groshi 33

Банківська система виконує роль органу регулювання грошового обігу, що властиве системі кредиту
Банківська система об’єднує: центральний банк;комерційні банки+ емісійні, парабанки
Банківський кредит надається для... інвестиційної діяльності, розвитку виробництва і товарообороту
Банківський кредит не надається для ...(покриття збитків, формув стат фонду комерц банків, придбання цінних папер ін п-в)
Банківський кредит не надається для покриття збитків, формування статутного фонду комерц. Банків, придбання цінних паперів інших підприємиств
Банківські ресурси поділяють на: : власні кошти, залучені (позичені)
Білонна монета – це... Г) розмінна монета, вартість металу якої не відповідає номіналу.
Біметалізм характеризується: роль загального еквівалента виконує золото і срібло, монети цих металів карбувалися на рівних засадах,банкноти підлягали розміну на обидва ці метали.,
Блокування банківських рахунків – це метод проведення грошових реформ
В залежності від складу учасників міжбанківські об’єднання поділяють на1) банківські; 2) змішаного типу.
В залежності від ступеня підпорядкування структур міжбанківські об'єднання поділяють на: асоціативні добровільні обєднання та корпоративні
В залежності від ступеня підпорядкування структур у міжбанківських об’єднаннях виділяють: 1)асоціативні; 2) корпоративні
В залежності від цілей в міжбанківських об’єднаннях виділяють 1) комерційного типу максимізація прибутку; 2) некомерційного надання послуг членам.
В залежності від цілей у міжбанківських об'єднаннях виділяють комерційного типу-максимізація прибутку;некомерційного типу-надання послуг членам...
В Україні сучасні тенденції розвитку кредитної системи проявляються в.. необхідність акумуляції тимчасово вільної вартості для надання її в позичку. ???
В умовах золотого стандарту роль світових грошей виконувалася: золотом, висока питома вага в масі грошових банкнот; виступало золото як засіб регулювання платіжного балансу, і кредитні(банкноти) окремих держав, розмінні на золото($ США та фунт стерлінгів).,національними валютами, що вільно розмінювалися на золото;
В чому полягає вклад Д.Кейнса у кількісну теорію: У своїх дослідженнях Кейнс не зачіпав - їх сутності та вартості грошей. У цьому він повністю залишився на традиційній для кількісників позиції номіналістичної теорії, називаючи гроші витвором держави, а вартість їх визначав як результат кількісного співвідношення маси грошей і маси товарів в обороті, тобто з позицій кількісної теорії. Кейнс також неодноразово підкреслював, що за незмінності всіх інших чинників впливу на ціни, зміна кількості грошей прямо впливає на рівень цін, хоч цей вплив не є прямо пропорційним. Через процент та інвестиції він визначав прямий шлях впливу кількості грошей на процес відтворення, а в процентній політиці вбачав основний важіль монетарної політики держави; дійшов висновку, що в нових умовах ринковий механізм суспільного відтворення не спроможний самостійно, на засадах саморегулювання забезпечити достатню ринкову рівновагу і рівномірність економічного розвитку. об'єктивна необхідність державного регулювання економіки. 3 мотиви нагромадження: трансакційний, обачності, спекулятивний.+ дешеві гроші, норма відсотка
Важелі впливу НБУ на грошову масу в обігу: грошова база, банківські резерви, грошово-кредитний мультиплікатор
Валюта, обмін якої дозволяється для певних операцій чи окремих власників - це...часткова конвертація
Валютний ризик пов'язаний з вкладенням валютних коштів і виникає у випадку : ( політ зміни):(зміна курсу іноз валюти)
Валютні активи держави: золотовалютні резерви, валютні резерви у ВКВ, активи центрального банку у... портфельні та інші інвестиції, а також резервні активи держави
Валютні курси були прив'язані один до одного та залишаться сталими за умов функціонування:бреттон-вудської валютної с-ми
Валютні ринки поділяють на біржовий і позабіржовий в залежності від механізму організації торгівлі, (за ступенем організованості)
Валютні ринки поділяють на вільний і регульований в залежності від... Обмежень
Валютні ринки поділяють на міжнародний, внутрішній і світовий в залежності від... Залежно від обсягу, характеру валютних операцій та набору використовуваних валют
Валютні ринки поділяють на ринки з одним режимом і подвійним режимом в залежності від... (По видах вживаних валютних курсів
Вартість грошей визначається: "державна теорія грошей" представники зводять природу грошей до "продукту правопорядку", до "хартального платіжного засобу", вартість якого встановлюється державою незалежно від їх внутрішньої субстанціональної вартості; марксистська теорія грошей вартість грошей пояснювала з позицій трудової теорії вартості, тобто визначала субстанціональною вартістю того товару, що функціонував як гроші. Гроші як капітал набувають свою вартість на грошовому ринку під впливом попиту і пропозиції, і виступає вона у формі процента. Вартість грошей як грошей формується безпосередньо у сфері їх обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість їх набуває форми купівельної спроможності.
Вартість грошей визначається: а) через дефлятор валового національного продукту г) на основі індексу оптових цін і на основі індексу роздрібних цін
Векселі бувають ... А) комерційні; Б) фінансові; (казначейські)
Векселі бувають ... А) прості; Б) переказні;
Вексель – це... Б) цінний папір, що засвідчує грошове зобов’язання сплатити після настання визначеного терміну певну суму грошей власнику; в)письмове зобов'язання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін.
Вексель у 20 тис грн. зі сплатою 21.08 обліковано у банку 14.05 за обліковою ставкою 14%. Визначити суму, яку отримав власник векселя при базі року 360 днів. 19,32 тис.грн
Виберіть вірне твердження Б) гроші постійно розвиваються і по суті і за формою існування; а)гроші за походженням-товар, але не просто товар, а носій певних суспільних відносин.
Виберіть спосіб проведення інтервенції: б) використання резервів у національній валюті (через своп-угоди ); в) продаж цінних паперів, розміщених у іноземній валюті
Виберіть хибне твердження г) гроші мають визначену форму і не змінюються як за формою, так і за суттю свого існування.
Виділяють ринкові і неринкові системи в залежності від характеру економічної системи
Визначення курсів покупця і продавця характеризує...маржу???+котирування
Визначити величину агрегату М1 за умови, що: - готівка на руках в населення 250 млрд.грн., - строкові депозити – 175 млрд.грн., - обсяг безготівкового обігу становить 50 млрд.грн., - залишки на розрахункових та поточних рахунках – 130 млрд.грн., - обсяг готівкового обігу становить 60 млрд.грн., - кошти за трастовими операціями – 550 млрд.грн., - готівка в касах банків – 138 млрд.грн. 628млрд.грн
Визначити величину агрегату М2 за умови, що: - готівка на руках в населення 250 млрд.грн., - строкові депозити – 175 млрд.грн., - обсяг безготівкового обігу становить 50 млрд.грн., - залишки на розрахункових та поточних рахунках – 130 млрд.грн., - обсяг готівкового обігу становить 60 млрд.грн., - кошти за трастовими операціями – 550 млрд.грн., - готівка в касах банків – 138 млрд.грн. 803 млрд.грн
Визначити величину інфляційного податку, якщо річна заробітна плата за рік становила 12 тис.грн., а річний рівень інфляції становив 20%: Пі=Дн-Др (Дн- номінальний дохід(ЗП); Др- реальний дохід(ЗП)); Др=12/1,2=10(тис.грн.); Пі=12-10=2 (тис.грн.)
Визначити середню оборотність грошової одиниці, якщо маса грошей для обігу, становить 500 тис.грн., кількість проданих товарів 100 тис.одн., середня ціна одного товару 12 грн.:М* V=Р* Q; V=100*12/500=2,4об/рік
Визначити суму відсотків, що має сплатити позичальник, якщо позику 350 тис.грн. надали під 25% звичайних простих на шість місяців. 43750 грн
Визначити яку максимальну кількість грошей утворить банківська система, якщо додаткова емісія Національного банку України становить 5 млрд.грн. при нормі обов’язкових резервів 15%:4,25 млрд.
Визначте як зміниться номінальний ВНП, якщо пропозиція грошей 400 млрд. грн, а швидкість обігу зменшиться з 9 до 7 оборотів в рік:М1=М2=400 млн.грн.; V1=9об; V2=7об. ВНП2/ВНП1=М2*V2/М1* V1=400*7/400*9=2800/3600=0,77, отже зменшиться на 23%.
Визначте, що станеться з номінальним ВНП, якщо швидкість обігу грошей V = 5 залишиться постійною, а пропозиція грошей зростає з 200 млрд.гр.од. до 300 млрд.гр.од.: М1=200млрд. гр.; М2=300 млрд.гр.;V1= V2=5; М2* V2/М1* V1=300*5/200*5=1500/1000=1,5 отже ВНП номінальний зросте на 50%.(1500-1000=500 млрд.грн.)
Визначте, яку кількість нових кредитних грошей утворить банк за умови, що покладено депозит на суму 2200 гр.од. Норма обов’язкових резервів 20%:1760 гр.од
Виплата банком коштів за дорученням клієнта третій особі, за виконання нею умов, передбачених заявою -це...акредитивні операції
Випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту властивий системі кредитного грошового обігу
Випуск казначейських білетів і покриття бюджетного дефіциту за рахунок емісії властивий в умовах глибокої кризи.
Вираження вартості національної грошової одиниці в іноземній валюті є ... непряме котирування
Вираження ціни іноземної ватюти у певній кількості національних грошових одиниць -це...пряме котирування
Вирішальне значення для балансування грошового обороту має: д) вирівнювання національного доходу та національного продукту (потоків припливу та відпливу)
Витіснення одним грошовим металом із сфери обігу іншого грошового металу властиве системі кульгаючої
Відкриті грошові системи характеризують:обмежень немає; мінімальне втручання держави у регулювання валютних відносин всередині країни, що виражається у перегулюванні валютного ринку, повній конвертованості валюти, ринковому механізмі формування валютного курсу. Мінімальне обмеження на здійснення валютних операцій юридичними та фізичними особами, широка ліберизація та висока о-ція валютного ринку. Національна економіка органічно включається у світову.
Відкриті грошові системи характеризують:обмежень немає; мінімальне втручання держави у регулювання валютних відносин всередині країни, що виражається у перегулюванні валютного ринку, повній конвертованості валюти, ринковому механізмі формування валютного курсу. Мінімальне обмеження на здійснення валютних операцій юридичними та фізичними особами, широка ліберизація та висока о-ція валютного ринку. Національна економіка органічно включається у світову.
Відновлення обміну банкнот на золото за номінальною вартістю характеризує:золотозливковий стандарт
Вільне нагромадження та переказ іноземної ватюти на рахунках нерезидента характеризує функціонування...прямої конвертованості
Вільний обмін на будь-яку іноземну ватюту необмежений для всіх власників і при всіх операціях характерний для...повної конвертованості
Вільний обмін національної валюти для резидентів на іноземну валюту і вільні платежі за кордон можливі при функціонуванні...повної конвертованості національної валюти
Вкладення банківських ресурсів у приватні і державні цінні папери на порівняно тривалі терміни з метою отримання прибутку - це...інвестиційні операції
Вперше паперові гроші з’явилися в... Г) Китаї;
Впровадження нового зразка купюри із одночасним або поступовим вилученням існуючої-це... грошові реформи формального типу
Впровадження проти інфляційних заходів, підвищення купівельної спроможності кредиту, обмеження грошової маси в обігу характеризують.протиінфл заходи
Встановлення курсу іноземної ватюти по відношенню до національної- це... пряме котирування
Встановлення межі кредиту для уряду і комерційних банків - цеполітика дорогих грошей; пряме державне регулювання
Головним призначенням центрального банку є:управління грошовим оборотом для забезпечення стабільності національної грошової одиниці та не інфляційного розвитку економіки
Гроші виконуючи функцію засобів платежу виступають як: Г) погашення боргових зобов’язань.
Гроші виступають складовою капіталу і елементом багатства: б) на мікрорівні;
Гроші виступають функціональною формою капіталу:а) на мікрорівні.
Грошова база ...в) включає готівку в обігу і касах банків та резерви комерційних банків в НБУ.
Грошова база: характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку. Тому цей показник інколи називають ще грошима центрального банку, який їх безпосередньо контролює і регулює, впливаючи в кінцевому підсумку і на загальну масу грошей. Грошова база включає запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку: Гб=М0+Мк+Мрез (М0 – готівка поза банками, Мк – сума готівки в касах банків, Мрез – сума грошових коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках у ЦБ )
Грошова емісія з метою покриття дефіциту бюджету проводиться як монетизація
Грошова одиниця, що використовується як світові гроші у міжнародних розрахунках і є платіжною одиницею при розрахунках за міжнародним кредитом – це валюта; СДРабо СПЗ
Грошова система це: Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні:
Грошовий капітал - ... вартісна форма всього дійсного капіталу у матеріально-речовій та вартісних формах
Грошовий мультиплікатор...а) показує максимальну кількість нових кредитних грошей, що може утворити кожна грошова одиниця на монетарному ринку
Грошовий оборот не охоплює: е) ринок капіталів
Грошовий оборот охоплює: а) ринок продуктів б) світовий ринок в) внутрішній ринок г) ринок грошей д) ринок ресурсів
Грошовий ринок – це: г) сукупність грошових ресурсів країни, що розподіляються і перерозподіляються під впливом попиту і пропозиції.
Грошовий ринок виступає по відношенню до грошового обороту на мікрорівні: ринком капіталу або інфраструктурою
Грошовий ринок виступає по відношенню до грошового обороту: в) внутрішнім елементом;
Грошовий ринок виступає по відношенню до сукупного грошового обороту: в) внутрішнім елементом;
Грошові знаки зарубіжних держав, кредитні та інші платіжні засоби в іноземних грошових одиницях, які використовуються у міжнародних розрахунках - це. валюта..
Д о форм прояву інфляції відносять: 1) знецінення грош.знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці; 2) поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках ін.країн і світовому ринку в цілому;3)нецінення нац.грошей щодо іноземної валюти; 4) зниження валютного курсу нац.грошей
Демонетизація золота – процес припинення обміну неповноцінних грошей на золото в будь-якій формі.
Демонетизація золота – це ... А) вилучення з обігу золотих монет;
Деномінація грошової одиниці з її заміною на нову укрупнену із наступним перерахунком цін і тарифів – це метод стабілізації і упорядкування грошового обігу+формальні рефлрми
Дефіцит платіжного батансу виникає тоді, коли: баланс відємний+експорт менший імпорту
Джерело процента – це...прибуток (позичковий кап)(кредитна система
Джерело процента – це:А) додаткова вартість, створена на основі позичкового капіталу.
Для відкритих грошових систем не є характерними: характерно: мінімальне втручання держави у регулювання валютних відносин всередині країни, що виражається у перегулюванні валютного ринку, повній конвертованості валюти, ринковому механізмі формування валютного курсу. Мінімальне обмеження на здійснення валютних операцій юридичними та фізичними особами, широка ліберизація та висока о-ція валютного ринку. Національна економіка органічно включається у світову. нехарактерно: високий рівень валютних обмежень у країні, неконвертованісь валюти, обмеження ринкового механізму формування валютного курсу; такі грошові с-ми мають однобічну спрямованість, захищають лише внутрішній ринок, загальмований розвиток зовн.-екон. відносин, входження нац. економіки у світову; характерний країнам з неринковою економікою або недостатньо розвинутим економікам.
Для оцінки міжнародних торгівельних операцій використовується... Міжнародна торгова валюта
Для покриття дефіциту платіжного балансу країни, надання позик і кредитів і створення ватютних державних резервів використовують. Міжнар резерви вал
Для чого НБУ купує ватюту на ватютному ринку? ?(підвищ курс нац вал) (щоб поповнити вал резерви)+цб купує ін. валюту коли її пропозиція надмірна та курс низький і продає коли курс ін. валюти високий.так обмежуються коливання курсу нац. вал
До абстрактних теорій грошей належить: номіналістична теорія, металістична теорія, державна теорія, функціональна теорія, марксистська теорія, раціоналістична, еволюційна.+ в Оксани теорія трудової вартості і теорія роб. Грош.
До активів комерційного банку відносяться: банківські кредити , банківські інвестиції, касова готівка та засоби що прирівнюються до неї, основні засоби та інші активи
До активів комерційного банку відносяться: банківські кредити , банківські інвестиції, касова готівка і основні засоби
До важелів впливу на пропозицію грошей з боку НБУ відносять: б)залучення нагромаджень у населення. а)перетворення грошей на банківських рахунках у банкнотах1.Монопольне здіснення емісії грошей.2.Система обслуговуваня державного боргу.3.Здійснення перетворення грошей, що знаходяться на рахунку у банкноти.4.Купівля іноземних валют.
До властивостей грошей відносять: стабільність вартості(властивість грошей, наявність якої робить певний предмет здатним виконувати функції грошей); економічність (дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту), довгостроковість її використання ( Цю властивість мали повноцінні гроші, а зараз мають готівкові гроші. Говорити про цю властивість депозитних грошей немає підстав, оскільки вони не зношуються в обороті); однорідність ( кількісно однакова сума їх в усіх випадках представляє однакову цінність); подільність (для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь-які частини);портативність ( мають бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті); прийнятність (якщо будь-яка форма грошей переставала прийматися у платежі, це означало, що вона переставала бути грошима взагалі, а не лише змінювала одну зі своїх властивостей+в Оксани тривалість використання, обмінюваність, загальний еквівалент
До внутрішніх причин виникнення інфляції відносять: 1) деформація економіки; 2) монополія держави на грошову емісію; 3) монопольне положення великих виробників та їх диктат на ринках; 4) монополія профспілок на ринку праці та їх можливість впливу на рівень оплати праці; 5) непомірно високі податки або проценті ставки за кредит
До внутрішніх причин виникнення інфляції відносять: 1) деформація економіки; 2) монополія держави на грошову емісію; 3) монопольне положення великих виробників та їх диктат на ринках; 4) монополія профспілок на ринку праці та їх можливість впливу на рівень оплати праці; 5) непомірно високі податки або проценті ставки за кредит.
До джерел ресурсів комерційних банків відносяться:власні, залучені, позичені
До зовнішніх причин інфляції відносять: 1) ріст цін на світових ринках; 2) скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; 3) відємне сальдо зовнішньоторговельного балансу.
До зовнішніх причин інфляції відносяться: 1) ріст цін на світових ринках; 2) скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; 3) відємне сальдо зовнішньоторговельного балансу
До інститутів кредитної системи можна відносять:1) центр банк;2) ком банки;3) спец кредитно-фін інститути (парабанки). (всі відповіді вірні!!!!)
До методів банківського кредитування відносять: дві групи До першої групи належать методи, коли питання про видачу позики вирішуються щоразу в індивідуальному порядку за заявою клієнта. Така заява подається для отримання кожної окремої позики. Банк відкриває клієнту позиковий рахунок, у дебет якого зараховує суму кредиту, що відповідно збільшує кредитове сальдо поточного рахунку позичальника. Ці позики можуть використовуватись клієнтом у звичайному порядку-виписування чеків та інших платіжних інструментів на банк або отримання готівки. Погашати кредити можна разово у повній сумі після закінчення строку користування позикою, або поступово, періодичними внесками-щомісяця, щокварталу, раз на півроку або щороку. Друга група методів передбачає надання позик у межах заздалегідь встановленого банком для позичальника ліміту, який використовується в міру виникнення потреби. У банківській практиці найбільш поширеними є кредитна лінія, контокорент, овердрафт, револьверний кредит і кредитні картки або в тестах (поопераційні)
До методів стабілізації грошей відносять: (а і б) нуліфікації, ревалоризації і реставрації, девальвації, ревальвації та проведення політики дефляції
До монетаристських теорій грошей належить: кількісна теорія, яка, поділяється на класичну кількісну теорію, неокласичну кількісну теорію(кейнсіанська, і неокейнсіанська концепція монетаристської теорії) та сучасний монетаризм.
До мотивів попиту на гроші відносять:- трансакційний(операційний), завбачливості, спекулятивний.
До наслідків інфляції відносяться: 1) зниження життєвого рівня населення+зниж реальної вартості особистих заощаджень,скорочення поточних реал доходів,ефект інфляц оподаткув
До неповноцінних грошей відносять: гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При цьому вона істотно відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони виготовленні (кредитні (паперові гроші – розмінні банкноти, казначейські білети, білонна монета, нерозмінні банкноти; депозитні гроші: традиційні(чекові) депозити, електронні депозити; квазігроші: векселі, чеки, довгострокові депозити)
До непрямих методів регулювання депозитних операцій комерційних банків відносять: До непрямих методів регулювання активних операцій можна віднести встановлення Центральним банком нормативів діяльності комерційних банків (нормативи ліквідності, достатності капіталу, ризику) Та застосування ним же основних інструментів ДКП (резервні вимоги, політика рефінансування,операціїнавідкритомуринку) Здійснення готівкової емісії грошей характеризує: стійкість і стабільність грошового обігу, економічний стан країни та тенденції її економічного розвитку, в якому співвідношенні банківські резерви перетворюються у депозитні гроші, процес збільшення грошей на депозитних рахунках комерційних банків в процесі їх руху від одного комерційного банку до другого
До органів управління банком належать: збори акціонерів, рада банку, правління банку на чолі з головою правління
До передумов виникнення кредитної системи відносять: існування найпростішої форми кредитних відносин, що відбуваються між кредитором і позичальником без участі посередників;виникнення посередників, які акумулюють вільні кошти і надають їх у позику та здійснюють розрахунки між суб’єктами ринкових відносин;створення та організація банківських інституцій, поява і розвиток спеціалізованих фінансових посередників, що обслуговують сегменти ринку, незайняті банками;створення єдиного регулюючого органу кредитної системи центрального банку, що виконує функції управління процесами у грошово-кредитній сфері.
До передумов виникнення кредитної системи відносять: майнове розшарування суспільства; необхідність акумуляції тимчасово вільної вартості для надання її в позичку
До передумов виникнення кредитної системи відносять: майнове розшарування суспільства, довіра, збіг економічних інтересів сторін, матеріальна відповідальність учасників, функціонування на засадах комерційного розрахунку, коливання потреби в оборотному капіталі, існування товарно-грошових відносин.
До передумов виникнення спеціалізованих фінансово-кредитних інституцій належать:пов’язані з необхідністю обслуговування секторів позичкового капіталу, де необхідні спеціальні знання і технічні прийоми або тих, які є не досить прибутковими для комерційних банків+майнове розшарув с-ва, довіра, збіг економ інтересів сторін, матер відповідал учасників, функціонув на засадах комерц розрах, колив потреб в обор капіталі,існув товар-грош відносин
До підсистем грошової системи відносять : - с-ма безгот.розрахунків.,валютна с-ма, с-ма готівкового обігу.
До повноцінних грошей відносять: товарні гроші (предмети першої необхідності, прикраси), металеві гроші (куски металу, монета: золота, срібна, мідна)- гроші, що мали вн. Реальну вартість, адекватну вартості товару, який виконував функції грошей чи вартості того матеріалу, з якого гроші були виготовлені
До показників інфляції не відносять: відносять індекс споживчих цін, індекс цін виробників, дефлятор ВВП+індекс зрост цін
До потоків відпливу належать: а)податки (чисті податки) б) заощадження сімейних господарств в) оплата імпорту
До потоків припливу належать: в) надходження за експортом г) державні закупівлі урядових структур д) інвестиційні витрати фірм
До проміжних цілей грошово-кредитної політики відносять досягнення такого стану деякими економічними змінними, який сприятиме досягненню стратегічних цілей: пожвавлення ринкової конюктури; стримування ринкової конюктури.
До протиінфляційних заходів для зменшення емісії грошової маси відносять: обмеження доходів населення+ заморожув підв цін
До протиінфляційних заходів, які не стимулюють обмеження платоспроможного попиту населення відносять: б) заморожування підвищення цін;регулювання валютного курсу; скорочені платоспроможність попиту.
До складу правління НБУ входять: голова правління. Його заступники та інші члени правління
До стратегічних цілей грошово-кредитної політики відносять кінцеві цілі загальноекономічної політики держави: збалансування економічного розвитку,забезпечення оптимальної зайнятості,стримування інфляції.
До структури НБУ входять: центральний апарат, територіальні управління в областях; розрахункові палати;банкнотно-монетний двір; фабрика банкнотного паперу;Державна скарбниця Центральне сховище грошей;спеціалізовані підприємства і установи, що забезпечують діяльність банку.
До тактичних цілей грошово-кредитної політики відносять в) оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних змін.
До фінансових інструментів грош.ринку належать:- облігації,акції, векселі, депозитні сертифікати+ринок позичк капіталів і ринок ЦП
До форм біметалізму відносять: с-ма паралельних валют; с-ма подвійної валюти; с-ма кульгаючої валюти.
До форм біметалізму не включають: включають: с-ма паралельних валют; с-ма подвійної валюти; с-ма кульгаючої валюти.
До форм прояву інфляції відносять: 1) знецінення грош.знаків відносно вартості звичайних товарів, тобто падіння купівельної спроможності грошової одиниці; 2) поглиблення розриву між рівнями цін на внутрішньому ринку країни та на ринках ін.країн і світовому ринку в цілому;3)нецінення нац.грошей щодо іноземної валюти; 4) зниження валютного курсу нац.грошей.
До функцій грошових реформ відносять: стабілізація грошового обігу, стабілізація грошей
До функцій механізму грошового ринку відносяться: трансформує заощадження сімейн г-ств у нові види платоспроможн попиту, коливання попиту і пропоз грошей, зумовл відплив зайвих грошей на світов ринок та приплив в разі дефіциту
Добровільне страхування ризику непогашення кредитів страхувальником - банком та боржником - це.. методи страхування кредитів, форми забезпечення кредиту
Добровільне страхування ризику непогашення кредитів страхувальником – банком та боржником – це..( методи страхування кредитів) (делькредерне страхування)..( форми забезпечення кредиту)
Дохід уряду від монопольного права друкування готівкових грошових знаків це сеньйораж
Дохід уряду від монопольного права друкування готівкових грошових знаків це сеньйораж
Думка що гроші виникли внаслідок угоди між людьми лягла в основуа) раціоналістичної концепції.
Елементами національної валютної системи виступають: 1)назва,купюрність та характер емісії нац. валюти; 2) ступінь конвертованості нац.валюти; 3)режим курсу нац.валюти; 4)режим використання іноземної валюти на нац. території в загальному економічному обороті; 5)режим формування та використання державних золотовалютних елементів; 6) режим валютних обмежень, які вводяться або скасовуються в залежності від економічної ситуації в країні; 7) регламентація внутрішнього валютного ринку і ринку дорогоцінних металів; 8)регламентація міжнародних розрахунків та міжнародних кредитних відносин; 9)визначення нац.органів,на які покладаються проведення валютної політики, їхніх прав та обов’язків у цій сфері. 1)нац.валюта – грошова одиниця країни; 2) валютний паритет та режим курсу національної валюти; 3) умови обігу нац.валюти та ін. валюти – конвертованість валюти; 4)форми та о-ція міждержавних розрахунків; 5)статус нац.установ, які обслуговують та регулюють валютні відносини.
ЄБРР розпочав свою діяльність:1991
З якого року Україна є членом МВФ:1992 -3 вересня або 1993
За економічним призначенням ресурсів у грошовому ринку виділяють: - ринок грошей і ринок капіталів
За поширенням є такі види інфляції: локальна і світова.
За призначенням і характером використання банківський кредит поділяють на: під інвестиційні проекти і комерційні контракти
За рахунок щорічних відрахувань з прибутку в обсязі визначеному зборами акціонерів формується...резервний фонд
За строками користування кредити поділяють на.. строкові до запитання,прострочені, пролонговані+ коротко, середньо, довгострокові
За ступенем передбачення розрізняють: очікувана і неочікувана інфляція.
За сферою і метою використання розрізняють: всі відповіді вірні
За терміном користування банківські кредити поділяють на ... короткострокові, середньострокові і довгострокові
За формою власності комерційні банки поділяють на:державні, приватні, змішані, а в Савлуку кооперативні, колективні, державні
За характером здійснюваних послуг та операцій банки поділяють на:універсальні і спеціалізовані
За характером зростання цін чи інформаційного процесу є: 1) збалансована; 2) незбалансована.
За характером і способом оплати процентів розрізняють кредити ... з фіксованою, плаваючою ставками і дисконтні
За характером інфляції розрізняють:1)помірна інфляція; 2) галопуюча інфляція; 3) гіперінфляція.
За характером повернення розрізняють кредити:..(з одноразовим поверненням, з погашенням у розстрочку, з регресією платежів) або (з разовим поверн, поступовим, рівномірними внесками)
За хар-ом повернення розрізн кредити з разовим і поступовим поверненням
За цільовим спрямуванням кредити поділяють на... виробничі і споживчі
За якими програмами співпрацює МВФ з Україною: а\ програма системної трансформації економіки;або кредити надаються за такими програмами: механізм фінансування системних перетворень,механізм стенд-бай,механізм розширеного фінансування
Загальний світовий видобуток золота збільшився на 20%. При цьому сукупний попит на споживчих ринках зменшився на 15%. Як зміниться ціна на споживчі товари за умов золотого стандарту: враховуючи, що: Vз=Цз=Взг=Цст; Попит =Цст;Цст = +20%-15%=+5%
Законодавчо визначена, з чіткою структурою та вертикаллю підпорядкування сукупність фінансових посередників, які здійснюють кредитно-фінансові операції на професійній основі, пов'язаних в самостійну економічну структуру - це..банківська система.
Залежно від призначення та ліквідності фінансових активів виділяють такі сегменти грошового ринкуВ) ринок грошей і ринок капіталів.
Заміною масштабу цін за рахунок обміну купюр характеризується... деномінацією
Заощадження – це: а)частина доходів домашніх господарств, що не використовуються для купівлі товарів і послуг, сплату податку та ін. ,боргових зобов”язань .+ фінансові ресурси залучені на ощадні та депозитні, строкові рахунки банків
Застава рухомого чи нерухомого майна, цінних папери, передача контрактів, дебіторської заборгованості, забезпечення коштовними металами, гарантія і поручництво - це... форми забезпечення кредитів
Згідно еволюційної концепції .. Г) гроші виникли в результаті розвитку товарного виробництва та обміну.
Згідно з рівнянням Фішера кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг: в)прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва і обернено пропорційна швидкості грошей.
Згідно наступних даних (млрд.гр.одн.) визначити агрегат М1: банкноти та монети в банківських пунктах обміну – 23; кошти страхових фондів підприємств – 17; кошти на рахунках до запитання – 65; резерви комерційних банків в НБУ – 30; строкові депозити – 115; монети та банкноти в обігу – 173; короткострокові облігації внутрішньої позики – 25. 261 гр.од
Згідно наступних даних (млрд.гр.одн.) визначити показник грошової бази: банкноти та монети в банківських пунктах обміну – 23; кошти страхових фондів підприємств – 17; кошти на рахунках до запитання – 65; резерви комерційних банків в НБУ – 30; строкові депозити – 115; монети та банкноти в обігу – 173; короткострокові облігації внутрішньої позики – 25. 226гр.од.
Згідно раціоналістичної концепції... Б) гроші були запроваджені законодавчими актами держави для полегшення обміну;
Згідно раціоналістичної концепції...а) гроші виникли внаслідок угоди між людьми.
Здійснення торгівлі цінними паперами описуєфінансовий оборот
Інвестиційні сертифікати з вільним обігом можуть випускати: інвестиційні фонди відкритого типу або інвестиційні компанії
Інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів закритого типу можуть: іф закритого типу випускають сертифікати в обмеженій кількості і купівля -продаж їх здійснюється у межах засновників і підлягають викупу та виплаті доходів за ними тільки після ліквідації фонду
Інвестиційні сертифікати, які перебувають у вільному обігу на ринку цінних паперів і можуть викуповуватися у будь-який момент на вимогу власника - це боргові зобов'язання...не вексель і не облігація
Інституційна модель грош.ринку включає: запозичувачів,заощаджувачів, фін.посер
Інфляція це - ... 1) процес знецінення грошей, котрий проявляється як постійне підвищення загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, не забезпеченою матеріальними цінностями; 2) процес знецінення грошей унаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою.
Інфляція, яка виникає внаслідок надмірної кредитної емісії – це кредитна інфляція.
Інфляція, яка супроводжується згортанням виробництва, і високим рівнем безробіття і високим рівнем цін - стагфляція
Іпотечний кредит – це: продаж іпотечних зобов’язань фінансовим посередникам; надання кредитів під заставу нерухомого майна та землі;
Існують с-ми відкритого і закритого типу в залежн.від : - характеру регулювання національної валютної с-ми(вал відносин)
Канали непрямого фінансування – це...б)по яких грошові кошти рухаються від власників заощаджень до позичальників через фінансових посередників
Канали прямого фінансування – це ті,...а)по яких рухаються грошові кошти безпосередньо від власників до позичальників
Капіталотворча теорія кредиту характеризується: кредит як і гроші- капітал, багатство
Капіталотворча теорія характеризується: банки це не посередники а творці кредиту
Капітальне фінансування – це а) передавання коштів позичальнику в обмін на право участі в його власності;
Касові операції відносяться до ... валютних операцій за термінами здійснення платежу з купівлі/продажу валют+конверсійних
Кембріджська версія” кількісної теорії грошей виникла в: ХХ ст.. у Англії (представники Маршал, Пігу, Робертсон, Кейнс у ранніх працях)
Кембріджська версія” кількісної теорії грошей виникла в: ХХ ст.. у Англії (представники Маршал, Пігу, Робертсон, Кейнс у ранніх працях)
Кількісну теорію Кейнса характеризують ознаки: г) необхідність державної грошової політики.
Кількісну теорію Юма характеризують ознаки: а) купівельна сила грошей і ціни встановлюються на ринку;
Кількісну теорію Юма характеризують ознаки: в) визначення співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку товарів і послуг.
Класична кількісна теорія грошей була започаткована: XVI ст.. революцією цін + в Оксани Боден
Класична кількісна теорія грошей була започаткована: Ж.Боден (праця «відповідь на парадокси де Мальтруа») (представники: Даванзатті, Монтаріні, Дж.Лок,Д.Юм, Д.Рікардо)
Коли позичальником виступає держава, а кредитором - юридичні і фізичні особи - має місце кредит державний
комерційних банків в НБУ.
Конверсійні, депозитні і кредитні - це операції...валютного ринку, Валютні операції
Контроль за дотриманням кредитної угоди –конт рольна функція(вик банки)
Кооперативні організації, що створюються з метою акумуляції заощаджень своїх членів та їх взаємного кредитування – це Кредитні спілки
Кредит, який надається у національній валюті фізичним особам для придбання товарів і послуг - це кредит споживчий
Кредитна лінія, сезонна кредитна лінія, револьверний кредит, контокорент, овердрафт, разовий кредит - цс...види кредиту за схемою надання, методи банківського кредитування
Кредитна лінія, сезонна кредитна лінія, револьверний кредит, контокорент, овердрафт, разовий кредит – це...(методи банківського кредитування) або (за схемою надання) (банківські кредити за видами обслуговування або за схемою надання) ...( методи банк кредитів)
Кредитна система складається з банків, парабанків, міжбанівських обєднань
Кредитні відносини виникли у формі ...товарних
Кредитні відносини виникли у формі ( товарна)
Кредитні відносини між банками і державою - це... державний кредит (банківський)
Кредитні відносини між банками і населенням - це...банківські кредити
Кредитні відносини між банками і суб'єктами господарської діяльності – це банківський кредит
Кредитні відносини між суб’єктами господарської діяльності – це...міжгосподарський кредит (комерційний
Кредитні гроші – це:А) неповноцінний знак вартості, що виник на основі кредитних відносин.
Кредитні гроші – це:А) неповноцінний знак вартості, що виник на основі кредитних відносин.
Кредитні кошти ЄБРР спрямовані на: розвитку приватної підприємницької діяльності у країнах Центральної і Східної Європи та країнахколишніх республіках СРСР(нового обладнення), (імпорт продукціїта вітчизняне обладнання
Кредит-це... економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу мобілізації використання вільних коштів на умовах повернення І оплати
Купівельні центри з купівлі-продажу валют на основі попиту і пропозиції об'єднує назва..валютний ринок
Купівля Центральним банком державних боргових зобов’язань – це монетизація бюджетного дефіциту.
Маніпулювання податками і державними видатками для стимулювання зайнятості, зростання ВВП і стримування інфляції характеризує дискреційна політика
МБРР надає Україні: : на інституційну розбудову, на розвиток підприємств, на структурну перебудову фінансового сектора, на перебудову сільського господарства або в\ довгострокові кредити
Мета діяльності світового банку: надання фінансової допомоги країнам-членам,в поглибленні ек та соц. Прогрессу, + зменшення бідності
Міжнародна грошова одиниця, емісію якої проводять міжнародні організації – це колективна валюта (євро, СПЗ)
Міжнародний банківський кредит – цеБ) коли один із суб’єктів виступає міжнародний іноземний банк.+ надання позичкових капіталів одних краї іншим у тимчасове користування на засадах оплати та поверненості
Міжнародний кредит - це... надання позичкових капіталів одних країн іншим у тимчасове користування на засадах оплати та повернення у встановлені терміни
Мінова вартість грошей - це... в)ступінь ліквідності
Мінова вартість грошей – це...відповідь б і в)
Монометалізм характеризується: правом забезпечення розміну паперових грошей на золото,В) функціонуванням в обігу тільки золотих монет; в) забезпечення загального еквівалента за одним металом.
Монопольне право на емісію банкнот і обіг належить:НБУ
Мотив зберігання грошей Дж.Кейнса, який виникає з бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позичкового відсотка:спекулятивний мотив
На виконанні окремих кредитних операцій спеціалізуються: Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути!
На грошовому ринку здыйснюэться купівля-продаж - грошей як специфычн.товар
На діяльність експортерів позитивно впливає зниження валютного курсу нац валююти
На діяльність імпортерів позитивно впливає підвищення вал курсу нац валюти
На кредитуванні продажу споживчих товарів з відстрочкою платежу спеціалізуються Фінансові компанії
На сучасному етапі розвитку світового господарства роль світових грошей виконують:в)долар.+ в Оксани євро
На тлі якого явища сформувався сучасний монетаризм: загострення проблеми інфляції,пошук шляхів її подолання, а проблеми безробіття та спаду виробництва відійшли на другий план+нестабільність капіталізму, зростання цін
На тлі якого явища сформувалося кейнсіанство: подолання спаду виробництва та безробіття, економічних криз, розбалансованості та нерівномірності (циклічності) відтворювального процесу; на тлі неокласичної кількісної теорії (Спираючись на дослідження економічних криз, які періодично потрясали світову економіку протягом 50-ти останніх років, Дж. М. Кейнс дійшов висновку, що в нових умовах ринковий механізм суспільного відтворення не спроможний самостійно, на засадах саморегулювання забезпечити достатню ринкову рівновагу і рівномірність економічного розвитку. Тому виникла об'єктивна необхідність доповнити цей механізм державним регулюванням економіки.)+ велика економічна депресія
На швидкість обігу грошей впливають г) правильні усі відповіді (а) зміна структури влади та макрорегуляторної політики б) рівень життя населення в) розвиток кредитних відносин і банківської системи)
Надання грошей у кредит без конкретного забезпечення - це...бланкові кредити
Надання комерційного кредиту - це...функція перерозподілу+(емісія)
Надмірний попит на товари і послуги при обмеженій пропозиції - це: інфляція попиту+дефіцит
Натуралістична теорія кредиту харак-ся операції із залучення вільних коштів на строкові рахунки
Натуралістична теорія кредиту характеризується г)операцій із залучення вільних коштів на строкові рахунки.
Натуралістична теорія кредиту характеризується: б) банки виступають лише посередниками кредиту;в) пасивні операції - первинні щодо активних.
НБУ за характером власності являється: державним
НБУ підзвітний для:президента і ВР, можливо ще Кабміну
Небанківські інститути кредитної системи, що спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів з відстрочкою платежу – це Фінансові компанії
Неповноцінні знаки вартості, що не мають речового виразу і існують лише у вигляді “абстрактних грошей” – це... В) депозитні гроші;
Номінальний попит це:к-ть грошей необх.економ.агентам для задовол.особистих потреб та виробничих
Норма обов'язкового резервування: один з методів жорсткого контролю центрального банку за діяльністю комерційних банків, змінюється в залежності від постанови НБУ
Норма процента співвідношення річного доходу з позичкового капіталу до суми кредиту
Об’єм видобутку золота зростає на 10%, при цьому сукупний попит на споживчих ринках спадає на 15%. Визначити як зміняться ціни на споживчі товари за умов функціонування нерозмінних грошових знаків: за умови нерозмінних на золото грошових знаків ціни на товари залежать виключно від попиту, тому: Попит =Цст; Цст=-15%
Об'єднання акціонерних банків, коли один із них стає власником контрольних пакетів інших юридично самостійних банків і контролює їх діяльність є ...банківський концерн
Об'єднання крупних банків навколо угоди про розподіл сфер діяльності характеризує банківський картель...
Об'єднання незалежних акціонерних товариств різних за специфікою діяльності під керівництвом одного банку, якому належать контрольні пакети інших учасників є ...банківські холдинг компанії
Обіг дорогоцінних монет і вільний обмін паперових грошових знаків на грошовий метал властиве...біметалізму,монометалізму
Обмеження в шкалі обміну старих купюр на нові характерне для.. грошових реформ конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього)
Обмеження грошових доходів населення за рахунок замороженої заробітної плати відноситься до... протиінфляційних заходів
Обчислити просту відсоткову звичайну ставку під яку надали кредит в розмірі 300 тис.грн на 2,5 місяці поточного року, якщо за користування позикою необхідно сплатити 16500 грн. 26%
Обчислити суму дисконту за простою обліковою ставкою 21% від 49000 г.о., якщо позикою користувалися від 7.03 до 11.09 при базі року 360 днів. 5871,2 грн
Обчисліть середньозважений рівень цін, якщо необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обороту становить 400 млн. грн., швидкість обігу грошей 8 оборотів в рік. Товарна маса в країні становить 10 млн. умовних одиниць:М*V=Р*Q; Р=М*V/ Q=400*8/10=320 грн.
Обчисліть середньозважений рівень цін, якщо необхідний обсяг грошової маси для обслуговування грошового обороту становить 400 млн. грн., швидкість обігу грошей 8 оборотів в рік. Товарна маса в країні становить 10 млн. умовних одиниць:М*V=Р*Q; Р=М*V/ Q=400*8/10=320 грн.
Ознаки позичкового капіталу:... капітал як власність, як специфічний товар, володіє специфічною формою відчуження, одна з форм грошового капіталу
Операції "спот", "форвард" і "своп" - це...конверсійні або валютні операції
Операції валютного ринку поділяють на касові і строкові в залежності від; терміну здійснення платежу з купівлі/продажу валюти
Операції ватютного ринку поділяють на безготівкові і готівкові в залежності від...форми здійснення валюти
Операції ватютного ринку поділяють на форвардні, ф'ючерсні і СПОТ в залежності від...механізму здійснення
Операції комерційних банків, пов'язані з управлінням майном та виконанням інших послуг в інтересах і за дорученням клієнта на правах довіреної особи - операції...трастові (довірчі)
Операції, пов'язані із випуском та розміщенням незабезпечених боргових облігацій - це.. Пасивні інвестиційні операції.
Операції, пов'язані із формуванням банківських ресурсів називають...пасивні(первинні)
Основне призначення грошових реформ у: відповідь б)у повній чи частковій перебудові грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення грошей чи поліпшення механізму регулювання грошового обороту стосовно нових соціально-економічних умов.+стабілізац грош обігу
Основними напрямами діяльності ЦБ є:емісійний центр, банк банків, орган банківського регулювання та нагляду, банкіром і фінансовим агентом уряду, провідник монетарної політики
Основними постулатами класичної кількісної теорії грошей є: однорідності (у разі зміни кількості грошей у такій самій пропорції змінюються ціни на всі товари, а співвідношення цін на окремі товари залишаються незмінним), причинності (зміна цін визначається зміною кількості грошей) і пропорційності (ціни змінюються пропорційно зміні кількості грошей в обігу).
Паралельний обіг функціонуючої і нової грошової одиниці – це паралельна грошова реформа+реформа консервативного типу
Пасивна політика, яка відображається у автоматичній зміні державних витрат і податків -цс... не дискреційна фіскально-бюджетна політика
Пасивні операції і активні операції банків є:базові і є в складі основних, до яких ще відносяться додоткові
Переважання в грошово-кредитному регул.економ.методів та інструмент.балансування грош.обороту характеризує: економ сист ринк типу
Перевищення видатків над доходами бюджету – це дефіцит бюджету.
Переказ коштів за дорученням клієнта в інше місто (країну) на адресу за якою їх може отримати він сам або інша особа - це...переказні операції
Перерозподілення, емісія і контроль - це... функції кредиту
Підвищення % по кредитах та замороження цін на ринку споживчих товарів і послуг - це: проти інфляційні заходи
Підвищення цін на імпортні товари і ресурси при твердому валютному курсі характеризує: імпортована інфляція
Платіжний засіб певної держави – це національна валюта
Платоспроможність країни перед закордонними партнерами та міжнародну ліквідність виражають: оцінку загального стану сукупної платоспроможності країн світу+золотовал резерви
Позичковий капітал - це...б) капітал, який приносить дохід у вигляді процента. в)функціональна форма грошового капіталу
Позичковий процент - це:В) плата, яку отримує кредитор від позичальника за надані в позику гроші і матеріальні цінності.+ плата за користування позичковим капіталом, його ціною
Попит на активи-це...в) попит на реальні грошові залишки, тобто величина грошових залишків, визначена з врахуванням купівельної спроможності
Попит на гроші для угод – це...а) кількість грошей, необхідна економічним агентам для задоволення особистих та виробничих потреб або Г) попит на запас грошей у певний момент часу.+ попит на реальні грош залишки, тобто велич грош зал визначена з врахув купівел.спроможн
Попит на гроші залежить від : - номінального обсягу внп, рівень цін,реальні доходи, норма процента
Посередництво в кредиті, акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал, посередництво в платежах, створення кредитних засобів обігу – це пасивні операції???+функції комерц банків
Потоки, що виникають в процесі балансування –а)потоки відпливу і припливу грошей.
Праці якого відомого економіста започаткували формування сучасного монетаризму: представників «чиказької школи» на чолі з М.Фрідманом (праці «Дослідження в галузі кількісної теорії», «Історія грошей США»)
При зростанні витрат виробництва, яке не компенсується підвищенням цін через державне регулювання коридору їх зміни - це інфляція витрат
Приймання депозитів від юридичних та фізичних осіб, кредитування підприємств, організація та здійснення господарських розрахунків, випуск кредитних знарядь обігу – цефункції комерційних банків
Принципи кредитування - це .. цільове призначення, поверненість та сплачуваність. строковість, забезпеченість;
Принципи організації грошової системи визначаються: вн.законод.,традиціями,нац..о-тями,рівнем економ розв
Принципи функціонування НБУ:незалежності, президентського і парламентського контролю за діяльністю банків, економічна самостійність, централізація системи банку, єдність системи банку, вертикальна структура управління банком
Прискорення грошового обігу стає інфляційним чинником, коли... б) грошовий попит випереджає товарну пропозицію
Причини виникнення міжбанківських об'єднань:виникли як наслідок становлення величезних промислових монополій(концентрації промислового капіталу) та конкурентної боротьби між банками
Пріори генній напрям кредитування ЄБРР: сприяння переходу до ринкової економіки, підтримка приватної підприємницької ініціативи, мобілізація внутрішнього та зовнішнього капіталу, заохочення спільного фінансування проектів та залучення прямих іноземних інвестицій у приватний та державний сектори, енергетика
Продуктивність праці в золотодобуванні підвищилась на 15%. Визначити як зміняться ціни на золото:Vз=Цз; Цз=-15%
Продуктивність праці в золотодобуванні підвищилась на 15%. Визначити як зміняться ціни на споживчі товари за умови золотого стандарту: Vз=Цст; Цст=+15%
Продуктивність праці в золотодобувній промисловості зросла на 8%. Як це позначиться на висоті товарних цін за умов функціонування нерозмінних грошових знаків: попит не змінився, отже, ціни на споживчі товари не змінилися, бо залежать виключно від попиту
Пропозиція грошей зазнає впливу:норми обов резервів, облік ставка,типова ринк % ставка, % ставка з депозитами до запит,обсяг багатства економ суб’єктів, тінізація підпр д-ті,стан довіри до банків, банк.паніки(грош база)
Пропозиція грошей зростає темпом 20% на рік і номінальний ВНП зростає темпом 25% на рік. Яким темпом змінюється швидкість обігу грошей: V=1,25/1,2=1,042, тобто на 4,2%
Процент за кредит - це... позичковий процент; плата яку тримує кредитор від позичальника за надання в пзику гроші чи матер цінності.???
Процент за кредит – це...(плата за користування позичковим капіталом, ірраціональна ціна позичкового капіталу (як економічної категорії)) (позичк відсоток і іррац ціна)?????????????
Процентні ставки комерційним банкам встановлюються: пропорційно обліковій ставці НБУ
Процентні ставки, які змінюються в процесі кредитування вірні б) і г) змінні: плаваючі:
Процентні ставки, які не змінюються протягом усього періоду кредитування...постійні або фіксовані
Процентні ставки, які не змінюються протягом усього періоду кредитування...(постійні і фіксовані)
Процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у суспільному відтворенні називається: Г) грошовим оборотом.(сукупний грошовий оборот)
Пряме котирування означає, що за одиницю береться: Іноземна валюта
Реальна вартість грошей – цеа) матеріальні і нематеріальні витрати на їх виготовлення;в) кількість товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю.
Регіональні міжнародні фінансово-кредитні установи: Міжамериканський банк розвитку (МаБР) 1960 р, Африканський банк розвитку (АфБР) 1966 р та Азіатський банк розвитку (АзБР). 1968 р, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 1958 р. Європейський банк реконструкції та розвитку
Регламентування позикових операцій банків описує...права та обов агента, спів управляючих ін кредиторів і позичальника
Регулювання валютного курсу виступає: проти інфляційні заходи
Регулювання валютного курсу, страхування валютних ризиків і диверсифікація валютних резервів - це... проти інфляційні заходи
Регулювання норм обов’язкових банківських резервів характеризуєгрошово-кредитні мультиплікатори
Регулювання облікової ставки відсотків на позики НБУ відображаєопосередковане державне регулювання
Ресурси НБУ формуються за рахунок: власного капіталу
Ресурси НБУ формуються за рахунок: емісія банкнот+залучені і позичені кошти
Ресурси НБУ формуються за рахунок: залишків коштів на резервах і кореспондентських рахунках комерційних банків
Реформа перетворення грошової системи з метою відновлення до інфляційної політики вартості грошей – це грошова реформа
Ринкова норма процента - що формується на монетарному ринку+залежить від співвіднош попиту та пропозиції позичкового капіталу, норми прибутку і інфляц процесів
Ринок грошей – це...б)продажу і купівлі короткострокових позик та фінансових активів
Ринок грошей вміщує сектори: міжбанк.відкритийй і ринок капіталів, ринок грошей
Ринок грошей вміщує сектори:...б)міжбанківський і відкритий ринок+ринок грошей і капіталів
Ринок капіталів - це відносини...в) продажу і купівлі середньо- та довгострокових активів на термін більше року
Ринок позичкових капіталів охоплює відносини.г) акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб та надання їх у вигляді строкових, платних та поворотних позик
Ринок цінних паперів – це...а) співволодіння і кредитні, що оформляються цінними паперами, які можуть купуватися, продаватися і погашатися
Рівень обов'язкового резервування від залучених коштів комерційних банків на кореспондентському рахунку в НБУ залежить від:облікової ставки НБУ та суми дефіциту обов’язкових резервів
Розмежування грошового обороту на готівкову і безготівкову сфери та заперечення їх єдності ті існування грошового ринку характеризує неринкові системи
Розмір грошової бази становить 10 млн.грн. Визначити значення грошового мультиплікатора, якщо пропозиція грошей склала 100 млн.грн.:10 млн. грн..
Розмір процентної ставки на макрорівні залежить від: рівня облікової ставки ЦБ, попиту і пропозиції на кредитному ринку, стабільності грошового ринку в країні, рівень інфляції
Розмір процентної ставки на мікрорівні залежить від: г) рівня облікової ставки ЦБ, попиту і пропозиції на кредитному ринку, стабільність грошового ринку в країні
Розрахуйте об’єктивно необхідну грошову масу грошей в обігу на наступний рік, якщо сума цін проданих товарів протягом року становить 10500 млн.грн., сума погашення боргів за продані товари в кредит – 120 млн.грн., товарів, проданих в кредит – 150 млн., безготівкове погашення взаємних боргів – 60 млн.грн., коефіцієнт оборотності грошової маси – 16 разів: М = (
·РQ-
·K+
·П-
·ВП)/V=(10500-150+120-60)/16=650,625 млн.грн.
Розрахуйте об’єктивно необхідну грошову масу грошей в обігу на наступний рік, якщо сума цін проданих товарів протягом року становить 10500 млн.грн., сума погашення боргів за продані товари в кредит – 120 млн.грн., товарів, проданих в кредит – 150 млн., безготівкове погашення взаємних боргів – 60 млн.грн., коефіцієнт оборотності грошової маси – 16 разів: М = (
·РQ-
·K+
·П-
·ВП)/V=(10500-150+120-60)/16=650,625 млн.грн.
Розрізняють само регульовані і регульовані грошові системи в залежності від: характеру економічної системи
Рух валового сукупного продукту відбувається у: в грошовому виразі і натурально-речовому+ товарному і грошовому
Рух валового сукупного продукту відбувається у: в грошовому виразі і натурально-речовому
Світові гроші використовують як: міжнародний засіб платежу, купівельний засіб, сприяють матеріалізації багатства
Середня норма процента це є норма процента за певний період
Системи моно- , біметалевого і паперово-кредитного обігу виділяють в залежності від характеру функціонування грошей
Скільки оборотів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВВП за 2 роки був однаковий і разом становив 20780 тис.гр.одн., а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно 6400 тис.гр.одн.: М*V=ВНП; ВНП1= ВНП2=20780/2=10390тис.гр.;V=ВНП/М=10390/6400=1,62(оборотів/рік)
Скільки оборотів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВВП за 2 роки був однаковий і разом становив 20780 тис.гр.одн., а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно 6400 тис.гр.одн.: М*V=ВНП; ВНП1= ВНП2=20780/2=10390тис.гр.;V=ВНП/М=10390/6400=1,62(оборотів/рік)
Співвідношення купівельної спроможності валют називають валютним курсом+(паритет)
Співвідношення між двома ватютами, що виникає відносно третьої валюти називається: крос-курс
Співвідношення сукупності надходжень і відтоків за кордон впродовж визначеного проміжку часу - це... платіжний баланс
Споживна вартість грошей – це ... Б) здатність задовольняти будь-які потреби;
Споживчий кредит під найнижчі відсотки можуть надати кредитні спілки
Споживчий кредит під найнижчі відсотки можуть надати кредитні спілки
Способи утворення міжбанківських об’єднань злиття самостійних банків або поглинання одним банком своїх конкурентів (добровільному об'єднанні або на правах примусового підпорядкування та залежностізлиття, поглинання
Способи утворення міжбанківських об'єднань – злиття самостійних банків;поглинання одним банком своїх конкурентів.+ добровіл обєдн або на правах примусов підпорядкування та залежностізлиття поглинання
Стимулювання незначного зростання грошової маси в залежності від росту ВВП. зростання самозайнятості і зменшення безробіття, зменшення % за банківські кредити описує...методи стимулюв зовн-екон експансії,стимул сукуп витрат і зайнят, зрост суспіл продукту
Стихійне встановлення між грошовими металами в процесі обміну властиве системі с-мі паралельної валюти (біметалізм)
Структура грошового обороту включає ... б) грошовий обіг, фінансово-кредитний сектор, фіскально-бюджетний, кредитний, фінансовий в) грошовий, кредитний і бюджетний обіг .
Структура грошового ринку за видами інструментів:б) ринок позичкових капіталів, валютний ринок і ринок цінних паперів;
Структурна зміна грошової і валютної систем характеризує грошову реформу... структурну грошову реформу
Стягнення комерційним банком коштів за дорученням клієнта на підставі отриманих від нього грошових документів - це..інкасові операції
Сукупний грошовий оборот це - в) кругооборот сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення у виробництві, розподілі, обміні, споживанні
Сукупний попит на грошы за Кейнсом: - сума трансакційного і спекулятивного мотивів
Сукупний попит-це...б)сума транс акційного попиту та попиту на активи
Сукупність банківських ресурсів, вкладених у цінні папери - це...інвестиційний портфель
Сукупність заходів держави у сфері оподаткування та державних витрат – це Фіскально-бюджетна політика
Сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю – називаєтьсякупівельна спроможність грошової одиниці (реальна вартість грошей)
Суть кредитної системи виражається у це сукупність кредитних відносин, форм кредиту і методів кредитування та кредитних установ країни.
Суть металістичної теорії грошей полягає: б) у твердженні, що золото і срібло за своєю природою є грошима;
Суть номіналістичної теорії грошей полягає: в) у визначенні грошей як умовних знаків, що позбавлені внутрішньої вартості(гроші створюються державою; гроші мають бути зроблені з будь-якого матеріалу)
Сучасні тенденції в розвитку банківської справи в розвинутих країнах світу характеризуються: (збільшення кількості банківських операцій)
Твердження що гроші не иають внутр..вартості, золотого вмісту,курс валют формується на основі паритету купівел спроможн держави характерне для :неповноцін (паперов) грошей
Тимчасові банківські об'єднання, які створюються з метою розміщення великих випусків цінних паперів, обслуговування емісійно-засновницької діяльності клієнтів - це.синдикати.. '
Товарна форма кредиту між продавцями і покупцями у вигляді відстрочки платежу за продані товари і надані послуги – це кредит:Б) комерційний
Товарообмінні процеси на ранніх стадіях розвитку суспільного виробництва можна зобразити схемою: Б) Т1 – Т/ - Т2;
Товарообмінні процеси на сучасному етапі розвитку товарно-грошових відносин можна зобразити схематично: Г) Т1-Г-Т2.
Трансакційна версія” кількісної теорії базується: б) на рівнянні обміну І.Фішера;
У грошовому обороті на мікрорівні гроші: а) мають норму дохідності;
У індивідуальному грошовому обороті гроші: А) мають норму прибутку.
У контракті передбачається погашення боргу через 90 днів на 37 тис. г.о. Початкова сума боргу - 35 тис. г.о. Слід визначити величину облікової ставки при базі року 360 днів. 22%
Уповільнення грошового обігу позитивно впливає на його стан при загрозі знецінення грошей
Уповільнення грошового обороту позитивно впливає при: а) незмінному обсязі товарообороту;
Урядовий кредит - це .... кредит у грошовій або товарній формі за міжурядовою угодою або всі відповіді вірні???+ роміщення урядом своїх цінних паперів на зарубіжних фін ринках або різновид між нар. Кредиту, що його одна країна надає іншій в товарній чи грошовій формі за угодою
Установа, що акумулює тимчасово вільні грошові кошти, надає їх у кредит, здійснює розрахунки та інші фінансові операції називається: комерційний банк (банк)
Установи кредитної системи небанківського типу, що акумулюють грошові доходи, капітали та заощадження населення, спеціалізуючись на кількох операціях – це спеціалізовані кредитно-фінансові інститути
Утворення поточного резерву платіжних засобів для підтримання платоспроможного попиту передбачає:первинні і вторинні резерви
Фіксоване співвідношення між золотом і сріблом властиве системі подвійна валюта(біметалізм)
Фінансові інструменти ЄБРР: Прямі: Кредити, Інвестиції в акціонерний капітал, Гарантії ЄБРР,непрямі: Кредитні лінії, Інвестиції в приватні акціонерні капітали, Програми розвитку банків, Співфінансування а\ кредити;б\ гарантії;в\ інвестиції;г\ всі перелічені правильні
Фінансові посередники – це... діяльність з акумуляції вільного грошового капіталу та розміщення його серед позичальників-витратників
Фінансові посередники - це...а) фінансові установи, що акумулюють грошові кошти населення і надають їх у тимчасове користування фірмам на комерційній основі:б)фінансові установи, що акумулюють грошові пошти населення і суб'єктів підприємницької діяльності і надають їх у тимчасове користування фірмам на комерційній основі;в) кредитно фінансові установи (банки, інвестиційні, страхові компанії);?????+ допомагають приватним особам що мають заощадження диверсифікувати їх(вкладати капітал у різні підприємства)
Фінансово-кредитні установи, що забезпечують посередництво в інвестиційному процесі, випускаючи цінні папери – це Інвестиційні фонди
Фінансування через отримання позик – це...г)передавання коштів для здійснення інвестицій в обмін на зобов’язання їх повернення
Формула - Тб відповідає: Та - Тв - Тг
Формула І. Фішера записується рівнянням: MV=PQ
Функції валютного ринку включають: :(Регулюв механізму реалізації валютної політики держ; забезп приб учасниками валютн ринку; страх валютних ризиків;диверсифікація вал резервів; регул валют курсу; формув попиту і пропоз; створ субєктами вал віднос умов для здійсн вал платежів)Всі відповіді вірні!
Функції НБУ: емісія грошей та організація в обігу; обслуговування держ.боргу,видача комерційним банкам ліцензій,операції на відкритому ринку,порядок розрахунків між комерц банками, представництво інтересів України з міжнародними банками. Або генерального агента Міністерства фінансів з обслуговування розміщення облігацій внутрішньої державної позики та проведення платежів за ними. функції платіжного агента уряду стосовно обслуговування зовнішнього боргу. забезпечення стабільності національної грошової одиниці гривні або *емісія готівки й організація грошового обігу, * функція «банку банків», * функція банку уряду, * реалізація грошово-кредитної політики
Функціональна організація валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків – це світова валютна с-ма.
Функція нагромадження проявляється втому, що: а) гроші виступають резервом багатства.
ЦБ як банк банків:міжбанківський розрахунковий центр, здійснює обслуговування інших банківських установ
ЦБ як банкір і фінансовий агент уряду: забезпечує касове виконання держбюджету, здійснює операції з обслуговування державного боргу
ЦБ як емісійний центр готівкового обороту:єдиний законний платіжний засіб, монопольне право на випуск банкнот
ЦБ як орган банківського регулювання та нагляду:використання монетарних інструментів з метою впливу на обсяг і структуру банківських резервів, ухвалення положень, що базуються на чинному законодавстві, застосування превентивних і протекційних заходів
ЦБ як провідник монетарної політики у своїх регулятивних діях застосовує наступні інструменти: операції на відкритому ринку, регулювання норм обов’язкових резервів, процентна політика
Чеки, кредитні картки, ломбарди - форми..споживчого. кредиту
Чек-це...в) документ, що містить доручення банку виплатити зазначену суму після настання визначеного терміну пред'явнику.
Через 180 днів з моменту підписання контракту боржник заплатить 31 тис.грн. Кредит надається під облікову ставку 6% річних. Визначити суму дисконту. База року 360 днів. 900 грн
Чинники, що визначають параметри попиту на гроші:..г)рівень цін, реальні доходи, норма процента
Швидкість обігу грошей прискорюється, якщо очікується:всі правильні відповіді; зростання інфляції, підвищення номінальних процентних ставок, зростання обмінного курсу
Швидкість обігу грошей прискорюється, якщо очікуєься: б)зростання інфляції;
Шляхом кредитування комерційних банків купівлею цінних паперів та іноземної валюти відбувається: та відповідь, де 2 букви ( депозитні і кредитні)
Як засіб обігу гроші-а) слугують посередником в обміні.
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход дорівнює збільшиться на 20%, а індекс інфляції цього року складає 106%: Др=Дном/Ір; Др=1,2/1,06=1,13%
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход дорівнює 30 тис.грн., а індекс інфляції цього року складає 106%: Др=Дном/Ір; Др= 30/1,06=28,3(тис.грн.); Др(%)=28,3/30=0,94, тобто зменшиться на 5,6%
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход дорівнює збільшиться на 20%, а індекс інфляції цього року складає 106%: Др=Дном/Ір; Др=1,2/1,06=1,13%
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход дорівнює 30 тис.грн., а індекс інфляції цього року складає 106%: Др=Дном/Ір; Др= 30/1,06=28,3(тис.грн.); Др(%)=28,3/30=0,94, тобто зменшиться на 5,6%
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход збільшиться на 10%, а рівень цін зросте на 7%: Др=Дном/Ір; Др=1,1/1,07=1,028, отже, збільшиться на 2,8
Як зміниться величина реального доходу, якщо номінальний доход збільшиться на 10%, а рівень цін зросте на 7%: Др=Дном/Ір; Др=1,1/1,07=1,028, отже, збільшиться на 2,8
Як міра вартості гроші - б) слугують еквівалентом вартості всіх товарів.
Яка з перелічених функцій є головною? Забезпечення стабільності грошової одиниці+ провідник монетарної політики
Яка з форм вартості в сучасному тлумаченні означає „бартер”? натуральна, (випадкова, проста форма вартості),
Яка кількість грошей потрібна для обігу, якщо сума цін проданих протягом року товарів становить 100 млн.грн, сума цін товарів, проданих в кредит – 35 млн.грн., сума взаємопогашаючих платежів – 40 млн.грн., сума платежів, за якими настав термін оплати – 20 млн.грн., середнє число оборотів грошової одиниці -10: М = (
·РQ-
·K+
·П-
·ВП)/V=(100-35+20-40)/10=4,5 млн.грн.
Яка кількість грошей потрібна для обігу, якщо сума цін проданих протягом року товарів становить 100 млн.грн, сума цін товарів, проданих в кредит – 35 млн.грн., сума взаємопогашаючих платежів – 40 млн.грн., сума платежів, за якими настав термін оплати – 20 млн.грн., середнє число оборотів грошової одиниці -10: М = (
·РQ-
·K+
·П-
·ВП)/V=(100-35+20-40)/10=4,5 млн.грн.
Яка організація Світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризики: в\ багатостороння агенція гарантування інвестицій БАГІ
Яке з наведених визначень найбільш повно відображає сутність економічної категорії „гроші”? . Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента
Які види формування доходів комерційних банків регулюються НБУ? ,(в тесті екзамен всі відповіді вірні) сподіваний дохід і процентний, дохід від спредових і лізингових операцій
Які документи необхідно подати до НБУ для реєстрації комерційного банку? заяви про реєстрацію, економічного обґрунтування, висновків аудиторів про фінансовий стан та інформації про професійну придатність керівників ще + з інтернету Уповноважені засновниками банку особи подають до територіального управління Національного банку України для державної реєстрації такі документи:1) заяву про реєстрацію банку;2) установчий договір (крім державного та кооперативного банків);3) статут банку;4) рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або постанову Кабінету Міністрів України про створення державного банку;5) бізнес-план, в якому визначаються напрями діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки;6) інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть суттєву участь у банку;7) бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) - - для учасників - юридичних осіб, які атимуть суттєву участь у банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік) -- для учасників -- юридичних осіб, які матимуть суттєву участь у банку;8) відомості про кількісний склад наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;9) копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;10) нотаріально посвідчені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами і матимуть суттєву участь у банку;11) копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників, посвідчену в нотаріальному порядку;12) копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного банку;13) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі ВАТ;14) відомості про професійну придатність і ділову репутацію голови і членів правління (ради директорів) та головного бухгалтера банку
Які елементи не належ до грош с-ми:належать грош од.,держ грош знаки, масштаб цін,валют курс,ція емісії та обігу грош знаків,о-ція між нар розрах,суб’єкт грош-кредит і валют регул
Які концепції походження грошей вивчає сучасна економічна наука? Раціоналістична, еволюційна
Які обов'язкові економічні нормативи встановлені НБУ для комерційних банків? ? є нормативи капіталу, зокрема мінімальний розмір статутного капіталу, норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) і норматив адекватності основного капіталу (достатності капіталу).(Мінімальний розмір статутного фонду, граничне співвідношення між розміром власних коштів банку та сумою його активів, показники ліквідності балансу, розмір обов’язкових резервів , що розміщуються у НБ, максимальний розмір ризику на одного позичальника).- власних фінансових ресурсів
Які організації входять до групи Світового банку:МБРР і МАР (міжн асоціація розвитку),МФК(міжн фінансова корпорація),БАГІ(багатостороння агенція гарантування інвестицій),МЦУІК(міжн центр урегулювання інцест конфлікт
Які сторони та елементи діяльності комерційних банків регулюються НБУ? Фінансово-господарська діяльність, організація роботи банку та його підрозділів, щомісячна звітність, надання відомостей про наслідки зовнішнього аудиту, інша таємна інформація,(в тесті екзамен всі відповіді вірні)
Які сучасні монетаристські теорії використовувались у грошово-кредитній політиці України: економічна політика в Україні проводилася на дуальних засадах - керівництво реальної економіки та фіскально-бюджетної сфери здійснювалося більше в руслі кейнсіанських підходів, а керівництво монетарної сфери - у руслі монетаристських підходів. Такий дуалізм негативно вплинув на хід ринкової трансформації економіки, на стан макроекономічної стабілізації та оздоровлення державних фінансів, поглибив розрив між секторами реальної економіки та грошово-кредитним.
Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі: інфляція і здатність грошей приносити дохід за умови їх вдалого інвестування в альтернативні проекти
Які функції виконує МВФ: стабілізація валют,підтримання рівноваги платіжних балансів та розрах,здійснення системи заходів на регулювання валютних курсів,надання короткострокових кредитів країнам-членам Фонду або з івасіва регулятивна, емісійна, консультативна,кредитна, дослідницька
Які функції виконують гроші міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші
Якого року було засновано МВФ:1945 в інтернеті, в тестах 1944 в корольчука 1947
Якою повинна бути тривалість позики у днях, щоб борг, який дорівнює 9 тис г.о., виріс до 9,7 тис г.о. за умови, що на суму нараховуються прості відсотки за ставкою 16% точних річних: 177 днів
Яку з вказаних валют відносять до резервних? долар США, євро, японська єна, англійський фунт стерлінгів) (англ фунт)
Яку суму необхідно покласти на депозит терміном 3 місяці, щоб отримати дохід у розмірі 650 грн. при річній звичайній процентній ставці 25%?10440 грн
Якщо вимоги проданої валюти перевищують зобов'язання, то валютна позиція вважається Довга 


13PAGE 15Приложенные файлы

  • doc 19084153
    Размер файла: 243 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий