shpargalki dlya ekzamenu z zarubizhnoi literatu..


1.Бароко, як художній напрям. Риси бароко в драмі П. Кальдерона «Життя – це сон»
Бароко — літературний і загальномистецький напрям, що зародився в Італії та Іспанії в середині XVI століття, поширився на інші європейські країни, де існував упродовж XVI—XVIII століть. Особливості бароко:• динамізм, рухомість,у літературі — змалювання руху, мандрівки, змін, трагічного напруження, катастроф, сміливих авантюр. Література Бароко відмовлялася від принципу наслідування дійсності, вона не відтворювала її, а перетворювала за певними законами. Представники бароко вважали, що, оскільки реальний світ — ілюзія, марево, сон (не випадково драма іспанського драматурга Педро Кальдерона названа «Життя це сон»), то його предмети — це символи й алегорії, які потребують витлумачення. Тому в літературі бароко широко використовували символи й алегорії.Образи будували за принципом зв’язку між кількома, часто дуже різними предметами, зазвичай на основі метафори. Прагнучивиражати свої думки в алегоріях, складних метафорах та емблемах, барокові письменники були схильні до афористичності. Літературний афоризм є породженням доби Бароко.Педро Кальдерон «Життя— це сон» (1600-1681) — найвидатніший іспанський драматург доби бароко. Драма «Життя — це сон» була створена Педро Кальдероном у 1632-1635 рр. П’єса «Життя — це сон»— є взірцевою драмою барокового мистецтва. Сам мотив життя як сну — один з вузлових мотивів барокової естетики. Проте у п’єсі Кальдерона ідею «життя — це сон»не потрібно розуміти буквально. Сон у п’єсі Кальдерона, з одного боку, є композиційним прийомом, з іншого — категорією й образом-символом, який надає творові глибокого філософського змісту. Тут криється ще один бік драми бароко. Усвідомивши під впливом любові й у ході народного повстання проти нерозумного царя, що життя насправді не є сном, Сехисмундо дійшов важливого висновку: сама подібність життя сну,суєтність егоїстичного самообману зобов’язують долати особисті інтереси задля гармонії цілого. Через образ сну змальована недостовірність чуттєвого сприйняття, суєтність життя, швидкоплинність часу, відносність земних цінностей.Але довідавшись, що він принц, і одержавши можливість здійснити свою мрію про волю, Сехисмундо поводиться як чудовисько. Безмежна свобода виявляється однією з найбільш шкідливих і небезпечних ілюзій: Сехисмундо мав зрозуміти, що людська воля — не сваволя, що вона підкоряється моральним законам. Саме у збагненні цих законів відбувається становлення особистості Сехисмундо, виявлення його справжнього «я».
2. Ренесансний реалізм. Героїчна драма Лопе де Вега «ФуентеОвехуна»: історична основа тема, ідея. Сам термін «ренесансний реалізм» надбання XVII століття, був пов'язаний з ідеями та естетичними позиціями гуманістів Відродження. У творах письменників, яких ми можемо віднести до цього напряму, навіть не порушувалося питання про відображення внутрішнього світу людини, її почуттів, переживань та пристрастей. Його історична заслуга полягала, головним чином, у проведеній ним рішучої боротьби з аристократичною надмірною вишуканістю літератури бароко, з притаманною їй фальшивою ідеалізацією феодального суспільства. Письменники — представники напряму ренесансного реалізму — спеціально і усвідомлено вибирали «низинні» форми, відтворюючи «грубу» правду життя. Серед жартів та у ряді непристойних каламбурів зустрічалися дуже глибокі за своєю соціальною суттю ідеї про те, що «земні блага є загальним надбанням, що вони не повинні належати одній людині більше, ніж іншим».Яскравий представник цього літературного напряму у XVII столітті Лопе де Ве-га - людина бурхливих пристрастей, невичерпної енергії та авантюрного складу характеру, був позбавлений громадянства, сидів у в'язниці. Найвідомішою п'єсою, вершиною творчості Лопе де Веги, стала народно-героїчна, соціально-політична драма "ФуентеОвехуна" ("Овечий источник"). В основі п'єси — реальні події 23 квітня 1476 р. коли селяни повстали проти свого володаря. Пєса створена в період особливого посилення феодальної реакції в Іспанії, з'явилася полум'яним протестом не тільки проти феодального гніту як такого, а й проти тієї абсолютистсько-деспотичної державності, яка в кінцевому рахунку представляла собою знаряддя того ж феодального гноблення народних мас. Повстання було викликано жорстокими утисками, яких зазнавали селяни ФуентеОвехуна з боку свого володаря, командора ордена Калатрави Фернана Гомеса де Гусман. Повсталі селяни вбили жорстокого феодала і перейшли під юрисдикцію міста Кордови, муніципальна влада якого сприяли і допомагали повстанцям. Зіставивши в розвитку дії своєї драми події в ФуентеОвехуна і напад військ ордена Калатрави на СьюдадРеаль, Лопе де Вега підкреслив загальноісторичне, національне значення боротьби іспанського селянства і городян з великими феодалами. У сценах , що відбуваються в селі ФуентеОвехуна , феодальна знать виступає в ролі гнобителя народу, в епізодах захоплення Сьюдад Реаля вона показана як зрадник батьківщини і пособник португальської інтервенції. Демократизм, народність "ФуентеОвехуани "проявляється не тільки в сюжеті і основній ідеї, але й у побудові художніх образів, в деталях, в цілому ряді побутових подробиць, у народних піснях, зображенні народних звичаїв (сцена весілля Фрондосо і Лауренсьи). Народний гумор входить в п'єсу з дивним чином Менго, розум і чисто народна винахідливість якого проявляється не тільки у веселих, а й трагічних ситуаціях. Жарт - зброя дотепного древнього поета. застосована вчасно і до речі, вона розряджає напругу і виводить з небезпечного становища не тільки Менго, але і його товаришів, як це відбувається в останній сцені п'єси. Цей народний гумор посилює загальне оптимістичне звучання п'єси, переможцем в якій є народ, носій справжніх людських цінностей: справжнього благородства, вірності, любові, мужності і незламної дружби.Героєм драми став народ. Драматург не лише створив художньо узагальнену картину боротьби простих людей проти феодального насилля, але й зумів опоетизувати цю боротьбу. Однак при всій узагальненості найбільш яскравий, центральний персонаж твору — дівчина-селянка Лауренсья, образ справді героїчний.
3. Класицизм як художній напрям. Риси класицизму в трагедії П. Корнеля «Сід»Класицизм — (від лат. зразковий) це художня система, яка склалася не лише в літературі, а й у живопису, скульптурі, архітектурі, садово-парковому мистецтві, музиці. Сама назва «класицизм» означала, що митці цього напряму наслідували античну класику (тобто зразки). Класицизм виник як мистецтво розуму і моралі.Естетичні принципи класицизму:• суворий поділ жанрів на ВИСОКІ (ода, поема, трагедія) і НИЗЬКІ (сатира, байка, комедія);середні (наукові твори, елегії, сатири);• дотримання 3 єдностей у драматургії (місця, часу, дії);• чистота мови, ясність думки, неприпустимість змішання високого та низького;Характери чітко поділялися на позитивні і негативні.Драматичні твори (трагедія, комедія) підпорядковувалися правилу трьох єдностей— часу, місця і дії. П'єса відтворювала події, які відбувалися протягом одного дня і в одному місці.Чітка композиція твору мала підкреслювати логіку задуму автора і певні риси персонажів.Для класицизму загалом характерні аристократизм, орієнтація на вимоги, смаки вищої суспільної верстви, хоча деякі представники класицизму порушували це правило (наприклад, Мольєр).Естетичну цінність для класицистів мало лише вічне, непідвладне часу, як твори античності. Наслідуючи давніх авторів, класицисти самі створювали "вічні" образи, які назавжди увійшли до скарбниці світової літератури (Тартюф, Сід, Гора-цій, Федра, Андромаха, міщанин-шляхтич, скнара тощо).Класицисти наполягали на виховній функції літератури та мистецтва. Виховувати людину має насолода, яку мусить давати мистецтво.Жанри класицизму: лірика (поеми, байки, ода, сатира) та драма (трагедія, комедія).Для французької драматургії 17 ст. було характерним дотримання трьох єдностей (місця, часу, дії). Герой — це найчастіше громадянин, патріот, нерозривно пов’язаний із суспільством і зобов’язаний підпорядкуватися йому. Найяскравішими представниками французької класичної драми були П.Корнель та Ж.Расін.Корнель— французький драматург, «батько французької трагедії», один із творців класицизму у французькій літературі. Творчість Корнеля відображала суспільну боротьбу в період становлення абсолютизму.Трагедія П. Корнеля ("Сід ") побудована на типовому для класицизму конфлікті почуття й обов'язку. Урочистість та імпозантність постановок, пластичність рухів і жестикуляції, розмірена декламація, високі моральні принципи — ознаки театру тієї доби.Сід — це прізвисько знаменитого іспанського полководця 11 ст. Родріго Діаса („ Пісня про мого Сіда»).Система конфліктів. Корнель розкриває боротьбу між обов’язком і почуттям через систему більш конкретних конфліктів. Перший із них — конфлікт між особистими прагненнями та почуттями героїв і обов’язком перед феодальною родиною, або фамільним обов’язком. Другий — конфлікт між почуттями героя та обов’язком перед державою, перед своїм королем, Третій—конфлікт фамільного обов’язку та обов’язку перед державою. Ці конфлікти розкриваються у певній послідовності: Спочатку через образи Родріго та Хімени (1); Потім через образ інфанти, яка притлумлює почуття до Родріго заради державних інтересів (2); Через образ короля Іспанії Фернандо (3). Сюжет і композиція. На основі розкриття системи конфліктів будується сюжет. Щоб підкреслити суперечність між почуттями і державним обов’язком у душі Родріго, Корнель вдається до сміливого художнього рішення. Він вводить монолог Родріго, який написаний не олександрійським віршем, а стансами.
4. 3.Класицизм як художній напрям. Риси класицизму в трагедії Ж.Расіна «Андромаха».Для французької драматургії 17 ст. було характерним дотримання трьох єдностей (місця, часу, дії). Герой — це найчастіше громадянин, патріот, нерозривно пов’язаний із суспільством і зобов’язаний підпорядкуватися йому. Найяскравішими представниками французької класичної драми були П.Корнель та Ж.Расін.З творчістю Расіна французька класична трагедія вступає в періодзрілості, чітко позначений кордоном у політичній та культурній історіїФранції.«Андромаха»(1667) знаменує настання творчо їзрілості драматурга.У цій п'єсі Расін знову звернувся до сюжету з грецької міфології, на цей раз широко використовуючи трагедії Евріпіда.В «Андромасі» ідейним ядром виступає зіткнення розумного і морального начал зі стихійною пристрастю, яка несе руйнування моральної особистості та її фізичну загибель. Син Ахілла Пірр, його наречена грецька царівна Герміона, закоханий в неї Орест - стають жертвами своїх пристрастей, нерозумність яких вони усвідомлюють , але які не в силах подолати. Вдова Гектора, троянка Андромаха як моральна особистість стоїть поза пристрастей і якби над ними, але як переможена цариця і полонянка виявляється втягнутою у вир чужих пристрастей , що грають її долею і життям її маленького сина. Андромаха не владна прийняти вільне і розумне рішення, так як Пірр нав'язує їй у будь-якому випадку неприйнятний вибір: поступившись його любовним домаганням, вона врятує життясина, але зрадить пам'ять улюбленогочоловіка і всієї своєї родини , полеглої від руки Пірра під час розгрому Трої. Відмовивши Пірру , вона збереже вірність мертвим, але принесе в жертву сина, якого Пірр загрожує видати грецьким воєначальникам, спраглим винищити останнього нащадка троянських царів. Парадоксальність побудованого Расином драматичного конфлікту полягає в тому, що зовні вільні і могутні вороги Андромахи внутрішньо поневолені своїми пристрастями. Насправді їх доля залежить від того, яке з двох рішень прийме вона, безправна полонянка і жертва чужої сваволі. Вони так само невільні в своєму виборі, як вона. Ця взаємна залежність персонажів один від одного,зчеплення їхніх доль, пристрастей і домагань визначає дивовижну спаяність всіх ланок драматичної дії, його напруженість. Засліплені своєю пристрастю герої діють , здавалося б , всупереч розуму . Але чи означає це, що Расін відкидає силу і могутність розуму?Автор«Андромахи» залишався сином свого раціоналістичного століття. Розум зберігає для нього своє значення як вища мірило людських відносин, як моральна норма, присутня у свідомості героїв , як здатність до самоаналізу і суду над собою. У цьому принципова відмінність Расіна від Корнеля. Психологічний аналіз в його трагедіях піднято на вищий щабель, діалектика людської душі розкрита глибше і тонше. А це, в свою чергу, визначає і нові риси поетики Расіна: простоту зовнішньої дії, драматизм, що будується цілком на внутрішньому напруженні. Все це робить «Андромаху» етапним твором театру французького класицизму.5.Проблематика комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»Мольєр (Жан-Батіст Поклен) — драматург, поет, актор — створив чудові п’єси, що дотепер не сходять зі сцен багатьох театрів світу: «Тартюф», «Дон Жуан», «Мізантроп». І однією з найкращих, найяскравіших його комедій є «Міщанин-шляхтич», де автор намалював сатиричний образ буржуа. Головна проблема, на якій побудовано сюжет «Міщанина-шляхтича», відображає певний історичний етап розвитку буржуазії у Франції. Новоспечені буржуа, які накопичили чимало грошей, зароблених різними шляхами, почувалися великими дворянам. Саме тому вони намагалися наслідувати дворянські манери, стиль поведінки, одяг, спосіб життя саме про одного з таких буржуа — пана Журдена — розповів Мольєр у своїй комедії. Для міщанина Журдена вже саме дворянське ім’я є гарантією найвищих моральних цінностей, тому він беззастережно в усьому покладається на хитрого дворянина графа Доранта. Через їхні стосунки практично показані реальні спільні відносини. Тому, сміючись над бідолашним Журденом, який будь-що хоче стати схожим на дворян та ще й дочку видати заміж неодмінно за шляхтича, ми разом з ним співчуваємо саме йому. Граф Дорант і маркіза Доримена представляють дворянство.До того ж на їх прикладі Мольєр показав, що й дворяни можуть бути неправдивими, вередливими, непорядними. Таким і є граф Торліт, який розтринькав свої статки й шукає багату наречену. Та й Доримена покохала його, переконавшись, що він багатий, бо дарує дорогі подарунки. Оби вони також пошилися в дурні.Про справжні почуття тут і не йшлося. А от на кохання здатні інші герої — Люсіль і Клеонт, Ніколь і Ков’єль. Вони чисті серцем, тому й перемога на їхньому боці. Отже, проблема справжнього й несправжнього, проблема правди й неправди вирішується через смішні ситуації, у які потрапляють герої завдяки неправильному уявленню героїв одне про одного. Змальовуючи смішні події, що сталися з бідолашним Журденом, Мольєр піднімається до широкого узагальнення суспільних явищ, не забуваючи про моральні уроки, без яких неможлива комедія класицизму.Перед нами міщанин Журден — головний герой п’єси, що намагається з міщанина раптом перетворитися на дворянина, шляхтича. Йому здається, що для цього в нього є головне — гроші. Є гроші, але немає елементарної освіти, пристойних манер, і головне — немає розуму, він безпросвітно дурний. В немолодих вже літах Журден надумав вивчати філософію (тут він робить велике «відкриття»: виявляється, він розмовляє прозою!), займатися музикою, танцями, фехтуванням. Він усерйоз вважає, що, здобувши деякі знання та маючи гроші, можна посісти місце в колі знатних дворян. Він оточує себе слугами і вчителями, що вимагають високу платню за роботу, але не виконують і не думають виконувати її. Та й «шляхетні» науки якось не укладаються в голові дурного міщанина. Його дружина намагається звернутися до розсудливості свого чоловіка і просить припинити незліченні витрати, але той нічого й чути не бажає. Прагне: навести на розум свого пана і служниця Ніколь, і при цьому видно, наскільки бідна неосвічена дівчина розумніша за свого хазяїна.Журден такий дурний, що навіть комічну присвяту в «мамамуші» сприймає всерйоз. Здавалося б, бажання Журдена набратися розуму гідне поваги. Але який же смішний він, коли хоче зробити це за кілька днів!
6. Риси класицизму в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»
Міщанин-шляхтич — комедія-балет на 5 дій Мольєра з музикою Жана Люллі. П'єса висміює намагання буржуа підвищити свій соціальний статус переходом у дворянство і є сатирою як на вульгарність середнього класу, так і на гонор та зазнайкуватість аристократії.Уперше п'єса була поставлена 14 жовтня 1670 в шато де Шамбор при дворі Людовика XIV. Пана Журдена грав сам Мольєр.Тема — схибленість пана Журдена на шляхетності; критика аристократії і викриття рабського плазування буржуазії перед панівним класом.Жанр — комедія-балет, класицистична комедія з елементами народного фарсу, античної комедії та комедій доби Відродження. Комедія-балет — популярний у Франції 17 ст. театральний жанр, в якому балетні сцени чергуються із розмовними. Більша частина п'єси «Міщанин-шляхтич» написана прозою, віршований тільки вступ.Мольєр вивчав і використовував досвід класицистичного театру. Він підніс комедію до рівня поетичного жанру класицизму й водночас вивів її за межі класицистичної системи.Класицизм (від лат. Classicus — "взірцевий", "довершений") — літературний напрям, що виник у XVII столітті у Франції й набув поширення в країнах Європи до початку XIX століття.

У комедії втілені такі правила класицизму:— єдність місця (дія відбувається в будинку пана Журдена);єдність часу (дія обмежується однією добою);негативні персонажі протиставляються позитивним;— викриваються соціальні та людські вади: паразитизм аристократії (образ Доранта) та марнославство буржуазії (образ Журдена).Але Мольєр не тільки дотримується правил класицизму, а й порушує їх:— драматург протиставив комедію трагедії, яка вважалася провідним жанром класицизму. Тим самим, порушивши суворі жанрові межі, він довів, що комедія за силою актуальності може стати в один ряд із високим жанром — трагедією;— у комедії «Міщанин-шляхтич» Мольєр порушує єдність дії: крім сюжетної лінії закоханого пана Журдена, в комедії розгортаються ще три лінії — Люсіль та Клеонта, маркізи та графа, слуг Ніколь та Ков’єля;— негативний герой (пан Журден) наділений позитивними рисами.
7. Особливості змалювання "вічного образу" псевдоаристократа в комедіїї Мольєра "Міщанин-шляхтич".
Журдени ніколи не вмруть, поки існуватимуть ті, хто вважає, що можна купити те, що не дано природою. Подекуди герой Мольєра викликає навіть співчуття - адже він хоче чогось навчитися! Але те, як він це робить, викликає тільки сміх. У нього немає найголовнішого - природного розуму, природного здорового глузду, який є навіть у простого селянина. Він заводить дружбу з людьми, що потихеньку обкрадають його. Він приймає авантюриста Доранта, тому що в того є титул і гарні манери, і відштовхує чесного Клеонта, тому що той не дворянин. Він носить коштовний, але смішний і чудернацький одяг.Але, яким би смішним не був Журден зі своїми претензіями на дворянство, він усе-таки виший від своєї жінки, що заперечує освіту взагалі. Інша річ, що в прагненні наслідувати дворянство зовні, він одягається в безглузді убрання («Усі добродії так носять»), безглуздо поводиться («Егей, два моїх лакеї!»). Але повернемося до нашого часу.Хіба не нагадує це тих, хто «із бруду в князі»? На жаль, дурість людська не знає меж. «Не місце прикрашає людину, а людина місце»; «Як не коваль, то й рук не погань» - ці і подібні до них прислів’я дуже мудрі. Мольєр говорить нам: головне не в титулі і не в гарних манерах, за ними можуть ховатися безпросвітна дурість і неуцтво. На жаль, журдени жили, живуть і житимуть. Вони будуть намагатися купити собі розум, манери, родовід або щось подібне.
8. «Висока комедія» як жанр класицизму. Риси «високої комедії» в п’єсі Мольєра «Тартюф». Особливості змалювання вічного образу в творі.У французькій літературі високого розвитку досягли «низькі» жанри — байка (Ж. Лафонтен), сатира (Буало), комедія (Мольєр). Власне в Мольєра комедія перестала бути «низьким» жанром: його кращі п'єси отримали назву «Високої комедії», бо в них, як і в трагедії, вирішувалися найважливіші суспільні, етичні і філософські проблеми століття.«Висока комедія», створена Мольєром, поєднувалася з трагедією багатьма своїми рисами: її головний герой охоплений, був як правило, величезною пристрастю, непереборною жагою — звідси ж суб'єктивна впевненість у правоті своїх дій.У комедії «Тартюф» (1664) розповідається, як Тартюф (фр. «брехун») з далекосяжними намірами оселяється в домі бюргера Оргона, людини вельми побожної, але легковірної. Щоб викликати повну довіру господаря, Тартюф прикидається святим та божим, всіляко демонструє свою вдавану щирість і доброчинність. Оргон настільки засліплений уявними чеснотами гостя, що не вірить своїм родичам, які попереджають його, що Тартюф — небезпечна людина. І справді, Тартюф залицяється до дружини господаря, стає нареченим його дочки, одержує від Оргона дарчу на все його майно, нарешті, бере від Оргона на зберігання скриньку із секретними документами, що, як потім з'ясовується, і було його головною метою. Після цього Тартюф уже не таїться і виганяє благодійника з його власного дому. Несподівано п'єса завершується арештом самого Тартюфа: королю здалися небезпечними такі енергія і спритність у поєднанні з аморальністю і святенництвом. Цю комедію церква визнала небезпечною, адже автор вказував на приналежність Тартюфа до єзуїтів. Авторові довелося тричі переробляти свій твір, та все одно він не догодив церкві. «Тартюф» - перша комедія Мольєра, в якій виявляються певні риси реалізму. У цілому вона, як і ранні його п'єси, підпорядковується ключовим правилам і композиційним прийомам класичного твору, а проте, часто Мольєр від них відходить (так у «Тартюфі» не цілком дотримано правило єдності часу - в сюжет включена передісторія про знайомство Оргона і священики). У комедії спостерігається органічне переплетення різних художньо-комедійних коштів: вона поєднує в собі елементи фарсу (наприклад, в тих сценах, де Оргон ховається під стіл, стає разом з Тартюфом на коліна або збирається дати Доріну ляпас), комедії інтриги (історія скриньки з важливими паперами), комедії моралі, комедії характерів (Оргон, Тартюф). У цьому переплетенні полягає жанрове новаторство п'єси; це також ознака того, що. Саме в цьому полягає жанрове новаторство твору.
«Тартюф» ознаменував створення Мольєром жанру високої комедії.Мольєр не просто майстерно вигадував смішні ситуації; він порушував серйозні суспільні проблеми. Чимало комічного знаходив він у бюргерському середовищі. Мольєр висміював жадобу до наживи, скнарість, егоїстичний «здоровий глузд», прагнення потрапити будь-що у «вищий світ». Висміював Мольєр і представників вищого світу, дворянства. Серед комічних персонажів Мольєра часто зустрічаємо лікарів. Вони любили оточувати свою професію ореолом таємничості й морочили хворих, наживаючись на їхніх страхах і легковірності.Мольєр висміював неосвічених, але заповзятливих та корисливих лікарів і вчителів.Лицемірство для Тартюфа не просто домінуюча риса характеру, вона і сам характер. У класицистів, як відомо, характер— це відмінна властивість, генеральна якість, специфіка того чи іншого людського типу. Він міг бути до крайніх проявів, неправдоподібно загостреним, тому що таке загострення його не спотворювало, а навпаки, вирізняло.. У передмові до «Тартюфа» Мольєр говорить про лицемірство: «Із всіх пороків цей порок особливо небезпечний для держави; а ми бачили, що театр має велику виправну силу». Однак високий ступінь узагальнення в образі Тартюфа не заважає Мольєру тримати в комедії під прицілом конкретних носіїв лицемірства.
9. Образ Робінзона (роман Д. Дефо «Робінзон Крузо»). Втілення в ньому просвітницької концепції людини.Просвітительство – ідеологія, що затвердилася в європейських країнах у 18 ст. Представники вірили у «царство розуму», ідеальний герой для них – це «природна людина», не зіпсована порядками і забобонами феодально-монархічного суспільства, а через боротьбу ідей вони досягають принципу природності і розумності.Робінзон Крузо - моряк, який опинився в результаті корабельної аварії на безлюдному острові у Вест - Індії недалеко від острова Тринідад і зумів прожити на ньому двадцять вісім років, спочатку в повній самоті, а потім з дикуном П'ятницею, освоїти цей острів і завести на ньому господарство, в якому було все необхідне для життя.Розповідаючи історію свого перебування на острові, Р. докладним чином оповідає про те, як облаштувався його побут. Завдяки незвичайності обстановки всі ці прозові побутові дії набувають інтерес захоплюючих пригод і навіть свого роду поетичність. Робінзон на своєму острові начебто повторює основні стадії культурного розвитку людства, виступаючи в ролі мисливця, скотовода, землероба, але він - не людина первісних людських колективів, що пройшли крізь ці стадії, а справжній англієць XVIIIст., якого Дефо озброює знаряддями сучасної йому техніки і світоглядом англійської буржуазії епохи її переходу на стадію своєї дозрілості.
Риси Робінзона цитати:Винахідник: «ставить частокіл, а до своєї оселі потрапляє за допомогою короткої дробини, зробив подвійний намет, прилаштував ручний гамак.Спостережливий: щоб підстрелити козу залазив на якусь скелю, щоб бути непомітним для кіз, бо очі тварини мають особливу будову.Пунктуальний: «створює календар,  для того щоб мати своєрідний зв’язок зі світом людей, веде щоденник – як своєрідний співрозмовник Робінзону.Досвідчений хлібороб та наполегливий: наполеглива праця, спостереження за кліматом вирішило проблему з хлібом. Терплячий та розумний - виготовляє вогнетривкий посуд, знаходить засіб як перемолоти зерно у борошно, а потім просіяти його і врешті-решт спекти хліб.Передбачений: «намагається заздалегідь передбачити всі несподіванки примхливої погоди і зрадливої долі. Інакше кажучи , Робінзон неймовірно діяльний.Нерозсудливість: «Мені судилося бути винуватцем власної загибелі. Як і тоді, коли я не мав сили подолати своїх бродяжницьких нахилів і не послухався добрих порад батька, так і тепер я не міг опиратися пропозиції відправитися в подорож, яка була нечуваним безглуздям»Оптимізм: «Опинившись на березі живим і здоровим, я звів очі до неба та подякував Богові за порятунок, хоч кілька хвилин тому я вже втратив був останню надію»Песимізм: «Я змок до рубця, переодягнутись не було в що; я не мав ні їжі, ні води, щоб підкріпити свої сили — отож я або помру з голоду, або мене роздеруть хижі звірі»Стійкість: «Ця робота вимагала від мене нечуваних зусиль, але бажання запастись усім потрібним для життя підтримувало мене — і я зробив те, що за звичайних обставин мені було б понад силу»Кмітливість: «Щоб зберегти врожай, я забив 3 птахів і повісив їх на страх іншим. Цей засіб подіяв»Наполегливість: «Набравшись терпіння, я сіяв зерно, яке нічим було заборонувати. Довелося замість борозни тягати по полю величезний важкий сук, що тільки дряпав землю, а не рівняв її»Працьовитість, ретельність, винахідливість: «Доти я зроду не брав у руки ніякого інструменту, а проте завдяки працьовитості, ретельності та винахідливості поволі так набив руку, що міг би зробити що завгодно»Прагнення цивілізувати своє життя: «На кормі човна я прилаштував парасольку так, що вона приходилася над моєю головою та захищала мене від сонячного проміння»Обачливість: «Щоб вернутися тією самою дорогою, я й не думав, бо дуже натерпівся страху. Інший шлях був мені зовсім невідомий, тому я не хотів ризикувати»Вдячність: «Крім папуги, ніхто не міг говорити зі мною. Птах ніби радів, що знову бачить мене. Вертаючись додому, я забрав його з собою»Релігійність: «Мій дикун став добрим християнином, багато кращим за мене, хоч я сподіваюсь — і дякую за це Творцеві, — що обидва ми однаковою мірою були в покутному настрої та покладали надію на Господню ласку»Власництво: «У своїх мріях я уявляв, що впораюсь не тільки з одним дикуном, а з двома чи трьома, і зроблю їх своїми рабами. Вони повинні будуть беззаперечно виконувати всі мої накази, потрапивши в таке становище, що не зможуть заподіяти мені ніякої шкоди»Винахідливість: «Вудка в мене була саморобна: волосінь я зробив із прядива від старого канату...»Хитрість: «Треба було постаратися хитрощами заманити бунтівників у пастку і напасти на них зненацька»Безстрашність: «Люди, поставлені в такі умови, як ми, вже не відчувають страху. Хоч би що чекало нас у майбутньому, а все ж воно буде краще, ніж теперішнє наше становище; отже, будь-який вихід, навіть смерть, ми мусимо вважати за визволення»Людяність, вдячність: «В Англії я зустрівся з благодійницею, яка була ще жива. Я не тільки заспокоїв нещасну жінку щодо її боргу переді мною, а ще й в подяку за колишні турботи та відданість допоміг їй»Роман було написано у XVIII ст., коли була популярною ідея «природної людини»: повернення її до природи, розкриття у характері людини нормальних, природних рис. Це протиставлялось тодішньому панству — дворянам, з їх надмірними уявленнями про себе, про свої права.В образі Робінзона читача в усі часи притягує сила духу і надзвичайна працьовитість, сила розуму, що перемогла відчай. Саме такий образ відкрила для подальших поколінь епоха Просвіти. Розум, відчуття дійсності, здатність знайти гідний вихід з будь-якої складної ситуації. Коли Робінзон веде записи у своєму журналі, рахуючи всі позитивні і негативні сторони ситуації, в логіці його мислення не можна не відзначити здоровий глузд.Образ Робінзона — досягнення епохи Просвіти — поєднання здорового глузду і релігійно-філософської думки. Перемога героя в екстремальній ситуації, показує велич людської природи, силу духу як головних сил людського дієвого життя.Залишившись один на безлюдному острові, Робінзон, незважаючи на важкий душевний стан, не впадає у відчай. Він не втрачає душевної рівноваги і здатності діяти.РОБІНЗОНАДА-вельми поширена в європейській літературі ХVШ-ХІХст. Традиційна сюжетна структура,в основі якої лежить ситуація ізоляції людини (групи людей) на острові. Назва походить від імені героя роману Д.Дефо “Робінзон Крузо”.
10. Роман Дж. Свіфта «Мандри Гулівера». Характеристика образу Гулівера. Критика англійської монархії в 1 част. роману.Роман “Мандри Гуллівера” (1726) - сатирико-фантастична книга Джонатана Свіфта, в якій яскраво і дотепно висміюються людські та суспільні вади. Перше видання вийшло в 1726–1727 роках у Лондоні. Історія створення, джерела роману (роман Ф.Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”як зразок реалістичної сатиричної фантастики – одне з головних джерел “Гуллівера”; запозичення форми зовні правдивого звіту про вигадану подорож з метою пародіювання роману Д. Дефо та його ідейних позицій);–ідейний зміст та проблематика твору (просвітницьке прагнення “виправити світ”; критика суспільно-політичного устрою Англії XVIII ст., засудження воєнщини, колоніальної політики уряду, між партійної ворожнечі, придворних інтриг та деспотизму монархів, прагматичності буржуа);–особливості композиції роману (чотири структурних частини роману, об’єднаних образом центрального героя – Гуллівера, мотивом подорожі – шукання найвідповідповідальнішого для людини суспільного устрою; широка панорама соціальної дійсності за фантастикою);жанрово-художні особливості роману (соціально-філософський, фантастичний роман-пародія, “антиутопія” (критичне зображення державної системи, що не відповідає принципам гуманізму), роман-застереження; гостросатиричне, гротескно-карикатурне зображення дійсності, прозорість фантастики і символіки; глибокий, похмурий сарказм, песимізм авторського світобачення).Головний герой цієї повісті — Гуллівер. Він народився в сім'ї небагатого вельможі. На чотирнадцятому році його віддали до коледжу в Кембріджі. Але у батька не стало коштів тримати його там довше, ніж три роки.Потім Гуллівер провчився чотири роки у видатного лондонського хірурга містера Бетса і став лікарем. Гроші, які надсилав йому батько, він витрачав на книги з мореплавства та пов'язаних із ним галузей математики, бо мріяв стати мандрівником. Згодом Лемюель два роки і сім місяців вивчав природознавство у Лейденському університеті в Голландії. За рекомендацією містера Бетса, Гуллівер найнявся лікарем на корабель "Ластівка" і проплавав на ньому 3,5 роки, побувавши у країнах Східного Середземномор'я.  Після плавання, за порадою друзів, він одружився з Мері Берген — дочкою власника панчішної крамниці Ермунда Бертона. Щоб поліпшити матеріальне становище сім'ї, Гуллівер вирушає у плавання на кораблі "Антилопа" в Ост-Індію. Тоді йому було приблизно 30—33 роки. Гуллівер з добротою та повагою ставився до інших. Він чемно поводився, коли був у полоні заслужив цим прихильність імператора Ліліпутії і симпатію більшості його підданих, хоч і міг би звільнитися та знищити цю державу і її маленьких людей. Автор повісті зауважує, що Гуллівер мав добре виховання. І це підтверджується його мовою, розумною та культурною. Дж. Свіфт показав Гуллівера як гідну людину. Порівнюючи його з ліліпутами, автор висміював претензії на світове панування англійських монархів, їхніх міністрів та царедворців, несправедливість суспільного життя у всій Європі.Критика англійської монархії в 1 част. роману.Сатирик Свіфт вигадав маленьку країну маленьких людей саме для того, щоб легше було показати безглуздя й недоладність державних установ тодішньої Англії. Він показав смішним імператора Ліліпутії з його претензіями на світове володарювання. Підступність, зажерливість, жорстокість — ці риси є характерними і для маленьких чоловічків, і для реальних імператорів, міністрів, чиновників. Письменник дуже дотепно порівнює ліліпутські політичні партії та правлячі англійські партії. Ці партії відрізняються лише тим, що носять підбори різної висоти. Висміює автор і сперечання протестантської й католицької церков Англії. Вони уподібнені до сект, які сперечаються, з якого боку розбити яйце. І найстрашніше, найнеприємніше в цих безглуздих суперечках те, що вони призводять до непримиренності, вигнань, воєн. Письменник виступав як протидіючих законів, так проти ще не введених проектів перетворень у державі. Наводить Свіфт і більш доцільні з його точки зору закони, начебто властиві Ліліпутії і невластиві Англії. Це закон про донощиків, сувору боротьбу з шахраями, заохочення законослухняних, оцінювання передусім моральних якостей людини, яку обирають на державну посаду. Таке зображення називають алегоричним.Перша частина книги присвячена подорожі до Ліліпутії - країни чоловічків, що "досягли великої досконалості в механіці", були чудовими математиками і будівельниками. Ліліпутія - манесенька країна, але в ній існують ті ж проблеми, що й в Англії. На чолі держави стоїть імператор. Він поводиться, як і личить монарху, гордовито. Але його претензії на велич смішні в очах Гуллівера, що тримає "шестидюймового монарха" для зручності спілкування на долоні. Імператор стурбований "загальним станом справ у країні", де ворогують дві партії: Тремексенів і Слемексенів. Причина їхньої ворожнечі - висота підборів. Ненависть між цими двома партіями доходила до того, що члени однієї партії не могли "ні їсти, ні пити, ні розмовляти один з одним". Це нагадує взаємини між партіями торі і вігів у рідний Свіфту Англії. Створивши Ліліпутію, Свіфт показав мініатюрну модель англійського суспільства, ненависні йому звичаї і порядки, міністрів і короїдів, що претендують на панування і велич. Своєю книгою Свіфт хотів протистояти злу, насильству, приниженню людської гідності. Його головна зброя - сміх. Його сатира й іронія допомагають людям подивитися на себе збоку, боротися зі своїми вадами, бути більш терпимими до інших людей і учитися жити у мирі і злагоді один з одним. 
11. Комедія "Простодушний" - один із найдраматичніших творів письменника, в якому він розглядає конфлікт між "сином природи" й "цивілізованим суспільством" і одночасно вирішує питання про те, хто є носієм добра у цьому світі, чи можливе "мале зло" в ім'я "великого блага". Проблема добра i зла, природи i сутi добра i зла — вiчна проблема, яка завжди хвилювала поетiв i  мислителiв,  серед  яких  був  i  Вольтер— видатний французький мислитель i майстерслова. Комедiя Простак один  з  найдраматичнiших  творiв  письменника,  в  якому  вiн  зобразивконфлiктмiжсиномприроди та  цивiлiзованим  суспiльством  i  одночасно вирiшуєпитання про те, хто є носiєм  добра  на  цьомусвiтi i чиможливим є мале зло в iм'я великого блага.У цій повісті є любовна інтрига - герой закохується в мадемуазель де Сент-Ів, дещо наївної, недалекої провінціалки, але яка щиро кохає його і готова на самовідданий вчинок. Переживання героїв розкриваються у зіткненні з французькою дійсністю.Герой хоче боротися за своє щастя, але стикається з щебільшим злом суспільства. Простак відбиває напад ворожої ескадри на французький бер і поспішає до Парижа, щоб отримати винагороду за досконалий подвиг, але змість подяки за мужність і самовіддане служіння королеві на Гурона чекає ешафот. Герой у відчаї дивиться крізь тюремні грати на прекрасні і далекі зірки, я сяють у безмежному просторі Всесвіту й усвідомлює, що носіями добра на цьому світі є люди природи. Гурона дивують жорстокість і зло, що панують у світі.У «Простодушному» поставлене питання про першопричини зла, одна з якоі коріниться в самому соціумі. У реальних суспільних умовах зло стає неминучим і закономірним. У державі, заснованій на нерівності, індивідуальна особа неминуче виявляється беззахисною перед багатоступеневою бюрократичною системою, представники якої щиро дбають про інтереси країни, але безжально зневажають інтереси окремої людини, якої просто не беруть у розрахунок, результат такого зіткнення очевидний, тому повість закінчується трагічно.Кульмінацією конфлікту добра і зла ста єрішення Сент-Ів визволити Простодушного із в'язниці ціною свого безчестя. Нещасна дівчина змушена віддатися розпусному вельможі, щоб урятувати коханого. Вона вагається, але всі запевняють, що її вчинок не буде зрадою, а навпаки – священним обов'язком перед своїм майбутнім чоловіком. Вольтер порушив питання про роль церковного життя для морального стану суспільства, яке висвітлювалося як в плані окремої людини, так і всієї держави, керівного апарату., юстиції.
12. Уже сама назваповісті Вольтера не лишевказує на її головного героя, але й характеризує його. Природна людина потрапляє в цивілізоване суспільство. «Природна людина» є водночас «людиною з природи», тобто нецивілізованою, принаймні не по-європейському цивілізованою, адже, хоча батьками гуронця були французи, виріс він у дикій Гуронії, тобто абсолютно екзотичній для тогочасних європейців Америці, відтак не зазнав впливу цивілізації. Конфлікт твору —між світобаченням природної людини і європейського цивілізованого суспільства. Цей конфлікт обумовлює використання Вольтером головного прийому — очуднення, який полягає в тому, що давно відомі, звичні факти, реалії життя сприймаються, мов уперше побачені, незнайомі, чудні (звідси — «очуднення»). Як відомо, найкращими «очуднювачами» є діти, ось і наш герой поводиться немов дитина, іноді викликаючи посмішку не лише інших персонажів твору («...дехто вирішив, що цекоролівський блазень»), а й читачів. Саме «простак», і лише він, найліпше міг побачити дуже непрості речі.Індіанець Гурон, "природналюдина", опинився у Франції, де зіткнувся з цивілізованим світом. Гурон — смілива і мужня людина. Він хоробро бився з англійцями і після тривалого бою його взяли у полон, та хоробрість юнака сподобалась англійцям. Вони відпустили індіанця і навіть запропонували йому здійснити подорож до Європи. Жадібний до знань і мандрів Гурон погодився. Тут і зустрів на березі Франції своїх родичів — дядечка і тітоньку Керкабонів. Не все йому подобалося, далеко не з усім він був згоден — звідси і драматичні конфлікти "природної людини" і світу цивілізації. На відмінувід Ж.Ж. Руссо, який вважав "природну людину" шляхом до світлого майбутнього всього людства, Вольтер зіштовхує свого героя з цивілізованим світом, висвітлює всі недоліки як цивілізованого світу, так і "природної людини".Гурон відноситься до усіх доброзичливо і не може зрозуміти, чому хтось інший може бажати йому поганого.Юнак уражений, що він, що народився вільним, в іншій частині світу не може служити у війську. Він не може зрозуміти, чому суспільство говорить, що живе Божим Законом, і насправді це вже закони не Творця, а королів і папи. Отримавши військову перемогу, він має надію на підвищення в службі, і друзі, цих Гурона пропонують купити йому свій чин. Це кривдить юнака: він не розуміє і такого пристрою.Після роздумів про причини свого перебування у Бастилії Простак приходить до висновку, що у Франції немає законів, коли тут можна засудити людину, навіть не судячи його. Він порівнює Францію зі своєю рідною країною і говорить: «Я народився вільним, як повітря, я дорожив тільки цією свободою; її у мене забрали. Двадцять років прожив я Гуроном.Їх називають варварами, оскільки вони мстять ворогам, і ніколи не кидають друзів» Виведення Простака дуже цікаве: «Ах, не проти англійців треба було воювати»! Вольтерову сатиру на суспільство Франції можна розповсюдити на усі існуючі країни і суспільства. У кожному можна побачити явища, описані Вольтером
13.Філософська повість — це жанр, у якомузмальовувана картина життя служить для доведення чи спростування істинності певної філософської концепції або громадсько-політичного гасла. Відповідно філософська повість поєднує, з одного боку, ознаки художнього твору, а з іншого — елементи філософської або публіцистичної праці, реалізуючи один з ключових принципів просвітників: «повчати, розважаючи».Філософські повісті Вольтера побудовані у формі розважальних пригодницьких історій, як правило, з великою кількістю дійових осіб і гострими конфліктами, що визначають їхні стосунки.У 1767 р. Вольтер створюєповість «Простак«. Тут вперше у філософській прозі він переносить дію із екзотичних країн до Франції. Людина, яка здатна «сприймати всі предмети в неспотвореному вигляді, гурон за вихованням, француз за народженням опиняється в середовищі французького дворянства та духовенства XVIII ст., де панують беззаконня, шпигунство, доноси, релігійні переслідування, корупція королівської адміністрації. Проводячи Простака через кола пекла, що іменуються цивілізованими стосунками, Вольтер за допомогою усіх відтінків комічного піддає критиці політику, релігію, шлюб, науку. Найголовніші риси головного героя — здоровий глузд і відвертість. Простак робить вчинки, які прийнятні з погляду природи, але суперечать моралі французького суспільства, представники якого вважають його досить дивним і навіть небезпечним. Чим глибше Простак знайомиться з французькоюдійсністю, тим драматичнішим стає його конфлікт з нею. Поступово він розуміє,що навіть Біблію, джерело мудрості й добра, використовують як виправдання брехні, лицемірства, фарисейства, релігійних конфліктів. Чиста душа Простака опирається фальші людських стосунків, тоді як інші й не помічають її. У філософських повістях Вольтера даремно шукав психологізм, занурення у душевний світ персонажів, достовірне змалювання людських характерів або правдоподібний сюжет. Головне в них — загострене сатиричне зображення соціального зла, жорстокості та безглуздості існуючих суспільних інститутів та відносин. Цією суворою реальністю перевірялися справжня цінність філософських витлумачень світу.Звернення до дійсності, до ЇЇ гострих суспільних і духовних конфліктів пронизала усю творчість Вольтера — його філософію, публіцистику, поезію, прозу, драматургію. При всій своїй злободенності вона глибоко проникала у сутність загальнолюдських проблем, які далеко виходили за межі тієї епохи, коли жив і працював сам письменник.Вольтер послідовно розвиває головну ідею Просвітительства — ідею «природної людини, доводячи, що такій людині немає місця в суспільстві, до краю спотвореному «законом умовним». Серед інших філософських повістей Вольтера «Простак» посідає особливе місце. Саме в цій повісті критика соціальних і моральних вад французького суспільства набрала найбільшої сили, гостроти та безкомпромісності.Проблематика філософських повістей Вольтера пронизана гострокритичним і сатиричним пафосом, спрямованим проти моральних, соціальних, політичних викривлень у житті французького суспільства.
14. Образ Фігаро.Фігаро належить до числа тих деяких образів світової літератури, які одним своїм ім’ям персоніфікують жанр. З’явившись на світло через два із зайвим тисячоріччя після виникнення комедії, Фігаро зробився таким же символом комедійного жанру, якої стосовно до трагедії був цар Эдип. На початку трилогії Фігаро з’являється як традиційний персонаж комедії, покликаний улаштуват щастя закоханих, здолати тих, хто замислив проти них підступи. Усе, що вживає Фігаро до нього сотні разів робили комедійні «заступники весіль» – і Лсевдол, і Арлекін, і Тристан («Собака на сіні» Лопе де Вега), і багато хто інші. Ф. передає любовні записки графа Альмавиви до Розине, дурить опікуна д-ра Бартоло, нейтралізує Дону Базиля й, нарешті, вчасно підсує в нотаріуса, що містить шлюбний контракт. Майстер на всі руки (брадобрей, аптекар, автор), Ф. упевнено веде комедійну інтригу й у фіналі досягає наміченої мети. Відмінність Ф. відчисленних попередників – у його вездесущности. Герой поспіває «тут і там».крилатими слова, Що Стали, «Figarosi, Figarola» відбивають не тільки «зерно» образа, але й новий тип драматургічного поводження
16. Риси сентименталізму в романі Ж.Ж. Руссо "Юлія, або Нова Елоїза".Сентименталізм (франц. sentiment — почуття, почуттєвість) — літературний напрям другої половини XVIII - початку XIX ст. Його назва походить від роману англійського письменника Лоренса Стерна "Сентиментальна подорож по Франції та Італії". Особливості сентименталізму проявилися в європейській літературі 30—50-х років XVIII ст., зокрема у творах Дж. Томсона, Е. Юнга, Т. Ґрея (Англія), А. Прево.  Визначальні риси сентименталізму:- відтворення почуттів і пристрастей людини як основний предмет зображення; - позитивні герої — представники середніх і нижчих верств суспільства; - вільна побудова твору; - підвищена емоційність зображення подій та характерів, їх нетиповість; - мальовничі сільські пейзажі; - розробка переважно епічних форм, виникнення ліро-епосу; - інтенсивне використання пестливої форми та слів, що означають почуття й настрої.  В основі сентименталізму — перебільшена роль почуттів (крайня чутливість). Сентименталізм був запереченням класицизму. Сентименталісти відкинули раціоналізм Декарта, на перший план поставили почуття. Замість знаменитої тези Рене Декарта "Я мислю, отже існую", прийшла теза Жан Жака Руссо: "Я відчуваю, отже існую.Естетичним кредо сентименталізму можна вважати вислів Ж.Ж. Руссо: "Розум може помилятися, почуття — ніколи". Повного розвитку французький сентименталізм досягає в епістолярному романі Ж. Ж. Руссо "Нова Элоиза". Виданий уперше в Голландії в 1761 році, роман "Юлія, або Нова Элоиза" має підзаголовок: "Листи двох коханців, що живуть у маленькому містечку біля підніжжя Альп". Таким чином Руссо надавав більшу достовірність викладеної історії, виступаючи не як автор, а як знайомий героїв, що зібрав і опублікував з листа.Сюжет: «Я спостерігав звичаї свого часу і випустив у світ ці листи», - пише автор у «Передмові» до цього філософсько-ліричному роману.Маленьке швейцарське містечко. Освічений і чутливий різночинець Сен-Пре, закохується у свою ученицю Юлію, дочку барона д'Етанж. І хоча сувора доля середньовічного філософа йому не загрожує, він знає, що барон ніколи не погодиться видати дочку за особу неродовитого. Юлія відповідає Сен-Пре настільки ж палкою любов'ю. Проте вихована в строгих правилах, вона не мислить собі кохання без шлюбу, а шлюб - без згоди батьків. Молоді люди спілкуються через листи і їхнє кохання тільки зростає. Юлія дізнається, що батько визначив їй чоловіка - свого давнього друга, пана де Вольмара, і в розпачі закликає до себе коханого. Сен-Пре вмовляє дівчину втекти з ним, але вона відмовляється і просто стає його коханкою. Побачення повторюються, Сен-Пре щасливий, він впивається любов'ю свого «неземного ангела». Проте дівчина подобається і іншим, в тому числі й Едуарду Бомстону; Якось раз в чоловічій компанії розпалений вином сер Бомстон особливо палко говорить про Юлію, що викликає різке невдоволення Сен-Пре. Коханець Юлії викликає англійця на дуель. Юлія благає коханого відмовитися від поєдинку: англієць - небезпечний і грізний противник, до того ж в очах суспільства Сен-Пре не має права виступати захисником Юлії, його поведінка може кинути тінь на неї і розкрити їх таємницю. Юлія пише також серу Едуарду: вона зізнається йому, що Сен-Пре її коханець, і вона «обожнює його». Якщо він вб'є Сен-Пре, він вб'є відразу двох, бо вона «і дня не проживе» після загибелі коханого. Шляхетний сер Едуард при свідках приносить свої вибачення Сен-Пре. Бомстон і Сен-Пре стають друзями. Англієць намагається переконати батька Юлії, видати дочку заміж за Сен-Пре. Однак барон непохитний, більше того, він забороняє дочці бачитися із Сен-Пре. Щоб уникнути скандалу сер Едуард відвозить Сен-Пре до Парижа.  Де Сен-Пре зраджує Юлії і пише їй покаянного листа. Юлія прощає коханого, але застерігає його: ступити на шлях розпусти легко, але покинути її неможливо. Несподівано мати Юлії виявляє листування дочки з коханцем, вона мучиться докорами совісті і незабаром вмирає. Юлія, вважаючи себе винуватцем смерті матері, покірно погоджується стати дружиною Вольмара, якому близько 50 років. Сен-Пре відправився у навколосвітнє плавання, і декілька років про нього не було жодних відомостей. Повернувшись, він зустрічаєть із Юлею, вона представляє йому своїх синів, а Вольмар пропону стати наставником його синів. Той погоджується і все налагоджується. Проте під час прогулянки молодший син Юлії впав у річку, вона кинулася йому на допомогу і витягла, але, захворіла, незабаром померла. У свій останній час вона писала Сен-Пре, що смерть її — благодіяння неба, оскільки тим самим воно позбавило їх жахливих бід. Юлія зізналася, що перше почуття, що стало для неї смислом життя, лише ховалося у її серці: заради обов'язку вона зробила все, що залежало від її волі, але у серці своєму вона не вільна, і що воно належить Сен-Пре. Оголошуючи почуття основним критерієм природності людини, автор у відповідності до естетики сентименталізму передав складну гаму почуттів своїх героїв, неможливість знищити ці почуття за допомогою розсудливих роздумів. Його героїня нібито померла від випадкової хвороби, проте в той же час цією смерть було кохання.
17. Проблематика та особливості жанру п'єси Г.Е. Лессінга "Емілія Галотті".
Вершиною драматургії Лессінга вважається найбільш гостра і смілива п'єса "Емілія Галопі".У "Емілії Галотті" Лессінг скористався розповіддю давньоримського історика Тіта Лівія про римлянку Віргінію. Патрицій Аппій Клавдій, розповідав Лівій, домагався любові плебейки Віргінії. Не маючи можливості вирвати дочку з рук патриція, батько заколов її на очах народу, надавши перевагу для неї смерті стану наложниці. Його вчинок з'явився поштовхом до повстання плебеїв: влада патриціїв була знищена, і Аппій Клавдій покінчив із собою у в'язниці, куди він був посаджений народом, який переміг.
Цензурні умови змусили драматурга перенести дію "Емілії Галотті" з Німеччини до Італії, що у XVIII ст., подібно до батьківщини Лессінга, задихалася під владою безлічі дрібних тиранів.Сюжет. Принц гвастальский обрав чергову жертву красуню Емілію Галотті. Але вона—дочка гордого полковника Одоардо Галотті, який нехтує двором і князівськими почестями: залякати, підкупити його було неможливо. До того ж Емілія повинна стати дружиною настільки ж гордого і шляхетного графа Аппіані. За порадою Марінеллі принц свідомо пішов на підступне лиходійство. Наймані убивці нападають на карету графа Аппіані, у якій він віз до вінця свою наречену. Графа убито, Емілію ж доставлена до заміського палацу принца під приводом надання їй першої допомоги. Почувши про те, що трапилося, батько поспішає до палацу принца, щоб негайно відвезти свою дочку з гнізда князівської розпусти, і там він з жахом довідався про справжнє підґрунтя кривавого злочину. Одоардо вимагав, щоб йому негайно ж повернули дочку. Але принц сказав йому, що не може відпустити Емілію, тому що слідство ще не закінчене. Подібно до батька Віргінії, Одоардо Галотті заколов, свою дочку, на її прохання щоб її не примусили стати фавориткою принца.
Жанр твору Деякі критики називали твір Г. Е. Лессінга "Емілія Галотті" драмою, але, за визначенням самого автора, це трагедія у п'яти діях. Трагедія — це зображення непримиренних життєвих конфліктів, що приховують у собі катастрофічні наслідки. У трагедії Лессінга "Емілія Галотті" таким непримиренним конфліктом став соціально-політичний — між людьми правлячої верхівки та їхніми підданими, досить заможними, але високоморальними людьми.
Тема твору: зображення життя Італії XVIII ст., яка, як і Німеччина того часу, страждала від влади дрібних тиранів.
Ідея твору: засудження княжого деспотизму, феодальної сваволі; возвеличення героїзму, високої моральності, великої громадянської мужності та честі. Проблематика:
Проблеми: соціально-політичні;2) феодальної сваволі;3) морально-етичні проблеми;4) проблема жіночої долі;5) проблема свободи вибору;6) проблема вірності (коханню, слову);7) проблема моральності;8) проблема підлабузництва;9) проблема кохання;В основі трагедії лежав соціально-політичний конфлікт, який мав широкий суспільний характер.
18. Балада як жанр в творчості Й. Гете. Основний конфлікт балади "Вільшаний король".Жанр балади виник у середні віки як танцювальна пісня з драматургічною дією. Розвиток літературної балади пов’язаний із творчістю поетів-романтиків та їх попередників Ґете і Шиллера. Уже у XVIII столітті баладу визначають як вірш, в якому розповідається про якусь незвичайну подію. Автор виступає тільки як оповідач, його власні почуття приховуються, авторська мова майже відсутня, вона тільки пояснює читачеві обставини дії. За своєю будовою балада швидше нагадує драматичний, ніж ліричний твір, в ній обов’язкова драматична кульмінація, що часто співпадає з розв’язкою — несподіваним фіналом.
Сюжети балад автори брали з народної творчості, історичних легенд, які давали поетам можливість відійти від реального життя, порушити складні філософські чи моральні проблеми.Балада була улюбленим жанром Гете. Найбільшої популярності набули балади — «Рибалка», «Вільшаний король», «Співець» та ін. Твір «Вільшаний король» спочатку був написаний як вступна пісня до п’єси «Рибалка» за мотивами однойменної балади, однак згодом отримав самостійне значення. До написання Ґете надихнула данська народна пісня «Дочка короля ельфів".Крізь ліс верхи ідуть батько з сином. Син, наляканий лісом і темрявою, горнеться до батьківських грудей. Батько й сам нервується тим, що вони дещо спізнилися й змушені їхати темним лісом, але на слова сина про те, що лісовий цар розмовляє з ним і манить до себе, він не зважає. Йому це здається казкою, і він пояснює синові страхи дитячою фантазією. Балада закінчується трагічно - загибеллю малого сина. У баладі спостерігається драматичне зіткнення двох начал: реального і фантастичного, життя і смерті, відчаю й надії, буденного та інтуїтивного. У цьому конфлікті беруть участь дитина і дорослий.Батько й син по-різному сприймають світ. Дорослий чоловік не вірить у чудеса, його світосприйняття відзначається врівноваженістю, поміркованістю, раціоналізмом. Він любить сина й усіляко намагається розвіяти його страхи. Дитина навпаки, сповнена хвилювання, страху інтуїтивного відчуття впливу якихось невідомих сил. Смерть хлопчика ніби підтверджує його правоту.З іншого боку, у творі відбувається конфлікт вільшаного короля і малюка. Мова лісового царя сповнена містичної сили. Це неначе голос самої Природи, яка може поглинути все навколо, навіть людину. З підтексту балади можна зрозуміти жорстокість «хвостатого пана»: можливо, люди якось порушили його спокій, а ширше — природну гармонію. А може, у символічній формі (розмова вільшаного короля з хлопчиком) автор втілив вічне протистояння людства і природи й водночас потяг їх до злиття.Символічним є й образ дитини. З тексту відомо, що в душі хлопчика існує конфлікт: невідома, таємнича сила природи і вабить його, і разом з тим жахає. Дитина уособлює людство, що не знайшло гармонійних стосунків з природою, зі світом, із самим собою. Цим і пояснюється трагічний кінець балади.
19. Історія створення, особливості жанру та композиції трагедії Й. Гете "Фауст".«Фауст» — найвизначніше творіння Ґете, найвеличніше явище світової поезії, бо в ньому з великою художньою майстерністю змальовано послідовний ланцюг глибоких конфліктів, що сталися упродовж одного життя. Історія створення трагедії Над трагедією “Фауст” Й.В.Гете працював протягом 60 років (з 83 прожитих).

Уперше думка про написання трагедії з’явилася наприкінці 60-х років XVIII ст., коли авторові було 23-24 роки, а закінчив він цей твір на початку 30-х років XIX ст. Протягом усього життя поет уперто збирав для «Фауста» кожен «пророчий натяк історії». Тема «Фауста» — роздуми над історією людського суспільства, метою соціального буття людства і окремої людини, над загальним ходом історії. Такий грандіозний задум вплинув і на жанрові особливості твору. За формою «Фауст» написаний для сцени, за обсягом — ні.Жанр «Фауста» визначити важко, бо в ньому співіснують ознаки різних жанрів: «Пролог на небі» має риси середньовічної містерії; сцену появи Фауста в кімнаті Маргарити написано як ліричний етюд; стосунки Мефістофеля і Марти змальовано в стилі німецького шванка (жанр міської середньовічної літератури сатирично-дидактичного характеру); Авербахів склеп, де розважається веселе товариство, і відьмина кухня — відверто комічні й реально-побутові сцени; останні хвилини життя Маргарити в сцені у в’язниці зображено засобами трагедії. Трагедією назвав свій твір і автор, літературознавці ж визначають «Фауста» як драматичну поему або як філософсько-ліричну трагедію.Композиція трагедії порушує класицистичний канон трьох єдностей. Гете використав у ній свій улюблений принцип вільної композиції, коли твір нагадує ланцюг самостійних, замкнених у собі елементів. Трагедія починається трьома прологами. Перша її частина складається з 25 сцен, друга має чіткішу зовнішню структуру — складається з п’яти дій. Час, протягом якого відбуваються події трагедії,— 3000 років, від Троянської війни до XVI століття. До того ж перша частина має багато рис сучасного авторові життя, а у другій події розгортаються на великому просторі протягом кількох століть. Про життя головного героя розповідається в двох часових планах — ретроспективно і в теперішньому часі. Побутові сцени поєднуються з фантастичними та історичними, а епохи вільно заступають одна одну.Особливістю трагедії є її композиційні паралелі. У «Фаусті» немає жодної картини, до якої автор не знайшов би прототипу в легендах чи у власній біографії. У своєму завершеному вигляді твір складається з «Присвяти», «Театрального вступу», «Прологу на небі» та двох частин. Першу частину закінчено 1806 року, другу — 1831. Трагедія розпочинається двома прологами. Перший із них — «Пролог у театрі» — бесіда поета, актора і директора. Троє співбесідників — це ніби три сторони особистості автора. Поет мріє про високу мету; актор закликає сміливіше черпати сюжети із самого життя, щоб оволодіти серцями людей; директор — діловий, практичний — тверезо оцінює дійсність, від розмов кличе до справи, до реального втілення на сцені високих поетичних задумів. Другий пролог — «Пролог на небі». У ньому беруть участь Бог, архангели Рафаїл, Михаїл, Гавриїл, згодом — Мефістофель. Цей пролог відкривається гімном могутній природі, вічному руху і вічній гармонії, гімном Сонцю і Землі, а завершується суперечкою Бога та Мефістофеля стосовно сутності людини. У першій частині твору розкривається історія кохання Фаустаті юної городянки Маргарити (Ґретхен). Закохані цілком покладаються на природу. Для Фауста природа, кохання, щастя, Бог — нероздільні. Але природа не лише велична і прекрасна, вона суперечлива і таємнича. Щасливе і прекрасне кохання закінчується трагічно. Друга частина твору схожа на мандри чудесними островами. Фауст, живучи вдруге, намагається осягнути нове й дивне для нього життя і взяти в ньому посильну участь. Проживши друге життя, Фауст підбиває його підсумок. Він пересвідчився в найвищій цінності реального буття і діяльності життя людини та розуміє, що мусить передати пізнану істину нащадкам, тобто втілити її, побудувавши місто. Фауст також зрозумів, що людину виправдовують висока мета, невтомна праця, активність душі й довічна боротьба за життя і волю. Фауст отримує на небі повне прощення.
20. Роль образу Мефістофеля в трагедії Й. Гете "Фауст".Ім’я Мефістофеля складається з двох давньоєврейських слів: «Мефіз» — руйнівник і «Тофель» — обманщик. Це одне з численних імен диявола. Завдання Мефістофеля — спокусити Фауста, зіштовхнути його з морально бездоганної позиції і тим самим довести, що люди — Божі створіння — нікчемні. Він постає перед нами як утілення крайнього скепсису, недовіри до «божественної», піднесеної природи людини. На думку Мефістофеля, нескладно втягнути людину у вир сумнівних насолод та розваг. Але для Фауста таке «солодке життя», свого роду ідеал обивательського добробуту, не має ніякої цінності. Мефістофель переконаний у нерозбірливості чоловіка в коханні: «Тепер з тим хмелем у голівці Гелену вбачиш в кожній дівці». Та що глибше зануритися в текст трагедії, то більше відчувається неоднозначність образу Мефістофеля. Сам Гете пояснював цей образ як «дух заперечення». Мефістофель не лише знищує («заперечує») щось недосконале в житті, а й тим самим звільняє шлях для досконалішого. Так, Мефістофель, намагаючись висміяти і знеславити дії та вчинки Фауста, цим самим спонукає його до більшого духовного самовдосконалення та активного життя. Мефістофель — уособлення такого заперечення, яке не зупиняє, а посуває життя, спонукає розвиток. Мефістофель спокійний, його не гризуть сумніви, пристрасті не крають його душу. Він дивиться на світ без ненависті та любові. У його колючих репліках багато сумної правди. Мефістофель — це не тип лиходія. Він сміється і знущається з гуманного Фауста, який губить Маргариту, але у словах Мефістофеля знову-таки звучить гірка правда, гірка навіть для нього, — духу тьми і руйнування. Образ Мефістофеля — це образ людини, стомленої життям, яка має багатий людський досвід, людину, що бачила багато зла і несправедливості і розчарувалася у житті. Протягом тривалих спостережень за тим, що відбувається в житті, він переконався у безвихідності. Мефістофель не вірить ні в зло, ні в добро, ні в щастя. Він бачить недосконалість світу і знає, що змінити нічого не можна. Він збавляється над людиною, яка впевнена у своїх силах і можливостях, яка намагається змінити життя. Мефістофель упевнений у марності цих спроб. І йому навіть шкода людей, які прагнуть до досконалості, недосяжного ідеалу.Мефістофель уособлює всі пориви Фауста, його прагнення до повноти життя. Фауст готовий віддати душу за цю повноту, за те, щоб вимовити: "Спинися, мить! Прекрасна ти!". Але саме Мефістофель є уособленням усього зла, яке живе у Фаусті. Отже, коли Фауст живе пориванням - він з Мефістофелем заодно, а коли його обтяжують сумніви - він розходиться з Мефістофелем як з чимось потворним і ганебним. Мефістофель тут різний: то привабливий, то відразливий. Мефістофель, для якого мета виправдовує засоби, готовий все вирвати з корінням - у цьому ж його суть. А Фауст подолав дух заперечення і зневіри творчою працею, в якій Мефістофель не бачить змісту. У боротьбі за душу людини Мефістофель постає метушливим і розгубленим.
21. Фауст і Вагнер. Фауст вник у філософію і здобув професії лікаря, правника і богослова, мав докторське звання, але за його словами, «як дурнем був, так і лишивсь». Йому не достатньо знань здобутих віками, записаних в фоліантах, він прагне самостійно здобути істину і знання про життя. Він не пустослівний, адже за його словами та промова має надію на життя, яка розумна і змістовна, а не цяцькована і бундночно-пишномовна. Вагнер, на відміну від Фауста, вважає казання річ нелегкою, адже говорить, що люди живуть здебільшого самотою, має інший підхід до казання. Вагнер ще не втратив надії пізнати світ, людський розум і почуття, йому приємно вести розмову з таким вченим, як Фауст. Він щиро ставиться до нього і поважає його всією своєю сутністю.Фауст на самоті в деякій мірі співчуває йому: «Іще його не зрадила надія; копається в гноїську, скарб шука, а знайде часом черв’яка, то, дурень, і тому радіє…» Сам Фауст блукає лабіринтом, з якого не може знайти вихід. Він уже зв’язував, що не є богом, але не знає що робити далі : чи відректися від давніх мрій, а чи тікати? Себе порівнює із сліпим хробаком, що вплаз живе і землю риє-пушить, поки його чиясь нога роздушить. Вчений у певний час вже хоче себе отруїти, але його зупиняє Великодній ранок і дзвони, що кличуть до собору. Отже, Фауст, сидячи у свому кабінеті, ще не втратив моральних цінностей, яких дотримувався змалку.Юрба, коли Фауст із Вагнером вийшли поспілкуватися, радо вітала Фауста.Проте Фауст ставиться до цих похвал самокритично: «Хвала юрби звучить нині як глум, і скільки я вже передумав дум, про те, що ми, невдахи бідні, і батько, й син – похвал не гідні!» Вагнер вважає, що як син продовжує роботу батька, то все одно має щось більше досягти. Його найбільша книга-втіха, а Фауст бажає пташинні крила чи чарівний плащ, що поніс би його у незнаний світ.Фауст — головний герой трагедії, ім'ям якого названо твір. Ім'я Фауст з латинського faustus означає «щасливий», «вдалий». Образ цього героя був запозичений Гете із народної легенди, але суттєво змінений і доповнений. Якщо головна ідея народного Фауста полягала в тому, щоб служити застереженням антихристиянської й антиморальної поведінки людини, яка запродалася дияволу, то гетевський «Фауст» спрямований на створення постаті людини, в образі якої відбилися б найважливіші світоглядні тези та внутрішні суперечності просвітницької ідеології. Дійсно, з одного боку, Фауст уособлює ідеал просвітницьких уявлень про всебічно розвинену особистість, допитливу і діяльну, вільну в думках і неупереджену в поглядах, яка постійно прагне нових знань, що поповнювали б її досвід і розширювали її світогляд. На відміну від учених-схоластів, відірваних від реального життя, яке вони знають лише за книжними премудрощами, як, наприклад, учень Фауста Вагнер, сам Фауст, в дусі просвітницьких гасел, прагне зробити процес пізнання інструментом практичного перетворення світу, що, зрештою, служило б суспільному благу. Саме тому, перекладаючи біблійний текст, Фауст початкову фразу «Було в почині Слово!» перероблює на: «Була в почині Дія». Суспільне благо як кінцева істина, що визначає сенс існування людської особистості, - ось та головна думка, до якої приходить Фауст і яку він проголошує в останньому своєму монолозі (у другій частині трагедії, в сцені, що змальовує спробу Фауста відвоювати шматок суші в моря).
22. Сюжет і композиція. «Фауст» має складну побудову. Композиційно твір ділиться на дві великі за обсягом частини (перша — 25 сцен, друга — 5 дій). Події першої частини твору відбуваються в середньовічній Німеччині, а в другій частині часові та просторові межі сюжету розширюються і розгортаються паралельно в середньовіччі й античності, між якими вільно пересуваються головні герої твору. Наскрізним мотивом, що поєднує в композиційну цілісність усі окремі сцени твору, є мотив мандрів Фауста, супроводжуваного Мефістофелем. Яскрава особливість композиційної побудови «Фауста» — його вступна частина, яка складається з трьох окремих сцен, що є зав'язкою всіх подальших сюжетних ліній твору. Вступ. Перша сцена вступу має назву «Присвята» і містить ліричне звернення до друзів молодості, з якими Гете був зв'язаний, коли починав писати «Фауста», і яким він дякує за підтримку. Друга сцена — «Пролог у театрі» — передає розмову Директора театру. Поета і Комедійного актора, які висловлюють різні погляди на призначення мистецтва. їхній диспут характеризує естетичні принципи Гете, але ще не має прямого зв'язку зі змістом «Фауста». Його сюжетна зав'язка відбувається в третій сцені — «Пролог на Небі», де між Господом і дияволом на ймення Мефісто-фель виникає суперечка стосовно цінностей, які визначають людське єство, сенс людського життя, зміст духовних прагнень людини. Якщо Господь бачить у людині «божественне створіння», яке прагне шляхом приборкання тваринних інстинктів свого єства пізнати світ, його вищі, духовні цінності, то Мефістофель, навпаки, ставиться до людини зневажливо і вважає рушійною силою її вчинків та діянь низькі тваринні інстинкти, які виявляють себе в нехтуванні духовними та моральними цінностями на догоду плотським утіхам і насолодам. Мефістофель пропонує Богові парі: він доведе нікчемність людської природи і, як винагороду, отримає душу звабленої гріховними діяннями людини. Об'єктом цього морального експерименту обрано лікаря і вченого Фауста, в моральній твердості якого та інтелектуальній спроможності протистояти потенційним звабам диявола Господь цілком упевнений. Парі між Господом і Мефістофелем стає сюжетною зав'язкою твору і мотивує подальший розвиток подій, що має підтвердити або спростувати думку диявола про нікчемність людської природи.1-ша частина. Чотири початкові сцени першої частини розкривають трагедію Фауста — вченого, який присвятив служінню науці все своє життя, наполегливо і невтомно шукав істину, але зрештою дійшов висновку про обмеженість людського розуму і у відчаї готовий навіть був вдатися до самогубства, від якого в останню мить його врятував пасхальний спів і звуки дзвонів. Він знову прагне дії, і в цей момент перед ним з'являється Мефістофель, який пропонує йому задоволення будь-яких його бажань доти, аж поки Фауст не попросить зупинити мить, яка видасться вченому настільки прекрасною, що він волітиме, аби вона тривала вічно. Тоді душа Фауста стане власністю диявола. Переконаний, що процес пізнання безкінечний і що мить, яка могла б припинити його розвиток, ніколи не настане, Фауст пристає на умову Мефістофеля. Наступна сцена — «Авербахів склеп у Лейпцигу» — стає першим випробовуванням Фауста, якого Мефістофель намагається звабити пиятикою та розвагами у веселому товаристві. Але Фаустові це нецікаво; тоді Мефістофель переходить до другого випробовування, яке полягає в тому, щоб спокусити вченого принадами жіночих чар, захопившись якими він відмовиться від подальшого пошуку істини. Наступні двадцять сцен присвячено історії кохання Фауста і Маргарита, що має трагічні наслідки. Гине матір Маргарита, скуштувавши замість снодійного отрути, домішаної Мефістофелем, гине і її брат (його під час сварки убив Фауст), божеволіє Маргарита, яка позбавила життя власну дитину і потрапила до в'язниці. В ніч перед її стратою Фауст, скориставшись послугами Мефістофеля, пропонує їй втечу, але вона відмовляється. Свідомо обираючи кару за скоєні злочини, Маргарита рятує свою душу і водночас позбавляє Фауста необхідності робити нелегкий вибір: зупинити мить, зв'язавши свою долю з коханою, чи бути й надалі вільним у своїх пошуках істини. Таким чином, знехтувавши часткою свого морального єства, Фауст усе ж перемагає Мефістофеля і в цьому випробовуванні. 2-га частина. Усі п'ять дій цієї частини твору представляють собою низку нових випробовувань Мефістофелем Фауста на його шляху пошуку істини. Спочатку Фауст потрапляє до імператорського двору, де його випробовують владою, почестями, високим становищем у суспільстві. З диявольською підступністю Мефістофель випробовує далі Фауста ілюзією можливості досягнення бажаного ним ідеалу і кінцевої істини пізнання. Мефістофель переносить Фауста в античність, де він бере шлюб з Геленою Прекрасною, яка уособлює не лише ідеал недосяжної краси, а й взірець справедливого суспільного устрою, заснованого на поєднанні античних ідеалів свободи та духовності і християнської моралі. Але можливість такого синтезу виявляється ілюзорною, що символізують смерть Евфоріона, сина Фауста й Гелени, і розрив їхніх шлюбних стосунків.Ілюзорність сподівань на те, тцо істину можна знайти в минулому, приводить Фауста до думки про утвердження своїх ідеалів практичною працею, спрямованою на активну перебудову реальної дійсності. На відвойованих у моря землях, які Фауст отримав у дарунок від імператора, він хоче створити суспільство вільних і щасливих людей. Фаусту сповнилося сто років, він втратив зір, але сповнений гордості, що зрештою досягнув бажаного, зрозумівши кінцеву істину буття: служити людству, не в теорії, а на практиці втілювати в життя вищі моральні та духовні запити людини. Під стукіт лопат, що, як він уявляє, символізує побудову нового суспільства, старий Фауст промовляє:Постій, хвилино, гарна ти! Зупинивши мить, Фауст падає замертво, не встигши зрозуміти, що його утопічні мрії про нове суспільство виявились черговою оманою диявола. Гірка іронія сцени в тому, що він приймає за будівельників підручних Мефістофеля, які копають Фаусту могилу, а всі його відвойовані в моря землі знищила повінь. І все ж душа Фауста Мефістофелеві не дісталася. За нього перед Богоматір'ю вступилася душа Маргарити, і Фауст уникнув пекельних мук.
23. Задум трагедії. Образ Фауста, подібно до образів Прометея, Дон Жуана, Дон Кіхота, Гамлета, належить до так званих «вічних» образів людства, тобто таких образів, які найбільш виразно і яскраво концентрують у собі сутність певних сторін людської природи, втілюють певний тип людської поведінки. Образ Фауста символізує передусім непереборну жагу людини до пізнання, до осягнення таємниць природи і всесвіту, до усвідомлення сенсу власного існування та місця людини в загальній картині світобудови. Водночас образ Фауста має й історичну основу. Справжній Фауст, ім'я якого — Йоганн Георг, народився наприкінці XV ст. в одному з провінційних німецьких містечок. Вчився в університеті.Дивовижні знання та вміння Фауста спричинили чутки про його зв'язок з дияволом, а його трагічна смерть (він загинув близько 1540 р. від вибуху під час своїх нічних занять алхімією) породила легенду про те, що диявол буцімто задушив Фауста і забрав його душу, яка, згідно з угодою, була платнею за отримані від диявола знання.В Німеччині легенда про Фауста була дуже популярною, її перший літературний запис зробив відомий книготорговець Йоганн Шпіс, видавши у 1578 р. у Франкфурті-на-Майні так звану народну книгу про Фауста — «Історію про доктора Фауста, славнозвісного чародія та чорнокнижника». Першу драматургічну обробку легенди про Фауста здійснив знаменитий сучасник Шекспіра, англійський драматург Крістофер Марло, створивши трагедію «Трагічна історія доктора Фауста» (1604). Поряд з іншими літературними обробками фаустівський сюжет здобув надзвичайну популярність і в народному театрі, особливо в лялькових виставах, глядачем яких у дитинстві був і Гете. Так відбулось перше знайомство письменника з Фаустом.«Фауст» стане головною поетичною книгою Гете. Перший задум твору про знаменитого чорнокнижника виник у Гете ще в юнацькі роки. Особливості проблематики і жанру. Звернувшись у своїй трагедії до народної легенди про Фауста, Гете суттєво переробив і доповнив її ключові сюжетні епізоди та образи. Зокрема, він увів до сюжету свого твору постать Маргарити та історію її трагічного кохання до Фауста. Сюжет твору наповнюється складною філософською проблематикою, в якій знаходять свій відгук основні ідеї Просвітництва, а головний герой, Фауст, з алхіміка і чародія народних легенд, який запродав душу дияволові, перетворюється на допитливого вченого-експериментатора, що сміливо повстає проти інертного схоластичного мислення середньовічної епохи і, подібно до титанів Відродження, прагне не лише осягнути думкою складні закони світобудови, а й підпорядкувати їх практичним потребам суспільного розвитку людства. Коло проблем. Це вічні філософські питання життя та смерті, знання та моралі, суспільного та духовного призначення людини, і роздуми над таємницями всесвіту та можливістю їх пізнання, над сенсом буття та силою розуму людини. Зважаючи на майже 60-літній відрізок часу, впродовж якого писалася трагедія, її проблематика досить суттєво змінювалась під впливом еволюції поглядів її автора. Якщо в першій частині «Фауста» яскраво виявили себе «штюрмерські» просвітницькі уподобання (наприклад, популярний серед штюрмерів сюжет про зваблену і покинуту дівчину), то в другій частині виразно виявляються поетика та естетика класицизму (широке звернення до мотивів та образів античної міфології), а в заключній сцені «Фауста» Гете віддає шану новому, романтичному світогляду (образ містичного хору, який відкриває Фаустові католицькі небеса). Відповідно до характеру проблематики, сам Гете визначив жанр свого твору — філософська трагедія. Від жанру класичної трагедії гетевський «Фауст» відрізняється, по-перше, тим, що цей твір у цілому не розрахований на сценічне втілення, і, по-друге, тим, що, крім власне драматичних ознак, має численні ознаки епосу та лірики, які перетворюють «Фауста» на подобу драматичної поеми. Як і поема, «Фауст» побудований у вигляді деталізованої розповіді про обставини конфлікту героя із соціальним середовищем. Але в поемі історію героя розповідає автор, то в Гете, згідно із законами драматичного жанру, вона подається в діалогах персонажів і увага акцентується не на їхніх діях, а на суперечностях їхніх характерів.
24. В «Пролозі на небі» показується зустріч Господа та його архангелів із Мефістофелем, яка набуває символічного значення. Основний предмет розмови — це людина. Хто вона така? Яке її місце в світі? У пролозі Господь утверджує силу людської особистості, її здатність до розвитку, пошуку сенсу життя, хоча погоджується, що вона не досконала. Саме такою людиною Бог уявляє Фауста. Але Господь також не визнає Мефістофеля як уособлення зла, і це підтверджують його слова: Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицанья ты всех менеБывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку.Ступай, расшевели его застой, Вертися пред ним, томи и беспокойИ раздражай его своей горячкой. Цими словами Господь дав волю Фаустові у виборі між ним і дияволом, знаючи, що сильна, мисляча людина завжди сумнівається, але сама доходить до бажаних висновків. Зустріч з Мефістофелем такій людині лише допоможе вибратися зі своїх вагань. Мефістофель, навпаки, говорить про людську мізерність, яка не дозволяє людству наблизитися до вершин духу. Що є людина на землі — «божественне створіння», яке прагне істини, чи «тварина із тварин»? Це головна проблема прологу, що визначає ідейний зміст трагедії «Фауст». На відміну від трагедії, легенда не має такого прологу.
26. Особливості змалювання позитивного героя в п'єсі Ф.Шиллера "Розбійники".Соціальний конфлікт знайшов у п'єсі втілення у зіткненні двох братів - Карла і ФранцаМоорів. Якщо Карл уособлює дух волелюбства, правди і совісті, то Франц, навпаки, символізує все найгірше, що було в Німеччині. Деспот за природою, Франц досягає своїх цілей хитрістю й підступністю, для нього не існує моральних норм, він ладен прибрати всіх, хто стоїть на його шляху до влади.
Симпатії автора цілком на боці Карла, який вступив у нерівну боротьбу з тиранією, але образ його неоднозначний. До протесту Карла спонукає особиста образа - прокляття батька. Він охоплений жагою помсти всьому людству, тому стає розбійником. Боротьба Карла набуває стихійного характеру, що закономірно призводить до злочинів. Його відчайдушний бунт був безперспективним, але в серцігероя, попри трагічні обставини, живе прагнення свобода, без якої він не уявляє собі життя.
ФранцМоор умишляє зле проти свого брата Карла, домагаючись того, щоб батько прокляв його і відмовив йому в спадщині. Карл Моор бачить у цьому новий прояв несправедливості, що взагалі панує у світі, і якщо раніше він тільки обурювався фактом існування зла, те тепер повстає проти всього суспільного порядку, — він стає ватажком розбійницької зграї. У той час, коли один брат, Франц, пішов шляхом злочину заради своїх егоїстичних цілей, інший брат, Карл, також став на злочинний шлях, керуючись не жагою особистої помсти, а бажанням здійснити соціальну відплату стосовно до всіх гнобителів. Ворожнеча братів ускладнюється їхнім суперництвом через кохання до прекрасної Амалії, яка любить Карла, незважаючи на всі наклепи Франца, котрий прагне завоювати її прихильність. Франц у своїй злочинності доходить до того, що хоче вморити батька голодом. Події, які стрімко розвиваються, завершуються фіналом, у якому гинуть Франц, Амалія, старий Моор, а Карл відрікається від свого бунту.
У драмі дві головні дійові особи: Карл Моор і ФранцМоор. Перший — уособлення добра, другий — уособлення зла, що характерно для просвітницької літератури XVIII століття.
Позитивний герой Карл на початку п’єси з’являється перед нами як студент університету, людина світлого розуму і нестримної енергії. Його улюблений письменник — Плутарх, відомий автор історичних біографій людей античності. Але в реальному житті Карл не бачить можливості здійснити героїчні вчинки: «Яскрава іскра Прометея згасла». Його гнітить те, що всюди панує фальш і заздрість, гноблення бідняків, і що люди плазують у бруді перед сильними світу цього. Він вважає, що потрібно знищувати існуючі закони феодального суспільства, які псують усе чесне, правдиве. У нього шляхетні наміри, і розбійництво осмислюється ним як форма боротьби проти соціальної несправедливості. Карл нещадно мстить за зневагу прав особистості, мстить сильним світу цього за обман і знущання над народом.
З такими волелюбними громадянськими і республіканськими ідеалами Карл міг би бути народним трибуном і борцем за волю й демократію, але в німецьких умовах того часу він повинен був стати на свій шлях. У Карла немає чіткої політичної програми, він вкрай смутно і невиразно представляє ті шляхи, якими людство прийде до справедливого суспільного устрою. Ця слабкість позиції героя пояснювалась політичною нерозвиненістю Німеччини. Карл — «бурхливий геній», у цілому постає як ідеаліст, який вірить у моральне удосконалювання особистості.
Шляхетному гуманістові Карлу протистоїть сповнений презирства до гідності і призначення людини його молодший брат ФранцМоор. Це представник панівної верхівки феодально-абсолютистського суспільства, яка губить все чесне, природне, правдиве і жорстоко експлуатує народ. Францсебелюбивий, усі його дії спрямовані на досягнення егоїстичних цілей.У той же час позитивні герої Шиллера тісно пов'язанi з душею самого автора. Ïх мову віннасищує своєю ненавистю до соціального гнiту, передає в нiйвсоïнадiï на майбутнє. Все це надає раннійдраматургiï Шиллера своєрідний колорит. Об'єктивне розкриття протирiч життя в нiйспiвпадає з суб'єктивною авторською патетикою i романтикою. До того ж по-своєму правдивiнавiть найбільш суб'єктивнiшиллерiвськi герої. Спiввiдношення об'єктивного i суб'єктивного у творчості Шиллера-штюрмера виступає в особливо різких рамках. Його позитивнi герої то надто "природнi", то возвеличуються над прозою життя, приймаючи на себе функцiïпропагандистiв просвітницьких поглядiв. Така дволикість характерна для Карка Моора

27. Риси міщанської драми в п’єсі Ф. Шіллера «Підступність і кохання».
Задум створити п'єсу про сучасну німецьку дійсність виник у Шіллера вперше на гауптвахті, куди він потрапив за самовільний від'їзд до Мангейма на прем'єру «Розбійників». Після втечі зі Штутгарта Шіллер продовжував працювати над п'єсою. Сам поет у листі до Дальберга від 3 квітня 1783 року називав її «сміливою сатирою та глузуванням над породою блазнів та негідників із знаті».П'єса містить узагальнені типи та образи: маленьке герцогство Вюртемберзьке, деспотичний, розпусний Карл Євгеній, його фаворитка графиня Франциска фон Гогенгейм, міністр Монмартен — зображені під іншими іменами, але зберігають свою портретну схожість.Діалогом зі світом, із самим собою. Герої драми є моделями для сприйняття світу і, власне, для будови поведінки. Автор називає свою драму «сміливою сатирою і глумом над породою блазнів і негідників із знаті». У творі представлені дві суспільні групи — два світи, які розділяє прірва. Одні живуть в розкоші, гноблять інших, вони жорстокі і бездушні. Інші бідні, але чесні і благородні. Саме до таких бідних людей прийшов Фердинанд, син президента, дворянин. І прийшов не тому, що закохався у Луїзу. Він зрозумів ницість моральних устоїв свого класу, — в сім’ї Міллера він знайшов моральне задоволення, духовність, яких не було у його середовищі. Вурм, президент фон Вальтер, князь, його фаворитка — це те аристократичне павутиння, в тенета якого потрапляють закохані.Гнітючий світ глухої провінції, інтриги та злочини, розкіш та розпуста герцогського двору та жахлива убогість народу — ось обстановка, на тлі якої розгортається трагічна історія піднесеного кохання двох благородних істот — Фердинанда та Луїзи.Перша назва п'єси «Луїза Міллер».Сам автор визначив жанр свого твору — «міщанська трагедія». Крім того, це перша німецька політична драма, у якій зіштовхуються два соціальних світи: придворно-дворянський і міщанство.Луїза — сильний жіночий характер на відміну від попередніх героїнь драматургії Шіллера: Амалії («Розбійники»), Леонори («Змова Фієско у Генуї»), Важливо і те, що п'єса обернена до сучасності. Із родиною Міллерів пов'язаний основний конфлікт драми, зіткнення двох систем моралі, кожна з яких відповідає певному соціальному середовищу. Кохана сина Президента, юного Фердинанда, шістнадцятирічна Луїза переживає своє перше почуття глибоко, щиро. Луїзі здається, що кохання відкрило перед нею таємниці світу. Уміння простого серця відчувати подібну глибину почуттів зафіксовано Шіллером вперше.В результаті інтриги гинуть Луїза і Фердинанд, пориває зі своїм класом леді Мілорд. Все тут без прикрас. І велич п’єси — у реалістичному зображенні життєвих конфліктів. Ми бачимо перед собою несправедливість, яка творилась на очах у всіх, про яку боялися говорити і яка постала перед читачем у живих і переконливих образах.Проблеми, які порушує у творі драматург — вічні проблеми, що залишаються актуальними на всі часи.
28. Романтизм як художній напрям, естетика, художній метод. Відомі представники романтизму.Романти́зм (фр. romantisme) — ідейний рух у літературі, й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 століття в Росії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країни Європи та Північної і Південної Америки.Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Його ідеологія спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу людської особистості, до психологічних проблем її внутрішнього "Я". У центрі зображення романтиків винятковий характер у виняткових обставинах.Романтизм, що виник після французької революції, в умовах утверджуваного на зламі 18 — 19 століття абсолютизму, був реакцією проти раціоналізму доби Просвітництва і застиглих форм, схем і канонів класицизму та подекуди проти сентименталізму. Філософську базу романтизму було закладено німецьким філософом Фрідріхом Шеллінгом. Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості й посилене вивчення історичного минулого, інколи втеча від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у фантастику. Романтизм призвів до вироблення романтичного світогляду та романтичного стилю і постання нових літературних жанрів — балади, ліричної пісні, романсової лірики, історичних романів і драм.Романтизм співіснував з пізнім класицизмом, академізмом.Представники романтичної літератури:у Франції — Віктор Гюго, Жорж Санд, Александр Дюма-батько;у Німеччині — єнська школа (А. В. та Ф. Шлегелі, Новаліс, Ф. Шлеєрмахер, Л. Тік), гейдельберзький романтизм (Г. фон Клейст, брати Грімм), Генріх Гейне, Е. Т. А. Гофман;в Англії — «озерна школа» (В. Вордсворт, С.Колрідж, Р. Сауті), «Лондонські романтики» (Ч. Лем, В. Хезлітт, Лі Хант), П. Б. Шеллі, В. Скотт, Дж. Байрон;у США — В. Ірвінг, Г. В. Лонгфелло, Ф. Купер, Г. Мелвілл.
29. Реалізм.Реалізм (тип художнього пізнання світу) – правдиве, об’єктивне відображення дійсності засобами того чи іншого мистецтва. Реалізм (метод) – художній метод, в основі якого лежить принцип життєвої правди в змалюванні соціального середовища, побуту, суспільних відносин і обумовлених ними типів людських характерів. Реалізм ХІХ ст. (напрям) – літературний напрям, у якому людина розглядається в її зв’язках із соціальним середовищем. Сформувався у 1820-х рр. певною мірою як заперечення художніх принципів
романтизму. Іноді реалізм ХІХ ст. називають «класичним реалізмом» або «критичним реалізмом». Реалізм – основний напрям у літературі ХІХ ст..Хоча Стендаль і вважав себе письменником-романтиком, елементи теоретичного обґрунтування реалізму наявні у його статтях «Расін і Шекспір» (1825), «Вальтер Скотт і Принцеса Клевська» (1830).Літературним маніфестом реалізму стала передмова Оноре де Бальзака до «Людської комедії».Сам же термін «реалізм» вперше використав французький критик та письменник Шанфлері у 50-х рр. для визначення мистецтва, яке протистоїть романтизму й академізму.Характерні риси реалістичної літератури ХІХ ст.: - головна проблема – взаємини людини і суспільства;- відтворення людської особистості в тісному взаємозв’язку з навколишнім середовищем;- поглиблений соціальний аналіз;- об’єктивність, достовірність відображення (змалювання життя „у формах самого життя”);- конкретно-історичний підхід до зображуваного;- типізація дійсності;- індивідуальність і неповторність образів при їх типізації;- вплив природничих наук, філософії позитивізму на літературу;- провідні жанри реалізму: роман, повість, фізіологічний нарис (превалювання епічних, прозових жанрів, послаблення ліричного начала);- критичний пафос.У творчості деяких авторів романтизм і реалізм тісно переплітаються (Вальтер Скотт «Айвенго»: фольклорні елементи, інтерес до Середньовіччя, романтичний сюжет, герої і водночас конкретно-історичний підхід до зображуваного).Представники літератури реалізму ХІХ ст.Франція: Стендаль, Оноре де Бальзак, Гюстав Флобер, Гі де Мопассан. Англія: Вільям Теккерей, Чарльз Діккенс.
30. Декаданс. Предаставники декадансу. А. РембоДекаданс — загальна назва кризових явищ у мистецтві і культурі кінця 19 — початку 20 століть.Період декадансу позначений настроями безнадії, розчарування, занепадом життєвих сил, естетизмом.Декаданс як конкретно-історичний факт постав у другій половині XIX ст., зокрема у Франції, де вперше було застосовано цей термін на позначення нових художніх тенденцій, які заперечували позитивістські доктрини у мистецтві, ілюзорний академізм, жорсткі міметичні нормативи у творчій практиці тощо, трактовані як прояв «присмеркової доби», коли дійсність, втиснена у абсолютизовані схеми раціоналізму, втрачала свій зміст. Відтак митці закликалися до подолання кризової ситуації, до створення нових естетичних та етичних цінностей, які випливали б з основ тогочасної, ще досить молодої «філософії життя», яка реабілітувала не просто ірраціональні принципи, а й критерій єдності світу. В цьому аспекті представники декадансу були близькі до символістів.Однак марно було б шукати чистого декадансу, значно продуктивніше вбачати його елементи у творчості конкретного письменника (естетизація потворного у Шарля Бодлера, естетизм в Оскара Вайльда, підкреслений індивідуалізм в А. Стріндберга, аморалізм у М. Арцибашева чи Володимира Винниченка та ін.).Письменниками декадентами були:Оскар Уайльд (1854-1900, Британія)Поль Верлен (1844-1896,Франція)Шарль Бодлер (1821-1867,Франція)Моріс Метерлінк (1862-1949, Бельгія)Жоріс-Карл Гюїсманс (1848-1907, Франція)Марія Кореллі (1855-1924, Британія)Артюр Рембо— французький поет-символіст. Був впливовим представником декадентського руху і попередником сюрреалізму. Всю свою поезію Рембо написав в юності, практично закінчивши літературну діяльність до 20 років. Етапи шляху Рембо-поета вимірюються інколи кількома віршами. Так, засвоюючи досвід романтизму, Рембо захопився Бодлером.Франко-пруська війна набирала обертів, і своє шістнадцяти-річчя поет зустрічає віршами про війну. Це сонет «Сон у видолинку». Але, на відміну від традиційних сонетів, для яких вважалися обов'язковими стриманість і суворість у доборі тем і тропів, сонет Рембо характеризується жорстоким, саркастичним тоном, стрімким ритмом, наближеним до розмовного поетичним мовленням, лексичною свободою, використанням «прозаїзмів» і різкими змінами стилю.До періоду Комуни — нової фази у творчості Рембо належать лише чотири-п'ять віршів, але це дійсно нова епоха в розвитку поета. Усі ці вірші вражають мудрістю і глибиною, попри те, що Рембо ледве-ледве виповнилося шістнадцять років! Тільки-но він насміхався над бідними, знущався з жінок — і здавалося, що нігілізм поета не знає меж,— а тепер створює справжній гімн жінці-робітниці — «Руки Жанни-Марі» — символ, подібний до «Свободи на барикадах» Делакруа. Раптом зникають цинізм, напускна грубість.У період «ясновидіння» Рембо по-справжньому вводить вірш «П'яний корабель», створений влітку 1871 року. «П'яний корабель» — розповідь про ту мандрівку, яку має намір здійснити поет-«ясновидець». Якийсь корабель, що починає плавання неспокійним морем, швидко втрачає і екіпаж, і кермо, і, врешті-решт, готовий піти на дно. Утім, корабель цей «олюднюється», перетворюється на символ, наочне, зриме втілення «я» поета, стану його душі:Рембо не лише малює у вигляді «п'яного корабля» свою мандрівку за «невідомим». Він передбачає і швидку загибель корабля, що розпочав небезпечний шлях, і свою поетичну долю. «П'яний корабель» — це також своєрідний міф про світ, поетова сповідь в образі «маленької одіссеї», подорожі в пошуках самого себе. Поет ототожнює себе з кораблем, який, втративши команду, «позбувшися свого вантажу», у захваті віддається стихії. І в зовнішньому, оповідному плані «П'яного корабля», і у прихованому ліричному переплітаються протилежні почуття: завзятість і тривога, захоплення безмежною волею і страх загубитися назавжди. Образи поезії втрачають чіткість, деформуються, і важко визначити межу між реальним і уявним. «Підстановка», яка відбулася в «П'яному кораблі», ознаменувала формування нової поетичної системи, заснованої на символічному відображенні дійсності.Слідом за «П'яним кораблем» з'явилася низка поезій 1872 рік.
31. Загальна характеристика натуралізму (естетика, метод, філософія) Е. Золя.У другій половині XIX ст. реалізм у Франції переріс в натуралізм — це літературний стиль, який поширився у Європі та Америці протягом 1870 — 1900 років. У перекладі з латинської означав «природа». Основою теорії натуралізму став позитивізм Огюста Конта. Багатьох манила до позитивізму віра в науку — повага до дійсних фактів. Наука і мистецтво — єдині.Як і реалісти, натуралісти прагнули до повного, вірогідного, точного зображення суспільства, природи і людини, зокрема на основі об'єктивності.Відмінність від реалізму: натуралізм надто прямолінійно виражав свої риси на практиці;з погляду натуралістів узагалі не було відмінностей між літературною творчістю і науковим пізнанням; натуралісти вважали, що письменник повинен створити всебічну і об'єктивну картину суспільства так, ніби цим займався історик чи соціолог. А відтак витвір мистецтва натуралістів мав бути «людським документом», тобто вичерпним описом того чи іншого суспільного явища.Доля героїв, їхня психологія виводилися із трьох засад:1. спадковості — доля героя, його вчинки повністю залежали від того, що закладено в генах;2. середовища — людина сама по собі нічого не вирішувала; натуралісти вважали людину рабом середовища, у якому вона сформувалась;3. історичної доби — на людину впливав час, у якому вона жила.Е. Золя був не лише художником, а й теоретиком натуралістичної школи. Як теоретик натуралізму він виступив у 70-х роках на сторінках «Вісника Європи». Його праці «Романісти — натуралісти» і «Експериментальний роман» — головний матеріал для створення теорії.Принципи натуралізму за Е. Золя:• відмова митця від оцінних категорій при змалюванні фактів, повна відчуженість автора, об'єктивізм;• звернення літераторів до «заборонених» тем. Митці — попередники не писали про патологію, тепер їй було відкрито широку дорогу в роман, п'єсу, поему;• історію суспільства розглядали перш за все як фізіологічний процес і так її відображували в мистецтві.
32. Роман Е. Золя «Жерміналь». Тема боротьби «труда і капіталу»
«Жерміналь» - тринадцятий роман французького письменника Еміля Золя, що входить до двадцятитомного циклу «Ругон-Маккари». Вперше опублікований в 1885 р. У «Жерміналі» Золя проаналізував найважливішу соціально-історичну суперечність національного життя Франції кінця XIX ст., що її сам письменник означив «як боротьбу праці та капіталу».
 Задум:• Перебування Золя на шахтах Антена, у робітничих поселеннях;• розмови з робітниками, техніками;• письменник вивчав соціалістичну теорію суспільного розвитку, політекономію.
Назва роману символічна:— назва відкрила завісу майбутнього;— жерміналь — так називали один із весняних місяців у революційному календарі, прийнятому під час Великої французької революції, місяць появи сходів;— назва — символ «паростків» великої революційної боротьби XX ст.Короткий зміст Головним героєм роману став механік Етьєн Лантьє, який взяв на себе керівництво робітничим рухом. Його вигнали із залізничної станції за ляпас начальнику, а тому він намагався влаштуватися на роботу в шахту компанії Монсу. Роботи ніде не було, шахтарі голодували. Етьєну пощастило влаштуватися на роботу лише через те, що померла одна із робітниць, і місце нещодавно звільнилося. У перший же день роботи Етьєн мав намір покинути шахту: ця пекельна робота не для нього. На його очах керівництво шахти підкреслювало, що шахтарі самі погано піклувалися про особисту безпеку. Мовчазна покірність шахтарів вразила Етьєна. Лише погляд п'ятнадцятирічної Катріни (доньки вуглекопа Має) змусив його залишитися в поселенні ще на деякий час.Має жили дуже бідно. Вони постійно були в боргах , заробленого всією родиною не вистачало навіть на хліб, а тому дружина Має час від часу відвідувала родину Грегуарів, які були співвласниками шахт, і іноді допомагали шахтарям.Етьєн мріяв про організацію заколоту, але на це були потрібні гроші — каса взаємодопомоги, яка б допомогла хоч би трохи протриматися спочатку. А тому перебралися жити до родини Має. Він намагався зацікавити голову родини своїми ідеями. Чергове зменшення виплат шахтарям — слушна нагода для робітничого руху.Етьєн набував все більшого впливу на шахтарів, і одного дня ніхто на роботу не вийшов. Герой і кілька його товаришів створили делегацію для переговорів з керівництвом. Від імені шахтарів почав говорити саме він, бо здатен був відстоювати їхні вимоги. Відбулося зіткнення вуглекопів і солдат. Етьєн почав відчувати себе винним у всіх смертях шахтарів, а тому вирішив покинути поселення.У шахтах нічого не змінилося, всі шахтарі, які нещодавно бастували, вийшли на роботу. Етьєн до кінця так і не зрозумів причин провалу його задумів, бо вперше зіткнувся на практиці з проблемою управління робітниками, робітничим рухом. Та все ж це були перші спроби робітників відкрито заявити про свої права.Новаторство Е.Золя:• розкрив образ робітника у праці, зобразив умови праці в їх конкретності, але праця — безлика, а робітники — на правах скотини;• порушив проблему управління робітничим рухом;• використав прийому полілогу (багатоголосся) для передачі настрою натовпу, його хвилювань.
33. Загальна характеристика натуралізму в літературі 19ст. Творчість Е. Золя. Роман-епопея «Ругон-Маккари».Натуралізм в літературі склався в останній третині ХІХ століття. Він прагнув до об’єктивного, точного і безпосереднього зображення реальності. Натуралізм зародився і програмно оформився передусім у Франції. Велику роль у формуванні натуралізму відіграли досягнення природничих наук, зокрема фізіології. У філософсько-естетичному відношенні натуралізм ґрунтується на позитивізмі О.Конта та естетиці французького філософа мистецтвознавця І.Тена, який ввів в естетику принцип “природного детермінізму”. Сама ж теорія натуралізму була розроблена французьким письменником Е.Золя в працях “Експериментальний роман”, “Романісти-натуралісти” та інші. В середині 70-х років навколо нього склалася ціла натуралістична школа (Гі де Мопасан, Е.Гонкур, А Доде), яка проіснувала до кінця 80-х років.На відміну від реалізму, проникнутого духом соціальності, натуралізм зводив людську сутність і сенс існування лише до біологічних мотивів, пояснював формування характеру і долі безпосередньо впливом побутового оточення людини. Натуралістична естетика не піднімалася вище “правди факту”, зосереджуючись на одиничному, частковому, індивідуальному, відмовляючись від типізації чи якоїсь іншої форми художнього узагальнення, задовільняючись зображенням явища як такого.Майже 25 років Золя працював над епопеєю "Ругон-Маккари", в якій відображено історію французького суспільства з 1851 по 1871 рр.Епопея "Ругон-Маккари" (1871-1843) - справа всього життя Золя - складалася з 20 романів. Задум виник у 1868 році. Поштовхом стало захоплення письменника модною теорією спадковості. Золя задумав розглянути 4 покоління однієї сім'ї. Автор поставив дві задачі:1) "изучить на примере одной семьи вопросы кровной среды";2) "изобразить всю Вторую империю, начиная с государственного переворота до наших дней".Намагаючись виконати перше завдання, він склав генеалогічне дерево сім'ї Ругон - Макарів, надавши кожному члену сім'ї детальну медичну характеристику з так званих спадкових рис.Романи перенасичені великою кількістю персонажів (загальна кількість діючих осіб - 1200), які ніколи не мали родинних зв'язків з Ругон-Маккарами, що зроблено для більш повного охоплення дійсності.Ругон-Макари" - складний і багатогранний твір. У ньому візначили провідні теми, основні лінії, хоча вони не охопили усього змісту епопеї:прo зображення життя буржуазії ("Кар'єра Ругонів", "Здобич", "Черево Парижа", "Накип", "Гроші" та ін.);прo життя народу ("Западня", "Жерміналь", "Земля");антиклерикальна тема ("Завоювання Плассана", "Проступок абата Буре");-тема дитинства, творчості (роман "Творчість");-тема спадковості ("Людина - звір", "Лікар Паскаль").
34. Образ Лихваря Гобсека в повісті О. де Бальзака «Гобсек»Гобсек (фр. Gobseck) — повість Оноре де Бальзака, надрукована уперше у 1830. Пізніше увійшла до циклу «Людська комедія» як частина «Сцен приватного життя». Основною темою твору є влада грошей, а основним персонажем, навколо якого побудованафабула — лихвар Гобсек.Твір спочатку був надрукований у 1830 частинами (en ébauche) в журналі «Ля Мод» під назвою «Лихвар», потім окремим томом у видавництві мадам Делоне під новою назвою «Небезпека непослуху». У 1835 назва змінилася на «Батечко Гобсек», теперішня назва «Гобсек» утвердилася з виходом у світ «Людської комедії» в 1842.Центральний образ твору — лихвар Гобсек. Біографія Гобсека, яку Бальзак вводить в оповідь, розкриває життєву основу його філософії. Філософія Гобсека — своєрідний підсумок його особистого життєвого шляху. Він був моряком, морським торговцем, об’їхав увесь світ, бачив далекі та екзотичні країни. Його розвинута свідомість, не властива йому з дитинства, пояснюється тим, як багато він бачив протягом свого життя. Він пройшов через усе, щоб накопичити своє багатство: мав зв’язок із корсарами, був причетний до американської війни за незалежність, потерпав від голоду, пройшов через смертельну небезпеку, кілька разів втрачав і знов здобував багатство.Світосприйняття Гобсека формувалося під впливом реального життя. Його висловлювання говорять про глибину цього світосприйняття і підтверджують, що його інтелект значно переважує аристократію. Висвітлюючи відсталість дворянства, його обмеженість, Бальзак показує Гобсека, який тримає у своїй пам’яті цілі континенти. Він збагнув і основи сучасного йому суспільного ладу, стверджуючи, що скрізь йде боротьба між бідняками і багатіями. Але двадцятирічні поневіряння по світу зробили його байдужим до всього, крім золота. Він зневірився у моральних цінностях. Тому Габсек бездушний. Він упевнений, що з «усіх земних благ» є лише одне достатньо надійне — золото. А з усіх людських почуттів він визнає лише інстинкт самозбереження. Зі скептицизму виріс соціально-політичний нігілізм, бо Гобсек засуджує всіх тих, хто вболіває за своїми близькими. Він вбачає сенс лише у боротьбі бідняків і багатіїв, упевнений, що ця боротьба нескінченна, і тому вважає, що краще бути експлуататором, ніж експлуатованим. Мова Гобсека підкреслює бідність його філософії щодо власної гідності, адже людина, здатна лише на принизливі почуття, не здатна навіть на самоповагу, не говорячи вже про повагу з боку інших людей.Сумний і кінець Гобсека. Розповідь завершується описом його жахливої комори і страшної смерті Гобсека. Його пристрасть до грошей, його скнарість, прагнення до наживи призвели до патологічної манії все привласнювати. Багаторічна активність у збагаченні виявилась безплідною, адже залишити накопичене виявилось нікому. Навіть добру згадку по собі він не залишив. Все людське в його натурі вимістила жадоба до збагачення. Адже протягом цілого життя він брав хабарі і розробляв нові фінансові афери.
35. Роман В. Гюгю «Собор Паризької Богоматері». Образ Квазімодо.Вікто́р-Марі Гюґо (фр. Victor-Marie Hugo, МФА: [viktɔʁ maʁi yˈɡo]; народився 26 лютого 1802, в м.  HYPERLINK "http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD" \o "Безансон" Безансон, у Франції  і помер 22 травня 1885, в Парижі —французький письменник, драматург, поет, публіцист, громадський діяч. Член Французької академії (1841).Собор Паризької Богоматері (фр. Notre-Dame de Paris) — перший роман Віктора Гюго і перший історичний роман французькою мовою. Опублікований 1831 року. Назва роману французькою є посиланням на Собор Паризької Богоматері у Парижі (Франція), в якому розгортаються події, та на Есмеральду, яка є головною героїнею роману.Квазімодо - вигаданий романтичний герой з народу, потворна, жахлива зовні людина, горбань, дзвонар Собору. Скільки ж нещасть випало на долю однієї людини! Ще з раннього дитинства К.- каліка, горбатий, кульгавий і кривий; завдяки жахливо потворній фізіономії("він увесь був гримасою") його в першій сцені роману обирають "папою блазнів" і урочисто несуть на носилках на чолі блазеньської процесії. До природжених тілесних недоліків додаються деформації, придбані під час роботи дзвонарем : із-за дзвонового дзвону К. оглухнув і майже перестав розмовляти з людьми, а постійне життя в готичному соборі зробило "таємничу дію" на увесь тілесний і духовний лад його особи. Підібрав і виховав його Клод Фролло, але не добро керувало ним, церковнику був потрібний слухняний прислужник, вірний, як пес, який міг би зробити для нього все, що завгодно.Квазімодо, скалічений та спотворений долею, став дзвонарем Собору, його живою душею. Він жив самотньо під дахом споруди і нагадував мармурових химер, що прикрашали собор. Квазімодо краще за всіх розумів музику дзвонів. Потім він став глухим і майже німим. І душа його застигла. Така потворність відштовхнула його від людей, серед яких він відчував себе затаврованим.Уперше почала танути багатостраждальна душа, коли Есмеральда подала йому напитись, вона відгукнулась на добро. Потвора Квазімодо покохав красуню за доброту і щирість. Звір зовні, Квазімодо - справжній ангел у душі. Внутрішня душевна краса героя виявилась у вірності, вдячності та відданості Есмеральді. Проста щира душа Квазімодо розквітла назустріч доброті і коханню.
42. Жіночі образи роману Стендаля «червоне й чорне» На початку роману пані де Реналь на вигляд можна було дати років тридцять, але вона була ще дуже миловидна. Висока, ставна жінка, вона була колись першою красунею на всю округу. Багата спадкоємиця богобоязливої тітки, вона виховувалась у єзуїтському жіночому монастирі, але зуміла незабаром забути ті дурниці, яких її вчили в цьому закладі. Заміж її видали в шістнадцять років за літнього вже пана де Реналя.  Розумна, кмітлива, емоційна, вона була водночас боязкою й сором'язливою, простою і трохи наївною. Її серце було вільне від кокетства. Вона любила самоту, любила походжати по своєму чудовому саду, ухилялася від того, що у Вер'єрі називалося розвагами, тому в суспільстві пані де Реналь стали називати гордячкою і говорити, що вона надто пишається своїм походженням. Молода жінка не могла хитрувати, обманювати, вести, як говорили у Вер'єрі, політику стосовно свого чоловіка, тому серед місцевих дам вона вважалася «дурною». Життя пані де Реналь було присвячене чоловікові й дітям. І ось у її душі виникло нове почуття — кохання. Вона немов прокинулася від довгого сну, стала всім захоплюватися, не тямила себе від емоцій. Почуття, що запалювало пані де Реналь, робило її енергійною й рішучою.Пані де Реналь перебуває весь час у душевній напрузі, у ній боряться дві сили — природне почуття, прагнення до щастя і почуття обов'язку стосовно родини, чоловіка, нав'язане суспільством, цивілізацією, релігією. Тому вона постійно вдається у крайнощі. Життя без коханого для неї стало безглуздим. І за три дні після страти Жульєна пані де Реналь померла, обіймаючи своїх дітей. Вона тихо, непомітно жила, жертвуючи собою заради дітей, родини, коханого, і так само тихо померла. Матильда де Ла-Моль — жіночий персонаж зовсім іншого типу. Горда і холодна красуня, що царює на балах, де збирається весь блискучий паризький світ, екстравагантна, дотепна й насмішкувата, вона вища за своє оточення. Гострий розум, освіченість — вона читає Вольтера, Руссо,цікавиться історією Франції, героїчними епохами країни — діяльна натура Матильди примушує її з презирством ставитися до всіх родовитих залицяльників, що претендують на її руку і серце. Сучасна дійсність не викликає аніякого інтересу в Матильди. Вона буденна, сіра і зовсім не героїчна. Усе купується і продається — «титул барона, титул віконта — усе це можна купити... кінець кінцем, щоб здобути багатство, чоловік може одружитися з дочкою Ротшильда». Матильда схиляється перед силою пристрасті Маргарити Наваррської, яка здобула в ката голову свого коханця і власноруч поховала її. Прихильниця трону і церкви, Матильда почуває себе здатною до великих подвигів заради відновлення старих часів. Матильда звертає увагу на Жульєна тому, що відчуває в ньому незвичайну натуру. Жульєн викликає її зацікавленість і повагу як такий, що «...не народився, щоб плазувати». Матильду вражає похмурий вогонь, який палає в його очах, його гордовитий погляд.  Вона теж, як і пані де Реналь,— у постійній душевній напрузі. У неї теж точиться боротьба між природним прагненням до щастя і «цивілізацією», тими поглядами, що їх нав'язало суспільство із самого її народження. Вагаючись між коханням і ненавистю до Жульєна, презирством до себе, вона то відштовхує його, то віддається з усією силою пристрасті. Жульєнові доводиться підкоряти її. Покохавши нарешті Жульєна до самозабуття, Матильда готова пожертвувати і своєю репутацією, і титулом, і багатством. Вона врятувала б Жульєна від страти, якби той цього захотів. Після смерті коханого вона виконала його останнє прохання — поховала в печері на високій горі, що здіймається над Вер'єром. Обидві героїні прекрасні, кожна по-своєму. Обидві вони викликають, з одного боку, співчуття та жаль, з іншого боку, їхнє альтруїстичне, жертовне кохання викликає подив і шану. Своїм коханням вони вчать нас любити безкорисливо й самовіддано. Шкода, що їхнє щастя тривало недовго, але в цьому винні не стільки вони, скільки суспільство зі своїми несправедливими законами.
43. Естетичні погляди Ш. Бодлера. Збірка поезій «Квіти зла». У своїй творчості Ш. Бодлер розробляв принципи нового модерністського мистецтва. Він наголошував, що роль Краси у світі є надзвичайною. На його думку, мистецтво стає Прекрасним лише тоді, коли виражає почуття, пристрасті, мрію кожного. Прекрасним у мистецтві може бути будь-яка річ, будь-яке переживання, але таїну Прекрасного ніхто й ніколи так і не осягне. Таємниця співчуття — це теж ознаки краси. Бодлер завжди наголошував на тому, що досконале не може бути завершеним. Це означає, що справжній витвір мистецтва має знайти своє продовження в душі читача, викликати в нього певні переживання, почуття, змусити зазирнути в самого себе. Головним для ліричного героя поета стали вже не конфлікти з дійсністю, а його внутрішні протиріччя. Окрім того, він силою уяви здатен творити новий світ власних бажань, марень і почуттів. Цей світ безмежний у власних проявах і до кінця не пізнаний. Шарль Бодлер став «поетом однієї збірки». Літературознавці розглядали «Квіти зла» як пов’язані між собою ліричні тексти і навіть як сюжетну поему. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів, об’єднаних за проблемно-тематичним принципом. Книга, що містить лише двісті сторінок невеликого формату, стала перлиною світової лірики. Задум збірки визрів у 1846 році. Тоді цей твір мав називатися «Лімби», що означає «верхні кола пекла». Звичайно, виникають асоціації з Данте та його твором «Божественна комедія». Пеклом здавалося поетові сучасне життя, пекельні муки відчували як ліричний герой твору, так і сам автор. Але таку назву вже мала книга Теодора Верона. Письменник Іполит Бабу підказав іншу — «Les Fleurs du Mal» («Квіти зла»).Збірка поета, що з'явилася 1 червня 1855 року і містила лише 18 віршів.Назва твору виявилася напрочуд влучною і виразною, відбивала всі суперечності, які переживав поет. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів: «Сплін та ідеал», «Паризькі картини», «Вино», «Квіти зла», «Бунт» і «Смерть». Усі вони об'єднані за проблемно-тематичним принципом. Вірші у збірці мають здебільшого двопланову структуру, але на першому плані — предмети, емпіричні явища, конкретні деталі, а за ними ховається ідея, абстракція, що перетворює предметні образи на символи. Символіка поета звернена до «реальної свідомості», спрямована глибоко й експресивно виразити суперечливе духовне буття особистості. Композиційну особливість структури збірки «Квіти зла» становить її двоплановість. Це стосується передусім основної частини «Сплін та ідеал», в якій утверджується божественна природа людини і ницість звичайного життя. Від першої частини «Спліну та ідеалу» до заключної (вірші «Сплін», «Марево», «Жага небуття», «Алхімія страждання», «Годинник») чітко простежується низхідна лінія, яка веде не від «спліну» до «ідеалу», а навпаки, від «ідеалу» до «спліну», від Бога — до Сатани.
44. Поезія Бодлера «Альбатрос». Верлен «Поетичне мистецтво»Уперше вірш був опублікований у 1859 р. без другої строфи. Дата написання - 1842 рік. На першому плані у вірші конкретні деталі, предмети. Альбатрос - величний птах, володар морських просторів, що супроводжував кораблі. А на палубі він мав вигляд безпорадного птаха. Поступово образ альбатроса переріс у романтичний образ - символ поета і його долі у людському вирі життя. Поет не знаходив розуміння серед людей і тому не міг злетіти думкою.Композиційна єдність твору досягла за допомогою центрального образу альбатроса, що став образом-символом. Тому і протиставлені тут реальний і символічний план вираження: альбатрос і матроси, поет і юрба. З образом альбатроса пов'язане все піднесене, він у центрі уваги, автор захоплювався ним і висловив йому співчуття. У вірші протиставлені високе і низьке, небесне і земне, поезія і проза, у ньому висловлені гіркі роздуми автора про трагічний стан поета у суспільстві.Вірш належав до циклу "Сплін та ідеал". У ньому стверджувалася божественна природа людини, з найбільшою повнотою втілена у постаті поета. «Поетичне мистецтво» стало поетичним маніфестом символізму. Написаний 1874 року, а надрукований 1882. «Найперше - музика у слові» - такою є головна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верле-ном,- медіум, яким керує інтуїція, а не логіка. Програмним твором поета став вірш "Поетичне мистецтво", у якому відобразились естетичні погляди П.Верлена. У своєму вірші поет визначив основні принципи імпресіонізму та символізму. Саме цей твір Верлена якнайтонше відобразив особливості його творчого методу, а також був сприйнятий символістами за свій поетичний маніфест. Головне для поета - інтуїтивне пізнання таємничого світу людських почуттів, природи, думок, мрій.На думку П.Верлена, музичність повинна була стати новим засобом вираження поетичного світовідчуття, найтонших вражень, найпотаємніших емоцій. За допомогою музичності поет прагнув відчути духовний ореол особистості - те, що її хвилює. Тут не просте порівняння
світу природи з людськими переживаннями, а їх органічна єдність, що й повинен передати "спів" поезії. Створивши свою особливу дійсність, поет через відтінки, півтони відобразив ті чи інші настрої та емоції, порушивши усталені межі між різними явищами. Верлен лише відчував духовну сутність світу, яка його приваблювала і водночас до кінця не розкривала свої глибини. Поетові нічого не ясно, тому і вірш обірваний на півслові: "А решта есе - література". Замовчування разом із зміною ритму в останніх рядках ще раз підкреслило справжність "поетичного мистецтва".Вірш Верлена за своїм естетичним змістом і відповідною вишуканою формою став справжнім виявом нового "поетичного мистецтва", протиставленого правилам класицизму і раціоналізму. Художні відкриття поета сприяли подальшому утвердженню модернізму. П.Верлен повів за собою не лише ціле покоління французьких символістів, а й представників європейської літератури.
45.особливості американського романтизму. Уітмен «Листя трави» Особливості американського романтизму: самозаглиблення та "довіра до себе", духовна незалежність, божественність людського "я", рівність людей, заперечення насильства над особистістю, пантеїстичне сприйняття життя, заперечення культу збагачення, віра в існування "наддуші", частинки якої містилися в кожній людині. Відіграв значну роль у становленні філософських засад пізнього романтизму США, був світоглядним та естетичним орієнтиром для Н.Готорна, Г.Мелвілла, У.Уітмена. Незалежно від того, поділяли американські романтики ідеї Емерсона і Topo чи ні, вони "відбивали їх безпосередньо чи опосередковано у своїй творчості", "прогресивні думки, які містилися у творах і виступах трансценденталістів, не могли не впливати на американську творчу інтелігенцію".Збірка Уолта Уїтмена "Листя трави" посіла важливе місце серед поетичних надбань світової літератури. Творчий доробок поета приваблював читачів різноманітністю тематики, оригінальністю стилю, широким жанровим діапазоном. Твори, які ввійшли до збірки, автор поділив на 15 циклів. До кожного ввійшли поезії, об'єднані за певними темами. Цикли мали відповідні назви: "Присвяти" (оспівування простої окремої особистості, людей різних професій; розкриття очевидних істин життя), "Діти Адама" (показ гармонії фізіологічного і духовного в людині; оспівування краси людського тіла, фізичного і платонічного кохання), "Аїр благовонний" (розкриття ідей демократії; тема дружби, братерства, любові), "Перелітні птахи" (оспівування сили, можливостей молодого покоління; заклик до нового життя; сподівання на зміни в суспільстві), "Морські течії" (філософсько-пейзажна лірика), "При дорозі" (антирабовласницькі мотиви; незмінні картини життя), "Барабанний бій" (події Громадянської війни в США 1861-1865 p.p.; роль поета і поезії в роки війни), "Пам'яті президента Лінкольна" (вірші, присвячені президенту Лінкольну), "Осінні ручаї" (тема свободи, життя і смерті; проблема екології; мотиви повстання), "Шепіт божественної смерті" (безсмертя після смерті), "Від полудня до зіркової ночі" (музика кохання; негаразди життя; революція в Іспанії; "ніч, сон, смерть і зірки"), "Пісні розставань" (щасливе майбуття; схід і захід життя), "Дні семи десятиліття" (сенс щастя; підведення підсумків життя; мотиви самогубства; тема справжніх переможців), "Прощавай, моє Натхнення!" (оспівування сили поета, смерті в ім'я свободи, безсмертя і добра), "Ехо минулих літ" (відречення від небажаних фактів; визнання й оспівування життя, в якому люди стали рівноправними).У збірці "Листя трави" наявні наскрізні теми й образи. Виділимо такі наскрізні теми: Людина - Особистість - Жінка - Чоловік; життя і смерть; Тіло і Душа; війна; Демократія; Природа; щастя. Серед наскрізних образів можемо виділити такі: Життя, Смерть, Сонце, Море, Повітря, Земля, Кохання.

41. Роман Стендаля "Червоне і чорне". Образ Жульєна Сореля
Роман «Червоне і чорне» — правдива оповідь про суспільство епохи Реставрації у Франції. Це соціально-психологічний роман, в основі якого лежить конфлікт особистості із суспільством. Шлях головного героя Жульєна Сореля наштовхує на думку, що в епоху Наполеона він міг би стати героєм, а в епоху Реставрації змушений або пристосуватися, або загинути.
Жульєн Сорель — представник покоління початку 20-х років XIX століття. Йому властиві риси романтичного героя: незалежність, почуття власної гідності, бажання змінити долю, бажання боротися і досягати мети. Він — яскрава особистість, у ньому все понад норму: сила розуму, воля, мрійливість, цілеспрямованість.
Наш герой — син теслі. Він живе в маленькому провінційному містечку Вер'єрі з братами і батьком і мріє вирватися звідси у великий світ. У Вер'єрі його ніхто не розуміє. «Усі домашні нехтували ним, і він ненавидів своїх братів і батька...» Юнак з раннього дитинства марив військовою службою, його кумиром був Наполеон. Після довгих роздумів він вирішує: єдина можливість чогось досягти в житті і вирватися з Вер'єра — стати священиком. «Пробити дорогу для Жульєна насамперед означало вирватися з Вер'єра; батьківщину свою він ненавидів. Усе, що він бачив тут, сковувало його уяву».
На початку роману вихователь дітей мера міста Вер’єра пана де Реналя, Жюльєн, був одержимий честолюбними планами. Жюльєн хоче «вийти в люди», утвердитися в суспільстві, зайняти в ньому одне з перших місць, але за умови, якщо це суспільство визнає в ньому повноцінну особистість, людину неабиякого, талановитого, обдарованого, розумного, сильного. Він не хоче поступитися цими якостями, відмовитися від них. В образі ЖюльєнаСореля Стендаль зобразив найбільш суттєві риси характеру молодої людини початку XIX століття, який увібрав у себе найважливіші риси свого народу, пробудженого до життя Великою французькою революцією: нестримну відвагу й енергію, чесність ж твердість духу, непохитність у просуванні до мети. Але герой завжди ж скрізь залишається людиною свого класу, представником нижчого, защемленого у своїх правах стану, тому Жюльєн – революціонер, і з цим згодні його класові вороги – аристократи. У його душі йде постійна напружена боротьба, вступають у протиріччя прагнення до кар’єри і революційні ідеї, холодний розрахунок і світлі романтичні почуття. Основа складного характеру героя – суперечливе з’єднання революційного, незалежного і благородного почала з честолюбними прагненнями, що тягнуть на шлях лицемірства, помсти і злочини. 
42. Жіночі образи роману Стендаля «червоне й чорне» На початку роману пані де Реналь на вигляд можна було дати років тридцять, але вона була ще дуже миловидна. Висока, ставна жінка, вона була колись першою красунею на всю округу. Багата спадкоємиця богобоязливої тітки, вона виховувалась у єзуїтському жіночому монастирі, але зуміла незабаром забути ті дурниці, яких її вчили в цьому закладі. Заміж її видали в шістнадцять років за літнього вже пана де Реналя. Розумна, кмітлива, емоційна, вона була водночас боязкою й сором'язливою, простою і трохи наївною. Її серце було вільне від кокетства. Вона любила самоту, любила походжати по своєму чудовому саду, ухилялася від того, що у Вер'єрі називалося розвагами, тому в суспільстві пані де Реналь стали називати гордячкою і говорити, що вона надто пишається своїм походженням. Молода жінка не могла хитрувати, обманювати, вести, як говорили у Вер'єрі, політику стосовно свого чоловіка, тому серед місцевих дам вона вважалася «дурною». Життя пані де Реналь було присвячене чоловікові й дітям. І ось у її душі виникло нове почуття — кохання. Вона немов прокинулася від довгого сну, стала всім захоплюватися, не тямила себе від емоцій. Почуття, що запалювало пані де Реналь, робило її енергійною й рішучою.Пані де Реналь перебуває весь час у душевній напрузі, у ній боряться дві сили — природне почуття, прагнення до щастя і почуття обов'язку стосовно родини, чоловіка, нав'язане суспільством, цивілізацією, релігією. Тому вона постійно вдається у крайнощі. Життя без коханого для неї стало безглуздим. І за три дні після страти Жульєна пані де Реналь померла, обіймаючи своїх дітей. Вона тихо, непомітно жила, жертвуючи собою заради дітей, родини, коханого, і так само тихо померла. Матильда де Ла-Моль — жіночий персонаж зовсім іншого типу. Горда і холодна красуня, що царює на балах, де збирається весь блискучий паризький світ, екстравагантна, дотепна й насмішкувата, вона вища за своє оточення. Гострий розум, освіченість — вона читає Вольтера, Руссо,цікавиться історією Франції, героїчними епохами країни — діяльна натура Матильди примушує її з презирством ставитися до всіх родовитих залицяльників, що претендують на її руку і серце. Сучасна дійсність не викликає аніякого інтересу в Матильди. Вона буденна, сіра і зовсім не героїчна. Усе купується і продається — «титул барона, титул віконта — усе це можна купити... кінець кінцем, щоб здобути багатство, чоловік може одружитися з дочкою Ротшильда». Матильда схиляється перед силою пристрасті Маргарити Наваррської, яка здобула в ката голову свого коханця і власноруч поховала її. Прихильниця трону і церкви, Матильда почуває себе здатною до великих подвигів заради відновлення старих часів. Матильда звертає увагу на Жульєна тому, що відчуває в ньому незвичайну натуру. Жульєн викликає її зацікавленість і повагу як такий, що «...не народився, щоб плазувати». Матильду вражає похмурий вогонь, який палає в його очах, його гордовитий погляд.  Вона теж, як і пані де Реналь,— у постійній душевній напрузі. У неї теж точиться боротьба між природним прагненням до щастя і «цивілізацією», тими поглядами, що їх нав'язало суспільство із самого її народження. Вагаючись між коханням і ненавистю до Жульєна, презирством до себе, вона то відштовхує його, то віддається з усією силою пристрасті. Жульєнові доводиться підкоряти її. Покохавши нарешті Жульєна до самозабуття, Матильда готова пожертвувати і своєю репутацією, і титулом, і багатством. Вона врятувала б Жульєна від страти, якби той цього захотів. Після смерті коханого вона виконала його останнє прохання — поховала в печері на високій горі, що здіймається над Вер'єром. Обидві героїні прекрасні, кожна по-своєму. Обидві вони викликають, з одного боку, співчуття та жаль, з іншого боку, їхнє альтруїстичне, жертовне кохання викликає подив і шану. Своїм коханням вони вчать нас любити безкорисливо й самовіддано. Шкода, що їхнє щастя тривало недовго, але в цьому винні не стільки вони, скільки суспільство зі своїми несправедливими законами.
43. Естетичні погляди Ш. Бодлера. Збірка поезій «Квіти зла». У своїй творчості Ш. Бодлер розробляв принципи нового модерністського мистецтва. Він наголошував, що роль Краси у світі є надзвичайною. На його думку, мистецтво стає Прекрасним лише тоді, коли виражає почуття, пристрасті, мрію кожного. Прекрасним у мистецтві може бути будь-яка річ, будь-яке переживання, але таїну Прекрасного ніхто й ніколи так і не осягне. Таємниця співчуття — це теж ознаки краси. Бодлер завжди наголошував на тому, що досконале не може бути завершеним. Це означає, що справжній витвір мистецтва має знайти своє продовження в душі читача, викликати в нього певні переживання, почуття, змусити зазирнути в самого себе. Головним для ліричного героя поета стали вже не конфлікти з дійсністю, а його внутрішні протиріччя. Окрім того, він силою уяви здатен творити новий світ власних бажань, марень і почуттів. Цей світ безмежний у власних проявах і до кінця не пізнаний. Шарль Бодлер став «поетом однієї збірки». Літературознавці розглядали «Квіти зла» як пов’язані між собою ліричні тексти і навіть як сюжетну поему. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів, об’єднаних за проблемно-тематичним принципом. Книга, що містить лише двісті сторінок невеликого формату, стала перлиною світової лірики. Задум збірки визрів у 1846 році. Тоді цей твір мав називатися «Лімби», що означає «верхні кола пекла». Звичайно, виникають асоціації з Данте та його твором «Божественна комедія». Пеклом здавалося поетові сучасне життя, пекельні муки відчували як ліричний герой твору, так і сам автор. Але таку назву вже мала книга Теодора Верона. Письменник Іполит Бабу підказав іншу — «Les Fleurs du Mal» («Квіти зла»).Збірка поета, що з'явилася 1 червня 1855 року і містила лише 18 віршів.Назва твору виявилася напрочуд влучною і виразною, відбивала всі суперечності, які переживав поет. Книга має посвяту, вступ і складається із шести циклів: «Сплін та ідеал», «Паризькі картини», «Вино», «Квіти зла», «Бунт» і «Смерть». Усі вони об'єднані за проблемно-тематичним принципом. Вірші у збірці мають здебільшого двопланову структуру, але на першому плані — предмети, емпіричні явища, конкретні деталі, а за ними ховається ідея, абстракція, що перетворює предметні образи на символи. Символіка поета звернена до «реальної свідомості», спрямована глибоко й експресивно виразити суперечливе духовне буття особистості. Композиційну особливість структури збірки «Квіти зла» становить її двоплановість. Це стосується передусім основної частини «Сплін та ідеал», в якій утверджується божественна природа людини і ницість звичайного життя. Від першої частини «Спліну та ідеалу» до заключної (вірші «Сплін», «Марево», «Жага небуття», «Алхімія страждання», «Годинник») чітко простежується низхідна лінія, яка веде не від «спліну» до «ідеалу», а навпаки, від «ідеалу» до «спліну», від Бога — до Сатани.
44. поезія Бодлера «Альбатрос». Верлен «Поетичне мистецтво»Уперше вірш був опублікований у 1859 р. без другої строфи. Дата написання - 1842 рік. Очевидно, він був написаний під час мандрівки Бодлера на острови Репотьон і Маврикій у 1841 р. На першому плані у вірші конкретні деталі, предмети. Альбатрос - величний птах, володар морських просторів, що супроводжував кораблі. А на палубі він мав вигляд безпорадного птаха. Поступово образ альбатроса переріс у романтичний образ - символ поета і його долі у людському вирі життя. Поет не знаходив розуміння серед людей і тому не міг злетіти думкою.Композиційна єдність твору досягла за допомогою центрального образу альбатроса, що став образом-символом. Тому і протиставлені тут реальний і символічний план вираження: альбатрос і матроси, поет і юрба. З образом альбатроса пов'язане все піднесене, він у центрі уваги, автор захоплювався ним і висловив йому співчуття. У вірші протиставлені високе і низьке, небесне і земне, поезія і проза, у ньому висловлені гіркі роздуми автора про трагічний стан поета у суспільстві.Вірш належав до циклу "Сплін та ідеал". У ньому стверджувалася божественна природа людини, з найбільшою повнотою втілена у постаті поета. «Поетичне мистецтво» стало поетичним маніфестом символізму. Написаний 1874 року, а надрукований 1882. «Найперше - музика у слові» - такою є головна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верле-ном,- медіум, яким керує інтуїція, а не логіка. Програмним твором поета став вірш "Поетичне мистецтво", у якому відобразились естетичні погляди П.Верлена. У своєму вірші поет визначив основні принципи імпресіонізму та символізму. Саме цей твір Верлена якнайтонше відобразив особливості його творчого методу, а також був сприйнятий символістами за свій поетичний маніфест. Головне для поета - інтуїтивне пізнання таємничого світу людських почуттів, природи, думок, мрій.На думку П.Верлена, музичність повинна була стати новим засобом вираження поетичного світовідчуття, найтонших вражень, найпотаємніших емоцій. За допомогою музичності поет прагнув відчути духовний ореол особистості - те, що її хвилює. Тут не просте порівняння світу природи з людськими переживаннями, а їх органічна єдність, що й повинен передати "спів" поезії. Створивши свою особливу дійсність, поет через відтінки, півтони відобразив ті чи інші настрої та емоції, порушивши усталені межі між різними явищами. Верлен лише відчував духовну сутність світу, яка його приваблювала і водночас до кінця не розкривала свої глибини. Поетові нічого не ясно, тому і вірш обірваний на півслові: "А решта есе - література". Замовчування разом із зміною ритму в останніх рядках ще раз підкреслило справжність "поетичного мистецтва".Вірш Верлена за своїм естетичним змістом і відповідною вишуканою формою став справжнім виявом нового "поетичного мистецтва", протиставленого правилам класицизму і раціоналізму. Художні відкриття поета сприяли подальшому утвердженню модернізму. П.Верлен повів за собою не лише ціле покоління французьких символістів, а й представників європейської літератури.
45.особливості американського романтизму. Уітмен «Листя трави» Особливості американського романтизму: самозаглиблення та "довіра до себе", духовна незалежність, божественність людського "я", рівність людей, заперечення насильства над особистістю, пантеїстичне сприйняття життя, заперечення культу збагачення, віра в існування "наддуші", частинки якої містилися в кожній людині. Відіграв значну роль у становленні філософських засад пізнього романтизму США, був світоглядним та естетичним орієнтиром для Н.Готорна, Г.Мелвілла, У.Уітмена. Незалежно від того, поділяли американські романтики ідеї Емерсона і Topo чи ні, вони "відбивали їх безпосередньо чи опосередковано у своїй творчості", "прогресивні думки, які містилися у творах і виступах трансценденталістів, не могли не впливати на американську творчу інтелігенцію".Збірка Уолта Уїтмена "Листя трави" посіла важливе місце серед поетичних надбань світової літератури. Творчий доробок поета приваблював читачів різноманітністю тематики, оригінальністю стилю, широким жанровим діапазоном. Твори, які ввійшли до збірки, автор поділив на 15 циклів. До кожного ввійшли поезії, об'єднані за певними темами. Цикли мали відповідні назви: "Присвяти" (оспівування простої окремої особистості, людей різних професій; розкриття очевидних істин життя), "Діти Адама" (показ гармонії фізіологічного і духовного в людині; оспівування краси людського тіла, фізичного і платонічного кохання), "Аїр благовонний" (розкриття ідей демократії; тема дружби, братерства, любові), "Перелітні птахи" (оспівування сили, можливостей молодого покоління; заклик до нового життя; сподівання на зміни в суспільстві), "Морські течії" (філософсько-пейзажна лірика), "При дорозі" (антирабовласницькі мотиви; незмінні картини життя), "Барабанний бій" (події Громадянської війни в США 1861-1865 p.p.; роль поета і поезії в роки війни), "Пам'яті президента Лінкольна" (вірші, присвячені президенту Лінкольну), "Осінні ручаї" (тема свободи, життя і смерті; проблема екології; мотиви повстання), "Шепіт божественної смерті" (безсмертя після смерті), "Від полудня до зіркової ночі" (музика кохання; негаразди життя; революція в Іспанії; "ніч, сон, смерть і зірки"), "Пісні розставань" (щасливе майбуття; схід і захід життя), "Дні семи десятиліття" (сенс щастя; підведення підсумків життя; мотиви самогубства; тема справжніх переможців), "Прощавай, моє Натхнення!" (оспівування сили поета, смерті в ім'я свободи, безсмертя і добра), "Ехо минулих літ" (відречення від небажаних фактів; визнання й оспівування життя, в якому люди стали рівноправними).У збірці "Листя трави" наявні наскрізні теми й образи. Виділимо такі наскрізні теми: Людина - Особистість - Жінка - Чоловік; життя і смерть; Тіло і Душа; війна; Демократія; Природа; щастя. Серед наскрізних образів можемо виділити такі: Життя, Смерть, Сонце, Море, Повітря, Земля, Кохання.
.
62.О.Уайльд.Образ Доріана Грея.Портрет Доріана Грея» — єдиний роман Оскара Уайльда, найвідоміший та найпопулярніший його твір. Вперше виданий 20 червня 1890 року. Друга редакція, у якій автор дещо доповнив та змінив твір, дописав нові розділи, вийшла у квітні 1891 року.Головний герой твору — молодий аристократ Доріан Грей. Він був вихований багатим опікуном. І хоч не мав батьків (мати померла дуже рано, а батька вбили на дуелі), він ні в чому не знав нестатку, вів життя світського лева, відвідував звані обіди, вечори проводив в опері. Доріан закохався в молоду актрису Сибіл Вейy. Незважаючи на те що вона була ще дуже молода, дівчина пречудово грала на сцені провінційного. Грала натхненно, з великою майстерністю, вкладаючи всю душу в гру. І коли з'являється Доріан Грей, він здається Сибіл справжнім дивом. Художник Безіл Холлуорд малює портрет Доріана Грея, який удався йому настільки, що Доріан виглядав на ньому ніби жива людина. Безіл навіть виставляти цей портрет не захотів, настільки він був йому дорогий, бо він вклав у нього весь свій хист, навіть свою душу, й подарував його Доріану. Доріан Грей, дивлячись на свій портрет, висловлює бажання, щоб він завжди залишався таким молодим і гарним, а старів і змінювався його портрет. І сталося диво: обличчя Доріана Грея протягом усього життя залишається незмінним. На ньому не залишалося відбитків усього пережитого, його гидких підступних вчинків, аморальної поведінки, зате змінювався портрет. Коли Доріан покинув після невдалої вистави Сибіл, вона не змогла знести цього удару й покінчила життя самогубством. А на портреті з'явилася перша зловісна зморшка. Спочатку, дізнавшись про загибель коханої дівчини, Доріан переживав, але потім послухав свого «духовного наставника» лорда Генрі і швидко забув її. Доріан і надалі продовжує вести світське життя: один за одним відвідує світські обіди, модні салони, вечори в опері. Він колекціонує різні незвичні музичні інструменти. Всі ці скарби збирав Доріан у своєму розкішному будинку з єдиною метою: забутись і хоч ненадовго позбутися страху, який для нього став уже нестерпним. І страхом цим був його портрет, що стояв у замкнутій кімнаті, де пройшли його дитячі літа. Портрет був запнутий пурпурово-золотим пологом. Він являв Доріанові на очі розклад його власної душі. Чим більше він робив поганих, аморальних вчинків, тим огиднішим ставав його портрет. І намагався забутися у наркотичному зіллі, які пропонувалися у різних притонах, що їх відвідував. Про нього починають подейкувати як про бездушну людину, котра губить молоде покоління, що він чимало зламав доль своїх приятелів і подруг. Безіл Холлуорд — колишній його друг, який давно вже порвав з ним усі зв'язки, намагається вказати Доріану на його помилки. Але Доріан на справедливі зауваження друга показує йому портрет його ж роботи,. Доріан же вважає, що саме Безіл став винуватцем його аморальної поведінки, і вбиває ножем свого колишнього друга. Доріана починає мучити совість, і він знову шукає забуття у наркотичному зіллі. Пізно вночі у своєму розкішному будинку Доріан Грей, схопивши ніж, встромив його у портрет. Чується страшний крик, і коли до кімнати прибігли служниці, то побачили мертве тіло старця, одягненого у фрак. Так загинув Доріан Грей — зовнішньо красива, але надзвичайно слабка духовно людина. Людина, для якої зло було лише одним із засобів здійснення того, що він вважав красою життя. Так скінчилося це нікчемне життя.
63. Естетизм в англ.літ-рі. Образ лорда Генрі.Естетизм - напрям у англійському мистецтві та літературі 1880-1890-х років, який представили письменник, теоретик, історик мистецтва Волтер Пейтер та угру-пування поетів і художників, теоретиків літератури й мистецтва - Артур Саймонс,Особливість естетизму полягала у тому, що він, перебуваючи поза рамками пересічної моралі, діяв лише у сфері мистецтва, де "дозволене" і "недозволене" диктувалося волею митця і підлягало тільки суду естетичних законів. Естетизм виявив переваги художньої вигадки, уяви і майстерності художника перед копією життя. Творчі здобутки митців цього напряму мали значний вплив на розвиток мистецтва XX століття, зокрема на творчість англійських і російських символістів, а також Т.-С. Еліота, В. Вульф, М. Пруста, Дж. Джойса.Вся естетика О.Вайльда - це низка парадоксальних суджень. Але естетичне вчення Оскара не можна розглядати окремо від тогочасної дійсності, а отже, лицемірної вікторіанської моралі, виклик якій кинув письменник як своєю поведінкою, так і художніми творами.Генрі Уоттон з'являється в романі в символічною обстановці естетизованого філософського споглядання : вишукані пахощів квітів , майстерня художника , тіні птахів , наводять на роздуми про японського живопису . Ця атмосфера ізольована від суєтного : « Глухий шум Лондона долинав сюди , як гудіння далекого органу».Судження лорда вкрай естетизовано; сімейне життя - привід для змагання у брехні між подружжям ; рідню свою він не терпить тому , що «ми не виносимо людей з тими ж недоліками , що у нас». Чи є лорд Генрі моральною людиною ? Безіл Холлуорд відповів на це питання явно позитивно : "Дивовижний ти людина ! Ніколи не говориш нічого морального - і ніколи не робиш нічого аморального. Твій цинізм - тільки поза " . Це зрозуміло - образ Воттона покликаний окреслити карикатурно звичаї англійського суспільства , з висоти своїх парадоксів. Лорд Генрі - переконаний гедоніст , його ставлення до людей - ставлення глядача до акторів сцени , до яких він в принципі байдужий : друзів і ворогів він вибирає , виходячи з естетичних міркувань , людей він « спостерігає » , знаходячи в цьому особливий інтерес , інтелектуальне задоволення: «Геній , безсумнівно , довговічніше Краси. Тому- то ми так і прагнемо понад усяку міру розвивати свій розум ... ».
Генрі Уоттон стає наставником Доріана Грея - молода людина цікавий йому в силу незвичайного поєднання краси і душевної цілісності, лорд Генрі береться викласти Доріану уроки одержання найбільш повного задоволення від життя. « Мета життя - самовираження » - проголошує Генрі Уоттон, заважає ж цьому - боязнь громадської думки. Дати волю своїм почуттям - відкрити джерело незвичайною радості , здійснюючи свої мрії. Яскраво відкривши Доріану швидкоплинність молодості , лорд Генрі закликає юнака шукати нових відчуттів - для відчуття повноти життя.Моральне падіння Доріана відбувається під безпосереднім " керівництвом" лорда Генрі, в уста якого автор вкладає багато з власних парадоксальних суджень. Уайльда насамперед цікавить гра розуму , а тому холодний цинік лорд Генрі занятий пошуками істини , а прагненням до неперевершеності : "Він грав думкою і ставав зарозумілий. Він підкидав її на повітря і перевертав її , випускав її з рук і знову ловив , прикрашав її райдужними фарбами фантазії і окриляв парадоксами "Всі слова і всі дії лорда Генрі стосовно Дориану Грею послідовні і переслідують певну мету. Лорд Генрі зовсім не має наміру розбещувати головного героя , тому як це знищить прекрасний вигляд Доріана . Навпаки , він має намір зробити все , щоб зберегти красу свого друга. Перше , що робить лорд Генрі , - намагається переконати Доріана в цінності молодості і краси. І ця спроба увінчалася повним успіхом. Але навіть не будучи аморальним у власних вчинках , можна розбещувати інших людей.
64.Е.По – романтик. Детективна проза. Образ Огюста Дюпена.Едгар По — надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія значною мірою вплинула на творчість поетів різних народів, але на батьківщині, в Америці, його вірші довго не розуміли і не визнавали. Його прозові твори стали підґрунтям нових жанрів, детективного і науково-фантастичного, тому Ж. Верн і Г. Веллс вважали його своїм учителем. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури.Поезія, за Едгаром По, розкриває ідеали прекрасного, що створюються в уяві поета. Мета його творчості — створити особливий стан емоційного піднесення, в якому можливе миттєве прозріння прекрасного. Так, наприклад, побудований вірш «Крук», в якому читач разом із ліричним героєм переживає прекрасні і трагічні почуття. Е. По точно розрахував будову вірша, його ритмічні зміни, навіть почуття, що викликають ті чи інші слова.Ще яскравіше своєрідність романтизму американського письменника виявилася в його прозових творах. Е. По віддавав перевагу невеликим за розміром жанрам — новелі й оповіданню. Він вважав, що великий твір, який не можна прочитати відразу, не з такою силою впливає на читача, тому що цілісність твору порушується. У прозі він поставив проблему зіткнення свідомості людини з реальністю.Таким чином, своєрідність романтизму Е. По полягає в усвідомленні сили емоційного впливу слова, художнього твору на читача. Усвідомивши це, По прагне підкорити цю силу, розрахувати її, спрямувати її засобами художньої виразності. Романтичні герої Е. По, на відміну від більшості подібних героїв того часу, живуть у реальному, сучасному авторові світі. Їх романтична винятковість прихована в їх внутрішньому світі, в їх можливостях відчувати й мислити.Детектив став цілком законним літературним жанром. Його перевага полягала в тому, що це - одна із перших і поки що єдина форма популярної літератури, в якій показало себе відчуття поезії сучасного життя.Цей жанр мав давні корені. Біля витоків детективної літератури став американський письменник Е.А.По, який протягом 1840-1845 рр. створив 5 новел, у яких було закладено ідеї, що лягли в основу принципів сучасного детективу. Він став засновником трьох головних напрямів у детективі - романтичного (власне сенсаційного), класичного (власне інтелектуального) та готичного (жахливого, страшного). У творах класичного типу, власне інтелектуальних детективах, усі події, як правило, відбувалися у першій частині, а потім детектив рухався вперед, доки повністю не розгадував загадки. Що ж стосувалося читача, то він діяв нарівні з великим нишпоркою і мав можливість самостійно працювати над загадкою. Розв'язуючи ту чи іншу таємницю, читач повинен мислити логічно, послідовно, підключивши свій інтелект, звідси і назва - інтелектуальний.Дюпен Огюст- видатний логік, що присвятив себе діяльності слідчого, що розкриває механізм злочинів. Герой створеного По нового жанру «логічних» оповідань, Д. виявляється попередником Шерлока Холмса (Артура Конан Дойла), еркюля Пуаро (Агати Кристи), батька Брауна (Г. К. Честертона). Людина, що володіє дивними аналітичними здатностями, він осоромлює неспроможну поліцію, розплутуючи надзвичайно таємничі справи. Д. — нащадок знатного роду, але, рано випробувавши «мінливості долі» і виявившись у жалюгідному положенні, він «втратив всю свою природну енергію, нічого не домагався в житті».Він веде відокремлений спосіб життя в Сен-Жерменском передмістя, де його улюбленими заняттями стають читання книг і прогулянки під місяцем. Д. міг би виглядати типовим романтиком, якби не його всепоглинаюча пристрасть до логіки.
65. Образ Джорджа Дюруа в романі «Любий друг».Дюруа Джордж - виходець із нормандських селян , так і не отримавши диплома бакалавра , два роки служив унтер- офіцером у закуткових фортецях на півдні Алжиру. Він приїжджає в Париж , служить дрібним чиновником і мріє про кар'єру. Зустрічає на вулиці свого товариша по службі по гусарського полку Шарля Форестье , який влаштовує його працювати в газеті «Французька життя» і вперше наводить його в « Фолі - Бержер » , де відразу виявляється його чоловіча чарівність . Не в силах написати свої першій статті , Д. користується допомогою Мадлени Форестье . Завдяки репортерській діяльності Д. проникає за лаштунки театру і політики , в кулуари палати депутатів і державних діячів , але при цьому не здатний дописати фейлетон , розпочатий для нього Мадленой . Він спокушає Клотільду де Марель , дочка якої Лорін називає Д. « Милим другом» . Спеціально для побачень з ним Клотільда ​​знімає квартиру , а під час безгрошів'я потайки підсовує гроші. Щоб поліпшити своє службове становище , Д. радиться , попередньо зізнавшись у любові, з Мадленой Форестье , яка радить йому звернутися до дружини головного редактора пані Вальтер . Д. отримує місце завідувача відділом хроніки. Викритий у брехні співробітником газети « Перо » Луї Лангремоном , він змушений викликати його на дуель , при підготовці до якої з'ясовується , що колишній унтер -офіцер Д. погано стріляє. Після дуелі Д. висувається в розряд присяжних фейлетоністів «Французької життя». Після смерті Форестье Д. одружується на Мадлені, яка змушує його перетворити прізвище Д. в дворянську « Дю Руа де кантеле » , а згодом отримати баронський титул. Він щиро захоплений своєю дружиною , але йому весь час заважають спогади про Форестье , місце якого він зайняв і в ліжку , і на службі , отримавши призначався йому орден Почесного легіону. Дізнавшись від Мадлени , що в нього закохана пані Вальтер , він спокушає її , залучений труднощами перемоги . Джордж примушує свою дружину розділити з ним навпіл спадок її колишнього коханця графа де Водрека . Він вирішує розлучитися з нею , щоб одружитися на дочці пана Вальтера Сюзанні , яка в нього закохана. Він застає зненацька дружину з міністром закордонних справ Ларош- Матье , який буде змушений піти у відставку. Д. організовує викрадення Сюзанни і домагається згоди на весілля. Джордж стає головним редактором газети і вінчається у церкві з Сюзанною , думаючи про швидке побаченні з пані де Марель і мріючи дострибнути до дверей Бурбонського палацу.
56) А. Міцкевич - романтик. Цикл «Кримські сонети». Ностальгія за Батьківщиною
Адам Міцкевич - найвизначніший польський поет-романтик і провідний представник європейського романтизму. З його ім'ям пов'язане й остаточне утвердження романтизму в польській літературі. Центральним героєм польських романтиків була особистість, яка присвячує себе справі визволення своєї батьківщини з-під іноземного гніту.Постать самого поета для поляків асоціювалася з пророком-ясновидцем, на якого покладено високу і відповідальну суспільну місію: підіймати на боротьбу і вказувати шлях, який приведе поляків до визволення. Водночас поети намагалися узагальнити минуле й сучасне Польщі у широкій філософській та історичній пер-спективі.У 1822 р. у Вільні вийшов перший том поезій А. Міцкевича під назвою «Балади і романси». Його поява ознаменувала у творчості Міцкевича перехід на естетичні позиції романтизму. 
18 віршових творів, що увійшли до збірки Міцкевича «Кримські сонети», становлять єдиний поетичний цикл, написаний Міцкевичем під враженням двомісячної подорожі Кримом. «Кримські сонети» увібрали в себе думки й почуття поета, який перебуває у вигнанні і свій сумний настрій передає картинами прекрасної кримської природи.Тематичною основою ліричного сюжету «Кримських сонетів» Міцкевича є враження, що їх поет отримав під час мандрівки Кримом, знайомства з його природою, географією, історією, культурою. Засвоїм характером сонети нагадують своєрідний ліричний щоденник. Можна виділити 3 тематичних цикли : 1) тема морської стихії, 2) пам*ять про минуле, дивлячись на картини, 3)тема мальовничих краєвидів кримських степів, гір, міських околиць.
Епіграфом до циклу Міцкевич узяв рядок з вірша Ґете: «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати в поетовій країні». Цим він одразу дав зрозуміти, що задум циклу пов'язаний з його батьківщиною, а не з Кримом. У сонетах присутній мотив минущості будь-якої деспотії, у тому числі й царської, яка зробила поета вигнанцем.Поет використав легенду для порівняння долі мандрівника — вигнанця, відірваного від батьківщини, з долею прекрасної польки, яка так і померла на чужині, у одному із сонетів. У сонеті «Пілігрим» яскраво виражена туга за рідним краєм — герой — мандрівник прямо заявляє, що «трясовина» Литви миліша для нього за «казкові дива» чужого краю.Східний колорит, бездоганно описані пейзажі використані для відтінення переживань героя, який тужить за рідним краєм.
57) Східні поеми Дж. Байрона («Гяур», «Лара», «Корсар»). Риси романтизму у творах.
Саме в ці роки (1813-1816) Байрон створив цикл поем, так званих східних або романтичних.
До цього циклу ввійшли такі лірико-епічні поеми: "Гяур" (1813), "Абідоська наречена" (1813), "Корсар" (1814), "Лара" (1814), "Облога Коринфа" (1816), "Паризина" (1816). "Мазепа" (1818) і "Острів" (1823) створені трохи пізніше.
Події у цих творах в основному відбувалися на Близькому Сході або на Півдні Європи, здебільшого у Греції. У центрі уваги автора - історія романтичного героя, історія, у якій майже завжди центральним був любовний епізод.
Героєм "східних поем" став бунтар - індивідуаліст, який заперечував всі закони свого суспільства, повставав проти людей і Бога. Це типовий романтичний герой, для якого характерні винятковість особистої долі, сильна пристрасть, трагічна любов. У ньому читачі впізнавали самого Байрона.
Загальні особливості "східних поем": 1)наявність певного сюжету; подана історія героя, часто уривчасто, з недомовками; 2)місце дії зображено досить узагальнено, хоча Байрон побував у місцевостях, котрі змальовував; 3)картинам природи відведена значна роль (образи моря, скель, дерев, різнобарвних квітів тощо); 4) розповідь побудована з окремих епізодів найдраматичнішого характеру так, що пізніші події згадуються перед більш ранніми; 5)недомовленість, пробіли в біографії центральних персонажів, глухі згадки про якісь страшні, трагічні події в їхньому минулому створили ореол загадковості, віщували нещастя; 6)персонажі (носії зла) гинули чи вмирали від душевного болю; 7)головний герой повстав проти людей і Бога: зруйнував чужі долі, розбив серця тих, хто його любив, порушив суспільні закони і моральні норми; 8)більшість образів змальована автором так, що викликала подвійні почуття. Вони принесли страждання іншим, але трагічно страждали і самі.
"Гяур". Події в цій поемі відбувалися у Туреччині. Про головного героя сказано мало. Залишилося невідомим навіть його справжнє ім'я, бо "гяур" - це зневажливе прізвисько "невірного". Лише в передмові згадано, що він венеціанець. Гяур, певно, зрікся своєї віри і став Магометом. Так він зміг зустріти невільницю ГассанаЛейлу, яку пристрасно покохав. Вона відповіла на його почуття і погодилася втекти з ним. Про все це можна лише здогадуватися за натяками, розкиданими у тексті, бо саме з фрагментів складений сюжет. Потім перед читачем постали руїни колись розкішного і затишного палацу Гассана, який загинув у бою. Далі подано фрагмент про те, як уночі група якихось людей кинула далеко в море щось загорнуте у сувій, схоже на тіло. Стало зрозумілим, що заздрісний Гассан убив Лейлу, а її труп було кинуто у море. Гяур на чолі загону напав на воїнів Гассана, убив свого ворога, а потім сховався від людей і світу в монастирі. Він не спілкувався з ченцями, не молився у церкві, а тому його вважали жахливим грішником, що не розкаявся. Лише перед смертю колишній християнин сповідувався перед святим отцем і розповів про всю безмежність свого кохання до Лейли, загибель якої позбавила його бажання жити, про помсту Гассану, що не заспокоїло його серця.
Риси романтизму: культ почуттів; основна - «байронічний герой» - це зневірена людина, яка гордо ненавиділа суспільство, що відвернулося від неї, і мстила цьому суспільству
58) Дж. Байрон - романтик. «ПоломництвоУальд - Гарольда». Художні особливості поеми
Байрон став символом романтизму в Європі ХІХ ст. Основна його заслуга - це створення «байронічного героя» (самотня розчарована людина (часто із загадковим минулим), яка з гордим презирством ставиться й мститься суспільству, що відштовхнуло її, але при цьому й сама страждає — у нього страдницька душа, сильний характер і бунтівлива вдача.
Типовий байронічний герой — титаноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою», мрійник, ідеаліст, що пережив тяжке розчарування, крах своїх ідеалів — це самотній мандрівник, вигнанець. Зазвичай це винятковий характер, що діє за виняткових обставин: для нього характерні глибокі та інтенсивні почуття, туга, меланхолія, душевні поривання, палкі пристрасті, він відкидає закони, яким підкоряються інші. Тому такий герой завжди вивищується над оточенням.)
«Паломництво Чайльд Гарольда» поема, опублікована частинами в період з 1812 по 1818 роки, в якій розповідається про враження розчарованого життям юнака від закордонної мандрівки та про роздуми, викликані цією мандрівкою. Це ліро-епічна поема, в якій опис душевних емоцій сягає досконалості, і разом з тим це різка політична сатира.
Чайльд Гарольд(Чайльд - це дворянин, ще не посвячений у лицарі) - молодий, але вже втомлений життям аристократ, який, як виявляється з перших рядків поеми, не давав собі праці замислюватися над сенсом і метою свого існування. Гарольд без жалю залишає Англію. Його холодного серця чужі сльози пажа, зітхає про матір, тривога слуги про дружину і дітей.Мета його подорожі - пізнати нове життя, випробувати свої духовні сили, заповнити чимось свою спустошеність і, може бути, знайти своє місце в житті. Він зневажає зло, але нічого не робить в ім’я добра. 
У другій пісні змінюється аспект зображення і тональність розповіді. Тут розказано про перебування Гарольда в Греції та Албанії. Прокльони поневолювачам перемежовуються з докорами грекам за те, що «під батогами турецькими упокорюючись, простяглася Греція, затоптана в бруд». Байрон радить грекам не чекати нічиєї допомоги, а взятися за своє визволення самим.
Третя і четверта пісні поеми написані після того, як поет назавжди покинув батьківщину. Байрон зазначав, що «вовки-монархи», поваливши «лева Наполеона», принесли Європі новий гніт.Четверта пісня є відгуком на зароджується в Італії рух карбонаріїв. Не випадково італійські влади не погоджувалися на її друкування. Поема, таким чином, відображає долю країн Європи початку XIX століття. Байрон стверджує, що головним її героєм є народ, йому віддані думки, почуття, симпатії поета. Прославлення народної боротьби, хвала сильним і відважним, заклик до свободи і битв-за неї - це волелюбний пафос поеми, її революційне значення.
Велике використання описів.
59) Ч. Діккенс-реаліст. Повість «Різдвяна пісня у прозі». Образ СкруджаПочаток реалізму в Англії формально пов’язується з творчістю Ч. Діккенса.  У реалістичних романах, створених Ч. Діккенсом, вікторіанська Англія подана у всій своїй непривабливій красі, письменник у своїх творах викрив зовнішнє благополуччя країни.Як художник-реаліст Ч. Діккенс прославився майстерністю тонкого психологічного аналізу і широтою охоплення типових соціальних явищ. Його життєрадісний гумор і нещадна сатира в сполученні з любов’ю до людини, яка, як стверджував сам письменник, була “цілим океаном”, допомогли йому створити вражаючу галерею живих і безсмертних літературних образів. У своїх творах Діккенс твердо вірить у моральне переродження людини, що яскраво зображено  у «Великих сподіваннях».Епічно широка, об’єктивна картина навколишнього світу, яким він виникає у романах Ч. Діккенса, настільки сильно прикрашена авторським ставленням, так багато в ній суб’єктивного початку, що в очах деяких його сучасників Ч. Діккенс представлявся скоріше продовжувачем романтиків, ніж істинним реалістом.Своєрідністю творчої манери Діккенса-реаліста є всі можливі засоби впливу на емоції читача. Карикатура, гротеск, перебільшення, насмішка, відкрита іронія, сарказм, поетична інвектива – усім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла.Різдвя́напі́сня в про́зі, або́різдвя́неоповіда́ння з при́видами - різдвяне оповідання Діккенса.Головний герой твору — власник торгової спілки «Скрудж і Марлей» Скрудж. Це була дуже скупа і жорстока людина. Люди боялися і не любили його, Скрудж не поважав Свята, вважав це нісенітницею, не вмів радіти. Увечері перед Різдвом він образив племінника, вилаяв свого працівника. А вночі до нього з'явився привид товариша і компаньйона Марлея, про якого він давно забув. Привид Марлея розповів, як він тепер кається і страждає через те, що не робив добрих справ за життя. І пообіцяв, що Скрудж вночі зустрінеться з Духом Минулого, Духом Теперішнього та Духом Майбутнього Різдва. Подорож Скруджа у своє дитинство, в теперішнє та майбутнє допомогли йому багато чого зрозуміти. Це так вплинуло на нього, що він зробився зовсім іншою людиною — давав щедрі пожертви бідним, Допоміг сім'ї клерка Боба, привітно ставився до племінника — сина улюбленої сестри Фен. Ця історія, як і повинно бути в різдвяному оповіданні, закінчується .щасливо. І нагадує людям, що вони повинні не марнувати часу, поспішати робити добро ближнім своїм.Скрудж - справжній жмикрут: він умів міцно схопити людину, як кліщами, придушити, скрутити, згребти». Він був жадібний, твердий і гострий, як камінь, потайний і схожий на слимака. Погляд у Скруджа був такий холодний, що від нього можна було замерзнути. Чарльз Діккенс описав його з самого початку так, щоб зразу дати зрозуміти, що нічого гарного у Скруджеві не було. Але привид Марлея і три духи вирішили врятувати Скруджа й допомогли йому змінитися. Він побачив себе малим і самотнім, побачив свою ласкаву сестру й родину Боба. А ще побачив свою смерть і зрозумів, що ніхто про нього не може сказати нічого доброго. Тепер Скрудж став щедрим і веселим. Він зрозумів, що гарні справи й добре серце набагато важливіші за скупість і грубість.
60)Англійський реалізм ХІХ ст. Ч. Діккенс. Роман «Домбі і син»
В історико-літературному процесі Англії XIX ст. можна виділити три основні періоди:1)30-тіроки характеризувалися швидким розвитком англійського суспільства .Загострення соціальних протиріч призвело науку до постановки і необхідності вирішення ряду соціальних завдань, у тому числі проблем народної освіти, боротьби з бідністю, стану в'язниць і робітничих будинків.Письменники і філософи на перший план висунули сильну енергійну особистість, поетизуючи її і розглядаючи поза суспільними зв'язками; 2)40-ві роки - у соціальних романах Дізраелі, Кінгаелі, Діккенса, Теккерея, сестер Бронте знайшли відображення й ідеї епохи, і стан суспільного руху, і моральні принципи доби. Письменники цього періоду внесли у реалістичну структуру розповіді символіку і метафору, елементи театру, пародії, бурлеску і пантоміми ; 3)50-60ті рр. - письменники все частіше спиралися на традиції сентиментального побутового роману із суттєвим акцентом на буденному, прозаїчному. Посилилася увага до епічного роману.Найкращим твором Чарльза Діккенса став роман «Домбі і син». Малюючи широку картину соціального життя Англії, Діккенс переконливо доказвает антигуманну сутність буржуазних відносин, тонко підмічає взаємозв’язок її та окремими сторонами і явищами життя.У заголовок роману винесено не ім’я героя, як було раніше, а вивіску фірми англійського буржуа: «Торговий дім Домбм і син. Торгівля оптом, в роздріб і на експорт ». Оточуючих Домбі оцінює лише з точки зору їхньої корисності для фірми. Навіть донька Флоренс в його очах - «фальшива монета, яку не можна вкласти у справу і довгожданого сина Полю не судилося стати спадкоємцем справи батька. Він помер у ранньому віці, погублених бездушністю батька і системою виховання. Як рослина, позбавлене тепла і сонця, приречений на гібедь, так і маленький болючий Поль приречений на смерть у холодному будинку батька. Смерть першої дружини і Поля, Втеча Едіт, втеча з дому Флоренс призводить до повного краху сімейного життя Домбі. Фірма Домбі внаслідок махінацій піритової керівника Каркер теж занепадає. Але саме тоді, коли Домбі втрачає тієї фінансова могутність, втрачає свою головну опору в житті, він знаходить Цей будинок і родину. Повертається Флоренс, щоб врятувати хворого, самотнього батька. Будинок Флоренс і її чоловіка, де панують любов, Доброта, перетворюють Домбі.Честолюбні мрії його більше не бентежать. Єдина його гордасть, - це дочка та її чоловік ». А потім з’являться онуки - Хлопчик і дівчинка. І Домбі віддасть їм свою запізнілу любов, якої не знали його дружина і діти в холодній хаті господаря фірми «Домбі і син». 
51. протистояння "ентузіастів" і "філістерів" як романтичний конфлікт у творах Гофмана
Філістер – самовдоволена та обмежена людина з вузьким світоглядом.
Ентузіаст – митець: художник, поет, музикант, який живе духовними пориваннями. Дисгармонія світу знаходить у творчості Гофмана своє відображення: в усіх його творах переплітаються, стикаються найрізноманітніші контрастні образи. Одне з улюблених протиставлень, що кожного разу повторюється,— це ентузіаст та обиватель, філістер. Ентузіаст — визначення, що належить Гофману, але сам образ має традицію в романтизмі, яка і була ним сприйнята. Естетичне сприйняття романтики проголошували незмінним і вічним уособленням усього величного і прекрасного в житті, вищим критерієм реальності. Образ художника постійно збагачується, він протиставляється світу як ентузіаст, безкорисливий служитель ідеалам краси, справедливості та гармонії, як геніальний дух, який бачить світ з усіма його потворними явищами з якоїсь вищої, одному йому притаманної точки зору.
У повісті «Крихітка Цахес...» героєм-ентузіастом є студент Бальтазар. Він втілює творче начало і протистоїть не лише Циноберові, а й професору МошуТерпину. На відміну від інших студентів, які носили «довгі, широченні штани... короткі дитячі каптанчики» і мали чудернацький вигляд, Бальтазар був одягнений просто, «на давньо-німецький зразок», та мав «жвавий і ясний розум», котрий дозволяв йому так тісно спілкуватися з Природою, що він відчував навіть «далеку небесну блакить» і переймався «чудовими мріями з якогось далекого світу, повного блаженної радості». Чи не найбільш наочне уявлення про романтичні два світи дають твори Ернста Теодора Амадея Гофмана, у більшості з яких співіснують світ реальний зі світом фантастичним. Характерно, що Гофман, на відміну від багатьох інших письменників-романтиків, не переносить дію своїх творів у екзотичні країни або давні часи. Найфантастичніші події відбуваються на тлі сучасної авторові Німеччини. Гофманівський герой здатен вести «подвійне» життя: він існує і в сірому повсякденні, і у світі прекрасної казки. Причому таким героєм є справжній романтик, мрійник (Бальтазар). Світ реальний, буденний, прозаїчний є світом філістерів, самозадоволених людей із «здоровим глуздом», за виразом романтиків — «гармонійних паскудників». Світ романтичний відкритий для «ентузіастів», фантазерів, істинних музикантів: Гофман, як відомо, поділяв людство на дві частини — «музикантів» і «не музикантів». Музикант-романтик, він не задоволений жорстокими законами реальності і намагається втекти від них до вигаданого романтичного королівства, світу ілюзій.Одним з найвідоміших творів Гофмана є «Золотий горнець», який можна назвати взірцевим щодо відтворення двоплановості світу, двоплановості існування героя-поета - в реальному побутовому просторі і в просторі безмежному фантастичному, породженому уявою юного студента з душею митця-Анзельма. Світ філістерів стабільний, нездатний трансформуватися, перетворюватися. В ньому панує сіра нудьга. Він не зловісний, а просто несумісний з поезією і красою. Лише одна постать, причетна до цього світу, галаслива відразлива стара перекупка Ліза змінюється, вона виявляється відьмою, носійкою інфернального зла
61. Особливості реалістичної прози Ч.Діккенса...
Творчість Діккенса — ціла епоха в розвитку національної культури Англії.
Про переживання полишеної на саму себе у величезному та незнайомому місті дитини, про її злигодні та страждання він писав в «Олівері Твісті».Цей твір написаний у формі життєпису героя. В історії Олівера Твіста відображена доля багатьох знедолених. Йому доводиться багато пережити, зіткнутися зі злом і несправедливістю, але добро перемагає, і всі конфлікти розв'язуються щасливо. Письменник апелює до совісті та добрих почуттів читачів, комічна стихія його романів зливається з вирішенням проблем, які глибоко хвилювали його сучасників; серед цих проблем на першому плані — становище бідноти, стан шкільної освіти, доля дитини в сучасному суспільстві. Цьому й присвячений «Олівер Твіст».Маленький Олівер Твіст спізнає голод, самотність, біль зневаження. Але він — не спостерігачжиття, а його учасник, не тільки свідок снуючої несправедливості, а її жертва, яка змогла вистояти, зберігши свою людську гідність. Діккенс провів свого героя через кубла злиднів, познайомив із життям злодіїв і злочинців, розповів про глухі закутні міста, про жорстокі та дикі звичаї, що процвітають у приватних школах, про страждання сиріт у робітних домах. Діккенс виступив захисником знедолених, не обмежуючись тільки жалістю. У звичайних людях він бачить не тільки об'єкт співчуття, їхні моральні принципи та якості він протиставляє лицемірству багатих вельмож.У «Передмові до Олівера Твіста», написаній через три роки після першого видання роману, Діккенс підкреслював, що його головне завдання — показати «жорстоку правду», змалювати світ злодіїв і злочинців без прикрас.
В Англії існувала традиція: перед Різдвом у пресі публікували твори на різдвяну тематику. Діккенс теж написав збірку «Різдвяні оповідання».У «Різдвяній пісні у прозі» Діккенс поєднує реальність із казкою, правду з вигадкою, фантастичне і буденне, чудовий образ скнари Скруджа, який перевтілюється в доброго та чуйного дідка; Скрудж, котрий був утіленням егоїзму, бездушності та жорстокості, котрий зневажав бідняків і думав лише про своє збагачення, перетворюється під впливом духів минулого, теперішнього і прийдешнього, які відвідали його у Різдвяну ніч, у добросердного дядечка, котрий відправляється на Святвечір у дім до свого племінника. Він приносить радість іншим і сам стає щасливим. Справді казковий кінець! І водночас образ Скруджа, мотив «душевного холоду», «камінного серця» випереджають тему та образи роману «Домбі та син».
У романі «Домбі та син» (повна назва — «Торговий дім Домбі та син. Торгівля гуртом, вроздріб і на експорт») йдеться про сім'ю власника торгової фірми, комерсанта Домбі, про долю його дітей — дочки Флоренс і сина Поля, про смерть його першої дружини і про те, як пішла з дому друга — горда красуня Едіт. Але це не «сімейний роман». З його сторінок постає сама Англія, представлена великою кількістю персонажів, характерів, розмаїттям суперечностей, контрастів, подій. Через сімейні стосунки в домі містера Домбі розкриваються зв'язки і взаємовідносини людей в сучасному письменникові суспільстві. Використовуючи прийом гіперболи, Діккенс розвиває тему «холоду», розкриваючи суть такого феномену, як Домбі, типово англійського буржуа з властивим йому снобізмом, бундючністю, самовпевненістю. У романі "Домбі та син"могутня сила творчої уяви письменника поєдналася в романі з художнім аналізом життя суспільства, романтичний політ фантазії злився з могутньою силою реалістичного змалювання дійсності.
ДІккенс, разом з іншими письменниками заклав підвалини нової реалістичної школи в західноєвропейській літературі. Реалізм Ч. Діккенса – навіть в порівнянні з реалізмом його сучасників в Англії (наприклад, Теккерея або Гескелл) – надзвичайно своєрідний. Епічно широка, об’єктивна картина навколишнього світу, яким він виникає в романах Ч. Діккенса, настільки сильно прикрашена авторським ставленням, так багато в ній суб’єктивного початку, що в очах деяких його сучасників Ч. Діккенс представлявся скоріше продовжувачем рамантиків, ніж істинним реалістом.Своєрідними творчими манерами Діккенса-реаліста являються всі прямі способи впливу на емоції читача. Карикатура, гротеск, перебільшення, насмішка, відкрита іронія, сарказм– всім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла. М’який гумор, співчутлива авторська характеристика, поетично припіднятий тон опису, накінець глибоко зворушливі, сентиментальні сцени, задушевна інтонація – все це служить письменникові для зображення світлого світу і добра. Реалістична проза Ч. Діккенса, в якій велику роль відіграє пряма авторська оцінка, навмисне зусилля, перебільшення негативних рис персонажів, представляє собою, можливо, одне із крайніх виражень того типу реалізму, який нерідко жертвує зовнішньою правдоподібністю, побутовою достовірністю задля сили емоційного впливу.Становлення і розвиток реалізма Ч. Діккенса відбувався під впливом трьох художніх систем – просвітництва, романтизму і нового реалізму, у тісній їхній взаємодії і з домінуванням реалістичного початку.Ч. Діккенс, як і деякі його сучасники – письменники-реалісти, поєднував реалістичну достовірність відтворення життєвих картин з їх романтичною окраскою.
66.  HYPERLINK "http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%83_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83.%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8" \o "Вальтер Скотт як засновник жанру історичного роману.Повні уроки" Вальтер Скотт – письменник епохи романтизму, творець нового історичного роману.Особливості творчого методу В. Скотта:  - композиція історичного роману Скотта відображає розуміння історичного процесу письменником: зазвичай долі його героїв тісно пов'язані з тією крупною історичною подією (з революцією, заколотом, бунтом), зображення якої займає центральне місце в творі; - зображення історичних подій крізь сприйняття приватного вигаданого персонажа, ведучого любовну інтригу роману і тим самим дотримання історичної точності разом із збереженням обов'язкової романної інтриги; - зміна співвідношення відданості та вигадки, створення історичного фону вигаданими персонажами, які є надзвичайно типовими для змальовуваної епохи і країни і в цьому плані історичні;- новаторство художньої мови (Скотт відмовляється від надмірної архаїзації мови, а використовує мову його епохи);- одним з найважливіших нововведень роману Скотта є роль, яку грає народ, маса. Роман Скотта має демократичні тенденції: ми бачимо, як з усіх боків вривається на його сторінки народ;- розширення кордонів роману (обхват великої кількості типів, станів, класів і подій).
Заслугою Скотта було те, що він не просто створив жанр історичного роману, а й увів у нього елементи пригодницького роману. З метою утвердження місця особистості в історичному процесі написано роман "Айвенго" (1819). У ньому ожило історичне минуле Англії - доба Середньовіччя: 1194 рік - повернення короля Річарда Левине Серце до Англії. На престолі - його брат принц Джон, на чолі з яким нормани заволоділи англосаксонськими землями. Саксонці не могли змиритися з участю підкорених, не могли вибачити втрату своїх маєтків і жорстокого знищення співвітчизників. Конфлікт твору розгорнувся між двома ворогуючими таборами.В основу роману покладено традиційне для В. Скотта переплетіння любовної і політичної інтриг. У центрі розповіді перебувала закохана пара - лицар Айвенго та леді Ровена, доля і благополуччя яких повністю залежало від розвитку історичних подій. Герой діяв на тлі історичних подій, він був відданий кодексу честі, у будь-якій ситуації поводився відповідно до почуття обов'язку й зберігав вірність прекрасній коханій.Тема: панорама життя Середньовічної Англії в період зміцнення країни як єдиної монолітної держави.Ідея: оспівування благородності, сміливості і справедливості демократичного короля та його прихильників.2 сюжетні лінії: любовна і авантюрно-пригодницька.Під маскою паломника - пілігрима - головний герой постав на перших сторінках роману. Він єдиний, хто зглянувся на слабкого старця - старого Ісаака, поступився йому місцем біля вогнища. Анонімно він викликав на бій лицаря Храму нездоланного Буагільбера; заступився за честь сина Седріка (тобто за свою власну), врятував Ісаака від пограбування та смерті, переміг у кількох поєдинках лицарів-тамплієрів, змагався разом із Річардом Левове Серце, врятував красуню Ревекку. Протягом твору Айвенго жодного разу не зрадив лицарським поняттям честі.Характеристика Айвенго:o Наділений великою силою, мужністю, хоробрістю. Майстерно вправлявся на полі бою і в турнірах.o Віддано служив королю Річарду, патріот своєї країни.o Простий пілігрим, чесний і безкомпромісний, цінував справжню святиню, віру у Христа.o На щиті мав напис: "Позбавлений Спадку". Це його девіз, ніколи не вдавався до ганебних вчинків з метою збагачення.o Вірний законам лицарства, поспішав на допомогу ображеним.o Кохання - вірність. Чисте і палке. Кохав віддано, не сподіваючись на відповідь.o Здійснив багато подвигів, за які народ прославив його ім'я в піснях та баладах. Крім Айвенго у романі присутній ще один справжній лицар. Звичайно ж, це Річард Левине Серце. Річарда понад усе цікавило життя простого мандрівного лицаря, для нього найдорожче - слава, яку він здобув самостійно своєю твердою рукою й мечем, ніж перемога, здобута на чолі стотисячного війська. Це про нього Ревекка, яка спостерігала з башти за поєдинком, сказала: "Він іде на битву, мов на веселий бенкет. Не тільки сила м'язів керує його ударами - здається, ніби він усю свою душу вкладає в кожен удар, що наносить ворогу. Це страшне й величне видовище, коли рука й серце однієї людини перемагає сотні людей". Хоча історичний образ Річарда не був романтичним лицарем без страху й догани.Особливу увагу у творі привернули жіночі образи. Якщо білява леді Ровена являла собою досить типовий романтичний образ прекрасної дами, заради якої лицар здійснював свої подвиги, і яка у фіналі блискуче грала роль заслуженої винагороди, то образ красуні - єврейки Ревекки - більш складний. Через своє походження вона поставлена в особливе становище. Смілива й великодушна Ревекка висловила своє ставлення до подій, що відбувалися. Вступаючи у суперечку з Айвенго, в якого вона таємно закохана, Ревекка назвала лицарські подвиги пожертвою демону марнославства, само спалюванням перед Молохом. Ревекка втілила ідею автора про те, що "самовідречення і самопожертва пристрастями в ім'я обов'язку рідко бувають винагородженні і що внутрішня свідомість виконаних обов'язків дає людині справжню винагороду - душевний спокій...".Роман закінчився весіллям Айвенго та Ровени, і присутні під час весілля знатні нормани й сакси зрозуміли, що "мирними засобами могли досягти набагато більших успіхів", "побачили в союзі цієї сім'ї запоруку майбутнього миру і згоди двох племен; з того часу ці ворогуючі племена злились і втратили свою відмінність".
67. Завдяки діяльності Ібсена утверджувався новий тип театру, ним були висунуті сучасні естетичні принципи: актуальність проблеми, зближення драми з життям, показ подій через інтелектуально-аналітичне осмислення, принцип відкритого фіналу. Відкритий фінал, або ж незавершена кінцівка, представлений в п'єсі «Ляльковий дім» (1879), де розв'язка (фінал) по суті є постановкою нового питання, конфлікт не розв'язується, а загострюється. Так Ібсен намагався наблизити театральне мистецтво до життя, запросити глядача до дискусії у вирішенні актуальних проблем. Генрік Ібсен — відомий норвезький драматург, якого перш за все цікавили соціальні трагедії та морально-етичні проблеми. Почуття власної гідності, на думку письменника, людина повинна зберігати за будь-яких обставин.«Ляльковий будинок» є одним з найвідоміших творів Ібсена, в якому випливає проблема самопожертви заради кохання. Автор взяв історію однієї родини, де родинні стосунки розкрилися під час вимушеного обману. Драматург намагався таким чином розібратися в механізмі подружнього і сімейного щастя, адже саме від цього залежить доля суспільства. Ібсен не пішов шляхом стандартного розвитку подій. Він був новатором в області драматургії, тому психологічна неадекватність героїв стала в нього символом неадекватності суспільних відносин. Ібсен створив аналітичну, а не психологічно-побутову п'єсу, і це було нове. Ібсен показав, як людина всупереч усьому, всупереч психологічній вірогідності наважується бути самою собою. Головна героїня «Лялькового будинку» Нора бачить сенс життя в любові до близьких, а саме до чоловіка і дітей. Вона вірить, що в її родині панують мир і любов, тому що вони з чоловіком по-справжньому кохають один одного. Саме заради коханого чоловіка Нора вісім років тому підробила підпис свого померлого батька, щоб мати можливість позичити гроші у місдевого ділка Крогстада. Нора зробила це заради того, щоб заплатити за лікування свого важко хворого чоловіка. Свій вчинок вона зберегла в таємниці. Ранком борг був відданий, а Нора була рада, що її таємниця є вагомим доказом відданої любові. З цього моменту почалися страждання Нори. Крогстад — людина не надто високих моральних якостей — починає шантажувати Нору. Він мріє шляхом шантажу зайняти високу посаду в банку Торвальда — чоловіка Нори. Лист КрогстадаТорвальду не тільки відкриває давню таємницю, але і визначає, хто є хто. Довідавшись про Норин борг, чоловік починає турбуватися, адже в той час будь-яка добропорядна родина могла стати предметом пліток, пересудів і скандалів. До того ж Торвальд бореться за своє місце в банку. Він уже говорить із дружиною як з дійсною злочинницею. «О, яке страшне пробудження! Усі ці вісім років... вона, моя радість, моя гордість... була лицемірна, брехлива..., яка бездонна прірва бруду, удавання!» Торвальд прагне дотриматись зовнішньої благопристойності. Дружина немов перестає існувати для нього. Торвальд навіть збирається відсторонити Нору від виховання дітей. Ситуація вирішується сама собою: зрозумівши, що вчинив зовсім непорядно, Крогстад відмовляється від своїх домагань, запевняючи, що ніщо не загрожує Норі і Торвальду. Торвальд щасливий, однак Нора вже не Та. Жінка зрозуміла, що, бажаючи сімейного щастя, вона пішла на злочин, а в результаті втратила почуття власної гідності. У руках чоловіка вона стала улюбленою іграшкою. Будинок, побудований на неправді й омані, не може бути справжнім будинком: немов іграшковий будиночок,
він руйнується після першої бурі. Нора збирається залишити родину. На питання стурбованого Тор-вальда, чи повернеться вона, звучить рішуча відповідь: «Для цього повинне відбутися чудо з чудес, щоб спільне життя по-справжньому стало шлюбом». Торвальд намагається втримати Нору, нагадуючи їй про так званий «обов'язок перед чоловіком і дітьми». Нора відповідає, що вона не тільки мати сімейства, але «насамперед людина, така ж, як і ти, — або, принаймні, повинна стати людиною». Своєю драмою «Ляльковий будинок» Генрік Ібсен розкрив глибоку невідповідність між благопристойною видимістю і внутрішньою порочністю зображуваної дійсності, виразив"протест проти всієї системи суспільних установ, вимагаючи максимальної емансипації жінки

68.Ліричні вірші раннього періоду творчості Гейне склали цілу «Книгу пісень» (1827). За життя автора вона видавалась 13 разів. Поет розділив свою книгу на три частини. Це «Юнацькі страждання», коли кохана з’являється до нього в уяві; «Ліричне інтермецо», де кохання розцвітає у сновидіннях; нарешті «Знову на батьківщині», де любов оживає тільки в пам’яті поета. До збірки своєрідним епілогом включено цикл «Північне море», який тематично не пов’язаний з історією кохання.Перший розділ, «Юнацькі страждання», є найбільш романтичним. Перед нами — переживання і муки нерозділеної любові. Ліричний герой впадає у відчай. Він сприймає свою трагедію як найбільшу у світі. Життя і смерть борються в його свідомості. У «Юнацьких стражданнях» кохана зображена як романтична мрія, нестерпне чекання, химерне сновидіння. Як і властиво сну, «картини» розірвані, а їхній порядок сплутаний. Образ коханої, що з’являється ліричному героєві уві сні, сповнює його серце не щастям та радістю, а гострою тривогою і щемливим сумом. Він бачить її то на балу в сатани, то в образі чужої нареченої під вінцем. Своєю красою вона пориває його до пекла, мучить кокетуванням і зрадами. Даремно чекає поет на зустріч з коханою весь день. Нарешті митець залишає місто, щоб розірвати зачароване коло. Поету ненависне «порядне товариство», де всі зневажають його. До цього суспільства належить і та, що «роздряпала» до крові його серце.Поет повертається до рідного дому. Зустрічає його рідна мати з чистою і вічною любов’ю.Другий розділ, «Ліричне інтермецо», зображує страждання як одвічну, але завжди нову історію. Тому це примиряє, страждальця з життям, тугу змінює світла печаль. До цього циклу належать вірші про сосну, пальму, відомі у перекладі М. Лермонтова, хоча у віршах Гейне «сосна» — чоловічого роду, а «пальма» — жіночого роду, і тематика має глибшу любовну спрямованість. Поезії з розділу «Ліричне інтермецо» витримані в м’яких ліричних тонах. Вони завжди привертали увагу композиторів, бо тут багато музики, гармонії в самому вірші. Як справжня пісня мінорної тональності звучить, наприклад, вірш «Чому троянди немов неживі».У «Ліричному інтермецо» Гейне свої почуття виражає через образи природи — ніжної, лагідної, спокійної. Іноді символіка природи набуває драматичного характеру. Таким є символічний вірш про кедр, що росте на засніженій вершині. З південною пальмою зустрітися йому ніколи не вдасться. Тема розлуки, прощання — центральна в розділі «Ліричне інтермецо». Кульмінацією її розвитку є вірш «Коли розлучаються двоє.У третьому розділі, «Повернення на батьківщину», любовні страждання юності вже сприймаються на часовій відстані, наводячи на думку переосмислення всього, що сталося. Гейне використовує мотив мандрів, де розчарований ліричний герой полишає рідні місця і тепер, повернувшись, дивиться на все просвітленим поглядом. Юнацькі страждання тепер дорогі для нього лише як спогади.У цей цикл входить знаменитий вірш, присвячений рейнській красуні Лорелей. Це давня народна легенда про загиблу нещасну красуню, котра випливає на узбережжя і заворожує всіх, хто пливе Рейном поблизу високої скелі, і це призводить до трагедії. Саме Гейне зробив цей сюжет дуже популярним, і його вірш стан народною піснею. Лорелей втілює згубну силу любові, якою вона наділена мимоволі, адже любов — це складне, загадкове почуття, яке дуже важко збагнути.Якщо точніше визначати жанр вірша Гейне, то потрібно відзначити його основну відмінність від творів романтиків на цю тему, яка полягає в тому, що для його «Лорелей» характерне поєднання суб’єктивно-ліричного та епічного начал. У баладі Гейне епічне розповідне начало подається не стільки через зображення дії, скільки через поетичний опис: золотоволоса красуня на тлі вечірнього неба над велично живописним Рейном, у золотому сонячному сяйві— цей образ і є епічним елементом у суб’єктивно-ліричних інтонаціях балади Гейне. Але її зміст, по суті, є ліричним — він не в розвитку дії, а у вираженні почуття, у трагічному пориванні рибалки, який зачарований красою Лорелей і платить за це смертю.У художньому відношенні третій розділ — найцінніша частина збірки. Поет шукає забуття в мандрах. Причиною тому — нерозділене кохання. Він повертається до рідного міста, несподівано зустрічається з родиною колишньої коханої. Оживають згаслі спогади. Головна тема розділу — змалювання недооцінки суспільством високих душевних якостей героя. Гейне страждав від невизнання себе як особистості. Поет пише, що тільки прості та щирі люди можуть оцінити всю глибину і красу його душі. В останньому розділі — «Північному морі» — домінує аналітичне начало. Ліричний герой, який пережив розчарування, втрати, прагне тепер жити одним життям з природою, відчути себе малою, але необхідною часткою всесвіту. Йому здаються тепер марнотою пусті хвилювання, він позбувся романтичних мрій та ілюзій. Символічним у цьому плані є вірш «Корабельна аварія».Тема спогадів підкреслює самотність та неприкаяність поета. Він бачить себе в минулому, переживає колишній біль. Переважну більшість віршів збірки написано в дусі пісенного фольклору. Цим і пояснюється її назва — «Книга пісень». Гейне віднайшов у народній пісні потрібні йому художні образи і поетичні засоби.Віршовий розмір, яким найчастіше користується поет у «Книзі пісень», наближений до народного і має назву дольник. Він відрізняється від класичних літературних розмірів нерівномірними пропусками складів. Дольник у Гейне заснований на трискладовому силабо-тонічному розмірі. Так, у вірші «Хотів би я в слово єдине...» метричною основою, на якій формується дольник, є тристопний амфібрахій.Без любові немає щастя, без щастя неможливе життя — це кредо ліричного героя «Книги пісень» Гейне. Ліричні вірші насичені ознаками повсякденності, котрі змушують повірити у щирість почуттів. Крізь ліричну схвильованість постійно проривається іронічна інтонація. Герой «Книги пісень», яким би не був щасливим, завжди пам’ятає, що це лише мить, а не одвічне блаженство. Він знаходить у собі нові сили посміхнутися навіть коли його почуття не поділяють, жити далі й знову кохати. Завдяки іронії Гейне піднімається над своїм ліричним героєм, автор завжди мудріший, аніж той, про кого він пише. Назвою «Книги пісень» Гейне визначив жанр і традицію своєї лірики: поет у першій своїй книзі наслідував традиції німецького фольклору. Він узяв деякі теми й мотиви з усної народної творчості, форма багатьох його віршів близька до пісні. Подібно до німецької пісні вірші Гейне часто схожі на ліричний монолог, а явища природи й почуття героя утворюють паралель. Жанрова своєрідність пісні зумовила вільну і поетичну форму, чим автор і керується. Разом з тим у «Книгу пісень» увійшло багато віршів, написаних у строгих канонічних жанрах сонета, балади, романсу. Молодий Гейне намагався використати свій поетичний хист у різних жанрах, котрі варіювали зміни настрою ліричного героя.
69.Оноре де Бальзак — один з найяскравіших письменників в історії світової літератури. "Король романістів", — так назвав його Ф. Стендаль. В романі «Батько Горіо»дві сюжетно-композиційні лінії: перша-трагічна історія батька Горіо , який втратив не тільки все своє багатство, але і саме дороге –любов своїх дітей.Він перед смертю впевнився в тому, що гроші даютьвсе.Друга лінія - історія Растіньяка, який похоронивши батька Горіо кидаєвиклик Парижу: «Ну тепер,хто кого !». В романі «Батько Горіо» відпочатку і до кінця витримує протиставлення двох соціальних світів: наверху буржуазне і великосвітське суспільство, внизу – пансіон Воке –світ бідності, паризька клоака . В центрі кожного із цих світів Бальзакпоставив жіночу фігуру: з одної сторони – представник СентЖерменськогопередмістя віконтеса де Босеан, з іншої – власниця пансіону пані Воке. В романі «Батько Горіо» долі героїв, випадковості їх біографій,особливості характерів, звичаїв,індивідуальностей, при всій їх неординарності, не зможуть порушити залізної необхідності законів буржуазного світу, які уявляються героям майже непереборним роком, а світу, які уявляються героям майже непереборним роком, а боротьба з ним приводить їх або до гибелі, як батька Горіо, або до компромісу, як Растіньяка, або в проникнення в саму структуру, яка творить ці закони, приклад цього – Вотрен. Дія роману розгортається в бідному передмісті Парижа , пансіон пані Воке . Автор відмічає тут, що в Парижі немає кварталу більш жахливого ніж ця вулиця Нев-Сен-Женев’єв. Пансіон пані Воке - одне із останніх пристанищ бідних людей , які не можуть платити за приют більш кращий . Бальзак проводить нас по заплутаних лабіринтах цього царства бідності. Бальзак - майстер точних деталей. По ходу дія роману проходить не тільки в пансіоні пані Воке, а постійно переноситься то на паризькі вулиці , то в театр , то в салони віконтеси де Босеан і баронеси Дельфіни Нусінгем , то в ігрові і поліцію або навіть на кладовище. Однак головні події розгортаються саме у вітальні пані Воке. Пансіон пані Воке перетворюється в символ втрачених ілюзій і розбитих сердець, де життя безжалісно перемелює, як зерно жорна млина, слабих і дарує примарну надію сильним, стати власником чотирьох мільйонів франків. Якщо розглядати роман «Батько Горіо» відносно образу Растіньяка, то це роман, який відкриває молодому читачу картину жорстокого світу , повного зваб . Що відноситься до батька Горіо, то він являє собою один із самих яскравих прикладів людей, які одержимі пристрастями, які справедливо називають бальзаківськими , невблаганний розвиток цих пристрастей , яке приводить до повного краху особистості , яка стала їх жертвою,- одна із самих характерних рис мистецтва Бальзака . Автор показує як це почуття пристрасті, яке володіє батьком Горіо, розростається, подібно до чудовищного рака, який роз’їдає його душу, і в кінці кінців подавляє всі інші почуття. На початку роману ми зустрічаємося з батьком Горіо, який на перший погляд може спастись . Навколо центрального героя, який будучи одержимим пристрастями, забуває і думати про суспільство. Бальзак розміщує образи другорядні – вони то і втілюють життя суспільства. Тому що всякий роман повинен бути зв’язаний міцними зв’язками з реальним світом. Але для того, щоб весь цей світ видуманий сприймався читачем, як реальний одних діючих осіб недостатньо. Потрібні декорації, які Бальзак замінює детальними описами. Виклик суспільству в кінці роману Бальзак не осуджує, він вище цього. Переробляти світ – не його справа, він тільки змальовує. Батько Горіо – звичайний провінціал, він просто тато але батько, який в своїй неймовірнішій пристрасті до дочок піднімається до величчя страждань шекспірівського Ліра. Бальзак змальовує свого героя за допомогою романтичної символіки. Саме величчя Горіо по суті величне, постільки в основі його лежить почуття нехай не розумне, примітивне, але справжнє і трагічне. Можливо Растіньяк так швидко не пройшов свій розвиток, якби у нього не було таких здібних вчителів, досвідчених і своєрідних. Вони відчули внутрішню гнучкість Растіньяка і вмілогнучкість Растіньяка і вміловпливаючи на його слабкості, зуміли підштовхнути його на компроміс з самим собою і світом. Долі жильців пансіону пані Воке наочно підтверджують єдину істину, яка неспростовна в цьому суспільстві: якщо ти вкрадеш гроші, на тебе накинуться всі закони, але якщо мільйон, то ти станеш людиною, яку всі поважають, власником скількох то мільйонів.
70.У 1827 р. Гюґо звертається до жанру романтичної історичної драми. Драма "Кромвель" відображає події Великого Англійського Бунту ХУІІ ст., які Гюґо зрозумів у романтичному дусі1827-1835 рр. - у цей час романтизм повністю набуває рис напряму (тобто романтики об'єдналися єдиним художнім методом), і цей напрям став провідним у французькій літературі. Початок цього етапу ознаменований появою головного естетичного маніфесту французьких романтиків - "Передмови до "Кромвеля" В.Гюго. Намагаючись довести рівноправність авторитету "давніх" і авторитету "нових", Гюґо розподіляє розвиток світової літератури на три періоди: перший - первісний (вершина "Біблія"), другий - античний (вершина поеми Гомера) і третій - християнський (вершина Шекспір). Таким чином Гюґо руйнує основу класицизму - ствердження незмінності античного ідеалу краси. Більш того, Гюґо висловлює думку про відірваність мистецтва класицизму від реальних потреб людства. Античність давно минула, наступила нова ера, яка вже зовсім по іншому дивиться на людину, розуміючи її не як істоту, абсолютно підкорену космічній необхідності, а як поєднання ангела і звіра, небесного і земного. І хоча морок завжди панує над людством, все ж християнська епоха надає людині свободу вибору між вічним і смертним. Тому мистецтво Франції повинно відмовитися від застарілої орієнтації і піти новим шляхом, шляхом Шекспіра, який відображав життя "природно", у суміші високого і низького, комічного і трагічного. Але заклик до наслідування природі не привів Гюґо до реалізму. Він по-своєму інтерпретував шекспірівське положення про дзеркало і природу ( "mirroruptonature" ), висунувши вимогу "концентрованого дзеркала". "Прекрасне має лише одне обличчя, потворне має їх тисячу", - стверджував Гюґо і розробляв теорію гротеску. Гротеск ( від італійського "печерний" ), є явищем досить молодим. Його не знала античність. На початку ХІХ ст. археологи відкрили неподалік від Риму грот Нерона, розписаний такими чудернацькими і примхливими зображеннями, що один із вчених збожеволів під впливом побаченого. Потворні і одночасно вишукані квіти і тварини переплелися у неймовірних виглядах. Вони захоплювали людей майстерністю художників, що їх створили, і одночасно лякали своєю потворністю. "Божевільний грот" закрито для відвідувачів і зараз, але копії зображень розійшлися по Європі. Так виникло у мистецтві явище гротеску, до якого часто зверталося романтичне мистецтво (Гофман, Гюґо, По). Гротеск завжди перебільшує потворні або комічні риси, це не реалістичне, а загострене, чудернацьке зображення. Нібито ми бачимо певний образ не у денному, а у печерному або нічному освітленні, і він лякає і одночасно заінтриговує нас. Гротескними образами є образи Цахеса, Лускунчика у Гофмана, Квазімодо, Гуінплена у Гюґо. Гротеск існує і в сучасному мистецтві, але відкрили його романтики, і заслуга Віктора Гюґо тут є незаперечною.
Передмова Гюго до «Кромвеля» носить бойовий, наступальний характер. її автор закликає до найрішучішої боротьби з класицизмом: «Вдаримо молотом по теоріях, поетиках і системах! Зіб’ємо стару штукатурку, що приховує фасад мистецтва». Основне завдання маніфесту й полягало в запереченні класицизму як системи застарілих умовностей, що відгородили літературу від природи й життя. На противагу ідеалізуючому принципу класицизму, що вимагав зображення «прекрасної природи» (bellenature), Гюго висував знамениту «реалістичну» вимогу: «І нарешті, — час вже сказати про це голосно, — все, що є в природі, має бути і в мистецтві». Зразком такого мистецтва, що сягає повноти й розмаїтості природи, був для нього Шекспір.Відкидаючи пізній класицизм як мистецтво умовностей і фікцій, Гюго з пафосом закликає до відтворення «природи», тобто безкрайнього моря реальної дійсності в її повноті й суперечливості. Не випадково таке значне місце відводиться в передмові обгрунтуванню принципу «правдивості» (levraie) як основного принципу романтичної поезії.Пафос передмови до «Кромвеля» — у наближенні літератури до «природи», життя, у вимозі його відтворення в усій суперечливій повноті, в поєднанні прекрасного й потворного, величного й смішного, високого й низького. Найефективнішим засобом досягнення подібної повноти в зображенні життя Гюго вважав гротеск, тому-то теорія гротеску й поставлена в центр другої, теоретичної частини його передмови до «Кромвеля».
46) Мандри ліричного героя у творі А. Рембо «П*яний корабель»АРТЮР РЕМБО (1854—1891) — славнозвісний французький поет, юнак, який у неповних 17 років написав вірш «П'яний корабель», вірш, що приніс славу Франції і поету, збагатив світову поетичну думку. Поет був уважним до внутрішнього світу, відчував у собі людину і не терпів ніяких моральних пут, норм, законів, які нав'язувало йому соціальне середовище. У «П'яному кораблі» поет у символічній формі ототожнив себе з кораблем без стерна і вітрил — безпорадною іграшкою стихій, що з веління хвиль мчав бурхливим морем. Ліричний герой поезії — корабель без екіпажу, стерна, якорів, якого носило стихією. Корабель «п'яний» не стільки від розлитого вина, що всмокталось у палубу, скільки від цієї безмежної волі. Цей символічний образ тлумачився як звільнення у поетичній творчості від традицій і значно ширше як «визволення від звичайного життя та узвичаєного бачення світу». Провідний мотив твору — відчуження від сталого, незмінного оточення і нестримна жадоба свободи, яку було не зупинити нічим. Море — то і символ волі, і символ життєвих штормів, які підстерігали, заколисуючи свої жертви. Тема вірша: блукання ліричного героя у бурхливому морі життя. Ідея: гімн творчій уяві, свободі митця. Мандри корабля, який втратив керування й носиться безмежним океаном, асоціюються не тільки з можливими реальними подіями, а передусім з блуканнями і пориваннями ліричного героя в просторах духу, життя, поезії. Композиція складається з таких частин: загибель команди й втрата керування кораблем - зав'язка, уявні мандри ліричного героя в морській стихії -- розвиток дії, зіткнення піднесеної фантазії з буденною реальністю - кульмінація, відмова ліричного героя від прагматичного життя - розв'язка. "П'яний корабель" наскрізь пройнятий напруженим драматизмом, тут усе відбувається на межі життя й смерті, надії та безнадії, злету й падіння. Вирізняються два види конфліктів: зовнішній - зіткнення ліричного героя зі стихією, а також з буденністю; внутрішній - боротьба в душі ліричного героя за своє духовне "пробудження", свій особистий незалежний світ, свої мрії. Ліричний герой вирушає у далеке плавання. Плин його вражень, почуттів, асоціацій народжує дивовижні картини стихі. Перенасиченість контрастними образами допомагає авторові відобразити складність і багатогранність життя, яким живе душа ліричного героя. Його не лякають шторми й шквали, він ладен загинути, але не відступитися від пошуків таємного змісту буття. Він мріє знайти у стихії життєвих негараздів і власних почуттів прадавню Європу та незнані острови, куди треба показати шлях іншим. Вірш символічно називається "П'яний корабель". У творі неодноразово звучить мотив сп'яніння. З одного боку, це забуття нудної буденності, сірого й нецікавого життя, а з іншого - відчуття припливу нестримної фантазії та енергії. Ліричного героя п'янить розмаїття його , почуттів, небачені глибини, які несподівано відкрилися йому в його душі та в іншому, тільки йому відомому, вимірі всесвіту. Він закоханий у стихію, відчуває повне злиття з нею, а вона, у свою чергу, викликає в ньому поетичне натхнення, пробуджує творчі сили, невідомі пересічному обивателю. Реальний світ для ліричного героя є справжньою трагедією - тут немає простору для фантазії й польоту почуттів. Однак, хоча герой і не знайшов "прадавній зміст" і не втамував свій сум за "європейською водою", він віднайшов головне - себе, того, хто не зможе більше "йти в кільватері купців", не зможе підкоритися законам прагматичної дійсності, бо визнає лише один закон - поетичного духу, вільних почуттів і буремної фантазії.
47) «Франція у мініатюрі» у новелі Мопассана «Пампушка»
«Пампушка» — соціально-психологічна новела, написана Мопассаном у 1880 році, після її опублікування автор став знаменитим. Тема новели — зображення подій франко-прусської війни (1870-1871 рр.) та дослідження психології людей у цих екстремальних обставинах.У новелі «Пампушка» тему франко-пруської війни розкрито через звичайний побутовий анекдот. Після окупації Нормандії ворожими військами група людей (фабрикант, представники місцевого дворянства, черниці, революціонер) здійснюють ділову поїздку.Специфіка знайомства з подорожніми полягає в тому, що автор спочатку характеризує їхнє соціальне положення, ділові та майнові якості, подає лише деякі портретні деталі (Луазо, Карре-Ламадон, граф Іобер де Бревіль — всі з дружинами). Єдиним винятком є Пампушка. Звертаючись до цього образу, автор спочатку змальовує детальний портрет, а потім — інші достоїнства героїні.У Мопассана склалася народна точка зору на те, що відбувається: щоб припинилися війни, треба змусити уряди відповідати за пролиту кров. Ця думка лягла в основу серйозної і важливої у новелістиці письменника  теми  франко-пруської війни – найзнаменитіша— "Пампушка". Тема твору: зображення патріотизму простих людей і байдужості вищих станів французького суспільства до долі батьківщини в період франко-пруської війни. Проблематика. У новелі піднімаються такі проблеми, як прагнення міської і сільської буржуазії нажитися на нещастях батьківщини; розвінчання показного героїзму і бездарності французьких воєначальників; критика прогнилих основ Другої імперії, а саме: суспільства, церкви, моралі; протест проти приниження особистості; проблема відповідальності правлячих кіл за воєнну бойню.Невелике суспільство диліжанса відбиває, з одного боку, соціальну модель буржуазної Франції, з іншого боку — нагадує Ноєв ковчег: "кожної тварі по парі". У традиціях критичного реалізму автор обґрунтовує характери персонажів їхнім соціальним станом, вдаючись до відкритої іронії. У характеристиці "побратимів по багатству" Мопассан виділяє такі загальні риси, як ощадливість, продажність, аморальність і цинізм. Представникам "могутніх верств суспільства" протиставляється продажна жінка на прізвисько Пампушка. Посміюючись над її зовнішністю (маленька, пухленька), наївною довірливістю, автор наділяє її такими позитивними якостями, як доброта, самопожертва, патріотизм. Їй єдиній серед компанії людей впливових, вірних релігії притаманне почуття достоїнства і національної гордості, і їх, на відміну від "порядних" попутників, вона не продає.Намічена в експозиції тема народної війни одержує трагікомічне продовження в протесті повії, що не бажає продаватися ворогові. Осуд війни звучить і в словах старої дружини трактирника про те, що це мерзота – убивати людей, за те, що вони пруссаки чи англійці, поляки чи французи. Краще перебігти всіх королів, що заварюють війни заради потіхи.Особливості композиції. Вражає майстерність композиції новели, простої і детально продуманої. Експозиція — епічна картина  навали, безладного відступу французької армії. Це фон, на якому розгортається історія подорожі. Далі розповідь складається з трьох взаємно урівноважених частин: епізод з їжею — змушена затримка на постоялому дворі; другий епізод з їжею, але з протилежним знаком. Кульмінація — протест Пампушки проти домагань офіцера. Таке дзеркальне розташування частин максимально загострює сатиричне звучання новели і показує трагедію Пампушки — голодної, приниженої, ображеної в кращих почуттях "пристойними мерзотниками.
48) Особливості німецького романтизму. А. Шаміссо, Л. Тік, Новаліс та ін.
Німецька література, поряд з англійською, належить до тих європейсь-ких літератур, де романтизм склався найраніше і набув найпотужні-шого розвитку. На німецькому грунті він був художнім напрямом,що розвинувся спонтанно, без великих сторонніх впливів, але саме він мавзначний вплив на романтичний рух в інших країнах. Характерними для німецького романтизму, практично майже виключно «німецькими» жанрами стали, фантастична повість або казка, іронічна комедія, фрагмент, особливий романтичний роман і, зокрема «роман про художника». Німецькі романтики наділяли свого героя творчим талантом: поет, музикант, художник силою своєї фантазії перетворював світ, який лише віддалено нагадував реальність. Міф, казка, легенда, переказ складали ґрунт мистецтва сієнських романтиків. Вони ідеалізували далеке минуле (Середньовіччя), яке намагалися співставити із сучасним суспільним розвитком.Найбільшою спробою романтиків стала спроба художньо зобразити нескінченне час нескінченного духу, висловити невимовне. Звідси їхня потяг до нових форм розповіді, до створення особливої динаміки його художнього уявлення.Німецький романтичний роман більшою своєї частини рветься до фабульної цікавості, він створює іншу художню реальність – реальність духа.Романтизм у Німеччині пройшов 3 етапи розвитку: 1 етап - ранній (ієнський) - з 1795 до 1805 рр. У цей період була розроблена естетична теорія німецького романтизму і створені твори Ф. Шлегеля і Новаліса. До кола єзуїтських романтиків входили: поет і прозаїк Новаліс, драматург Людвіг Тік, філософ Фіхте. 2 етап - гейдельбергський - з 1806 до 1815 рр. 3 етап - пізній романтизм - з 1815 до 1848 р. Фрідріх фон Гарденберг , він же - позачасовий Новаліс  ("той, хто обробляє цілину ") є не тільки поетом, а і теоретиком романтичного типу творчості. ". Поет осягає природу краще, ніж це робить розум вченого ", - стверджував він. Найзнаменитішим твором Новаліса є роман “Генріх фон Офтердінген”  Сутність романтичного характеру в романі Новаліса полягає в тому, щоб через «Я свого Я» показати індивідуальне начало в людині, і світ у всій його цілісності. Концепція романтичного характеру Новаліса відрізняється послідовністю і динамізмом.Людвіґ Тік , творець жанру літературної казки ( "Бідний Екберт", 1797 ) після смерті багатьох ієнців, які нехтували усім  земним настільки, що не потурбувалися про систематизацію і видання власної спадщини, зібрав і видав твори Новаліса, Вакенродера, Шеллінга, братів Шлегелей, і це є серйозним внеском у світову культурну спадщину. У Тіка і Новаліса весь зміст роману підпорядковане художницького бачення світу.Навколишній світ представлений лише в тій мірі, в якій він сприймається героєм-художником.Важко з певністю назвати жанр, у якому би Тік не спробував своїх сил. Він писав романи, казки, новели.  Тік ніколи не нав'язує своєї думки і залишає читачеві право самому вирішувати, хто має рацію.Світове визнання принесла Шамиссо казково-фантастична повість «Дивна історія Петера Шлемиля» побудована на фольклорних мотивах.49) Новела Е.Т.А. Гофмана « Малюк Цахес». Образ ЦинобераГОФМАН ЕРНЕСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ - німецький митець-романтик, перу якого належить такий шедевр, як символіко-романтична казка-новела "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" (1819). Гофман переплітає реальну дійсність і фантазію, земне і піднесено-небесне, прекрасне і потворне. Казка-новела побудована за всіма канонами романтичної історії: тут є чарівник і фея, мрійливий поет, прекрасна кохана поета, є тупі й обмежені придворні. Іронія, сатира, гротеск - засоби, за допомогою яких автор загострює увагу на основному конфлікті, звеличує "життя духу", демонструє неприйняття буденності реального життя. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер» — це «казка про реальне», у якій він подав власне філософське бачення сенсу життя людини. У повісті — казці дія розгорнулася у казковій країні — князівстві Керпес.Автор використав прийом двоплановості дії з метою висвітлити проблеми реального життя Німеччини. Ідея: викриття негативних рис особистості (жадоба влади, жорстокість, підступність); засудження адміністративної системи, прославлення творчої людини.Мета автора — застерегти тих, хто прагнув лише службового і матеріального благополуччя.Але Гофман вірив у велику силу мистецтва — перемога на сторінках його казки можлива, але у світі людей все набагато складніше. Цим і пояснював іронічний фінал твору. З цієї казки ми можемо зробити такий висновок: життєтворчий дух - це дух митця, а філістерство - потворне, це пародія на справжнє життя.МалюкЦахес є тією людиною, яка привласнює результати чужої праці, чужі заслуги та чесноти.Світ Цахеса - світ філістерської дійсності, чужий романтичному мрійнику Бальтазару.Цахес і залишився б навіки звичайним селянським сином, якби не милість феї Рожабельверде, що проявила милосердя до маленького виродка і наділила його трьома чарівними волосинками, які мали магічну силу. Фея про Цахеса коли дала йому волоски : Ти не той, за кого тебе вважають, тож намагайся зрівнятися з людиною, на чиїх крилах ти, безкрила каліко, піднімаєшся!" Але жодний внутрішній голос в тобі не прокинувся. Твій зашкарублий, мертвий дух не зміг піднятися, ти не позбувся своєї дурості, грубості, невихованості ".Цахес в повісті Гофмана - один з тих потворних істот, які представляють огидний світ філістерської моралі, але значення саме його образу в повісті набагато складніше, ніж інших персонажів філістерів, і не піддається чіткому і однозначному тлумаченню.Внутрішній сенс образу Цахеса дослідники вбачають то в насмішці з товариства, в якому має значення видимість, а не справжні заслуги. То в спростуванні влади золота, які його символізують золоте волосся на голові Цахеса, то в описі несправедливого і нерівномірного розподілу матеріальних і духовних благ у користолюбному суспільстві, то в іронії над просвітницькими гаслами, які на практиці часто сприймають за істину те, Що насправді виявляє себе як фантастична ілюзія. Образ Цахеса виступає як уособлення темних інстинктів людини, пов'язаних з бажанням вихваляння і отримання необмеженої деспотичної влади над душами і умами інших людей. При цьому письменник описав навіть не стільки сам по собі образ виродка Цахеса, скільки те, що аморальні якості та викривлений світогляд, не маючи насправді нічого магічного у своїй глибинній суті, створює магічний вплив на суспільство. 
36. ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В.ГЮГО – РОМАНТИКА. "Собор Паризької Богоматері". У 1827 Гюго пише драму «Кромвель » і в передмові до неї викладає принципи романтизму. Це передмова , згодом охарактеризоване істориком і соратником романтиків Теофилем Готьє « скрижалями романтизму» ,це було по суті , літературним маніфестом романтиків .П'ять принципів сформулював Гюго. Перший - «геть традиційні книжкові правила . Не треба наслідувати авторитетам , а треба слухатися лише голоси природи , правди і свого натхнення ».Другий принцип - не « персонажі » - втілення величного , трагічного або потворного , а живі люди з їх контрастами величного і смішного , трагічного і комічного , прекрасного і потворного . Третій принцип - геть класичні три єдності (часу , місця і дії ) .Четверта вимога - не абстрактна , а конкретна обстановка. «Точність місця - один з перших елементів реальності». «Не можна приділяти однакової кількості часу всім подіям ». Створюючи драму , необхідно слідувати «Не приписами Аристотеля , а приписами історії». Ці чотири гасла вінчаються п'ятим , що встановлює нову літературну традицію : геть класиків , геть Буало , хай живе Шекспір ​​: «Шекспір ​​- бог театру». Гюго творить за методом , за який борються романтики. Однак вимога правди , істини в його вустах мало інше значення , ніж згодом у реалістів .« Дійсність в мистецтві , - роз'яснює Гюго , - не є дійсність у житті. Правда мистецтва ніколи не буде абсолютною реальністю ». Висловлюючи цю думку , Гюго не бореться проти натуралізму за синтетичний реалізм. У ній , висловлюючись терміном російських суб'єктивістів , - протиставлення правди - істини - правді - справедливості. Художник повинен слухати « природі , правді і своєму натхненню ». Основним для поета є його уява, причому вона не повинна бути спрямована на повсякденне , буденне. Гюго з презирством артиста і пафосом трибуна 1793 заявляв : писати цю посередність - вбити мистецтво. Передмова до «Кромвелю » формулювала завдання романтики. Сама драма лише в слабкому ступені була вираженням принципів романтизму."Собор Паризької Богоматері". 25 липня 1830 року Віктор Гюго розпочав роботу над романом "Собор Паризької Богоматері". Книга вийшла в світу 1831 році. Бурхливі політичні події визначили характер роману, який, як і драми Гюго, був історичним за формою, але глибоко сучасним за ідеями. На перший план висунуто собор Паризької Богоматері, котрий створювався народом віками. Париж кінця XV століття - це готичні покрівлі, шпилі та невеличкі башти незліченних церков, похмурі королівські замки, вузькі вулички й широкі площі, де вирує народ під час заколотів та страт. У системі персонажів головне місце посідають три герої. Циганка Есмеральда своїм мистецтвом, усім виглядом дає насолоду натовпові. Вона далека від набожності, вона не відмовляється від земних утіх. У цьому образі найяскравіше відбито відродження зацікавленості людиною, котре стає головною рисою світосприйняття в нову епоху. Есмеральда нерозривно пов'язана з народом. Гюго застосовує романтичний контраст, відтінюючи красу дівчини образами низів суспільства, у змалюванні яких він використовує гротеск. Протилежна засада в романі - образ похмурого негідника, архідиякона Клода Фролло відкриває багаторічну боротьбу Гюго проти церкви. Королівська влада та її опора - католицька церква - зображені в романі як ворожі народу сили. Почуття Клода Фролло дуже викривлені: любов, батьківська прихильність, жага до знань обертаються у нього егоїзмом та ненавистю. Аскет, який з презирством ставиться до всіх життєвих утіх. Він відгородився від народного життя стінами собору та своєї лабораторії, і тому душа його перебуває у владі темних та злих пристрастей. Але всупереч своєму запереченню людських почуттів, він сам покохав Есмеральду. Ця любов має руйнівний характер. Не маючи сил її здолати, Клод Фролло стає на шлях злочину, прирікаючи Есмеральду на муки та смерть. Розплата приходить до архідиякона від його слуги, дзвонаря собору, Квазімодо. Для створення цього образу Гюго особливо широко використовує гротеск. Квазімодо - незвичайна потвора. Його обличчя і фігура одночасно смішні й страхітливі. Квазімодо - душа собору. Потворне чудовисько теж покохало красуню Есмеральду, але не за її красу, а за доброту. Звір за своїм зовнішнім виглядом, Квазімодо є ангелом у душі. Зовні блискуче, а насправді безсердечне та спустошене вище суспільство втілено в образі капітана Феба де Шатопера, який, як і архідиякон, не здатен на безкорисливе та самовіддане почуття. Душевна велич, високий гуманізм притаманні лише знедоленим людям із низів суспільства, саме вони - справжні герої роману. У центрі роману - собор Паризької Богоматері, символ духовного життя французького народу. Собор надає притулок народним героям роману, з ним тісно пов'язана їхня доля, навколо собору - живий народ, який не спиняє боротьбу. Разом з цим, собор - символ поневолення народу, символ феодального гноблення, темних марновірств та забобонів, які тримають у полоні душі людей. Віктор Гюго не ідеалізував середньовіччя, він правдиво показав темні сторони феодального суспільства. Разом з цим, його твір глибоко поетичний, сповнений гарячої патріотичної любові до Франції, до її історії, до її мистецтва, у якому, як вважав Гюго, живе волелюбний дух і талант французького народу.
37. МАЙСТЕРНІСТЬ П.МЕРІМЕ –НОВЕЛІСТА. ПРОБЛЕМАТИКА ТА КОНФЛІК « КАРМЕН» .П. Меріме у новелах використовує стислі і лаконічні, оскільки автор суворо відбирає життєві враження, керуючись при цьому лише тим, якою мірою ця деталь сприяє створенню враження правдивості, виявляє певні типові риси явищ і характерів, підкреслює закономірність і природність відчуттів і поведінки героїв: "Вміти вибрати в природі те, що треба наслідувати, поза сумнівом, є великою проблемою мистецтва" , - писав П. Меріме в 1857 р. Письменник досяг високої майстерності в цьому умінні вибору деталей, в яких якнайповніше і виразніше розкривається своєрідність характерів і обставин. Віртуозний майстер сконденсованої новелістичної форми, неодноразово виступав проти надмірного лаконізму. "Вони надто короткі, хотілося б подробиць, - писав він про надміру стислі літературні спроби. - Говорячи про вічно юну тему кохання, не можна обмежуватись словами: він або вона кохали. Хочеться знати: коли, як, скільки. Зупинитися треба лише тоді, коли вже не вистачає слів і коли справу може втрутитись імперський прокурор". Сюжет, що лягає в основу новели Меріме, обростає десятками й сотнями подробиць, котрі не мають, здавалося б, до нього відношення, але напрочуд живо передають атмосферу, в якій відбуваються події. Це робиться не заради звичайної повноти відтворення обставин - така повнота завжди була йому антипатичною, - а заради життєвої переконливості і реалістичної конкретності". Показово, що в новелах "Етруська ваза" чи "Партія в триктрак" таких "характеристичних рис" більше, ніж в екзотичних або фантастичних новелах П. Меріме. Така "риса" часом може розкрити найсуттєвіше. Точне економне змальовування найістотніших сторін дійсності, що зображається, досягається П. Меріме перш за все шляхом тонкого і вмілого використовування засобів живої розмовної мови. П. Меріме неохоче вдається до таких образотворчих засобів, як тропи і фігури; працюючи над стилем новел, він прагне простоти і стислості, ясності, точності і виразності, добиваючись того, щоб в творі було "більше значення, ніж слів". Пишноті романтичної риторики він протиставляє витончену простоту, перифраз - точне і єдине необхідне значення слів. Сюжет розвивається логічно, послідовно і ясно. Окремі повороти сюжету завжди тонко мотивовані, визначені психологічним станом дійових осіб. Широко користується П. Меріме прийомом обрамленого оповідання, висловлюючи основний сюжет новели як живий розповідь очевидця або учасника відбувся ("Кармен", "Венера Ілльська", "Партія в триктрак"), добиваючись, таким чином, вражень повної достовірності розказаного навіть в тих випадках, коли в новелі є значний елемент фантастичного, загадкового, таємного ("Венера Ілльськая", "Провулок пані Лукрециї").Сюжет «КАРМЕН».Мандрівник-француз, фахівець з давньої історії зустрів колишнього солдата, а тепер розбійника Хосе Маріго, який розповів йому про свою пристрасть і ревнощі до циганки Кармен. Хосе, який був тоді єфрейтором і сподівався стати офіцером, уперше побачив вродливу циганку серед робітниць тютюнової фабрики і був зачарований її вульгарною, безсоромною і водночас демонічною красою. В наступному епізоді Хосе змушений супроводжувати Кармен до в'язниці, бо вона під час бійки різонула ножем хрест-навхрест обличчя їхньої робітниці. Героїня, скориставшись з того, що Хосе закохався у неї, втекла з-під варти. Натомість до в'язниці вже потрапив Хосе. Його понизили у званні до простого солдата. Циганка і далі переслідувала його, як зла доля. Він йшов за нею, мов слухняна дитина, і став рабом пристрасті. Кармен гралася бідним чоловіком, а той страждав від ревнощів. Вона стала причиною бійки між Хосе і поручиком полку, а це означало, що його військова кар'єра остаточно зіпсована. Він став контрабандистом, але це не було запорукою вірності Кармен у коханні до нього. Вона безупинно давала підстави для ревнощів Хосе, який дедалі більше палав пристрастю. Усе завершилося трагічно. У Кармен з'явився новий коханець Лукас. Не маючи більше змоги стримувати свій гнів, досаду і біль, вбив її ножем та віддав себе в руки правосуддя.Тема новели - зображення життєвої долі циган та людей контрабандистів.Ідея новели - засудження деяких негативних рис циганського народу, возвеличення винахідливості, сміливості та вміння вистояти у скрутних обставинах.Проблематика:кохання; матеріального блага та його впливу на людину; помсти; товариськості; зради; честі і чесності; обов'язку; цінності людського життя.На рівні сюжету - це типовий романтичний твір. Але в новелі головне не сюжет, а те, як він розроблений та викладений. Передусім не було нічого піднесеного в образі самої Кармен (вона не тільки гарна, у ній чимало непривабливих рис). Глибоко розкриває Меріме і образ чоловіка - жертви кохання. Тому стриманість, стилістична нейтральність початку й фіналу новели відтінили пристрасну та напружену оповідь основних частин, змусили поставитись до них критичніше. Крім того, останній трактат, допомагав читачеві краще зрозуміти вплив на Кармен середовища й оточення.
38. П.МЕРІМЕ.РОМАНТИЧНО-ТРАГІЧНА РОЗВ’ЯЗКА «МАТЕО ФАЛЬКОНЕ» .Новела "Матео Фальконе" - перша з опублікованих новел, яка була відтворенням такої неординарної "знахідки". Будинок Матео Фальконе знаходився недалеко від маки (спалена частину лісу під поле). Він був заможною людиною, бо жив з прибутку від стад овець, які пастухи-кочівники переганяли з місця на місце. Йому було не більше 50 років. Він вправно володів зброєю, був гарним товаришем, небезпечним ворогом. Був одружений з жінкою Джузеппе, яка народила йому спочатку 3-х дочок і, нарешті, сина, якому він дав ім'я Фортунато, - надію сім'ї і продовжувача роду. Доньки вийшли вдало заміж, а синові виповнилося лише 10 років. Одного дня вранці Матео з дружиною відправився подивитися на свої стада. Фортунато, який хотів піти з ними, залишили, щоб стеріг дім. Хлопець лежав на сонці, коли почув постріли. Він побачив людину в лахміттях, з бородою, яка ледве рухалася, бо була поранена у стегно. Це був розбійник Джа-нетто Санпьєро. Він попросив Фортунато сховати його. Хлопець поцікавився, чи дасть той щось натомість? Бандит витягнув п'яти франкову монету. Фортунато сховав його у купі сіна. Через декілька хвилин з'явилося шестеро стрільців, яких очолював родич малюка - Теодоро Гамба. Він запитав хлопця, чи той не бачив Джанетто. Хлопець не говорив, що бачив, і це дратувало стрілків. Вони навіть обшукали будинок Матео, але нікого не знайшли. Тоді Гамба показав хлопцю срібний годинник і сказав, що якщо вкаже, де бандит, то подарує годинник. Хлопець почав вагатися, у нього загорілися очі, а тоді вказав на сіно. Стрільці почали розкопувати копну, а Фортунато отримав годинника. Бандита зв'язали, але тут на дорозі з'явився Матео з дружиною, вони поверталися додому. Гамба розповів їм про те, як вони затримали бандита, про те, що зробив син. Матео поглянув на бандита, який назвав його будинок "будинком зрадників".Образ героя новели Матео Фальконе став початком тривалих роздумів письменника над природою людської особистості, яка поєднала в собі, здавалося б, несумісне. Небагатьма, але правдивими рисами змальований портрет і характер Матео - прямого, мужнього чоловіка, який не звик вагатися при виконанні того, що він вважав за свій обов'язок. Він утілив у собі певний корсиканський ідеал честі, де зрада - це найбільша смертельна образа: "Лише людина, приречена на смерть, могла зважитися назвати Матео зрадником. Він негайно помстився б за таку образу ударом кинджала, і удар той не довелося б повторювати". Саме те, що його син, "продовжувач роду," на якого Матео покладав усі свої надії, став першим у їхній родині зрадником, і привело до жахливого вчинку. Матео не зміг простити зради. І тут Фальконе сильний і вірний собі. Вбивство єдиного сина відбулося не в стані афекту, а суворо, спокійно, переконано: "Фортунато зробив відчайдушне зусилля, щоб підвестися й припасти батькові до ніг, але не встиг. Матео вистрілив і Фортунато впав мертвий. Навіть не глянувши на тіло, Матео знову рушив стежкою до свого дому, "щоб узяти лопату". Цей величний спокій ще більше вразив читача. Меріме в новелі не виразив свого ставлення і тому часто йому дорікали у байдужості до описуваних подій, у свідомому прагненні відсторонитися від своїх героїв. Але насправді це не байдужість автора, це його позиція.Особливості новели "Матео Фальконе": зосередження уваги на виняткових яскравих подіях; герої відрізняються сильним характером; використання художньої деталі; несподівана розв'язка, що надає нового ритму всій дії.Образ Матео не завершив художніх шукань Меріме. Ці пошуки тривали і віднайшли свій вияв ще в одній неперевершеній новелі П. Меріме - "Федеріго".
39.ОБРАЗ ВІЛЬНОЇ ЦИГАНКИ КАРМЕН В НОВЕЛІ П.МЕРІМЕ. Для образу героїні характерне поєднання протилежностей: чарівності і жорстокості. На контрасті побудовані також характери Кармен і Хосе. Вони належали до народів з різною культурою, що дуже відрізняло їх одне від одного. Хосе — баск; а Кармен — циганка. Тут зіткнулися дві народності, відповідно, два погляди на світ. Меріме прагнув типізувати психологію своїх персонажів, розглядати вчинки сильних вольових особистостей крізь призму часу й національної належності. Прояви волелюбної натури і вільного духу Кармен позначилися не тільки на її повсякденному поводженні, на характері її дій, загалом на способі життя, а й на її уявленнях про кохання. Вона не бачила в цьому прекрасному почутті чогось постійного, такого, що могло б заволодіти серцем назавжди. Це почуття виникло у неї імпульсивно, спонтанно, було не тривалим і могло також раптово зникнути, як і виникло.Кармен уміла твердо обстоювати своє право бути вільною, самостійно вирішувати свої життєві проблеми, поводитися так, як самій подобалося. Вона зовсім не сприймала чиїхось втручань у свої особисті справи, не любила, щоб хтось нею командував. Та ця жінка — не тільки волелюбна, рішуча, тверда. Вона ще й горда, її гордість така, що викликало повагу, прикрашала людину, личила їй. Гордість Кармен дуже добре доповнила її зовнішні риси, дивовижним чином підсилила її вродливість.
40.Ф.СТЕНДАЛЬ. ТЕМАТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА НОВЕЛИ «ВАНІНА ВАНІНІ» (1783-1842) відкрила новий період не лише у французькій літературі, а й в усій західноєвропейській літературі - період класичного реалізму. Саме він став засновником реалістичного роману, який виник у часи панування романтизму. Його творчість увійшла до скарбниці художніх надбань людства.Висока майстерність письменника-новеліста проявилась у:психологізмі, який яскраво розкрито у розгорнутих внутрішніх монологах героя; лаконізмі авторських описів і стрімкому потоці подій; бурхливій реакції героїв з їх південним темпераментом; динамізмі та драматизмі розповіді.У 20-х роках Стендаль написав чудову новелу "Ваніна Ваніні" (1829), що ввійшла пізніше в "Італійські хроніки". У ній розкрито епізод з історії революційно-демократичного руху карбонаріїв у Італії. Ця новела діалектично пов'язана з романом "Червоне і чорне": герой новели близький Жюльєну Сорелю, але в житті вибрав протилежний шлях. Головний герой П'єтро Міссіріллі - італійський юнак, бідняк, який був носієм кращих рис народу: гордий, сміливий і незалежний. Він став засновником і вождем групи карбонаріїв і бачив своє призначення і щастя у боротьбі за волю батьківщини. Таким чином, те, про що мріяв Жюльєн Сорель, реалізувалося у революційній діяльності П'єтро Міссіріллі. Головному герою протиставлена Ваніна Ваніні - натура сильна, яскрава, цілеспрямована. Римську аристократку, красуню, знатну і багату дівчину випадок звів із П'єтро, якого було поранено під час втечі з в'язниці, куди після невдалого повстання його заточили. У ньому Ваніна знайшла ті риси, яких була позбавлена молодь її середовища. Однак кохання молодих людей приречене. Перед П'єтро постала проблема: особисте щастя у шлюбі з Ваніною чи вірність громадському обов'язку, який вимагав розлучення з коханою і повної самовіддачі у революційній боротьбі. Герой обрав друге. Але Ваніна по-іншому вирішила цю дилему. Напередодні нового повстання карбонаріїв вона передала їх у руки поліції. П'єтро - єдиний, хто залишився на волі. Однак дізнавшись про зраду Ваніни, він з прокляттям назавжди залишив її, розділивши участь своїх спільників.
41. Роман Стендаля "Червоне і чорне". Образ Жульєна Сореля
Роман «Червоне і чорне» — правдива оповідь про суспільство епохи Реставрації у Франції. Це соціально-психологічний роман, в основі якого лежить конфлікт особистості із суспільством. Шлях головного героя Жульєна Сореля наштовхує на думку, що в епоху Наполеона він міг би стати героєм, а в епоху Реставрації змушений або пристосуватися, або загинути. Жульєн Сорель — представник покоління початку 20-х років XIX століття. Йому властиві риси романтичного героя: незалежність, почуття власної гідності, бажання змінити долю, бажання боротися і досягати мети. Він — яскрава особистість, у ньому все понад норму: сила розуму, воля, мрійливість, цілеспрямованість.Наш герой — син теслі. Він живе в маленькому провінційному містечку Вер'єрі з братами і батьком і мріє вирватися звідси у великий світ. У Вер'єрі його ніхто не розуміє. «Усі домашні нехтували ним, і він ненавидів своїх братів і батька...» Юнак з раннього дитинства марив військовою службою, його кумиром був Наполеон. Після довгих роздумів він вирішує: єдина можливість чогось досягти в житті і вирватися з Вер'єра — стати священиком. «Пробити дорогу для Жульєна насамперед означало вирватися з Вер'єра; батьківщину свою він ненавидів. Усе, що він бачив тут, сковувало його уяву».
На початку роману вихователь дітей мера міста Вер’єра пана де Реналя, Жюльєн, був одержимий честолюбними планами. Жюльєн хоче «вийти в люди», утвердитися в суспільстві, зайняти в ньому одне з перших місць, але за умови, якщо це суспільство визнає в ньому повноцінну особистість, людину неабиякого, талановитого, обдарованого, розумного, сильного. Він не хоче поступитися цими якостями, відмовитися від них. В образі Жюльєна Сореля Стендаль зобразив найбільш суттєві риси характеру молодої людини початку XIX століття, який увібрав у себе найважливіші риси свого народу, пробудженого до життя Великою французькою революцією: нестримну відвагу й енергію, чесність ж твердість духу, непохитність у просуванні до мети. Але герой завжди ж скрізь залишається людиною свого класу, представником нижчого, защемленого у своїх правах стану, тому Жюльєн – революціонер, і з цим згодні його класові вороги – аристократи. У його душі йде постійна напружена боротьба, вступають у протиріччя прагнення до кар’єри і революційні ідеї, холодний розрахунок і світлі романтичні почуття. Основа складного характеру героя – суперечливе з’єднання революційного, незалежного і благородного почала з честолюбними прагненнями, що тягнуть на шлях лицемірства, помсти і злочини. 
42. Жіночі образи роману Стендаля «червоне й чорне» На початку роману пані де Реналь на вигляд можна було дати років тридцять, але вона була ще дуже миловидна. Висока, ставна жінка, вона була колись першою красунею на всю округу. Багата спадкоємиця богобоязливої тітки, вона виховувалась у єзуїтському жіночому монастирі, але зуміла незабаром забути ті дурниці, яких її вчили в цьому закладі. Заміж її видали в шістнадцять років за літнього вже пана де Реналя. Розумна, кмітлива, емоційна, вона була водночас боязкою й сором'язливою, простою і трохи наївною. Її серце було вільне від кокетства. Вона любила самоту, любила походжати по своєму чудовому саду, ухилялася від того, що у Вер'єрі називалося розвагами, тому в суспільстві пані де Реналь стали називати гордячкою і говорити, що вона надто пишається своїм походженням. Молода жінка не могла хитрувати, обманювати, вести, як говорили у Вер'єрі, політику стосовно свого чоловіка, тому серед місцевих дам вона вважалася «дурною». Життя пані де Реналь було присвячене чоловікові й дітям. І ось у її душі виникло нове почуття — кохання. Вона немов прокинулася від довгого сну, стала всім захоплюватися, не тямила себе від емоцій. Почуття, що запалювало пані де Реналь, робило її енергійною й рішучою.Пані де Реналь перебуває весь час у душевній напрузі, у ній боряться дві сили — природне почуття, прагнення до щастя і почуття обов'язку стосовно родини, чоловіка, нав'язане суспільством, цивілізацією, релігією. Тому вона постійно вдається у крайнощі. Життя без коханого для неї стало безглуздим. І за три дні після страти Жульєна пані де Реналь померла, обіймаючи своїх дітей. Вона тихо, непомітно жила, жертвуючи собою заради дітей, родини, коханого, і так само тихо померла. Матильда де Ла-Моль — жіночий персонаж зовсім іншого типу. Горда і холодна красуня, що царює на балах, де збирається весь блискучий паризький світ, екстравагантна, дотепна й насмішкувата, вона вища за своє оточення. Гострий розум, освіченість — вона читає Вольтера, Руссо,цікавиться історією Франції, героїчними епохами країни — діяльна натура Матильди примушує її з презирством ставитися до всіх родовитих залицяльників, що претендують на її руку і серце. Сучасна дійсність не викликає аніякого інтересу в Матильди. Вона буденна, сіра і зовсім не героїчна. Усе купується і продається — «титул барона, титул віконта — усе це можна купити... кінець кінцем, щоб здобути багатство, чоловік може одружитися з дочкою Ротшильда». Матильда схиляється перед силою пристрасті Маргарити Наваррської, яка здобула в ката голову свого коханця і власноруч поховала її. Прихильниця трону і церкви, Матильда почуває себе здатною до великих подвигів заради відновлення старих часів. Матильда звертає увагу на Жульєна тому, що відчуває в ньому незвичайну натуру. Жульєн викликає її зацікавленість і повагу як такий, що «...не народився, щоб плазувати». Матильду вражає похмурий вогонь, який палає в його очах, його гордовитий погляд.  Вона теж, як і пані де Реналь,— у постійній душевній напрузі. У неї теж точиться боротьба між природним прагненням до щастя і «цивілізацією», тими поглядами, що їх нав'язало суспільство із самого її народження. Вагаючись між коханням і ненавистю до Жульєна, презирством до себе, вона то відштовхує його, то віддається з усією силою пристрасті. Жульєнові доводиться підкоряти її. Покохавши нарешті Жульєна до самозабуття, Матильда готова пожертвувати і своєю репутацією, і титулом, і багатством. Вона врятувала б Жульєна від страти, якби той цього захотів. Після смерті коханого вона виконала його останнє прохання — поховала в печері на високій горі, що здіймається над Вер'єром. Обидві героїні прекрасні, кожна по-своєму. Обидві вони викликають, з одного боку, співчуття та жаль, з іншого боку, їхнє альтруїстичне, жертовне кохання викликає подив і шану. Своїм коханням вони вчать нас любити безкорисливо й самовіддано. Шкода, що їхнє щастя тривало недовго, але в цьому винні не стільки вони, скільки суспільство зі своїми несправедливими законами. 
45.особливості американського романтизму. Уітмен «Листя трави» Особливості американського романтизму: самозаглиблення та "довіра до себе", духовна незалежність, божественність людського "я", рівність людей, заперечення насильства над особистістю, пантеїстичне сприйняття життя, заперечення культу збагачення, віра в існування "наддуші", частинки якої містилися в кожній людині. Відіграв значну роль у становленні філософських засад пізнього романтизму США, був світоглядним та естетичним орієнтиром для Н.Готорна, Г.Мелвілла, У.Уітмена. Незалежно від того, поділяли американські романтики ідеї Емерсона і Topo чи ні, вони "відбивали їх безпосередньо чи опосередковано у своїй творчості", "прогресивні думки, які містилися у творах і виступах трансценденталістів, не могли не впливати на американську творчу інтелігенцію".
Збірка Уолта Уїтмена "Листя трави" посіла важливе місце серед поетичних надбань світової літератури. Творчий доробок поета приваблював читачів різноманітністю тематики, оригінальністю стилю, широким жанровим діапазоном. Твори, які ввійшли до збірки, автор поділив на 15 циклів. До кожного ввійшли поезії, об'єднані за певними темами. Цикли мали відповідні назви: "Присвяти" (оспівування простої окремої особистості, людей різних професій; розкриття очевидних істин життя), "Діти Адама" (показ гармонії фізіологічного і духовного в людині; оспівування краси людського тіла, фізичного і платонічного кохання), "Аїр благовонний" (розкриття ідей демократії; тема дружби, братерства, любові), "Перелітні птахи" (оспівування сили, можливостей молодого покоління; заклик до нового життя; сподівання на зміни в суспільстві), "Морські течії" (філософсько-пейзажна лірика), "При дорозі" (антирабовласницькі мотиви; незмінні картини життя), "Барабанний бій" (події Громадянської війни в США 1861-1865 p.p.; роль поета і поезії в роки війни), "Пам'яті президента Лінкольна" (вірші, присвячені президенту Лінкольну), "Осінні ручаї" (тема свободи, життя і смерті; проблема екології; мотиви повстання), "Шепіт божественної смерті" (безсмертя після смерті), "Від полудня до зіркової ночі" (музика кохання; негаразди життя; революція в Іспанії; "ніч, сон, смерть і зірки"), "Пісні розставань" (щасливе майбуття; схід і захід життя), "Дні семи десятиліття" (сенс щастя; підведення підсумків життя; мотиви самогубства; тема справжніх переможців), "Прощавай, моє Натхнення!" (оспівування сили поета, смерті в ім'я свободи, безсмертя і добра), "Ехо минулих літ" (відречення від небажаних фактів; визнання й оспівування життя, в якому люди стали рівноправними).У збірці "Листя трави" наявні наскрізні теми й образи. Виділимо такі наскрізні теми: Людина - Особистість - Жінка - Чоловік; життя і смерть; Тіло і Душа; війна; Демократія; Природа; щастя. Серед наскрізних образів можемо виділити такі: Життя, Смерть, Сонце, Море, Повітря, Земля, Кохання.
46) Мандри ліричного героя у творі А. Рембо «П*яний корабель»
АРТЮР РЕМБО (1854—1891) — славнозвісний французький поет, юнак, який у неповних 17 років написав вірш «П'яний корабель», вірш, що приніс славу Франції і поету, збагатив світову поетичну думку. Поет був уважним до внутрішнього світу, відчував у собі людину і не терпів ніяких моральних пут, норм, законів, які нав'язувало йому соціальне середовище. У «П'яному кораблі» поет у символічній формі ототожнив себе з кораблем без стерна і вітрил — безпорадною іграшкою стихій, що з веління хвиль мчав бурхливим морем. Ліричний герой поезії — корабель без екіпажу, стерна, якорів, якого носило стихією. Корабель «п'яний» не стільки від розлитого вина, що всмокталось у палубу, скільки від цієї безмежної волі. Цей символічний образ тлумачився як звільнення у поетичній творчості від традицій і значно ширше як «визволення від звичайного життя та узвичаєного бачення світу». Провідний мотив твору — відчуження від сталого, незмінного оточення і нестримна жадоба свободи, яку було не зупинити нічим. Море — то і символ волі, і символ життєвих штормів, які підстерігали, заколисуючи свої жертви. Тема вірша: блукання ліричного героя у бурхливому морі життя. Ідея: гімн творчій уяві, свободі митця. Мандри корабля, який втратив керування й носиться безмежним океаном, асоціюються не тільки з можливими реальними подіями, а передусім з блуканнями і пориваннями ліричного героя в просторах духу, життя, поезії. Композиція складається з таких частин: загибель команди й втрата керування кораблем - зав'язка, уявні мандри ліричного героя в морській стихії -- розвиток дії, зіткнення піднесеної фантазії з буденною реальністю - кульмінація, відмова ліричного героя від прагматичного життя - розв'язка. "П'яний корабель" наскрізь пройнятий напруженим драматизмом, тут усе відбувається на межі життя й смерті, надії та безнадії, злету й падіння. Вирізняються два види конфліктів: зовнішній - зіткнення ліричного героя зі стихією, а також з буденністю; внутрішній - боротьба в душі ліричного героя за своє духовне "пробудження", свій особистий незалежний світ, свої мрії. Ліричний герой вирушає у далеке плавання. Плин його вражень, почуттів, асоціацій народжує дивовижні картини стихі. Перенасиченість контрастними образами допомагає авторові відобразити складність і багатогранність життя, яким живе душа ліричного героя. Його не лякають шторми й шквали, він ладен загинути, але не відступитися від пошуків таємного змісту буття. Він мріє знайти у стихії життєвих негараздів і власних почуттів прадавню Європу та незнані острови, куди треба показати шлях іншим. Вірш символічно називається "П'яний корабель". У творі неодноразово звучить мотив сп'яніння. З одного боку, це забуття нудної буденності, сірого й нецікавого життя, а з іншого - відчуття припливу нестримної фантазії та енергії. Ліричного героя п'янить розмаїття його , почуттів, небачені глибини, які несподівано відкрилися йому в його душі та в іншому, тільки йому відомому, вимірі всесвіту. Він закоханий у стихію, відчуває повне злиття з нею, а вона, у свою чергу, викликає в ньому поетичне натхнення, пробуджує творчі сили, невідомі пересічному обивателю. Реальний світ для ліричного героя є справжньою трагедією - тут немає простору для фантазії й польоту почуттів. Однак, хоча герой і не знайшов "прадавній зміст" і не втамував свій сум за "європейською водою", він віднайшов головне - себе, того, хто не зможе більше "йти в кільватері купців", не зможе підкоритися законам прагматичної дійсності, бо визнає лише один закон - поетичного духу, вільних почуттів і буремної фантазії.
47) «Франція у мініатюрі» у новелі Мопассана «Пампушка»
«Пампушка» — соціально-психологічна новела, написана Мопассаном у 1880 році, після її опублікування автор став знаменитим. Тема новели — зображення подій франко-прусської війни (1870-1871 рр.) та дослідження психології людей у цих екстремальних обставинах.У новелі «Пампушка» тему франко-пруської війни розкрито через звичайний побутовий анекдот. Після окупації Нормандії ворожими військами група людей (фабрикант, представники місцевого дворянства, черниці, революціонер) здійснюють ділову поїздку. Специфіка знайомства з подорожніми полягає в тому, що автор спочатку характеризує їхнє соціальне положення, ділові та майнові якості, подає лише деякі портретні деталі (Луазо, Карре-Ламадон, граф Іобер де Бревіль — всі з дружинами). Єдиним винятком є Пампушка. Звертаючись до цього образу, автор спочатку змальовує детальний портрет, а потім — інші достоїнства героїні. У Мопассана склалася народна точка зору на те, що відбувається: щоб припинилися війни, треба змусити уряди відповідати за пролиту кров. Ця думка лягла в основу серйозної і важливої у новелістиці письменника  теми  франко-пруської війни – найзнаменитіша — "Пампушка". Тема твору: зображення патріотизму простих людей і байдужості вищих станів французького суспільства до долі батьківщини в період франко-пруської війни. Проблематика. У новелі піднімаються такі проблеми, як прагнення міської і сільської буржуазії нажитися на нещастях батьківщини; розвінчання показного героїзму і бездарності французьких воєначальників; критика прогнилих основ Другої імперії, а саме: суспільства, церкви, моралі; протест проти приниження особистості; проблема відповідальності правлячих кіл за воєнну бойню. Невелике суспільство диліжанса відбиває, з одного боку, соціальну модель буржуазної Франції, з іншого боку — нагадує Ноєв ковчег: "кожної тварі по парі". У традиціях критичного реалізму автор обґрунтовує характери персонажів їхнім соціальним станом, вдаючись до відкритої іронії. У характеристиці "побратимів по багатству" Мопассан виділяє такі загальні риси, як ощадливість, продажність, аморальність і цинізм. Представникам "могутніх верств суспільства" протиставляється продажна жінка на прізвисько Пампушка. Посміюючись над її зовнішністю (маленька, пухленька), наївною довірливістю, автор наділяє її такими позитивними якостями, як доброта, самопожертва, патріотизм. Їй єдиній серед компанії людей впливових, вірних релігії притаманне почуття достоїнства і національної гордості, і їх, на відміну від "порядних" попутників, вона не продає. Намічена в експозиції тема народної війни одержує трагікомічне продовження в протесті повії, що не бажає продаватися ворогові. Осуд війни звучить і в словах старої дружини трактирника про те, що це мерзота – убивати людей, за те, що вони пруссаки чи англійці, поляки чи французи. Краще перебігти всіх королів, що заварюють війни заради потіхи. Особливості композиції. Вражає майстерність композиції новели, простої і детально продуманої. Експозиція — епічна картина  навали, безладного відступу французької армії. Це фон, на якому розгортається історія подорожі. Далі розповідь складається з трьох взаємно урівноважених частин: епізод з їжею — змушена затримка на постоялому дворі; другий епізод з їжею, але з протилежним знаком. Кульмінація — протест Пампушки проти домагань офіцера. Таке дзеркальне розташування частин максимально загострює сатиричне звучання новели і показує трагедію Пампушки — голодної, приниженої, ображеної в кращих почуттях "пристойними мерзотниками.
48) Особливості німецького романтизму. А. Шаміссо, Л. Тік, Новаліс та ін.Німецька література, поряд з англійською, належить до тих європейсь-ких літератур, де романтизм склався найраніше і набув найпотужні-шого розвитку. На німецькому грунті він був художнім напрямом,що розвинувся спонтанно, без великих сторонніх впливів, але саме він мав значний вплив на романтичний рух в інших країнах. Характерними для німецького романтизму, практично майже виключно «німецькими» жанрами стали, фантастична повість або казка, іронічна комедія, фрагмент, особливий романтичний роман і, зокрема «роман про художника». Німецькі романтики наділяли свого героя творчим талантом: поет, музикант, художник силою своєї фантазії перетворював світ, який лише віддалено нагадував реальність. Міф, казка, легенда, переказ складали ґрунт мистецтва сієнських романтиків. Вони ідеалізували далеке минуле (Середньовіччя), яке намагалися співставити із сучасним суспільним розвитком. Найбільшою спробою романтиків стала спроба художньо зобразити нескінченне час нескінченного духу, висловити невимовне. Звідси їхня потяг до нових форм розповіді, до створення особливої динаміки його художнього уявлення. Німецький романтичний роман більшою своєї частини рветься до фабульної цікавості, він створює іншу художню реальність – реальність духа. Романтизм у Німеччині пройшов 3 етапи розвитку: 1 етап - ранній (ієнський) - з 1795 до 1805 рр. У цей період була розроблена естетична теорія німецького романтизму і створені твори Ф. Шлегеля і Новаліса. До кола єзуїтських романтиків входили: поет і прозаїк Новаліс, драматург Людвіг Тік, філософ Фіхте. 2 етап - гейдельбергський - з 1806 до 1815 рр. 3 етап - пізній романтизм - з 1815 до 1848 р. Фрідріх фон Гарденберг , він же - позачасовий Новаліс  ("той, хто обробляє цілину ") є не тільки поетом, а і теоретиком романтичного типу творчості. ". Поет осягає природу краще, ніж це робить розум вченого ", - стверджував він. Найзнаменитішим твором Новаліса є роман “Генріх фон Офтердінген”  Сутність романтичного характеру в романі Новаліса полягає в тому, щоб через «Я свого Я» показати індивідуальне начало в людині, і світ у всій його цілісності. Концепція романтичного характеру Новаліса відрізняється послідовністю і динамізмом. Людвіґ Тік , творець жанру літературної казки ( "Бідний Екберт", 1797 ) після смерті багатьох ієнців, які нехтували усім  земним настільки, що не потурбувалися про систематизацію і видання власної спадщини, зібрав і видав твори Новаліса, Вакенродера, Шеллінга, братів Шлегелей, і це є серйозним внеском у світову культурну спадщину. У Тіка і Новаліса весь зміст роману підпорядковане художницького бачення світу.Навколишній світ представлений лише в тій мірі, в якій він сприймається героєм-художником. Важко з певністю назвати жанр, у якому би Тік не спробував своїх сил. Він писав романи, казки, новели.  Тік ніколи не нав'язує своєї думки і залишає читачеві право самому вирішувати, хто має рацію. Світове визнання принесла Шамиссо казково-фантастична повість «Дивна історія Петера Шлемиля» побудована на фольклорних мотивах.50) Особливості романтичної прози Е. Т. А. Гофмана. Новела «Золотий Горнець»Основна тема його творчості - тема взаємовідносин мистецтва та життя. Уже в першій новелі суттєву роль відіграв фантастичний елемент. Крізь усю творчість Гофмана пройшли два потоки фантастики. З одного боку - радісна, барвиста, що дала насолоду дітям і дитячі казки Гофмана змальовували світ затишним і чудовим, заповненим людьми ласкавими і добрими. З іншого боку - фантастика кошмарів і страхіть усіляких видів божевілля людей. Гофман був напрочуд багатогранно обдарованою людиною. Водночас природа наділила цю людину ще й талантом живописця, який теж проявився широко й розмаїто. У німецькому романтизмі не було митця більш складного й суперечливого і, водночас, більш своєрідного й самобутнього, ніж Гофман. Вся незвичайна, на перший погляд, безладна й дивна поетична система Гофмана, з її подвійністю й розірваністю змісту й форми, змішуванням фантастичного і реального, що сприймалось як свавілля автора, приховує в собі глибокий внутрішній зв'язок з німецькою дійсністю, сповненою гострих і болісних суперечностей, із такими непростими муками зовнішньої й духовної біографії самого письменника. Основний для всього романтизму конфлікт — розлад між мрією і дійсністю — набувши у Гофмана безвихідного, трагічного характеру. Основна тема його творчості — тема взаємовідносин мистецтва та життя. Одним з найвідоміших творів Гофмана є "Золотий горнець", який можна назвати взірцевим щодо відтворення двоплановості світу,двоплановості існування героя-поета - в реальному побутовому просторі і в просторі безмежному, фантастичному, породженому уявою юного студента з душею митця - Анзельма. «Золотий горщик» є полістилістичним текстом. Окреслити його жанр чітко як філософську казку, так само як притчу, чи то романтичний міф – неможна. «Золотий горщик» не є конкретно нічим з названого і водночас усім одразу... Це вже залежатиме від того, як ви його особисто прочитаєте. Текст увібрав у себе типові риси романтизму. Однак не можна сказати, що повість чітко збережена у романтичному стилі. І вона від цього лише виграє. Повість просто таки вибухає гротеском. Твір – суцільна фантасмагорія. Більшість персонажів – фантастичні істоти. Паралельний, фантастичний світ відділяє від реального лише один крок. Раптом дверна ручка стає зовсім не ручкою, а архіваріус виявляється самим духом Саламандром. І звідси випливає головна ідея твору. А саме: два світи існують паралельно і в будь-який момент можна вийти з одного і потрапити в інший. Унікальне поєднання іронії, дидактизму і захоплюючого сюжету. Як завжди, всі отримують по заслугах і справедливість восторжествує. Забавні пригоди і перетворення героїв наповнені глибоким філософсько-моральним сенсом. Такий Гофман - він поглиблює відкриту тему протиріччя між мистецтвом і життям, поезією і прозою, але тут же іронічно осмислює це протиріччя, виявляючи точки зіткнення між цими явищами. Він кидає іронічне світло на саму романтичну мрію.
51. протистояння "ентузіастів" і "філістерів" як романтичний конфлікт у творах Гофмана
Філістер – самовдоволена та обмежена людина з вузьким світоглядом.
Ентузіаст – митець: художник, поет, музикант, який живе духовними пориваннями.
Дисгармонія світу знаходить у творчості Гофмана своє відображення: в усіх його творах переплітаються, стикаються найрізноманітніші контрастні образи. Одне з улюблених протиставлень, що кожного разу повторюється,— це ентузіаст та обиватель, філістер. Ентузіаст — визначення, що належить Гофману, але сам образ має традицію в романтизмі, яка і була ним сприйнята. Естетичне сприйняття романтики проголошували незмінним і вічним уособленням усього величного і прекрасного в житті, вищим критерієм реальності. Образ художника постійно збагачується, він протиставляється світу як ентузіаст, безкорисливий служитель ідеалам краси, справедливості та гармонії, як геніальний дух, який бачить світ з усіма його потворними явищами з якоїсь вищої, одному йому притаманної точки зору.
У повісті «Крихітка Цахес...» героєм-ентузіастом є студент Бальтазар. Він втілює творче начало і протистоїть не лише Циноберові, а й професору Мошу Терпину. На відміну від інших студентів, які носили «довгі, широченні штани... короткі дитячі каптанчики» і мали чудернацький вигляд, Бальтазар був одягнений просто, «на давньо-німецький зразок», та мав «жвавий і ясний розум», котрий дозволяв йому так тісно спілкуватися з Природою, що він відчував навіть «далеку небесну блакить» і переймався «чудовими мріями з якогось далекого світу, повного блаженної радості». Чи не найбільш наочне уявлення про романтичні два світи дають твори Ернста Теодора Амадея Гофмана, у більшості з яких співіснують світ реальний зі світом фантастичним. Характерно, що Гофман, на відміну від багатьох інших письменників-романтиків, не переносить дію своїх творів у екзотичні країни або давні часи. Найфантастичніші події відбуваються на тлі сучасної авторові Німеччини. Гофманівський герой здатен вести «подвійне» життя: він існує і в сірому повсякденні, і у світі прекрасної казки. Причому таким героєм є справжній романтик, мрійник (Бальтазар). Світ реальний, буденний, прозаїчний є світом філістерів, самозадоволених людей із «здоровим глуздом», за виразом романтиків — «гармонійних паскудників». Світ романтичний відкритий для «ентузіастів», фантазерів, істинних музикантів: Гофман, як відомо, поділяв людство на дві частини — «музикантів» і «не музикантів». Музикант-романтик, він не задоволений жорстокими законами реальності і намагається втекти від них до вигаданого романтичного королівства, світу ілюзій.
Одним з найвідоміших творів Гофмана є «Золотий горнець», який можна назвати взірцевим щодо відтворення двоплановості світу, двоплановості існування героя-поета - в реальному побутовому просторі і в просторі безмежному фантастичному, породженому уявою юного студента з душею митця-Анзельма. Світ філістерів стабільний, нездатний трансформуватися, перетворюватися. В ньому панує сіра нудьга. Він не зловісний, а просто несумісний з поезією і красою. Лише одна постать, причетна до цього світу, галаслива відразлива стара перекупка Ліза змінюється, вона виявляється відьмою, носійкою інфернального зла. 
52. Новий етап розвитку реалізму у творчості Флобера. Роман «Пані Боварі».Творчість Флобера стала новим етапом французького реалізму, естетика якого почала вимагати точного і повного відображення дійсності, правди в усьому, аж до найменших деталей. Водночас письменник твердив, що метою мистецтва була не правда, а краса. За Флобером, правда в мистецтві - не відповідність дійсності, а вміння проникнути за зовнішнє і відобразити сутність життя. Письменник-реаліст мусив створювати художній світ, спираючись на дійсність, яка оточує його "безпосередньо". Проте, зіткнувшись із цією дійсністю, Флобер остаточно розчарувався у ній, назвавши її для себе світом "кольору плісняви". Головними рисами світосприйняття прозаїка були скептицизм і песимізм. Дві теми вабили письменника: дослідження сучасного життя (роман "Пані Боварі", "Виховання почуттів", повість "Проста душа") і ретельна реконструкція далекого минулого ("Саламбо"). Усе в художньому творі, на його думку, залежить від стилю, якому він приділяв головну увагу. «Об’єктивний стиль», розроблений Флобером, став одним із провідних принципів його реалізму, а пізніше був прийнятий іншими французькими письменниками (Гі де Мопассаном, Емілем Золя, натуралістами). Об’єктивізм, за Флобером, - це відсутність автора у творі. Флобер застосовував прийом психологічного аналізу героїв через світ речей, які їх оточують. Письменник намагається створити нову літературу, що базується на науковому мисленні. Він прагнув встановити зв’язок між психологічною та фізичною природою людини, показати фізіологічну основу пристрастей, глибокий психологізм життя як героя, так і суспільства.«Пані Боварі». Розпочав роботу над романом восени 1851 р. Критики назвали твір одним з найбільших досягнень реалізму в літературі. Роман було надруковано в журналі «Ревю де Парі» у 1856 р. Основна тема твору роману простий: жінка виходить заміж за чоловіка-посередність, розчаровується в ньому і накладає на себе руки. Флобер збагатив цей сюжет чисельними проблемами. У його розвитку велику роль відіграють внутрішні моменти - рух думок, почуттів, переживань героїні. Основу конфлікту твору становить протиставлення реального життя і мрії. Композиція роману продумана, має чіткий план; в основі її лежить біографічний принцип - опис життя Емми. Композиційно роман поділяється на три частини: у першій йдеться про знайомство Шарля з дочкою фермера Еммою Руо. Основним місцем дії в першій частині є провінційне містечко Тост, куди Шарль після весілля привозить свою другу дружину Емму. Незабаром Емма зрозуміла, що Шарль не відповідає тим ідеалам, про які читала Емма, перебуваючи в монастирській школі. Найважливіша подія для Емми в цій частині - відвідання балу в замку Воб’єссар. Дія другої частини роману відбувається в Йонвілі. Народження дитини мало відволікло Емму від «мрій». Закоханість Емми в службовця Леона, а потім у цинічного Рудольфа свідчить про те, що вона продовжує жити в ілюзорному світі, не помічаючи, що її «книжковий ідеал» не має нічого спільного з дійсністю. Автор не висловлює відкрито своє ставлення до подій, але інколи це йому вдається зробити за допомогою композиційних засобів (сцена сільськогосподарської виставки). Кохання до Рудольфа закінчується для Емми нервовим зривом. Друга частина книги завершується зустріччю Емми з Леоном у руанській опері, куди вивіз її Шарль. Детальному опису їх «кохання» присвячена третя (остання) частина роману. Це історія подальшого падіння Емми, її нової матеріальної залежності від нотаріуса Лере. Зупиняється Емма, коли сім’я доходить до повного фінансового краху. Емма обрала смерть від отрути як єдиний вихід для себе. Її смерть від миш’яку дуже прозаїчна. Це враження буденності підсилюється картиною «похмурого гротеску» - похорону, на якому біля труни заснули аптекар і священик. Смерть Емми нічого не змінила в житті провінційного міста. Аптекар Оме процвітає, Леон одружився, Рудольф завів нову коханку. Шарль, який справді кохав Емму, помирає від туги за нею. Флобер використовує нові форми і засоби розкриття «непомітного», зовні «нецікавого сюжету». Кожна з трьох частин твору містить історію загибелі однієї з трьох великих ілюзій Емми. Песимістичним є фінал роману, де автор з гіркою іронією констатує тріумф світу духовної плісняви. Предметом зображення в романі стає одна з провінцій країни, але для письменника вся Франція - провінція, утілення загального зубожіння і деградації. Подано повний набір типів, характерних для того часу: лікар, аптекар, крамар, нотаріус, власник сільського готелю, священик. Жодної яскравої особистості. Гроші репрезентує хитрий і хижий Лере, церкву - обмежений і жалюгідний отець Бурнізьєн, інтелігенцію - нікчемний Шарль Боварі, всевладну вульгарність і лицемірство - аптекар Оме. Флоберові належить відомий вислів «Емма Боварі - це я». Автор поділяє її ставлення до вульгарного світу і карає не її страждальницьку душу, а той міщанський ідеал, який вона вигадала. Велику увагу Флобер приділяв формі твору. Його девіз - витонченість і краса. Роман написаний за всіма ознаками об’єктивізму: у ньому немає авторських реплік, роздумів, відкритого коментування вчинків героїв. визначена самим письменником у підзаголовку роману: «Провінційні звичаї». Флобер досліджує життя Франції середини ХІХ століття: деградацію людської душі, катастрофічну інфляцію культурних цінностей, мистецтва, науки, політики, релігії, побуту, їх провінціалізацією. Велику увагу автор приділяє проблемі обумовленості характеру героя навколишнім середовищем. Теми кохання, втрачених ілюзій висвітлюються інакше, ніж у Cтендаля та Бальзака. Флобер розвінчує жіночі ілюзії і засуджує явище, яке критики пізніше назвали «боварізмом» (намагання уявити себе іншим, ніж є насправді). За жанром «Пані Боварі» - реалістичний, соціально-психологічний роман. Усі вчинки героїв глибоко мотивовані. Сюжет
53. Г. Флобер. Роман «Пані Боварі». Образ Емми – провінційної мрійниці.
Народився 12 грудня 1821 р. у Руані. Після закінчення ліцею вивчав право в Парижі. Після смерті батька повертається в маєток Круассе. Юриспруденція його цікавила мало. Багато подорожував.Флобер сприймав свій час як «перехідний». Закономірний фінал цього переходу - падіння Луї Бонапарта, поразка у франко-пруській війні (1870), Паризька комуна й утвердження Третьої республіки. Усе це все більше поглиблювало песимізм Флобера. Він - письменник аналітичний та асоціальний; революційні рухи та події, свідком яких він був, не сприймав. Свою головну мету вбачає в тому, щоб захистити інтереси духовності, відгородити літературу від руйнівної влади буржуазності.
«Пані Боварі». Сюжет роману взято із життя. В основі його лежала драма, що розгорілася в родині лікаря Деламара із околиць Руана, який після смерті першої дружини запропонував руку і серце молодій і чарівній дочці сусіда-селянина. Красуня виявилася дівчиною з великими запитами. Чоловік їй незабаром набрид, і вона завела коханців. Витративши велику суму грошей на вбрання і прикраси, вона наробила боргів і отруїлася. Пізніше закінчив життя самогубством і чоловік. Цей сюжет майже без змін ліг в основу роману "Пані Боварі". Г. Флобер із небаченою силою і драматизмом розкрив конфлікт між мрією і реальністю. Автора було звинувачено у розпусті й притягнуто до судової відповідальності. Стараннями адвоката Скнара, якому був присвячений роман, звинувачення були відхилені. Усі герої роману "Пані Боварі" вигадані автором. Дія відбувалася у вигаданих типових містечках. Тема роману: вульгарно-буденне, зашкарубле життя французької провінції. Ідея: протест проти егоїзму, бездуховності, черствіння; утвердження моральних і духовних цінностей людини. Автор підняв вічний конфлікт між реальним та ідеальним і майстерно відобразив внутрішній світ героїні. Розрив між реальністю та ілюзією, життя у самоомані, бажання уявити себе іншою, ніж вона була насправді, стали причинами трагічного фіналу. Це явище виявилося настільки типовим, що згодом отримало назву "боваризм". Емма - дочка фермера. Свою героїню автор не наділив ні розумом, ні освітою, ні гарним смаком. Коли їй виповнилося тринадцять років, батько віддав її до монастиря. Саме там під впливом бульварних романів сформувалася її ідеальна мрія: у майбутньому на неї чекатимуть красиве життя і піднесене кохання. У реальному житті вона побачила навколо себе тільки нудьгу, сірість і порожнечу фермерського побуту. Їй судилося жити у сонному Ионвілі, у середовищі ситих тілом і душею обивателів, із чоловіком, якого вона не кохала. Звичайно, ідеал Емми, її мрії і поривання у чомусь навіть смішні, але вона вкладала в них свою душу, вона справді страждала, по-своєму протестуючи проти життя "кольору плісняви". Емма не могла втекти від прози життя, навіть основний мотив самогубства - нестача грошей на красиве життя - остаточно розвіяв ілюзії. Розбиті уявлення про подружнє життя як романтичний політ душі, загинула мрія про ідеальне кохання, сподівання хоч "жалюгідного щастя" було потолочене Рудольфом, Леоном та Лере. Однаково закінчилися всі надії героїні, всі три історії її морально-духовного занепаду.
Композиція твору циклічна:
I частина - життя Емми і Шарля до одруження; весілля.
II частина - знайомство з Леоном, стосунки з Рудольфом.
III частина - взаємини з Леоном, смерть героїні.
Флобер швидше співчував Еммі, ніж засуджував її. 
Основна думка твору: у житті людина повинна мати свій ідеал, прагнути до чогось світлого, чистого. Людина повинна вірити в реальність свого життя, бачити і цінувати його красу, принаду. Психологізм Флобера межував із натуралістичним зображенням дійсності, але головним для нього залишалося соціальне. Тому це не просто замальовка з життя окремої людини чи провінції, а широка картина життя Французького суспільства.
54. Образ Нори-ляльки в драмі Ібсена «Ляльковий дім».
Ляльковий дім — п'єса на три дії норвезького драматурга Генріка Ібсена. На перший погляд, Нора, героїня «Лялькового дому», — лише лялечка, життєрадісна «білочка», господиня тихого й охайного будиночка, що нагадує ляльковий. Чоловік Нори, Торвальд Хельмер, сприймає її не як рівну собі особистість, а як іграшку-«жайворонка», «лялечку». За вісім років, прожитих разом, Торвальд жодного разу не говорив із Норою серйозно. У ставленні Торвальда до дружини показовим є також епізод, коли він веде Нору з маскараду відразу після тарантели, щоб «зберегти ефект», створений нею. Нора не виховує дітей, а грає з ними, ніби продовжуючи гратися ляльками; вона оточена майже іграшковими предметами (не випадково у першій дії п'єси Нора прикрашає різдвяну ялинку). Але за цим зовнішнім благополуччям і безтурботністю відкривається інший глибинний бік життя Нори і незвичайні риси її особистості. Героїня п'єси виявляється не такою простою і поверхневою, як могло б здатися спочатку; вона знає, що життя складається не лише з радощів. Вона може бути і дорослою і серйозною, хитрувати і таємно працювати, щоб повернути гроші, від яких колись залежало життя чоловіка. Нора багато робить для того, щоб її родина була по-справжньому щасливою, а дім — затишним. Нора усвідомлює, що завжди була іграшкою у чужих руках. Але бути веселою і розважати когось — це не означає бути щасливою. Події, зображені у драмі, не роблять Нору іншою, а лише виявляють приховані раніше риси її характеру і примушують по-новому подивитися на своє місце у родині і на саму себе. Нора — справжня сильна особистість, яка безкомпромісно бореться за свою свободу. Тому фінал п'єси залишається відкритим — Нора ще не перемогла, але перемога вже близька. Можливо, станеться «диво», і Торвальд зможе внутрішньо змінитися, повернути Нору і створити з нею справжній — не «ляльковий» дім. 
55. Єдність природи і людини (філософське осмислення) в «Кримських сонетах» А. Міцкевича. В основу ліричного сюжету 18 віршованих творів, які ввійшли в поетичний цикл «Кримські сонети», Адам Міцкевич поклав незабутні враження від перебування в Криму, знайомлячись з природою, географією, історією, культурою. Натхненний надзвичайною красою кримських пейзажів, він зумів майстерно підкреслити єдність природи і людини. У сонетах пейзаж втратив риси описовості, а набув лірико-емоційного забарвлення, сама природа розкрила сутність людських бажань і прагнень.          Адам Міцкевич намагався збагнути природу, осягнути суть і таємницю буття. Головний герой – мандрівник. Проте мандрівник цей особливий – це поет-вигнанець із своєї країни. А кожен його вірш – це його невимовна туга за рідним краєм, а також роздуми і переживання за долю свого народу. Тому епіграфом А.Міцкевич взяв рядок з вірша Й.Гете: «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати в поетовій країні». Ліричний герой сонетів дивує сміливістю й новаторством образів і мови, розмаїтістю малюнку поезій. Майже кожний ліричний вірш А. Міцкевича неповторний. Сонет про яструба - це твiр, який вiдбиває почуття автора пiд час перебування в такому ворожому гуртi. Цей твiр Мiцкевич не закiнчив. Але вiн є ключем до розумiння того ганебного середовища, в якому опинився польський поет. Автор порiвнює себе з пiдбитим птахом, наче зливається з яструбом, вiдчуває страшну загрозу вiд перебування у ворожому середовищi. Становище яструба - це становище висланого з рiдної землi Мiцкевича. У сонеті «Буря» йдеться про страшну силу природної стихії, яка в один момент безжально нищить все. Те ж коїться із людиною, в якої є душевний неспокій, який порівнюється з бурею. І лише молитва та наявність друзів є надією на порятунок. Це те, що вселяє віру і впевненість, що усе погане минеться. У віршах циклу «Кримські сонети», що написані у формі роздумів, опис природи відображає внутрішній стан людини. Настрій, переживання та почуття імпонують настрою природи чи протиставляються їй. Саме завдяки паралелізму підкреслюється єдність природи і людини.
56) А. Міцкевич - романтик. Цикл «Кримські сонети». Ностальгія за Батьківщиною
Адам Міцкевич - найвизначніший польський поет-романтик і провідний представник європейського романтизму. З його ім'ям пов'язане й остаточне утвердження романтизму в польській літературі. Центральним героєм польських романтиків була особистість, яка присвячує себе справі визволення своєї батьківщини з-під іноземного гніту. Постать самого поета для поляків асоціювалася з пророком-ясновидцем, на якого покладено високу і відповідальну суспільну місію: підіймати на боротьбу і вказувати шлях, який приведе поляків до визволення. Водночас поети намагалися узагальнити минуле й сучасне Польщі у широкій філософській та історичній пер-спективі. У 1822 р. у Вільні вийшов перший том поезій А. Міцкевича під назвою «Балади і романси». Його поява ознаменувала у творчості Міцкевича перехід на естетичні позиції романтизму. 18 віршових творів, що увійшли до збірки Міцкевича «Кримські сонети», становлять єдиний поетичний цикл, написаний Міцкевичем під враженням двомісячної подорожі Кримом. «Кримські сонети» увібрали в себе думки й почуття поета, який перебуває у вигнанні і свій сумний настрій передає картинами прекрасної кримської природи. Тематичною основою ліричного сюжету «Кримських сонетів» Міцкевича є враження, що їх поет отримав під час мандрівки Кримом, знайомства з його природою, географією, історією, культурою. За своїм характером сонети нагадують своєрідний ліричний щоденник. Можна виділити 3 тематичних цикли : 1) тема морської стихії, 2) пам*ять про минуле, дивлячись на картини, 3) тема мальовничих краєвидів кримських степів, гір, міських околиць.Епіграфом до циклу Міцкевич узяв рядок з вірша Ґете: «Хто хоче зрозуміти поета, повинен побувати в поетовій країні». Цим він одразу дав зрозуміти, що задум циклу пов'язаний з його батьківщиною, а не з Кримом. У сонетах присутній мотив минущості будь-якої деспотії, у тому числі й царської, яка зробила поета вигнанцем. Поет використав легенду для порівняння долі мандрівника — вигнанця, відірваного від батьківщини, з долею прекрасної польки, яка так і померла на чужині, у одному із сонетів. У сонеті «Пілігрим» яскраво виражена туга за рідним краєм — герой — мандрівник прямо заявляє, що «трясовина» Литви миліша для нього за «казкові дива» чужого краю. Східний колорит, бездоганно описані пейзажі використані для відтінення переживань героя, який тужить за рідним краєм.
57) Східні поеми Дж. Байрона («Гяур», «Лара», «Корсар»). Риси романтизму у творах.
Саме в ці роки (1813-1816) Байрон створив цикл поем, так званих східних або романтичних.
До цього циклу ввійшли такі лірико-епічні поеми: "Гяур" (1813), "Абідоська наречена" (1813), "Корсар" (1814), "Лара" (1814), "Облога Коринфа" (1816), "Паризина" (1816). "Мазепа" (1818) і "Острів" (1823) створені трохи пізніше.
Події у цих творах в основному відбувалися на Близькому Сході або на Півдні Європи, здебільшого у Греції. У центрі уваги автора - історія романтичного героя, історія, у якій майже завжди центральним був любовний епізод.
Героєм "східних поем" став бунтар - індивідуаліст, який заперечував всі закони свого суспільства, повставав проти людей і Бога. Це типовий романтичний герой, для якого характерні винятковість особистої долі, сильна пристрасть, трагічна любов. У ньому читачі впізнавали самого Байрона.
Загальні особливості "східних поем": 1)наявність певного сюжету; подана історія героя, часто уривчасто, з недомовками; 2)місце дії зображено досить узагальнено, хоча Байрон побував у місцевостях, котрі змальовував; 3)картинам природи відведена значна роль (образи моря, скель, дерев, різнобарвних квітів тощо); 4) розповідь побудована з окремих епізодів найдраматичнішого характеру так, що пізніші події згадуються перед більш ранніми; 5)недомовленість, пробіли в біографії центральних персонажів, глухі згадки про якісь страшні, трагічні події в їхньому минулому створили ореол загадковості, віщували нещастя; 6)персонажі (носії зла) гинули чи вмирали від душевного болю; 7)головний герой повстав проти людей і Бога: зруйнував чужі долі, розбив серця тих, хто його любив, порушив суспільні закони і моральні норми; 8)більшість образів змальована автором так, що викликала подвійні почуття. Вони принесли страждання іншим, але трагічно страждали і самі.
"Гяур". Події в цій поемі відбувалися у Туреччині. Про головного героя сказано мало. Залишилося невідомим навіть його справжнє ім'я, бо "гяур" - це зневажливе прізвисько "невірного". Лише в передмові згадано, що він венеціанець. Гяур, певно, зрікся своєї віри і став Магометом. Так він зміг зустріти невільницю Гассана Лейлу, яку пристрасно покохав. Вона відповіла на його почуття і погодилася втекти з ним. Про все це можна лише здогадуватися за натяками, розкиданими у тексті, бо саме з фрагментів складений сюжет. Потім перед читачем постали руїни колись розкішного і затишного палацу Гассана, який загинув у бою. Далі подано фрагмент про те, як уночі група якихось людей кинула далеко в море щось загорнуте у сувій, схоже на тіло. Стало зрозумілим, що заздрісний Гассан убив Лейлу, а її труп було кинуто у море. Гяур на чолі загону напав на воїнів Гассана, убив свого ворога, а потім сховався від людей і світу в монастирі. Він не спілкувався з ченцями, не молився у церкві, а тому його вважали жахливим грішником, що не розкаявся. Лише перед смертю колишній християнин сповідувався перед святим отцем і розповів про всю безмежність свого кохання до Лейли, загибель якої позбавила його бажання жити, про помсту Гассану, що не заспокоїло його серця.
Риси романтизму: культ почуттів; основна - «байронічний герой» - це зневірена людина, яка гордо ненавиділа суспільство, що відвернулося від неї, і мстила цьому суспільству
58) Дж. Байрон - романтик. «Поломництво Уальд - Гарольда». Художні особливості поемиБайрон став символом романтизму в Європі ХІХ ст. Основна його заслуга - це створення «байронічного героя» (самотня розчарована людина (часто із загадковим минулим), яка з гордим презирством ставиться й мститься суспільству, що відштовхнуло її, але при цьому й сама страждає — у нього страдницька душа, сильний характер і бунтівлива вдача.Типовий байронічний герой — титаноборець, бунтар, одержимий «світовою скорботою», мрійник, ідеаліст, що пережив тяжке розчарування, крах своїх ідеалів — це самотній мандрівник, вигнанець. Зазвичай це винятковий характер, що діє за виняткових обставин: для нього характерні глибокі та інтенсивні почуття, туга, меланхолія, душевні поривання, палкі пристрасті, він відкидає закони, яким підкоряються інші. Тому такий герой завжди вивищується над оточенням.)«Паломництво Чайльд Гарольда» поема, опублікована частинами в період з 1812 по 1818 роки, в якій розповідається про враження розчарованого життям юнака від закордонної мандрівки та про роздуми, викликані цією мандрівкою. Це ліро-епічна поема, в якій опис душевних емоцій сягає досконалості, і разом з тим це різка політична сатира.Чайльд Гарольд(Чайльд - це дворянин, ще не посвячений у лицарі) - молодий, але вже втомлений життям аристократ, який, як виявляється з перших рядків поеми, не давав собі праці замислюватися над сенсом і метою свого існування. Гарольд без жалю залишає Англію. Його холодного серця чужі сльози пажа, зітхає про матір, тривога слуги про дружину і дітей. Мета його подорожі - пізнати нове життя, випробувати свої духовні сили, заповнити чимось свою спустошеність і, може бути, знайти своє місце в житті. Він зневажає зло, але нічого не робить в ім’я добра. 
У другій пісні змінюється аспект зображення і тональність розповіді. Тут розказано про перебування Гарольда в Греції та Албанії. Прокльони поневолювачам перемежовуються з докорами грекам за те, що «під батогами турецькими упокорюючись, простяглася Греція, затоптана в бруд». Байрон радить грекам не чекати нічиєї допомоги, а взятися за своє визволення самим.
Третя і четверта пісні поеми написані після того, як поет назавжди покинув батьківщину. Байрон зазначав, що «вовки-монархи», поваливши «лева Наполеона», принесли Європі новий гніт. Четверта пісня є відгуком на зароджується в Італії рух карбонаріїв. Не випадково італійські влади не погоджувалися на її друкування. Поема, таким чином, відображає долю країн Європи початку XIX століття. Байрон стверджує, що головним її героєм є народ, йому віддані думки, почуття, симпатії поета. Прославлення народної боротьби, хвала сильним і відважним, заклик до свободи і битв-за неї - це волелюбний пафос поеми, її революційне значення.
Велике використання описів.
59) Ч. Діккенс-реаліст. Повість «Різдвяна пісня у прозі». Образ Скруджа
Початок реалізму в Англії формально пов’язується з творчістю Ч. Діккенса.  У реалістичних романах, створених Ч. Діккенсом, вікторіанська Англія подана у всій своїй непривабливій красі, письменник у своїх творах викрив зовнішнє благополуччя країни. Як художник-реаліст Ч. Діккенс прославився майстерністю тонкого психологічного аналізу і широтою охоплення типових соціальних явищ. Його життєрадісний гумор і нещадна сатира в сполученні з любов’ю до людини, яка, як стверджував сам письменник, була “цілим океаном”, допомогли йому створити вражаючу галерею живих і безсмертних літературних образів. У своїх творах Діккенс твердо вірить у моральне переродження людини, що яскраво зображено  у «Великих сподіваннях». Епічно широка, об’єктивна картина навколишнього світу, яким він виникає у романах Ч. Діккенса, настільки сильно прикрашена авторським ставленням, так багато в ній суб’єктивного початку, що в очах деяких його сучасників Ч. Діккенс представлявся скоріше продовжувачем романтиків, ніж істинним реалістом. Своєрідністю творчої манери Діккенса-реаліста є всі можливі засоби впливу на емоції читача. Карикатура, гротеск, перебільшення, насмішка, відкрита іронія, сарказм, поетична інвектива – усім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла.
Різдвя́на пі́сня в про́зі, або́ різдвя́не оповіда́ння з при́видами - різдвяне оповідання Діккенса.
Головний герой твору — власник торгової спілки «Скрудж і Марлей» Скрудж. Це була дуже скупа і жорстока людина. Люди боялися і не любили його, Скрудж не поважав Свята, вважав це нісенітницею, не вмів радіти. Увечері перед Різдвом він образив племінника, вилаяв свого працівника. А вночі до нього з'явився привид товариша і компаньйона Марлея, про якого він давно забув. Привид Марлея розповів, як він тепер кається і страждає через те, що не робив добрих справ за життя. І пообіцяв, що Скрудж вночі зустрінеться з Духом Минулого, Духом Теперішнього та Духом Майбутнього Різдва. Подорож Скруджа у своє дитинство, в теперішнє та майбутнє допомогли йому багато чого зрозуміти. Це так вплинуло на нього, що він зробився зовсім іншою людиною — давав щедрі пожертви бідним, Допоміг сім'ї клерка Боба, привітно ставився до племінника — сина улюбленої сестри Фен. Ця історія, як і повинно бути в різдвяному оповіданні, закінчується .щасливо. І нагадує людям, що вони повинні не марнувати часу, поспішати робити добро ближнім своїм.
Скрудж - справжній жмикрут: він умів міцно схопити людину, як кліщами, придушити, скрутити, згребти». Він був жадібний, твердий і гострий, як камінь, потайний і схожий на слимака. Погляд у Скруджа був такий холодний, що від нього можна було замерзнути. Чарльз Діккенс описав його з самого початку так, щоб зразу дати зрозуміти, що нічого гарного у Скруджеві не було. Але привид Марлея і три духи вирішили врятувати Скруджа й допомогли йому змінитися. Він побачив себе малим і самотнім, побачив свою ласкаву сестру й родину Боба. А ще побачив свою смерть і зрозумів, що ніхто про нього не може сказати нічого доброго. Тепер Скрудж став щедрим і веселим. Він зрозумів, що гарні справи й добре серце набагато важливіші за скупість і грубість.
60)Англійський реалізм ХІХ ст. Ч. Діккенс. Роман «Домбі і син»
В історико-літературному процесі Англії XIX ст. можна виділити три основні періоди: 1) 30-ті роки характеризувалися швидким розвитком англійського суспільства .Загострення соціальних протиріч призвело науку до постановки і необхідності вирішення ряду соціальних завдань, у тому числі проблем народної освіти, боротьби з бідністю, стану в'язниць і робітничих будинків. Письменники і філософи на перший план висунули сильну енергійну особистість, поетизуючи її і розглядаючи поза суспільними зв'язками; 2) 40-ві роки - у соціальних романах Дізраелі, Кінгаелі, Діккенса, Теккерея, сестер Бронте знайшли відображення й ідеї епохи, і стан суспільного руху, і моральні принципи доби. Письменники цього періоду внесли у реалістичну структуру розповіді символіку і метафору, елементи театру, пародії, бурлеску і пантоміми ; 3) 50-60ті рр. - письменники все частіше спиралися на традиції сентиментального побутового роману із суттєвим акцентом на буденному, прозаїчному. Посилилася увага до епічного роману.
Найкращим твором Чарльза Діккенса став роман «Домбі і син». Малюючи широку картину соціального життя Англії, Діккенс переконливо доказвает антигуманну сутність буржуазних відносин, тонко підмічає взаємозв’язок її та окремими сторонами і явищами життя. У заголовок роману винесено не ім’я героя, як було раніше, а вивіску фірми англійського буржуа: «Торговий дім Домбм і син. Торгівля оптом, в роздріб і на експорт ». Оточуючих Домбі оцінює лише з точки зору їхньої корисності для фірми. Навіть донька Флоренс в його очах - «фальшива монета, яку не можна вкласти у справу і довгожданого сина Полю не судилося стати спадкоємцем справи батька. Він помер у ранньому віці, погублених бездушністю батька і системою виховання. Як рослина, позбавлене тепла і сонця, приречений на гібедь, так і маленький болючий Поль приречений на смерть у холодному будинку батька. Смерть першої дружини і Поля, Втеча Едіт, втеча з дому Флоренс призводить до повного краху сімейного життя Домбі. Фірма Домбі внаслідок махінацій піритової керівника Каркер теж занепадає. Але саме тоді, коли Домбі втрачає тієї фінансова могутність, втрачає свою головну опору в житті, він знаходить Цей будинок і родину. Повертається Флоренс, щоб врятувати хворого, самотнього батька. Будинок Флоренс і її чоловіка, де панують любов, Доброта, перетворюють Домбі. Честолюбні мрії його більше не бентежать. Єдина його гордасть, - це дочка та її чоловік ». А потім з’являться онуки - Хлопчик і дівчинка. І Домбі віддасть їм свою запізнілу любов, якої не знали його дружина і діти в холодній хаті господаря фірми «Домбі і син». 
61. Особливості реалістичної прози Ч.Діккенса...
Творчість Діккенса — ціла епоха в розвитку національної культури Англії.Про переживання полишеної на саму себе у величезному та незнайомому місті дитини, про її злигодні та страждання він писав в «Олівері Твісті». Цей твір написаний у формі життєпису героя. В історії Олівера Твіста відображена доля багатьох знедолених. Йому доводиться багато пережити, зіткнутися зі злом і несправедливістю, але добро перемагає, і всі конфлікти розв'язуються щасливо. Письменник апелює до совісті та добрих почуттів читачів, комічна стихія його романів зливається з вирішенням проблем, які глибоко хвилювали його сучасників; серед цих проблем на першому плані — становище бідноти, стан шкільної освіти, доля дитини в сучасному суспільстві. Цьому й присвячений «Олівер Твіст». Маленький Олівер Твіст спізнає голод, самотність, біль зневаження. Але він — не спостерігач життя, а його учасник, не тільки свідок снуючої несправедливості, а її жертва, яка змогла вистояти, зберігши свою людську гідність. Діккенс провів свого героя через кубла злиднів, познайомив із життям злодіїв і злочинців, розповів про глухі закутні міста, про жорстокі та дикі звичаї, що процвітають у приватних школах, про страждання сиріт у робітних домах. Діккенс виступив захисником знедолених, не обмежуючись тільки жалістю. У звичайних людях він бачить не тільки об'єкт співчуття, їхні моральні принципи та якості він протиставляє лицемірству багатих вельмож. У «Передмові до Олівера Твіста», написаній через три роки після першого видання роману, Діккенс підкреслював, що його головне завдання — показати «жорстоку правду», змалювати світ злодіїв і злочинців без прикрас.
В Англії існувала традиція: перед Різдвом у пресі публікували твори на різдвяну тематику. Діккенс теж написав збірку «Різдвяні оповідання». У «Різдвяній пісні у прозі» Діккенс поєднує реальність із казкою, правду з вигадкою, фантастичне і буденне, чудовий образ скнари Скруджа, який перевтілюється в доброго та чуйного дідка; Скрудж, котрий був утіленням егоїзму, бездушності та жорстокості, котрий зневажав бідняків і думав лише про своє збагачення, перетворюється під впливом духів минулого, теперішнього і прийдешнього, які відвідали його у Різдвяну ніч, у добросердного дядечка, котрий відправляється на Святвечір у дім до свого племінника. Він приносить радість іншим і сам стає щасливим. Справді казковий кінець! І водночас образ Скруджа, мотив «душевного холоду», «камінного серця» випереджають тему та образи роману «Домбі та син».
У романі «Домбі та син» (повна назва — «Торговий дім Домбі та син. Торгівля гуртом, вроздріб і на експорт») йдеться про сім'ю власника торгової фірми, комерсанта Домбі, про долю його дітей — дочки Флоренс і сина Поля, про смерть його першої дружини і про те, як пішла з дому друга — горда красуня Едіт. Але це не «сімейний роман». З його сторінок постає сама Англія, представлена великою кількістю персонажів, характерів, розмаїттям суперечностей, контрастів, подій. Через сімейні стосунки в домі містера Домбі розкриваються зв'язки і взаємовідносини людей в сучасному письменникові суспільстві. Використовуючи прийом гіперболи, Діккенс розвиває тему «холоду», розкриваючи суть такого феномену, як Домбі, типово англійського буржуа з властивим йому снобізмом, бундючністю, самовпевненістю. У романі "Домбі та син" могутня сила творчої уяви письменника поєдналася в романі з художнім аналізом життя суспільства, романтичний політ фантазії злився з могутньою силою реалістичного змалювання дійсності.
ДІккенс, разом з іншими письменниками заклав підвалини нової реалістичної школи в західноєвропейській літературі. Реалізм Ч. Діккенса – навіть в порівнянні з реалізмом його сучасників в Англії (наприклад, Теккерея або Гескелл) – надзвичайно своєрідний. Епічно широка, об’єктивна картина навколишнього світу, яким він виникає в романах Ч. Діккенса, настільки сильно прикрашена авторським ставленням, так багато в ній суб’єктивного початку, що в очах деяких його сучасників Ч. Діккенс представлявся скоріше продовжувачем рамантиків, ніж істинним реалістом. Своєрідними творчими манерами Діккенса-реаліста являються всі прямі способи впливу на емоції читача. Карикатура, гротеск, перебільшення, насмішка, відкрита іронія, сарказм – всім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла. М’який гумор, співчутлива авторська характеристика, поетично припіднятий тон опису, накінець глибоко зворушливі, сентиментальні сцени, задушевна інтонація – все це служить письменникові для зображення світлого світу і добра. Реалістична проза Ч. Діккенса, в якій велику роль відіграє пряма авторська оцінка, навмисне зусилля, перебільшення негативних рис персонажів, представляє собою, можливо, одне із крайніх виражень того типу реалізму, який нерідко жертвує зовнішньою правдоподібністю, побутовою достовірністю задля сили емоційного впливу. Становлення і розвиток реалізма Ч. Діккенса відбувався під впливом трьох художніх систем – просвітництва, романтизму і нового реалізму, у тісній їхній взаємодії і з домінуванням реалістичного початку. Ч. Діккенс, як і деякі його сучасники – письменники-реалісти, поєднував реалістичну достовірність відтворення життєвих картин з їх романтичною окраскою.
63. Естетизм в англ.літ-рі. Образ лорда Генрі.Естетизм - напрям у англійському мистецтві та літературі 1880-1890-х років, який представили письменник, теоретик, історик мистецтва Волтер Пейтер та угру-пування поетів і художників, теоретиків літератури й мистецтва - Артур Саймонс,Особливість естетизму полягала у тому, що він, перебуваючи поза рамками пересічної моралі, діяв лише у сфері мистецтва, де "дозволене" і "недозволене" диктувалося волею митця і підлягало тільки суду естетичних законів. Естетизм виявив переваги художньої вигадки, уяви і майстерності художника перед копією життя. Творчі здобутки митців цього напряму мали значний вплив на розвиток мистецтва XX століття, зокрема на творчість англійських і російських символістів, а також Т.-С. Еліота, В. Вульф, М. Пруста, Дж. Джойса.Вся естетика О.Вайльда - це низка парадоксальних суджень. Але естетичне вчення Оскара не можна розглядати окремо від тогочасної дійсності, а отже, лицемірної вікторіанської моралі, виклик якій кинув письменник як своєю поведінкою, так і художніми творами. Генрі Уоттон з'являється в романі в символічною обстановці естетизованого філософського споглядання : вишукані пахощів квітів , майстерня художника , тіні птахів , наводять на роздуми про японського живопису . Ця атмосфера ізольована від суєтного : « Глухий шум Лондона долинав сюди , як гудіння далекого органу».Судження лорда вкрай естетизовано; сімейне життя - привід для змагання у брехні між подружжям ; рідню свою він не терпить тому , що «ми не виносимо людей з тими ж недоліками , що у нас». Чи є лорд Генрі моральною людиною ? Безіл Холлуорд відповів на це питання явно позитивно : "Дивовижний ти людина ! Ніколи не говориш нічого морального - і ніколи не робиш нічого аморального. Твій цинізм - тільки поза " . Це зрозуміло - образ Воттона покликаний окреслити карикатурно звичаї англійського суспільства , з висоти своїх парадоксів .Лорд Генрі - переконаний гедоніст , його ставлення до людей - ставлення глядача до акторів сцени , до яких він в принципі байдужий : друзів і ворогів він вибирає , виходячи з естетичних міркувань , людей він « спостерігає » , знаходячи в цьому особливий інтерес , інтелектуальне задоволення: «Геній , безсумнівно , довговічніше Краси. Тому- то ми так і прагнемо понад усяку міру розвивати свій розум ... ».Генрі Уоттон стає наставником Доріана Грея - молода людина цікавий йому в силу незвичайного поєднання краси і душевної цілісності, лорд Генрі береться викласти Доріану уроки одержання найбільш повного задоволення від життя. « Мета життя - самовираження » - проголошує Генрі Уоттон, заважає ж цьому - боязнь громадської думки. Дати волю своїм почуттям - відкрити джерело незвичайною радості , здійснюючи свої мрії. Яскраво відкривши Доріану швидкоплинність молодості , лорд Генрі закликає юнака шукати нових відчуттів - для відчуття повноти життя.Моральне падіння Доріана відбувається під безпосереднім " керівництвом" лорда Генрі, в уста якого автор вкладає багато з власних парадоксальних суджень. Уайльда насамперед цікавить гра розуму , а тому холодний цинік лорд Генрі занятий пошуками істини , а прагненням до неперевершеності : "Він грав думкою і ставав зарозумілий. Він підкидав її на повітря і перевертав її , випускав її з рук і знову ловив , прикрашав її райдужними фарбами фантазії і окриляв парадоксами "Всі слова і всі дії лорда Генрі стосовно Дориану Грею послідовні і переслідують певну мету. Лорд Генрі зовсім не має наміру розбещувати головного героя , тому як це знищить прекрасний вигляд Доріана . Навпаки , він має намір зробити все , щоб зберегти красу свого друга. Перше , що робить лорд Генрі , - намагається переконати Доріана в цінності молодості і краси. І ця спроба увінчалася повним успіхом. Але навіть не будучи аморальним у власних вчинках , можна розбещувати інших людей.Детектив став цілком законним літературним жанром. Його перевага полягала в тому, що це - одна із перших і поки що єдина форма популярної літератури, в якій показало себе відчуття поезії сучасного життя.Цей жанр мав давні корені. Біля витоків детективної літератури став американський письменник Е.А.По, який протягом 1840-1845 рр. створив 5 новел, у яких було закладено ідеї, що лягли в основу принципів сучасного детективу. Він став засновником трьох головних напрямів у детективі - романтичного (власне сенсаційного), класичного (власне інтелектуального) та готичного (жахливого, страшного). У творах класичного типу, власне інтелектуальних детективах, усі події, як правило, відбувалися у першій частині, а потім детектив рухався вперед, доки повністю не розгадував загадки. Що ж стосувалося читача, то він діяв нарівні з великим нишпоркою і мав можливість самостійно працювати над загадкою. Розв'язуючи ту чи іншу таємницю, читач повинен мислити логічно, послідовно, підключивши свій інтелект, звідси і назва - інтелектуальний.
Дюпен Огюст- видатний логік, що присвятив себе діяльності слідчого, що розкриває механізм злочинів. Герой створеного По нового жанру «логічних» оповідань, Д. виявляється попередником Шерлока Холмса (Артура Конан Дойла), еркюля Пуаро (Агати Кристи), батька Брауна (Г. К. Честертона). Людина, що володіє дивними аналітичними здатностями, він осоромлює неспроможну поліцію, розплутуючи надзвичайно таємничі справи. Д. — нащадок знатного роду, але, рано випробувавши «мінливості долі» і виявившись у жалюгідному положенні, він «втратив всю свою природну енергію, нічого не домагався в житті».Він веде відокремлений спосіб життя в Сен-Жерменском передмістя, де його улюбленими заняттями стають читання книг і прогулянки під місяцем. Д. міг би виглядати типовим романтиком, якби не його всепоглинаюча пристрасть до логіки.
65. Образ Джорджа Дюруа в романі «Любий друг».Дюруа Джордж - виходець із нормандських селян , так і не отримавши диплома бакалавра , два роки служив унтер- офіцером у закуткових фортецях на півдні Алжиру. Він приїжджає в Париж , служить дрібним чиновником і мріє про кар'єру. Зустрічає на вулиці свого товариша по службі по гусарського полку Шарля Форестье , який влаштовує його працювати в газеті «Французька життя» і вперше наводить його в « Фолі - Бержер » , де відразу виявляється його чоловіча чарівність . Не в силах написати свої першій статті , Д. користується допомогою Мадлени Форестье . Завдяки репортерській діяльності Д. проникає за лаштунки театру і політики , в кулуари палати депутатів і державних діячів , але при цьому не здатний дописати фейлетон , розпочатий для нього Мадленой . Він спокушає Клотільду де Марель , дочка якої Лорін називає Д. « Милим другом» . Спеціально для побачень з ним Клотільда ​​знімає квартиру , а під час безгрошів'я потайки підсовує гроші. Щоб поліпшити своє службове становище , Д. радиться , попередньо зізнавшись у любові, з Мадленой Форестье , яка радить йому звернутися до дружини головного редактора пані Вальтер . Д. отримує місце завідувача відділом хроніки. Викритий у брехні співробітником газети « Перо » Луї Лангремоном , він змушений викликати його на дуель , при підготовці до якої з'ясовується , що колишній унтер -офіцер Д. погано стріляє. Після дуелі Д. висувається в розряд присяжних фейлетоністів «Французької життя». Після смерті Форестье Д. одружується на Мадлені, яка змушує його перетворити прізвище Д. в дворянську « Дю Руа де кантеле » , а згодом отримати баронський титул. Він щиро захоплений своєю дружиною , але йому весь час заважають спогади про Форестье , місце якого він зайняв і в ліжку , і на службі , отримавши призначався йому орден Почесного легіону. Дізнавшись від Мадлени , що в нього закохана пані Вальтер , він спокушає її , залучений труднощами перемоги . Джордж примушує свою дружину розділити з ним навпіл спадок її колишнього коханця графа де Водрека . Він вирішує розлучитися з нею , щоб одружитися на дочці пана Вальтера Сюзанні , яка в нього закохана. Він застає зненацька дружину з міністром закордонних справ Ларош- Матье , який буде змушений піти у відставку. Д. організовує викрадення Сюзанни і домагається згоди на весілля. Джордж стає головним редактором газети і вінчається у церкві з Сюзанною , думаючи про швидке побаченні з пані де Марель і мріючи дострибнути до дверей Бурбонського палацу.
71. Образ Етьєна Лант’є в романі Е.Золя «Жерміналь».Головним героєм роману став механік Етьєн Лантьє, який взяв на себе керівництво робітничим рухом. Його вигнали із залізничної станції за ляпас начальнику, а тому він намагався влаштуватися на роботу в шахту компанії Монсу. Роботи ніде не було, шахтарі голодували. Етьєну пощастило влаштуватися на роботу лише через те, що померла одна із робітниць, і місце нещодавно звільнилося. У перший же день роботи Етьєн мав намір покинути шахту: ця пекельна робота не для нього. На його очах керівництво шахти підкреслювало, що шахтарі самі погано піклувалися про особисту безпеку. Мовчазна покірність шахтарів вразила Етьєна. Лише погляд п'ятнадцятирічної Катріни (доньки вуглекопа Має) змусив його залишитися в поселенні ще на деякий час.Має жили дуже бідно. Вони постійно були в боргах , заробленого всією родиною не вистачало навіть на хліб, а тому дружина Має час від часу відвідувала родину Грегуарів, які були співвласниками шахт, і іноді допомагали шахтарям.Парижани, які одного разу приїхали оглянути шахти і ознайомитися з життям і побутом шахтарів, захоплені великою щедрістю керівництва шахти, що дали шахтарям таке дешеве житло і забезпечували їх вугіллям.Проте в романі показано різнорідні типи робітників і буржуа на прикладі історії цілої родини Має — сім'ї вуглекопів, та історії сім'ї Грегуарів, які жили набагато краще й багатше за рахунок отримання доходів з акцій.Етьєн мріяв про організацію заколоту, але на це були потрібні гроші — каса взаємодопомоги, яка б допомогла хоч би трохи протриматися спочатку. А тому перебралися жити до родини Має. Він намагався зацікавити голову родини своїми ідеями. Чергове зменшення виплат шахтарям — слушна нагода для робітничого руху.Етьєн набував все більшого впливу на шахтарів, і одного дня ніхто на роботу не вийшов. Герой і кілька його товаришів створили делегацію для переговорів з керівництвом. Від імені шахтарів почав говорити саме він, бо здатен був відстоювати їхні вимоги. Відбулося зіткнення вуглекопів і солдат. Етьєн почав відчувати себе винним у всіх смертях шахтарів, а тому вирішив покинути поселення.У шахтах нічого не змінилося, всі шахтарі, які нещодавно бастували, вийшли на роботу. Етьєн до кінця так і не зрозумів причин провалу його задумів, бо вперше зіткнувся на практиці з проблемою управління робітниками, робітничим рухом. Та все ж це були перші спроби робітників відкрито заявити про свої права.
72.Е.По – поет-романтик. Проблематика віршів «Ворон», «Дзвони», «Анабель Ли».Своєрідність романтизму Е. По полягає в усвідомленні сили емоційного впливу слова, художнього твору на читача. Усвідомивши це, По прагне підкорити цю силу, розрахувати її, спрямувати її засобами художньої виразності. Романтичні герої Е. По, на відміну від більшості подібних героїв того часу, живуть у реальному, сучасному авторові світі. Їх романтична винятковість прихована в їх внутрішньому світі, в їх можливостях відчувати й мислити. «Ворон»— відомий вірш американського письменника і поета Едґара Аллана По. Вірш вийшов друком в січні 1845 р. Згодом став одним з найвідоміших творів письменника. «Ворон» отримав схвальну реакцію критиків і читачів завдяки його відмінним характеристикам — критики відмічали витончений семантичний, символичний та звуковий смисл. Іншою дуже популярною рисою вірша був його містичний характер. В центрі сюжету — ворон, який відвідує чоловіка під час його скорботи за померлою коханою дівчиною Еленор. Ворон промовляв тільки одне слово «Ніколи більше», яке поступово призвело до божевілля та загибелі чоловіка. Вірш був написаний По згідно з його детальним планом і з конкретним задумом, який він пізніше пояснив у своїй праці «Філософія віршування». «Ворон» був перекладений багатьма мовами світу, в тому числі мав декілька варіантів перекладу українською мовою. Деякі варіанти перекладу подають назву вірша українською мовою як «Крук». Аллан Едґар По, за його власним зізнанням, написав цей вірш згідно з чітким планом, який він пізніше пояснив у творі «Філософія віршування». У творі присутня велика кількість прихованих символів і аллюзій. Зокрема, в ньому присутні натяки на містицизм та потойбічні сили. Центральне місце серед містичних символів займає ворон — тужлива та роздумлива істота, яка також здатна промовляти прості слова. Ворон має різні символичні значення в багатьох культурах. Так, наприклад, в скандинавській міфології бог Одін мав двох воронів, які символізували також розум і пам'ять. В Біблії ворон представлений як провісник невдачі чи горя. Вважається, що Едгар По використовував усі ці символи у вірші.Містицизм також проявився у описі молодого чоловіка, кімнати і навколишнього середовища. Як вказав автор, на початку вірша молодий чоловік читав «дивовижні та урочі книги давнього письма», що є натяком на книги з магії чи окультних наук. До того ж, вважалося, що місяць грудень був місяцем найбільшої активності потойбічних сил. Також місце, де всівся ворон було вибране не випадково — бюст Паллади (Афіни) мав символізувати мудрість.Найвідоміші вірші «Аннабель-Лі» - про невідворотної смерті, розлучивший поета з його коханої, й про його любові, що її могла перемогти смерть; знаменитий, блискучий формою «Ворон», де розпач втілене у образі лиховісної чорної птахи; «Дзвони», де засобами музичного вірша з винятковим майстерністю відтворюються різні ритми дзвонів, передають настрої, пов'язані з найважливішими подіями людського життя. Трагічне і похмуре світовідчуття По з особливою силою проявилося під час його поезіях.
73.Романтичний образ Педро Місіріллі (за новелою Стендаля «Ваніна Ваніні»).«Ваніна Ваніні» - це новела про палке, але трагічне кохання дочки багатого князя Ваніні і карбонарія Педро Міссіріллі, їхнє кохання схоже на спалах блискавки. Воно неймовірне, бо Ваніна Ваніні належить до вищого стану, а Педро – син простого лікаря, до того ж захисник республіканських ідей. Але це кохання подолало соціальну нерівність. Кохання Педро і Ваніни зображується, як вищий прояв кохання, на яке здатні лише сильні духом особистості.У 20-х роках Стендаль написав чудову новелу «Ваніна Ваніні» (1829), що ввійшла пізніше в «Італійські хроніки». У ній розкрито епізод з історії революційно-демократичного руху карбонаріїв у Італії. Ця новела діалектично пов'язана з романом «Червоне і чорне»: герой новели близький Жюльєну Сорелю, але в житті вибрав протилежний шлях.Головний герой Педро Міссіріллі — італійський юнак, бідняк, який був носієм кращих рис народу: гордий, сміливий і незалежний. Він став засновником і вождем групи карбонаріїв і бачив своє призначення і щастя у боротьбі за волю батьківщини. Таким чином, те, про що мріяв Жюльєн Сорель, реалізувалося у революційній діяльності Педро Міссіріллі.Головному герою протиставлена Ваніна Ваніні — натура сильна, яскрава, цілеспрямована. Римську аристократку, красуню, знатну і багату дівчину випадок звів із Педро, якого було поранено під час втечі з в'язниці, куди після невдалого повстання його заточили. У ньому Ваніна знайшла ті риси, яких була позбавлена молодь її середовища.Однак кохання молодих людей приречене. Перед Педро постала проблема: особисте щастя у шлюбі з Ваніною чи вірність громадському обов'язку, який вимагав розлучення з коханою і повної самовіддачі у революційній боротьбі. Герой обрав друге. Але Ваніна по-іншому вирішила цю дилему. Напередодні нового повстання карбонаріїв вона передала їх у руки поліції. Педро — єдиний, хто залишився на волі. Однак дізнавшись про зраду Ваніни, він з прокляттям назавжди залишив її, розділивши участь своїх спільників.
74.Збірка П.Верлена «Романси без слів». «Осіння пісня».«Романси без слів»— збірка поезій Поля Верлена опублікована в 1874 році, до складу якої увійшли твори, написані Верленом ще в тюрмі. Вона поділяється на два цикли: «Забуті пісеньки» та «Бельгійські пейзажі». Ця збірка — комплекс замальовок, мотивів, фрагментів, пейзажів. Вона засвідчила неповторність поетичного обдарування Верлена. «Романси без слів» — найвище поетичне досягнення Верлена. Тут звучать ноти суму й меланхолії, нетривалого забуття і печалі. Окремі вірші збірки нагадують пейзажі художників-імпресіоністів, часом у них усе ніби вкрите сірою імлою або розчинене в тумані. При цьому чітко виявляється притаманна поезії межі століть тенденція до синтезу словесних і живописних образів, використання образотворчих художніх можливостей мови. Прислухаючись до монотонного шуму дощу, до відлуння церковних дзвонів, блукаючи насиченими осіннім повітрям вулицями, занурюючись у бузково-зелену тінь дерев, поет зливається душею з печальним і таємничим світом. Навколишні предмети не існують для нього окремо від світла, яке вони випромінюють, від вібрації повітря. «Романси без слів», імпресіоністичні за своєю природою, складаються переважно з віршів, які змальовують пейзажі. Інші сюжети (історичні, героїчні, сатиричні) безслідно зникають. Але пейзаж тут незвичайний — це знов-таки «пейзаж душі». Природа й душа поета зливаються в одному образі, в єдиній істоті, яка, залишаючись природою, стає водночас людиною. Верлен спробував довірити спілкування душі та природи барвам і звукам. Сама назва збірки «Романси без слів» свідчить також про прагнення поета підсилити музичну забарвленість віршів.
В «Осінній пісні» порушуються межі поміж простором (об’єктивним і суб’єктивним) і часом (минулим, теперішнім, майбутнім). Воєдино зливаються осінній пейзаж і пейзаж душі: душа — інобуття пейзажу, а пейзаж — «стан душі». У цьому невеличкому творі водночас і осінній пейзаж, і «пейзаж душі» поета. Наче «зжовклий листок» осіннього листопаду, тріпоче смуток Верлена. Між «природою і душею» і «душею й речами» у віршах поета існують відносини тотожності. Це важлива особливість його лірики. Відповідність, подібність станів душі й природи властиві також для творчості Бодлера, але Верлен відчував її інтуїтивно, тому органічно ввів її у свою поезію. Слідом за ним цей прийом використовували французькі, а згодом — українські символісти. Але найхарактернішою ознакою поезії Верлена є її мелодійність, дивовижне поєднання звуків із почуттями.
75. А. Міцкевич. Поема «Гражина». Особливості польського романтизму.Ада́м Міцке́вич (24 грудня 1798 – † 26 листопада 1855) – один із найвидатніших польських поетів, засновник польського романтизму, діяч національно-визвольного руху. Засновник польської романтичної драми і вдома, і в Західній Європі порівнюється з Байроном та Ґете. Під час свого життя у Парижі був професором Слов'янської літератури в Колеж де Франс. В основному відомий як автор поетичної новели «Дзяди» та національного епосу «Пан Тадеуш», який вважають останнім великим епосом шляхетної культури Речі Посполитої.У 1823 р. з'являється поема «Гражина», яку було створено на основі однієї із героїчних сторінок польсько-литовсько-білоруської історії (у XIX ст. поляки, литовці й білоруси вважали себе єдиним народом. Міцкевич народився на білоруській землі, освіту здобув на території сучасної Литви). В основу сюжету поеми «Гражина» покладений реальний епізод з історії Литви початку XV століття. (Князь Новогрудка Литавор замислив зрадити литовського князя Вітольда через те, що той не хотів йому повернути місто Ліду, посаг його дружини Гражини. Вона бере зброю Литавора й стає до бою проти тевтонських лицарів, під час котрого гине. Литавор мстить за неї, убиває командора й спокутує свою провину, сходячи на багаття разом зі своєю дружиною.) Історичний сюжет під пером Міцкевича набуває романтичного забарвлення. Він яскраво, пристрасно оспівав подвиг відважної героїні. У середньовіччі хрестоносці тевтонського ордену постійно атакували прибалтійські й північноросійські землі. Вони відбирали землю у місцевих мешканців, обертаючи їх на рабів. У той час, коли його народ страждає під іноземним гнітом Міцкевич створює поему про героїчне минуле, про відчайдушний вчинок княгині Гражини, яка очолила литовське військо тоді, коли її чоловік перебував у горах на полюванні. Так народжується характерний для поета герой – людина героїчна і відчайдушна, яка жертвує усім заради свободи Батьківщини.Розвиток романтизму в Польщі припав на 10-60 роки XIX ст. - період національно-визвольної боротьби після третього розподілу Польщі, створення підпільних спілок, зростання національного самоусвідомлення, що проявилося в інтересі до фольклору, до історії країни. Романтизм став виразником намірів до відродження країни, знаменом кількох національних повстань, боротьби за знищення феодально-абсолютистського ладу. Етапи його розвитку збігалися з етапами визвольного руху, визначені національними повстаннями. Визвольний рух був в основному шляхетським, він не набув всенародного характеру, і це не могло не накласти на польський романтизм свого відбитку."Балади і романси" А.Міцкевича, які ввійшли в І том його "Віршів" (1822), стали етапом в історії польського романтизму, відкривши початок напряму. Елементи нового методу проникали перш за все в літературну баладу. Цей жанр давав можливість широкого використання сюжетів, мотивів, образів польського фольклору і відтворення світосприймання, підкреслюючи глибинне національне самоусвідомлення і свободолюбство. Іншим улюбленим жанром цього періоду стала поема, польською - поетична повість. Жанр прекрасно підходив для втілення теми боротьби за свободу народу, але можливості особистості в боротьбі за всезагальну справу тут занадто перебільшувались. В основі сюжету часто лежала історія, але вона служила сучасності. Представники: "Кордіан" Ю.Словацького і "Небожественна комедія" З.Красинського.
76. Образ Матильди де Лямоль (романтичної аристократки) в романі «Червоне і чорне».Матильда де Ла-Моль – жіночий персонаж зовсім іншого типу, ніж пані де Реналь. Горда і холодна красуня, що царює на балах, де збирається весь блискучий паризький світ, екстравагантна, дотепна й насмішкувата, вона вища за своє оточення. Гострий розум, освіченість – вона читає Вольтера, Руссо, Агріппу д’Обіньє, цікавиться історією Франції, героїчними епохами країни – діяльна натура Матильди примушує її з презирством ставитися до всіх родовитих залицяльників, що претендують на її руку і серце. Від них, і зокрема від маркіза де Круазнуа, шлюб з яким мав би принести Матильді герцогський титул, про який мріє її батько,– для неї віє нудьгою. «Що може бути на світі банальнішим від такого збіговиська?» – виражає погляд її «синіх, як небо», очей.Сучасна дійсність не викликає аніякого інтересу в Матильди. Вона буденна, сіра і зовсім не героїчна. Матильда живе минулим, яке постає в її уяві, оповите романтикою сильних почуттів. Вона шкодує, що нема більше двору, подібного до двору Катерини Медічі або Людовіка XIII. 30 квітня Матильда завжди одягає жалобну сукню, бо це день страти її предка Боніфаса де Ла-Моля, який загинув на Гревській площі 1574 року, зробивши спробу визволити своїх друзів, полонених Катериною Медічі, серед яких був і король Наваррський, майбутній Генріх IV, чоловік його коханки – королеви Маргарити. Матильда схиляється перед силою пристрасті Маргарити Наваррської, яка здобула в ката голову свого коханця і власноруч поховала її. Прихильниця трону і церкви, Матильда почуває себе здатною до великих подвигів заради відновлення старих часів.Матильда звертає увагу на Жульєна тому, що відчуває в ньому незвичайну натуру. Жульєн викликає її зацікавленість і повагу як такий, що «…не народився, щоб плазувати». Матильду вражає похмурий вогонь, який палає в його очах, його гордовитий погляд. Матильда вважала, що це справжня людина із сильною волею, гідна її. «У наші дні, коли всіляка рішучість втрачена, його рішучість лякає їх»,– думає Матильда, протиставляючи Жульєна всім молодим вельможам, що красуються в салоні її матері, які можуть похизуватися хіба що вишуканими манерами. Вигляд святенника, що Жульєн напускає на себе, не можуть її обманути. Незважаючи на його чорний костюм, який він не знімає, «на попівську міну, з якою бідоласі доводиться ходити, щоб не померти з голоду»,– його вищість лякає їх,– розуміє Матильда.Наважитися покохати Жульєна, того, хто нижче від неї стоїть на соціальних щаблях, відповідає її характерові, таїна якого – потреба ризикувати. Але кохання її тяжке. Вона теж, як і пані де Реналь,– у постійній душевній напрузі. У неї теж точиться боротьба між природним прагненням до щастя і «цивілізацією», тими поглядами, що їх нав’язало суспільство із самого її народження. Вагаючись між коханням і ненавистю до Жульєна, презирством до себе, вона то відштовхує його, то віддається з усією силою пристрасті. Жульєнові доводиться підкоряти її. Покохавши нарешті Жульєна до самозабуття, Матильда готова пожертвувати і своєю репутацією, і титулом, і багатством. Вона врятувала б Жульєна від страти, якби той цього захотів. Після смерті коханого вона виконала його останнє прохання – поховала в печері на високій горі, що здіймається над Вер’єром. «Завдяки зусиллям Матильди ця дика печера прикрасилася мармуровими статуями, що вона замовила в Італії за великі гроші». Мадемуазель де Ла-Моль, на зразок Королеви Маргарити, забирає голову страченого коханого та власноруч закопує її.
77. Образ Есмеральди в романі В. Гюго «Собор Паризької Богоматері».
Один з найулюбленіших жіночих образів світової літератури – образ Есмеральди в романі В. Гюго "Собор Паризької Богоматері". Есмеральда є втіленням того, що ми називаємо жіночість. Ніжність, тендітність, чарівність, цнотливість гармонійно поєднуються із незламною силою духу. І найголовніше – вона уміла кохати, самовіддано, безмежно, до смерті.
Письменник відразу не відкриває таємницю Есмеральди, він готує читача, сплітає невидимі нитки долі, які нарешті створюють клубок трагічного фіналу. Смерть Есмеральди певною мірою є закономірною. Вона стала іграшкою в руках розбещеного, аморального ротмістра Феба та справжньої моральної потвори, породженої своєю епохою, архідиякона Клода Фролло. Перший залюбки користується тим, що Есмеральда обожнює його як свого рятівника. Другий твердить про неземне кохання, але насправді задовольняє свої земні потреби. Коли Есмеральда не відповідає на почуття Клода Фролло та його палкий заклик закохатися в нього, він виходить на шлях злочинця.
Недаремно у передмові письменник наголошує, що надихнуло його до написання твору побачене на стіні викарбовуване грецькими літерами слово " фатум , доля ". Невидима рука якоїсь вищої сили зумовила народження та життя Есмеральди. Перше знайомство читача з героїнею відбувається крізь призму погляду поета Гренгуара. Сама Есмеральда ще не з'являється у всій своїй красі, проте слава її гучна. Звернемо увагу на таку деталь: вперше у романі Есмеральда з'являється, освітлена палаючими в'язками хмизу: "на широкому, вільному просторі між натовпом і вогнищем танцювала молода дівчина" . Вона була невисока, але здавалася високою, оскільки її постать була дуже тонкою.
Усі риси дівчини видавали андалузьке походження: смугляве обличчя, яке при денному світлі повинно було мати чудовий золотавий полиск; маленька ніжка у гарненькому черевичку. У цьому ж епізоді ми знайомимося з персонажем, який врешті-решт своїм коханням загубив Есмеральду. У полум'ї вогнища серед тисячі облич поет побачив одне обличчя, на якому ще більше, ніж на інших, відбивалося захоплення танцівницею. "Це було суворе, замкнуте й похмуре обличчя", — таким постає перед читачами Клод Фролло. Вже на матеріалі другої книги допитливий і уважний читач може прогнозувати подальший розвиток подій. І яким би чином В. Гюго не ускладнював сюжет все новими і новими подробицями, доля головних героїв вже визначена на початку твору і освітлена вогнищем.
Есмеральда єдина, хто не зазнав руйнуючого впливу зла, це втілення добра у найприроднішому своєму вигляді. Вона цнотлива не тільки у своїх діях, але й думках. її кохання до Феба перебувало в площині духовній. Вона кохає Феба не як звичайна земна жінка, вона кохає Феба як витвір своєї фантазії, " красивий мундир, шляхетний вигляд, шпагу". Але Феб, незважаючи на красу, був звичайним земним чоловіком, до того ж не обтяжений якимись глибинними моральними настановами. Есмеральда підкорилася нестримному бажанню свого рятівника, але дарувала вона своєму коханому не тіло, а те, чого він не міг сприйняти та оцінити належно, – душу.
Той, хто належить вищій силі, ніколи не стане належати силам земним. Фатум не дозволив Фебу знущатися над нещасною дівчиною, і з цього часу вона вже втратила свою земну оболонку. Нещастя, страждання від народження позначило долю Есмеральди, але вона гідно пройшла всі випробування. Так само, як з'являється на початку роману Есмеральда у відблисках полум'я, так само вона і зникає у ту мить, коли потік світла "ринув з обрію, що здавалося, всі високі шпилі Парижа – дзвіниці, димарі й вишки, запалали водночас".
78. Чоловічі образи ( Шарль, Рудольф, Леон) в романі Г. Флобера «Пані Боварі».«Пані Боварі» – велика за розміром реалістична розповідь, яка базується на реальній події. Історія розпочинається з розповіді про юність Шарля Боварі, його вступу до коледжу та одруження з заможною вдовою, яка після 14 місяців у шлюбі померла.Шарль Боварі – чоловік Емми, людина дуже проста та звичайна. За фахом він лікар, але, як і в усьому іншому, не дуже добре володіє своїм ремеслом. В дійсності у нього немає достатньо кваліфікації, щоб називатись лікарем. Він лише «офіцер здоров'я». Коли місцевий фармацевт Оме переконує Шарля провести операцію на ступні одного хворого, це приводить до того, що більш кваліфікований лікар ампутує ногу у небоги. Шарль палко кохає свою дружину Емму та вважає, що вона бездоганна в усьому, хоча дійсність цьому заперечує.Леон Дюпюї. Подружившись з Еммою, коли вона переїхала до Йонвіля, Леон виглядає як найкраща пара для неї. Він розділяє її романтичні погляди та її зневагу до повсякденного життя. Він обожнює Емму перед від'їздом до Парижу. Через декілька років вони знову зустрічаються, і відтепер у них розпочинається кохання. Хоча спочатку стосунки дуже палкі, проте згодом таємність зникає. Леон розчаровується в Еммі, особливо тоді, коли залицяння та догоджання починають заважати його роботі. Коли вона вперше прийшла до нього на роботу, він приємно здивований та відразу залишає роботу з нею. Через деякий час його відсутність на робочому місці приводить до напружених відносин з співробітниками та позначається на його результатах. Хтось надсилає його матері листа, в якому повідомяє про те, що її син мається з одруженою жінкою. Мати Леона наполягає на тому, щоб він розірвав свої стосунки з Еммою. Він так і робить, але з неохотою. Але згодом вона зникає, бо спроби Емми відновити стосунки з Леоном розпочинають дуже занепокоювати Леона. Коли Емма попадає в скрутний фінансовий стан, вона пробує переконати Леона вкрасти грошей у його наймача. Ось тоді Леон насправді стає дуже зляканим. Він відмовляється від своїх зобов'язань коханця та зникає з життя Емми.Рудольф Буланже – це багатий місцевий чоловік, який зваблює Емму, як ще один додаток до великого ланцюгу його коханок. Хоча спочатку Рудольф захоплений Еммою, проте його почуття до неї несправжні. Коли Емма з часом попадає в дедалі складніше становище, Рудольф втрачає зацікавленість до неї та нервує через те, що Емма позбулась обачності. З часом він закінчує свої стосунки з Еммою, але не раніше, ніж подія з листами та подарунками від попередніх коханок, всі з яких вимагають зрештою від Рудольфа або кохання, або грошей. Хоча почуття Рудольфа до Емми вщухають, проте він не відмовляється від цінних подарунків, хоча він розуміє, що вона не може дозволити їх собі. Емма дарує Рудольфові такі подарунки, які на її думку повинна була б подарувати коханка такого аристократа, як Віконт. У свою чергу Рудольф дарує Еммі значно менш цінні подарунки, хоча його фінансовий стан набагато кращий, ніж у Емми. Приймаючи її подарунки, Рудольф не вважає, що чимось зобо'язаний Еммі, хоча й усвідомлює, що Емма в такий спосіб збільшує свою заборгованість перед Льорьо. Коли Емма благає Рудольфа допомогти їй на вершині її фінансової кризи, вона таким чином вдється до обміну «секс-на-гроші» з Рудольфом, хоча напередодні вона відмовила в цьому пану Гілламену. В такий спосіб вона діє, як найкорисливіша з коханок Рудольфа. Через це Рудольф не вважає за необхідне допомогти Еммі, хоча він міг це зробити та врятувати Емму від кредиторів.
79. Особливості розвитку романтизму у ХІХ ст.. (Німеччина, Англія, Франція, США, Росія).Романтизм – напрям у літературі та мистецтві І чверті XIX ст., котрий характеризується зображенням ідеальних героїв і почуттів. Для нього характерними є відчуття хиткості світу, розчарування в революції. Сутність романтизму: незвичайні герої у незвичних обставинах. Письменники-романтики відійшли від традицій класицистів, що наслідували все античне. На противагу їм романтики захопилися оспівуванням Середньовіччя. Вони створювали в дусі Середньовіччя нові картини життя, відкидали суворі канони й правила і понад усе цінували натхнення. Також представники романтизму відмовилися від реалістичного зображення дійсності, тому що були незадоволені її анти естетичним характером. Романтики уявляли розум ототожненням прагматизму, тому просвітницькому ідеалу розуму був протиставлений культ почуттів. Вони зосередились на людських переживаннях, які виражали неповторну індивідуальність.Романтизм у Німеччині пройшов 3 етапи розвитку:1 етап - ранній (сієнський) - розроблена естетична теорія німецького романтизму, створені твори бр. Шлегелів (Фрідріх і Август Вільгельм), поета і прозаїка Новаліс, філософа Фіхте; 2 етап - гейдельбергський - в гурток гейдельбергських романтиків входили відомі збирачі німецьких казок брати Грімм. На різних етапах творчості до них був близький Е.Т.А.Гофман;3 етап - пізній романтизм - плідний період у творчості А.Гофмана, тут же вийшла перша поетична книжка Г.Гейне. Своєрідні особливості англійського романтизму:o період передромантизму охопив кілька десятиліть II пол. XVIII ст.; o середньовіччя викликало особливий інтерес у британців. Готику багато хто розумів як початок національної історії і культури; o звернення до релігійних джерел, зокрема до Біблії, - норма доби; o захоплення національним фольклором, збирання його скарбів письменниками-романтиками; o життя селянства, його своєрідна духовна культура, доля робітничого класу, його боротьба за свої права стали об'єктом вивчення романтиків; o розробка нової теми - показ далеких подорожей через моря і пустелі, опанування простором далеких країн і континентів; o перевага лірики, ліро-епічних форм і роману над традиційними епосом та драмою. (Р. Бернс, У. Блейк; В. Скотт, Дж.Байрон)Періодизація романтизму у французькій літературі визначалася як історичними передумовами, так і хронологією естетичного розвитку, еволюцією літературного процесу. Представники: В. Гюго, П. Меріме, романи-фельєтони О.Дюма, течія реалістичної орієнтації – Стендаль, Бальзак, Меріме – критичний реалізм.Історія, зокрема історія культури, поставила перед американським романтизмом кілька складних і відповідальних завдань:♦ Створити оригінальну національну літературу, яка б не була повторенням чи наслідуванням того, що вже зробили романтики Європи; ♦ Створити образ своєї країни, розповісти про її історичний шлях, її становлення і здобутки; ♦ Об'єднати творчі сили різних регіонів у єдину культурну спільноту - національне красне письменство.Російський романтизм. Представники: поезія Жуковського (скарги на незвершені надії), Батюшков (епікуреїзм, тяга до античного); Гоголь («Вечора на хуторі»), Лермонтов («Маскарад»– вища точка розвитку романтизму).
80. Представники англійського реалізму ХІХ ст.. Діккенс, В. Теккерей.Класицизм не був широко розповсюдженим в Англії, і тому класичний реалізм виступив спадкоємцем просвітницького реалізму. Хоча названий вплив у творчості різних художників позначився по різному. Різним був також вплив романтичного мистецтва. Якщо Діккенс знаходився під сильним впливом , то в творчості Теккерея він позначився набагато менш наявно. Предметом глибокого соціального аналізу став внутрішній світ людини, критичний реалізм тому одночасно стає психологічним.
Чарльз Діккенс. Як художник-реаліст Ч. Діккенс прославився майстерністю тонкого психологічного аналізу і широтою охоплення типових соціальних явищ. Його життєрадісний гумор і нещадна сатира в сполученні з любов’ю до людини, яка, як стверджував сам письменник, була “цілим океаном”, допомогли йому створити вражаючу галерею живих і безсмертних літературних образів. У своїх творах Діккенс твердо вірить у моральне переродження людини. Реалізм Ч. Діккенса – навіть в порівнянні з реалізмом його сучасників в Англії (наприклад, Теккерея або Гаскелл) – надзвичайно своєрідний. Епічно широка, об’єктивна картина навколишнього світу, яким він виникає у романах Ч. Діккенса, настільки сильно прикрашена авторським ставленням, так багато в ній суб’єктивного початку, що в очах деяких його сучасників Ч. Діккенс представлявся скоріше продовжувачем романтиків, ніж істинним реалістом. Своєрідністю творчої манери Діккенса-реаліста є всі можливі засоби впливу на емоції читача. Карикатура, гротеск, перебільшення, насмішка, відкрита іронія, сарказм, поетична інвектива – усім цим користується письменник при зображенні темного світу і зла. М’який гумор, співчутлива авторська характеристика, поетично припіднятий тон опису, зворушливі, сентиментальні сцени, задушевна інтонація – усе це служить письменникові для зображення світлого світу і добра. Потрібно зазначити, що сам письменник, поставивши собі за мету зображувати звичайних людей в звичайних умовах життя, з побоюванням ставився до перебільшення, гротеску, вважаючи його відхиленням від реалізму.Реалізм Теккерея, на відміну від реалізму Діккенса, не має прихильності до романтичної естетики. За висловом Шарлотти Бронте, він є «не романтичним, як ранок понеділка». Твори Теккерея менш всього схожі на казку. Це насмішлива, аналітична і сувора проза. Тому Теккерея вважають спадкоємцем англійських просвітників XVIII ст. (Свіфта, Філдінга, Стіла, Аддісона), які демонстрували іронічний різкий, як скальпель хірурга, погляд на свою схильну до чванства батьківщину. Багато років Теккерей працював у сатиричному журналі «Панч» (Punch). Популярність йому принесли пародії, в яких він «знущався» над епігонами романтизму і протиставив їхній творчості свою неприємну, але корисну правду. Наступним етапом у творчій еволюції У. Теккерея став роман «Ярмарок суєти» (1847). Цей твір прославив ім'я автора, ставши одним із кращих творів англійського класичного реалізму, і поставив письменника поряд із Ч. Діккенсом.У підзаголовку автор поставив напис «Роман без героя»:• жодного, з величезної кількості героїв, автор не виділив своїм особистим ставленням, своєю симпатією чи любов'ю;• жоден із героїв не наділений автором такими позитивними якостями, які б допомогли йому стати справжнім героєм у морально-етичному плані;• у цих словах відбито не так характер роману, як характер суспільства, зображеного у творі.
 
Приложенные файлы

  • docx 19128016
    Размер файла: 316 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий