Reologia Gemodinamika


Сұйықтықтың үлестік салмағы дегеніміз не?
масса мен көлемнің көбейтіндісі
+сұйықтықтың салмағының көлемге қатынасы
сұйықтықтың массасының көлемге қатынасы
сұйықтықтың үлестік салмағы мен үйкелу коэффициентінің көбейтіндісі
үлестік көлемнің және массаның көбейтіндісі
Сұйықтықтың ішкі үйкелісі дегеніміз не?
+сұйықтықтың бір қабатының басқа қабатының жылжуына кедергі жасау қасиеті
бөлшектердің жылжуының салыстырмалы жылдамдығы
қан ағынының сызықты жылдамдығының тамырдың диаметріне қатынасы
ламинарлы режимдегі сұйықтықтың қабаттарының ағуларының салыстырмалы жылдамдығы
Сұйықтықтың тұтқырлығы немен байланысты?
+молекулалардың қозғалғыштығын шектейтін молекула аралық әрекеттесумен
қанның плазмасының ақуыздық молекулалары арасындағы химиялық байланыстарымен
эритроциттердегі молекула ішіндегі әрекеттесулерімен
плазманың жасушаларының құрылымымен
эритроциттердің агркгаттарының ерекшеліктерімен
Ньютондық сұйықтықтар үшін қандай шарттар орындалады?
+сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті оның табиғаты мен температурадан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті оның табиғаты мен температурадан тәуелсіз
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғаты мен қысымнан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғатынан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек қысымнан тәуелді
Ньютондық сұйықтықтар үшін тұтқырлық күші қалай өзгереді?
жылдамдық градиентіне теріс пропорционалды+жылдамдық градиентіне тура пропорционалдыжылдамдық градиентінен тәуелсізсұйықтықтың үлестік салмағына теріс пропорционалдыүлестік салмағынан тәуелсізЕгер де сұйықтықтың тұтқырлығының коэффициенті тек оның табиғаты мен температурасынан тәуелді болса, сонда сұйықтық қалай аталады?
ньютондық емес
тәуелді
тәуелсіз
+ньютондық
тұтқыр
Ньютондық емес сұйықтықтар үшін қандай шарттар орындалады?
+сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғаты мен температурадан емес, сонымен қатар сұйықтықтың ағу шарттарынан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті оның табиғаты мен температурадан тәуелсіз
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғаты мен қысымнан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғатынан тәуелді
сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек қысымнан тәуелді
Сұйықтықтың тұтқырлық коэффициенті тек оның табиғаты мен температурадан емес, сонымен қатар сұйықтықтың ағу шарттарынан тәуелді. Ондай сұйықтық қалай аталады?
+ньютондық емес
тәуелді
тәуелсіз
ньютондық
тұтқыр
Температура төмендеген кезде қанның тұтқырлығы қалай өзгереді?
өзгермейді
сызықты түрде төмендейді
экспонециалды түрде төмендейді
төмендейді, содан кейін өседі
+көбейеді
Ламинарлы ағын үшін түтіктің кесігіндегі жылдамдық қалай өзгереді?
+параболалық заң бойынша
экспоненциалды түрде
гиперболалық заң бойынша
Рейнольдс заңы бойынша
логарифмдік заңы бойынша
Турбулентті ағын үшін түтіктің кесігіндегі жылдамдық қалай өзгереді?
параболалық заң бойынша
экспоненциалды түрде
гиперболалық заң бойынша
Рейнольдс заңы бойынша
+логарифмдік заңы бойынша
Реология нені зерттейді?
+заттың деформациясын
қанның молекулярлық қасиеттерін
заттың қарсыласуын
заттың электір қасиеттерін
заттың оптикалық қасиеттерін
Сұйықтықытң ағу режімі қандай санмен сипатталады?
Фарадей
басты кванттық санмен+РейнольдсХоджкин-Хаксли
ламинарлық санменРейнольдстың саны нені сипаттайды?
тамырлардың диаметрін
сұйықтықтың тұтқырлығын
сұйықтықтың сипатын
тамырлардың өтімділігін
+сұйықтықтың ағу режімін
Рейнольдстың санының (Re) мәні қандай болған кезде ағын ламинарлы деп айтуға болады?
+Re-нің шектік мәнінен төмен болса
Re-нің шектік мәнінен үлкен болса
Re-нің шектік мәніне тең болса
Рейнольдстың санының (Re) мәні қандай болған кезде ағын турбуленттік деп айтуға болады?
Re-нің шектік мәнінен төмен болса
+Re-нің шектік мәнінен үлкен болса
Re-нің шектік мәніне тең болса
Рейнольдстың шектік (критическое) мәні қандай санға тең?
+2800
0
3500
3600
1200
Қанның қандай жылжу типі жүректің шуларына тән?
ламинарлық
+турбуленттік
баяу
біркелкі емес
Идеалдық сұйықтық дегеніміз не?
ламинарлы ағатын сұйықтық
турбулентті ағатын сұйықтық
ньютондық емес
+тұтқырлығы жоқ
ньютондық
Тұтқырлықсыз сұйықтық қалай аталады?
ньютондық
ньютондық емес
+идеалды
ламинарлы
турбулентті
Ішкі үйкелу күші қандай әсер тигізеді?
жылдам қабаттарды тездетеді
+баяу қабаттарды тездетеді
баяу қабаттарды баяулатады
әсер тигізбейді
Ішкі үйкелу күші қандай әсер тигізеді?
жылдам қабаттарды тездетеді
+жылдам қабаттарды тежейдіздетеді
баяу қабаттарды баяулатады
әсер тигізбейді
Минутаға келетін жүрек соғыстарының жиілігі 90-нан көп болса не туралы айтуға болады?
+айқын тахикардия
біркелкі тахикардия
нормокардияорташа брадикардия
айқын брадикардия
Айқын тахикардия қалпы үшін пульстың жиілігі қандай?
+90-нан жоғары
75-90
60-75.
50-60
50-ден төмен
Минутаға келетін жүрек соғыстарының жиілігі 75-пен 90-ның аралығында. Бұл қандай қалып?
айқын тахикардия
+біркелкі тахикардия
нормокардия
орташа брадикардия
айқын брадикардия
Біркелкі тахикардия қалпы үшін пульстың жиілігі қандай?
90-нан жоғары
+75-90
60-75.
50-60
50-ден төмен
Минутаға келетін жүрек соғыстарының жиілігі 60-пен 75-тің аралығында. Бұл қандай қалып?
айқын тахикардия
біркелкі тахикардия
+нормокардия
орташа брадикардия
айқын брадикардия
Нормокардия қалпы үшін пульстың жиілігі қандай?
90-нан жоғары
75-90
+60-75.
50-60
50-ден төмен
Минутаға келетін жүрек соғыстарының жиілігі 50-мен 60-тың аралығында. Бұл қандай қалып?
айқын тахикардия
біркелкі тахикардия
нормокардия
+орташа брадикардия
айқын брадикардия
Біркелкі брадикардия қалпы үшін пульстың жиілігі қандай?
90-нан жоғары
75-90
60-75.
+50-60
50-ден төмен
Минутаға келетін жүрек соғыстарының жиілігі 50-ден төмен. Бұл қандай қалып?
айқын тахикардия
біркелкі тахикардия
нормокардияорташа брадикардия
+айқын брадикардия
Айқын брадикардия үшін пульстың жиілігі қандай?
90-нан жоғары
75-90
60-75.
50-60
+50-ден төмен
Жүрек соғысының жиілігінің жоғарылуы қалай аталады?
тахиаритмияаритмия
+тахикардия
алалия
асистолия
Жүрек бұлшығы қозбайтын период қалай аталады?
рефлексивтік
когеренттік
сугестивтік
кумулятивтік
+рефрактерлік
Жүрекке парасимпатикалық әсерлердің әлсіреуі қандай жағдайға кетіреді?
пульстің жиілігі төмендейді
пульстің жиілігі өзгермейді
+пульстің жиілігі жоғарылайды
аритмия пайда болады
пульстің автоматизациясына
Түтікшелердегі қанның қозғалысы:
ламинарлы
турбулентті
+көбінесе ламинарлы кейде турбулентті
көбінесе турбулентті және ламинарлы
түтіктің диаметріне және тұтқырлығына тәуелді
Қанның тұтқырлығы:
ірі тамырмен салыстырғанда ұсақ тамырларда көп
ірі тамырмен салыстырғанда ұсақ тамырларда аз
+түтікшенің барлық бөлігінде тұрақты
созылмалы түтікшелерде үлкен
бұлшық етті түтікшелерде үлкен
Сұйықтың тұтқырлығын өлшейтiн құралды ... деп атайды.
+визкозиметр
рефрактометр
интерферометр
поляриметр
фотоэлектроколориметр
Беттік керілу коэффицентін анықтайтын әдіс:
капиллярлық вискозиметр
электрофорез әдісі
Стокс әдісі
+үзілген тамшыны санау әдісі
Клеман-Дезори әдісі
Қан тамырының қай бөлігінде турбулентті ағыс байқалады?
+ірі тамырларда
ұсақ тамырларда
турбулентті ағыс түтікшенің диаметріне тәуелсіз
капиллярда
созылмалы түтікшелерде
Қан тамырының қай бөлігі үлкен гидрравликалық кедергіге ие?
аорта
артерия
артериол
+капилляр
көк тамыр
Түтікшенің қай бөлігінде қан айналымының сызықты жылдамдығы минималді болады?
аортада
артерияда
артериолда
капиллярда
+венада
Қан айналым жүйесіндeгі қысым қай заңға бағынады:
Планк заңына
+Франк заңына
Эйнтховен заңына
Бернулли заңына
Гольдман заңына

Приложенные файлы

  • docx 19081192
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий