Rassl nesch sluch 1232 2012


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Л Е К Ц И Я Н А Т Е М У:"Р А С С Л Е Д О В А Н И Е И У Ч Е Т Н Е С Ч А С Т Н Ы Х С Л У Ч А Е В,П Р О Ф З А Б О Л Е В А Н И ЙИ А В А Р И ЙН А П Р О И З В О Д С Т В Е"2012 год Расследование и учет несчастных случаев, профзаболеваний и аварий на производстве проводится в соответствии со статьей 22 Закона Украины "Об охране труда". Статья 22. Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий.Работодатель обязан организовать расследование и вести учет несчастных случаев, профзаболеваний и аварий в соответствии с положением, утвержденным Кабинетом Министров Украины по согласованию со всеукраинским объединением профсоюзов.По итогам расследования несчастного случая, профзаболевания или аварии работодатель составляет акт по установленной форме, один экземпляр которого он обязан выдать потерпевшему или другому заинтересованному лицу не позднее трех дней с момента окончания расследования.В случае отказа работодателя составить акт о несчастном случае либо несогласии потерпевшего с его содержанием вопросы решаются должностным лицом органа государственного надзора за охраной труда, решение которого является обязательным для работодателя. Все требования 22 статьи Закона конкретизированы в Порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (далее - Порядок), утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 30.11.2011р. № 1232. Общие положения. Порядок определяет процедуру проведения расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, в учреждениях, орга-низациях независимо от форм собственности и видов экономической деятельности или физических лиц, которые используют наемный труд, а также частных предпринимателей, обеспечивающих себя работой самостоятельно, при условии, если они добровольно платят взносы в Фонд общеобязательного государ-ственного социального страхования от несчастных случаев, профзаболеваний и аварий (далее - Фонд). Дія цього Порядку поширюється на:1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі ― роботодавці);2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем;3) фізичних осіб — підприємців; 4) членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства (далі ― особи, що забезпечують себе роботою самостійно).Дія цього Порядку також поширюється на працівників дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній установі України та осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Держспецтранс-служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, МНС, Держспецзв’язку, Держтехногенбезпеки 1 3. Дія цього Порядку не поширюється на:1) осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів Держспецзв’язку;2) військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби;3) осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів (слухачів) навчальних закладів МВС;4) осіб, що утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; 5) осіб рядового і начальницького складу Держав-ної кримінально-виконавчої служби;6) осіб рядового і начальницького складу Держтех-ногенбезпеки;7) осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту МНС;8) військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби та її регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, навчальних закладів, науково-дослідних установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період проходження ними військової служби. . Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, визначається МОНмолодьспортом за погодженням з відповідним профспілковим органом. . Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студен-тами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, визначається МОНмолодьспортом за погодженням з відповідним профспілковим органом. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. №270 від 22.03.2001р. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Расследование и учет несчастных случаев. расследование и учет несчастных случаев (без летального исхода) Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваинного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день и більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків. До гострого професійного отруєння належить захворювання, що виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини (речовин).До гострого професійного захворювання належить захворювання, що виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа — свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці (далі — безпосередній керівник робіт), чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;негайно повідомити роботодавця про те, що сталося; У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний:терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його дос-тавку до лікувально-профілактичного закладу;негайно повідомити роботодавця про те, що сталося; зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устат-кування (далі — устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків. 9. Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв’язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві за формою згідно з додатком 1:1) підприємству, де працює потерпілий;2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою ― підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно; 3) територіальному органові Держгір-промнагляду за місцем настання нещасного випадку;4) закладові державної санітарно-епіде-міологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою ― підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння). Лікувально-профілактичний заклад обов’язково проводить у порядку, встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп’яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифі-кацією хвороб та споріднених проб-лем охорони здоров’я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду до утворення комісії з прове-дення розслідування нещасного випадку (далі — комісія) або голови комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту. Обязанности непосредственного руководителя работ Непосредственный руководитель работ немедленно организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему и ать при необходимости доставку пострадавшего в лечебное учреждение сообщить о происшедшем работодателю, сохранить до прибытия комиссии по расследованию н/с обстановку в таком виде в каком это было на момент события (если нет угрозы здоровью других работников) Обязанности работодателя Работодатель обязан немедленно В течении одного часа с помощью средств связиИ в течении одного дня на бумаге передать сообщение о н/с:- в Фонд социального страхования от несчастного случая…; на предприятие, где работает пострадавший (если пост-радавший является работником другого предприятия); в органы государственной пожарной охраны по месту нахождения предприятия (в случае пожара); в санэпидемслужбу, которая обслуживает предприятие (при остром профзаболевании (отравлении)‏;- руководителю первичной профсоюзной организации В течении одного дня издать приказ по предприятию о Создании комиссии по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек и организовать расследование Состав комиссии по расследованию несчастного случая Председатель комиссии (руководитель (специалист) службы охраны труда предприятия или должностное лицо на которое приказом по предприятию возложены обязанности специалиста по вопросам охраны труда )‏ Члены комиссии руководитель структурного подразделения предприятия, на котором произошел н/с представитель Фонда по месту нахождения предприятия (по согласованию) представитель профсоюзной организации или уполномоченное наемными работниками лицо по вопросам охраны труда другие лица У разі коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), розслідування організовує Фонд за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповно-важену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з почат-ку роботи комісії запросити до співпраці.Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо нещас-ного випадку проводити опитування роботодавця, посадових осіб, інших працівників підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити, пов’язані з проведенням розслідування. До складу комісії входять предс-тавник Фонду за місцем настання нещасного випадку (голова комісії) та представники райдержадміністрації (у разі настання нещасного випадку в місті районного значення чи районі мм. Києва і Севастополя) чи облдержадміністрації (у разі настання нещасного випадку в місті обласного значення) . (далі — місцева держадміністрація) за місцем настання нещасного випа-дку, первинної організації профс-пілки, членом якої є потерпілий, або територіального профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно і не застрахована у Пенсійному фонді України як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціа-льне страхування, організовує тери-торіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку, який утворює комісію у складі не менш як три особи. У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії також входить представник зак-ладу державної санітарно-епідеміо-логічної служби за місцем настання нещасного випадку. Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку; вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо); визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;установити осіб, які допустили пору-шення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;скласти у п’яти примірниках акт прове-дення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (далі — акт за формою Н-5) згідно з додатком 3 акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (далі — акт за формою Н-1) згідно з додатком 4 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затверд-ження; По результатам расследования несчастного случая составляется акт по форме (Пост КМУ 1232) Н-5 Н-1 Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину. в случае выявления острого профессионального заболевания (отравления), связанного с производством, кроме акта формы Н-1 составить также в четырех экземплярах карту учета профессионального заболевания (отравления) по форме П-5 (далее - карта формы П-5). У випадках, зазначених у пункті 31 цього Порядку, або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для вста-новлення обставин і причин настання нещасного випадку строк розслідування може бути продов-жений за письмовим погодженням з територіальним органом Держгір-промнагляду за місцезнаходженням підприємства. У разі отримання письмового погодження роботодавець приймає рішення про продовження строку проведення розслідування.У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається акт за формою Н-5. 15. Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов’язаний з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні; 2) перебування на робочому місці, на території підприємства* або в іншому місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків чи завдань робо-тодавця з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття, що фіксується відповідно до правил внутріш-нього трудового розпорядку підприємства, в тому числі протягом робочого та надурочного часу; 3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні; 5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або іншому транспор-тному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору;6) використання власного транспорт-ного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього керівника робіт; ) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до його трудових (поса-дових) обов’язків, зокрема із запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства, будь-які дії за дорученням роботодавця; участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за рішенням органів управління за наявності відповід-ного розпорядження роботодавця; 8) ліквідація наслідків аварії, надзви-чайної ситуації техногенного або при-родного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення роботодавця; перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території ва-хтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів чи середовища; 11) прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженим маршрутом або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця; прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду та форми власності;13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під землею) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком; оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов’язаного з нещасним випад-ком під час виконання ним трудових (посадо-вих) обов’язків;16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час вико-нання чи у зв’язку з потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів;в ним трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з’ясування одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погір-шення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання ним трудових (посадових) обов’язків, що підтвер-джено медичним висновком;. . раптове погіршення стану здоров’я потерпілого або його смерті під час виконання трудових (посадових) обов’язків внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком**, або якщо потерпілий не пройшов обов’язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку; перебування потерпілого на території під-приємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підп-риємства, технологічної перерви, а також під час перебування на території підп-риємства у зв’язку з проведенням виро-бничої наради, одержанням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду або проведенням з дозволу чи за іні-ціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, перед-бачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, визначений у додатку 6. 16. Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом, є:1) перебування за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;2) використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або використовуються підп-риємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності, що підтверджено відповідними висновками); погіршення стану здоров’я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним висновком, якщо це не пов’язано із застосуванням таких речовин у виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння, до настання нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору; алкогольне, токсичне чи наркотичне сп’я-ніння, не зумовлене виробничим проце-сом, що стало основною причиною нещасного випадку за відсутності техніч-них та організаційних причин його настання, що підтверджено відповідним медичним висновком; 5) скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду або відповідною постановою слідчих органів; природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство (крім випадків, зазначених у пункті 15 цього Порядку), що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або слідчих органів. Роботодавець або у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підп-риємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та застрахована у Фонді, керівник робочого органу виконав-чої дирекції Фонду, який утворив комісію, повинен розглянути і затвердити примір-ник акта за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів розслідування (далі — матері-али розслідування). Матеріалами розслідування є акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом), наказ про утворення комісії, картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пояснення потерпілого, осіб — свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб (у разі їх наявності), копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів, а також отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок (за наявності), а також у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, апаратури, матеріалів тощо), висновок лікувально-профілактичного закладу про стан сп’яніння, наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин. На вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов’язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування.18. Нещасні випадки реєструються у журналі за формою згідно з додатком 7 роботодавцем, а у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно та застрахована у Фонді, робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано таку особу. 19. Примірники затверджених актів за фор-мою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються роботодавцем:керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці підприємства, праці-вником якого є потерпілий;потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;Фондові за місцезнаходженням підприєм-ства, на якому стався нещасний випадок; територіальному органові Держгірпром-нагляду за місцезнаходженням підприє-мства, на якому стався нещасний випадок;первинній організації профспілки, пред-ставник якої брав участь у роботі комісії, або уповноваженій найманими праців-никами особі з питань охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органові управління підприємства, а у разі його відсутності ― місцевій держадміністрації. У разі виявлення гострого профе-сійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприєм-ством і веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь). Медицинское заключение относите-льно связи ухудшения состояния здоровья работника с влиянием на него опасных или вредных производ-ственных факторов или относительно противопоказания по состоянию здо-ровья работника выполнять поручен-ную работу дается лечебно-профилак-тическим заведением по месту лечения пострадавшего на запрос работодателя и/или председателя комиссии. 20. У разі проведення розслідування нещасного випадку, що стався з фізичною особою — підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої дирекції Фонду, який утворив комісію, у день затвердження актів розслідування надсилає примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння): потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;Фондові, в якому зареєстровано фізичну особу — підприємця чи особу, що забезпечує себе роботою самостійно, разом з матеріалами розслідування;місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам;територіальному органові Держгірпромнаг-ляду за місцем настання нещасного випадку;профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії. Примірники актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом), примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного зах-ворювання (отруєння) разом з мате-ріалами розслідування зберігаються на підприємстві і у Фонді протягом 45 років, Після закінчення періоду тимчасової непра-цездатності або у разі смерті потерпілого внаслідок травми, одержаної під час неща-сного випадку, роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, або робочий орган виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли не-щасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) складає повідом-лення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (далі — повідомлення за фор-мою Н-2) згідно з додатком 8 і надсилає його в 10-денний строк органі-заціям і особам, яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1, а у разі смерті потерпі-лого внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень терміново подає пи-сьмове повідомлення про нещасний випа-док згідно з додатком 2 установам, органі-заціям, яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.Повідомлення за формою Н-2 обов’язково додається до акта за формою Н-1 і збері-гається разом з ним відповідно до цього Порядку. Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку настання нещасного випадку). У разі реорганізації підприємства, на якому стався такий нещасний випадок, розсліду-вання проводиться його правонаступни-ком, а у разі ліквідації підприємства вста-новлення факту настання нещасного випа-дку розглядається у судовому порядку.Якщо факт настання нещасного випадку встановлено рішенням суду, розслідуван-ня організовує територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку та утворює комісію у складі не менш як чотири особи. До складу комісії входять представник те-риторіального органу Держгірпромнагляду (голова комісії) за місцем настання нещасного випадку та представники Фонду і місцевої держадміністрації за місцем настання нещасного випадку та первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або представник територіа-льного профоб’єднання за місцем настання нещасного випадку, якщо потерпілий не є членом профспілки. У разі встановлення факту виявлення гост-рого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії також входить представ-ник закладу державної санітарно-епідеміо-логічної служби за місцем настання нещас-ного випадку.Облік таких нещасних випадків ведеться місцевими держадміністраціями за місце-знаходженням підприємства. Нещасний випадок, що стався на підприєм-стві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією, утвореною підприємством, на якому стався нещасний випадок, за участю представників підприємства, працівником якого є потерпі-лий. Такий нещасний випадок береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий. Підприємство, на якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта за фор-мою Н-5 протягом періоду, необхідного для здійснення передбачених актом захо-дів щодо усунення причин настання не-щасного випадку, але не менш як один рік. Нещасний випадок, що стався з праців-ником, який тимчасово переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботу за сумісництвом, розслідується і береться на облік підприємством, на яке праців-ника переведено або на якому він виконував роботу за сумісництвом. Нещасний випадок, що стався з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об’єкті, дільниці іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством, праців-ником якого є потерпілий. У розслідуванні такого нещасного випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок. Нещасний випадок, що стався з праців-ником Державної служби охорони чи іншим суб’єктом господарювання, який має ліцензію на надання послуг з охорони власності та громадян, під час виконання трудових (посадових) обов’язків, розслі-дується і береться на облік Державною службою охорони або суб’єктом госпо-дарювання. У розслідуванні такого нещас-ного випадку бере участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок. Нещасний випадок, що стався з учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу під час проходження виробничої практики або виконання робіт на підприємстві, в установі, організації під керівництвом їх посадових осіб, розслідується і береться ними на облік. У розслідуванні такого нещасного випадку бере участь представник навчального закладу. Відомості про обставини і причини катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транспорті, що приз-вела до настання нещасного випадку, а також осіб, які допустили порушення вимог законодав-ства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються у 10-денний строк після закінчення розслідування відповідними органами підприємству, працівником якого є потерпілий, або робочому органові виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно). Якщо роботодавець або робочий орган виконав-чої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випа-док стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостій-но) не отримав від відповідних органів зазначе-них відомостей протягом місяця з моменту катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транс-порті, комісія складає акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і в пункті 10 акта за формою Н-1 зазначає найменування органу, який безпосередньо проводить розслідування, безпосередніх учасників дорожнього руху та осіб, які користувалися транспортним засобом, але не причетні до керування. Після отримання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) відомостей про обставини і причини катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, а також осіб, які допустили порушення вимог законодавства, ним складається висновок за формою Т-1 згідно з додатком 9. Висновок за формою Т-1 надсилається у триденний строк після його погодження з територіальним органом Держгірпромнаг-ляду та робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцем настання нещасного випадку роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) представникам органів та установ, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1. Матеріали розслідування катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, підготовлені відповідними органами, зберігаються разом з матеріалами розслідування.Акт за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) на кожного потерпілого під час перебування в рейсі внаслідок катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, що користувався транспортним засобом, але не причетний до керування, складається без використання зазначених матеріалів. 32. Нещасний випадок, що стався з громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, що входять до складу екіпажу (бригади) транспортного засобу (автомобіля, поїзда, літака, морського та річкового судна тощо), під час перебування за кордоном (у портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах, майстернях тощо), розслідується відповідно до цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 33. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслі-дування нещасних випадків, під-готовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють орга-ни державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції. Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці у разі відсутності на підприємстві профспілки.Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати відповідно до компетенції від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, і складення акта за формою Н-1 у разі, коли виявлено порушення вимог цього Порядку. 34. Посадова особа органу Держгір-промнагляду в разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1 чи незгоди потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представ-ляє його інтереси, із змістом зазначеного акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку чи приховування факту настання нещасного випадку має право видавати обов’язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою — підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) приписи за формою Н-9 згідно з додатком 10 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, складення акта за формою Н-5 або Н-1. Рішення посадової особи органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено у судовому порядку. На час розгляду справи у суді дія припису за формою Н-9 зупиняється. 35. Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк після одержання припису за формою Н-9 видати наказ про вжиття зазначених у приписі заходів, а також притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці. Про виконання заходів роботодавець письмово повідомляє орган Держгірпром-нагляду в установлений ним строк. Специальное расследование несчастных случаев Специальному расследованию подлежат:несчастные случаи со смертельным исходом;групповые несчастные случаи, кото-рые произошли одновременно с двумя и более работниками, незави-симо от степени тяжести повреждения их здоровья; случаи смерти работников на предприятии; случаи исчезновения работников во время выполнения трудовых (должностных) обязанностей;несчастные случаи с тяжелыми последствиями, в том числе с воз-можной инвалидностью постра-давшего. за рішенням Держгір-промнагляду або його терито-ріальних органів залежно від характеру і ступеня тяжкості травми. Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного випадку, розслідування проводиться роботодавцем або Фондом за місцем настання нещасного випадку згідно з пунктами 3—32 цього Порядку Отнесение несчастных случаев к таким, которые повлекли тяжелые последствия, в том числе к несчастным случаям с возможной инвалидностью пострадав-шего, осуществляется в соответствии с Классификатором распределения травм по степени тяжести, который утвержден МОЗ. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення згідно з додатком 2: территориальному органу Госгор-промнадзора по местонахождению предприятия;органу прокуратуры по месту наступления несчастного случая;рабочему органу исполнительной дирекции Фонда по местонахож-дению предприятия;органу управления которого принадлежит предприятие (в случае его отсутствия - местной госадмини-страции); учреждению государственной санитарно эпидемиологической службы, которая обслуживает предприятие, - в случае острых профессиональных заболеваний (отравлений);первичной организации профсоюза, членом которого является пострадавший;органу по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций по месту наступления несчастного случая и другим органам (в случае необходимости). У разі коли стався нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а також випадок смерті або зникнення під час виконання трудових (посадових) обов’язків фізичної особи — підприємця чи особи, що забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої дирекції Фонду зобов’язаний негайно передати з використанням засобів зв’язку повідомлення згідно з додатком 2: територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку;органові прокуратури за місцем настання нещас-ного випадку;місцевій держадміністрації;територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;закладові державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (у разі необхідності).Зазначені у цьому пункті органи та організації негайно повідомляють про нещасний випадок органи та організації вищого рівня. Указанные органы (организации) сооб-щают о несчастном случае в органы (организации) высшего уровня.Сообщение посылается также в случае, когда смерть пострадавшего наступила в результате несчастного случая, который произошел раньше. Специальное расследование такого слу-чая осуществляется в установленном порядке с использованием материалов ранее проведенного расследования. Специальное расследование нес-частного случая (кроме случаев спе-циальных расследований групповых несчастных случаев, во время кото-рых погибло 5 и более человек или травмировано 10 и более человек) проводится комиссиями по специ-альному расследованию несчастных случаев (далее - специальная комиссия), Комиссии назначаются приказом руководителя территориального органа Госгорпромнадзора по мес-тонахождению предприятия или по месту наступления несчастного случая, если он произошел с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, в результате до-рожно-транспортного происшествия, по согласованию с органами, представители которых входят в состав специальной комиссии В состав специальной комиссии включаются:должностное лицо территориального органа Госгорпромнадзора (председатель комиссии);представитель рабочего органа исполнительной дирекции Фонда по местонахождению предприятия или по месту наступления несчастного случая, если он произошел с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, или в результате дорожно-транспортного происшествия; Представитель работодателя или работодатель в исключительных случаях ; представитель органа, к сфере управления которого принадлежит предприятие, а в случае его отсутствия - местной госадминистрации, если несчастный случай произошел с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, или в результате дорожно-транспортного происшествия; представитель первичной организации профсоюза предприятия, членом которого является пострадавший, или уполномоченое наемными работниками лицо по вопросам охраны труда, если пострадавший не является членом профсоюза;представитель профсоюзного органа высшего уровня;представитель учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы, которая обслуживает предприятие, или такого же учреждения по месту наступления несчастного случая, если он произошел с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно, - в случае расследования случая острого профессионального заболевания (отравления); представитель инспекции государствен-ного технического надзора - если нес-частный случай произошел во время эксплуатации зарегистрированных в инспекции сельскохозяйственных ма-шин (трактора, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строи-тельные и мелиоратив-ные машины, тракторних причепів, обладнання тваринницьких ферм, посівних та збиральних машин В зависимости от количества погибших, характера и возможных последствий аварии, в состав специальной комиссии могут быть включены специалисты органа по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, представители органов здравоохранения и других органов. Голова спеціальної комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого, членів його сім’ї або уповноважену особу, яка представляє його інтереси, про їх права і запросити до співпраці. Пострадавший или лицо, которое представляет его интересы, не включается в состав специальной комиссии, но имеет право принимать участие в заседаниях комиссии, выражать свои предложения, добавлять к материалам расследования документы, которые касаются несчастного случая, выкладывать личное мнение относительно обстоятельств и причин несчастного случая и получать от главы комиссии информацию о ходе проведения расследования. Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з робото-давцем, якщо відповідні документи не оформлені роботодавцем, але потерпілий фактично допущений до роботи, підтверджується в уста-новленому порядку Держпраці на запит голови спеціальної комісії або у судовому порядку. Роботодавець (у разі, коли постраждав роботодавець, орган, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності — місцева держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування) зобов’язаний створити належні умови (надати приміщення, засоби зв’язку, автотранспорт тощо) і сприяти роботі спеціальної комісії з метою своєчасного і об’єктивного спеціального розслідування нещасного випадку. 40. Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транспорті, проводиться з обов’язковим використанням матеріалів розслідування, підго-товлених відповідними органами в установленому порядку. Відомості про обставини і причини катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транспорті, що призвели до нещасного випадку, а також осіб, які допустили порушення вимог законодавства, незалежно від порушення кримінальної справи передаються органами, які в установленому порядку проводять розслідування, у 10-денний строк після його закінчення голові спеціальної комісії. Якщо голова спеціальної комісії не отримав протягом місяця з моменту катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транспорті від зазначених органів таких відомостей, спеціальна комісія складає акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і в пункті 10 акта за формою Н-1 зазначає найменування органу, який проводить розслідування, безпосереднього учасника дорожнього руху та осіб, які користувалися транспортним засобом, але не причетні до керування. Затверджені акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) надсилаються відповідним органам в установленому порядку.Після отримання зазначених відомостей голова спеціальної комісії чи за його дорученням роботодавець або робочий орган виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою — підприємцем, чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) складає висновок за формою Т-1. Висновок за формою Т-1 надсилається у триденний строк після погодження з територіальним органом Держгірпромнаг-ляду та Фондом за місцем настання нещасного випадку, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні, всім особам, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1.Матеріали розслідування катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, підготовлені відповідними органами, зберігаються разом з матеріалами спеціального розслідування. Висновок за формою Т-1 надсилається у триденний строк після погодження з тери-торіальним органом Держгірпромнагляду та Фондом за місцем настання нещасного випадку, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні, всім особам, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1.Матеріали розслідування катастрофи, аварії та пригоди (події) на транспорті, підготовлені відповідними органами, збері-гаються разом з матеріалами спеціального розслідування. 41. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію. 42. Спеціальна комісія зобов’язана:1) обстежити місце, де стався нещас-ний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від роботодавця і його пред-ставників, посадових осіб, працівників підприємства, потерпілого (якщо це можливо), опитати осіб — свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нещасного випадку; 2) визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;3) визначити необхідність проведення лабора-торних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причини нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;4) вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо); 5) з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;6) визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;7) установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;8) зустрітися з потерпілим (якщо це можли-во) або членами його сім’ї чи уповнова-женою особою, яка представляє його інтереси, щодо роз’яснення їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку. За рішенням спеціальної комісії у разі необхід-ності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи, у тому числі судово-медичної експертизи, для встановлення причин нещасного випадку і розроблення плану заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам органом, який утворив спеціальну комісію, утворюється експертна комісія із залученням до її роботи спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій, органів виконавчої влади, а також незалежних експертів. Підприємство відшкодовує витрати, пов’язані з діяльністю експертної комісії та залучених до її роботи експертів.Порядок утворення та роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства.Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця, де стався нещасний випадок, та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, в якому стисло викладає обставини, зазначає причини нещасного випадку, допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам. 44. Лікувально-профілактичні установи, зак-лади судово-медичної експертизи, органи прокуратури, органи внутрішніх справ та інші органи зобов’язані безоплатно надавати на запит голови спеціальної комісії матеріали та висновки щодо нещасного випадку у визначені цим Порядком строки, а у разі, коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, — після проведення відповідних досліджень. 45. Під час спеціального розслідування роботодавець зобов’язаний:1) зробити за рішенням спеціальної комісії фотознімки місця, де стався нещасний випадок, пошкоджених об’єктів, устаткування, інструментів, а також надати спеціальній комісії технічну документацію та інші необхідні матеріали;2) створити належні умови для роботи спеціальної комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям);3) організувати у разі проведення розслідування випадків гострого професійного захворювання (отруєння) медичне обстеження інших працівників відповідної дільниці підприємства; 46. Роботодавець, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів. Відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників, які є членами спеціальної комісії або залучені до її роботи, здійснюється роботодавцем у розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження за рахунок валових витрат шляхом переказу відповідної суми на реєстраційні рахунки бюджетних установ в органах Державної казначейської служби та поточні рахунки суб’єктів господарювання у банківських установах України. В случае когда КМ Украины принято специальное решение относительно создания комиссии по расследованию группового несчастного случая (аварии, которая привела к несчастным случаям), председателем специальной комиссии назначается должностное лицо Госгорпромнадзора, которое входит в состав комиссии, образованной Кабинетом Министров Украины. По результатам специального расследования составляется акт формы Н-5. Акты формы Н-1, карты формы П-5 составляются относительно каждого пострадавшего, а также оформляются другие материалы специального расследова-ния,. Кількість примірників актів за формою Н-5 і Н-1, карток за формою П-5 визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким вони надсилаються відповідно до пунктів 52 і 53 цього Порядку. В акті за формою Н-5 зазначається категорія аварії, внаслідок якої стався нещасний випадок.Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом п’яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта (актів) член спеціальної комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово. Окрема думка додається до акта за формою Н-5 і є його невід’ємною частиною. В акте специального расследования несчастного случая, который произошел в результате аварии, отмечается ее категория. В акті за формою Н-5 зазначається катего-рія аварії, внаслідок якої стався нещасний випадок.Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом п’яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта (актів) член спеціальної комісії підписує його (їх) з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово. Окрема думка додається до акта за формою Н-5 і є його невід’ємною частиною. 48. У разі коли спеціальна комісія з розсліду-вання випадку зникнення потерпілого під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків зробить висновок, що зникнення зумовлено настанням нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, акт за формою Н-5 з таким висновком видається сім’ї потерпілого або уповноваженій особі, яка представляє її інтереси, для звернення до суду із заявою про оголошення потерпілого померлим.Після оголошення судом потерпілого померлим орган Держгірпромнагляду, який утворив дану комісію, відповідно до акта за формою Н-5 складає акт за формою Н-1, а роботодавець бере такий нещасний випадок на облік згідно з цим Порядком. В случае несогласия с содержанием акта формы Н-5, формы Н-1, член комиссии в письменном виде излагает свою мысль, которая добавляется к акту и есть его неотъемлемой частью, о чем делается запись в акте формы Н-5.Экземпляры актов формы Н-5, формы Н-1, подписываются председателем комиссии в течение 1 дня 50. До матеріалів спеціального розслідування, крім випадків, зазначених у пункті 51 цього Порядку, належать:копія рішення Кабінету Міністрів України про утворення спеціальної комісії з розслідування групового нещасного випадку (аварії з наявністю потерпілих), якщо таке рішення приймалося;копія наказу органу Держгірпромнагляду або Держатомрегулювання про утворення спеціальної комісії;примірник акта за формою Н-5;примірник акта за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом), примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) стосовно кожного потерпілого;протокол огляду місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 11; ескіз місця, де стався нещасний випадок, згідно з додатком 12, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, устатку-вання, інструментів тощо;висновок експертної комісії у разі її утворення та висновок експертизи (науково-технічної, медич-ної тощо), якщо вона проводилася;медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого відповідно до Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості, затвердженого МОЗ, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотич-ного сп’яніння потерпілого;інформація про проходження потерпілим первинного та періодичного медичного огляду; висновок лікувально-профілактичного закладу про встановлення гострого професійного захворювання (отруєння);результати додаткових санітарно-гігієнічних дослід-жень факторів виробничого середовища і трудового процесу, проведених установами, організаціями, лабораторіями, яким надано право проводити такі дослідження (у разі їх проведення);протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членами комісії та про утворення експертної комісії;протоколи опитування та пояснювальні записки поте-рпілих, свідків нещасного випадку та інших осіб, причетних до нещасного випадку, згідно з додатком 13;копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з питань охорони праці; витяги із законів та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, вимоги яких порушені;копії приписів, розпоряджень, протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку, виданих роботодавцеві посадовими особами органів державного нагляду за охороною праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування;протокол зустрічі членів спеціальної комісії з членами сім’ї потерпілого чи уповноваженою особою, яка представляє їх інтереси;довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги. 52. Роботодавець зобов’язаний у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Н-5:видати наказ про вжиття запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних нещасних випадків, який обов’язково додається до матеріалів спеціального розслідування, а також притягти згідно із законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових інструкцій та інших актів підприємств з цих питань. Про вжиття запропонованих заходів роботодавець повідомляє у письмовій формі органи, які брали участь у проведенні розслідування, у зазначені в акті за формою Н-5 строки; У разі проведення спеціального розсліду-вання нещасного випадку, який стався з фізичною особою ― підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) надсилаються у п’ятиденний строк з моменту затвердження акта за формою Н-5:потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка за довіреністю представляє його інтереси; Фондові, в якому зареєстровано фізичну особу — підприємця чи особу, що забезпечує себе роботою самостійно, разом з матеріалами спеціального розслідування.Копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органам прокуратури, Держгірпромнагляду, іншим органам, представники яких брали участь у проведенні спеціального розслідування.У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається разом з примірником картки за формою П-5 також закладові державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, який веде облік випадків гострих професійних захворювань (отруєнь). 54. У разі надходження від роботодавця, робочо-го органу Фонду, представника профспілки, потерпілого або члена його сім’ї чи уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, скарги або їх незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин і причин настання нещасного випадку керівник Держгір-промнагляду або його територіального органу з метою забезпечення об’єктивності проведення спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування нещасного випадку спеціальною комісією в іншому складі, за результатами її роботи скасувати акти за формою Н-5 і Н-1, притягти до відповідальності посадових осіб підприємства та органів Держгірпромнагляду, які порушили вимоги цього Порядку. Рішення спеціальної комісії в іншому складі щодо результатів повторного (додаткового) спеціального розслідування обставин і причин настання нещасного випадку може бути оскаржено лише у судовому порядку.55. Орган управління підприємства, а у разі його відсутності місцева держадміністрація після одержання матеріалів спеціального розслідування повинні розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. 56. За зверненням Держгірпром-нагляду або його територіальних органів органи прокуратури подають інформацію про рішення, яке прийняте за резуль-татами розгляду матеріалів спеціального розслідування. ЗВІТНІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, АНАЛІЗ ЇХ ПРИЧИН57. Роботодавець на підставі актів за формою Н-5 і Н-1 подає державну статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою Держстатом, та несе відповідальність за її достовірність.58. Роботодавець зобов’язаний провести аналіз причин настання нещасних випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробити і виконати план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам. 61. Облік ведуть:підприємства та їх органи управління — усіх нещасних випадків;робочі органи виконавчої дирекції Фонду — стра-хових нещасних випадків;органи державного пожежного нагляду — осіб, які постраждали під час пожежі;заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та робочі органи виконавчої дирекції Фонду — облік осіб, які постраждали від гострих професійних захворювань (отруєнь);Держгірпромнагляд, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації — оперативний облік нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню. Встановлення зв’язку захворюванняз умовами праці, розслідування причин та обліквипадків хронічних професійних захворювань В спорных случаях для окончательного решения вопроса о наличии профессионального заболевания работник направляется в Институт медицины труда Академии медицинских наук (г. Киев). Для горняков – Донецкий научно-медицинский шахтерский центр. Адрес: 83048, г. Донецк, ул. Левицкого, 6тел. (0622) 90-46-81факс (0622) 335-71-63 62. Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх настання підлягають розслідуванню.63. До хронічного професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок провадження професійної діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов’язаних з роботою. 64. Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці згідно з додатком 14 та переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 45, ст. 1940).Перелік установ і закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз професійних захворювань, переглядається кожні п’ять років та затверджується МОЗ. 65. У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний заклад направляє працівника на консультацію до лікаря-профпа-толога Автономної Республіки Крим, області або міста з документами, перелік яких визна-чено у додатку 14.66. Для встановлення остаточного діагнозу та зв’язку захворювання з впливом шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу лікар-профпатолог Автономної Республіки Крим, області або міста направляє хворого до спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу з відповідними документами. 67. Спеціалізовані профпатологічні лікувально-профілактичні заклади проводять амбулаторне та/або стаціонарне обстеження хворих і встановлюють діагноз професійного захворю-вання.Діагноз професійного захворювання може бути змінений або відмінений спеціалізованим профпатологічним лікувально-профілактичним закладом, який його встановив раніше, на підставі результатів додатково поданих відомостей або проведених досліджень та повторної експертизи. Відповідальність за встановлення або відміну діагнозу професійного захворювання покладається на керівників таких закладів та голів лікарсько-експертних комісій. 68. У спірних випадках остаточне рішення щодо встановлення діагнозу професійного захво-рювання приймається центральною лікарсько-експертною комісією державної установи “Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України”, у роботі якої мають право брати участь фахівці відповідного закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, лікувально-профілактичного закладу, спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу, робочого органу виконавчої дирекції Фонду, спеціалісти (представники) підприє-мства, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Оскарження рішення зазначеної комісії у разі незгоди хворого або роботодавця здійснюється у судовому порядку. Повідомлення про професійне захворювання (отруєння)70. Спеціалізованими профпатологічними лікуваль-но-профілактичними закладами стосовно кожного хворого складається повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3 Повідомлення за формою П-3 протягом трьох днів після встановлення діагнозу надсилається керівникові підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до виникнення професійного захворювання, закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епіде-міологічний нагляд за підприємством, робочому органові виконавчої дирекції Фонду за місцезнаход-женням підприємства, а також профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу. 72. Працівникові видається під розписку медичний висновок лікарсько-експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу про наявність (відсутність) у нього профе-сійного захворювання за формою згідно з додатком 16. Медичний висновок також надсилається профпатологу за місцем роботи працівника або проживання (якщо він не працює), який направляв його до спеціалізованого профпатологічного лікува-льно-профілактичного закладу. ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ оБСТАВИНІПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ74. Головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, області або міста утворює протягом трьох днів після отримання повідомлення за формою П-3 комісію з проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання (далі — комісія з розслідування), до складу якої входять представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (голова комісії), представники лікувально-профілактичного закладу, роботодавця, первинної організації відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищого органу профспілки, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства, а також у разі потреби представники інших органів. 76. Розслідування випадку професійного захворювання проводиться протягом десяти робочих днів після утворення комісії з розслідування.Якщо з об’єктивних причин розслідування не може бути проведене у зазначений строк, він може бути продовжений керівником закладу, що утворив комісію, але не більш як на один місяць. Копія відповідного наказу надсилається всім членам комісії з розслідування. 78. Розслідування причин виникнення двох та більше професійних захво-рювань, на які страждає одна особа, проводиться у міру встановлення професійного характеру таких захво-рювань за наявності повідомлення за формою П-3. В акті розслідування зазначається, чи було раніше у такої особи виявлено професійне захворю-вання, діагноз, рік його виявлення, а також усі супутні захворювання загального профілю. 79. Роботодавець зобов’язаний в установлений для проведення розслідування строк подати комісії з розслідування:1) відомості про професійні обов’язки працівника;2) документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому місці (дільниці, цеху);3) необхідні результати експертизи, лабораторних досліджень для проведення оцінки умов праці; 4) матеріали, що підтверджують прове-дення інструктажів з охорони праці;5) копії документів, що підтверджують видачу працівникові засобів індивідуального захисту;6) приписи або інші документи, які раніше видані закладами державної санітарно-епідеміологічної служби і стосуються даного професійного захворювання;7) результати медичних оглядів працівника (працівників);8) інші матеріали. 81. Комісія з розслідування зобов’язана:1) розробити програму розслідування при-чин виникнення професійного захворю-вання;2) розподілити функції між членами комісії;3) розглянути питання щодо необхідності залучення до її роботи експертів;4) провести розслідування обставин і при-чин виникнення професійного захворю-вання;5) скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання. 82. Комісія з розслідування проводить оцін-ку умов праці працівника за матеріалами раніше проведеної атестації робочих місць, результатів обстежень і досліджень, прове-дених відповідними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби або санітарними лабораторіями, атестованими МОЗ в установленому порядку, вивчає приписи органів державного нагляду за охороною праці, подання посадових осіб робочих органів виконавчої дирекції Фонду і представників профспілок, інструкції з охорони праці працівників, заключні акти періодичних медичних оглядів, накази та розпорядження адміністрації підприємства про порушення працівником вимог правил та інструкцій з охорони праці, строків проходження періодичних медичних оглядів, картки обліку індивідуальних доз опромінення на робочому місці джерелами радіаційного випромінювання, одержує письмові пояснення посадових осіб, інших працівників з питань, пов’язаних з розслідуванням причин виникнення професійного захворювання, а у разі потреби вимагає проведення додаткових досліджень на робочому місці та бере участь у них, вивчає первинну медичну документацію щодо хворого. Процедура оформлення акта проведеннярозслідування причин виникненняхронічного професійного захворювання86. За результатами розслідування комісія складає акт проведення розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4 (далі — акт за формою П-4) згідно з додатком 17. 87. Акт за формою П-4, підписаний чле-нами комісії з розслідування, затвер-джується головним державним санітарним лікарем Автономної Республіки Крим, області, міста, району, на водному, залізничному та повітряному транспорті, Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, Держ-спецзв’язку, Державного управління справами та завіряється печаткою. 88. Акт за формою П-4 складається протягом трьох днів після закінчення розслідування у шести примірниках та надсилається хворому, робочому органові виконавчої дирекції Фонду, первинній організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, коли профспілка на підприємстві відсутня), вищому профспілковому органові, профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого профпатологічного лікувально-профілактичного закладу, підприємству. Акт за формою П-4 разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві, в закладі державної санітарно-епідеміологічної служби та робочому органі виконавчої дирекції Фонду протягом 45 років, а в інших організаціях — не менше строку, передбаченого для вжиття визначених у ньому профілактичних заходів. 92. Реєстрація та облік випадків профе-сійних захворювань (отруєнь) ведеться у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) за формою згідно з додатком 18:на підприємстві, у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в закладах державної санітарно-епідеміологічної служби на підставі повідомлень за формою П-3 та актів за формою П-4; 99. Випадки професійних захворювань, які виявлені в осіб, що приїхали на постійне проживання в Україну з інших держав, розслідуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, та реєструються лікувально-профілактичними закладами, закладами державної санітарно-епідеміологічної служби та робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем їх проживання в Україні. Расследование и учет аварий Работодатель согласно требованиям законодательства по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и охраны труда утверждает: план предотвращения чрезвычайных ситуаций, в котором определяются возможные аварии и другие чрезвычайные ситуации техногенного и естественного характера, прогнозируются последствия, предусматриваются мероприятия по их ликвидации, сроки выполнения этих мероприятий, а также силы и средства, которые привлекаются с этой целью; план ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций), в котором определяются все возможны аварии и другие чрезвычайные ситуации, действия должностных лиц и работников предприятия в случае их наступления, обязанности личного состава аварийно-спасательных служб или работников других предприятий, которые вовлекаются в ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Расследование проводится в том случае, когда произошла авария I или II категории К авариям первой категории относятся аварии в результате которых: погибло 5 или травмировано 10 и более человек; произошел выброс ядовитых, радиоактивных и опасных веществ за пределы санитарно- защитной зоны предприятия; увеличилась концентрация загрязняющих веществ в окружающей естественной среде более чем в 10 раз; разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, что создало угрозу для жизни и здоровья работников предприятия или населения; К авариям второй категории относят аварии, в результате которых: погибло до 5 или травмировано от 4 до 10 человек; разрушены здания, сооружения или основные конструкции объекта, что создало угрозу для жизни и здоровья работников цеха, участка предприятия, с численностью работающих 100 человек и более. Случаи нарушения технологических процессов, работы оборудования, временной остановки производства в результате срабатывания автоматических защитных блокировок, и другие локальные нарушения в работе цехов, участков и отдельных объектов, падения опор, и обрыв проводов линий электропередачи и тому подобное не относятся к авариям первой или второй категории и расследуются в соответствии с законодательством. Работник - свидетель аварии должен немедленно сообщить об аварии непосредственному руко-водителю работ или другому должностному лицу предприятия, которые обязаны проинформи-ровать работодателя, для ввода в действие плана ПЛАС. Работодатель или лицо, которое руководит производством во время смены, обязаны действовать согласно плану локализации и ликвидации аварии, принять первоочередные меры для спасения пострадавших и предоставления им медицинской помощи, предотвращения последу-ющего развития аварии, установления пределов опасной зоны и ограничения доступа к ней людей. Работодатель обязан немедленно уведомить об аварии: территориальный орган Госгорпромнадзора; орган, к сфере управления которого принад-лежит предприятие; соответствующую местную госадминистрацию; штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; прокуратуру по месту возникновения аварии; соответствующий профсоюзный орган, а в случае травмирования или гибели работников также соответствующий рабочий орган исполнительной дирекции Фонда. Расследование аварии, кото-рая повлекла за собой несчастные случаи, проводится также как и специальное расследование или расследо-вание комиссией предприятия. Если по поводу расследования аварии, которая не повлекла несчастных случаев, не принято специального решения Кабинета Министров Украины, расследования прово-дятся комиссиями, которые образуются: в случае аварии первой категории - приказом центрального органа исполнительной власти или распоряжением местной госадминист-рации по согласованию с соответствующими органами государственного надзора за охраной труда и МЧС; в случае аварии второй категории - приказом руководителя органа, к сфере управления которого принад-лежит предприятие, или распоря-жением местной госадминистрации по согласованию с соответствующими органами государственного надзора за охраной труда и МЧС. Головою комісії з розслідування аварії призначається представник органу, до сфери управління якого належить підприємство, або представник територіального органу Держгірпромнагляду чи МНС. У ході розслідування комісія з розсліду-вання аварії:1) визначає:масштаб аварії;необхідність утворення експертної комісії, яка встановлює обставини і причини аварії, фактори, що призвели до аварії, розробляє план заходів щодо запобігання подібним аваріям та у разі потреби готує пропозиції стосовно коригування нормативної та проектної документації; підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям. підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям. Комиссия обязана в течение десяти рабочих дней расследовать обстоятельства и причины аварии и составить акт по форме Н-5. Ущерб, причиненный аварией, определяется с учетом сведений о материальных убытках По результатам расследования аварии работодатель издает приказ, которым на основании выводов комиссии утверждает мероприятия по предотвращению подобных аварий и привлекает к ответственности, согласно законо-дательству, работников за нару-шение требований законодатель-ства об охране труда. В случае расследования аварии, которая не повлекла несчастных случаев, экземп-ляр акта формы Н-5 сохра-няется на предприятии до завершения выполнения мероприятий, определенных комиссией, но не менее чем два года. Учет аварий I и II категорий ведут предприятия и органы государственного управления охраной труда и органы государственного надзора за охраной труда с регистрацией в специальном журнале. Формы государственной статистической отчетности по авариям утверждаются Госкомстатом по представлению Госгорпромнадзора. Письменную информацию о выполнении мероприятий, опре-деленных комиссией, работо-датель подает в сроки, отмеченные в акте формы Н-5 организациям, представители которых принимали участие в расследовании. ЗАКОН УКРАИНЫОБ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАР-СТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХО-ВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИВЕДШИХ К ПОТЕРЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ Правління Фонду (обирається на 6 років, Голова правління - на 2роки від кожної з трьох сторін.) Управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (26) Відділення в районах та містах обласного значення.( 436?) Підготовка: страхових тарифів, річного бюджету. Затвердження: статуту, програм діяльності Фонду, нормативно-правових актів Фонду Представники держави(15 осіб) Представники профспілок(15 осіб) Представникироботодавців(15 осіб ) Виконавча дирекція Фонду Рішення правління Фонду, які мають нормативний характер і стосуються прав та обов'язків страхувальників і застрахованих осіб, підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Управление фондом социального страхования от несчастного случая осуществляется ПРАВЛЕНИЕМ ФОНДА куда входит представители: - ГОСГОРПРОМНАДЗОР, –ПРОФСОЮЗЫ УКРАИНЫ, -СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИ-НИМАТЕЛЕЙ, -ДИРЕКЦИЯ ФОНДА . Задачами ФОНДА страхования от несчастного случая являются:проведение профилактических мероприятий, направленных, на устранение вредных и опасных производственных факторов, предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и других случаев угрозы здоровью застрахованных, вызванных условиями труда;восстановление здоровья и трудоспособности пострадавших на производстве от несчастных случаев или профессиональных заболеваний;возмещение материального ущерба застрахованным и членам их семей. Моральный ущерб пострадавший или уполномоченный им представитель предъявляется работадателю а не фонду социального страхования и на основании решения суда выплачи-вается пострадавшему. Застрахованным является физическое лицо, в пользу которого осуществляется страхование (далее - работник).Страхователями являются работодатели, а в отдельных случаях - застрахованные лица.Страховщик - Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (далее - Фонд социального страхования от несчастных случаев).Объектом страхования от несчастного случая являются жизнь застрахованного, его здоровье и трудоспособность. Обязательному страхованию от несчастного случая подлежат:лица, работающие на условиях трудового договора (контракта);учащиеся и студенты учебных заведений, клинические ординаторы после занятий; во время занятий, когда они приобретают профессиональные навыки; в период прохождения производственной практики (стажировки), выполнения работ на предприятиях; Страховой риск - обстоятельства, вследствие которых может произойти страховой случай.Страховым случаем является несчастный случай на производстве или профес-сиональное заболевание, которые нанес-ли застрахованному профессионально обусловленную физическую или психи-ческую травму, с наступлением которых возникает право застрахованного лица на получение материального обеспечения и/или социальных услуг. Социальные услуги и выплаты, осуществляемые Фондом социального страхования от несчастных случаев В случае наступления страхового случая Фонд социального страхования от несчастных случаев обязан в установленном законодательством порядке:Своевременно и в полном объеме возмещать материальный ущерб, нанесенный работнику в результате повреждения его здоровья или в случае его смерти выплачивая ему или лицам, находившимся на его иждивенки:организовать погребение умершего, возместить стоимость связанных с этим ритуальных услуг в соответствии с местными условиями; содействовать созданию условий для своевременного оказания квалифицированной первой неотложной помощи пострадавшему при наступлении несчастного случая, скорой помощи в случае необходимости его госпитализации, ранней диагностики профессионального заболевания 4) организовать целенаправленное и эффективное лечение пострадавшего в собственных специализированных лечебно-профилактических заведениях или на договорной основе в других лечебно-профилактических заведениях с целью скорейшего восстановления здоровья застрахованного;5) обеспечить пострадавшему совместно с соответствующими службами здравоохранения по назначению врачей полный объем постоянно доступной, рационально организованной медицин-ской помощи;6) принять все необходимые меры для поддержания, повышения и восстановления трудоспособности пострадавшего; обеспечить согласно медицинскому заключению домаш-ний уход за пострадавшим, помощь в ведении домашнего хозяйства (или компенсировать ему соответствующие расходы);8) в соответствии с заключением медико-социальной экспертной комиссии (далее - МСЭК) проводить обучение и переквалификацию пострадавшего, если в результате повреждения здоровья не может выполнять предыдущую работу; трудоустраивать лиц со сниженной трудоспособностью;9) организовывать рабочие места для инвалидов самостоятельно или совместно с органами исполнитель-ной власти и органами местного самоуправления либо с иными заинтересованными субъектами предпринима-тельской деятельности; компенсировать при этом расходы производства, которые не покрываются средствами от сбыта произведенной продукции, за счет Фонда; Расчет суммы возмещения ущербаВозмещение ущерба производится по 2-м направлениям:1-е направление: -единоразовое возмещение выплачивается при стойкой потере трудоспособности из расчета: за каждый процент потери трудоспособности – среднемесячная заработная плата;-при смертельном исходе семье пострадавшего выплачивается пятилетняя заработная плата пострадавшего плюс на каждого иждивенца годовая заработная плата пострадавшего 2-е направлениеПостоянная доплата до заработной платы которая определяется в зависимости от процента потери трудоспособности (определяется МСЭК); -Расчет производится исходя из заработной платы пострадавшего на момент травмы (зарплата составляла 3000 грн., процент потери трудоспособности -20% );-т.е. 20 % х 3000 = 600 грн.-Таким образом 600 грн. Пострадавшему будет доплачиваться к его зарплате и даже если пострадавший перейдет на другое предприятие ему будет проводиться доплата в 600 грн.

Приложенные файлы

  • ppt 19138156
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий