Krim pravo metodichka

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4
1 Структура курсової роботи.....................................................................................5
2 Вимоги щодо оформлення курсової роботи.......................................................10
3 Умови захисту курсової роботи...........................................................................10
Тематика курсових робіт..........................................................................................12
Список літератури.....................................................................................................38
Додаток А зразок оформлення титульної сторінки.......41
Додаток Б зразок оформлення заяви студента......,.....42
Додаток В зразок розв’язання задачі для курсової роботи...43

Вступ

Кримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі і суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет правового регулювання і метод правового регулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.
Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки і правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.
Підготовка бакалаврів права в сучасних умовах вимагає глибоких знань з кримінального права, вивчення якого потребує засвоєння теоретичного матеріалу на лекціях, семінарських заняттях та під час самостійної роботи і складання іспиту, а по закінченні терміну навчання – написання курсової роботи, державного іспиту.
Написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізувати закони та інші нормативно-правові акти, уміння чітко і правильно формулювати власну думку.
Навчальним планом передбачено написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.060100 «Правознавство», а саме: на денній формі навчання – у 5-му семестрі; на заочній формі навчання – у 5-му семестрі.
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема курсової роботи студента повинна відповідати номеру, за яким значиться прізвище студента в заліковій відомості.
Студент може самостійно вибрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її дослідження, для чого не пізніше другого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру кримінального та цивільного права і процесу заяву за встановленою формою (додаток Б).
Структура курсової роботи. Курсова робота повинна містити: титульну сторінку, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основну частину, висновки, практичну частину, список використаних джерел, додатки (за необхідності).
Вимоги до змісту курсової роботи. Титульна сторінка курсової роботи містить найменування вищого навчального закладу, де виконана курсова робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву курсової роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік (див. додаток А).
Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності.
Актуальність теми
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обгрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку кримінального права, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.
Мета і задачі дослідження
Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульній сторінці як її назва.
Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це надасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.
Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обгрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.
У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики й основних методів досліджень; проведені теоретичні дослідження; аналіз і узагальнення результатів досліджень.
Матеріали до курсової роботи повинні бути основані на глибокому аналізі керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, вивчених нормативних матеріалів, рекомендованої літератури, матеріалів судової та слідчої практики.
Аналіз теоретичних питань відповідальності за окремі злочини необхідно проводити в певній послідовності, яка передбачає:
1. Визначення місця посягання в системі Особливої частини.
2. Формулювання поняття злочину.
3. Юридичний аналіз ознак основного складу злочину, який передбачає:
а) встановлення безпосереднього об’єкта злочину, розкриття його змісту, якщо законом передбачено – характеристика інших обов’язкових ознак, що належать до об’єкта (предмет злочину, потерпілий від злочину);
б) визначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони складу злочину та розкриття змісту, що характеризують: з’ясування конструкцій складу злочину; встановлення моменту закінчення злочину;
в) встановлення обов’язкових ознак суб’єктивної сторони складу злочину, розкриття змісту ознак, що її характеризують (стосовно вини треба визначити її форму, види, сформулювати зміст вини);
г) встановлення обов’язкових ознак, що належать до суб’єкта злочину, якщо суб’єкт спеціальний – розкриття змісту відповідної ознаки.
4. Розкриття змісту обтяжуючих обставин (кваліфікуючих ознак) у кваліфікованих складах злочину, визначення особливостей кваліфікованих складів за конструкцією, за суб’єктивною стороною (якщо такі особливості є).
5. Відмежування цього злочину від суміжних.
Курсова робота виконується самостійно і не передбачає механічного переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити про це помітки (зноски), які в кінці роботи нумеруються в порядку застосування і подаються за таким стандартом, наприклад: Митрофанов І. І. Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2009. – № 11–12. – С. 102–107; Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов ; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – С. 203–210.
Під час викладення спірних концепцій, які є у науковців, студент мусить аргументувати свою позицію щодо їх точок зору і може схилятися до якоїсь із них або відхилити їх, створюючи власну і наводячи щодо останньої підтвердження.
У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики застосування закону про кримінальну відповідальність. Такі матеріали особливо корисні як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми. Не допускаються до захисту роботи, у яких не використані матеріали судово-слідчої практики.
У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи розв’язання поставленої в курсовій роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.
Практична частина курсової роботи складається з розв’язання двох задач з кримінального права. Під час розв’язання задач необхідно не лише назвати норми Кримінального кодексу України, за якими слід кваліфікувати діяння, але й навести обґрунтування кваліфікації, розкрити зміст юридичних ознак конкретного складу злочину.
Розв’язання задач рекомендовано подавати за таким планом:
1. Уточнення та попередня оцінка фактичних обставин.
2. Проміжні висновки щодо видів та особливостей злочинів, ознаки яких вбачаються у діяннях суб’єктів.
3. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з використанням основних правозастосовних аргументів.
4. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з позицій теорії кримінального права.
5. Формула кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів).
6. Юридичне формулювання обвинувачення (інша форма кримінально-правової оцінки).
При цьому перші чотири елементи розв’язку задач можуть викладатися у довільній формі й навіть з допустимими скороченнями, а два останні елементи мають бути написані з додержанням відповідних вимог і без скорочень. У деяких випадках викладач може дозволити студентам розв’язувати задачі без повноцінного письмового відтворення всіх названих вище елементів, однак і в цьому разі написання третього, п’ятого і шостого елементів розв’язку є обов’язковим (додаток В).
Свої висновки підтвердити посиланням на положення відповідних постанов Пленуму Верховного Суду України.
Список використаних джерел можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.
За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:
– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
– таблиці допоміжних цифрових даних;
– протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;
– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота виконується на аркуші форматом А-4 (297х 210 мм). З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром 20 мм, заповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу.
Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times New Romans, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.
Обсяг роботи – 35–40 аркушів формату А-4.
Робота подається на кафедру не пізніше як за 30 днів до початку наступної сесії. Вона виконується в машинописному варіанті або в рукописному з відповідною каліграфією літер.
У кінці роботи, після переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, студент повинен поставити власний підпис і дату закінчення курсової роботи.
Завершена курсова робота переплітається студентом, реєструється на кафедрі й подається науковому керівнику.

УМОВИ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Науковий керівник оцінює теоретичний рівень курсової роботи, використання в ній сучасних методик, дає висновок стосовно реальності практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності та ставлення студента при виконанні курсової роботи; рекомендує роботу до захисту або не допускає до захисту і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо курсової роботи, якщо вони не мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення по можливості прямо до тексту або використовує за необхідності зворотний бік аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.
На захисті курсової роботи члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, але можуть задаватися питання, що стосуються теоретичної підготовки. Оцінюється захист колегіально. При розбіжності оцінок вагомішою вважається оцінка наукового керівника.
Якщо студент не з’явився на засідання комісії для захисту курсової роботи, то в екзаменаційній відомості відмічається «не з’явився».
Студент, який не з’явився на захист курсової роботи або отримав незадовільну оцінку при її захисті, ліквідує академзаборгованість у встановленому порядку.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Тема № 1
Розбій (стаття 187 КК).
Задача № 1
Гр. С. – продавець продовольчого магазину – розтратила гроші в сумі 261 тис. грн., що належали товариству «Колосся». Бажаючи сховати нестачу, гр. С. о 2 годині підпалила будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин, а на другому – проживали мешканці. Унаслідок пожежі цілком згорів будинок і загинуло двоє дітей, які проживали на другому поверсі, а їх батьки працювали в другу зміну.
Кваліфікуйте дії гр. С.
Задача № 2
Громадянин С. у стані сп’яніння в кафе «Супутник» заважав працівникам міліції: намагався звільнити свого товариша, затриманого за вчинення правопорушення, збивши з ніг одного з працівників міліції.
Як кваліфікувати дії С.?
Література: [9; 12, c. 283–343; 15, c. 342–364; 26–35]

Тема № 2
Крадіжка (стаття 185 КК).
Задача № 1
Завербований іноземною розвідкою Краснов прибув до одного з портів України і зупинився в будинку Боровського.
Побачивши жадібність того до грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання шпигунських відомостей, і відразу вручив за користування квартирою 300 доларів. Проживаючи на квартирі Боровського, Краснов відвідував кафе, закусочні, де намагався знайомитися з працівниками режимного заводу. Він увійшов у довіру до Черненка, якому за чаркою «зізнався» в тому, що спекулює валютними цінностями, і дав 50 доларів у борг. У розмові з новим «другом» Черненко виказав таємні дані про оборонний завод, на якому працював.
Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2
Працівник міліції Лепеха затримав неповнолітнього бешкетника Льовочкіна і доставив його до відділення міліції. Батьки Льовочкіна були оштрафовані, через що батько побив сина. Вирішивши помститися Лепесі, Льовочкін підмовив трьох своїх знайомих і вони, вистеживши міліціонера на пляжі, несподівано напали на нього і побили. Двоє нападників були віком 15 років і двоє – 17 років.
Кваліфікуйте дії нападників.

Література: [9; 12, c. 283–343; 15, c. 342–364; 26–35]

Тема № 3
Бандитизм (стаття 257 КК).
Задача № 1
Водій Лазько на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарську продукцію на суму 762 гривні.
Кваліфікуйте дію Лазька.
Задача № 2
Охрименко та Осипенко ввечері прийшли додому до Зощенка та почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 5000 гривень сестрі Охрименка. Строк сплати боргу згідно з укладеним договором позики закінчився 3 місяці тому. Зощенко пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав. Охрименко та Осипенко прийшли до Зощенка та побили його, примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. Зощенку були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.
Чи є в діях Охрименка та Осипенка склад злочину?
Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35]

Тема № 4
Зґвалтування (стаття 152 КК).
Задача № 1
Ілясов, Романченко і Воронецький на квартирі останнього розпивали спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала. Збираючись іти додому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта і запідозрив, що його сховав Романченко, щоб потім забрати собі. Обурений такою підозрою, Романченко накинувся з кулаками на Ілясова. Щоб заспокоїти Романченка, Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки і ноги. Озлоблений на Романченка, Ілясов затяг його на кухню, де протягом тривалого часу завдавав у різні частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряжкою, душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні переломи ребер, крововиливи в ділянці грудної клітки, на серцевій сумці, гіпофізі, сонячному сплетінні, оболонках і тканинах головного мозку та внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Романченко на місці вчинення злочину помер.
Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2
Працівник міліції Придвора затримав Соловко як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібзаводі. Соловко зауважила про безпідставність його підозр. Тоді Придвора образив Соловко та двічі вдарив її по обличчю.
Чи є в діях Придвори склад службового злочину і якого саме? Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що Соловко справді вчинила крадіжку на хлібзаводі?

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–35]

Тема № 5
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153 КК).
Задача № 1
Гр. Єсипов систематично займався гомосексуальною проституцією, втяг у це заняття ще двох неповнолітніх чоловічої статі, керував їхньою «діяльністю», вилучаючи левову частку «зароблених» ними грошей. Клієнтів Єсипов і підлітки приводили до квартири Єсипова або ще до однієї квартири, яку він наймав, де й влаштовували оргії.
Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
Задача № 2
Дяченко, попереджений про звільнення з посади програміста АЕС за порушення трудової дисципліни, з мотивів помсти підмовив свого колишнього співробітника Бурого закласти в контрольно-захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Дяченка. Закладення програми було виявлене адміністратором комп’ютерної мережі АЕС і зупинці системи захисту вдалося запобігти.
Кваліфікуйте дії Дяченка і Бурого.
Варіант. Захисник Бурого в процесі досудового слідства довів, що шкідлива комп’ютерна програма не є комп’ютерним вірусом.
Чи підлягають кримінальній відповідальності у такому випадку Дяченко та Бурий?

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–33]

Тема № 6
Порушення законодавства про континентальний шельф України (стаття 244 КК).
Задача № 1
Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об’єктів, зокрема і ті, що мають секретний характер, віднесений до державної таємниці.
Одного разу, вирушаючи на дачу, він взяв із собою малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці. У дорозі його машину занесло, вона перекинулася, і Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі і зазначений прилад.
Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
Задача № 2
Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від роботи. За неї часто працював її чоловік, який приймав і продавав товари, здавав виторг і готував звіти, відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо. Сама Малишева за звітністю не стежила, облік товарно-матеріальних цінностей вела погано, у результаті у неї виявлена нестача товару на суму 11 тис. грн. Малишева засуджена за ч. 2 ст. 364 КК.
Чи правильне рішення суду?
Література: [9; 12, c. 398–418; 15, c. 485–531; 26–35]

Тема № 7
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 262 КК).
Задача № 1
Таран, скориставшись тим, що Січук була у стані сп’яніння, із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статеві зносини. Коли потерпіла після зґвалтування погрозила йому, що заявить в органи міліції, Таран вбив її, а труп спалив з метою приховання вбивства.
Кваліфікуйте дії Тарана.
Задача № 2
Разін у стані алкогольного сп’яніння почав вимагати від продавця фірми “Реґіна” Бонар, щоб вона відчинила вхідні двері до кіоску. Одержавши відмову, Разін почав нецензурно лаятись, стукав по кіоску, розбив скло, що впало на руку Бонар. Потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Фірмі “Реґіна” було заподіяно шкоду на суму 195 гривень.
Кваліфікуйте дії Разіна.
Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35]

Тема № 8
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (стаття 155 КК).
Задача № 1
Контроль за ходом та якістю проведення будівництва і виконанням електромонтажних робіт у будівлі універмагу, що реконструювався, здійснювали громадяни Березняк, головний інженер будівельної дільниці, і Татьків, майстер цієї ж дільниці. Електромонтажні роботи вони виконували з грубим відхиленням від затвердженого проекту. Марка дроту не відповідала проектній. Освітлювальна мережа була змонтована з великим електронавантаженням, що унеможливило захист під час перевантаження лінії. Світильники були прикріплені до стелі на дерев’яних брусах без відповідної ізоляції.
У результаті цих порушень в універмазі сталася пожежа, що завдала шкоди на суму 713 тис. грн.
Вирішіть питання про відповідальність Березняка і Татьківа.
Задача № 2
Злочинна група з чотирьох чоловік за попередньою змовою незаконно відкрила валютні рахунки в ряді обласних філій комерційних банків «Правексбанк», «Мрія-банк», «Приватбанк», а потім отримала і привласнила 64900 доларів США. Зазначені кошти були переказані на валютні рахунки, відкриті на підставних осіб з «Комерсбанку» м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина), шляхом підробки платіжних доручень клієнтів «Комерсбанку».
Кваліфікуйте дії членів зазначеної групи.
Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–35]

Тема № 9
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (стаття 199 КК).
Задача № 1
Самойленко, раніше судимий за крадіжки індивідуального майна громадян (судимості не зняті і не погашені), прийшов до гуртожитку, де мешкала його знайома Петрашевська. Однак останньої в кімнаті не було. Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи з однієї із кімнат, Самойленко побачив на тумбочці норкову шапку вартістю 510 гривень, яку він викрав, і пішов з гуртожитку.
Кваліфікуйте дії Самойленка.
Задача № 2
Заставенко І., працюючи бухгалтером малого приватного підприємства «Легіон», за вказівкою директора підприємства Заїки В., протягом 2000 року шляхом перекручення бухгалтерського обліку та звітності знижував розмір утриманого прибутку. Унаслідок цього не був сплачений податок на загальну суму 923 528 грн.
Кваліфікуйте дії Заставенка І. та Заїки В.
Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35]

Тема № 10
Контрабанда (стаття 201 КК).
Задача № 1
Директор приватного підприємства Петренко звернувся в один з комерційних банків з проханням надати його підприємству кредити, маючи мету придбати устаткування для виробництва. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки поданих документів з’ясувалося, що довідка про фінансовий стан підприємства не відповідає дійсності, баланс підприємства має від’ємне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки за ними не сплачуються, майно, що пропонувалось під заклад, уже закладене.
Кваліфікуйте дію Петренка.
Задача № 2
Щенківський та Зосименко, знаходячись у стані сп’яніння, зупинили автомобіль, яким керував Ленюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони, погрожуючи ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста. Коли закінчилось пальне, машину покинули. Під час слідства було встановлено, що Щенківський і Зосименко заволоділи автомобілем лише з метою доїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити.
Кваліфікуйте дії Щенківського та Зосименка.
Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35]

Тема № 11
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (стаття 345 КК)
Задача № 1
Сторож магазину Коршун недбало ставився до виконання своїх обов’язків. Він заснув під час чергування. Цим скористались Ірмошин та Сиротюк, які проникли в магазин і викрали товари на загальну суму 10 000 гривень. Коршун прокинувся, коли злочинці вже втекли з місця вчинення злочину з викраденим.
Кваліфікуйте дії Коршуна, Ірмошина, Сиротюка.
Задача № 2
Коверя в стані сп’яніння вигулював вівчарку в парку культури і відпочинку. Коли постовий міліціонер зробив йому зауваження і запропонував покинути парк, оскільки в ньому вигулювати собак заборонено, Коверя вилаявся на його адресу нецензурними словами, схопивши за горло і кілька разів ударив його по обличчю, спричинивши легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я.
Кваліфікуйте дії Ковері
Література: [9; 12, c. 513–534; 15, c. 673–714; 26–35]

Тема № 12
Терористичний акт (стаття 258 КК).
Задача № 1
Гр. В’язова була на вечірці, де випила чимало спиртного, поводила себе розкуто, цілувалася й обнімалася з усіма присутніми хлопцями. Гришин завів її у гараж біля будинку, де вчинив з нею статевий акт. Наступного дня В’язова подала в прокуратуру заяву про зґвалтування її Гришиним.
Як кваліфікувати дії Гришина? Що може бути підставою для притягнення Гришина до кримінальної відповідальності?
Задача № 2
Громадяни Власов та Циркаль, дізнавшись, що їхня знайома Козка одружилася з багатим бізнесменом, почали вимагати у неї 1000 дол., погрожуючи, що скажуть її чоловікові, нібито вона вела розпусний спосіб життя, що не відповідало дійсності. Злякавшись конфлікту з чоловіком, Козка передала вказану суму Власову і Циркалю.
Кваліфікуйте ці дії.
Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35]

Тема № 13
Шахрайство (стаття 190 КК).
Задача № 1
Громадяни Коротаєв, Паньковський і Чубар створили організовану злочинну групу, яка, діючи під прикриттям фірми «Праця за кордоном», активно пропагувала серед молодих жінок виїзд за кордон нібито для роботи хатніми робітницями і прибиральницями. Фактично за домовленістю з іноземними сутенерами вони вивозили жінок для використання поза їхнім бажанням у сфері секс-бізнесу, тобто у ролі повій. Усього у такий спосіб за кордон було переправлено 23 жінки, три з яких, не маючи змоги повернутися, покінчили життя самогубством.
Кваліфікуйте дії Коротаєва, Паньковського і Чубаря.
Задача № 2
Гр. Халупов, перебуваючи у нетверезому стані на вулиці, «причепився» до незнайомої йому жінки Толкунової, безпідставно стверджуючи, що вона вкрала у нього гроші. Толкунова відштовхнула Халупова, той упав, ударився головою об тротуар, від чого стався перелом кісток склепіння та основи черепа, що спричинило смерть потерпілого.
Кваліфікуйте дії Толкунової.
Література: [9; 12, c. 283–343; 15, c. 342–364; 26–35]

Тема № 14
Умисне вбивство (кваліфікуючі обставини) (ч. 2 статті 115 КК).
Задача № 1
Зимін зі своїм сусідом Нестеренком розпивали спиртні напої у квартирі останнього. Дружина Нестеренка, побачивши чоловіка та його товариша в стані сп’яніння, почала їх лаяти. Нестеренко намагався виштовхнути дружину з кімнати, де вони знаходились, але це її ще більше обурило, і вона, схопивши кухонний ніж, ударила чоловіка в живіт. У лікарні з’ясувалось, що лезо ножа проникло в черевну порожнину, але не пошкодило внутрішніх органів. Через 3 дні Нестеренка виписали з лікарні, а ще через 7 днів він закінчив амбулаторне лікування і вийшов на роботу.
Кваліфікуйте дії дружини Нестеренка.
Задача № 2
Під час допиту у кабінеті слідчого Ковальов, якому була обрана міра запобіжного заходу «взяття під варту», скориставшись неуважністю слідчого Мельниченка, узяв зі столу скляну попільницю і з помсти вдарив нею його по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Побачивши, що потерпілий у непритомному стані, Ковальов, скориставшись цим, знищив матеріали кримінальної справи і втік через вікно.
Кваліфікуйте дії Ковальова.
Література: [9; 12, c. 179–232; 15, c. 217–275; 26–35]

Тема № 15
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 307 КК).
Задача № 1
Збираючи на світанку гриби, Паліїв кинув у ріку недопал сигарети. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у двох селах мости, а також був спалений трактор, що знаходиться біля річки. Сам Паліїв одержав опіки.
Було встановлено, що в результаті аварії на нафтопроводі в річку потрапило 4 тонни пального, однак Паліїв про аварію, що відбулася, не знав.
Що таке провина, чим визначається її зміст, сутність, ступінь і форми?
Дайте аналіз дій Паліїва. Чи зміниться вирішення питання, якщо Паліїв знав про аварію, однак у тумані переплутав річку з протокою?
Задача № 2
Гр. Кухаренко завагітніла від випадкового статевого акту. Утримувати дитину не мала можливості і вирішила вбити її одразу після пологів. До лікарів не зверталася, дитину народила вдома. Заздалегідь приготувала відро з водою, в якому і втопила новонародж
·еного. Уранці викинула труп у колектор.
Як треба кваліфікувати дії Кухаренко?
Література: [9; 12, c. 481–503; 15, c. 629–662; 26–35]

Тема № 16
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (стаття 309 КК).
Задача № 1
Гр. Петров, перебуваючи в нетверезому стані, на пляжі роздягнувся догола, підходив до відпочивальників, показував їм статеві органи, робив цинічні пропозиції. Людина похилого віку Цвєткова сказала йому: «Чи не соромно тобі, хуліган?» Петров штовхнув її, вона вдарилася головою об залізну урну і померла на місці.
Кваліфікуйте дії Петрова.
Задача № 2
Командир гелікоптера М-8 Таранець без польотного завдання і навігаційного плану польоту, при неповному екіпажі та зі сторонніми особами на борту намагався виконати політ з метою катання, однак не впорався з керуванням: на висоті 30 метрів різко нахилив гелікоптер уліво більш як на 45°, що призвело до падіння повітряного судна. У результаті аварії двом пасажирам були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження, а гелікоптер став непридатним для подальших польотів, чим заподіяно шкоди компанії на суму 1200 тис. грн.
Вирішіть питання про відповідальність Таранця і кваліфікуйте його дії.
Література: [9; 12, c. 481–503; 15, c. 629–662; 26–35]

Тема № 17
Незаконне полювання (стаття 248 КК).
Задача № 1
Гр. Таранова незаконно висіяла снотворний мак (усього – 800 рослин) на своїй земельній ділянці з метою збуту. Про це довідався наркоман Титов, який, дочекавшись, коли мак дозріє, зрізав 77 його стебел.
Кваліфікуйте дії цих осіб.
Варіант. Таранова зібрала врожай маку, але серед кукурудзи, де висівався мак, залишилось ще кілька десятків стебел маку, який і позрізав Титов для власного вживання. Як у цьому випадку вирішувати питання кваліфікації вчиненого?
Задача № 2
Між Шелудьковим і Шаповалом у квартирі останнього виникла сварка, під час якої Шаповал ударив Шелудькова по голові, заподіявши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Однак, це ушкодження заподіяло крововилив у мозок, унаслідок якого Шелудьков помер. У висновку судово-медичної експертизи зазначено, що в розвитку крововиливу, який призвів до смерті, визначальними моментами були патологія артеріальних судин та супутні захворювання (гіпертонія), алкогольне сп’яніння, конфліктна ситуація і незначна травма. Про наявність у Шелудькова патологічних змін судин головного мозку Шаповал не знав.
Вирішіть питання про кваліфікацію вчиненого Шаповалом. Чи зміниться рішення, якщо Шаповал знав про наявність захворювання в Шелудькова?
Література: [9; 12, c. 398–418; 15, c. 485–531; 26–35]

Тема № 18
Одержання хабара (стаття 368 КК).
Задача № 1
Косолапов та Волченко знали, що бухгалтер підприємства поїхав у банк за грошима, де мав отримати 420 000 гривень. Коли він повернувся назад, на перехресті доріг вони зупинили його автомобіль і, погрожуючи пістолетом, поставили вимогу віддати гроші. Бухгалтер відповів, що грошей він не одержав. Тоді Косолапов та Волченко обшукали потерпілого і, не знайшовши грошей, зняли з нього піджак і наручний годинник на загальну суму 639 гривень.
Кваліфікуйте дії винних осіб.
Задача № 2
Коваль був притягнутий як обвинувачений за ч. 3 ст. 206 КК України. Бажаючи допомогти своєму брату уникнути відповідальності за цей злочин, його брат Коваль Петро прибув на квартиру до свідка Туровського і попросив дати «потрібні» для брата Миколи показання. Туровський погодився і дав на слідстві та в суді такі свідчення, за що отримав від Коваля Петра 312 гривень.
Кваліфікуйте дії Коваля Петра і Туровського.
Література: [9; 12, c. 538–562; 15, c. 723–733; 26–35]

Тема № 19
Незаконне заволодіння транспортним засобом (стаття 289 КК).
Задача № 1
Шаюнов вирішив організувати стійку озброєну групу для скоєння розбійних нападів на громадян. На його пропозиції дали згоду Зарубін і Рибаков. З цією метою Шаюнов виготовив пістолет і два мисливські ножі, які передав Зарубіну і Рибакову. Але цим особам не вдалося скоїти жодного нападу, тому що вони були викриті та притягнуті до кримінальної відповідальності.
Кваліфікуйте дії Шаюнова, Зарубіна і Рибакова.
Задача № 2
Прядков і Стрильбицький, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі проникли в будинок Міроненка з метою викрадення його майна. Вони погрожували потерпілому обрізом, але Міроненко не віддав грошей, які сховав під сорочкою. Тоді Прядков і Стрильбицький убили Міроненка, після чого заволоділи грошима та цінними речами на загальну суму 1 275 гривень і втекли з місця вчинення злочину.
Кваліфікуйте дії Прядкова і Стрильбицького.
Література: [9; 12, c. 436–458; 15, c. 569–604; 26–33]

Тема № 20
Порушення правил екологічної безпеки (стаття 236 КК).
Задача № 1
Громадяни Ястребов, Ситько і Чеберек, попередньо змовившись, створили злочинну групу, яка займалася переправленням осіб через державний кордон України. Проживаючи в різних містах країни, вони зустрічали, а потім передавали один одному групи нелегальних мігрантів, які транзитом через Україну прямували в Західну Європу. Останній етап їхньої діяльності – переправа нелегалів через кордон з Польщею. Усього ними переправлено майже 200 мігрантів, від кожного з яких вони отримували в середньому 3,2 тис. дол.
Були випадки, коли Чеберек, який був останньою «ланкою» злочинного ланцюга, кидав нелегалів неподалік від кордону і зникав з грошима, а одного разу, перевівши вночі групу до Польщі, показав їй напрямок руху в протилежний бік, у результаті чого нелегали, самі того не підозрюючи, опинилися знову на території України.
Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2
Викладач середньої школи Трунько, який працював у виховній колонії, на прохання засудженого Тарасюка проніс і передав йому фінський ніж для того, щоб Тарасюк разом з іншим засудженим вчинив напад на охорону і втік з колонії. За це друзі Тарасюка на волі вручили йому 450 грн.
Кваліфікуйте ці дії.
Література: [9; 12, c. 398–418; 15, c. 485–531; 26–35]

Тема № 21
Створення злочинної організації (стаття 255 КК).
Задача № 1
Гр. Попенко, прийшовши додому до свого випадкового знайомого Тютюнова, вирішив заволодіти цінностями, які він там побачив. Несподівано вдарив Тютюнова ножем і вбив його. Потім прихопив цінності, речі та гроші, виходячи, підпалив квартиру, яка до прибуття пожежників вигоріла вщент.
Кваліфікуйте дії Попенка.
Задача № 2
Гр. Матрасов виготовив фальшиві 20-гривневі купюри кількістю 1000 штук і придбав на них меблевий гарнітур у приватному магазині «Сибіла». Його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст. 199 і ч. 4 ст. 190 КК.
Чи правильна кваліфікація дій Матрасова?
Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35]

Тема № 22
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (стаття 212 КК).
Задача № 1
Щемаченко у відсутності чоловіка, що знаходився у тривалому відрядженні, підтримувала статеві зв’язки з Коваленком. Через певний час вона завагітніла і, побоюючись розправи з боку чоловіка, вирішила позбутися дитини. Про свій намір вона повідомила знайому Кириченко, яка згодилась за певну винагороду їй допомогти. Коли дитина народилась, то Кириченко прийняла пологи, а наступного дня вони втопили дитину у ванні, а труп закопали.
Кваліфікуйте дії Щемаченко і Кириченко.
Задача № 2
Грищенко і Майсурадзе в нічний час, зламавши замок, проникли до будинку Паська, звідки викрали продукти харчування та одяг на загальну суму 765 грн. При виході із будинку їх зустрів Пасько, який намагався затримати Грищенко та Майсурадзе і вилучити викрадене. Злочинці нанесли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, і з викраденим майном втекли.
Кваліфікуйте дії Грищенка та Майсурадзе.
Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35]

Тема № 23
Хуліганство (стаття 296 КК).
Задача № 1
Ніконов, обурений тим, що продавець магазину Шилова продала йому брудний стакан з напоєм, а потім відмовилася його замінити чи повернути гроші, поїхав додому, де взяв мисливську рушницю і повернувся в магазин. Він два рази вистрелив шротом у прилавок, пошкодивши охолоджувальний апарат, чим спричинив матеріальну шкоду на 270 гривень. Коли Ніконов стріляв, нікого поблизу не було. Шилова, побачивши Ніконова з рушницею, також сховалася в кабінет директора.
Кваліфікуйте дії Ніконова.
Задача № 2
Раніше судимий за розбій Зубов у нічний час, розбивши вікно, проник у приміщення дитячого садка з метою крадіжки. Оглянувши кімнати, Зубов нічого цікавого для себе не знайшов і, залишаючи будівлю, прихопив з собою кухонний ніж вартістю 20 гривень.
Кваліфікуйте дії Зубова.
Література: [9; 12, c. 459–480; 15, c. 605–628; 26–35]

Тема № 24
Порушення вимог законодавства про охорону праці (стаття 271 КК).
Задача № 1
Громадяни Карпов, Шустов і Рабінович зорганізувалися у банду і, використовуючи незаконно добуті автомат Калашникова і гранатомет РПГ-18, вчинили три напади на оселі громадян. Для запланованого нападу на інкасаторів вони взяли у гр. Сімка автомашину, повідомивши, для чого вони її беруть, і пообіцяли Сімкові 10 % від суми грошей, якими вони заволодіють.
Кваліфікуйте дії зазначених осіб.
Задача № 2
Гр. Петрик, бажаючи зайнятися підприємницькою діяльністю, взяв у борг у свого знайомого Султика 6 тис. дол. під «чесне слово» на півроку. Однак справа у Петрика «прогоріла», і він не зміг віддати гроші впродовж року. Для повернення грошей Султик найняв членів організованої злочинної групи в кількості чотирьох чоловік, щоб вони «вибили» борг у Петрика, домовившись віддати їм половину грошей. Члени зазначеної групи неодноразово вимагали у Петрика повернути гроші, залякуючи вбивством і, нарешті, прийшовши до нього в дім, піддали тортурам, від яких потерпілий втратив зір.
Дайте кримінально-правову оцінку вказаній ситуації.
Література: [9; 12, c. 436–458; 15, c. 569–604; 26–35]

Тема № 25
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 КК).
Задача № 1
Гр. Заворотько ворогував зі своїм співробітником Прядком, який прилюдно звинувачував його у тому, що він перекладає свою роботу на інших колег. Вирішивши позбутися Прядка, Заворотько підбурив його родича Каткова вбити Прядка, довівши, що Катков стане спадкоємцем його квартири. Катков убив Прядка, за що був засуджений за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК, а Заворотько – за ч. 4 ст. 27 і п. 6 ч. 2 ст. 115 як підбурювач. На суді обидва заперечували кваліфікацію своїх дій. Заворотько стверджував, що його мотиви не були корисливими, а Катков – що не став володарем квартири.
Чи є підстави погодитися з ними?
Задача № 2
Гр. Цілуйко прийшов додому у нетверезому стані. Сокирою почав рубати меблі, дружина намагалася перешкодити цьому, але він побив її, підпалив запальничкою її волосся, вигнав з дитиною, неодягненою, на мороз. Сусіди намагалися втрутитися, але Цілуйко бігав за ними з сокирою з криками: «Уб’ю! Заріжу!» Коли вони викликали наряд міліції, Цілуйко вчинив опір: плював в обличчя міліціонерам, при спробі надіти йому наручники, вдарив міліціонера ногою в живіт.
Кваліфікуйте дії Цілуйка.
Варіант. У ході хуліганських дій Цілуйко завдав сокирою своїй дружині тяжких тілесних ушкоджень.
Варіант. Вчинивши хуліганські дії, Цілуйко заснув. Викликаний наряд міліції став його будити, після чого Цілуйко вчинив дії, зазначені вище.
Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35]

Тема № 26
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (стаття 286 КК).
Задача № 1
Гр. Ковальчук приніс додому відеофільм, на якому були зняті кадри задоволення статевої пристрасті неприродним способом, а також злягання людей з тваринами. Касету Ковальчук заховав у шафі, але її там знайшов його 15-річний син і зробив «перегляд» зі своїми однокласниками у школі.
У своїх поясненнях Ковальчук твердив, що фільм є не порнографічним, а еротичним.
Дайте правову оцінку ситуації.
Задача № 2
Гр. Муцький, водій автопарку, був відсторонений від керування автобусом, тому що з’явився на роботу в нетверезому стані. Тоді він самовільно проник до гаража і забрав автобус, на якому їздив містом, перевозячи людей. Увечері Муцький поставив автобус на місце в гаражі, зароблені гроші привласнив.
Кваліфікуйте дії Муцького.
Література: [9; 12, c. 436–458; 15, c. 569–604; 26–35]

Тема № 27
Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 305 КК).
Задача № 1
Гр. Царьов вигулював собаку породи пітбультер’єр без намордника і повідця. Працівник міліції Петько, який був у цивільному, зробив йому зауваження. У відповідь Царьов став кричати, що не допустить знущання над твариною, чим викликав роздратування у собаки. Оскільки собака проявляв надмірну агресивність, Петько з наявної у нього табельної зброї чотирма пострілами вбив пітбультер’єра.
Царьов звернувся до прокурора з вимогою притягнути Петька до кримінальної відповідальності за ст. 299 КК.
Ваша думка з цього приводу.
Задача № 2
У ході здійснення необхідної оборони гр. Хмельов умисно перевищив її межі і, вдаривши нападника по голові, завдав йому ушкодження головного мозку середньої тяжкості за наявності симптомів ураження стовбурної ділянки.
Кваліфікуйте дії Хмельова.
Література: [9; 12, c. 481–503; 15, c. 629–662; 26–35]

Тема № 28
Порушення права на захист (стаття 374 КК).
Задача № 1
Хвора на алкоголізм безробітна гр. Тичкіна систематично примушувала свою 10-річну дочку Таню займатися жебрацтвом і віддавати їй гроші на горілку. Якщо дитина приносила мало грошей, Тичкіна її била. Одного разу після мордування Таня піднялася на горище будинку, звідки викинулася на землю і загинула.
Дайте правову оцінку випадку.
Задача № 2
Гр. Іванов ревнував свою дружину й одного разу, перебуваючи напідпитку і знаючи, що дружина гуляє з дитиною в міському саду, пішов її розшукувати і застав за тим, що вона розмовляла з молодим хлопцем. Іванов вихопив ніж і вбив жінку на очах багатьох людей, що викликало у деяких з них шок. Дії Іванова були кваліфіковані за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК.
Чи правильна ця кваліфікація?
Література: [9; 12, c. 563–587; 15, c. 734–767; 26–35]


Тема № 29
Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (стаття 372 КК).
Задача № 1
Відпочиваючи на дачі, Жовтнів скуповував у жителів найближчого села сушені гриби і, приїжджаючи в місто, продавав їх за високою ціною. Кивало, що купив у Дубняку гриби, приготував з них солянку і почастував нею своїх гостей. Один з гостей – Вірменко – отруївся грибами, що були отруйними, і помер.
Як кваліфікувати дії Кивала? Чи зміниться кваліфікація, якщо Кивало попередив гостей про те, що гриби він купував «на руках» і сам їх ще не пробував?
Задача № 2
Посилаючи свого юрисконсульта Рабіновича для зустрічі з головою районної державної адміністрації для одержання вигідних замовлень для фірми, її голова Кац зняв з рахунка фірми 10 тис. грн і дав їх Рабіновичу для передачі як хабара голові адміністрації. Рабінович гроші передав, замовлення фірма не отримала.
Кваліфікуйте ці дії.
Література: [9; 12, c. 563–587; 15, c. 734–767; 26–35]

Тема № 30
Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (стаття 379 КК).
Задача № 1
Полтавець, електрик за фахом, для охорони своєї теплиці відгородив її сталевим дротом і підключив до електромережі. Сусід Полтавця Котів, знаходячись у нетверезому стані, заблукав у двір Полтавця і, зачепивши рукою за провід, був смертельно травмований електрострумом.
Кваліфікуйте дії Полтавця. Чи зміниться рішення, якщо Полтавець перед підключенням електроструму попередив про це сусідів, у тому числі і Котова, а також установив дерев’яні щити з написом «Обережно, висока напруга! Прохід заборонений!»?
Задача № 2
Група осіб, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, зареєструвала у міській раді ТОВ «Піраміда Ікс», «Врожай» і «Спектр», після чого відкрила у філії комерційного банку «Приватбанк» розрахункові рахунки зазначених «підприємств», які використовувалися в подальшому для незаконного конвертування коштів і здійснення фінансово-господарської діяльності поза системою оподаткування і встановленого порядку бухгалтерського обліку. На рахунки фіктивних підприємств цими ТОВ було перераховано понад 29 млн грн.
Дайте оцінку цим діям.
Література: [9; 12, c. 563–587; 15, c. 734–767; 26–35]


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна
1. Александров Ю.В. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 2004. – 328 с.
2. Коржанський М. Й. Уголовний закон України (наукова модель): Монографія. – Дніпропетровськ : Юридична академія МВС, 2004. – 200 с.
3. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за заг. ред М. І. Бажанова. – К. : Юрінком інтер, 2002. – 416 с.
4. Кримінальне право України : навчальний посібник / за ред. О. М. Омельчука. – К.: Наукова думка; Прецендент, 2004. – 297 с.
5. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. – вид. 3-тє, перероб. та допов. / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К. : Юридична думка, 2004. – 352 с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. Я. Ю. Кандратьєва – К. : Правові джерела, 2002. – 432 c.
7. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с. 
8. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Тов. «Одіссей», 2004. – 1152 с.
9. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 // ВВР України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.  
10. Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33 (29.08.2003). – Ст. 1767.
11. Матишевский П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. – К. : А.С.К., 2001. – 352 с.
12. Науковий коментар Кримінального кодексу України / за ред. проф. М.Й. Коржанського– К. : Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.
13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб. та доповн. / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2004. – 1056 с.
14. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / відп. ред. С. С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., перероб. та доповн. / відп. ред. С. С.Яценко. – К. : А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.).
16. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / за заг. ред. М. О. Потебенька; В. Г. Гончаренка. – К. : Форум, 2001. – 386 с.
17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., перероб. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2007. – 1184 с.
18. Наумов А.В. Уголовное право. Общ. часть. Курс лекций / А. В. Наумов. – М. : БЕК, 1996. – 480 с.
19. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / Верховний Суд України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 368 с.
Додаткова
20. Курс кримінології. Загальна частина : підручник: у 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 
21. Курс кримінології. Особлива частина : підручник: у 2 кн. / М. В. Корнієнко, Б. В. Романюк, І. М. Мельник та ін. ; заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 480 с.
22. Курс кримінально-виконавчого права України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб.: у 2 кн. / О. М. Джужа, В. О.Корчинський, С. Я. Фаренюк, В. Б. Василець ; заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 304 с.
23. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / отв. ред. д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. – М. : Юристъ, 1996. – 530 с.
24. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник для вузов / под ред. Е. Л. Стрельцова. – X. : Одиссей, 2002. – 448 c.
25. Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Обшая. – К. : Наукова думка, 1985. – 445 c.
26. Уголовный кодекс Швейцарии. – Санкт-Петербург : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 232 с.
27. Уголовный кодекс Республики Польша. – С.-Пб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.
28. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996. – 208 с.
29. Уголовный кодекс Швеции. – С.-Пб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 320 с.
30. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3 // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1999. – № 24. – Ст. 420.
31. Уголовный кодекс Дании. – С.-Пб. : Юридический центр Пресс, 2001. – 230 с.
32. Уголовный кодекс Республики Таджикистан. – С.-Пб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 410 с.
33. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изменениями и дополнениями на 15 июля 2001г.). – С.-Пб. : Юридический центр Пресс, 2001. - 338 с.
34. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. канд. юрид. наук, проф. А.И. Лукашова. – С.-Пб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 298 с.
35. Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2000 года). – Х. : Одиссей, 2000. – 256 с.

додаток А
Зразок титульнї сторінки курсової роботи


Міністерство освіти і науки україни
кременчуцький державний університет
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

кафедра
кримінального ТА ЦИВІЛЬНОГО права І процесуЗАЛІКОВА КНИЖКА № ______


курсова робота
з НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„кримінальнЕ ПРАВО україни”
на тему
«Бандитизм»

студента ІІІ курсу денної (заочної) форми навчання,
група № ____
Іванченка Івана Петровича

науковий керівник:

кременчук 2010

додаток Б
Зразок заяви
на курсову роботу з кримінального права на тему, що самостійно вибрав студент


Завідувачеві кафедри
кримінального та цивільного права і процесу факультету права і гуманітарних наук КНУ
студента 3-го курсу денної (заочної) форми навчання спеціальності «Правознавство»
Ющенка Івана Івановича


З А Я В А


Прошу затвердити тему курсової роботи «Бандитизм» та призначити науковим керівником доц.П.І. Петренка

Дата Підпис


додаток В
Зразок

розв’язання задачі для курсової роботи

Задача

Петруня, Чекалін та Щекальов утворили стійку групу, розробили план розбійних нападів на окремих громадян та розподілили між собою функції. Для нападів їм була потрібна зброя. Щоб заволодіти зброєю і боєприпасами до неї, вони напали на працівника приватної охоронної фірми Шумова, який повертався в офіс фірми після вечірнього чергування. Діючи за заздалегідь розробленим планом, Петруня штовхнув Шумова в неосвітлену частину підземного переходу, де вже чекав Щекальов, а той ударив потерпілого уламком труби по голові. Чекалін у цей час спостерігав за обстановкою. Коли Шумов упав, вони обшукали його і забрали пістолет «ТТ» та дві обойми набоїв. Шумов помер на місці події. Після цього, продовжуючи реалізовувати розроблений раніше план, Петруня, Чекалін та Щекальов вчинили три напади на окремих громадян: демонструючи пістолет і погрожуючи вбивством, вони відбирали у потерпілих гроші, коштовності, верхній одяг. Під час останнього нападу вони, діючи без попередньої змови, зґвалтували малолітню Зінкевич, а потім за пропозицією Петруні, щоб приховати вчинені щодо неї злочини, убили її.
Рішення

1. Уточнення та попередня оцінка фактичних обставин.
1.1. Нанесення удару трубою по голові та смерть Шумова на місці події (показники локалізації та сили удару) свідчать про наявність у суб’єктів принаймні прямого невизначеного умислу щодо будь-яких суспільно небезпечних наслідків для життя чи здоров’я потерпілого, у тому числі і його смерті.
1.2. Після заволодіння зброєю Шумова і принаймні до вчинення останнього нападу (включно) мав місце певний проміжок часу, протягом якого існувала стійка, озброєна, організована група, а Петруня, Чекалін та Щекальов були її учасниками (членами).
1.3. В умовах задачі не зазначена вартість майна, вилученого у потерпілих під час розбійних нападів, зважатимемо, що ця вартість не досягла показників кваліфікуючих ознак «у великих розмірах» та «в особливо великих розмірах».
1.4. В умовах задачі не зазначено, яким чином було здійснено зґвалтування; уважатимемо, що фізичне насильство до потерпілої у процесі зґвалтування не застосовувалось, а мала місце та сама (така сама) погроза вбивством, що й при розбої.
1.5. Під час зґвалтування суб’єкти принаймні могли і повинні були допускати, що вчиняють статевий акт з малолітньою; таке саме психічне ставлення до віку потерпілої було і при вчиненні умисного вбивства.
2. Проміжні висновки щодо видів та особливостей злочинів, ознаки яких вбачаються у діяннях суб’єктів.
2.1. Вчинені суб’єктами дії у поєднанні з іншими фактичними обставинами містять ознаки злочинів, передбачених статтями 115, 152, 187, 257, 262, 263 КК.
2.2. Усі злочини є закінченими; усі злочини, за винятком зґвалтування, вчинені у співучасті «особливого роду» – організованою групою, яка з урахуванням її озброєності набуває характеру банди; за умовами задачі зґвалтування вчинено без попередньої змови (ситуаційно), тобто має місце вчинення злочину «групою осіб».
3. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з використанням основних правозастосовних аргументів.
3.1. Щодо кваліфікації дій суб’єктів за ст. 257 КК – див. пункти 16–25 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 року № 13.
3.2. Щодо співвідношення бандитизму з іншими злочинами, що вчиняються бандою, – див. п. 26 названої вище Постанови від 23 грудня 2005 року № 13.
3.3. Щодо кваліфікації бандитизму за сукупністю зі злочином, передбаченим ст. 262 КК, – див. абзац 2 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 3 «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами».
3.4. Щодо кваліфікації умисного вбивства Шумова за пунктами 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК, а також за сукупністю зі злочинами, передбаченими ст. 262 КК, – див. абзаци 5, 6 п. 8 та пункти 17–5, 17–6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 року № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи».
3.5. Щодо кваліфікації зґвалтування і наступного умисного вбивства Зінькевич за сукупністю злочинів – див. п. 14 названої вище постанови від 7 лютого 2003 року № 2.
3.6. Щодо кваліфікації умисного вбивства Зінькевич за пунктами 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК, а також щодо остаточної кваліфікації двох умисних вбивств за обтяжуючих обставин – див. відповідно пункти 16, 17 та п. 19 постанови від 7 лютого 2003 року № 2.
3.7. Щодо інкримінування суб’єктам кваліфікуючих ознак зґвалтування «групою осіб» та «малолітньої» – див. п. 9 та п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» від 30 травня 2008 р. № 5.
4. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації з точки зору теорії кримінального права.
4.1. Бандитизм – так званий складений злочин, тому співвідношення його юридичного складу з юридичними складами інших злочинів, що вчиняються при створенні банди та під час здійснення нею нападів, вирішується в межах конкуренції частин і цілого. У такому разі діє, зокрема, таке правило: злочини, за які законом встановлено суворішу відповідальність, ніж за бандитизм, кваліфікуються за сукупністю з ним, а всі інші злочини охоплюються його юридичним складом (такий підхід сформульований у підпункті 3.2 цього рішення, хоча з теоретичної точки зору за сукупністю з бандитизмом мають кваліфікуватись і ті злочини, за які законом встановлено таку саму відповідальність, як і за бандитизм). Саме це правило зумовлює, з одного боку, кваліфікацію за сукупністю з бандитизмом обох умисних вбивств за обтяжуючих обставин, розбоїв, передбачених ч. 4 ст. 187 КК, розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї за обтяжуючих обставин, зґвалтування малолітньої, а з іншого - «поглинення» юридичним складом бандитизму злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК.
4.2. Конкуренція частин і цілого має місце також при кваліфікації умисного вбивства Шумова в процесі розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї та при кваліфікації зґвалтування, що супроводжувалося погрозою вбивством. При цьому в першому випадку така конкуренція «переростає» у сукупність злочинів, у другому юридичний склад зґвалтування («ціле») охоплює погрозу вбивством («частину») і вона набуває самостійної кваліфікації.
4.3. При кваліфікації розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї виникає конкуренція загальної (ч. 4 ст. 187 КК) та спеціальної (ч. 3 ст. 262 КК) кримінально-правових норм. Пріоритет має спеціальна норма.
4.4. Як було зазначено в п. 2.2 рішення, усі злочини, що інкримінуються суб’єктам, за винятком зґвалтування, вчинені організованою групою. Ця обставина має своє безпосереднє відображення при кваліфікації бандитизму (де вона є однією з ознак банди), а також розбоїв (ч. 4 ст. 187 КК) та розбою з метою викрадення вогнепальної зброї та боєприпасів до неї (ч. 3 ст. 262 КК) у двох останніх випадках суб’єктам інкримінується кваліфікуюча ознака «організованою групою».
Юридичні склади інших злочинів, інкримінованих суб’єктам, не передбачають їх вчинення організованою групою як кваліфікуючу ознаку (обтяжуючу обставину). Тому при кваліфікації обох умисних вбивств суб’єктам інкримінується кваліфікуюча ознака – «за попереднім зговором групою осіб». При кваліфікації зґвалтування – відповідно до умов задачі – кваліфікуюча ознака «групою осіб».
4.5. Два вчинені суб’єктами умисні вбивства за обтяжуючих обставин, хоч «набір» цих обтяжуючих обставин у кожного з них різний, утворюють не сукупність, а повторність злочинів. Тому в остаточній кваліфікації умисні вбивства відображені одним юридичним складом злочину, який включає ті пункти ч. 2 ст. 115 КК, які передбачають усі обтяжуючі обставини обох умисних вбивств, у тому числі п. 13, який вказує на їх повторність.
5. Формула кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів). Дії Петруні, Чекаліна та Щекальова необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. 257; ч. 3 ст. 262, ч. 4 ст. 187; ч. 4 ст. 152; пунктами 2, 6, 9, 12 і 13 ч. 2 ст. 115 КК України.
6. Юридичне формулювання обвинувачення. Петруня, Чекалін та Щекальов вчинили: організацію озброєної банди з метою нападу на окремих осіб, участь у такій банді та участь у вчинюваному нею нападі (ст. 257 КК); розбій з метою викрадення вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, вчинений організованою групою (ч. 3 ст. 262 КК); статеві відносини з погрозою застосування насильства – зґвалтування, вчинене групою осіб щодо малолітньої (ч. 4 ст. 152 КК); умисне вбивство малолітньої дитини з корисливих мотивів, вчинене з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство (пункти 2, 6, 9, 12 і 13 ч. 2 ст. 115 КК).
13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14515
Заголовок 1 Заголовок 2ђ Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 19136872
    Размер файла: 216 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий