analitika


5В070900-Металлургия мамандықтарына арналған
«Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдіс» пәнінен
емтихан сұрақтары
Аналитикалық химияда қолданылатын химияның негізгі заңдары мен теориясы.
Cапалық және сандық әдісте түсінік.
Химиялық талдау әдістің жіктелуі. Аналитикалық реакциялардың түрлері, қойылатын талаптары мен шарттары.
Сапалық әдіс. Сапалық әдістің жіктелуі, сапалық әдістің түрлері: бөлшектеу және жүйелері анализдері. Топтың реагенті.
Қышқылдық-сілтілік әдіс бойынша катиондардың жіктелуі
Аниондардың жіктелуі. Аниондардың өзіндік реакциялары.
Электролиттрдің рН ортасын есептеу әдістері.
Аналитикалық реакцияның өткізу ортасы және электролиттердің түрлері.
Аналитикалық реакцияға ерітіндінің ортасы. Массалық әрекеттесу заңы. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар.
Күшті және әлсіз электролиттер.
Оствальд заңы.
Судың диссосациялау константасы және сутек көрсеткіші.
Күшті қышқылмен күшті сілтінің рН-ортасын есептеу әдісі.
Әлсіз қышқылмен сілтінің рН-есептеу.
Қышқылдық-сілтілік әдісте қолданылатын индикаторлар.
Күшті және әлсіз электролиттердің рН, рОН – есептеу жолдары. Ерігіштік көбейтіндісі.
Буферлі ерітінділерге түсінік.
Буферлі ерітінділердің жіктелуі.
Буферлі сыйымдылық.
Буферлі еретінділердің рН-есептеу жолдары.
Гидролиз. Гидролиздену дәрежесі.
Оситвальд заңы.
Гидролиздену константасы.
Күшті негізбен әлсіз қышқылдардың рН-есептеу жолы.
Күшті қышқылмен әлсіз негіз тұздарының рН-есептеу жолдары
Сандық әдіске түсінік. Сандық әдістің жіктелуі.
Сандық әдісті қолданатын есептеу формулалары.
Сандық әдісті қолданатын химиялық ыдыстар, олардың түрлері, қолдануы.
Сандық әдіске қолданатын талаптар мен шарттар.
Гравиметриялы әдіске түсінік. Гравиметрия әдістің жіктелуі.
Гравиметрия әдісті қолданатын есептеу формулалары.
Қиыршықты және аморфты тұнбалар, есептеу формуласы. Гравиметрия әдістің кезеңдері.
Титриметриялық талдау әдісі. ТТӘ – жіктелуі.
Титрлеу тәсілдері және жұмысшы ерітінділерді дайындау. Эквивалентті нүктесі, фиксанал, индикатор, пипеткалау әдістерге түсінік.
«Қышқылдық – сілтілік титрлеу әдісі». Қышқылдық-сілтілік әдістің жіктелуі. Титр, титрант бағыттаушы ерітіндіге түсініктемелер.
Қышқылдық-сілтілік әдісте қолданатын индикаторлардың түрлері, есептеу формулалары.
Титрлеу әдісі күшті қышқылды – күшті сілтімен титрлеу, эквивалент нүктесін табу, қисықтарды тұрғызу. Индикаторларды таңдау.
Тотығу-тотықсыздану әдістің жалпы сипаттамасы.
Нернст теңдеуі, потенциал.
Тотығу-тотықсыздану әдістің жіктелуі.
Тотығу-тотықсыздану әдістің тепе-теңдік конситантасы.
Тотығу-тотықсыздану әдістің титрлеу қисықтарын тұрғызу, эквивалент нүктелерін табу.
Тотығу-тотықсыздану әдісте қолданатын индикаторлардың түрлері.
Комплексондар, олардың түрлері, қолданылуы.
Комплексонометрия әдістің жіктелуі, қасиеттері, индикаторын таңдау.
Комплексонометрия әдісте қолданатын металл-индикаторлары және олардың ерітіндіге әсері
Физико-химиялық әдістің жіктелуі. ФХТӘ кәзіргі замандағы ролі, пайдалануы.
ЭХТӘ-жіктелуі. ЭХТӘ-маңызы, қолдануы.
Электрохимиялық процесстер. Қайтымды және қайтымсыз реакциялар.
ЭХТӘ қолданатын электродтар. Сезімталды және салыстырмалы электродтар.
Потенциометрия әдісі. Потенциометриялық схемасы.
Потенциометриялық титрлеу әдісі. Вестон элементі, есептеу формулалары
Хроматография әдістің жіктелуі. Хроматография әдісіне түсінік.
0,5М Н2SO4 рН нешеге тең?
0,01 М NaOH pH нешеге тең?
0,2 М NH4OH pH нешеге тең, егер К(NH4OH) =1,8*10-5 болса?
5,3г Na2CO3 нейтралдау үшін қанша моль НNO3 керек?
0,2г СаО нейтралдау үшін қанша моль НCl қажет?
3,1г Na2O нейтралдауға қанша моль HNO3 қажет?
0.05М натрий гидроксиді 0,03н күкірт қышқыл ерітінділерінің рН нешеге тең?
30,00 мл 0,05М тұз қышқыл ерітіндісіне келесі ерітінділер қосылған 10,00мл 0,06М Ba (OH) 2 түзілген ерітінділерінің рН нешеге тең?
0,400 М құмырсқа қышқылы мен НСООН 1,00 М құмырсқа қышқылы НСООNa ерітінділерінің қоспасының рН нешеге тең?
20мл 0,25н аммоний гидроксиді ерітіндісінде 0,067г аммоний хлориді ерітілген. Түзілген ерітінділерінің рН нешеге тең?
Нашар еритін қосылыстардың ерігіштік көбейтіндісін анықтау қажет. Егер 200мл суда 0,35г AgB2O3 еритін болса?
Құрамында 40% қоспа бар 0,9000 г BaCl2*2Н2О тұнбаға түсу үшін 1н H2SO4 ерітіндісінің қандай бөлімін алу қажет?
Күкірт қышқыл ерітіндісінің Т(Н2SO4/КОН )=0,005643 тең. Ерітіндінің Т(Н2SO4) және молдік концентрациясы нешеге тең?
0,1н NH4OH ерітіндісін 0,1н HNO3 ерітіндісімен титрлеген жағдайда эквивалентті нүктеде рН нешеге тең болады?
Күмісті AgCl күйінде анықтау үшін құрамында 85% Ag құймадан неше грамм алу қажет?
2,5% (ρ =1,012г/см3 ) HCl – дың рН нешеге тең?
Массасы 0,3536г BaSO4 құрамында неше грамм күкірт бар?
0,02н құмырсқа қышқыл ерітіндінің рН нешеге тең? К(НСООН=1,8*10-4).
Массасы 0,2794г пириттен 0,4524г BaSO4 алынған. Берілген заттың құрамындағы неше % күкірт бар?
Кальций оксидінің титрлеу үшін 25,50 мл тұз қышқылы ерітіндісі жұмсалатын болса (ТНCl =0,005470) құрамында 95% кальций оксиді және 5% индеферентті қоспа бар кальций оксидінің неше грамм алу қажет?
Суда нашар еритін қосылыстардың ерігіштік көбейтіндісін анықтау қажет, егер 1л суда еритін болса Pb(OH)2=0,01326г.
Массасы 0,6132г Н2С2О4 көлемі 100мл өлшеуіш колбасында еріткен. Осы ерітіндінің 20 мл титрлеуіне 19,35мл КОН ерітіндісі жұмсалған. КОН ерітіндісінің титрін (Т) нормалды концентрациясын (С КОН) және Н2С2О4 титрін анықтау қажет.

Приложенные файлы

  • docx 19107986
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий