IDPU tema 4-7


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТЕМА 4. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ.

(4
години)

I

заняття

1.

Формування української державності і права в період народно
-
визвольної війни ( 1648
-

1654рр.).

2.

Юридичне оформлення приєднання Лівобережної України до Росії:

а)

Постанова Земського Собору

від 1 жовтня 1653 року;

б)

рішення Переяславської Ради від 8 січня 1654 року;

в)

Статті Б.Хмельницького, Березневі статті 1654 року;

г)

царські жалувані грамоти від 27 березня 1654 та від 12 квітня 1654 року.

3.

Формування території та механізму держави:

а)

адміністративно
-
територіальний поділ;

б)

вищі органи влади та управління;

в)

місцеві органи влади та управління;

II

заняття

4.

Судові органи.

5.Збройні сили.

6.
Поступове обмеження та ліквідація царизмом автономного устрою України.

Теми
рефератів:

1.

Причини ліквідації ав
т
ономії України у складі Російської імперії.

2.

Зборівський і Білоцерківський договори Б.Хмельницького з Польщею.

Список літератури:

1.

Бабій Б.., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою
України //

У
країнський календар. 1964 (Варшава).

2.

Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини.
-

Львів, 2000.

3.

Воссоединение Украиньї с Россией. Документи и материальї. В 3
-
х томах.
-

М., 1953 або

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2
-
х томах.
-

К
., 1997. Т. 1.

4.

Голобуцький В, Запорізьке козацтво.
-

К., 1994.

5.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХУІІ
-
ХУПІ ст., кордони,

населення, право.
-

К., 1996.

6.

Дядиченко ВА, Нариси суспільно
-
політичного устрою Лівобережної Україн
и кінця
XVII

-

початку
XVIII

ст.
-

К., 1959.

7.

Іванченко Р. П, Історія без міфів. Бесіди з історії української державності.
-

К., 1996.

8.

Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини.
-

К.,199®. Софроненко К.А, Малоросс
ийский приказ русского государства второй половиньї
XVII

века
-
М, 1960.

10.

Універсали Богдана Хмельницького. 1648
-
1657.
-

К., 1998.

11.

Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін.

-
1990.
-

№2.

12.

Ульяновськ
ий В.І. Переяславська рада без шат апологетики або переяславська легенда.

//Трибуна, 1991.
-
№3,5,8.

13.

Ткач А. П. Причини ліквідації автономної України в складі Російської імперії // Проблеми

правознавства.
-

1966.
-
Вип.4.

14.

340
років Переяславської Р
ади. Міжнародна наукова конференція. Тези
доповідей

конференції 12
-
13 березня 1994 р.
-

Вил. 1
-
2.
-
Донецьк, 1994.

15.

Історія держави і права України. У 2
-
х частинах. / за ред. академіка А.Й.Рогожина.
-

К.: "ІнЮре", 1996.

16.

Хрестоматія з історії де
ржави і права України у 2
-
х томах. / за ред. В.Д.Гончаренка.
-

К., 2000.

17.

Музиченко П. Історія держави і права України.
-

Одеса, 1999.

18.

І.Я.Терлюк Історія держави і права України. Навчальний
посібник
-
практикум.
-

Львівський інститут внутрішніх
справ.
-
К.:"Атіка", 1999.

19.

О.Кузьмінець, В.Калиновський, П.Дігтяр. Історія держави і права України. Навчальний

посібник.
-

К.: В
-
во "Україна", 2000.

20.

Історія держави і права України. Навчальний посібник / за ред. А.С.Чайковського.
-

К.:

"Юрінкомі
нтер", 2000.

21.

Історія держави і права України. Академічний курс в 2
-
х томах. / за ред. В.Я.Тація,

А.Й.Рогожина.
-

К.: "ІнЮре", 2000.

22.

Історія держави і права України у 2
-
х томах / за ред. В.Я. Тація /.
-

К., 2003.

23.

Пе
тро Захарченко. Історія держави і права України.
-

К.: "Атіка", 2005.

24.

Кульчицький В. С, Тищик Б. Й. Історія держави і права України. Підручник .
-

К:. Ін

Юре, 2007

25.

Історія держави і права України. Навчальний посібник. Іванов В., 2007.

26.

Тр
офанчук Г.І.. Історія держави і права України [Текст]: Григорій Іванович Трофанчук.
-

Рек.

МОН.
-

К. :Юрінком Інтер, 2010.

Методичні поради

Слід розкрити причини (соціально
-
економічні, політичні, культурно
-
релігійні) і передумови
народно
-
визвольної війни,
її рушійні сили, цілі та завдання. Коротко проаналізувати етапи
визвольної війни та еволюцію державницьких поглядів Б.Хмельницького та причини пошуку
Україною союзників.Докладно розповісти про правове оформлення входження України під "руку"
московського ца
ря, проаналізувати зміст, форму, сторони та інші юридичні особливості
українсько
-
московського договору 1654 р. Розкрити правовий статус України та форми
державно
-
правових звязків України і Росії за договором та жалуваними грамотами 1654 р.
Проаналізувати з
міну правового статусу України відповідно до наступних гетьманських статей.
Дати загальну оцінку значення входження України до складу Російської держави для розвитку
української державності.

Основні поняття і терміни

Батуринські статті І.Брюховецького, Бер
езневі статті Богдана Хмельницького,
Білоцерківський договір, Глухівські статті Д. Многорішного, гетьмани, Земський собор,
Зборівський договір, козаки, Конотопські статті І.Самійловича, Коломацькі 1. Мазепи,
Московські статті І.Брюховецького, протекторат Р
осії, Переяславська рада, гетьманські
статті, Переяславські статті І.Скоропадського, "Рішительні" (конфірмовані) пункти
ДАпостола, селяни, шляхта.

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ.

(2
години)

1.

Виникнення Запорізької Січі.

2.

Характер
истика військової і територіальної організації Війська Запорізького.

3.

Органи влади і управління Запорізької Січі.

4.

Суд і судочинство в Запорізькій Січі.

5.

Характерні риси козацького права Запорізької Січі.

6.

Причини ліквідації Запорізької Січ
і і створення Задунайської Січі.

Рекомендована література:

1.

Архів Коша Нової Запорізької Січі.
-

Київ, 1994.

2.

Вербинець Л. Судівництво і кари на Запоріжжю//и Українське козацтво.
-

1973.
-

Ч. 2 (24).

3.

Гайдай Г. Козацький суд// Український світ
.
-

1996.
-

№ 1
-
3.

4.

Голобуцький В. О. Запорозькое козацтво.
-

Київ, 1994.

5.

Грозовський І. Звичаєве право Запорозької Січі // Право України, 1991.
-

№ 10.

6.

Грозовський і. М. Козацьке право // Право України, 1997.
-

№ 6.

7.

Грозовський і. М. Пра
во Нової Січі(1743
-
1775р.). Навч. посібник.
-

Харків, 2000.

8.

Грозовський І. М. Право власності на землю в Запорізькій Січі// Право України,

1997
-
№8.

9.

Грушевський М. С. Історія України
-
Руси: у 11 т.
-

Т. 7 : Козацькі часи до року

1625.
-
Київ, 1995.

10.

Гурій О. І. Українська козацька держава в другій половині !7
-

18ст.: кордони,

населення, право. Київ, 1996.

11.

Гуслистий К., Апанович О. Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії

українського народу. Київ, 1954.

12.

Крип'якевич І. П. Козаччина в політичних комбінаціях 1620
-
1630рр.// Записки

наукового товариства ім.. Т. Г. Шевченка, 1914.
-

т. 117
-
118.

13.

Крип'якевич І. П. Козаччина і Баторієві вольності// Джерела до історії України
-

Руси, Львів, 1908
-
т.8.

14.

Нар
іжний С. Судівництво і кари на Запоріжжі.
-

Прага, 1939р.

15.

Паньонко І. М. Система органів управління Запорізької Січі: Монографія .
-

Львів, 2006.

16.

Скальковський А. О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького.
-

Дніпропетровськ, 1994.

17.

Терлецький О. Гетьманська Україна й Запорізька Січ., Львів
-

1935.

18.

Щербак В. О. Запорозька січ як фактор консолідації українського козацтва до

середини 17 ст.// Український історичний журнал.
-

1995. № 5.

19.

Яворницький Д. І. Історія запоріз
ьких козаків: у т. З
-

Львів, 1991.
-

Т. 2.

20.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т.
-

Львів, 1990.
-

Т. 1.

Методичні рекомендації

Розглядаючи дану тему, необхідно проаналізувати передумови виникнення
Запорізької Січі, а також, її вплив

на державотворчі процеси в українських землях.
Потрібно здійснити характеристику військової та територіальної організації Війська
Запорізького. Необхідно ретельно проаналізувати систему центральних органів влади та
управління Запорізької Січі, а також її
місцевих органів управління, дослідити порядок їх
формування та компетенцію. Окрему увагу потрібно присвятити системі судових органів
Запорізької Січі, їх компетенції та порядку здійснення зазначеними судами судочинства.

ТЕМА 6. КОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПР
АВА У
XVIII

СТ..

(4
години)
І заняття

1.

Джерела права України за Березневими статтями 1654 року:

а)

звичаєве (козацьке право);

б)

нормативні акти автономної влади;

в)

польсько
-
литовське законодавство;

г)

збірники магдебурзького права.

2.

Складення, джер
ела і структура Кодексу 1743 року.

3.

Характеристика цивільного права:

а)

право власності;

б)

забов'язальне право (основні види договорів, їх зміст та оформлення);

в)

сімейно
-
шлюбне право;

г)

право спадщини.

4.

Основні риси кримінального права:

а)

понятт
я і види злочинів;

б)

мета і система покарань.

II
заняття

5.

Характер та особливості судового процесу.

6.

Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького 1710р., їх зміст і значення.

7.

Пам'ятки права Гетьманщини
II

пол..
XVIII
ст..

а)

Суд

і розправа в правах малоросійських 1750
-
1758 років;

б)

Екстракт малоросійських прав 1767 року і його переробка 1786 року;

8.

Судова реформа в Україні 1760
-
1763 років.

Теми рефератів:

1
Загальна характеристика джерел права України на час входження її до ск
ладу Російської
імперії.

2.

Юридична платформа руху за незалежну соборну Україну. Гадяцький
трактат

І.Виговського і Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

3.

Причини і наслідки кодифікаційних робіт. «Права, за якими судиться малоросійський

народ»
1743 р.

Список літератури:

1.

Бойко І.И. Зобов'язальне право Гетьманщини за "Правами, за якими
судиться

малоросійський народ" 1743 р.
-
Львів, 1998.

2.

Кульчицкий В.С. Кодифікація права на Україні у
XVIII

століт ті
.
-

Львів, 1958.

3.

Кульчицкий В.С. Видатна пам'ятка українського права // Республіканець.
-

Львів, 1993, №

11
-
12.

4.

Кульчицкий В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року
Ф.Чуйкевича

//Український календар. 1070 (Варшава).

5.

К
ульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми

правознавства
-

К., 1971. Вип. 19 або Кульчицький В.С. Застосування кодексів
австрійського

права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в

Україні:
системність,

пріоритети, уніфікація.
-

К.. 1995.

6.

Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине
XVIII

в.
-

К., 1963.

7.

Пашук А.Й. Суд і судочинство на лівобережній Україні вХ
\
П
-
Х
\
ШІ ст.
-

Львів, 1967.

8.

Права за
якими судиться малоросійський народ 1743.
-

К., 1997.

9.

Тищик Б. Й. Лешкович Я. О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського

права і політики //Вісник Львівського університету. Серія юридична
-

Львів, 1996.


10.

Ткач А.П. Історія кодифі
кації дореволюційного права України.
-

К., 1968.

11.

Історія держави і права України у 2
-
х томах / за ред. В.Я. Тація /.
-

К., 2003.

12.

Петро Захарченко. Історія держави і права України.
-

К.: "Атіка", 2005.

13.

Кульчицький В.С, Тищик Б.И. Історія д
ержави і права України. Підручник.
-

К.: Ін
-
Юре,

2007.

14
Історія держави і права України. Навчальний посібник. Іванов В., 2007.
15. Трофанчук Г.І..
Історія держави і права України [Текст]: Григорій Іванович Трофанчук.
-

Рек.
МОН.
-

К.:Юрінком Інтер,
2010.

ТЕМА 7. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИМИ ЗЕМЛЯМИ У СКЛАДІ
АВСТРІЇ ТА АВСТРО
-
УГОРЩИНИ ( 1771
-
1918РР.).

(4
години)

I

заняття

1.

Захоплення західноукраїнських земель Австрією та його
історико
-
правова

характеристика.

2.

Організація
управління Галичиною і Буковиною до середини
XIX

століття:

а)

губернатор: порядок призначення, повноваження та діяльність;

б)

становий сейм: порядок формування, склад і компетенція;

в)

окружні старости, їх призначення та діяльність;

г)

мандатори, їх компет
енція та діяльність.

3.

Утворення Австро
-
Угорщини: причини та умови

а)

органи влади і управління Австрії за Конституцією 1867 року;

б)

органи влади і управління Угорщини за Конституцією 1848 року.

II

заняття

4.

Органи урядової адміністрації в Галичині і Бу
ковині:

а)

намісник (крайовий президент);

б)

повітові старости;

в)

сільські війти.

5.

Організація управління на Закарпатті.

6.

Органи крайового та місцевого самоврядування у Галичині і Буковині:

а)

галицький і буковинський крайові сейми;

б)

повітові, м
іські і сільські ради.

7.

Судові органи.

Рекомендована література:

1.

Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм
-

знаряддя соціального і національного

пригнічення трудящих// Питання теорії і практики радянського права.
-

Львів, 1958.

2.

Кульчицький В.С.

Органи державного управління Галичиною за конституцією
1867

року // Вісник Львівського університе ту. Серія юридична
-

Львів, 1966.

3.

Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині ХЇХ
-
на початку
XX

ст.).
-
Львів, 1966.

4.

Кульчицький В.С. Утворення коронного краю Галичини в складі Австрії // Проблеми

правознавства.
-

К.. 1969. Вил. 13.

5.

Кульчицький В.С. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність //
Вісник

Львівського університету.
Серія юридична.
-

Львів, 1975.

6.

Кульчицький В.І., Бойко І.Й. Система судових органів Галичини у складі
Австро
-

Угорщини // Право України, 2001 .
-
№11.

7.

Кульчицький В.С. Бойко І.Й., Настасяк І.Ю., Мікула О.І. Апарат
управління

Гал
ичиною в складі Австро
-
Угорщини.
-

Львів, 2002.

8.

Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774
-
1918 рр.
-

Чернівці, 2000.

9.

Хрестоматія з історії держави і права України. У 2
-
х т. / За ред В.Д. Гончаренка.
-

К.,

2000.
-
Т. 1.


10.

Історія д
ержави і права України у 2
-
х томах / за ред. В.Я. Тація /.
-

К., 2003.

11.

Петро Захарченко. Історія держави і права України.
-

К.: "Атіка", 2005.

12.

Кульчицький В.С, Тищик Б.Й. Історія держави і права України. Підручник.
-

К.: Ін
-
Юре,

2007.

13.

Іст
орія держави і права України. Навчальний посібник. Іванов В., 2007.

14.

Трофанчук Г.І.. Історія держави і права України [Текст]: Григорій Іванович Трофанчук.
-

Рек.

МОН.
-

К. :Юрінком Інтер, 2010.

Методичні рекомендації

Висвітлюючи дану тему, необхідно р
озпочати з розкриття передумов загарбання Австрією
західноукраїнських земель та висловити свою позицію щодо його юридичного оформлення. Значну
увагу необхідно зосередити на висвітлення органів управління Галичиною і Буковиною до середини
XIX

ст. Зокрема, г
убернатора, окружного старости, мандаторів. Важливим є з'ясування причин
об'єднання Австрії і Угорщини в одну дуалістичну державу, а також показати порядок
формування органів влади та управління за австрійською конституцією 1867 р. і угорською
конституцією

1848 р. Особливу увагу необхідно приділити характеристиці організації і
діяльності органів урядової адміністрації в Галичині і Буковині, а також органів самоврядування і
судової системи.


Приложенные файлы

  • pdf 19126684
    Размер файла: 277 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий