Fizika 1 kaz shpor


(р+а/V0²)(V0 - b)= RT . Бұл кімнің теңдеуі? A)Ван-дер Ваальстың B)Нақты газ күйінің теңдеуі C)Бір моль газ үшін Ван-дер Ваальстың
1-ші текті фазалық ауысуды көрсетіңіз: A)Кристалл заттың балқуы. B)Кристалдануы. C)Конденсациялануы.
200 кПа кысымдағы, 2,1 л көлемді алатын 8 г оттегінің температурасы қандай? A) -71°C B) 344К C) -0,71102°C
270С температурадағы және қысымы 105 Па газ көлемі 1м3. Сол 105 Па қысымдағы, көлемі 0,5 м3 болса, газ температурасы қандай? A) 150К. B) -123°С. C) 1,5102 К.
Абсолют қара дененің эксперимент арқылы табылған сәуле шығару қисығын талдау нәтижесінде, 19 ғасырдың аяқ кезінде, тағайындалған заңдар: A)Виннің B)Рэлей-Джинс C)Стефан-Больцман
Ағын судың үздіксіздік теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз A) B) C)
Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер A) B) C)
Ағын түтігіндегі сұйық қозғалысын анықтайтын теңдеулер A) B) C)
Адиабаталық процеске арналған теңдеу A) B)
Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет:A) B) C)
Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеулері A)B)C)
Айналмалы қозғалыста бұрыштық жылдамдықты анықтауға болатын теңдеу A) B) C)
Айналу осіне қатысты Жер шарының инерция моментін табу керек. Егер радиусы , массасы A). B) C) D)
Альфа-ыдырау. A)Радиоактивті -ыдырау массалық саны А200 және заряды ауыр ядролардың қасиеті болып табылады. B)-бөлшектер гелий ядросының ағыны. C)-бөлшектер екі протоннан және екі нейтроннан тұрады.
Аномаль дисперсия A) кемiсе, n кемиді B) артса, n кемиді C) натрии буларында байқалады
Арақашықтығы өрістің қарастырылып отырған нүктесінде дейінгі қашықтықтан елерліктей аз болатын, модулі жағынан тең екі әр аттас нүктелік зарядтар жүйесі: A)электрлік диполь B)диполь иіні арқылы сипатталады C) электр моментіне ие
Бiр қалыпты үдемелi қозғалысқа сәйкес математикалық өрнек A)X = At2+Bt+C B)X = At2+Bt C)X = At2
Балқу кезінде... A)Балқу температурасында дене қатты күйден сұйық күйге айналады. B)Дене сұйық күйге өткенше дене температурасы тұрақты болып қалады. C)Кейбір денелердің көлемі артады, кейбіреулерінің көлемі кемиді.
Барометрлік формуласы A)Биіктікке байланысты қысымның экспоненциалды заңмен кемитінін анықтайды. B)Биіктікке байланысты қысымды анықтауға болады. C)Қысымды өлшеп биіктікті анықтауға болады.
Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенеді A)Серпімділік күшінің потенциалдық энергиясы. B)Қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. C)Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы.
Берілгендердің ішінен Ньютонның III заңының анықтамасы A)Екі материалдың нүктелердін өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы. B)Бағыттары нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді. C)Бұл күштер әрқашанда қос күш болып табылады және табиғаты бірдей
Бернулли теңдеуін көрсетіңіз A) B) C)
Бета-ыдыраудың түрлері: A) -ыдырау немесе электрондық ыдырау. B) - ыдырау немесе позитрондық ыдырау. C)Электрондық қармау.
Биіктігі 0,5 м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді. (=800 кг/м3) A)4кПа B)4000Па C)4103Па
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі: A) B) C)
Бірлік оң таңбалы зарядты орын ауыстырғанда бөгде күштердің жасайтын жұмысымен анықталатын физикалық шама: A)электр қозғаушы күш B)ε=АстQ0 C)ε=EстdlБіруінде ток күшін өзгерткенде екіншісінде э.қ.к –нің пайда болу құбылысы: A)өзараиндукция B) εi1=-dФ12dt=-LdI2dt C)трансформатордың жұмысы негізінде
Бойль-Мариотт заңының тендеуі: A) B) C)T=constБолат тросс Н/м қатаңдығымен 2 мм-ге созылды. Тростың серпімді деформациясының потенциалдық энергиясын есептеу керек. A)10 Дж B)10 Нм C)10 кгм2/с2
Бөлшектің жылдамдық модулінің уақытша байланыстылығы: =at+bt2 (а және b – тұрақты шама) және бөлшектің массасы m берілген. Бөлшекке әсер ететін күш A) m (a+2bt). B)ma+2mbt. C)
Бұрыштық үдеу мына формуламен анықталады: A) B) C)
Вакуумдағы электр өрісін есептеуге Гаусс теоремасын қолдану: A)E=σ2ε0 B) E=σε0 C)E=14πε0∙Qr2
Виннiң ығысу заңының өрнегi: A) B) болғанда, C)
Газдардың диффузиясын сипаттайтын теңдеу : A)B)C)
Газдың кез-келген мөлшері үшін Менделеев-Клапейрон тендеуі A) B) C)
Гамма-сәулелену: A)γ-сәулелену қатқыл электромагниттік сәулеленуге жатады. B) γ-сәулені аналық ядро емес, туынды ядро шығарады. C) γ-квантының тыныштық массасы нольге жуық.
Гармониялық осцилляторға мысал бола алады A)Математикалық маятниктің тербелісі B)Физикалық маятниктің тербелісі C)Серіппелі маятниктің тербелісі
Гармониялық тербелістердің дифференциалдық теңдеуі: A) B) C)
Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі: A)Микробөлшек бір мезгілде анықталынған координатаға (х,у,z) және сәйкес анықталынған импульс проекциясына (рх, ру, рz) ие болуы мүмкін емес. B)Координаталар мен импульс проекцияларының анықталмаушылықтарының көбейтіндісі h шамасынан кіші болуы мүмкін емес. C)Орташа өмір сүру уақыты жүйе, энергиясы анықталған мәнмен сипатталуы мүмкін емес.
Геометриялық оптиканың негізі заңдары: A)Жарық шоғының тәуелсіздік заңы. B)Шағылу заңы. C)Сыну заңы.
Голография: A)Интерференциялық көріністі тіркеуге негізделген, толқындық өрісті қалпына келтірудің және жазудың ерекше әдісі. B)Денеден шағылған жарық толқынының структурасын фотопастинкаға түсiрудiң ерекше әдісі. C)Ақпараттарды жазу және сақтау әдісі.
Дальтон заңының теңдеуі: A) B) C)
Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуі арқылы берілген, м/с, м/с2, м/с3. Қозғалыс басынан 2с уақыт өткеннен кейінгі дененің жүріп өткен жолын табу керек.A)S=24м B)S=24103мм C)S=2410-3км
Джоуль-Ленц заңы: A) B)C)
Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен. Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?A) 0,36 м/с. B) 3610-2 м/с. C) 36 см/с.
Дискі айналған кезде әсер ететін үйкеліс күшінің моменті М үйк. Дискі тұрақты бұрыштық үдеумен қозғалса, оның массасы неге тең? A) B) C)
Дискінің, шардың, стерженнің инерция моментін көрсетіңіз A) B)C)
Диссипативтік күш: A)Бағыты қозғалыс бағытына қарама-қарсы күш B)Жұмысы бір жағдайдан екіншіге өту жолына тәуелді күш C)Кез-келген тұйық жолда жұмысы нольге тең емес күш
Дифракциялық тордың тұрақтысы 210-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түседi. Екiншi реттiк спектр қандай бұрышпен көрiнедi? A)300 B) C)900-600
Дифракциялық тордың тұрақтысы 210-6 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық түскенде, спектрдiң қандай ең үлкен ретi болады? A) 4 B) 22 C)
Диэлектриктерді үш түрге бөледі: A)Полярлы емес молекулалыB)Полярлы молекулалы C)Ионды
Егер тоқ түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы өтетін идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді? A)4 есе кемиді B)22 есе кемиді C)2 есе артса, 4 есе кемиді
Екiншi тектi фазалық түрлену қалай сипатталады A)Жылуды жұту немесе шығару болмайтын ауысулар B)Ол көлем мен энтропияның тұрақтылығымен C)Жылу сыйымдылықтың секірмелі өзгеруімен
Еркін тербелістің дифференциалдық теңдеуі : A) B) C)
Әсері электромагниттік құбылыстарға негізделген құрал: A)трансформатор B)генератор C)соленоид
Жазық конденсатордың сыйымдылығы: A) B) C)
Жазық конденсатордың электростатикалық өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы: A) B) C)
Жарық интерференциясын бақылау әдiстерi: A)Юнг әдiсi. B)Френель айналары. C)Френель бипризмасы.
Жарықтың жұтылуы: A)заттардан өткенде жарықтың жұтылуы салдарынан жарық интенсивтілігі кемиді B)заттардағы жарықтың жұтылуы Бугер заңымен сипатталады C)жарықтың жұтылуы кезінде жарық энергиясы кемиді
Жіпке массасы кг жүк ілінген. Жіпті жүкпен бірге 5 м/с2 үдеумен көтеріледі деп алып, жіптің керілу күшін -ті табу керек. A)14,8Н B)148010-2Н C)0,148102Н
Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер: A)Көрiнетiн. B)Ультракүлгiн. C)Көрiнетiн, ультракүлгiн.
Жұқа қабыршақтардағы интерференция: A)бірдей қалыңдық жолақтары B)бірдей көлбеулік жолақтары C)Ньютон сақиналары
Жылдамдық пен үдеудiң өлшем бiрлiгi A)[]=м/c; [а]=м/c2 B)[]=км/c; [а]=км/c2 C)[]=м/мин; [а]=м/мин2
Жылу машинасы Карно циклы бойынша жұмыс істейді. Қыздырғыштан 4,2кДж жылу алып осының нәтижесінде 1,7кДж жұмыс жасайды. Суытқыштың температусы 200С. Қыздырғыштың температурасы қандай: A)492 К. B)219оС. C)4,92102К.
Зарядталған конденсатор энергиясы: A) B) C)
Зарядты бiр нүктеден екiншi нүктеге орын ауыстырғандағы iстелiнетiн жұмыс: A) B) C)
Идеал газ анықтамасы бойынша: A)Молекулалар өлшемі ыдыстың көлемімен салыстырғанда ескерілмейді B)Молекулалардың арасындағы әсерлесу күштері ескерілмейді. C)Молекулалардың өзара және ыдыс қабырғасымен соқтығысуы абсолют серпімді болатын
Идеал газ Карно циклын жасайды. Қыздырғыштан алынған жылу Q1=42 кДж. Қыздырғыш Т1 температурасы салқындатқыш Т2 температурасынан 3 есе артық болса, газ қандай жұмыс жасайды: A)28 кДж. B)28000Дж. C)28103 Дж.
Идеал газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі тендеулері A) B) C)
Идеал газдың адиабата теңдеуі A)рVγ= const B)TVγ-1= const C)Tγp1-γ= const
Идеал жылу машинасыны термиялық п.ә.к.: A) B) C)
Изотермиялық процес кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз: A) B)C)
Импульс моментінің сақталу заңы A) B) C)
Импульстің сақталу заңы A) B) C)
Импульстің сақталу заңы бұл: A)Кеңістіктің біртектілігі B)Кеңістік қасиеттерінің нүктелерде бірдейлігі C)Тұйық жүйені кеңістіктің бір орнынан басқасына өзара орналасуын өзгертпей параллель көшіру және бөлшек жылдамдықтары жүйенің механикалық қасиеттерін өзгертпейтіндігі
Индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісіне, индукция сызықтарына 300 бұрышпен және 6∙106мс жылдамдықпен ұшып кірген шамасы 5 пКл нүктелік электр зарядына әсер ететін Лоренц күші: A)6∙105 Н. B)6∙102 кН. C)0,6 МНИнерциалдық санақ жүйесі A)Қарастырылған жүйеге салыстырғанда дене тыныштықта болатын жүйе B)Қарастырылған жүйеге салыстырғанда түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе C)Инерция заңы және басқа да Ньютон заңдары орындалатын жүйе
Инерция моментi A)Материялық нүкте массасының оның айналу осiне дейiнгi қашықтығының квадратына көбейтiндiсiне тең шаманы айтады. B)Айналмалы қозғалыста дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама C)Ол қандай оське салыстырғанда және көлем бойынша оның массасы қалай таралғандығына байланысты
Инерция моменті J=63,6кгм2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз. A)100 Н·м B)102 Н·м C)0,1 кН·м
Инерция моменті J=63,6кгм2 цилиндр ω=31,4рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c-та тоқтауы үшін оған әсер ететін М тежеуші күш моментін табыңыз. A)100 Н·м B)102 Н·м C)0,1 кН·м
Интерферометрлердiң түрлерi: A)Майкельсон интерферометрi. B)Линник интерферометрi. C)Жамен интерферометрi.
Ішкі энергия A)Бөлшектердің ретсіз жылулық қозғалысының энергиясы. B)Дене ішіндегі бөлшектердің өзара әсерлесу энергиясы. C)Жүйенің термодинамикалық күйінің бір мәнді функциясы.
Карно циклінде жұмыс жасайтын, идеаль жылу машинасының ПӘК-і A) B) C)
Келтірілген теңдеулердің қайсысы дененің абсолют серпімді соққысы үшін дұрыс?A) B) C)
Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс: A)B)C)
Кинетикалық энергия A)Дене қозғалыс жылдамдығының функциясы болып табылады B)Жүйе күйінің функциясы. C)Әртүрлі санақ жүйесінде бірдей емес
Кинетикалық энергияның өрнегі A) B) C)
Конденсаторды тiзбектей жалғағандағы жалпы сыйымдылық: A) B) C)
Консервативті күш дегеніміз: A)Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жолдың пішініне тәуелсіз жұмыс жасайтын күш. B)Бөлшек бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырғанда жасалынатын жұмысы алғашқы орны мен соңғы орнына тәуелді болатын күш. C)Тұйық контур бойынша тасымалдаған кезде жасалынатын жұмысы нольге тең болатын күш
Консервативтік деп A)Жұмысы жүрген жолға тәуелді емес, тек дененің бастапқы және соңғы орындары арқылы анықталатын күштерді айтады B)Механикалық энергиясы тұрақты болатын жүйеде әсер ететін күштер C)Дененің тұйықталған траекториясы үшін жұмысы нольге тең күштер
Көзге көрiнетiн жарықтың толқын ұзындығы: A) (400760)нм. B) (400760) 10-9 м. C) (47,6) 10-7 м.
Кулон күшінің ерекшелігі: A) зарядтардың шамасына тәуелді B) центрлік күшке жатады C) негізінен оң
Күш A)Денеге басқа денелер немесе өрiстер тарапынан болатын механикалық әсердiң өлшемi болып табылады. B)Күштiң әсерiнен дене үдемелi қозғалысқа енедi немесе өлшемдерi мен пiшiнiн өзгертедi. C)Дененің импульсінің уақыт бойынша өзгерісіне тең шама.
Күш моментi A)Күш түсетiн нүкте радиус-векторының күш векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шама B)Күш бағытымен бағыттас векторлық шама C)Импульс моментінің уақыт бойынша өзгеру шапшаңдығына тең
Күш моменті: A)B)C)
Қалыпты атмосфералық қысым: A)p=1,013105 Па B)p=1 атм C)p=760 мм.сын.бағ.
Қозғалмайтын нүктелік электр зарядтарының әсерлесуін сипаттайтын заң: A)Кулон заңы B) C)
Қозғалмайтын осьті айнала дене мына заң бойынша , рад/с, рад/с2 айналады. уақыт кезіндегі осьтегі нүктенің бұрыштық жылдамдығын табу керек. A)рад/с B)w=240рад/мин C)w=0,67рад/сағ
Қозғалмайтын электр зарядтары тудыратын өріс: A)электр өрісіB)суперпозиция принципіне бағынады C)кернеулігімен сипатталады
Қозғалыстағы зарядталған бөлшектерге магнит өрісі тарапынан әсер ететін Лоренц күші: A)жұмыс жасалмайды B)В және v векторларына перпендикуляр C)бөлшектің жылдамдығы мен зарядына тәуелді
Қозғалыстың аддитивтік интегралдары: A)Импульс моментінің сақталу заңы B)Импульстің сақталу заңы C)Энергияның сақталу заңы
Қос күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді: A)Н·м B)C)Вт с
Қуат пен жұмыстың өлшем бірлігі A)[А]=кг м2/с2; [N]=кг м2/c3 B)[А]=Дж; [N]=Вт C)[А]=Нм; [N]=Н м/c
Қуаттың өрнегі A) B) C)
Қысымның өлшем бірлігі A)Паскаль B)мм.сын. бағ. C)Н/м2
Магнит индукциясының ағынын өзгерткенде тұйық өткізгіш контурдағы электр тогының пайда болу құбылысы: A)электромагниттік индукция B)Фарадей заңына бағынады C)магнит ағынын өзгерту тәсіліне тәуелсіз
Магнит өрісінің энергиясы: A)W=BH2V B)W=LI22 C)W=B22μμ0VМасса A)Ілгерілемелі қозғалыс кезінде дененің инерттiлiгiнiң өлшемi болып табылады B)Дененiң гравитациялық қасиеттерiн сипаттайды C)Cкаляр шама
Массасы m=0,1г материалдық нүктенің тербелісі х=Acosωt тендеуімен сипатталады, мұндағы А=5см, ω=20с-1. Kepi қайтарушы күштің максимал мәні: A)2·10-3 Н B)0,002 Н C)20·10-4 Н
Массасы адам жылдамдықпен жүріп, массалы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан арбаны қуып жетіп, секіріп мінеді. Арба қандай жылдамдықпен қозғалады? A)5,08 км/сағ. B)1,4м/с C)1,4 10-3км/сМассасы 1000 кг дене 15 м/с жылдамдықпен радиусы 75 м болатын шеңбер бойымен қозғалыс жасайды. Денеге әсер ететін күш неге тең: A)3000 Н. B)3103 Н. C)3кН
Массасы 14 кг азоттың зат мөлшері (азот=0,028кг/моль) A)500 моль. B)0,5кмоль. C)5102моль.
Массасы 800 кг автокөлікті көтеру үшін гидравликалық көтергіштің кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек. Кіші поршень ауданы 10м2, ал үлкен поршень 0,1м2 A)80Н B)80 кг м/с2 C)0,8кН
Массасы m, жылдамдығы 0 горизонталь бағытта ұшып бара жатқан оқ жұқа тақтайды тесіп өтеді. Тақтайдан өткеннен кейін оқтың жылдамдығы болады. Оқтың тақтайдан өткен кездегі үйкеліс күшінің Аүйк жұмысы неге тең: A) B) C)
Массасы m, молярлық массасы M, T температурасындағы екі атомды идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі: A) B) C)
Массасы m=0,6 кг дене қозғалысы координатының уақытқа байланысты теңдеуі x=A Sin,мұндағы А=5 см, . Денеге t= уақыт мезетінде әсер ететін күшті тап? A) -0,148 Н. B) -14,810-2Н. C) -148мН
Математикалық, физикалық және серіппелі маятниктің тербеліс периоды: A)B) C)
Материалдық нүкте деп A)Басқа денелерге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өлшемі ескерілмейтін денені айтады B)Материалдық нүкте бұл физикалық модель C)Дененің барлық массасы бір нүктеге шоғырланған
Материалдық нүктенiң қозғалмайтын нүктеге қатысты импульс моментi A)Материялық нүкте радиус-векторының оның импульсының векторына векторлық көбейтiндiсiне тең шама B)Сол оське қатысты дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең шама C)Бағыты r векторынан p векторына қарай бұру кезінде бұранданың ілгерілемелі қозғалысымен сәйкес келеді
Механикалық жұмыс A)күш пен осы күш әсерімен жүрілген жолды сипаттайтын физикалық шама. B)Өзара әсерлесетін денелердің арасындағы энергия алмасу процесінің сандық сипаттамасы C)Элементар жұмыс элементар орын ауыстыру кезіндегі бөлшектің кинетикалық энергиясының өсімшесіне тең
Молекула-кинетикалық теорияның тәжірибелік негіздері A)Броундық қозғалыс B)Штерн тәжірибесі C)Ламберт тәжірибесі
Молекулалардың орташа еркiн жол жүру ұзындығының өрнегi A) B) C)
Нақты газ күйінің теңдеуі A) B)C)
Нақты газдың кезкелген массасы үшiн жазылған Ван-дер-Ваальс теңдеуін көрсетiңiзA)B) C)
Нормаль дисперсия A) кемiсе, n артады B) артса, n артады C)мөлдір заттарда байқалады
Нүкте заңдылығымен гармониялық тербелістер жасайды. Максимал жылдамдық A)max=4,71м/с; B)max=47110-2м/с; C)max=471см/с;
Нүктенің қозғалыс теңдеуі х=2t, y=t түрінде берілген, арақашықтығы нүктеден бастап координат басына дейін 10м болғандағы t уақытын анықта: A)4,47 с B)0,0745мин C)12,410-4сағ
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы A)Кез-келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды B)Денеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды C)Инерция заңы
Ньютонның бірінші заңының толық анықтамасы A)Кез-келген дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы денелердің әсері бұл күйді өзгерткенге дейін сақтайды B)Денеге әсер ететін күштердің қорытқы күші нольге тең болса, онда дене тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды C)Инерция заңы
Оқшауланған зарядталған өткізгіш энергиясы:A)B)C)
Ом заңы:A)I=UR B)I=εR+r C) j=γEОртамен жылу алмасу болмайтын процесс A)Адиабаталық. B)Изоэнтропиялық. C)Энтропиясы тұрақты болатын процесс.
Ортаның диэлектрлік өтімділігі: A) B) C)
Ортаның диэлектрлік өтімділігі: A)диэлектрліктің электрлік өрісте поляризациялану қабілеті B)өлшемсіз шама C)өріс диэлектрик арқылы неше есе нашарлайтындығын көрсететін шама
Орташа жылдамдықтың өрнегін көрсетіңіз A)B)C)
Өріске перпендикуляр орналасқан ауданы 30 см2 контурдың ішіндегі магнит ағыны 0,6 мВб. Контурдың ішіндегі өріс индукциясы: A)0,2 Тл B)200 мТл C)0,0002 кТл
Поезд жолын кететін уақытының жартысын =70км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын =30км/сағ жылдамдықпен өтті. Поездың орташа жылдамдығы қандай? A)50 км/сағ B)13,9м/с C)0,83км/мин
Пондеромоторлық күштер:A) B) C)
Потенциалдар айырымы:A) B)C)
Потенциалдық энергия A)Дене координаталарының функциясы болып табылады. B)Жүйе күйінің функциясы. C)Жүйенің конфигурациясына және сыртқы денелерге салыстырғандағы оның орнына тәуелдіПотенциалдық энергиясының өрнегін A) B) C)
Пуазейль формуласын көрсетіңіз A) B) C)
Радиусы , массасы m=1кг тұтас біртекті дисктің центрінен өтетін оске қатысты моментін анықтаңыз. A)0,08кг·м2 B)810-2 кг·м2 C)80 гм2
Рейнольдс санын көрсетіңіз A) B) C)
Сақина жазықтығында жататын және оның центрі арқылы өтетін радиусы және массасы г біркелкі сақинаның инерция моментін табу керек. A) B)C)
Сұйықтың беттік керілуінің болуы себебі: A)Сұйықтың жоғары қабатындағы молекулаларының потенциалдық энергиясы төменгі қабаттағыға қарағанда артық болуынан: B)Сұйықтың әрбір молекуласына оны қоршаған су молекулаларының тартылыс күші әсер етеді C)Сұйық бос бетінің ауданын кішірейтуге тырысады
Сынаптың жасыл спектрi Нм реттi спектрде бұрышпен байқалса, онда дифракциялық тордың 1мм-ге келетiн штрихтарының саны қандай болады? A)600мм-1 B)60см-1 C)0,6м-1
Сыртқы фотоэффект үшiн Эйнштейн теңдеуiн көрсетiңiз A) B) C).
Тангенциалдық үдеу: A) B) C)
Тасымалдау құбылысын тудырушы себеп: A)Температура градиенті B)Тығыздық градиенті C)Жылдамдық градиенті
Тасымалдау құбылысындағы коэффициенттердің өрнектері: A) B) C)
Тасымалдау құбылысының теңдеуі: A) B) C)
Теннис добы вертикаль жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырады. Оның көтерілу биіктігін анықтаймыз: A)5м B)500см C)5103мм
Теплоход 300 км жолды өзен ағымен бойынша сумен салыстырғанда 20км/сағ жылдамдықпен жүреді. Егер ағым бойынша осы жолды теплоход 10 сағатта жүретін болса өзен ағымының жылдамдығын табыңыз A)10 км/сағ B)2,78м/сек C)0,28м/мин
Тербеліске қандай процесс жатады? A)Дыбыстың таралуы. B)Радиотолқындық таралуы. C)Жарықтың таралуы.
Тербелістің 1-амплитудасының, 2-периодының және 3-жиілігінің анықтамасын көрсетіңіз: A)1-тербелетін шаманың максимал мәні; B)2-толық бір тербеліс жасауға жұмсалатын уақыт; C)3- уақыт бірлігіндегі тербелістер саны;
Термодинамикалық параметрлер A)Қысым. B)Көлем. C)Температура.
Термодинамикалық тепе-тең емес жүйелердегi тасымалдау құбылыстарын атаңызA)Диффузия B)Жылу өткiзгiштiк C)Iшкi үйкелiс
Термодинамиканың бiрiншi бастамасы A) B) C)
Тогы бар өткізгіш тудыратын, онан қайсібір қашықтықтағы өрістің магниттік индукциясын анықтайтын заң: A) B)Био-Савар-Лаплас заңы C)
Тогы бар өткізгіш элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін күш: A)Ампер күші B)dF= Idl,B C)dF=IBdlsinαТоктар мен тұрақты магниттерді қоршаған кеңістіктегі күштік өріс: A)магнит өрісі B)тогы бар өткізгіштерге немесе тұрақты магниттерге әсер етеді C)Магниттік индукция векторымен В сипатталады
Токтың жұмысы: A) B) C)
Токтың қуаты: A) B) C)
Толқын ұзындығы A)Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы; B)Фазалар айырымы 2π болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы; C)Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы
Торичелли формуласын көрсетіңіз A) B) C)
Төмендегі келтірілген бірліктердің қайсылары инерция моменті мен импульс моменті бірліктеріне сәйкес келеді? A)кг·м2 және кг·м2/с. B)Дж с2 және Дж с C)Н·м·с2 және Н·м·с.
Тұрақты көлемдегi идеал газдың жылу сыйымдылығы A) B) C)
Тұрақты көлемдегi идеал газдың жылу сыйымдылығы A) B)C)
Үдеу векторының өрнегі A)B)C)
Үдеудің нормаль құраушысын көрсетіңіз A) B) C)
Үш мольді екі атомды идеал газды изохоралық 19° - 21°С-ға қыздырған кезде ішкі энергиясы қаншаға артады? A)124,5 Дж. B)1,245102 Дж. C)0,1245 кДж.
Ұзындығы 4 м, бойымен 6 А ток өтетін түзу өткізгіш индукциясы 0,25 Тл біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарымен 300 бұрыш жасай орналасқан. Өткізгішке әсер ететін күш: A)3 Н. B)0,003 Кн. C)3000 Мн
Физикалық маятник, 2 математикалық маятник, 3серіппелі маятниктің тербеліс периоды: A) B) C)
Электр зарядының фундаментальды қасиеті: A)аддитивтілігі B)инварианттылығы C)зарядтың сақталу заңына бағынады
Электр қозғаушы күштің лездік мәні 100 Sin 800t өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз: A)0,0025. B)2,510-3. C)2510-4
Электр тербелістерінің дифференциалдық тендеуі түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең : A)0,15c-1; B)1510-2 c-1; C)150мc-1;
Электр тогы дегеніміз ................. кез-келген реттелген қозғалысы: A)электр зарядтарының B)иондардың C)электрондардың
Электрлік ығысу:
Электромагниттік тербелістің теңдеуі берілген . Тербеліс периоды:A) B)0,5 мкс. C)0,510-6с
Электростатикалық өріс кернеулігі: A)Өлшем бірлігі: В/м B)Өлшем бірлігі: Н/Кл C)
Электростатикалық өрістің потенциалы: A) B) потенциал скаляр физикалық шама C)Электростатикалық өрістің кез келген нүктесіндегі бірлік оң зарядтың потенциалдық энергиясымен анықталады.
Энергияның сақталу заңы A) B C)

Приложенные файлы

  • docx 19100421
    Размер файла: 5 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий