mekh keste 1


Уровень 1
1
V2 Математикалық маятниктің аз тербеліс периодының тербеліс амплитудасына тәуелділігі қандай?
0 амплитуданың өсуімен бірге өседі;
0 амплитуданың өсуімен бірге кемиді;
1 тәуелді емес;
0 тәуелділік монотонды емес;
0 бұл жауаптарда дұрысы жоқ;
0 амплитуданың өсуімен бірде кемиді, бірде өседі;
1 тәуелсіз;
1 тәуелділігі жоқ.
2
V2 Қысымның өлшемдігі қандай?
0 MLT-2;
0 ML-1T;
1 ML-1T-2;
0 ML-2T;
0 MLT-1;
0 MT-2;
1 ML1 L-2T-2;
1 M/LT2.
3
V2 Дененің координатасы уақытқа байланысты парабола заңдылығымен өзгереді (парабола тармақтары төмен бағытталған). Дене қозғалысының сипаты қандай?
0 бірқалыпты;
1 бірқалыпты кемімелі;
0 бірқалыпты үдемелі;
0 айнымалы үдеумен;
0 нөлге тең үдеумен;
1 бірсарынды кемімелі;
0 нөлге тең емес үдеумен;
1 біркелкі кемілелі.
4
V2 Дененің координаты уақытқа сызықтық байланысты өзгереді. Дене қозғалысының сипаты қандай?
1 бірқалыпты;
0 біркелкі кемімелі;
0 біркелкі үдемелі;
0 айнымалы үдеумен;
0 нөлге тең емес үдеумен;
0 нөлге тең үдеумен;
1 біркелкі;
1 Бірсарынды.
5
V2 Релятивистік бөлшектің импульсі дегеніміз не?
0 Тыныштықтағы массаның жылдамдыққа көбейтіндісі;
1 Релятивистік массаның жылдамдыққа көбейтіндісі;
0 Күш импульсіне тең шама;
0 Күш пен әсер уақытының көбейтіндісіне тең шама;
0 Релятивистік массаның жарық жылдамдығына көбейтіндісіне тең шама;
1 Релятивистік массаның жарық жылдамдығына жақын жылдамдыққа көбейтіндісі;
1 m∙v-ға тең шама, мұндағы m- релятивистік масса;;
0 dP=F∙dt-ға тең шама;
6
V2 Күш деген не?
0 Бір денелердің екіншілерге әсерін сипаттайтын скалярлық шама;
0 Денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын скалярлық шама;
1 Бір денелердің екіншілерге әсерін сипаттайтын векторлық шама;
0 Денелердің өзара әсерлесуі кезіндегі денелер дефомациясын сипаттайтын векторлық шама;
0 Потенциалдық энергия өзгерісін сипаттайтын векторлық шам
1 F=ma өрнегімен сипатталатын шама;
0 Жұмыспен байланысты скалярлық шама;
1 dP/dt=F өрнегімен сипатталатын шама;
7
V2 Материялық нүкте импульсінің моменті деген не?
1 -векторы;
0 -векторы;
0 -скаляры;
0 -скаляры;
0 -векторы;
0 модулі r∙p∙cosα өрнегіне тең вектор;
1 -- векторы;
1 модулі r∙p∙sinα өрнегіне тең вектор;
8
V2 Күш моментi деген не?
0 -векторы;
0 -векторы;
0 -скаляры;
0 -скаляры;
1 -векторы.
0 Модулі өрнегіне тең вектор;
1 -векторы.
1 модулі rFsinα өрнегіне тең вектор;
9
V2 Қандай физикалық шама күш импульсi деп аталады?
0 -векторы;
0 -векторы;
0 -скаляры;
0 -скаляры;
1 -векторы.
1 , егер күш тұрақты болса;
0 -векторы.
1 , егер күш тұрақты болса.
10
V2 Күштiң элементар жұмысы деп қандай физикалық шама аталады?
1 -скаляры;
0 -скаляры;
0 -векторы;
0 -векторы;
0 -өрнегi.
1 модулі Fdrcosα өрнегіне тең вектор;
1 Күш пен элементар орын ауыстырудың арасындағы бұрыш 900-қа тең болғанда, 0-ге тең шама
0 --векторы
11
V2 Жалпы жағдайда күш жұмысы қандай өрнек арқылы табылады?
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0 .
1
1
0
12
V2 Қуат деген не?
0 Күштiң уақыт бойынша туындысы;
0 Жұмыстың уақыт бойынша интегралы;
0 Күштiң уақыт бойынша интегралы;
0 Жұмыстың жол бойынша туындысы;
1 Жұмыстың уақыт бойынша туындысы.
1 N=dA/dt
1 N=
0 Жұмыстың уақыт бойынша екінші туындысы
13
V2 Консервативтік күштер деген не?
0 Дененің импульсін сақтайтын күштер;
0 Дененің толық энергиясын сақтайтын күштер;
1 Жұмысы жол ұзындығынан тәуелсіз күштер;
0 Жұмысы жол ұзындығынан тәуелді күштер;
0 Дененің потенциялдық энергиясын сақтайтын күштер.
1 Жұмысы траекториядан тәуелсіз күштер;
1 Жұмысы траекториядан тәуелсіз күштер, тек оның соңғы және бастапқы нүктелерінен тәуелді күштер;
0 Жылдамдыққа кері бағытталған күштер.
14
V2 Консервативтік емес күштер деген не?
0 Дененің импульсін сақтамайтын күштер;
0 Тұйық контурда атқаратын жұмысы нөлге тең күштер;
0 Жұмысы жол өзындығынан тәуелсіз күштер;
1 Жұмысы жол өзындығынан тәуелді күштер;
0 Дененің потенциялық энергиясын сақтамайтын күштер.
0 Жұмысы траекториядан тәуелсіз күштер;
1 Жұмысы траекториядан тәуелді күштер;
1 Жұмысы толық механикалық энергияның айырымына тең күштер.
15
V2 Потенциялық энергия деген не?
0 Бір нүктеден екінші нүктеге өткендегі өсімшесі осы нүктелердің арасындағы кез -келген жолда істелетін жұмысқа тең физикалық шама.
0 Материялық нүктеге әсер етуші күштің жұмысына тең физикалық шама;
0 Бөлшектердің өзара әсерлесуіне тәуелсіз физикалық шама;
1 Бір нүктеден екінші нүктеге өткендегі кему шамасы осы нүктелер арасындағы кез -келген жолда істелетін жұмысқа тең физикалық шама;
0 Материялық нүктеге әсер етуші күштің түрін ғана анықтайтын физикалық шама.
1 Толық механикалық энергияның бір құраушысы болып табылады;
1 Мәні нормалауға жататын энергия;
0 Толық механикалық энергияның құрамына кіретін энергия.
16
V2 Қандай физикалық шама механикалық энергия деп аталады?
0 Толық және кинетикалық энергияның қосындысы;
0 Толық және кинетикалық энергияның айырымы;
1 Потенциялық және кинетикалық энергия қосындысы;
0 Потенциялық және кинетикалық энергия айырымы;
0 Механикалық жүйенің толық кинетикалық энергиясы.
1 E=Eп+Eк өрнегімен сипатталатын энергия;
1 Потенциялық күш өрісінде тұрақты болып қалатын энергия;
0 Потенциялық күш өрісінде үнемі өзгеріп отыратын энергия.
17
V2 Дұрыс анықтама беріңіз: дененің толық реалятивистік энергиясы.
0 Кинетикалық және потенциялық энергиядан құралады;
0 Тыныштық энергия мен потенциялық энергиядан құралады;
1 Тыныштық энергия мен кинетикалық энергиядан құралады;
0 Кинетикалық энергия мен потенцялық энергияның айырымына тең
0 Тыныштық энергия мен кинетикалық энергияның айырымына тең
1 E=E0+Eк өрнегімен сипатталатын энергия;
1 Потенциялық энергиямен қосындысы тұрақты болатын энергия;
0 Потенциялық энергиямен қосындысы үнемі өзгеріп отыратын энергия.
18
V2 Күштің элементар жүмысы деп
0 Күштің жолға көбейтіндісін айтады;
0 Күш, жол және олардың арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісін айтады;
0 Күштің орын ауыстыруға векторлық көбейтіндісін айтады;
1 Күштің элементар орын ауыстыруға скалярлық көбейтіндісін айтады;
0 Күштің элементар орын ауыстыруға скалярлық көбейтіндісі мен олардың арасындағы бұрыш косинусына көбейтіндісін айтады.
1 формуласымен өрнектеледі
0 формуласымен өрнектеледі
1 формуласымен өрнектеледі
19
V2 Бөлшектің потенциялық энергиясы тәуелді:
1 Оның басқа денелерге қарағанда орналасуына
0 Оның импульсіне және басқа денелерге қарағанда орналасуына;
0 Тек бөлшектің импульсіне;
0 Тек бөлшектің импульс моментіне;
0 Оның импульс моментімен басқа денелерге қарағанда орналасуына.
1 Бөлшектің массасына;
1 Жерге жақын маңайда ауырлық күшіне;
0 бөлшектің импульсінің квадратына.
20
V2 Кез-келген қатты дененің қанша бас центрлік өстері болады?
0 Бір;
0 Екі;
1 Үш;
0 Төрт;
0 Тоғыз.
1 Үш өзара перпендикуляр бас центрлік өстер;
0 Алты;
1 Массалық центрден өтетін үш бас центрлік өстер;
21
V2 Дененің өске қарасты инерция моменті нелереге тәуелді болады?
0 Тек массаға тәуелді;
1 Тек массаның қатты затта таралуына тәуелді;
1 Массаның қатты затта таралуына және өстің орналасуына;
0 Дененің түріне және ондағы массаның таралуына;
0 Дененің түріне және өстің орналасуына.
1 Дененің нүктесінің айналу өсінен ең жақын арақашықтығына;
0 Дененің импульсіне;
0 Дененің импульс моментіне.
22
V2 Қатты дененің қозғалыстағы мүмкін болатын ең үлкен еркіндік дәрежесі нешеу?
0 Біреу;
0 Үшеу;
0 Бес;
1 Алтау;
0 Тоғыз.
1 x,y,z координата өстері, φ-айналу бұрышы,Ψ-прецессия бұрышы, θ-нутация бұрышы;
0 x,y,z координата өстері;
1 3+3
23
V2 Күш потенциялық деп аталады, егер
0 Егер қозғалыстағы бөлшекке әсер ететін күш тұрақты болса;
0 Егер дененің потенциялық энергиясы өзгермесе;
1 Күш жұмысы жол ұзындығынан тәуелсіз болса;
0 Күш жұмысы тұрақты болса;
0 Күш жұмысы жол ұзындығына тәуелді болса;
1 Күш жұмысы траекториядан тәуелсіз болса;
1 Күш жұмысы траекториядан тәуелсіз болып,тек оның соңғы және бастапқы нүктелерінен ғана тәуелді болса;
0 Күш жылдамдыққа кері бағытталса.
24
V2 Стокс кедергi күшiнiң өрнегiн көрсетiңiз
0
1
0
0
0
1 F=6πηRV
1 F=6πηR1/V-1
0 F=6πηRV2
25
V2 Рейнольдс санының дұрыс жазылғанын көрсетiңiз. (-динамикалық тұтқырлық , ν-кинематикалық тұтқырлық, v-сипаттауыш жылдамдық, -сұйық тығыздығы, R-радиус , d-сипаттауыш диаметр):
0
0
0
0
1
1 Re=Vd/ν
0 Re=ηV/ρd2
1 Re=V2R/ν
26
V2 Материялық нүктенiң нормаль үдеуiнiң векторы үшiн дұрыс өрнектi табыңыз.
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0
1 Модулі Wn=V2/R болатын вектор;
0 ;
1 Модулі Wn=V2∙R-1 болатын вектор.
27
V2 Кориолис күшiнiң өрнегiн табыңыз.
0 = m[,];
0 = m[,];
0 = m[,];
0 = 2m[,];
1 = 2m[,];
1 = -2m[,];
1 = -m;
0 = -m[,];
28
V2 Төменгi қай өрнек релятивистiк бөлшектiң импульсiнiң анықтамасы болып табылады?
1 ;
0 p = m0v;
0 ;
0 p = m0c;
0 .
1 p = mv
1 p = v/m-1
0 p = m0 c2

29
V2 Шеңбер бойымен қозғалатын м.н. сызықтық жылдамдығы мен бұрыштық жылдамдығы арасындағы байланыс қандай өрнекпен көрсетiледi?
0 ω = [v, r];
0 r = [v,ω];
0 v = (ω, r);
1 v = [ω, r];
0 r = (v,ω).
1 v=-[r,ω];
1 модулі v=ω·rsinα вектор;
0 модулі v=ω·rcosα вектор.

30
V2 Бөлшектер соқтығысына импульстiң сақталу заңын қолдануға болады, егер?
0 соқтығыс серпiмдi болса;
0 соқтығыс серпiмсiз болса;
1 жүйе тұйық болса;
0 соқтығыс кезiндегi күштер консервативтiк күштер болса;
0 соқтығыс кезiндегi күштер консервативтiк емес күштер болса.
1 соқтығыс тұйық жұйеде орын алатын маңдайлық болса
0 соқтығыс абсолют серпiмдi болса
1 соқтығыс сыртқы кұш әсер ететін жұйеде орын алса

31
V2 М.н. тангенциалдық үдеу векторының өрнегiн көрсетiңiз?
0 ;
0 ;
1 ;
0 ;
0 .
1 модулі Wr=dV/dt болатын вектор
0
1 модулі болатын вектор
32
V2 Гравитациялық тұрақтының өлшемi қандай?
0 ML-1T2;
0 ML-1T-2;
0 M2L2T2;
1 M-1L3 T-2;
0 ML-1T-1
1 M-1T-2/L-3
1 M-1L3/T2
0 MT2/L
33
V2 Қай жауапта Галилей түрлендiрiлуiнiң инварианттары жеке жеке алғанда дұрыс аталған.
1 оқиға аралық уақыт
1 таяқша ұзындығы ;
0 бөлшек жылдамдығы;
1 бөлшек үдеуi;
0 бөлшек жылдамдығының квадраты
0 жүрілген жол
0 координатаның уақыт бойынша бірінші туындысы
0 қисық сызық бойынша траекторияның ұзындығы
34
V2 Пуазейль формуласында сұйық шығыны қандай шамаларға пропорционал?
1 қысымдар айырымытың бiр дәрежесiне;
1 түтіктің радиусының төрт дәрежесiне;
1 тұтқырлық коэффицентінің минус бір дәрежесiне;
0 түтіктің радиусының екі дәрежесiне;
0 түтіктің радиусының бес дәрежесiне.
0 қысымдар айырымының квадратына
0 түтіктің ұзындығының квадратына
0 жоғарыдағылардың бәрі дұрыс емес

35
V2 Бернулли теңдеуiн қолдануға болады, егер
0 ағыс турбуленттi болса;
0 ағыс-идеал сұйықтың бей стационарлық қозғалысы болса;
0 ағыс ламинарлық болса;
0 ағыс-идеал сұйықтың стационарлық ағысы болса;
1 ағыс -сығылмайтын идеал сұйықтың стационарлық ағысы болса.
1 ағыс-идеал сұйықтың ағысы болса
1 ағыс-ішкі үйкеліс мүлдем жоқ ағыс болса
0 ағыс-тұтқыр сұйықтың ағысы болса
36
V2 Материалық нүктенiң механикалық энергиясы тұрады:
0 әсерлесу энергиясы мен потенциялдық энергиядан;
0 потенциялық және байланыс энергиясынан;
0 кинетикалық және толық энергиядан;
0 кинетикалық, потенциялық және байланыс энергиясынан;
1 потенциялық және кинетикалық энергиядан.
1 кинетикалық және потенциялық энергиядан
1 потенциялық және кинетикалық энергиялардың қосындысынан
0 әсерлесу энергиясы мен толық энергиядан
37
V2 Қандай соқтығысу серпiмсiз деп аталады?
0 дененiң деформацияcы жүретiн кездегi
0 толық энергия сақталмаған кездегi
0 толық энергия сақталған кездегi
0 барлық бөлшектердiң кинетикалық энергиясы өзгермейтiн кездегi
1 iшкi энергия өзгеретiн кездегi
0 жуйенің импульсі сақталмайтын кездегі
1 жуйенің импульсі сақталатын кездегі
1 ішкі энергия мен кинетикалық энергияның қосындысы сақталған кездегі
38
V2 Төмендегi формулалардың қайсысы iлгерiлемелi қозғалыс динамикасының негiзгi заңының өрнегi болып табылады?
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
1 .
1
1
0
39
V2 Массалық центрінен өтетін өске қарағанда біртектес тұтас шардың инерция моменті неге тең?
1 0,4 m/R-2;
0
0
0
1
1 0,4 mR2;
0 2,5 mR2;
0 2,5 m/R-2
40
V2 Гироскоптық маятниктiң прецессиялық периоды қандай физикалық шамаға тәуелдi
1 оның инерция моментіне;
1 оның бұрыштық жылдамдығына;
1 тіреу нүктесінің гироскоптың массалық центрінен қашықтығына;
0 Кориолис күшіне;
0 маятниктің айналу өсінің вертикальмен жасайтын бұрышына.
0 центрден тепкіш күшке;
0 сызықтық жылдамдыққа;
0 сызықтық үдеуге.
41
V2 бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған дискнiң бетiмен, оның ортасынан шетiне қарай массасы m=50г шарик v=1 м/с жылдамдықпен қозғалып келедi. Шарикке әсер ететiн Кориолис күшi неге тең?
0 1 Н;
1 0,5Н;
0 1•9,8 кгс (килограмм- күш);
0 2,0Н;
0 2,2Н;
0 1•105 дина;
1 0,5•105 дина;
1 0,5•9,8 кгс (килограмм- күш).
42
V2 Қуаттың өлшем бірлігі неге тең?
0 Дж;
1 Вт;
0 В;
0 А;
0 Гн.
0 H;
1 Дж/с;
1 Дж•с-1
43
V2 Потенциялық деп қандай энергияны айтуға болады?
0 дененің қозғалысымен байланысты энергияны;
0 молекулалардың қозғалысына байланысты энергияны;
1 серпімді деформацияланған дененің энергиясын;
0 ыстық дененің суық денеге беретін энергиясын;
0 дененің жылдамдығының өзгеруіне байланысты энергияны.
0 нормалауға келмейтін энергияны;
1 ауырлық күш өрісіндегі дененің энергиясын;
1 нормалауға болатын энергияны.
44
V2 Қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі «кг м/с» болады?
0 күштің;
0 қуаттың;
0 энергияның;
1 импульстің;
0 күш моментінің;
0 импульс моментінің;
1 қозғалыс мөлшерінің;
1 жылдамдық пен массаның көбейтіндісінің.
45
V2 Күш моментінің өлшем бірлігін көрсет.
1 ;
0
0
0 ;
0 ;
0
1
1
46
V2 Паскаль дегеніміз:
1 ;
0
0
0 Ат;
0 Бар;
0 H∙м2;
1 H∙м-2;
1
47
V2 Массасы 0,4 кг тік жоғары 20 м/с жылдамдықпен лақтырылған доп, лақтырылған орнына 15 м/с жылдамдықпен қайта оралады. Ауаның кедергі күшінің жұмысы неге тең?
0 35 Дж;
1 -35 Дж;
0 80 Дж;
0 -45 Дж;
1 -35∙107 эрг;
0 35∙107 эрг;
0 350∙106 эрг;
1 -350∙106 эрг.
48
V2 Ньютонның екінші заңының жазылу формалары:
1
1
0
1
0
0 формулалардың бірде-біреуі дұрыс емес;
0
0
49
V2 Гармониялық тербеліс деп нені айтамыз?
1 Тербелетін нүкте синус заңы бойынша өзгереді;
0 Тербелетін нүкте тангенс заңы бойынша өзгереді;
0 Тербелетін нүкте котангенс заңы бойынша өзгереді;
1 Тербелетін нүкте синус және косинус заңы бойынша өзгереді;
1 Тербелетін нүкте косинус заңы бойынша өзгереді;
0 Тербелетін нүкте косеканс заңы бойынша өзгереді
0 Тербелетін нүкте қисық сызықтық бойымен қозғалады;
0 Тербеліс нүкте эллипс бойымен қозғалады.
50
V2 Идеал сұйық дегеніміз не?
1 Тұтқыр емес сұйық;
0 Тұтқыр сұйық;
0 аздап тұтқыр сұйық;
1 ішкі үйкеліс жоқ сұйық;
0 ішкі үйкеліс бар сұйық;
1 мүлде сығылмайтын сұйық;
0 сығылатын сұйық;
0 қозғалмайтын сұйық.
51
V2 Механикада кездесетін күштердің түрлері:
0 Кулон күші
0 Ван-дер-Ваальс күші
1 тартылыс күштері
1 серпімділік күштері
1 үйкеліс күштері
0 ядролық күштері
0 Ампер күштері
0 Лоренц күштері
52
V2 Лездік жылдамдықтың өрнектері
1
1
0
0
1
0
0
0
53
V2 Ағын түтігі үшін мына формула дұрыс
0
1
1
1
0
0
0
0
54
V2 Дененің жылдамдығы жарық жылдамдығынан өте аз болған кездегі механиканың кейбір атаулары
1 классикалық механика;
0 релятивистік механика;
1 релятивистік емес механика
0 кванттық механика;
1 Ньютон механикасы;
0 Эйнштейн механикасы
0 сұйықтар механикасы;
0 газдар механикасы.
55
V2 Сұйықтың ағынына қатысты кейбір ұғымдарды көрсет
1 ағын сызығы;
1 ағын түтігі;
0 инерция моменті;
0 күш моменті;
0 импульс моменті;
0 қозғалыс үздікті (дискретті);
1 секундтық шығын;
0 сұйықтың порциясы;
56
V2 Лездік үдеуге қатысты өрнектер
0
0
1
1
0
1
0
0
57
V2 Нүктенің шеңбердің бойымен бірқалыпты қозғалысына байланысты ұғымдар
1 нормаль үдеу
1 циклдік жиілік
0 тангенциал үдеу
0 каролис күші
0 центрден тепкіш күш
0 ағын түтігі
1 бұрыштық жылдамдық
0 секундтық шығын
58
V2 Материялы нүктелер жүйесінің импульс моменті сақталады, егер де:
1 жүйе сыртқы ортамен байланыспаса (тұйықталған жүйе болса);
0 жүйенің бөлшектеріне түсірілетін сыртқы күштер жұмыс атқармайды;
0 сыртқы күштер консервативті;
0 сыртқы күштер консервативті емес;
0 ішкі күштердің моменттерінің қосындысы нөлге тең;
1 Егер тұйық жүйеде сыртқы күштердің моменті  және болса;
1 Егерде орындалса;
0 материялы нүктелер бір түзудің бойында орналасса.
59
V2 Күш моментінің өлшемділігі қандай?
0 ML-1 T2;
1 ML2T-2;
0 M2L2T2;
0 M-1L3 T-2;
0 ML-1T-1;
1 ML2 / T2 ;
1 M/L-2T2;
0 ML-2T2 .
60
V2 Қандай күш центрлік деп аталады?
0 центрі бар күш;
0 кез-келген консервативті емес күш;
0 кез-келген консервативті күш;
1 векторы кеңістіктің кезкелген нүктесінде бір ғана нүкте- центрден өтетін түзу бойында жататын, күш;
0 потенциалық энергияcы орынына тәуелді күш;
1 тартылыс күші;
0 центрі жок күш;
1 электр зарядтарының арасындағы электрстатикалық өзара әсер күші.
61
V2 Қандай теңдеу моменттер теңдеуі деп аталады?
0
1
0
0
0
1
1
0
62
V2 60 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан автобустың ішінде, жолаушы шам жақты. Қозғалыс бағытында Жерге салыстырғанда жарық сәулесінің жылдамдығы қандай (с-вакуумдегі жарық жылдамдығы)?
0 с+60 км/час;
0 с-60 км/час;
0 с+30 км/час;
0 с-30 км/час;
1 с.
1 жарық жылдамдығы
0 с+с
1 Әркашанда жарық жылдамдығы
63
V2 Қандай шамалар Лоренц турлендірулерінің инварианттары болып табылады?
0 стерженнің ұзындығы;
0 екі дененің салыстырмалы жылдамдығы;
0 оқиғалардың арасындағы уақыт мөлшері;
0 бөлшектің массасы;
1 оқиғалар арасындағы интервал;
1 денемен бірге қозғалатын сағат бойынша алынған уақыт;
1 меншікті уақыт;
0 дененің ұзындығы.
64
V2 Такcи гараждан шығып, сменасын бітіріп, қайтып келді. Счетчиктің көрсетуі 300 км-ге артты. Автомашинаның жүрген жолын (S) және орын ауыстыру векторының модулін анықтаңдар :
0 S = l = 300 км;
0 S = l = 0;
0 S = 300 км, l = 150 км;
0 S = 0, l = 300 км;
1 S = 300 км, l = 0;
1 жүрген жолы 300км, орын ауыстыру векторының модулі 0 ге тең ;
0 жүрген жолы 0 ге тең, орын ауыстыру векторының модулі 300км ;
1 S= 300км , .
65
V2 Қандай жағдайда айналып тұрған дененiң импульс моментi мен бұрыштық жылдамдығы коллинеар болады?
0 Күш моментi нөлге тең болса;
1 Егер дене инерцияның бас өстерiнiң бiреуiнен айналып тұрса;
0 Егер дене өстiк симметриялы болса;
0 Егер әсер етушi күш векторы мен импульс моментi параллель болса;
0 Егер күш моментi мен импульс моментi коллинеар болса.
1 Егер дене инерцияның орталық бас өстерінің біреуінен айналып тұрса
1 Орнықты гороскоп симметрия өсіне қарасты айналып тұрса
0 Егер күш моменті мен импульс моменті арасындағы бұрыш 450 болса
66
V2 Қандай жағдайларда дененiң импульс моментiн мына түрде жазуға болады
0 Егер инерциялық тензор симметриялы болса;
0 Егер дененiң симметриялық өсi болса;
1 Егер дене шар формалы болса немесе және инерциялық бас өстерiнiң бiреуiнен бағыттас болса;
0 Егер күш моментi мен импульс моментi параллель болса;
0 Егер дене шар не цилиндр болса.
1 Орнықты гороскоп симметрия өсіне қарасты айналып тұрса
0 Егер күш моменті мен импульс моменті арасындағы бұрыш 450 болса
1 және инерциялық бас өстерiнiң бiреуiмен сәйкес келсе
67
V2 Қандай жағдайларда дененiң айналма қозғалысының кинетикалық энергиясын мына түрде жазуға болады: .
0 Егер айналушы дене симметриялы болса;
0 Егер дененiң импульс моментi нөлге тең болмаса;
0 Егер денеге күш моментi әсер етпесе;
0 Егер айналу жылдамдығы аса үлкен болмаса;
1 Егер дене инерциялық бас өстерiнiң бiреуiнен айналса.
1 Егер дене инерцияның орталық бас өстерінің біреуінен айналса
1 Егер дене қозғалмайтын бас өстен айналса
0 Егер айналушы дене симетриялы емес болса
68
V2 Жалпы жағдайда қатты дененiң инерция тензорының неше тәуелсiз компонентi болады?
1 тоғыз
0 3
0 6
0 8
1 9
1 Үш өстік инерция моменті және алты центрден тепкіш инерция моменті
0 үш
0 Үш өстік инерция моменті
69
V2 Физикалық маятниктiң келтiрiлген ұзындығы деп қандай шаманы айтады?
0 Маятниктiң ең қашық орналасқан нүктелер арасындағы қашықтықты;
0 Ілiну нүктесiнен қатты дененiң массалар центрiне дейiнгi қашықтықты;
1 Ілiну нүктесiнен теңселу центiрiне дейiнгi қашықтықты;
0 Массалар центрiнен текселу центрiне дейiнгi қашықтықты;
0 шамасын.
1 Тербеліс периоды физикалық маятниктің периодына тең болатын математикалық маятниктің ұзындығын
1 , мұндағы l маятниктің ұзындығы
0 J/m шамасын
70
V2 Сұйықтың қандай ағысы стационарлық деп аталады?
0 Барлық шамалар уақыт бойынша өзгермесе;
1 Кеңiстiктiң фиксацияланған нүктелерiндегi жылдамдық векторы өзгермейтін болса;
0 Кеңiстiктiң барлық нүктелерiндегi жылдамдық пен тығыздық бiрдей болса;
0 Кеңiстiктiң барлық нүктелерiндегi тығыздық бiрдей болса;
0 Кеңiстiктiң барлық нүктелерiндегi сұйық тығыздығы бiрдей және уақытқа тәуелсiз болса.
1 Сұйықтың орнықты ағысы
1 Сұйық бөлшектері кеңістіктің берілген нүктесін бір ғана V мәнімен ағып өтетін болса
0 Кеңістіктің барлық нүктелерінде қысым бірдей болса
71
V2 Ағын түтігі үшің мына формула дұрыс
0
0
1
0
0
0
1
1
72
V2 N бөлшектен тұратын жүйенiң, жүйенi құрайтын саны N бөлшектердiң массалары және жылдамдықтары берiлген. Жүйенiң импульсiн қай өрнек көрсетедi?
1
0 ;
0
0
0
1
1
0
73
V2 Еркін айналу өстерінен дененің айналма қозғалысының орнықтылығы туралы қандай тұжырым дұрыс?
0 Кез келген еркін айналу өсінен дененің айналуы орнықты;
0 Инерция моменті оған қарағанда тұрақты болатын өстерден айналу орнықты;
0 Инерция моменті оған қарағанда аралық мәніне тең болатын өстен еркін айналу орнықты;
1 Инерция моменті оларға қарағанда минимум мәндерін тең болатын өстерден еркін айналу орнықты;
0 Кез келген еркін айналу өстерден айналма қозғалыс орнықсыз.
1 Инерция моменті оларға қарағанда максимум мәндеріне тең болатын өстерден еркін айналу орнықты;
1 Гироскоптың прецессия жоқ кездегі симметрия өсінен айналуы орнықты
0 Гироскоптың прецессия бар кездегі кеңістіктегі айналуы орнықсыз
74
V2 Бірқалыпты кемімілі қозғалыс кезінде жылдамдық пен үдеудің векторлары бір-біріне салыстырғанда қалай бағытталған?
0 Жылдамдық пен үдеудiң арасындғы бұрыш 90;
1 Жылдамдық векторы үдеу векторына қарама-қарсы;
0 Жылдамдық векторы үдеу векторымен бағыттылған;
0 Екі вектордың арасында уақыт бойынша өзгеріп отыратын бұрыш бар;
0 Жылдамдық пен үдеудiң арасындағы бұрыш 45;
1 Жылдамдық векторы үдеу векторына колленеар және қарсы бағытта;
1 карсы бағытта;
0 бағыттас,
75
V2 Төменде көрсетілген күштердің қайсыларының негізі электромагниттік әсерге жатады?
0 тек бүкіл әлемдік тартылыс күштері;
1 үйкеліс күштері;
0 нейтрондардың өзара әсер күштері;
0 гравитациялық күштері;
1 серпімділік күштері;
1 және формулалармен анықталатын күштер;
0 Тұтқырлық күштер;
0 Дененің тіреу бетімен сырғанаған кезінде әсер ететін күш пен бүкіл әлемдік тартылыс күші.
76
V2 Рейнольдс санының физикалық мағынасы не?
0 қысым күшiнiң салмақ күшiне қатынасы;
0 қысым күшiнiң сұйықтың динамикалық қысымына қатынасы;
0 инерциялық күштiң салмақ күшiне қатынасы;
1 инерциялық күштiң тұтқырлық күшiне қатынасы;
0 салмақ күшiнiң тұтқырлық күшiне қатынасы;
1 ламинарлық ағыстан турбуленттік ағысқа өту;
1 тұтқыр сұйықтық пен газ ағысының ұқсастық критериі;
0 инерциялық күштiң қысымға қатынасы.
77
V2 Таяқша ұзындығына параллель жылдамдықпен қозғалғанда бақылаушыға қарағанда оның ұзындығы неге тең? l0-таяқшаның меншiктi ұзындығы.
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0 .
1 -1;
1 -1
0 -1
78
V2 Ньютонның үшiншi заңының дұрыс тұжырымы қайсы?
0 кез келген әсерге тең қарсы әсер болады;
0 денелер әсерлескенде күштердiң модульдерi тең, бағыттары бір түзудің бойымен бағыттас;
0 шамалары тең әсер және қарсы әсер күштерi әртүрлi денелерге түседi;
1 денелер әсерлескенде, әсер күштерiнiң модульдерi тең, векторлық
бағыттары қарама-қарсы бiр түзудiң бойымен бағытталады;
0 ;
1
1
0
79
V2 Юнг модулiнiң дұрыс өлшемдiлiгi қайсы?
0 ML-2T-1;
1 ML-1T-2;
0 MT-2;
0 MLT-1;
0 ML2 T-2;
1 ML-1/T2;
1 M/L1T2;
0 M/L -1T2
80
V2 Релятивистiк емес бөлшектiң энергиясы мен импульciнiң байланысы қандай?
1 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 ;
1 E=1/2mp-2
1
0
81
V2 Өске қатысты дененiң инерция моментiнiң өлшемдiгі қандай?
1 ML2;
0 MLT-1;
0 MLT2;
0 MT2;
0 L2T-2;
1 M/L-2;
0 ML/T;
1 L2/M-1.
Уровень 2
1
V2 Инерттік масса дененің қандай қасиеттерін сипаттайды?
0 Инерттік заттың мөлшерін;
0 Кез-келген қозғалыста дененің инерттік қасиетін;
0 Айналмалы қозғалыстағы дененің инерттік қасиетін;
1 Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің инерттік қасиетін;
0 Жазық қозғалыстағы дененің инерттік қасиетін.
1 Дененің инерттігінің мөлшерін;
1 Күштің үдеуге қатынасының мәнін;
0 Прецессиялық қозғалыстағы инерттік қасиетті;
2
V2 Потенциялық шұңқыр туралы қай тұжырымдұрыс?
0 Бөлшек қозғалысы инфинитті;
1 Потенциялық шұңқырдағы бөлшек азғантай аймақта ғана қозғала алады;
0 Потенциялық шұңқырдағы бөлшектің кинетикалық энергиясы минимум болады;
0 Потенциялық шұңқырдағы бөлшектің потенциялық энергиясы максимум болады;
0 Потенциялық шұңқырдағы бөлшектің кинетикалық энергиясы ылғи максимум болады.
1 Потенциялық шұңқырда орнықты тепе-теңдіктің шарты болып табылатын потенциялық энергияның минимумді;
0 Дене потенциялық шұңқырды сыртқы әсерсіз тастап кете алады ;
1 Бөлшек қозғалысы финитті.
3
V2 Егер тыныштықтағы денені кез-келген бағытта қозғасақ, денені бастапқы орынға қайтаруға тырысатын күш пайда болады. Төмендегі қай жауап біз айтқан жағдайға сәйкес келеді?
1 Дене орнықты тепе-теңдік күйде;
0 Дене орнықсыз тепе-теңдік күйде;
0 Дене бейтарап тепе-теңдік күйде;
0 Дене тепе-теңдік күйде емес;
0 Жоғарыдағы төрт жауаптың ішінде дұрысы жоқ.
1 Дене потенциялық шұңқырда тұр;
0 Дене потенциялық тосқауылдың сырт жағында;
1 Дене потенциялық энергия минимум болатын нүктеге ұмтылады.
4
V2 Дұрыс тұжырым жазыңыз: релятивистік бөлшектің кинетикалық энергиясы.
0 Масса мен жылдамдық квадратының көбейтіндісін 2-ге бөлгенге тең;
0 Толық релятивистік энергия мен потенциалдық энергияның айырымына тең
1 Толық релятивистік энергия мен тыныштық энергия айырымына тең;
0 mс2 -қа тең;
0 -қа тең.
0 mс3 -қа тең;
1 Ек=Е-Е0 өрнегімен сипатталатын энергия;
1 m0с2(1-v2/c2)-1/2- m0с2 өрнегімен сипатталатын энергия.
5
V2 Дұрыс тұжырымды табыңыз.
0
орнықты атом ядросының массасы оны құрайтын бөлшектер массаларының қосындысынан үлкен;
1
орнықты атом ядросының массасы оны құрайтын бөлшектер массаларының қосындысынан кем;
0
атом ядросының массасы оны құрайтын бөлшектер массаларының қосындысына ылғида тең;
0 атом ядросын құрайтын бөлшектердің өзара әсерлесу потенциялық энергиясының оң инерттілігі болады;
0
атом ядросын құрайтын бөлшектердің өзара әсерлесу потенциялық энергиясының инерттік қасиеті болмайды.
1
орнықты атом ядросының массасы протондар мен нейтрондар массаларының қосындысынан кем;
0
орнықты атом ядросының массасы протондар мен нейтрондар массаларының қосындысына тең;
1
орнықты атом ядросының массасы оны құрайтын бөлшектер массаларының қосындысынан кем екендігі ядро массасының ақауы деп аталады.
6
V2 Массасы 6 кг. біртекті цилиндр горизонталь жазықтықпен тайғанамай 2 м/с жылдамдықпен дөңгелеп келеді. Дененің кинетикалық энергиясы қандай?
0 6 Дж;
0 12 Дж;
1 18 Дж;
0 12*10 -3кДж;
0 36 Дж.
1 18 *10 -3кДж;
1 0,18*102 Дж;
0 0,12*102 Дж
7
V2 Өрiстегi бөлшектiң потенциялық энергиясы U= x2 + 2xy - 4yz3 . Бөлшекке әсер етушi күштi көрсетiңiз.
0 F = - 2i - 2xj + 24yz2k;
0 F = xi + 2yj - 4z2k;
0 F = 2xi + 2xyj - 8yz2k;
0 F = -2(x+y)i + 2(x - 2z3)j + 24yz2k;
1 F = -2(x+y)i - 2(x - 2z3)j + 12yz2k.
0 F=xi-4yj+z2k;
1 F = -2xi-2yi - 2(x - 2z3)j + 12yz2k.
1 F = -2(x+y)i - 2x j + 4z3j + 12yz2k.
8
V2 Бірiншi космостық жылдамдық өрнегiн көрсетiңiз (g-Жер бетiндегi еркiн түсу үдеуi, G-гравитациялық тұрақты, R- Жер радиусы).
0 v = (GR) 1/2;
1 v = (gR) 1/2;
0 v = (G/R) 1/2;
0 v = (g/R) 1/2;
0 v = (R/g) 1/2
1 v=g1/2R1/2;
0 v=(gR)1/3;
1 v=3,13R1/2
9
V2
Массасы m материялық нүктенің массасы М біртекті шар тәрізді дененің гравитация өрісіндегі потенциялық энергиясының өрнегін табыңыз (G-гравитациялықтөрақты, R- массалар центрлерінің арақашықтығы).
0 U = GmM/R;
1 U = - GMm/R;
0 U = mGR;
0 U = - mGR;
0 U = - mMGR.
1 U=-6,67∙10-11Н∙м2/кг2 Мm∙R-1
1 U=-GR-1/M-1∙m-1
0 U=-mMGR2
10
V2 Төмендегі қос шамалардың ішінде гармониялық осциллятордың тек таңдап алынған қандай шамалары бір фазада тербелмейді?
1 Жылдамдық және орын ауыстыру;
1 Үдеу мен орын ауыстыру;
1 Жылдамдық және үдеу;
0 Жылдамдық және кинетикалық энергия;
0 Орын ауыстыру және кинетикалық энергия;
0 Үдеу және кинетикалық энергия;
0 Жылдамдық және потенциялық энергия;
0 Орын ауыстыру және потенциялық энергия.
11
V2 Орнықты тепе-теңдік күйге ұмтылған потенциалдық энергиясы.
1 Кемиді;
0 Өседі;
1 Дене тоқтағаннан кейін минимал болады;
0 Максимал болады;
0 Нөлге тең.
1 Минимумге ұмтылады;
0 Максимумге ұмтылады;
0 Нөлге ұмтылады.
12
V2 Үйкеліс өссе резонанстық тербелу жиілігі:
0 Өседі;
1 Кемиді;
0 Өзгермейді;
0 Жауап өшу коэффициентімен жиіліктің қатынасына байланысты;
0 Жауап үйкеліс күшінің шамасына байланысты;
1 Төмендейді;
0 Артады;
1 Азаяды.
13
V2 Сығылмайтын идеал сұйық ағып жатқан түтiктiң радиусы екi есе кемидi. Динамикалық қарқын қалай өзгередi?
0 (22)2 есе кемиді;
0 (4)2 есе кемиді;
0 16 есе кемиді;
1 16 есе өседі;
0 Өзгермейді;
1 (22)2 есе өседі;
1 (4)2 есе өседі;
0 Жартылай өзгереді.
14
V2 Толқын ұзындығы оның таралу жылдамдығы V және тербелiстiң дөңгелек жиiлiгi ω арасындағы дұрыс өрнектi табыңыз?
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0 ;
1 λ=6,28V∙ω-1;
1 λ=6,28ω-1/V-1;
0 λ=V∙ω2.
15
V2 Физикалық маятниктiң периоды Т үшiн жазылған өрнектi көрсетiңiз. (J-iлiну нүктесiне қатысты маятниктiң инерция моментi, m-маятник массасы, g-еркiн түсу үдеуi, R-iлiну нүктесiнен массалар центрiне дейiнгi қашықтық)
1 T = 2π[ J/(mgR)]1/2;
0 T = 2π[ (J+mR2)/(mgR)] 1/2;
0 T = 2π[ J/(mgR)] 3/2;
0 T = 2π[ (J+mR2)/(mgR)] 3/2;
0 T = 2π(J+mR2)/(mgR);
1 T = 2π;
0 T = 2π()1/2;
1 T=6,28.
16
V2 Лездiк бұрыштық жылдамдық векторы деген не?
0 шеңбер радиусының бұрылу бұрышының бұрылу уақытына қатынасы;
0 бұрыштың орын ауыстырудың осы орын ауыстыру уақытына қатынасы;
0 бұрыштық орын ауыстыру векторының осы орын ауыстыруға қатынасы;
1 нүктенiң радиус векторы мен сызықтық жылдамдық V = [ω,r]
қатынасымен анықталатын вектор ω.
0 радиус-вектордың уақыт бойынша туындысы;
1 шексіз аз бұрыштық орын ауыстыру векторының осы орын ауыстыру болған шексіз аз уақытқа қатынасы;
1 V =- [r, ω]қатынасымен анықталатын вектор ω;
0 Сызықтық жылдамдықпен байланысы жоқ вектор.
17
V2 Нормаль және тангенциаль үдеулердiң қандай мәндерiнде м.н. шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалады?
0 = 0, = 0;
0 0,= 0;
1 = 0, 0;
0 0, 0;
0 жауаптардың iшiнде дұрысы жоқ;
1 = 0, 0;
1 =0; 0;
0
18
V2 М.н. импульс моментi нөлге тең, егер
0 нүктеге күштер әсеретпесе;
0 нүкте шеңбер бойымен қозғалса;
0 нүктеге күш моментi әсер етпесе;
0 м.н. радиус-векторы м.н. әсер ететiн күшке параллель болса;
1 м.н. радиус векторы м.н. импульсiне параллель болса;
0 м.н. радиус векторы м.н. импульсiне перпендикуляр болса;
1 м.н. радиус векторы мен м.н. импульсi арасындағы бұрыш нөлге тең болса;
1 м.н. радиус векторы м.н. импульсiне коллениар болса.
19
V2 Галилейдiң салыстырмалық принципiне байланысты айтылған қай тұжырым қате берiлген?
1 барлық инерциялық санақ жүйелерде м.н. орын ауыстыруы мен үдеуi бiрдей;
0 барлық инерциялық санақ жүйесiнде механикалық құбылыстар бiрдей өтедi;
0 барлық инерциялық санақ жүйесiнде басқа денелер тарапынан әсер көрмейтiн м.н. бiрқалыпты түзу қозғалыста болады;
0 барлық инерция жүйелерiнде Ньютонның екiншi заңының түрi бiрдей;
0 барлық инерциялық санақ жүйелерi онда өтетiн физикалық құбылыстар жөнiнде Эквивалентті;
1 Барлық инерциялық санақ жүйелері онда өтетін физикалық құбылыстарға қатысты эквивалентті емес;
1 Барлық инерция жүйелерінде Ньютонның екінші заңының түрі бірдей емес;
0 барлық инерциялық санақ жүйесiнде механикалық құбылыстар бiрдей өтпейді.
20
V2 Жылдамдығы , массасы m дене массасы М тыныштықтағы денемен соқтығысып, жабысып қалады. Соқтығыс әсерiнен пайда болған жаңа дене қандай жылдамдықпен қозғалады?
0 V;
0 (m/M)V;
1 mV/(M+m);
0 MV/(M+m);
0 - mV/(M+m).
1 mV·(M+m)-1/2
0 mV·(M+m)
1 V/(M+m) ·m-1
21
V2
Дұрыс тұжырымды табыңыз. Центрден тепкiш инерция
Күшi
0 дененiң салыстырмалы жылдамдығына тәуелдi;
0 айналу өсiне қатысты дененiң орналасуына тәуелсiз;
0 санақ жүйесiнiң iлгерiлемелi қозғалысында пайда болады;
0 инерциялық санақ жүйесiнде де болады;
1 дененiң инерттiк массасына пропоционал.
1 бұрыштық жылдамдықтың модуліне тәуелді
0 дененің абсолют жылдамдығына тәуелді
1 тасымал үдеуге тәуелді

22
V2 Жердiң ауырлық өрiсiнде горизонтқа α бұрыш жасай дене
лақтырылған.Траекторияның ең жоғарғы нүктесiнде үдеу векторының бағыты қандай (үйкелiстi есептемеймiз)?
0 қозғалыс бағытымен горизонталь бағытталған;
0 қозғалыс бағытына қарсы горизонталь бағытталған;
0 вертикаль жоғары;
1 вертикаль төмен;
0 үдеу нөлге тең.
1 жердің центіріне қарай бағытталған
0 қозғалыс траекториясына жанама
1 жердің бетіне перпендикуляр бағытталған
23
V2 Қаттылығы к=10H/м серiппе 1 см созылып А жұмыс жасалған. Ендi тағы1 см-ге созу үшiн қосымша қандай жұмыс iстеу қажет?
0 А;
0 2А;
1 3А;
0 4А;
0 6А.
1 3·10-3 kA
1 3· 103 мA
0 2· 103 мA

24
V2 Жер бетiнiң қай нүктесiнде тыныштықтағы дененiң салмағы
максимал болады?
1 солтүстiк полюсте;
0 солтүстiк жарты шардың орта ендiктерiнде;
0 экваторда;
0 оңтүстiк жарты шардың орта ендiктерiнде;
0 барлық нүктелер үшiн бiрдей.
1 жердің радиусы кіші болатын жерде
1 оңтүстiк полюсте
0 600 ендікте

25
V2 Қай жауапта Мещерский теңдеуi дұрыс жазылған? (m-дене массасы, -жылдамдық векторы, -сыртқы күш векторы, μ-отынның массалық шығыны, -зымыранға қатысты газ жылдамдығының векторы)
0 mdv/dt = F + μ u;
0 d(mv)/dt = F + μ u;
0 d(mv)/dt = F - μ u;
1 mdv/dt = F - μ u;
0 mdv/dt = F + μ du/dt.
1 сыртқы күш 0-ге тең болғанда ma=- μ u
1 mdv/dt=F+udm/dt
0 mdv/dt=F- μ v
26
V2 Дұрыс тұжырымды көрсетiңiз. Соғу пайда болады, егер.
0 жүйеде резонанс туса;
0 дене бей гармониялық тербелiсте болса;
0 жиiлiктерi бiрдей екi тербелiс қосылса;
1 жиiлiктерi әртүрлi екi тербелiс қосылса;
0 жиiлiктерi бiрдей екi тербелiс бiр-бiрiнен алынса.
1 жиiлiктерi бір біріне жақын бір бағытталан екі тербеліс қосылса
1
жиiлiктерi бір біріне жақын амплитудалары бірдей бір бағыттағы екі тербеліс қосылса
0 амплитудалары әр түрлі тербелістер қосылса

27
V2 Мәжбүрлiк тербелiс теңдеуiн көрсетiңiз?
0 d2 x/dt2 + 2βdx/dt + w2x =0;
0 d2x/dt2 + w2x = 0;
0 d2x/dt2 + w02 dx/dt = 0;
1 d2x/dt2 + 2βdx/dt + w2x = f.coswt
0 d2x/dt2 - w2x =0.
1 x + 2βx +w2x =f coswt
0 x + βx +w2x =f coswt
1 x + 2βx +w2x =f cos 2ПTt
28
V2 Қай өрнек гармониялық тербелiстi сипаттайды?
1 x= acos(wt + α);
0 x = ae-t cos(wt + α);
0 x= a sin α cos(wt + α);
0 x= aet cos(wt + α);
0 x=2 a sinw cos(wt/2 + α).
1 x + w2x =0
1 x = - w2x
0 x QUOTE x =e-t cos (wt + α)
29
V2 Қай өрнек өшетiн тербелiстi сипаттайды?
0 x= acos(wt + α);
1 x = ae-t cos(wt + α);
0 x= a sinw cos(wt + α);
0 x= aet cos(wt + α);
0 x=2 a sinw cos(wt/2 + α).
1 x + 2βx +w2 x =0
1 x + 2βx= - w2 x
0 x = sin w cos (wt + α)
30
V2 Дененiң өздiк тербелiсiнiң энергиясын сипаттайтын өрнектi көрсетiңiз (а-амплитуда, ρ-дене тығыздығы, m-дененiң массасы, w-тербелiстiң дөңгелектiк жиiлiгi, v-дененің жылдамдығы, I-дененің инерция моменті).
1 E = m a2 w2 /2;
0 E= ρ a2w2 /2;
0 E= ρ a2w2v s/2;
0 E= mv2/2;
0 E= Iw2/2
1 E = m a2(2π/T)2∙2-1
1 E = (6,28∙T-1)2(ma2/2)
0 E =Iw/2
31
V2 Өшетiн тербелiс жиiлiгiнiң өрнегiн көрсетiңiз.
1 w2 = w02- β2;
0 w2 = w02- 2β2;
0 w = 2π/T;
0 w2 = k/m;
0 w2 = g/l.
1 w=(w02-β2)1/2
1 w=1/(w02-β2)-1/2
0 w2=2E/I
32
V2 Мәжбүрлiк тербелiстiң резонанстық жиiлiгiн сипаттайтын өрнектi көрсетiңiз .
0 w2 = w02- β2;
1 w2 = w02- 2β2;
0 w = 2π/T;
0 w2 = k/m;
0 w2 = g/l.
1 w=(w02-2β2)1/2
0 w2=2E/I
1 w=1/(w02-2β2)-1/2
33
V2 Гироскоптық маятниктiң тербелiс периоды үшiн дұрыс өрнектi көрсетiңiз.
0
0
0
1
0
0
1
1
34
V2 Физикалық маятниктiң тербелiс периоды үшiн дұрыс өрнектi көрсетiңiз.
1
0
0
0
0
1
1
0
35
V2 Циолковский формуласының дұрыс өрнегiн көрсетiңiз.
1 ln (m/m0) = - (v - v0)/u’;
0 m/m0 = e ut;
0 m/m0 = e -ut;
0 ln (m/m0) = (v - v0)/u’;
0 ln [(m - m0)/m0] = - v/u’
1 ln m – ln m0 =-(v-v0)/u’;
0 ln(m/m0) = e ut
1 m=m0 e-(v-v0)/u’;
36
V2 Солтүстiк полюстен экваторға ұшып келе жатқан самолетке әсер етушi Кориолис күшi қалай бағытталған?
0 оңтүстiкке;
0 шығысқа;
1 батысқа;
0 вертикаль жоғары;
0 вертикаль төмен.
1 оң жаққа қарай бағытталған;
1 шығыстан батысқа
0 450 ендікке
37
V2 Экватор бойымен шығысқа бара жатқан поезға әсер етушi Кориолис күшi қалай бағытталған?
0 оңтүстiкке;
0 солтүстiкке;
0 батысқа;
1 вертикаль жоғары;
0 вертикаль төмен.
0 жердің центіріне қарай
1 жердің бетіне перпендикуляр жоғары
1 жердің бетінен тік жоғары
38
V2 Тек қана серпiмсiз соқтығыстарға қарасты тұжырымды көрсетiңiз. Денелердiң серпiмсiз соқтығысуы дегенiмiз олардың кеңiстiктiң болымсыз кiшi облысында аз уақытта әсерлесуi, және де:
1 барлық соқты ғысатын бөлшектердiң импульстерiнiң қосындысы өзгермейдi;
0 барлық соқтығысатын бөлшектердiң импульстерiнiң моменттерiнiң қосындысы өзгермейдi;
1 соқтығысатын денелердiң iшкi энергиясы өзгередi;
0 соқтығысатын денелердiң кинетикалық энергиясы сақталады;
0 әсерлесетiн денелердiң потенциялық энергиясы соқтығысқа дейiн және одан кейiн бiрдей.
0 соқтығысатын денелердің ішкі энергиясы өзгермейді;
1 ішкі энергия мен кинетикалық энергияның қосындысы өзгермейді;
0 денелер бір – біріне жабыспайды
39
V2 Тек қана серпiмдi соқтығыстарға қарасты тұжырымды көрсетiңiз. Денелердiң серпiмдi соқтығысуы дегенiмiз олардың кеңiстiктiң болымсыз кiшi облысында аз уақытқа әсерлесуi, және де:
1 барлық соқтығысатын денелердiң импульстерiнiң қосындысы өзгермейдi;
0 барлық соқтығысатын денелердiң импульстерiнiң моменттерiнiң қосындысы тұрақты болып қалады;
0 соқтығысатын денелердiң iшкi энергиясы өзгередi;
1 барлық соқтығысатын денелердiң кинетикалық энергиясының қосындысы өзгермейдi;
0 әсерлесетiн денелердiң потенциялық энергиясы соқтығысқа дейiн және одан кейiн бiрдей.
1 соқтығыс соғын денелердің ішкі энергиясы өзгермейді
0 денелер бір – біріне жабыспайды
0 маңдайның соқтығыс қарастырылмайды
40
V2 Екінші космостық жылдамдықтың дұрыс формуласын көрсет (g-Жер бетінде дененің еркін түсу үдеуі, G-гравитациялық тұрақты, R-Жердің радиусы):
0
0
0
1
0
1
1
0
41
V2 Массасы 200 кг жүктi кран жоғары қарай 5 м/с2 үдеумен көтередi. Кранның арқанын керу күшi неге тең?
0 1 кН;
0 2 кН;
0 2,5 кН;
1 3 кН;
0 3,5 кН;
0 5 кН;
1 3•103Н
1 3•108 дина
42
V2 Горизонталь бетпен массалары m=2кг және жылдамдықтары V=3м/с бірдей екі дене қарама-қарсы қозғалып келеді. Жүйенің соқтыққанға дейінгі импульсі неге тең?
0 2•105 гсм/с;
0 12 кгм/с
1 0 кгм/с;
0 3 кгм/с;
0 2•105гсмс-1;
0 2 кгм/с
1 0 гсм/с;
1 0 гсмс-1;
43
V2 Мылтықтан массасы m оқ V жылдамдықпен атылады. Массасы 500 есе оқтың массасынан үлкен бекітілмеген мылтық қандай жылдамдықпен қозғалады? Жылдамдықтар лабораториялық жүйеге байланысты анықталады.
0 500 V;
0 501 V
1 V/500
0 V/501
0 0
1 V=500•υ” теңдігіндегі υ” жылдамдығымен;
1 оқтың жылдамдығынан 500 есе аз жылдамдықпен;
0 502•V.
44
V2 Массасы m вагонның V жылдамдықпен қозғалып келе жатып массасы 2m тоқтап тұрған вагонмен серпімді соқтыққаннан кейінгі кинетикалық энергиясы неге тең?
1
0
0
0
0
0
1
1
45
V2 Фотонның Е энергиясы мен Р импульсінің байланысы қандай?
0 ;
0
0
1
0 олар өзара байланысты емес.
1 , m – релятивистік масса
0
1
46
V2 Дененің сұйық ішіндегі салмағы ауадағы салмағынан 4 есе кіші. Дененің тығыздығы сұйықтың тығыздығынан неше есе артық?
0 1,5 есе;
0 9/4;
1 4/3;
0 3/2;
0 5/4;
0 2;
1 1,3 есе;
1 16/9.
47
V2 Арқанға ілінген массасы 60 кг дене g/3 үдеумен төмен түсіп келеді. Арқанның керілу күші неге тең?
0 60 Н;
0 600 Н;
1 4•102 Н;
1 400 Н;
0 200 Н;
0 2•102 H;
0 2•107 дина;
1 4•107 дина.
48
V2 Ұзындығы L, массасы m жiңiшке таяқшаның ортасынан өтетiн өске қарасты таяқшаның инерция моментi . Таяқшаның бiр жақ ұшынан өтетiн өске қарасты инерция моментi неге тең?
0 l2/2•m-1;
0
1
0 ;
0 m/2•l-1;
1 m/3•l-2;
1 l2/3m-1;
0 ml2/6
49
V2 Массасы m, радиусы R біртектес тұтас цилиндрдің айналма симметриялық өсіне қарағандағы инерция моменті неге тең?
1 m/2R-2;
0
0
1
0 md3/8;
0 mR3
1
0 m/R-3
50
V2 Шолпаның массасы , радиусы R=6300км. Гравитациялық тұрақты . Шолпанның бетiндегi бiрiншi космостық жылдамдық неге тең?
0 3,8•103 м/с;
0 8,2 км/с;
0 5,6 км/с
1 7,2 км/с;
0 3,8 км/с.
1 7,2•103 м/с;
1 7,2•103 м•с-1;
0 3,8•103 м•с-1
51
V2 Егер насостан шапшитын судың жылдамдығы 20м/с болса, насос қандай қысыммен суды сығады? Судың тығыздығы .
1 200•103 Па;
1 200 кПа;
0 20 кПа;
0 30 кПа;
0 5 кПа;
1 2•105 Н/м2;
0 20•103 Па;
0 2•104 Н/м2.
52
V2 Бес этажды үйдiң биiктiгi h=20,4м. Судың тығыздығы . Суды үйдiң төбесiне дейiн көтеру үшiн насостың ең аз қысымы қандай болуы керек?
1 200•103 Па;
0 150 кПа;
1 200 кПа;
0 250 кПа;
0 300 кПа.
0 150•103 Па;
1 2•105 Н/м2;
0 150•103 Н/м2.
53
V2 Диаметрi d=2м құбырдың iшiмен су v=0,5 м/с жылдамдықпен ағады. Судың тұтқырлығы , тығыздығы құбырдың диаметрi бойынша есептелген Рейнольдс саны неге тең?
0 104;
1 1000000;
0 80000;
0 5000;
0 10000.
1 106;
0 10•103;
1 10•105
54
V2 Жазық пластинаның бiр жақ бетiне жанама бағытта сұйық ағып жатыр. Пластинаның бетiндегi үйкелiс кернеуi , пластинаның бетiнiң енi в=0,5 м, ұзындығы а=0,3м. Пластинаға әсер ететiн үйкелiс күшi неге тең?
1 0,15 кгм/с2;
0 0,5 Н;
0 2,0 Н;
0 0,3 Н;
1 0,15 Н;
0 0,5•105 дина;
0 0,5 кгм/с2;
1 0,15•105 дина
55
V2 Массасы m, радиусы R жұқа сақинаның массалық центірінен өтетін сақинаның жазықтығына перпендикуляр өске қарасты инерция моменті неге тең?
1 ;
0
0
0
0
0 , d-диаметр;
1
1 , d-диаметр.
56
V2 Балконнан тік вертикаль, горизонталь және горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған денелердің қозғалыстарына ортақ қандай ерекшелік бар? Ауаның кедергісін ескермейміз.
0 бастапқы векторлық жылдамдықтары соңғы құлау жылдамдығына тең;
1 барлық жағдайда дене еркін түсу үдеуімен қозғалады;
0 барлық жағдайда денелер тұрақты жылдамдықпен қозғалады;
0 олардың ортақ ерекшеліктері жоқ;
0 барлық жағдайда қозғалыс түзу сызықты.
0 барлық жағдайда қозғалыс қисық сызықты;
1 барлық жағдайда денеге ауырлық күші mg әсер етеді;
1 барлық жағдайда еркін түсу үдеуі вертикаль төмен бағытталған.
57
V2 Дененің кез келген уақыт аралығында орын ауыстыруын анықтау үшін мыналарды білу жеткілікті.
1 бастапқы жылдамдығын;
1 дененің массасын;
1 денеге әсер етуші күшті;
0 дененің үдеуін;
0 бастапқы жылдамдықтың квадратын;
0 дененің тығыздығын;
0 дененің көлемін;
0 дененің жылусыйымдылығын.
58
V2 Егер динамометрдің пружинасы массасы 500г жүк ілгенде 4 мм-ге ұзарса, онда салмағы 10Н жүкті ілгенде мынадай ұзарады.
0 10•10-1 см;
0 4,5 мм;
0 10 мм;
1 8 мм;
0 5 мм;
1 8•10-3 м;
1 8•10-1 см;
0 10•10-3 м.
59
V2 Массасы 1кг дене түзу сызықты қозғалып келе жатып жылдамдығын 10 м/с тен 20 м/с-ке дейін өзгертті. Дененің импульсінің өсімі неге тең?
1 10 кг м/с;
0 20•105 г см/с;
0 20 кг м/с;
0 -20 кг м/с;
0 30 кг м/с;
1 10•105 г см/с;
0 20•105 г см с-1;
1 10•105 г см с-1;
60
V2 Массасы 2 кг, жылдамдығы 8 м/с қозғалып келе жатқан денені тоқтату үшін қанша жұмыс жасау керек?
1 64 Дж;
0 32 Дж;
0 16 Дж;
0 4 Дж;
0 3,2∙108 эрг;
0 32∙107 эрг;
1 64∙107 эрг;
1 6,4∙108 эрг
61
V2 Нүктеге әсер ететін қорытқы күштің векторы қалай бағытталған, егер нүкте шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалса?
0 Күш нөлге тең;
0 Күш жылдамдық векторымен бағыттас;
1 Күш жылдамдық векторына перпендикуляр бағытталған;
0 Күш үдеу векторына перпендикуляр бағытталған;
0 Күш жылдамдық векторына қарама-қарсы бағытталған;
1 Күш үдеу векторына параллель бағытталған;
0 Күш жылдамдық векторына 450 бұрышпен бағытталған;
1 Күш шеңбердің центріне қарай бағытталған.
62
V2 Бастапқы кезде тыныш тұрған массасы 1 кг денеге 3с уақыт ішінде 2Н күш әсер етеді. Дененің осы уақыт аралығында жүрген жолын тап.
0 6 м;
1 9 м;
0 18 м;
0 12 м;
1 900 cм;
0 600 cм;
0 6000 мм;
1 9000 мм63
V2 Автомобиль алға қарай а үдеумен қозғалады. Массасы m жолаушы орындықтың арқасына қандай күшпен әсер етеді?
1 ;
0
0
0
0
0 ;
1 ;
1 .
64
V2 Сұйық пен газдың қозғалыстағы денеге кедергі күшінің құрғақ үйкеліс кедергі күшінен қандай айырмашылығы бар?
1 Тек қозғалыс кезінде пайда болады;
0 Дененің формасына байланысты;
0 Қозғалыс бағытына қарсы бағытталған;
0 Басқа күштер болмаса дененің қозғалысын тоқтатады;
0 Бұлардың ішінде дұрыс жауап жоқ.
1 Маңдайлық кедергі күші құраушысы пайда болады;
1 Көтеру күші құраушысы пайда болады;
0 Қозғалысқа кедергі келтіреді.
65
V2 Массасы 1кг дене ауада үдеумен құлайды. Ауаның кедергi күшi неге тең?
1 0,8∙105 дина;
0 2. 1,0Н;
1 0,8Н;
0 9,8Н;
0 18,8Н;
1 0,8 кг∙м∙с-2;
0 9,8∙105 дина;
0 9,8 кг∙м∙с-2.
66
V2 Биiктiгi 12м мұнарадан тiк жоғары жылдамдықпен лақтырылған дене жерге 4с өткенде құлап түстi. Дененiң орташа орын ауыстыру жылдамдығы неге тең?
1 3∙102 cм/с;
0 6 м/с;
1 3 м/с;
0 1,5 м/с;
0 0 м/с;
0 6∙102 cм/с;
1 3∙102 cм∙с-2;
0 6∙102 cм∙с-2.
67
V2 Қай формула сығылған пружинаның потенциялық энергиясын көрсетеді?
0 ;
0
1
0
0
0
1 , а - амплитуда
1 , а - амплитуда
68
V2 Дененiң кинетикалық энергиясы , импульсi Р=40 кг м/с. Дененiң массасы неге тең?
1 8∙103 г;
1 8000 г;
0 4 кг;
1 8 кг;
0 16 кг;
0 4∙103 г;
0 4000 г;
0 3 кг.
69
V2 Жеңiл машинаның жылдамдығы жүк машинасының жылдамдығынан 4 есе үлкен, ал жүк машинасының массасы жеңiл машинаның массасынан 2 есе үлкен. Жеңiл және жүк машинасының энергияларының қатынасы қандай?
1
0
0
1
0
0
0
1
70
V2 Массасы m шар V жылдамдықпен келе жатып, тоқтап тұрған массасы 2 есе үлкен шармен серпімсіз соғысқаннан соң шарлардың бірге қозғалыс жылдамдығы неге тең?
0 (1/2)V;
1 0,33V;
0 (3/4)V;
0 (4/3)V;
1 (1/3)V;
0 0,5 V;
0 0,5/V-1;
1 0,33/V-1.
71
V2 Дөңгелек орбитамен Жерді айналып жүрген спутниктің кинетикалық энергиясының потенциялық энергиясына қатынасы неге тең?
1 -0,5;
0 1/2;
0 2;
1 -1/2;
0 -1;
0 0,5;
1
0
72
V2 Массалары 1 кг және 2 кг шарлар 2 м/с және 1 м/с жылдамдықтармен бір біріне қарсы ұшып келе жатып абсолют серпімсіз центрлік соғылады. Соғылыс кезінде қанша жылу бөлінеді?
0 2 Дж;
1 3∙107 эрг;
0 2,67 Дж;
0 0,33 Дж;
1 3 Дж.
0 2∙107 эрг;
0 2 H∙м;
1 3 H∙м.
73
V2 Бірінші дененің массасы 2кг, жылдамдығы 6 м/с, екінші дене тоқтап тұрған. Екі дене соқтыққаннан кейін екеуі бірге 2 м/с жылдамдықпен бір бағытта қозғала бастайды. Екінші дененің массасы неге тең?
1 4∙103 г;
0 2/3 кг;
0 3/2 кг;
1 4 кг;
0 2 кг;
1 4000 г;
0 2∙103 г;
0 2000 г.
74
V2 Массасы 60 кг кісі 10 кг жүкті 10 м биіктікке өзімен бірге көтеріп шығу үшін қанша жұмыс жасайды?
0 6000 Дж;
0 1000 Дж;
1 7000 Дж;
1 7∙1010 эрг;
0 4000 Дж;
0 6∙1010 эрг;
0 60∙109 эрг;
1 70∙109 эрг.
75
V2 Массалары бiрдей, ал радиустары және екi диск бiрдей бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дисклердiң кинетикалық энергияларының қатынасы неге тең?
0
1 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0
1
1
76
V2 Массасы m=0,10 кг шарик ұзындығы l=2м жiпке iлiнген және горизонталь жазықтықта шеңбер бойымен айналып тұр. Жiптiң вертикаль бағытпен арасындағы бұрыш . Жiптiң iлу нүктесiнен өтетiн вертикаль өске қарасты шариктiң инерция моментi неге тең?
0 ;
1 ;
1 ;
0 ;
0 ;
0 ;
1
0
77
V2 Жоғары ұшы бекітілген пружинаның ұшына массасы m=200г шарик жалғанған. Пружинаның серпімділік коэффициенті k=20 Н/м. Шарик орнықты орнының айналасында гармоникалық тербеліс жасайды. Шариктің тербеліс периоды неге тең?
0 0,5 с;
0 7 с;
1 0,63 с;
0 12 с;
0 2π∙10-2 с
1 2π∙10-1 с
1 6,28∙10-1 c;
0 5∙10-1 c.
78
V2 Дененiң жылдамдығының уақытқа байланысы былай берiлген: , мұнда А,В,С-тұрақты шамалар (А=1м/с, , ). Қозғалыс басталғаннан t=1с өткенде дененiң үдеуi неге тең?
1 6 м/с2
0 8 м/с2;
0 12 м/с2
0 10 м/с2
1 600 см/с2
0 800 см/с2
0 800 см∙с-2
1 600 см∙с-2
79
V2 Массасы 100кг дененi кран жоғары қарай 2м/с2 үдеумен көтередi. Кранның арқанының керілу күшi неге тең?
0 0,8 кН
0 1500 Н
0 1,0 кН
1 1,2 кН
0 1,5 кН
0 15∙107 дина
1 1200 Н
1 12∙107 дина
80
V2 Массасы 5кг дене 5м/с жылдамдықпен ілгерілеме қозғалса, оның кинетикалық энергиясы неге тең?
1 62,5 Дж;
0 15 Дж;
0 7,8 Дж;
0 8,0 Дж;
1 62,5∙107 эрг;
0 7,8∙107 эрг;
0 78∙106 эрг;
1 625∙106 эрг.
81
V2 Массасы 10 кг ұзындығы 1м жерде жатқан таяқты тігінен қою үшін қанша жұмыс жасау керек?
0 100 Дж;
1 50 Дж;
0 75 Дж;
0 25 Дж;
1 50·107 эрг.
0 75·107 эрг
1 500·106 эрг
0 750·106 эрг
82
V2 Шланга жалғанған насос, сол шлангадан ағып шыққан судың ағыншасы 25 метр биіктікке көтерілу үшін қандай қысым тудырады?
0 P = 250 Па;
0 Р = 2500Па;
0 Р = 25000 Па;
1 Р = 250000 Па;
0 Р = 150000 Па;
1 P= 250 кПа ;
1 P= 0,25·106 Па;
0 P= 25 кПа.
83
V2 Материялы нүкте екі өзара-перпендикулярлы тербеліске қатысады x = acos ωt және y = bsіn 3ωt. Материялы нүкте қай қисықпен қозғалады?
0 түзумен;
0 дөңгелек бойымен;
0 эллипспен;
1 Лиссажу фигурасын сызады;
0 параболамен;
1 Х және y бойынша қозғалып күрделі қисықты сызады;
1 күрделі қисықты сызады;
0 доғамен.
84
V2 Бірқалыпты үдемелі қозғалыс кезінде дене 3 секунд ішінде қозғалыс жылдамдығын 6-дан 18 м/с -ке ұлғайтты. Үдеудің модулі неге тең?
0 2 м/с2;
1 4 м/с2;
0 6 м/с2;
0 8 м/с2;
0 9 м/с2;
1 400см/с2 ;
1 0,004км/с2 ;
0 600см/с2 .
85
V2 Аялдамадан қозғалған кездегі автобустың үдеуі 1м/с. 10с ішінде автобус қандай жол жүреді?
0 5 м;
0 10 м;
1 50 м;
0 100 м;
0 200 м;
1 0.05 км ;
1 5000 см;
0 0.02 км.
86
V2 Радиусі 50 м айналымнан бұрылған кездегі трамвайдың центрге тартқыш үдеуі қанша, егер де трамвай 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатса?
0 0.1 м/с2;
1 0.5 м/с2;
0 10 м/с2;
0 250 м/с2;
0 500 м/с2 ;
1 0,0005км/с2;
0 0,001 км/с2;
1 50 см/с2
87
V2 Дене шеңбер бойымен модулі тұрақты жылдамдықпен қозғалып келеді. Жылдамдық 2 есе артқан кездегі центрге тартқыш үдеудің өзгерісі қандай?
0 2 есе өседі;
0 2 есе кемиді;
0 өзгермейді;
0 4 есе кемиді;
1 4 есе артады;
1 4a0=a;
0 2a0=a;
1 a0=a/4.
88
V2 Жолаушы трамвайдың ішінде соның бағытына кері қарай 1 м/с жылдадықпен жүріп келеді. Трамвай жерге қарағанда 30 км/сағ жылдамдықпен келеді. Жерге қарағанда жолаушының жылдамдығы қандай?
0 8,3 м/с;
1 7,3 м/с;
0 9,3 м/с;
0 12,3 м/с;
0 4,3 м/с;
1 7,3∙10-3 км/с ;
1 26,280 км/сағ;
0 9,3∙10-3 км/с.
89
V2 Жолдың қиылысына бір-біріне перпендикуляр көшелерден жеңіл автомобиль мен грузовик жақындап келеді. Грузовиктің жылдамдығы 10 м/с, ал жеңіл автомабилдікі -15 м/с. Грузовиктің жеңіл автомобилге салыстырғандағы жылдамдығының модулі қандай?
0 5 м/с;
0 10 м/с;
1 18 м/с;
0 15 м/с;
0 25 м/с;
0 500 см/с;
1 1800 см/с ;
1 64,8 км/сағ.
90
V2 Горизонталь құбырдың радиусы ағыс бағытында 3 есеге өседі. Ағыс бойындағы сұйықтың жылдамдығының өзгерісі қандай?
0 3 есе өседі;
0 3 есе кемиді;
0 9 есе өседі;
1 9 есе кемиді;
0 өзгермейді;
1 V0 =9V ;
0 V=9V0 ;
1 V=V0 /9.
91
V2 Массасы 2 кг дененің 4Н күштің әсерінен қозғалысы қандай?
0 бірқалыпты 2 м/с жылдамдықпен;
0 бірқалыпты 5 м/с жылдамдықпен;
1 бірқалыпты үдемелі 2 м/с2 үдеумен;
0 бірқалыпты үдемелі 0,5 м/с2 үдеумен;
0 бірқалыпты үдемелі 18 м/с2 үдеумен;
1 бірқалыпты үдемелі 200 см/с2үдеумен;
1 бірқалыпты үдемелі 2.10-3 км/с2үдеумен;
0 бірқалыпты 2000 см/с жылдамдықпен.
92
V2 Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м пружина 0.02 м-ге созылады?
0 200 Н
1 2 Н
0 50 Н
0 5000 Н
0 0.0002 Н
1 0.002*103 Н
0 5кг*м/с2
1 2кг*м/с2
93
V2 Массасы m автомобиль қисықтық радиусы R дөңес көпір үстінде V жылдамдықпен қозғалып келеді. Автомобилдің көпірдің бетіне түсіретін қысым күші қандай?
0 mg;
0 mg + mv2/2;
0 mg - mv2/2;
0 mg + mv2/R;
1 mg - mv2/R.
1 F=N, мұндағы N көпірдің реакция күші;
0 N+ mv2/R;
1 F=Fауырл-Fц.т..
94
V2 Тербелiстiң логарифмдiк өшу декрементi δ мен сапалық Q арасындағы байланыс қандай?
0 екеу ара байланыс жоқ;
0 Q = 1/δ;
0 Q = δ /π;
0 Q = 2 π δ;
1 Q = π / δ;
1 Q = (δ / π )-1;
0 Q = (π /δ)-1;
1 Q = π · δ -1;
95
V2 Планетаның массасы М, радиусы R. Планета бетiндегi еркiн түсу үдеуі қандай?
0
0
0
1
0
1
0
1
96
V2 Өзара тең екi шар олардың диаметрiнен 4 есе үлкен қашықтықта бiр-бiрiне F күшпен тартылып тұр. Егер әр шардың массасын 2 есе үлкейтсек, шарлардың тартылыс күштерi қалай өзгередi?
0 2 есе өседi;
1 4 есе өседi;
0 8 есе өседi;
0 3 есе өседi;
0 2 есе азаяды;
1 өрнегіне сәйкес өзгереді;
1 есе өседі
0 есе өседі
97
V2 Жердiң центрiнен R=10 000 км қашықтықта тұрған массасы 1 кг дененiң Жердiң тартылыс өрiсiндегi потенциялық энергиясы неге тең. Жерден шексiз қашықтықтағы дененiң потенциялық энергиясын нөлге тең деп алу керек. Жердiң массасы , гравитациялық тұрақты .
0
0
1
0
0
1
1
0
98
V2 Өзiңiздiң тыныштық энергияңызды мөлшерлеңiз.
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0 .
1
0
1
99
V2 Массасы m, радиусы R диск симметриялық өсiнен ω бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Сыртқы күштiң әсерiнен диск тоқтайтын болса, күштiң жұмысы А неге тең?
1
1
0
0
0
1
0
0
100
V2 Пружинаның серiппелiк күшi мына заңдылықпен өзгередi. Пружинаның х шамаға ұзарғандағы потенциялық энергиясы неге тең егер х=0 болғанда, оның потенциялық энергиясы U=0 болса?
1
0
1
0
0
0
1
0
101
V2 Дене радиусы R=400 м шеңбер бойымен а=1 сызықтық үдеумен қозғалады. Жылдамдығы V=20м/с тең болғанда дененiң толық үдеуi неге тең?
1 1,4
0
0 3,1
0 2,3
0 1,9
1
1
0
102
V2 Күндi айналып қозғалғандағы Жер орбитасының үлкен жарты өсi , айналу периоды , Меркурийдiң орбитасының үлкен жарты өсi , Күндi айналу периоды . қатынасы неге тең?
0
0
0
0
0
1
1
0
103
V2 Горизонталь бетпен цилиндр сырғанамай домалап келедi. Қай жауап дұрыс?
0 Қозғалыс айналма, бiрақ жазық қозғалыс емес;
0 Қозғалыс iлгерiлеме, бiрақ жазық емес;
0 Қозғалыс iлгерiлеме және айналма, бiрақ жазық емес;
1 Қозғалыс жазық, iлгерiлеме және айналма;
0 Дұрыс жауап жоқ .
1 Цилиндр үшін формуласы орындалады
1 Күш моменті мен бұрыштың жылдамдық векторлары колленеар
0 Күш моменті мен бұрыштың жылдамдық векторлары бір-біріне перпендикуляр
104
V2 Дене тiк жоғары 10м/с жылдамдықпен лақтырылған. 2с өткенде дене Жер бетiнен қандай қашықтықта болады?
0 60 м;
1 0 км;
0 30 м;
0 10 м;
1 0 м.
1 0 см
0 1000 см
0
105
V2 Салмақ күшi өрiсiндегi гироскоптың процессиялық бұрыштық жылдамдығы гироскоптың симметриялық өсiнен айналу бұрыштық жылдамдығына сәйкес қалай өзгередi?
0 Тура пропорционал;
1 Керi пропорционал;
0 Бұрыштық жылдамдықтың квадратына тура пропорционал;
0 Бұрыштық жылдамдықтың кубына тура пропорционал;
0 Бұрыштық жылдамдықтың квадратына керi пропорционал.
1 формуласына сәйкес;
1 формуласына сәйкес;
0 Бұрыштық жылдамдықтың кубына кері пропорционал.
106
V2 Қай қасиет еркiн теңгерiлген гироскопқа тән емес (үйкелiс есептелмейдi)?
0 Оның импульсi сақталады;
0 Импульс моментi сақталады;
0 Оның айналу өсi кеңiстiктегi бағытын сақтайды;
0 Энергиясы сақталады;
1 Оның прецессиялық бұрыштық жылдамдығы нөлге тең емес.
1 Оның прецессиялық бұрыштық жылдамдығы уақыт бойынша өзгередi
1 Оның айналу өсi кеңiстiктегi бағытын сақтамайды;
0 Оның симметрия өсі еркін өс болып табылады
107
V2 Күш пен потенциялық энергия арасындағы қатынас қандай?
0 ;
1 ;
0 ;
0 ;
0 .
1
1
0
108
V2 Импульстiң (қозғалыс мөлшерi) өлшемдiлiгi қандай?
1
0
0
0
0
1
1
0
109
V2 Импульс моментінің өлшемділігі қандай?
0 ;
1 ;
0
0
0
1
1
0
110
V2 Күш импульсінің өлшемділігі қандай?
0
0
0
1
0
1
0
1
111
V2 Динамикалық тұтқырлықтың өлшемділігі қандай?
0
0
0
1
0
1
0
1
112
V2 Автомобиль жол бойымен 16,66 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Двигательді тоқтатқаннан кейін және тежегішті қосқаннан кейін автомобиль 2 с соң тоқтады. Егер автомобильдің массасы 1200 кг болса, оның тежелу күші қандай?
1 20 кН
0 30 кН;
0 40 кН;
1
0 10 кН;
1
0
0
113
V2 Энергияның өлшемділігі қандай?+
1
0
0
0
0
1
1
0
114
V2 Серiппенiң қатаңдығының өлшемдiлiгi қандай?
0
0
0
0
1
1
0
1
115
V2 Жұмыстың өлшемдiлiгi қандай?
1
0
0
0
0
1
1
0
116
V2 Еркін тербелістер дегеніміз…
0 Ауырлық күшінің арқасында болатын тербелістер;
0 Үйкеліс күшінің арқасында болатын тербелістер;
0 Кез келген кедергі күшінің арқасында болатын тербелістер;
1 Кері қайтаратын күштің әсерінен болатын тербелістер;
0 Периодты сыртқы күштің әсерінен болатын тербелістер;
1 Өшпейтін тербелістер;
1 Циклдік жиілігі-w0 тұрақты тербелістер;
0 Өшетін тербелістер;
117
V2 Мәжбүрлік тербелістер дегеніміз…
0 Ауырлық күшінің арқасында болатын тербелістер;
0 Үйкеліс күшінің арқасында болатын тербелістер
0 Кез келген кедергі күшінің арқасында болатын тербелістер;
0 Кері қайтаратын күштің әсерінен болатын тербелістер;
1 Периодты сыртқы күштің әсерінен болатын тербелістер;
1 Жиілігі w сыртқы күштің әсерінен болатын тербелістер;
1 w резонанс жиілігі w0 меншікті жиілікке тең тербелістер;
0 Өшетін тербелістер;
118
V2 Қандай физикалық шамалар Джоульмен өлшенеді
1 Кинетикалық энергия
1 Потенциалық энергия
1 Жұмыс
0 Қуат
0 Импульс
0 Импульс моменті
0 Күш
0 Күш моменті
119
V2 Радиусы R дөңгелек орбита бойынша жер серігінің Жерді айналу периоды орбитаның радиусының дәрежесіне пропорционал
0 2
0
1 1
0 1/2
0 -1/2
1
0
1
120
V2 Қандай физикалық шама «» бірлігімен өлшенеді?
0 Инерция моменті
1 Күш моменті
0 Импульс моменті
1 Энергия және күш моменті
1 Энергия
0 Қуат
0 Үдеу
0 Жылдамдық
121
V2 Суретте дененің координатасының уақытқа тәуелділігі графигі көрсетілген. Тербелістің амплитудасы нешеге тең?

0
1
0
0
0
1
1
0
122
V2 Материяның қозғалысы қалай болады?
0 тек космоста және Жерде болады;
1 тек кеңістікте болады;
1 тек уақыт бойынша жүреді;
0 тек Күн шеңберінде болады;
0 тек Айда болады;
1 тек кеңістікте болады және тек уақыт бойынша жүреді;
0 тек теңізде болады;
0 тек мухитта болады;
123
V2 Ньютонның бірінші заңын түсіндір
0 Инерциалды емес санақ жүйелерінде орындалады;
0 Инерциалды санақ жүйелерінде орындалмайды;
1 Инерциалды санақ жүйелерінде орындалады;
1 Егер денеге әсер болмаса, ол өзінің тыныштық күйін сақтайды немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалады;
1 Басқа денелерден жеткілікті түрде алыстаған дене сондай координат жүйелерінде салыстырғанда бірқалыпты және түзусызықты қозғалады;
0 Кемімелі қозғалатын санақ жүйелерінде орындалады;
0 Үдемелі қозғалатын санақ жүйелерінде орындалады;
0 Жартылай кемімелі қозғалатын санақ жүйелерінде орындалады;
124
V2 Күштердің әсерлесуінен тәуелсіздік заңы бойынша Ньютонның екінші занын былайша жазуға болады
0
0
0
1
0
1
0
1
125
V2 Консервативті емес күштер дегеніміз не?
0 Кез келген контур бойынша жасалған жұмысы нөлге тең болатын күштерді айтамыз;
1 Тұйық контур бойынша жасалған жұмысы нөлге тең болмайтын күштерді айтамыз;
0 Тұйық контур бойынша жасалған жұмысы нөлге тең болатын күштерді айтамыз;
0 Кез келген контур бойынша жасалған жұмысы тұрақты болатын күштерді айтамыз;
0 Тұйық контур бойынша жасалған жұмысы тұрақты болатын күштерді айтамыз;
1 Атқаратын жұмысы жолдан тәуелді күштер;
1 Атқаратын жұмысы траекториядан тәуелді күштер;
0 Атқаратын жұмысы жолдан тәуелсіз күштер;
126
V2 Материялдық объект
0 Бізге тәуелді нәрселерді айтамыз;
0 Субъективті өмір сүретін, бізге тәуелді нәрселерді айтамыз;
0 Субъективті өмір сүретін, біздің санамызға кей жағдайларда тәуелсіз нәрселерді айтамыз;
0 Субъективті өмір сүретін, біздің санамызға тәуелсіз нәрселерді айтамыз;
1 Объективті өмір сүретін, бізге тәуелсіз нәрселерді айтамыз;
1 Объективті өмір сүретін, біздің санамызға тәуелсіз нәрселерді айтамыз;
1 Объективті өмір сүретін, кеңістікте уақыт бойынша қозғалатын нәрселерді айтамыз;
0 Субъективті өмір сүретін нәрселердің бәрі
127
V2 Динамиканың анықтамасын бер:
1 Дене қозғалысын қамтамасыз ететін себептерге байланысты қозғалысты оқып зерттейді;
0 Дене қозғалысын оның траекториясының формасына байланыссыз оқып зерттейді;
0 Дене қозғалысын қамтамасыз ететін себептерге байланыссыз оны оқып зерттейді;
0 Дене қозғалысын оның үдеуінің бетеріне байланысты оқып зерттейді;
1 Дене қозғалысын оның үдеуінің себептеріне байланысты оқып зерттейді;
0 Дене қозғалысын қамтамасыз ететін күштерге байланыссыз қозғалысты оқып зерттейді;
1 Дене қозғалысын қамтамасыз ететін күштерге байланысты қозғалысты оқып зерттейді;
0 Дене қозғалысын үдеусіз қарастырады;
128
V2 Кинетикалық энергия деп нені айтамыз
0 Денелердің немесе дене бөліктерінің өзара араласуына байланысты болатын энергияны айтамыз;
0 Дене бөліктерінің тыныштықтағы энергиясын айтады;
1 Қозғалыстағы денелердің механикалық энергиясын айтады;
0 Серіппенің энергиясын айтады;
1 Дененің жылдамдығының модулін сипаттайтын шаманы айтады;
0 Дененің Жерге салыстырғанда орналасуына қатысты энергияны айтады;
1 Дененің механикалық қозғалысын сипаттайтын шаманы айтады;
0 Жылу энергиясын айтады;
129
V2 Потенциалдық энергия деп нені айтамыз
0 Денелердің тыныштықтағы энергиясын айтамыз;
1 Денелердің немесе дене бөліктерінің өзара орналасуына байланысты болатын энергияны айтамыз;
0 Қозғалыстағы денелердің механикалық энергиясын айтады;
0 Дене бөліктерінің тыныштықтағы энергиясын айтады;
1 Серіппенің деформациялану энергиясын айтады;
1 Дененің Жерге салыстырғанда орналасуына қатысты энергияны айтады;
0 Жылу энергиясын айтады;
0 Дененің жылдамдығының модулін сипаттайтын шама;
130
V2 Абсолютті қатты денелер деп нені айтамыз
0 Қарастырылатын мысалың шартында жылдамдығын елемеуге болатын денені айтады;
0 Қарастырылатын мысалдың шартында массасын елемеуге болатын денені айтады;
0 Қарастырылатын мысалдың шартында энергиясын елемеуге болатын денені айтады;
1Қарастырылатын мысалдың шартында деформациясын елемеуге болатын денені айтады;
1 Кез-келген екі нүктесінің арақашықтығы өзгермейтін денелер;
0 Инерция моментін елемеуге болатын денелер;
1 Абсолют серпімді соқтығысқа қатысатын денелер;
0 Айналмалы қозғалысын елемеуге болатын денелер;
131
V2 Тыныштықтағы шарға дәл сондай шар V жылдамдықпен келіп соқтығысады. Соқтығыс серпімді центрлік болса, соқтығыстан кейін шарлар қалай қозғалады?
1 бірінші тоқтап, екінші шар V жылдамдықпен қозғала бастайды;
0 бірінші -V/2, екінші V жылдамдықпен қозғалады;
0 бірінші -V/4, екінші V/2 жылдамдықпен қозғалады;
0 бірінші -V/2, екінші V/4 жылдамдықпен қозғалады;
0 екеуі бірдей -V/2 жылдамдықпен қозғалады;
1 Кинетикалық энергияның берілуі максималді ();
1 теңдігі орындалады;
0 бірінші шар тоқтап,екіншісі V/2 жылдамдықпен қозғалады.
132
V2 Массалары m бірдей екі автомобиль V және 3V жылдамдықтармен бір-біріне қарама-қарсы жүріп келеді. Бірінші автомобильмен байланыстырылған жүйеге қарағанда екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?
1 16mv2 /2;
0 8mv2/2;
0 4mv2/2;
0 3mv2/2;
0 mv2/2;
1 ;
1 жылдамдығы өрнегімен байланысқан энергия;
0 4 mv2.
133
V2 Қай жағдайда апериодтық тербелістер байқалады?
0 периодтық күштің әсерінен болатын мәжбүрлі тербеліс кезінде;
1 өшу коэффициенті меншікті тербеліс жиілігінен үлкен болатын өшетін тербеліс кезінде;
0 өшу коэффициенті меншікті тербеліс жиілігінен кіші болатын өшетін тербеліс кезінде;
0 еркін тербеліс кезінде;
0 гармониялық тербелістер қосылғанда;
1 меншікті тербеліс жиілігі өшу коэффициентінен кіші болатын өшетін тербеліс кезінде ;
1 тербеліс аиплитудасы біртіндеп азайып, 0-ге келетін тербеліс кезінде
0 меншікті тербеліс жиілігі өшу коэффициентінен үлкен болатын өшетін тербеліс кезінде.
134
V2 Жер үшiн екiншi космостық жылдамдықтың бiрiншi космостық жылдамдыққа қатынасы неге тең?
0 1;
0 2;
1
0
0
1 ;
1
өрнегінің мына өрнекке қатынасы ;
0 ()-1
135
V2 Дене үшiншi космостық жылдамдықпен планетадан ұшырылды. Дененiң траекториясы қандай сызық болады?
0 парабола;
1 гипербола;
0 шеңбер;
0 түзу;
0 эллипс;
1 y=k/x теңдеуінен шығатын фигура;
1 ;
0 y=kx теңдеуінен шығатын фигура
136
V2 Iшiне су толтырылған биiктiгi Н=5м цистернаның түбiне өте жақын бүйiрiнде кiшкентай тесiк пайда болды. Осы тесiктен су қандай жылдамдықпен шапшиды?
0 3 м/с;
0 8 м/с;
0 5 м/с;
0 7 м/с;
1 10 м/с;
1 36 км/сағ;
1 0,01км/с;
0 36м/с.
137
V2 Идеал сұйық көлденең қимасы айнымалы түтiк iшiмен ағады. Түтiктiң бiрiншi қимасының ауданы , кiншiсiнiкi ; бiрiншi қимадағы сұйықтың жылдамдығы , сұйықтың тығыздығы . Түтiктiң екiншi және бiрiншi қималарындағы қысымдардың айырымы неге тең?
0 1000 Па;
0 500 Па;
1 1500 Па;
0 800 Па;
0 1200 Па;
1 1,5 кПа;
1 1,5·103 Па;
0 1500 кПа.
138
V2 Бақылаушыға қарағанда жылдамдығы V релятивистiк бөлшек пайда болған мезеттен ыдырағанға дейiнгi қандай жол үредi? (-бөлшектiң меншiктi өмiр сүру уақыты).
0
0 ;
0 ;
1 ;
0 .
1 -1;
1 ·1/
0
139
V2 Ұзындығына перпендикуляр бағытта жылдамдықпен қозғалатын таяқшаның ұзындығы неге тең? l0-таяқшаның меншiктi ұзындығы.
1 ;
0 ;
0 ;
0 ;
0 .
1 -1;
1 -1·1/.
0 -1
140
V2 Релятивистiк бөлшектiң энергиясы мен импульсiнiң байланысы қандай?
0 ;
0 ;
0 ;
1 ;
0 ;
1
1
0
141
V2 Массалары m1 және m2 денелердiң келтiрiлген масса өрнегi қайсы?
0 µ = m1 + m2;
0 µ = m1 – m2;
0 µ = (m1 + m2)/( m1 m2);
1 µ = (m1 m2)/( m1 + m2);
0 µ = (m1 + m2)/2;
0 µ = ((m1 m2)/( m1 + m2))-1;
1 µ = ((m1 + m2)/( m1 m2))-1;
1 µ = (m1 m2)( m1 + m2)-1.
142
V2 Диаметрi d=1мм шар 10см/с жылдамдықпен глицерин iшiне батып барады. Егер глицерин тұтқырлығы η = 0,35 Па·с болса, шарға әсер ететiн кедергi күшi қандай болғаны?
0 1,02 Н;
0 0,51 Н;
0 1,56 Н;
0 0,0001 Н;
1 3,310-4 Н;
1 3,310-4 кг·м/с2;
0 3,310-1 кН;
1 3,310-7 кН.
Уровень 3
1
V2 Қате тұжырымды табыңыз.
0 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оның массасына тәуелді;
0 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оның импульсына тәуелді
1 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оған әсер етуші күшке тәуелді;
0 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оның жылдамдығына тәуелді;
0 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оған әсер етуші күшке тәуелсіз.
1 Материялық нүктенің кинетикалық энергиясы оның массасының квадратына тәуелді;
1 Кинетикалық энергия әрқашанда теріс;
0 Кинетикалық энергия әрқашанда оң.
2
V2 Көлбеу бұрышы α көлбеу жазықтықтан массасы m дене горизонтқа құлап келе жатыр. Денеге әсер ететін үйкеліс күші неменеге тең?
0 kmg;
0 kmg sіnα;
1 kmg cosα;
0 kmg tgα;
0 kmg ctgα;
1 kFауырл cosα;
1 kN, мұндағы N реакция күші
0 km ctgα;
3
V2 Радиусы R массасы m тұтас бiртектi цилиндр геометриялық симметрия өсiн айнала ω бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Қай жауапта импульc , импульс моментi және энергия Е дұрыс көрсетiлген?
0 , , E =mV2/2, мұнда ;
1 , , E = Jω2 /2, мұнда J=mR2/2;
0 , , E =mV2/2;
0 , , E =mV2/2, ;
0 , , E = Jω2/B)
1 , , Е= (1/2)∙J/w-2, мұнда J=(1/2)mR2;
1 ,, E=(1/4)mR2w2;
0 , .
4
V2 Тұтас біртекті радиустары бірдей цилиндр мен шар биіктіктері бірдей көлбеу жазықтықтан тайғанақтамай домалап келеді. Қай дене көлбеу жазықтықтың табанына бірінші жетеді?
1 шар;
0 цилиндр;
0 екі дене бір мезгілде;
0 жауап денелердің массасына байланысты;
0 жауап денелердің инерция моментеріне байланысты;
1 көлемін мына формула бойынша анықтайтын фигура: ;
0 бетінің ауданын  мына формула бойынша анықтайтын фигура: S=4πR2;
1 көлемін мына формула бойынша анықтайтын фигура: .
5
V2 Дененің центрлік өске қарасты инерция моменті J0. Дененің формасы сақтала отырып, тығыздығы екі есе өскен кезде оның осы өске қарасты инерция моменті қалай өзгереді?
0 өзгермейді;
0 екі есе кемиді;
1 екі есе өседі;
0 төрт есе өседі;
0 төрт есе кемиді;
1 J =2J0;
0 J0=2J ;
1 J0=J/2.
6
V2 Екі серпімді соқтығысатын бөлшектердің (центрлік соқтығысу) массаларының айырымы үлкен болған жағдайдағы берілетін энергия (егер де ):
1 қай бөлшектің массасының үлкендігіне қарамастан, өте аз;
0 қай бөлшектің массасының үлкендігіне қарамастан, өте үлкен;
0 өте үлкен, егер соқтығысқа дейін жеңіл бөлшек тыныштықта болса;
0 өте үлкен, егер соқтығысқа дейін ауыр бөлшек тыныштықта болса;
0 бөлшектердің массаларының қатынасына тәуелді емес;
1 -ге қарамастан, өте аз;
1 -ге қарамастан, өте аз;
0 энергия өзгеіссіз қалады.
7
V2 Пружинаның серпімді күші мына түрде жазылады Пружинаның потенциялық энергиясының дұрыс түрін табыңдар?
0 U = kx2 /2;
0 U = -x + 2ax + 4bx3;
0 U = kx2 /2 + ax4 /4 + bx6/6;
1 U = kx2 /2 - ax4/4 + bx6/6;
0 U = -x + 2ax + 4bx2 ;
1 U=k/2x-2-ax 4/4+bx6/6 ;
1 U=k/2x-2-a/4x-4+bx6/6;
0 U=k/2x-2-a/4x4+bx6/6.
8
V2 Массалары m бірдей екі машина Жерге қарағанда V және 3V жылдамдықтармен бір бағытта қозғалып барады. Бірінші машинамен байланыстырылған санақ жүйесінде екінші машинаның импульсі неге тең?
1 2P;
1 2mV;
0 3mV;
0 4mV;
0 1,5mV;
1 2m/V-1;
0 3P;
0 3m/V-1.
9
V2 Массалары бiрдей шарлар R қашықтықта F гравитациялық күшпен әсерлеседi. Массалары 3 кг және 2 кг шарлар сондай R қашықтықта қандай күшпен әсерлеседi?
0 5F;
0 25F;
1 6F;
0 36F;
1
0
1
0
10
V2 Массасы 5 кг дененi қабырғаға қандай күшпен жабыстыру керек, ол төмен қарай сырғанай алмайтындай етiп? Дененiң қабырғамен арасындағы үйкелiс коэффициентi k=0,4 (g=10).
1 125 кг∙м∙с-2;
0 100Н;
0 20Н;
0 500Н;
1 125Н;
0 100∙105 дина;
0 100 кг∙м∙с-2;
1 125∙105 дина.
11
V2 Радиусы 20 см диск жылдамдықпен айналады. Дискнiң шетiнде отырған массасы 30г қоңызға қандай күш әсер етедi?
1 0,6∙105 дина;
1 0,6 Н;
0 0,2 Н;
0 1,5 Н;
0 15 Н;
0 0,2∙105 дина;
1 0,6 кг∙м∙с-2;
0 0,2∙105 кг∙м∙с-2.
12
V2 Шолпанның массасы , радиусы R=6300км. Гравитациялық тұрақты . Шолпанның бетiндегi еркiн түсу үдеуi неге тең?
0 ;
1 8,2•102 см/с2
0
1
0 ;
0 9,8•102 см/с2;
0 9,8 м•с-2;
1 8,2 м•с-2
13
V2 Жердiң өз өсiнен бұрыштық айналу жылдамдығы , Жердiң радиусы R=6400км. Массасы m=1000кг дененiң салмағы қанша шамаға өзгередi, дене солтүстiк полюстен экваторға әкелiнгенде?
0 15•9,8 кгс (килограмм-күш) кемиді;
0 15Н-ге дейін кемиді;
0 10Н-ке дейін кемиді;
0 52Н-ке дейін өседі;
1 34Н-ке дейін кемиді;
0 15•105 динаға кемиді;
1 34•105 динаға кемиді;
1 34•9,8 кгс (килограмм-күш) кемиді
14
V2 Массасы m=2кг тұтас цилиндр 4 м/с жылдамдықпен горизонталь бетпен сырғанамай домалап келеді. Цилиндрдің кинетикалық энергиясы неге тең.
0 1,8•108эрг;
0 15Дж;
1 24Дж;
0 32Дж;
0 18 Дж.
0 18•107эрг;
1 24•107эрг;
1 2,4•108эрг.
15
V2 Ұзындығы l=20 см созылмайтын жіпке ілінген массасы m=100г шарик горизонталь жазықтықта айналады. Вертикал бағытпен жіптің арасындағы бұрыш 30 градус. Ілу нүктесінен өтетін вертикаль өске қарасты шариктің инерция моменті неге тең?
0 ;
0 2•105 г•см2;
0
1
0
1 10-3кг/м-2;
1 104 г•см2;
0 2•10-2кг/м-2.
16
V2 Еркiн айналатын гироскоптың өсi горизонталь орналасқан. Инерция моментi J=0,02 гироскоп бұрыштық жылдамдықпен айналып тұр. Тiреу нүктесiнен L=10см қашықтықта гироскоп өсiне тiк төмен бағытталған F=10H күш әсер етедi. Гироскоптың прецессиялық жылдамдығы неге тең?
0 1 рад•с-1;
0 0,2 рад/с;
1 0,5 рад/с;
0 1•1рад-1•с-1;
0 1,0 рад/с.
0 2 рад/с
1 0,5 рад•с-1;
1
17
V2 Белгiлi бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған гироскоптың еркiн айналу өсi горизонталь орналасқан. Импульс моментiнің өсімшесі солдан оңға қарай бағытталған. Гироскоптың өсiнiң оң жақ шетiне тiк жоғары бағытталған күш әсер етедi. Гироскоптың айналу өсiнiң оң жақ ұшы күш әсерiмен қалай қарай қозғала бастайды? Жоғарыдан қарағанда?
0 орнында қалады;
0 жоғары қарай қозғала бастайды
0 төмен қарай қозғала бастайды;
1 горизонталь сағат стрелкасы бағыты мен қозғала бастайды;
0 горизонталь сағат стрелкасының бағытына қарама-қарсы қозғала бастайды
0 вертикаль жазықтықта қозғала бастайды;
1 бағытымен горизонталь жазықтықта айналады;
1 бағытымен вертикаль өстің маңайында айналады.
18
V2 Жердің өз өсінен айналу бұрыштық жылдамдығының векторы Жердің айналу өсімен оңтүстік полюстен Солтүстік полюске қарай бағытталған. Экваторға жақын жерде батыстан шығысқа қарай горизонталь ұшып бара жатқан снарядқа әсер ететін Кориолис күші қалай қарай бағытталған?
0 күш әсер етпейді;
0 солтүстікке;
0 оңтүстікке;
1 жоғары қарай;
0 төмен қарай.
0 450 ендікке;
1 жердің бетіне перпендикуляр жоғары;
1 экватор жазықтығының бойымен жоғары.
19
V2 Массасы М дене Н биіктіктен көлбеу бетпен кедергісіз сырғанап түсіп, горизонталь жазықтықпен кедергі күші әсерімен қозғалады (үйкеліс кедергі коэффициенті К). Дене тоқтағанша горизонтал беттің кедергі күші қандай жұмыс жасайды?
0 ;
0
0
1
0 ;
1 A=E2 – E1, E – толық механикалық энергия;
0 A = MgH2;
1 A = - Fүйк•S, S – горизонталь бетпен жүрілген жол.
20
V2 Радиустары бірдей тұтас цилиндр мен шар көлбеу жазықтықпен сырғанамай бірдей биіктікпен домалап келеді. Шар мен цилиндрдің жылдамдықтарының және үдеулерінің қатынасы қандай?
0 жылдамдықтары бірдей;
0 цилиндрдің жылдамдығы үлкен;
1 шардың жылдамдығы үлкен;
0 массасы үлкен дененің жылдамдығы үлкен;
0 массасы кіші дененің жылдамдығы үлкен;
0 үдеулері бірдей;
1 шардың үдеуі үлкен;
1
21
V2 Түзу сызықты қозғалыс кезiнде денеге заңдылықпен өзгеретiн күш әсер етедi. Осы дененiң орын ауыстыруы х нөлден S-ке дейiн өзгергенде күштiң жұмысы неге тең?
0 ;
1
0
0
0
0
1
1
22
V2 Әр мезетте траекториясына жанама бағытталған күш пен массасы m шананы ақырын қозғап мұз төбенің басына шығарған. Төбенің биіктігі Н, горизонталь орын ауыстыру S, үйкеліс күші нөлге тең. Барлық сырттан шанаға әсер ететін күштердің және олардың толық жұмысы неге тең?
0 mgH=Aт;
0 mg(H+S) =Aт;
0 -mgH=Aт;
0 mgS=Aт;
1 Aт= 0.
1
0 mа ≠ 0;
1 F+N+mg=0
23
V2 Әр мезетте траекторияға жанама бағытталған күш әсерімен массасы m шананы ақырын қозғап биіктігі Н мұз төбеге шығарған. Горизонтал орын ауыстыру S, үйкеліс күші нөлге тең. Ауырлық күші қандай жұмыс жасады?
0 0;
0 mgH;
1 -mgH;
0 mg(H+S);
0 -mg(H+S).
0 mgH2;
1 A = - (En2 – En1), En1=0;
1 A=- En2.
24
V2 Әр мезетте траекторияға жанама бағытталған күш әсерiмен массасы m шананы ақырын қозғап биiктiгi Н мұз төбеге шығарған. Горизонтал орын ауыстыру S. Кедергi күшi жоқ. күш қандай жұмыс жасайды?
0 0;
0 FS
1 mgH
0 -mgH;
0 2mgH.
0 mgH2;
1 A = - [-(En2 – En1)];
1 A = -( En1–En2).
25
V2 Радиусы R обруч горизонтал бетпен сырғанамай домалап келеді. Обручтың ең жоғарғы нүктеcінің траекториясының қисықтық радиусы неге тең?
0 R;
0 1,5R;
0 2R;
0 3R;
1 4R;
1 2d, d- обручтің диаметрі;
1
0 5R
26
V2 Тығыздығы дене тығыздығы сұйық бетiнде қалқып жүр. Дененiң көлемiнiң қанша бөлiгi сұйыққа батырылған.
0 ;
1 ;
0 ;
0 ;
0 .
1
0
1
27
V2 Массасы m теннис добы жылдамдықпен қабырғаға оның бетiне түсiрiлген нормальға бұрышпен серпiмдi соғылады. Қабырғаға қандай импульс берiледi.
0 ;
0
0
0
1
0 ;
1 ;
1
28
V2 Ұшып келе жатқан дене қабырғаға серпімді соғылады. Соғылғанда дененің импульсі қалай өзгереді?
0 өзгермейді;
0 тек импульстің қабырғаға параллель проекциясы өзгереді, қабырғаға перпендикуляр проекциясы өзгермейді;
1 тек импульстің қабырғаға перпендикуляр проекциясы өзгереді. Қабырғаға параллель проекциясы өзгермейді;
0 импульстің екі компоненті де өзгереді;
0 жауап таңдап алынған санақ жүйесіне байланысты.
0 тек импульстің вертикаль проекциясы өзгереді, горизонталь проекциясы өзгермейді;
1 тек импульстің горизонтальпроекциясы өзгереді;
1 тек импульс векторының горизонталь құраушылары өзгереді.
29
V2 Жердің тартылыс өрісінде қозғалып келе жатқан екі дене соқтығады. Соқтығыстың артынан іле-шала денелердің жылдамдығын анықтау үшін импульстің сақталу заңын пайдалануға бола ма, егерде төмендегі жауаптар жеке-жеке алғанда дұрыс болса?
0 я, соқтығыстың кез келген түрі үшін, егер соқтығыс уақыты көп болса;
0 я, тек серпімді соқтығыс вертикаль бағытта болса;
1 я, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және серпімді соғылу болғанда;
1 я, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және соқтығыстың қай түрі болса да;
0 жоқ.
0 я, тек импульстің вертикаль проекциялары үшін;
1 я, тек импульстің горизонталь проекциялары үшін және серпімсіз соғылу болғанда;
0 я, егер соқтығыс аумағы үлкен болса.
30
V2 J = J0 + mR2 -Гюйгенс -Штейнер формуласына қатысты дұрыс тұжырымдарды табыңыз.
0
J-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi, J0-алдыңғы өске параллель, одан R қашықтықта орналасқан өске қатысты инерция моментi, m-дене массасы;
1 J0-массалар центрiнен өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi, J- алғашқы өске параллель, одан R қашықтыққа орналасқан өске қатысты инерция моментi, m-дене массасы;
0
J0-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi, J-алғашқы өске параллель өске қатысты инерция моментi, R-дене радиусы, m-дене массасы,
0
J-массалар центрi арқылы өтетiн өске қатысты дененiң инерция моментi; J0-алғашқы өске параллель өске қатысты инерция моментi, R-дене радиусы, m-дене массасы;
0 келтiрiлген жауаптар iшiнде дұрыс жауап жоқ.
1 J0-массалар центрiнен өтетін оске қатысты дененің инерция моменті, J- еркін таңдап алынған өс, R-екі өстің арақашықтығы.
1 J0-орталық бас өске қатысты дененің инерция моменті, J-алғашқы өске параллель, одан R қашықтықтағы инерция моменті
0 формула дүрыс жазылмаған.
31
V2 Қай теңдеу гармониялық тербелiстi сипаттайды?
0 d2x/dt2 + 2βdx/dt + w2x =0;
1 d2x/dt2 + w2x = 0;
0 d2x/dt2 + w2 dx/dt = 0;
0 d2x/dt2 + 2βdx/dt + w2x = f;
0 d2x/dt2 - w2x =0.
1 ẍ+w2 x=0
1 ẍ= - w2 x
0 ẍ=- wx
32
V2 Өшетiн тербелiс теңдеуi қайсы?
1 d2x/dt2 + 2βdx/dt +w2x =0;
0 d2x/dt2 + w2x = 0;
0 d2x/dt2 + w2 dx/dt = 0;
0 d2x/dt2 + 2βdx/dt + w2x = f;
0 d2x/dt2 - w2x =0.
1 ẍ+2βẋ+w2x=0
0 ẍ=-w x
1 ẍ+2βẋ=- w2x
33
V2 Тұйықталған материалдың нүктелер жүйесiне (м.н.ж.) қатысты қате тұжырымды табыңыз.
0 мұндай жүйенiң импульсi өзгермейдi;
0 тұйықталған м.н.ж. массалар центрi тек бiрқалыпты, түзусызықты
қозғалыста немесе тыныштықта болады;
0
массалар центрiнен өтетiн өске қатысты тұйық м.н.ж. импульс моментi өзгере алмайды;
1 массалар центрiнен өтетiн өске қатысты тұйық м.н.ж. инерция моментi өзгермейдi;
0 мұндай жүйенiң толық энергиясы өзгермейдi.
0 жүйеде сыртқы күш әсер етпейді
1 жүйеде сыртқы күш әсер етеді
1 ішкі күш нолге тең емес
34
V2 Қай тұжырым дұрыс емес?
0 планеталардың айналым периодтарының квадраттарының қатынасы орбитаның үлкен жарты өстерiнiң кубтарының қатынасына тең;
0 барлық планеталар бiр фокусында күн орналасқан эллипспен қозғалады;
0 планеталардың күнге қатысты импульс моменттерi өзгермейдi;
1 планетаның айналым периоды күн массасына тәуелдi емес;
0 күннен алыс планеталар жақын планеталарға қарағанда баяу қозғалады;
1 Күннен алыс планеталар жақын планеталарға қарағанда тез қозғалады;
0 Күнді планетамен қосатын кесінді тең уақыт мезеттерінде тең аудандарды сызады;
1 Күнді планетамен қосатын кесінді тең уақыт мезеттерінде әр түрлі аудандарды сызады;
35
V2
Массасы m шана биiктiгi Н тегiс төбеден сырғанап түсiп, горизонталь жазықтықта үйкелiс күшi әсерiнен тежеле бастайды (К-үйкелiс коэффициентi). Горизонталь жолда шана қандай жол жүредi?
0 H;
0 kH;
0 H/k;
1 H/k2;
1 2H/k.
0 10-3kH/k
0 H·k-1
1 10-3kH/k2

36
V2 Горизонтпен α бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықта массасы m дене жатыр. Денеге әсер ететiн үйкелiс күшiн табыңыз.
0 ;
1 mgsinα;
0 mgcosα;
0 mgtgα;
0 mgctgα.
1 Fay··sinα
1 Fүйк.x=(mg)x
0 mgsin2α
37
V2 Екi өзара перпендикуляр тербелiстер қосылады. x = acos (ωt) және y = bsin (ωt); a≠b. Қорытқы қозғалыстың траекториясы қандай болады?
0 Гипербола;
0 Түзу;
0 Шеңбер;
1 Эллипс;
0 Парабола;
1 x2/a2+y2/b2=1 теңдеуі бойынша;
1 Уақыт алынып тасталынған эллипс теңдеуі бойынша;
0 Кез келген қисық сызық.
38
V2 Бөлшек A амплитудамен гармониялық тербелiс жасайды. Тепе-теңдiктен ығысудың қандай мәнiнде осциллятордың кинетикалық энергиясы потенциялық энергияға тең болады?
0 x = A∙2-1;
0 x = A/2;
1 x = A/21/2;
0 x = A/23/2;
0 x = A/25/2
1 x = A∙2-1/2;
1 X=;
0 X=A1/2.
39
V2 Радиусы R, массасы m бiртектi шар қозғалмайтын өстi ω жылдамдықпен айналады. Өс шар бетiне жанама бойымен орналасқан. Осы қозғалыстың кинетикалық энергиясы Е неге тең?
0 E = (1/5)mR2 ω 2;
0 E=0,2 mR2/ω-2;
0 E = (7/5)mR2ω2;
1 E = (7/10)mR2ω2;
0 E = (5/7)mR2ω2;
1 E=0,7 mR2/ω-2;
0 E=0,2 m/R-2ω-2;
1 E=0,7 m/R-2ω-2.
40
V2 Нүктенiң қозғалыс заңдылығы x = a∙sin(ωt), қай уақыт мезеттерiнде үдеу модулi максимал үдеуден екi есе кем болады.
0 t=0;
0 t=π/(2ω);
0 t=π/(3ω);
1 t=π/(6ω);
0 t=π/(8ω);
1 t=0,52∙ω-1;
1 t=π/6∙2π/T;
0 t=π/(4ω).
41
V2 Гармоникалық осциллятордың кинетикалық энергиясының максимал мәні 30 Дж. Оның толық механикалық энергиясы қандай аралықта өзгереді.
0 0-ден 30 Дж;
0 0-ден 60 Дж;
0 30-дан 60 Дж;
1 ылғи 30 Дж;
0 0 ден 30*107 Эрг;
1 ылғи 30 Н*м;
0 0 ден 30 Н*м;
1 ылғи 30*107 Эрг
42
V2 Әртүрлi екi бiртектi тұтас цилиндрлер көлбеу жазықтықта бiрдей биiктiктен домалап келедi. Көлбеу жазықтықтың етегiне қайсы бұрын түседi?
0 Радиусы үлкені;
0 Массасы үлкені;
0 Тығыздығы үлкені;
0 Биіктігі үлкені;
1 Екі цилиндр бірдей түседі;
1 Радиустарынан тәуелсіз екі цилиндр бірдей түседі;
1 Массаларынан тәуелсіз екі цилиндр бірдей түседі;
0 Екі цилиндр әр түрлі түседі.
43
V2 Жер серiгi V=6.3 км/с жылдамдықпен Жердi дөңгелек орбитамен айналады. Орбитаның радиусы қандай? Жер массасы
, гравитациялық тұрақты
0
0
1
0
0
1 формуласымен анықталады
0 формуласымен анықталады
1
44
V2 Алғашында бәрi жерде жатқан 10 кiрпiштi бiрiнiң үстiне бiрiн қойып тiк бағана жасау үшiн қанша жұмыс жасау керек? Әр кiрпiштiң массасы m, биiктiгi h.
0 5·10 mgh
0 10 mgh;
0 25 mgh;
1 45 mgh;
0 50 mgh
1 4,5·10 mgh
1
0
45
V2 Жоғары ұшы бекiтiлген серпiмдiлiк коэффициентi k=9,8 н/м серiппенiң
төменгi ұшына массасы m=0,050 кг жүк iлсек серiппенiң ұзаруы
неге тең?
1 5 м;
0 0,5 м;
0 0,3 м
1 5 см;
0 10 см.
1
0
0
46
V2 Трамвай солға қарай бұрылады. Трамвайдың қозғалысы қандай қозғалыс түрiне жатады?
0 Тек iлгерiлемелi қозғалысқа;
0 Көшелердiң түйiсу центрiне қарағанда тек айналма қозғалыстан;
0 Кез келген нүктеге қарасты iлгерiлемелi және айналма қозғалыстан;
0 Траекторияның қисықтық центрiне қарасты айналма қозғалыстан және iлгерiлемелi қозғалыстан
1 Траекторияның қисықтық центрiне қарасты тек айналма қозғалыстан.
1 Нормаль үдеу қисықтың центріне қарай бағытталған айналма қозғалыстан
0 Жердің центріне қарасты айналма қозғалыстан
1 Нормаль бірлік вектор қисықтың центріне қарай бағытталған айналма қозғалыстан
47
V2 Күн Жерге қандай үдеу туғызады? Жер радиусы болатын шеңберлiк орбитамен қозғалады деп санау керек, Күн массасы , гравитациялық тұрақты
1
0
1
0
0
1
0
0
48
V2 Планетаның массасы мен радиусы Жердiкiмен бiрдей: , . Планетаның экваторындағы еркiн түсу үдеуi нөлге тең. Планетаның бұрыштық жылдамдығы неге тең?
1
0 0,012 рад/c;
0 1 рад/c;
0 0,12 рад/c;
1 0,0012 рад/c.
1
0
0
49
V2 Бiркелкi ауырлық күш өрiсiнде кез келген пiшiндi дене айнала отырып еркiн құлап бара жатыр. Ортаның кедергiсi жоқ. Дененiң импульс моментi қалай өзгередi?
1 Тұрақты болады;
0 Өседi;
0 Кемидi;
0 Дененiң импульс моментiнiң векторы бағытын өзгертедi;
0 Дененiң импульс моментiнiң векторы бағытын өзгертедi, ал модулi өзгермейдi.
1 =const
0 =0
1 =const
50
V2 Жер бетiнiң қай жерiнен Жердiң жасанды серiгiн ұшыру ең аз энергия жұмсауға мүмкiндiк бередi?
0 Солтүстiк полюстен;
0 Оңтүстiк полюстен;
1 Экватордан;
0 Оңтүстiк жарты шардың орталық ендiгiнен;
0 Солтүстiк жарты шардың орталық ендiгiнен.
1 Жердің радиусы ең үлкен жерден
0 300 ендіктен
1 Жердің белдеуінен
51
V2 Глицерин iшiнде құлайтын болат шариктiң тұрақталған жылдамдығы шариктiң радиусына қалай байланыста өзгередi?
0 ;
0 Тура пропорционал;
0 Керi пропорционал;
1 Радиустың квадратына тура пропорционал;
0 Радиустың кубына пропорционал.
1
1
0
52
V2 Серпiмдi соқтығыс кезiнде энергия алмасуы максимум болу үшiн қандай шарт болуы керек?
0 Соқтығатын бөлшектiң массасы нысана бөлшек массасынан әлдеқайда үлкен;
0 Соқтығатын бөлшектiң массасы нысана бөлшек массасынан әлдеқайда кiшi;
0 Бөлшектер массасы тең болуы керек
0 Бөлшектер бiр-бiрiне қарсы қозғалуы керек;
1 Массалары бiрдей бөлшектердiң соқтығысы центрлiк соқтығыс болуы қажет.
1 Массалары бiрдей бөлшектердiң симметрия өстері бір түзудің бойында жататын соқтығыс болуы қажет
1 Массалары бiрдей бөлшектердiң соқтығысы маңдайлық соқтығыс болуы қажет
0 Бөлшектер бiр бағытта қозғалуы керек;
53
V2 3920 Н күшпен керiлетiн болат сымның ұзаруын табыңыз? Сымның диаметрi 5·10 м және ұзындығы 1 м . Болаттың серпiмдiлiк модулi (Юнг модулi)-196·10 Па.
1
0
1
0
0
1
0
0
54
V2 Қозғалыс парабола бойынша жүрген кезде жылдамдық пен үдеудің векторлары бір-біріне салыстырғанда қалай бағытталған?
0 Жылдамдық пен үдеудiң арасындағы бұрыш 90;
0 Жылдамдық векторы үдеу векторына қарама-қарсы;
0 Жылдамдық векторы үдеу векторымен бағыттылған;
1 Екі вектордың арасында уақыт бойынша өзгеріп отыратын бұрыш бар;
0 Жылдамдық пен үдеудiң арасындағы бұрыш 45;
1 Екі вектордың арасындағы бұрыш кез келген;
1 Жылдамдық пен толық үдеудің арасындағы бұрыш кез-келген;
0 Жылдамдық пен толық үдеудің арасындағы бұрыш 30.
55
V2 Жердің радиусына тең h биіктіктегі еркін түсу үдеуі жердің бетіндегі еркін түсу үдеуінен неше есе кемиді?
1 4;
0 2;
0 3;
0 8;
0 ;
1 ;
0 ;
1 .
56
V2 Массасы 15000 кг автобус 0,7 м/с үдеумен орнынан қозғалады. Қозғалысқа кедергi коэффициентi 0,03 болса, тарту күшi қандай?
1
0 16000 Н;
1 15000 Н
0 20000 Н
0 5000 Н.
1
0
0
57
V2 Қатаңдығы 0,5 кН/м, ұзындығы 1м балық аулағыштың жібі массасы 0,2 кг балықты жоғары көтергенде қанша ұзарады?
1 0,004·10-3 км;
1 0,004 м;
0 0,005 м;
0 0,006 м;
0 0,001 м;
1 ;
0
0 .
58
V2 Адам массасы 2 кг дененi 3 м/с үдеумен 1м биiктiкке көтеру үшiн қанша жұмыс жасайды?
1
0 24 Дж;
0 30 Дж;
1 26 Дж;
0 25 Дж;
0
1
0
59
V2 Төмендегі аталған физикалық шамалардың қайсыларына математикалық маятниктің аз амплитудалы тербелісінің периоды тәуелді?
0 Жүктің массасына;
0 Тербелістің амплитудасына;
0 Тербелістің санына;
1 Еркін түсу үдеуіне;
1 Жіптің ұзындығына;
1 Жіптің ұзындығының еркін түсу үдеуіне қатынасына.
0 Жүктің ауырлық күшіне;
0 Жіптің керілу күшіне.
60
V2 Бөлшек сағат тілімен шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Қай вектор бөлшектің толық үдеуінің векторы болып таблады (схема бойынша және формулалар)?

0 1
0 2
0 3
1 4
0 5
1
1
0
61
V2 Бөлшек сағат тілімен шеңбер бойымен бірқалыпты үдемелі қозғалады. Қай вектор бөлшектің толық үдеуінің векторы болып таблады (схема бойынша және формулалар)?

0 1
0 2
1 3
0 4
0 5
1
0
1
62
V2 Бөлшектің импульс моменті неден тәуелді?
1 Импульстен
1 Бөлшектің радиус-векторынан
1 Жылдамдық пен массаның көбейтіндісінен
0 Күштен
0 Қуаттан
0 Жұмыстан
0 Потенциалдық энергиядан
0 Үдеуден
63
V2 Біртекті шар көлбеу жазықтықпен сырғанамай дөңгелеп келеді. Лездік айналу өсіне қарасты айналдырғыш момент тудыруға қатысы бар қандай шамалар?

1 үйкеліс күші
0 аурлық күші
0 нормаль күші
0 Осы үш күштің барлығы
0 Осы күштердің бірде біреуі емес
1 Күш моменті
1 Шардың радиусі
0 Шардың массасы
64
V2 V жылдамдықпен вертикал жоғары лақтырылған дененің кинетикалық және потенциалық энергиялары тең болатын биіктікті анықта?
0
1
0
0
0
1
1
0
65
V2 200 кВт қуаттты дамыта отырып, 20 м/с жылдамдықпен қозғалатын электровоз қанша тарту күшін туғызады?
1 10 кН
0 1000 Н
0 1500 Н
0 4000 Н
1 10000 Н
1 дина
0 1 кН
0 дина
66
V2 Кеплердің екінші заңы қандай фундаментальді заңның салдары болып табылады?
0 Энергияның сақталу заңы
0 Ипульстың сақталу заңы
0 Массаның сақталу заңы
0 Зарядтың сақталу заңы
1 Импульс моментінің сақталу заңы, егер де денеге центрлік күш әсер етсе
1 өрнегімен сипатталатын заң
0 өрнегімен сипатталатын заң
1 өрнегімен сипатталатын заң
67
V2 Қандай физикалық шама қатты дененің қозғалысымен байланысты емес?
0 Өске қатысты инерция моменті
0 Бас өске қатысты инерция моменті
0 Кинетикалық энергия
0 Массалар центрінің жылдамдығы
1 Масса
1 Секунттық шығын
0 Көлем бойынша массаның таралуы
1 Кулон күші
68
V2 Гьюйгенс- Штейнер теориясының көмегімен, біртекті цилиндрдің центрінен қашықтықта өтетін, цилиндрге параллель өске салыстырғандағы инерция моменті мына өрнекпен анықталады;
1
0
0
0
1
1
0
0
69
V2 Қаттылық коэффициенттері k1 және k2 болатын екі серіппе бір-біріне тізбектеп жалғасса, олардың қортқы қаттылық коэффициенті неге тең?
0 k1 + k2;
0 k1 - k2;
0 (k1 + k2)/2;
1 k1 k2/( k1 + k2);
0 k1 k2/( k1 - k2).
1 ;
0 k1 /( k1 + k2);
1 ((k1+ k2)/ k1k2)-1
70
V2 Қаттылық коэффициенттері k1 және k2 болатын екі серіппе бір-біріне параллель жалғанса олардың қортқы қаттылық коэффициенті неге тең?
1 k1 + k2;
0 k1 - k2;
0 (k1 + k2)/2;
0 k1 k2/( k1+ k2);
0 k1 k2/( k1 - k2) ;
1 -k=- (k1 + k2);
0 1/( k1 - k2)-1;
1 1/( k1 + k2)-1.
71
V2 Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта V және 3V жылдамдықтармен қозғалады. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің импульсі неге тең?
0 8mv;
0 4mv;
1 2mv;
0 3mv;
0 mv;
0 5mv;
1 2m/v-1;
1 mv2=mv-mv1
72
V2 Тыныштықтағы қатты денеге өте аз уақыт ішінде күш әсер етеді. Егер күштің түсу нүктесі массалар центрінен бөлек болса, дене қандай қозғалысқа түседі?
0 тыныштықта қалады;
0 ілгерілемелі қозғала бастайды;
0 айнала бастайды;
1 ілгерілемелі және массалар центрін айнала қозғала бастайды;
0 күш түсу нүктесін айнала бастайды;
1 массалар центрін айнала ілгерілемелі қозғала бастайды;
0 ілгерілемелі және күш түсу нүктесін айнала қозғала бастайды;
1 ілгерілемелі қозғала бастайды, массалар центрін айналады.
73
V2 Дененің тығыздығын өзгертпей, сызықтық өлшемдерін 2 есе өсірсе массалар центрінен өтетін өске қатысты дененің инерция моменті қалай өзгереді?
0 өзгермейді;
0 2 есе өседі;
0 4 есе өседі;
0 8 есе өседі;
1 32 есе өседі;
1 J=32 J0 ;
1 J0= J/32;
0 J0=32J.
74
V2 Массасы 50000кг космостық кеменің реактивтік двигателінің 100 кН тарту күші кеменің жылдамдығын 10 м/с-ке өзгерту үшін двигатель қанша уақыт жұмыс істеу керек?
0 5000 с;
1 5 с;
0 50 с;
0 10-2 с ;
0 108 с;
0 139·10-3сағ ;
1 0.083 мин ;
1 139·10-5 сағ .
75
V2 Шыныдан жасалған Пито түтiгi (тiк бұрышпен иiлген түтiк, горизонталь бөлiгi ағын сызығына параллель және түтiктiң тесiгi ағысқа қарама- қарсы орналасқан, түтiктiң екiншi бөлiгi вертикаль тiк орналасқан) су ағып жатқан арыққа қойылған. Түтiктiң вертикаль бөлiгiнiң iшiмен су арықтағы судың деңгейiнен h=150 мм биiктiкке көтерiлдi. Арықтағы судың жылдамдығы неге тең?
1 1,72 м/c;
0 2,50 м/c;
0 0,95 м/c;
0 3,0 м/c;
0 1,2 м/c;
1 6,192 км/сағ;
1 0,00172 км/с;
0 6,192 м/с.
76
V2 Ұшы сабына тiк бұрыш жасап иiлген Пито шыны түтiгi су ағып жатқан канал iшiне түтiктiң имек басы ағын сызығына параллель және түтiктiң тесiгi ағыс бағытына қарсы болатындай етіп қойылған. Түтiктiң вертикаль орналасқан сабымен су h=450мм биiктiкке каналдағы су деңгейiне қарағанда көтерiлген. Каналдағы судың жылдамдығы неге тең?
0 1,72 м/с;
0 2,50 м/с;
0 0,95 м/с;
1 3,0 м/с;
0 1,2 м/с;
1 10,8 км/сағ;
1 0,003км/с;
0 10,8 м/с.
77
V2 Жердiң тартылыс өрiсiндегi екi дене бiр нүктеден құлай бастайды. Екiншi дене бiрiншi денеден соң 2 с кейiн қозғалысын бастайды. Бiрiншi дененiң қозғалысының басталуынан 3с кейiнгi бiрiншi денеге салыстырғандағы екiншi дененiң жылдамдығы қандай? Ауаның кедергiсiн еске алмаңдар.
0 5 м/с;
0 10 м/с;
1 20 м/с;
0 30 м/с;
0 50 м/с.
1 72 км/сағ;
1 0,02 км/с;
0 72 м/с.

Приложенные файлы

  • docx 19131667
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий