ZADANIE NA ZAChET TRENING Partenadze kontseptsi..

ПІП АВТОРА
КОНЦЕПЦІЯ ТРЕНІНГУ..

Актуальність..
На які теоретичні концепції опирались при розробці тренінгу?
В основу концепції тренінгу покладено
Цільова аудиторія: студенти 1 курсу.
Мета тренінгу.
ЗАВДАННЯ ТРЕНІНГУ:
Задачі тренера:

Очікувані результати учасників:

Критерії,
Технологічний ланцюжок тренінгу характеризується принципами: а) послідовності і наступності (кожен крок є логічним продовженням попереднього); б) циклічності (кожен крок є завершеним циклом послідовних дій); в) цілісності (кожен крок є необхідним на шляху досягнення кінцевої мети і отримання очікуваного результату).
Відповідно наведеним принципам при розробці тренінгу ми спиралися на такі положення:


Тренінгова програма розрахована на . навчальних годин ( занять по .. год.), проводиться раз на тиждень протягом тижнів (та складається з . змістовних блоків:
І блок роботи спрямований на .. і вирішує задачі. (заняття №);
ІІ блок роботи спрямований на.. і вирішує задачі. (заняття №);
N блок тренінгу спрямований на... і вирішує задачі (заняття №№ N);

НАПРИКЛАД
Партенадзе О.В.
ТРЕНІНГ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

У сучасних умовах наявність вищої освіти не є гарантом життєвого успіху особистості, так як реалії ринку праці диктують високу конкурентність та вимагають компетентних та конкурентоздатних спеціалістів. У зв’язку з цим випускник опиняється у ситуації невизначеності та неможливості самореалізації за отриманим фахом. Тому сучасність вимагає, щоб період студентства став для особистості етапом закладення основ своєї майбутньої життєвої успішності та конкурентоздатності не тільки завдяки вибору професії та успішному навчанню, але й формуванню необхідних професійних та особистісних компетенцій. Так як формальна освіта сьогодні не вирішує ці завдання, перед студентами виникає необхідність самостійного пошуку шляхів отримання неформальної освіти (волонтерство, тренінги, курси, участь у студентському самоуправлінні тощо).
Вирішення цих задач потребує сформованих навичок проектування професійного становлення, що забезпечить суб’єктну «активну» позицію щодо власного майбутнього.
При розробці тренінгу ми спирались на компетентнісний підхід до підготовки майбутнього фахівця, що передбачає включення до життєвих перспектив студентів рефлексивної компоненти необхідних особистісних та професійних компетенцій, а також на діяльнісний підхід, що передбачає суб’єктну позицію щодо власного майбутнього, через уключеність студентів у сферу неформальної освіти.
В основу концепції тренінгу покладено уявлення про процес проектування як діяльності по створенню образу бажаного майбутнього і засобів його досягнення та суб’єктності особистості як здатності цілеспрямовано реформувати об’єктивну дійсність і здійснювати творчий саморозвиток.
Цільова аудиторія: студенти 1 курсу.
Мета тренінгу – сприяння формуванню у студентів активної «суб’єктної» позиції щодо власного майбутнього через засвоєння навичок проектування професійного становлення.
Завдання тренінгу:
Для тренерів:
створення установки учасниками тренінгу на професійний саморозвиток;
підбір адекватних методів та прийомів для формування активної «суб’єктної» позиції щодо власного майбутнього;
створення в групі атмосфери довіри, відкритості й психологічного комфорту для налагодження продуктивної взаємодії;
створення ситуацій дослідження та рефлексії власних стереотипів мислення та обмежень у соціальній взаємодії;
ознайомлення учасників з поняттями освітнього простору, формальної, неформальної та інформальної освіти, конкурентоздатності;
сприяння усвідомленню учасниками неформальної форми освіти як ефективного засобу професійного становлення;
сприяння усвідомленню власних професійних цілей та перспектив свого життя;
створення ситуацій та умов для активізації проектного мислення учасників та включення їх у проектну діяльність.
Очікувані результати учасників:
Для учасників:
формування активної «суб’єктної» позиції щодо власного майбутнього;
розвиток навичок рефлексії власних стереотипів мислення та обмежень у соціальній взаємодії;
розвиток здатності до проектування професійного становлення та власного майбутнього зокрема;
усвідомлення власних професійних цілей та життєвих перспектив;
формування навичок ціле покладання;
підвищення рівня мотивації до навчання;
включення до життєвих перспектив необхідних особистісних та професійних компетенцій;
набуття навичок цілепокладання;
здатність до рефлексивного аналізу власних обмежень та досягнень;
активна участь у різних сферах неформальної освіти;
активна «суб’єктна» позиція щодо власного майбутнього;
створення проекту професійного становлення та активізація власної діяльності для реалізації цього проекту.
Про эффективность прохождения этапа свидетельствует наличие таких признаков:
сплоченность в группе, доверительная атмосфера, открытость участников;
стабильный эмоциональный фон участников;
интерес и активное участие в тренинговых занятиях.
наличие четких целей и жизненных перспектив;
наличие проекта собственного профессионального становлення;
наличие плана собственной деятельности для реализации проекта;
мотивация реализации собственного проекта.
- повышение учебной мотивации;
включенность в работу различных неформальных форм образования: тренинговых групп, групп личностного роста, клубов и др.;
активная социальная и общественная деятельность;
способность к рефлексивному анализу собственных действий и проектов.
Технологічний ланцюжок тренінгу характеризується принципами: а) послідовності і наступності (кожен крок є логічним продовженням попереднього); б) циклічності (кожен крок є завершеним циклом послідовних дій); в) цілісності (кожен крок є необхідним на шляху досягнення кінцевої мети і отримання очікуваного результату).
Тренінгова програма розрахована на 18 навчальних годин (9 занять по 1 години 20 хвилин), проводиться 1 раз на тиждень протягом 7-9 тижнів (заняття №4,5 та №7,8 бажано проводити в один день) та складається з п’яти змістовних блоків:
І блок роботи спрямований на встановлення довірливих, партнерських відносин між тренером та студентами (заняття №1);
ІІ блок роботи спрямований на розвиток навичок рефлексії власних стереотипів мислення та обмежень у соціальній взаємодії (заняття №2,3);
ІІІ блок тренінгу спрямований на дослідження уявлень студентів про процес професійного становлення та ознайомлення учасників з поняттями освітнього простору, формальної, неформальної та інформальної освіти, конкурентоздатності та усвідомлення власних професійних цілей та життєвих перспектив, розвиток навичок цілепокладання (заняття №4,5,6);
ІVблок тренінгу спрямований на активізацію проектного мислення учасників та включення їх у проектну діяльність для створення власного проекту професійного становлення, а також активізації власної діяльності для реалізації цього проекту (заняття№7,8).
V блок тренінгу спрямований на підведення підсумків тренінгу та рефлексію отриманих учасниками результатів (заняття №9 та анкетування через декілька місяців після тренінгу).
Структура тренінгу проектування професійного становлення
Блок
Мета
Заняття
Результат учасників

І
встановлення довірливих, партнерських відносин між тренером та студентами
№1. Знайомство
відкритість й довіра до тренера та учасників


ІІ
розвиток навичок рефлексії власних стереотипів мислення та обмежень у соціальній взаємодії
№2 Студентська группа
здатність до рефлексивного аналізу власних обмежень та досягнень у груповій взаємодії та діяльності№3. Студентське життя
здатність до рефлексивного аналізу власних уявлень та стереотипів щодо студентського життя та емоційного стану в процесі адаптації до нових умов життєдіяльності
усвідомлення можливостей та перспектив студентського життя, а також засобів подолання труднощів та проблем, що виникають

ІІІ
дослідження уявлень студентів про процес професійного становлення
ознайомлення учасників з поняттями освітнього простору, формальної, неформальної та інформальної освіти, конкурентоздатності.
усвідомлення власних професійних цілей та життєвих перспектив,
розвиток навичок цілепокладання
№4, №5 «Конкурентоздатний фахівець»
оволодіння поняттями освітнього простору, формальної, неформальної та інформальної освіти, конкурентоздатності.
включення до життєвих перспектив необхідних особистісних та професійних компетенцій№6. Освітній простір
набуття навичок цілепокладання
усвідомленню учасниками неформальної форми освіти як ефективного засобу професійного становлення

IV
активізація проектного мислення учасників та включення їх у проектну діяльність для створення власного проекту професійного становлення
активізація власної діяльності для реалізації створеного проекту
№7,8 «Я – конкурентоздатний фахівець»
проект власного професійного становлення
план власної діяльності для реалізації проекту
набуття навичок цілепокладанняV
підведення підсумків тренінгу
рефлексія отриманих учасниками результатів
№9. Рефлексія тренінгу
активна «суб’єктна» позиція щодо власного майбутнього


15

Приложенные файлы

  • doc 19139389
    Размер файла: 76 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий