analitika komekshi kural


[Н+] –сутек иондарына қандай электрод ионселективті болады:шыны
0,2164:0,0467
20мл 0,05 н 0,1 н:10мл
Ag2GrO4 тұнбасы үшін ерігіштік көбейтіндісінің математикалық өрнегін көрсетіңіз:EK=[Ag+2]*[GrO42-]
AgNO3 ерітіндісін стандарттау үшін қолданылатынзаттың ерітіндісі:KCl
Cілті ерітінділерінің титрін анықтау үшін нені қолданылады:H2C2O4*2H2O
HCl ерітіндісін стандарттағанда тұрақтандырушы ретінде қолданылатын зат:Na2B4O7*10H2O
NaOH ерітіндісімен қандай қышқылды титрлегенде титрлеудің ең үлкен секіруі байқалады:HCl
Адсорбциялық хроматогравияда қандай жылжымайтын және жылжымалы фазалар қолданылады:жылжымайтын- қатты –не сұйық,жылжымалы –қатты не газ
Адсорбциялық хроматографияда адсорбент рентінде ретінде не қолдданылуы мүмкін:Al2O3,CaCO3,MgO3,қант,крахмал
Активтілік заңына сәйкес заттың молярлық рефракциясы ненің қосындылары тең:Функционалды топтар мен атомдық реакцияларына және байланыстардың реакцияларына.
Алкалиметрия әдісімен қандай заттарды анықтауға болады:қышқылдарды жіне қышқылдық тұздарды
Алюминийді анықтағанда оның өлшенетін түрі Al2O3 тұнбасы бойынша гравиметриялық факторының түрін көрсетіңіз: :F=ArAl*2Mr(Al2O3)Аморфты тұнба үшін бастапқы өлшендінің ең аз массасы қандай болу керек:100мг
Аморфты тұнбаны алу жағдайы:Түзілген тұнбаның бет аумағы аз болу үшін салқын ерітіндіге тұндырушы реагенті тез құяды.
Амперометриялық титрлеу кезінде қандай шаманың күрт өзгеруі жүреді:Титрант көлеміне эквиваленттік нүктедегі токтың өзгеруі
Амперометриялық титрлеудің міндетті шарты не болып табылады:Реакцияға қатысушылардың біреуінің электрохимиялық белсенділігі
Аналитикалық химияда электролит ерітіндісінің меншікті электрөткізгіштігі қандай өрнекпен анықталады: χ=ƛ*C1000Аналитикалық химияда өлшеудің дәлдігі немен анықталады:Қолданатын тарзының сезімталдығымен
Анықталатын ионның концентрациясының өзгеруіне потенциалының мәні тәуелсіз болатын электрод қалай аталады:салыстыру
Аргентометрияда қай әдісті кері титрлеу жолымен жүргізеді:Фольгард Әдісі
Аргентометриялық титрлеудің Млор тәсілі бойынша титранты мен индикаторын таңдап көрсетіңіз:AgNO3,K2Gr2O7
Аргентометриялық титрлеудің Фольгард тәсілі бойынша аргентометриялық титрлеудің титранты мен индикаторын таңдап көретіңіз: AgNO3,KCNS,Fe(NH4)(SO4)2*12H2O
Ацидиметрия әдісімен қандай заттарды анықтауға болады:негіздерді және негіздік тұздарды
Бейорганикалық заттың ылғалдылығын анықтау үшін алынатын өлшендінің массасы тең болу керек:1-3 г
Берілген мына Ох/Red.....:J2/2J-: E0=0.62B
Бихроматометрия әдісінде титрант ретінде не қолданылады:K2Cr2O7
Бугер-Ламбер-Беер заңының дәл орындалуының негізгі ша рты;заттың монохроматтылығы
Бір немесе бірнеше ерітілген заттарды бір сұйықты біріншімен араласпайтын (не бөлшектеніп араласатын)басқа сұйықтан бөлініп алу әдісі ......деп аталады:Экстракция
Ванадатаметрия әдісінде жұмысшы ерітінділер қандай:NH4VO3
Вольтамперметрлік әдісі нені өлшеуге негізделген:токтың кернеуге тәуелділігін
Вольтамперометрияда сандық сипаттама:Шекті диффузиялық ток
Гравиметриялық анализ арқылы нені анықтайды:1 4 5
Гравиметриялық талдаудың теориялық негіздері:Құрам тұрақтылық заңы
Гравиметриялық фактор:Анықталатын компоненттің салыстырмалы атомдық (молекулалы)массасының оның гравиметрялық формасының салыстырмалы молекулалық массасына қатынасы.
Екі мөлдір оптикалық орталардың арасында өткен жарықтың түзу сызықты таралу құбылысы қалай аталады:рефракция
Ерігіштік көбейтінділірінің мәндерін салыстырып,қай тұнба бірінші және толық тұнады екенін көрсетіңіз: EK=4,5*10-19
Ерігіштік көбейтіндісіне әлі жетпеген бөгде заттардың ерітіндіден тұнбаға түсіп және сол түнбаға өтуі......деп аталады:қоса тұну
Ерітіндіде тұнбаның түзілу жағдайын көретіңіз:тұнба қаныққан ерітіндідіен түзіледі,егер сол тұнбаны түзетін иондарының концентрацияларының көбейтіндісі сол тұнбаның ЕК шамасынан үлкен болса
Ерітіндідегі ластану түрі изоморфизм-бұл:Атомдардың,иондардың ,молекулалардың кристалдық торда бір-бірінің орнын басуы нәтижесінде аралас кристалдарды түзу қабілеті.
Ерітіндінің дәл көлемінің өлшеу үшін мына ыдыстардың қайсысы қолданылады:2 3 4
Ерітіндінің жарықты өткізу коэффициентін оптикалық тығыздығын өлшейтін оптикалық аспап түрі:фотоэлектроколориметр
Ерітіндінің көлемін жуық шамамен өлшеуге болатын шыны ыдыстар;2 3 4
Жарты толқынның потенциалы дегеніміз......:Полярогравиялық толқынның сыну нүктесіне сәйкес болатын потенциал
Жарықты жұту заңын өрнектейтін теңдеу және кімніңкі:A=e*c*l Бугер-Ламбер-Беер
Жарықтың абсорбциясы-деген сауалға қандай теңдеу сәйкес келеді: A=e*c*l
Жарықтың поляризация жазықтығының айналу бұрышын өлшейтін оптикалық аспап түрі:поляриметр
Жарықтың салыстырмалы сыну көрсеткіші ненің неге қатынасын көрсетеді:Түсу бұрышы синусының сыну бұрышы синусына
Жарықтың сыну коэффициентін өлшейтін оптикалық аспап түрі:рефрактометр
Жүйелік қателік дегеніміз не:Қайта өлшеген кезде таңбасы мен мәнң тұрақты болып қалатын қателік.
Заттардың оптикалық белсенділіктерді неге байланысты:Заттың молекуласының құрылымының ассиметриялығына
Затты жандырғанда қалатын күлді (күл қалдықты ) анықтау үшін зерттелетін өлшендінің массасы тең болу керек :1 г
Зерттелетін жүйенің тотығу тотықсыздану потенциалының өзгеруіне байланысты өз бояуын өзгертетін индикаторлар:редокс индикаторлар
Зерттелетін зат сынамасын хроматографиялық жүйеге енгізу жағдайына қарай хроматографияның түрлерін атаңыз:фронтальды,эльюентті,ығыстырмалыхроматография
Зерттеуге алынған заттың ерітіндідегі мөлшері ,оған қосылған титрант мөлшеріне эквивалентті болғандағы күйдегі ....... деп аталады:Эквиваленттік нүкте
Илькович теңдеуіндегі констанат не деп аталады және оның шамасы (I=k*c)неге т2уелд3:Диффузиялық коэффициенті ,ол талданатын заттың табиғатына.
Индикаторлық электродтарға жатады;Шыны,хингидронды ,сутектік
Йод ерітіндісін стандарттау үшін қолданылатын зат:Na2S2O3
Иодометрия титрлеу әдісінің сипаттамаларын көрсетіңіз:титранттар KI,Na2S2O3*5H2O,индикатор крахмал ,кері титрлеу жолы ,тотықтырғыш заттарды анықтайды
Йодометриялық титрлеу әдістерінің сипаттамаларын көрсетіңіз:титрант I2,индикатор крахмал,тура титрлеу жолы,тотықсыздандырғыш заттарды анықтайды.
Иодометриялық титрлеу кезінде крахмал индикаторын неге соңында қосады:иодтың артық концентрациясынан крахмал ыдырайды.
Иодрметрия әдісімен мыс купоросындағы мыстың молшерін анықтауда колданылатын тасил:жанама титрлеу ,орынбасу
Ионалмасу хроматогравиясында адсорбенттер ретінде не қолданылады:ионалмасу шайырлар мен иониттер
Ионалмасу хроматогравиясында адсорбенттерге қойылатын талаптар ;1,3,4,6
Иониттің құрамына кіретін тұндырғышпен немесе тұндырғыш және тасушының қоспасымен хроматографияланатын заттың әрекеттесуіне негізделген хроматография әдісі;тұндыру хроматографиясы
Ионоселективті электродқа қандай электрод жатады;Шыны
Калий перманганатының тотықтырғыш қасиеті қандай ортада және қандай заттың қатысуында жоғары болады:Күшті қышқыл ортада
Кальций фосфаты тұнбасының ерігіштік көбейтіндісінң математикалық өрнегін көрсетіңіз:EK=[Ca+2]3*[PO4-3]2
Кездейсоқ қателік дегеніміз не:мәні мен таңбасы анықталмайтын қателік
Келтірілген амалдардың қайсысы тура фотометрияда қолданылмайды:титрлеу қисығының графигін тұрғызу
Колориметрия әдісі негізделген :анализденетін зат ерітіндісінің бояуының қарқындылығын стандартты ерітіндінің түсімен визуалды салыстырып,ондағы еріген заттың мөлшерін анықтауға
Кольрауш заңы бойынша ерітіндінің шексіз эквиваленттік электрөткізгіштігі қандай бөлшектердің қосындысына тең:КАтиондар мен аниондар
Комплексонометрия әдісінде қолданатын металды индикаторды көрсетіңіз:қара-эрихром
Комплексонометрия –титрант ретінде .....................қолданылатын титрлеу әдісі:Трилон-Б стандартты ерітіндісі.
Комплексонометриялық әдіспен қандай иондарды анықтайды:жер-сілтілік және ауыпалы металдардың катиондарын:
Кондуктометрия негізінде Кольрауш заңын сипаттайтын формула:ƛ͚=ƛ++ƛ-
Кондуктометрияда аналитикалы0 сигнал не болп табылады:меншікті электрөткізгіштік
Кондуктометриялық титрлеу кезінде титрлеу қисықтары келесі координаталарында тұрғызылады:χ-V
Кондуктометриялық титрлеуде эквиваленттік нүктені ........бойынша анықтайды:Титрант көлемінен меншікті электрөткізгіштіктің қисығындағы сынуы
Көп құрамдас бөлікті қоспадағы зерттелетін заттың бір-бірімен араласпайтын екі түрлі фазалардың арасында әртүрлі дәрежеде еруіне ,таралуына немесе сіңірілуіне негізделген бқлу және талдау әдісі:Хроматогравия
Кристалды тұнба алу үшін бастапқы өлшендінің ең үлкен массасы қандай болу керек:500мг
Кристалды тұнбаны алу жағдайы:Ыстық ерітіндіге тұндыру реагенті шаймалай отырып ,ақырындап тамшылатып құяды.
Кулонометр
Күміс ионын анықтағанда,оның тұнбасының қандай түрі тұнбаға тез және толық түседі:Ag2S,EK=1.6*10-49
Күмісті анықтағанда оның өлшенетін түрі Ag2GrO4 тұнбасы бойынша гравиметриялық факторының түрін көрсетіңіз:F=ArAg*2Mr(Ag2GrO4)Қай заттың ерітіндісі стандарттауды қажет етеді:NaOH
Қандай жағдайда тұнбасы бар сүзгіш қағаздың қатты қыздыруы ақталды деп санауға болады:Гравиметриялық түрдегі тұнбамен тигельдің массасы орташа тұрақты массаға жеткенде
Қоспадағы заттарды бір-бірінен ажырату ,олардың әртүрлі адсорбциялануына және қозғалмалы фаза бойымен қозғалу жылдамдығынвң түрліше болуына негізделген хроматография әдісі:Адсорбциялық хроматография
Қоспалардың ажырау бабына қарай хроматография :адсорбциялық,таралу,ион алмасу,тұндыру,тотығу-тотықсыздану,гель хроматографиясы,,адсорбциялық-комплекс түзілу хроматографиясы деп болінеді
Қоспаны ажыратып,анықтау барысында хроматографиялық жүйенің агрегаттық күйіне қарай қалай ажыратады:газды,сұйықты және газ сұйықты хроматография
Қышқылдық –негіздік потенциометриялық титрлеу әдісіндегі аналитикалық сигналды көрсетіңіз;рН
Қышқылдық-негіздік индикаторлар деп бояулары әртүсті болатын және өз бояуларын ..........заттарды атайды:ортаның pH шамасына тәуелді өзгеретін
Қышқылдық-негіздік тирлеудің қисықтары қандай координаталарда тұрғызылады:pH-V
Қышқылдық-негіздік титрлеу кезінде эквиваленттік нүкте аймағында pH шамасының шқғыл өзгеруі .......деп аталады:титрлеу секіруі
Қышқылдық-негіздік титрлеудің соңғы нүктесі дегеніміз.........pH мәні:индикатор бояуының өзгеруінің
Қышқылдық-негіздік титрлеудің соңы,яғни эквиваленттік нүктесі қалай анықталады:индикатордың түсінің өзгеруі бойынша
Молярлық реыракцияны анықтайтын Лорентц-Лоренц теңдеуі :R=n2-1n2+2*MpМонохроматизатор ретінде жарық сүзгіштерін қолданатын оптикалық аспап –ол:фотоколириметр
Монохроматтты жарық дегеніміз қандай жарықтың толқындары:белгілі бір ұзындықтағы жарықтың толқындары
Натрий тиосулфатынының ерітіндісінстандарттауға қолданылатын заттың ерітіндісі: K2Gr2O7
НЕФЕЛО- және ТУРБИДИМЕТРИЯ әдісі қандай ерітінділерді зерттейді:лайланған
Нернест теңдеуіне сәйкес стандартты электродтық потенциал шамасы неге тәуелді болады:Талданатын ионның концентрациясына ,электрондар санына және температураға
Нефелометрия әдісі ......өлшеуге негізделген:суспензияның жүзгін қатты бөлшек тері шашыратқан жарықтың қарқындылығын
Нефелометриялық талдаудың негізінде жатқан заң Релей қай теңдеумен өрнектеледі:I=I*k*N*V2N4Оптикалық анализ әдістеріндекелесі әдістер жатады;1,2,4
Оптикалық белсенді заттарға келесі заттарды жатқызуға болады:көмірсулар ,амин қышқылдары,антибиотиктер.
Өз иондарын сұйық жылжымалы фаза иондарына алмастыра алатын табиги не синтетикалық сорбенттерді не деп атайды:иониттер немесе ионалмастырғыштар
Өлшеу қателігі:ақиқат мәнінен өлшеу нәтижесінің ауытқуы
Өлшеудің абсолютті қателігі дегеніміз не:Алынған нәтиже мен ақиқат мәнінің арасындағы айырмашылық
Өлшеудің салыстырмалы қателігі дегеніміз не:Абсолюттік қателіктің ақиқат мәніне қатынасы.
Өнімдердің жалпы қашқылдығы титрлеудің қандай әдісімен анықталады:Тура алкалиметриялық титрлеу
Поляризация жазықтығының айналу бұрышын есептейтін теңдеу:α=βмен*с*l
Поляриметрлік әдіс келесі заттарды зерттеу үшін қолданылады:оптикалық активті заттарды
Полярогравияда сапалық сипаттама-бұл:Жарты толқынның потенциалы
Полярогравиялық әдісте индикаторлық электрод ретінде......қолданылады:сынаптың тамшылайтын электроды
Полярогравиялық қисығы немесе полярогравиялық толқын –бұл қандай шамалардың бір-біріне тәуелділігі:ток күшінің кернеуден
Полярогравияның теориялық негізі және оның математикалық өрнегі :Илькович теңдеуі Id=605*Z*D1∕2*m2∕3*t1∕6*c
Полярография әдісіндегі Илькович теңдеуіндегі шекті диффузиялық тоқ шамасы неге тәуелді:Анықталатын ионның концентрациясына
Полярометрияда аналитикалық сигнал-ол:Поляризация жазықтығының айналу бұрышы.
Потенциометрия әдісі қандай екі электродтардың арасындағы потенциалдарының айырмасын өлшеуге негізделген:Индикаторлы және салыстыру электродтарын
Потенциометрия –бұл .......негізделген әдіс:Талданатын жүйедегі индикаторлық және салыстыру электродтарының арасындағы ЭҚК шамасын өлшеуге
Потенциометрияда зерттелетін заттың концентрациясын қай электродтың потенциалының секіруі бойынша анықтайды:ИНДИКАТОРЛЫ
Потенциометриялық талдауда қандай электрод индикаторлық деп аталады:Оның потенциалының өзгеруі бойынша талданатын ионның концентрациясын анықтайды
Потенциометриялық талдауда анықталатын заттың концентрациясын өлшегенде салыстыру электродтың потенциалы қалай өзгереді:Концентрацияның өзгеруіне тәуелсіз,өзгермейді
Потенциометриялық титрлеу әдісінде эквиваленттік нүктені қандай электрод тың потенциалының секіруімен анықтайды:Индикаторлы электродтың көмегімен
Рентгеноспектральді әдісі нені қолдануға негізделген :Рентгенді сәулелерді
Рефрактометриялық талдауда аналитикалық сигнал-ол:жарықтың сыну коэффициенті
Рефрактометриялық факторды есептеу өрнегі; :F=n2-n1c2-c1Спектрофотометрде монохроматизатор ретінде не қолданылады:призма не дифракциялық тор
Стандартты ерітіндінің моль-эквиваленттік концентрауиясын қай формуламен есептейді:m*1000Mэ*VСтандартты ерітіндінің титрін қай формула бойынша есептейді: mVСтандартты электродтық потенциал (Е0) дегеніміз не:Әрекеттесуші заттардың және реакция өнімдерінің активтілігі бірге тең болған жағдайда стандартты сутек электродымен салыстырылып анықталған жартылай реакцияның потенциалы.
Судың жалпы кермектілігін анықтау үшін қолданылатын титрлеу әдісі:комплексонометрия
Сұйық адсобция хроматогравиясында жылжымалы фазаға қандай талаптар қойылады:1,3,5,6,
Сүттің құрамындағы кальций молшері қай әдіспен ,қандай тмтранпен индикатордың қатысуында анықтайды:Комплексонометрия,Трилон-Б,мурексид
Талданатын ерітіндідегі иондарды адсорбенттің құрамына кіретін иондарға қайтымды алмастыруға негізделген хроматография әдісін атаңыз:ионалмасу хроматографиясы
Талданатын заттың қозған молекулаларымен артық энергияларын шығару нәтижесінде пайда болатын сәулеленудің интенсивтілігі мен уақытын өлшеуге негізделген оптикалық әдісі.....Люменисценттік
Талдаудың потенциометриялық нелердің арасында ЭҚК шамасын өлшеуге негізделген:Салыстыру электрод пен индикаторлық электродтың
Тәжірибелік жолмен анықталған меншікті рефракция шамасы арқылы нені анықтайды:талданатын заттың табиғаты мен құрылымын
Темірді оның гравиметриялық формасы Fe2O3 бойынша гравиметриялық фактоорын есептеңіз:0,7000
Титриметрияда аналитикалық сигнал не болып табылады:титрлеуге жұмсалатын титран көлемі
Титриметрияда талданатын заттың концентрауиясын N1 есептеу үшін эквиваленттер заңына сәйкес қолданылатын қатынас:N1*V1=N2*V2
Титриметриялық талдау әдістері неге негізделген:Әрекеттесуші заттардың ерітінділерінің көлемдерін өлшеуге
Титриметриялық анализ әдістеріне көрсетілген қандай әдістер жатады: 1 4 5
Титриметриялық талдауда индикаторлар ..........үшін пайдаланады:Эквиваленттік күйінің орнатылуы кезеңін анықтау
Титриметриялық талдауда реакция эквиваленттік нүктеге жеткен кезде дәл орындалатын заң:Эквиваленттер заңы.
Титрлеу кезінде зертелетін ерітіндінің pH шамасының қосылған титрант ерітіндінің көлеміне тәуелділігі......деп аталады:титрлеу қисығы
Титрлеу процессі дегеніміз:Титрленетін ерітіндісіне титрант ерітіндісін бірқалыпты баяу қосу
Титрлеудің эквиваленттік нүктесі –ол:Титрлеудің стехиометриясымен байланысты реакцияның теориялық соңғы нүктесі
Тотығу –тотықсыздану әдісінің титрлеу қисықтары тұрғызылатын координата:E-V
Тотығы-тотықсыздану реакциясында эквивалент –ол:Заттың берілген реакциясында бір электронға сәйкес келетін эквивалентті шартты бөлігі.
Тура кондуктометрия әдісі кең қолданыс тапқан жоқ ,оның себебі:Әдістің селективтілігінің төменділігінен
Тура перманганаметрияда титрлеудің соңын ,яғни эквиваленттік нүктесінқалай атайды:калий перманганатының әлсіз ұызыл бояуының пайда болуы бойынша.
Тура перманганаметриялық титрлеу әдісімен анықтауға болады:перманганатпен салыстырғанда электродтық потенциалының алгебралық қосындысының шамасы кіші болатын тотықсыздандырғыштарды.
Тура потенциометрияда салытыру электроды ретінде қандай электрод қолданылады:Хлоркүмісті электроды
Турбидиметрия әдісі ...... жарықтың қарқындылығын өлшеуге негізделген:Эмульсия бөлшектері жұтқан және шығарған
Турбидиметриялық талдауда қандай теңдеуді пайдаланады:It=I0*10-k*c*l
Тұнбаның гравиметриялық формасы:Анықталатын компоненттің нашар еритін қосылысының массасы тұрақтанғанша қатты қыздырылған формасы.
Тұнбаның ластану түрі адсорбция-бұл:Ерітіндіден тұнбаның бетімен қоспаларды қосып алуы.
Тұнбаның ластану түрі окклюзация-бұл:қоспалардың тұнба бөлшектерінің іш жақ бетіне тұнуы
Тұндырушы сұйықтың көлемі теориялық есептік мәнінен қанша есе артық болуы керек:1,5 есе
Түскен жарықтың толқын ұзындығының сыну көрсеткішіне тәуелділігі не деп аталады:рефракциялық дисперсия
Фарадей заңы бойынша электролиз кезінде заттың массасы қандай фактоға тәуелді:ток күшіне,уақытқы, заттың эквивалентіне
Физика-химиялық талдау әдістері аналитикалық сигнал ол:Анықталатын компоненттің концентрациясымен байланысты кез келген химиялық және физикалық қасиеттердің өзгеруі
Физика-химиялық талдау әдістеріндегі тура өлшеу әдісінің аналитикалық сигналын не үшін қолданылады:Градуирленген график тұрғызу
Физика-химиялық талдау әдісінде титрлеу әдісі қолданылады,егер титрлеу қисығының:сыну нүктесі олса
Фотометрия әдісін қандай ерітінділерді талдау үшін қолданылады:Бояу қарқындылығы концентрацияға тура пропорционал болса
Фотометрия әдісінде зерттелетін ерітінділер:боялған мөлдір
Фотометрияда аналитикалық сигнал:Жарықтың абсорбциясы
Фотометриялық әдіс нені өлшеуге негізделген:Спектрдің көрінетін аймағындағыэлектромагниттік сәулеленудің абсорбциясы
Фотометриялық әдіспен мысты анықтаудың жағдайлары:жарық сүзгіші –қызыл, χ=590-620нм ,кювета қалыңдығы 10нм
Фотоэлемент ол:жарық энергиясын химиялық энергияға ауыстырады.
Химиялық қоса тұнуы қандай қандай процестермен қатар жүреді:адсорбция , окклюзация және изоморфиз
Химиялық талдаудың әдістері:тұндыр,айдау,сүзу
Хроматогравиялық бағанағатолтырылатын адсорбентте келесі қасиеттер болуы кеерек;1,3,4,6
Хроматографиялық іс-амалды іске асыру түріне қарай қалай ажыратады:бағаналы,түтікшелі,жұқа қабатты,қағазды хроматография болып болінеді
Ыдырау потенциалы деп берілген жағдайда үздіксіз......процессі басталатын кернеудің ең кіші шамасын айтады:Ыдырау (‘электролиз)
Эквивалент факторы деп аталады:Бөлшектің (молекуланың атомның,ионның)берілген реакциясында бір сутек ионына немесе бір электронға сәйкес келетін эквивалентті шартты бөлігі
Эквиваленттік нүкте pH=3 болса ,титрлеудің соңын анықтау үшін қандай индикатор пайдаланылады:Метилоранж
Эквиваленттік нүкте pH=9 болса ,титрлеудің соңын анықтау үшін қандай индикатор пайдаланылады:Фенолфталеин
Экспериментті жолмен меншікті рефракцияны анықтау барысында заттың .....айқындалады:құрылымы мен табиғаты
Экстракция заңдылықтарына бағынатын ,араласпайтын екі сұйықтар арасында заттардың таралуына негізделген хроматография әдісі:таралу хроматографиясы
Электрогравиметрия әдісіндегі аналитикалық сигнал –ол:Электродта бөлінген тұнбаның массасы
Электрогравиметрия әдісіндегі әдісінде алынатын шөгінді тұнбу қандай болуы керек:қатты ұсақ кристалды
Электродтарда электролит құрамынан металл не оның тотығы мен тұзы күйінде электрохимиялық шөгінді бөлінуіне ,электродты өлшеуге ,бөлінген заттың массасы бойынша зерттелетін үлгіде құрамын есептеп ,анықтауға негізделген әдіс:Электрогравиметрия
Электролиз басталу үшін электродтарға қандай кернеу жіберу қажет;Е=(EA-EK)+IR+П
Электролит ерітіндісінің меншікті электрөткізгіштігі (χ) деп нені айтады:меншікті кедергіге кері болатын шама
Электролит ерітіндісінің эквиваленттік электрөткізгіштігін қандай формуламен анықтауға болады: ƛ= χ ∕c
Электролит ерітіндісінің электрөткізгіштігі неге байланысты:Ерітідідегі иондардың –зарядталған бөлшектердің санына
Электроталдауға жататын әдістер: ;Кулонометрия және электрогравиметрия
Электроталдауға жататын әдістер;Кулонометрия және электрогравиметрия
Электроталдаудың негізінде ........процессс жатыр:электролиз
Яда аналитикалық сигнал не болып табылады:Талданатын ерітінді арқылы өткен электр мөлшері

Приложенные файлы

  • docx 19107904
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий