EiUP kontr rob 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання контрольної роботи
для студентів заочної форми навчання
неекономічних спеціальностей
Затверджено
на засіданні кафедри обліку та аналізу
Протокол № від 2011р.
Львів – 2011
Економіка та управління підприємством: методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей / Укл.: О.О. Цогла, Н.П.Патрікі , О.В.Тесак – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. - с.
Укладачі: Цогла О.О., к.е.н., ст.викладач,
Патрікі Н.П., к.е.н, доц.,
Тесак О.В., асист.


Відповідальний за випуск:


Рецензенти:
ВСТУП

Метою виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка та управління підприємством» є закріплення набутих теоретичних знань, а також здобутих практичних навиків з цієї дисципліни.
У результаті вивчення дисципліни «Економіка та управління підприємством» і виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:
- загальноекономічний зміст економіки та управління підприємством;
- сутність економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності;
- організаційні основи створення і функціонування сучасного виробництва;
- оволодіння методами розрахунку і обґрунтування інженерних та господарських рішень для досягнення найвищих результатів роботи підприємства.

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота складається із титульного аркушу, завдання до контрольної роботи, яке видається викладачем, теоретичної частини, в яку входять теоретичні та тестові завдання, практичної частини (розв’язання задачі) та списку використаної літератури.
Контрольна робота містить вісім завдань, до яких включено два теоретичних питання, п’ять тестових і одне практичне завдання (задача), взяті з різних розділів курсу.
На титульному аркуші контрольної роботи, окрім усіх обов'язкових реквізитів, слід вказати номер варіанту.

Послідовність виконання контрольної роботи

Контрольна робота подається студентами, у визначені терміни, на кафедру обліку та аналізу. Якісно виконана робота зараховується викладачем та допускається до захисту. У випадку негативної оцінки студент вносить виправлення та доповнення і подає на кафедру її новий варіант поряд із попереднім, поверненим на доопрацювання.
Завдання контрольної роботи складено у 30 варіантах. Виконавець визначає свій варіант згідно порядкового номера у списку групи.
Робота вважається виконаною і студент допускається до екзамену, якщо в роботі повністю розкрито сутність теоретичних питань, правильно дано відповіді на тестові завдання і розв’язана задача з наведенням усіх проміжних розрахунків.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

№ варіанту
Теоретичні завдання
Тестові завдання
Практичні завдання

1
1, 31
1, 31, 61, 91, 121
1

2
2, 32
2, 32, 62 92, 122,
2

3
3, 33
3, 33, 63, 93, 123
3

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ
Теоретичні питання
1. Визначення підприємства, цілі та напрями його діяльності.
2. Внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства.
3. Особливості визначення місії та головних напрямів діяльності підприємств
різних форм власності та сфер діяльності.
4. Виробнича та загальна структура підприємства.
5. Сутність і функції процесу управління підприємством як складною
системою.
6. Структура системи управління, її класифікаційні ознаки.
7. Бізнес-планування на підприємствах.
8. Поняття і види організаційної структури управління.
9. Сутність і значення планування діяльності підприємства.
10. Поняття стратегії. Необхідність стратегічного управління.
11. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління
невиробничим підприємством.
12. Організація фінансової діяльності спільних підприємств.
13. Фінансово-промислові групи: особливості створення та функціонування в
Україні та за кордоном.
14. Оцінка основних фондів. Зношення основних фондів, його природа і
види.
15. Поняття оборотних засобів, їхня структура і джерела формування.
16. Виробнича потужність підприємства, методи її визначення.
17. Оборотність оборотних засобів, її показники, вплив на ефективність
діяльності підприємства.
18. Сутність, структура і класифікація основних фондів.
19. Шляхи поліпшення використання основних фондів на підприємстві.
20. Практичне значення основних та оборотних фондів у діяльності
підприємства.
21. Патентування та ліцензування в діяльності підприємств.
22. Використання нематеріальних активів на підприємствах України.
23. Характеристика об’єктів промислової та інтелектуальної власності.
24. Оцінювання вартості й амортизації нематеріальних активів.
25. Персонал підприємства. Поняття продуктивності праці.
26. Економічний зміст нарахувань та утримань із заробітної плати
працівників.
27. Кадрова політика і система управління персоналом.
28. Надбавки, доплати та премії працівникам підприємства.
29. Тарифна система як основа організації оплати праці.
30. Мотивація працівників як спосіб підвищення продуктивності праці.
31. Організація і нормування праці на підприємстві.
32. Виробничі інвестиції, їх планування та джерела фінансування.
33. Сутність і класифікація капіталовкладень підприємства.
34. Основні фактори підвищення ефективності використання капітальних
вкладень.
35. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.
36. Прямі та портфельні іноземні інвестиції і їхній вплив на економіку
України.
37. Цінні папери фондового ринку, їх обсяг і використання.
38. Витрати виробництва, їх класифікація.
39. Калькуляція собівартості продукції на підприємстві.
40. Формування собівартості продукції та шляхи її зниження.
41. Основні способи зниження собівартості продукції підприємства.
42. Управління витратами на підприємствах.
43. Значення і шляхи зниження собівартості продукції в умовах
ринкової економіки.
44. Методи ціноутворення на підприємствах.
45. Зовнішні та внутрішні чинники впливу на формування ціни.
46. Проблеми та шляхи вдосконалення ціноутворення в Україні.
47. Сутність та основні завдання фінансової діяльності підприємства.
48. Прибуток підприємства і його формування в умовах ринкових відносин.
49. Рентабельність продукції і виробництва.
50. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
51. Оцінка ефективності діяльності підприємства.
52. Формування доходу підприємства.
53. Формування фінансової звітності та її застосування в системі
управління підприємством.
54. Поняття маркетингу, його функції, принципи, концепції.
55. Аналіз ринкових можливостей підприємства.
56. Ціноутворення в ринкових умовах.
57. Еволюція підходів до розуміння маркетингової діяльності.
58. Маркетингова комунікаційна політика.
59. Організація збуту продукції.
60. Оцінка маркетингового потенціалу підприємства.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з
моменту: а) відкриття розрахункового рахунка в банку; б) укладення і
підписання установчих документів; в) державної реєстрації; г) виготовлення
власної печатки.

2.Зазначте помилкові твердження: а) за метою і характером діяльності
підприємства поділяються на комерційні та некомерційні; б) за формою
власності майна підприємства поділяються на приватні, колективні, державні та
національні; в) за структурою виробництва підприємства поділяються на
комбіновані, багато - та вузько профільні; г) за потужністю виробничого потенціалу підприємства поділяються на великі, середні та малі.

3.Підприємство, яке засноване на власності відповідної територіальної громади
називається: а) колективним; б) комунальним; в) кооперативним; г) казенним.

4. Виробнича структура, яка найчастіше застосовується на великих підприємствах, де кілька однотипних підрозділів об’єднані в одне ціле, називається: а) цеховою; б) штабною; в) комбінатською; г) корпусною.

5. Тимчасове статутне об’єднання промислового та банківського капіталу для реалізації спільної мети називається: а) концерном; б) картеллю; в) корпорацією;
г) консорціумом.

6. На діяльність підприємства опосередковано впливає: а) макросередовище; б)
мікросередовище; в) внутрішнє середовище; г) усі відповіді правильні.

7. Які ознаки характерні для закритих акціонерних товариств: а) акції цих
підприємств не надходять у вільний продаж; б) кількість акціонерів у таких
товариствах не перевищує 200 осіб; в) акції цих підприємств котируються на фондовій біржі; г) акції цих товариств розподіляються між засновниками; д) акції цих підприємств розповсюджуються відкритою підпискою.

8. До основних функцій підприємницької діяльності належать: а) творча; б) ресурсна; в) законодавча; г) організаційно-супровідна.

9. Господарська та економічна діяльність підприємства не залежить: а) від
планування його діяльності; б) економічних відносин з іншими суб’єктами
господарювання; в) ціноутворення в межах підприємства; г) відносин з місцевими радами.

10. Джерелом формування майна підприємства не може бути: а) інвестиційний
проект; б) інноваційний проект; в) дохід від цінних паперів; г) кредити банків
та інших кредиторів; д) матеріальні внески засновників.
11. Зазначте, суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств втрачають
юридичну і господарську самостійність: а) асоціації; б) корпорації; в) холдингу;
г) концерну.

12. Об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту,
банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи
підприємств – це: а) асоціація; б) промислово-фінансова група; в) концерн;
г) консорціум.

13. Споживачі, конкуренти, державні органи, фінансово-кредитні установи,
постачальники утворюють: а) макросередовище підприємства; б) мікросередо-
вище підприємства; в) внутрішнє середовище підприємства; г) зовнішню структуру підприємства.

14. До функцій управління на підприємстві належать: а) інновація; б) організація; в) мотивація; г) кооперування.

15. Процес ефективного впливу на людей заради реалізації місії підприємства
називається: а) контролем; б) організацією; в) мотивацією; г) плануванням.

16. До різновидів організаційної структури управління підприємством не
належить структура: а) дивізіональна; б) корпусна; в) лінійно-штабна; г) множинна.

17. За напрямом впливу методи управління класифікують на: а) прямого і
непрямого впливу; б) кількісні та якісні; в) економічні, соціально-психологічні,
адміністративні; г) матеріального, адміністративного та морального впливу.

18. Організаційна структура управління підприємством, яка передбачає наявність функціональних підрозділів (штабів), що мають права керування і
прийняття рішень, називається: а) лінійно-штабною; б) функціональною; в)
дивізіональною; г) лінійною.

19. Контроль як управлінська функція підприємства полягає в такому: а) обліку
результатів, досягнутих за певний період діяльності підприємства; б) перевірці
своєчасності початку трудової зміни; в) порівнянні фактично досягнутих
результатів з плановими; г) усі відповіді правильні.

20. Виробнича структура, коли кілька однотипних цехів можуть бути об’єднані,
називається: а) дивізіональною; б) матричною; в) корпусною; г) цеховою.

21. Способи впливу на окремих працівників і трудовий колектив загалом, що
необхідні для досягнення цілей підприємства, називаються: а) методами
управління; б) чинниками продуктивності праці; в) результатами організації
праці; г) плануванням діяльності трудового колективу.
22. До особливостей функціональної (штабної) організаційної структури
належить: а) надійність контролю; б) підпорядкованість підлеглих усім штабам
одночасно; в) оперативність управлінських рішень; г) компетентне керівництво
кожної функції управління.

23. Цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з
метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей
називається: а) управління; б)підприємництво; в) функція управління; г) метод
управління.

24. Резюме бізнес-плану підприємства поміщають: а) наприкінці бізнес-плану;
б) на початку бізнес-плану; в) це залежить від специфіки бізнес-плану; г) інше.

25. Документ, в якому зазначається власник та назва підприємства, його
місце розташування, предмет і цілі діяльності, органи управління і порядок їх
формування, порядок утворення майна підприємства тощо і на основі якого
підприємство функціонує, називається: а) бізнес-план; б) ліцензія; в) свідоцтво
про державну реєстрацію; г) статут.

26. Основною перевагою стратегії диференціації є: а) стабільний високий попит
на продукцію завдяки її високій якості; б) можливість підвищувати ціну до
рівня, вищого, ніж у конкурентів, за рахунок створення додаткових споживчих
властивостей для покупця; в) стабільний ринок збуту (концентрація на певному
регіональному ринку, категорії споживачів тощо); г) інше (пояснити).

27. Організаційні структури управління є: а) органі стичного, механістичного і
Змішаного типів; б) лінійного, функціонального і комбінованого типів; в) централізованого, децентралізованого і змішаного типів; г) лінійного, динамічного і стохастичного типів.

28. До основних фондів підприємства належать: а) автотранспорт; б) спецодяг;
в) паливно-мастильні матеріали; г) склад готової продукції.

29. До пасивної частини основних фондів підприємства належать: а) залізничні вагони; б) будинок дитсадка, який утримується на балансі підприємства; в) під’їзні залізничні колії; г) потокова лінія.

30. За функціональним призначенням основні фонди підприємства поділяються на такі: а) орендні; б) виробничі; в) резервні; г) невиробничі.

31. Запаси, сировина, матеріали, енергія тощо, які повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію, - це: а) оборотні засоби; б) необоротні активи;
в) основні засоби; г) нематеріальні активи.

32. До оборотних засобів підприємства належить: а) продукція, яка не пройшла всіх стадій обробки; б) запаси готової продукції на складах підприємства; в)
кошти на розрахунковому рахунку; г) всі відповіді правильні.

33. Виробничі фонди підприємства поділяють на основні та оборотні залежно від: а) тривалості використання; б) способу перенесення їхньої вартості в процесі виробництва; в) умов оновлення; г) всі відповіді правильні.

34. Реально існуюча вартість основних фондів, ще не перенесена на вартість
продукції, називається: а) первісною; б) відновною; в) залишковою; г) ліквідаційною.

35. Первісна вартість основних фондів складається з вартості: а) придбання; б)
майбутніх капітальних ремонтів; в) поточних ремонтів; г) транспортування й
монтажу.

36. Знецінення основних фондів до їх повного фізичного зношення називається
зношенням: а) фізичним; б) моральним; в) матеріальним) г) загальним.

37. Амортизація основних фондів – це: а) зношення основних фондів; б) процес
перенесення вартості основних фондів на собівартість виготовленої продукції;
в) вартість основних фондів з урахуванням їхнього зношення; г) витрати на утримання й експлуатацію основних фондів.

38. Амортизації підлягають витрати, пов’язані: а) з рекультивацією землі; б) поточними ремонтами; в) придбанням основних фондів; г) охороною власних
фондів.

39. Моральний знос основних фондів – це: а) моральне старіння фондів, невідповідність необхідним вимогам; б) поступове перенесення вартості фондів на вартість виготовленої продукції; в) повна втрата вартості фондів або їх частини під впливом НТП.

40. Відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної ними продукції називається: а) фондовіддачею; б) фондомісткістю; в) коефіцієнтом використання виробничої потужності; г) рентабельністю.

41. Час, потрібний для виготовлення одиниці продукції, називається: а) продуктивністю устаткування; б) інтенсивністю навантаження на основні фонди; в) змінністю роботи устаткування; г) трудомісткістю.

42. Річна норма амортизації – це: а) втрата частини вартості основних фондів під
впливом НТП; б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості основних
фондів; в) втрата частини вартості основних засобів внаслідок експлуатаційних
навантажень; г) втрата частини вартості основних фондів внаслідок морального старіння устаткування.
43. Просте відтворення основних фондів підприємства здійснюється шляхом:
а) поточних ремонтів; б) модернізації окремих вузлів устаткування; в) власного
виробництва запасних частин; г) амортизації.

44. За матеріальним складом основні фонди підприємства поділяються на такі:
а) передавальні пристрої; б) технологічні споруди; в) змінне обладнання; г) малоцінний інвентар.

45. Покупні напівфабрикати належать: а) до незавершеного виробництва; б) виробничих запасів; в) готової продукції; г) витрати майбутніх періодів.

46. За роллю у виробництві оборотні виробничі фонди поділяються так: а) незавершене виробництво; б) виробничі запаси; в) готову продукцію; г) витрати майбутніх періодів; д) кошти в розрахунках.

47. За принципом організації оборотні засоби поділяються так: а) власні та залучені; б) стійкі пасиви та активи; в) нормовані та ненормовані.

48. Визначити помилкові твердження: а) норма витрат – це максимальні витрати матеріальних ресурсів; б) структурою оборотних засобів є відсоткове співвідношення між окремими їх елементами; в) стійкі пасиви належать до власних джерел формування оборотних засобів; г) за функціональним призначенням оборотні засоби підприємства поділяються на оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

49. Резерв часу, який дорівнює половині інтервалу між двома суміжними поставками матеріального ресурсу, називається запасом: а) підготовчим; б) поточним; в) транспортним; г) страховим.

50. Якщо поточний запас становить 12 днів, а час на підготовку сировини до використання у виробництві 8 днів, то підготовчий запас дорівнює: а) 8 днів; б) 20 днів; в) 4 дні; г) інша відповідь.

51. До нормованих оборотних засобів належать: а) мастильні матеріали; б) запасні частини; в) готівка в касі підприємства; г) готова продукція.

52. Норматив оборотних запасів у незавершеному виробництві залежить: а) від методу організації виробництва; б) від собівартості продукції; в) від тривалості виробничого циклу; г) від типу виробництва.

53. Показник, що визначає кількість оборотів, які роблять за певний період часу
оборотні засоби, називається: а) періодом обороту оборотних засобів; б) коефіцієнтом збереження оборотних засобів; в) коефіцієнтом використання матеріального ресурсу оборотних засобів; г) коефіцієнтом оборотності оборотних засобів.
54. Вартість оборотних засобів, віднесена до вартості реалізованої продукції, - показник: а) матеріаловіддачі; б) фондомісткості; в) рентабельності; г) матеріаломісткості.

55. Якщо обсяг реалізованої продукції і оборотні кошти одночасно збільшаться на 20%, то тривалість обороту оборотних засобів: а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться.

56. Норматив оборотних засобів, який визначається множенням середньодобового споживання матеріалів на норму їх запасу в днях, називається нормативом оборотних засобів: а) у залишках готової продукції; б) у незавершеному виробництві; в) у витратах майбутніх періодів; г) у виробничих запасах.

57. До фондів обігу підприємства належать: а) запаси деревини на складі; б) продукція, готова до реалізації; в) витрати на оренду приміщення цеху; г) готівка в касі підприємства.

58. До нематеріальних ресурсів підприємства належать: а) алгоритми побудови
автоматизованої системи управління підприємством; б) календарні плани виробничої діяльності; в) штатний розпис; г) товарний знак обслуговування.

59. До нематеріальних активів підприємства належить право: а) авторське; б) на
отримання заробітної плати; в) на користування землею; г) розпоряджатися прибутком підприємства.

60. Фактичною ціною ліцензії є: а) роялті; б) пашуальна виплата; в) ануїтет; г) ставка дисконту.

61. Специфіка нематеріальних активів полягає в такому: а) відсутності матеріальної основи; б) особливостях амортизації; в) невизначеності обсягів майбутніх прибутків; г) невизначеності економічної користі.

62. Права на використання об’єктів промислової та інтелектуальної власності
називаються: а) виробничими активами; б) стійкими пасивами; в) нематеріальними ресурсами; г) нематеріальними активами.

63. Сформований імідж фірми, складовими частинами якого є ділові зв’язки, час
Існування тощо, - це: а) товарний знак; б) гудвіл; в) ноу-хау; г) корисна модель.

64. Продуктивність праці – це: а) показник, що відображає кількість виготовленої продукції за одиницю часу; б) відношення чисельності персоналу, що працює, до обсягів випуску продукції; в) показник, що відображає раціональність роботи працівників підприємства; г) відношення обсягів випуску продукції до вартості основних засобів.
65. До категорій персоналу залежно від виконуваних функцій належать: а) інженери; б) спеціалісти; в) директори; г) робітники.

66. Винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи і особливі
умови праці називається: а) основною заробітною платою; б) додатковою заробітною платою; в) акордною заробітною платою; г) преміальною заробітною платою.

67. До промислово-виробничого персоналу підприємства не належить: а) головний бухгалтер; б) юрист; в) лікар; г) прибиральниця.

68. Для робітників рівнем кваліфікації є: а) тарифний розряд; б) рівень спеціальної освіти; в) науковий ступінь; г) посада і оклад.

69. Працівник підприємства, який готує і оформлює документацію, належить до категорії: а) керівник; б) спеціаліст; в) службовець; г) робітник.

70. Структура персоналу – це питома вага: а) промислово-виробничого персоналу; б) окремих категорій працівників; в) працівників певного рівня кваліфікації; г) певної групи професій.

71. До систем погодинної форми оплати праці належать: а) проста, преміальна,
прогресивна, непряма, акордна, бригадна; б) проста, преміальна; в) лінійна, комісійна, регресивна; г) комбінована.

72. Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних
знань і практичних навичок, називається: а) категорією; кваліфікацією; в) спеціальністю; г) професією.

73. Сума грошей, яку нараховано працівникові та яку він одержав за виконану роботу, називається: а) реальною заробітною платою; б) номінальною заробітною платою; в) розрахунковою заробітною платою; г) відрядною заробітною платою.

74. У тарифно-кваліфікаційному довіднику відображено: а) норми часу і виробітку; б) форми і системи оплати праці; в) вимоги до знань і вмінь робітників; г) тарифні ставки.

75. Додаткова заробітна плата не включає: а) доплат; б) премій; в) відрядного заробітку; г) всього переліченого вище.

76. У разі зниження трудомісткості на 40% продуктивність праці: а) зменшиться на 40%; б) зросте на 66%; в) знизиться на 66%; г) зросте на 40%.

77. Трудомісткість – це: а) показник, що відображає кількість виготовленої
продукції за одиницю часу; б) відношення чисельності персоналу, що працює до обсягів випуску продукції; в) величина, яка показує час, необхідний для виготовлення одиниці продукції; г) показник, що відображає відношення обсягів випуску продукції до загальної чисельності працівників.

78. Спеціалістами вищої кваліфікації називають працівників: а) що досягли певного працездатного віку; б) що мають наукові ступені та звання; в) із середньою освітою і великим практичним досвідом роботи; г) із вищою спеціальною освітою і великим практичним досвідом роботи.

79. Показник рівня дисципліни – це: а) кількість звільнених за прогули та інші порушення; б) відношення кількості звільнених з усіх причин до середньооблікової чисельності; в) відношення неявок на роботу до середньооблікової чисельності працюючих; г) кількість доган та інших
адміністративних стягнень до порушників дисципліни за певний період.

80. Які інвестиції прийнято у світовій практиці вважати без ризиковими: а) фінансові; б) інвестиції у великі підприємства; в) облігації державної позики; г) короткотермінові.

81. До інвестиційної діяльності підприємства належить: а) нарахування заробітної плати працівникам підприємства; б) погашення виданих підприємством векселів; в) придбання цінних паперів фондового ринку; г) утримання адміністративно-управлінського персоналу підприємства.

82. Відношення прибутку від певного виду цінного паперу до витрат, пов’язаних з придбанням цього паперу, називають: а) дивідендом; б) нормою прибутку; в) капіталом; г) ліквідністю.

83. Ризик фінансового інвестування пов'язаний: а) з можливістю банкрутства окремих емітентів; б) з вибором некваліфікованого підрядника; в) з можливими збоями у постачанні сировини; г) з можливістю невдалого місця розташування об’єкта капіталовкладень.

84. За об’єктом вкладення коштів інвестиції поділяються на: а) реальні і фінансові; б) власні й залучені; в) без-, низько-, середньо-, високо ризиковані та спекулятивні; г) приватні та державні.

85. Процес планування капіталовкладень охоплює два послідовні етапи: а) обчислення потрібного обсягу інвестицій на розрахунковий період; б) формування інвестиційного портфеля; в) визначення конкретних джерел їхнього
фінансування; г) залучення зовнішніх джерел фінансування.

86. Термін окупності капіталовкладень – це: а) період, необхідний для відшкодування вихідних капіталовкладень за рахунок прибутку від проекту; б)
період, упродовж якого інвестиції є прибутковими; в) період, упродовж якого інвестиції приносять стабільний прибуток; в) період вкладення інвестицій.

87. До складу капітальних вкладень не входять витрати на: а) будівельно-монтажні роботи; б) придбання обладнання; в) придбання матеріалів і сировини; г) усі відповіді правильні.

88. Дисконтування – це: а) нарахування складного відсотка; б) визначення поточного грошового еквівалента суми, що буде отримана в майбутньому; в) метод оцінки інвестиційних проектів, що не враховує вартості грошей у часі; г) інше.

89. Облігація – це цінний папір, який: а) свідчить про надання комерційного кредиту; б) свідчить про надання позики і гаситься за номіналом; в) дає право на частку майна і прибутку; г) зобов’язує до відповідальності за результатами діяльності підприємства.

90. Інвестиції у промисловість передбачають: а) збільшення поточних витрат на виробництво; б) виплату премії працівникам; в) витрати на придбання нових транспортних засобів; г) збільшення витрат на закупівлю сировини й матеріалів.

91. До основних типів прямих іноземних інвестицій належить: а) створення спільних підприємств; б) створення зон вільної торгівлі; в) активне представництво на фондовому ринку України; г) придбання неконтрольних пакетів акцій місцевих фірм.

92. До ознак, що приваблюють іноземного інвестора, належать: а) політична та економічна стабільність; б) низька купівельна спроможність населення; в) достатній розвиток інфраструктури виробництва та ринку; г) високий ступінь валютного ризику.

93. Фінансовими називаються інвестиції, які: а) фінансуються за рахунок фінансових коштів підприємства; б) спрямовані на вдосконалення активної частини основних фондів підприємства; в) використовуються для придбання цінних паперів; г) вкладаються в нематеріальні активи підприємства.

94. Ануїтет – це: а) особисті інвестиції, що дають визначений прибуток через визначені проміжки часу, звичайно після виходу на пенсію; б) зовнішні інвестиції; в) вкладення засобів у страхові та пенсійні фонди; г) вкладення коштів одним підприємством у розвиток іншого.

95. До складу виробничої собівартості продукції належать: а) витрати на оплату праці основних робітників з нарахуваннями на неї; б) витрати на спожиту в загальногосподарських цілях електроенергію; в) витрати сировини і матеріалів; г) орендна плата за приміщення виробничого корпусу.
96. Валові витрати – це: а) витрати, величина яких не залежить від зміни обсягу продукції; б) витрати на збут і перевезення товарів; в) витрати, розмір яких не залежить від зміни обсягу продукції; г) сума постійних і змінних витрат.

97. Чи відносяться амортизаційні відрахування на валові витрати підприємства? а) так; б) ні.

98. Змінні витрати – це: а) витрати, загальний обсяг яких не залежить від зміни обсягу продукції; б) витрати на збут і перевезення товарів; в) витрати, які залишаються незмінними на одиницю продукції; г) витрати, які зменшуються у разі збільшення обсягу виробництва.

99. За ступенем однорідності витрати на виробництво поділяються так: а) основні; б) елементні; в) комплексні; г) комерційні.

100. Класифікація витрат за економічними елементами призначена: а) для встановлення ціни на продукцію; б) для складання кошторису витрат на виробництво; в) для розрахунку собівартості одиниці продукції; г) для обчислення витрат на сировину.

101. Рентабельність окремого виду продукції – це відношення: а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; б) прибутку від реалізації до виручки від реалізації; в) чистого прибутку до середньої вартості капіталу підприємства; г) валового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів.

102. У довгостроковому періоді усі витрати є: а) змінними; б) постійними; в) явними; г) неявними.

103. Постійні витрати – це: а) витрати, величина яких у короткотривалому періоді не залежить від зміни обсягу виробництва продукції; б) витрати на збут і перевезення товарів; в) витрати, розмір яких збільшується прямо пропорційно до обсягу виробництва продукції; г) загальний обсяг усіх витрат.

104. Структура витрат підприємства – це: а) співвідношення постійних і змінних витрат; б) співвідношення основних і накладних витрат; в) співвідношення прямих і непрямих витрат; г) жодне із наведених тверджень не є правильним.

105. Витрати, що дорівнюють грошовим сумам, які підприємство могло б заробити за самостійно використовувані ресурси за найліпшого альтернативного їх застосування, називаються: а) явними витратами; б) економічними витратами; в) альтернативними витратами; г) неявними витратами.

106. За залежністю витрат від обсягу випуску продукції вони поділяються на: а) релевантні та не релевантні; б) постійні та змінні; в) контрольовані та неконтрольовані; г) прямі та непрямі.

107. Визначте помилкові твердження: а) виробнича собівартість складається з витрат на виробництво продукції в межах підприємства; б) накладні витрати з’являються у зв’язку з обслуговуванням виробництва; в) за участю у процесі виробництва витрати поділяються на прямі і непрямі; г) витрати на відрядження, утримання та експлуатацію легкових автомобілів входять у цехову собівартість продукції виробничого підприємства.

108. Товарна продукція з урахуванням зміни залишків нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду називається: а) валовою; б) повною; в) реалізованою; г) чистою.

109. До витрат, що пов’язані зі збутовою діяльністю, не належать: а) витрати, пов’язані зі збутом продукції; б) витрати на маркетингові дослідження; в) витрати на рекламу; г) витрати на профорієнтацію і підготовку кадрів.

110. Рентабельність продукції обчислюється за такою формулою: а) чистий прибуток / вартість активів підприємства; б) чистий прибуток / дохід підприємства; в) чистий прибуток / витрати на виробництво продукції; г) дохід підприємства / чистий прибуток.

111. Ліквідність характеризує: а) спроможність підприємства погасити довготермінові зобов’язання; б) швидкість перетворення активів на грошові кошти; в) здатність підприємства отримувати кредити; г) наявність дебіторської заборгованості.

112. Економічні відносини, що виникають між окремими суб’єктами господарювання з приводу відтермінування оплати за продані (куплені) товари, називаються: а) банківським кредитом; б) комерційним кредитом; в) споживчим кредитом; г) підприємницьким кредитом.

113. З якого прибутку підприємства сплачуються борги, дивіденди та інші виплати: а) валового прибутку; б) операційного прибутку; в) чистого прибутку; г) інший вид прибутку.

114. До фінансової діяльності підприємства належить: а) отримання короткотермінової позики; б) видача сировини у виробництво; в) придбання казначейських зобов’язань; г) дооцінка запасів товарно-матеріальних цінностей.

115. Валовий прибуток – це: а) різниця між валовим доходом та непрямими податками; б) різниця між постійними та змінними витратами; в) різниця між чистим доходом та змінними витратами; г) різниця між ціною реалізації продукції та повними витратами на її виготовлення.

116. Фінансову стійкість підприємства характеризує: а) питома вага необоротних активів підприємства; б) наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства; в) коефіцієнт автономії; г) ліквідність підприємства.

117. До основних напрямів фінансової роботи на підприємстві належать: а) фінансове планування; б) контрольно-аналітична робота; в) пошук постачальників, що продають необхідну підприємству сировину на вигідних умовах; г) створення підприємством власних пунктів реалізації своєї товарної продукції.

118. Актив балансу містить такі розділи: а) необоротні активи; б) доходи майбутніх періодів; в) оборотні активи; г) власний капітал.

119. Пасив балансу містить такі розділи: а) витрати майбутніх періодів; б) забезпечення наступних витрат і платежів; в) поточні зобов’язання; г) довготермінові зобов’язання.

120. Фінансову незалежність підприємства характеризує: а) ліквідність підприємства; б) коефіцієнт автономії; в) коефіцієнт ризику; г) коефіцієнт довготермінової заборгованості.

121. Визначити помилкові твердження: а) внески до статутного фонду підприємства належать до внутрішнього фінансування; б) дохід – це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних та прирівняних до них витрат; в) прибуток після оподаткування називається чистим; г) загальний прибуток – це різниця між виручкою та виробничими витратами.

122. Споживчий кредит – це: а) кредитні відносини, які виникають між банками і суб’єктами господарювання з приводу видавання (отримання) і використання позикових коштів; б) відносини, які виникають між окремими суб’єктами господарювання з приводу відтермінування оплати за продані (куплені) товари; в) кредит, що надається фізичним особам на придбання споживчих товарів і оплату послуг з відтермінуванням платежу; г) кредит, який надається підприємствами для виготовлення товарів споживання.

123. Принцип цільового використання кредиту передбачає: а) надання позик на конкретні цілі, передбачені кредитним договором; б) кредит надається для фінансування різних заходів; в) у разі використання підприємством одержаної позики не за цільовим призначенням банк підвищує процентну ставку; г) кошти підприємство повинно використовувати на цілі, визначені банком.

124. Пасив балансу не містить розділу: а) власний капітал; б) доходи майбутніх періодів; в) витрати майбутніх періодів; г) короткострокові зобов’язання.

125. Показники ліквідності характеризують: а) здатність вчасно і в повному обсязі виконувати коротко - і довгострокові зобов’язання підприємства; б) здатність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання за рахунок активів підприємства; в) рівень ефективності виробництва; г) ефективність і результативність використання підрозділами підприємства капіталу.

126. Показники ділової активності характеризують: а) здатність позичальника забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань, надають можливість передбачити вірогідність повернення позики згідно з угодою; б) ефективність використання фірмою власних коштів; в) прибутковість діяльності фірми; г) структуру капіталу та ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення в фірму.

127. Принцип забезпеченості кредиту означає, що: а) третя особа гарантує повернення кредиту позичальника банку; б) позичальник на взяту суму кредиту подає банку в заставу майно, цінні папери тощо; в) джерелом повернення позики є грошові кошти, одержані підприємством за продукцію і надані послуги; г) у разі неповернення позичальником у встановлений строк кредиту з об’єктивних причин банк може надати відтермінування на обумовлений строк погашення кредиту.

128. Місткість ринку – це: а) кількість товару, виражена у вартісних одиницях, яку конкретне підприємство реалізовує на ринку; б) кількість споживачів певного товару на ринку; в) кількість підприємств, які здійснюють реалізацію певного товару протягом року; г) максимально можливий обсяг продажу певного товару впродовж року, виражений у натуральних або вартісних одиницях.

129. Найважливіший принцип маркетингу: а) необхідність маркетингових досліджень; б) орієнтація на рекламу і заходи стимулювання збуту; в) орієнтація на споживача; г) впровадження інновацій.

130. Виробничо-комерційна діяльність підприємства, що спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції через продаж її на ринку з метою одержання прибутку, називається: а) менеджментом; б) підприємництвом; в) інновацією; г) маркетингом.

131. До основних функцій маркетингу не належить: а) пошук і купівля матеріально-технічних ресурсів; б) політика ціноутворення; в) реклама, збут і його стимулювання; г) розробка стратегії виходу і закріплення на ринку.
132. Загальний підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку називається: а) принципом маркетингу; б) концепцією; в) стратегією; г) тактикою.

133. Виберіть рівні товару і поставте їх у правильній послідовності: а) товар із підкріпленням; б) товар у реальному виконанні; в) товар з притаманними йому властивостями і характеристиками; г) товар за задумом.

134. Концепція, за якою відбувається активізація реклами, діяльності агентів зі збуту з метою психологічного впливу на покупця, називається: а) виробничою; б) соціальною; в) інтенсивною; г) комерційною.

135. Вихід зі старою продукцією на нові сегменти ринку називається стратегією
маркетингу: а) диверсифікації; б) закріплення на ринку; в) розширення меж ринку; г) виживання.

136.Конкурентоспроможність продукції визначається такими показниками: а)ціна та якість продукції; б) витрати та собівартість; в) якість обслуговування; г) збалансованість попиту й пропозиції.

137. Абсолютний рівень якості продукції – це: а) обчислення одиничних показників якості; б) врахування перспективних досягнень у галузі науки, техніки; в) визначення якісних характеристик продукції та їх порівняння з відповідними характеристиками виробів-еталонів; г) визначення якісних показників продукції без їх порівняння з показниками аналогічних виробів.

138. Рівень якості, який відповідає мінімальним витратам на виробництво і експлуатацію продукції, називається: а) економічним; б) балансним; в) оптимальним; г) мінімальним.

139. Метод оцінки якості, який ґрунтується на використанні технічних засобів контролю і реєстрації, називається: а) об’єктивним; б) суб’єктивним; в) технічним; г) лабораторним.

140.До одиничних показників якості належать: а) ергономічні; б) економічні; в) естетичні; г) еталонні.

141. Документ, який засвідчує високий рівень якості продукції і її відповідність вимогам стандартів, називається: а) еталоном якості; б) сертифікатом; в) атестатом; г) стандартом.

142. Кон’юнктура ринку – це: а) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становище основних фірм конкурентів; б) нестійкість попиту на конкретних товарних ринках; в) зовнішнє стосовно підприємства середовище; в) співвідношення попиту і пропозиції на ринку певного товару.

143. « Паблік- рілейшнз» - це: а) планування рекламної діяльності підприємства; б) діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару; в) визначення цільової аудиторії і розроблення концепції товару; г) один з елементів маркетингової комунікаційної політики підприємства.

144. Продукція поділяється на сорти, марки і класи згідно із значеннями таких показників: а) узагальнених; б) експертних; в) комплексних; г) розрахункових.

145. Об’єктом державного нагляду за якістю продукції є: а) хімічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин; б) харчова продукція, імпортована із зарубіжних країн; в) напівфабрикати, які підприємство виготовляє для власних потреб; г) фармацевтичні препарати.

146. Ексклюзивний розподіл – це: а) різке обмеження кількості оптових і роздрібних посередників; б) відбір кращих посередників із тих, які готові надати свої послуги; в) використання численних оптових і роздрібних торговців; г) охоплення широкого ринку збуту, отримання високих прибутків завдяки масовій реалізації і зручності місця придбання товару для споживання.

147. Сегментація ринку – це: а) розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу; б) поділ ринку на окремі сегменти за функціональними характеристиками; в) поділ ринку на частини за географічними і демографічними принципами; г) виділення груп споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір стимулів маркетингу.

148. За характером контрольних операцій внутрішньовиробничий контроль на підприємстві поділяється на такі види: а) візуальний; б) геометричний; в) статистичний; г) летючий.

149. Внутрішньовиробничий контроль, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях за допомогою випробувань, аналізів тощо, називається: а) інспекційним; б) стаціонарним; в) вихідним; г) активним.

150. Показником якості продукції, що відображає ступінь економічних вимог до виробника продукції і придбання її споживачем, є: а) рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів; б) термін безаварійної роботи; в) обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами при сезонному розпродажу; г) пристосованість виробів до використання в екстремальних умовах.


Завдання до практичної частини контрольної роботи

1. Знайти балансову вартість групи основних фондів на початок звітного періоду. Балансова вартість основних фондів на початок періоду, що передував звітному, дорівнювала 3 млн. грн. Витрати на придбання основних фондів становили 100 тис. грн. На реконструкцію основних фондів витрачено 800 тис. грн.. Сума амортизаційних відрахувань у році, що передував звітному, становила 700 тис. грн. Ліквідовано основних засобів на суму 600 тис. грн.

2. Визначити фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність праці, якщо відомо, що середньорічна вартість основних фондів підприємства становить 800 тис. грн., чисельність промислово-виробничого персоналу становить 150 ос., обсяг випущеної за рік продукції – 6 120 тис. грн.

3.Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібопекарських виробів вагою 200 кг становить 40 хв, тривалість зміни 8 год, режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів на рік, а втрати робочого часу - 5%.

4.Поточний запас становить 10 днів. На підготовку сировини до використання у виробничому процесі потрібно 6 днів. Визначити норму підготовчого запасу

5.Визначити місячну потребу меблевої фабрики в деревині, її поточний, страховий, середній, і максимальний запас, якщо період поставки – 14 днів, період можливого зриву поставки – 3 дні. Щоб забезпечити виконання денної програми, необхідно 10 т деревини, причому її втрати становлять 5%. Упродовж місяця фабрика працює 22 дні.

6. Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви росту випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини. Фактична вага сировини, що поступила в виробництво, 840 тонн. Вага готової продукції – 315 тонн. Коефіцієнт виходу готової продукції в попередньому році – 0,350; середній по галузі коефіцієнт виходу готової продукції – 0,380.

7. Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві, якщо протягом року буде виготовлено 1000 виробів, собівартість кожного з яких 183 грн. Тривалість циклу виготовлення 9 днів, на його початку затрачається 405 грн.

8. На початок року початкова вартість основних фондів підприємства становила 450 тис. грн., знос – 180 тис. грн. Протягом року було придбано та введено в дію основні фонди вартістю 36 тис. грн., з експлуатації вибуло основних фондів на суму 50 тис. грн. Знос основних фондів на кінець року становив 230 тис. грн. Визначити: а) показники технічного стану основних фондів на початок та кінець року; б) показники руху основних фондів на підприємстві протягом року.

9. Підприємство придбало виробниче обладнання початковою вартістю 287 тис. грн. Очікується, що за весь термін експлуатації обладнання загальний обсяг виробленої за його допомогою продукції становитиме 1120 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання після його ліквідації, за попередніми оцінками, становить 7 тис. грн. Очікуваний термін корисного використання обладнання становить 3 роки. Визначити амортизаційні відрахування за методом прямолінійної (рівномірної амортизації) та методом зменшуваної залишкової вартості.

10. Обсяг випуску продукції у 2007 р. становив 1 000 000 грн. за чисельності промислово-виробничого персоналу 25 ос. У 2008 р. обсяг випуску продукції збільшився на 30%, тоді як чисельність промислово-виробничого персоналу зменшилась до 24 ос. Якою буде продуктивність праці у 2007 і 2008 роках відповідно? На скільки відсотків збільшилась чи зменшилась продуктивність праці у 2008 р. порівняно з 2007 р.

11. На обробку деталі затрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 год.

12. У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис. грн./ рік , а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась в порівнянні з базовим на 950 люд-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./чол. за рік. Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний приріст, якщо відомо, що в цьому році було 238 робочих днів.

13. Місячна заробітна плата працівника у минулому році становила 1600 грн. З початку наступного року він одержує 1950 грн. Середній рівень цін з початку наступного року зріс на 10%. Визначте індекс реальної заробітної плати. Якою повинна стати номінальна заробітна плата, щоб її реальне зростання дорівнювало темпу інфляції? Якою повинна стати номінальна заробітна плата, щоб її реальне зростання становило 2%?

14. Обчислити місячний заробіток швачки третього розряду, якщо за місяць нею виготовлено 150 виробів при завданні 132 шт. Трудомісткість пошиття виробу 1,2 н.- год. Вихідна база для нарахування доплат 110% від плану. Шкала для визначення проценту зростання розцінки в таблиці.
% перевиконання вихідної бази
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

% зростання розцінки
20
40
60
80
100


15. Робітник четвертого розряду виготовив за місяць 65 виробів. Визначити його відрядну заробітну плату, якщо норма часу на виготовлення одного виробу
2,7 год., годинна тарифна ставка робітника першого розряду 8,5 грн., тарифний коефіцієнт робітника четвертого розряду – 1,38.

16. Бригада складається з п’яти робітників. Місячний бригадний заробіток становив 10200,8 грн. Робітник першого розряду відпрацював 148 нормо-год; другого розряду – 136 нормо-год; четвертого розряду – 150 нормо-год і два робітники третього розряду – по 160 нормо-год кожен. Обчислити місячний заробіток кожного члена бригади.

17. Місячний оклад економіста 2053 грн. за тривалості робочого дня 8,2 год. За графіком він повинен відпрацювати 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідними, а фактично йому був наданий листок непрацездатності на 4 дні, один з яких передсвятковий. Зфонду матеріального заохочення економісту нарахована премія у розмірі 20% фактичного заробітку. Обчислити місячну зарплату економіста з урахуванням премії.

18. Визначити коефіцієнт використання планового фонду часу роботи 6 верстатів за такими даними: протягом року підприємство працює 265 днів у дві зміни, тривалість зміни – 8 год., витрати часу на технічне обслуговування та ремонт верстата – 3%. Фактично верстати відпрацювали 24650 машиногодин.

19. Визначити економічну ефективність і термін окупності капіталовкладень, якщо відомі такі дані: річний обсяг випуску продукції – 200 000 одиниць продукції. Гуртова ціна одиниці продукції – 200 грн. Собівартість виробу – 160 грн. Обсяг капіталовкладень – 30 млн. грн. Чи доцільно здійснювати капіталовкладення, якщо можна покласти гроші в банк під 11% річних?

20. Розрахувати зведені капітальні затрати на будівництво цеху такими даними.
Роботи виконуватимуться протягом трьох років у таких обсягах: перший рік – 15 млн. грн.., другий рік – 20 млн. грн., третій рік – 11 млн. грн. Собівартість річного випуску продукції 2,5 млн. грн. Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень – 0,16.

21. Річний дивіденд за звичайними акціями становить 5 грн. на акцію. Зміна розміру дивіденду не очікується. Необхідна ставка доходу – 12%. Визначити реальну вартість цієї акції.

22. Розроблено техніко-економічний захід, внаслідок якого собівартість одиниці продукції знизилась на 15% і становить 18 грн. Для запровадження цього заходу потрібно 250 000 грн. капітальних вкладень. Річна програма випуску продукції після запровадження заходу – 57 000 шт. виробів. Визначити економічну ефективність капіталовкладень для упровадження цього заходу і термін окупності капіталовкладень.

23. За привілейованою акцією річний дивіденд на акцію становить 2 грн. Дисконтна ставка для аналогічних акцій на ринку – 8%. Визначити реальну ціну акції.

24. У звітному періоді підприємство придбало сировини на суму 169 тис. грн. і обладнання на суму 120 тис. грн. У виробництво протягом звітного періоду було видано сировини на суму 140 тис. грн. Обладнання введено в експлуатацію і по ньому нарахована амортизацію в розмірі 21 тис. грн. Визначити закінчені витрати звітного періоду.

25. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції за такими даними: виробнича потужність підприємства – 500 тис. од. продукції; чиста виручка від реалізації продукції – 7000 тис. грн.; постійні витрати – 2800 тис. грн, змінні на виробництво 500 тис. од. продукції – 3050 тис.грн.

26. Підприємство виготовляє три види продукції в таких обсягах: А – 100 тис. шт., Б – 80 тис. шт., В – 110 тис. шт. Собівартість виготовлення одиниці продукції А – 40 грн, Б – 58 грн, В – 46 грн. Обчислити річну собівартість товарної продукції підприємства.

27. Визначити вплив на собівартість продукції збільшення обсягу її випуску на 30%, якщо сумарні умовно-постійні витрати становлять 11 тис. грн., собівартість товарної продукції до збільшення обсягу випуску – 29 тис. грн.

28. Обчислити норму (точку) беззбитковості виробництва за такими даними: виробнича потужність підприємства – 300 тис. од. продукції, за умови повного використання потужності надходження від реалізації продукції – 4800 тис. грн., а змінні витрати – 2500 тис. грн. Постійні витрати на виробництво дорівнюють 2000 тис. грн.

29. За річного випуску партії продукції оплата підготовчих робіт становила 200 тис. грн. Вартість основних матеріалів – 500 тис. грн., допоміжних – 100 тис. грн., палива – 15 тис. грн., електроенергії – 50 тис. грн., витрати інструменту – 12 тис. грн., ремонт обладнання – 25 тис. грн., амортизація універсального обладнання – 27 тис. грн., спеціального 14 тис. грн., утримання виробничих площ – 2 тис. грн., утримання площ, зайнятих обладнанням, - 10 тис. грн. Обчислити обсяг і структуру виробничої собівартості одиниці продукції.

30. Обчислити беззбитковий випуск продукції за такими даними: постійні витрати на випуск продукції становлять 400 тис. грн., ціна реалізації 1 од. продукції – 16 грн., а змінні витрати на 1 од. продукції – 12 грн. Зобразити графічно постійні, змінні, загальні витрати, реалізацію і точку беззбитковості.

31. Підприємство протягом кварталу виробляє два види продукції: А – обсягом 300 од., Б – обсягом 410 од. Заробітна плата основних робітників, зайнятих на виробництві продукції А, - 1200 грн, Б – 1845 грн. Витрати на утримання машин і устаткування – 1300 грн. Визначити суму витрат на утримання машин і устаткування, що припадають на одиницю виробленої продукції видів А і Б.

32. У звітному періоді собівартість товарної продукції становить 80 тис. грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній – 27%, матеріальних витрат – 49%. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного робітника на 3 %, середньої заробітної плати – на 1 %, а зниження матеріальних витрат – на 5 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

33. Обчислити ціну одиниці продукції, якщо змінні витрати на одиницю продукції становлять 120 грн. Постійні витрати на весь обсяг випуску (обсяг випуску – 500 одиниць) становлять 25000 грн. Запланована рентабельність даної продукції – 25 %. Якою стане ціна з врахуванням ПДВ?

34. При річному випуску партії продукції оплата підготовчих робіт становила 120 тис. грн. Вартість основних матеріалів – 900 тис. грн., допоміжних – 100 тис. грн., палива – 75 тис. грн., електроенергії – 90 тис. грн., витрати інструменту – 12 тис. грн., ремонт обладнання – 27 тис. грн., амортизація обладнання – 29 тис. грн., утримання виробничих площ та площ, зайнятих обладнанням – 10 тис. грн. Обсяг випуску продукції – 50 тис. одиниць. Обчисліть собівартість одиниці продукції та її структуру. Якою буде рентабельність одиниці продукції при продажній ціні 37 грн.

35. Виручка від реалізації товарної продукції підприємства у плановому періоді має досягти 7000 тис. грн. (без ПДВ), а собівартість реалізованої продукції становити не більше 6000 тис. грн., інші операційні витрати – 120 тис. грн.; фінансові витрати плануються в розмірі 520 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприємства – 25 %. Сума чистого прибутку, що необхідна на створення фонду розвитку виробництва має скласти 420 тис. грн. Оцініть рівень достатності прибутку для самофінансування розвитку підприємства.

36. За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74000 грн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26 %, матеріальних затрат - 48 %. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2 %, середньої заробітної плати – на 1 %, а зниження матеріальних витрат на 4 %. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді?

37. За рік підприємство виготовило 200 виробів загальною собівартістю 72000 грн, причому питома вага основної заробітної плати виробничих п становить 22 %. Розрахувати величину цехових витрат, які були включені у калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх загальна сума дорівнювала 39,5 тис. грн.

38. При виробництві побутових комбайнів завод має такі витрати на одиницю продукції: 250 грн. – на сировину і матеріали; 200 грн. – на основну зарплату виробничих робітників; 50 грн. – на додаткову зарплату виробничих робітників; 55 грн. – відрахування на соціальне страхування; 45 грн. – на покупні вироби і напівфабрикати. Умовно-постійні витрати становлять 900 000 грн. Ціна одного виробу 850 грн. Скільки необхідно реалізувати товару, щоб окупити витрати? Як зміниться обсяг виробництва, якщо підприємство бажає отримати прибуток в розмірі 100 000 грн.?

39. Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої в січні, за таких даних: вартість витраченої сировини – 20 тис. грн.; заробітна плата основних робітників – 1 тис. грн.; нарахування на заробітну плату основних робітників – 0,375 тис. грн.; витрати на утримання обладнання цехів підприємства – 1,8 тис. грн.; амортизація будівлі виробничого корпусу – 2,7 тис. грн.; витрати на оренду приміщення офісу – 1,9 тис. грн.; заробітна плата адміністративно- управлінського персоналу – 1,1 тис. грн.; нарахування на заробітну плату адміністративно- управлінського персоналу – 0,41 тис. грн.; витрати, пов’язані з дослідженням ринку – 1,5 тис. грн.; витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції – 1,75 тис. грн.

40. Підприємство в першому кварталі отримало передоплату в розмірі 20 тис. грн. за продукцію, що буде відвантажена у другому кварталі. Крім того, від покупців надійшло 18 тис. грн. за продукцію, яку було відвантажено в четвертому кварталі минулого року. Протягом першого кварталу покупцям було відвантажено продукції на суму 45 тис. грн., з яких у першому кварталі оплачено 30 тис. грн.. Визначити операційний дохід підприємства в першому кварталі за двома методами: касовим та нарахувань.

41. Підприємство « Вектор» є співзасновником спільного підприємства «Олімп» і асоціації «Україна». Частка внесків «Вектора» у статутні капітали цих підприємств становить відповідно 45 та 32 %. За показниками року «Олімп» отримав прибутків у розмірі 120 тис. грн., «Україна» зазнала збитків на суму 50 тис. грн. Визначити доходи і витрати підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності за методом участі в капіталі.

42. За звітний період ВАТ отримало 80 тис. гр. од. чистого прибутку. Підприємство вже має в обігу 40 тис. простих акцій. Крім того, очікується ще 10 тис. потенційних простих акцій. Обчислити скоригований чистий прибуток на просту акцію.

43. Обсяг реалізованої продукції підприємством (без податку на додану вартість і акцизного збору) у звітному році становив 370 тис. грн., собівартість реалізованої продукції – 300 тис. грн., доходи від реалізації матеріальних цінностей – 5 тис. грн., отримані дивіденди від інших підприємств – 7 тис. грн., сума сплати відсотків за кредит 9 тис. грн., середня сума активів – 900 тис. грн., власний капітал – 330 тис. грн. Визначити чистий прибуток підприємства, рентабельність сукупних активів, рентабельність власного капіталу і рентабельність реалізованої продукції.

44. Заплановано такі результати діяльності підприємства: валова виручка (без ПДВ) – 50 000 грн., собівартість продукції – 22 000 грн., адміністративні витрати – 1000 грн., витрати на збут – 4000 грн. Планується залучити банківський кредит у розмірі 5000 грн. терміном на 1 рік під 20 % річних. Інших витрат чи доходів не буде. Податок на прибуток становить 25 %. Знайти фінансовий результат до оподаткування і чистий прибуток. Яким буде чистий прибуток після сплати основної суми боргу?

45. Визначити вплив на собівартість продукції збільшення її випуску на 25 %, якщо загальна сума умовно-постійних витрат становила 9 тис. грн., а собівартість товарної продукції – 27 тис. грн.

46. Відомі такі дані про роботу підприємства у звітному році: реалізовано продукції на суму 240 тис. грн. (вся продукція оподатковується ПДВ) виробничою собівартістю 100 тис. грн.; дохід від участі в капіталі становив 6 тис. грн. Підприємство залучило банківський кредит сумою 16 тис. грн.. терміном на 2 роки під 15 % річних (повернення боргу – рівними сумами щороку). Обчисліть прибуток до оподаткування і чистий прибуток підприємства. Яким буде чистий прибуток у звітному році після виплати суми боргу і дивідендів працівникам у розмірі 10 % суми чистого прибутку?

47. Сума грошових коштів підприємства на початок 2007 р. становила 50 тис. грн., на кінець – 40 тис. грн., поточні фінансові інвестиції – відповідно 6 тис. грн. і 9 тис. грн., вартість запасів – відповідно 130 тис. грн. і 90 тис. грн., поточні зобов’язання – відповідно – 240 тис. грн. і 220 тис. грн. Визначити показники ліквідності поточних активів підприємства.

48. Обчислити норму (точку) беззбитковості виробництва за такими даними: виробнича потужність підприємства – 200 000 од. продукції, за умов повного використання потужності надходження від реалізації продукції – 6800 тис. грн., а змінні витрати 3000 тис. грн. Постійні витрати на виробництво дорівнюють 1000 тис. грн. Знайти точку беззбитковості виробництва. Зобразити графічно постійні, змінні, загальні витрати, реалізацію і точку беззбитковості.

49. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 40 грн., постійні витрати на весь обсяг випуску 6000 грн., кількість одиниць продукції, що виготовляється – 120 одиниць. Визначити: 1) собівартість одиниці продукції; 2) ціну одиниці продукції, якщо запланована рентабельність одиниці продукції становить 30 %. 3) Ціну з урахуванням ПДВ.

50. Підприємство спеціалізується на виробництві виробів А. Визначити рівень рентабельності виробу та показники рентабельності виробництва, якщо обсяг випуску готових виробів – 13 200 шт., повна собівартість виробу 125 грн., гуртова ціна – 150 грн., середньорічна вартість виробничих фондів 1700 тис. грн. Прибуток підприємства оподатковується за ставкою 25 %.

51. На поточний рік затрати на товарну продукцію заплановані в сумі 18300 тис. грн., а у базовому вони складали 20200 тис. грн. Обсяг товарної продукції поточного року 19600 тис. грн., а базового - 22600 тис. грн. На скільки відсотків заплановано знизити собівартість продукції в плановому році?

52. Виробнича собівартість фрезерного верстата за звітний рік склала 9000 грн. Витрати по реалізації верстата складають 5 % виробничої собівартості. Відпускна ціна верстата 11800 грн. За рахунок заміни деяких деталей передбачається в плановому році зменшити виробничу собівартість на 2,1 %. Визначити зміну рентабельності виробництва фрезерного верстата.

53. На м’ясокомбінаті заплановано виготовити 200 тис. банок м’ясних консервів, у тому числі 70 % вищого сорту. Ціна однієї банки консервів першого сорту – 5,8 грн., вищого – на 22 % вища. Визначити коефіцієнт сортності продукції підприємства у плановому періоді й дослідити, як він змінився порівняно зі звітним періодом, якщо у звітному періоді коефіцієнт сортності становив 0,95.

54. Визначити, якою повинна бути ціна одиниці продукції, якщо змінні витрати на одиницю продукції становлять 15 грн. Постійні витрати на весь обсяг випуску (обсяг випуску – 350 одиниць) становлять 1300 грн. Запланована рентабельність цієї продукції – 25 %. Якою стане ціна з урахуванням ПДВ?

55. Обчисліть частку ринку ТзОВ « Школа», яке займається виготовленням канцтоварів, якщо обсяг збуту підприємства в певному регіоні за рік становить 200 тис. грн. Загальна кількість споживачів канцтоварів в цьому регіоні становить – 45000 чол., середня кількість покупок, зроблених одним споживачем – 10. Середня вартість однієї покупки – 9 грн.

56. У минулому році фірма вивезла на експорт продукції на 60 тис. грн. за загального обсягу її експорту в галузі 190 тис. грн. У звітному році продано на експорт продукції на 34 тис. грн., за загального обсягу реалізації продукції в галузі 150 тис. грн. Розрахувати індекс конкурентоспроможності продукції фірми на ринку.

57. Постійні питомі витрати під час виготовлення продукції становлять 700 тис. грн. Змінні питомі поточні витрати 80 грн. на од. продукції. За ціною 130 грн. підприємство може продати на закордонному ринку 10 тис. виробів. За ціною 124 грн. можна продати на 20 % більше виробів. Яку ціну повинно пропонувати підприємство на закордонному ринку, щоб отримати найбільший прибуток?

58. На хлібобулочному комбінаті заплановано виготовити за рік 60 т макаронних виробів, у тому числі 70 % вищого сорту. Ціна 1 кг макаронних виробів вищого сорту – 3,6 грн, першого – 2,7 грн. Коефіцієнт сортності у звітному році становив 0,96. Визначити коефіцієнт сортності, який планується, і його зміну порівняно зі звітним періодом.

59. У звітному році підприємство виготовило 1500 виробів, з них 60 % вищої якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 85 % у загальному обсязі. Ціна виробів вищої категорії якості 1260 грн., а ціна виробів нижчого сорту 1210. Визначити суму додаткового доходу за рахунок збільшення випуску підприємством більш якісної продукції.

60. Визначити ціну товару методом «цільового прибутку», якщо: питомі змінні витрати становлять 26 грн. за од. продукції; постійні поточні витрати – 8 тис. грн. за рік; інвестиції: в основний капітал – 5 тис. грн., в оборотний – 3 тис. грн. Ставка податку на прибуток становить 25 %, норма чистого прибутку на 1 грн. інвестицій – 0,25 грн. Ціна на цей вид товару на ринку коливається в діапазоні: від 30 грн. до 40 грн. Навести градацію цін через 5 грн.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповіді на теоретичні питання та тестові завдання контрольної роботи повинні засвідчити знання студента не лише основної, але і додаткової літератури. Обсяг викладу кожного теоретичного питання 2-3 сторінки машинописного тексту. Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п'ятим номером у списку літератури.
На тестові завдання студент повинен вибрати правильні відповіді із наведених. У тесті може бути декілька правильних відповідей.
Розв'язання задач повинно супроводжуватись поданням усіх проміжних розрахунків. За результатами розв'язку задач необхідно зробити висновки та надати рекомендації.
Контрольна робота виконується студентом за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 комп’ютерного інтервалу. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм, що відповідає 14-му розміру комп’ютерного шрифту, абзацний відступ становить 1 см. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше, ніж 20 мм, праворуч – не менше за 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору (Times New Roman).
Кожну структурну частину контрольної роботи необхідно починати з нової сторінки.
Контрольна робота виконується студентом акуратно, послідовно. Аркуші роботи нумеруються. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. У кінці роботи наводиться список використаної літератури. Кількість літературних джерел повинна бути не менше 10.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Господарський кодекс України. –К.: Атіка., 2003. -208 с.
2.Про інвестиційну діяльність: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України -1991. - №47.
3.Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР зі змінами і доповненнями.
4.Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. №507-ХІІ, зі змінами і доповненнями.
5.Афанасьєв М.В.,Гончаров А.Б. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник. –Х. ВД ІНЖЕК, 2003. -410с.
6.Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2002. – 160 с.
7.Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І,, Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник, 2-ге видання. – К.: Каравела, 2001. – 298с.
8.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.посіб. - 2-ге вид., доп. – К.: А.С.К., 2005. – 400 с.
9.Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / за ред. С,Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
10.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. К.: ЦНЛ, 2006. -488с.
11.Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 2000. – 544 с.
12.Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник /Наук. ред. В, Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
13.Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін. За ред. Й.М. Петровича. – 3-є вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 405 с.
14.Економіка підприємства. Збірник задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.
15.Економіка підприємства: Навч. – метод.посібник для практичних занять і самост. вивч. дисц./ Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, , С.М.Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 248с.
16.Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.
17.Загородній А. Як скласти бізнес-план // Податкове планування, №2, 2000.
18.Загородній А.Г., З.М.Скибінська, З.О.Коваль. Економіка та управління підприємством: Конспект лекцій. –Львів: НУ Львівська політехніка, 2005. -75с.
19.Загородній А.Г., Павлішевський І.В. Бізнес-план (планування підприємницьких проектів): Суть і призначення; Організація розробки; Зміст основних розділів; Перевірка достовірності. – Львів, Політекс, 1993. – 38 с.
20.Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2002. – 72 с.
21.Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2001. – 736с.
22.Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.: СПб.: К.: Издательский дом „Вильямс”, 2003. – 593 с.
23.Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навч. посіб./ за ред. О.П. Крайник/ Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2003. – 208 с.
24.Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг і логістика.
25.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту // Навч.посібник.– Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2002.– 228 с.
26.Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальни посібник. -К.: МАУП, 2003с. -304с.
27.Маркетинг: Підручник /В.Руделіус, О.Азарян, О.Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.Сидоренко, П.Редько. К.:Навч.-метод. центр ”Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні ”, 2005. – 473 с.
28.Мачкур А.Є, Лещій Л.А., Коваль З.О. Економіка і управління підприємством. Навч.-метод. посібник. –Львів, НУ ЛП, 2008. -83с.
29.Мельник Л.Г.,Карінцева О.І. Економіка підприємства : Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга,2003. -412с.
30.Мороз А.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: навчальний посібник, збірник вправ. – Львів. – ДУ “Львівська політехніка”, 1999.
31.Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – Київ, 2001. – 560 с.
32.Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та методика їх розв’язування: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 104 с.
33.Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін.. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М.Петровича. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680 с.
34.Примак Т.А. Экономика предприятия. – К.: МАУП, 2000. – 201с.
35.Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – Львів: Новий Світ – 2000”, “Альтаїр – 2002”, 2003. – 272 с.
36.Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка К. КНЕУ, 2005. – 234 с.
37.Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 288с.
38.Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К: ЦУЛ, 2002. – 656 с.
39.Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероблене і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360 с.
40.Экономика предприятия: Учебник /Под ред.. проф. О.И.Волкова . – М.: Инфра-М, 2002. -601с.

ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

1.
Вступ
3

2.
Структура контрольної роботи
3

3.
Послідовність виконання контрольної роботи


4.
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи


4.1.
Теоретичні питання


4.2.
Тестові завдання


5.
Завдання до практичної частини контрольної роботи


6.
Оформлення контрольної роботи


7.
Список рекомендованої літературиНАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи
для студентів заочної форми навчання
неекономічних спеціальностей


Укладачі: Цогла Олена Орестівна
Патрікі Наталя Павлівна
Тесак Олександра Володимирівна

Редактор:
Комп’ютерне верстання:


,

ВИТЯГ
з протоколу№ __________
засідання Науково-методичної ради ІКНІ
від «___»_____________ 20__ року

СЛУХАЛИ
Інформацію кафедри обліку та аналізу (ІНЕМ ) про представлення до друку «Методичних вказівок до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей (ІКНІ), обсягом стор. Укладачі –к.е.н., ст. викл. Цогла О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.
Рецензенти: Сажинець С.Й. – к.е.н. професор кафедри ОА ІНЕМ, НУ «Львівська політехніка»; Скибінська З.М. – к.е.н. доцент кафедри обліку Університету бізнесу і права


УХВАЛИЛИ
Рекомендувати до друку у видавництві Національного університету «Львівська політехніка» «Методичних вказівок до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей (ІКНІ), обсягом стор. Укладачі –к.е.н., ст. викл. Цогла О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.
Голова Науково-методичної ради ІКНІ,
д.т.н. Теслюк В.М.

Секретар Науково-методичної ради ІКНІ,
к.т.н. Павич Н.Я.


ВИТЯГ
з протоколу № засідання кафедри обліку та аналізу
від 2011р.
СЛУХАЛИ: інформацію про зміст методичних вказівок до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей (ІКНІ), обсягом стор. Укладачі –к.е.н., ст. викл. Цогла О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.
УХВАЛИЛИ: враховуючи актуальність та відповідність методичних рекомендацій до галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми, позитивні рецензії, рекомендувати до друку методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей (ІКНІ), підготовлені к.е.н., ст. викл. Цоглою О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.Завідувач кафедри обліку та аналізу
к.е.н., професор Загородній А.Г.


Секретар кафедри обліку та аналізу Демків Н.І.РЕЦЕНЗІЯ
на методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей, укладачі: к.е.н., ст. викл. Цогла О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей відрізняється простою побудовою, зручною до використання студентами.
Метою методичних вказівок з дисципліни «Економіка та управління підприємством» є вироблення у студентів системи знань з теорії та практики підприємництва та менеджменту. Виконання завдань контрольних робіт з цієї дисципліни, сприятиме формуванню фахівців відповідно до нових тенденцій і вимог підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно діяти в умовах конкурентного середовища, приймати обгрунтовані управлінські рішення. Методичні вказівки до контрольних робіт передбачають висвітлення студентами як теоретичних питань, так і розв’язання практичних задач, взятих із різних розділів курсу. При чому теорія та практика розподілені у роботі пропорційно. Таке поєднання теоретичного і практичного матеріалу курсу є надзвичайно ефективним.
Рецензовані методичні вказівки укладачів к.е.н., ст. викл. Цогли О.О., к.е.н., доц. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В. з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей виконано згідно вимог, які ставляться до подібного виду робіт і рекомендується до видання в Національному університеті „Львівська політехніка”.
РЕЦЕНЗІЯ
на методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей, укладачі: к.е.н., ст. викл. Цогла О.О., к.е.н., доц.. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В.
Дисципліна «Економіка та управління підприємством» є однією з нормативних дисциплін навчальної підготовки студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей ІКНІ. Належне навчально-методичне забезпечення цієї дисципліни є важливим чинником підготовки висококваліфікованих фахівців та ефективної організації навчального процесу. З огляду на сказане, підготовка методичних вказівок до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей, які відповідають типовій програмі курсу, затверджені Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України є своєчасною і актуальною.
Контрольна робота містить вісім завдань, до яких включено два теоретичних питання, п’ять тестових і одне практичне завдання (задача), взяті з різних розділів курсу, що допоможе закріпленню набутих теоретичних знань, а також здобутих практичних навиків з цієї дисципліни
Виконання завдань контрольної роботи з цієї дисципліни, сприятиме формуванню фахівців відповідно до нових тенденцій і вимог підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно діяти в умовах конкурентного середовища, приймати обгрунтовані управлінські рішення.
Рецензовані методичні вказівки укладачів к.е.н., ст. викл. Цогли О.О., к.е.н., доц. Патрікі Н.П., асис. Тесак О.В. з дисципліни «Економіка та управління підприємством» для студентів заочної форми навчання неекономічних спеціальностей виконано згідно вимог, які ставляться до подібного виду робіт і рекомендується до видання в Національному університеті „Львівська політехніка”.
д.е.н. професор кафедри ОА ІНЕМ,
НУ «Львівська політехніка» Яремко І.Й.
Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку
Сітка таблиці Абзац спискуОсновний текст з відступомОсновний текст з відступом ЗнакОсновний текст13Основний текст ЗнакОсновний текст 215Основний текст 2 ЗнакLec Знак

Приложенные файлы

  • doc 19133071
    Размер файла: 272 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий