IDPU seminar p


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет права та масових комунікацій
Кафедра загальноправових дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИДО СЕМІНАРСЬКИХ
ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Історія держави та права України»
Галузь знань 08 Право

Спеціальність 081 Право
Спеціалізація
(назва спеціалізації)
Ступінь вищої освіти бакалавр
Форма навчання денна і заочна
Харків
2015

СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
_______________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету права та масових комунікацій

________________________ Протокол № _______
(дата, місяць, рік )
______________ ________________
(підпис) (П.І.Б.)
ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради з юридичних дисциплін
Харківського національного
університету внутрішніх справ ______________________ Протокол № ______ (дата, місяць, рік )
________ ________________
(підпис) (П.І.Б.) ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри загальноправових дисциплін
________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік )
___________ _____________________________
(підпис) (П.І.Б.)
Розробники: Зайцев Л.О., Кириченко В.Є., Холод Ю.А. – Харків:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015.
Рецензенти:
Гавриленко О.А. Професор кафедри міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук;
Бурдін М.Ю. Завідувач кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
© Л.О.Зайцев, В.Є. Кириченко,Ю.А.Холод 2015
© Харківський національний університет внутрішніх справ.

.
Загальні методичні вказівки
Загальні методичні вказівки (в цій частині зазначаються форми проведення занять та кількість часу, що відводиться на їх проведення, мета та особливості проведення всіх видів занять за навчальною дисципліною, критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни).
Структура залікового кредиту та тематика лекційних і семінарських, занять
Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 МК
Змістовий модуль № 1: Вступ Тема № 1: Історія держави і права України – нормативна навчальна дисципліна Лекція за темою № 1 Історія держави і права України – нормативна навчальна дисципліна 2 Семінарське заняття № 1 Історія держави і права України – нормативна навчальна дисципліна 2 Самостійна робота * Змістовий модуль № 2: Стародавня доба (середина 1 тис. до н. е. – перша половина 1 тис. н.е.) Виникнення та становлення права, перших державних форм на території України.(середина 1 тис. до н.е. – перша половина 1 тис .) Тема № 2 Основні риси права Скіфських ранньодержавних утворень. Основні риси права античних держав Північного Причорномор’я Лекція за темою № 2 Основні риси права Скіфських ранньодержавних утворень. Основні риси права античних держав Північного Причорномор’я 2 Семінарське заняття № 2 Основні риси права Скіфських ранньодержавних утворень. 2 Самостійна робота * Змістовий модуль № 3 : Епоха середньовіччя ( V – середина ХVII ст.). Держава і право на території України у період зародження та становлення феодалізму. Київська Русь.(VI – початок ХIII ст.) Тема № 4. Ґенеза державно-правових явищ у східнослов’янських племен (VI – Х ст.). Утворення Київської Русі. Джерела права Київської Русі .Основні риси державного права Київської Русі. Основні риси цивільного права Київської Русі Основні риси кримінального права Київської Русі Основні риси процесуального права Київської Русі (ІХ – початок ХІІІ ст.) Лекція за темою № 3, 4 Право Київської Русі за «Руською Правдою» 4 Семінарське заняття № 3, 4 Право Київської Русі за «Руською Правдою» 4 Самостійна робота * 1 Лекція за темою № 5, 6 Право на українських землях у складі іноземних держав ( середина Х1У – середина ХУП ст.). 4 Семінарське заняття № 5, 6 Основні риси права за Статутами Великого князівства Литовського. 4 Самостійна робота * 1 МК
Змістовий модуль № 4. Епоха нової історії (сер. ХVII – поч. ХХ ст.) Тема № 7 Українська національна революція 1648 – 1686 рр. (Загальна історико-правова характеристика). Джерела права. Міжнародно-правовий, державно-правовий статус Українських земель .Основні риси державного права та окремих галузей права України. Лекція за темою № 7 Семінарське заняття № 7 Нормативно-правове регулювання Україно-Московського союзу 1654 р. Самостійна робота * Тема №  8 Основні джерела права України наприкінці ХVII – першій половині ХІХ ст. Перші спроби систематизації права України (ХVIIІ – перша половина ХІХ ст.) . Формування української національної системи права Джерела права. Галузі, інститути, норми права. Предмет, метод правового регулювання. . Основні риси державного права на землях України (кінець ХVII – перша половина ХІХ ст..). . Основні риси цивільного, кримінального та процесуального права України . Ліквідація української державності та національної правової системи(ХУШ – перша половина ХІХ ст.). Правовий устрій «Нової Січі» (1734 – 1775 рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 8. Джерела права України під протекторатом та в складі Російської держави (друга половина ХУП – перша половина Х1Х ст..). Самостійна робота * Тема № 9 Основні джерела права України наприкінці XVII – першій половині ХIХ ст. Перші спроби систематизації права України ( XVIII – перша половина ХIХ ст.) . Формування української національної системи права Джерела права. Галузі, інститути, норми права. Предмет, метод правового регулювання. . Основні риси державного права на землях України (кінець XVII – перша половина ХIХ ст.). . Основні риси цивільного, кримінального та процесуального права України . Ліквідація української державності та національної правової системи(ХVIII – перша половина ХIХ ст.). Правовий устрій «Нової Січі» (1734 – 1775 рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 9. . Основні риси права України( на основі кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.). МОДУЛЬ № 2. Тема № 10 Державно-правові реформи на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (середина ХIХ – початок ХХ ст..). Загальна історико-правова характеристика. Державно-правові реформи та контр реформи в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.). Загальна історико-правова характеристика. . Основні риси права на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії. Джерела права в Українських губерніях в складі Російської імперії. Основні риси державного права в Українських губерніях в складі Російської імперії. Основні риси цивільного, кримінального, процесуального права в Українських губерніях в складі Російської імперії. . Формування нових галузей права в умовах розвинутих буржуазних відносин та особливості їх дії в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.). Лекція за темою № Семінарське заняття№10. Селянська реформа 1861 р. та її реалізація в українських губерніях Російської імперії. Самостійна робота * Тема № 11 Державно-правові реформи на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (середина Х1Х – початок ХХ ст..). Загальна історико-правова характеристика. Державно-правові реформи та контр реформи в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). Загальна історико-правова характеристика. . Основні риси права на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії. Джерела права в Українських губерніях в складі Російської імперії. Основні риси державного права в Українських губерніях в складі Російської імперії. Основні риси цивільного, кримінального, процесуального права в Українських губерніях в складі Російської імперії. . Формування нових галузей права в умовах розвинутих буржуазних відносин та особливості їх дії в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 11. Судова реформа 1864 р. та її реалізація в українських губерніях Російської імперії. Самостійна робота * Змістовий модуль № 5. Новітня історія (початок - кінець ХХ ст.) Тема № 12 Право України періоду буржуазно-демократичної революції 1917 року. Право Української Народної Республіки (УНР) періоду Центральної Ради ( листопад 1917 р. – квітень 1918 р.). Право Української Держави періоду гетьманату ( 29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Право Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – 1920 рр.). Право Радянської України періоду революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 12. Конституційні засади розбудови Української державності у період революції 1917-1920 рр. Самостійна робота * Тема № 13 Формування системи права Української Соціалістичної Радянської Республіки (1921 – 1929 рр.). Загальна історико-правова характеристика. Основні риси конституційного (державного), цивільного, земельного, трудового, кримінального, процесуального та інших галузей права УСРР. Лекція за темою № Семінарське заняття № 13. .Перша радянська кодифікація права.Основні риси права. (1921 – 1929 рр.). Самостійна робота * Тема № 14 Джерела права УРСР в умовах формування командно-адміністративної системи та тоталітарного режиму (1930 – 1939 рр.). . Основні риси конституційного (державного) права УРСР (30-ті рр.. ХХ ст..). Основні зміни в цивільному, кримінальному, адміністративному, процесуальному , пенітенціарному та інших галузях права У РСР(30- ті рр. ХХ ст.). . Державно-правовий режим на західноукраїнських землях та Бессарабії у складі іноземних держав ( 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.). Лекція за темою № Семінарське заняття№14. Основні риси конституційного права за Конституцією СРСР 1936 р. та Конституцією УРСР 1937 р. Самостійна робота * Тема № 15 Основні риси права УРСР на початку війни . Приєднання Західноукраїнських земель та Бессарабії ( 1939 – 22 червня 1941 рр.). Зміни в праві УРСР в умовах воєнного стану ( 22 червня 1941 – 4 липня 1946 р.). Загарбницький окупаційний режим на українських землях у 1941-1944 роках. Правові засади руху опору. Основні риси права УРСР у повоєнні роки ( друга половина 40-х – перша половина 50-х рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 15. Нормативно правове регулювання воєнного стану ( 1939 – 1946 рр.). Самостійна робота * Тема № 16 Джерела права УРСР періоду лібералізації ( середина 50-х - перша половина 80-х рр.. ХХ ст..). . Конституційне (державне) право УРСР періоду лібералізації. Основні риси цивільного, кримінального, процесуального та інших галузей права УРСР періоду лібералізації. Основні зміни права УРСР періоду перебудови , проголошення державного суверенітету.( 1985 – 1991 рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття№16. Друга радянська кодифікація права УРСР, основні риси права. Самостійна робота * Тема № 17 Становлення права незалежної України 1991-1996 рр.). Лекція за темою № Семінарське заняття № 17. Проголошення та юридичне оформлення незалежності України. Самостійна робота * Всього за заліковим кредитом: ПМК
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль № 1. Вступ
Тема № 1.(Тема контрольної роботи) Історія держави і права України – нормативна навчальна дисципліна та наука.
Семінарське заняття №1. Історія держави і права України – нормативна навчальна дисципліна /настановне семінарське заняття/.
Навчальна мета: Визначення предмету, задач навчальної дисципліни; форм та методів навчання; сутності кредитно-модульної системи; форм контролю знань та умінь. Визначення рівня первинних знань в області історії держави і права.
Час проведення:2 години
Навчальні питання:
1. Визначення форм та методів навчання; предмету, задач навчальної дисципліни ;
2.Визначення сутності кредитно-модульної системи; форм контролю знань та умінь.;
3. Рекомендації щодо методики самостійної роботи студентів, підготовки до семінарських занять. «Робочий зошит» - порядок ведення та використання.
4. Рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт) та науково-дослідних робіт (наукових рефератів та доповідей).
5. Основна, довідкова та додаткова навчальна (наукова) література.
6. Визначення рівня первинних знань в області історії держави і права(проведення аудиторної контрольної роботи або тестування). /дати визначення таким поняттям як: право, закон, правова культура, держава, державний лад , державний устрій, державний режим/.
Методичні вказівки:
Закріплення розуміння таких понять як: предмет , об’єкт навчальної дисципліни; методи вивчення; цілі та задачі вивчення історії держави і права України.
Форми, методі самостійної роботи та методика виконання індивідуальних завдань.
Конспект лекцій…
Робочий зошит до семінарських занять…
Контрольна робота – самостійна письмова робота у формі стислого (12-15 стор. А-4) викладу сутності конкретного питання. Тема, план роботи визначається програмою навчальної дисципліни. Контроль за виконанням та якістю роботи здійснює викладач.
Реферат (науковий реферат) – індивідуальна творча письмова робота у формі стислого (12-15 стор. А-4) викладу сутності певного питання проблемного характеру. Тема, роботи в цілому визначається предметом та програмою навчальної дисципліни зокрема її факультативною частиною. Виконується за ініціативою студента під керівництвом викладача В процесі доопрацювання така робота може перерости у наукову доповідь.
Методи та форми поточного та підсумкового контролю успішності навчання: шкала оцінювання: національна та ЕСТS. Окремо оцінюється аудиторна робота – виступи на семінарах ( а також ведення робочих зошитів, конспектів семінарських занять). Самостійно-індивідуальна робота оцінюється по якості виконаної контрольної роботи. Плагіат не оцінюється і не зараховується. На останньому семінарі виконується аудиторна контрольна робота (порядок визначає викладач), яка підлягає окремому оцінюванню. При умові отримання позитивних поточних оцінок студент допускається до підсумкового контролю – екзамену. Кінцева оцінка визначається як сума балів рубіжних контролів та отриманих НА екзамені.
Теми рефератів (факультатив): 1(1) Історико-правова наука. Об’єкт, предмет, функції, методологія. Місце в системі юридичних (правових) наук. Наукові концепції періодизації. Історіографія, джерелознавство; 1(2) Наукові концепції виникнення на території сучасної України права та первинних форм державності.
Рекомендована література. Базова. (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm http://adhdportal.com/book_3121.html
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2015 (електронна версія).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України. Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”; НАН України. Інститут історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.;Національний атлас України. http://wdc.org.ua/atlas/Додаткова навчальна література та збірки джерел права:
(дивись програму).
Спеціальна навчальна, наукова література за змістовими модулями:
Антологія української юридичної думки. В 10 т. Том 9: Юридична наука радянської доби. — К.; Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.  Том 10: Юридична наука незалежної України. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с. Бабкін В.Д. Сучасна методологія досліджень історії держави і права України //Антологія української юридичної думки. Т. 10: Юридична наука незалежної України. – К.:Юрид. книга, 2005. – С. 103-115.
Кечекьян С.Ф., Юшков С.В. О переименовании историко-правовых дисциплин. //Вестник высшей школы, №3-4 (март-апрель) 1946. – С. 48-49.
Михайлова Н.В. Традиции и инновации в постижении истории государства и права. – М.:ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. – 864 с.
Усенко І.Б. Історія держави і права України: проблеми предмета і методології досліджень.//Правова держава. Ювілейний щорічник наукових праць. Випуск десятий. – К. : «Ін Юре», 1999. Стор.237-244.
Змістовий модуль 2. Держава і право України в епоху Стародавнього світу. Виникнення та становлення права, перших державних утворень на території сучасної України. (Перша половина 1 тис. до н.е. – перша половина 1 тис н.е. ).
Тема № 2-3. (Теми контрольних робіт). 2. Основні риси права Скіфських ранньодержавних утворень. Великої (середина 1 тис. до н.е.) та Малої ( Ш ст. До н. е. – Ш ст.. н. е.) Скіфії; 3. Основні риси права античних держав Північного Причорномор’я (Ольвія, Херсонес, Пантікапей та інші поліси, Боспорське царство).
Семінарське заняття №2. Основні риси права античних держав Північного Причорномор’я.
Навчальна мета заняття: отримання науково-теоретичних знань стосовно процесу формування та подальшого розвитку права в античних державно-правових утвореннях Північного Причорномор’я.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1 Джерела (форми) права
а) Загальносоціального значення (суспільно-громадський устрій).
б) Формальноюридичні джерела права:
звичаї, правові звичаї, звичаєве право,
нормативно-правові акти(метрополії, самоврядування),
адміністративно-судова практика,
нормативно-правові договори,
релігійні норми.
2 Основні риси права:
державного(правовий стан населення, форми державного правління,устрою, ладу, державного режиму),
цивільного(суб’єкти та об’єкти правовідносин, право власності, зобов’язальне, шлюбно-сімейне, спадкове право),
кримінального(поняття, суб’єкти злочину,видм злочинів, ціль та види покарання),
процесуального(юрисдикційний процес).
Методичні вказівки …
Теми рефератів (факультатив): 3(1). Правові засади античної колонізації Північного Причорномор’я; 3(2). Основні риси державного права полісів Північного Причорномор’я (середина 1 тис. до н.е.); 3(3). Основні риси публічного (фінансового, кримінального) та приватного (цивільного) права полісів Північного Причорномор’я (середина 1 тис. до н.е.); 3(4). Судова влада (судоустрій, судочинство) полісів Північного Причорномор’я (середина 1 тис. до н.е.); 3(5). Основні риси права Боспорського царства; 3(6). Державно-правова характеристика Готського племінного союзу Подніпров’я ( «держави Германаріха») П-У ст.; 3(7). Первинні державницько-правові форми соціальної організації протославян (перша половина 1 тис.).
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
1. Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
2. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
3. Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2014. (електронна версія).є
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с. Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:
(дивись програму).
Спеціальна навчальна, наукова література за змістовими модулями:
Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець У11 ст. до н.є. – перша половина У1 ст. н.є.). Монографія. – Харків: Парус, 2006. – 352 с.
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.10-38.
Гавриленко О.А. Історія держави і права України: стародавня доба: навчальний посібник. – Харків: ХНУВС, 2011. – 64 с.
Гавриленко О.А. Право античних держав Північного Причорноморя: Навч. посібник. – Харків, 2004. – 111 с.
Гарчев П.І. Первісне суспільство і початок державотворення на території України ( до розгрому Скіфського царства). – Сімферополь: Доля, 2001. – 176 с.
Залізняк Л. Стародавня історія України. – К.: Темпора, 2012. – 542 с.
Заруба В.М.Державні утворення, суспільство і право стародавніх народів Північного Причорномор’я та Приазов’я: Лекція. – Дніпропетровськ.: Юрид. Акад.. М-ва внутр.. справ,2005. – 36 с.
Змістовий модуль № 3. Епоха середньовіччя (У–середина ХУП ст.).
А. Держава і право на території України у період зародження та становлення феодалізму . Київська Русь.( У1 – початок ХШ ст..)
Теми № 4–9.(Теми контрольних робіт). 4. Ґенеза державно-правових явищ у східнослов’янських племен (У1 – Х ст..). Утворення Київської Русі. 5. Джерела права Київської Русі. 6. Основні риси державного права Київської Русі. 7. Основні риси цивільного права Київської Русі. 8. Основні риси кримінального права Київської Русі. 9. Основні риси процесуального права Київської Русі (1Х – початок ХШ ст.).
Семінарське заняття № 3..Право Київської Русі за «Руською Правдою».
Навчальна мета заняття: поглиблене, прикладне вивчення найбільш актуальних, важливих тем курсу. Студент повинен набути певних навичок правильного формулювання і висловлювання своїх думок під час обговорення теми. Заняття привчить самостійно працювати над джерелами права, аналізувати нормативний матеріал.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
Джерела (форми) права /формальноюридичні джерела права/:
звичаєве право,
нормативно-правові акти (пам’ятка права - «Руська правда» ),
адміністративно-судова практика,
нормативно-правові договори,
релігійні норми.
Елементи державного права:
правовий стан населення(феодали, феодальнозалежне ),
державний лад, устрій, режим (ранньофеодальна імперія),
судоустрій.
3. Основні риси цивільного права:
суб’єкти та об’єкти правовідносин,
право власності,(феодальна власність на землю),
зобов’язальне право, види договорів,
, шлюбно-сімейне право,
спадкове право.
4. Основні риси кримінального права:
- поняття злочину,
- суб’єкти злочину,
- види злочинів,
- ціль та види покарання
5. Основні риси судового процесу (судочинства):
- звинувачувально-змагальний характер,
- «гоніння сліду», «звід»,
- стадії процесу, види доказів.
Методичні вказівки
При розгляді питання №2 особливу увагу звернути на зміст наступних норм: Короткої Правди /КП/ ст.11, 15, 16, 24-25, 28, 29(населення);19-23, 33(урядовці); 41, 33, 15(судоустрій). Розширеної Правди:ст. /РП/.ст. 56-66, 90, 110-112(населення);9,10, 20, 74,, 86, 107,40, 56, 78.(судоустрій).
При розгляді питання №3. КП: ст.11, 13, 18, 21, 28, 29, 34. РП:ст.. 70,73.
При розгляді питання №4. КП: ст.. 1, 7, 8, 10 , 19-29, 34, 38. РП: ст..47-49, 64, 65, 67, 70.
При розгляді питання №5. КП: ст.. 2, 3,14, 33. РП: ст..18, 21, 22, 29, 31, 35-39, 65, 66, 77, 85, 87.
Теми рефератів (факультатив): 4(1). Правовий стан східнослов’янських племен під даниною Хозарського каганату (У1 – Х ст..). 4(2). Наукові теорії походження ранньофеодальної держави східних слов’ян «Русь» (Київська Русь). 4(3). Історичне, міжнародне значення Київської Русі. 5(1). «Руська Правда» як джерело і пам’ятка права. 6(1). Судоустрій та судочинство Київської Русі. 6(2). Міжнародно-правовий статус Київської Русі. 6(3). Причини занепаду (розпаду) Київської Русі.
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
1. Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
2. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
3. Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2014.(електронна версія).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:
(дивись програму).
Спеціальна навчальна, наукова література за змістовими модулями:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.38-77.
Державність, право та культура Київської Русі. – Х.: УВС, 2000. – 112 с.
Законодательство Древней Руси. //Российское законодательство Х – ХХ веков. В девяти томах. Т.1 – М.: Юрид. лит., 1984. – 432 с.
Зимин А.А. Правда Русская – М.: Древлехранилище, 1999. - 421, [1] с. http://www.twirpx.com/file/1062722/
Історія держави і права України: Руська Правда //Антологія української юридичної думки. В 6 т. Том 2. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. – 592 с.
Памятники права Киевского государства X-XII вв. - М.: Гос.изд. юрид.лит. 1952. -288 с. //Памятники русского права, выпуски 1—8, М., 1952—1961. Выпуск первый.:http://www.box.net/shared/ymxode86u8z9ijl7bo15Правовий звичай у системі джерел права Київської Рурі. В кн..Правовий звичай як джерело Українського права 1Х-Х1Х ст..- К.: Наукова думка, 2006. Стор.105 – 177.
Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства.- М.: Гос. изд-во юридической літератури – 1949. 544 с.
Змістовий модуль № 3. Епоха середньовіччя ( У – середина ХУП ст..).
В. Право на українських землях у період централізації влади ( середина Х1У – перша половина ХУП ст..).
Тема №12 –20. (Теми контрольних робіт). 12. Геополітичне, правове становище українських земель . (середина ХIV – середина ХVII ст..); 13. Джерела права українських земель ( середина ХIV – середина ХVII ст.); 14. Державне право українських земель . (середина ХIV – середина ХVII ст.); 15. Основні риси цивільного права українських земель (середина ХIV – середина ХVII ст.); 16.Основні риси кримінального права українських земель (середина ХIV – середина ХVII ст.); 17. Основні риси процесуального права українських земель ( середина ХIV – середина ХVII ст.); 18. Міське самоврядування. Особливості дії Магдебурзького права на Українських землях(ХIII – початок ХIХ ст.); 19. Право Запорозького козацтва (ХV – перша половина ХVII ст.); 20.Право українського реєстрового козацтва ( ХVI – перша половина ХVII ст.);
Семінарське заняття № 4. Основні риси права за Статутами Великого князівства Литовського (порівняльний аналіз).
Навчальна мета заняття: визначення процесу розвитку права в умовах розвинутого феодалізму; формування найважливіших галузей та інститутів права; особливостей формування правової системи на українських землях в умовах відсутності власної державності.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1 Джерела (форми) права /формальноюридичні джерела права/:
нормативно-правові акти (Статути ВКЛ 1529, 1566, 1588 рр.; Устав на волоки 1557 р., грамоти та привілеї, земські устави),
збірки норм права( Саксонське зерцало, Магдебурзьке право),
адміністративно-судова практика,
нормативно-правові договори (Люблінська унія 1569 р., Берестейська унія 1596 р.).
звичаєве право,
релігійні норми(церковне право).
2 Основні риси державного права:
правовий стан населення (магнати, шляхта, духовенство, міщанство, козацтво, селянство);
державний лад(влада, управління), судоустрій, самоврядування.
3- Основні риси цивільного права:
суб’єкти та об’єкти правовідносин,
право власності,(феодальна власність на землю),
зобов’язальне право, види договорів,
, шлюбно-сімейне право,
спадкове право.
4– Основні риси кримінального права:
- поняття злочину,
- суб’єкти злочину, види злочинів,
- ціль та види покарання.
5 – Основні риси процесуального права (судочинства):
- звинувачувально-змагальний, позовний характер,
- розшуковий процес (інквізиційний),
- стадії процесу,
- види доказів (досконалі не досконалі, катування, виконавче провадження),
- присяжні, адвокати.
Методичні вказівки
При розгляді питання №1 особливу увагу звернути на правовий стан селянства зокрема на його зміну в процесі прийняття Статутів ВКЛ та Уставу на волоки.
При розгляді питання №2. Визначити за діючим правом форми державного устрою та ладу ВКН та Річі Посполитої; систему центральних та місцевих органів державної влади; систему самоврядування. Аналіз судоустрою слід обмежити реформою 1564-1566 рр. Особливо уважно треба підійти до визначення правового статусу Запорожської Січі
При розгляді питання №3.уважно прослідкуйте процес формування феодального земельного права – розширення прап феодалів зокрема магнатів і обмеження прав селян від володіння до користування
При розгляді питань №4-5 необхідно дати пояснення чому основна увага законодавця зосереджується на кримінальному праві та процесі (зверніть увагу на поняття злочину та ціль покарання, розшуковий процес).
Теми рефератів (факультатив).: 18(1) Основні риси права Кримського ханату. 18(2). Основні риси права українських земель у складі Угорської феодальної держави. 18(3). Основні риси права Північно-східних українських земель у складі Московської держави ( до середини ХУП ).
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ХНУВС. – 2014.(електрольна версія)
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/4
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:(дивись програму).
Спеціальна навчальна, наукова література за змістовими модулями:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 193-284.
Бондарук Т.І. Західноукраїнське право: дослідження і дослідники. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України. – 2000. – 160 с.
Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (Х1У – перша половина Х1Х ст..): Історико-правове дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. – 406 с.
Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича: Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.
Развитие русского права в ХУ – первой половине ХУП в.. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
Сокальська О.В. Нариси з історії українського судочинства (ХУ1 – початок ХУП ст.) – Одеса: Інтерпрінт, 2010. – 210 с.
Статути Великого князівства Литовського: У 3-х томах. Том 1 Статут Великого князівства Литовського 1529 року. – Одеса: Юридична література, 2002. – 464 с. Том П Статут Великого князівства Литовського 1566 року. – Одеса: Юридична література, 2003. – 560 с. Том Ш Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. – Кн. 1 – Одеса: Юридична література, 2004. – 672 с. Том Ш Статут Великого князівства Литовського 1588 року: У 2 кн. – Кн. 2 – Одеса: Юридична література, 2004. – 568 с.
Суд і судочинство на українських землях у Х1У – ХУ1 ст.//За загальною редакцією П. Музиченка. – Одеса: Астропринт, 2000. – 180 с.
Змістовий модуль 4. Держава і право Нового часу (середина ХVII –початок ХХ ст.).
А. Право України у період становлення та ліквідації національної державно-правової системи ( перша половина ХУП – перша половина Х1Х ст..).
Тема № 21 - 25. (Теми контрольних робіт). 21.Українська національна революція 1648 – 1686 рр. (Загальна історико-правова характеристика); 22. Джерела права України періоду національної революції (1648 – 1686 рр.); 23 Міжнародно-правовий, державно-правовий статус Українських земель у період національної революції (1648 – 1686 рр.); 24. Основні риси державного права України у період національної революції (1648 – 1686 рр.); 25. Основні зміни в окремих галузях права України у період національної революції (1648 – 1686 рр.).
Семінарське заняття № 5. Нормативно-правове регулювання Україно-Московського союзу 1654 р.
Навчальна мета заняття: визначення процесу розвитку права в умовах революційної ситуації, ознак революції; основну джерельну базу права; міжнародно-правові форми союзних відношень; правові наслідки встановлення протекторату Московської держави над українськими землями.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1 Джерела права .
1). Загальносоціальні ( ознаки революції): причини (соціально-економічні, політичні, ідеологічні), передумови, цілі, задачі, рушійні сили, етапи, результати та наслідки.
2). Основні формальноюридичні джерела права:
- рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 р.,
- рішення Переяславської ради від 8 січня 1654 р,
- договірні статті стверджені царем і боярською думою від 27 березня 1654 р.,
-жалувана грамота Війську Запорозькому від 27 березня 1654 р.,
- жалувана грамота українській шляхті від 27 березня 1654 р..
2. Нормативно-правове регулювання стану протекторату:
-повноваження у зовнішній та внутрішній політиці,
правовий стан населення
державний лад(форми правління та устрою, державний режим)
правова система (система права).
Методичні вказівки: особливу увагу звернути на історію права в світлі визначення вивчаємого періоду як революції яка не досягла своєї кінцевої цілі.
Теми рефератів (факультатив): 19(1).Сучасні наукові історико-правові оцінки (погляди) на зміст та значення Українсько – Російського союзу 1654 р.; 19(2). Українська революція 1648-(1676)1686 рр. у контексті європейського революційного руху ХУІ-ХУП ст.:історико-правовий порівняльний аналіз.
Рекомендована література. Базова Основна навчально-методична література та збірки джерел права
1 Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
2.Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
3.Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ХНУВС. – 2014.(електронна версія).
Допоміжна.Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:
(дивись програму).
Спеціальна навчальна, наукова література за змістовими модулями:
Антологія української юридичної думки. В 6 т. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 584 с.
Бойко І.Й Держава і право Гетьманщини: навчальний посібник … - Львів: Світ, 2000. 120 с.
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Том Ш ,1651- 1654 годы. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1953. – 646 с.
Горобець В. Політичний устрій українських земель другої половини ХУП-ХУШ століть: Гетьманщина, Запоріжжя, Слобожанщина, Правобережна Україна (спроба структурно-функціонального аналізу). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 95 с.
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 1: (1648–1649 рр.) . – К., 2012. – 680 с.
Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина ХУП – ХУШ ст..): Навч. посібник. – Харків: Право, 2002. – 176 с.
Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). – К.: Смолоскип, 2003. – ХХ+890 с.
Смолій В, Степанков В. Українська національна революція ХУП сь. (1648-1676 рр.) //Україна крізь віки. У 15 т. – К.: Альтернативи, 1999. Т.7
Степанков В.С. Українська революція 1648-1676 рр. у контексті європейського революційного руху ХУІ-ХУП ст..:спроба порівняльного аналізу. //Укр. іст. журн.,1997, № 1, с.3-21. //http://histans.com/JournALL/journal/1997/1/1.pdf
Степанков В.С. Актуальні проблеми Української національної революції 1648-1676 років.// http://incognita.day.kiev.ua/aktualni-problemi.html
Універсали Богдана Хмельницького. 1648 – 1657. //Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію. Серія 1. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 418 с.
Змістовий модуль 4. Держава і право Нового часу (середина ХVII –початок ХХ ст.).
А. Право України у період становлення та ліквідації національної державно-правової системи ( перша половина ХУП – перша половина Х1Х ст..).
Тема № 26-27. (Теми контрольних робіт). 26. Основні джерела права України наприкінці ХУП – першій половині Х1Х ст. (Загальна характеристика).; 27. Перші спроби систематизації права України ( ХУШ – перша половина Х1Х ст..).
Семінарське заняття № 6. Джерела права України під протекторатом та в складі Російської держави (друга половина ХУП – перша половина Х1Х ст.).
Навчальна мета: на основі аналізу основних джерел права України-Гетьманщини визначити процес формування української національної правової системи; поступового процесу зміни правового стану від протекторату до автономії та ліквідації спочатку української державності а згодом і національної правової системи.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Основні формальноюридичні джерела права:
а) нормативно-правові договори ( «Гетьманські статті» кінця ХУП – початку ХУШ ст..);
б) нормативно-правові акти: - української влади, - Російської держави;
в) «старі» збірки права;
г) релігійні норми /церковне право/;
д) звичаєве право.
2. Систематизація права:
а) причини та наслідки перших кодифікаційних робіт першої половини ХУШ ст.,
б) кодифікаційні роботи другої половини ХУШ ст.:
в) кодифікаційні роботи на початку Х1Х ст..
г) систематизація російського законодавства та його значення в історії права України:.
Методичні вказівки: основні нормативно-правові акті вивчаємих тем:
1.а) – «Коломацькі статті» 1687 р., «Решетилівські статті» 1709 р.+ «рішительні» резолюції царя (оформлені Указом), «Договори і постанови прав та вольностей військових…1710 року» («Пакти і Конституції…» П.Орлика);
б) - універсали,
- накази царя про Малоросійську колегію 1722 р. та про призупинення гетьманства 1723 р., «Решительные пункты» 1728 р., Указ про ліквідацію гетьманства 1764 р., Маніфест про ліквідацію Запорозької Січі 1775 р., Укази про закріпачення українських селян 1783 р та ліквідацію полково-сотенної системи., Жалована грамота дворянству 1785 р.
в) – Магдебургзьке право скасовано указами 1831 р. в містах, 1834 р. у Киеві.
- Статутів ВКЛ припинено дію на території Київської, Подільської та Волинської губерній сенатським указом від 25.У1.1840 р.; в Чернігівській и Полтавській - 4.Ш.1843 р.їх замінено Зводом законів Російської імперії.
2.а).- «Права за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
б).- «Суд и расправа в правах малороссийских» 1750 р(Ф. Чуйкевич), «Книга Статут и прочне права малороссийские» 1764 р.(В.П.Кондратьєв), «Экстракт малороссийских прав» 1767 р. (О.Безбородько), «Экстракт из указов инструкций и учреждений» 1786 р.(Сенат);
в).-«Собрание малороссийских прав» 1807р. (Ф.І. Давидович «Литовський статут» російської редакції 1811 р., «Свод местных законов западных губерний» 1837 р.(А.Р.Повстанський, Г.М.Данилович).
г).- Балугдянський , Сперанський.
- «Полное собрание законов Российской империи», 1830 р.,
- «Свод законов Российской империи» редакції 1842 р..
Деякі законоположення (53 з 3979 ст. 10-го тому стосовно спадщини та сімейного права) зберігали законну силу в Чернігівській та Полтавській губерніях до 1917 р. і навіть у перші роки радянської влади.
Теми рефератів (факультатив): 24(1) Основні риси права на землях Слобідської України ( середина ХУП – друга половина ХУШ ст.); 24(2). Основні риси права на Українських земля під владою Оттоманської Порти; 24(3). Державно-правовий лад Кримського ханату( середина ХУП ст. – 1785 р.; 25(1). Формування української національної системи права ( ХУШ – перша половина Х1Х ст.) Джерела права. Галузі, інститути, норми права; 31(1). Військово-адміністративні Українські козацькі формування Російської імперії (кінець ХУШ – Х1Х ст.).
Рекомендована література. Базова Основна навчально-методична література та збірки джерел права
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ННІ ПМК ХНУВС. – 2014.(електронна версія).
Допоміжна.Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 9: 2005 – 2012. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:(дивись програму).
Спеціальна навчально-наукова література:
Антологія української юридичної думки. В 6 т. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 584 с.
Бойко І.Й Держава і право Гетьманщини: навчальний посібник. - Львів: Світ, 2000. 120 с.
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 422-425, 573-575.
Василенко Н.П. Матеріали до історії українського права. – К., 1929. – Т.1.– ХШ, 336 с.
Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734 – 1775 рр.): Навч. посібник. Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2000. – 108 с.
Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (Х1У – перша половина Х1КобХ ст..): Історико-правове дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. – 406 с.
«Пакти і Конституції» Української козацької держави. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле.
"Договори і постанови прав та вольностей військових між ясновельможним його милістю паном Филипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, і між генеральними особами, полковниками, і тим же Військом Запорозьким на спільній з обох боків раді затверджені та при вільній елекції формальною присягою від того ж ясновельможного Гетьмана підтверджені року від Різдва Христового 1710 місяця квітня дня 5": Факсиміле україномовного оригіналу [Електронний ресурс]  http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konst_Orlyk.php© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2010
Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р.- К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1997. – 550 с.
Собрание малороссийских прав 1807 г. - К.: Наук. думка, 1993. – 368 с.
Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К.: Видавництво Київського університету, 1968. – 172 с.
Змістовий модуль 4. Держава і право Нового часу (середина ХVII –початок ХХ ст.).
А. Право України у період становлення та ліквідації національної державно-правової системи ( перша половина ХУП – перша половина Х1Х ст..).
Тема № 28-31. (Теми контрольних робіт). 28. Основні риси державного права на землях України (кінець ХУП – перша половина Х1Х ст..).; 29. Основні риси цивільного, кримінального та процесуального права України (кінець ХУП – перша половина Х1Х ст.); 30. Ліквідація української державності та національної правової системи (ХУШ – перша половина Х1Х ст..); 31. Правовий устрій «Нової Січі» (1734 – 1775 рр.).
Семінарське заняття №7. Основні риси права України( на основі кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.).
Навчальна мета: на основі аналізу основних галузей та інститутів права України-Гетьманщини визначити процес формування української національної правової системи; поступового процесу зміни правового стану від протекторату до автономії та ліквідації спочатку української державності а згодом і національної правової системи.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Основні риси державного права:
а) Правовий стан населення. Вільні:особи шляхетського або військового стану, духовенство, міщани, селяни (посполиті). Невільні:тимчасово - особи за судовим вироком або добровільно віддані в роботу, полонені або куплені чи набуті у подібний спосіб та народжені від невільників. «Невірні»: цигани, євреї, татари та інші.
б) Форми державного правління та устрою. Державний лад /українські органи влади та управління, Російські для України, судоустрій, органи місцевого самоврядування/. Державний режим.
2.Основні риси цивільного права:
а) суб’єкти, об’єкти правовідносин;
б) право власності / право власності на землю/;
в) зобов’язальне право;
г) шлюбно-сімейне право;
д) спадкове право.
3.Основні риси кримінального права:
а) поняття злочину, суб’єкти злочину;
б) види злочинів;
в)ціль покарання, види покарання.
4 Основні риси процесуального права.
а) історична форма процесу;
б) принципи судочинства;
в) стадії процесу.
Методичні вказівки. При розгляді пропонованих питань з окремих галузей права необхідно звернути увагу на наступні розділи Кодексу 1743 р. Державне право – розділи 1,/3/,4,7(судоустрій); духовне – 6; військове – 5. Адміністративне – 22, 26(самоврядування міст).
Земельне – 17, 18, 19.
Кримінальне – 2, 3, 20, 21, 23, 24.
Цивільне: шлюбне – 10, опіки – 11, спадкове – 12,13, речове, зобов’язальне та закладне – 14, 15, 16.
Процесуальне – 7, 8, 9, 25.
Теми рефератів (факультатив): 24(1) Основні риси права на землях Слобідської України ( середина ХУП – друга половина ХУШ ст..); 24(2). Основні риси права на Українських земля під владою Оттоманської Порти; 24(3). Державно-правовий лад Кримського ханату( середина ХУП ст. – 1785 р.); 25(1). Формування української національної системи права ( ХУШ – перша половина Х1Х ст.) Джерела права. Галузі, інститути, норми права; 31(1). Військово-адміністративні Українські козацькі формування Російської імперії (кінець ХУШ – Х1Х ст.).
Рекомендована література. Базова Основна навчально-методична література та збірки джерел права:
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ННІ ПМК ХНУВС. – 2014.(електронна версія).
ДопоміжнаДовідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; .; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права:(дивись програму).
Спеціальна навчально-наукова література:
Антологія української юридичної думки. В 6 т. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 584 с.
Бойко І.Й Держава і право Гетьманщини: навчальний посібник- Львів: Світ, 2000. 120 с.
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.422-680.
Василенко Н.П. Матеріали до історії українського права. – К., 1929. – Т.1.– ХШ, 336 с.
Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (Х1У – перша половина Х1КобХ ст..): Історико-правове дослідження. – Львів: ПАІС, 2008. – 406 с.
«Пакти і Конституції» Української козацької держави. – Львів: Світ, 2011. – 440 с..: факсиміле.
"Договори і постанови прав та вольностей військових між ясновельможним його милістю паном Филипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, і між генеральними особами, полковниками, і тим же Військом Запорозьким на спільній з обох боків раді затверджені та при вільній елекції формальною присягою від того ж ясновельможного Гетьмана підтверджені року від Різдва Христового 1710 місяця квітня дня 5": http://www.archives.gov.ua/Publicat/Konst_Orlyk.php© Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2010
Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р.- К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1997. – 550 с.
Собрание малороссийских прав 1807 г. - К.: Наук. думка, 1993. – 368 с.
Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К.: Видавництво Київського університету, 1968. – 172 с.
Змістовий модуль 4. Держава і право Нового часу (середина ХVII –початок ХХ ст.).
Б.Право на українських землях у період становлення та розвитку буржуазних відносин (середина Х1Х – початок ХХ ст..).
Тема №32-40. (Теми контрольних робіт). 32.Державно-правові реформи на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (середина Х1Х – початок ХХ ст..). Загальна історико-правова характеристика. 33. Державно-правові реформи та контрреформи в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). Загальна історико-правова характеристика. 34. Основні риси права на Західноукраїнських землях у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (середина Х1Х – початок ХХ ст.). 35.Джерела права в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 36.Основні риси державного права в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 37.Основні риси цивільного, права в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 38. .Основні риси кримінального права в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 39. Основні риси процесуального права в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 40.Формування нових галузей права в умовах розвинутих буржуазних відносин та особливості їх дії в Українських губерніях в складі Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.).
Семінарське заняття № 8. Селянська реформа 1861 р. та її реалізація в українських губерніях Російської імперії.
Навчальна мета: на основі аналізу основних нормативних актів визначити юридичний зміст реформи, процес її реалізації аж до початку війни 1914 р; в царині особистих та майнових прав селян, організації та діяльності органів самоврядування та судочинства; особливості реалізації реформи на українських землях.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Джерела права:
а) загально соціальні /європейська революція 1848-49 рр., всезагальна криза(соціально-економічна, політична, ідеологічна), реформи та контр реформи другої половини Х1Х – початку ХХ ст./.
б) пам’ятки права: Маніфест 19 лютого 1861 р., Загальне положення. Положення про викуп. Місцеві положення про поземельний устрій селян в губерніях: новоросійських; Чернігівській, Полтавській та частині Харківської; Київській, Подільській і Волинській. Указ про викуп наділів…28 грудня 1881 р.. Указ від 9 листопада 1906 р. стосовно землеволодіння та землекористування.. Положення від 1 січня 1864 р. про земські установи. Положення про земських дільничих начальників від 12 липня 1889 р..
2. Особисті права селян.
а). особиста свобода ( в межах поземельної сільської громади «общества»).
б). тимчасовозобов,язанність.
в). політичні права ( проголошені Маніфестом 17(30).Х.1905 р.).
3. Майнові права селян ( зокрема на землю).
а). право на землю ( подвірна та общинна власність).
б). порядок отримання та викупу надільного землеволодіння.
в). право приватної власності на землю.
г). переселення.
4. Організація селянського самоврядування та станового судоустрою.
а). сільське самоврядування.
б). волосне самоврядування та суд
в). земства (1864 р.)
Методичні вказівки:…
Теми для рефератів (факультатив): : 40(1) Становлення та розвиток конституційного права Австро-Угорської та Російської імперій та його дія на українських землях (друга половина Х1Х – початок ХХ ст..). 40(2) Становлення та розвиток парламентаризму у Австро-Угорській та Російській імперіях Залучення до цього процесу населення українських земель.
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму.
Спеціальна навчально-наукова література:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 573-680.
Бондаровський А.В. Волосне управління та становище селян на Украіні після реформи 1861 р. – К., 1961.
Курицын В.М. Реформы государственного аппарата и развитие права России во второй половине Х1Х века: Учебное пособие. – М.,1996. – 60 с.
Марченко В.І. Українська селянська реформа. Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.). – К., 1995.
Отмена крепостного права на Украине // Сб. док. и матер. –К., 1961.
Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах.
Т. 7. Документы крестьянской реформы.– М.: Юрид. лит., 1989 – 816 с.
Змістовий модуль 4. Держава і право Нового часу (середина ХVII –початок ХХ ст.).
Б.Право на українських землях у період становлення та розвитку буржуазних відносин (середина Х1Х – початок ХХ ст..).
Тема №32-40. (Теми контрольних робіт, див. попереднє завдання).
Семінарське заняття № 9. Судова реформа 1864 р. та її реалізація в українських губерніях Російської імперії.
Навчальна мета: на основі аналізу основних нормативних актів судової реформи та контр реформ, порядку їх здійснення визначити їх юридичний зміст , нові принципи судочинства та судоустрою,процес їх реалізації аж до початку війни 1914 р; особливості реалізації реформи на українських землях.
Час проведення 2 години. Навчальні питання:
1. Джерела права:
а) загальносоціальні: реформи та контр реформи; світовій досвід, демократичні принципи судоустрою та судочинства; підготовка та реалізація реформи 1864 р. (та наступних 1889, 1912 рр.).
б) пам’ятки права: «Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроизводства», «Устав гражданського судопроизводства», «Устав о наказаних, налагаемых мировыми судьями» 20 листопада 1864 р.; Закони 12 липня 1889 та 15 червня 1912 рр. .
2. Судоустрій:
а) суди мирової юстиції (місцеві суди): мировий суд, з’їзд мирових суддів);
б) суди загальної юстиції (загальні суди): окружні суди, судові палати, Сенат;
в) адміністративно-судова юстиція;
г) суди станової та відомчої юстиції: волосні, духовний, комерційні, військові (військово-польові) суди.
д) Особливості здійснення судової реформи 1864 р. (та за законами 1889 , 1912 рр.) в українських губерніях
3. Основні риси судочинства:
а) у мирового судді;
б) у окружному суді: досудове слідство, віддання до суду, судове засідання;
в) суд присяжних засідателів;
г) прокуратура - (обвинувачі);
д) присяжні повірені /адвокати/ - захисники
є) судові слідчі.
4. Умови для зайняття посад.
а) «моральні засади»;
б) цензи:освітній, віковий, майновий, службовий та ін..
Методичні вказівки: Особливу увагу необхідно звернути на умови та процес реформування судоустрою та судочинства в українських губерніях , зокрема на Правобережжі.
Теми для рефератів (факультатив): 35(1). Особливості здійснення судової реформи 1864 р. та наступних років в українських губерніях Російської імперії (причини, наслідки). 35(2). Особливості організації та діяльності станових та відомчих судових установ в українських губерніях Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст..). 35(3). Умови зайняття посад за судовими реформами 1864, 1889, 1912 рр. 38(1). Організація та діяльність прокуратури Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст..). 38(2). Організація та діяльність адвокатури Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст..). 38(3). Суд присяжних засідателів в українських губерніях Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст..). 38(4). Умови зайняття посад за судовою реформою 1864 та наступних років в українських губерніях Російської імперії (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.). 38(5) Організація та діяльність судових слідчих в Російській імперії (1860 р. – початок ХХ ст..). 38(6) Організація та діяльність військово-польових судів 1906-1907 років в українських губерніях Російської імперії
Рекомендована література. Базова. (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 1. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 1: З найдавніших часів до початку ХХ ст.. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; .; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму
Спеціальна навчально-наукова література:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 573-680.
Виленский Б.В.Судебная реформа и контрреформа а России.- Саратов: Приволжское книжное издательство, 1969. 400 с.
Воробейникова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине Х1Х века. Учеб. Пособие. – К., 1973.
Історія адвокатури України(2 видання).- К.,Видавництво «СДМ – Студіо», 2002. – 286 с.
Курицын В.М. Реформы государственного аппарата и развитие права России во второй половине Х1Х века: Учебное пособие. – М.,1996. – 60 с.
Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 8. Судебная реформа.– М.: Юрид. лит., 1991 – 496
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. – СПб.: Равена, Альфа, 1995. – С.749-824.
Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине – Львов: Издат. объединение «Вища школа», 1974. – 192 с..
Ярмиш О.Н. Судові органи царської Росії в період імперіалізму /1900-1917 рр./: Учеб. пособие. – К.: УМК ВО, 1991. – 88 с.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.).
А. Право України у період Першої світової війни, Тимчасового уряду Росії, та національно-демократичної революції ( 1914 – 1920 рр.).
Тема №41-45. (Теми контрольних робіт). 41. Право України періоду Першої світової війни та лютневої революції (1914 – 1917 рр. 42. Право України періоду Української Народної Республіки (УНР) Центральної Ради; проголошення Радянської України; регіонального державотворення ( листопад 1917 р. – квітень 1918 р.). 43. Право Української Держави періоду гетьманату ( 29 квітня – 14 грудня 1918 р.). 44. Право Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – 1920 рр.). 45. Право Радянської України періоду революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.).
Семінарське заняття №10. Конституційні засади розбудови Української державності у період революції 1917-1920 рр.
Навчальна мета: на основі аналізу основних, конституційних нормативних актів періоду революції 1917-1920 рр. визначити поетапний процес формування української національної державності та правової системи, процес зміни державно-правових режимів, визначити основні об’єктивні та суб’єктивні фактори які не дозволили в повній мірі реалізувати цілі та задачі революції.
Час проведення 2 години. Навчальні питання:
1. Основні риси конституційного (державного) права Української Народної Республіки (УНР) періоду Центральної Ради ( листопад 1917 р. – квітень 1918 р.).
а) основні джерела (пам’ятки ) права /Ш Універсал 7.Х1.1917; Закон «Про національно-персональну автономію» 9.1.1918; 1У Універсал 9.1.1918; Закон «Про громадянство УНР» 2Ш.1918; Конституція УНР 29.1У.1918/;
б) основні риси конституційного (державного) права .
2. Основні риси конституційного (державного) права Української Держави періоду гетьманату ( 29 квітня – 14 грудня 1918 р.
а) основні джерела (пам’ятки ) права /Грамота до всього українського народу, Закон про тимчасовий державний устрій України 29.1У.1918;
б) основні риси конституційного (державного) права .
3. Основні риси конституційного (державного) права Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – 1920 рр.).
а) основні джерела (пам’ятки ) права / Декларація 1918; Універсал 22.1.1919; Універсал Трудового Конгресу України 28.1.1919; Закони про тимчасове верховне управління… та про Державну Народну Раду12.Х1.1920/;
б) основні риси конституційного (державного) права .
4. Основні риси конституційного (державного) права Радянської України періоду революції та громадянської війни (1917 – 1920 рр.).
а) основні джерела (пам’ятки ) права /Резолюції 1 з’їзду Рад про самовизначення та про організацію влади 12.ХП.1917; Резолюція П з’їзду Рад «Про державний устрій» 18Ш.1918; Конституція УСРР10-14.Ш.1919; Декрет ВЦВК РСФРР про військовий союз 1.У1.1919; Союзний договір 28.ХП.1920/ ;
б) основні риси конституційного (державного) права .
Методичні вказівки:в процесі самопідготовки на основі аналізу основних, конституційних нормативних актів періоду революції 1917-1920 рр. визначити поетапний процес формування української національної державності та правової системи, процес зміни державно-правових режимів, визначити основні об’єктивні та суб’єктивні фактори які не дозволили в повній мірі реалізувати цілі та задачі революції.
Теми рефератів (факультатив): 41(1).Основні зміни в праві на українських землях в умовах воєнного стану 1914-1917 рр. 41(2).Основні зміни в праві на українських землях в період Тимчасового уряду Росії ( лютий - листопад 1917 р.). 45(1). Регіональні державотворення на українських землях у період революції 1917-1920 рр. 45(2). Окупаційні режими на території України у період революції 1917-1920 рр.(Нимецько-Австро-Угорський, білогвардійський, Польський). 45(3). Державно-правові формування у Криму (1917-1920 рр.).
Рекомендована література. Базова. Основна навчально-методична література та збірки джерел права
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004. http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013. http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с
Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник. К.: Голов. Ред.. УРЕ. 1987. – 635 с.
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму
Спеціальна навчально-наукова література:
Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України. 1917-1920: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917 – 1920 рр. Теоретико-методологічний аспект. Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 260 с.
Мироненко О.М.Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.
Українська революція і державність (1917 – 1920) рр.. –К.: Парламентське видавництво, 1998, - 248 с.
Українська центральна Рада: Документи і матеріали у двох томах. – Т.1. – К., 1996. - с.; Т.2. – К.,1997 - с.
Усенко Павло. Чи був Михайло Грушевський президентом України? (Від історії національних катастроф – до катастрофи національної історії). – К.: Нора-друк, 2003. – 100 с.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.).
Б. Право України у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.).
Тема 46-48.( теми контрольних робіт ). 46. Формування системи права Української Соціалістичної Радянської Республіки (1921 – 1929 рр.). Загальна історико-правова характеристика. 47.Основні риси конституційного (державного) права УСРР(1921-1929 рр.). 48.Основні риси цивільного, земельного, трудового, кримінального, процесуального та інших галузей права УСРР(1921-1929 рр.).
Семінарське заняття №11. Перша радянська кодифікація права. Основні риси права. (1921 – 1929 рр.).
Навчальна мета: на основі аналізу основних, конституційних, кодифікованих нормативних актів , правової політики 1921-1929 рр. визначити поетапний процес формування Союзу Радянських республік та роль Радянської України в цьому процесі; причини та ідейно-методологічні засади першої кодифікації; основні риси провідних галузей права.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1 Основні джерела (пам’ятки ) права :
а) Утворення Радянського Союзу. Державно-правовий статус Радянської України за Декларацією і Договором 1922 р. та Конституцією СРСР 1924 р., деформація юридичного і фактичного статусу УСРР.
б) Конституція УСРР редакції 1925 р., Конституція УСРР 1929 р.; Цивільний кодекс УСРР 1922 р., Земельний кодекс УСРР 1922 р.,Кодекс законів про працю УСРР 1922 р., Кодекс законів про сім’ю, опіку, подружжя та акти громадянського стану УСРР 1926 р., Адміністративний кодекс УСРР 1927 р., Кримінальний кодекс УССР 1922(1927) р.,Кримінально-процесуальний кодекс УСРР 1922(1927) р., Цивільно-процесуальний кодекс УСРР 1924(1929) р.
2. Основні риси конституційного (державного) права:
а) правовий стан населення (права, свободи, обов’язки громадян),
б) форми державного правління, устрою, ладу(механізму),
в) державний режим.
3. Основні риси провідних галузей права
а) цивільного права (право власності, обмеження приватної власності),
б) кримінального права (поняття злочину,цілі покарання, аналогія закону, види злочинів та покарання),
в) кримінально-процесуально та цивільно-процесуального права
Методичні вказівки: в процесі самопідготовки на основі аналізу основних, конституційних, кодифікованих нормативних актів періоду 1921-1929рр. визначити поетапний шлях формування радянської державно-правової системи, кодифікації права, вплив політики українізації; визначити основні об’єктивні та суб’єктивні фактори які вплинули на цей процес, та визначити характер утвореного держаного режиму.
Теми рефератів (факультатив):46(1). Утворення Радянського Союзу, участь Радянської України в цьому процесі. 47(1). Курс на революційну законність УСРР (1921 -1929 рр.). 47(2). Національно-державне будівництво УСРР (1921 – 1929 рр.). 47(3). Адміністративно-територіальні реформи УСРР (1921 – 1939 рр.). 50(1). Правовий статус Молдавської радянської автономії у складі УСРР (1924 – 1941 рр.).
Рекомендована література. Базова. (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ННІ ПМК ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 9: 2005 – 2013.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму
Спеціальна навчально-наукова література:
Бабій Б.М. Українізація державного апарату УРСР і забезпечення прав інших національностей. //Академічна юридична думка. – К.: Ін Юре, 1998. –С. 298-305.
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 781-866.
Мироненко О.М.Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с.
Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1994. – 560 с.
Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр.. і його вплив на організацію державного управління: історико-правове дослідження: Монографія. – Харків: Видавець СПДФО Вапнярчук Н.И., 2004. – 192 с.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.
Стрельникова І.Ю. Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917-1929 рр.). – Харків :Право,2012. – 200 с.
Сурилов А.В. История государства и права Молдавской ССР (1917-1959 гг.) – Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1963. – 336 с.
Усенко И.Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР. – К.: Наукова думка.1989. – 119 с.
Усенко И.Б.Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Харків: Ун-т вн. справ, 1995. -74 с.
Чехович В.А. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. – Харків: Ун-т внутр.. справ, 1995. 56 с.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.)
Б. Право України у міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.).
.Тема 49-52. ( Теми контрольних робіт). 49. Джерела права УРСР в умовах формування командно-адміністративної системи та тоталітарного режиму (1930 – 1939 рр.). 50. Основні риси конституційного (державного) права УРСР (30-ті рр.. ХХ ст..). 51. Основні зміни в цивільному, кримінальному, адміністративному, процесуальному , пенітенціарному та інших галузях права У РСР(30- ті рр.. ХХ ст.). 52. Державно-правовий режим на західноукраїнських землях та Бессарабії у складі іноземних держав ( 20-ті – 30-ті рр.. ХХ ст..).
Семінарське заняття №12. Основні риси конституційного права за Конституцією СРСР 1936 р. та Конституцією УРСР 1937 р.
Навчальна мета: на основі аналізу Конституцій СРСР та УРСР, основних, конституційних нормативних актів, правової політики 1930-1939 рр. визначити процес формування командно-адміністративної системи та тоталітарного режиму; об’єктивні та суб’єктивні причини та ідейно-методологічні засади цього процесу; основні риси провідних інститутів права.
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Основні джерела (пам’ятки ) права :
а) Постанова ЦК ВКП(б) «Про темпи колективізації…» 5.1.1930 р., Постанова ВУЦВК і РНК УСРР «Про заборону орендувати землю й вживати найманої праці…» 5.У.1930 р., Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної(соціалістичної) власності» 7.УП.1932 р., Постанова ЦВК СРСР «Про доповнення Положення про злочини державні (контрреволюційні…)» 8.У11934 р., Постанова ЦВК і РНК СРСР «Про особливу нараду при НКВС СРСР» 5.Х1.1934 р., Постанова ЦВК СРСР «Про внесення змін в діючі кримінально-процесуальні кодекси союзних республік» 1.ХП.1934 р.,;
б) Конституція (Основний закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1936 р.,
в). Конституція (Основний закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки 1937 р.
2. Основні риси конституційного (державного) права:
а) правовий стан населення (права, свободи, обов’язки громадян),
б) форми державного правління, устрою, ладу(механізму),
в) державний режим.
3. Основні зміни у провідних галузях та інститутах права:
а) цивільного права (право власності, обмеження приватної власності),
б) кримінального права (поняття злочину,цілі покарання, аналогія закону, види злочинів та покарання),
в) кримінально-процесуально права
Методичні вказівки: в процесі самопідготовки на основі аналізу основних, конституційних, кодифікованих нормативних актів періоду 1930-1939рр. визначити процес формування командно-адміністративної системи та тоталітарного режиму; об’єктивні та суб’єктивні причини та ідейно-методологічні засади цього процесу; основні риси провідних інститутів права.
Теми рефератів (факультатив): 50(1). Правовий статус Молдавської радянської автономії у складі УСРР (1924 – 1941 рр.). 50(2) Історико-правове визначення голодомору 1932-1933 рр. в УСРР . 50(3). Репресивно-каральний механізм СРСР – УРСР (20-х – 30-х рр. ХХ ст..)
Рекомендована література. Базова. (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 9: 2005 – 2012.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму
Спеціальна навчально-наукова література
Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.
Гуренко М.М., Калиновський В.С. та ін.. Історія держави і права України (в схемах). – К., 1995. - с.
Мироненко О.М.Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с.
Кудрявцев В.Н, Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 385 с.
Курицын В.М. История государства и права России. 1929 – 1940 гг. Учебное пособие для высшей школы. – М.: Междунар.отношения, 1998. – 232 с.
Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941). К.: Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 220 с.
Реабілітація репресованих:законодавство та судова практика. К.: Юрінком, 1997.– 464 с.
Скуратович І.М. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр.. і його вплив на організацію державного управління: історико-правове дослідження: Монографія. – Харків: Видавець СПДФО Вапнярчук Н.И., 2004. – 192 с.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.
Соломон П. Советская юстиция при Сталине /Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. – 464 с.
Сурилов А.В. История государства и права Молдавской ССР (1917-1959 гг.) – Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1963. – 336 с.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.)
В. Право України у період Другої світової війни та повоєнні роки
( 1939 р. – перша половина 50-тих рр.. ХХ ст..).
Тема 53-56. (Теми контрольних робіт). 53. Основні риси права УРСР на початку війни . Приєднання Західноукраїнських земель та Бессарабії ( 1939 – 22 червня 1941 рр.). 54. Зміни в праві УРСР в умовах воєнного стану ( 22 червня 1941 – 4 липня 1946 р.).55. Загарбницький окупаційний режим на українських землях у 1941-1944 роках. Правові засади руху опору. 56. Основні риси права УРСР у повоєнні роки ( друга половина 40-х – перша половина 50-х рр..).
Семінарське заняття №13. Нормативно правове регулювання воєнного стану ( 1939 – 1946 рр.).
Навчальна мета: на основі аналізу основних нормативних актів, правової політики 1939-1946 рр. визначити порядок введення та дії воєнного стану на території України (фактично вересень 1939 р. та юридично 22 червня 1941 – 4 липня 1946 р.); об’єктивні та суб’єктивні причини міжнародно-правові засади цього явища; основні риси провідних інститутів права.
Час проведення 2 години. Навчальні питання:
1. Основні джерела (пам’ятки ) права:
а) приєднання Західноукраїнських земель та Бессарабії ( 1939 – 22 червня 1941 рр.) - Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом та таємний додатковий протокол( 23.УШ.1939.); Закон СРСР «Про загальний військовий обов’язок (1.1Х.1939.);Нота уряду СРСР (18.1Х.1939.);Договір про дружбу і кордони між СРСР і Німеччиною (28.1Х.1939.);Закон про включення Західної України до складу СРСР і з єднання її з УРСР (1.Х1.1939.); Закон про прийняття Західної України до складу УРСР (15.Х1.1939.);Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад УРСР (2.УШ.1940.); Указ Президії ВР СРСР «Про кримінальні відповідальність неповнолітніх» (31.У.1941.);
б) воєнного стану ( 22 червня 1941 – 4 липня 1946 р.) - Укази Президії ВР СРСР «Про воєнний стан», «Про оголошення в окремих місцевостях СРСР воєнного стану», «Про військові трибунали…» (22.У1.1941.); Постанова Президії ВР СРСР, РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про створення Державного Комітету Оборони»(30.У1.1941.); Постанова ДКО «Про членів сімей зрадників Батьківщини» (24.У1.1942.); Указ Президії ВР СРСР «Про міри покарання…»(19.1У.1943.); Закон СРСР «Про надання союзним республікам повноважень в галузі зовнішніх зносин…» та «Про створення військових формувань союзних республік…»(1.П.1944.); Резолюція конференції Об’єднаних націй у Сан-Франциско про включення Української РСР і Білоруської РСР в число первісних членів Міжнародної Організації (27.1У.1945.);Договір між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну (29 У1.1945.) Указ Президії В.Р.СРСР «Про скасування ДКО» (4 1Х.1945.);Укази Президії ВР СРСР про скасування воєнного стану на європейській території країни крім західних областей…(21. 1Х.1945.) та на території західних областей (4.УП.1946.);
в) окупаційного режиму 1941-1944 рр. – Декрет про створення Райхскомісаріату Україна (20.1Х.1941.); секретна інструкція Розенберга Е.Коху райхскомісару України (18.Х1.1941.);
г) руху опору – Акт про відновлення Української Держави (30.У1.1941.);Універсал, Платформа Української Головної Визвольної Ради (червень-липень 1944 р.).
2. Основні риси державного права (державного режиму):
а) обмеження прав і свобод радянських громадян;
правовий стан населення на окупованих територіях;
б) конституційні та надзвичайні органи радянської влади та їх повноваження;
окупаційна адміністрація.
3. Основні зміни у провідних галузях та інститутах права:
а) кримінального, адміністративного права;
б) кримінально-процесуально права
в) цивільного права .
Методичні вказівки: в процесі самопідготовки на основі аналізу основних, нормативних актів періоду 1939-1946 рр. . визначити порядок введення та дії воєнного стану на території України (фактично вересень 1939 р. та юридично 22 червня 1941 – 4 липня 1946 р.); об’єктивні та суб’єктивні причини міжнародно-правові засади цього явища; основні риси провідних інститутів права.
Теми рефератів (факультатив): 55(1). Міжнародно-правове регулювання проблем війни та його дотримання в роки Великої Вітчизняної війни на території України. 56(1). Історико-правові питання членства УРСР в ООН.
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.. – К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с
Додаткова навчальна література та збірки джерел права: дивись програму
Спеціальна навчально-наукова література:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 781-866.
История советского государства и права в трех книгах. Книга третья Советское государство и право накануне и в годы Великой Отечественной войны (1936 – 1945 гг.). – М.: Изд-во «Наука»,1985. – 360 с.
Кульчицький В.С. та інші. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1935 рр.). – Дрогобич, 1995.
Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1994. – 560 с.
Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика. К.: Юрінком, 1997. – 464 с.
Советское право в период Великой Отечественной войны. Часть 1. Гражданское право. Трудовое право. – М.: Юрид. Изд-во министерства юстиции СССР,1948. – 432 с. Часть П. Уголовное право..Уголовный процесс – М.: Юрид. Изд-во министерства юстиции СССР,1948. – 216 с.
Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХ1 століття. Історичні нариси. У двох книгах. – К.:НВП «Видавництво»Наукова думка, НАН України», 2011.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.)
Г. Право УРСР періоду лібералізації та перебудови ( середина 50-х – 1991р.).
Тема 57-60. (Теми контрольних робіт): 57.Джерела права УРСР періоду лібералізації ( середина 50-х - перша половина 80-х рр.. ХХ ст..). 58 Конституційне (державне) право УРСР періоду лібералізації( середина 50-х - перша половина 80-х рр.. ХХ ст..). 59. Основні риси цивільного, кримінального, процесуального та інших галузей права УРСР періоду лібералізації( середина 50-х - перша половина 80-х рр.. ХХ ст..). 60.Основні зміни права УРСР періоду перебудови , проголошення державного суверенітету.( 1985 – 1991 рр.).
Семінарське заняття№14. Друга радянська кодифікація права УРСР, основні риси права.
Навчальна мета: на основі аналізу правової політики другої половини 50-х-1991 р. ,Конституцій СРСР 1977 р., УРСР 1978 р. та, основних нормативних (кодифікаційних) актів, визначити процес перебудови державно-правової системи, часткової лібералізації державно-правового режиму; об’єктивні та суб’єктивні причини ,міжнародно-правові засади цього явища; доктринальні та методологічні засади кодифікаційного процесу; основні зміни у провідних галузях та інститутах права, появи нових галузей права.
Час проведення 2 години. Навчальні питання:
1. Основні джерела права:
а) загально соціальні: соціально-економічні та політико-правові визначення понять «лібералізація» (друга половина 50-х – друга половина 60—х рр.), «стагнації» (по першу половину 80-х ),та «перебудову» (до проголошення незалежності);
б) формально-юридичні: Закони СРСР що до компетенції союзних республік (11.П.1957.), Кримінальний кодекс УРСР (28.ХП.1960./1.1У.1961.), Цивільний кодекс УРСР (18.УП.1963.), Кодекс законів про шлюб та сім,ю УРСР (1969), Кодекс законів про праці УРСР (1971.) Конституції :СРСР(1977.), УРСР(1978.), Адміністративний кодекс УРСР (1984.), Кримінально-процесуальний кодекс УРСР, Цивільно-процесуальний кодекс УРСР.
2. Основні риси конституційного права (державного права, режиму):
а) права, свободи громадян ( їх декларативний характер),
б) державний лад, режим (місце та роль комуністичної партії в державно-правовій системі).
3. Основні зміни у провідних галузях та інститутах права:
а) цивільного , трудового права ,
б) кримінального, адміністративного права,
в) процесуально права.
4. Поява нових галузей права.
Методичні вказівки: в процесі самопідготовки на основі аналізу правової політики другої половини 50-х-1991 р. ,Конституцій СРСР 1977 р., УРСР 1978 р. та, основних нормативних (кодифікаційних) актів, визначити процес перебудови державно-правової системи, часткової лібералізації державно-правового режиму; об’єктивні та суб’єктивні причини ,міжнародно-правові засади цього явища; доктринальні та методологічні засади кодифікаційного процесу; основні зміни у провідних галузях та інститутах права, появи нових галузей права.
Теми рефератів (факультатив): 56(2). Правовий статус Криму в складі РСФРР (1921 – 1954 рр.). 58(1). Входження Криму до складу УРСР (історико-правовий аналіз) 58(2). Реорганізація (лібералізація) судоустрою та системи правоохоронних органів УРСР (1953 – 1985 рр.). 58(3) Бюрократизація державного механізму СРСР, УРСР (друга половина ХХ ст..). 60(1). Нормативно-правове регулювання процедури створення та ліквідації Радянського союзу, входження та виходу із СРСР союзних республік (1922 – 1991 рр.).
Рекомендована література. Базова. (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. –ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. (Довідкові видання):
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 10: 2005 – 2013.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с.
Додаткова навчальна, наукова література та збірки джерел права: дивись програму.
Спеціальна навчально-наукова література:
Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (1Х-ХХ ст..) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 781-866.
Грищук В.К. Кодифікація законодавства Української РСР (1956-1985 рр.). – Львів, 1991.
Капелюшний В.П.,Кудін С.В. Історія держави і права України: Навч. посібник у схемах, таблицях, визначеннях основних термінів. – К.: Олан, 2001. – 224 с.
Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції. К.:Інститут історії України НАН України, 2004. – С.5-35.
Мироненко О.М.Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с.
Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика. К.: Юрінком, 1997. – 464 с.
Ломов В.С. Советское государство и право в период «перестройки». Распад СССР .(1985 – 1991 гг.) Лекция. – Волгоград: ВЮИ, 1999. – 36 с.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.
Український парламентаризм: минуле і сучасне. – К.: Парламентське вид-во, 1999. -368 с.
Змістовий модуль5. Новітня історія ( початок-кінець ХХ ст.)
Д. Розбудова державно- правової системи незалежної України (серпень 1991- кінець ХХ ст.).
Тема 61 (Тема контрольної роботи):. Становлення системи права незалежної України ( серпень1991- кінець ХХ ст.).
Семінарське заняття № 15. Проголошення та юридичне оформлення незалежності України.
Навчальна мета: на основі аналізу кризової ситуації серпня 1991 року та наступного перебігу обставин, курсу на проголошення та розбудову незалежної держави, основних конституційних актів та Конституції України 1996 року визначити процес розбудови державно-правової системи, об’єктивні та суб’єктивні причини, міжнародно-правові засади цього явища; доктринальні та методологічні засади рпозбудовчого процесу; основні риси конституційного права (державного права та режиму).
Час проведення 2 години.
Навчальні питання:
1. Основні джерела права:
а). загально соціальні: соціально-економічні та політико-правові визначення понять «суверенітет», «незалежність»,
б) формально-юридичні: Декларація про державний суверенітет України (16.УП.1990.), Акт проголошення незалежності України (24.УШ.1991.), Конституція України (28.У1.1996.).
2. Основні риси конституційного права
а). основні принципи розбудови незалежної держави,
б). основні права, свободи та обов’язки,
в). державний устрій, механізм, режим.
Методичні вказівки:в процесі самопідготовки на основі аналізу кризової ситуації серпня 1991 року та наступного перебігу обставин, курсу на проголошення та розбудову незалежної держави, основних конституційних актів та Конституції України 1996 року визначити процес розбудови державно-правової системи, об’єктивні та суб’єктивні причини, міжнародно-правові засади цього явища; доктринальні та методологічні засади рпозбудовчого процесу; основні риси конституційного права (державного права та режиму).
Теми рефератів (факультатив): 61(1). Правова оцінка серпневих подій 1991 року( «ГКЧП», «путч», спроба державного перевороту). 61(2). Правові питання розробки та прийняття Конституції України 1996 року. 61(3). Багатоджерельність права. 61(4). Правова доктрина, принципи права.
Рекомендована література. Базова (Основна навчально-методична література та збірки джерел права):
Історія держави і права України. Підручник. – У 2-х т. – Том 2. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 580 с. http://pravnyk.info/spb_idpu.htm
Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т.: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і доп.: Том 2:Лютий 1917 р. – 1996 р. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 728 с.
Навчально-методичні матеріали з історії держави і права України. – ХНУВС. – 2015 (електронний ресурс).
Допоміжна. Довідкові видання:
Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1 – 6: 1998 – 2004.; http://leksika.com.ua/legal/;http:/; /cyclop.com.ua/content/view/330/43/
Енциклопедія історії України: У 10 т. – К.: Наук. думка,Т.1 – 9: 2005 – 2012.; http://www.history.org.ua/?encyclop
Атлас історії України.– К.: ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с.; Атлас історії української державності: Українські землі від найдавніших часів до сьогодення. – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2013. – 128 с
Додаткова навчальна, наукова література та збірки джерел права: дивись програму.
Спеціальна навчальна, наукова література:
Гуренко М.М., Калиновський В.С. та ін.. Історія держави і права України (в схемах). – К., 1995. - с.
Капелюшний В.П.,Кудін С.В. Історія держави і права України: Навч. посібник у схемах, таблицях, визначеннях основних термінів. – К.: Олан, 2001. – 224 с.
Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т.2. (перша половина Х1Х – кінець ХХ ст..).—К.: Правова єдність, 2009. – 1240 с.
Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с.
Реабілітація репресованих:законодавство та судова практика. К.: Юрінком, 1997. – 464 с.
Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.
Удовик С.Л. Государственность Украины истоки и перспективы. – К.: «Ваклер», 1999. – 208 с.
Український парламентаризм: минуле і сучасне. – К.: Парламентське вид-во, 1999. -368 с.

Приложенные файлы

  • docx 19126873
    Размер файла: 139 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий