plan sem-2014-probl virish gosp sporiv 3

МВС УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра господарсько-правових дисциплінЗатверджую
Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент

І.Л. Кострицький

“27” серпня 2014 р.ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін
27 серпня 2014 року,
протокол № 1.

ОДЕСА – 2014


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Необхідність викладання цієї дисципліни викликана тим, що саме зараз Україна проводить активну роботу, спрямовану на вихід нашої держави з фінансової кризи та разом з цим й не менш стрімкого бажання покращити сферу господарювання, а також стрімкої направленості на вхід до Європейського Союзу. У зв’язку з цим, актуальною стає потреба удосконалення діючого законодавства відповідно до сьогоденних потреб та адаптації норм національного законодавства до Європейських стандартів. Провадження нових реформ в правознавстві, економіці, становлення нових інститутів права, а також пошук та впровадження нових можливостей захисту прав. Саме такими “новими” галузями та дисциплінами права свого часу стали господарське право та господарський процес, без належного знання який неможливо якісно та ефективно існувати в господарській сфері.
Загальні принципи дисципліни «проблеми вирішення господарських спорів» базуються на нормах, закріплених Конституцією України.
Плани проведення семінарських занять з проблем вирішення господарських спорів розроблені на базі чинного законодавства України, практики викладення самої дисципліни для студентів юридичного факультету магістерського рівня та у відповідності з навчальним планом підготовки юристів вищої кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ.
Вони охоплюють основні проблемні питання стосовно відносин у сфері господарській та господарсько-процесуальній. А саме особливості розгляду та вирішення таких справ як спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, справи про банкрутство, справи з корпоративних спорів та інш. Проводиться аналіз діючого законодавства у сфері господарювання та господарського процесу. Істотна увага приділяється проблемним питання господарсько-процесуального характеру. Так, висвітлено питання правового регулювання діяльності господарських судів з вирішення господарських спорів, виконання судових рішень господарських судів, вирішення господарських спорів третейськими судами (вітчизняними та міжнародними), питання відповідальності учасників господарських спорів.
У зв’язку з тим, що як господарське право, так і господарський процес пов’язані з нормами також інших галузей, наприклад - цивільного права та процесу, в програмі звертається увага на особливості регулювання відносин суб’єктів господарської діяльності та господарського процесу за участю цих норм права. Вивчення тем будується на всебічному розгляді документів, які стосуються господарської діяльності.
Метою дисципліни є опанування юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарським судом, третейським судом та законодавства, що регулює цю діяльність, найбільш розповсюджені та актуальні питання вирішення окремих господарських спорів.
Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової культури молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем правового забезпечення формування основ громадського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому.
Професійна спрямованість курсу полягає в тому, що «Проблеми вирішення господарських спорів» як навчальна дисципліна виступає інтегративним курсом, в кому оволодіння нормативним матеріалом передбачає комплекс знань матеріального і процесуального права, умінь і навичок у застосуванні відповідних норм для забезпечення правосуддя.
Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається її тісним зв’язком з комплексом базових, спеціальних фахових та професійно-орієнтованого спрямування дисциплін.
Студент повинен знати:
- методи та основні заходи захисту прав та інтересів суб’єктами господарювання в Україні;
- порядок розгляду та вирішення справ спеціалізованими господарськими судами в Україні та за її межами;
- порядок участі суб’єктів господарювання в процесі розгляду та вирішення господарських спорів;
- основні види спорів та судову практику в сфері господарювання;
- порядок визначення суб’єктів господарювання банкрутом;
- слід приділити увагу процесу виконання, реалізації судових актів.
Студент повинен вміти:
- керуватися нормативно-правовими актами у сфері господарювання та господарського процесу;
- надати характеристику спору суб’єктів господарської діяльності;
- визначити основні докази по справі, належним чином їх підготувати та надати для дослідження до суду;
- своєчасно та якісно сприймати інформацію та застосовувати відповідні заходи процесуального характеру для захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в процесі розгляду та вирішення спорів;
Обов’язковою умовою підготовки до семінарського заняття з дисципліни “Проблеми вирішення господарських спорів” є доцільне вивчення додаткового матеріалу. Закони та підзаконні акти безумовно складають основні джерела інформації, але теоретичний матеріал, який викладено у навчальних посібниках, підручниках та монографіях, потрібен для більш повного інформування стосовно основних питань.
Необхідною є самостійна робота, яка складається в більш глибокому вивченні лекційних питань в бібліотеці інституту або в інших наукових бібліотеках. Написання рефератів на актуальні теми. Можливо хтось із студентів вирішить спробувати себе в науковій праці, підготувати статті на спірні питання, які існують в межах дисципліни “Проблеми вирішення господарських спорів”. В цьому випадку такі особи будуть приймати участь у наукових конференціях, які систематично проходять в інституті, так і в інших навчальних закладах України, зарубіжжя.
Формами викладання дисципліни є лекції та семінарські заняття. Поточний контроль - опитування та контрольні роботи. Підсумковий контроль - залік. ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДЕННІ, ЗМІНІ ТА РОЗІРВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ
2 години
Мета заняття: Закріпити знання про поняття та ознаки, класифікацію, порядок та особливості укладення господарських договорів. Звернути увагу на порядок внесення змін до умов господарських договорів, розірвання чи припинення їх дії. Визначити категорії спорів, що пов’язані з укладенням, зміною чи припиненням господарських договорів та розглядаються господарськими судами, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення таких спорів.

Питання:
Поняття та ознаки господарського договору
Значення договору в сфері господарських відносин
Загальний порядок укладення господарського договору
Порядок зміни, розірвання та припинення господарського договору
Правові наслідки зміни, розірвання та припинення господарського договору
Спори, що виникають при укладанні господарського договору
Порядок вирішення спорів, що виникають при укладанні господарського договору

Опорні поняття теми: господарський договір, види господарських договорів, сторони господарських договорів, контрагенти, їх правовий статус, порядок укладення, зміни чи розірвання господарських договорів, способи захисту.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота
Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.
Опрацювати конспект лекції з даної теми.
Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.
Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.
Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійно розглянути наступні питання:
1.Спори, що виникають при зміні господарського договору
2.Порядок вирішення спорів, що виникають при зміні господарського договору
3. Спори, що виникають при розтягненні господарського договору
4. Порядок вирішення спорів, що виникають при розірванні господарського договору

Теми рефератів:
Особливості укладення договору оренди в господарських правовідносинах
Порядок розтогнення договору оренди в господарських відносинах
Особливості уклаження, зміни чи розторгнення зовнішньоекономічного договору в судовому порядку
Процесуальний порядок визнання договору поставки неукладеним або недійсним
Виконання судового рішення по справам з укладення, зміни, розторгнення господарських договорів

Література:

Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 144
Про підприємництво [Текст]: Закон України від 7.02.1991 р. № 698–ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4 – Ст. 168
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682
Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348
Про заставу [Текст]: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47 – Ст. 642
Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 23 – Ст. 243
Про нотаріат [Текст]: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 39 – Ст. 383
Про іпотеку [Текст]: Закон України від 05 червня 2003 р. № 898–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38 – Ст. 313
Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Текст]: Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 1 – Ст. 1
Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень [Текст]: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1255-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 11 – Ст. 140
Про оцінку земель [Текст]: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 15 – Ст. 229
Про експертну грошову оцінку земельних ділянок [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – №42 – Ст.1941 - код акту №23434/2002


* * *
Н.О.Саніахметова : Підприємницьке (господарське) право [Текст]: Підручник / Н.О. Саніахметова - X.: Одісей - 2004. - 800 с
Р.Б. Шишка : Підприємницьке право України [Текст]: Підручник / Р.Б. Шишка - X.: “Еспада”. - 2001.- 623 с
Я.М. Пігач : Господарське законодавство [Текст]: / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова - К.: “Центр навчальної літератури”. - 2005.- 623 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право [Текст]: Підручник / О.В. Старцева - К.: Істина - 2005. - 600 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право. Книга 2 [Текст]: Підручник / О.В. Старцев - К.: Істина - 2005. - 448 с.
В.К. Мамутов : Господарське право [Текст]: Підручник / В.К. Мамутов - К. “Юрінком Інтер” - 2002.- 910 с.
М.І. Карлін : Правові основи підприємництва [Текст]: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доповн. / М.І. Карлін - К.: Кондор - 2006. - 368 с.
О.Ф.Вінник : Господарське право [Текст]: Курс лекцій / О.Ф. Вінник - К.: Атіка - 2004.- 624 с.
М.Л. Шелухін : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник у схемах і таблицях / М.Л. Шелухін - К.: Центр навчальної літератури - 2006.- 616 с.
Л.А. Жук : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець - К.: Кондор - 2003. - 400 с.
В.Е. Беляневич : Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” - 2006. – 672с.
С.В. Васильев : Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: 2-е издание / С.В. Васильев – Х.: «Эспада» - 2004. – 245с.
І.Б. Щицький : Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 219с.
Я.П. Зейкан : Захист у господарській справі [Текст]: Науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан – К.: КНТ - 2009. – 536с.
А.Й. Осетинський : Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: Навчально -практичний посібник / А.Й. Осетинський – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 198с.
О.М. Роїна : Господарський процес [Текст]: Практичний посібник / 3-е вид. / О.М. Роїна - К.: КНТ - 2007. - 180с.
Е.О. Харитонов : Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей - 2007. – 440с.
Е.И. Харитонова : Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой – Х.: Одиссей – 464с.
В.Д. Чернадчук : Господарське процесуальне право України [Текст]: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2006. – 331с.
В.С. Балух : Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Текст]: о деятельности с 1808 по 1917 гг. первого в Украине Одес. коммерч. суда / В. С. Балух. Одесса: Астропринт - 2008. 414 с.: ил., портр.
Б.М. Поляков : Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статті]: / Б. М. Поляков К.: Логос - 2008. 303, [1] с.: іл., табл.
Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: довід. на 2005 р.: збірник: чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України К.: Юрид. практика - 2005. 366 с.
В.К. Мамутов : Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. / редкол.: В. К. Мамутов та ін. Донецк: Юго-Восток - 2008. 226 с.: іл.
І.А. Балюк : Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» / І.А. Балюк, В.Ф. Опришко (голова) та ін. К.: КНЕУ - 2008. 221 с.: іл.
В.В. Сердюк : Господарське судочинство в Україні [Текст]: суд. практика: застосування процес. норм: [збірник] / В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко К.: Ін Юре - 2008. 830 с. (Судова практика)
Судова практика Житомирського апеляційного господарського суду та господарських судів апеляційного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових актів: у 2 ч.]: / Житомир. апеляц. госп. суд. Житомир: Полісся - 2007–  с.278
В.В. Онопенко : Господарське судочинство в Україні. Судова практика : [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України / В. В. Онопенко, Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк Офіц. вид. К.: Ін Юре - 2008. 522 с. (Судова практика)
С.Ф. Демченко : Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф. Демченко, Г.М. Остапович К.: Преса України - 2008. 120 с.; 21 см.
Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні : опитування укр. п-в про госп. спори, 2006: [звіт] Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація - 2007. 72 с.: іл.
С.Ф. Демченко : На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров / Акад. суддів України. К.: Пульсари - 2007. 22 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України І.Б.Шицький, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк К.: Праксіс - 2007. 432 с. (Судова практика)
Г.Д. Джумагельдиева : Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Джумагельдиева Г.Д.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток - 2007. 39 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України. К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 523 с.
А.П. Гаврилішин : Господарсько-процесуальне право [Текст]: практикум / А.П. Гаврилішин, В.П.Козирєва / Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь - 2006. 170 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання [Текст]: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицького, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 611 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст]: Зб. законодав. та нормат. актів з усіх видів цінних паперів / Верховний Суд України, І.Б.Шицький, Е.О.Ємельяненко та ін. К.: Праксіс - 2006. 549 с. (Судова практика)

ТЕМА 2. СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО - ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ
2 години
Мета заняття: закріпити знання про порядок ліквідації суб’єкта господарювання в разі визнання його банкрутом, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання.

Питання:
Визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання та її види
Основні заходи запобігання визнання суб’єкта господарської діяльності банкрутом
Судові процедури, які застосовуються щодо боржника. Основні суб’єкти банкрутства
Розподіл майна боржника, якого у встановленому порядку визнали банкрутом
Відповідальність суб’єктів за порушення законодавства про банкрутство

Опорні поняття теми: суб’єкт банкрутства, неплатоспроможність, банкрутство, санація, мирова угода, розпорядження майном, арбітражний керуючий, кредитор, боржник, комітет кредиторів, ліквідація.
Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота
Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.
Опрацювати конспект лекції з даної теми.
Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.
Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.
Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійно розглянути наступні питання:
Підстави та порядок подання позовної заяви про визнання боржника банкрутом
Процесуальні особливості розгляду справ про визнання боржника банкрутом
Порядок припинення провадження по справі про банкрутство
Поняття, види та особливості реструктуризація підприємства

Теми рефератів:
Особливості банкрутства окремих категорій субєктів підприємництва
Процесуальний порядок розгляду та вирішення справ про банкрутство
Підстави припинення провадження зі справ про банкрутство
Ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом

Література:

Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 144
Про підприємництво [Текст]: Закон України від 7.02.1991 р. № 698–ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4 – Ст. 168
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682
Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 14 травня 1992р. № 2343 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України - 1992. - № 31 - Ст. 440
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. № 2210 - ІІІ //Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 12 - ст. 64
Про заставу [Текст]: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47 – Ст. 642
Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 23 – Ст. 243
Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Текст]: Закон України від 26 червня 1997р. № 400/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37 – Ст. 237
Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121 – ІІІ // Відомості Верховної Рада України – 2001. – № 5-6 – Ст. 30
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: Закон України від 12 липня 2001 № 2658-ІІІ // Відомості Верховної Рада України – 2001. – № 47 – Ст. 251
Про іпотеку [Текст]: Закон України від 05 червня 2003 р. № 898–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38 – Ст. 313
Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень [Текст]: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1255-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 11 – Ст. 140
Про оцінку земель [Текст]: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 15 – Ст. 229
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень [Текст]: Закон України від 01 липня 2004 № 1952-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 51 – Ст. 553
Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру [Текст]: Указ Президента України від 17 лютого 2003 №134/2003 // Офіційний вісник України – 2003. – №8 – Ст. 301
Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 рр. [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1801 // Офіційний вісник України – 2002. – №12 – Ст. 564

* * *
Н.О.Саніахметова : Підприємницьке (господарське) право [Текст]: Підручник / Н.О. Саніахметова - X.: Одісей - 2004. - 800 с
Р.Б. Шишка : Підприємницьке право України [Текст]: Підручник / Р.Б. Шишка - X.: “Еспада”. - 2001.- 623 с
Я.М. Пігач : Господарське законодавство [Текст]: / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова - К.: “Центр навчальної літератури”. - 2005.- 623 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право [Текст]: Підручник / О.В. Старцева - К.: Істина - 2005. - 600 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право. Книга 2 [Текст]: Підручник / О.В. Старцев - К.: Істина - 2005. - 448 с.
В.К. Мамутов : Господарське право [Текст]: Підручник / В.К. Мамутов - К. “Юрінком Інтер” - 2002.- 910 с.
М.І. Карлін : Правові основи підприємництва [Текст]: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доповн. / М.І. Карлін - К.: Кондор - 2006. - 368 с.
О.Ф.Вінник : Господарське право [Текст]: Курс лекцій / О.Ф. Вінник - К.: Атіка - 2004.- 624 с.
М.Л. Шелухін : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник у схемах і таблицях / М.Л. Шелухін - К.: Центр навчальної літератури - 2006.- 616 с.
Л.А. Жук : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець - К.: Кондор - 2003. - 400 с.
В.Е. Беляневич : Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” - 2006. – 672с.
С.В. Васильев : Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: 2-е издание / С.В. Васильев – Х.: «Эспада» - 2004. – 245с.
І.Б. Щицький : Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 219с.
Я.П. Зейкан : Захист у господарській справі [Текст]: Науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан – К.: КНТ - 2009. – 536с.
А.Й. Осетинський : Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: Навчально -практичний посібник / А.Й. Осетинський – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 198с.
О.М. Роїна : Господарський процес [Текст]: Практичний посібник / 3-е вид. / О.М. Роїна - К.: КНТ - 2007. - 180с.
Е.О. Харитонов : Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей - 2007. – 440с.
Е.И. Харитонова : Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой – Х.: Одиссей – 464с.
В.Д. Чернадчук : Господарське процесуальне право України [Текст]: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2006. – 331с.
В.С. Балух : Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Текст]: о деятельности с 1808 по 1917 гг. первого в Украине Одес. коммерч. суда / В. С. Балух. Одесса: Астропринт - 2008. 414 с.: ил., портр.
Б.М. Поляков : Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статті]: / Б. М. Поляков К.: Логос - 2008. 303, [1] с.: іл., табл.
Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: довід. на 2005 р.: збірник: чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України К.: Юрид. практика - 2005. 366 с.
В.К. Мамутов : Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. / редкол.: В. К. Мамутов та ін. Донецк: Юго-Восток - 2008. 226 с.: іл.
І.А. Балюк : Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» / І.А. Балюк, В.Ф. Опришко (голова) та ін. К.: КНЕУ - 2008. 221 с.: іл.
В.В. Сердюк : Господарське судочинство в Україні [Текст]: суд. практика: застосування процес. норм: [збірник] / В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко К.: Ін Юре - 2008. 830 с. (Судова практика)
Судова практика Житомирського апеляційного господарського суду та господарських судів апеляційного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових актів: у 2 ч.]: / Житомир. апеляц. госп. суд. Житомир: Полісся - 2007–  с.278
В.В. Онопенко : Господарське судочинство в Україні. Судова практика : [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України / В. В. Онопенко, Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк Офіц. вид. К.: Ін Юре - 2008. 522 с. (Судова практика)
С.Ф. Демченко : Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф. Демченко, Г.М. Остапович К.: Преса України - 2008. 120 с.; 21 см.
Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні : опитування укр. п-в про госп. спори, 2006: [звіт] Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація - 2007. 72 с.: іл.
С.Ф. Демченко : На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров / Акад. суддів України. К.: Пульсари - 2007. 22 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України І.Б.Шицький, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк К.: Праксіс - 2007. 432 с. (Судова практика)
Г.Д. Джумагельдиева : Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Джумагельдиева Г.Д.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток - 2007. 39 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України. К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 523 с.
А.П. Гаврилішин : Господарсько-процесуальне право [Текст]: практикум / А.П. Гаврилішин, В.П.Козирєва / Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь - 2006. 170 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання [Текст]: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицького, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 611 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст]: Зб. законодав. та нормат. актів з усіх видів цінних паперів / Верховний Суд України, І.Б.Шицький, Е.О.Ємельяненко та ін. К.: Праксіс - 2006. 549 с. (Судова практика)

ТЕМА №3 СПРАВИ ЗА ЗАЯВАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
2 години
Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при участі Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів за участю Антимонопольного комітету України.

Питання:

Зловживання монопольним положенням на ринку
Антимонопольний комітет України, його завдання та повноваження
Особливості державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності
Обмеження монополізму й захист суб’єктів господарювання й споживачів від несумлінної конкуренції
Загальна характеристика неправомірного обмеження конкуренції й несумлінної конкуренції
Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення норм антимонопольного законодавства
Порядок розгляду та вирішення господарськими судами спорів, пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції й несумлінною конкуренцією

Опорні поняття теми: монополія, монопольне положення, антимонопольне законодавство, законодавство про конкуренцію створюють, обмеження монополізму, конкуренція суб’єктів господарювання, захист державою конкуренції суб’єктів господарювання.
Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійна робота
Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.
Опрацювати конспект лекції з даної теми.
Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.
Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.
Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійно розглянути наступні питання:
1. Суб’єкти природних монополій, поняття та загальна характеристика
2. Порядок здійснення захисту економічної конкуренції за законодавством України.
3.Поняття та правове регулювання економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції
4. Незаконне використання ділової репутації суб’єктів господарювання
Вчинення перешкод органами державної влади. Розповсюдження та використання комерційної таємниці
Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

Теми рефератів:
1. Система антимонопольного законодавства України
2. Особливості існування „природних” монополій на ринках
3. Ознаки підприємств, які можуть називатися монопольними
4. Основні учасники господарського провадження зі справ, пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції й несумлінною конкуренцієюЛітература:

Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 144
Про охорону прав на знаки для товарів та послуг [Текст]: Закон України від 15 грудня 1993р. № 3689 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України - 1994.- № 7 - Ст.36
Про охорону прав на зазначення походження товарів [Текст]: Закон України від 16 червня 1999р. № 752 - ХІV // Відомості Верховної Ради України - 1999. - № 32 - Ст.267
Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгодженні дії концентрацію суб’єктів господарювання [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. // Офіційний вісник України - 2002.- № 9 - Ст.405
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682
Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348
Про заставу [Текст]: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47 – Ст. 642
Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 23 – Ст. 243
Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Текст]: Закон України від 26 червня 1997р. № 400/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37 – Ст. 237
Про Антимонопольний комітет України [Текст]: Закон України від 26 листопада 1993р. № 3659 - ХІІ // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 50 - Ст. 472
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. //Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 12 - ст. 64
Про природні монополії [Текст]: Закон України від 20 квітня 2000р. № 1682 - ІІІ // Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 30 - Ст.238

* * *
Я.М. Пігач : Господарське законодавство [Текст]: / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова - К.: “Центр навчальної літератури”. - 2005.- 623 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право [Текст]: Підручник / О.В. Старцева - К.: Істина - 2005. - 600 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право. Книга 2 [Текст]: Підручник / О.В. Старцев - К.: Істина - 2005. - 448 с.
В.К. Мамутов : Господарське право [Текст]: Підручник / В.К. Мамутов - К. “Юрінком Інтер” - 2002.- 910 с.
М.І. Карлін : Правові основи підприємництва [Текст]: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доповн. / М.І. Карлін - К.: Кондор - 2006. - 368 с.
О.Ф.Вінник : Господарське право [Текст]: Курс лекцій / О.Ф. Вінник - К.: Атіка - 2004.- 624 с.
М.Л. Шелухін : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник у схемах і таблицях / М.Л. Шелухін - К.: Центр навчальної літератури - 2006.- 616 с.
Л.А. Жук : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець - К.: Кондор - 2003. - 400 с.
В.Е. Беляневич : Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” - 2006. – 672с.
С.В. Васильев : Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: 2-е издание / С.В. Васильев – Х.: «Эспада» - 2004. – 245с.
І.Б. Щицький : Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 219с.
Я.П. Зейкан : Захист у господарській справі [Текст]: Науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан – К.: КНТ - 2009. – 536с.
А.Й. Осетинський : Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: Навчально -практичний посібник / А.Й. Осетинський – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 198с.
О.М. Роїна : Господарський процес [Текст]: Практичний посібник / 3-е вид. / О.М. Роїна - К.: КНТ - 2007. - 180с.
Е.О. Харитонов : Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей - 2007. – 440с
Е.И. Харитонова : Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой – Х.: Одиссей – 464с.
В.Д. Чернадчук : Господарське процесуальне право України [Текст]: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2006. – 331с.
В.С. Балух : Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Текст]: о деятельности с 1808 по 1917 гг. первого в Украине Одес. коммерч. суда / В. С. Балух. Одесса: Астропринт - 2008. 414 с.: ил., портр
Б.М. Поляков : Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статті]: / Б. М. Поляков К.: Логос - 2008. 303, [1] с.: іл., табл.
Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: довід. на 2005 р.: збірник: чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України К.: Юрид. практика - 2005. 366 с.
В.К. Мамутов : Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. / редкол.: В. К. Мамутов та ін. Донецк: Юго-Восток - 2008. 226 с.: іл.
І.А. Балюк : Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» / І.А. Балюк, В.Ф. Опришко (голова) та ін. К.: КНЕУ - 2008. 221 с.: іл.
В.В. Сердюк : Господарське судочинство в Україні [Текст]: суд. практика: застосування процес. норм: [збірник] / В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко К.: Ін Юре - 2008. 830 с. (Судова практика)
Судова практика Житомирського апеляційного господарського суду та господарських судів апеляційного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових актів: у 2 ч.]: / Житомир. апеляц. госп. суд. Житомир: Полісся - 2007–  с.278
В.В. Онопенко : Господарське судочинство в Україні. Судова практика : [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України / В. В. Онопенко, Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк Офіц. вид. К.: Ін Юре - 2008. 522 с. (Судова практика)
С.Ф. Демченко : Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф. Демченко, Г.М. Остапович К.: Преса України - 2008. 120 с.; 21 см.
Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні : опитування укр. п-в про госп. спори, 2006: [звіт] Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація - 2007. 72 с.: іл.
С.Ф. Демченко : На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров / Акад. суддів України. К.: Пульсари - 2007. 22 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України І.Б.Шицький, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк К.: Праксіс - 2007. 432 с. (Судова практика)
Г.Д. Джумагельдиева : Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Джумагельдиева Г.Д.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток - 2007. 39 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України. К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 523 с.
А.П. Гаврилішин : Господарсько-процесуальне право [Текст]: практикум / А.П. Гаврилішин, В.П.Козирєва / Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь - 2006. 170 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання [Текст]: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицького, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 611 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст]: Зб. законодав. та нормат. актів з усіх видів цінних паперів / Верховний Суд України, І.Б.Шицький, Е.О.Ємельяненко та ін. К.: Праксіс - 2006. 549 с. (Судова практика)


ТЕМА №4 СПРАВИ ЗА ЗАЯВАМИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ПИТАНЬ, ВІДНЕСЕНИХ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ ДО ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ
2 години

Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при Рахункової палати чи її територіальних відділень, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів за участю Рахункової палати України.
Питання:

1. Рахункова палата України, її статус, завдання та повноваження
2. Особливості участі в господарських спорах Рахункової палати
3. Загальна характеристика спорів, що розглядаються господарськими судами за участю Рахункової палати
4. Контроль за використанням кредитних ресурсів
5. Проведення контролю за фінансуванням загальнодержавних програм
6. Проведення контролю за виконанням Державного бюджету України
7. Порядок розгляду та вирішення господарськими судами спорів, за участю Рахункової палати

Опорні поняття теми: Рахункова палата, комплексні ревізії і тематичні перевірки, аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного процесу.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота
Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.
Опрацювати конспект лекції з даної теми.
Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.
Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.
Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійно розглянути наступні питання:
1. Функції рахункової палати
2. Склад і структура рахункової палати
3. Контроль верховної ради України за діяльністю рахункової палати

Теми рефератів:
Експертизи та висновки Рахункової палати
Постанови та висновки Колегії Рахункової палати, зміст та значення
Повноваження Рахункової палати – сфера застосування
Відповідальність за порушення законодавства про державну та іншу таємницю посадовими особами Рахункової палати
Принципи здійснення контролю Рахунковою палатою

Література:

Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 144
Про підприємництво [Текст]: Закон України від 7.02.1991 р. № 698–ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4 – Ст. 168
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682
Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348
Про оподаткування прибутку підприємств [Текст]: Закон України від 28 грудня 1994 № 334/94–ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. – № 4 – Ст. 28
Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування [Текст]: Закон України від 26 червня 1997р. № 400/97–ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. – № 37 – Ст. 237
Про експертну грошову оцінку земельних ділянок [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – №42 – Ст.1941 - код акту №23434/2002

** *
Я.М. Пігач : Господарське законодавство [Текст]: / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова - К.: “Центр навчальної літератури”. - 2005.- 623 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право [Текст]: Підручник / О.В. Старцева - К.: Істина - 2005. - 600 с.
О.В. Старцев : Підприємницьке право. Книга 2 [Текст]: Підручник / О.В. Старцев - К.: Істина - 2005. - 448 с.
В.К. Мамутов : Господарське право [Текст]: Підручник / В.К. Мамутов - К. “Юрінком Інтер” - 2002.- 910 с.
М.І. Карлін : Правові основи підприємництва [Текст]: Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доповн. / М.І. Карлін - К.: Кондор - 2006. - 368 с.
О.Ф.Вінник : Господарське право [Текст]: Курс лекцій / О.Ф. Вінник - К.: Атіка - 2004.- 624 с.
М.Л. Шелухін : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник у схемах і таблицях / М.Л. Шелухін - К.: Центр навчальної літератури - 2006.- 616 с.
Л.А. Жук : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець - К.: Кондор - 2003. - 400 с.
В.Е. Беляневич : Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” - 2006. – 672с.
С.В. Васильев : Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: 2-е издание / С.В. Васильев – Х.: «Эспада» - 2004. – 245с.
І.Б. Щицький : Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 219с.
Я.П. Зейкан : Захист у господарській справі [Текст]: Науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан – К.: КНТ - 2009. – 536с.
А.Й. Осетинський : Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: Навчально -практичний посібник / А.Й. Осетинський – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 198с.
О.М. Роїна : Господарський процес [Текст]: Практичний посібник / 3-е вид. / О.М. Роїна - К.: КНТ - 2007. - 180с.
Е.О. Харитонов : Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: Учебник / Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей - 2007. – 440с.
Е.И. Харитонова : Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой – Х.: Одиссей – 464с.
В.Д. Чернадчук : Господарське процесуальне право України [Текст]: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2006. – 331с.
В.С. Балух : Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Текст]: о деятельности с 1808 по 1917 гг. первого в Украине Одес. коммерч. суда / В. С. Балух. Одесса: Астропринт - 2008. 414 с.: ил., портр.
Б.М. Поляков : Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статті]: / Б. М. Поляков К.: Логос - 2008. 303, [1] с.: іл., табл.
Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: довід. на 2005 р.: збірник: чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України К.: Юрид. практика - 2005. 366 с.
В.К. Мамутов : Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. / редкол.: В. К. Мамутов та ін. Донецк: Юго-Восток - 2008. 226 с.: іл.
І.А. Балюк : Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» / І.А. Балюк, В.Ф. Опришко (голова) та ін. К.: КНЕУ - 2008. 221 с.: іл.
В.В. Сердюк : Господарське судочинство в Україні [Текст]: суд. практика: застосування процес. норм: [збірник] / В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко К.: Ін Юре - 2008. 830 с. (Судова практика)
Судова практика Житомирського апеляційного господарського суду та господарських судів апеляційного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових актів: у 2 ч.]: / Житомир. апеляц. госп. суд. Житомир: Полісся - 2007–  с.278
В.В. Онопенко : Господарське судочинство в Україні. Судова практика : [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України / В. В. Онопенко, Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк Офіц. вид. К.: Ін Юре - 2008. 522 с. (Судова практика)
С.Ф. Демченко : Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф. Демченко, Г.М. Остапович К.: Преса України - 2008. 120 с.; 21 см.
Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні : опитування укр. п-в про госп. спори, 2006: [звіт] Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація - 2007. 72 с.: іл.
С.Ф. Демченко : На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров / Акад. суддів України. К.: Пульсари - 2007. 22 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України І.Б.Шицький, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк К.: Праксіс - 2007. 432 с. (Судова практика)
Г.Д. Джумагельдиева : Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Джумагельдиева Г.Д.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток - 2007. 39 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України. К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 523 с.
А.П. Гаврилішин : Господарсько-процесуальне право [Текст]: практикум / А.П. Гаврилішин, В.П.Козирєва / Нац. акад. держ. податк. служби України Ірпінь - 2006. 170 с.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання [Текст]: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицького, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 611 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст]: Зб. законодав. та нормат. актів з усіх видів цінних паперів / Верховний Суд України, І.Б.Шицький, Е.О.Ємельяненко та ін. К.: Праксіс - 2006. 549 с. (Судова практика)

ТЕМА №5 РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
4 години

Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при участі учасників господарських товариств (засновників, акціонерів) з питань створення, організації та здійснення діяльності господарських товариств, здійснення адміністративної та/чи господарської діяльності, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів з корпоративних правовідносин.
Питання:
1.Створення, діяльність, управління та припинення діяльності господарських товариств
2. Корпоративні спори: питання підвідомчості
3. Загальна характеристика корпоративних спорів. Застосування господарськими судами способів захисту прав, не передбачених законом
3.1. Визнання недійсності статутних документів в судовому порядку
3.2. Вирішення спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів
4. Корпоративні спори: вихід (виключення) учасника

Опорні поняття теми: господарські товариства, ознаки та види господарських товариств, корпоративні правовідносини, суб’єкти корпоративних правовідносин, статутні документи, учасники та засновники господарських товариств, корпоративні спори.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота
Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.
Опрацювати конспект лекції з даної теми.
Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.
Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.
Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.
Самостійно розглянути наступні питання:
1. Спори, пов'язані з виходом, виключенням учасника з господарського товариства, вступом правонаступника учасника до господарського товариства
2. Спори, пов'язані з порушенням порядку скликання загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства
3.Спори, пов'язані з визначенням кворуму на загальних зборах учасників (акціонерів) господарського товариства
4. Спори щодо визнання рішень загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства недійсними
5. Спори щодо внесення змін до установчих документів господарського товариства
6. Спори щодо порядку нарахування та виплати дивідендів учасникам (акціонерам) господарського товариства

Теми рефератів:
1. Спори щодо правовідносин товариства з реєстратором власників іменних цінних паперів
2. Вжиття господарськими судами заходів до забезпечення позову при вирішенні корпоративних спорів
3. Спори щодо порядку обрання та відкликання, компетенції виконавчого органу господарського товариства
4. Спори щодо компетенції, обрання та відкликання наглядової ради товариства, визнання рішень наглядової ради недійсними
5. Спори щодо надання інформації про діяльність господарського товариства

Література:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року, із змінами і доп. від 08 грудня 2004 року № 2222–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 – Ст. 141.
Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – ст.56.
1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141
2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56
3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356
4. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 14
5. Про підприємництво [Текст]: Закон України від 7.02.1991 р. № 698–ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4 – Ст. 168
6. Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682
7. Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348

* * *
Я.М. Пігач [Текст]: Господарське законодавство / Я.М. Пігач, Л.М. Труханова - К.: “Центр навчальної літератури” - 2005.- 623 с.
М.І. Карлін : Правові основи підприємництва [Текст]: Навчальний посібник - 2-е видання / М.І. Карлін - К.: Кондор - 2006. - 368 с.
Л.М. Шелухін : Господарське право [Текст]: Навчальний посібник у схемах і таблицях / М.Л. Шелухін - К.: Центр навчальної літератури - 2006. - 616 с.
В.Е. Беляневич : Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” - 2006. – 672с.
І.Б. Щицький : Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” - 2005. – 219с.
Я.П Зейкан : Захист у господарській справі [Текст]: Науково-практичний коментар / Я.П. Зейкан – К.: КНТ - 2009. – 536с.
Практика розгляду господарських спорів судами України : довід. на 2005 р.: збірник: [чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України] К.: Юрид. практика - 2005. 366 с.
В.К. Мамутов : Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. Дослідж. / В. К. Мамутов та ін. Донецк: Юго-Восток - 2008. 226 с.: іл.
І.А. Балюк : Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк, М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана», В.Ф.Опришко (голова) та ін. К.: КНЕУ - 2008. 221 с.: іл.
В.В. Сердюк : Господарське судочинство в Україні: суд. практика: застосування процес. Норм [Текст]: збірник / В. В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко К.: Ін Юре - 2008. 830 с. (Судова практика)
С.Ф. Демченко : Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф.Демченко, Г.М. Остапович К.: Преса України - 2008. 120 с.; 21 см.
Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні[Текст]: опитування укр. п-в про госп. спори, 2006 Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація - 2007. 72 с.: іл.
С.Ф. Демченко : На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров, Акад. суддів України К.: Пульсари - 2007. 22 с.
І.Б. Шицький : Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України, І.Б.Шицького, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко,В.В. Сердюк К.: Праксіс - 2007. 432 с. (Судова практика).
Г.Д. Джумагельдиева : Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Г.Д. Джумагельдиева, НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток - 2007. 39 с.
Л.М. Ніколенко : Доказування в господарському судочинстві [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Ніколенко О.: Фенікс; Суми: Унів. Книга - 2007. 415 с.: іл.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А. Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 523 с.
Хозяйственный процесс в схемах [Текст]: Учеб.-метод. пособие 2-е изд. - Одесса: Студия «Негоциант» - 2006. 67 с.: ил.
І.І. Балаклицький : Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А. Литвинюк / Держ. суд. адмін. України К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. 611 с.
В.С. Ковальський : Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів [Текст]: Коментар, довідкові матеріали, судова практика. / В.С.Ковальський К.: Юрінком інтер - 2005. 366 с.
Коментар судової практики з господарських справ К.: Юрінком інтер, 2004. 382 с.
Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: Довід. на 2006 р.: Збірник [К.]: Юрид. практика - 2006 255 с.

13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 3 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 19144699
    Размер файла: 239 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий