировая цена товара 1 больше его отностит. цены в стране 2 (Р1/Р2>А11 / А21) и уж тем более в стране 1, то обе страны будут специализироваться на произ-ве только товара 1, а товар 2 вообще произ-ся не будет. График относит. предложения товара 1 стремится к бесконечности.

Выигрыш от торговли - экон. эффект, который получает каждая из участвующих в торговле стран. Если каждая из них спец. на торговле тем товаром, в прои-ве которого она имеет относит. преимущество.
Выигрыш от торговли возникает в результате того, что страна в состоянии получить за свои товары больше необходимых ей иностр. товаров из-за рубежа, чем у себя на внутр. рынке.
Задача 3
Пусть Россия может, отказавшись от добычи 10 ед. сырья, произвести дополнительно 3 ед. оборудования, т.е. график трансформации – 10/3. В США график производственных альтернатив ино – отказавшись от 10 ед. сырья, там могут произвести 8 ед. оборудования (10/8). Предположим, что издержки производства остаются неизменными, в результате чего отношения кол-ва сырья, которое должно быть пожертвовано, чтобы обеспечить производство дополнительных единиц оборудования, всегда будет составлять 10/3 в России и 10/8 в США. Поскольку 10/3 >10/8, т.е. сырье относительно дешевле в России, она имеет относительное преимущество в производстве сырья. Поскольку 3/10<8/10, т.е. оборудование относительно дешевле в США, они имеют относительное преимущество в производстве оборудования. По каким ценам Россия будет экспортировать сырье в США, а США, соответственно, - покупать его?
При относительной цене мирового рынка больше, чем 10/3, рос. добывающие предприятия предпочтут не торговать с США и, как прежде, получать от местных производителей 3 ед. рос. оборудования и 10 ед. своего сырья. Это все же лучше, чем покупать на внешнем рынке по соотношению в 10/1 или 10/2, когда 10 ед. сырья удастся получить только 1 или 2 ед. оборудования. Более того, при такой относительной цене мирового рынка Россия сама начнет производить и экспортировать оборудование, поскольку за каждые 1-2 ед. экспортированного оборудования она сможет получить 5-10 ед. сырья, тогда как, не торгуя, она получает в лучшем случае 10/3 или 3,33 ед. сырья от рос. производителей. В США ситуация еще менее благоприятна: амер. машиностроители получат за каждую единицу своего оборудования всего 10/8 или 1,25 ед. сырья от амер. производителей, поэтому при относительной цене сырья 10/1 еще больше, чем роияне, захотят продавать оборудование и покупать сырье. В результате на мировом рынке предлагалось бы только оборудование, а спрос был бы только на сырье. Поэтому относительная цена сырья в двусторонней торговле не может быть более 10/3. Обратная ситуация может возникнуть, если относительная мировая цена сырья будет менее, чем 10/8, и США и Россия захотят экспортировать только сырье и импортировать оборудование. на мировом рынке будет предлагаться только сырье, а спрос будет только на оборудование. В результате этих экстремальных вариантов относительных цен никакой торговли не получится.
Очевидно, что конечная цена на сырье должна установиться где-то посредине между меновыми отношениями, существующими внутри каждой страны до начала торговых отношений, - в пределах от 10/3(в России) до 10/8 (в США). Если спрос на сырье будут повышаться, то его относительная цена установится ближе к верхнему пределу – 10/3, если же спрос на сырье будет падать, то его относительная цена будет тяготеть к нижнему пределу – 10/8. За этими пределами торговли не будет вообще.
Задача 4.
На основе соотношения D и S на сырье и оборудование меновое соотношение между США и Россией составит 10/6. При этом Россия переключается на пр-во только сырья, а США – только на оборудование. В результате:
сырье оборудование
Р1/Р2 пр-во потребл. экс +
имп - пр-во потребл. экс +
имп -
Рос. 10/3 30 30 0 21 21 0
США 10/8 50 50 0 80 80 0
Мир - 80 80 0 101 101 0
В результате торговли
Рос. 10/6 100 40 +60 0 36 -36
США 10/6 0 60 -60 120 84 +36
Мир 10/6 100 100 0 120 120 0
Выигрыш от торговли
Рос. - - +10 - - +15 -
США- - +10 - - +4 -
мир - 20 +20 - +19 +19 -
До установления торговых отношений при соотношении внутр. цен между сырьем и оборудованием 10/3 Россия производила и сама потребляла 30 ед. сырья и 21 ед. оборудования. США при соотношении внутр. цен 10/8 – 50 ед. сырья и 80 ед. оборудования. Тем самым общемировое пр-во и потребление сырья составляло 80 ед. (30+50) и оборудования 101 ед. (21+80).
Россия и США установили торг. отношения, обменивая сырье на оборудование в соотношении 10/6. Россия концентрируется только на пр-ве сырья (100 ед.) и не производит оборудование вообще, США бросают все свои силы на пр-во оборудования (120 ед.) и вообще не производят сырье. В результате выигрывают обе стороны.
При соотношении цен 10/6 вместо 10/3, как было до торговли, учитывая спрос на внутр. рынке, Россия будет потреблять: 40 ед. сырья, экспортировав оставшиеся 60 в США, и 36 ед. оборудования, импортировав их из США, т.к. своего пр-ва нет. В результате Россия получит выигрыш, на 10 ед. увеличив свое потребление сырья (40-30) и на 15 ед. увеличив свое потребление оборудования (36-21). При соотношении цен 10/6 вместо 10/8 как до торговли, учитывая спрос на внутр. рынке, США будут потреблять оставшиеся у них 84 ед. оборудования (120-36), экспортировав 36 в России, и за него из России они получат 60 ед. сырья. В результате США получат выигрыш, на 4 ед. увеличив свое потребление оборудования (84-80) и на 10 ед. увеличив свое потребление сырья (60-50). Мир в целом только выиграл от торговли: пр-во и потребление сырья в двух случаях возросло на 20ед. (100-80), а оборудование – на 19 ед. (120-101).
Задача 5.
Ком- ры самолеты Ав Текстиль Бумага Древесина
США 200 300 50 5 7 15
Росс 1200 600 90 8 6 10
США/Росс 1/6 1/2 5/9 5/8 7/6 3/2
В США более эффективно прои-дят ПК, поскольку на про-во требуется только 1/6 того времени, которое нужно, чтобы произвести их в России. В России выгоднее про-дить древесину. Таблица показывает, что относ. преимущ. США уменьшается слева направо, тогда как относит. преим. России – справа налево. Поэтому, конечно США будут прои-ть товары, которые тяготеют к левой стороне таблицы, а Россия – те, которые находятся ближе к правой. Ответ на вопрос, на каких товарах будет специализироваться каждая страна, зависит от соотн. уровней зарплат в каждой стране, которое опред. уровень внутр. спроса на каждый из товаров и наз. относит. зарплатой. Если з/п в России и США равны, то есть соотношение з/п сост. 1/1, то США будут прои-дить ПК, самолеты, авто и текстиль, а Россия – бумагу и древесину. Если же з/п в России превысит уровень США и сост. более 7/6, то Россия потеряет сравнительное преимущество по бумаге и будет специализироваться только на древесине, а США будут производить все остальное. Если, напротив, з/п в России будет меньше, чем в США, и их соотношение сост. менее 5/9, то США потеряют относит. преимущество по текстилю и авто и будут про-ть только ПК и самолеты, а все остальное Россия. Другой способ определения разделения труда: принять за ед. с-ть любого из перечисленных в табл. товаров (принять его с-ть =1) и пересчитать с-ть всех остальных товаров, как отношения к 1. В этом случае не трудно показать, что водораздел может пройти где-то через текстиль, которых будет в результате в каких-то объёмах про-ся в обеих странах.
При относит. соотношении з/п между США и Россией равном 1, разделение труда понятно: США будут произ-ть те товары, по которым относит. затраты труда меньше 1(ПК, самолеты, авто и текстиль), а Россия – те по которым они больше (бумагу, древесину). Как только по каким либо причинам соотношение з/п изменится и станет меньше чем 5/8, США перестанут про-ть текстиль, а Россия начнет его про-ть.

міжнароднаекономіказадачірозв'язок
left1987550Задача 1. У таблиці наведено дані, якіхарактеризуютьвиробництводвохтоварів-автомобілів і медичногообладнання у США і Японії за кількістюробочихднів, витрачених для виробництваоднаковогообсягупродукції.
Таблиця «Витрати на виробництвоавтомобілів і медичногообладнання у США і Японії»
Завдання: 1) Визначтеабсолютні та порівняльніпереваги США і Японії у виробництвіавтомобілів і медичногообладнання. 2) Яка з країнмаєспеціалізуватися на експортіавтомобілів, а яка - медичногообладнання?
Відповідь:
Абсолютні - обидватовариЯпонія
Порівняльні - Японія - автомобілі (160/360<240/400), США - медобладнання
(400/240<360/160)

Задача 2. Обсягиекспортутоварів з Країни А за 2007 рікскладали 15,5 млрд.дол.США, експортупослуг - 3,5 млрд.дол.США, імпортутоварів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількістьемігрантівсклала 1,3 млн.осіб, іммігрантів - 1,9 млн.осіб. Емігрантиперерахували на батьківщину на 1,9 млрд.дол.СШАбільшекоштівніжсплатилиіммігранти. Чистийприпливкапіталу в країнусклав 1,6 млрд.дол.США. Завдання: 1) за наявнимиданимивизначить сальдо платіжного балансу; 2) визначитьміграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйтеможливийнапрямокруху курсу національноївалютицієїкраїни.
Відповідь:
15,5+3,5-29,5+1,9+1,6=-7;
2) 1,3-1,9=-0,6;
3) знецінення, девальвація, адже -7.

Задача 3. Українськакомпанія «Кокоджамбо» продає до Уругваю обладнаннявартістю 200 000 гривень на умовах СІF порт Лімасол. Іноземний партнер, компанія «Полімпорт» пропонуєрозрахуватися в кредит простим векселем на суму 90 000 євро з терміномпогашенням 1 рік та процентною ставкою у розмірі 8% річнихабонегайно чеком на суму 80 000 євро. Поточний курс валют становить 2,5 гривень за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 3,0 гривень за євро. Завдання: визначте, якийваріантрозрахунку є більшвигідним для вітчизняноїкомпанії, якщовітчизняні банки приймаютьдепозити в гривніпід 12% річних.
Відповідь:
Варіант 1 векселем - 90 000+8%=97200 євро*3=291600грн(вигідно)
Варіант 2 чеком - 80 000*2,5=200 000+12%=224000

Задача. Наведеніпоказникихарактеризують стан платіжного балансу Ананасії за 2007 рік.
14605911225Таблиця. Показникиплатіжного балансу Бананії, млн. доларів
Завдання:   1) Визначте   яким   був   рух   резервних   активів,   який   врівноваживплатіжний баланс країни? 2) Обґрунтуйтеможливийнапрямокруху курсу національноївалюти.
Відповідь:
18 001-21 877+5 891-2 673+1 753-929=166
Курс можезміцнюватися, але цязмінанезначна.

Задача 4. У таблицінаведеніданіекспорту-імпортуокремихвидівпослуг за 2006-2007 рр. однією з країнсвіту.
14605911225Таблиця. Обсягиекспорту-імпортупослуг у 2006-2007 рр., у тис. дол. США
Завдання: Наосновінаведенихданихрозрахуйте по коленійгалузі:
1)    темпи    зростання    зовнішньоторговельного    обігу;
2)    темпи    приросту зовнішньоторговельногообігу;
3) торговельне сальдо у 2006 і 2007 рр.
4) проаналізуйтерозрахованіпоказники.
14605588010Відповідь:
-631190104140

Задача 5. У трьохсвітовихвалютних центрах встановленонаступніобміннікурси валют:
У Нью-Йорку 2,2 долари США = 1 британський фунт стерлінгів.
УЛондоні 400 японськихєн = 1 британський фунт стерлінгів.
УТокіо 410 японськихєн = 2 долар США.
Завдання: Проілюструйте   можливість   отримання   прибутку   з   використаннямтрьохсторонньогоарбітражу, на суму 10 000 доларів США.
Відповідь: Починаємо з кінця
10000USD= 2050000єн= 5125 фунтівстерлінгів= 11275 (Прибуток 1275)

Задача 6. Відомо, що ВВП України у 2007році становив 712 945 млн. грн., обсягекспортупослуг - 9038,9 млн.дол.США, експортутоварів - 49 296,1 млн.дол.США; імпортупослуг - 4980,6 млн.дол.США, імпортутоварів - 60 618 млн.дол.США.
Завдання: Розрахуйтеекспортну, імпортну та зовнішньоторговельнуквоти, якщосередньорічнийвалютний курс 1 дол.США = 5,4 грн. На основіпроведенихрозрахунківзробітьвисновокщодорівнязовнішньоекономічноївідкритостіУкраїни.
Відповідь: Екпортна квота=(Експорт тов. та послуг/ВВП)*100%
9038,9*5,4=48810,06 млн. грн.
49 296,1*5,4=266198,94 млн. грн.
Екпортна квота=[(48810,06 +266198,94)/ 712 945]*100%=44,18
Імпортна квота=(Імпорт тов. та послуг/ВВП)*100%
4980,6*5,4=26895,24 млн. грн.
60 618*5,4=327337,2 млн. грн.
Імпортна квота=[(26895,24+327337,2)/ 712 945]*100%=49,69
Зовнішньоторгівельна квота=[(Е+І)/ВВП]*100%
Зовнішньоторгівельна квота=(669241,44/712 945)*100%= 93,87
Ціпоказникисвідчать про частковузалежністьгалузівідкон'юнктури на світових ринках.

Задача 7. Використовуючидані, наведені в таблиці, визначити, до якоїгрупикраїн за класифікацієюСвітового банку належать зазначенікраїни:
а)                           за рівнемдоходів;
14605588645б)                          за рівнемзовнішньоїзаборгованості
-559435-684530
Поточнавартістьобслуговуваннязовн боргу/ВНП>80% (для країн з високим та середнімрівнемзаборгованості)
Високийрівеньзаборгованості, якщоперші два показникиперевищуютьграничнімежі
Середнійрівеньзаборгованості, якщо один або два останніпоказникиперевищують 60%, але не перевищуютьграничну межу
Низькийрівеньзаборгованості, якщоперші два показникименшеграничнихзначень
-774700-3175

Задача 1. Бразилія вводить 25% імпортнемито на готові авто і 0% на імпортнікомплектуючі. Мексика 10%  на комплектуючі і 0% на авто. Цінаготових авто 9000 дол.США, а комплектуючих 7000 дол.США. Завдання: розрахуватиефективну ставку імпортного тарифу(фактичнийрівень)
Розв'язок:
Ефективна ставка імпортного тарифу Те=(Тн-Тім*Аім)/(1-Аім), де Тн – тариф номінальний на готовупродукцію, Тім – тариф на імпортнікомплектуючі, Аім - часткавартостіімпортних  комплектуючих по готовійпродукції, Аім=X.
 
Аім=7000/9000=0,78
Бразилія: Те=(25-0*0,78)/(1-0,78)=113,6%
Мексика: Те=(0-10*0,78)/(1-0,78)=-35,45%
Отже, Бразиліяздійснюєефективнийзахиствітчизнянихвиробників.
 

Задача 2. Курс акцій в Нім.компанії на 1 січня 2009 склав 600 євро. Приватнийінвесторотримуєінформацію і купує 310 опціонів з ціноювиконання 200 євро і строком 4 місяці. Вартістьопціону(пут) 20 євро. Завдання: Якийприбуток(збитки) отримаєінвестор: а) якщо курс акційкомпаніїзменшиться до 580 Евро. б) 575 євро. в) залишиться 600 євро.
Відповідь: Витратинакупівлюопціонів=310*20=6200 євро. Різниця курсу акційкомпанії=600-580=20 євро. Прибутоквідреалізаціїопціону=20*310=6200
а) 6200-6200=0 євро – інвестор не втратив.
б) 600-575=25 євро. 25*310=7750 євро. 7750-6200=1550 євро – інвесторотримавприбуток.
в) 600-600=0 євро. 0-6200=-6200 євро – інвесторотримавзбитки.
 

Задача 3. Українськакомпанія «Нано-технології» продає до Угорщиниобладнаннявартістю 3 000 000 грн. на умовах DAF кордон України та Угорщини. Угорський партнер, компанія «Угроімпорт» пропонуєрозрахуватись в кредит простим векселем на суму 250 000 євро з терміномпогашення 1 рік та % ставкою у розмірі 8,5% річнихабонегайно чеком на суму 240 000 євро. Поточний курс валют становить12,5 грн. за 1 євро, прогнозований курс через рік становить 14,5 грн. за 1 євро.Завдання: визначте, якийваріантрозрахунку є більшвигідним для вітчизняноїкомпанії, якщовітчизняні банки приймаютьдепозити в гривніпід 12% річних.
Відповідь:
Варіант 1. Векселем:  250 000+8,5%=271 250 євро*14,5=3 933 125грн (вигідно)
Варіант 2. Чеком: 240 000*12,5=3 000 000+12%=3 360 000грн.

Задача 4. Відомо, що ВВП України у 2006р. становив 544 153 млн. грн., обсягекспортупослуг - 7505,5 млн.дол.США, експортутоварів 38 368,0 млн.дол.США; імпортупослуг - 3719,4 млн.дол.США, імпортутоварів - 45 038,6 млн. дол. США. Розрахуватиекспортну, імпортну та зовнішньоторговельнуквоти, якщосередньорічнийвалютний курс 1 дол.США = 5,0 грн. На основіпроведенихрозрахунківзробитивисновокщодорівнязовнішньоекономічноївідкритостіУкраїни.
Експортна квота = (7505,5*5 + 38368,0*5)/544153*100% = 42,15%
Імпортна квота = (3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 44,8%
Зовнішньоторговельна квота = (7505,5*5 + 38368,0 *5+ 3719,4*5 + 45038,6*5)/544153*100% = 86,95%
 

Задача 5. Розрахунокмитноївартості товару та нарахуваннямитнихплатежів (метод додавання).
Розрахуватисукупнівитратиекспортера, щопов'язаніізнарахуванняммитноївартості, якщозагальнаціна товару за контрактом становить 100 тис.дол. США., імпортнемито - 10%, митнізбори - 0,2% відсуми контракту, ставка акцизу - 15%, ПДВ – 20%, вартістьтранспортуваннядо кордону становить 500 дол. США, від кордону - до пункту призначенняімпортера в Україні – 450 дол. США. Базиснімовипостачання - франко-завод (Інкотермс - 2000).
Розв'язок
Митнавартість (МВ) = 100 000 + 500 = 100 500 (дол.)
Всіплатежі на митницісплачуються у національнійвалюті. 1 дол.США = 7,5 грн.
МВ = 100 500 * 7,5 = 753 750 грн.
Мито (МТ) = 753 750 * 10% /100% = 75375 (грн.)
Митнізбори (Мз) = 753750 * 0,002 = 1507,5 (грн.)
Акцизнийзбір (Аз) = (МВ+Мт+Мз)*Аз% /100% = (753750 + 75375 + 1507,5) *0,15 = 124594,87 (грн.)
ПДВ = (МВ+Мт+Мз+Аз)*0,2 =191045,47 (грн.)
Витратиімпортера = МВ+МТ+Мз+Аз+ витративід кордону до місцяпризначення = 753750 + 75375 + 1507,5 + 124594.87 +
191045,47 + 450 = 1146722,8 (грн.)

Задача 6. Розрахунокмитноївартості товару та нарахуваннямитнихплатежів (метод віднімання).
Фірма-посередникплануєздійснитиімпортну поставку товару в Україну. Необхіднорозрахуватимаксимальнуціну товару, якуфірмаможезаплатитисвоїмпостачальникамізурахуванням таких умов (у розрахунку на одиницю товару):
1)                             максимальна цінанавнутрішньому ринку становить 70 дол. США;
2)              торговельнанацінка - 30%;
3)              витрати на транспортуваннявідпостачальникадо кордону - 4 дол. США, від кордону до пункту призначення (імпортера) – 3 дол.США
4)              ПДВ – 20%
5)              Ставка акцизу – 10%
6)              імпортнемито - 5%;
7)              митнізбори - 0,2%.Розв'язок
1) 70 дол. - 130 % (оскількиданацінавключаєторгівельнунацінку)
X - 100 %; ціна товару без націнки = 70 * 100 / 130 = 53,85
2)  53,85 - 3 = 50,85 (дол.) - ціна без внутрішньоготранспортування
3) 50,85 -120%
X - 100%; ціна без ПДВ = 42,38 (дол.)
4) 42,38-110%
X - 100%; цінабез акцизу = 38,53 (дол.)
5). Оскількимито і митнізборинараховуються на одну базу, то і зніматисямаютьодночасно:
38,53 - 105,2%
X - 100%;
ціна без мита і митнихзборів = МВ = 36,65 дол.
6). Знімаємо трансп. витратидо кордону: 36,65 - 4 =  32,65 (дол.)
Задача 7.
Дано:
1) Експорттоварів, послуг
2) Імпорттоварів, послуг
3) Пряміінвестиції в Україну
4) Пряміінвестиції з України
5) Портфельніінвестиції з України
6) Портфельніінвестиції в Україну
Розв’язок:
А) Сальдо торговельного балансу = 1-2
Б) Сальдо рухукапіталу = 3-4-5+6
В) Рух резервнихактивів = А-Б
Формули: Темп росту ВВП=(ВВПзв/ВВПбаз)*100%
Темп приросту ВВП=(ВВПзв-ВВПбаз)/ВВПбаз*100%
Темп росту зовнішньоторг. Обігу=(Езв+Ізв)/(Еб+Іб)*100%
Сальдо торгівельного балансу=Е-І
Зовнішньоторг. пробіг=Е+І

Задача 8. Американськакомпанія «Соncord» замовила у Великобританіїтоварів на суму 500 000 британськихфунтів з умовою поставки рівно через один рік . На момент укладання угоди 1 фунт = 1,7 дол. США.
Фінансовий менеджер американськоїкомпаніїпрогнозуєзростання курсу британського фунта стерлінгів. У зв'язку з цим, компанія «Соncord» купує 5000 опціонів колл, кожний на 100 фунтів, з ціноювиконання 1,8 Доларів 1га строкомвиконання 1 рік. Вартість кожного опціонускладає 10 дол. США.
Завдання: визначте, в якомувипадкуопціонизахистятькомпаніювіднегативноїреакціївідзростання курсу фунту стерлінгів, якщоприпустити, щозначення спот-курсу через рік складе: 1) 1,70 дол.США; 2) 1,80 дол.США; 3) 1,90 дол.США; 4) 2,0 дол.США.
Відповідь: 5000*1,8*100=900 000+50 000=950 000 дол. США
1)         500 000*1,7=850 000 дол.США
2)         500 000*1,8=900 000 дол.США
3)         500 000*1,9=950 000 дол.США
4)         500 000*2=1 000 000 дол.США
У цьомувипадкуопціонизахистятькомпаніювіднегативноїреакціївідзростання курсу фунту стерлінгів.
21. Французька фірма укладає з українською фірмою контракт на поставку обладнання навігаційного наведення на суму 12 млн. євро, валюта платежу – долар США. Визначити суму платежу в гривнях, якщо:
1 євро – 10,8405-10,8712 грн.
1 долар – 7,9498-7,9512 грн.
1) 12 000 000,00 * 10,8712 = 130454400
22. Англійський банк котирує наступні курси валют:
непряме котирування долар США 1,5850-1,5680; канадський долар 1,8705-1,8495; євро 1,3121-1,3002.
Визначити скільки фунтів стерлінгів заплатить або отримає англійська фірма при проведенні експортних або імпортних операцій, якщо:
1) купує 8 340 000 дол. США; імп ?:?
2) продає 15 200 000 дол. США; експ ?
3) купує 27 500 000 канадських доларів;
4) продає 850 000 канадських доларів;
5) купує 2 400 000 євро;
6) продає 860 200 євро.
1) сума в гр. од. = 8340000 / 1,5850 = 5261830
2) сума в доларах США = 15 200 000 / 1,5680 = 96933878
3) ) сума в гр. од. = 27 500 000 / 1,8705 = 14701951
4) сума в канад. Дол. = 850 000 / 1,8495 = 459583,7
5) ) сума в гр. од. = 2 400 000 / 1,3121 = 1829129
6) сума в евро = 860 200 / 1,3002. = 661590,5
Дальше не пойму что делать
24. Сербія експортує та імпортує чотири групи товарів. Обсяги зовнішньоторговельних операцій країни наведено в таблиці 1.
Обсяги експортно-імпортних операцій Сербії
Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І 112 357
ІІ 415 711
ІІI 175 154
IV 912 125
Визначити тип зовнішньоторговельних операцій та розрахувати рівень внутрішньогалузевої торгівлі Сербії. Зробити висновки.
Якщо збалансована

де xi mi — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії).
It=1-(112-357+415-711+175-154+912-125)/ (112+357+415+711+175+154+912+125) = 0,909828
Оскільки індекс наближається до 1, то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі
Якщо незбалансована

де хі, mі — відповідно абсолютні величини експорту та імпорту і-го товару (або товарної категорії);
х, m — весь експорт та імпорт відповідно.
Товар Експорт, млн. дол. США Імпорт, млн. дол. США
І 112 357
ІІ 415 711
ІІI 175 154
IV 912 125
всього 1614 1347
It =1- ((112/1614-357/1347)+(415/1614-711/1347)+(175/1614-154/1347)+(912/1614-125/1347))/ ((112/1614+357/1347)+(415/1614+711/1347)+(175/1614+154/1347)+(912/1614+125/1347)) = 1
Оскільки індекс 1 , то зовнішня торгівля країни А характеризується високим рівнем внутрішньогалузевої торгівлі.

Приложенные файлы

  • docx 19079013
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий