DZ4(sl vek)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ÄÎÌÀØÍÅÅÇÀÄÀÍÈÅ3"ÑËÓ×ÀÉÍÛÅÂÅÊÒÎÐÛ"(ìîäóëü3).2ÊÓÐÑ,4ÑÅÌÅÑÒÐ,
ÈÓ8.
(
âñåçàäà÷èîöåíèâàþòñÿâ3áàëëà)
ÇÀÄÀ×À1.
Âàðèàíò1.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0;2)
;
P
=

3

1
;
5

1
;
53

;
a
=

1
.
Âàðèàíò2.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(3;1)
;
P
=

10
;
45
0
;
450
;
71

;
a
=1
;
1
.
Âàðèàíò3.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(

0
;
15;0)
;
P
=

21
11

;
a
=0
.
Âàðèàíò4.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0
;
5;0
;
5)
;
P
=

4

4

412

;
a
=
p
24
.
Âàðèàíò5.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0;5)
;
P
=

16

2

216

;
a
=

1
.
Âàðèàíò6.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;1)
;
P
=

3
=
4

3
=
4

3
=
43

.
Âàðèàíò7.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(6;10)
;
P
=

0
;
50
;
5
0
;
51

.
Âàðèàíò8.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(0
;
6;0
;
3)
;
P
=

0
;
250
;
25
0
;
250
;
81

.
Âàðèàíò9.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;1)
;
P
=

1

2

213

.
Âàðèàíò10.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;7)
;
P
=

4

1

116

.
Âàðèàíò11.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(3;3)
;
P
=

3

1
=
2

1
=
21
=
3

.
Âàðèàíò12.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(1;1)
;
P
=

2

1
=
3

1
=
31
=
9

.
Âàðèàíò13.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(0;

0
;
3)
;
P
=

11
=
6
1
=
60
;
09

.
Âàðèàíò14.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(4;2)
;
P
=

44
=
3
4
=
34

.
Âàðèàíò15.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(0;1)
;
P
=

16

2
=
3

2
=
316
=
9

.
Âàðèàíò16.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;

3)
;
P
=

123
33

;
y
=1
;
a
=5
;
b
=14
.
Âàðèàíò17.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;3)
;
P
=

123
33

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò18.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1
;
5;1
;
5)
;
P
=

21
11

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò19.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1;1
;
5)
;
P
=

15
=
3
5
=
325

;
y
=0
;
5
;
a
=1
;
b
=2
.
Âàðèàíò20.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(0;0)
;
P
=

4

4
p
3
3

4
p
3
3
4
!
;
y
=
p
3
;
a
=

1
;
b
=1
.
Âàðèàíò21.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;0)
;
P
=

48

24

2448

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=9
.
Âàðèàíò22.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(0;2)
;
P
=

48

24

2448

;
x
=0
;
c
=3
.
Âàðèàíò23.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(5;2)
;
P
=

0
;
5

0
;
25

0
;
250
;
5

;
x
=1
;
c
=5
;
5
.
Âàðèàíò24.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(10;0)
;
P
=

40

8
p
10

8
p
1048

;
x
=10
;
c
=
8
p
2
3
.
Âàðèàíò25.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(1;1
;
5)
;
P
=

1
;
08

0
;
54

0
;
541
;
08

;
x
=4
;
c
=0
;
6
.
Âàðèàíò26.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(1;0
;
2)
;
P
=

8

4

418

;
x
=3
;
c
=1
.
Âàðèàíò27.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1;4
;
5)
;
P
=

15
=
3
5
=
35

;
y
=0
;
5
;
a
=1
;
b
=3
.
Âàðèàíò28.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(15;15)
;
P
=

11
12

;
x
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò29.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(0;0)
;
P
=

4

4
p
3
3

4
p
3
3
4
!
;
x
=
p
3
;
a
=

1
;
b
=1
.
Âàðèàíò30.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(4;0)
;
P
=

48

24

2448

;
x
=2
;
a
=0
;
b
=9
.
ÇÀÄÀ×À2.
Âàðèàíò1.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;

3)
;
P
=

123
33

;
y
=1
;
a
=5
;
b
=14
.
Âàðèàíò2.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;3)
;
P
=

123
33

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò3.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1
;
5;1
;
5)
;
P
=

21
11

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò4.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1;1
;
5)
;
P
=

15
=
3
5
=
325

;
y
=0
;
5
;
a
=1
;
b
=2
.
Âàðèàíò5.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(0;0)
;
P
=

4

4
p
3
3

4
p
3
3
4
!
;
y
=
p
3
;
a
=

1
;
b
=1
.
Âàðèàíò6.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(4;0)
;
P
=

48

24

2448

;
y
=2
;
a
=0
;
b
=9
.
Âàðèàíò7.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(0;2)
;
P
=

48

24

2448

;
x
=0
;
c
=3
.
Âàðèàíò8.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(5;2)
;
P
=

0
;
5

0
;
25

0
;
250
;
5

;
x
=1
;
c
=5
;
5
.
Âàðèàíò9.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(10;0)
;
P
=

40

8
p
10

8
p
1048

;
x
=10
;
c
=
8
p
2
3
.
Âàðèàíò10.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(1;1
;
5)
;
P
=

1
;
08

0
;
54

0
;
541
;
08

;
x
=4
;
c
=0
;
6
.
Âàðèàíò11.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
fj

j
c
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(1;0
;
2)
;
P
=

8

4

418

;
x
=3
;
c
=1
.
Âàðèàíò12.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
y
g
.
(

1
;
2
)=(1;4
;
5)
;
P
=

15
=
3
5
=
35

;
y
=0
;
5
;
a
=1
;
b
=3
.
Âàðèàíò13.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(15;15)
;
P
=

11
12

;
x
=2
;
a
=0
;
b
=2
.
Âàðèàíò14.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(0;0)
;
P
=

4

4
p
3
3

4
p
3
3
4
!
;
x
=
p
3
;
a
=

1
;
b
=1
.
Âàðèàíò15.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
ab
j

=
x
g
.
(

1
;
2
)=(4;0)
;
P
=

48

24

2448

;
x
=2
;
a
=0
;
b
=9
.
Âàðèàíò16.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0;2)
;
P
=

3

1
;
5

1
;
53

;
a
=

1
.
Âàðèàíò17.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(3;1)
;
P
=

10
;
45
0
;
450
;
71

;
a
=1
;
1
.
Âàðèàíò18.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(

0
;
15;0)
;
P
=

21
11

;
a
=0
.
Âàðèàíò19.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0
;
5;0
;
5)
;
P
=

4

4

412

;
a
=
p
24
.
Âàðèàíò20.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f


�a
g
.
(

1
;
2
)=(0;5)
;
P
=

16

2

216

;
a
=

1
.
Âàðèàíò21.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;1)
;
P
=

3
=
4

3
=
4

3
=
43

.
Âàðèàíò22.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(6;10)
;
P
=

0
;
50
;
5
0
;
51

.
Âàðèàíò23.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(0
;
6;0
;
3)
;
P
=

0
;
250
;
25
0
;
250
;
81

.
Âàðèàíò24.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;1)
;
P
=

1

2

213

.
Âàðèàíò25.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
�
2

g
.
(

1
;
2
)=(2;7)
;
P
=

4

1

116

.
Âàðèàíò26.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(3;3)
;
P
=

3

1
=
2

1
=
21
=
3

.
Âàðèàíò27.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(1;1)
;
P
=

2

1
=
3

1
=
31
=
9

.
Âàðèàíò28.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(0;

0
;
3)
;
P
=

11
=
6
1
=
60
;
09

.
Âàðèàíò29.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(4;2)
;
P
=

44
=
3
4
=
34

.
Âàðèàíò30.
Ñëó÷àéíàÿâåëè÷èíà
(
;
)
ðàñïðåäåëåíàïîíîðìàëüíîìóçàêîíóñìàòåìàòè÷åñêèìîæèäàíèåì
(

1
;
2
)
èêîâàðèàöèîííîéìàòðèöåé:
P
=


2

cov
(

;

)
cov
(

;

)

2


.
Íàéòè:
P
f
3


�
0
g
.
(

1
;
2
)=(0;1)
;
P
=

16

2
=
3

2
=
316
=
9

.

Приложенные файлы

  • pdf 19120238
    Размер файла: 123 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий