Otvety na pervyy modul OFK

совокупность сигналов, которые воспринимаются нашим сознанием и отражают свойства объектов и физический явлений вокруг нас. (данные, необходимые для принятия логического решения).
Формы представления:
- символьно-текстовая;
- графическая;
- звуковая.
Способы обработки:
Сбор – накопление информации для принятия решения.
Формализация – приведение данных к общему виду.
Фильтрация – выделение информации по признакам.
Сортировка – упорядочивание информации.
Архивация – способы хранения информации.
Защита – комплекс мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа.
Одиницями виміру інформації є біти (0 або 1) і байти (1 байт = 8 бітів). Більшими одиницями виміру інформації є кілобайти, мегабайти й гігабайти:
1 Кбайт (один кілобайт) = 1024 байт;
1 Мбайт (один мегабайт) = 1024 Кбайт;
1 Гбайт (один гігабайт) = 1024 Мбайт.
2. Обчислювальна машина, пристрій або сукупність пристроїв, призначених для механізації і автоматизації процесу обробки інформації (обчислень).
  Сучасні обчислювальні машини за способом представлення інформації підрозділяються на 3 класи:
а) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (АВМ), в яких інформація представлена у вигляді безперервний змінних, що змінюються, виражених фізичними величинами (кут повороту валу, сила електричного струму, напруга і т.д.);
б) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ЦВМ), в яких інформація представлена у вигляді дискретних значень змінних (чисел), виражених комбінацією дискретних значень якої-небудь фізичної величини;
в) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], в різних вузлах яких інформація представлена тим або іншим способом.
Рішення задачі на цифрових обчислювальних машинах полягає в послідовному виконанні арифметичних операцій над числами, відповідними величинам, що представляють вихідні дані. Числа представляються зазвичай у вигляді сукупності механічних, пневматичних або електричних імпульсів і фіксуються елементами, кожен з яких може приймати ряд стійких станів, строго відповідних певній цифрі числа. Перед рішенням на ЦВМ(цифрова обчислювальна машина) завдання розчленовується на ряд послідовних простих операцій і встановлюється їх черговість, тобто складається [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] обчислень.
3. Файловою системою називається спосіб зберігання файлів на дисках. Ієрархічна структура, у вигляді якої операційна система відображає файли, називається файловою структурою. Вона складається зі вкладених один в другий каталогів, які іще називають папками. Папка – це перелік файлів та папкок. Всі папки мають власні імена, крім одного, яка називається кореневою. Коренева папка містить в собі всі інші каталоги на носієві (диску), а сама не входить ні в яку іншу папку. Безпосередньо в цій папці як правило, зберігається службова, або системна інформація.
4. Склад апаратного забезпечення комп’ютеру:
- системний блок;
- монітор;
- клавіатура;
- мишь;
- інші периферійні пристрої (Колонки, Принтер, Сканер).
5. Системний блок комп’ютеру складається:
- Головний мікропроцесор
- Материнська плата
- Оперативна пам’ять
- Відеокарта
- Жорсткий диск
- Привод гнучких дисків (флоппі-дисковод)
- Привід для читання / запису CD або DVD-дисків.
- Корпус із блоком живлення, в якому все це знаходиться.
6. Процесор – мікросхема, яка виконує математичні та логічні операції, забезпечує узгоджену роботу всіх блоків ПК, має математичний сопроцессор.
Характеристики:
степінь інтеграції – кількість транзисторів, розташованих на кристалі.
Тактова частота – кількість операцій, які винонуються за одиницю часу;
Разрядність обробки даних – кількість бітів, які оброблюються одночасно.
Об’єм кеш-пам’яті;
Енергоспоживання.

6.Процесор, призначення, характеристики

процессор - основная микросхема, выполняющая арифметические и логические операции - мозг компьютера. Процессор состоит из ячеек, похожих на ячейки оперативной памяти, но в этих ячейках данные могут не только храниться, но и изменяться. Внутренние ячейки процессора называются регистрами. Часть регистров являются коиандными, то есть такими, которые воспринимают данные как команды, управляющие обработкой данных в других регистрах. Управляя засылкой данных в разные регистры, можно управлять обработкой данных. На этом оснолвано исполнение программ. С остальными устройствами процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами. Основных шин три: шина данных, адресная шина и командная шина. Адресная шина состоит из 32 параллельных проводников(32-разрядная). По ней передаются адреса ячеек оперативной памяти. К ней подключается процессор для копирования данных из ячейки ОП в один из своих регистров. Само копирование происходит по шине данных. В современных компьютерах она, как правило, 64-разрядная, т.е. одновременно на обработку поступает 8 байт. По командной шине передаются команды из той области ОП, в которой храняться программы. В большинстве современных компьютеров командная шина 32-разрядная, но есть уже и 64-разрядные.
Основными характеристиками процессора являются разрядность, тактовая частота и кэш-память. Разрядность указывает, сколько бит информации процессор может обработать за один раз(один такт). Тактовая частота определяет количество тактов за секунду, например, для процессора выполняющего около 3 миллиардов тактов за секунду тактовая частота равнв 3 Ггц/сек. Обмен данными внутри процессора происходит быстрее, чем с оперативной памятью. Для того, чтобы уменьшить число обращений к ОП, внутри процессора создают буферную область - кэш-память. Принимая данные из ОП, процессор одновременно записывает их в кэш-память. При последующем обращении процессор ищет данные в кэш-памяти. Чем больше кэш-память, тем быстрее работает компьютер.

7.Види пам’яті комп’ютеру

Оперативная память (Main memory), или память с произвольным доступом это основное место хранения команд и данных текущих задач (программ) в персональных компьютерах. ОЗУ наиболее быстродействующая адресуемая память в компьютере, причем именно от скорости обмена данными между процессором и микросхемами оперативной памяти зависит производительность компьютера.
Кэш-память (Cache Memory) или сверхоперативная память (СОЗУ) это одна из разновидностей быстродействующей оперативной памяти, для которой используются дорогостоящие микросхемы статической памяти.Основное назначение кэш-памяти в компьютере служить местом временного хранения обрабатываемых в текущий момент времени кодов программ и данных. То есть ее назначение служить буфером между различными устройствами для хранения и обработки информации, например, между процессором и ОЗУ
Внутренний кэш процессора класса Pentium, он же первичный кэш, или кэш первого уровня (Level I Cache), находится на том же кристалле, что и процессор. Основное назначение этого кэша хранение команд и данных, которые в текущий момент обрабатываются в процессоре. Главное отличие от всех остальных видов памяти у внутреннего кэша процессора в том, что доступ к ячейкам памяти происходит на тактовой частоте ядра процессора.
Вторичный кэш, или кэш второго уровня (Level 2 Cache) это или внешний кэш, который устанавливается на системной плате, или кэш-память значительного объема, которая находится на том же кристалле, что и процессор.
Кэш третьего уровня (Level 3 Cache) имеют некоторые процессоры, которые предназначены для серверных приложений.
Внешний кэш, он же кэш второго уровня у современных процессоров, в старых компьютерах находится на системной плате и работает на частоте системной шины процессора
(ПЗУ) или Read-Only Memory (ROM) наиболее часто используется для обозначения микросхем, из которых можно только читать данные, но изменить их нельзя.
Устройства PenDrive, или Flash Drive снабжены USB-интерфейсом и являются новым вариантом карт флэш-памяти, в которых программно смоделировано дисковое пространство винчестера. Если для подключения флэш-карты к настольному компьютеру нужно специальное устройство, то, например Flash Drive подключается к стандартному USB-интерфейсу, а операционная система принимает такую флэш-память за съемный винчестер.
Винчестер, или накопитель на жестких магнитных дисках, используется для длительного хранения больших объемов информации, которая сохраняется при выключении питания. Конструктивно винчестер это прямоугольная коробочка, внутри которой постоянно вращаются на большой скорости алюминиевые или стеклянные диски с нанесенным на их поверхность магнитным слоем.
Гибкие магнитные диски предназначены для архивирования данных или переноса информации с компьютера на компьютер. Наиболее старым видом являются 3- и 5-дюймовые магнитные диски, которые могут хранить 1,44 и 1,2 Мбайт
Оптические диски, или компакт-диски самый современный вид носителей информации, применяемый в персональных компьютерах. Сегодня используются несколько типов оптических дисков. Наибольшую популярность у пользователей имеют компакт-диски п емкостью 650 или 700 Мбайт, а также DVD-диски с емкостью в 4,7 Гбайт.
CMOS-память.

CMOS-память – энергозависимая, перезаписываемая память, которая при своей работе , однако, почти не потребляет энергии. CMOS переводится как complementary metal oxode semiconductor – "комплиментарный металл - оксид - полупроводниковый". Достоинства этой памяти – низкое потребление энергии, высокое быстродействие. В CMOS - памяти компьютера находятся важные для его работы настройки, которые пользователь может менять для оптимизации работы компьютера. Питается эта память от небольшого аккумулятора, встроенного в материнскую плату.

8.Оперативний запам’ятовуючий пристрій

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – элемент компьютерной системы, позволяющий запись/чтение данных в оперативном режиме, то есть в тот момент, когда, непосредственно происходит подача электропитания на плату памяти. Подразделяется на два класса. Первый называется статическим и отличается меньшими объемами хранимых данных, но и большей надежностью. Второй класс, соответственно позволяет организовать хранение гораздо большего количества информации, но возникают проблема из-за того, что необходимо постоянно подавать сигналы регенерации. И первый и второй классы ОЗУ отличаются от других способов хранения, очень малым временем отклика, обуславливающим высокую скорость передачи данных.

9.Винчестер

Жёсткий диск - устройство для долговременного хранения больших объёмов данных и программ.
На самом деле, это не один диск, а группа дисков, имеющих магнитное покрытие и вращающихся с высокой скоростью. Над поверхностью каждого диска распологается головка чтения-записи. При высоких скоростях вращения возникает аэродинамическая подушка между поверхностью диска и головкой. При изменении силы тока, протекающего через головку, меняется напряженность магнитного поля в зазоре, что вызывает изменение магнитного поля ферромагнитных частиц, образующих покрытие диска. Так осуществляется запись на диск. Чтение происходит в обратном порядке. Намагниченные частицы наводят в головке ЭДС самоиндукции, возникают электромагнитные сигналы, которые усиливаются и передаются на обработку.
Характеристики:

Интерфейс (англ. interface) совокупность линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии, и правил (протокола) обмена. Серийно выпускаемые внутренние жёсткие диски могут использовать интерфейсы ATA (он же IDE и PATA), SATA, eSATA, SCSI, SAS, FireWire, SDIO и Fibre Channel.

Ёмкость (англ. capacity) количество данных, которые могут храниться накопителем.

Физический размер (форм-фактор) (англ. dimension). Почти все современные накопители для персональных компьютеров и серверов имеют ширину либо 3,5, либо 2,5 дюйма под размер стандартных креплений для них соответственно в настольных компьютерах и ноутбуках. Также получили распространение форматы 1,8 дюйма, 1,3 дюйма, 1 дюйм и 0,85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюймов.

Время произвольного доступа (англ. random access time) среднее время, за которое винчестер выполняет операцию позиционирования головки чтения/записи на произвольный участок магнитного диска. Диапазон этого параметра от 2,5 до 16 мс.

Скорость вращения шпинделя (англ. spindle speed) количество оборотов шпинделя в минуту. От этого параметра в значительной степени зависят время доступа и средняя скорость передачи данных.

Надёжность (англ. reliability) определяется как среднее время наработки на отказ (MTBF). Также подавляющее большинство современных дисков поддерживают технологию S.M.A.R.T.

Количество операций ввода-вывода в секунду(англ. IOPS) у современных дисков это около 50 оп./с при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе.

Потребление энергии важный фактор для мобильных устройств.

Объём буфера буфером называется промежуточная память, предназначенная для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу. В современных дисках он обычно варьируется от 8 до 64 Мб.

10.Дискета

Диске?та ( floppy disk) портативный носитель информации, используемый для многократной записи и хранения данных, представляющий собой помещённый в защитный пластиковый корпус гибкий магнитный диск, покрытый ферромагнитным слоем.

В отечественных разработках существовала аббревиатура ГМД, соответствующая термину «гибкий магнитный диск».
Устройство для работы с ГМД (дисковод гибких дисков, флоппи-дисковод), соответственно, называется НГМД «накопитель на гибких магнитных дисках», а контроллеру такого устройства устройства соответствует аббревиатура КНГМД.

Дискеты обычно имеют функцию защиты от записи, посредством которой можно предоставить доступ к данным только в режиме чтения. Дискеты были массово распространены с 1970-х и до конца 1990-х годов, уступив более ёмким CD и удобным флеш-накопителям.

11.компакт диски

Компакт-диски – это носители информации, предназначенные для хранения информации в цифровой форме (в виде набора чисел).

Семейство компакт-дисков включает в себя носители различных типов, оптимизированных для хранения и использования специфичных видов информации. Несмотря на разнообразие типов КД, всем им присущи общие черты, или характеристики.

Физические характеристики компакт-диска
Геометрические размеры. Все члены семейства КД представляют собой диск диаметром 120 мм, имеющий в центре отверстие диаметром 15 мм. Толщина диска – 1.2 мм. ельным носителям.

12.принципы записи инфы на CD

Общими для устройств записи компакт-дисков является следующие принципы:

изменения оптических свойств носителя информации под воздействием лазерного излучения;
наличие на «чистом» диске специальной направляющей дорожки (groove).

В настоящее время в системе «компакт-диск» существует два вида дисков, позволяющих запись информации. Это CD-Recordable и CD-Rewritable.

13.форматирование дискеты

формати?рование диске?ты
разметка чистой дискеты на круговые дорожки и сектора. Чтобы начать работать с чистой дискетой, её нужно сначала отформатировать, разметить. Отформатированная дискета имеет специальные, невидимые для пользователя во время работы разметочные записи. Вся дискета разбивается на круговые дорожки, а дорожки – на сектора. Стандартные трёхдюймовые дискеты форматируются на 1.44 Мбайт. Для форматирования применяют специальные программы, напр. входящую в состав DOS программу Format, или форматирование выполняют с помощью Windows. Большинство фирм-изготовителей продают свои дискеты уже отформатированными. Форматирование требуется не только для дискет, но и для новых, либо поражённых компьютерным вирусом жёстких дисков (винчестеров).

14.Создание системной дискеты

Системную дискету можно создать и стандартными средствами Windows. Но в этом случае при запуске компьютера с такой дискеты, на экране вы увидите только большое черное поле с командной строкой, в которой необходимо будет по памяти правильно набирать DOS-овские команды и самому прописывать пути для открытия нужных вам файлов
Отформатируйте дискету с помощью программы форматирования Windows XP. Например, поместите дискету в дисковод, наберите в командной строке команду format a: и нажмите клавишу ВВОД.
Скопируйте на дискету файлы Ntldr и Ntdetect.com, которые могут находиться в папке I386 компакт-диска Windows XP, на установочной дискете Windows XP или на компьютере, работающем под управлением той же версии Windows XP, что и компьютер, на котором будет выполняться загрузка с данной дискеты.
Создайте файл Boot.ini (или скопируйте его с компьютера под управлением Windows XP), а затем измените его в соответствии с параметрами используемой системы. В приведенном ниже примере предполагается наличие диска IDE, содержащего один раздел с операционной системой Windows XP, установленной в папку \Windows. Значения, указываемые в разделе [operating systems], зависят от конфигурации компьютера, для которого создается загрузочная дискета.

Если компьютер загружается с жесткого диска SCSI, может потребоваться замена параметра multi(0) параметром scsi(0). Если в файле в Boot.ini указан параметр scsi(x), то необходимо скопировать драйвер используемого контроллера SCSI в корневую папку загрузочного диска и присвоить ему имя Ntbootdd.sys. В параметре disk(0) следует заменить число «0» идентификатором диска SCSI, с которого должна выполняться загрузка. При использовании параметра multi(x) этого делать не надо.
Загрузите компьютер с дискеты и войдите в Windows.

15.Физическая организация данных на носителе

Важным компонентом физической организации файловой системы является физическая организация файла, то есть способ размещения файла на диске. Основными критериями эффективности физической организации файлов являются:
скорость доступа к данным;
объем адресной информации файла;
степень фрагментированности дискового пространства;
максимально возможный размер файла.
Непрерывное размещение простейший вариант физической организации (рис. 7.11, а), при котором файлу предоставляется последовательность кластеров диска, образующих непрерывный участок дисковой памяти. Основным достоинством этого метода является высокая скорость доступа, так как затраты на поиск и считывание кластеров файла минимальны. Также минимален объем адресной информации достаточно хранить только номер первого кластера и объем файла Данная физическая организация максимально возможный размер файла не ограничивает. Однако этот вариант имеет существенные недостатки, которые затрудняют его применимость на практике, несмотря на всю его логическую простоту. При более пристальном рассмотрении оказывается, что реализовать эту схему не так уж просто Действительно, какого размера должна быть непрерывная область, выделяемая файлу, если файл при каждой модификации может увеличить свой размер? Еще более серьезной проблемой является фрагментация. Спустя некоторое время после создания файловой системы в результате выполнения многочисленных операций создания и удаления файлов пространство диска неминуемо превращается в «лоскутное одеяло», включающее большое число свободных областей небольшого размера. Как всегда бывает при фрагментации, суммарный объем свободной памяти может быть очень большим, а выбрать место
для размещения файла целиком невозможно. Поэтому на практике используются методы, в которых файл размещается в нескольких, в общем случае несмежных областях диска.

16.Принтеры

Современные игольчатые принтеры используют печатающую головку с 9 или 24 иглами, управляемыми при помощи магнитов. Быстродействие последних и количество печатающих игл в основном определяеют скорость печати. Печать осуществляется при горизонтальном движении головки (каретки) ее иглами через красящую ленту, заправленную в специальную кассету (картридж). Переход к следующей строке достигается синхронизированным движением бумаги.Современные принтеры данной гпуппы предусматривают работу с форматами бумаги А4 или А3, различные способы подачи бумаги, печатают на прямом и обратном ходе каретки, имеют удобный пользовательский интерфейс. Эти принтеры очень надежны и имеют низкие эксплуатационные расходы.
Принтеры, использующие технологию термопечати.Эти принтеры очень близки по механизму к матричным (они используют печатную головку, оснащенную матрицей нагревательных элементов, и специальную бумагу, пропитанную термочуствительным красителем).Изготовляемая по толстопленочной технологии матрица головки для термопечати может иметь более высокое разрешение (до 200 точек на дюйм), однако инерционность и ряд других принципиальных ограничений процесса печати не позволяют существенно повысить скорость печати, обычно составляющую 40-120 символов в минуту. Недостатком такого принтера есть то, что часто недостаточной является яркость и контрастность изображения, номенклатура доступных типов бумаги. Достоинствами же термопринтеров являются малый уровень шума при работе, компактность, надежность, отсутствие заправляемых расходных материалов.
Струйные принтеры
Струйные принтеры отличаются от матричных и термопринтеров печатающей головкой. Поскольку струйная технология использует метод "выбрасывания" капель красителя на бумагу, соответствующая матрица печати представляет собой набор сопел, с которыми соеденены емкости для чернил и управляющие механизмы. Требования к краскам очень противоречивы и высоки, а качество изображения сильно зависит от типа бумаги.Современные струйные принтеры для массового применения, как правило, имеют разрешающую способность на уровне 600 или 720 точек на дюйм, могут печатать с удовлетворительным качеством на обычной бумаге и с высоким качеством - на специальной бумаге. В последнее время струйные принтеры интенсивно доганяют лазерные по качеству и скорости печати.
В лазерных и светодиодных печатающих устройствах используется свойство фоточуствительности ряда материалов, которые изменяют свой поверхностный электростатический заряд под воздействием света. Для реализации этого процесса, помимо тракта протяжки бумаги, данные принтеры содержат светочуствительный барабан, зеркальную систему развертки, устройства фокусировки и лазерный диод (или матрицу светодиодов). После зарядки и поточечной засветки светочуствительного барабана, соответствующей формируемому изображению, на него подается и закрепляется в соответствии с распределением электрического заряда специальный красящий порошок - тонер. Далее по барабану прокатывается бумага и снимает с него тонер. Окончательное закрепление изображения на бумаге достигается ее разогревом до температуры расплавления тонера.

17.Клавиатура
Клавиатура представляет собой устройство, предназначенное для ввода информации от пользователя в компьютер (Рис. 1.20). Эта информация может быть просто данными, а может управлять работой компьютера. Обычная клавиатура для персонального компьютера имеет более ста клавиш, при этом назначение клавиш не является постоянным. Что происходит при нажатии той или иной клавиши, зависит от того, с какой программой вы в настоящее время работаете. Однако

большинство программ придерживаются некоторых единых правил при работе с клавиатурой, поэтому клавиши можно классифицировать по своему назначению.Алфавитно-цифровые клавиши (Рис. 1.21) представляют собой группу клавиш, которые чаще всего используются для ввода информации, к которой относятся буквы, цифры и знаки препинания. Именно к этим клавишам относится понятие раскладки клавиатуры. Раскладка клавиатуры - это закрепление за определенными клавишами определенных символов.Управляющие клавиши

Если вам требуется вводить много теста прописными буквами, можно зафиксировать клавиатуру в таком режиме. Для этого используется клавиша . Она работает как переключатель -нажатие данной клавиши приводит к тому, что все последующие символы будут вводиться как прописные. Для ввода строчных букв в этом режиме следует нажать и удерживать клавишу . Повторное нажатие клавиши переведет клавиатуру в режим ввода строчных букв. Включение режима ввода прописных букв отображается соответствующим индикатором Caps Lock (Рис. 1.23), расположенным в правой части клавиатуры. Всего на большинстве клавиатур расположено три индикатора, связанных с разными управляющими клавишами. Главной управляющей клавишей компьютерной клавиатуры можно назвать клавишу . Внешний вид этой клавиши может быть различным, как и ее назначение.Клавиши, обозначенные стрелками (Рис. 1.24) и расположенные в правой части клавиатуры, предназначены для управления курсором. Курсор представляет собой особый символ на экране, который служит для указания чего-либо. При наборе текста курсор показывает место, куда будет введен очередной символ. При работе с некоторыми графическими программами эти клавиши управляют перемещением указателя мыши на экране.

18.Мониторы
Монитор, также известный как экран компьютера - это периферийное компьютерное устройство, которое отображает движущиеся или неподвижные изображения, созданные компьютером и обработанные графической платой в компьютере. Существует несколько стандартов отображения в мониторе, которые определяют, как изображения будут выглядеть на мониторе компьютера.

Давайте рассмотрим, какие мониторы имеются сегодня на рынке.

Существует два вида компьютерных мониторов - CRT и LCD. LCD (жидкокристаллический дисплей) мониторы - это энергетически эффективные мониторы компьютера, которые имеют различные преимущества.

В общих чертах, LCD монитор - это компактный, тонкий и мало весящий дисплей. Способ работы LCD монитора можно сравнить с тем, как работают цифровые часы. В нем есть транзисторы, которые заряжают жидкие кристаллы, расположенные между двумя пластинами стекла. Флуоресцентная трубка предоставляет источник света, который проходит через один слой жидких кристаллов. Обычно LCD монитор дольше работает, меньше подвержен перегреву, является компактным и энергетически эффективным.

CRT монитор (с электронно-лучевой трубкой) - это до сих пор наиболее часто используемый монитор. Данный монитор использовался годами, но в настоящее время большинство людей склоны к приобретению менее громоздких и более легких по весу LCD Мониторов.

CRT монитор работает так же, как и ваш телевизор и обычно бывает громоздким и тяжелым по весу. Катод в мониторе преобразует электронный луч через вакуумную трубку, которая также располагается в мониторе. Вакуумная трубка выделяет фосфор, который создает световое изображение на экране монитора.

19.Класификация програмного обеспечения компьютера

Системное программное обеспечение (System Software) совокупность программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и сетей ЭВМ.

Пакет прикладных программ (application program package) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса кон­кретной предметной области.

Инструментарий технологии программирования совокупность про­грамм и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработ­ки, отладки и внедрения создаваемых программных продуктов.

20.Общая характеристика системного программного обеспечения

Структура системного программного обеспечения базового пр ограммного обеспечения, которое, как правило, поставляется вместе с компью­тером, и сервисного программного обеспечения, которое может быть приоб­ретено дополнительно.

Базовое программное обеспечение (base software) минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера. базовое:операционная система, операционная оболочка, сетевая операционная система

Сервисное программное обеспечение программы и программные ком­плексы, которые расширяют возможности базового программного обеспе­чения и организуют более удобную среду работы пользователя.
сервисное:программы диагностики работоспособности компа, антивирусные программы, программы обслуживания дисков, программы архивирования данных, программы обслуживания сети..

21.Разновидности окон Windows

Окно - важнейший элемент интерфейса пользователя, прямоугольная область экрана. Операционные системы корпорации Microsoft потому и называется Windows (окна), что работают с окнами. После открытия какой-нибудь папки в пределах рабочего стола размещается её окно.
Основные виды окон - диалоговое окно, окно папки, окно справочной системы, окно программы, окно документа.

Диалоговое окно - окно, появляющееся на экране при вводе команды, выполнение которой требует от пользователя ввести дополнительные данные, необходимые для дальнейшей работы программы (например, Оk или Yes (“Готово”, “Принять”, “Да” и т.п.) и Cancel или No (“Отменить”, “Отказаться”, “Нет”))

Окно справочной системы - окно, которое выводит справочную информацию о том объекте, с которым работает пользователь. Обычно появляется при нажатии на клавишу F1.

Окно папки - предназначено для отображения содержимого папки и для выполнения операций над объектами, содержащимися в папке

Окно программы - предназначено для отображения функции конкретной программы

Окно документа - окно, связанное с конкретной прикладной программой.

22.Общая характеристика устройств которые устанавливаются на мат.плате

Материнская плата - основная плата компьютера. На ней размещаются:

процессор - основная микросхема, выполняющая арифметические и логические операции - мозг компьютера. Процессор состоит из ячеек, похожих на ячейки оперативной памяти, но в этих ячейках данные могут не только храниться, но и изменяться. Внутренние ячейки процессора называются регистрами. Часть регистров являются коиандными, то есть такими, которые воспринимают данные как команды, управляющие обработкой данных в других регистрах. Управляя засылкой данных в разные регистры, можно управлять обработкой данных. На этом оснолвано исполнение программ. С остальными устройствами процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами. Основных шин три: шина данных, адресная шина и командная шина. Адресная шина состоит из 32 параллельных проводников(32-разрядная). По ней передаются адреса ячеек оперативной памяти. К ней подключается процессор для копирования данных из ячейки ОП в один из своих регистров. Само копирование происходит по шине данных. В современных компьютерах она, как правило, 64-разрядная, т.е. одновременно на обработку поступает 8 байт. По командной шине передаются команды из той области ОП, в которой храняться программы. В большинстве современных компьютеров командная шина 32-разрядная, но есть уже и 64-разрядные.
Основными характеристиками процессора являются разрядность, тактовая частота и кэш-память. Разрядность указывает, сколько бит информации процессор может обработать за один раз(один такт). Тактовая частота определяет количество тактов за секунду, например, для процессора выполняющего около 3 миллиардов тактов за секунду тактовая частота равнв 3 Ггц/сек. Обмен данными внутри процессора происходит быстрее, чем с оперативной памятью. Для того, чтобы уменьшить число обращений к ОП, внутри процессора создают буферную область - кэш-память. Принимая данные из ОП, процессор одновременно записывает их в кэш-память. При последующем обращении процессор ищет данные в кэш-памяти. Чем больше кэш-память, тем быстрее работает компьютер.
микропроцессорный комплект(чипсет) - набор микросхем, управляющих работой внутренних устройств и определяющих основные функциональные возможности материнской платы.
шины - наборы проводников, по которым происходит обмен сигналами между внутренними устройствами .
оперативная память - набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных
Оперативная память(RAM - random access memory) - массив ячеек, способных хранить данные. память может быть динамической и статической. Ячейки динамической памяти можно представить в виде микроконденсаторов, накапливающих электрический заряд. Динамическая память является основной оперативной памятью компьютера. Ячейки статической памяти представляют собой тригеры -элементы в которых хранится не заряд, а состояние(включен/выключен). Этот вид памяти более быстрый, но и более дорогой и используется в т.н. кэш-памяти, предназначенной для оптимизации работы процессора. Оперативная память размещается на стандартных панельках(модулях, линейках). Модули вставляются в специальные разъёмы на материнской плате.
ПЗУ - постоянное запоминающее устройство. В момент включения компьютера его оперативная память пуста. Но процессору, чтобы начать работать, нужны команды. Поэтому сразу после включения на адресной шине выставляется стартовый адрес. Это происходит аппаратно. Этот адрес указывает на ПЗУ. В ПЗУ находятся "зашитые" программы, которые записываются туда при создании микросхем ПЗУ и образуют базовую систему ввода-вывода(BIOS - Base Input/Output System). Основное назначение этого пакета - проверить состав и работоспособность базовой конфигурации компьютера и обеспечить взаимодействие с клавиатурой, монитором, жёстким диском и дисководом гибких дисков.
разъёмы для подключения дополнительных внутренних устройств(слоты).

23.Груповые операции с обьектами Windows

Для багатьох випадках однакові операції (копіювання, вилучен-
ня, переміщення і т.д.) треба виконати з декількома об'єктами. Для
прискорення роботи потрібно позначити не один об'єкт, а декілька
одночасно.
1 спосіб -
Позначення
групи об'єктів
1. Позначити перший об’єкт.
2. Притиснути клавішу CRTL.
3. Клацати по тим об'єктам, що необхідно по-
значити, утримуючи клавішу CRTL.
2 спосіб -
спосіб ласо
виділення по-
слідовної гру-
пи об'єктів за
допомогою
миші
1. Встановити курсор миші на вільне місце ро-
бочої області.
2. Притиснути ліву кнопку миші і потягнути ?
з'являється пунктирна рамка.
3. Протягнути рамку таким чином, щоб у неї
потрапили всі необхідні об’єкти.
4. Відпустити кнопку миші.


24.Мышь

Манипуля?тор «мышь» (просто «мышь» или «мышка») механический манипулятор, преобразующий механические движения в движение курсора на экране.Мышь воспринимает своё перемещение в рабочей плоскости (обычно на участке поверхности стола) и передаёт эту информацию компьютеру. Программа, работающая на компьютере, в ответ на перемещение мыши производит на экране действие, отвечающее направлению и расстоянию этого перемещения. В универсальных интерфейсах (например, в оконных) с помощью мыши пользователь управляет специальным курсором указателем манипулятором элементами интерфейса. Иногда используется ввод команд мышью без участия видимых элементов интерфейса программы: при помощи анализа движений мыши. Такой способ получил название «жесты мышью» (англ. mouse gestures).

В дополнение к детектору перемещения, мышь имеет от одной до трёх и более кнопок, а также дополнительные элементы управления (колёса прокрутки, потенциометры, джойстики, трекболы, клавиши и т. п.), действие которых обычно связывается с текущим положением курсора (или составляющих специфического интерфейса).

Элементы управления мыши во многом являются воплощением идей аккордной клавиатуры (то есть, клавиатуры для работы вслепую). Мышь, изначально создаваемая в качестве дополнения к аккордной клавиатуре, фактически её заменила.

Оптопарные (оптомеханические) датчики

Оптронный датчик состоит из двойной оптопары светодиода и двух фотодиодов (обычно инфракрасных) и диска с отверстиями или лучевидными прорезями, перекрывающего световой поток по мере вращения. При перемещении мыши диск вращается, и с фотодиодов снимается сигнал с частотой, соответствующей скорости перемещения мыши.
Второй фотодиод, смещённый на некоторый угол или имеющий на диске датчика смещённую систему отверстий/прорезей, служит для определения направления вращения диска (свет на нём появляется/исчезает раньше или позже, чем на первом, в зависимости от направления вращения).

Оптические светодиодные мыши
Второе поколение оптических мышей имеет более сложное устройство. В нижней части мыши установлен специальный светодиод, который подсвечивает поверхность, по которой перемещается мышь. Миниатюрная камера «фотографирует» поверхность более тысячи раз в секунду, передавая эти данные процессору, который и делает выводы об изменении координат. Оптические мыши второго поколения имеют огромное преимущество перед первым: они не требуют специального коврика и работают практически на любых поверхностях, кроме зеркальных. Они также не нуждаются в чистке.

25.КЕШ

Кэш память – это сверх оперативная память, которая по сравнению с оперативной памятью имеет повышенное быстродействие. Кэш память дополняет функциональное значение оперативной памяти.

При работе компьютера все вычисления происходят в процессоре, а данные для этих вычислений и их результаты хранятся в оперативной памяти. Скорость работы процессора в несколько раз превосходит скорость обмена информацией с оперативной памятью. Учитывая, что между двумя операциями процессора может выполняться одна или несколько операций с более медленной памятью, получаем, что процессор должен время от времени простаивать без работы и совокупная скорость компьютера падает.

Оперативная память с повышенным быстродействием стоит намного дороже памяти со стандартными характеристиками. Поэтому в конфигурацию компьютера была введена специальная кэш память, т.н. «сверх оперативная» память.

Кэш память предназначена для согласования скорости работы сравнительно медленных устройств, таких, например как динамическая память с быстрым микропроцессором. Кэш память позволяет избежать циклов ожидания в его работе, которые снижают производительность всей системы.

Используя кэш память обычно делается попытка согласовать также работу внешних устройств, например, различных накопителей, и микропроцессора. Соответствующий контролер должен заботиться о том, чтобы команды и данные, которые будут необходимы микропроцессору в определенный момент времени, именно к этому моменту содержала кэш память.

26.ПЗУ

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ, ROM), которое еще называют встроенной программой, представляет собой интегральную микросхему, при изготовлении запрограммированную определенными данными. ПЗУ используются не только в компьютерах, но и в большинстве других электронных устройств.

Типы ПЗУ

Имеется пять основных типов ПЗУ:

Собственно постоянное запоминающее устройство
Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ)
Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ)
Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (ЭСППЗУ)
Флэш-память

Каждый тип памяти обладает уникальными характеристиками, с которыми можно ознакомиться в настоящей статье, однако две характеристики являются общими для всех типов:

Хранящиеся в этих чипах данные не теряются при отключении питания.
Данные в этих чипах либо невозможно изменить, либо для их перезаписи требуется специальная операция (в отличие от оперативных запоминающих устройств (ОЗУ), запись информации в которых осуществляется так же легко, как и считывание).

Отключение питания чипа не приводит к потере данных.

27.Сравнительная характеристика принтеров

Основными техническими характеристиками принтеров являются:
принцип действия (в соответствии с только что рассмотренной классификацией);
цветовые возможности (черно-белые или цветные принтеры);
графические возможности или их отсутствие;
разрешающая способность;
качество печати, тесно связанное с предыдущим показателем и обобщающее его;
скорость печати (быстродействие);
Магнитографические принтеры.

Магнитография в какой-то мере аналогична электрофотографии и электростатике, но в ней используется магнитная запись. Барабан имеет магнитное покрытие, а над ним располагаются магнитные головки, которые записывают на этот барабан "невидимое" изображение.

Электрочувствительные принтеры.

В электрочувствительном печатающем устройстве изображение формируется в результате протекания тока по поверхности специальной бумаги. В наиболее распространенной конструкции используется бумага с цветным покрытием, поверх которой наносится тонкая алюминиевая пленка, придающая листу бумаги белый цвет.

Электростатические принтеры.

Технология электростатической печати является близкой родственницей электрофотографии и разработана сотрудниками фирмы Delphax Systems.
Вместо источника света и сложной оптики с подвижными частями для переноса изображения на барабан в электростатических принтерах используется принцип ионного осаждения (электронная печать). Он реализуется за счет того, что над барабаном устанавливается управляющий электрод, а между ними - сменная кассета для ионного осаждения.

Электрофотографические (лазерные) принтеры

В лазерном (электрографическом) принтере печатаемое изображение формируется лучом лазера поточечно (и построчно) на вращающемся барабане, покрытом слоем полупроводникового материала - фоторецептора (обычно используют селен). Этот материал способен уменьшать удельное сопротивление под воздействием света.
Специальное устройство (коротрон) наносит на фоторецептор электрический заряд. Под воздействием лазерного луча в данной точке изменяется знак электрического заряда

Термографические принтеры.

Между принципом действия термографических и точечно-матричных принтеров можно провести вполне определенную параллель. Отличия состоят лишь в том, что для нанесения точек в первых принтерах используется свойство некоторых материалов изменять свой цвет при нагревании (или расплавляться), а вместо обычных металлических игл применяются тонкие нагреваемые электроды. Таким образом, в термографических принтерах для формирования изображения на бумаге используется не удар, а нагрев.

Струйные принтеры
Струйная технология печати, абстрагируясь от деталей, состоит в том, что изображение наносится на бумагу путем "выстреливания" (под давлением) красителя из крохотного сопла. Одно или несколько сопел устанавливаются на печатающей головке, которая аналогично точечно-матричным принтерам в процессе работы устройства перемещается относительно бумаги.
Различают два основных типа струйных принтеров:
1. с непрерывной подачей красителя;
2. с капельным микродозатором.


Точечно-матричные принтеры.

Самая простая технология печати - это ударная, когда металлическая литера, управляемая электромагнитом, через красящую ленту оставляет свой отпечаток на бумаге, как в обычной пишущей машинке. Довольно длительное время на заре развития вычислительной техники использовались самые разнообразные конструкции ударных принтеров.


28.Шины

«компьютерная ши?на (от англ. computer bus, bidirectional universal switch двунаправленный универсальный коммутатор) в архитектуре компьютера подсистема, которая передаёт данные между функциональными блоками компьютера».
Шины бывают двух типов: системная шина и шина расширения. Системная шина (или шина процессора) необходима для обмена информацией между процессором и оперативной и внешней памятью. Вторая шина служит для подключения периферийных устройств и является как бы продолжением шины процессора, связывая ее с внешними устройствами. Помимо контроллера каждая шина включает в себя компоненты адреса, данных, управления.
сновными
характеристиками компьютерных шин можно считать

Разрядность, определяющая количество бит данных, которые могут быть одновременно переданы. Т.е. если шина 16 разрядная, то она имеет 16 каналов для одновременной передачи данных.
Тактовую частоту.
Максимальную скорость передачи данных в секунду.

29.Сканеры

ка?нер (англ. scanner) устройство, которое создаёт цифровое изображение сканируемого объекта. Полученное изображение может быть сохранено как графический файл, или, если оригинал содержал текст, распознано посредством программы распознавания текста и сохранено как текстовый файл.
Планшетные наиболее распространённые, поскольку обеспечивают максимальное удобство для пользователя высокое качество и приемлемую скорость сканирования. Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом расположен механизм сканирования.

Ручные в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится сканировать вручную, единственным его плюсом является дешевизна и мобильность, при этом он имеет массу недостатков низкое разрешение, малую скорость работы, узкая полоса сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку пользователю будет трудно перемещать сканер с постоянной скоростью.

Листопротяжные лист бумаги вставляется в щель и протягивается по направляющим роликам внутри сканера мимо ламы. Имеет меньшие размеры, по сравнению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы. Многие модели имеют устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество документов, причем в ряде моделей – с двух сторон за один прогон.

Планетарные применяются для сканирования книг или легко повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом (как в планшетных сканерах).

Барабанные применяются в полиграфии, имеют большое разрешение (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внешней стенке прозрачного цилиндра (барабана).

Слайд-сканеры как ясно из названия, служат для сканирования плёночных слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных модулей к обычным сканерам.

Сканеры штрих-кода небольшие, компактные модели для сканирования штрих-кодов товара в магазинах.

характеристики:
Формата сканируемой поверхности: А4 (стандартный печатный лист), A3, слайд-сканеры под формат пленки 13х18 и 18х24

Оптическое разрешение. Разрешение измеряется в точках на дюйм (dots per inch dpi). Указывается два значения, например 600x1200 dpi, горизонтальное определяется матрицей CCD, вертикальное определяется количеством шагов двигателя на дюйм.

Интерполированное разрешение. Искусственное разрешение сканера достигается при помощи программного обеспечения. Его практически не применяют, потому что лучшие результаты можно получить, увеличив разрешение с помощью графических программ после сканирования. Используется производителями в рекламных целях.

Скорость работы. Измеряется в страницах в минуту, при этом имеются в виду страницы определенного формата и определенное разрешение сканнера, из числа возможных.

Глубина цвета. Определяется качеством матрицы CCD и разрядностью АЦП. Измеряется количеством оттенков, которые устройство способно распознать. 24 бита соответствует 16777216 оттенков. Современные сканеры выпускают с глубиной цвета 24, 30, 36 бит. Несмотря на то, что графические адаптеры пока не могут работать с глубиной цвета больше 24 бит, такая избыточность позволяет сохранить больше оттенков при преобразованиях картинки в графических редакторах.

30.Работа с листами в табличном редакторе

Листы . Это место для хранения и обработки данных. Лист Excel состоит из ячеек, образующих строки и столбцы. Листы объединены в книгу Microsoft Excel. Иногда листы Excel называются электронной таблицей. При использовании нескольких листов, объединенных в одну книгу, Вы можете упорядочить Вашу работу. Это станет очевидным при рассмотрении примера.

Пример . В книге размещены расчеты и таблицы, графики и диаграммы. Вместо того чтобы все это многообразие хранить в нескольких файлах, достаточно в Excel организовать хранение на разных листах одной книги.

Внизу слева от горизонтальной полосы прокрутки находятся элементы интерфейса с надписями (в новой книге) Лист 1, Лист 2 и т.д. Эти элементы называются ярлычки . Имена листов отображаются на ярлычках в нижней части окна книги. Для перехода с одного листа на другой следует указать соответствующий ярлычок. Название активного листа выделено жирным шрифтом. Нажимая на них левой клавишей мыши можно переключать листы. Нажимая на них правой клавишей мыши можно вызвать контекстное меню , через которое добавляются новые или удаляются ненужные листы, происходит переименование или копирование существующих листов. Хорошим тоном является наименование каждого листа своим лаконичным именем. Это облегчает работу с книгой и придает ей опрятный вид.

Кнопки управления листами. Слева от ярлычков расположены кнопки управления листами. С их помощью можно перемещаться по рабочим листам внутри рабочей книги. Крайние кнопки для перехода к последнему листу справа или слева. Если нажать на любую кнопку правой клавишей мыши, появиться контекстное меню с перечнем существующих листов, из которых можно выбрать тот, на который вы собрались перейти.

Дополнительная информация . Если требуется удалить несколько идущих подряд листов, надо выбрать первый из удаляемых лисов, нажать на < Shift > и, удерживая эту клавишу, выбрать последний из удаляемых. При этом вся группа окажется выделенной. Над выделенной группой листов можно производить необходимые действия по их удалению (смотри описание выше).

Дополнительная информация . Если Вы хотите выделить листы, идущие не подряд, нажмите на < Ctrl > и, удерживая эту клавишу, выбирайте нужные листы левой клавишей мыши.

Перемещение рабочих листов . Дополнительно к рассмотренной функции перемещения, вызываемой правой клавишей мыши на ярлычке, можно указать на более простой и интуитивно понятный способ перемещения технологии "Drag & Drop". Нажмите левую клавишу мыши на ярлычке и удерживайте ее, увидите, что у указателя мыши появился дополнительный значок, похожий на лист, переместите его в нужное место (которое обозначается стрелочкой), отпустите левую клавишу мыши на нужном месте. Убедитесь, что операция выполнена правильно.

31.окно Windows.элементы.управление.использование

Елементи вікна папки
Рядок Заголовку - це кольорова смуга у верхній межі вікна. На
рядку заголовка відображається системний значок, ім’я папки або
шлях до неї, кнопки керування вікном, використовується при перетя-
гуванні вікна.
Системна позначка знаходиться у лівому куті і використову-
ється для керування вікном у випадку несправності миші.
Кнопки керування вікном призначені для зміни розмірів вікна
і дублюють команди системного меню.
Командне меню - меню команд, які доступні користувачеві і
згруповані за призначенням. Вікна всіх папок мають однакове меню.
Зміст команд у розділах меню залежить від стану позначеного
об’єкту.
Панель инструментов містить командні кнопки для приско-
рення виконання частіше використовуваних команд. Звичайно вікна
програм мають панелі інструментів, які можна налагоджувати або
створювати нові за бажанням користувача. Кількість, призначення та
загальний вигляд кнопок залежать від версії ОС WINDOWS. Почи-
наючи з ОС WINDOWS 2000 користувач має можливість додавати та
вилучати кнопки панелі інструментів із запропонованого переліку.
Відкрити вікно:
1. спосіб Подвійний щиголь лівою кнопкою миші по значку
папки.
2. спосіб Позначити позначку вікна ? Контекстне ме-
ню(права кнопка миші)? Открыть.
3. спосіб Позначити позначку вікна ? Файл ? Открыть.
Закрити вікно
1. спосіб Кнопки керування вікном.
2. спосіб Клавіша ALT - F4.
3. спосіб Меню Файл ? Закрыть.
4. спосіб Клацнути мишею по системній позначці ? у меню ви-
брати Закрыть.
Переміщення вікна
1. Підвести курсор миші до заголовка вікна.
2. Притиснути ліву кнопку миші та не відпускаючи, потягнути
в заданому напрямку.
3. Відпустити кнопку миші.
Зміна розміру вікна
Зміна розмірів вікна за допомогою миші:
1. Встановити ліву кнопку миші на межу вікна або його кут.
2. Притиснути ліву кнопку миші.
3. Коли курсор миші прийме вид двонаправленої стрілки потя-
гнути в заданому напрямку тримаючи ліву кнопку миші.
4. Відпустити кнопку миші.
Перехід з вікна у вікно
1. спосіб Зробити щиголь по будь-якому місцю в межах іншо-
го вікна лівою кнопкою миші.
2. спосіб Зробити щиголь лівою кнопкою миші по кнопці цьо-
го вікна на Панели задач.
3. спосіб Утримуючи клавішу ALT, натискати клавішу TAB,
вибрати програму у вікні, що з'явилося.
4. спосіб Натискаючи клавіші ALT-ESC, вийти на потрібну
програму.
13
5. спосіб За допомогою адресного рядка перейти в потрібне
вікно.32.Обьекты Windows:папка..ярлык.....фаил...окно

Папка (англ. directory справочник, указатель) объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов. Типичная файловая система содержит большое количество файлов, и папки помогают упорядочить её путём их группировки.

Ярлык представляет собой ссылку, которая создаётся в определённом месте на компьютере, чаще всего на рабочем столе. Ярлыки также могут являться комбинацией клавишей для запуска той или иной программы. Они обязательно отображаются в реестрах и могут скапливаться в них при чрезмерных и частых удалениях.

Файл - это именованная часть жесткого диска или другого носителя. Файл это сущность представления информации. Также файл является потенциальным источником или приемником информации. В большинстве случаев длина файла ограничена лишь емкостью носителя, на котором файл хранится.

Окно - это объект, на котором базируется интерфейс операционных систем семейства Windows.


33.Выполнение расчётов таблиц в табличном редакторе

Прежде всего, выполнение вычислений. Издавна многие расчеты выполняются в табличной форме, особенно в области делопроизводства: многочисленные расчетные ведомости, табуляграммы, сметы расходов и т. п. Кроме того, решение численными методами целого ряда математических задач; удобно выполнять в табличной форме. Электронные таблицы представляют собой удобный инструмент для автоматизации таких вычислений. Решения многих вычислительных задач на ЭВМ, которые раньше можно было осуществить только путем программирования, стало возможно реализовать
Математическое моделирование. Использование математических формул в ЭТ позволяет представить взаимосвязь между различными параметрами некоторой реальной системы. Основное свойство ЭТ мгновенный пересчет формул при изменении значений входящих в них операндов. Благодаря этому свойству, таблица представляет собой удобный инструмент для организации численного эксперимента:
подбор параметров,
прогноз поведения моделируемой системы,
анализ зависимостей,
планирование.
Дополнительные удобства для моделирования дает возможность графического представления данных (диаграммы);
Использование электронной таблицы в качестве базы данных. Конечно, по сравнению с СУБД электронные таблицы имеют меньшие возможности в этой области. Однако некоторые операции манипулирования данными, свойственные реляционным СУБД, в них реализованы. Это поиск информации по заданным условиям и сортировка информации.

34.Папки..создание перемещение

Створення папки
1 спосіб
1. Контекстне меню Робочої області.
2. Создать ? Папку.
3.У позначці, що з'явиться, ввести ім'я ? Enter.
2 спосіб
1. У вікні вибрати меню Файл.
2. Вибрати Создать ? Папку.
3. У позначці, що з'являється, ввести ім'я ? Enter.
Копіювання об’єктів (файлів і папок)
При копіюванні об’єкт, що копіюється, зберігається на старому
місці і записується на новому.
1 спосіб -
за допомогою
кнопок панелі
інструментів.
1. Позначити об’єкт (папку, файл), що копіюєть-
ся.
2. Кнопка буфера обміну Копировать в.
3. У вікні Обзор папок вибрати папку, куди по-
трібно скопіювати об’єкт.
4. Натиснути кнопку ОК.
2 спосіб -
за допомогою
меню Правка.
Переміщення об’єктів (файлів і папок)
При переміщенні об'єкт вилучається з попереднього місця і за-
писується на новому.
1 спосіб -
за допомогою
кнопок панель
інструментів
1. Позначити об'єкт (папку, файл), що перемі-
щується.
5. Кнопка Буфера обмена? Переместить в?У
вікні Обзор папок вибрати папку, куди потрібно
скопіювати об’єкт, або у полі Папка ввести шлях
до неї.
2. Натиснути кнопку Ок.
2 спосіб -
за допомогою
меню Правка
1. Позначити об'єкт, що переміщується.
2. Меню Правка ? Вырезать.
3. Відчинити папку, куди потрібно перемістити
об'єкт.
4. У відкритому вікні меню Правка ? Вста-
вить.
3 спосіб -
за допомогою
контекстного
меню
1. Контекстне меню об'єкту, що переміщується
? Вырезать.
2. Відчинити папку, куди потрібно скопіювати
об'єкт.
3. Контекстне меню ? Вставить.
4 спосіб
перетягуван-
ням
1. Позначити об'єкт, що переміщується.
2. Не відпускаючи лівої кнопки миші, перетягну-
ти позначений об'єкт в іншу папку.
3. Відпустити ліву кнопку миші.
5 спосіб
за допомогою
клавіатури
1. Позначити об`єкт, що переміщується.
2. Клавіші CTRL - Х
3. Відчинити папку, куди потрібно пересунути
об'єкт.
4. Клавіші CTRL – V.
Перейменування об'єктів
1 спосіб -
за допомогою
меню Файл
1. Позначити об'єкт, якому змінюється ім'я.
2. Меню Файл? Переименовать.
3. Ввести нове ім’я ? Enter.
2 спосіб -
за допомогою
контекстного
меню
1. Контекстне меню ? Переименовать.
2. Ввести нове ім’я ? Enter
1. Меню Правка ? Копировать.
2. Відчинити папку, куди копіюватиметься об'-
єкт.
3. У відкритому вікні Меню Правка ? Вста-
вить.
3 спосіб -
за допомогою
Контекстно-
го меню.
1. Контекстне меню об'єкту (папку, файл), що
копіюється ? Копировать.
2. Позначити або відчинити папку, куди потріб-
но скопіювати об'єкт.
3. Контекстне меню ? Вставить.
4 спосіб -
перетягуван-
1. Позначити об'єкт (папку, файл), що копіюєть-
ся.


35.Особенности удаления обьектов в нынешних ОС


36.Получение дополнительной инфы о обьекте

Вы можете получить краткую информацию о любом файле или папке, к которым обращаетесь с использованием файлового менеджера Проводник (Windows Explorer). Для этого достаточно выделить требуемый файловый объект щелчком мыши в рабочем окне Проводника: информация о выбранном вами файле отобразится в поле Подробно (Details) информационной панели программы. Кроме того, всплывающая подсказка с данными о типе выбранного файла появляется на экране в случае, если вы на несколько секунд задержите над его значком курсор мыши
Для получения дополнительной информации о любом файловом объекте, в частности о размере папки или какой-либо группы файлов, необходимо выделить данный файловый объект в окне Проводника, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать пункт Свойства (Properties). На экране отобразится окно свойств файлового объекта, вкладка Общие (General) которого будет содержать следующую информацию (см. рис. 8.1):

Тип (Type of file)- сведения о том, к какому файловому типу принадлежит данная папка или файл;
Размещение (Location)- данные о папке, в которой хранится файловый объект;
Размер (Size)- размер данного файла или папки в килобайтах;
На диске (Size on disk)- объем физического дискового пространства, занимаемого файлом или папкой. Зависит от типа используемой в данном дисковом разделе файловой системы и размера кластера.

37.Постройка диаграм

Диаграмма это средство наглядного представления введен
ных на рабочем листе чисел, называемых данными. Данные могут
находиться на одном листе, на нескольких листах рабочей книги
и даже в нескольких рабочих книгах. Диаграмма связана с данны
ми, т.е. при изменении данных сразу же изменяется и соответст
вующая диаграмма. При создании диаграммы можно выбрать
один из способов ее размещения:
поместить на рабочий лист (внедренная диаграмма);
создать диаграмму на новом листе диаграмм рабочей книги
Если данные располагаются в сводной таблице, то будет соз
дана сводная диаграмма.Для преобразования внедренной диаграммы в лист диаграммы
или наоборот щелкните правой кнопкой мыши в области по
строения или области диаграммы и из контекстного меню выберите команду РАЗМЕЩЕНИЕ. В появившемся диалоговом окне
РАЗМЕЩЕНИЕ ДИАГРАММЫ можно выбрать все желаемые парамет
ры, в том числе и имя листа диаграммы.
Внедренную диаграмму можно просматривать в отдельном ок
не, не перемещая ее на отдельный лист. Для этого щелкните пра
вой кнопкой мыши в области построения или области внедрен
ной диаграммы и из контекстного меню выберите команду ОКНО ДИАГРАММЫ. Размеры этого окна можно изменять, причем эти из
менения никак не отразятся на самой диаграмме. Описанная воз
можность будет очень полезна при форматировании сложной
внедренной диаграммы.


Створення ярликів папок та програм
Ярлик-це спеціальний об'єкт, якій використовується для при-
скорення доступу до об'єкту. У середовищі Windows ярлики можна
створити декількома способами:
1 спосіб -
за допомогою
контекстного
меню.
1. Контекстне меню об’єкту, для якого створю-
ється ярлик ? Создать ярлык.
2. При бажанні перейменувати ярлик ? Enter.
2 спосіб
створення
ярлика
перетягуван-
ням.
1. Позначити папку (файл), для якої створюєть-
ся ярлик.
2. Тримаючи клавіші CTRL-SHIFT або ALT
(на позначці з'являється стрілочка), потягти
об’єкт.

3. Відпустити спочатку кнопки миші, а потім
клавіші.
3 спосіб -
Створення.ярлику за допомогою майстра створення ярликів
1. Щиголь правою кнопкою миші на вільному
простору робочої області Рабочего стола або па-
пки.
2. У контекстному меню вибрати Создать ?
Ярлык.
3. У вікні майстра натиснути кнопку Обзор.
4. У вікні Обзор папок відкривати папки, доки у
вікні не відобразиться файл програми, для якої
створюється ярлик, позначити об`єкт (папку,
файл), для якого створюється ярлик ? натиснути
ОК.
5. У командному рядку майстра Создание ярлы-
ка відображається шлях до вибраного об’єкту
(папки, файлу) ? Далее.
6. У вікні майстра Выбор названия программы є
можливість змінити ім’я ярлика.
7. Натиснути кнопку Готово.

51. Створення змісту
У Word зміст можна створювати на основі частини тексту в абзаці, не враховуючи весь абзац. Щоб включити текст до змісту, його можна позначити стилем заголовка за допомогою функції виділення початкового фрагмента. Щоб вставити зміст, виконайте такі дії:
- Запустіть Word і відкрийте документ.
- Клацніть пустий абзац, куди потрібно вставити зміст.
-У меню Вставка виберіть Посилання та клацніть Зміст і покажчики.
- Виберіть вкладку Зміст і клацніть Панель структури.
У діалоговому вікні Зміст і покажчики виберіть потрібні параметри змісту та клацніть OК. 52. Використання стилів
Утворення стилю
Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат», а потім натисніть кнопку «Создать». Введіть ім’я нового стилю в полі «Имя». Виберіть тип нового стилю в поле «Стиль». Натисніть кнопку «Формат», щоб задати форматування для нового стилю.
Зауваження. Звичайно новий стиль утворюється на основі стилю, застосованого до обраного абзацу. Щоб утворити новий стиль на основі іншого стилю, вкажіть стиль у полі «Основан на стиле».
Застосування стилю
Щоб накласти стиль абзацу на один абзац, помістіть курсор у будь-яке місце абзацу. Щоб накласти стиль символу, виділіть текст, який треба відформатувати. Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат». Виберіть потрібний стиль, а потім натисніть кнопку «Применить». Якщо потрібний стиль відсутній у списку поля «Стили», виберіть іншу групу стилів у полі «Список».
Зміна стилю
Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат». У полі «Стили» виберіть стиль і натисніть кнопку «Изменить». Натисніть кнопку «Формат» для зміни атрибутів стилю.
Порада. Щоб застосовувати модифікований стиль у нових документах, які основані на поточному шаблоні, встановіть прапорець «Добавить в шаблон».
Копіювання стилю в іншій документ
Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат», а потім натисніть кнопку «Организатор». Виберіть стилі для копіювання з будь-якого списку, а потім натисніть кнопку «Копировать». У списку ліворуч з’являться стилі, що використовуються в активному документі або шаблоні, у списку праворуч стилі шаблону документа «Обычный».
Видалення стилю
Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат». Виберіть стиль, який хочете видалити, а потім натисніть кнопку «Удалить».
Завдання стилю для наступного абзацу
Виберіть команду «Стиль...» у меню «Формат». У полі «Стили» виберіть стиль, за яким хочете призначити наступний, а потім натисніть кнопку «Изменить». У полі «Стиль следующего абзаца» виберіть стиль, який хочете визначити як стиль для наступного абзацу.
Використання стилів із інших шаблонів документів
Виберіть команду «Библиотека стилей...» у меню «Формат». Щоб застосувати стиль із шаблона, вкажіть його ім’я та двічі натисніть кнопку миші. Поточному шаблону відповідає значення «Текущий».15

Приложенные файлы

  • doc 19143676
    Размер файла: 198 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий