kylmystyk kukyk-Muratkhanova-WORD


№ СУРАК ЖАУАП
1 КР КК-де бекитилген кылмыстык кукыктын миндеттеринин бири:
тулганы, когамды, мемлекетти кылмыстык кол сугушылыктан коргау.
2 Кылмыстык кукыктын озине гана тән кызмети: коргау.
3 Кылмыстык заннын аныктамасы: кылмыстык жауаптылыктын негизи мен кагидаларын бекитетин және кандай когамга кауипти ис-әрекеттердин кылмыс ретинде танылатындыгын, оларды жасагандык үшин кандай жаза козделгенин аныктайтын нормативтик акт.
4 Кылмыстык занмен козделген диспозиция түрлери: Сипаттамалы, жай, силтемели, бланкеттик.
5 Кылмыстык зан әрекет етуинин аумактык кагидасынын мәни: Кылмыстын жасалган жеринин кылмыстык заны колданылады.
6 Кандай кылмыстык заннын кери күши бар? ис-әрекеттин кылмыстылыгын жоятын, жазаны женилдететин немесе кылмыс жасаган тулганын жагдайын озгешедей жаксартатын.
7 Кылмыстын жасалу уакыты ретинде не түсиниледи? Салдардын туындауына катыссыз когамга кауипти ис-әрекеттин жасалган уакыты.
8 Кылмыстык заннын кенистикте колданылуынын азаматтык кагидасынын мәни: КР шегинен тыс жерде кылмыс жасаган КР азаматтары, егер олар жасаган кылмыс кылмыс жасалган мемлекетте кылмыс ретинде танылса және бул тулгалар баска мемлекетте сотталмаса, оз елинин заннамасы бойынша жауап береди.
9 Кылмыстын аныктамасы кай бапта берилген: КР КК 9 бабында.
10 Кылмыстын материалдык белгилери болып табылатыны: Когамга кауиптилик.
11 Кылмыстык саралаудын негизине не жаткызылган: Когамга кауиптилик денгейи мен дәрежеси.
12 Кылмыстык минез-кулык немен аныкталынады? ис-әрекетпен
13 Кылмыс санаттарында онын турпаты мен дәрежесине карай кандай кылмыстар болинеди? онша ауыр емес.
14 Кылмыстын кандай санаты тек касаканалыкпен жасалатындыгын корсетиниз: ауыр, аса ауыр.
15 Кылмыстык жауаптылык ретинде не түсиниледи? тулганын айыптау үкимин шыгару барысында мемлекет атынан сотталуга және жазага тартылу миндеттилиги.
16 Кылмыстык жауаптылыктын негизи: Кылмыстык занда козделген кылмыс курамынын барлык белгилерин камтитын ис-әрекеттин жасалуы.
17 Кылмыстык жауаптылыктын негизи кай сәттен басталды? Тулганын накты кылмыс жасаган сәтинен.
18 Кылмыс курамы дегенимиз: когамга кауипти ис-әрекеттин зандык багасы.
19 Кылмыс курамын курайтындар: Объективтик және субъективтик белгилер.
20 Корсетилгендердин кайсысы когамга кауипти ис-әрекеттин объективтик жагын сипаттайды? себепти байланыс.
21 Кылмыс курамынын корсетилген белгилеринин кайсысы пайдакүнемдикпен киси олтиру кылмыс курамында миндетти болып келеди? Кылмыстын жасалу ниети.
22 Кылмыс курамдарын негизги, сараланган және женилдетилген деп жиктеудин негизине не жаткызылган? когамдык кауиптилик дәрежеси.
23 Занда сипатталу тәсилине карай кылмыс курамынын кандай түрлери бар? Кылмыстын күрдели курамы.
24 Негизги курам белгилерине коса, жауаптылыкты азайту багытында дараландыруды жүзеге асыруга жәрдемдесетин белгилерди камтитын кылмыс курамы: женилдетилген.
25 Катты жан күйзелиси жагдайында киси олтиру курамы когамга кауиптилик дәрежеси бойынша кылмыс курамдарынын кай түрине жатады? Кылмыстын женилдетилген курамы.
26 Бандитизм курамы конструкция ерекшеликтерине бойынша кылмыс курамдарынын кай түрине жатады? Кылмыстын келте курамы.
27 Занда сипатталу тәсили бойынша кылмыс курамдарынын кандай түрлери жиктелинеди? Кылмыстын карапайым курамы.
28 Конструкция ерекшеликтерине карай кылмыс курамдарынын кандай түрлери жиктелинеди? Кылмыстын формалды курамы.
29 Негизги курам кылмысымен салыстырганда жогарырак жазага әкеп согуы мүмкин мән-жайлары бар курам: Кылмыстын сараланган курамы.
30 Салдардын туындауына карамастан кылмыстык зан ис-әрекеттин жасалуынын озин аякталган объективтик жак ретинде танитын кылмыс курамы: Кылмыстын формалды курамы.
31 Кылмыстын аякталу сәти алдын ала кылмыстык кызмет сәтине алмастырылган курам: Кылмыстын келте курамы.
32 Сиздин пайымдауынызша, кылмыс объектисинин усынылган аныктамаларынын кайсысы ен толык болып келеди: Кылмыс объектиси – кылмыстык занмен коргалатын және кылмыс жасалу нәтижесинде зиян келтирилетин немесе осындай зиян келтирилу каупинде калдырылатын когамдык катынастар.
33 Томенде берилген кылмыс объектилеринин жиктелуи КК-тин курылымына толыгырак сәйкес келеди: Үшмүшелик.
34 Жалпы объектинин усынылган аныктамаларынын кайсысы нактырак болып келеди? Жалпы объект – кылмыстык занмен коргалатын когамдык катынастардын жиынтыгы.
35 Зансыз кару әзирлеу курамында атыс каруы не болып табылады? Кылмыс заты.
36 Кару колдану аркылы жасалган кылмыс курамында атыс каруы не болып табылады? Кылмыс куралы.
37 Кылмыстын объективтик жагы неден турады: Ис-әрекет, себепти байланыс, кылмыстык салдар, кылмыстын жасалу тәсили, кылмыстын жасалу уакыты, кылмыстын жасалу жагдайы.
38 Объективтик жактын кай белгиси кылмыстын формалды курамы үшин миндетти болып келеди? Когамга кауипти ис-әрекет.
39 Себепти байланыс кай жагдайда туындайды? Әрекет (әрекетсиздик) кылмыстык кукыктык нормада когамга кауипти салдардын туындауынын мүмкин себеби ретинде корсетилген, уакыт бойынша кылмыстык нәтиженин алдында болатын, онын туындауы мен накты туындау мүмкиндигинин кажетти жагдайы болып табылатын жагдайда.
40 Кылмыстын жасалу тәсили ретинде не түсиниледи? Кинәли колданатын амалдар мен әдистер.
41 Корсетилген белгилердин кайсысы кылмыстык кукыктык әрекетсиздиктин сипаттамасы үшин миндетти болып табылмайды? Әрекетсиздиктин турпаты.
42 Кылмыстык әрекетсиздик үш негиз болган жагдайда туындайды. Корсетилген негиздердин кайсысынын болуы миндетти емес? Әрекет ету миндеттилиги алдындагы жүрис-турыстан туындайды.
43 Кандай кылмыстык салдар материалдык емес салдарга жатады? Моралди зиян келтиру.
44 Кылмыстын субъективтик жагынын белгилери: Кинә, ниет, максат.
45 Кылмыстын субъективтик жагынын факультативти белгилерин атаныз: ниет пен максат.
46 Кинәнин аныктамасын бериниз: кинә – кинәлинин ози жасап отырган когамга кауипти ис-әрекетке және туындаган салдарга деген психикалык катынасы.
47 Кылмыстын субъективтик жагынын миндетти белгилери: Кинә.
48 Кинә нысандары: Касаканалык пен абайсыздык.
49 Абайсыздыктын түрлери: Менмендик пен немкурайдылык.
50 кинәли тулга кажетти укыптылык пен сактык болганда ол зардаптарды болжап билуге тиис және болжап биле алатын бола тура оз ис-әрекетинин (әрекет не әрекетсиздик) когамдык кауипти зардаптарынын болуы мүмкин екенин болжап билмейди; немкурайдылык.
51 Кинә түринин кайсысы ериктилик мазмунына когамга кауипти салдардын болмауына женилтектикпен сенуди камтиды? Менмендик.
52 Калыптасу сәтине карай касаканалыктын кандай түри бар? Алдын ала ойластырылган.
53 Кылмыскер накты бир, белгили бир не бирнеше каланатын нәтижелердин биреуине кол жеткизуге тырысады Нактыланган касаканалыкта.
54 Кылмыстык жүрис-турыстын итермелеуши себеби: кылмыс ниети.
55 Тулганын ози жасаган ис-әрекетинин не онын салдарынын кылмыстык кукыктык мәни жайындагы кате пикири: Зандык кате.
56 Тулганын жасалган ис-әрекеттин фактилик мән-жайларына катысты кате пикири: фактилик кате.
57 Кандай кате зандык категе жатады? жалган кылмыс.
58 Кылмыскердин жасалган кылмыска психикалык катынасын сипаттайтын белгилер: кинә, ниет, максат.
59 Тикелей касаканалыктын ериктилик сәти немен сипатталынады? когамга кауипти салдардын туындауын тилеумен.
60 Немкурайдылыктын ериктилик сәти немен сипатталынады? когамга кауипти салдарды болжап билуге тиистиликпен және болжап ала алатындыкпен.
61 Сиздин пайымдауынызша, кылмыс субъектисинин усынылган аныктамаларынын кайсысы ен дурысы? Кылмыс субъектиси – кылмыстык занмен тыйым салынган когамга кауипти ис-әрекет жасаган және ол үшин кылмыстык жауаптылыкка тартыла алынатын тулга.
62 Кылмыс субъектиси кандай белгилерге ие? Кылмыстык жауаптылык жасына толган, еси дурыс жеке тулга.
63 Кылмыс субъектисинин түрлери жалпы және арнаулы.
64 Аныктаманын кайсысы еси дурыс еместиктин толыгырак мазмунын билдиреди? Еси дурыс еместик – тулганын созылмалы психикалык ауруы, психикасынын уакытша бузылуы, кемакылдылыгы немесе психикасынын озге де дертке ушырауы салдарынан озинин әрекеттерине есеп бере алмауы және баскара алмауы.
65 Еси дурыс еместик белгиси кандай критерийлерден турады? медициналык және зандык.
66 Жалпы ереже бойынша кылмыстык жауаптылык кай жастан басталады? 16 жас.
67 Кылмыс субъектисинин корсетилген белгилеринин кайсысы кылмыс субъектисинин арнаулы белгилерине жатады? лауазымды тулга.
68 Корсетилген белгилердин кайсысы кылмыс субъектисинин кылмыстык кукыктык түсиниги үшин манызды емес? лауазымды тулга.
69 Кылмыска дайындалу ретинде не түсиниледи? Кылмысты жасау үшин касакана кез келген жагдайлар тугызу.
70 Аякталмаган кылмыстык кызмет үшин жаза тагайындау калай жүзеге асырылады? Кылмыска дайындык үшин жаза мерзими мен молшери аякталган кылмыс үшин КК-тин тиисти бабымен козделген жазанын максималды мерзими мен молшеринин жартысынан аспауы тиис. Олим жазасы мен омир бойына бас бостандыгынан айыру тагайындалмайды.
71 Касакана кылмыстын томенде корсетилген кезендеринин кайсысы кылмыс истеу сатыларына жатпайды? касаканалыктын аныкталынуы.
72 Кылмыс куралдары мен каруларын издестиру, әзирлеу не бейимдеп жасау касакана кылмыс истеудин кай сатысына жатады? Дайындык.
73 Тикелей кылмыс жасауга тура багытталган ниетпен жасалган әрекет (әрекетсиздик), егер бул орайда кылмыс адамга байланысты емес мән-жайлар бойынша акырына дейин жеткизилмесе, касакана кылмыс истеудин кай сатысына жатады? кылмыска окталу.
74 Кандай кылмыска окталгандык үшин кылмыстык жауаптылык туындайды? Ауырлыгы орташа, ауыр және аса ауыр кылмыстарга.
75 Кылмыс истеу сатылары кандай ниетпен жасалган кылмыстарда болуы мүмкин? тикелей касаканалыкпен.
76 Корсетилген жагдайлардын кайсысында кылмыстан оз еркимен бас тарту орын алады? Тулга кылмысты акырына дейин жеткизуге накты мүмкиндиги бола отырып, жауаптылыктан коркуына байланысты кылмыстык ис-әрекетин токтатканда.
77 Кандай кылмыс жеке кылмыска жатпайды? бирнеше мәрте жасалган кылмыс.
78 Кылмыстардын жиынтыгына не киреди? Ешкайсысы үшин оны истеген тулга сотталмаган, ешкайсысы бойынша кылмыстык жауаптылыктын ескиру мерзими әли отпеген және оларды жасаганы үшин тулга дербес кукыктык катынастарда болатын кылмыстар гана.
79 Коптиликтин нысандарын корсетиниз: бирнеше мәрте жасалу, жиынтыгы, кайталануы.
80 Кылмыстын идеалды жиынтыгы ретинде не түсиниледи? КК еки не одан да коп баптарымен козделген кылмыстардын белгилерин камтитын бир кылмыстын жасалуы.
81 Тулганын ешкайсысы үшин сотталмаган, КК Ерекше болиминин түрли баптарында не бап боликтеринде козделген еки не одан да коп кылмыстарды жасауы жагдайында кылмыс коптигинин кай түри орын алады? жиынтык.
82 КР кылмыстык занына сәйкес, ис-әрекеттин кылмыстылыгын жокка шыгаратын мән-жайлар: Кажетти коргану; орынды тәуекел; кол сугушылык жасаган адамды устау кезинде зиян келтиру; жедел-издестиру шараларын жүзеге асыру; күштеп немесе психикалык мәжбүрлеу; аса кажеттилик; буйрыкты немесе окимди орындау.
83 Корсетилгендердин кайсысы кажетти корганыстын зандылыгынын кол сугушылыкка катысты миндетти шарты болып табылмайды? Кол сугушылык кылмыстык болуга тиис.
84 Корсетилген шарттардын кайсысы кажетти корганыстын зандылыгынын коргануга катысты шарты болып табылмайды? Тек кылмыстык кол сугушылыктан гана коргануга жол бериледи.
85   Озинин бастыгынын зансыз буйрыгын не окимин орындаган тулга кылмыстык жауаптылыкка тартыла ма, егер бул әрекеттердин нәтижесинде кылмыстык занмен коргалатын мүдделерге зиян келтирилсе? Зансыз буйрыкты не окимди орындаган тулга кылмыстык жауаптылыкка тартыла алмайды, себеби мундай зиян келтиргендик үшин кылмыстык жауаптылыкка зансыз буйрыкты не окимди берген тулга тартылуга жатады.
86 Кылмыс истеген деген күдик келтирилген тулганы устау үшин негиздер кай жагдайда орын алмайды? сезиктинин тулгасы аныкталынды және ол жасырынуга тырыспайды.
87 Кылмыскерди устаудагы әрекеттердин зандылыгын тану үшин миндетти болып кай шарт табылмайды? Кылмыс жасаган тулганы устау кукыгы арнайы уәкилетти тулгаларга гана тиисили болады.
88 Кандай мән-жайлар аса кажеттиликтин зандылыгын жокка шыгарады? Кукыкпен коргалатын мүдделерге тонген кауип баска тәсилдермен тойтырыла алынганда.
89 Корсетилген белгилердин кайсысы бойынша кажетти коргануды аса кажеттиликтен айыра аламыз? Келтирилген зиян тойтарылган зияннан аз, пара-пар, коп болуы мүмкин.
90 Күштеп мәжбүрлеу нәтижесинде кылмыс истеу: Кылмыстык жауаптылык болмайды, егер осындай мәжбүрлеу нәтижесинде тулга оз әрекеттерин баскара алмайтын болса.
91 Жаза максаттары болып не табылады? Әлеуметтик әдилеттиликти калпына келтиру.
92 Жаза түрлеринин кайсысы тек негизги жазага жатады? Бас бостандыгын шектеу.
93 Жаза түрлеринин кайсысы тек косымша жазага жатады? Мүликти тәркилеу;
94 Жаза түрлеринин кайсысы аралас жазага жатады? Айыппул;
95 Жазалаудын негизги түри ретинде тагайындалган айыппулды толеуден әдейи жалтарган жагдайда кандай жаза түримен ауыстырылады? Когамдык жумыстарга тартумен;
96 Негизги жаза ретинде белгили бир лауазымды аткару немесе белгили бир кызметпен айналысу кукыгынан айыру кандай мерзимге тагайындалады? 1 жылдан 5 жылга дейин.
97 Косымша жаза ретинде белгили бир лауазымды аткару немесе белгили бир кызметпен айналысу кукыгынан айыру кандай мерзимге тагайындалады? 6 айдан 3 жылга дейин.
98 Когамдык жумыстарга тарту кандай мерзимге белгиленеди? 60 сагаттан 240 сагатка дейин.
99 Сотталгандардын корсетилген санаттарынын кайсысына когамдык жумыстарга тарту тагайындалуы мүмкин? 3 топ мүгедектерине;
100 Түзеу жумыстары кандай мерзимге тагайындалады? 2 айдан 2 жылга дейин.
101 Түзеу жумыстарына сотталган адамнын табысынан мемлекеттин кирисине кандай шекте устап калу жүргизиледи? 5%-тен 20%-ке дейин.
102 Түзеу жумыстары кимдерге тагайындалмайды? Енбекке жарамсыз деп танылган, туракты жумысы жок немесе оку орнында ондиристен кол үзип окитын адамдарга;
103 Әскери кызмет бойынша шектеу сотталган әскери кызметшилерге кандай мерзимге тагайындалады? 3 айдан 2 жылга дейин.
104 Әскери кызмет бойынша шектеуге сотталган адамнын акшалай каражатынан мемлекет кирисине сот үкимимен белгиленген молшердеги, бирак кандай шектен жогары жүргизиледи? 20%.
105 Бас бостандыгын шектеуге сотталгандарга кандай мерзимге кадагалау жүргизиледи? 1 жылдан 5 жылга дейин.
106 Корсетилген тулгалардын кайсысына бас бостандыгын шектеу колданылмайды? Әскери кызметшилерге;
107 Айлык есептик корсеткиштин үш еселенген молшерине сәйкес келетин айыппул сомасын түзеу жумыстарымен алмастырганда, ол кандай мерзимге тагайындалады? 1 айга;
108 Әскери кызмет бойынша шектеу кандай мерзимге тагайындалады? 3 айдан 2 жылга дейин.
109 Бас бостандыгынан айыру түриндеги жаза кандай мерзимге тагайындалады? 6 айдан 15 жылга дейин.
110 Аса ауыр кылмыстар үшин бас бостандыгынан айыру кандай мерзимге тагайындалады? 20 жылга дейин;
111 Абайсызда жасалган кылмыс үшин бас бостандыгынан айыру кандай мерзимнен аспауга тиис? 10 жылдан;
112 Омир бойына бас бостандыгынан айыру кимдерге тагайындалмайды? әйелдерге және 18 жаска толмай кылмыс жасаган тулгаларга, үкимди шыгару сәтинде 65 жаска толган еркектерге;
113 Колония-коныстарда бас бостандыгынан айыру жазасын отеу кимдерге тагайындалады? Абайсызда жасаган кылмыстар және касакана жасалган кылмыстар үшин 1 дейинги мерзимге бас бостандыгынан айыруга жаза тагайындалган, алгаш рет сотталган адамдарга;
114 Касакана кишигирим немесе ауырлыгы орташа және ауыр кылмыс жасаганы үшин бир жылдан астам мерзимге бас бостандыгынан айыруга тунгыш рет сотталган адамдар жазаны кайда отейди? Жалпы режимдеги түзеу колонияларында;
115 Кылмыстардын кайталануы және кылмыстардын аса кауипти кайталануы үшин бас бостандыгынан айыруга сотталган әйелдер жазаны кайда отейди? Катан режимдеги түзеу колонияларында;
116 Аса ауыр кылмыстар жасаганы үшин бас бостандыгынан айыруга тунгыш рет сотталган адамдар жазаны кайда отейди? Катан режимдеги түзеу колонияларында;
117 Бурын бас бостандыгынан айыру жазасын отеген, кылмыстардын кайталануы және аса кауипти кайталануы жагдайында бас бостандыгынан айыруга сотталган әйелдер жазаны кайда отейди? Катан режимдеги түзеу колонияларында;
118 Кылмыстардын аса кауипти кайталануы кезинде, сондай-ак омир бойына бас бостандыгынан айыруга сотталган адамдар жазаны кайда отейди? ерекше режимдеги түзеу колонияларында;
119 Түрмеде жаза мерзиминин 5 жылдан аспайтын болигин отеу тагайындалады: Аса кауипти кылмыстар жасаганы үшин 5 жылдан астам мерзимге бас бостандыгынан айыруга сотталган тулгаларга.
120 Олим жазасы тагайындалады: 65 жаска толмаган еркектерге.
121 Олим жазасы кеширим жасау тәртибинде омир бойына бас бостандыгынан айыруга ауыстырылган тулгалар жазаны кайда отейди? Ерекше режимди түзеу колонияларында.
122 Олим жазасы туралы үким занды күшине енгеннен кейин кандай мерзим откен сон орындалады? 1 жыл;
123 Кандай кылмыс жасаганы үшин соттаганда сот тулганы курметти, әскери, арнаулы және озге атагынан, сыныптык шенинен, дипломатиялык дәрежесинен, биликтилик сыныбынан айыра алады? ауыр немесе аса ауыр кылмысты;
124 Мән-жайлардын кайсысы жаза тагайындаганда сотпен ескерилмейди? Кылмыс жасаган тулганын асырауындагы тулгалардын саны;
125 Кылмыстын турпатына карай мән-жайлардын кайсысын сот ауырлататын мән-жай ретинде танымауга кукылы? Кылмысты алкогольди, есирткилик не уыткумарлык масаю жагдайында жасау;
126 Кылмыска дайындык үшин жазанын мерзими мен молшери аякталган кылмыс үшин КК Ерекше болиминин тиисти бабында козделген ен ауыр жазанын кандай мерзими мен молшеринен аспауы кажет? максималды мерзиминин не молшеринин 1/2-нен.
127 Кылмыска жасауга дайындалганы үшин және кылмыс жасауга окталганы үшин кандай жаза тагайындалмайды? олим жазасы мен омир бойы бас бостандыгынан айыру.
128 Кай санаттагы кылмыстардын жиынтыгында түпкиликти жаза катан жазаны ауырырак катан жазага синиру жолымен белгиленеди? Онша ауыр емес және ауырлыгы орташа кылмыстардын жиынтыгында.
129 Кылмыстардын жиынтыгы оз курамына нени камтыган жагдайда түпкиликти жаза ишинара не толык косу жолымен тагайындалады? Ауыр немесе аса ауыр кылмыстарды.
130 Егер кылмыстардын жиынтыгы онша ауыр емес кылмыстарды камтитын болса, түпкиликти жаза кандай молшерден аспауы тиис? Жасалган кылмыстардын ен ауыры үшин козделген жазанын максималды мерзими мен молшеринен.
131 Егер кылмыстардын жиынтыгы ауырлыгы орташа кылмыстарды камтитын болса, түпкиликти жаза кандай молшерден аспауы тиис? 20 жыл.
132 Егер кылмыстардын жиынтыгы оны жасаганы үшин КК 20 жылга дейинги мерзимге бас бостандыгынан айыру немесе олим жазасы не омир бойына бас бостандыгынан айыру козделген кем дегенде бир аса ауыр кылмысты камтитын болса, бас бостандыгынан айыру түриндеги түпкиликти жаза кандай молшерден аспауы тиис? 25 жыл.
133 Кылмыстардын кайталануында жазанын мерзими мен молшери кылмысты жасаганы үшин козделген ен ауыр жазанын кандай мерзими мен молшеринен томен болмауга тиис? максималды мерзиминин не молшеринин 1/3-нен.
134 Кылмыстардын кайталануында кандай жаза тагайындалады? Ен ауыр жазанын максималды мерзими мен молшеринин 1/3-нен кем емес.
135 Аса кауипти кайталануда жазанын мерзими мен молшери неден кем бола алмайды? ен катан жазанын максималды мерзими мен молшеринин 2/3-нен.
136 Бас бостандыгымен байланысты емес үкимдердин жиынтыгында түпкиликти жаза калай тагайындалады? Жазанын осы түри үшин Жалпы болимде козделген максималды мерзим мен молшерден аса алмайды.
137 Үкимдердин жиынтыгы бойынша бас бостандыгынан айыру түриндеги түпкиликти жаза кандай молшерден аспауы керек? 25 жыл.
138 Аталган жазалардын кайсысы айлармен және жылдармен есептелинбейди? когамдык жумыстарга тарту.
139 Жазанын кандай түрин тагайындау кезинде үким занды күшине енгенге дейинги камауда устаудын мерзими жаза мерзимине 1 күнге 1 күн есебинен есептелинеди? Бас бостандыгынан айыру;
140 Жазанын кандай түрин тагайындау барысында үким занды күшине енгенге дейинги камауды устаудын мерзими жаза мерзимине 2 күнге 1 күн есебинен есептелинеди? Бас бостандыгын шектеу.
141 Жазанын кандай түрин тагайындау барысында үким занды күшине енгенге дейинги камауды устаудын мерзими жаза мерзимине 3 күнге 1 күн есебинен есептелинеди? әскери кызмет бойынша шектеу.
142 Шартты түрде соттау кезиндеги сынак мерзиминин узактыгы: 1 жылдан 3 жылга дейин.
143 Шартты түрде сотталган озине сот жүктеген миндеттерди орындаудан жалтарган кезде сынак мерзими коп дегенде каншалыкты узартылуы мүмкин? 1 жыл.
144 Аталгандардын кайсысы жазадан босату болып табылады? Кеширим жасау актиси негизинде босату.
145 Кишигирим кылмысты жасаган сәттен бастап кандай мерзим откен жагдайда адам ескиру мерзиминин отуине байланысты кылмыстык жауаптылыктан босатылады? 2 жыл.
146 Ауыр кылмыс жасаган сәттен бастап кандай мерзим откен жагдайда адам ескиру мерзиминин отуине байланысты кылмыстык жауаптылыктан босатылады? 10 жыл.
147 Кандай тулгаларга ескиру мерзими колданылмайды? Бейбитшилик пен адамзаттын кауипсиздигине карсы кылмыстар, террористик кылмыстар, сондай-ак жеке адамга, мемлекеттин конституциялык курылысы негиздерине және кауипсиздигине карсы, экономикалык кызмет саласында, когамдык кауипсиздик пен когамдык тәртипке карсы аса ауыр кылмыстар жасаган тулгаларга;
148 Кай тулгаларга шартты түрде мерзиминен бурын босату колданылмайды? когамдык жумыстарды отеушилерге.
149 Ауыр кылмысы үшин тагайындалган жаза мерзиминин кеминде канша молшерин отегеннен кейин тулгага шартты түрде мерзиминен бурын босату колданыла алады? кеминде жартысын;
150 Аса ауыр кылмысы үшин тагайындалган жаза мерзиминин кеминде канша молшерин отегеннен кейин тулгага шартты түрде мерзиминен бурын босату колданыла алады? жаза мерзиминин кеминде 2/3-н;
151 Сот тагайындаган омир бойы бас бостандыгынан айыру жазасын отеп жүрген адам, егер сот бул жазаны одан әри отеуди кажет етпейди деп таныса жаза мерзиминин кеминде канша молшерин отегеннен кейин шартты түрде мерзиминен бурын босатылуы мүмкин? 25 жыл бас бостандыгынан айыруды отегеннен кейин;
152 Сотталган жүкти әйелдерге сот жазаны отеуди кандай мерзимге кейинге калдыра алады? 1 жылга дейин;
153 Ракымшылык актиси негизинде кандай әрекет жүзеге асырылмайды? жазаны отеуден жекелеген лауазымды тулгаларды босату;
154 Кишигирим ауырлыктагы кылмысы үшин сотталган адам жазаны отеуден босатылады, егер айыптау үкими занды күшине енген күнинен бастап есептегенде кандай мерзимде орындалмаса? 3 жыл;
155 Аса ауыр кылмысы үшин сотталган адам жазаны отеуден босатылады, егер айыптау үкими занды күшине енген күнинен бастап есептегенде кандай мерзимде орындалмаса? 15 жыл.
156 Олим жазасына кесилген тулгага ескиру мерзимин колдану мүмкин емес деп шешкен жагдайда олим жазасы кандай жаза түримен ауыстырылады? омир бойына бас бостандыгынан айыру.
157 Омир бойына бас бостандыгынан айыру түриндеги жазага сотталган тулгага ескиру мерзимин колдану мүмкин емес деп шешкен жагдайда бас бостандыгынан айыру жазасы кандай жаза түримен ауыстырылады? 25 жылга дейинги мерзимге бас бостандыгынан айыру.
158 Кимдерге катысты соттылык сынак мерзими отуи бойынша жойылады? шартты түрде сотталган тулгаларга.
159 Кимдерге катысты соттылык ис жүзинде жазаны отеген сәттен бастап жойылады? әскери кызмет бойынша шектеу немесе абактыда устау түринде жазасын отеген әскери кызметшилерге катысты;
160 Кандай жагдайда соттылык 1 жыл откен сон жойылады? Бас бостандыгынан айырумен салыстырганда жазанын негурлым женил түрине сотталган аламдарга катысты;
161 Кандай жагдайда соттылык 3 жыл откен сон жойылады? Кишигирим немесе орташа ауырлыктагы кылмыстарды жасаганы үшин бас бостандыгынан айыру түриндеги жазага сотталган тулгаларга катысты.
162 Кандай жагдайда соттылык 6 жыл откен сон жойылады? Ауыр кылмыс жасаганы үшин бас бостандыгынан айыру түриндеги жазага сотталган тулгаларга катысты.
163 Кандай жагдайда соттылык 8 жыл откен сон жойылады? Аса ауыр кылмыс жасаганы үшин бас бостандыгынан айыру түриндеги жазага сотталган тулгаларга катысты.
164 Кандай жагдайда соттылык сотпен озинин жойылу мерзими отпестен бурын жойылуы мүмкин? Жазаны отеп шыкканнан кейин озин киршиксиз устаган сотталган адамнын отиниминин болуы.
165 Кәмелетке толмаган сотталганга айыппул кандай молшерде тагайындалады? 10-нан 500 айлык есептик корсеткиш колеминде.
166 Белгили бир кызметпен айналысу кукыгынан айыру кәмелетке толмаган сотталганга кандай мерзимге тагайындалуы мүмкин? 1 жылдан 2 жылга дейин.
167 Кәмелетке толмагандарга когамдык жумыстарга тарту жазасы калай тагайындалады? 40 сагаттан 160 сагатка дейин.
168 16 жаска дейинги кәмелетке толмагандардын когамдык жумыстарга тартылуды отеуинин узактыгы кандай? күнине еки сагаттан аспайтын.
169 16-18 жас аралыгындагы кәмелетке толмагандардын когамдык жумыстарга тартылуды отеуинин узактыгы кандай? күнине үш сагаттан аспайтын.
170 Кәмелетке толмагандарга түзеу жумыстары кандай мерзимге тагайындалады? 1 жылга дейин.
171 Кәмелетке толмаган сотталгандарга бас бостандыгынан айыру кандай мерзимге тагайындалуы мүмкин? 10 жылдан аспайтын мерзимге.
172 Ауырлататын мән-жайларда киси олтиргени үшин кәмелетке толмаган сотталгандарга бас бостандыгынан айыру түриндеги жаза кандай мерзимнен аспай тагайындалады? 12 жылдан жогары емес.
173 Биринши рет бас бостандыгынан айыру түриндеги жазага сотталган еркек жынысты кәмелетке толмаган сотталгандар жазасын кайда отейди? жалпы режимди тәрбиелеу колонияларында.
174 Бурын жазаны отеген еркек жынысты кәмелетке толмаган сотталгандар бас бостандыгынан айыру түриндеги жазаны кайда отейди? күшейтилген режимди тәрбиелеу колонияларында.
175 Тәрбиелеу әсери бар мәжбүрлеу шараларына не жатпайды? Нашакорлыктан, уыткумарлыктан емделу курсын оту миндеттемесин жүктеу.
176 Кандай тәрбиелик әсери бар мәжбүрлеу шарасынын мазмуны кәмелетке толмаган адамга онын әрекетимен келтирилген зиянды түсиндируден және кылмысты кайталап жасаудын салдарын түсиндируден турады? ескерту.
177 Кандай тәрбиелик әсери бар мәжбүрлеу шарасынын мазмуны белгили бир орындарга баруга тыйым салудан, тәуликтин белгили бир уакытынан кейин үйде тыс жерде болуын, руксатсыз баска жерлерге баруын шектеуден, т.б. турады? бос уакытын шектеу және кәмелетке толмаган адамнын жүрис-турысына ерекше талаптар белгилеу.
178 Кәмелетке толмаганга арнаулы тәрбиелеу немесе емдеу-тәрбиелеу мекемесине орналастыру тагайындалуы мүмкин? 6 айдан 2 жылга дейин.
179 Кандай жазага сотталган кәмелетке толмагандарга жазасын отеуден шартты түрде мерзиминен бурын босату колданылмайды? түзеу жумыстары.
180 Кандай жазага сотталган кәмелетке толмагандарга жазасын отеуден шартты түрде мерзиминен бурын босату колданылады? бас бостандыгынан айыру.
181 Жазаны отеуден мерзиминен бурын шартты түрде босату кәмелетке толмаган жаста ауыр кылмыс жасаганы үшин сотталган тулгаларга жазанын ис жүзинде кандай болигин отеген кезде колданылады? кем дегенде жазанын 1/2 болигин.
182 Жазаны отеуден мерзиминен бурын шартты түрде босату кәмелетке толмаган жаста аса ауыр кылмыс жасаганы үшин сотталган тулгаларга жазанын ис жүзинде кандай болигин отеген кезде колданылады? кем дегенде жазанын 2/3 болигин.
183 Кылмыстык кукыктын Ерекше болими дегенимиз: кылмыс болып табылатын когамга кауипти әрекеттердин шенбери мен занды белгилерин, сондай-ак оларды жасаганы үшин колданылатын накты жазаларды аныктайтын кылмыстык-кукыктык нормалар жиынтыгы
184 кылмыстык-кукыктык саясатта криминализация деп нени түсинуге болады? жекелеген минез-кулыктын жана когамга кауипти нысандарынын аныкталу нәтижеси ретинде оган жана кылмыс курамдарын енгизу аркылы Ерекше болим нормаларын озгерту процеси
185 кылмыстык-кукыктык саясатта декриминализация деп нени түсинемиз? когамдык кауиптилиги болмауына байланысты жекелеген кылмыс курамдарын алып тастау аркылы Ерекше болим нормаларын озгерту процеси
186 Кандай жагдайда аса катыгездикпен киси олтиргендик болып табылады? кинәли үшин киси олтирудин тәсили жәбирленушинин кинәлилиге келтирген аса катыгездик жагдайымен уштасуы
187 Адам урлаудын (КК 125 бабы) тикелей обьектиси не болып табылады? адамнын жеке бас бостандыгы
188 18 жаска толмай кылмыс жасап, ауыр кылмыс үшин сотталган тулга айыптау үкими кандай мерзим ишинде орындалмаган жагдайда жазаны отеуден босатылуга жатады? 5 жыл.
189 18 жаска толмай кылмыс жасап, аса ауыр кылмыс үшин сотталган тулга айыптау үкими кандай мерзим ишинде орындалмаган жагдайда жазаны отеуден босатылуга жатады? 18 жаска толмай кылмыс жасап, аса ауыр кылмыс үшин сотталган тулга айыптау үкими кандай мерзим ишинде орындалмаган жагдайда жазаны отеуден босатылуга жатады?
190 КР КК бойынша киси олтиру деп кандай әрекет танылады? баска адамга кукыкка карсы касакана каза келтиру
191 Кылмыстарды саралаудын зандык негизи не болып табылады? кылмыс курамы
192 Жалпы енбек кабилеттилигинин канша пайызын жогалтуы занмен денсаулыкка ауыр зиян келтиру деп карастырылган? 33% астам
193 Адам урлаудын зансыз бас бостандыгынан айырудан айырмашылыгы: объективтик жагы бойынша
194 Зорлау кай кезден бастап аякталган болып саналады? кылмыстык жыныстык катынас басталган кезден
195 Зорлаудын тикелей обьектиси не болып табылады? әйел адамнын жыныстык еркиндиги мен жыныстык дербестиги
196 Томенде аталган белгилердин кайсысы халыкаралык емес сипаттагы карулы кактыгысты сипаттайды? кактыгыста шабуыл жасаушы тарап ретинде арнайы мемлекетпен үкиметке карсы топтар ретинде танылуы
197 Томенде аталган кандай жагдайда ишки истерге араласпау кагидасы бузылады? саяси емес максатты устанатын террористик курылымдарды колдау
198 Экстрадиция дегенимиз: кылмыскерди баска мемлекетке беру
199 Халыкаралык кылмыстарга жатады: геноцид
200 Халыкаралык сипаттагы кылмыстарга жатады: әуе кемелерин айдап әкету

Приложенные файлы

  • docx 19136361
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий