TEST Korporativnoe upravlenie

Тести на державний іспит на рівні спеціаліста, магістра
з дисципліни «Корпоративне управління»

1. Сутність корпоративного управління будується на розумінні та оцінці особливостей об’єкту управління у межах підходу:
а) об’єктного;
б) культурологічного;
в) організаційно-поведінкового;
г) немає вірної відповіді.
2. Відповідно до якого підходу сутність корпоративного управління в застосуванні корпоративної культури як фундаменту для управління корпорацією:
а) об’єктного;
б) культурологічного;
в) організаційно-поведінкового;
г) немає вірної відповіді.
3. Що з переліку відноситься до корпоративних прав?
а) право власності на частку у статутному фонді;
б) право на управління підприємством;
в) право на отримання інформації про підприємство;
г) усі відповіді вірні.
4. Суб’єктом корпоративного управління можуть виступати:
а) окремі громадяни – власники корпоративних прав;
б) юридичні особи – власники корпоративних прав;
в) персонал підприємства;
г) усі відповіді вірні.
5. В основу корпоративного управління покладено систему правил, що визначені:
а) законодавчими нормами корпоративного управління;
б) кодексом корпоративного управління;
в) корпоративними стандартами управління;
г) усі відповіді вірні.
6. Що з наданого переліку відноситься до зовнішніх елементів системи корпоративного управління:
а) державні органи загальної та спеціальної компетенції;
б) власники підприємства;
в) керівники підприємства;
г) працівники підприємства.
7. Що з наданого переліку відноситься до внутрішніх елементів системи корпоративного управління:
а) державні органи загальної та спеціальної компетенції;
б) інституційні інвестори;
в) працівники підприємства;
г) громадські організації.
8. Під час заснування корпорації здійснюється вибір господарсько-правової форми діяльності, встановлення місії. Таким чином реалізується функція управління:
а) мотивація;
б) планування;
в) координація;
г) контроль.
9. Що відносять до державних органів загальної та спеціальної компетенції як зовнішнього елемента системи корпоративного управління:
а) фонд державного майна України;
б) антимонопольний комітет;
в) державна комісія по цінним паперам та фондовому ринку;
г) усі відповіді вірні.
10. Розрізняють господарські товариства корпоративного і некорпоративного типу. В основу поділу покладений принцип:
а) відділення власності від керування нею;
б) складна система керування;
в) несення самостійної податкової відповідальності;
г) жодна відповідь не вірна.
11. Які товариства мають всі необхідні риси корпоративного типу:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) товариство з додатковою відповідальністю;
в) повне товариство;
г) командитне товариство.
12. Що з переліку відноситься до переваг акціонерної форми товариства:
а) забезпечує мобілізацію більших сум грошей через реалізацію акцій;
б) забезпечує швидку передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам
в) відповідальність на акціонера покладається тільки в межах вкладеного ним капіталу;
г) усі відповіді вірні.
13. Що з переліку відноситься до недоліків акціонерної форми товариства:
а) забезпечує мобілізацію більших сум грошей через реалізацію акцій;
б) забезпечує швидку передачу окремих інтересів власності, оскільки акції можуть легко продаватися іншим особам
в) виникають специфічні накладні видатки на проведення загальних зборів акціонерів, ведення їх реєстру.
г) відповідальність на акціонера покладається тільки в межах вкладеного ним капіталу.
14. В трирівневій системі ознак акціонерного товариства виділяють ознаки юридичної особи. В наданому переліку це:
а) колективна основа утворення;
б) юридична особа існує незалежно від учасників, що входять у її склад, і, як правило, безстроково;
в) розподіл статутного капіталу на акції рівного номіналу;
г) відповідальність (ризик) учасників обмежені інвестиціями.
15. В трирівневій системі ознак акціонерного товариства виділяють ознаки об’єднань капіталів. В наданому переліку це:
а) розподіл статутного капіталу на акції рівного номіналу;
б) емісія й розміщення акцій;
в) колективна основа утворення
г) свобода купівлі-продажу акцій.
16. На яки види поділяють акціонерні товариства:
а) корпоративні та некорпоративні;
б) відкриті та закриті;
в) повні та командитні;
г) не має правильної відповіді.
17. Які моделі відносяться до корпоративних:
а) англо-американська модель;
б) японська модель;
в) німецька модель;
г) усі відповіді вірні.
18. Що відноситься до основних ознак моделі корпоративного управління:
а) ключові учасники акціонерного товариства;
б) структура володіння акціями в конкретній моделі;
в) склад ради директорів (або рад директорів);
г) усі відповіді вірні.
19. Яка з моделей корпоративного управління характеризується постійно зростаючим числом незалежних акціонерів «аутсайдерів»:
а) англо-американська;
б) японська;
в) німецька;
г) жодна відповідь не вірна.
20. Ключовими учасниками англо-американський моделі можуть бути:
а) банки й корпорації;
б) «кейрецу»;
в) менеджери, директори, акціонери;
г) уряд й банки.
21. Ключовими учасниками німецької моделі можуть бути:
а) банки й корпорації;
б) «кейрецу»;
в) менеджери, директори, акціонери;
г) уряд й банки.
22. Ключовими учасниками японської моделі можуть бути:
а) банки;
б) «кейрецу»;
в) уряд;
г) усі відповіді вірні.
23. Однією з відмінностей англійської моделі корпоративного управління від американської є:
а) наявність «інсайдерів» і «аутсайдерів» серед акціонерів;
б) фінансова інформація надається кожні півроку;
в) необхідність формування мережі корпорацій – «кейрецу»;
г) застосування двопалатної ради директорів.
24. Головною відмінністю німецької моделі корпоративного управління є:
а) наявність «інсайдерів» і «аутсайдерів» серед акціонерів;
б) фінансова інформація надається щокварталу;
в) необхідність формування мережі корпорацій – «кейрецу»;
г) застосування двопалатної ради директорів.
25. Дії корпорації, що вимагають схвалення акціонерів в англо-американській моделі:
а) розподіл чистого прибутку та рішення про здійснення значних витрат;
б) виплата дивідендів, розподіл коштів, вибори Ради директорів і призначення аудиторів;
в) обрання директорів і призначення аудиторів;
г) вирішення питань про залучення додаткового капіталу.
26. Дії корпорації, що вимагають схвалення акціонерів в японській моделі:
а) розподіл чистого прибутку та рішення про здійснення значних витрат;
б) виплата дивідендів, розподіл коштів, вибори Ради директорів і призначення аудиторів;
в) обрання директорів і призначення аудиторів;
г) вирішення питань про залучення додаткового капіталу.
27. Дії корпорації, що вимагають схвалення акціонерів в німецькій моделі:
а) розподіл чистого прибутку та рішення про здійснення значних витрат;
б) виплата дивідендів, розподіл коштів, вибори Ради директорів і призначення аудиторів;
в) обрання директорів і призначення аудиторів;
г) вирішення питань про залучення додаткового капіталу.
28. Група корпорацій, об’єднаних спільним володінням позиковими коштами й власним капіталом, що характеризується торгівлею товарами й послугами та неформальними діловими контактами називається:
а) господарське товариство;
б) англо-американська модель корпоративного управління;
в) «кейрецу»;
г) німецька модель корпоративного управління.
29. Які з учасників корпоративних моделей називаються «інсайдери»:
а) особи, що працюють в корпорації (менеджери, виконавці або працівники) або тісно пов’язані з управління корпорацією;
б) особи, прямо не пов’язані з корпорацією або її управлінням;
в) будь-які акціонери;
г) тільки працівники зарубіжних банків.
30. Які з учасників корпоративних моделей називаються «аутсайдери»:
а) особи, що працюють в корпорації (менеджери, виконавці або працівники) або тісно пов’язані з управління корпорацією;
б) особи, прямо не пов’язані з корпорацією або її управлінням;
в) будь-які акціонери;
г) тільки працівники зарубіжних банків.
31. Яку роль виконують фондові біржі в англо-американській моделі корпоративного управління:
а) обирають ради директорів;
б) встановлюють розмір дивідендів;
в) визначають вимоги до лістингу та рівень розкриття інформації;
г) організують реорганізацію.
32. В якої моделі корпоративного управління щорічні збори чисто формальний захід і корпорації не заохочують які-небудь заперечення акціонерів:
а) в англо-американській моделі;
б) в японській моделі;
в) в німецькій моделі;
г) в українській моделі.
33. В якої моделі корпоративного управління не можливо голосувати поштою на щорічних зборах акціонерів:
а) в англо-американській моделі;
б) в японській моделі;
в) в німецькій моделі;
г) в українській моделі.
34. У керуванні якою з моделей корпоративного управління державна економічна політика грає одну з ключових ролей:
а) в англо-американській моделі;
б) в японській моделі;
в) в німецькій моделі;
г) в українській моделі.
35. В якої моделі корпоративного управління, якщо обсяг прибутків корпорації зменшується протягом тривалого періоду, основний банк і «кейрецу» можуть зняти директорів і призначити своїх кандидатів:
а) в англо-американській моделі;
б) в японській моделі;
в) в німецькій моделі;
г) в українській моделі.
36. Які вимоги до розкриття інформації в англо-американській моделі:
а) фінансова інформація та дані про структуру капіталу;
б) довідка про колишню діяльність призначуваних директорів;
в) розміри зарплати, виплачуваної виконавчим директорам;
г) усі відповіді вірні.
37. Які вимоги до розкриття інформації в японській моделі:
а) фінансова інформація (кожне півріччя);
б) дані про структуру капіталу;
в) відомості про кожного кандидата в раду директорів;
г) усі відповіді вірні.
38. Які вимоги до розкриття інформації в німецькій моделі:
а) фінансова інформація (раз у півроку);
б) сукупні дані про винагороду директорам і менеджерам;
в) імена осіб, що володіють 5 % акцій;
г) усі відповіді вірні.
39. Які фактори впливають на формування національної корпоративної моделі:
а) вплив глобалізації економіки;
б) ідентифікація корпоративної системи України;
в) європейська спрямованість корпоративної системи України;
г) усі відповіді вірні.
40. Які фактори впливають на формування національної корпоративної моделі:
а) необхідність формування довіри населення до надійності корпоративного сектора;
б) подолання наслідків командно-адміністративної системи управління економікою;
в) необхідність удосконалювання суддівської системи в регулюванні корпоративних відносин;
г) усі відповіді вірні.
41. Що з наданого переліку не відноситься до міжнародних стандартів корпоративного управління:
а) Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва й розвитку;
б) Кодекси корпоративного управління держав СНД;
в) Принципи корпоративного управління Європейського банку реконструкції та розвитку;
г) Принципи Міжнародної мережі корпоративного управління.
42. Що з наданого переліку відносять до національних стандартів корпоративного управління:
а) Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва й розвитку;
б) Кодекси корпоративного управління (поведінки);
в) Принципи корпоративного управління Європейського банку реконструкції та розвитку;
г) Принципи групи «Євроакціонери».
43. За якими напрямками побудовані принципи Організації економічного співробітництва й розвитку:
а) права акціонерів;
б) рівноправність акціонерів;
в) розкриття інформації і прозорість;
г) усі відповіді вірні.
44. Мета якої організації в представленні інтересів акціонерів–фізичних осіб в Євросоюзі:
а) Організації економічного співробітництва й розвитку;
б) Європейського банку реконструкції та розвитку;
в) Конфедерація європейської асоціації акціонерів;
г) Міжнародної мережі корпоративного управління.
45. Мета якої з організацій в наданні кредитної й фінансової допомоги державам, що знаходяться на шляху переходу до ринкової економіки:
а) Організації економічного співробітництва й розвитку;
б) Європейського банку реконструкції та розвитку;
в) Конфедерація європейської асоціації акціонерів;
г) Міжнародної мережі корпоративного управління.
46. На досягнення мети регулювання національних стандартів корпоративного управління та підвищення ролі інвесторів в управлінні корпораціями спрямовані:
а) Організація економічного співробітництва й розвитку;
б) Європейській банк реконструкції та розвитку;
в) Конфедерація європейської асоціації акціонерів;
г) Міжнародна мережа корпоративного управління.
47. Кодекс корпоративного управління – це:
а) зведення добровільно прийнятих стандартів і внутрішніх норм, що регулюють і встановлюють порядок корпоративних відносин;
б) зведення обов’язкових стандартів і внутрішніх норм, що регулюють та встановлюють порядок корпоративних відносин;
в) зведення міжнародних стандартів, затверджених Організацією економічного співробітництва й розвитку;
г) зведення міжнародних стандартів, затверджених Міжнародною мережею корпоративного управління.
48. Державна комісія по фондовому ринку та цінним паперам регламентує дотримання Кодексу корпоративного управління товариствами, число акціонерів у яких становить:
а) більш 10 осіб;
б) 100 осіб;
в) більш 1000 осіб;
г) будь-яка кількість акціонерів.
49. До принципів корпоративного поводження в межах Кодексу корпоративного управління відносять:
а) довіра між учасниками корпоративних відносин;
б) рівні вимоги до акціонерів;
в) етичні стандарти укладання угод товариства;
г) усі відповіді вірні.
50. Кодекс корпоративного управління рекомендує членам ради директорів мати наступні особистісні характеристики:
а) відповідний рівень підготовки;
б) наявність досвіду й знань;
в) здатність формувати й відстоювати незалежні судження;
г) усі відповіді вірні.
51. Етичні стандарти Кодексу корпоративного управління регламентують:
а) політику корпоративного поводження товариства;
б) сумлінну та прозору діяльність посадових осіб;
в) надання достовірної інформацій учасникам корпоративних відношень;
г) усі відповіді вірні.
52. Принцип рівного відношення до акціонерів в Кодексі корпоративного управління регламентує:
а) рівне відношення до всіх акціонерів;
б) рівне відношення до міноритарних акціонерів;
в) рівне відношення до іноземних акціонерів;
г) усі відповіді вірні.
53. Принцип права акціонерів в Кодексі корпоративного управління забезпечує:
а) надійні й ефективні методи реєстрації прав власності на акції;
б) можливість вільного й швидкого відчуження належних акціонерам акцій;
в) право акціонерам брати участь у керуванні акціонерним товариством шляхом прийняття рішень;
г) усі відповіді вірні.
54. Принцип Кодексу корпоративного управління про угоди товариства регламентує:
а) всі угоди товариства повинні здійснюватися сумлінно;
б) всі угоди повинні враховувати інтереси акціонерів;
в) мета угод – одержання товариством прибутку;
г) усі відповіді вірні.
55. Принцип про розкриття інформації в Кодексі корпоративного управління наголошує про те, що:
а) посадові особи повинні надавати акціонерам повну і точну інформацію;
б) посадові особи не можуть використовувати інформацію в особистих цілях;
в) товариство не повинне ухилятися від розкриття негативної інформації про себе;
г) усі відповіді вірні.
56. Секретар товариства – це посадова особа, що:
а) очолює Наглядову раду;
б) володіє необхідною професійною кваліфікацією й ефективно забезпечує дотримання усіх процедур товариства;
в) здійснює аудиторські послуги;
г) не має правильної відповіді.
57. Вагомі корпоративні дії, які можуть привести до змін прав акціонерів, це:
а) реорганізація, поглинання, збільшення статутного капіталу, зміни статуту акціонерного товариства;
б) щорічні загальні збори акціонерів;
в) обрання голови правління;
г) висновки ревізійної комісії.
58. Основний закон, що регламентує управління акціонерним товариством, це:
а) Положення про ревізійну комісію (ревізора);
б) Положення про проведення загальних зборів акціонерів;
в) статут підприємства;
г) Положення про призначення зовнішнього аудитора.
59. Закон України «Про господарські товариства»передбачає обов’язкове створення в акціонерному товаристві, що налічує більше 10 акціонерів таких органів управління:
а) загальних зборів акціонерів;
б) Наглядової ради;
в) Ревізійної комісії (ревізора);
г) Усі перелічені органи управління.
60. Роль і місце Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради в системі управління корпораціями в Україні регулює:
а) Закон України про «Акціонерні товариства»
б) міжнародні стандарти корпоративного управління;
в) статут товариства;
г) усі відповіді вірні.
61. Вищим органом управління акціонерним товариством є:
а) Загальні збори акціонерів;
б) Наглядова рада;
в) Правління;
г) Ревізійна комісія.
62. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:
а) визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства;
б) внесення змін до статуту підприємства;
в) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
г) усі відповіді вірні.
63. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов’язково вносяться питання:
а) рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
б) затвердження річного звіту товариства;
в) розподіл прибутку і збитків товариства;
г) усі відповіді вірні.
64. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів вноситься питання про:
а) прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради;
б) ліквідацію товариства;
в) внесення змін до Кодексу корпоративного управління;
г) не має вірної відповіді.
65. Визначення стратегії розвитку товариства й здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів акціонерного товариства здійснює:
а) Наглядова рада;
б) Аудитор товариства;
в) Генеральний директор;
г) Члени правління.
66. Чисельність наглядової ради корпорації в Україні:
а) залежить від розміру й специфіки корпорації, встановлюється загальними зборами акціонерів, закріплюється статутом підприємства;
б) 4 особи для будь-якого акціонерного товариства;
в) 8 осіб для будь-якого акціонерного товариства;
г) 10 осіб для будь-якого акціонерного товариства.
67. Які вимоги відповідають незалежному директору наглядової ради акціонерного товариства:
а) не працювати протягом певного періоду в минулому у даній компанії на менеджерській посаді;
б) не бути платним консультантом або радником компанії
в) не бути значним клієнтом або постачальником компанії. г) усі відповіді вірні.
68. До компетенції голови наглядової ради відноситься:
а) виконання внутрішнього контролю діяльності підприємства;
б) скликання засідань наглядової ради;
в) керування поточною діяльністю товариства;
г) не має вірної відповіді.
69. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається –
а) членами наглядової ради з їх числа;
б) членами ревізійної комісії;
в) загальними зборами акціонерів;
г) виключно аудитором або ревізором.
70. Засідання наглядової ради акціонерного товариства скликаються:
а) на вимогу голови наглядової ради;
б) на вимогу члена наглядової ради;
в) на вимогу ревізійної комісії;
г) усі відповіді вірні.
71. Засідання наглядової ради акціонерного товариства проводяться не рідше:
а) 1 разу на квартал;
б) 1 разу на рік;
в) 1 разу на тиждень;
г) 1 разу на місяць.
72. До компетенції Виконавчих органів акціонерного товариства відносять питання:
а) розробка фінансово-господарського плану товариства
б) схвалення угод на суму 5% і більше вартості активів товариства
в) схвалення угод з нерухомістю, одержання кредитів
г) усі відповіді вірні.
ради.
73. Членом Виконавчих органів акціонерного товариства може бути особа, яка має повну дієздатність і:
а) не є членом Наглядової ради акціонерного товариства;
б) є не виконавчим директором Наглядової ради акціонерного товариства;
в) є незалежним аудитором товариства;
г) усі відповіді вірні.
74. Права та обов’язки членів Виконавчих органів акціонерного товариства визначаються:
а) Законом України «Про акціонерні товариства»;
б) статутом товариства;
в) положенням «Про Виконавчі органи акціонерного товариства»
г) усі відповіді вірні.
75. Внутрішній контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснює:
а) ревізійна комісія; б) аудитор товариства;
в) Генеральний директор товариства; г) усі відповіді вірні.
76. Щоденний внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства здійснює:
а) аудитор товариства;
б) контрольно-ревізійна служба;
в) Наглядова рада;
г) Загальні збори акціонерів акціонерного товариства.
77. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний:
а) Загальним зборам акціонерів;
б) Головному бухгалтеру акціонерного товариства;
в) Начальнику планово-економічного відділу;
г) Усі відповіді вірні.
78. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):
а) член Наглядової ради товариства;
б) член Виконавчих органів товариства;
в) Корпоративний секретар;
г) усі відповіді вірні.
79. Зовнішній контроль фінансово-господарської діяльності здійснює:
а) ревізійна комісія;
б) аудитор товариства;
в) контрольно-ревізійна служба;
г) усі відповіді вірні.
80. Загальні збори акціонерів проводяться:
а) не рідше 1 разу на рік;
б) з ініціативи Наглядової ради;
в) з ініціативи ревізійної комісії;
г) усі відповіді вірні.
81. На загальних зборах акціонерів повинні бути присутніми:
а) Голова Наглядової ради;
б) представники Ревізійної комісії;
в) Особи, що займають ключові посади в товаристві;
г) усі відповіді вірні.
82. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлює:
а) будь-який акціонер товариства;
б) незалежний директор товариства;
в) статут товариства;
г) секретар товариства.
83. Для проведення загальних зборів акціонерів повинна бути створена:
а) організаційна комісія;
б) протокольна комісія;
в) лічильна комісія;
г) усі відповіді вірні.
84. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надсилається кожному акціонеру:
а) зазначеному в переліку акціонерів;
б) власнику більш ніж 5 % акцій;
в) власнику більш ніж 15 % акцій;
г) не має вірної відповіді.
85. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів має містити дані:
а) повне найменування та місцезнаходження товариства;
б) дата, час та місце проведення загальних зборів;
в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
г) усі зазначені варіанти.
86. Які документи обов’язково надаються акціонерам при підготовці к проведенню загальних зборів акціонерів:
а) річний звіт й звіт ради директорів;
б) статут товариства;
в) законодавчі акти;
г) положення про діяльність виконавчих органів.
87. Пропозиції питань до порядку денного загальних зборів акціонерів можуть бути внесені:
а) акціонерами;
б) головою наглядової ради;
в) генеральним директором товариства;
г) усі відповіді вірні.
88. Загальні збори акціонерів акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками:
а) всього товариства;
б) не менш як 60 % голосуючих акцій;
в) більш 50 % акціонерів;
г) простих акцій товариства.
89. При проведенні загальних зборів акціонерів одна голосуюча акція надає акціонеру:
а) один голос для вирішення всіх питань порядку денного;
б) один голос для вирішення тільки одного з питань порядку денного;
в) один голос для вирішення кожного з питань порядку денного;
г) не має вірної відповіді.
90. До протоколу загальних зборів акціонерів заносяться відомості про:
а) дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів;
б) перелік вирішених питань;
в) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався»;
г) всі відповіді вірні.
91. Товариство як юридична особа є власником:
а) майна, переданого йому засновниками;
б) виробленої в результаті господарської діяльності продукції;
в) доходів від господарської діяльності
г) усі відповіді вірні.
92. Капітал товариства формується за рахунок внесків учасників. Внеском може бути:
а) гроші; б) цінні папери;
в) майно; г) усі відповіді вірні.
93. Фіктивний капітал товариства може бути представлений:
а) цінними паперами, що вільно обертаються на ринку;
б) статутним фондом;
в) резервним фондом;
г) активами акціонерного товариства.
94. Реальний (власний) капітал може бути представлений:
а) статутним фондом; б) резервним фондом;
в) нерозподіленим прибутком; г) усі відповіді вірні.
95. До специфічних форм доходів акціонерного товариства відносять:
а) дивідендні виплати;
б) доходи (вигоди) від контролю над акціонерним товариством;
в) специфічні види доходу (курсовий дохід, засновницький прибуток);
г) усі відповіді вірні.
96. Який тип дивідендної політики відповідає консервативному підходу до її формування:
а) політика стабільного розміру дивідендних виплат;
б) політика мінімально стабільного розміру дивідендних виплат з надбавкою в окремі періоди;
в) політика стабільного рівня дивідендів;
г) політика постійно зростаючого розміру дивідендів.
97. Який тип дивідендної політики відповідає агресивному підходу до її формування:
а) політика стабільного розміру дивідендних виплат;
б) політика мінімально стабільного розміру дивідендних виплат з надбавкою в окремі періоди;
в) політика стабільного рівня дивідендів по відношенню до прибутків акціонерного товариства;
г) політика постійно зростаючого розміру дивідендів.
98. Які фактори характеризують інвестиційну можливість підприємства:
а) стадія життєвого циклу підприємства;
б) необхідність відтворення основних засобів товариства;
в) ступінь готовності попередніх інвестиційних проектів;
г) усі відповіді вірні.
99. Коефіцієнт ефективності дивідендної політики розраховують за формулою:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; б) 13 EMBED Equation.3 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.
100. Коефіцієнт ефективності дивідендної політики розраховують за формулою:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; б) 13 EMBED Equation.3 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.


Приложенные файлы

  • doc 19135032
    Размер файла: 121 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий