4 filfak

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи ___________ М.А. Рехтета
«___» _____________ 2011р.


РОБОЧА ПРОГРАМА
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Історія зарубіжної літератури (ХХ ст.)»


Галузь 0203 Гуманітарні науки
Напрям 6.020303. Філологія. Українська мова і література
Форма навчання – денна.
Освітньо-професійний рівень – бакалавр.


Факультет іноземної філології
Кафедра методики викладання іноземних мов
та зарубіжної літератури
Кредитно-модульна система
організації навчального процесуМиколаїв – 2011
Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів – 2
Напрям підготовки
0203 Філологія
Нормативна


Модулів – 2
Спеціальність
6.020303 Філологія Українська мова і література)
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання реферати

Семестр

Загальна кількість годин - 72

7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

12 год.
Практичні, семінарські12 год.
Самостійна робота36 год.
ІНДЗ: 12 год.Вид контролю: іспит


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 24/36/12

Тематичний план та організаційні форми вивчення дисципліни

Модуль і теми
Зміст


кількість
годин
Лекції
Практичні заняття
Індивідуальні роботи
Самостійна робота студентів


Л
П
І
С

1.Основні тенденції розвитку
зарубіжної літератури 50 –90-х рр. ХХ ст.

Література Франції (50 – 90 рр. ХХ ст.).

2
2
2
12
А.Камю. Саморух від “естетики абсурду” до “естетики бунту”.
2. Особливості екзистенційного світогляду Ж.П.Сартра.
3. Мистецький світ Франсуази Саґан.
А.Камю. “Чума”. “Стан облоги”.
Франсуаза Саґан. “Чи любите ви Брамса”. “Здрастуй, смуток”. “Трохи сонця в холодній воді”.
Ж.П.Сартр

2.Англомовна та німецькомовна літератури (50 – 90 рр. ХХ ст.).

4
4
4
6
Роман В.Ґолдінґа як роман-притча.
Жанрово-тематична палітра прози Дж.Д.Селінджера.
1.Художні виміри творчості Г.Белля.
2.Зображення Голокосту єврейського народу у “Фузі смерті” П.Целана.
Дж.Д.Селінджер. “Ловець у житі”.

Г.Белль
«Подорожній, коли ти прийдеш до Спа»
В.Ґолдінґ
«Володар мух».

П. Целан
«Фуга смерті».


4.Російська література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Література Латинської Америки (50 – 90 рр. ХХ ст.).

2

2

4
6
Поетикальні домінанти оповідань О.Солженіцина “Мотронин двір” та «Один день Івана Денисовича».
Поєднання традицій російської, західноєвропейської та американської літератури у творчості В.Набокова (на матеріалі роману “Лоліта”).
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса “магічного реалізму” Ґ.Ґарсіа Маркеса.
Синкретизм стильових модифікацій прози П.Коельо.
Ґ.Ґарсіа Маркес. “Сто років самотності”.

О.Солженіцин «Мотронин двір».
П.Коельо.
Читацька конференція.
В.Набоков

5.Драматургія (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Японська література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
4

4

2
12

Театр абсурду Е.Йонеску. Голомоза співачка. Носороги.
Ф.Дюрренматт. Специфіка драматичного мислення.
Система мотивів та їх функції у п’єсах М.Фріша
Я.Кавабата – виразник суті японського мислення.
Абе Кобо: поєднання національного й універсального.
Е.Йонеско .“Носороги”
Я.Кавабата. “Тисяча журавлів”.
Ф.Дюрренматт «Гостина старої дами»
Кобо Абе
М.Фріш


12
12
12
36Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури 50 –90-х рр. ХХ ст. Література Франції (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Тема 1. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури 50 – 90-х рр. ХХ ст.
Тема 2. А.Камю. Саморух від “естетики абсурду” до “естетики бунту”.
Тема 3. Особливості екзистенційного світогляду Ж.П.Сартра.
Тема 4. Мистецький світ Франсуази Саґан.
Змістовий модуль 2. Англомовна та німецькомовна літератури (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Тема 1. Роман В.Ґолдінґа як роман-притча.
Тема 2. Жанрово-тематична палітра прози Дж.Д.Селінджера.
Тема 3. Художні виміри творчості Г.Белля.
Тема 4. Зображення Голокосту єврейського народу у “Фузі смерті” П.Целана.
Змістовий модуль 3. Російська література (50 – 90 рр. ХХ ст.). Література Латинської Америки (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Тема 1. Поетикальні домінанти оповідань О.Солженіцина “Мотронин двір” та «Один день Івана Денисовича».
Тема 2. Поєднання традицій російської, західноєвропейської та американської літератури у творчості В.Набокова (на матеріалі роману “Лоліта”).
Тема 3. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса “магічного реалізму” Ґ.Ґарсіа Маркеса.
Тема 4. Синкретизм стильових модифікацій прози П.Коельо.
Змістовий модуль 4. Драматургія (50 – 90 рр. ХХ ст.). Японська література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Тема 1. Театр абсурду Е.Йонеску. Голомоза співачка. Носороги.
Тема 2. Ф.Дюрренматт. Специфіка драматичного мислення.
Тема 3. Система мотивів та їх функції у п’єсах М.Фріша.
Тема 4. Я.Кавабата – виразник суті японського мислення.
Тема 5. Абе Кобо: поєднання національного й універсального.

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


Денна форма


у тому числі


усього
л
п
лаб
інд
ср

1
2
3
4
5
6
7

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури 50 – 90-х рр. ХХ ст.

23

Тема 2. А.Камю. Саморух від “естетики абсурду” до “естетики бунту”.


2


3

Тема 3. Особливості екзистенційного світогляду Ж.П.Сартра.

3

Тема 4. Мистецький світ Франсуази Саґан.
2
3

Разом
18
2
2

2
12

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Роман В.Ґолдінґа як роман-притча.

2


2
2

Тема 2. Жанрово-тематична палітра прози Дж.Д.Селінджера.


2


1

Тема 3. Художні виміри творчості Г.Белля.

2
2


1

Тема 4. Зображення Голокосту єврейського народу у “Фузі смерті” П.Целана.
2
2

Разом
18
4
4

4
6

Модуль 2

Змістовий модуль 3.

Тема 1. Поетикальні домінанти оповідань О.Солженіцина “Мотронин двір” та «Один день Івана Денисовича».

2


2
1

Тема 2. Поєднання традицій російської, західноєвропейської та американської літератури у творчості В.Набокова (на матеріалі роману “Лоліта”).

3

Тема 3. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса “магічного реалізму” Ґ.Ґарсіа Маркеса.


2


1

Тема 4. Синкретизм стильових модифікацій прози П.Коельо.
2
1

Разом за змістовим модулем 3
18
2
2

4
6

Змістовий модуль 4.

Тема 1. Театр абсурду Е.Йонеску. Голомоза співачка. Носороги.

4
2


2

Тема 2. Ф.Дюрренматт. Специфіка драматичного мислення.
2
2

Тема 3. Система мотивів та їх функції у п’єсах М.Фріша.

2

Тема 4. Я.Кавабата – виразник суті японського мислення.


2


2

Тема 5. Абе Кобо: поєднання національного й універсального.

2

Разом
18
4
4

2
12

ЛЕКЦІЇ
Основні тенденції розвитку зарубіжної літератури 50 –90-х рр. ХХ ст.
Література Франції (50 – 90 рр. ХХ ст.).
1.А.Камю. Саморух від “естетики абсурду” до “естетики бунту”.
2. Особливості екзистенційного світогляду Ж.П.Сартра.
3. Мистецький світ Франсуази Саґан.

Англомовна література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Роман В.Ґолдінґа як роман-притча.
Жанрово-тематична палітра прози Дж.Д.Селінджера.

Німецькомовна література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
1.Художні виміри творчості Г.Белля.
2.Зображення Голокосту єврейського народу у “Фузі смерті” П.Целана.

Російська література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
1. Поетикальні домінанти оповідань О.Солженіцина “Мотронин двір” та «Один день Івана Денисовича».
2.Поєднання традицій російської, західноєвропейської та американської літератури у творчості В.Набокова (на матеріалі роману “Лоліта”).

Література Латинської Америки (50 – 90 рр. ХХ ст.).
1.Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса “магічного реалізму” Ґ.Ґарсіа Маркеса.
2.Синкретизм стильових модифікацій прози П.Коельо.

Драматургія (50 – 90 рр. ХХ ст.).
Японська література (50 – 90 рр. ХХ ст.).
1. Театр абсурду Е.Йонеску. Голомоза співачка. Носороги.
2. Ф.Дюрренматт. Специфіка драматичного мислення.
3. Система мотивів та їх функції у п’єсах М.Фріша.
4. Я.Кавабата – виразник суті японського мислення.
5. Абе Кобо: поєднання національного й універсального.

Теми семінарських занять


з/п
Назва теми
Кількість
годин

1.
А.Камю. “Чума”. “Стан облоги”.
2

2.
Дж.Д.Селінджер. “Ловець у житі”.
2

3.
Г.Белль «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа»
2

4.
Ґ.Ґарсіа Маркес. “Сто років самотності”.
2

5.
Е.Йонеско .“Носороги”.
2

6.
Я.Кавабата. “Тисяча журавлів”.
212

Практичне заняття № 1
Альбер Камю «Чума». «Стан облоги»
План
Загальна характеристика екзистенціалізму як напрямку філософії та літератури. Особливості світогляду А.Камю та його ставлення до екзистенціалізму.
Історія створення роману «Чума».
Особливості художнього часу й простору. Жанрово-композиційні та тематичні особливості творів роману та драми «Стан облоги».
Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара та Дієго, Судді, Вікторії, Губернатора.
Місце роману «Чума» у світовій літературі, його ідейна спорідненість з творами інших авторів, з іншими видами мистецтва.
Завдання:
Віднайти словесні моделі тексту, що дають можливість проілюструвати наступні положення екзистенціалізму епізодами з роману: відчуженість людини породжує абсурдність світу; кожна людина володіє своїм буттям і відповідає за своє існування; мисляча людина кидає виклик абсурдові; сенсу світу немає, сенсу надаємо ми.
Зробити типологічне зіставлення роману “Чума” та драми “Стан облоги”.

Питання для дискусії:
У чому, на вашу думку, полягає сутність поняття “трагічний гуманізм”?
Що спонукає героїв роману «Чума» та драми «Стан облоги» до боротьби з чумою?
Які зміни відбулися у свідомості постраждалих від чуми (порівняйте героїв роману та дійових осіб п’єси)?
Література
Тексти
Вибрані твори. У 3-х т. Т.1. Проза: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 446 с.
Вибрані твори. У 3-х т. Т.2. Театр: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 448 с.
Вибрані твори. У 3-х т. Т.3. Есе: Пер. з фр. / Упоряд. О.Жупанський. – Харків: Фоліо, 1996. – 623 с.
Избранное. – М.: Правда, 1990. – 480 с.
Осадное положение (Представление в трех частях. Пер. с франц. И.Кузнецовой) // Иностранная литература. – 1990. – № 10. – С. 548.
Падіння: Повість // Всесвіт. – 2002. – №910. – С. 82122.
Творчество и свобода: Сборник. – М.: Радуга, 1990. – 608 с.
Щаслива смерть: Роман // Всесвіт. – 2005. – № 56. – С. 356.
Критичні роботи
Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2005. – №3.
Андреев Л.Г. Альбер Камю (1913 – 1960) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 133139.
Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1999. – №3. – С. 2122.
Білоцерківець Н. Воскресіння Калігули (А.Камю «Калігула») // Зарубіжна література. – 2005. – №3(403). – С. 24.
Васильєв Є. «І я обрав щастя вбивств» Трагедія Камю «Калігула» // Зарубіжна література. – 1999. – №4. – С. 2226.
Волощук Є. Духовні і художні здобутки літератури екзистенціалізму // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2000. – №20. – С. 18.
Волощук Г. Альбер Камю (1913-1960) // Зарубіжна література. – 2003. – №2528. – С. 4263.
Горідько Ю. Вивчення творчості А.Камю // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (403). – С. 516.
Давидюк І. У світі без ілюзій. Романи Е.Хемінгуея “Прощавай, зброє” та А.Камю “Сторонній” і “Чума” крізь призму екзистенційних вимірів // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С. 69.
Вселення писателя не должна ничего исключать: Камю о литературе и о себе как о писателе // Вопросы литературы. – 1997. – №3. – С. 202225.
Жупанський О. Записники А.Камю // Зарубіжна література. – 2004. – №32. – С.67.
Кабкова О. “Опираючись помсті, зберегти власне “я”: Матеріали до вивчення роману А.Камю “Чума” // Всесвітня література. – 1999. – №3. – С. 2326.
Лапушан Т. Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної «Хрещатий яр» та Альбера Камю «Чума» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №1. – С. 2426.
Логвин Г. Фашизм – це і є чума / Матеріали за романом А.Камю “Чума” в 11 класі // Зарубіжна література. – 2007. – №12. – С. 2631.
Лобода О. Бути людиною. До вивчення роману Альбера Камю “Чума” // Всесвітня література та культура. – 2006. – №3. – С. 1113.
Максименко К. «Перша людина» А.Камю // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (4030. – С. 2122.
Малигіна Л. Ідея відповідальності кожної людини за опір злу: Роман-застереження А.Камю “Чума”. Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизму // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2001. –№7. –С. 45.
Марченко Ж. «Абсурд життя – це зовсім не кінець, а лише початок» (Ж.П.Сартр) (за романом А.Камю «Чума») // Зарубіжна література. – 2005. – №3 (403). – С. 1720.
Матюшкіна Т. Чужий серед чужих. Повість А.Камю «Сторонній» // Зарубіжна література. – 1998. – №4. – С. 1720.
Моруа Андре.[Альбер Камю] // Моруа Андре. От Монтеня до Арагона. – М.: Радуга, 1983. – С. 583586.
Мухін В. Вивчення романів А.Камю “Сторонній” і “Чума” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №9. – С. 2328.
Нагорна А. Осягаючи творчу манеру письменника крізь призму його філософських ідей. На матеріалі роману «Чума» А.Камю // Всесвітня література. – 2005. – №6. – С. 6164.
Рудаківська С. Докопуючись до глибинних прошарків роману // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №2. – С. 4651.
Тоді О. Альбер Камю, жизнь. Фрагменты книги // Иностранная литература. – 2000. – №4.
Токмань Г. Альбер Камю: діалог письменника і філософа з іншими та з самим собою // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №5. – С. 5154.
Тузков С. Екзистенціальні мотиви в романі А.Камю “Сторонній”. Матеріали до уроку літератури в 11 класі // Зарубіжна література в школі. – 2006. – № 3. – С. 1114.
Черняхівська Г. Вибір людини у межовій ситуації («Калігула» А.Камю, «Перевтілення Ф.Кафки») // Зарубіжна література. – 2001. – №19 (227). – С. 78.
Шервашидзе В. От романтизма к экзистенциализму. Творчество Андре Мальро и Альбера Камю: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 156 с.
Штейнбук Ф. “Человек как символ не только жизни, но и смерти”. Об особенностях изучения романа-притчи А.Камю “Чума”. Постижение замысла писателя через вслушивание в мелодию литературы и философии // Відродження. – 1996. – №4. – С. 2327.

Практичне заняття № 2
Джером Девід Селінджер “Ловець у житі”
План
Філософсько-естетична концепція творчості Дж.Д.Селінджера.
Проблема жанрової форми роману “Ловець у житі”.
Особливості мови і стилю роману. Тип композиції.
Поняття “фальш” та його оцінне значення Холденом.
Мотив втечі в романі Дж.Д.Селінджера й традиції американської літератури.
Поневіряння Холдена: серед “повних людей” на “безплідній землі”.
Метафора життя-гра та її смислові прояви в романі.
Символ Смерті й Кохання в романі, характер їх співвідношення.
Авторський образ Ловця.
Філософсько-релігійних характер фіналу роману.
Завдання:
Підготувати повідомлення на тему: “Збірка “Дев’ять оповідань” Дж.Д.Селінджера. Філософські й естетичні засади поетики”.
Намалюйте ілюстрації до твору.
Схарактеризуйте ідейне значення імен та прізвищ головних героїв.
Питання для дискусії:
Авторський образ ловця асоціативно звертає нас до метафори апостолів як “ловців” людей. Що говорить Колфілд про свою “релігійність” і як він сам характеризує апостолів?
Рух Холдена окреслено двома символами: Смерть, пов’язана з образом Алі та Любов (образ Фібі). Простежте рух цих символів у романі. До чого веде шлях відлюдька і в чому полягає авторська концепція любові?
Література
Тексти
Для Есме з любовю і мерзотою // Всесвіт. – 2009. – № 78. – С. 7677.
Над пропастью во ржи / Повесть. Пер. Р.Райт-Ковалевой. – СПб.: Издательский Дом “Кристал”, 2003. – 192 с.
Рассказы. Повести. – Ростов-на-Дону: Фенікс.: Х.: Фолио, 1999. – 477 с.
Чудовий день для рибки-бананки: оповідання / З англ. пер. Дм. Кузьменко // Всесвіт. – 2004. – №7-8. – С. 159167.
Критичні роботи
Братко В. Письменник, якого завжди читатимуть. До вивчення творчості Дж.Д.Селінджера // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №1. – С. 4347.
Венедиктова Т.Д. Джером Дэвид Селинджэр // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 498499.
Галинская И. Философская и эстетическая основа поэтики Сэлинджера. – М.: Наука, 1975. – 111с.
Денисова Т. Літературний процес ХХ ст. Нонконформізм середини віку: Людина в постіндустріальному суспільстві // Вікно в світ. – 1999. – №5. – С. 3848.
Дудка Н. Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – №8(456). – С. 1116.
Єременко О. Дж.Селінджер “Над прірвою в житі”. Образ головного героя роману з погляду літературознавця // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 5658.
Єременко О, Штейнбук Ф. Дж.Селінджер. “Над прірвою у житі”: матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 4. – С. 5660.
Козленко Р. «Де вони діваються взимку». Матеріали до вивчення роману Дж. Д.Селінджера «Над прірвою у житі» Всесвітня література та культура. – 2004. – №9. – С. 3740.
Красуцька І. Крутий обрив дорослості (Дж.Д.Селінджер. “Над прірвою у житі”) // Вікно в світ. – 1999. – №6. – С. 163167.
Марченко Н., Савчук Р. Постмодерністські роздуми про роман Дж.Селінджера “Над прірвою у житі” // Всесвітня література та культура. – 2001. – №5. – С. 5254.
Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність. – 2002. – №12. – С. 132139.
Несторова Л. Молодий герой і Америка. За романом Джерома Д.Селінджера “Над прірвою у житі” // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – №8(456). – С. 2021.
Скобельська О. Виклик над безоднею: роман Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 3. – С. 69.
Слива В. Ідейний зміст повісті Дж. Селінджера “Над прірвою у житі” // Русский язык и литература в школах Украины. – 2004. –№1921. – С. 78.

Практичне заняття № 3
Генріх Белль “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”
План
Особливості світоглядної системи Г.Белля. Місце письменника в історії післявоєнної німецької літератури.
Семантика назви оповідання “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”
Жанрово-композиційні особливості оповідання.
Головний герой як фізично й духовно скалічена нацистським режимом “маленька людина” без майбутнього, жертва антигуманної ідеології.
Контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Засоби характеристики героя.
Функції деталей інтер’єру у творі
Мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни.
Завдання:
Дібрати історичний матеріал до теми: “Тоталітарний режим у Німеччині 30-х – 40-х рр. Друга світова війна, її наслідки для Німеччини”.
Підготувати повідомлення на тему: “Особистий досвід участі Г.Белля у Другій світовій війні, його вплив на творчість письменника”;“Антивоєнний, антифашистський напрям літератури”; “Покоління, що повернулося – з поразкою”; “Група 47”.
Розкрийте символіку хреста в оповіданні “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”. Доведіть думку цитатами з твору.
Питання для дискусії:
Який художній прийом лежить в основі оповідання “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”? Наведіть приклади з тексту.
Як трансформується в оповіданні мотив пізнання і упізнавання? Який шлях проходить герой, мандруючи “довгими коридорами гімназії” чи “довгими коридорами пам’яті”?
Чи згодні ви з думкою: “Реальність надто жорстока і жорстка, щоб чекати від неї надії на порятунок?”
Література
Тексти
Завет: Повесть // Иностранная литература. – 2001. – №1. – С. 161223.
Избранное: Пер. с нем. / Сост Н.Н. Бунина; Предисл. Т.Л.Мотылевой. – М.: Правда, 1987. – 576 с.
Четыре статьи о Солженицине // Иностранная литература. – 1989. – №8. – С. 228237.
Критичні роботи
Борецький Л. Україна в житті та творчості Г.Белля // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 5253.
Г.Белль. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1998. – №5. – С. 1218.
Веренько Л. Трагедія Другої світової війни у творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 78.
Гладишев В. Вивчення творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 37.
Гладышев В. Крик души “потерянного поколения” (“Глазами клоуна”) // Відродження. – 1994. – №3. – С. 5457.
Гладышев В. “Но я еще не был мертвецом...”: Трагедия человека в контексте трагической епохи. Рассказ Г.Белля “Путник, придешь ли когда в Спа...” // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №1. – С. 5157.
Гладишев В. Посилюючи ефект сприйняття художнього твору (Г.Белль) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №2. – С. 5456.
Гордіна Л. Осуд антигуманної сутності війни в оповіданні Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа» // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405). – С. 911.
Горідько Ю. Тема війни у творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2005. – №5 (405). – С. 13.
Горідько Ю. Шукаймо смисл ключової фрази твору // Всесвітня література. – 1998. – №5. – С. 1315.
Гугнин А.А., Карельський А.В. Генрих Бёлль (1917 – 1985) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 432437.
Затонський Д. Г.Белль – людина й письменник // Вікно в світ. – 1999. – №2. – С. 110132.
Затонський Д. Окрема і самостійна людяність // Зарубіжна література. – 2000. – №17. – С. 3, 6.
Кацева Е. Уроки Бёля // Вопросы литературы. – 2000. – № 34. – С. 321325.
Конєва Т. “Для чого прийшли ми у світ цей?” Матеріали до вивчення творчої спадщини Г.Белля // Зарубіжна література. – 1998. – №3. – С. 1922.
Мельничишин І. Засуджуючи жахи війни: матеріали до уроку аналізу жанрових особливостей оповідання Г.Белля “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа” // Всесвітня література. – 2000. – №4. – С. 5356.
Логвин Г. Епідемія жорстокості. Матеріали до вивчення роману Г.Белля “Де ти був Адаме” // Зарубіжна література. – 1998. – №1. – С. 35 – 38.
Мукорова А. Генріх Белль: Огляд життя і творчості // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2003. – №10. – С. 23 – 24.
Мотылёва Т. Беспощадная память: Заметки о романах Г.Белля // Знамя. – 1987. – Кн. 6. – С. 221 – 225.
нить Ариадны длиною в семь венных лет // Иностранная литература. – 2002. – №8. – С. 281282.
Остудина С.В. Роль автора в художественной системе романа Г.Белля “Груповой портрет с дамой” // Вестник Ленинградского университета. Серия 2, История, языкознание, литературоведение. – 1991. – Вып. 4. – С. 78 – 82.
Роднянская И. Мир Генриха Белля // Вопросы литературы. – 1966. – №10.
Рожновский С. Генрих Белль. – М.: Высшая школа, 1965. – 103 с.
Стежинский В., Черная Л. [Генрих Бель] // Стежинский В., Черная Л. Литературная борьба в ФРГ. Поиски. Противоречия. Проблемы. – М.: Сов. Писатель, 1978. – С. 95109; С. 369375; С. 399403.
Таратута С. Погляд на війну з протилежного берега. Антивоєнна спрямованість творчості Г.Белля // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С. 1314.
Черная Л. Три романа Генриха Белля // Белль Г. Групповой портрет с дамой: Книга 2. / Пер. с нем. Л.Б.Черной. – Кишитнев: Лумина, 1987. – С. 440447.
Чирка В. Г. Бьолль – совість нації // Зарубіжна література. – 1998. – №24. – С.78.
Шахова К. Г.Белль // Зарубіжна література. – 2003. – №10. – С. 2123.
Юпіна Л. Філологічний аналіз художнього твору. Оповідання Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш до Спа» // Зарубіжна література. – 2005. – №5(405. – С. 1213.

Практичне заняття №4
Ґ. Ґарсіа Маркес “Сто років самотності”
План
Особливості розвитку латиноамериканської літератури. Місце і роль у ній Ґ.Ґарсіа Маркеса. Особливості світоглядної системи митця.
“Сто років самотності” як узагальнення долі латиноамериканського континенту. Історії створення роману .
Жанрова своєрідність роману (роман-урок, роман-застереження, сімейна-хроніка, роман-епопея, роман-міф, інтелектуальний роман).
Основні сюжетні лінії роману. Мотив землі Макондо як мотив землі обіцяної. Способи моделювання простору.
Морально-етична проблематика твору: родової відособленості, любові і шлюбу, особистості й цивілізації, технічного прогресу, біологічного й духовного розвитку особистості, проблема зміни поколінь та цивілізацій, історичного та метафізичного часу.
Способи вираження авторської позиції у творі.
Завдання:
Підготувати повідомлення на тему: “Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним світобаченням в оповіданні Ґ.Ґарсіа Маркеса “Стариган із крилами”; “Філософсько-естетичний сенс зустрічі янгола з людьми, своєрідність образу янгола в оповіданні Ґ.Ґарсіа Маркеса “Стариган із крилами”.
Розкрийте специфіку «магічного реалізму». Знайдіть у творах митця риси цього методу.
Питання для дискусії:
У чому, на вашу думку, полягає своєрідність Латинської Америки?
Які духовні проблеми порушує Ґ.Ґарсіа Маркес у своїй творчості?
У чому трагедія роду Буендіа?
Література
Тексти
Записник з моїми сумними курвами: Роман / Пер. з ісп. Г.Грабовська // Всесвіт. – 2005. – №1112. – С. 338.
История одной смерти о которой знали заранее // Латинская Америка. – 1982. – № 13.
Кохання під час холери // Всесвіт. – 1994. – № 10.
Полковнику ніхто не пише // Всесвіт. – 1972. – №3.
Стариган із крилами: Оповідання // Всесвітня література. – 1998. – №7. – С. 2223.
Сто лет одиночества: Роман // Иностранная литература. – 1970. – №6. – С. 569; №7. – С. 140200; №8. – С. 6104.
Сто років самотності: Роман // Всесвіт. – 2001. – №56. – С. 3093; №78. – С. 367; № 910. – С. 68137.
Хроника объявленной смерти: Повесть / Перевод с исп. Л.Новиковой // Иностранная литература. – 1981. – №12. – С. 347.
Щасливої дороги, сеньйоре президенте! // Всесвіт. – 2002. – № 56. – С. 315.
Критичні роботи
Аннинский Л. Феномен Гарсиа Маркеса: феномен и опыт // Латинская Америка. – 1987. – №8.
Богно В. Маркес: обстоятельства смарти, любви и прочей жизни // Звезда. – 1996. – №1. – С. 198 – 205.
Борщевська Л. Маркес: журналіст і письменник // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2001. – №20. – С. 10 – 11.
Борщевська Л. Журналістика Маркеса як шлях до письменства // Слово і час. – 2001. – №10. – С. 75 – 77.Видано повну офіційну біографію Ґабріеля Ґарсіа Маркеса // Всесвіт. – 2009. – №1112.
Габріель Гарсіа Маркес. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 4243.
Гарин Д. «Cто лет одиночества» 35 лет спустя // Вопросы литературы . – 2004. – №1. – С. 213241.
Грищенко Л. Від історії людства до історії духовності // Всесвітня література та культура. – 2001. – №5. – С. 4144.
Груздева Н., Злобина Е. Феномен Гарсиа Маркеса: парадоксы прочтения // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 241 – 242.
Гурдуз А. Твори Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами» та Рея Бредбері «Дядечко Ейнар» // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №1. – С. 3940.
Дітькова С. Абсолютно синій кіт// Зарубіжна література. – 1998. – №5. – С. 2631.
Дітькова С. Приречення на самотність: До вивчення роману Гарсіа Маркеса “Сто років самотності”// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – №9. – С. 1318.
Жердинівська М. Незнищенна магія американської Атлантиди. Маркес Гарсіа Г. Стариган із крилами. Похорон Великої Мами // Зарубіжна література. – 1997. – №42.
Завгородня Л. Чи потрібні ангели на землі?(Порівняльний аналіз оповідань «Дідуган з крилами» Г.Г.Маркеса та «Що живить людей?» Л.Толстого) // Зарубіжна література. – 2001. – №40. – С.2.
Затонський Д. Габріель Гарсіа Маркес та його “Сто років самотності” // Маркес Ґ.Ґарсіа. Сто років самотності: Роман. Повісті. Оповідання. пер. з ісп. / Передм. Д.Задонського. – К: Вид. дім. “Всесвіт”, 2004. – С. 518.
Затонський Д. “Самотність нашої самотності”: про “магічний реалізм” Г.Г.Маркеса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №12. – С. 3437.
Земсков В. Актуальные заметки о колумбийском писателе Маркесе и о нас самих // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 210 – 213.
Золотар З. Г.Гарсіа Маркес “Сто років самотності” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №4. – С. 40 – 41.
Кабкова О. Коли відлітають ангели // Всесвітня література. – 1998. – №12. – С. 1517.
Кирилюк О. У колі міфічного часу // Відродження. – 1994. – №8. – С. 2731.
Любовь и ХХ век (О новом Романе Габриэля Гарсиа Маркеса) [Пир во время чумы] // Иностранная литература. – 1987. – №7. – С. 213223.
Мазур І. «Над нашим потоком гріхів і блукань». За оповіданням Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. – 2005. – №10 (410). – С. 14.
Маркес рассказывает о себе // Иностранная литература. – 1988. – №3. – С. 214223.
Ненько І. Заклик до всепланетної солідарності. Спроба інтерпретації ідейно-художнього змісту роману Г.Г.Маркеса “Сто років самотності” // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 4647.
Ніколенко О. “Чи повернеться янгол?”. Матеріали до вивчення оповідання Г.Г. Маркеса “Старий із величезними крилами” // Зарубіжна література. – №6. – С. 1718.
Нев’ярович Н. Основні риси поетики «магічного реалізму»(На матеріалі оповідання Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами») // Всесвітня література. – 2006. – №6. – С.47.
Огнева Е. В. Габриэль Гарсиа Маркес (род. в 1928) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 542548.
Омельченко М. Система образів Гарсіа Маркеса “Сто років самотності” // Зарубіжна література. – 2003. – №8. – С. 68.
Оржицький І. О. “Ми – світло і правда, обернені в камінь...”. Література країн Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у ХХ столітті: Етнокультурний аспект. – К.: Юніверс, 2006. – 272 с.
Осипович І. Докір суспільству в оповіданні Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» // Зарубіжна література. – №10 (410). – С. 1013.
Первак О. Ідея солідарності як альтернатива самотності: комплексний аналіз роману Г.Г.Маркеса “Сто років самотності” // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 4346.
Петровский И. Знаки Москвы и колумбийская действительность // Всемирная литература. – 1990. – №1. – С. 112 – 139.
Покальчук Ю. Латиноамериканський роман. – К., 1980.
Поляковский О. Маркес // Эхо планеты. – 2001. – №50. – С. 33 – 35Столбов В. несколько слов о романе “Сто лет одиночества” и его авторе // Иностранная литература. – 1970. – №8. – С. 104105.
Штейнбук Ф. Творча інтерпритація учнями епізоду з роману Гарсіа Маркеса “Сто років самотності” – засіб опанування поняттям “магічний реалізм” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 4. – С. 51 –52.

Практичне заняття №5
Йонеско Е. “Носороги”
План
Найважливіші особливості театру Е.Йонеско: руйнація звичної логіки дій, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску.
Історія створення та сценічної постановки п’єси.
Символічний сенс сюжету драми “Носороги”.
Сатирично-гротескне змалювання процесу “омасовлення” людей.
Проблеми втрати індивідуальності під тиском масової свідомості.
Сутність опору Беранже. Система образів драми.
Сенс центральної метафори.
Завдання:
Підготувати доповіді на тему: “Вплив естетики сюрреалізму на творчість Е.Йонеско”; “Спорідненість тематики й принципів побудови сюжету на основі розгорнутої метафори у п’єсі “Носороги” Е.Йонеско, “Перевтілення” Ф.Кафки та “Чуми” А.Камю”.
Виписати цитації літературознавців щодо тлумачення ними дефініцій “театр абсурду”.
Питання для дискусії:
Чим для вас є театр?
Чому, на вашу думку, Е.Йонеско назвав свій твір “антип’єсою?”
Чому саме Беранже зберігає свою людську сутність? Що нас робить людьми?
Література
Тексти
Носороги: П’єса на 3 дії і 4 картини // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – №11. – С. 211.
Носорог: Пьеса и рассказы. – М.: Темп, 1991. – 271 с.
Избранное. – К.: Ника-центр, 1998. – 286 с.

Критичні роботи
Андреев Л. Эжен Ионеско // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 398400.
Бойко І. Театр, який спонукає задуматись над абсурдністю нашого життя. Конспект уроків за п’єсою “Носороги” Е.Йонеско // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 5256.
Волощук Е. ХХ век в зеркале театра Е. Йонеско // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №1. – С. 710.
Волощук Е. Из историии болезни духа ХХ в. (“Носороги” Е.Ионеско) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 3. – С. 5052.
Волощук Е. Человек изумленный (театр Е.Ионеско) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – № 11. – С. 1220.
Горідько Ю. Дикий тупіт копит. До вивчення п’єси Ежена Йонеско “Носороги” // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 3037.
Горідько Ю. “Драма абсурду”: стильові особливості п’єси Е.Йонеско “Носороги” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №9. – С. 5254.
Горідько Ю. Стильовий аналіз як шлях вивчення модерністських творів. На прикладі п’єси Е.Йонеско “Носороги” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №4. – С. 36; Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 3337.
Горозинський В. Дикий тупіт копит. До вивчення п’єси Е.Йонеско «Носороги» // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 3033.
Діброва В. Шляхи театрального авангарду і Ежен Йонеско // Всесвіт. – 1988. – №10. – С. 122125.
Діброва В. Час “бити шибки”. Ежен Йонеско // Зарубіжна література. – 2002. – №11. – С. 2224.
Эжен Ионеско между жизнью и сновидением. Беседы с Клодом Бонфуа (Фрагменты книги). Перевод с франц. И.Кузнецовой // Иностранная литература. – 1997. – №10. – С. 117156.
Мєснова Г. Образ абсурду сприяє відображенню картини реальної дійсності // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №4. – С. 4648.
Орлова О. На уламках класичного театру: Аналіз п’єси “Носороги” Е.Йонеско крізь призму правила трьох єдностей // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 5659.
Пінігіна Г. Символічний сенс п’єси «Носороги» // Зарубіжна література. – 2005. – №13(413). – С. 2124.
Рогозинський В. Дикий тупіт носорога // Всесвітня література та культура. – 2002. – №6. – С. 3235.
Рогозинський В. Моторошні метаморфози, або феномен стадності за Еженом Йонеско // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – №10. – С. 4347.
Силкіна В. До змісту “Носорогів” Е.Йонеско через поетику “театру абсурду” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №3. – С. 2325.
Чечетіна Л. “Кожне життя єдине, кожне – світ”. Інтегрований урок: п’єса Ежена Йонеско “Носороги” // Всесвітня література та культура. – 2006. – №3. – С. 1821.
Чечетіна Л. “Я не здамся!”. Інтегрований урок за п’єсою Ежена Йонеско “Носороги” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №3. – С. 3437.
Якимович Т. [Ежен Йонеско] // Якимович Н. З художнього світу Франції. Класика. Антикласика. Творчий жерміналь. – К.: Дніпро, 1981. – С. 102124.
Якимович Н. Французская драматургия на рубеже 1960 – 1970-х годов. – К.: Изд. Киевского ун-та, 1973. – 256 с.
Практичне заняття №6
Ясунарі Кавабата “Тисяча журавлів”
План
Своєрідність японської літератури. Традиції хоку та танку.
Естетичні принципи Я.Кавабата та проблематика його творів. Зв’язок поетичної прози Кавабата з національними традиціями японської літератури.
Психологічні, естетичні та культурні традиції Японії в романі “Тисяча журавлів”.
Чайна церемонія “тядо” як відображення духовного та естетичного почуття японців як спосіб злиття з природою.
Особливості організації художнього часу і простору. Внутрішній монолог та його роль у розкритті образів. Особливості побудови образної системи твору.
Мистецтво деталі. Річ, інтер’єр – їх самостійне смислове і композиційне навантаження. Роль жесту, руху, запаху, кольору в романі. (Приклади з тексту).
Завдання:
Підготувати повідомлення на тему: “Поєднання традицій японської літератури та модерних впливів західної культури у творчості Я.Кавабата”; “Снігова країна” як вершинне явище творчості митця”.
Підготувати інсценізацію окремих фрагментів роману “Тисяча журавлів”.
Підготувати відеоряд.
Питання для дискусії:
Яке враження справляє на вас японська культура?
Які риси японської ментальності вас найбільше приваблюють?
Як ви розумієте слова Я.Кавабата: “Все своє життя я прагнув прекрасного і буду прагнути його до самої смерті”?
Що означає для японця насолоджуватися мистецтвом?
Література
Тексти
Голос бамбука, цветок персика: Рассказ Пер. Б.Раскина // Иностранная литература. – 1972. – №6.
Избранные произведения. – М.: Радуга, 1986. – 586 с.
Красотой Япониии рожденный // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2004. – №8. – С. 1014.
Любовні новели // Всесвіт. – 2004. – № 34. – С. 929.
Стон горы: Роман. Пер. В. Гривнина // Иностранная литература. – 1973. – №9, 10.
Танцовщица с Идзу. Старая столица. Рассказы // Ясунари Кавабата. Избранные произведения. – М., 1993.
Критичні роботи
Боронина Эстетические идеалы литературы прошлого в творчестве Ясунари Кавабата // Восток. – 1999. – №4. – С. 95 – 96.
До 100-ліття від дня народження Ясунарі Кавабата. Кожну мить прожити гарно з позиції краси // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №6. – С. 5052.
Зварич В. Розумом серця: Матеріали до вивчення творчості Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1999. – №1. – С. 42 – 45.
Герасимова М. Бытие красоты. Традиции и современность в творчестве Ясунари Кавабата. – М., 1990.
Григорьева Т. Читая Кавабата Ясунари // Иностранная литература. – 1971. – №8.
Конєва Т. Тривожні акорди чайної церемонії. Начерки до вивчення творчості Ясунарі Кавабата, зокрема його повісті “Тисяча журавлів” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №10. – С. 3840.
Кузьменчук І. Ясунарі Кавабата (1899 – 1972) // Зарубіжна література (Перше вересня). – 2004. – №8. – С. 6 – 9.
Муратова В. Изучать непохожее // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – №7. – С. 3639.
Ніколенко О.М., Філіна І.О. Японська проза ХХ століття // Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе): Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – С. 4751.
Удовиченко Л. Гармония природы, мирозданья, бытия: Урок по повести Ясунари Кавабата “Тысячекрылый журавль” // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – №2. – С. 4952
Федоренко Н. Кавабата: взгляд в прекрасное // Иностранная литература. – 1974. – №7. – С. 158216.
Федоренко Н. Ясунари Кавабата. – М., 1973.
Федоренко Н. Ясунари Кавабата. Краски времени: Очерки. М., 1982.
Филина И. “Философские камни” японской прозы ХХ века (“Тысяча журавлів” Ясунари Кавабата и “Человек-ящик” Кобо Абэ в свете японской культуры) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 4147.
Шкаруба Л.М., Шошура С.М. Генезис японської культури. Релігійні основи японської культури. Мова японської літератури // Скарбниця духовної спадщини. Нариси з історії світової культури: Навчально-методичний посібник / Л.М.Шкаруба, С.М.Шошура. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2005. – С. 87113.
Шпиталь А. Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – № 8. – С. 42.

5. Теми індивідуальних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1.
Франсуаза Саґан. “Чи любите ви Брамса”. “Здрастуй, смуток”. “Трохи сонця в холодній воді”.
2

2.
В.Ґолдінґ. «Володар мух».
2

3.
П. Целан. «Фуга смерті».
2

4.
О.Солженіцин. «Мотронин двір».
2

5.
Пауло Коельо. Читацька конференція.
2

6.
Ф.Дюрренматт. «Гостина старої дами».
212


Тема №1.
Франсуаза Саган
План
Творчість Ф.Саґан та традиції французької літератури (Ж.П. Сартр, М.Пруст).
Поетикальні домінанти творчості мисткині (проблематика, сюжетно-композиційні особливості, образна система).
Перипетії творчого шляху (“Здрастуй, смуток”, “Трохи сонця в холодній воді”, “Чи любите ви Брамса?”).
Особливості драматургії, есеїстки та мемуаристики Ф.Саґан.

Завдання:
Підготувати відеоряд.
Простежити особливості критичної рецепції творчості мисткині.
Виділити уривки з художніх творів, які справили найбільше враження.
Питання для дискусії:
У чому, на вашу думку, секрет популярності Ф.Саґан?
Складіть психологічний портрет мисткині.
Чи вплинула творчість Ф.Саґан на розвиток “жіночої” прози Франції ?
Література
Тексти
Ангел-хранитель. – К.: Астарта, 1994. – 448 с.
Главы из книги “В память о лучшем” // Вопросы литературы. – 1998. – март – апрель. – С. 172188.
В память о лучшем // Саган Ф. Ангел-храгнитель. – М.: Эксмо, 2003. – С. 329415.
Немного солнца в холодной воде. Роман // Иностранная литература. – 1972. – №3. – С. 128209.
Пруд одиночества. Рассказ // Наука и религия. – 1987. – №12. – С. 2526.
Рыбья кровь: Роман // Иностранная литература. – 1991. – №2. – С. 91166.
Потерянный профиль. Роман с предисл. А.Плитченко “Трагедия нормальной души” // Сибирские огни. – 1976. – №9. – С. 43109.
Критичні роботи
Андреев Л.Г. Франсуаза Саган // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 393.
Бестужева Л. С печалью не прощаются // Смена. – 2001. – №5. – С. 3743.
Вульф В. Встречи с Ф.Саган // Театральная жизнь. – 1988. – №1. – С. 3031.
Головина Е, Франсуаза Саган: Одиночество // Караван историй. – 2000. – №11. – С. 7288.
Еремеев Л.А. Французский литературный модернизм: Традиции и современность. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 107112.
Завьялова Л. О ком или о чём хранит молчание Франсуаза Саган // Вопросы литературы. – 1998. – №2. – С. 188195.
Зверев А. Эта обманчивая простота // Литературное обозрение. – 1973. – №2. – С. 98103.
Зенин С. Человек в осаде. // Литературное обозрение. – 1990. – №3. – С. 3945.
Максимова Н Франсуаза Саган – цикада восена // Україна молода. – 1998. – 19 груд.
Олридж Дж. Писатель и общественная мораль // Иностранная литература. – 1963. – №9. – С. 194217.
Пащенко В. Франсуаза Саган та її літературні герої // Всесвіт. – 1993. – №1. – С. 106110.
Ржевская Н. Заметки о современной французской новелле // Иностранная литература. – 1981. – №10. – С. 184188.
Франсуаза Саган // Семашко И. Сто великих Женин. – М., 1999. – С. 558564.
Шевчук В. Саган як речниця чоловічої емансипації // Всесвіт. – 1991. – №5. – С. 27.
Шкунаева И. Солнце и холодная вода // Иностранная литература. – 1972. – №2. – С. 270272.

Тема №2.
Вільям Ґолдінґ «Володар мух»
План
Філософсько-естетичні домінанти творчості В.Ґолдінґа.
Історія створення роману «Володар мух». Шлях твору до читача.
Жанрово-композиційні особливості.
Образна система роману-притчі. Образи-символи твору.
Філософський аналіз проблем людини у творі
Завдання:
Визначте, з яких умов сформувався світогляд В. Ґолдінґа.
У чому полягає новаторство англійського письменника.
Назвіть літературних попередників та сучасників митця.
Питання для дискусії:
Чому, на вашу думку, В. Ґолдінґ назвав свій твір «Володар мух».
Чи вплинув особистий досвід ВҐолдінґа на задум та ідейне звучання твору. Аргументуйте свою відповідь.
Література
Тексти
Повелитель мух: Сборник. – М.: Прогрес, 1982. – 496 с.
Шпиль, и другие повести. – М.: Прогрес, 1982. – 447 с.
Критичні роботи
Бегун Б., Костюк Е. “Зверь – мы сами” // Відродження. – 1995. – №2. – С. 3946.
Грабовський А. Парадокси здорового глузду. До аналізу роману В.Голдінга «Володар мух» // Всесвітня література та культура. – 2004. – №1. – С. 3942.
Єременко О Погляд у «темному людського серця» (Матеріали до прочитання роману В.Голдінга «Володар мух») // Всесвітня література. – 1999. – №4. – С. 1619.
Івашов В. Уїльям Голдінг та екзистенціалістський роман // Всесвіт. – 1967. – №4. – С. 7379.
Каніболоцька О. Формування вміння здійснювати композиційний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури. На матеріалі роману В.Голдінга “Володар мух” // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №11. – С. 2429.
Кривина Т. “Там, где есть здоровье, не требуется врач”. Размышление о романе У.Голдинга “Повелитель мух” // Литература. – 1996. – №26. – С. 1415.
Мірошніченко Л. Останній роман Вільяма Ґолдінґа // Всесвіт. – 1998. – №8. – С. 146151.
Павличко С. Розтрощені окуляри глузду // Зарубіжна література (Перше вересня). – 1999. – 5 лют.
Павличко С. Д. Філософські романи Вільяма Голдінга // Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К.О.Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Д.Павличко та ін.; за ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – С. 239268.
Пулина Г. Система символов в романе Уильяма Голдинга “Повелитель мух” // Зарубіжна література. – 2004. – №4. – С. 4043.
Соловйова Н.А. Уильям Голдинг (род. В 1911 г.) // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 470471.
Шишева В. В спор о человеке [Уильям Голдинг] // Шишева В. Эпистолярные диалоги. – М.: Советский писатель, 1983. – С. 193 – 210.
Шпиталь А. Вільям Голдінг // Зарубіжна література. – 1997. – №5. – С. 4041.
Ярошовець С. Роман Вільяма Ґолдінґа “Володар мух” як літературна притча // Всесвіт. – 2000. – № 12. – С. 101105.

Тема №3.
Пауль Целан «Фуга смерті»
План
Етапи творчого становлення П.Целана.
“Фуга смерті”. Зображення Голокосту єврейського народу:
Жанрово-тематична природа поезії;
Художні особливості “Фуги”.
Проблема перекладу поезії Пауля Целана в Росії та Україні.
Література
Тексти
Поезії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №1. – С. 4243.
Стихи / Пер. с нем. // Иностранная литератра. – 2005. – №4. – С. 206–220.
Стихи / пер с нем. Предисл. С.Апта // Иностранная литература.– 1974. – №5. – С. 103111.
“Ці тихі, німецькі, болючі рядки...” Рання поезія // Вікно в світ. – 1998. – №2. – С. 128140.
Критичні роботи
Апт С. Пауль Целан // Иностранная литература. – 1974. – №5.
Глухова А., Ліберман Я. Вивчення модерністського твору шляхом структурно-семантичного аналізу (Урок за віршем П.Целана “Фуга смерті”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №2. – С. 4243.
Гугнин А.А., Карельський А.В. Литература Германии // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 421464.
Гузь О. Модерністське зображення трагедії Голокосту у поезії Пауля Целана “Фуга смерті” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №2. – С. 1721.
Іванова Н. Новаторське зображення трагедії людини – заручника війни. Трагедія Голокосту в поезії “Фуга смерті” Пауля Целана крізь призму модернізму // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №2. – С. 4345.
Наливайко Д., Рихло П. “Фуга смерті” Пауля Целана в контексті його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №1. – С. 4247.
Неб’янська Т. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії “Фуга смерті” Пауля Целана // Зарубіжна література. – 2005. – №8(408). – лютий. – С. 1922.
Нестеров А. Мосты Пауля Целана. Пауль Целан Стихотворения. Проза. Письма. – М.: Ad Marginem, 2008 // Иностранная литература. – 2009. – №2. – С. 244 251.
Новикова М. Контекст пам’яті // Всесвіт. – 1978. – №6. – С. 175–180.
Рихло П. Пауль Целан у контексті традицій німецької літератури // Слово і час. – 2005. – №10. – С. 46-51.
Рихло П. “Під мостом Мірабо струмує Сена” Поетична велич і життєва трагедія Пауля Целана // Зарубіжна література. – 2002. – №4. – січень. – С. 12.
Рихло П. “Фуга смерті” Пауля Целана в контексті його творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №1. – С. 4243.
Рихло П. “Фуга смерті Пауля Целана в слов’янських перекладах // Вікно в світ. – 1998. – №2. – С. 122127.
Семенко Т. Українське коріння Пауля Целана // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 3738.
Соловей Е. Поезія і духовний клімат доби (Р.М.Рільке, П.Целан, В.Свідзинський, Б.І.Антонич) // Вікно в світ. – 1998. – №2. – С. 117121.
Сорокіна Е. Пауль Целан і його “Фуга смерті” // Всесвітня література та культура. – 2003. – №4. – С. 1213.
Хоменко В. Образи космогонічної вертикалі в поезії Пауля Целана // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – №24. – С. 716.

Тема №4.
Олександр Солженіцин «Мотронин двір»
План
Періодизація творчості.
Історія створення оповідання “Мотронин двір”.
Жанрова специфіка та образна система твору.
Ідейно-тематична своєрідність.
Оповідання «Мотронин двір» і розвиток російської “сільської прози”.
Завдання
Схарактеризуйте ставлення О.Солженіцина до України та її культурних надбань.
Схарактеризуйте головних героїв оповідань О.Солженіцина “Мотронин двір” та «Один день Івана Денисовича».
Питання для дискусії
Чому, на вашу думку, Солженіцин відмовився від авторської назви оповідання «Не стоит село без праведника» і зупинився на версії, запропонованій О.Твардовським.
Яке враження справляє Мотрона на героя-оповідача?
Чи можемо вважати Мотрону духовно багатою особистістю?
Що поєднало Мотрону та Гнатовича?
Література
Тексти
Малое собрание сочинений. – М.: ИНКОМ НВ, 1991.
Матренин двор: Рассказ // Роман-газета. – 1998. – №23-24. – С. 1-15
Критичні роботи
Бушнин А. Олександр Солженицин. – М.: Алгоритм, 2003. – 366 с.
Василенко Е. “Есть такие прирожденные ангелы ...” Душа и судьба человека в рассказе А.И.Солженицина “Матренин двор” // Литература (Первое сентября). – 2003. – № 23. – С. 14.
Голубков М. Торжество А.И. Солженицина как итог столетия // Дидакт. – 2001. – №5. – С. 6777.
Гордиенко Т. Нобелевская премия А.И.Солженицина // Русская словесность. – 2005. – №7. – С. 3135.
Митькова С. А.И.Солженицын “Один день Ивана Денисовича” // Всесвітня література та культура. – 2003. – №4. – С. 2529.
Куделько Н. Праведники в рассказе И.С.Тургенєва “Живые мощи” и А.И.Солженицина “Матренин двор” // Литература в школе. – 2004. – №11. – С. 26.
Лалакин Н. Владимирская страница Солженицына // Литература в школе. – 1994. – №3. – С. 3132.
Лейдерман Н. По принципу антисхемы. О романе А.Солженицина “В круге первом” // Звезда. – 2001. – №8. – С. 191205.
Локтионова Н. “Не стоит село без праведника”. К изучению рассказа А.Солженицина “Матренин двор” // Литература в школе. – 1994. – №3. – С. 3337.
Любимов О. Бесовский рай: “Один день Ивана Денисовича”, “Матренин двор” А.И.Солженицина – продолжение гуманистической традиции, заложенной Ф.М.Достоевским // Русская словесность в школах Украины. – 1999. – №1. – С. 2731.
Маклакова Г. Мироздание Олександра Солженицина. Язык романа “Архипелаг ГУЛАГ” // Русский язык и литература в среднем учебном заведении УССР. – 1991. – №2. – С. 3943.
Мережинская А. Олександр Солженицин в зеркале современной постмодерной прозы // Русский язык и литература. – 2000. – №1. – С. 2023
Нива Жорж. Поэтика Солженицина между “большими” и “малыми” формами // Звезда. – 2003. – №12. – С. 143147.
Нива Жорж. Солженицин. – М.: Худож. лит., 1992. – 191 с.
Решетковская Н. Олександр Солженицин и читающая Россия. – М.: Сов. Розсип, 1990. – 412 с.
Семеняк А. Судьба, принесенная в жертву... // Русский язык и литература в среднем учебном заведении УССР. – 1991. – №2. – С. 3739.
Ступницкая Н. Школа и вуз в романе А.И.Солженицина “В круге первом” // Руський язык и литература в школах Украины. – 2003. – №12. – С. 1415.
Сухих И. Сказание о тритоне (1958 – 1968. “Архіпелаг ГУЛАГ” А.Солженицына) // Звезда. – 2001. – №12. – С. 214226.
Шумилин Д. Тема страдания и возрождения личности в “Архипелаге ГУЛАГ” // Литература в школе. – 1998. – №8. – С. 3643.

Тема №5.
Пауло Коельо
План
Етапи творчого становлення П.Коельо.
Проблематика творчості.
Ідейно-художня своєрідність творчості бразильського письменника.
Вплив митця на суспільні процеси.
Завдання
Які рядки з романів митця співвідносяться з вашими міркуваннями. Наведіть приклади.
Визначте сюжетний, тематичний та образний контекст романів П.Коельо.
Питання для дискусії:
В чому, на вашу думку, секрет популярності Пауло Коельо?
Як ви розумієте поняття “Свій шлях”?
В чому, на вашу думку, призначення людини?
Література
Тексти
Алхимик/ Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 208 с.
Вередника решает умереть/ Пер. с португ. – К.: “София”, 2004. – 256 с.
Диявол и сеньйорита Прим / Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 240 с.
Заир/ Пер. с португ. – К.: “София”, 2005. – 384 с.
Книга воина света / Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 160 с.
На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 208 с.
Одинадцять минут/ Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 336 с.
Пятая гора / Пер. с португ. – К.: “София”, 2003. – 256 с.

Критичні роботи
Ариас Хуан. Рауло Коэльо: Исповедь паломника / Пер. с испанского Н.Морозова. – К.: “София”, 2004. – 288 с.
Белей Н. “Алхімік слова” та його “мудра казка” // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – №8. – С. 4251.
Бернаскони Е., Медведенко А. Одинадцать минут и 55 лет Пауло Коельо // Эхо планеты. – 2003. – №28. – С.4547.
Бульвінська О. “Ти бачиш, хід віків – то наче притча...” Жанр філософської притчі в творчості Ричарда Баха і Пауло Коельо // Зарубіжна література. – 2004. – №2. – С. 710.
Квасній О. Прожита легенда Пауло Коель // Книжник-review. – 2001. – №4. – С. 3.
Красникова И. Учение дона Коельо // Библиотечное дело. – 2003. – №1. – С. 2829.
Коельо П. “Мы не знаем, что такое секс” // Книжное обозрение. – 2003. –№35–36. – С. 3.
Коельо П. “Я умирал раз тридцать” // Книжное обозрение. – 2002. – 9 сент. – С. 3.
Кальченко Н. Технологія уроку майстерності на прикладі творчості Пауло Коельо // Зарубіжна література в школі. – 2006. – №11 – 12. – С. 2730.
Надъярных М. Мифология тождества Пауло Коэльо // Вопросы литературы. – 2005. – №4. – С. 2646.
Новікова І. Не зрікайся своєї мрії: Матеріали до вивчення роману-пошуку Акуло Коельо “Алхімік”. 11 клас // Зарубіжна література (Шкільний світ). – 2006. – № 1516. – С. 3335.
Одинець Л. Пауло Коельо в Україні // Зарубіжна література. – 2004. – №11. – С. 5152.
Пауло Коельо. Время одиночества // Книжное обозрение. – 2003. – №35 – 36. – С. 55.
Рада І. Пауло Коельо: постмодернізм чи після нього? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – №9 – С. 2933.
Родик К. Переклад з найважливішого // Книжник-review. – 2003. – №2. – С. 19.
Стамат Т. Сон, навіяний коханням. За книгою-притчею Пауло Коельо “Алхімік” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №1. – С. 1617.
Шестак А. Секрет популярності творів Пауло Коельйо // Всесвіт. – 2004. – № 5 – 6. – С. 165169.
Я в этом мире не случайно: бразилиец, который никогда не пишет о Бразилии [Писатель Пауло Коельо] // За рубежом. – 2000. – №4. – С. 10.

Тема №6.
Фрідріх Дюрренматт «Гостина старої дами»
План
Фрідріх Дюрренматт і традиції швейцарської літератури.
Театр Ф.Дюрренматта.
Творча передісторія, семантика назви, жанрова своєрідність драми “Гостина старої дами”.
Проблематика твору.
Загальна характеристика дійових осіб.
Завдання
Розкрийте специфіку швейцарської літератури.
Підготуйте повідомлення про прозовий доробок Ф.Дюрренматта.
Питання для дискусії
Чому, на вашу думку, Ф.Дюрренматт називає свій твір трагікомедією?
Чи проявляється у п’єсі авторське ставлення до зображуваного?
З’ясуйте, чи вдалося російському режисерові М.Казакову, який екранізував п’єсу Ф.Дюрренматта у 1989 р на «Мосфільмі», передати ідейне звучання твору драматурга.

Література
Тексти
Визит старой дамы. Трагикомедия. – М.: Искусство, 1954. – 134 с.
Гостина старої дами: Трагікомедія // Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 99160.
Играем Стринберга. Пьесы. Перевод с немецкого Б.Закса // Иностранная литература. – 1973. – №4. – С. 5588.
Избранное: Сборник: Пер. с нем. / Составл. В. Сидельника; Предисл. П.Павловой. – М.: Радуга, 1990. – 496 с.
Старий: Оповідання // Всесвіт. – 2002. – № 1–2. – С. 120131.
Критичні роботи
Волощук Є. У пошуках утраченого гуманізму: нарис про драматургію Фрідріха Дюренматта // Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 8798.
Волощук Є. Фарс апокаліпсису на сцені: театру Ф.Дюрренматта. Система уроків // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С. 913.
Волощук Є. Фрідріх Дюрренматта (1921–1990) // Зарубіжна література. – 2003. – № 25–28. – С. 6479.
Волощук Є. Цей тернистий шлях до людяності: театр Фрідріха Дюрренматта (матеріали до уроку подачі нового матеріалу) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – №10. – С. 4550.
Затонский Д. Дюрренматт и детектив // Затонский Д. Зеркала искусств. Статьи о современной зарубежной литературе – М.: Советский писатель, 1975. – С. 259273.
Затонский Д. Театр Фриша и Дюрренматта // Затонский Д. Зеркала искусств. Статьи о современной зарубежной литературе. – М.: Советский писатель. – С. 141179.
Затонский Д. Чому Дюрренматт пише таку прозу? // Дюрренматт Ф. Суддя та його кат: Роман. Повісті. Пер. з нім. – К.: Дніпро, 1969. – С. 520.
Затонский Д. Шекспір, Стринберг, Дюрренматт и современное искусство // Иностраннная литература. – 1974. – №8. – С. 211-219.
Затонський Д. Фріш, Дюрренматт, або “Швейцарська позиція” в літературі Заходу // Всесвіт. – 1963. – №2. – С. 5666.
Каєнко О. З практики аналізу моделі художнього світу в модерністському творі: на матеріалі драми Ф.Дюрренматта “Гостина старої дами” // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №12. – С. 1820.
Матюшкіна Т. Як врятувати світ? Матеріали до вивчення творчості Фрідріха Дюрренматта // Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 3740.
Назарець В., Васильєв Є. Матеріали до вивчення п’єси-романсу Макса Фріша “Санта Крус” і трагічної комедії Фрідріха Дюрренматта “Гостина старої дами” // Зарубіжна література. – 2002. – №1. – С. 5458.
Наєнко О. З практики аналізу моделі художнього світу (На матеріалі драми Ф.Дюрренматта «Гостина старої дами» // Всесвітня література. – 2003. – №12. – С.1820.
Павлова Н.С. Фридрих Дюрренматт. – М: Высшая школа, 1967. – 76 с.
Павлова Н. Невероятность современного мира // Дюрренматт Ф. Избранное: Сборник: Пер. с нем. / Составл. В.Седельника. – М.: Радуга, 1990. –С. 520.
Павлова Н. Новое в творчестве Дюрренматта // Иностраннная литература. – 1973. – №4. – С. 8890.
Просцевичус В. История одной смерти. Трагикомедия Ф.Дюрренматта “Визит старой дамы” // Зарубежная література. – 2006. – №3. – С. 1012.
Седельник В. Открытие действительности, поиски героя: Швейцарская література в 70-е годы // Вопросы литературы. – 1962. – №2. – С. 112140.
Седельник В. Отчаяние и надежда: Литература Швейцарии в 80-е годы // Вопросы литературы. – 1988. – №1. – С. 78108.
Седельник В. Фридрих Дюрренматт и швейцарская литература ХХ века // Вікно в світ. – 2002. – №2. – С. 96103.
Фриш М. Переписка. Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт // Иностранная литература. – 2002. – №9. – С. 208245.
Яремко Р. Чотири класики німецькомовної літератури Швейцарії в українській рецепції (Ґотфрід Геллер, Конрад Фердінанд Меєр, Макс Фріш, Фрідріх Дюрренматт) // Всесвіт. – 2003. – № 910. – С. 176183.

6. Самостійна робота

Тема №1.
Жан Поль Сартр
План
Жан Поль Сартр і розвиток ідей екзистенціалізму.
Проблематика оповідання “Мур”.
Особливості відображення індивідуального досвіду в автобіографічній повісті “Слова”.
Сартр і розвиток театрального мистецтва (“Мухи”).
Література
Тексти
Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / Пер. з фр. В.Лях, П.Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 854 с.
Буття і Ніщо: Нарис феноменології (фрагмент) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №5 – 6. – С. 117134.
Дитячі роки одного підприємця: Повість; Інтимне: Оповідання / З франц. переклав О.Жупанський // Всесвіт. – 1994. – №1. – С. 101155.
Екзистенціалізм – це гуманізм: Уривок // Всесвітня література та культура. – 2006. – №3. – С. 10.
Мур (уривок) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №7. – С. 4850.
Пьесы. – М.: Гудьял –Прес, 1999. – К.1. – 557 с; К.2. – 525 с.
Романы. – Ростов-на-Дону: Феникс; Х6 Фолио, 1999. – 397 с.
Слова: Автобиографическая повесть / Пер с фр. Ю.Яхниной, Л.Зониной. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 304 с.
Тошнота: Роман / Пер. с франц. Ю.Яхниной. Предисловие Л.Андреева // Иностранная литература. – 1989. – №7. С. 5133.
Тошнота: Роман. Рассказы: Пер. с фр. / Ж.П.Сартр. – М.: ООО “Издательство АСТ”: ООО “Транзиткнига”, 2003. – 412 с.
Критичні роботи
Андреев Л. Жан Поль Сартр: Свободное сознание и ХХ и ХХ век. –М: Гелеос, 2004. – 413 с.
Андреев Л.Г. Экзистенциализм // Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – С. 139149.
Білоцеорківець Н. Сартр вам допоможе зробити вибір // Зарубіжна література. – 1998. –№20. – С. 6.
Білоцерківець Н. Сартр і наша сучасність // Всесвіт. – 1994. – №1.– С. 98100.
Васильєв Є. Міфи, вписані у шар реальності, або античні герої в окупованому Парижі. Матеріали до вивчення п’єс “Антігона” Ж.Ануя і “Мухи” Ж.-П. Сартра // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С. 5764; Всесвітня література та культура. – 2004. – №5. – С. 1423.
Володихин Д Двадцать историй болезни по Ж.-П. Сартру // Книжное обозрение. – 1998. – 21 июня. – С. 8.
Денисова Т., Сиваченко Г. Жан-Поль Сартр (1905 – 1980) // Зарубіжна література. – 1998. – № 29–32. – С. 5051.
Зенкин С. Художественный мир Ж.П.Сартра // Литературное обозрение. – 1990. – №3. – С. 3339.
Кирилюк О. Цей шалений розчахнутий світ // Відродження. – 1993. – №9. – С. 5862.
Кисель М. Философская эволюция Ж.П.Сартра. – Л.: Лениздат, 1976. – 239 с.
Лях В. Екзистенційна свобода вибору і відповідальність (філософська концепція Жана-Поля Сартра) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 56. – С. 110117.
Маршалок Н. Екзистенціалізм Сартра і його творчість // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №7. – С. 4648.
Нобелівські лауреати. Жан Поль Сартр. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – №7. – С. 4446.
Романова А. Войны – это я: Экзистенциализм Ж.П. Сартра в годы фашистской окупации // Первое сентября. – 2002. – №8. – С. 5.
Сартр – литературный критик // Вопросы литературы. – 1896. – №9. – С. 189194.
Ярошовець С. “Наше життя – це пожежа в театрі”. Спроба художнього аналізу екзистенціального твору на прикладі екзистенційноної драми Ж.П.Сартра // Всесвітня література та культура. – 2003. – №2. – С. 2731.


Тема №2.
Володимир Набоков
План
Володимир Набоков. Поєднання російської та американської літературних традицій.
Поетичний доробок.
Проза письменника. Проблеми поетики.
Література
Текст
Дракон: Рассказ // Звезда. – 1999. – №4. – С. 37.
Забытый поэт // Звезда. – 2000. – №5. – С. 212_218.
Знаки и символы. Сестрицы: Рассказы // Звезда. – 1999. – №4. – С. 6831.
Лолита: Роман; Пер. с англ. / В.В.Набоков. – М.: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 365 с.
Избранное. – М: АСТ: Олимп, 1997. – 637 с.
Сестра Вейн (Рассказ. Перевод с английского, примечание и послесловие Г.Барабтарло) // Иностранная литература. – 1997. – №5. – С. 163173.
Собр. соч.: в 4-х т. – М.: Правда, 1990.
Те, що сталось, було життям // Сучасність. – 2003. – №5. – С. 2833.
Удар крыла: Рассказ // Звезда. – 1996. – №11. – С. 1022.
Критичні роботи
Анастасьев Н. Башня и вокруг (Вигляд на В.Набокова) // Набоков В. Избранное: Сборник. – М.: Радуга, 1990. – С. 733.
Арбатова Э. “Простые вещи в особенном блеске”: Анализ рассказа В.Набокова “Пили грим” // Литература (Первое сентября). – 2003. – №12. – С. 23.
Белова Т.Н. Интертекстуальные аспекты «русских» и «американских» романов В.Набокова // Вестник МГУ: Филология. – 2005. – №4. – С. 150153.
Верченко И. Мотив зеркала в творчестве В.Набокова и М.Булгакова // Литература (Первое сентября). – 2001. – №21. – С. 15.
Дорофеева Е. “Поэзия в действии”: способы поэтизации прозы в романах В.Набокова // Гуманітарні науки. – 2003. – №1. – С. 154157.
Герасимова Т. Загадка многослойного мира: О рассказе В.Набокова “Тяжелый дым” // Література (Первое сентября). – 2001. – №30. – С. 15.
Эмис М. Визит к госпоже Набоковой // Иностранная литература. – 2005. – №10. – С. 210214.
Золотусский М. Путешествие к Набокову // Новый мир. – 1996. – №12. – С. 185-197.
Костенко Г. Проблема автора в романі Влодимира набокова «Пнін» // Слово і Час. – 2009. – №9. – С. 60-65.
Крымский Набоковский научный сборник. – Сімферополь: Крым. Арх., 2001. – Вып. 12. – 209 с.
Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (Художественная философия творчества в “Даре” Набокова) // Вопросы литературы. – 1994. – №3. – С. 7295.
Мулярчик Л. Русская проза В.Набокова. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 137 с.
Набоков тайный и явный // Вопросы литературы. – 2005. – июнь-август. – С. 67147.
Несостоявшаяся карьера Владимира Набокова // Иностранная литература. – 2004. – №10. – С. 315316.
Носик Б. Мир и дар Набокова: Первая русская биография писателя. – М.: Пенаты, 1995. – 549 с.
Решетникова Т. Родина в романе В.Набокова “Машенька” // Литература в школе. – 2005. – №3. – С. 3638.
Соловьев В. Владимир Набоков Автопортрет в эпистолах // Иностранная литература. – 1991. – №8. – С. 246249.
Трофимова С. Роман В.Набокова “Машенька” // Литература в школе. – 2005. – №3. – С. 3839.
Фомин С. “Стихи пронзившая стрела” (тема творчества в поэзии В.Набокова) // Вопросы литературы. – 1998. – ноябрь-декабрь. – С. 4053.

Тема №3.
Кобо Абе
План
Зв’язок творчості письменника із традиціями японської та світової літератур.
Вплив екзистенціалізму та психоаналізу на формування індивідуального стилю митця.
Художній простір, філософська проблематика, жанрове розмаїття романістики Кобо Абе.
Література
Тексти
Вошедшие в ковчег: Роман. Пер. В. Гривнина // Иностранная литература. – 1986. – №1012.
Детская: Рассказ. Пер. В. Гривнина // Иностранная литература. – 1972. – №6.
Женщина в песках: Роман. Пер. В. Гривнина; предисловие П.Палиевского // Иностранная литература. – 1966. – №5.
Женщина в песках; Чужое лицо: Романы. – М.: Худож. лит, 1988. – 350 с.
Людина-коробка // Всесвіт. – 1975. – №6. – С. 357.
Сожжённая карта // Иностранная литература. – 1969. – №8, С. 110159; №9. – С. 139174; №10. – С. 157212.
Человек-ящик // Иностранная литература. – 1976. – №8. – С. 148192; № 9. – С. 165191.
Чужое лицо: Роман. Пер. и предисловие В. Гривнина // Иностранная литература. – 1967. – №12.
Критичні роботи
Вовк Я. “Навіщо спішити з утечею?”, або бранець абсурду (матеріали до вивчення роману Кобо Абе “Жінка в пісках”) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №10. – С. 4143.
Гривнин В. Актуальные проблемы современности в произведениях японских писателей [Абе Кобо, Оэ Кэндзабуро] // Япония: идеология, культура, литература. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – С. 130137.
Гривнін В. Новий роман Кобо Абе // Всесвіт. – 1975. – №6. – С. 5759.
Гривнин В. Трилогия Кобо Абе // Иностранная литература. – 1969. – №10. – С. 220225.
Грушин Т. Реальнный мир вымысла // Иносторанная литература. – 1976. – №8. – С. 148150.
Денисова Т., Сиваченко Г. Кобо Абе // Зарубіжна література (Перше вересня). – 1998. – №2932. – С. 53.
Кохан Г. “Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дощі” (За романом-параболою Кобо Абе “Жінка в пісках”) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №7. – С. 4751.
Ніколенко О.М., Філіна І.О. Японська проза ХХ століття // Ніколенко О.М., Філіна І.О. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо, Ісікава Такубоку, Ясунарі Кавабата, Кобо Абе): Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – С. 146-186.
Стругацкий А., Стругацкий Б. Разговор шел о фантастике (Кобо Абэ в “ИЛ”) // Иностранная литература. – 1967. – №1.
Филина И. “Философские камни” японской прозы ХХ века (“Тысяча журавлей” Ясунари Кавабата и “Человек-ящик” Кобо Абэ в свете японской литературы) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №4. – С. 4147.
Чхартилишвили Г. Невыносимая тяжесть лёгкости японской прозы в конце века // Иностранная литература. – 1993. – № 5. – С. 237244.
Шкаруба Л.М., Шошура С.М. Генезис японської культури. Релігійні основи японської культури. Мова японської літератури // Скарбниця духовної спадщини. Нариси з історії світової культури: Навчально-методичний посібник / Л.М.Шкаруба, С.М.Шошура. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2005. – С. 87113.

Тема №4.
Макс Фріш
План
М.Фріш і традиції швейцарської літератури.
Театр М.Фріша.
Проблематика романістики митця.
Література
Тексти
Избранные произведения. В 3 т. – М.: Худож. лит., 1991.
Назову себя Гунтенбайн: Роман. Перевод с нем. С. Апта // Иностранная литература. – 1975. – №46.
Санта Крус: Балада // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №3. – С. 3942; Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 4386; Зарубіжна література (Перше вересня). – 2002. – №10. – С. 214.
Переписка. Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт // Иностранная литература. – 2002. – №9. – С. 208245.
Критичні роботи
Бігун Б. Повість Макса Фріша “Людина з’являється в добу галогену” і постмодерністські погляди на історію // Зарубіжна література. – 2000. – №29–32. – С. 3538.
Бирхер Урс. “О медленном нарастании гнева” Макса Фриша // Вопросы литературы. – 1999. – январь-февраль. – С. 217228.
Веремчук Ю. «Щоб зрозуміти буденне життя» Драми-притчі «Антігона» Жана Ануя та «Андорра» Макса Фріша // Всесвітня література та культура. – 2003. – №10. – С. 4852.
Волощук Є. Людина в тенетах власної біографії і театр Макса Фріша // Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 2531.
Волощук Є. На підмостках свідомості. Матеріал літературознавця до уроку вивчення п’єси “Санта Крус” М.Фріша // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. –№3. – С. 3538.
Волощук Е. Игра с биографией: театр Макса Фриша // Зарубежная литература. – 2002. – №10. – С. 1722.
Затонский Д. Романист Макс Фриш // Затонский Д. В наше время: Книга о зарубежной литературе ХХ ст. – М.: Сов. писатель. – С. 304335.
Затонский Д. Театр Фриша и Дюрренматта // Затонский Д. Зеркала искусств. Статьи о современой зарубежной литературе. – М.: Советский писатель. – С. 141179.
Затонський Д. Макс Фріш – прозаїк і драматург // Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 524.
Назарець В., Васильєв Є. Матеріали до вивчення п’єси-романсу Макса Фріша “Санта Крус” і трагічної комедії Фрідріха Дюренматта “Гостина старої дами” // Зарубіжна література. – 2002. – №1. – С. 5458.
Олексієнко. До сюжету твору – через думки його героїв (на матеріалі п’єси “Санта Крус” М.Фріша) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – №4. – С. 59.
Седнельник В. Заповеди и вопросы Макса Фриша // Литературное обозрение. – 1993. – №3-4. – С. 4046.
Чертенко О. “Кожного разу ставати достойними...” (Проблематика романів М.Фріша) // Вікно в світ. – 2002. – №1. – С. 3242.
Чертенко О. Контрроозиція до влади (соціальна проблематика «Щоденника 1966-1971» Макса Фріша) // Зарубіна література. – 2004. – №25-26. – С. 4146.
Чертенко О. Макс Фріш та його «Щоденник (1946-1949» // Всесвітня література. – 2004. – №5. – С. 4954
Чертенко О. У пошуках нової відвертості (Повоєнна духовна ситуація та “Щоденник 1946 – 1949” Макса Фріша) // Зарубіжна література. – 2004. – № 2526. – С. 3440.

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Французька література
Система мотивів та їх функція у п’єсі А. Камю “Калігула”.
Морально-філософський кодекс А. Камю.
Ключові метафори в романах А.Камю “Сторонній” та “Чума”.
Концепція абсурдизму і образ Мерсо в романі А. Камю “Сторонній”.
«Жіночий» роман: витоки, специфіка жанру, художня і тематична еволюція.
Особливості психологізму Франсуази Саґан.
Поетикальні домінанти творчості Франсузи Саґан.
Тема самотності в романі Франсуази Саґан «Чи любите ви Брамса?».
Специфіка «жіночої» літератури на прикладі творчості Франсуази Саґан.
Скептицизм і бездуховність французької інтелігенції в романні Франсуази Саґан «Каплина соня в холодній воді».
Морально-філософське наповнення образу Адріана Рокантена в романі Ж.П.Сартра “Нудота”.
Проблема морального вибору у драматургії Ж.П.Сартра.
Екзистенціалізм Жана Поля Сартра.

Англомовна література
Філософські та естетичні основи поетики Дж.Д.Селінджера.
Пошук естетичного ідеалу в романі Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі”.
Образ героя-підлітка: світ Холдена Колфілда в романі Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі”.
Тема самотності, бунту та мотив втечі в романі Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі”.
Філософська проблематика роману Дж.Д. Селінджера “Ловець у житі”.
Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття у циклі про Глассів Дж.Д.Селінджера.
Людина й цивілізація в романі В.Ґолдінґа “Володар мух”.
Система символів роману В.Ґолдінґа “Володар мух”.

Німецькомовна література
Проблематика оповідання Г.Белля “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...”.
Друга світова війна як головна тема прози Г.Белля.
Антивоєнна тема у творчості П.Целана.

Магічний реалізм
Магічний реалізм у творчості Ґ.Ґарсіа Маркеса.
Роман Ґ.Ґарсіа Маркеса “Сто років самотності” – узагальнення латиноамериканського життя в метафоричній формі.
Мотив самотності як основна домінанта роману Ґ.Ґарсіа Маркеса «сто років самотності».
Проблема тиранії в романі Ґ.Ґарсіа Маркеса «Осінь патріарха».
Еволюція творчого методу П.Коельо.
Драматургія
Антитоталітарний підтекст драми Е.Йонеско “Носороги”.
Драма абсурду у французькій літературі ІІ пол. ХХ ст., її авангардистський характер.
Е.Йонеско та С.Беккет як найвідоміші представники театру абсурду.
Ексцентричність сюжету, перетворення його в какофонію абсурду у п’єсі Е.Йонеско “Голомоза співачка”.
Основні положення естетики Ф.Дюрренматта.
Новаторство драматургії М.Фріша.
Японська література
Ясунарі Кавабата – виразник суті японського мислення.
Тема “людини і природи” у творчості Я.Кавабата.
Відображення світовідчуття японців у романі Я.Кавабата “Снігова країна”.
Особливості поетики. Символіка піску й води в романі Кобо Абе “Жінка в пісках”.
Морально-філософська ідея роману Кобо Абе “Чуже обличчя”.
Проблема духовної самотності і пошук виходу з кризи в романі Кобо Абе “Людина-коробка”.

Російська література
Протест проти тоталітаризму у творчості О.Солженіцина.
Образ праведника у творчості О.Солженіцина.
Тема творчості в поезії В. Набокова.
Поетикальні домінанти роману В.Набокова “Лоліта”.

8. Розподіл балів, які отримують студенти


Вид роботи
Максимальна кількість балів
Загальна кількість балів
Примітки

1.
Контрольна робота
100 б.
200 б.


2.
Інші види роботи
100 б.
Реферат (обсяг 15 – 20 с.)
Структура: план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел. Поля: 30 мм, 10мм, 20 мм, 20 мм.
Шрифт: Times New Romen.
Кегель 14.
Інтервал: 1.5
15 б.
Самостійна робота
4*5б. =20 б.
Практичне заняття
5 б. * 6= 30 б.
Індивідуальна робота
5 б. * 6= 30 б.
Критичні матеріали
5 б.
Художній аналіз тексту
5 б.
Теоретичні питання
5 б.
Читацький щоденник
5 б.
Поезія (не менше 5 строф)
3 б.СПИСОК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ З КУРСУ
Французька література
Камю А. “Чума”. “Сторонній”. “Падіння”. “Калігула”. “Стан облоги”.
Саґан Франсуаза “Здрастуй, смуток!”, “Трохи сонця в холодній воді”, “Чи любите ви Брамса?”.
Сартр Ж.-П. “Слова”. “Мур”. “Мухи”.
Англомовна література
Ґолдінґ В. “Володар мух”.
2. Селінджер Дж. Д. “Над прірвою у житі”. Збірка “Дев’ять оповідань”.
Німецькомовна література
Белль Г. “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” “Де ти був, Адаме?” “Груповий портрет з дамою”. (Один із романів за вибором студентів).
Целан П. “Фуга смерті”. П’ять поезій на вибір.
Драматургія
Дюрренматт Ф. “Гостина старої дами”.
Йонеско Е. “Носороги”. “Голомоза співачка”.
Фріш М. “Санта Крус”.
Японська література
1. Кавабата Я. “Тисяча журавлів”. “Танцівниця з Ідзу”. “Снігова країна”.
2. Кобо А. “Людина-коробка”. “Чуже обличчя”. “Жінка в пісках”.

Латиноамериканська література
Коельо П. Два тексти за вибором студентів.
Ґарсіа Маркес Ґ. “Стариган із крилами”. “Сто років самотності”. (“Осінь патріарха”. “Полковнику ніхто не пише” – за вибором студентів).

Російська література
Набоков В. “Лоліта”.
Солженіцин О. “Мотронин двір”. «Один день Івана Денисовича».

ПИТАНЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Французька література
Алегоричне зображення французького Руху Опору та дослідження екзистенціалістської ситуації зіткнення людини зі вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців з чумою (А.Камю “Чума”).
Своєрідність образу чуми на прикладі роману “Чума” та драми “Стан облоги” А.Камю.
Система мотивів та їх функція у п’єсі А.Камю “Калігула”.
Ключові метафори в романах А.Камю “Сторонній” та “Чума”.
Концепція абсурдизму і образ Мерсо в романі А. Камю “Сторонній”.
Естетико-філософська еволюція творчості А.Камю на матеріалі “Стороннього” та “Падіння”.
Порівняйте образи Жана Тарру та Раймона Рамбера з роману А.Камю «Чума». Чим вони схожі і чим різняться?
Загальна характеристика психологічної прози Франсуази Саґан (“Здрастуй, смуток!”, “Небагато сонця в холодній воді”, “Чи любите ви Брамса?”).
Поетикальні домінанти творчості Франсуази Саґан (проблематика, сюжетно-композиційні особливості, образна система творів).
Роль Франсуази Саґан у становленні новітнього французького «жіночого роману».
Ж.П. Сартр – представник французького екзистенціалізму.
Особливості драматургії Ж.П.Сартра (на матеріалі п’єс “Мур”, “Мухи”).

Англомовна література
Поетикальні домінанти збірки Дж.Д.Селінджера “Дев’ять оповідань”.
Проблема жанрової форми, особливості мови і стилю, тип композиції повісті Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі”.
Мотив втечі в “короткому романі” Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі” й традиції американської літератури. Поневіряння Холдена: серед “повних людей” на “безплідній землі”.
Дж.Д.Селінджер – майстер короткого роману. Загальна характеристик творчості.
Філософсько-естетичні домінанти творчості Вільяма Ґолдінґа.
Філософський аналіз проблем людини, історія створення та жанрова природа роману Вільяма Ґолдінґа “Володар мух”.

Німецькомовна література
Г.Белль. “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа.”. Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі.
Головний герой як фізично й духовно скалічена нацистським режимом людина без майбутнього, жертва антигуманної ідеології (на матеріалі роману Г.Белля “Де ти був, Адаме?”).
Контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Функції деталей інтер’єру, обірваної цитати та символічний зміст назви оповідання Г.Белля “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа.”.
“Фуга смерті” Пауля Целана. Зображення Голокосту єврейського народу.
Жанрово-тематична природа поезії Пауля Целана.

Магічний реалізм
Особливості «магічного реалізму» як провідного напряму літератури Латинської Америки ХХ ст.
Сімейна хроніка «Сто років самотності» Ґ.Ґарсіа Маркеса – «поетичне відтворення дитинства письменника».
Ідейно-художній зміст роману Ґ.Ґарсіа Маркеса “Сто років самотності”.
Основні сюжетні лінії роману Ґ.Ґарсіа Маркеса “Сто років самотності”. Мотив землі Макондо як мотив землі обітованої. Способи моделювання простору.
Жанрова своєрідність роману Ґ.Ґарсіа Маркеса “Сто років самотності” (роман-урок, роман-застереження, сімейна-хроніка, роман-епопея, роман-міф, інтелектуальний роман).
Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним світобаченням в оповіданні Ґ.Ґарсіа Маркеса “Стариган із крилами’.
Філософсько-естетичний сенс зустрічі янгола з людьми, своєрідність образу янгола в оповіданні Ґ.Ґарсіа Маркеса “Стариган із крилами”.
Поетикальні домінанти творчості Ґ.Ґарсіа Маркеса на прикладі повістей “Осінь патріарха” та “Полковнику ніхто не пише”.
Самотність як ключова категорія повісті Ґ.Ґарсіа Маркеса «Полковнику ніхто не пише».
Поетика романістики П.Коельо.
Естетико-філософські домінанти творчості П.Коельо.

Драматургія
Найважливіші особливості театру Е.Йонеско: руйнація звичної логіки дій, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску.
Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині. Антитоталітарний підтекст п’єси Е.Йонеско “Носороги”.
Спорідненість тематики й принципів побудови сюжету на основі розгорнутої метафори у п’єсі “Носороги” Е.Йонеско, “Перевтілення” Ф.Кафки та “Чуми” А.Камю.
Ексцентричність сюжету, перетворення його в какофонію абсурду у п’єсі Е.Йонеско “Голомоза співачка”.
Особливості театру Ф.Дюрренматта (на матеріалі п’єси “Гостина старої дами”).
Конфлікт драми М.Фріша “Санта-Крус”.

Японська література
Поєднання традицій японської літератури та модерних впливів західної культури у творчості Я.Кавабата.
Я.Кавабата – виразник суті японського мислення (на матеріалі роману “Тисяча журавлів”).
Тема “людини і природи” у творчості Я.Кавабата.
Відображення світовідчуття японців у романі Я.Кавабата “Снігова країна”.
Соціально-психологічні романи Кобо Абе.
Поетикальні домінанти творчості Кобо Абе.

Російська література
Етапи творчого становлення О.Солженіцина.
Оповідання О.Солженіцина “Мотронин двір”. Автобіографічні мотиви й широта узагальнень в ньому.
Образ головної героїні й проповідницький пафос оповідання О.Солженіцина “Мотронин двір”.
Поєднання традицій російського, американського та західноєвропейського модернізму у творчості В.Набокова (на матеріалі роману “Лоліта”).
В.Набоков. Особливості творчого становлення. Жанрово-стилістичні особливості доробку митця. Білінгвізм творчості.
ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ
Навчальні посібники
Андреев Л.Г. История французской литературы: Учеб. для філол. спец. вузов / Л.Г.Андреев, Н.П.Козлова, Г.К.Косиков. – М.: Высш. шк., 1987. – 543 с.

Давиденко Г., Стрельчук Г., Гричаник Н. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 504 с.
Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Довіра, 2002. – 318 с.
Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – 559 с.

Зарубежная литература ХХ века: Практикум / Составление и общая редакция Н.П.Михальской и Л.В. Дудовой. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 416 с.

Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 с.

Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К.О.Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Д.Павличко та ін.; за ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 400 с.

Додаткова література
Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 250 с.
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.
Зарубіжна драма ХХ сторіччя (укладач Є.В.Волощук). – К.: Навчальна книга, 2003. – 319 с.
Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н.Михальської та Б.Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2005
Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. – 364 с.
Уліщенко В. В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 249 с.
Довідникова література
Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт. –уклад. Ю.І.Ковалів. –К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.
Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
Ткачук О.М. Наратологічний словник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173 с.

13PAGE 14315


13 PAGE 143315

Приложенные файлы

  • doc 19100457
    Размер файла: 516 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий