696 aleumettanu tes


"Әлеуметтану жеке адамның әлеуметтік әрекетін зерттеуге бағытталуы тиіс» - деген:М.Вебер
“Әлеуметтiк дарвинизм” деп аталатынәлеуметтанудағы бағытты негiздеген :Г. Спенсер
“Культура” деген термин ежелде мынадай мағына берген: жердi өңдеу
“Мәдени шок” терминiне анықтама берген:Ф.Бок
“Страта” ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геологиядан
“Страта”ұғымы социологияға қай ғылымнан келді: Геология
«Айқын және латентті (жасырын) функциялар» ұғымын енгізген:Роберт Мертон
«Айнадағы мен»теориясының авторы :Ч.Кули
«Ақпараттыққоғам» ілімін ғылымиқолданысқа енгiзген: А.Тоффлер
«Аномия» теориясының авторы:Э. Дюркгейм
«Аномия» термині француз тілінен аударғанда (Э. Дюркгейм):ұжымның, заңның болмауы
«Аномия» ұғымын ғылыми айналымға енгізген:Э.Дюркгейм
«Архетип» ұғымын пайдаланды:К.Юнг
«Бюрократия», «идеалды (мінсіз) тип» тұжырымдамасының авторы: М.Вебер
«Дисфункция» терминін енгізген:Р.Мертон
«Дисфункция» ұғымын енгізген:РобертМертон
«Әлеуметтік институт» терминін енгізген:Т. Веблен
«Әлеуметтік институт» түсінігін ғылымға енгізген:Г.Спенсер
«Әлеуметтік шиеленісфункциялары» еңбегінің авторы:Л. Козер
«Конвергенция» ілімінің негізгі қағидасы:Екі әлемдік саяси жүйелер капитализм мен социализмді жақындастыру
«Қоғамдық келiсiмшарт немесе саяси құқық принциптері» еңбегінің авторы:Ж.Ж. Руссо
«Қоғамның шиеленістік моделі» теориясының авторы:Р. Дарендорф
«Олигархияның темір заңы» иеясының авторы:Р.Михельс
«Өзін-өзі өлтіру.Социологиялық этюд» еңбегінің авторы:Э.Дюркгейм
«Постиндустриялық қоғам» теориясының авторы:Д.Белл
«Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегiнiң авторы:М.Вебер
«Санасыздық» ұғымын пайдаланған:Фрейд
«Секуляризация» дегеніміз:Діннің қоғамға ықпалының бәсеңдеуі
«Симулякр», «симуляция»ұғымдарын қолданған постмодернист:Жан Бодрияйр
«Социология» терминiн ғылымға енгізген:О.Конт
«Тереңдетілген сұхбат» әдісі қандай жағдайда қолданылады:Басқа зерттеу әдістері арқылы алынған мәліметтердің сенімділігін тексеру үшін
«Технократиялық ілім» өкілі:Т.Веблен
«Триада» деген :Үш адамнан тұратын топ
«Үш кезең» заңын ұсынды:О.Конт
«Ұлттық теңсіздік» сөзінің синонимін көрсетіңіз:Этникалық теңсіздік
«Х», «У» теорияларын ұсынған:Д.Мак-Грегор
«Харизма» ұғымы мынаны бiлдiредi:Кейбiр лидерлердiң өзiнiң iзбасарларына оның өте қабiлеттiлiгiне сендiретiнтабиғи қасиетi
«Шиеленістер әлеуметтік жүйені тоқыраудан сақтайды» деген:Л.Козер
«Элиталардың циркуляциясы» теориясының авторы:В. Парето
А. Маслоу бойынша әлеуметтік шиеленіске негіз болатын адам қажеттілігі типтерінің саны: 5
Адам әрекетінің әртүрлі формаларын тұрақты ететін қалыптар мен ережелердің жиынтығы:әлеуметтік институттар
Адам қажеттілігінің негізгі бес деңгейін көрсетілген теория:А.Маслоудың теориясы
Адамдар және топтар арасында болатын салыстырмалы түрдегі біршама тұрақты байланыстар:Әлеуметтік қарым-қатынастар
Адамдар мен адам топтарының бір-біріне ықпал етуінің нәтижесінде пайда болатын процестер:Әлеуметтік өзара ықпалдасу
Адамдар немесе адамдар тобының арасында нақтыбірлесе қызмет ету нәтижесінде пайда болатын, объективтік қажеттіліктен туындайтын және белгілі бір мақсатты көздейтін:Әлеуметтік өзара ықпалдасу
Адамдарды жынысына, жасына және т.б. белгілеріне байланысты топтастыру:әлеуметтік-демографиялық
Адамдардың психоэмоциялық әрекеттеріне негізделген әлеуметтік әрекеті::аффективті
Адамдардың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген талпынысы -шиеленістердің негізі деп есептейтін ғалым:А. Маслоу
Адамның тұлғаға айналу процесі:Әлеуметтену
Азшылықтың билігін білдіретін термин: Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар
Айнадағы «Мен» теориясының авторы:Ч.Кули
Аксиология:құндылықтардың табиғаты, құндылық әлемінің құрылымы туралы ілім
Ақпаратпен алмасу мақсатында құрылған әлеуметтік қауымдастық:Әлеуметтік шеңбер
Алғашқы социологиялық ақпарат көзі болып табылатын адам:Респондент
Алдына қойған мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі жоқтығынан болатын адамның мазасыздық, ашушаңдық жағдайы:Фрустрация
Алынған жауаптардың шынайлығын тексеруші сұрақ:Бақылау сұрағы
Америкалық ғалым А. Раппопорт бойынша шиеленістің мынандай да типтері бар:Тартыс, пікір талас, «ойын»
Анкета қолданылатын сұрау түрі:анкеталау
Анкеталау дегенiмiз:Зерттеу барысында анкета толтыру арқылы мәлімет жинау
Арнайы мамандықтары жоқ жұмысшылар, жұмыссыздар жәнелюмпендер жатқызылатын тап:Төменгі тап
Аталғандардың ішінде діни ұйымға жатпайтын нұсқаны көрсетіңіз:гильдия
Ашық қоғамға жатпайды:касталық
Ашық қоғамды сипаттайтын тәртіп:Мобилдіктің жүзеге асуы
Ашық стратификациялық жүйеге жатады:таптық
Басқалардың өмір сүру үлгісіне, мінез-құлқына, сезіміне, салтына, көзқарасына деген шыдамдылық: толеранттылық
Басқаның өмiр салтына, тәртiбiне, дәстүрлерiне, сезiмдерiне, идеяларына, сенiмдерiне төзімділік:Толеранттылық
Басқару саласындағы негізгі рөлдер:басқарушы және атқарушы рөлдері
Басқарудағы классикалық теорияның өкілдерін көрсетіңіз:Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г, Форд. А. К. Гастев, Г. М. Керженцев
Бастапқы кезеңдегі әлеуметтанудың атауы:әлеуметтiк физика
Билік, табыс, дәреже және білім:Қәзіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификацияның критерийлері
Биліктің анық белгіленген иерархиясы,қалыптастырылған ережелер:бюрократия
Бір адамдағы барлық статустардың жиынтығы бұл:Статустар жиынтығы
Бір географиялық кеңістіктен екінші географиялық кеңістікке орын ауыстыру қаймобильділіктін түріне жатады:Көлденең
Бір әлеуметтік стратадан екіншісіне ауысу әлеуметтануда аталады::Горизантальды мобилдік
Бұқаралық мәдениет:діни және таптық ерекшеліктеріне тәуелсіз көптегенадамдар тобына арналған мәдениет формасы
Бұл қоғамды басқаша «ақпараттық қоғам» деп атайды ол:постиндустриялық
Бұрын соңды зерттелмеген мәселені зерделеуүшін және зерттеу құралдарын апробациялау мақсатында жүргізілетін зерттеу түрі:пилотажды
Бюрократия дегеніміз:Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар жүйесі
Бюрократияның әлеуметтік рөлін позитивті сипаттаған ғалым:М.Вебер
Бюрократтық мәдениет деген: билiк жүйесiнде негiзделген мәдениет
Вебердің көзқарасы бойынша, тұлғаның аффективті іс-әрекеті:Эмоцияға негізделінетін іс-әрекет
Вертикалды бағыттағы жіктелудің себептерін түсіндіру үшін Р. Дарендорф қолданған ұғымдар:«билік» және «бедел»
Вестерн электрик компаниясында «Хоторн экспериментін» жүргізген:Э.Мэйо
Г. Спенсер бойынша, қоғам екі түрге бөлінеді:әскери және өнеркәсіптік
Ғалымдар, жазушылар, суретшілер, діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп иелері, маманданған жұмысшылар, т.б. жатқызылатын тап:Орта
Географиялық орнын ауыстыру арқылы жүзеге асырылатын мобилдіктің түрі:Горизонталдық
Ғылым мен білімнің тереңдеуімен байланысты адамдардың діни сенімдерінің әлсіреуі:секуляризация
Ғылыми басқару теориясын жасаған:Ф.Тейлор
Д.Белл бойынша қоғамның даму сатылары:Индустриялыққа дейін, индустриялық, постиндустриялық
Д.Мид әлеуметтенудің қай теориясын жасады:Символдық интеракция
Девиантты іс-әрекеттер әлеуметтануының негізін қалаған ғалым:Э.Дюркгейм
Девиантты мінез-құлық - ... (артық нұсқаны белгілеңіз): мадақтауға лайық әрекет
Деградация дегеніміз:адамгершілік қасиеттердің әлсіреуі немесе жоғалуы
Деликвентті мінез-құлық дегеніміз:қылмыстық мінез-құлық
Делинквенттілік ұғымын латын тілінен аударғанда қандай мағына береді:Қылмыскер, заң бұзушы
Дәстүрлі қоғам сипатына не жатпайды :мобилдік
Дәстүрлі үнді қоғамында болған:Касталық жүйе
Дәстүрмен белгіленетін символдық мазмұнның мәдени стандартталған іс-әрекеттер жиынтығы:рәсім
Диссиденттер дегеніміз:Билікке қарсы ұстанымдары бар адамдар
Дін институтының элементтері:мешіт, шіркеу
Дінді саяси мақсатта құрал ретінде пайдалануды көздейтін шектен тыс көзқарас пен әрекет:экстремизм
Діни дегенді білдіреді:Конфессиялық
Діни әлеуметтік институттардың символы:ай, крест
Діни өмірдің қарапайымформалары» еңбегінің авторы: Э. Дюркгейм
Діни этика шаруашылық этиканың қалыптасуына ықпал етеді деген көзқарастағы ғалым:М. Вебер
Дюркгейм бойынша «суицидтің» мына түрінде жеке адам мен қоғам арасындағы әлеуметтік байланыстардың үзілуі, индивидуализмнің (жекешеліктің) күшеюі орын алады: Эгоистік
Екі адамнан тұратын топ:Диада
Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид:Маргинал
Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид:Маргинал
Екі компонент-әлеуметтік байланыстар мен әлеуметтік құрамөздеріне .мынаныбіріктіреді:Әлеуметтік құрылымды
Екі немесе одан да көп адамдар арасындағы шиеленіс:Тұлғааралық шиеленіс
Ең алғаш қалыптасып, пайда болған әлеуметтік институт:отбасы
Еңбек бөлінісінің феноменін зерттеген ғалым:Э.Дюркгейм
Ерлі-зайыптылық қарым қатынас қандай қарым қатынасқа негізделген:Бала туу
Ескі нормалар мен құндылықтардың орнына жаңа нормалар мен құндылықтарды қабылдау процесі:Қайта әлеуметтену (ресоциализация)
Әлемдік діндерді атаңыз:Буддизм, христиан, ислам
Әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 2003, 2006, 2009 жылғы съездерінің өткізілу мақсаты:барлық діндерді ынтымаққа, өзара түсіністікке шақыру
Әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 2003, 2006, 2009 жылғысъездері өткен мемлекет:Қазақстан
Әлемнің жалпы белгілермен сипатталатын,біртұтас жүйеге бірігу процесі:глобализация
Әлеуметтiк статика және әлеуметтiк динамика туралы iлiмдi қалыптастырған :О.Конт
Әлеуметтану ғылымында алғашрет «әлеуметтік институт» ұғымын қолданған:Г.Спенсер
Әлеуметтану ғылымында сұрауға алынған адам:респондент
Әлеуметтану -Әлеуметтік топтар арасындағы өзара байланыс, өзараықпалдастық, өзараәрекеттің жалпы заңдылықтары туралы ғылым
Әлеуметтану зерттейтiн қарым-қатынастар:Топтар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастар
Әлеуметтануға «аномия» ұғымын енгізген ғалым:Э.Дюркгейм
Әлеуметтануда жаңа институттардың пайда болу, даму процесі:институттану
Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы:Г. Спенсер
Әлеуметтануда интервьюер дегеніміз:Сұхбат жүргізуші
Әлеуметтануда страта категориясына синоним ұғым ретінде қолданылады:Қабат
Әлеуметтанудағы алғашқы ғылыми бағыт: Позитивизм
Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі қолданылмайтын зерттеулер:Халық санағы және референдум
Әлеуметтанудағы позитивизмнің негізін қалаушы:О.Конт
Әлеуметтанудың алғашқы арнайы еңбегi :О.Конттың «Позитивтiк философия курсы»
Әлеуметтанудың зерттеу объектiсi :қоғам
Әлеуметтанудың пәнi:әлеуметтiк қатынастар
Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасы мына бөлімдерден тұрады: Әдіснамалық (методологиялық) және әдістемелік
Әлеуметтік деректердің жеке адамға ықпал ету қабілетін көрсеткен:Э.Дюркгейм
Әлеуметтік институт:қоғамдағы ережелер мен нормалар жиынтығы
Әлеуметтік институттар шешетін міндеттер мен мақсаттар жиынтығы:Функция
Әлеуметтік институттарды алғаш толық анықтап берген америкалық социолог:Т.Веблен
Әлеуметтік институттардың қоғамдағы негізгі функциясы: индивидтердің қарым-қатынастарын реттеу және бақылау
Әлеуметтік институттың негізгі қызметі:қажеттілікті қанағаттандыру
Әлеуметтік интеракция:Адамдардың өзара әрекетін сипаттайтын процесс
Әлеуметтік қоғамдастықтарды көрсетіңіз:ру, тайпа, қауым
Әлеуметтік статустың өзгеруі:Әлеуметтік мобилдік
Әлеуметтік топтар, қауымдастықтар арасындағы шиеленіс:Топаралық шиеленіс
Әлеуметтік шиеленістер әлеуметтік (мүліктік) теңсіздік салдарынан туындайды деген пікірдегі бағыт:Марксистік
Әлеуметтік шиеленістер туралы ілім өкілі:Р.Дарендорф
Әлеуметтік шиеленісті шешу әдістеріне жатпайтын нұсқаны табыңыз:Шиеленісті сырттан бақылау
Жабық стратификациялық жүйеге жатады:: Вертикалды мобилдік
Жағымсыз мінез-құлыққа жататындарға қайсысы:Ұрлық
Жартылай ашық стратификациялық жүйеге жатады:сословиелік
Жас өспірімдердің экстремистік сипаттағы субмәдениетін зерттеуде тиімді әдіс:Ішкі (енгізілген) бақылау
Жастардың мінез құлқының ауытқуына әсер ететін мына категориялар қай факторға жатады:қоғам теңсіздігі,кедейшілік,жұмыссыздық:Әлеуметтік
Жеке адамның берілген әлеуметтік топта, қоғамда алатын нақты орны, позициясы:Әлеуметтік мәртебе
Жеке адамның рөлдік теориясының негізгі өкілдерінің бірі:Дж.Мид
жүйесі
Жыныс бойынша иерархиялық бөліну стратификацияның қай түріне жатады:Гендерлік
З.Фрейд “Ол” (Ид) элементінің сипаттамасы:Бейсаналық
Зиґмунд Фрейді ілімі:психоталдау
Имидж- жұмыс берушінің ішкі және сыртқы еңбек нарығындағы бейнесі
Индивид ұғымының мәні:Адамзаттың нақты өкілі
Индивидтердің әкімшілік және экономикалық нормалармен, әлеуметтік институттармен шиеленісі:Қоршаған ортамен шиеленіс
Индивидтік сана деңгейіндегі тұлғаның шиеленісі:Тұлғалық шиеленіс
Индустриялық қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт:Экономика
Индустриялық қоғамда халықтың көп б,өлігі еңбек ететін сала: өнеркәсіп
Индустриялық қоғамда халықтың көп бөлігі еңбек ететін сала : өндіріс
Индустриялық қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт:өндірістік кәсіпорын
Индустриялық қоғамның негізгі белгісі:өндірістің саланың дамуы, дайын өнім экспортының өсуі
Индустриялық қоғамның негізгі белгісі:өндірістің саланың дамуы, дайын өнімэкспортының өсуі
Индустриялыққа дейінгі қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт:отбасы
Индустриялыққа дейінгі қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт:отбасы
Инновация: кейіннен пайда болған мәдени құбылыстар мен өзгерістер
Институттану процесі аяқталады:Легитимизациямен
Институттану ұғымы мынаны білдіреді:әлеуметтік қатынастардың белгілі бір нормалармен бекітіліп реттелуін
Интеграция процесінің негізгі ерекшелігі:Өзара әрекетке түсуші адамдардың бірігу процесі
Интервью әдісі:Зерттеу барысында респондентпен интервьюердің әңгімелесу арқылы сұрау жүргізу
Ірі меншік иелері – қаржы және өнеркәсіп магнаттары, жоғары билік элиталары – мемлекет президенттері, премьер-министрлер, министрлер жатқызылатын тап:Жоғарғы
Іріктеу әдісі:Зерттеу барысында респондентпен интервьюердіңәңгімелесуі
К. Маркс бойынша анағұрлым прогресшіл тап болып табылады:Пролетариат
К. Маркс пiкiрi бойынша, қоғам базисi:Экономика
К.Маркс бойынша, әлеуметтік-экономикалық прогресті жүзеге асырушы тап:пролетариат
К.Маркстің пікіріне сәйкес, капиталистік қоғамда кездесетін негізгі таптар:буржуазия мен жұмысшы табы
Касталық стратификация қайда кездеседі: Индия
Кез–келген стратификация жүйелерінің негізі:теңсіздік
Кең таралған негiзгi саяси белгiлер: ту, елтаңба, әнұран
Кеңейтілген отбасы дегеніміз :Үш және одан да көп ұрпақты қамтитын отбасы
Классикалық ұйым теориясының негізгі принципі:Еңбек өнімділігін арттыру
Коммуникатормен өзара әрекет үшін біріккен әлеуметтік қауымдастық:Аудитория
Консенсус дегеніміз:Көзқарас мүдделердің бірдей болуы
Конт ілімі бойыншаі негізгі әлеуметтік институт:отбасы
Контрмәдениет дегеніміз:ресми мәдениетке қайшы мәдениет
Контрмәдениет терминiн ғылымға енгiзген:Т.Роззак
Көп жағдайда жастарға қай девиантты мінез-құлық тән емес:Жемқорлық
Қажеттіліктер пирамидасын жасаған кім:А. Маслоу
Қазақстан қоғамының құрылымы қай геометриялық фигураға сай:пирамида
Қазақстан Республикасында соңғы рет Президенттік сайлау болған жыл:2005 жыл
Қазақстан Республикасының зайырлылықсаясатына қайшы келетін нұсқа:діни саяси партияларқұру мүмкіндігі
Қазақстанда қызмет атқаратын діни конфессиялардың саны:қырықтан астам
Қазақстанда саналуан этникалық топтар тығыз орналасқан аймақты көрсетіңіз:Оңт. Қазақстан облысы
Қазақстандағы ұлттар арасындағы негізгі белгілер:Сенімділік, ынтымақтастық, келісім, толеранттық
Қазір жер бетінде неше этникалық қауымдастықтар саны:Үш мыңнан астам
Қазіргі заманғы стратификациялық модель мына топтарды қосады:Пирамида, ромб
Қазіргі қоғам өзінің дамуы бойынша қадам басқан кезең :Постиндустриялық
Қайсысұрау анкеталық сұрау болып табылмайды:Бақылау
Қайтадан іріктеуді қажет етпейтін, яғни объектісі өзгермейтін қайталанбалы зерттеудің түрі:панелді
Қауіпсіздік және тәртіп қажеттілігі тән қай әлеуметтік институт:саяси
Қоғам — адамдардың бір-біріне ықпал, әсер етуінен туындайтын әлеуметтік байланыстардың жиынтығы - деп бағаберген неміс ғалымын атаңыз:Макс Вебер
Қоғам дамуындағы теологиялық, метафизикалық және позитивтік үш кезеңді көрсетті:О.Конт
Қоғамберген мәртебе:Жеке адамның салыстырмалы түрде алғанда тұрақты сипаттамалары (ер кісі, әйел, ана т.б.)
Қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкес келмейтін мінез-құлықты белгілейтін ұғым;Девиантты
Қоғамда қалыптасып, реттеліп отыратын ережелердің жиынтығы: Әлеуметтік нормалар
Қоғамда орта таптың өсуі неге әсер етеді:Қоғамның тұрақтылығына
Қоғамда экономикалық, саяси және кәсіби стратификацияның бар екендігін айтып, олардың әрқайсысына терең талдау жасаған ХХ ғ. ірі америкалық әлеуметтанушы:П.Сорокин
Қоғамдағы ресми мәдениетті мойындамау:Контрмәдениет
Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен мекемелердің жиынтығы:әлеуметтік институт
Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен ережелердің жиынтығы:әлеуметтік институт
Қоғаммен қалыпты арақатынас ұстауға тырысатын шіркеу (мешіт) мен секта аралығындағы діни құрылым:деноминация
Қоғамның ең iрi әлеуметтiк ұйымы болып саналады:мемлекет
Қоғамның әлеуметтік институттарын, білім мен ғылымды, мәдениет пен өнерді, тұрмыстық қатынастарды діннің ықпалына бағындыру үрдісі:сакрализация
Қоғамның ішкі құрамы, оның элементтерінің жиынтығы мен олардың арасындағы саналуан байланыстар: Әлеуметтік құрылым
Қоғамның этникалық құрылымын зерттейтін ғылым:Этноәлеуметтану
Құжаттарды талдау әдісі:Әлеуметтанулық зерттеу барысында құжаттарды талдау
Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым: Мәдениет
Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым:Мәдениет
Қызметкердің лауазымы жоғарласа, қай мобилділік түріне жатады:Тігінен
Л. Козердің пікірінше, жабық қоғамдардағы әлеуметтік шиеленістің салдары: Революция
Л. Уорнер жасаған теория -:Беделдік теориялар
Либералды басқарушы:Бостандық беруші
Льюис Козер қай бағыттың өкілі болып табылады:Шиеленістер теориясы
М. Вебердің пікірінше, кәсіпкерлік рухтың дамуына үлкен ықпал ететін дін:Протестантизм
М.Вебер бойынша, эмоциялық жағдайдысипаттайтын әлеуметтік әрекет типі:аффективті
М.Вебер бойынша, негізін үйреншікті әрекеттерге санасыз реакция қайтаруды құрайтын әрекет типі:дәстүрлі
М.Вебер әлеуметтануы қалай аталады:Ұғыну (түсіну) әлеуметтануы
М.Вебер классификациясына енбейтін әлеуметтік әрекет:Инновациялық
М.Вебер тұжырымдауынша, кәсіпкерліктің негізінің бірі:дін
М.Вебердің классификациясына жатпай.тын іс-әрекет типі:инновациялық
М.Вебердің көзқарасы бойынша көсбасшының дәстүрлі типінің сипаттамасы:Дәстүрді сақтайтын тип
М.Вебердің көзқарасы бойынша харизмалық көшбасшының негізгі сипаттамасы:Талантты, дарындылығымен беделге ие болған көшбасшы
Макроәлеуметтанудың пәнi: Қоғамды тұтастық ретінде қарастыру
Мақсаты табыс табуға, игілікке қол жеткізуге бағытталған шиеленіс:Бәсекелестік
Маркс іліміне сәйкес қоғамдық-экономикалық формациялар саны:алты
Маркс неше формацияны атап көрсетті: 5
Маркс пен Энгельстің бірігіп жазған еңбегін көрсетіңіз:Капитализм рухы
Марксистiк адам генезисi мен мәдениетiконцепциясының негiзiне жататыны:еңбек
Маркстiк теория бойынша, әлеуметтiк құрылымның өзегi:таптар
Матриархаттық отбасы дегеніміз:Отбасында әйелдің билік жүргізуі
Матрилокальды отбасы дегеніміз:Жаңа үйленгендер әйелінің ата-анасының үйінде тұруы
Меншік пен беделден басқа М.Вебер ұсынғанәлеуметтік стратификацияның критерийі: Билік
Метаэтнос дегеніміз: Ұлттың ең үлкен топ бірлігі
Мәдени капиталға мысал:Адамның білімі, ғылыми атағы
Мәдени релятивизм:Басқа мәдениетті сол мәдениеттің құндылық тары тұрғысынан бағалау
Мәдениет әлеуметтануының зерттеу объектiсi:қоғам мен адамның мәдени саладағы арақатынасы
Мәдениеттi әлеуметтiк тұрғыдан талдағандар:М.Вебер, П.Сорокин, Т.Парсонс
Мәдениеттiң әлеуметтендiру қызметiнiң мәнi:тұлғаны қалыптастыру
Миграция дегеніміз:Қоныс аудару
Миграция жатады:Горизантальды мобилдікке
Мидтің пікірінше, адамның тұлғаға айналу процесінің алғашқы сатысы:Имитация
Микроәлеуметтанудың пәнi:Шағын топтардағы әлеуметтiк құбылыстар мен процестер
Мобилдік жиірек кездеседі:Ашық қоғамда
Мобилдіктің қай түріне қызметінен босату жатады:Төмендеу
Мобилділіктің екі түрін ата:Көлденең және тігінен
Модернизация ұғымы нені білдіреді:жетілдірілген, қазіргі талаптарға сай
Моногамия дегеніміз :Бір некеден тұрады
Мүдделерінің ортақтығына байланысты адамдардың тұйық (шектеулі) табиғи кеңістікте уақытша жиналуы:Тобыр
Мүшелерінің арасындағы әлеуметтік байланыстар мен қатынастар ресми сипатта болатын топ:Қосалқы топ
Мына ғалымдардың ішінен таптық теорияның авторын атаңыз:Маркс
Нақты жағдаймен байланысты емес, болашаққабағытталған түлғаның типі:Идеалдық
Негативті девиантты мінез-құлыққа қайсысы жатады:нашақорлық, маскүнемдік
Неоклассикалық басқару теориясының авторы:Э.Мэйо
Неолокальды отбасы дегеніміз :Ата-анасынан бөлек тұруы
Нуклеарлы отбасы дегеніміз:Бір немесе екі ұрпақтан ғана тұратын шағын отбасы
О.Конт ұсынған әлеуметтік зерттеудің әдістері:Бақылау, эксперимент, салыстыру
О.Конт бойынша, әлеуметтану нені зерттейді: әлеуметтiк статиканы және әлеуметтiк динамиканы
О.Конт бойынша, қоғамды құрушы бiрлiк:отбасы
О.Конттың мына заңы әле
Отбасы әлеуметтануының атқаратын қызметін атаңыз:Индивидті отбасы мүшесі ретінде қарастырады
Отбасының ішкі күштерін атаныз: Балаларға қамқорлық жасау және еңбекті бөлісу
Отбасының қоғамдағы ең басты функциясы:Репродуктивтілік (ұдайы өндіріс)
Отбасының негізгі қызметі:Репродуктивті
Отбасының сыртқы күштерін атаныз:қоғамдық пікірдің қысымы
Отбасының тұратын аймағына байланысты бөлінуі: үш
Өзара байланыстағы белгілі бір тәртіпке негізделген элементтердентұратын, өздігінен дамитын және өзін-өзі реттеп отыратын күрделі тұтастық: Әлеуметтік жүйе
Өзіндік айқын ұстанымы жоқ, көпшіліктің пікірімен келісуге дайын тұру, көнбістік:конформизм
Өз-өзін бақылау:Жалпы түрде қабылданған талаптарға сәйкес жеке адамның өз мінез-құлығын реттеп отыруы
Өндіруші күштер өндірістік қатынастарға қайшылығын білдіруі негізінде әлеуметтік революция болады деген пікірдегі ғалымдар:К. Маркс, Ф. Энгельc
П. Сорокин анықтамасы бойынша өркениет :бiртұтас әлеуметтiк мәдени қауымдастық
П. Сорокиннің ғылымға енгізген түсінігі:Әлеуметтік мобилдік.
Патриархаттық отбасы дегеніміз:Отбасында еркектің билік жүргізуі
Патрилокальды отбасы дегеніміз:Жаңа үйленгендер күйеуінің ата-анасының үйінде тұруы
Позитивті ауытқушылық дегеніміз:Қоғамға зиян келтірмейтін мінез-құлық үлгісі
Полиандрия дегеніміз:Бір әйелдің көп еркекпен некелесуі
Полигамия дегеніміз:көп некеден тұрады
Полигиния дегеніміз:Бір еркектің көп әйелмен некелесуі
Полиэтникалық терминінің мәні:Этникалық азшылық
Постиндустриялық қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт:Білім
Постиндустриялық қоғамдағы негізгі әлеуметтік институт:білім
Постиндустриялық қоғамның негізгі белгісі:Білім мен ғылым
Постндустриялық қоғамда білім қолданылады:Тауар, зат ретінде
Психоталдау бағытының өкілі:Э.Фромм
Р. Дарендорф бойынша шиеленіс типтерінің саны:15
Р. Дарендорф бойынша, шиеленіске тікелей қатысушы әлеуметтік топтар:Бастапқы топтар
Р. Дарендорф бойынша, шиеленісті тұтандыратын, алайда оған тікелей араласуды көздемейтін әлеуметтік топтар:Екінші реттік топтар
Р. Дарендорф бойынша, шиеленістіңшешілуіне мүдделі топтар:Үшінші топтар
Р. Дарендорф шиеленіс субъектілері болып табылатын әлеуметтік топтың түрлерін былай анықтайды:Бастапқы, екінші реттік және үшінші топтар
Р. Мертон бойынша қоғамның жаңа жағдайға бейімделу қасиеті :Эуфункция
Р.Дарендорф шиеленістің қанша типін көрсетті:Он бес
Р.Дарендорфтың пікірінше, шиеленістің қалыптасуына тікелей ықпал ететін:Субъектілердің мүддесі
Р.Мертон бойынша, «эуфункция» :Жүйенің сақталуын қадағалау мен оның сыртқы ортаға бейімделуіне жағдай жасау
Ресми мәдениеттiң негiзгi принциптерiне қарсы келетiн: Контрмәдениет
Респонденттердің берген жауаптарының шынайылығын тексеру мақсатында қойылатын сұрақ түрлері:қақпан сұрақ
Респонденттің портретін құрайтын, демографиялық, этникалық және кәсіби сипатының жиынтығы:Әлеуметтік-демографиялық бөлім
Рухани мәселелерді шешу қай әлеуметтік институтқа тән: дін
Сауалнама жүргізу барысында кез келген адамнан сұрау арқылы ақпарат жинау көзделген іріктеу әдісі:стихиялы
Саяси әлеуметтену деген:индивидтiң саясат субъектiсi ретiнде қалыптасуы
Саяси, экономикалық және әлеуметтік мүдделері өзара қарсы топтардың пассив формадағы қайшылығы:Конфронтация
Символдық интеракция (өзараықпал) теориясының авторы:О.Конт
Социологиялық зерттеу бағдарламасын жасау неден басталады:Өзекті мәселені анықтаудан
Социологиялық зерттеуде ақпарат көзі болып табылатын адам:респондент
Социометрия әдісінің негізін қалаған:Дж. Морено
Социометрияны енгiзген ғалым, психиатр:Я.Морено
Социомәдени динамика тұжырымдамасының авторы:П. Сорокин
Субмәдениет дегенiмiз:қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың,құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы
Субмәдениеттiң ерекшелiгi: әртүрлi топтар мәдениетi
Суицид көбінесе кімдерге тән:Әйелдерге
Сұрақтың жауап нұсқасы көрсетілмесе, ол:Ашық сұрақ
Т. Парсонс қай бағыттың негізін салған:құрылымдық функциялық
Т. Парсонс қай бағыттың өкілі:Символдық әлеуметтану
Табиғи жағдайда бақылау:Далалық
Табыс мөлшеріне негізделген әлеуметтік стратификация: Экономикалық
Таптардың пайда болуының экономикалықсебептеріне баса назар аударған ХІХ ғасырдың ірі ғалымы: К.Маркс
Таптық қайшылықтар әлеуметтік революциямен шешіледі деген пікірдегі бағыт: Марксистік
Тарихи өзгерістерді мәдени типтердің дамуымен түсіндірген:П. Сорокин
Техника дегенімiз:қоғамдағы жасанды iс-әрекет жүйесi
Технофобия деген:Техника мен технологиядан қорқу
Топтық неке дегеніміз:Бірнеше ер мен бірнеше әйелдің некелесуі
Төменде көрсетілгендердің ішінен биресми әлеуметтік байланысты табыңыз:Достық
Триангуляция деген:зерттеу барысында үш әдістің қолданылуы
Тұлға өзінің мінез-құлқын, жүріс-тұрысын бейімдейтін әлеуметтік топ:Референтті топ
Тұлға ұғымының анықтамасы:Жеке адамның дамуының нәтижесі, әлеуметтік сапалардың толығымен көрінуі
Тұлғаның деликвентті мінез-құлқы:Қылмыстық Іс әрекет
Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі үш кезең:«имитация», «ойын», «ұжымдық ойынды» бөліп көрсеткен:Дж.Мид
Тұлғаның әлеуметтену процесінің бастапқы (алғашқы сатысының) агенті:Отбасы
Тұлғаның психоаналитикалық концепциясының өкілі:З.Фрейд
уметтiк даму теориясы болды:«Үш кезең заңы»
Ұзақ мерзім бойы, бірақ үзіліспен жүргізілетін зерттеу түрі:лонгитюдті
Ұйымдағы әлеуметтік бақылау:ұйымда қабылданған нормалар мен мақсаттардан (технологиялық, мінез-құлықтық және т.с.с.) ауытқуды анықтау және оның алдын алу, жоюға бағытталған іс-әрекет
Феодалдық қоғамда орын алған стратификациялық жіктеу типі:сословиелік
Фералды адам:Жануарлар арасында тәрбиеленген адам баласы
Фокус-топтар әдісін ең алғаш рет қолданған ғалым:Р.Мертон
Формациялық концепцияның авторы:К.Маркс
Хоторнэкспериментінің авторы:Э.Мэйо
ХХ ғасырда қоғам дамуының шиеленіссіз моделін ұсынған, шиеленіс теориясымен қайшылыққа келген теория:Құрылымдық-функциялық
Чарльз Кули мен Дж.Мид өкілі болып табылатын ілім:Символдық интеракция
Чикаго мектебі қай бағытты дамытты:Құрылымдылықты
Шағын топтардағы тұлғааралық қатынастардың ерекшелігін зерттеуге арналған Дж.Морено негізін қалаған зерттеу әдісі:социометрия
Шиеленісті түсіну үшін мүдделерді түсіну керектігін айта отырып, Р. Дарендорф мүдденің мынандай екі түрін анықтайды:Айқын және латентті
Шиеленістің жағымды қызметін атап өткен ғалым:Л. Козер
Э. Дюркгейм бойынша, «аномия» ұғымы:Ескі заңдардың әсері әлсіреп, жаңа заңдардың әлі күшіне енбеген кездегі қоғамның заңсыз, вакумдық жағдайы
Э. Мэйоның енгізген ұғымы:«ресми, биресми ұйымдар»
Э.Дюркгейм бойынша өзін-өзі өлтіру типтері :Аномиялық, альтруистік, эгоистік
Э.Дюркгейм бойынша ынтымақтастықтың түрлері:механикалық органикалық
Э.Дюркгейм бойынша, «альтруистік өзін-өзі өлтіру» дегеніміз:Қоғам мүддесі үшін өзін құрбан ету
Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық іліміндепайдаланылған ұғымдар: «Механикалық және органикалық ынтымақтастық»
Эгалитарлы отбасы дегеніміз:тең билікке ие болу
Экзогамия дегеніміз:басқа (сыртқы) топтың адамымен некелесу
Экономикалық стратификациядағы байлық пен табыс көлемінің үнемі өзгеріп тұруына байланысты экономикалық пирамиданың да өзгеру процесі:резорганизация
Эксперттік (сараптамалық) сұрау деп:Респонденттер белгілі бір сала бойынша білікті маманболып табылады
Эмо, гот:Жастар субмәдениетi
Эмпириялық әлеуметтанудың іргесін қалаған, Чикаго әлеуметтанулық мектебінің негізгі өкілдері:У. Томас, Ф. Знанецкий, Р. Парк, Э. Бэрджесс
Эмпириялық социологияның пайда болған елі:АҚШта
Эндогамия дегеніміз:тек өз (ішкі)тобының адамымен некелесу
Этникалық қауымдастық:Белгілі бір этникалық топтардың өзіндік ерекшеліктеріне тән құрамы
Этникалық қауымдастықтың негізгі типтері:Халық, тайпа, ру
Этногенез ұғымын ғылымға енгізген ғалым:Л.Н.Гумилев
Этноәлеуметтанудың зерттеу пәні:Этникалық топтардың қарым қатынастары мен ерекше категорияларын реттеу
Этносаяси қарым қатынастар дегеніміз:Этносаралық заңдылықтарды реттеу
Этноцентризм:Басқа мәдениетті тек өз мәдениеті тұрғысынан бағалау

Приложенные файлы

  • docx 19107332
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий