mat analiz (2)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ
және

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ
атындағы

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ
УНИВЕРСИТЕТІ

Ф ҚазҰТ
З
У

7
18
-
02
Тест тапсырмаларының жиынтығының паспорты


қатарды жинақтылыққа
зертте
жинақсыз
.


қатарды
жинақтылыққа зертте
жинақсыз.


қатарды жинақтылыққа
зертте.

абсолютті жинақты.


комплекс санның
алгебралық түрін жаз


комплекс санн
ың
алгебралық түрін
жаз


комплекс санының
модулін есепте

5қатарының жинақтылық
шеңберін табу керек.
.


функцияның нақты
және жорамал бөліктерін
тап


функцияның нақты
және жорамал бөліктерін
тап


функциясының
шегін тап:ауыспалы
таңбалы қатары жинақты және
оның қосындысы
-

ке тең
болса, онда


болғанда,


-

ды есептеу керек.
-
64


есептеесепте.


жазықтығында қандай
сызық
теңдеуімен
анықталады?

центрі (0;
1) нүктесінде орналасқан
шеңбер
.


және

кесіндісі
бойынша

интегралын есепте
67/6


және

қатарлары
жинақты, онда

қатары туралы не айтуға болады

жинақты


интегралды есепте
интегралын
есептеинтегралын есепте:
2


комплекс санның
алгебралық түрін
жаз


комплекс санның
аргументінің бас мәнін
тап


комплекс санның
аргументінің бас мәнін
тапкомплекс санның
к
өрсеткіштік түрін жаз


комплекс
санның модулін тап
1комплекс санын
көрсеткіштік түрде жаз:комплекс сан
ын
тригонометриялық түрде
жаз:комплекс санының
тригонометриялық формасын
жаз.қатарды
жинақтылыққа зертте
абсолютті
жинақты.


қатарын
жинақтылыққа зертте

жинақсызқатарының алғашқы
үш мүшесі
мынадай:


қатарының
екінші және төрт
інші
мүшелерінің қосындысын
табыңыз


қатарының
екінші және үшінші мүшелерінің
қосындысын табыңыз


қатарының
екінші және үшінші мүшелерінің
қосындысын табыңыз


13/27


қатарының
екінші және үшінші мүшелерінің
қосындысын табыңыз
-
1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ
және

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ
атындағы

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ
УНИВЕРСИТЕТІ

Ф ҚазҰТ
З
У

7
18
-
02
Тест тапсырмаларының жиынтығының паспорты


қатарының
жалпы мүшесін табыңыз


қатарының жалпы мүшесін
табыңыз


қатарының жалпы мүшесін
табыңыз


қатарының жинақтылық
радиусын тапмына теңдеу арқылы
қандай қисық өрнектелген

-

шеңбер


мына теңдеу арқылы
қандай қисы
қ
өрнектелген

-

шеңбер


нақты бөлігі
және

-

ге тең шартпен
берілген

аналитикалық
функциясын табу
керек.


санының жорамал бөлігін
тапсанының нақты бөлігін
таптеңд
еу арқылы қандай
қисық өрнектелген?
-

гипербола


теңдеу арқылы
қандай қисық
өрнектелген?
-
гипербола


теңдеуімен қандай
сызықтың анықталатынын
көрсет:

гиперболасы


фун
кциясы

нүктесінің маңайында Тейлор
қатарына
жіктеледі


функциясы
аналитикалық бола ма
аналитикалық емес


функциясы
гармоникалық болу үшін қандай
шарт орындалу
керек?

Лаплас
теңдеуі


функциясы үшін Коши
-
Риман
шартын көрсет
,функциясын

е
рекше нүктедегі сипатын анықта
елеулі ерекше нүкте
;


функциясын

нүктеде Лоран қатарына
жіктефункциясының
ерекше нүктедегі қалындысын
тап
0


функциясының
ерекше оңаша нүктесіндегі
қалындыны тап

0функциясының

ерекше

оңаша

нүктесіндегі

қалындыны

тап

1функциясының ерекшеліктерін
зерттеу керек.

және

нүктелері жай
полюстер,
нүктесі
екінші ретті полюс.


функциясының жорамал
бөлігін тапфункциясының интегралын
есептеу
формуласы


функциясының нақты
бөлігін тап


-
2 комплек
с санның
көрсеткіштік түрін жаз.

-
2 комплекс санның
тригонометрикалық түрін
жаз.
2

2i комплекс санның
тригонометрикалық түрін
жаз.
2

-
i комплек
с санның көрсеткіштік
түрін жаз.

I

және
II

текті қисықсызықты
интегралдың арасындағы
байланыс:

Берілген

функциясы үшін оңашаланған
ерекше нүктелерін тауып,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ
және

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ
атындағы

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ
УНИВЕРСИТЕТІ

Ф ҚазҰТ
З
У

7
18
-
02
Тест тапсырмаларының жиынтығының паспорты

олардың түрлерін анықтау
керек.
елеулі ереше
нүкте;
ж
өнделетін
ерекше нүкте;
1
-
ретті полюстер
.

Г:

болсын.

интегралын есепте

Дәрежелі қатардың жинақталу
радиусы мына формулалармен
анықталады
,

дәрежелік қатарының
жинақтылық радиус тап


Егер

, онда

Егер

қатары

нүктесінде жинақты болса, он
да
қатар

болғанда әрбір

нүктесінде абсолют жинақты

Егер

қатары жинақты
болса, онда

қатары
туралы не айтуға
болады?
жинақты

Егер

онда

Егер

функциялары

қисығының
әрбір нүктесінде үзіліссіз болса,
онда


Екінші текті қисық сызықты
интегралд
ың жалпы
түрі

Есепте:

Есепте
:
0


Есепте
:
-
1


Есепте:
,
мұндағы


Есепте:
,
мұндағы

мен

аралығындағы

параболаның доғасы
1/12


және

нүктелерін
қосатын сызық бойынша

интегралын
есептеңіз: түзу бойыншажәне

нүктелерін
қосатын сызық бойынша

интегралын
есептеңіз:

параболасы
бойынша


Интегралды
есепте:

1/2

Интегралды
есепте:

-
1

Интегралды
есепте:

2/3

интеграл
ын
есептеңіз.


Комплекс санды

дәрежеге
шығару
формуласы:

Комплекс саннан
-
ші дәрежелі
түбір табу
формуласы:

Коши интегралының
түрі:Кошидің интегралдық
формуласы

Кошидің интегралдық
формуласын пайданып,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ
және

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СӘТБАЕВ
атындағы

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУ
УНИВЕРСИТЕТІ

Ф ҚазҰТ
З
У

7
18
-
02
Тест тапсырмаларының жиынтығының паспорты

интегралын
есептеңіз, егер:
:

0

Кошидің интегралдық
формуласын пайданып,
интегралын
есептеңіз, егер:
:


Коши
-
Р
иман шартын
жаз

қатарының
жалпы мүшесін табыңыз

Лоран қатарының
түрі:


Муавр
формуласы:

функциясының

нүктесіндегі кескінін тап
0


функциясының
қалындысы
н тап


э
ллипсінің сағат тіліне қарсы
бағытпен есепте


Приложенные файлы

  • pdf 19122827
    Размер файла: 366 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий